บทท 13 การเข ยนโปรแกรมด วย Visual basic

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 13 การเข ยนโปรแกรมด วย Visual basic"

Transcription

1 273 บทท 13 การเข ยนโปรแกรมด วย Visual basic สาระการเร ยนร 1. ประว ต ความเป นมาและความสามารถของ Visual Basic 2. หล กการในการพ ฒนา Application ด วย Visual Basic 3. พ นฐานการเข ยนโปรแกรม Visual Basic 4. เร มต นใช งานโปรแกรม Visual basic ส วนประกอบของโปรแกรม Visual basic 6. การสร าง เป ด และบ นท กฟอร มหร อ Project 7. ค ณสมบ ต พ นฐานของคอนโทรลต าง ๆ 8. ข นตอนการเข ยนโปรแกรม การคอมไพล (Compile) และ การร น (Run) 9. การออกจากโปรแกรม Visual Basic 10. ต วอย างการสร าง Application ด วย visual Basic จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกประว ต ความเป นมาและความสามารถของ Visual Basic ได 2. อธ บายหล กการในการพ ฒนา Application ด วย Visual Basic ได 3. ร หล กการพ นฐานการเข ยนโปรแกรมด วย Visual Basic ได 4. เร ยกใช งานโปรแกรม Visual Basic ได 5. อธ บายส วนประกอบต าง ๆ ของ โปรแกรม Visual Basic ได 6. สร างและบ นท กฟอร มได 7. อธ บายค ณสมบ ต พ นฐานของคอนโทรลต าง ๆ ได 8. ร ข นตอนการสร างโปรแกรมด วย Visual Basic 9. สร างโปรแกรมอย างง าย ๆ ด วย Visual Basic ได 10. ม ความสนใจใฝ เร ยนร ต งใจเร ยน 11. ม ว น ย เข าเร ยนท นเวลา ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของว ทยาล ยฯ 12. ม ความร บผ ดชอบงานท ได ร บมอบหมาย 13. ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความเช อม นกล าลองผ ดลองถ ก 14. ม ความซ อส ตย ต อตนเองและผ อ น

2 274 ประว ต ความเป นมาของ Visual Basic Visual Basic เป นภาษาคอมพ วเตอร (Programming Language) ท พ ฒนาโดยบร ษ ท ไมโครซอฟท ซ งเป นบร ษ ทย กษ ใหญ ท สร างระบบปฏ บ ต การ Windows 95/98 และ Windows NT/XP ท ใช ก นอย างแพร หลายในป จจ บ น โดยต วภาษาเองม รากฐานมาจากภาษา Basic ซ งย อมา จาก Beginner s All Purpose Symbolic Instruction ซ งหมายถ ง ข ดคาส งหร อภาษาคอมพ วเตอร สาหร บผ เร มต น ภาษา Basic ม จ ดเด นค อผ ท ไม ม พ นฐานเร องการเข ยนโปรแกรมเลยก สามารถ เร ยนร และนาไปใช งานได อย างง ายดายและรวดเร ว Visual basic เวอร ช นแรกค อเวอร ช น 1.0 ออกส สายตาประชาชนต งแต ป 1991 โดยในช วง แรกย งไม ม ความสามารถต างจากภาษา QBASIC มากน ก แต จะเน นเร องเคร องม อท ช วยในการเข ยน โปรแกรมบนว นโดวส ซ งปรากฏว า Visual Basic ได ร บความน ยมและประสบความสาเร จเป น อย างด ไมโครซอฟท จ งพ ฒนา Visual Basic ให ด ข นเร อย ๆ ท งในด านประส ทธ ภาพ ความสามารถ และเคร องม อต าง ๆ เช น เคร องม อตรวจสอบแก ไขโปรแกรม สภาพแวดล อมของการพ ฒนา โปรแกรม การเข ยนโปรแกรมแบบหลายว นโดสว ย อย (MDI) และอ น ๆ อ กมากมาย Microsoft Visual Basic เป นเคร องม อในการสร างโปรแกรมบนระบบปฏ บ ต การ windows ท ใช งานง าย โดยการเล อกเคร องม อต าง ๆ มาออกแบบหน าจอของโปรแกรมท จะสร าง การเข ยน โปรแกรมล กษณะน เร ยกว า Visual Programming ซ งไม จาเป นต องเข ยนคาส งต าง ๆ มากน ก และ สามารถสร างโปรแกรมได อย างรวดเร ว ความสามารถของ Visual basic 1. สร างโปรแกรมทางด านกราฟฟ ก โปรแกรมจ ดการไฟล โปรแกรมคานวณเลขพ นฐาน ท วไปท ทางานบนระบบปฏ บ ต การ Windows 2. สร างโปรแกรมฐานข อม ลได อย างง าย เพราะม เคร องม อเก ยวก บฐานข อม ลอย างครบถ วน แลสามารถต ดต อก บฐานข อม ลได ท นท 3. ม คอมโพเน นท ทางด าน Active X ได แก Active X Component, Active X Control และ Active X Document ซ งเป นเคร องม อท สามารถนาส วนของโปรแกรมท สร างไว ไปใช ใน โปรแกรมอ น ๆ ได 4. สร างโปรแกรมท ร นบนอ นเตอร เน ตได อย างง าย โดยไม ต องเร ยนร คาส งด วยภาษา HTML หร อภาษาสคร ปต ท ใช งานบนอ นเตอร เน ต

