โปรแกรม Flash Effect Maker

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรม Flash Effect Maker"

Transcription

1 โปรแกรม Flash Effect Maker ในบทท 3 โปรแกรม Flash Effect Maker เป นโปรแกรมท ใช ในการสร างไฟล กราฟ กท สวยงามและย งสามารถน าเอาไฟล ชน ด swf ท สร างจากโปรแกรม Flash 8 ซ งม ข นตอนซ บซ อน มาใช ตามค าส งท ได ก าหนดไว ในโปรแกรม Flash Effect Maker ท าให สามารถสร างงานกราฟฟ กท สวยงามได ในเวลาอ นส นด วยว ธ การข นตอนท ง าย เช น การ ใส พ นหล งสามารถเล อกได หลากหลายร ปแบบ ใส ข อความ และท าสไลด โชว ได อย าง รวดเร วและสวยงาม โดยเฉพาะการออกแบบหน าเว บเพจสามารถเล อกประเภทได อย าง เหมาะสม ม การเช อมโยงโดยม ป มให เล อกหลายร ปแบบ ในบทเร ยนน ใช เวลาเร ยน ท งหมด 13 ช วโมง แบ งเป นทฤษฎ 3 ช วโมง ปฏ บ ต 10 ช วโมง รวม 4 ว น 1 ช วโมง ผ สอนได กาหนดให ผ เร ยนได เร ยนร ตามห วข อย อยแต ละเร องซ งม ท งหมด 4 เร อง เพ อให ผ เร ยนได ม ความร สามารถปฎ บ ต ตามบทเร ยนและท าแบบฝ กห ดท ายบทเร ยน ได ตามรายละเอ ยดด งน 1. ความร เบ องต น (Introduction) ได แก ความสาค ญ ความหมาย การต ดต ง การเป ด-ป ด ส วนประกอบของโปรแกรม ตลอดจนการจ ดเก บไฟล ในร ปแบบต าง ๆ ด งน การใช โปรแกรมกราฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

2 1.1. การต ดต งโปรแกรม ให ค ดลอก(Copy) โดยการแดร กลาก Folder ช อ Flash Effect Maker จาก แผ นซ ด ท ผ สอนแจกให ไปใส ในเคร องคอมพ วเตอร ของผ เร ยน ด บเบ ลคล กท Folder ช อ Flash Effect Maker คล กขวาท ไฟล ช อ Flash Effect Maker คล กท send to Desktop 1.2. การเป ดใช งานโปรแกรม ด บเบ ลคล กท Shortcut โปรแกรม Flash Effect Maker บน Desktop 1.3. ส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรม เมน บาร ด านข าง หมายถ งการใช ข อความเป นคาส งท จะนาไปใช ก บการ สร างงานกราฟ ก ซ งจะอย ทางด านซ าย เมน บาร ด านบน หมายถ ง การใช ข อความเป นคาส งในการเล อกประเภท ของการออกแบบหน าเว บเพจ เช น Bussiness Personal Nature Line Panel HTML/Navigation เป นต น เม อม การคล กเล อกแต ละประเภทจะ การใช โปรแกรมกราฟฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

3 แสดงร ปแบบให เล อกใช อย างหลากหลาย คล กท แบบแต ละแบบจะแสดง ต วอย างให ด ซ งเป นข อด ของโปรแกรมน ท ช วยออกแบบอย างม ออาช พ 1.4. เร มต นสร างงานใหม คล กเล อกแบบท ต องการ คล กท Create New กาหนดค าต าง ๆ เช น ความกว าง ความยาว ล กษณะ Mouse เป นต น คล กท OK 2. การทา Banner ผ เร ยนได เร ยนร เก ยวก บการพ มพ ข อควมและใส เอฟเฟ กต ต างๆ ให ก บข อความ เพ อให ข อความม ความสวยงาม โดยม ข นตอนด งต อไปน 2.1. คล กท Banner 2.2. คล กเล อกแบบ Banner26 การใช โปรแกรมกราฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

