โปรแกรม Cool edit Pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรม Cool edit Pro"

Transcription

1 ค ม อการใช งาน โปรแกรม Cool edit Pro version 2 อน ทองด นายช างไฟฟ าส อสาร 6 สวท.กาญจนบ ร

2 สารบ ญ แนะน าโปรแกรมและหน าต างการท างาน 1 o แถบค าส ง เคร องการใช งานต างๆ 2 o หน าต างออกาไนต 3 o หน าต างม ลต แทรค (Multitrack View) 3 o หน าต าง Edit Wavefrom View 4 การใช งานเบ องต น 4 o การน าเข าไฟล เส ยง 4 o การเล นไฟล เส ยง 5 o การสร างไฟล ใหม 6 o การต ดต อไฟล เส ยง 6 การบ นท กเส ยงจากภายนอก 8 การปร บปร งค ณภาพเส ยง 9 o การต ดเส ยงรบกวน 9 o การท าเฟดอ น (Fad in) 10 o การท าเฟดเอาท (Fad out) 11 o การเพ มและลดระด บเส ยง (ความด ง) 11 o การท า Normalize 11 o การเปล ยนความถ เส ยง 12 การต ดเส ยงหลายแทรค 13

3 การใช งานโปรแกรม Cool edit Pro version 2 1. แนะน าโปรแกรมและหน าต างการท างาน โปรแกรม Cool edit Pro เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บการบ นท กเส ยง การแก ไข ต ด - ต อเส ยง ใน ระด บม ออาช พ สามารถท าการปร บแต งเส ยง ใส เอฟเฟคต างๆ เช น การท าเส ยงก อง (Reverb) การท าเส ยง สะท อน (Echo) ซ งม เคร องม อต างๆให เล อกใช งานมากมาย สามารถบ นท กเป นไฟล ได หลายร ปแบบ เช น WAV, WMA, MP3, RM, AVI, OGG และอ นๆ ในป จจ บ นโปรแกรม Cool edit Pro เป นโปรแกรมท ม ออาช พน ยมใช ก นมากท ส ด แต ว าค ม อสอนการใช งานน นกล บหาได ยาก ท าให ผ ท สนใจอยากจะเร ยนร ค อนข างผ ดหว ง ในท น จะแนะน าว ธ การใช งานเบ องต นเพ อให ร จ กและสามารถใช งานโปรแกรมได ซ งจะ เป นแนวทางในการพ ฒนาไปส การใช งานในระด บท ส งข นต อไป เม อเป ดโปรแกรม Cool edit ข นมาแล ว จะแสดงหน าต างของโปรแกรม แบ งเป น 2 ส วน ค อ หน าต างออกาไนต (Organizer window) และหน าต างพ นท การท างานซ งจะแสดงหน าต างม ลต แทรค (Multitrack View) ด งแสดงในภาพ พ นท ท างาน ซ งแสดง อย ท หน าต างม ลต แทรค หน าต างออกาไนต ร ป แสดงหน าต างของโปรแกรม Cool Edit Pro

4 แถบค าส งเคร องม อใช งานต างๆของโปรแกรม Cool edit Pro 2 Title Bar Menu Bar Tools Bar พ นท แสดงคล นเส ยง Organizer Window Status Bar Transport Buttons Zoom Buttons Level Meter Time Windows 1. ไตเต ลบาร (Title Bar) แสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ท ก าล งเป ดอย 2. เมน บาร (Menu Bar) รวมค าส งในการใช งานท งหมด 3. ท ลบาร (Tool Bars) แถบรวบรวมค าส งท ใช งานท วไป แสดงเป นร ปภาพให เล อกใช ง าย 4. สเตต ส บาร (Status Bar) แสดงสถานะของไฟล เส ยง ขนาดไฟล พ นท ว างของฮาร ดด ส 5. Organizer Window ส วนควบค มการใช งานต าง 6. พ นท แสดงคล นเส ยง แสดงร ปคล นของไฟล เส ยงท ก าล งท างานอย 7. Transport Buttons ป มควบค มการท างานในขณะเล น และบ นท กไฟล เส ยง 8. Zoom Buttons ส าหร บขยายด ร ปคล นให ใหญ ข น หร อลดให เล กลง 9. Time Windows แสดงเวลาของคล นเส ยงต าแหน งท เคอร เซร วางอย 10. Level Meter แถบแสดงระด บความแรงของคล นเส ยงท ก าล งบ นท กหร อเล นอย 11. Sel/View Control ต วเลขแสดงเวลาเร มต น เวลาท ายส ด และความยาวของคล นเส ยง

