My Photo Creations Software

Size: px
Start display at page:

Download "My Photo Creations Software"

Transcription

1 My Photo Creations Software Manual ทำ โฟโต บ คง ายๆ..ด วยต วค ณเอง

2 เก บบ นท ก..ท กเร องราว..ลงโฟโต บ ค(ของเรา).. 2

3 My Photo Creations ค ออะไร? My Photo Creations เป น โปรแกรมสำ หร บสร างหน งส อภาพ หร อท เราเร ยกว าโฟโต บ ค สามารถ สร างหน งส อภาพ การ ด หร อปฎ ท น ได อย างง ายดายด วยต วเอง รองร บ ท ง MacOs และ PC ไม ว าก จกรรมใหนๆของค ณ ท องเท ยว ว นเก ด ครอบคร ว เพ อน ร ก คนร ก ล กน อย ว นร บปร ญญา ว นแต งงาน เก บบ นท กความทรงจำ ท ด ๆของค ณ ด วยหน งส อภาพ การ ด ปฎ ท น...ได แล วว นน 3

4 การต ดต งโปรแกรมไอ โฟโต บ ค (My Photo Creations) สามารถเข าไปดาวส โหลดโปรแกรมท ซ งม ท งสำาหร บ เคร อง Macintosh และ PC หล งการดาวส โหลดท านจะได ไฟล สำาหร บไช ในการ Install ช อ MyPhotoCreationLInstaller.exe (For Pc) สำาหร บเคร อง Macintosh ใหเล อก ดาวส โหลด For Mac ซ งท าน จะได ไฟล เป น Zip ไฟล การต ดต งโปรแกรมไอโฟโต บ คสำ หร บเคร อง PC เม อ Download โปแกรมมาแล ว ให ทำาการ Install โดยด บ Double Click ท ไฟล My- PhotoCreationLInstaller.exe จะเข าส ข นตอนการต ดต งโปรแกรม ด งภาพ 1 ด บเบ ลคล กท ไฟล MyPhotoCreationLInstaller.exe 4 2 คล ก Run เพ อดำ เน นการ

5 3 เร มกระบวนการต ดดต ง (โปรดรอให จบ) 4 เล อก I accept the teams the License Agreement คล ก Next> 5 เร มดำ เน นการต ดต งโดยไช Wizard คล ก Next> 6 ต ดต งตามท อย น คล ก Next> 5

6 7 เข าส กระบวนการบ นท กลงเคร อง คล ก Install 8 เร มกระบวนการ (โปรดรอให จบ) 6 9 การดำ เน นการต ดต งเสร จสมบ รณ คล ก Finish ก ารเตร ยมเน อหาโฟโต บ ค เพ อความสะดวกและรวดเร วในการจ ดทำาโฟโต บ ค แนะนำาให เตร ยมข อม ลของเน อหาก อน เพ อให เก ดการจ ดเร ยงเร องราวอย างเป นลำาด บ เช น ถ าทำาโฟโต บ คของล กน อย ก ควรจะม ข อม ลว น เด อนป สถานท นำา หน ก ส วนส ง หากทำาโฟโต บ คเก ยวก บงานท องเท ยว ควรจะม ข อม ลเก ยวก บ สถานท ว นเวลาท เด นทาง ว นท กล บ พาหนะการเด นทาง เป นต น ก ารเตร ยมร ปภาพและการจ ดการร ปภาพ เพ อให โฟโต บ คได บรรยกาศ ตรงตามเน อหาท เราได เตร ยมเอาไว แนะนำาให นำาภาพมา จ ดเก บอย ใน Folder เด ยวก น (เพ อง ายต อการเล อกภาพและการจ ดลำาด บ) หล งจากน นให ทำาการ ค ดภาพท ไม ต องการออก ในบางคร งเราควรต องม ภาพประกอบท แตกต างออกไป เช น โฟโต บ คท อง เท ยว สามารถด งภาพแวดล อมอ นๆมาช วยสร างหน งส อภาพให เก ดบรรยกาศท สวยงาม เช น ใบใม ต ว โดยสาร โบร ช ว เส นทางเด นทาง

