การสร างร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS

Size: px
Start display at page:

Download "การสร างร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS"

Transcription

1 การสร างร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS การข นร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS 2011 ร ตนา ทองย อย สถานว จ ยสารสนเทศภ ม ศาสตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร พ ก ดท เก บด วยเคร อง GPS เก บในล กษณะจ ดตามหม ดท ด นแต ละแปลง จากพ ก ด GPS สามารถน ามาสร าง ร ปแปลงท ด นได ด วยโปรแกรมด านระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ในต วอย างท กล าวถ งจะสร างร ปแปลงท ด นจาก ค าพ ก ดด วยโปรแกรม ArcView GIS นอกจากน ย งม โปรแกรมอ น ๆ ท น ามาท างานร วมก นเพ อให เก ดความสะดวกและ รวดเร ว ได แก โปรแกรม Excel และ Notepad ซ งจะน ามาใช ในส วนของการจ ดเก บค าพ ก ดก อนน าไปสร างเป นแปลง ท ด น และจ ดเก บเป นร ปแบบฐานข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ต อไป ข นตอนการสร างร ปแปลงท ด นจากพ ก ด GPS ม ข นตอน ด งน 1. ต วอย างแปลงท ด นท เก บพ ก ด จ านวน 2 แปลงต ดก น โดยม ล าด บการเก บพ ก ด UTM เร ยงล าด บจาก หม ดท 1-11 ด งร ป แปลงท แปลงท

2 2. จากข อม ลพ ก ดในร ปแบบ Excel file ซ งม พ ก ด X (E) และ Y (N) ซ งเป นพ ก ดภาพรวม ย งไม แบ งเป น แปลง ด งต วอย าง 3. บ นท กพ ก ดใน Excel เป นข อม ลนามสก ล CSV เพ อน าไปแบ งเป นช ด ๆ แต ละแปลง โดย Save As เป น CSV file ด งต วอย าง 1 ต งช อข อม ล 2 3 เปล ยนเป น CSV 4 5 2

3 4. หล งจาก Save As เป น CSV file แล ว ท หน าต าง Windows Explorer Click ขวาท ข อม ล CSV file เล อก Open with >Notepad ด งต วอย าง คล กขวา 5. ข อม ลพ ก ดท บ นท กเป น CSV file ซ งม ท งหมด 11 จ ด จะแสดงข นด งต วอย าง 3

4 6. แบ งพ ก ดตามแปลงท ด นแต ละแปลง เน องแปลงท ด นน น ร ปแบบแปลงเป นเส นรอบร ปป ด (Polygon) จ งม ร ปแบบการจ ดกล มพ ก ด ด งต วอย าง ID ค อ หมายเลขแปลงท ด น X ค อ ค าพ ก ดอ านจากท ศ ตะว นตกไปตะว นออก (E) ส วนค า Y ค อ ค าพ ก ดท อ านจากท ศใต ไปท ศเหน อ (N) ท ด นแปลงท 1 พ ก ดหมายเลข 1-8 ท ด นแปลงท 2 หมายเลข 5-7 และ แปลงท แปลงท

5 7. สามารถแบ งกล มพ ก ดเป น 2 แปลงด งน ท ด นแปลงท 1 1, , , , , , พ ก ดหม ดแรก และหม ดส ดท ายต องเป นค าเด ยวก น , , , , end end เม อส นส ดพ ก ดในแปลงท 1 ท ด นแปลงท 2 2, , , , , , , , end เม อส นส ดพ ก ดในแปลงส ดท าย end end เม อจ ดกล มพ ก ดเสร จสมบ รณ จะได ร ปแบบด งร ป 5

6 8. จากน นจ ดเก บในร ปแบบ ASCII File ด วยการ Save As > เล อก Encoding เป น ANSI > Save ต งช อข อม ล เล อกเป น ANSI เป นอ นเสร จข นตอนการเตร ยมพ ก ดส าหร บน าไปสร างเป นแปลงท ด นด วยโปรแกรม ArcView 6

7 9. เร มข นตอนการน าพ ก ดสร างเป นแปลงท ด นด วยโปรแกรม ArcView ด วยช ดค าส ง gen2shp เป ด โปรแกรม ArcView > เมน File > Extensions > Generate to Shape v5.0 หร อ v4.0 > OK 10. เป ด View ข นมาด วยการคล กท ป ม New จะได View1 ข นมาด งร ป 11. ท เมน View > Add Generate Theme 7