3 275 จ ดเด นของ Visual basic 1. ม โครงสร างภาษาท ใกล เค ยงภาษามน ษย ทาให เร ยนร ได ง าย 2. รวบรวมเคร องม อท ช วยพ ฒนา Application ได อย างสะดวกรวดเร วไว ในต ว 3. สามารถสร างไฟล.EXE ท สามารถทางานได ด วยตนเอง 4. ออกแบบส วนหน าจอต ดต อผ ใช (Form) ได ท นท โดยไม ต องรอเข ยนรห สโปรแกรม 5. ใน Project บ นท กส วนต ดต อผ ใช (Form) และส วนของรห สโปรแกรม (Code) แยกก น ทาให สามารถนา form เด มไปปร บปร งใช ก บ Project อ นๆ ได โยไม ต องสร างใหม 6. สามารถพ ฒนา Application ได หลายแบบ คอมพ วเตอร ท เหมาะส าหร บใช งาน Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 ต องการระบบท ม ค ณสมบ ต ต อไปน 1. ระบบปฏ บ ต การ Windows 95 หร อส งกว า สาหร บ Microsoft Visual Basic 6.0 ถ า เป น Visual Basic2005 จะต องใช ระบบปฏ บ ต การ Windows XP ข นไป 2. หน วยประมวลผลกลางร น Pentium 90 MHz หร อส งกว า 3. เน อท ในฮาร ดด กส อย างน อย 5 0 MB 4. CD ROM Drive 5. การ ดจอ VGA 640 x 480 หร อส งกว าท Windows สน บสน น 6. RAM 24 MB สาหร บ Windows 95 (ย งมากย งด ) 7. Microsoft Internet Explorer 8. เมาส หร อ pointing device ท สน บสน นการทางานบน Windows การต ดต งโปรแกรม Visual Basic สามารถทาได เหม อนโปรแกรมท วไปท ใช ใน Windows ค อเร ยกไฟล Setup.exe จากแผ น หร ออาจจะทางานโดยอ ตโนม ต เม อใส แผ นโปรแกรม โดย Visual Basic 6.0 ม ท งเวอร ช นท ขายเด ยว ๆ และเวอร ช นท อย ในช ด Visual Studio 6.0 การต ดต งจะต องม Internet Explorer 4.0 จ งจะต ดต งโปรแกรมได นอกจากน น Help และโปรแกรมต วอย างต าง ๆ จะ แยกออกมาอย ในแผ นซ ด ต างหาก ค อ MSDN (Microsoft Developer Network Library Visual Studio 6.0)

4 276 หล กการในการพ ฒนา Application ด วย Visual Basic 1. โปรแกรมท พ ฒนาบน Visual Basic น ยมเร ยกว าการพ ฒนา Application 2. เน นการออกแบบส วนการต ดต อก บผ ใช แล วค อยเข ยนโปรแกรมตามเหต การณ 3. ส วนประกอบต างๆ ใน Application ท กาล งพ ฒนาเร ยกว า ว ตถ (Object) แต ส วนใหญ น ยมเร ยกว า คอนโทรล(Control)

5 Object(ว ตถ ) ม ค ณสมบ ต (Properties) ซ งโปรแกรมเมอร สามารถปร บเปล ยนได 5. Method ค อความสามารถท กระทาก บ Object เช น การย าย(Move),ถ กเล อก(Set Focus) จะกระทาได โดยคาส งในโปรแกรมเท าน น 6. Event ค อการเข ยนรห สโปรแกรม(Code) ฝ งไว ใน Object และจะทางานได ก ต อเม อ เก ดเหต การณ ก บ Object ตามท โปรแกรมเมอร กาหนดไว (Event-Driven)

