โปรแกรม Cool edit Pro

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรม Cool edit Pro"

Transcription

1 ค ม อการใช งาน โปรแกรม Cool edit Pro version 2 อน ทองด นายช างไฟฟ าส อสาร 6 สวท.กาญจนบ ร

2 สารบ ญ แนะน าโปรแกรมและหน าต างการท างาน 1 o แถบค าส ง เคร องการใช งานต างๆ 2 o หน าต างออกาไนต 3 o หน าต างม ลต แทรค (Multitrack View) 3 o หน าต าง Edit Wavefrom View 4 การใช งานเบ องต น 4 o การน าเข าไฟล เส ยง 4 o การเล นไฟล เส ยง 5 o การสร างไฟล ใหม 6 o การต ดต อไฟล เส ยง 6 การบ นท กเส ยงจากภายนอก 8 การปร บปร งค ณภาพเส ยง 9 o การต ดเส ยงรบกวน 9 o การท าเฟดอ น (Fad in) 10 o การท าเฟดเอาท (Fad out) 11 o การเพ มและลดระด บเส ยง (ความด ง) 11 o การท า Normalize 11 o การเปล ยนความถ เส ยง 12 การต ดเส ยงหลายแทรค 13

3 การใช งานโปรแกรม Cool edit Pro version 2 1. แนะน าโปรแกรมและหน าต างการท างาน โปรแกรม Cool edit Pro เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บการบ นท กเส ยง การแก ไข ต ด - ต อเส ยง ใน ระด บม ออาช พ สามารถท าการปร บแต งเส ยง ใส เอฟเฟคต างๆ เช น การท าเส ยงก อง (Reverb) การท าเส ยง สะท อน (Echo) ซ งม เคร องม อต างๆให เล อกใช งานมากมาย สามารถบ นท กเป นไฟล ได หลายร ปแบบ เช น WAV, WMA, MP3, RM, AVI, OGG และอ นๆ ในป จจ บ นโปรแกรม Cool edit Pro เป นโปรแกรมท ม ออาช พน ยมใช ก นมากท ส ด แต ว าค ม อสอนการใช งานน นกล บหาได ยาก ท าให ผ ท สนใจอยากจะเร ยนร ค อนข างผ ดหว ง ในท น จะแนะน าว ธ การใช งานเบ องต นเพ อให ร จ กและสามารถใช งานโปรแกรมได ซ งจะ เป นแนวทางในการพ ฒนาไปส การใช งานในระด บท ส งข นต อไป เม อเป ดโปรแกรม Cool edit ข นมาแล ว จะแสดงหน าต างของโปรแกรม แบ งเป น 2 ส วน ค อ หน าต างออกาไนต (Organizer window) และหน าต างพ นท การท างานซ งจะแสดงหน าต างม ลต แทรค (Multitrack View) ด งแสดงในภาพ พ นท ท างาน ซ งแสดง อย ท หน าต างม ลต แทรค หน าต างออกาไนต ร ป แสดงหน าต างของโปรแกรม Cool Edit Pro

4 แถบค าส งเคร องม อใช งานต างๆของโปรแกรม Cool edit Pro 2 Title Bar Menu Bar Tools Bar พ นท แสดงคล นเส ยง Organizer Window Status Bar Transport Buttons Zoom Buttons Level Meter Time Windows 1. ไตเต ลบาร (Title Bar) แสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ท ก าล งเป ดอย 2. เมน บาร (Menu Bar) รวมค าส งในการใช งานท งหมด 3. ท ลบาร (Tool Bars) แถบรวบรวมค าส งท ใช งานท วไป แสดงเป นร ปภาพให เล อกใช ง าย 4. สเตต ส บาร (Status Bar) แสดงสถานะของไฟล เส ยง ขนาดไฟล พ นท ว างของฮาร ดด ส 5. Organizer Window ส วนควบค มการใช งานต าง 6. พ นท แสดงคล นเส ยง แสดงร ปคล นของไฟล เส ยงท ก าล งท างานอย 7. Transport Buttons ป มควบค มการท างานในขณะเล น และบ นท กไฟล เส ยง 8. Zoom Buttons ส าหร บขยายด ร ปคล นให ใหญ ข น หร อลดให เล กลง 9. Time Windows แสดงเวลาของคล นเส ยงต าแหน งท เคอร เซร วางอย 10. Level Meter แถบแสดงระด บความแรงของคล นเส ยงท ก าล งบ นท กหร อเล นอย 11. Sel/View Control ต วเลขแสดงเวลาเร มต น เวลาท ายส ด และความยาวของคล นเส ยง