7 ท องฟ า ชายหาด เป นต น เม อได ภาพท งหมดท ต องการแล ว ให ทำาการจ ดเร ยงภาพก อนหล ง หาก ต องการให ภาพใหนอย ก อนหร ออย หล งภาพใหน ให ทำาการ Rename เพ อให เก ดการเร ยงลำาด บของ ภาพใหม ก จ ดเก บไฟล ภาพให อย ใน Folder เด ยวก น คล กท ช อภาพทำ การ Rename ช อ เพ อจ ดลำ ด บภาพใหม ารปร บแต งร ปภาพให ม ความสมบ รณ ย งข น ในบางคร ง จำาเป นต องไช โปรแกรมตกแต งภาพมาช วยจ ดการและแก ไขป ญหาภาพบาง อย างให ม ความสมบ รณ ย งข น เช น ความสว าง แสงเงา ความคมช ดของภาพ ส การลบว ตถ การ ทำา Effect ของภาพ เป นต น ซ งสามารถทำาได จากโปรแกรมตกแต งภาพโดยท วไป เช น ACDSee, Photoshop Picasa เป นต น 12 การปร บแต งร ปภาพโดยไช โปรแกรมตกแต งภาพ เช น Photoshop หมายเหต : โปรแกรมโฟโต บ คม ระบบ การจ ดการภาพของท านแบบอ ตโนม ต ค อ ความคมช ด ความสว าง และโทนส ผ ว ใด ในระด บหน ง 7

8 องค ประกอบต างๆ ของโปรแกรมไอโฟโต บ ค หล งจากท ท านได ต ดต งโปรแกรม และเตร ยมส วนของเน อหา จ ดลำาด บร ปภาพ ปร บ แต งร ปภาพเสร จเร ยบร อยแล ว ต อไปให ด บเบ ลคล กท โปรแกรม My Photo Creations (Soontorn Film Co, Ltd Edition) เพ อเป ดโปรแกรม MyPhotobook ซ งจะพบหน าตาของโปรแกรมไอโฟโต บ ค ด งภาพ 1 เมน หล ก 2 จำานวนหน าและการจ ดเร ยงหน า 4 หน าหน งส อ(Layout Page) 5 ส วนของร ปภาพ 3 การตกแต งและร ปแบบ โปแกรมไอโฟโต บ ค รองร บระบบภาษาไทยได ด จ งสามารถเร ยนร และเข าใจได ง าย องค ประกอบของโปรแกรมแบ งออกเป น 5 ส วน ค อ (1)เมน หล ก (2)จำานวนหน าและการจ ดเร ยง (3)เมน ตกแต งและร ปแบบ (4)หน าหน งส อ(Layout) (5)ส วนของร ปภาพ 1 เมน หล ก ส วนท ไช สำาหร บกล บไปส หน าหล ก หร อเมน หล กของโปรแกรม 2 ส วนท แสดงหน าและการจ ดเร ยงหน า โดยม เลขหน ากำาก บซ ายขวาท กหน า 3 ส วนท ไช ในการตกแต งเทมเพลท เช น พ นหล ง คล ปอาร ต ร ปแบบ เส นขอบ ร ปร างของภาพ ฯลฯ 4 ส วนของหน าหน งส อ สามารถย อขยาย และด หน าตาหน งส อเสม อนจร ง 5 ส วนของร ปภาพ เป นส วนแสดงร ปภาพต างๆท เราเล อกไว เพ อนำาเข าในหน าหน งส อ เร มต นสร างหน งส อภาพไอโฟโต บ ค สร างหน าหน งส อใหม โดยการเล อกเมน หน งส อภาพถ าย หากม ไฟล งานท เคยทำา ไว แล วให เล อกเป ด หากเคย Save เป นโปรเจ คไว แล วให เล อกเมน นำาเข า (.dlp) หากต องการลบ หน งส อภาพออก ให เล อกลบ 8