6 278 พ นฐานการเข ยนโปรแกรม Visual Basic ชน ดของข อม ล ข อม ลท ผ เข ยนโปรแกรมสามารถใช งานได ในโปรแกรม Visual Basic ม ด งต อไปน ชน ดต วแปร ส ญล กษณ ขนาดหน วยความจา ขอบเขตค าร บได Byte ไม ม 1 Byte 0 ถ ง 255 Boolean ไม ม 2 Byte True หร อ False String $ 64 KB หร อ 2 MB 1 ถ ง 65,400 ต วอ กษร Integer % 2 Byte -32,768 ถ ง 32,767 Long & 4 Byte -2,147,483,648 ถ ง 2,147,483,647 Single! 4 Byte E+38 ถ ง E และ E-45 ถ ง E+38 Double # 8 Byte E308 ถ ง E-324 สาหร บค าลบ E-324 ถ ง E308 สาหร บค าบวก 8 Byte -922,337,203,685, ถ ง 922,337,203,685, Variant - 16 Byte ถ าเป นต วเลขจะเท าก บ Double ถ าเป นข อความจะเหม อน String แบบไม กาหนด ความยาว Date - 8 Byte ว นท 1 มกราคม ค.ศ.100ถ ง 31 ธ นวาคม ค.ศ.9999 Object - 4 Byte เป นการอ างอ งถ ง Object ใดๆ

7 279 การแทนค าข อม ล Byte สาหร บเก บข อม ลจานวนเต ม 0 ถ ง 255 Boolean เก บค าทางตรรกะ ม 2 ค า ค อ True (จร ง) และ False (เท จ) String เก บข อม ลประเภทข อความ Integer เก บค าต วเลขจานวนเต มใด ๆ Long เก บค าต วเลขจานวนเต มท ม ค ามาก Single เก บค าต วเลขทศน ยม Double เก บค าต วเลขทศน ยมท ม ค ามาก Currency เก บข อม ลท เป นจานวนเง น Variant เก บค าประเภทใดก ได โดยจะเปล ยนไปตามค าข อม ลท จ ดเก บ Date เก บข อม ลประเภทว นท Object สาหร บใช อ างอ งถ ง Object ใด ๆ กฎการต งช อต วแปร เป นช อท ม ความยาวไม เก น 40 ต วอ กษร พย ญชนะต วแรกของต วแปรจะต องเป นต วอ กษร A-Z เท าน น พย ญชนะต วต อไปอาจเป นต วอ กษร A-Z หร 0-9 หร อ ข ดล าง (_) ก ได ต วอ กษรต วส ดท ายของต วแปรอาจเป นส ญล กษณ ท แสดงถ งประเภทของต วแปรก ได เช น % & #! หร ออาจไม ต องม ส ญล กษณ ใดๆ ก ได ถ าในกรณ ท กาหนดต วแปรด วยคาส ง Dim ช อของต วแปรจะต องไม เป นคาสงวน (Reserved Word) เช น คาท เป นคาส งต าง ๆ ช อฟ งก ช น ต าง ๆ ไม ม เว นวรรคระหว างต วอ กษร ห ามม อ กขระพ เศษปนอย ในช อต วแปร การต งช อต วแปรอาจจะใช ต วอ กษรเป นต วพ มพ เล กหร อพ มพ ใหญ ก ได ควรม การ ต งช อต วแปรให ทราบว าแทนต วแปรอะไรเพ อง ายต อการจา เพ อนาไปอ างถ งในการเข ยนโปรแกรม แต ถ าไม ทราบคาศ พท ก สามารถต งช อเป นอะไรก ได ตามกฎ แต พยายามให ส อความหมายถ งค าท เก บอย ในต วแปรน น

8 280 การประกาศต วแปร ถ าต องการบ นท กข อม ลเพ อนามาประมวลผลต าง ๆ ในโปรแกรมต องเก บข อม ลไว ในต ว แปรใด ๆ ซ งต วแปรจะต องประกาศก อนการใช เพ อให โปรแกรมร จ กต วแปรน น โดยใช คาส ง Dim ย อมาจาก Dimension) ร ปแบบ Dim ช อต วแปร As ชน ดต วแปร,ช อต วแปร As ชน ดต วแปร ต วอย าง Dim FName As string, Number As Integer, Lname As String ค าคงท (Constant Type) ในการเข ยนโปรแกรมบางคร งผ เข ยนโปรแกรมก ม ความจาเป นต องใช ค าข อม ลให ม ค าไม เปล ยนแปลงตลอกโปรแกรม ค าน นโปรแกรมภาษาเบส กให กาหนดเป นค าคงท ซ งได แบ งค าคงท ออกเป น 2 ประเภท ค อ 1. ค าคงท แบบกาหนดเอง (user Defined Constant) เป นค าคงท ท ผ เข ยนโปรแกรมเป นผ กาหนดข นมาเองโดยใช คาส ง Const ในการประกาศค า 2. ค าคงท แบบเร ยกใช ได ท นท (Pre Defined Constant) ค าคงท ท ถ กต ดต งไว พร อม ก บ Visual Basic ร นใหม แล ว ต วดาเน นการ (Operator) ต วดาเน นการ หมายถ ง เคร องหมายต าง ๆ ท ใช เป นต วดาเน นการระหว างน พจน เพ อการ ประมวลผลโปรแกรม ต วดาเน นการในการประมวลผลคอมพ วเตอร โดยท วไปแบ งเป น ด งน 1. เคร องหมายคณ ตศาสตร ท สาค ญได แก + - * / 2. เคร องหมายเปร ยบเท ยบท ใช มากได แก <,>, =, <=, >=, <> 3. เคร องหมายตรรกะ ม 3 ต ว ค อ NOT AND OR ความหมายของ ต วแปร(Variable) ต วแปรค อช ออ างอ งท ต งข นเพ อเก บข อม ลช วคราว โดยม การกาหนดชน ดให เหมาะสมก บข อม ลท เก บและจะประกาศไว สาหร บเร ยกใช ในโปรแกรม ร ปแบบการประกาศต วแปรของ Visual Basic ร ปแบบ Dim ช อต วแปร As ชน ดต วแปร