5 3 หน าต างออกาไนต เซอร (Organizer Window) เป นส วนท ใช ส าหร บอ านวยความสะดวกในการงาน ได แก การเป ดไฟล งานต างๆข นมาใช งาน การแสดงรายช อไฟล และการใช เอฟเฟคต าง ๆ ประกอบด วยค าส งหล ก 3 ค าส ง ได แก File, Effects และ Favorites File ใช ส าหร บเป ดไฟล เส ยง(ท ม อย แล ว)ข นมาใช งาน Effects ส าหร บเล อกใช เอฟเฟคต างมากมายเช น Amlplitude, Noise Reduction Favorites เป นท รวมค าส งท ต องใช บ อยๆ เช น Fade In, Fade Out อ นๆ หน าต างม ลต แทรค (Multitrack View) พ นท ส าหร บเป ดไฟล ออกมาใช งานพร อมก นท ละหลายๆแทรค เพ อท าการต ดต อ ผสมส ญญาน เส ยงตามต องการ โดยสามารถเป ดไฟล เส ยงได ส งส ดถ ง 128 แทรคพร อมก น ประกอบด วยป มค าส ง หล ก 3 ป ม ค อ R S M R ค อ Record ใช ส าหร บการบ นท กเส ยงลงแทรคท เล อก S ค อ Solo ส าหร บเช คฟ งไฟล เส ยงเฉพาะแทรคท เล อก M ค อ Mute ส าหร บต ดเส ยงแทรคท เล อกไม ให ได ย นเส ยง ร ปแสดงการใช งานในหน าต างม ลต แทรค

6 4 หน าต างEdit Waveform View ค อพ นท ส าหร บใช งานอ กหน าต างหน งของโปรแกรม สล บการใช งาน ก บหน าต าง ม ลต แทรค โดยการกดป ม switch to edit view ท tool bar หน าต างEdit Waveform View น จะแสดงเพ ยงแค แทรคเด ยว เพ อใช ส าหร บการบ นท กเส ยง ต ด-ต อ และท าการปร บแต งค ณสมบ ต ต างๆของเส ยงท บ นท กให เร ยบร อยจนพอใจเส ยก อน เช นการใส เอฟเฟคต างๆ ต องท าท หน าต างน เท าน น เม อเสร จแล ว จ งน าไฟล เส ยงน ไปท าการผสม(mix)ก บเส ยงอ นๆในหน าต างม ลต แทรค การใช งานใน Edit Track ด ง แสดงในภาพ 2. การใช งานเบ องต น ร ปแสดงการใช งานในหน าต างEdit Track 2.1 การน าเข าไฟล เส ยง (การเป ดไฟล เส ยง) 1) คล กป ม Open File ท หน าต างออกาไนต หร อคล กท เมน File > Open Waveform หร อคล กท Icon (Open an existing audio file) บน Tool bar จะปรากฎหน าต าง Open a Waveform ข นมา (ด งร ป)