5 3 หน าต างออกาไนต เซอร (Organizer Window) เป นส วนท ใช ส าหร บอ านวยความสะดวกในการงาน ได แก การเป ดไฟล งานต างๆข นมาใช งาน การแสดงรายช อไฟล และการใช เอฟเฟคต าง ๆ ประกอบด วยค าส งหล ก 3 ค าส ง ได แก File, Effects และ Favorites File ใช ส าหร บเป ดไฟล เส ยง(ท ม อย แล ว)ข นมาใช งาน Effects ส าหร บเล อกใช เอฟเฟคต างมากมายเช น Amlplitude, Noise Reduction Favorites เป นท รวมค าส งท ต องใช บ อยๆ เช น Fade In, Fade Out อ นๆ หน าต างม ลต แทรค (Multitrack View) พ นท ส าหร บเป ดไฟล ออกมาใช งานพร อมก นท ละหลายๆแทรค เพ อท าการต ดต อ ผสมส ญญาน เส ยงตามต องการ โดยสามารถเป ดไฟล เส ยงได ส งส ดถ ง 128 แทรคพร อมก น ประกอบด วยป มค าส ง หล ก 3 ป ม ค อ R S M R ค อ Record ใช ส าหร บการบ นท กเส ยงลงแทรคท เล อก S ค อ Solo ส าหร บเช คฟ งไฟล เส ยงเฉพาะแทรคท เล อก M ค อ Mute ส าหร บต ดเส ยงแทรคท เล อกไม ให ได ย นเส ยง ร ปแสดงการใช งานในหน าต างม ลต แทรค

6 4 หน าต างEdit Waveform View ค อพ นท ส าหร บใช งานอ กหน าต างหน งของโปรแกรม สล บการใช งาน ก บหน าต าง ม ลต แทรค โดยการกดป ม switch to edit view ท tool bar หน าต างEdit Waveform View น จะแสดงเพ ยงแค แทรคเด ยว เพ อใช ส าหร บการบ นท กเส ยง ต ด-ต อ และท าการปร บแต งค ณสมบ ต ต างๆของเส ยงท บ นท กให เร ยบร อยจนพอใจเส ยก อน เช นการใส เอฟเฟคต างๆ ต องท าท หน าต างน เท าน น เม อเสร จแล ว จ งน าไฟล เส ยงน ไปท าการผสม(mix)ก บเส ยงอ นๆในหน าต างม ลต แทรค การใช งานใน Edit Track ด ง แสดงในภาพ 2. การใช งานเบ องต น ร ปแสดงการใช งานในหน าต างEdit Track 2.1 การน าเข าไฟล เส ยง (การเป ดไฟล เส ยง) 1) คล กป ม Open File ท หน าต างออกาไนต หร อคล กท เมน File > Open Waveform หร อคล กท Icon (Open an existing audio file) บน Tool bar จะปรากฎหน าต าง Open a Waveform ข นมา (ด งร ป)

