บทท 13 การเข ยนโปรแกรมด วย Visual basic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 13 การเข ยนโปรแกรมด วย Visual basic"

Transcription

1 273 บทท 13 การเข ยนโปรแกรมด วย Visual basic สาระการเร ยนร 1. ประว ต ความเป นมาและความสามารถของ Visual Basic 2. หล กการในการพ ฒนา Application ด วย Visual Basic 3. พ นฐานการเข ยนโปรแกรม Visual Basic 4. เร มต นใช งานโปรแกรม Visual basic ส วนประกอบของโปรแกรม Visual basic 6. การสร าง เป ด และบ นท กฟอร มหร อ Project 7. ค ณสมบ ต พ นฐานของคอนโทรลต าง ๆ 8. ข นตอนการเข ยนโปรแกรม การคอมไพล (Compile) และ การร น (Run) 9. การออกจากโปรแกรม Visual Basic 10. ต วอย างการสร าง Application ด วย visual Basic จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกประว ต ความเป นมาและความสามารถของ Visual Basic ได 2. อธ บายหล กการในการพ ฒนา Application ด วย Visual Basic ได 3. ร หล กการพ นฐานการเข ยนโปรแกรมด วย Visual Basic ได 4. เร ยกใช งานโปรแกรม Visual Basic ได 5. อธ บายส วนประกอบต าง ๆ ของ โปรแกรม Visual Basic ได 6. สร างและบ นท กฟอร มได 7. อธ บายค ณสมบ ต พ นฐานของคอนโทรลต าง ๆ ได 8. ร ข นตอนการสร างโปรแกรมด วย Visual Basic 9. สร างโปรแกรมอย างง าย ๆ ด วย Visual Basic ได 10. ม ความสนใจใฝ เร ยนร ต งใจเร ยน 11. ม ว น ย เข าเร ยนท นเวลา ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของว ทยาล ยฯ 12. ม ความร บผ ดชอบงานท ได ร บมอบหมาย 13. ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความเช อม นกล าลองผ ดลองถ ก 14. ม ความซ อส ตย ต อตนเองและผ อ น

2 274 ประว ต ความเป นมาของ Visual Basic Visual Basic เป นภาษาคอมพ วเตอร (Programming Language) ท พ ฒนาโดยบร ษ ท ไมโครซอฟท ซ งเป นบร ษ ทย กษ ใหญ ท สร างระบบปฏ บ ต การ Windows 95/98 และ Windows NT/XP ท ใช ก นอย างแพร หลายในป จจ บ น โดยต วภาษาเองม รากฐานมาจากภาษา Basic ซ งย อมา จาก Beginner s All Purpose Symbolic Instruction ซ งหมายถ ง ข ดคาส งหร อภาษาคอมพ วเตอร สาหร บผ เร มต น ภาษา Basic ม จ ดเด นค อผ ท ไม ม พ นฐานเร องการเข ยนโปรแกรมเลยก สามารถ เร ยนร และนาไปใช งานได อย างง ายดายและรวดเร ว Visual basic เวอร ช นแรกค อเวอร ช น 1.0 ออกส สายตาประชาชนต งแต ป 1991 โดยในช วง แรกย งไม ม ความสามารถต างจากภาษา QBASIC มากน ก แต จะเน นเร องเคร องม อท ช วยในการเข ยน โปรแกรมบนว นโดวส ซ งปรากฏว า Visual Basic ได ร บความน ยมและประสบความสาเร จเป น อย างด ไมโครซอฟท จ งพ ฒนา Visual Basic ให ด ข นเร อย ๆ ท งในด านประส ทธ ภาพ ความสามารถ และเคร องม อต าง ๆ เช น เคร องม อตรวจสอบแก ไขโปรแกรม สภาพแวดล อมของการพ ฒนา โปรแกรม การเข ยนโปรแกรมแบบหลายว นโดสว ย อย (MDI) และอ น ๆ อ กมากมาย Microsoft Visual Basic เป นเคร องม อในการสร างโปรแกรมบนระบบปฏ บ ต การ windows ท ใช งานง าย โดยการเล อกเคร องม อต าง ๆ มาออกแบบหน าจอของโปรแกรมท จะสร าง การเข ยน โปรแกรมล กษณะน เร ยกว า Visual Programming ซ งไม จาเป นต องเข ยนคาส งต าง ๆ มากน ก และ สามารถสร างโปรแกรมได อย างรวดเร ว ความสามารถของ Visual basic 1. สร างโปรแกรมทางด านกราฟฟ ก โปรแกรมจ ดการไฟล โปรแกรมคานวณเลขพ นฐาน ท วไปท ทางานบนระบบปฏ บ ต การ Windows 2. สร างโปรแกรมฐานข อม ลได อย างง าย เพราะม เคร องม อเก ยวก บฐานข อม ลอย างครบถ วน แลสามารถต ดต อก บฐานข อม ลได ท นท 3. ม คอมโพเน นท ทางด าน Active X ได แก Active X Component, Active X Control และ Active X Document ซ งเป นเคร องม อท สามารถนาส วนของโปรแกรมท สร างไว ไปใช ใน โปรแกรมอ น ๆ ได 4. สร างโปรแกรมท ร นบนอ นเตอร เน ตได อย างง าย โดยไม ต องเร ยนร คาส งด วยภาษา HTML หร อภาษาสคร ปต ท ใช งานบนอ นเตอร เน ต