7 5 2) เล อกโฟลเดอร ท เก บไฟล เส ยงในช อง Look in หร อเล อกโฟลเดอร ท เคยเป ดแล วจากช อง Recent Folders เพ อความรวดเร วก ได 3) เล อกประเภทของไฟล เส ยงท ต องการในช อง Files of type 4) เล อกไฟล ท ต องการในช องแสดงรายช อไฟล (File name) ถ าต วเล อก Auto play ม เคร องหมาย ถ กปรากฎอย โปรแกรมจะเล นเส ยงอ ตโนม ต ถ าไม ปรากฏเคร องหมายถ กท ต วเล อกน ค ณสามารถท จะ ฟ งเส ยงไฟล ท เล อกได โดยคล กท ป ม Play และถ าต องการหย ดให คล กท ป มน อ กคร ง (ป ม Play จะ เปล ยนเป นป ม Stop) 5) คล กป ม Open เพ อเป ดไฟล เส ยงข นมาใช งาน ถ าอย ท หน าต าง Edit Track ร ปคล นเส ยงจะเป ด ข นมาให เลย แต ถ าอย ท หน าต าง Multi Track จะเห นรายช อไฟล ท เป ดข นมาแสดงให เห นอย ใน หน าต าง Organizer ต องท าการด บเบ ลคล กท ช อไฟล อ กคร ง ก จะปรากฎร ปคล นเส ยง เพ ยงเท าน ก สามารถเป ดไฟล เส ยงท ม อย ข นมาใช งานได แล ว ด งร ป 2.2 การเล นไฟล เส ยง หล งจากท เป ดไฟล เส ยงข นมาแล ว สามารถเล นเส ยงได ด งน คล กป ม Play หร อ Play to End บน Transport Buttons เพ อเล นเส ยงต งแต ต น จนจบ โดยเคอร เซอร จะเล อนไปตามคล นเส ยงด วย หร อคล กป ม Play เพ อเล นเส ยงตรงต าแหน งท เคอร เซอร อย ไปเร อยๆ (ในกรณ ท ม การลากเมาส เล อกช วงคล นเส ยงไว ก จะเล นเฉพาะช วงคล นท เล อกไว ) ถ าคล กป ม Stop จะเป นการหย ดเล นเส ยง ถ าคล กป ม Pause จะเป นการหย ดเล นเส ยงช วคราว ถ าคล กป ม Go to Beginning จะเป นการให เคอร เซอร ไปอย ท จ ดเร มต น และถ าคล กป ม Go to End จะเป นการให เคอร เซอร ไปอย ท จ ดท ายส ดของไฟล เส ยง

8 2.3 การสร างไฟล ใหม การสร างไฟล ใหม ข นมาใช งาน สามารถท าได ด งน 1) คล กท เมน File -> New หร อ คล ก (Create a new wave that is initially blank) บน Tool bar จะปรากฏหน าต าง New Waveform ข นมา ด งในภาพ 6 2) เล อกค า Sample rate ท ต องการในช อง sample rate (ค ามาตรฐานของ CD ค อ Hz) 3) เล อกค า Resolution ท ต องการ ((ค ามาตรฐานท โปรแกรมต งไว ให ค อ 16 bit) 4) เล อกประเภทของช องเส ยงแบบ Mono หร อ Stereo ท ช อง Channels 5) คล กป ม OK โปรแกรมจะสร างหน าต างข อม ลข นมาใหม ก จะได หน าต างข อม ลส าหร บไฟล ใหม เพ อใช งานต อไป 2.4 การต ดต อไฟล เส ยง ท าการเป ดไฟล เส ยงท ต องการข นมา(ตามว ธ การข างต น) เพ อท าการต ด-ต อ ปร บแต งค ณสมบ ต ต างของเส ยงให ม ความสมบ รณ ตามต องการ เช น การต ดช วงว างห ว ท าย, การต ดค า หร อประโยคท ไม ต องการออก, การท าเฟดอ น, การท าเฟดเอาต, การต ดเส ยงรบกวนออก,การเพ มหร อลดความด ง ของเส ยง หร อการใส เอฟเฟคพ เศษต างๆ เช นเส ยงก อง เส ยงก งวาล เป นต น ซ งในการต ดต อด งกล าว จะ ท าท หน าต าง Edittrack ซ งจะสะดวกและม ค าส งต างให ใช งานมากกว าการท าท Multitrack ค าส ง พ นฐานท เก ยวข องในการใช งาน ได แก Coppy, Paste, Cut, Delete, Paste to New เป นต น ต วอย าง การต ดต อเส ยงได แก 1) การต ดช วงว างห ว ท าย ของไฟล เส ยง - ใช เมาส ลากเพ อเล อกส วนช วงว างช วงห วและท ายไฟล - ใช ค าส ง Edit -> Cut ท เมน หร อ คล กป ม ท Tool bar ส วนท เล อกจะถ กต ดหายไป