7 5 2) เล อกโฟลเดอร ท เก บไฟล เส ยงในช อง Look in หร อเล อกโฟลเดอร ท เคยเป ดแล วจากช อง Recent Folders เพ อความรวดเร วก ได 3) เล อกประเภทของไฟล เส ยงท ต องการในช อง Files of type 4) เล อกไฟล ท ต องการในช องแสดงรายช อไฟล (File name) ถ าต วเล อก Auto play ม เคร องหมาย ถ กปรากฎอย โปรแกรมจะเล นเส ยงอ ตโนม ต ถ าไม ปรากฏเคร องหมายถ กท ต วเล อกน ค ณสามารถท จะ ฟ งเส ยงไฟล ท เล อกได โดยคล กท ป ม Play และถ าต องการหย ดให คล กท ป มน อ กคร ง (ป ม Play จะ เปล ยนเป นป ม Stop) 5) คล กป ม Open เพ อเป ดไฟล เส ยงข นมาใช งาน ถ าอย ท หน าต าง Edit Track ร ปคล นเส ยงจะเป ด ข นมาให เลย แต ถ าอย ท หน าต าง Multi Track จะเห นรายช อไฟล ท เป ดข นมาแสดงให เห นอย ใน หน าต าง Organizer ต องท าการด บเบ ลคล กท ช อไฟล อ กคร ง ก จะปรากฎร ปคล นเส ยง เพ ยงเท าน ก สามารถเป ดไฟล เส ยงท ม อย ข นมาใช งานได แล ว ด งร ป 2.2 การเล นไฟล เส ยง หล งจากท เป ดไฟล เส ยงข นมาแล ว สามารถเล นเส ยงได ด งน คล กป ม Play หร อ Play to End บน Transport Buttons เพ อเล นเส ยงต งแต ต น จนจบ โดยเคอร เซอร จะเล อนไปตามคล นเส ยงด วย หร อคล กป ม Play เพ อเล นเส ยงตรงต าแหน งท เคอร เซอร อย ไปเร อยๆ (ในกรณ ท ม การลากเมาส เล อกช วงคล นเส ยงไว ก จะเล นเฉพาะช วงคล นท เล อกไว ) ถ าคล กป ม Stop จะเป นการหย ดเล นเส ยง ถ าคล กป ม Pause จะเป นการหย ดเล นเส ยงช วคราว ถ าคล กป ม Go to Beginning จะเป นการให เคอร เซอร ไปอย ท จ ดเร มต น และถ าคล กป ม Go to End จะเป นการให เคอร เซอร ไปอย ท จ ดท ายส ดของไฟล เส ยง

8 2.3 การสร างไฟล ใหม การสร างไฟล ใหม ข นมาใช งาน สามารถท าได ด งน 1) คล กท เมน File -> New หร อ คล ก (Create a new wave that is initially blank) บน Tool bar จะปรากฏหน าต าง New Waveform ข นมา ด งในภาพ 6 2) เล อกค า Sample rate ท ต องการในช อง sample rate (ค ามาตรฐานของ CD ค อ Hz) 3) เล อกค า Resolution ท ต องการ ((ค ามาตรฐานท โปรแกรมต งไว ให ค อ 16 bit) 4) เล อกประเภทของช องเส ยงแบบ Mono หร อ Stereo ท ช อง Channels 5) คล กป ม OK โปรแกรมจะสร างหน าต างข อม ลข นมาใหม ก จะได หน าต างข อม ลส าหร บไฟล ใหม เพ อใช งานต อไป 2.4 การต ดต อไฟล เส ยง ท าการเป ดไฟล เส ยงท ต องการข นมา(ตามว ธ การข างต น) เพ อท าการต ด-ต อ ปร บแต งค ณสมบ ต ต างของเส ยงให ม ความสมบ รณ ตามต องการ เช น การต ดช วงว างห ว ท าย, การต ดค า หร อประโยคท ไม ต องการออก, การท าเฟดอ น, การท าเฟดเอาต, การต ดเส ยงรบกวนออก,การเพ มหร อลดความด ง ของเส ยง หร อการใส เอฟเฟคพ เศษต างๆ เช นเส ยงก อง เส ยงก งวาล เป นต น ซ งในการต ดต อด งกล าว จะ ท าท หน าต าง Edittrack ซ งจะสะดวกและม ค าส งต างให ใช งานมากกว าการท าท Multitrack ค าส ง พ นฐานท เก ยวข องในการใช งาน ได แก Coppy, Paste, Cut, Delete, Paste to New เป นต น ต วอย าง การต ดต อเส ยงได แก 1) การต ดช วงว างห ว ท าย ของไฟล เส ยง - ใช เมาส ลากเพ อเล อกส วนช วงว างช วงห วและท ายไฟล - ใช ค าส ง Edit -> Cut ท เมน หร อ คล กป ม ท Tool bar ส วนท เล อกจะถ กต ดหายไป

