การใช โปรแกรม EndNote

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การใช โปรแกรม EndNote"

Transcription

1 การใช โปรแกรม EndNote โปรแกรม EndNote เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดการเก ยวก บ Reference (เอกสารอ างอ ง) ท งในด านการจ ดเก บ และการใส reference (citation) ในรายงาน (report) ว ทยาน พนธ (thesis) และต นฉบ บบทความงานว จ ย (manuscript) โดยโปรแกรม EndNote จะท างานร วมก บโปรแกรม Microsoft Word อ กท งย งได รวมเอา template ของการเตร ยม manuscript ส าหร บ journal ต างๆไว จ านวนมากด วย ไฟล ท สร างจากโปรแกรม EndNote จะม นามสก ลเป น.enl (ย อมาจาก EndNote Library) ซ งไฟล น ท าหน าท เปร ยบเสม อนเป นห องสม ดหร อฐานข อม ลท เราสร างข น ซ งสามารถจะค นหา เร ยกด หร อน าไปใช ได ตามความต องการ ไฟล น สามารถเก บรายละเอ ยดต างๆของ Reference ไว ได ท งหมด และหาก reference ท เราส บค นได จากฐานข อม ลต างๆม abstract อย ด วย ไฟล EndNote น ก สามารถท จะเก บ abstract ไว ก บ reference น นได ด วย นอกจากน ส าหร บ EndNote version X4 น สามารถท จะ attach PDF file ได ด วย โดย EndNote จะสร างโฟลเดอร ท ม ช อว า PDF ข นมาให เองโดยอ ตโนม ต เพ อเอาไว เก บ PDF files การเร มใช งานโปรแกรม EndNote 1. เป ดโปรแกรม EndNote โดยไปท Start/All programs/endnote/endnote Program หร อ drive C:/ProgramFiles/EndNote X4/EndNote.exe 2. หากเป นการเร มใช งานคร งแรก จะต องม การสร างไฟล ข นมาก อน โดยการคล กท ไอคอน Create a new library โดย โปรแกรมจะให ใส ช อไฟล ท ต องการสร าง แต หากเคยม การใช งานมาก อนแล ว โปรแกรมจะถามหาไฟล ท ต องการจะเป ด หร อหากต องการสร างไฟล ใหม ในคร งต อๆไปให ใช ค าส ง File/News.. กรณ น ให ต งช อไฟล เป น avian flu 3. การใส reference ลงในไฟล ท สร างข น ท าได 4 ว ธ ค อ 3.1 ว ธ การ import โดยตรงจากฐานข อม ล โปรแกรม EndNote สามารถท างานร วมก บ Online database และ E-journal จ านวนมากได ในท น จะขอยกต วอย างเพ ยง 3 ต วอย าง การ import ข อม ลจากฐานข อม ล ScienceDirect - เข าไปท - ท ช อง All fields ให พ มพ ค าว า avian flu - เล อกบทความท ต องการโดยคล ก ท อย ด านหล งล าด บท ของบทความ แล วคล กท ค าว า Export Citations ด งร ป ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 1

2 - ท หน าต าง Export Citations ท Content Format: ให เล อก Citations and Abstracts และท Export Format ให เล อก RIS Format แล วคล กท Export ข อม ลจาก ScienceDirect จะถ กส งเข าไปย งไฟล avian flu.enl ท เป ดอย การ import ข อม ลจากฐานข อม ล Academic Search Premier (EBSCO) - เข าไปท เพ อเข าส website ของส าน กหอสม ด - ท Online Database คล กเล อกฐานข อม ล Academic Search Premier - พ มพ ค าว า avian flu ในช อง search แล วเคาะ Enter - คล กค าว า Add to folder ท บทความท ต องการ -คล กท ไอคอน Folder ท อย ทางด านบนม มขวาม อ - คล กท หน าค าว า Select/deselect all จากน น คล กท ไอคอน Export ท อย ทางด านขวาม อ - คล กเล อก Direct Export to EndNote, ProCite, CITAVI, or Reference Manager แล วคล ก Save ข อม ลจะถ กส งไปย ง ไฟล avain flu.enl ท เป ดอย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2