9 7 ร ป การลากเมาส เล อกช วงว างส วนห วไฟล เพ อต ดออก 2) การ Copy เป นการก อปป ข อม ลเส ยงไปเก บไว ในคล ปบอร ด (พ นท เก บข อม ลช วคราว) เพ อน าไปใช งาน ต อไป โดยไม ม ผลกระทบต อไฟล ต นฉบ บ - ใช เมาส ลากเพ อเล อกช วงของเส ยงท ต องการ - ใช ค าส ง Edit -> Copy ท เมน หร อ คล กป ม บน Tool bar ข อม ลท เล อกจะถ กเก บ ไว ในพ นท เก บข อม ลช วคราว 3) การ Paste เป นการน าข อม ลเส ยงไปท ก อปป เก บไว ในคล ปบอร ด ไปวางหร อน าไปม กซ เข าก บไฟล เส ยง อ น หร ออาจน าไปสร างหน าต างข อม ลใหม ก ได - ในกรณ ต องการแทรกข อม ลเส ยงท ก อปป ไว ลงในไฟล เส ยงใดๆให เล อนเคอร เซอร หร อ คล กต าแหน งท ต องการบนไฟล เส ยงน น - คล กค าส งท เมน Edit -> Paste หร อ คล กป ม บน Tool bar โปรแกรมจะวางข อม ล ท ก อปป ไว ลงไปในไฟล ให ท นท - ในกรณ ต องการน าข อม ลไปสร างหน าต างใหม ให คล กท เมน Edit -> Paste to New จะ ปรากฏหน าต างข อม ลใหม พร อมก บข อม ลน นข นมาพร อมก น

10 8 3. การบ นท กเส ยงจากภายนอก เป นการน าเข าเส ยงจากภายนอกเพ อน ามาใช ต ดต อ เช นการบ นท กจากไมค หร อบ นท กจาก เคร องเล น CD (ผ านทางช อง Line in ของการ ดเส ยงในคอมพ วเตอร ) ม ว ธ การด งน 1) เป ดโปรแกรม Cool Edit Pro ข นมาโดยด บเบ ลคล กท Icon หน าจอคอมพ วเตอร 2) ก อนท จะท าการบ นท กเส ยงต องเช คส วนควบค มท เก ยวข องก บการบ นท กเส ยงเส ยก อน - คล ก Option -> Windows Recording Mixing -> Recording Control เพ อเป ด หน าต าง Recording Control ข นมา - คล กเล อกอ นพ ทช องส ญญานท Select เล อกเป น Line in หร อ Microphone - ปร บ Volume ความด งไว ในระด บท พอเหมาะ ด งร ป 3) เป ดเส ยงเข ามา เร มท าการบ นท กเส ยงโดยกดป ม Record ท Transport Buttons โดยสามารถท าการบ นท กเส ยงได ท งท อย ในหน าต าง Edit track และ หน าต าง Multi track แต กรณ ท ใช หน าต าง Multi track น น ก อนบ นท กต องท าการคล กป ม ของTrackท จะท าการบ นท กเส ยก อน แล ว จ งกดป ม Record ท Transport Buttons ด งภาพ