9 7 ร ป การลากเมาส เล อกช วงว างส วนห วไฟล เพ อต ดออก 2) การ Copy เป นการก อปป ข อม ลเส ยงไปเก บไว ในคล ปบอร ด (พ นท เก บข อม ลช วคราว) เพ อน าไปใช งาน ต อไป โดยไม ม ผลกระทบต อไฟล ต นฉบ บ - ใช เมาส ลากเพ อเล อกช วงของเส ยงท ต องการ - ใช ค าส ง Edit -> Copy ท เมน หร อ คล กป ม บน Tool bar ข อม ลท เล อกจะถ กเก บ ไว ในพ นท เก บข อม ลช วคราว 3) การ Paste เป นการน าข อม ลเส ยงไปท ก อปป เก บไว ในคล ปบอร ด ไปวางหร อน าไปม กซ เข าก บไฟล เส ยง อ น หร ออาจน าไปสร างหน าต างข อม ลใหม ก ได - ในกรณ ต องการแทรกข อม ลเส ยงท ก อปป ไว ลงในไฟล เส ยงใดๆให เล อนเคอร เซอร หร อ คล กต าแหน งท ต องการบนไฟล เส ยงน น - คล กค าส งท เมน Edit -> Paste หร อ คล กป ม บน Tool bar โปรแกรมจะวางข อม ล ท ก อปป ไว ลงไปในไฟล ให ท นท - ในกรณ ต องการน าข อม ลไปสร างหน าต างใหม ให คล กท เมน Edit -> Paste to New จะ ปรากฏหน าต างข อม ลใหม พร อมก บข อม ลน นข นมาพร อมก น

10 8 3. การบ นท กเส ยงจากภายนอก เป นการน าเข าเส ยงจากภายนอกเพ อน ามาใช ต ดต อ เช นการบ นท กจากไมค หร อบ นท กจาก เคร องเล น CD (ผ านทางช อง Line in ของการ ดเส ยงในคอมพ วเตอร ) ม ว ธ การด งน 1) เป ดโปรแกรม Cool Edit Pro ข นมาโดยด บเบ ลคล กท Icon หน าจอคอมพ วเตอร 2) ก อนท จะท าการบ นท กเส ยงต องเช คส วนควบค มท เก ยวข องก บการบ นท กเส ยงเส ยก อน - คล ก Option -> Windows Recording Mixing -> Recording Control เพ อเป ด หน าต าง Recording Control ข นมา - คล กเล อกอ นพ ทช องส ญญานท Select เล อกเป น Line in หร อ Microphone - ปร บ Volume ความด งไว ในระด บท พอเหมาะ ด งร ป 3) เป ดเส ยงเข ามา เร มท าการบ นท กเส ยงโดยกดป ม Record ท Transport Buttons โดยสามารถท าการบ นท กเส ยงได ท งท อย ในหน าต าง Edit track และ หน าต าง Multi track แต กรณ ท ใช หน าต าง Multi track น น ก อนบ นท กต องท าการคล กป ม ของTrackท จะท าการบ นท กเส ยก อน แล ว จ งกดป ม Record ท Transport Buttons ด งภาพ

