การต ดต งโปรแกรมม เด ยว ก

Size: px
Start display at page:

Download "การต ดต งโปรแกรมม เด ยว ก"

Transcription

1 การต ดต งโปรแกรมม เด ยว ก มณท พย ธ รมหานนท ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เอกสารฉบ บน เป นการแนะน าการต ดต งม เด ยว กบนเคร องพ ซ ซ งกอนท าการต ดต งม เด ย ว กตองปร บแตงเคร องพ ซ ใหสามารถบร การเว บเซ ร ฟเวอร และระบบฐานขอม ลไดกอน ในท น เล อกใชโปรแกรม AppServ ในการใหบร การด งกลาว เน องจาก AppServ เป นโปรแกรมท รวบรวม Open Source Software หลาย ๆ อยางเขาดวยกน ประกอบดวยโปรแกรมตาง ๆ ด งน - Apache Web Server ใชในการท าเว บเซ ร ฟเวอร - PHP โปรแกรมภาษา - MySQL โปรแกรมฐานขอม ล - phpmyadmin โปรแกรมชวยในการจ ดการฐานขอม ล 2.1 ข นตอนการต ดต งโปรแกรม AppServ ดาวน โหลดโปรแกรม AppServ จากเว บไซต โดย เล อกเวอร ช นท ตองการต ดต ง ในท น เล อกใชโปรแกรม AppServ เวอร ช น ข นตอนการต ดต ง 1. ด บเบ ลคล กไฟล เพ อท าการต ดต ง จะปรากฏหนาจอด งร ปท 2.1

2 2 รปท 2.1 ข นตอนการต ดต งโปรแกรม AppServ 2. เขาส ข นตอนเง อนไขการใช งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ไดแจกจายใน ร ปแบบ GNU (General Public License ล ขส ทธ ใหใชซอฟต แวร โดยเสร เผยแพรอยางถ กตองตาม กฎหมาย) เม อผ ต ดต งอานเง อนไขตาง ๆ แลว หากยอมร บใหกด I Agree เพ อเขาส การต ดต งใน ข นตอไป หากไมยอมร บใหก ด Cancel เพ อออกจากการต ดต งโปรแกรม AppServ ด งร ปท 2.2 รปท 2.2 แสดงรายละเอ ยดเง อนไขการ GNU

3 3 3. เขาส ข นตอนการเล อกปลายทางท ตองการต ดต ง โดยคาเร มตนปลายทางท ต ดต งจะเป น C :\ AppServ หากตองการเปล ยนปลายทางท ต ดต ง ใหกด Browse แลวเล อกปลายทางท ตองการ ด งร ปท 2.3 เม อเล อกปลายทางเสร จส น ใหกดป ม Next เพ อเขาส ข นตอนตอไป รปท 2.3 เล อกปลายทางการต ดต งโปรแกรม AppServ (C:\AppServ) 4. เล อก Package Components ท ตองการต ดต ง โดยคาเร มตนน นจะใหเล อ กลงท ก Package หากผ ใชงานตองการเล อกบาง Package กสามารถเล อกตามความตองการได โดยม รายละเอ ยดใน แตละ Package ด งน - Apache HTTP Server ค อ โปรแกรมท ท าหนาเป น Web Server - MySQL Database ค อ โปรแกรมท ท าหนาเป น Database Server - PHP Hypertext Preprocessor ค อ โปรแกรมท ท าหนาประมวลผลการท างานของ ภาษา PHP - phpmyadmin ค อ โปรแกรมท ใชในการบร หารจ ดการฐานขอม ล MySQL ผาน เว บไซต

4 4 เม อท าการเล อก Package ด งร ปท 2.4 เร ยบรอยแลว ใหกด Next เพ อเขาส ข นตอนตอไป รปท 2.4 เล อก Package Components ท ตองการต ดต ง 5. กาหนดคาคอนฟ กของ Apache Web Server ม อย ดวยกนท งหมด 3 สวน ตามร ปท 2.5 ค อ - Server Name ค อชองส าหร บป อนขอม ลช อ Web Server ของทาน เชน (ในท น ใส localhost ) - Admin ค อชองส าหร บป อนขอม ล อ เมล ผ ด แลระบบ เชน (ในท น ใส - HTTP Port ค อชองส าหร บระบ Port ท จะเร ยกใชงาน Apache Web Server โดยท ว ไปแลว Protocol HTTP จะม คาหล กค อ 80 หากตองการหล กเล ยงการใช Port 80 กสามารถแกไขได หากม การเปล ยนแปลง Port การเขาใชงาน Web Server แลว ท กคร งท เร ยกใชงาน เว บไซต จ าเป นท ตองระบ หมายเลข Port ดวย เชน หากเล อกใช Port 99 ในการเขาเว บไซต ท กคร ง ตองใช จ งจะสามารถเขาใชงานได