9 281 ชน ดและรายละเอ ยดต วแปรของ Visual Basic 1. ข อม ลชน ด Byte ขนาดหน วยความจาท ใช 1 Byte (8 Bit) เก บข อม ลต วเลขท อย ในช วง 0 ถ ง 255 น ยมใช เก บ ค าต วเลขท ม ค าไม มาก เช น อาย หร อ ต วแปรท ใช ในการน บค าการวนรอบท จานวนรอบไม มาก ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ Old สาหร บเก บอาย ของพน กงาน(อาย อย ในช วง ป ) จะ ประกาศได ด งน Dim Old As Byte 2. ข อม ลชน ด Integer ขนาดหน วยความจาท ใช 2 Byte (16 Bit) เก บข อม ลต วเลขท อย ในช วง 32,768 ถ ง +32,767 น ยมใช เก บค าต วเลขจานวนเต ม ไม ม จ ดทศน ยม และม ค าเป นลบได ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ Money จะประกาศได ด งน Dim Money As Integer 3. ข อม ลชน ด Long ขนาดหน วยความจาท ใช 4 Byte (32 Bit) เก บข อม ลต วเลขท อย ในช วง 2,147,483,648 ถ ง +2,147,483,647 น ยมใช เก บค าต วเลขท ม ค ามากๆ เช น จานวนประชากร ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ People สาหร บเก บจานวนประชากร จะประกาศได ด งน Dim People As Long 4. ข อม ลชน ด Currency เก บข อม ลต วเลขทศน ยมท อย ในช วง -922,337,203,685, ถ ง +922,337,203,685, น ยมใช เก บค าต วเลขท ทศน ยม เช น เง นเด อน,เง นงบประมาณ ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ Salary สาหร บเก บเง นเด อนของพน กงาน จะประกาศได ด งน Dim Salary As Currency 5. ข อม ลชน ด Single เก บข อม ลต วเลขทศน ยมท อย ในช วง E+38 ถ ง E+38 น ยมใช เก บค า ต วเลขทศน ยม เช น เง นเด อน,เง นงบประมาณ หร อค าต วเลขทางว ทยาศาสตร และว ศวกรรม ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ Light สาหร บเก บความเร วของแสง จะประกาศได ด งน Dim Light As Single

10 ข อม ลชน ด Double เก บข อม ลต วเลขทศน ยมท อย ในช วง E+308 ถ ง E+308 น ยมใช เก บค าต วเลขทศน ยมท ม ค ามากๆ เช น เง นงบประมาณ แผ นด น หร อค าต วเลขทางว ทยาศาสตร และว ศวกรรม ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ DoubleNum จะประกาศได ด งน Dim DoubleNum As Byte 7. ข อม ลชน ด String เก บข อม ลท เป นต วอ กษรข อความหร อส ญล กษณ น ยมใช เก บ ช อ-สก ล,ท อย หร อข อม ลใดๆ ท เป นล กษณะของข อความ ใช เก บต วเลขได ในล กษณะส ญล กษณ เช น ข อม ล 1234 ค อ หน ง สอง สาม ส ไม ใช หน งพ นสองร อยสามส บส แต ถ าต องการนาไปประมวลผลแบบจานวน ต วเลขจะต องใช ผ านฟ งก ช นแปลงข อม ลก อนเช น ฟ งก ช น Cint() ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ FName สาหร บเก บช อพน กงาน จะประกาศได ด งน Dim FName As String หร อกาหนดต วแปรช อ FName สาหร บเก บช อพน กงาน ม ความกว าง 35 ต วอ กษรจะ ประกาศได ด งน Dim FName As String * ข อม ลชน ด Boolean เก บข อม ลในร ปแบบ ตรรกะ ค อ True(จร ง) และ False(เท จ) น ยมใช ในการเก บค าการ ทดสอบทางเง อนไข ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ Found สาหร บเก บสถานะการค นพบข อม ล จะประกาศได ด งน Dim Found As Boolean 9. ข อม ลชน ด Date เก บข อม ลในร ปแบบ ว นท น ยมใช ในการเก บค าของว นท ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ BirthDay สาหร บเก บว นเก ดของพน กงาน จะประกาศได ด งน Dim BirthDay As Date