9 เล อกเมน หน งส อภาพถ าย -1 เล อกสร างใหม - > เล อกขนาดและชน ดของหน งส อภาพ การสร างหน งส อภาพใหม สามารถทำาได 2 ว ธ ค อ - ไช ต วช วยสร างหน งส อร ปภาพแบบง าย เป นการสร างหน งส อใหม จากแม แบบ ของโปรแกรม ซ งม แนวนอน แนวต ง และส เหล ยมจ ต ร ส เป นว ธ ท ง ายและรวดเร วท ส ด อ กท ง ย งสามารถแก ไขรายละเอ ยดต างๆได ในภายหล ง - เร มต นหน งส อว างเปล า หน าของหน งส อจะเป นหน าว าง เป นการสร างหน งส อ และจ ดการแม แบบหน งส อด วยต วเองท งหมด กรณ เล อกต วช วยสร าง ให เล อกร ปแบบสำ หร บหน งส อ เช น เด กหญ ง ท องเท ยว ว นหย ด ว นเก ด เป นต น เป นแม แบบสำ เร จท โปรแกรมจ ดเตร ยมใว ให สามารถแก ไขได ในภายหล ง คล กเล อกร ปภาพ เพ อเล อกร ปภาพท เราได จ ดเตร ยมเอาไว แนะนำ ให จ ดร ปภาพใว ใน Folder เด ยวก น กรณ ท ร ปภาพอย คนละท สามารถเล อกร ปภาพเพ มเต มได ในภายหล ง โดยการเล อก ซ งอย ในส วนของเมน ร ปภาพ(5) 9

10 18 18 หล งจากเล อก Folder ของร ปภาพแล ว โปรแกรมจะแสดงร ปภาพท งหมดโดยการจ ดเร ยงเป นลำ ด บ สามารถเล อกให จ ด เร ยงตามช อ ตามว นท ใหม ท ส ด หร อตามว นท เก าท ส ด สามารถย อหร อขยายด ร ปได หล งจากน นให คล กเคร องหมายถ ก ใน ช องส เหล ยมของร ปภาพ หร อสามารถคล กเล อกท งหมด ในกรณ ท ต องการต องการนำ ร ปเข าท งหมด เสร จแล วเล อกป ม ตกลง เพ อนำ ร ปเข า กรณ ท ร ปภาพม ไม ครบก บเทมเพลทท เล อกไว โปรแกรมจะแจ งข อผ ดพลาดให ทราบ และแจ งข อม ลจำ นวนร ปข นต ำ และส ง ส ดให ทราบ แนะนำ ให จ ดหาร ปภาพมาให ครบก บท เทมเทพลทกำ หนด (ถ าร ปภาพม ไม ครบอาจทำ ให บางหน าของหน งส อเป น หน าว าง) หากเล อกร ปภาพมากกว าท เทมเพลทกำ หนด ร ปภาพจะถ กลบออก โดยเร มลบจากร ปลำ ด บท ายส ดก อน หากต องการด ต วอย างภาพท เล อกคล กท แสดงต วอย างร ปภาพ สามารถหม นภาพได โดยเล อกภาพแล วหม นตามล กศร หร อสามารถเปล ยนตำ แหน งของภาพใหม ได โดยการเล อกภาพแล ว ลากมาวางในตำ แหน งท ต องการ 10

11 23 23 ใส ข อความหน าปก ช ดปกหน าควรม ข อความประกอบปก ซ งจะทำ ให โฟโต บ คม เร องราว เช น ช ออาคาร สถานท โอกาส พ เศษ ความประท บใจ ว นท หร อเวลา เป นต น ต วอ กษรไม ควรเก น 30 ต วอ กษร ถ าไม ต องการใส ข อความใดๆ ให ปล อย ว างไว แล วคล ก ถ ดไป สร ปข อม ลหน งส อภาพท เราเล อกท งหมด เช น ขนาด จำ นวนหน า จำ นวนร ปภาพท เล อกไว พร อมคำ แนะนำ ในการส งไฟล งานแบบออนไลน แสดงหน งส อภาพท เราเล อกไว แบบอ ต โนม ต ถ าโม ต องการแก ไขอะไร ก สามารถส งให เราจ ดพ มพ ได เลย แต หากต องการ แก ไขเพ มเต ม เช น เปล ยนส กรอบร ป เปล ยนส พ น เปล ยนร ปภาพ เพ มคล ปอาร ต เปล ยนช ดร ปแบบใหม ก สามารถทำ ได จากเมน ขวาม อ 11

12 26 26 การตกแต งม มของภาพ เล อกเมน เส นและขอบของร ปภาพ จะพบเมน ย อยอย ด านบน เช น เส น กรอบ ม ม แปรง ของ ตกแต ง ท านสามารถลากแล วเอามาวางท หน าภาพได เลย การตกแต งเส นกรอบภาพ เล อกเมน เส น แล วลากร ปเส นท ต องการมาวางบนร ป ซ งสามารถเล อกให แทนท ขอบร ป หร อ เพ มขอบร ปอ กช นหน ง ถ าไม ต องการให เล อก ยกเล ก การเปล ยนพ นหล ง เล อกเมน พ นหล งของหน าขวาม อ เล อนหาภาพพ นหล งท ต องการ แล วจ บลากวางบน พ นหน าหน งส อ โดยสามารถเล อกวางพ นหล งหน าเด ยว วางบนพ นหล งสองหน า หร อการซ อนท บในพ น ก ได 12