3 275 จ ดเด นของ Visual basic 1. ม โครงสร างภาษาท ใกล เค ยงภาษามน ษย ทาให เร ยนร ได ง าย 2. รวบรวมเคร องม อท ช วยพ ฒนา Application ได อย างสะดวกรวดเร วไว ในต ว 3. สามารถสร างไฟล.EXE ท สามารถทางานได ด วยตนเอง 4. ออกแบบส วนหน าจอต ดต อผ ใช (Form) ได ท นท โดยไม ต องรอเข ยนรห สโปรแกรม 5. ใน Project บ นท กส วนต ดต อผ ใช (Form) และส วนของรห สโปรแกรม (Code) แยกก น ทาให สามารถนา form เด มไปปร บปร งใช ก บ Project อ นๆ ได โยไม ต องสร างใหม 6. สามารถพ ฒนา Application ได หลายแบบ คอมพ วเตอร ท เหมาะส าหร บใช งาน Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 ต องการระบบท ม ค ณสมบ ต ต อไปน 1. ระบบปฏ บ ต การ Windows 95 หร อส งกว า สาหร บ Microsoft Visual Basic 6.0 ถ า เป น Visual Basic2005 จะต องใช ระบบปฏ บ ต การ Windows XP ข นไป 2. หน วยประมวลผลกลางร น Pentium 90 MHz หร อส งกว า 3. เน อท ในฮาร ดด กส อย างน อย 5 0 MB 4. CD ROM Drive 5. การ ดจอ VGA 640 x 480 หร อส งกว าท Windows สน บสน น 6. RAM 24 MB สาหร บ Windows 95 (ย งมากย งด ) 7. Microsoft Internet Explorer 8. เมาส หร อ pointing device ท สน บสน นการทางานบน Windows การต ดต งโปรแกรม Visual Basic สามารถทาได เหม อนโปรแกรมท วไปท ใช ใน Windows ค อเร ยกไฟล Setup.exe จากแผ น หร ออาจจะทางานโดยอ ตโนม ต เม อใส แผ นโปรแกรม โดย Visual Basic 6.0 ม ท งเวอร ช นท ขายเด ยว ๆ และเวอร ช นท อย ในช ด Visual Studio 6.0 การต ดต งจะต องม Internet Explorer 4.0 จ งจะต ดต งโปรแกรมได นอกจากน น Help และโปรแกรมต วอย างต าง ๆ จะ แยกออกมาอย ในแผ นซ ด ต างหาก ค อ MSDN (Microsoft Developer Network Library Visual Studio 6.0)

4 276 หล กการในการพ ฒนา Application ด วย Visual Basic 1. โปรแกรมท พ ฒนาบน Visual Basic น ยมเร ยกว าการพ ฒนา Application 2. เน นการออกแบบส วนการต ดต อก บผ ใช แล วค อยเข ยนโปรแกรมตามเหต การณ 3. ส วนประกอบต างๆ ใน Application ท กาล งพ ฒนาเร ยกว า ว ตถ (Object) แต ส วนใหญ น ยมเร ยกว า คอนโทรล(Control)

5 Object(ว ตถ ) ม ค ณสมบ ต (Properties) ซ งโปรแกรมเมอร สามารถปร บเปล ยนได 5. Method ค อความสามารถท กระทาก บ Object เช น การย าย(Move),ถ กเล อก(Set Focus) จะกระทาได โดยคาส งในโปรแกรมเท าน น 6. Event ค อการเข ยนรห สโปรแกรม(Code) ฝ งไว ใน Object และจะทางานได ก ต อเม อ เก ดเหต การณ ก บ Object ตามท โปรแกรมเมอร กาหนดไว (Event-Driven)