8 12. เล อก ASCII file ท บ นท กไว > OK 13. จ ดเก บเป น Shapefile ต งช อ > OK ต งช อ 14. แปลงท ด นจะแสดงใน view 1 คล กเคร องหมาย หน าช อช ขข อม ลแปลงท ด น ด งต วอย าง 8

9 15. แปลงท ด นต วอย างม 2 แปลง และเป ดตารางข อม ล จะได ฐานข อม ลด งต วอย าง 16. เพ ม field ช อ parcel_id ในตารางเพ อเป น filed ส าหร บเช อมโยงข อม ลก บตารางท แสดงรายละเอ ยด ของข อม ลแต ละแปลง โดยเร มจากเมน Table > Start Editing ท เมน Edit > Add Field หน าต าง Field Definition จะแสดงข นมา ในช อง Name พ มพ parcel_id ในช อง TYPE > เล อกเป น Number (เป นต วเลข) ช อง Width > ใส เลขตามจ านวนต วอ กษร หร อเลข 16 ตามค าท โปรแกรม ก าหนดให ช อง Decimal places > ถ าม เลขทศน ยม ใส จ านวนทศน ยมในช องน หล งจาก click OK จะได ตารางด งร ป ค อม field ช อ parcel_id Click ป ม เพ อพ มพ ข อม ลในตาราง 9

10 ท เมน Table >Stop Editing > Yes เพ อจ ดเก บข อม ล 17. เน องจากตารางท ได จากการข นร ปแปลงท ด น ม รายละเอ ยดเพ ยงล าด บของแปลง ย งไม ม รายละเอ ยด อ น ๆ เช น ช อเจ าของท ด นแปลงน น ๆ หมายเลขบ ตรประชาชน ท อย เป นเจ าของท ด นแปลงน เม อใด เน อท เท าไหร ใช ประโยชน พ นท ด านไหน เป นต น รายละเอ ยดเหล าน ข นอย ก บการออกแบบ และจ ดท าไว ในร ปแบบ พจนาน กรม- ภ ม ศาสตร (Data Dictionary) ต วอย างพจนาน กรมภ ม ศาสตร เร อง : แปลงท ด น Shapefile Name : PARCEL Shapefile Description : แปลงท ด น Feature Class : Polygon Data Source : ส ารวจภาคสนามด วย GPS Polygon Attribute Tables : PAT.DBF Item Name Data Type Item Description Area 13,N,6 ขนาดพ นท (ตารางเมตร) Perimeter 13,N,6 ความยาวเส นรอบร ป parcel_id 13,N,0 รห สแปลงท ด น t_name 30,C ค าน าหน าช อ f_name 50,C ช อ l_name 50,C นามสก ล Id_card 13,N หมายเลขบ ตรประชาชน 13 หล ก address 100,C ท อย owner_y 4,N ป พ.ศ. ท เป นเจ าของท ด นในแปลงน น ๆ rai 6,N,2 จ านวนพ นท หน วยเป นไร ngan 6,N,2 จ านวนพ นท หน วยเป นงาน wa 6,N,2 จ านวนพ นท หน วยเป นวา useful 100,C การใช ประโยชน พ นท 10

11 18. สร างตารางแสดงรายละเอ ยดข อม ลของท ด นแต ละแปลง ตามพจนาน กรมภ ม ศาสตร บ นท กข อม ล ด วยโปรแกรม Excel และเน องจากโปรแกรม ArcView สามารถอ านฐานข อม ลท อย ในร ปแบบ dbase file หร อ Text file จ งต อง Save As เป น Text (Tab delimited) ตามข นตอน ด งร ป ต งช อข อม ล เล อกชน ดเป น Text (Tab delimited) หล งจากน นจะได ไฟล desc_site2.txt ซ งสามารถน าไปเป ดด วยโปรแกรม ArcView ได 11

12 19. ท โปรแกรม ArcView เป ดตารางข อม ลของแปลงท ด นท สร างข นจากค าพ ก ด GPS โดยคล กท ป ม เพ อเป ดตาราง 20. เป ดตาราง desc_site2.txt โดย click ท Table > คล กป ม Add >เล อกไฟล > OK