11 ข อม ลชน ด Variant เก บข อม ลได ท กร ปแบบ น ยมใช ในการเก บค าท ไม ทราบล วงหน าว าเป นชน ดใด ซ ง Visual Basic จะดาเน นการในส วนการเก บข อม ลให ถ าหล กเล ยงได ไม ควรใช ต วแปรชน ดน เน องจาก โปรแกรมจะทางานช า และการตรวจสอบข อผ ดพลาดอาจทาได ยาก ต วอย าง กาหนดต วแปรช อ NoType สาหร บเก บข อม ลท ย งไม ทราบร ปแบบ จะประกาศได ด งน Dim NoType As Variant ความหมายของ ค าคงท (Constant) ค อการแทนค าข อม ลด วยช อ เพ อให รห สโปรแกรมด เข าใจง ายข น ต วอย างเช น Pi(พาย) ม ค า เท าก บ 3.14 ซ งสามารถกาหนดค าคงท ได เป น Const Pi = 3.14 เม อโปรแกรมพบการประมวลผล Pi * (R * R) (พายอาร กาล งสอง) ก จะนาค าภายใน Pi ออกมาประมวลผลค อ 3.14 * (R * R) ร ปแบบการประกาศค าคงท ของ Visual Basic Const ช อค าคงท = ค าท กาหนด คาอธ บาย Const (ย อมาจาก Constant) เป นการบอกโปรแกรมให ทราบว าม การจอง พ นท หน วยความจาเพ อประกาศค าคงท ช อค าคงท ช อท เป นต วแทนของค าท กาหนด โดยการต งช อควรให สอดคล องก บ ค าท เก บ ค าท กาหนด ค อค าท เป นจานวนต วเลข,ต วอ กษร หร อค าต างๆ ตามประเภทท ม ใน Visual Basic ต วอย าง กาหนดคงท ช อ VB สาหร บ เก บค าคงท แบบข อวาม และกาหนดค าให เป น Visual Basic จะประกาศได ด งน Const VB = Visual Basic

12 284 เร มต นในงานโปรแกรม Visual Basic ข นตอนการเข าส โปรแกรมม ด งน 1. คล กท Start > Programs > Microsoft Visual Basic 6.0 > Microsoft Visual Basic เล อก Standard EXE 3. คล กท เข าส ภายในโปรแกรม

13 285 เม อเป ด visual basic จะพบไดอะล อกบ อกซ New Project ซ งแสดงประเภทของ Application ท สร างได ด งน Standard EXE แอพพล เคช นท วไปท ม การใช งานใน windows เม อสร างแล วจะ ได ไฟล ท ม นามสก ลเป น.EXE ActiveX EXE เป นการสร างแอพพล เคช นชน ด Out-of-Process OLE Server ActiveX DLL เป นการสร างแอพพล เคช นชน ด In-Process OLE Server ActiveX Control เป นการสร าง ActiveX Control เม อสร างแล วจะได ไฟล นามสก ลเป น.OCX VB Application Wizard เป นการสร าง wizard เพ อใช งานร วมก บแอพพล เคช น ซ งม กจะ เป นแอพพล เคช นท ม ความซ บซ อน ต องม wizard มาช วยลด ความย งยากในการใช งาน VB Wizard Manager เคร องม อท ใช สร าง wizard Data project การสร างแอพพล เคช นเพ อให ทางานร วมก บ Data Object CHTML Application การสร างแอพพล เคช นอ นเตอร เน ตในฝ งไคลเอนท โดยใช ความสามารถของ Dynamic HTML ซ งจะร นบน Internet Explorer IIS Application การสร างแอพพล เคช นอ นเตอร เน ตในฝ งบราวเซอร โดยใช ความ สารมารถของอ นเตอร เน ต เซ ร ฟเวอร อย าง IIS เช น Active Server Pages Addin เป นเคร องม อท ช วยในการสร าง Add-in ซ ง Visual Basic เป ด โอกาสให สร างเคร องม อส วนต วข นมาเฉพาะก บงานได ActiveX Document DLL การสร างแอพพล เคช นชน ดท เร ยกว า In-Process ActiveX Document ActiveX Document EXE การสร างแอพพล เคช นชน ดท เร ยกว า Out-Of-Process ActiveX Document