6 278 พ นฐานการเข ยนโปรแกรม Visual Basic ชน ดของข อม ล ข อม ลท ผ เข ยนโปรแกรมสามารถใช งานได ในโปรแกรม Visual Basic ม ด งต อไปน ชน ดต วแปร ส ญล กษณ ขนาดหน วยความจา ขอบเขตค าร บได Byte ไม ม 1 Byte 0 ถ ง 255 Boolean ไม ม 2 Byte True หร อ False String $ 64 KB หร อ 2 MB 1 ถ ง 65,400 ต วอ กษร Integer % 2 Byte -32,768 ถ ง 32,767 Long & 4 Byte -2,147,483,648 ถ ง 2,147,483,647 Single! 4 Byte E+38 ถ ง E และ E-45 ถ ง E+38 Double # 8 Byte E308 ถ ง E-324 สาหร บค าลบ E-324 ถ ง E308 สาหร บค าบวก 8 Byte -922,337,203,685, ถ ง 922,337,203,685, Variant - 16 Byte ถ าเป นต วเลขจะเท าก บ Double ถ าเป นข อความจะเหม อน String แบบไม กาหนด ความยาว Date - 8 Byte ว นท 1 มกราคม ค.ศ.100ถ ง 31 ธ นวาคม ค.ศ.9999 Object - 4 Byte เป นการอ างอ งถ ง Object ใดๆ

7 279 การแทนค าข อม ล Byte สาหร บเก บข อม ลจานวนเต ม 0 ถ ง 255 Boolean เก บค าทางตรรกะ ม 2 ค า ค อ True (จร ง) และ False (เท จ) String เก บข อม ลประเภทข อความ Integer เก บค าต วเลขจานวนเต มใด ๆ Long เก บค าต วเลขจานวนเต มท ม ค ามาก Single เก บค าต วเลขทศน ยม Double เก บค าต วเลขทศน ยมท ม ค ามาก Currency เก บข อม ลท เป นจานวนเง น Variant เก บค าประเภทใดก ได โดยจะเปล ยนไปตามค าข อม ลท จ ดเก บ Date เก บข อม ลประเภทว นท Object สาหร บใช อ างอ งถ ง Object ใด ๆ กฎการต งช อต วแปร เป นช อท ม ความยาวไม เก น 40 ต วอ กษร พย ญชนะต วแรกของต วแปรจะต องเป นต วอ กษร A-Z เท าน น พย ญชนะต วต อไปอาจเป นต วอ กษร A-Z หร 0-9 หร อ ข ดล าง (_) ก ได ต วอ กษรต วส ดท ายของต วแปรอาจเป นส ญล กษณ ท แสดงถ งประเภทของต วแปรก ได เช น % & #! หร ออาจไม ต องม ส ญล กษณ ใดๆ ก ได ถ าในกรณ ท กาหนดต วแปรด วยคาส ง Dim ช อของต วแปรจะต องไม เป นคาสงวน (Reserved Word) เช น คาท เป นคาส งต าง ๆ ช อฟ งก ช น ต าง ๆ ไม ม เว นวรรคระหว างต วอ กษร ห ามม อ กขระพ เศษปนอย ในช อต วแปร การต งช อต วแปรอาจจะใช ต วอ กษรเป นต วพ มพ เล กหร อพ มพ ใหญ ก ได ควรม การ ต งช อต วแปรให ทราบว าแทนต วแปรอะไรเพ อง ายต อการจา เพ อนาไปอ างถ งในการเข ยนโปรแกรม แต ถ าไม ทราบคาศ พท ก สามารถต งช อเป นอะไรก ได ตามกฎ แต พยายามให ส อความหมายถ งค าท เก บอย ในต วแปรน น

8 280 การประกาศต วแปร ถ าต องการบ นท กข อม ลเพ อนามาประมวลผลต าง ๆ ในโปรแกรมต องเก บข อม ลไว ในต ว แปรใด ๆ ซ งต วแปรจะต องประกาศก อนการใช เพ อให โปรแกรมร จ กต วแปรน น โดยใช คาส ง Dim ย อมาจาก Dimension) ร ปแบบ Dim ช อต วแปร As ชน ดต วแปร,ช อต วแปร As ชน ดต วแปร ต วอย าง Dim FName As string, Number As Integer, Lname As String ค าคงท (Constant Type) ในการเข ยนโปรแกรมบางคร งผ เข ยนโปรแกรมก ม ความจาเป นต องใช ค าข อม ลให ม ค าไม เปล ยนแปลงตลอกโปรแกรม ค าน นโปรแกรมภาษาเบส กให กาหนดเป นค าคงท ซ งได แบ งค าคงท ออกเป น 2 ประเภท ค อ 1. ค าคงท แบบกาหนดเอง (user Defined Constant) เป นค าคงท ท ผ เข ยนโปรแกรมเป นผ กาหนดข นมาเองโดยใช คาส ง Const ในการประกาศค า 2. ค าคงท แบบเร ยกใช ได ท นท (Pre Defined Constant) ค าคงท ท ถ กต ดต งไว พร อม ก บ Visual Basic ร นใหม แล ว ต วดาเน นการ (Operator) ต วดาเน นการ หมายถ ง เคร องหมายต าง ๆ ท ใช เป นต วดาเน นการระหว างน พจน เพ อการ ประมวลผลโปรแกรม ต วดาเน นการในการประมวลผลคอมพ วเตอร โดยท วไปแบ งเป น ด งน 1. เคร องหมายคณ ตศาสตร ท สาค ญได แก + - * / 2. เคร องหมายเปร ยบเท ยบท ใช มากได แก <,>, =, <=, >=, <> 3. เคร องหมายตรรกะ ม 3 ต ว ค อ NOT AND OR ความหมายของ ต วแปร(Variable) ต วแปรค อช ออ างอ งท ต งข นเพ อเก บข อม ลช วคราว โดยม การกาหนดชน ดให เหมาะสมก บข อม ลท เก บและจะประกาศไว สาหร บเร ยกใช ในโปรแกรม ร ปแบบการประกาศต วแปรของ Visual Basic ร ปแบบ Dim ช อต วแปร As ชน ดต วแปร