3 3.1.3 การ import ข อม ลจาก E-journal โดยตรง - ไปท - ไปท Latest Research แล วคล กท บทความแรก - คล กท Download citation ข อม ลจะถ กส งไปย งไฟล avian flu.enl ท เป ดอย 3.2 ว ธ การ Import โดยผ านการ save file ว ธ น จะใช การ Import รายละเอ ยดต างๆของ reference ท ส บค นได จากฐานข อม ล (กรณ เป นบทความว จ ย research article) หร อ library catalog (กรณ เป นหน งส อ textbook) โดย reference ท จะถ ก Import ได จะต องอย ใน format ท EndNote มองเห นได ซ ง EndNote จะบอกว ธ การท าให reference อย ใน format ท ถ ก import ได (จะกล าวใน รายละเอ ยดต อไป) ในท น จะยกต วอย างการส บค นข อม ลจาก PubMed (NLM) ซ งเป นฐานข อม ลของ U.S. National Library of Medicine โดยเข าไปท แล วให ท าตามข นตอนต อไปน 1. ส บค นข อม ล โดยการใช keyword เป น avian flu เคาะ ENTER หร อ คล กท Search ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 3

4 2. ผลล พธ ท ได เป น ด งร ป ให คล กเพ อท าเคร องหมาย ท หน า reference ท 1-5 เพ อเป นการเล อกบทความ 3. ให คล กท ท Choose Destination ให เล อก File และเปล ยน Format เป น Medline 4. คล กท Creat File แล วเล อก Save ข อม ลในไฟล ท Save ออกมาน ย งอย ท เคร องคอมพ วเตอร จะต องม การด าเน นการใน ข นตอนต อไปเพ อน าข อม ลเข าส EndNote 5. ไปท EndNote ซ งขณะน ม ไฟล avian flu.enl ถ กเป ดอย (กรณ ม ไฟล.enl ถ กเป ดอย มากกว าหน งไฟล ให คล กท แถบส น าเง นท เป นช อไฟล ท เราต องการจะ Import reference) 6. ไปท Menu File เล อก Import ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 4

5 7. ท ช อง Import Data File: ให คล กท Choose File. แล วเล อกไฟล avian flu.txt ท save ได จากข นตอนท 5 8. ท Import Option: ให คล กท ห วล กศรท อย ด านหล ง EndNote Library แล วเล อก PubMed (NLM) หากมองไม เห น PubMed (NLM) ให เล อก Other Filters จะได หน าต างของ Choose An Import filter ด งร ป 9. ท ช อง Quick Search ให พ มพ ค าว า Pubmed แล วเคาะ Enter แล วคล กท ค าว า Choose จะปรากฎค าว า PubMed(NLM) ท ช องของ Insert Option: หมายเหต : 1. ข นตอนน ส าค ญมาก เพราะหากเล อก Import option ไม ถ กต อง จะท าให การ import ผ ดพลาดได 2. Filter ท จะเล อกใช ต องสอดคล องก บแหล งท มาของข อม ล เช น ถ ามาจาก PubMed ก ต องเล อก PubMed (NLM) หากมาจากฐานข อม ลทางการแพทย ของ OVID ก ต องเล อก Medline (OVID) เป นต น หมายเหต : ให ส งเกตทางด านล างของหน าต างน จะเห น Comments: ซ งจะเป นบร เวณท บอกว ธ การ download ข อม ลจาก PubMed (NLM) ว าจะต อง save ไฟล ออกมาอย างไรถ งจะ Import เข ามาใน EndNote ได หากการ download ท าโดยว ธ อ น จะไม สามารถท าการ import ได 10. ท Duplicates: ให เล อก Discard Duplicates แล วคล ก Import จะพบว า reference จ านวน 5 รายการ ถ ก import เข า มาอย ในไฟล avian flu.enl หมายเหต : Duplicates: หากเล อก Import All จะเป นการ Import ข อม ลท ก record โดยไม ม การตรวจสอบความซ าซ อน หากเล อก Discard Duplicates จะเป นการ Import ข อม ลและท าการตรวจสอบความซ าซ อนไปด วย โดยจะ Import ข อม ลเฉพาะ record ท ไม ซ าก บท ม อย แล ว ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 5