13 29 29 การเปล ยนเค าโครงของหน า เช น เปล ยนกรอบร ปเป น 3 ช องแบบเร ยงเสมอก น เปล ยนร ปให ไล เร ยงก นแบบแบบเฉ ยง เปล ยนร ปให เหล อ 2 ร ป โดยการลากเค าโครงของหน า มาวางท พ นหน างาน การเปล ยนร ปร างของภาพ เล อกเมน ร ปร างของภาพ ลากร ปร างของภาพท ต องการ(ขวาม อ) แล ววางลงท ร ปภาพ ซ งสามารถเล อกได 3 ร ปแบบค อ ร ปเลขาคณ ต ร ปจดหมาย ร ปตาราง เช น ร ปห วใจ ร ปดาว ร ปวงกลม ร ปวงร ร ป ตาราง เป นต น การตกแต งด วยคล ปอาร ต เล อกเมน คล ปอาร ต เล อกล กษณะท ต องการ เช น จดหมาย ของตกแต ง ดอกไม ท องเท ยวและว นหย ด ว นหย ด เด ก โอกาสพ เศษ เสร จแล วลาก ร ปคล ปอาร ตวางบนพ น ซ งโปรแกรมจะถามว าให เพ มพ นหล งหน าเด ยว หร อเพ มพ นหล งท งสองหน า หร อซ อนท บในพ น หล ง หร อเพ มร ปคล ปอาร ตในหน างาน 13

14 32 32 การเปล ยนร ปแบบหน งส อใหม คล กท ช ดร ปแบบ จะเป นการเปล ยนแปลงร ปแบบของหน งส อใหม ท งหมด โดยการลาก ร ปแบบหน งส อวางลงบนพ น รอซ กพ ก ร ปแบบหน งส อท งหมดก จะถ กเปล ยนตามร ปแบบน นๆ การขยายหร อย อร ปภาพ ให คล กท ร ปแล วเล อกป ม (+) เพ อขยายภาพ หร อ(-) เพ อย อภาพให เล กลง 34 คล กท ล กศร เม อต องการหม นภาพ 35 คล กขวา เล อกฟ ลเตอร หากต องการทำ ร ปขาวดำ หร อซ เป ย หร อนำ ฟ ลเตอร ออกท งหมด 36 คล กค างไว แล วเอ ยงภาพให อย ในระด บท ต องการ 37 คล กค างไว เล อนร ปภาพ ให อย ซ าย-ขวา, หร อข นบน-ลงล าง 38 คล กหม นร ปภาพทวนเข มนาฬ กา 39 คล กหม นร ปภาพตามเข มนาฬ กา 14

15 40 40 การเพ มเงา คล กท ร ปแล วเล อกคำ ส งเพ มเงา หากต องการเอาเงาออกคล กอ กคร ง การหม นเอ ยงร ปภาพและการซ อนก นของร ปภาพ คล กค างไว แล วค อยๆหม นภาพน นให ได องศาท ต องการแล วปล อย หาก ต องการจ ดร ปให อย บนหร ออย ล าง ให คล กท ร ปน นแล วเล อกคำ ส ง ส งไปด านหน า ส งไปด านหน าส ด ส งไปด านหล ง จ ด ภาพให อย ก งกลาง เป นต น คำ ส งและรายละเอ ยดอ นๆท ควรทราบ ทำ ร ปขาวดำ นำ ฟ วเตอร ออก จ ดกรอบให พอด ก บภาพ ทำ ร ปซ เป ย การเล อนภาพ การปร บปร งภาพ ย อร ป ขยายร ป เพ มเงา-ลบเงา ยกเล การหม น หม นทวนเข มนาฬ กา หม นภาพตามเข มนาฬ กา ส งไปหล งส ด ส งไปด านหล ง ส งไปหน าส ด 42 คล กท ร ปแล วเล อกคำ ส งน นๆ ส งไปด านหน า จ ดภาพให อย ก งกลางของหน าแนวต ง จ ดภาพให อย ก งกลางของหน าแนวนอน จ ดภาพให อย ก งกลางของหน า 15