11 9 3) เม อบ นท กเส ยงจนพอแล ว กดป ม Stop เพ อหย ดการบ นท ก และท าการบ นท กเก บไว ใน โฟล เดอร ท เราต องการ โดยใช ค าส ง Save as จะปรากฎหน าต าง Save Waveform As ข นมา ท าการเล อกโฟลเดอร เก บงาน ในช อง Save in ต งช อ ไฟล เส ยง และเล อก ร ปแบบการบ นท ก เช นเป นไฟล Wav หร อ Mp3 หร ออย างอ นตามต องการ ด งภาพ 4. การปร บปร งค ณภาพเส ยง เส ยงท บ นท กเข ามาน น อาจม เส ยงส ญญาณรบกวน (Noise) เข ามาด วย ท าให ค ณภาพ เส ยงไม ด โปรแกรม Cool Edit Pro สามารถท าการต ดเส ยงรบกวนเหล าน ออกไปได ท าให ได ค ณภาพ เส ยงด ข นอย างมาก การปร บปร งค ณภาพเส ยงม ค าส งต างมากมาย ต อไปน เป นต วอย างการใช งาน 4.1 การต ดเส ยงรบกวน (Noise) 1) ท าการเป ดไฟล เส ยงท ต องการจะต ดเส ยงรบกวนข นมาด วยค าส ง File -> Open 2) ลากเมาส เล อกต วอย างของเส ยงรบกวนช วงต นหร อท ายไฟล (ช วงท ไม ม เส ยงพ ด) 3) คล กค าส งท เมน Effects -> Noise Reduction -> Noise Reduction จะเข าส หน า ต าง Noise Reduction ด งในภาพ ลากเมาส เล อกต วอย าง Noise เป ดหน าต าง Noise Reduction

12 4) กดป ม (Get Profile from Selection) 1 คร ง เพ อให โปรแกรมท า การว เคราะห Noise จากค าท เล อกไว จะแสดงผลออกมาเป นร ปกราฟ (ด งภาพ) เสร จแล วกดป ม Close เพ อป ดหน าต างน ไปก อน (ย งไม กดป ม OK) 5) กล บมาท ร ปคล นเส ยง คล กเมาส 1 คร ง ท ต าแหน งเด ม เพ อยกเล กการเล อกช วงคล นเด ม 6) คล กค าส งท เมน Effects -> Noise Reduction -> Noise Reduction จะเข าส หน า ต าง Noise Reduction อ กคร ง 7) กดป ม OK โปรแกรมจะเร มขบวนการต ดเส ยงรบกวน ได ร ปคล นใหม ด งในภาพ 10 แสดงผลการว เคราะห Noise ร ปคล นใหม ท ต ด Noise ออกแล ว 4.2 การท าเฟดอ น(Fade in) 1) ลากเมาส เล อกร ปคล นช วงต นไฟล เส ยง เพ อจะท าการเฟดอ น (ให เส ยงค อยๆด งข น) 2) ใช ค าส งท เมน Favorites -> Fade in หร อ ด บเบ ลคล กท ค าส ง Fade in ในหน าต าง Organizer View จะเก ดการเปล ยนแปลงร ปคล น ด งร ป เล อกช วงคล นเพ อท าเฟดอ น แสดงผลการท าเฟด