9 281 ชน ดและรายละเอ ยดต วแปรของ Visual Basic 1. ข อม ลชน ด Byte ขนาดหน วยความจาท ใช 1 Byte (8 Bit) เก บข อม ลต วเลขท อย ในช วง 0 ถ ง 255 น ยมใช เก บ ค าต วเลขท ม ค าไม มาก เช น อาย หร อ ต วแปรท ใช ในการน บค าการวนรอบท จานวนรอบไม มาก ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ Old สาหร บเก บอาย ของพน กงาน(อาย อย ในช วง ป ) จะ ประกาศได ด งน Dim Old As Byte 2. ข อม ลชน ด Integer ขนาดหน วยความจาท ใช 2 Byte (16 Bit) เก บข อม ลต วเลขท อย ในช วง 32,768 ถ ง +32,767 น ยมใช เก บค าต วเลขจานวนเต ม ไม ม จ ดทศน ยม และม ค าเป นลบได ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ Money จะประกาศได ด งน Dim Money As Integer 3. ข อม ลชน ด Long ขนาดหน วยความจาท ใช 4 Byte (32 Bit) เก บข อม ลต วเลขท อย ในช วง 2,147,483,648 ถ ง +2,147,483,647 น ยมใช เก บค าต วเลขท ม ค ามากๆ เช น จานวนประชากร ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ People สาหร บเก บจานวนประชากร จะประกาศได ด งน Dim People As Long 4. ข อม ลชน ด Currency เก บข อม ลต วเลขทศน ยมท อย ในช วง -922,337,203,685, ถ ง +922,337,203,685, น ยมใช เก บค าต วเลขท ทศน ยม เช น เง นเด อน,เง นงบประมาณ ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ Salary สาหร บเก บเง นเด อนของพน กงาน จะประกาศได ด งน Dim Salary As Currency 5. ข อม ลชน ด Single เก บข อม ลต วเลขทศน ยมท อย ในช วง E+38 ถ ง E+38 น ยมใช เก บค า ต วเลขทศน ยม เช น เง นเด อน,เง นงบประมาณ หร อค าต วเลขทางว ทยาศาสตร และว ศวกรรม ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ Light สาหร บเก บความเร วของแสง จะประกาศได ด งน Dim Light As Single

10 ข อม ลชน ด Double เก บข อม ลต วเลขทศน ยมท อย ในช วง E+308 ถ ง E+308 น ยมใช เก บค าต วเลขทศน ยมท ม ค ามากๆ เช น เง นงบประมาณ แผ นด น หร อค าต วเลขทางว ทยาศาสตร และว ศวกรรม ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ DoubleNum จะประกาศได ด งน Dim DoubleNum As Byte 7. ข อม ลชน ด String เก บข อม ลท เป นต วอ กษรข อความหร อส ญล กษณ น ยมใช เก บ ช อ-สก ล,ท อย หร อข อม ลใดๆ ท เป นล กษณะของข อความ ใช เก บต วเลขได ในล กษณะส ญล กษณ เช น ข อม ล 1234 ค อ หน ง สอง สาม ส ไม ใช หน งพ นสองร อยสามส บส แต ถ าต องการนาไปประมวลผลแบบจานวน ต วเลขจะต องใช ผ านฟ งก ช นแปลงข อม ลก อนเช น ฟ งก ช น Cint() ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ FName สาหร บเก บช อพน กงาน จะประกาศได ด งน Dim FName As String หร อกาหนดต วแปรช อ FName สาหร บเก บช อพน กงาน ม ความกว าง 35 ต วอ กษรจะ ประกาศได ด งน Dim FName As String * ข อม ลชน ด Boolean เก บข อม ลในร ปแบบ ตรรกะ ค อ True(จร ง) และ False(เท จ) น ยมใช ในการเก บค าการ ทดสอบทางเง อนไข ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ Found สาหร บเก บสถานะการค นพบข อม ล จะประกาศได ด งน Dim Found As Boolean 9. ข อม ลชน ด Date เก บข อม ลในร ปแบบ ว นท น ยมใช ในการเก บค าของว นท ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ BirthDay สาหร บเก บว นเก ดของพน กงาน จะประกาศได ด งน Dim BirthDay As Date