11 9 3) เม อบ นท กเส ยงจนพอแล ว กดป ม Stop เพ อหย ดการบ นท ก และท าการบ นท กเก บไว ใน โฟล เดอร ท เราต องการ โดยใช ค าส ง Save as จะปรากฎหน าต าง Save Waveform As ข นมา ท าการเล อกโฟลเดอร เก บงาน ในช อง Save in ต งช อ ไฟล เส ยง และเล อก ร ปแบบการบ นท ก เช นเป นไฟล Wav หร อ Mp3 หร ออย างอ นตามต องการ ด งภาพ 4. การปร บปร งค ณภาพเส ยง เส ยงท บ นท กเข ามาน น อาจม เส ยงส ญญาณรบกวน (Noise) เข ามาด วย ท าให ค ณภาพ เส ยงไม ด โปรแกรม Cool Edit Pro สามารถท าการต ดเส ยงรบกวนเหล าน ออกไปได ท าให ได ค ณภาพ เส ยงด ข นอย างมาก การปร บปร งค ณภาพเส ยงม ค าส งต างมากมาย ต อไปน เป นต วอย างการใช งาน 4.1 การต ดเส ยงรบกวน (Noise) 1) ท าการเป ดไฟล เส ยงท ต องการจะต ดเส ยงรบกวนข นมาด วยค าส ง File -> Open 2) ลากเมาส เล อกต วอย างของเส ยงรบกวนช วงต นหร อท ายไฟล (ช วงท ไม ม เส ยงพ ด) 3) คล กค าส งท เมน Effects -> Noise Reduction -> Noise Reduction จะเข าส หน า ต าง Noise Reduction ด งในภาพ ลากเมาส เล อกต วอย าง Noise เป ดหน าต าง Noise Reduction

12 4) กดป ม (Get Profile from Selection) 1 คร ง เพ อให โปรแกรมท า การว เคราะห Noise จากค าท เล อกไว จะแสดงผลออกมาเป นร ปกราฟ (ด งภาพ) เสร จแล วกดป ม Close เพ อป ดหน าต างน ไปก อน (ย งไม กดป ม OK) 5) กล บมาท ร ปคล นเส ยง คล กเมาส 1 คร ง ท ต าแหน งเด ม เพ อยกเล กการเล อกช วงคล นเด ม 6) คล กค าส งท เมน Effects -> Noise Reduction -> Noise Reduction จะเข าส หน า ต าง Noise Reduction อ กคร ง 7) กดป ม OK โปรแกรมจะเร มขบวนการต ดเส ยงรบกวน ได ร ปคล นใหม ด งในภาพ 10 แสดงผลการว เคราะห Noise ร ปคล นใหม ท ต ด Noise ออกแล ว 4.2 การท าเฟดอ น(Fade in) 1) ลากเมาส เล อกร ปคล นช วงต นไฟล เส ยง เพ อจะท าการเฟดอ น (ให เส ยงค อยๆด งข น) 2) ใช ค าส งท เมน Favorites -> Fade in หร อ ด บเบ ลคล กท ค าส ง Fade in ในหน าต าง Organizer View จะเก ดการเปล ยนแปลงร ปคล น ด งร ป เล อกช วงคล นเพ อท าเฟดอ น แสดงผลการท าเฟด

13 การท าเฟดเอาต (Fade out) 1) ลากเมาส เล อกร ปคล นช วงท ายไฟล เส ยงเพ อจะท าการเฟดเอาต (ให เส ยงค อยๆจางหายไป) ใช ค าส งท เมน Favorites -> Fade out หร อ ด บเบ ลคล กท ค าส ง Fade out ในหน าต าง Organizer View จะเก ดการเปล ยนแปลงร ปคล น ด งร ป เล อกช วงคล นเพ อการท าเฟดเอาต แสดงผลจากการท าเฟดเอาต 4.4 การเพ มและลดระด บเส ยง (เพ มหร อลดระด บความด งของเส ยง) 1) ลากเมาส เล อกช วงไฟล เส ยงท ต องการเพ มหร อลดความด ง 2) ใช ค าส ง Effects -> Amplitude -> Amplify จะปรากฎหน าต าง Amplify ข น 3) ท ช อง Amplication ใส ต วเลข 3 ค อต องการให ลดความด งลง 3 db (ถ าใส ต วเลขเป น บวก จะเป นการเพ มความด งข น ) แล วกดป ม OK ร ปแสดงหน าต าง Amplify ร ปแสดงผลการลดระด บเส ยง 4.5 การท า Normalize (การปร บระด บเส ยงให อย ในระด บท ต องการเท ยบก บ 100 เปอร เซ นต ) 1) ใช ค าส ง Effects -> Amplitude -> Normalize จะปรากฎหน าต าง Normalize ข น และ โปรแกรมจะท าการเล อกไฟล เส ยงให ครอบคล มท งไฟล โดยอ ตโนม ต