14 286 ในไดอะล อกบ อกซ New Project ม อ ก 2 แท บซ งม ความหมายด งน แท บ Existing แสดงโปรเจ คท เคยม กาสร างมาก อน ซ งช วยให ไม ต องเส ยเวลาค นหา โฟลเดอร ท เก บโปรเจ คเด ม แท บ Recent แสดงโปรเจ คท เคยม การสร างมาก อน และถ กเร ยกใช มาแก ไขล าส ด

15 287 ส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรม Visual basic TitleBar ไตเต ลบาร แสดงช อโปรแกรมท กาล งใช งานอย MenuBar เมน บาร แถบคาส งให เร ยกใช งาน ToolBar ท ลบาร แถบเคร องม อให เร ยกใช งาน(คาส งล ด) ToolBox ท ลบ อกซ กล องเก บเคร องม อท ใช พ ฒนาโปรแกรม(Control) From Designer ฟอร มด ไซเนอร ส วนออกแบบหน าจอของโปรแกรมท พ ฒนา Code Window หน าต างท ใช เข ยนรห สของโปรแกรม Project Explorer หน าต างควบค มโปรเจ กต Properties Window หน าต างควบค มค ณสมบ ต (Properties) ของว ตถ ต างๆ From Layout หน าต างแสดงและกาหนดตาแหน งการแสดงผลของโปรแกรม ท พ ฒนา บนจอภาพ

16 288 การสร างฟอร ม (Form) ฟอร ม (Form) หมายถ ง หน าจอท ใช แสดงผลเพ อต ดต อส อสารก บผ ใช งาน จ ดเป น คอนโทรลหร อว ตถ (Object) ชน ดหน งของ Visual Basic ซ งเป นท จ ดวางองค ประกอบหร อ คอนโทรลต าง ๆ ประกอบก นข นเป นโปรแกรมท ต ดต อก บผ ออกแบบกราฟ ก (GUI:Graphics User Interface) ภายในฟอร มสามารถม ActiveX Control วางอย หร อม ฟอร มอ น ๆ อย ภายในก ได ร ปแสดงต วอย าง Properties Form Properties ท ส าค ญของ Form ได แก Name ช อฟอร ม กาหนด เพ อแยกความแตกต างของแต ละฟอร ม Caption ข อความท แสดงท title bar ของแต ละฟอร ม ControlBox เป นการกาหนดว าขณะร นจะแสดง ControlBox หร อไม Left ก บ Top แสดงตาแหน งของฟอร ม โดยระบ พ ก ดม มซ ายบน Width ก บ Height แสดงความกว าง และความส งของฟอร ม BorderStyle กาหนดล กษณะของฟอร ม backcolor ส พ นของฟอร ม ForeColor ส ต วอ กษรบนฟอร ม MiniButton MaxButton กาหนดว า ฟอร มจะม ป ม Minimize หร อป ม maximize หร อไม Icon การระบ ไอคอนของฟอร ทม อกดป มย อฟอร ม WindowState เป นสถานะของฟอร มเพ อเร มทางาน

17 289 Method ท ส าค ญของ Form Show เร ยกฟอร มข นมาแสดงผล Hide ส งให ซ อนฟอร มท แสดงผล Unload ส งจบการทางานของฟอร ม Move ส งให ฟอร มเคล อนท ไปย งท ต างๆ บนหน าจอ Print ส งให พ มพ ฟอร ม Line ส งให วาดเส นลงบนพ นฟอร ม Event ท ส าค ญของ Form Initialize เม อเร ยกฟอร มมาใช งาน แล วโหลดมาในหน วยความจา Load เม อเร ยกฟอร มมาใช งาน เก ดข นภายหล ง Initialize Resize เม อฟอร มถ กปร บขนาดเปล ยนไป Activate เม อฟอร มกลายเป น Active Form Unload เม อฟอร มเล กใช งาน Terminate เม อฟอร มถ กลบจากหน วยความจา ร ปแสดงต วอย าง Event Form

18 290 ค ณสมบ ต พ นฐานของคอนโทรลต าง ๆ Name การกาหนดช อของคอนโทรลเพ อใช อ างอ ง Caption เป นข อความอธ บายหร อเป นป ายบอกของคอนโทรลน น ๆ ForeColor,BackColor ใช กาหนดส Hieght,Width,Left,Top ใช กาหนดขนาดและตาแหน ง Visible และ Enabled ใช กาหนดให แสดงคอนโทรล และยอมให คอนโทรลทางาน หร อไม Font ใช กาหนดร ปแบบต วอ กษร MousePointer ใช ระบ ล กษณะของเมาส พอยเตอร ให เปล ยนไปเม อเล อนเข ามา ใน คอนโทรล Label Fram e CheckBox ComboBox HScrollBar Timer DirListBox Shape Image Text Box Command Button Option Button ListBox VScrollBar DriveListBox FileListbox Line Data Control OLE ร ป ActiveX Control พ นฐานใน Toolbox