11 ข อม ลชน ด Variant เก บข อม ลได ท กร ปแบบ น ยมใช ในการเก บค าท ไม ทราบล วงหน าว าเป นชน ดใด ซ ง Visual Basic จะดาเน นการในส วนการเก บข อม ลให ถ าหล กเล ยงได ไม ควรใช ต วแปรชน ดน เน องจาก โปรแกรมจะทางานช า และการตรวจสอบข อผ ดพลาดอาจทาได ยาก ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ NoType สาหร บเก บข อม ลท ย งไม ทราบร ปแบบ จะประกาศได ด งน Dim NoType As Variant ความหมายของ ค าคงท (Constant) ค อการแทนค าข อม ลด วยช อ เพ อให รห สโปรแกรมด เข าใจง ายข น ต วอย างเช น Pi(พาย) ม ค า เท าก บ 3.14 ซ งสามารถกาหนดค าคงท ได เป น Const Pi = 3.14 เม อโปรแกรมพบการประมวลผล Pi * (R * R) (พายอาร กาล งสอง) ก จะนาค าภายใน Pi ออกมาประมวลผลค อ 3.14 * (R * R) ร ปแบบการประกาศค าคงท ของ Visual Basic Const ช อค าคงท = ค าท กาหนด คาอธ บาย Const (ย อมาจาก Constant) เป นการบอกโปรแกรมให ทราบว าม การจอง พ นท หน วยความจาเพ อประกาศค าคงท ช อค าคงท ช อท เป นต วแทนของค าท กาหนด โดยการต งช อควรให สอดคล องก บ ค าท เก บ ค าท กาหนด ค อค าท เป นจานวนต วเลข,ต วอ กษร หร อค าต างๆ ตามประเภทท ม ใน Visual Basic ต วอย าง กาหนดคงท ช อ VB สาหร บ เก บค าคงท แบบข อวาม และกาหนดค าให เป น Visual Basic จะประกาศได ด งน Const VB = Visual Basic

12 284 เร มต นในงานโปรแกรม Visual Basic ข นตอนการเข าส โปรแกรมม ด งน 1. คล กท Start > Programs > Microsoft Visual Basic 6.0 > Microsoft Visual Basic เล อก Standard EXE 3. คล กท เข าส ภายในโปรแกรม

13 285 เม อเป ด visual basic จะพบไดอะล อกบ อกซ New Project ซ งแสดงประเภทของ Application ท สร างได ด งน Standard EXE แอพพล เคช นท วไปท ม การใช งานใน windows เม อสร างแล วจะ ได ไฟล ท ม นามสก ลเป น.EXE ActiveX EXE เป นการสร างแอพพล เคช นชน ด Out-of-Process OLE Server ActiveX DLL เป นการสร างแอพพล เคช นชน ด In-Process OLE Server ActiveX Control เป นการสร าง ActiveX Control เม อสร างแล วจะได ไฟล นามสก ลเป น.OCX VB Application Wizard เป นการสร าง wizard เพ อใช งานร วมก บแอพพล เคช น ซ งม กจะ เป นแอพพล เคช นท ม ความซ บซ อน ต องม wizard มาช วยลด ความย งยากในการใช งาน VB Wizard Manager เคร องม อท ใช สร าง wizard Data project การสร างแอพพล เคช นเพ อให ทางานร วมก บ Data Object CHTML Application การสร างแอพพล เคช นอ นเตอร เน ตในฝ งไคลเอนท โดยใช ความสามารถของ Dynamic HTML ซ งจะร นบน Internet Explorer IIS Application การสร างแอพพล เคช นอ นเตอร เน ตในฝ งบราวเซอร โดยใช ความ สารมารถของอ นเตอร เน ต เซ ร ฟเวอร อย าง IIS เช น Active Server Pages Addin เป นเคร องม อท ช วยในการสร าง Add-in ซ ง Visual Basic เป ด โอกาสให สร างเคร องม อส วนต วข นมาเฉพาะก บงานได ActiveX Document DLL การสร างแอพพล เคช นชน ดท เร ยกว า In-Process ActiveX Document ActiveX Document EXE การสร างแอพพล เคช นชน ดท เร ยกว า Out-Of-Process ActiveX Document