4 2.3. คล กท Flash Templates 2.4. คล กท Edit 2.5. ท Text Option พ มพ คาว า ว ทยาล ยสารพ ดช างเช ยงใหม 2.6. คล กท Font 2.7. ด บเบ ลคล กท Font 2.8. กาหนดค าต าง ๆ ตามน 2.9. เสร จแล ว คล กท OK คล กท Shadow&Border กาหนดค า คล กท Animated Effect กาหนดค า ตามร ป การใช โปรแกรมกราฟฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

5 2.12. คล กท FlyIn&FlyOut Effect กาหนดค า ตามร ป คล กท OK คล กท MovieClip คล กท Edit คล กท Change เม อต องการเปล ยนร ปภาพ การใช โปรแกรมกราฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

6 2.17. คล กเล อกร ปท ต องการ สามารถด การแสดงผลของร ปภาพ ท ด านขวา คล กท Add เม อต องการเพ มร ปภาพ (ในการเพ มร ปภาพ สามารถเพ มร ปได ท งหมด 5 ร ป และต องเพ มร ปบนส ดเป นร ปเล ก ๆ หร อร ปหยดน า ร ปดาว และร ปถ ดมาเร อย ๆ ให ร ปใหญ ส ดอย ด านล างส ด จ ดเร ยงร ปล กษณะ เหม อนป ราม ด จากล างข นไปหาบน) คล กท OK คล กท OK คล กท Save SWF/HTML ใส ช อไฟล คล กท Save (เก บไว เพ อนาไปใช ในเว บเพจ) คล กท Save Project ใส ช อไฟล คล กท Save (เก บไว เพ อใช ในการแก ไขเปล ยนแปลง) โดยใช คาส ง Load Project เพ อเป ดไฟล มาแก ไขต อไป การใช โปรแกรมกราฟฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

7 3. การทา SlideShow ผ เร ยนได เร ยนร เก ยวก บการนาร ปภาพต าง ๆ มาจ ดทาเป นเป น สไลด โชว ท สามารถใส เอฟเฟ กต ให ก บร ปภาพได อย างเหมาะสมสาวยงาม เหมาะ สาหร บงานด านนาเสนอร ปภาพต าง ๆ เป นอย างด โดยม ข นตอนด งต อไปน 3.1. คล กท Slide Show 3.2. คล กเล อกแบบ photoalbumborder คล กในกรอบ Slide show 3.4. ท Resize สามารถ แดร กลากเข าหร อออก เพ อย อ/ขยายขนาดของสไลด โชว 3.5. คล กท Edit 3.6. คล กท Add Photo File 3.7. คล กท Remove All (หมายถ ง ลบร ปภาพเด มออกให หมด) การใช โปรแกรมกราฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

8 3.8. คล กท Add New (หมายถ งแทรกร ปภาพใหม ) 3.9. คล กท Border (เพ อเล อกกรอบใหก บ Slide Show) เล อกร ปแบบการแสดงผลเม อเปล ยนร ปแต ละร ป คล กท OK (ร ปจะแสดงท ละร ปโดยเร ยงจากร ปแรกถ งร ปส ดท าย หาก ต องการด ร ปใด ๆ ให คล กท ร ปในกรอบเล ก ๆ ร ปน น จะแสดงท นท ) คล กท Save SWF/HTML ใส ช อไฟล คล กท Save (เก บไว เพ อนาไปใช ในเว บเพจ) ให Save Project ไว ท กคร ง เพ อแก ไขได การใช โปรแกรมกราฟฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

9 4. การสร างหน าเว บเพจด วย HTML/Navigation 4.1. คล กท HTML/Navigation 4.2. คล กเล อกแบบ background คล กท ข อความ 4.4. คล กท Edit 4.5. ท Text Option พ มพ คาว า ย นด ต อนร บ Well come 4.6. กาหนดค าให ก บข อความตามต องการ 4.7. คล กท Button 4.8. คล กท Edit 4.9. คล กท [Button1] Link คล กท On Click Goto Link (* ถ าไม ได คล กห วข อน จะไม สามารถพ มพ ช อ ไฟล เว บเพจได *) ท Caption: พ มพ คาว า เข าส เมน หล ก การใช โปรแกรมกราฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