16 การส งงานเพ อพ มพ สามารถส งงานได ท งแบบ Online และแบบ Offline แล วแต ล กค าสะดวก ด งน คล กท คำาส ง ส งไปย ง iphotobooks ซ งโปรแกรมจะทำาการตรวจสอบหน งส อและจะแจ ง รายละเอ ยดให พ จารณาเพ อแก ไข เช น ปกหน าว างอย หน า 10 ไม ม ข อความบรรยายภาพ หน า 12 ไม ม ข อความบรรยายภาพ หน า 20 ร ปภาพม ความละเอ ยดตำา เป นต น แนะนำาให ทำาการแก ไขราย ละเอ ยดต างๆให สมบ รณ แต ถ าหากไม ต องการแก ไขใดๆ ก ให เล อกดำาเน นการโดยการพ มพ รายงานการตรวจสอบความถ กต องของหน งส อ หล งจากเล อกคำาส ง ดำาเน นการพ มพ จะเร มเข าส ข นตอนการเตร ยมพ มพ โปรดรอให โปรแกรมดำาเน นการให เสร จ เพ อความถ กต องสมบ รณ โปรแกรมกำ ล งเตร ยมงานพ มพ

17 45 45 โปรแกรมกำ ล งเตร ยมส งออกพ มพ โปรแกรมกำาล งตรวจสอบงานเพ อส งออกพ มพ (รอให โปรแกรมดำาเน นงานให จบ) เสร จ แล วถ าต องการด ไฟล งานก อนพ มพ (ต องม Acrobat) ซ งหากเคร องไม ได ต ดต งไว ให เล อกร บ Acrobat เพ อดำาเน นการต ดต ง โดยสามารถเล อกด หน าปกหร อเล อกด หน า(เน อใน) ถ าไม ต องการด ให คล กดำาเน นการต อ เล อกด หน า เพ อตรวจสอบหน าของหน งส อว าถ กต องหร อไม 17

18 การส งงานเพ อพ มพ แบบ Online-ผ านระบบอ นเทอร เนต หล งผ านข นตอนในข อ46 ต อไปจะเป นข นตอนการอ ปโหลดหน งส อภาพผ านระบบ อ นเทอร เน ต ความเร วของการอ ปโหลดหน งส อภาพข นอย ก บความเร วอ นเทอร เน ตของท าน หากไม ต องการอ ปโหลดไฟล ภาพแบบออนไลน ให เล อกต องการนำาไฟล งานไปท ร านมากกว า(ด ข อ54) การส งหน งส อภาพผ านระบบอ นเทอร เน ต เล อก ส งใบส งทางออนไลน ท นท (online) 54 การส งหน งส อภาพแบบ offline (สามารถบ นท กไฟล ลงบนอ ปกรณ บ นท ก เช น CD,DVD) เล อกส งใบส งไปทางออนไลน ท นท จะเร มกระบวนการส งไฟล งานเข าส ระบบ Server ของ เรา โปรดรอจนกว าจะส งงานเสร จ หากเป นสมาช กเว บไซส ไอโฟโต บ คให กรอกอ เมล และรห สผ าน เพ อระบบจะทำ การลดราคาให อ ต โนม ต ถ าไม ไช สมาช ก ให คล กในช องไม ได เป นสมาช ก 18

19 49 49 กรอกข อม ลของผ ส งงานให ครบท กช อง ถ าเป นสมาช กระบบจะด งข อม ลออกมาให อ ต โนม ต หากข อม ลไม ถ กต องให แก ไขให ถ กต อง ให ระบ จำ นวนท จะพ มพ (ต องการจะพ มพ ก เล ม) ในกรณ ท เป นโฟโต บ คปกแข งสำ เร จหน าต าง ให เล อกส ปกท ต องการ ม ให เล อก 8 ส เสร จแล วคล ก Continue ข ามไป ระบบจะด งข อม ลส วนลดให ในกรณ เป นสมาช ก หร อช วงโปรโมช นต างๆ คล ก Continue ข ามไป 19