14 2) ท ช อง Normalize ใส ต วเลขเป นเปอร เซ นต ตามต องการ ตามต วอย างต งอย ท 80 ถ า ต องการให ม ความด ง 100 เปอร เซ นต ก ใส ต วเลข 100 แล วกด OK 12 ร ปแสดงการท า Normalize (ค าเด ม 80%) ร ปแสดงผลการท า Normalize ท 100 % การใช งานค าส งอ นๆย งม อ กมาก สามารถท าการทดลองใช งานได ตามความต องการ 5. การเปล ยนความถ เส ยง (Sample Rate) ไฟล เส ยงท บ นท กมาแล วอาจม อ ตราการส มต วอย างเส ยง(Sample Rate) ท ต างก น ถ า เป น CD หร อ VCD จะม ความถ ท 44.1 KHz แต ถ าเป น DVD จะม ความถ 48 KHz ตามมาตรฐานของแต ละประเภท เม อจะน าไฟล เส ยงท ม ความถ ต างก นมาม กซ ก นจะต องท าการแปลงความถ ให เท าก นเส ยก อนจ ง จะม กซ รวมก นได ม ว ธ การด งน 4.1 เป ดไฟล เส ยงท จะท าการแปลงความถ เข ามา File -> Open -> เล อกไฟล เส ยง 4.2 ถ าอย หน าต างม ลต แทรค ให ด บเบ ลคล กไฟล เปล ยนไปท างานท หน าต าง Edit track 4.3 คล กค าส งท เมน Edit -> Convert Sample Type จะเป ดหน าต าง Convert Sample Type ข นมา (ต วอย าง ท ช อง Sample จะโชว อย ท Hz) ด งร ป 4.4 เล อกความถ ใหม เช น (ส าหร บ CD) แล วกดป ม OK จะได ความถ ใหม

15 13 6. การต ดเส ยงแบบหลายแทรค เป นการน าไฟล เส ยงหลายๆไฟล ท ได จ ดเตร ยมไว แล วมาม กซ รวมก น ให ได ผลงานส ดท าย เป นไฟล เด ยวก น เช นการผสมเส ยงน กร อง ก บซาวด ดนตร หร อการผล ตรายการว ทย ต างๆ ซ งจะต อง จ ดเตร ยมและปร บแต งไฟล เส ยงต างๆมาแล ว ท หน าต าง Edit track ในการน าไฟล เส ยงเหล าน นมาม กซ รวมก น จะต องท าท หน าต าง Multi track เท าน น ต วอย างต อไปน จะเป นการผสมเส ยงพ ดของน กจ ด รายการก บเส ยงดนตร ประกอบ (การจ ดรายการประเภทสารคด ) 1) เป ดไฟล เส ยงพ ดและไฟล เส ยงดนตร ประกอบท จะน ามาม กซ รวมก นข นมา ท หน าต าง Multi track โดยคล กค าส งท เมน File -> Open หร อคล กท ป ม บนหน าต าง Organizer 2) ใช เมาส ลากไฟล เส ยงพ ดไปวางในแทรคท 1 และลากไฟล เส ยงดนตร ไปวางในแทรคท 2 บน หน าต าง Multi track 3) ใช เมาส คล กขวาท ไฟล เส ยงค างไว แล วลากเล อนไปวางในต าแหน งท ต องการ ด งในภาพ 4) น าเมาส คล กท ไฟล เส ยง ทดลอง Play ฟ งเส ยงจะได ย นเส ยงท งสองด งพร อมก น ม ระด บเส ยงด ง เท าๆก น 5) คล กเมาส เล อกท แทรค 2 ให Active เพ อจะท าการปร บเส ยงแต งเส ยงดนตร ให ค อยๆด งข น แล ว ลดลงคลอเบาๆขณะท ให เส ยงพ ดเร มด งไปเร อยๆจนจบ เม อจบแล วให เส ยงดนตร เฟดด งข นและจางหายไป สามารถท าได โดยคล กค าส ง ( Edit Envelopes) ท Tool Bar จะเก ดจ ดรอบร ปคล น - ท าการก าหนดจ ดต างๆบนเส นระด บความด ง (ส ดขอบค อระด บท 100 %) แล วลากลงให อย ในระด บท ต องการให ด งเพ อผสมก บเส ยงพ ดในแทรค 1 เช น เฟดอ นท ระด บต าส ด 0 % ค อยๆส งข นจนถ ง 65 % แล วลดลงเฟดคลอท 25 % ด งในภาพ