10 4.12. ท Link พ มพ ช อไฟล เว บเพจท สร างข น ในท น ให พ มพ main.html ท Style:Button 12 ให คล กท Change คล กเล อกแบบ Button ตามท ต องการ คล กท OK คล กท [Button2] Link คล กท On Click Goto Link (* ถ าไม ได คล กห วข อน จะไม สามารถพ มพ ช อ ไฟล เว บเพจได *) ท Caption: พ มพ คาว า ท กทายเจ าของเว บ ท Link พ มพ ช อไฟล เว บเพจท สร างข น ในท น ให พ มพ mystory.html ท Style:Button 12 ให คล กท Change คล กเล อกแบบ Button ตามท ต องการ หร อเล อกเหม อนก บ Button คล กท OK การใช โปรแกรมกราฟฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

11 4.23. คล กท [Button3] Link คล กท Remove คล กท [Button4] Link คล กท Remove (หากต องการเพ ม Button คล กท Add Button ด านล าง ) คล กท Font กาหนดค าต าง ๆ ด งร ป (ถ าพ มพ ภาษาไทยต องเล อกแบบอ กษรท แสดง ภาษาไทยได ) คล กท OK คล กท OK คล กท Save SWF/HTML ใส ช อไฟล คล กท Save (เก บไว เพ อนาไปใช ในเว บเพจ) คล กท Save Project ใส ช อไฟล คล กท Save (เก บไว เพ อแก ไขเปล ยนแปลงต อไป) การใช โปรแกรมกราฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

12 แบบฝ กห ดท ายบทเร ยน 1. ให ทา Banner ข อความต อไปน 1.1. ข อความ ช อ-สก ลของผ เร ยน 1.2. ข อความ สมาช ก (Member) (5 คะแนน) 2. ให ทาสไลด โชว ร ปภาพต าง ๆ 20 ร ป (5 คะแนน) 3. ให ออกแบบเว บเพจด งน 3.1. หน าแรกช อ index.html 3.2. หน าสองช อ member.html โดยให เช อมโยงหาก นได (10 คะแนน) การใช โปรแกรมกราฟฟ กเพ อพ ฒนาเว บเพจ

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม ~ 0 ~ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โดย นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษามหาสารคาม เขต ~ ~ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง โปรแกรม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector)

4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector) แผนบร หารการสอนประจาบทท 9 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1. ส วนประกอบของโปรแกรม 2. การเพ มสไลด ใหม 3. การเล อกร ปแบบสไลด (Theme) 4. การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) 5. การใส เน อหาประเภทข อความ 6. การตกแต งข อความ

More information

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช โปรแกรมเพ อการน าเสนองานได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดประสงค น าทาง 1. สามารถเข าใจส วนประกอบของโปรแกรมได

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน (Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา (Word Processing Software) ซอฟต แวร ประมวลคา (Word Processing Software) เป นซอฟต แวร ประย กต ใช สาหร บสร างและ จ ดการก บเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น จดหมาย บ นท

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร

More information

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน ตอนท 1 โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน โดย นายน วรรณ ไชยร ตน โรงเร ยนว ดหนองเป ด อ าเภอย านตาขาว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตร ง เขต 1 โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมส าเร จร ปเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช งานเฉพาะทาง

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร แนะน าระบบปฏ บ ต การ Windows XP Windows XP เป นระบบปฏ บ ต การของบร ษ ทไมโครซอฟต หน าจอ Windows XP เม อเราเข าส Windows XP เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอด งร ป

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร เน อหาสาระ 1. ความหมายของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 3. ประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 4. ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 5. ส วนประกอบของโปรแกรมเพ

More information

การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 เป นโปรแกรมท ช วยในการ จ ดทาสไลด เพ อนาไปเสนอหร อฉายให บ คคลท วไปได ด ในป จจ บ นโปรแกรม PowerPoint

More information

เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง

เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง 1 เร มต นการใช Visio ค ณสมบ ต โปรแกรม เป นโปรแกรมท ท างานอย บนโปรแกรม Microsoft Windows โดยม ค ณสมบ ต ส าหร บการวาด แผนภาพต าง ๆ ไม ว าจะเป นภาพวงจรทางไฟฟ าและอ เล กทรอน กส, Flow Chart, ภาพองค กร, แผนผ

More information

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information