5 5 รปท 2.5 แสดงการก าหนดคาคอนฟ ก Apache Web Server 6. กาหนดคาคอนฟ กของ MySQL Database ม อย ดวยกนท งหมด 3 สวน ด งร ปท 2.6 ค อ - Root Password ค อชองส าหร บป อน รห สผานการเขาใชงานฐานขอม ลของ Root หร อผ ด แลระบบท กคร งท เขาใชงานฐานขอม ลในล กษณะท เป นผ ด แลระบบ ใหระบ user ค อ root - Character Sets ใชในการกาหนดคาระบบภาษาท ใชใน การจ ดเกบฐานขอม ล, เร ยงล าด บฐานขอม ล, Import ฐานขอม ล, Export ฐานขอม ล, ต ดตอฐานขอม ล - Old Password หากม ป ญหาเกยวกบการใชงาน PHP กบ MySQL API เวอร ช น เกา โดยพบ Error Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client ใหเล อกในสวนของ Old Password เพ อ หล กเล ยงป ญหาน - Enable InnoDB หากตองการใชงานฐานขอม ลในร ปแบบ InnoDB ใหเล อกใน สวนน ดวย (รองร บการท า Transaction รองร บการอานและเข ยนพรอม ๆ กนไดด กวา ฐานขอม ลประเภท MyISAM และย งม ระบบ Auto Data Recovery หากม การ shutdown โดยไมเหมาะสม เชน ไฟด บ เป นตน)

6 6 รปท 2.6 แสดงการก าหนดคาคอนฟ กของ MySQL Database 7. ส นส ดข นตอนการต ดต งโปรแกรม AppServ ส าหร บข นตอนส ดทายน จะม ใหเล อกวา ตองการส งใหม การร น Apache และ MySQL ท นท หร อไม จากน นกดป ม Finish เพ อเสร จส น การต ดต งโปรแกรม AppServ ด งร ปท 2.7 รปท 2.7 แสดงหนาจอข นตอนส นสดการต ดต งโปรแกรม AppServ

7 7 หล งจากการต ดต งโปรแกรม ไวท C:\AppServ ด งร ปท 2.8 AppServ ระบบการจ ดเกบไฟล Apache, PHP, MySQL รปท 2.8 แสดงโครงสรางระบบการจ ดเก บไฟล หล งจากการต ดต งโปรแกรม AppServ หล งจากการต ดต งโปรแกรม AppServ สามารถเร มเข ยนโปรแกรมภาษา PHP หร อจ ดท า เว บไซต ไดท นท โดยขอม ลตาง ๆ ท ท าข นน นจะตองเกบภายใตโฟลเดอร C:\AppServ/www ส าหร บการเร มใชงานใหเป ด Internet Explorer แลวพ มพ ท ชอง Address วา หร อ จากน นกด Enter จะปรากฏ หนาจอ ด งร ปท 2.9

8 8 รปท 2.9 แสดงหนาจอ phpmyadmin Database Manager เพ อจ ดการเก ยวก บฐานขอมล จากน นคล กท จะปรากฏหนา หนาจอส าหร บใส User name และ Password เพ อเขาส ระบบ (โดยใช User name : root ท กาหนด ข นโดยระบบ และใส Password ท กาหนดข นตอนต ดต ง ) ด งร ปท 2.10 รปท 2.10 แสดงหนาจอการเขาใชงานของผดแลระบบ

9 9 เม อล อกอ นส าเร จ จะปรากฏหนาจอ ด งร ปท 2.11 รปท 2.11 แสดงหนาจอการล อกอ นส าเร จ จากร ปท 2.11 ท าการสรางฐานขอม ล (Database) ท จะใชในม เด ยว ก ท แถบเมน สราง ฐานขอม ลใหม ในท น สรางฐานขอม ล ช อ wikidb กดป มสราง ด งร ปท 2.12 รปท 2.12 แสดงหนาจอการสรางฐานขอมลใหมช อ wikidb