6 ท หน าจอของ EndNote ขณะน จะแสดงผลเฉพาะข อม ลท ถ ก import เข ามาล าส ด แต หากต องการด ข อม ลท งหมด ให คล กท All references ท ม มขวาด านล างของหน าต างน ม ข อความว า Hide Tab Pane อย ให ลองคล กหน งคร ง แล วส งเกตผลท เก ดข น และขณะน ข อความ Hide Tab Pane ได เปล ยนเป น Show Tab Pane ให คล กท ข อความน อ กคร ง แล วส งเกต ผลท ได ให Double click ท reference ล าด บท 1 ท ช อ Barennes จะได หน าต างท แสดงข อม ลต างๆของ reference น ซ ง จะอย แยกก นแต ละ field ให คล กท scroll bar เพ อเล อนด ส วนต างๆท อย ทางด านล าง จะพบส วนท เป น ช อผ เข ยนบทความ (Author), ป ท พ มพ (Year), ช อบทความ (Title), ช อวารสาร (Journal), ฉบ บท พ มพ (volume), เลขหน า (Pages) เป นต น ส วนบทค ดย อ (Abstract) จะอย ค อนไปทางท ายของ reference น ให ส งเกตการจ ดเร ยงช อผ แต งใน field ของ Author ซ งจะ ใส ช อผ แต งเพ ยงบรรท ดละ 1 คน เท าน น โดยจะระบ Surname ก อน First name และค นระหว างกลางด วยเคร องหมาย, ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 6

7 3.3 ว ธ การน าข อม ลเข าส EndNote โดยผ านการส บค นฐานข อม ลออนไลน จาก EndNote โดยตรง EndNote สามารถช วยในการส บค นข อม ลจากฐานข อม ลออนไลน โดยผ าน Connector ท ม อย ในโปรแกรม EndNote แต ต องเป นฐานข อม ลท เราได ร บอน ญาตให เข าใช งานได หร อเป น Free database เช น PubMed โดยกรณ ของ PubMed น หากเคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานอย หล ง Firewall ของหน วยงาน/มหาว ทยาล ย ก จะไม สามารถท า Online Search ได แต จะต องท าตามข นตอนท กล าวมาก อนหน าน ค อ ต อง save ข อม ลออกมาก อนแล วจ ง Import เข าไปใน EndNote อ กท ข นตอนการท า Online Search เพ อท าการส บค นข อม ลจาก PubMed โดยตรง ม ข นตอนด งน 1. ทางด านซ ายม อภายใต ห วข อ Online Search ให คล กท PubMed (NLM) ส งเกตว าด านล างของหน าต างน จะม หน าต างช อ Online Search PubMed MEDLINE at PubMed (NLM) เก ดข นมาด งร ป 2. ท Field ช อง Search ให เปล ยนจาก Author (Smith, A.B.) เป น Title 3. พ มพ Keyword ท ต องการจะส บค น ในท น พ มพ Avian flu แล วเคาะ ENTER ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 7

8 4. ท หน าต าง Confirm Online Search จะแสดงจ านวน record ข อม ลท ส บค นได จากน นคล กท ป ม OK เพ อท าการ Download ข อม ลเข ามาในไฟล Avian flu.enl 5. ทดลองส บค นแบบออนไลน ผ านฐานอ นด บ าง เช น Web of Sceince (SSCI) โดยการคล กท ค าว า More ภายใต ห วข อ Online Search 6. ท หน าต าง Choose A Conection เล อก Web of Sceince (SSCI) แล วคล ก Choose จากน นท าตามข นตอนท การเพ ม reference เข าไปในไฟล ของ EndNote ด วยตนเอง ข อ 3.1 กล าวถ งการใส reference ด วยการ Import แต ม บางกรณ ท เราไม สามารถ Import ได จ งต องใส reference ตนเอง ซ งท าได โดยการใช ค าส ง References/New Reference ซ งจะได หน าต างด งร ป ท ช องของ Reference Type ต องเล อกให ตรงก บชน ดของ reference ท ต องการ เช น หาก reference น นเป น research article (paper) ท ได จากวารสาร reference type ค อ Journal Article แต ถ าเป นหน งส อ หร อ textbook จะต อง เล อก reference type เป น Book หล งจากน นท าการใส ข อม ลลงไปตาม field ต างๆ หล งจากน นคล กท ม มขวาด านบนเพ อป ด หน าต างน reference จะถ ก save เข าไปในไฟล library โดยอ ตโนม ต ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 8