19 291 ข นตอนการเข ยนโปรแกรมด วย Visual Basic 1. ทาการออกแบบหน าตาของโปรแกรมท ต องการต ดต อก บผ ใช โดยการนา Control Object ต าง ๆ ท อย ใน Toolbox มาวางในฟอร ม ม ว ธ การควบค ม Object ต าง ๆด งน การเล อกและวางออบเจ ค คล กเมาส ท ออบเจ คท ต องการใน Toolbox แล ว นาเมาส มาย งตาแหน งท ต องการวางออบเจ คน นบนฟอร ม คล กเมาส ซ ายค างไว และ ลากเมาส จนได ขนาดท ต องการ การจ ดตาแหน งและปร บขนาดออบเจ ค ทาได โดยเปล ยนเคร องม อเล อกให เป น Pointer ร ปล กศร แล วจ งนาเมาส ไปคล กและลากท ออบเจ คท จะเล อกเพ อจ ดให อย ในตาแหน งท ต องการ สาหร บการปร บขนาดจะทาโดยคล กเล อกท ออบเจ ค จากน น นาเมาส ไปท ขอบของออบเจ ค จะสามารถคล กและลากเพ อเปล ยนขนาดได ท งส ด านของออบเจ ค

20 292 การลบออบเจ ค ออกจากฟอร ม ทาโดยคล กเล อกออบเจ คท ต องการลบ กดป ม Delete หร อคล กขวาเล อกเมน Delete 2. กาหนดค า Properties ของออบเจ คต าง ๆ ตามความต องการและความเหมาะสม โดยใช ว นโดวส Properties ซ งเร ยกโดยกด F4 หร อจากเมน View > Properties Windows

21 เข ยนโปรแกรมให ก บเหต การณ ของออบเจ คต าง ๆ ตามท ต องการ โดยท ห วของ Code Editor จะ เป นส วนบอกว าโค ดท แสดงอย น นเป นของออบเจ คและเหต การณ ใด โดยการด บเบ ลคล กท ป มคาส ง ท ต องการให เก ดการทางาน เช น ด บเบ ลคล กท ป ม Command1 เพ อเข ยนคาส งด งน 4. ทดสอบและร นโปรแกรมว าทางานถ กต องตามท ต องการหร อไม โดยคล กท ป ม Run ( )

22 294 การออกจากโปรแกรม Visual Basic ข นตอนการป ดแฟ ม Project ม ด งน 1. คล กเมน บาร ท คาส ง File > Exit 2. ถ าหากโปรแกรมย งไม ถ กบ นท กจะปรากฏหน าต าง ย นย นการบ นท ก 3. จากน นโปรแกรมจะถ กป ดลง

23 295 ต วอย างการสร าง Application ด วย visual Basic 1. การออกแบบ Application ส งท ต องทาก อนการเข ยนโปรแกรมหร อการสร าง Application ค อ ต องการให Application น นใช ประโยชน อะไรบ าง ต องม ความสามารถอะไรบ าง และต องการให ม ร ปแบบการต ดต อก บ ผ ใช อย างไรบ าง ผ ออกแบบจะต องค ดให รอบคอบและเข ยนให ช ดเจน ซ งอาจจะเข ยนเป นผ งงาน หร อการว เคราะห งานอย างละเอ ยด ต วอย าง จงเข ยนโปแรกรมเพ อคานวณหาผลบวกของเลข 2 จานวน 1. ส งท โจทย ต องการ : ผลบวกของเลข 2 จานวน 2. ข อม ลเข า : เลขจานวนท 1, เลขจานวนท 2 3. ข อม ลออก : ผลบวกของเลข 2 จานวน 4. ต วแปร Num1 = เลขจานวนท 1 Num2 = เลขจานวนท 2 Sum = ผลบวกของเลข 2 จานวน 5. ข นตอนการประมวลผล (Algorithm) 1. เร มการทางาน 2. กาหนดให Sum = 0 3. ร บค า Num1, Num2 4. Sum Num1 + Num2 5. แสดงค า Sum 6. จบการทางาน

24 ผ งงาน (Flowchart) Start Sum 0 Num1,Num2 Sum Num1+Num2 Sum Stop 7. คาส งเท ยม (Pseudo Code) Begin End Sum = 0 Read Num1, Num2 Sum Num1 + Num2 Write Sum