10 10 จากร ปท 2.12 เม อกดป มสราง จะม ฐานขอม ลช อ wikidb ปรากฏในรายการฐานขอม ล ทางดานซาย ด งร ปท 2.13 รปท 2.13 แสดงหนาจอฐานขอมลช อ wikidb 2.2 ข นตอนการต ดต งโปรแกรม MediaWiki ในท น เล อกใชโปรแกรม MediaWiki เวอร ช น สามารถดาวน โหลดโปรแกรม ไดท เม อดาวน โหลดเสร จใหแตกไฟล ใหอย ภายใตโฟลเดอร C:\AppServ\www\ ซ งเป นคาเร มตนของเว บเซ ร ฟเวอร และเปล ยนช อจาก โฟลเดอร mediawiki ท แตกได เป นโฟลเดอร ช อ wiki เพ อสะดวกในการเร ยกใชงาน (C:\AppServ\www\wiki) จากน น ไปท Internet Explorer แลวพ มพ หร อ จะปรากฎหนาจอ เพ อท าการต ดต งโปรแกรมม เด ยว ก ด งร ปท 2.14

11 11 รปท 2.14 แสดงหนาจอเร มตนเพ อต งคาโปรแกรม จากร ปท 2.14 คล กท set up the wiki เพ อท าการต งคาตาง ๆ ของโปรแกรม ซ งแบง ออกเป น 3 สวนตามล าด บค อ Site config / , notification and authentication setup / Database Config ด งร ปท 2.15 รปท 2.15 แสดงหนาจอเพ อต งคาโปรแกรม (Site config)

12 12 ในสวนของ Site Config ประกอบดวย - Wiki name : ต งช อว ก ซ งช อน จะปรากฏท หนาเว บว ก ควรส น เขาใจงาย และส อ ความหมาย หามเวนวาง และหามใชช อวา MediaWiki - Contact ใส ของผ ด แลระบบเพ อใหผ ใชสามารถต ดตอกบผ ด แลระบบ ได (ในท น เป น localhost ย งไมสามารถร บสง ได) - Language : เล อกภาษาท จะใชในว ก (th-ไทย) - Copyright License : เป นเร องล ขส ทธ ข นอย กบเน อหาในว กของเราวาจะ ใหม ล ขส ทธ หร อไม ในท น เล อก No license metadata ตามคาเร มตน No license metadata : ไมไดกาหนดวาจะใหม ล ขส ทธ กบบทความท อย ใน ว กของเราหร อไม GNU Free Documentation License : เป นล ขส ทธ แบบท อน ญาตในผ อ น น าขอความในว กไปใชได แตไมอน ญาตใหน าไปใชเพ อการคา A Creative common License : เล อกไดวา จะอน ญาตใหคนอ นน าไปใชใน การคาไดหร อไม - Admin username : ต งช อ user ของผ ด แลระบบ จะเป นคนเด ยวท สามารถลบหนาว ก และบล อกผ ใชงานได ในท น ช อ admin - Password : กาหนดรห สผาน (1234) - Password confirm : ใสรห สผานซ าอ กคร ง (1234) รปท 2.15 (ตอ) แสดงหนาจอเพ อต งคาโปรแกรม ( , notification and authentication setup)

13 13 อธ บายถ งอ เมล ของต วระบบซ งจะใชในการต ดตอกบ สมาช ก รปท 2.15 (ตอ) แสดงหนาจอเพ อต งคาโปรแกรม (Database Config) ในสวนของ Database Config ประกอบดวย - Database type : MySQL - Database host : ในท น เป น เคร องเด ยวกน localhost เพราะเซ ร ฟเวอร ฐานขอม ลกบเว บเซ ร ฟเวอร เป น - Database name : ใสช อฐานขอม ล ตามท ต งไวใน phpmyadmin (ช อ wikidb) - DB username : ใสช อผ ใช ตามท ต งไวใน phpmyadmin (ช อ root) ม ส ทธ ในการ Select, Insert, Update, และ Delete ได - DB password : ใสรห สผาน (1234) - DB password confirm : ใสรห สผานซ าอ กคร ง (1234) - Superuser account : จะใชในกรณ เซ ร ฟเวอร ว กท ร นอย บนอ นเทอร เน ต

14 14 จากน นกดป ม Install MediaWiki ระบบจะท าการต ดต งโปรแกรมม เด ยว ก เม อต ดต ง ส าเร จจะปรากฏหนาจอ ด งร ปท 2.16 รปท 2.16 แสดงการต ดต งโปรแกรมส าเร จ เม อต ดต งระบบส าเร จ จะตองยายไฟล LocalSettings.php จาก C:\AppServ\www\wiki\config\LocalSettings.php ไปอย ท โฟลเดอร หล กของว กท C:\AppServ\www\wiki\ แลวกล บมาคล กท this link หร อ เป ด Internet Explorer แลวพ มพ ท ชอ ง Address วา เพ อไปย งหนาหล กของม เด ยว ก ด งร ปท 2.17