9 การ attach ไฟล 1. Double click ช อ reference ท ต องการจะ attach file จากไฟล Avian flu.enl 2. คล กท scrool bar เพ อเล อนหน าจอลงมาด านล าง จนกระท งเห นช องของ Attachment 3. คล กเม าส ท ขวาท ช องของ Attachment จากน นเล อก File attachment/attach file 4. เล อกไฟล ท ต องการจะ attach ท กคร งท ม การสร างไฟล EndNote จะสร างโฟลเดอร ท ม ช อเด ยวก บก บไฟล ท สร างข นด วยเสมอ โดยโฟลเดอร น จะม นามสก ล เป น.data ซ งจะท าหน าท เก บค าส งต างๆท ม การท างานก บไฟล EndNote เอาไว นอกจากน หากม การ attch file โปรแกรม EndNote จะท าการสร างโฟลเดอร ช อ pdf ไว ในโฟลเดอร ช อ rdb อ กท ด งน น หากต องม การ copy ไฟล ของ EndNote เพ อ ไปใช งานต อ ต องท าการ copy โฟลเดอร.data ไปด วยเสมอ ว ธ การใช EndNote ในการเข ยน citation และ bibliography Citation ค อส วนท อ างอ งอย ในต วบทความ ม กจะระบ เพ ยงช อผ แต งคนแรกและป อย ในวงเล บ เช น (Eich,2007) หร อระบ เป น ต วเลขตามล าด บท ท ม การอ างอ ง Bibliography ค อรายการของเอกสารอ างอ งและหน งส อท ใช ในการอ างอ ง ซ งจะปรากฏอย ตอนท ายส ดของรายงาน/ ว ทยาน พนธ /หน งส อ/บทความ การใช EndNote ช วยในการจ ดท าเอกสารม 3 ว ธ ด วยก นค อ ว ธ ท 1 ใช ในกรณ ท ม การพ มพ เอกสารและใส citations เร ยบร อยแล ว แต ย งไม ม การเข ยน bibliography ท อย ตอนท ายของ บทความเท าน น ม ข นตอนในการด าเน นการ ด งน 1. คล ก reference ท ต องการ (หากต องการเล อก reference ท ไม ได อย ต ดก น ให ใช การกดป ม Ctrl ช วย) 2. ท ช องว างทางด านม มบนซ ายท ขณะน ม ค าว า Annotated หร อ Numbered ปรากฏอย ให คล กท ห วล กศรด านหล ง แล ว เล อก Select Another Style ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 9

10 3. ท หน าต างของ Choose A Style ตรงช องของ Quick Search ให พ มพ ค าว า APA ให เล อก APA 6th 4. ไปท Edit เล อก Copy Formatted 5. ไปท ไฟล Word document น าเม าส ไปคล กบร เวณท ต องการจะวาง reference แล วใช ค าส ง Paste ส งเกตผลล พธ ท ได 6. ลองท าซ าต งแต ข นตอนท 2-5 ใหม อ กคร ง โดยคราวน ให ลองเล อก Output Style เป น New England J Medicine ส งเกต ผลท ได หมายเหต : เฉพาะการใช งานว ธ น เม อม การเปล ยน Output Style จะต องใช ค าส ง Edit/Copy Formatted ใหม ท กคร ง ว ธ ท 2 ว ธ น ใช ในกรณ ท ก าล งเร มต นพ มพ รายงาน/ว ทยาน พนธ /บทความ ซ งจะให EndNote ใส citation ไปพร อมๆก บ bibliography ท จะปรากฏข นท ตอนท ายของรายงานท นท ท ม การใส citation โดยม ข นตอน ด งน 1. พ มพ ข อความตามท ต องการ เม อถ งจ ดท ต องการจะใส reference ให ไปท โปรแกรม EndNote และเป ดไฟล EndNote ท เก บ refernece ท ต องการใช 2. เล อก reference ท ต องการจะใส ไว ด านหล งข อความท พ มพ ไว ในข นตอนท 1 (กรณ ท ต องการเล อก reference ท ไม ได อย ต ดก น ให กดป ม Ctrl ค างไว แล วเล อก Reference ท ต องการ จากน น ปล อยป ม Ctrl) 3. ไปท ไฟล word แล วเล อกค าส ง Tools/EndNote X4/Insert Selected Citation(s) หร อไปท แถบเคร องม อ (Tool bar) EndNote X4 แล วคล กไอคอนค าส ง Insert selected citation(s) 4. ส งเกตด านท ายของบทความจะม bibliography ปรากฏข น 5. หากต องการเปล ยนร ปแบบการเข ยน bibliography ให คล กท Tools/EndNote X4/Format Bibliography หร อคล กท ไอคอนต วท 3 บนแถบเคร องม อของ EndNote X4 6. ท หน างต างของ Format Bibliography ให คล กท Browse.. ด านหล งช อง With output style: 7. จากน นให เล อกร ปแบบการเข ยน bibliography ตามท ต องการ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 10