16 14 ร ปแสดงการผสมส ญญาณเส ยง 2 แทรค ก าหนดระด บความด งของเส ยงดนตร เส ยงพ ด 6) เม อทดลองฟ งเส ยงการผสมส ญญาณท งสองจนพอใจแล ว ข นส ดท ายให ท าการบ นท กไฟล เส ยง รวม โดยคล กค าส งท เมน File -> Save Mixdown As จะเป ดหน าต าง Save 16 bit Mixdown To ข นมา ท าการต งช อท ช อง File name เล อกร ปแบบของไฟล เส ยงท ช อง Save As Type และเล อก โฟลเดอร เก บท ช อง Save in เป นอ นเสร จส นการท างานเพ ยงเท าน ในการใช งานจร งๆอาจม ขบวนการท างานท มากและซ บซ อนกว าน ซ งก ข นอย ก บความต องการ และความค ดสร างสรรค ของแต ละคนท ม ไม เท าก น ซ งโปรแกรม Cool Edit Pro ม เคร องม อต างให เล อกใช มากมาย ท น าเสนอมาเป นเพ ยงต วอย างแค เล กน อยเท าน น หากใครสนใจขอให พยายามศ กษา และใช งาน อย างจร งจ งต อไปจะเก ดความช านาญได ไม ยากเย นน ก.. หรอกคร บ นายอน ทองด นายช างไฟฟ าส อสาร 6 สวท.กาญจนบ ร

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

Ulead Video Studio 11

Ulead Video Studio 11 Ulead Video Studio 11 Ulead Video Studio 11 เป นโปรแกรมต ดต อว ด โอท ม การใช งานไม ยากจนเก นไป แม ผ ท เร มใช งานก สามารถท จะสร างว ด โอได เหม อนก บผ ท ม ประสบการณ ต ดต อว ด โอมานาน โปรแกรมน ม เคร องม อต

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการอบรม. แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร

เอกสารประกอบการอบรม. แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร เอกสารประกอบการอบรม แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร สารบ ญ เร อง หน า แนะน าการใช งาน Windows 7 2 - Interface หร อหน าตาใหม ๆ ของ Windows 7 - หน าต างแบบใหม

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 การใช งานโปรแกรมส าน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น (การจ ดการเอกสารและการท าบ ญช คร วเร อน) จ านวน 18 ช วโมง

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

การใช งาน MS Excel เบ องต น

การใช งาน MS Excel เบ องต น โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร การใช งาน MS Excel เบ องต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการทาบ ญช

More information

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น 1 บทท 1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นงานด านการออกแบบและตกแต งภาพโดยใช คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทอย างมากก บ การสร างสรรค ผลงาน ซ งไม จ าก ดแต เฉพาะก บบ คคลในวงแคบเช นในอด ตเท าน น แต ย งสามารถน ามา ประย

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน (Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel 2003 2 ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ ว ตถ ประสงค... 1 Microsoft Excel ค ออะไร... 1 ส งใหม ใน Microsoft Excel 2007... 2 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม

More information