20 52 52 ระบบจะคำ นวนราคางานพ มพ ส วนลด ค าขนส งและภาษ ให อ ต โนม ต โปรดตรวจสอบข อม ล และย นย น โดยคล ก Continue 53 ใบส งงาน/การส งงานเสร จส นสมบ รณ ให พ มพ ข อม ลน ไว หร อ จดบ นท กเลขท งาน (Order Number) เพ อสะดวกใน การต ดต อและประสานงาน โดยการกดพ มพ (ม มซ าย) การชำาระเง น 20

21 การส งงานเพ อพ มพ แบบ Offline (ด ข อ47) การส งใบส งพ มพ ออฟไลน เล อกต องการนำาไฟล ไปท ร านมากกว า ค อการ บ นท กหน งส อภาพลงบนอ ปกรณ เก บข อม ลต างๆ เช น CD, DVD FlateDrive เป นต น แล วนำามา ให เราท ร านเพ อจ ดพ มพ ซ งต องบ นท กช อและเบอร โทรศ พท ท ต ดต อได จะจ ดส งให เราผ านระบบ ไปรษณ ย ไทยหร อนำาไฟล มาให เราท ร านก ได เม อเราได ไฟล แล วจะทำาการตรวจสอบความถ กต อง และจะต ดต อกล บไปหาท านอ กคร งเพ อย นย นใบส งพ มพ และจะดำาเน นการจ ดพ มพ ให ท านต อไป 54 การส งหน งส อภาพแบบออฟไลน ให บ นท กช อและเบอร โทรศ พท ท สามารถต ดต อได แล วบ นท กลงส อบ นท กข อม ลต างๆ เช น CD, DVD, FlateDrive, แล วจ ดส งส อบ นท กให เราจ ดพ มพ 55 ตอบ ตกลง เม อต องการสร างหน งส อภาพของค ณให อย ในร ปแบบไฟล ท สามารถจ ดเก บผ านอ ปกรณ บ นท กข อม ล 21

22 56 บ นท กช อของหน งส อภาพ โดยให ต งช อแบบเฉพาะเจาะจง เพ อให ง ายต อการจ ดการในภายหล ง เช น Photobook_ Theera, Photobook_Khawfang, Photobook_Amm, เป นต น (ช อเป นภาษาอ งกฤษ) แล วเล อกบ นท ก จะได ๆ ไฟล หน งส อ.dgl นำ ไฟล น บ นท กลงส อบ นท กข อม ลต างๆ แล วจ ดส งให เรา หร อสามารถนำ ไฟล น ส งผ าน Website ของ เราท ระบบส งไฟล งาน ไฟล งานของท านจะถ กจ ดส งให เราท นท ม ป ญหาในการส งไฟล งานหร อต ดต อสอบถามข อม ลเพ มเต มได ท ต อ 1306,1410 (พงษ, เดย หร อ ข น)...ให โฟโต บ ค การ ด หร อปฏ ท น เป นของขว ญ เน องในโอกาสพ เศษ โอกาสสำ ค ญ มอบความร ส กท ด ๆ แก ผ ได ร บ จะร ส กอยางไร? เม อว น หน งเราได ร บของขว ญ เป นหน งส อ ท ม ภาพของเรา ร ปเพ อนเรา ร ปคน ร กของเรา 22

23

24

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช

ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช Brother QL-ซ ร ส เน อหาในค ม อน และรายละเอ ยดทางเทคน คของผล ตภ ณฑ น อาจม การเปล ยนแปลงโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า Brother สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงโดยไมต อง ม การแจ งล วงหน าเก

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 การเข ามาทางานโดยไม ได กาหนดช อบ ญช อ เมล (E-Mail Account) ค ณจะพบพ นท การทางานของ Outlook แบบว างๆ เร มจากหน าจอ Outlook Today (Outlook ว นน ) แสดงกาหนดการน

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร แนะน าระบบปฏ บ ต การ Windows XP Windows XP เป นระบบปฏ บ ต การของบร ษ ทไมโครซอฟต หน าจอ Windows XP เม อเราเข าส Windows XP เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอด งร ป

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน ตอนท 1 โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน โดย นายน วรรณ ไชยร ตน โรงเร ยนว ดหนองเป ด อ าเภอย านตาขาว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตร ง เขต 1 โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมส าเร จร ปเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช งานเฉพาะทาง

More information

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 สารบ ญ สารบ ญ 2 เกร นนำ 4 คำแนะนำเบ องต น 4 ลงทะเบ ยนใช งาน 5 1. เข าส โปรแกรม 5 2. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 1 6 3. ข

More information