14 286 ในไดอะล อกบ อกซ New Project ม อ ก 2 แท บซ งม ความหมายด งน แท บ Existing แสดงโปรเจ คท เคยม กาสร างมาก อน ซ งช วยให ไม ต องเส ยเวลาค นหา โฟลเดอร ท เก บโปรเจ คเด ม แท บ Recent แสดงโปรเจ คท เคยม การสร างมาก อน และถ กเร ยกใช มาแก ไขล าส ด

15 287 ส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรม Visual basic TitleBar ไตเต ลบาร แสดงช อโปรแกรมท กาล งใช งานอย MenuBar เมน บาร แถบคาส งให เร ยกใช งาน ToolBar ท ลบาร แถบเคร องม อให เร ยกใช งาน(คาส งล ด) ToolBox ท ลบ อกซ กล องเก บเคร องม อท ใช พ ฒนาโปรแกรม(Control) From Designer ฟอร มด ไซเนอร ส วนออกแบบหน าจอของโปรแกรมท พ ฒนา Code Window หน าต างท ใช เข ยนรห สของโปรแกรม Project Explorer หน าต างควบค มโปรเจ กต Properties Window หน าต างควบค มค ณสมบ ต (Properties) ของว ตถ ต างๆ From Layout หน าต างแสดงและกาหนดตาแหน งการแสดงผลของโปรแกรม ท พ ฒนา บนจอภาพ

16 288 การสร างฟอร ม (Form) ฟอร ม (Form) หมายถ ง หน าจอท ใช แสดงผลเพ อต ดต อส อสารก บผ ใช งาน จ ดเป น คอนโทรลหร อว ตถ (Object) ชน ดหน งของ Visual Basic ซ งเป นท จ ดวางองค ประกอบหร อ คอนโทรลต าง ๆ ประกอบก นข นเป นโปรแกรมท ต ดต อก บผ ออกแบบกราฟ ก (GUI:Graphics User Interface) ภายในฟอร มสามารถม ActiveX Control วางอย หร อม ฟอร มอ น ๆ อย ภายในก ได ร ปแสดงต วอย าง Properties Form Properties ท ส าค ญของ Form ได แก Name ช อฟอร ม กาหนด เพ อแยกความแตกต างของแต ละฟอร ม Caption ข อความท แสดงท title bar ของแต ละฟอร ม ControlBox เป นการกาหนดว าขณะร นจะแสดง ControlBox หร อไม Left ก บ Top แสดงตาแหน งของฟอร ม โดยระบ พ ก ดม มซ ายบน Width ก บ Height แสดงความกว าง และความส งของฟอร ม BorderStyle กาหนดล กษณะของฟอร ม backcolor ส พ นของฟอร ม ForeColor ส ต วอ กษรบนฟอร ม MiniButton MaxButton กาหนดว า ฟอร มจะม ป ม Minimize หร อป ม maximize หร อไม Icon การระบ ไอคอนของฟอร ทม อกดป มย อฟอร ม WindowState เป นสถานะของฟอร มเพ อเร มทางาน

17 289 Method ท ส าค ญของ Form Show เร ยกฟอร มข นมาแสดงผล Hide ส งให ซ อนฟอร มท แสดงผล Unload ส งจบการทางานของฟอร ม Move ส งให ฟอร มเคล อนท ไปย งท ต างๆ บนหน าจอ Print ส งให พ มพ ฟอร ม Line ส งให วาดเส นลงบนพ นฟอร ม Event ท ส าค ญของ Form Initialize เม อเร ยกฟอร มมาใช งาน แล วโหลดมาในหน วยความจา Load เม อเร ยกฟอร มมาใช งาน เก ดข นภายหล ง Initialize Resize เม อฟอร มถ กปร บขนาดเปล ยนไป Activate เม อฟอร มกลายเป น Active Form Unload เม อฟอร มเล กใช งาน Terminate เม อฟอร มถ กลบจากหน วยความจา ร ปแสดงต วอย าง Event Form

18 290 ค ณสมบ ต พ นฐานของคอนโทรลต าง ๆ Name การกาหนดช อของคอนโทรลเพ อใช อ างอ ง Caption เป นข อความอธ บายหร อเป นป ายบอกของคอนโทรลน น ๆ ForeColor,BackColor ใช กาหนดส Hieght,Width,Left,Top ใช กาหนดขนาดและตาแหน ง Visible และ Enabled ใช กาหนดให แสดงคอนโทรล และยอมให คอนโทรลทางาน หร อไม Font ใช กาหนดร ปแบบต วอ กษร MousePointer ใช ระบ ล กษณะของเมาส พอยเตอร ให เปล ยนไปเม อเล อนเข ามา ใน คอนโทรล Label Fram e CheckBox ComboBox HScrollBar Timer DirListBox Shape Image Text Box Command Button Option Button ListBox VScrollBar DriveListBox FileListbox Line Data Control OLE ร ป ActiveX Control พ นฐานใน Toolbox