13 การท าเฟดเอาต (Fade out) 1) ลากเมาส เล อกร ปคล นช วงท ายไฟล เส ยงเพ อจะท าการเฟดเอาต (ให เส ยงค อยๆจางหายไป) ใช ค าส งท เมน Favorites -> Fade out หร อ ด บเบ ลคล กท ค าส ง Fade out ในหน าต าง Organizer View จะเก ดการเปล ยนแปลงร ปคล น ด งร ป เล อกช วงคล นเพ อการท าเฟดเอาต แสดงผลจากการท าเฟดเอาต 4.4 การเพ มและลดระด บเส ยง (เพ มหร อลดระด บความด งของเส ยง) 1) ลากเมาส เล อกช วงไฟล เส ยงท ต องการเพ มหร อลดความด ง 2) ใช ค าส ง Effects -> Amplitude -> Amplify จะปรากฎหน าต าง Amplify ข น 3) ท ช อง Amplication ใส ต วเลข 3 ค อต องการให ลดความด งลง 3 db (ถ าใส ต วเลขเป น บวก จะเป นการเพ มความด งข น ) แล วกดป ม OK ร ปแสดงหน าต าง Amplify ร ปแสดงผลการลดระด บเส ยง 4.5 การท า Normalize (การปร บระด บเส ยงให อย ในระด บท ต องการเท ยบก บ 100 เปอร เซ นต ) 1) ใช ค าส ง Effects -> Amplitude -> Normalize จะปรากฎหน าต าง Normalize ข น และ โปรแกรมจะท าการเล อกไฟล เส ยงให ครอบคล มท งไฟล โดยอ ตโนม ต

14 2) ท ช อง Normalize ใส ต วเลขเป นเปอร เซ นต ตามต องการ ตามต วอย างต งอย ท 80 ถ า ต องการให ม ความด ง 100 เปอร เซ นต ก ใส ต วเลข 100 แล วกด OK 12 ร ปแสดงการท า Normalize (ค าเด ม 80%) ร ปแสดงผลการท า Normalize ท 100 % การใช งานค าส งอ นๆย งม อ กมาก สามารถท าการทดลองใช งานได ตามความต องการ 5. การเปล ยนความถ เส ยง (Sample Rate) ไฟล เส ยงท บ นท กมาแล วอาจม อ ตราการส มต วอย างเส ยง(Sample Rate) ท ต างก น ถ า เป น CD หร อ VCD จะม ความถ ท 44.1 KHz แต ถ าเป น DVD จะม ความถ 48 KHz ตามมาตรฐานของแต ละประเภท เม อจะน าไฟล เส ยงท ม ความถ ต างก นมาม กซ ก นจะต องท าการแปลงความถ ให เท าก นเส ยก อนจ ง จะม กซ รวมก นได ม ว ธ การด งน 4.1 เป ดไฟล เส ยงท จะท าการแปลงความถ เข ามา File -> Open -> เล อกไฟล เส ยง 4.2 ถ าอย หน าต างม ลต แทรค ให ด บเบ ลคล กไฟล เปล ยนไปท างานท หน าต าง Edit track 4.3 คล กค าส งท เมน Edit -> Convert Sample Type จะเป ดหน าต าง Convert Sample Type ข นมา (ต วอย าง ท ช อง Sample จะโชว อย ท Hz) ด งร ป 4.4 เล อกความถ ใหม เช น (ส าหร บ CD) แล วกดป ม OK จะได ความถ ใหม