15 15 รปท 2.17 แสดงหนาจอแรกของม เด ยว ก หล งการต ดต งโปรแกรมเสร จเร ยบรอยแลว โปรแกรม MediaWiki จะสรางตารางขอม ล และ ไฟล คอนฟ กของโปรแกรมข นโดยอ ตโนม ต

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร

ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร ส าน กงานส งแวดลอมภาคท ๑๒ อ บลราชธาน ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010. เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร

ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010. เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010 เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร Microsoft Outlook Thai Version 2010 เป นซอฟท แวร ท พ ฒนาโดยบร ษ ทไมโครซอฟท

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน

รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน เอกสารประกอบการสอน รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007 ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน ว ทยาล ยสารพ ดชางพ ษณ โลก ส าน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช

ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช Brother QL-ซ ร ส เน อหาในค ม อน และรายละเอ ยดทางเทคน คของผล ตภ ณฑ น อาจม การเปล ยนแปลงโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า Brother สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงโดยไมต อง ม การแจ งล วงหน าเก

More information

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1.2 ถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 2. แนวค ด โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 (Microsoft

More information

การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013

การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013 การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 03. ร จ กโปรแกรม PowerPoint Microsoft PowerPoint 03 เป!นโปรแกรมในช ด Microsoft Office ท ม ความสามารถทางดานการ สรางงานน าเสนอ หร อท เร ยกว/า งานพร เซ นเตช น (คลายก

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก

More information

ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร

ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร ค ม อการต ดต งและใช งาน WordPress 3.5.2 ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร 2013 เร มใช งานว นน เพราะม อ กหลายล านเว บท ใช เว ร ดเพรสอย แบบเด ยวก บค ณ..ตอนน ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล

More information

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access 1. ท าความร จ กก บโปรแกรม Microsoft Access 2007 โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป นโปรแกรมหน งท อย ในช ดโปรแกรม Microsoft Office ท ท าหน าท

More information

Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย

Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย Microsoft Windows Vista และ OpenOffice.org 2.0 Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย และ OpenOffice.org 2.0 glison@sanook.com INTRODUCTION (จากใจผ:เข=ยน)

More information

โปรแกรมบ นท กรายร บ รายจ ายบนโทรศ พท ม อถ อไอโฟน (icash) Income and Expense tracking application on iphone (icash) พชร อ นทรว มล

โปรแกรมบ นท กรายร บ รายจ ายบนโทรศ พท ม อถ อไอโฟน (icash) Income and Expense tracking application on iphone (icash) พชร อ นทรว มล โปรแกรมบ นท กรายร บ รายจายบนโทรศ พท ม อถ อไอโฟน (icash) Income and Expense tracking application on iphone (icash) พชร อ นทรว มล สารน พนธ น เป นสวนหน งของการศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาเทคโนโลย

More information

การสร างเกมส อย างง าย

การสร างเกมส อย างง าย การสร างเกมส อย างง าย ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าเด กๆ ไม เข าห องเร ยนเพราะต ดเกมส จากคอมพ วเตอร ทาให ม ผลกระทบต อเร ยน เร ยนไม จบ ซ งเกมส เหล าน นจะต องเส ยเง นค าช วโมงในการเล น เม อคร เราเจอ ป ญหาเก

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 เร มต นเข าส Microsoft Outlook 2003 ร ปท 1 เร มคล ก Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Outlook 2003 1 การเข าโปรแกรม Microsoft

More information

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร แนะน าระบบปฏ บ ต การ Windows XP Windows XP เป นระบบปฏ บ ต การของบร ษ ทไมโครซอฟต หน าจอ Windows XP เม อเราเข าส Windows XP เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอด งร ป

More information

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส

การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ข อม ลเบ องต นของ HIVQUAL-T โปรแกรม HIVQUAL-T ได ร บการพ ฒนาบนฐานโปรแกรม Microsoft Access ซ งสามารถทางานได

More information

ค ม อ การใช งานระบบ IC

ค ม อ การใช งานระบบ IC ค ม อ การใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOR CLUB ASSOCIATION ค ม อการใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 คานา ระบบ IC Online System เป นระบบท พ ฒนาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information