19 291 ข นตอนการเข ยนโปรแกรมด วย Visual Basic 1. ทาการออกแบบหน าตาของโปรแกรมท ต องการต ดต อก บผ ใช โดยการนา Control Object ต าง ๆ ท อย ใน Toolbox มาวางในฟอร ม ม ว ธ การควบค ม Object ต าง ๆด งน การเล อกและวางออบเจ ค คล กเมาส ท ออบเจ คท ต องการใน Toolbox แล ว นาเมาส มาย งตาแหน งท ต องการวางออบเจ คน นบนฟอร ม คล กเมาส ซ ายค างไว และ ลากเมาส จนได ขนาดท ต องการ การจ ดตาแหน งและปร บขนาดออบเจ ค ทาได โดยเปล ยนเคร องม อเล อกให เป น Pointer ร ปล กศร แล วจ งนาเมาส ไปคล กและลากท ออบเจ คท จะเล อกเพ อจ ดให อย ในตาแหน งท ต องการ สาหร บการปร บขนาดจะทาโดยคล กเล อกท ออบเจ ค จากน น นาเมาส ไปท ขอบของออบเจ ค จะสามารถคล กและลากเพ อเปล ยนขนาดได ท งส ด านของออบเจ ค

20 292 การลบออบเจ ค ออกจากฟอร ม ทาโดยคล กเล อกออบเจ คท ต องการลบ กดป ม Delete หร อคล กขวาเล อกเมน Delete 2. กาหนดค า Properties ของออบเจ คต าง ๆ ตามความต องการและความเหมาะสม โดยใช ว นโดวส Properties ซ งเร ยกโดยกด F4 หร อจากเมน View > Properties Windows

21 เข ยนโปรแกรมให ก บเหต การณ ของออบเจ คต าง ๆ ตามท ต องการ โดยท ห วของ Code Editor จะ เป นส วนบอกว าโค ดท แสดงอย น นเป นของออบเจ คและเหต การณ ใด โดยการด บเบ ลคล กท ป มคาส ง ท ต องการให เก ดการทางาน เช น ด บเบ ลคล กท ป ม Command1 เพ อเข ยนคาส งด งน 4. ทดสอบและร นโปรแกรมว าทางานถ กต องตามท ต องการหร อไม โดยคล กท ป ม Run ( )

22 294 การออกจากโปรแกรม Visual Basic ข นตอนการป ดแฟ ม Project ม ด งน 1. คล กเมน บาร ท คาส ง File > Exit 2. ถ าหากโปรแกรมย งไม ถ กบ นท กจะปรากฏหน าต าง ย นย นการบ นท ก 3. จากน นโปรแกรมจะถ กป ดลง

23 295 ต วอย างการสร าง Application ด วย visual Basic 1. การออกแบบ Application ส งท ต องทาก อนการเข ยนโปรแกรมหร อการสร าง Application ค อ ต องการให Application น นใช ประโยชน อะไรบ าง ต องม ความสามารถอะไรบ าง และต องการให ม ร ปแบบการต ดต อก บ ผ ใช อย างไรบ าง ผ ออกแบบจะต องค ดให รอบคอบและเข ยนให ช ดเจน ซ งอาจจะเข ยนเป นผ งงาน หร อการว เคราะห งานอย างละเอ ยด ต วอย าง จงเข ยนโปแรกรมเพ อคานวณหาผลบวกของเลข 2 จานวน 1. ส งท โจทย ต องการ : ผลบวกของเลข 2 จานวน 2. ข อม ลเข า : เลขจานวนท 1, เลขจานวนท 2 3. ข อม ลออก : ผลบวกของเลข 2 จานวน 4. ต วแปร Num1 = เลขจานวนท 1 Num2 = เลขจานวนท 2 Sum = ผลบวกของเลข 2 จานวน 5. ข นตอนการประมวลผล (Algorithm) 1. เร มการทางาน 2. กาหนดให Sum = 0 3. ร บค า Num1, Num2 4. Sum Num1 + Num2 5. แสดงค า Sum 6. จบการทางาน

24 ผ งงาน (Flowchart) Start Sum 0 Num1,Num2 Sum Num1+Num2 Sum Stop 7. คาส งเท ยม (Pseudo Code) Begin End Sum = 0 Read Num1, Num2 Sum Num1 + Num2 Write Sum