15 13 6. การต ดเส ยงแบบหลายแทรค เป นการน าไฟล เส ยงหลายๆไฟล ท ได จ ดเตร ยมไว แล วมาม กซ รวมก น ให ได ผลงานส ดท าย เป นไฟล เด ยวก น เช นการผสมเส ยงน กร อง ก บซาวด ดนตร หร อการผล ตรายการว ทย ต างๆ ซ งจะต อง จ ดเตร ยมและปร บแต งไฟล เส ยงต างๆมาแล ว ท หน าต าง Edit track ในการน าไฟล เส ยงเหล าน นมาม กซ รวมก น จะต องท าท หน าต าง Multi track เท าน น ต วอย างต อไปน จะเป นการผสมเส ยงพ ดของน กจ ด รายการก บเส ยงดนตร ประกอบ (การจ ดรายการประเภทสารคด ) 1) เป ดไฟล เส ยงพ ดและไฟล เส ยงดนตร ประกอบท จะน ามาม กซ รวมก นข นมา ท หน าต าง Multi track โดยคล กค าส งท เมน File -> Open หร อคล กท ป ม บนหน าต าง Organizer 2) ใช เมาส ลากไฟล เส ยงพ ดไปวางในแทรคท 1 และลากไฟล เส ยงดนตร ไปวางในแทรคท 2 บน หน าต าง Multi track 3) ใช เมาส คล กขวาท ไฟล เส ยงค างไว แล วลากเล อนไปวางในต าแหน งท ต องการ ด งในภาพ 4) น าเมาส คล กท ไฟล เส ยง ทดลอง Play ฟ งเส ยงจะได ย นเส ยงท งสองด งพร อมก น ม ระด บเส ยงด ง เท าๆก น 5) คล กเมาส เล อกท แทรค 2 ให Active เพ อจะท าการปร บเส ยงแต งเส ยงดนตร ให ค อยๆด งข น แล ว ลดลงคลอเบาๆขณะท ให เส ยงพ ดเร มด งไปเร อยๆจนจบ เม อจบแล วให เส ยงดนตร เฟดด งข นและจางหายไป สามารถท าได โดยคล กค าส ง ( Edit Envelopes) ท Tool Bar จะเก ดจ ดรอบร ปคล น - ท าการก าหนดจ ดต างๆบนเส นระด บความด ง (ส ดขอบค อระด บท 100 %) แล วลากลงให อย ในระด บท ต องการให ด งเพ อผสมก บเส ยงพ ดในแทรค 1 เช น เฟดอ นท ระด บต าส ด 0 % ค อยๆส งข นจนถ ง 65 % แล วลดลงเฟดคลอท 25 % ด งในภาพ

16 14 ร ปแสดงการผสมส ญญาณเส ยง 2 แทรค ก าหนดระด บความด งของเส ยงดนตร เส ยงพ ด 6) เม อทดลองฟ งเส ยงการผสมส ญญาณท งสองจนพอใจแล ว ข นส ดท ายให ท าการบ นท กไฟล เส ยง รวม โดยคล กค าส งท เมน File -> Save Mixdown As จะเป ดหน าต าง Save 16 bit Mixdown To ข นมา ท าการต งช อท ช อง File name เล อกร ปแบบของไฟล เส ยงท ช อง Save As Type และเล อก โฟลเดอร เก บท ช อง Save in เป นอ นเสร จส นการท างานเพ ยงเท าน ในการใช งานจร งๆอาจม ขบวนการท างานท มากและซ บซ อนกว าน ซ งก ข นอย ก บความต องการ และความค ดสร างสรรค ของแต ละคนท ม ไม เท าก น ซ งโปรแกรม Cool Edit Pro ม เคร องม อต างให เล อกใช มากมาย ท น าเสนอมาเป นเพ ยงต วอย างแค เล กน อยเท าน น หากใครสนใจขอให พยายามศ กษา และใช งาน อย างจร งจ งต อไปจะเก ดความช านาญได ไม ยากเย นน ก.. หรอกคร บ นายอน ทองด นายช างไฟฟ าส อสาร 6 สวท.กาญจนบ ร

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การใส เส ยงในสไลด โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร

การใส เส ยงในสไลด โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร การนาเสนอข อม ลต าง ๆ ไม ว าจะเป นข อม ลด านธ รก จ การเม อง เศรษฐก จ ส งคม หร อด านการศ กษา น น ในป จจ บ นก ม กจะน ยมใช โปรแกรมคอมพ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard

การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard การท า E-Book โดยใช โปรแกรม Flip album Pro 6.0 จ ดประสงค การเร ยนร 1. เข าใจการท า E-Book โดยใช โปรแกรม Flip album Pro 6.0 2. อธ บายข นตอนการท า E-Book โดยใช โปรแกรม

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 a tour of new features การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 จ ดท าโดย นางสาวอมรร ตน เอ อมานะสก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร ฝ ายระบบสารสนเทศ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การต ดต

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information