13 21. จะได ตารางด งร ป 22. น าตารางข อม ลท ม รายละเอ ยดของแปลงท ด นแต ละแปลง เช อมโยงก บแปลงท ด นท สร างข นจากพ ก ด GPS ด วยค าส ง join ด วยข นตอนด งน เร มต นจาก เป ดตารางข อม ลแปลงท ด นท สร างพ ก ด GPS และตาราง รายละเอ ยดท ด นแต ละแปลง และส งเกตได ว า ม 1 field ท ม ช อและข อม ลเหม อนก น ค อ parcel_id ตารางจาการสร างแปลงท ด นด วยค าพ ก ด GPS ตารางจาการสร างด วยโปรแกรม EXCEL และ บ นท กเป น Text file 23. เช อมต อ 2 ตารางเข าด วยก น เพ อเพ มรายละเอ ยดแปลงท ด นจากพ ก ด GPS ด วยค าส ง join โดยคล ก เล อก field ท ต องการน ามาเช อมโยงก น ค อ parcel_id ตารางรายละเอ ยดท ต องการน ามาเช อมโยง และคล ก field parcel_id ท ตารางของแปลงท ด นจากพ ก ด GPS และคล กท ป ม 13

14 24. หล งจากคล กป ม (join) ตารางท ม รายละเอ ยดจะถ กน ามาเช อมโยงก บตารางข อม ลท สร างจาก พ ก ด GPS ด งร ป เป นอ นเสร จข นตอนการสร างร ปแปลงท ด น และการใส รายละเอ ยดอธ บายข อม ล (Attribute Data) 14

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ โปรแกรมกระดาษค านวณ หร อ Spreadsheet เป นโปรแกรมช

More information

การใช งาน Microsoft Office Access

การใช งาน Microsoft Office Access การใช งาน Microsoft Office Access Access เป นโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ หร อท เร ยกว าRDBMS ส าหร บจ ดเก บข อม ลต างๆ ให เป นหมวดหม เร ยกว า ฐานข อม ล จากน นจ งจะน าเอา ข อม ลสร างเป นแบบฟอร ม เพ

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information

ค ม อการจ ดท าแผนท ภ ม ศาสตร (GIS) ด วยโปรแกรม ArcView 3.2

ค ม อการจ ดท าแผนท ภ ม ศาสตร (GIS) ด วยโปรแกรม ArcView 3.2 ค ม อการจ ดท าแผนท ภ ม ศาสตร (GIS) ด วยโปรแกรม ArcView 3.2 ก อนท เราจะเร มท าพ ก ดแผนท ควรต ดต งโปรแกรมให เร ยบร อยก อนนะค ะ เร มจาก การต ดต งโปรแกรม Arc View 3.2 ด บเบ ลคล ก (จากแผ น CD หร อจะ copy ใส

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1 ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร ล กษณะของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ท ช วยใน การค านวณในล

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS. Excel ม ช อเส ยงในด านการค านวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต างๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

การใช Microsoft Excel 2003

การใช Microsoft Excel 2003 จ ดท าโดย... กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง เอกสารประกอบการอบรม ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Copyright 2004: Srinakharinwirot University การใช Microsoft Excel 2003 โดย กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง ค าอธ บายหล

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

-186- หน วยการเร ยนท 08

-186- หน วยการเร ยนท 08 -86- หน วยการเร ยนท 08 0ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมน าเสนองาน สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน ( Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช งาน

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 6 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 9-10 ช อหน วย การใช โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010 รวม 6 ช วโมง ช อเร อง

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

การใช งาน MS-Excel *********

การใช งาน MS-Excel ********* การใช งาน MS-Excel ********* ส วนประกอบของโปรแกรม ส ญล กษณ ของโปรแกรม ส าหร บบางคนเวลาท จ ะเร ยกโปรแกรมข น มาใช บางคนจะเคยช นท จ ะเร ยกจาก Programs --> Microsoft Excel จร งๆ แล วถ าเราเห นส ญล กษณ นท ไ

More information

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Microsoft Access 2007 บทท 1 เร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Access : ตาราง (Table) บทท 2 แบบสอบถาม (Query) บทท 3 ฟอร ม (Form) บทท 4 รายงาน (Report) บทท 5 การทางานก บหลาย Table เร ยบเร ยงโดย ผ ช วยศาสตราจารย

More information