25 การเป ดโปรแกรมการตกแต ง Application 1. เข าส โปรแกรม Visual basic 2. เล อก Standard EXE คล ก open 3. จะปรากฏฟอร มเปล า สาหร บวางคอนโทรลต าง ๆ เช น การสร าง Application สาหร บ บวกเลข 2 จานวน 3. เข ยนโค ดคาส งการทางานของ Application การเข ยนโค ดหร อเข ยนโปรแกรมเพ อควบค มการทางานต าง ๆ ซ งจะใช การเข ยนโปรแกรม แบบ Event Driven Programming ซ งจะเป นการเข ยนโค ดเพ อรองร บเหต การณ ต าง ๆ ท จะเก ด ข นก บคอนโทรลต าง ๆ ใน Application ซ งม ข นตอนด งน ด บเบ ลคล กท คอนโทรลท ต องการควบค ม ให ด บเบ ลคล กท ป ม ซ ง จะปรากฏ Code Window ข นมาโดย visual basic จะพร อมให เข ยนโปรแกรมท จ ดการก บ event Click

26 ทดสอบการทางานของApplication เม อเข ยนโค ดเสร จ ทาการทดสอบการทางานของ Application ท สร างข น ซ งประกอบด วย คอนโทรลต าง ๆ ท ปร บแต งไว โดยการกดป ม <F5> หร อคล กป ม Run จะได ผลด งน บนท ลบาร ก ได เม อต องการส นส ดการทดสอบให คล กป ม หร อคล กเมน Run >> End ก ได และกรณ ท เก ดข อผ ดพลาดจะม การแจ งจ ดท ผ ดพลาดในโปรแกรมให ทราบ ซ งจะสามารถแก ไขได อย างรวดเร ว

27 การบ นท ก Project 1. คล กท เมน บาร เล อกคาส ง File > Save project 2. คล กเล อกท เก บ Form 3. พ มพ ช อ Form เช น Addnumber 4. คล กท ป ม 5. คล กเล อกท เก บ Project พ มพ ช อ Project ๖ใช ช อเด ยวก บ Form ก ได ) 6. คล กท ป ม

28 การสร างไฟล.EXE(Compile) 1. สร างโปรแกรม และ Run ทดสอบการทางาน จนไม พบข อผ ดพลาด 2. บ นท ก Project 3. คล กท คาส งเมน File > make Addnumber.exe

29 301 แบบประเม นผลการเร ยนร บทท จงอธ บายคาศ พท ต อไปน 1.1 Object Property Event ActiveX Project Explorer Form Toolbox จงบอกความหมายและประว ต ความเป นมาของ Visual Basic จ ดเด นของ Visual Basic ค ออะไร หล กในการพ ฒนา Application ของ Visual Basic ประกอบด วยอะไรบ าง

30 จงอธ บายรายละเอ ยดของส วนประกอบต าง ๆ ของหน าจอใน Visual Basic ตามหมายเลข ต อไปน

31 จงออกแบบฟอร ม ให ม ส วนประกอบด วย Control Label จานวน 3 Control และกาหนด ค ณสมบ ต ด งต อไปน 1. กาหนดช อให ก บ Label 1 3 เป น ช อ-สก ล, ตาแหน ง, รายได ตามลาด บ 2. กาหนดส อ กษรให ก บ Label 1 3 เป น น าเง น, แดง, ม วง ตามลาด บ 3. ให Control อย ก งกลางท ง 3 Label 4. ฉากหล งของ Label 1 3 เป น เหล อง, เข ยวอ อน, ชมพ ตามลาด บ 7. จงออกแบบและสร าง Application เพ อคานวณหาพ นท ของสนามก ฬาแห งหน ง 8. จงออกแบบและสร าง Application เพ อเก บข อม ลน กศ กษา ออกแบบให สมบ รณ และตกแต งให สวยงามเหมาะสม ************************

32 304 เอกสารอ างอ ง จ ดาภ ส ส มพ นธ สมโภช และคณะ. การพ ฒนาซอฟต แวร ด วยโปรแกรมสาเร จร ป. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ ว งอ กษร,2548. ฉ ททว ฒ พ ชผล และคณะ. ค ม อเร ยน Visual Basic 6.0. พ มพ คร งท 5. กร งเทพฯ : บร ษ ท โปรว ช น จาก ด, บ ญส บ โพธ ศร และคณะ. การเข ยนโปรแกรมบนระบบปฏ บ ต การ GUI. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ ศ นย ส งเสร มอาช วะ, ผ องพ นธ ส ราไพ. คอมพ วเตอร และการใช งาน. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ : บร ษ ท สาน กพ มพ เอมพ นธ จาก ด, พ มพ คร งท 1, อ ทธ เดช พ นธ ไผ. การเข ยนโปรแกรมบนระบบปฏ บ ต การ GUI. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ: สาน กพ มพ ว งอ กษร,2548. แหล งค นคว าเพ มเต ม เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช.

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช Word Processor ได ถ กต อง ตามประเภทของงานและ การใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การใช ค าส งจ ดร

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information