25 การเป ดโปรแกรมการตกแต ง Application 1. เข าส โปรแกรม Visual basic 2. เล อก Standard EXE คล ก open 3. จะปรากฏฟอร มเปล า สาหร บวางคอนโทรลต าง ๆ เช น การสร าง Application สาหร บ บวกเลข 2 จานวน 3. เข ยนโค ดคาส งการทางานของ Application การเข ยนโค ดหร อเข ยนโปรแกรมเพ อควบค มการทางานต าง ๆ ซ งจะใช การเข ยนโปรแกรม แบบ Event Driven Programming ซ งจะเป นการเข ยนโค ดเพ อรองร บเหต การณ ต าง ๆ ท จะเก ด ข นก บคอนโทรลต าง ๆ ใน Application ซ งม ข นตอนด งน ด บเบ ลคล กท คอนโทรลท ต องการควบค ม ให ด บเบ ลคล กท ป ม ซ ง จะปรากฏ Code Window ข นมาโดย visual basic จะพร อมให เข ยนโปรแกรมท จ ดการก บ event Click

26 ทดสอบการทางานของApplication เม อเข ยนโค ดเสร จ ทาการทดสอบการทางานของ Application ท สร างข น ซ งประกอบด วย คอนโทรลต าง ๆ ท ปร บแต งไว โดยการกดป ม <F5> หร อคล กป ม Run จะได ผลด งน บนท ลบาร ก ได เม อต องการส นส ดการทดสอบให คล กป ม หร อคล กเมน Run >> End ก ได และกรณ ท เก ดข อผ ดพลาดจะม การแจ งจ ดท ผ ดพลาดในโปรแกรมให ทราบ ซ งจะสามารถแก ไขได อย างรวดเร ว

27 การบ นท ก Project 1. คล กท เมน บาร เล อกคาส ง File > Save project 2. คล กเล อกท เก บ Form 3. พ มพ ช อ Form เช น Addnumber 4. คล กท ป ม 5. คล กเล อกท เก บ Project พ มพ ช อ Project ๖ใช ช อเด ยวก บ Form ก ได ) 6. คล กท ป ม

28 การสร างไฟล.EXE(Compile) 1. สร างโปรแกรม และ Run ทดสอบการทางาน จนไม พบข อผ ดพลาด 2. บ นท ก Project 3. คล กท คาส งเมน File > make Addnumber.exe

29 301 แบบประเม นผลการเร ยนร บทท จงอธ บายคาศ พท ต อไปน 1.1 Object Property Event ActiveX Project Explorer Form Toolbox จงบอกความหมายและประว ต ความเป นมาของ Visual Basic จ ดเด นของ Visual Basic ค ออะไร หล กในการพ ฒนา Application ของ Visual Basic ประกอบด วยอะไรบ าง

30 จงอธ บายรายละเอ ยดของส วนประกอบต าง ๆ ของหน าจอใน Visual Basic ตามหมายเลข ต อไปน

31 จงออกแบบฟอร ม ให ม ส วนประกอบด วย Control Label จานวน 3 Control และกาหนด ค ณสมบ ต ด งต อไปน 1. กาหนดช อให ก บ Label 1 3 เป น ช อ-สก ล, ตาแหน ง, รายได ตามลาด บ 2. กาหนดส อ กษรให ก บ Label 1 3 เป น น าเง น, แดง, ม วง ตามลาด บ 3. ให Control อย ก งกลางท ง 3 Label 4. ฉากหล งของ Label 1 3 เป น เหล อง, เข ยวอ อน, ชมพ ตามลาด บ 7. จงออกแบบและสร าง Application เพ อคานวณหาพ นท ของสนามก ฬาแห งหน ง 8. จงออกแบบและสร าง Application เพ อเก บข อม ลน กศ กษา ออกแบบให สมบ รณ และตกแต งให สวยงามเหมาะสม ************************

32 304 เอกสารอ างอ ง จ ดาภ ส ส มพ นธ สมโภช และคณะ. การพ ฒนาซอฟต แวร ด วยโปรแกรมสาเร จร ป. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ ว งอ กษร,2548. ฉ ททว ฒ พ ชผล และคณะ. ค ม อเร ยน Visual Basic 6.0. พ มพ คร งท 5. กร งเทพฯ : บร ษ ท โปรว ช น จาก ด, บ ญส บ โพธ ศร และคณะ. การเข ยนโปรแกรมบนระบบปฏ บ ต การ GUI. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ ศ นย ส งเสร มอาช วะ, ผ องพ นธ ส ราไพ. คอมพ วเตอร และการใช งาน. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ : บร ษ ท สาน กพ มพ เอมพ นธ จาก ด, พ มพ คร งท 1, อ ทธ เดช พ นธ ไผ. การเข ยนโปรแกรมบนระบบปฏ บ ต การ GUI. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ: สาน กพ มพ ว งอ กษร,2548. แหล งค นคว าเพ มเต ม เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต เว บไซต

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม 1. ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรทช

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information