11 ว ธ ท 3 ว ธ น ใช ส าหร บเตร ยมต นฉบ บเพ อส งไปต พ มพ ในวารสารต างประเทศ และผ เข ยนทราบช อวารสารท ต องการจะส งไป ต พ มพ โปรแกรม EndNote ได ม การอ านวยความสะดวกส าหร บผ ใช ในการเข ยน manuscript โดยการรวมเอา manuscript template ของ journal ต างๆเอาไว ซ งผ ใช สามารถจ ดเตร ยม manuscript โดยใช template เหล าน ได เลย โดยท าตาม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อก Tools/ Manuscript template แล วไปท EndNote/Templates.. ในโฟลเอดร ของ Templates น ผ ใช จะเห น ไฟล มากมาย ซ งช อไฟล น ก ค อช อของวารสารต างๆน นเอง ให double click ท ช อไฟล ท ต องการ 2. จ ดพ มพ ข อความต างๆลงในแต ละส วน เม อถ งต าแหน งท จะใส reference.ให ไปท ไฟล EndNote เล อก reference ท ต องการ แล วกล บไปท word เล อก Tools/ EndNote X4/ Insert selected citation (s) หร อคล กท ไอคอนของ Insert selected citation (s) เล อนหน าจอลงไปด ท ตอนท ายของ manuscript ก จะเป น bibliography ปรากฏอย ใน ร ปแบบของวารสารน นๆ การน าไฟล word ไปใช งาน กรณ ท ต องม การน าไฟล word ท ม การใส reference ด วย EndNote ไปใช งานก บเคร องคอมพ วเตอร ท ไม ม โปรแกรม EndNote อย จะต องท าการน า code ต างๆออกก อน โดยการไปท เมน Tools ใน Word แล วเล อก EndNote X4/Remove Field Codes จากน น โปรแกรมจะสร างไฟล ใหม ข นมาให อ กหน งไฟล ซ งเป นไฟล ท ไม ม codes อย แล ว จากน น ให save ไฟล ใหม น อ กคร งก อนน าไปใช งานต อไป ส วนไฟล เด มท ม codes อย จะไม ถ กเปล ยนแปลงใดๆท งส น การปร บช อย อ-ช อเต มของวารสาร ในการเข ยน bibliography บางคร งผ เข ยนต องการใส ช อวารสารเป นช อย อ และบางคร งเป นช อเต ม ในการใช งาน EndNote น น บางคร งจะไม สามารถก าหนดว ธ การเข ยนช อวารสารให เป นไปตามท ต องการได เลย แต จะต องม การ import รายช อวารสารท งท เป นช อเต มและช อย อเข ามาก อน ซ งม ข นตอนในการท าด งน 1. เป ดไฟล EndNote ท ต องการน า reference ไปใช งาน 2. ไปท เมน Tools เล อก Open Term Lists/Journal Term List 3. ท หน าต างของ Term ไฮไลต เพ อเล อกรายช อวารสารท งหมด แล วคล กท Delete Term 4. ไปท หน าต างของ List แล วคล กท Import List 5. ตรงบร เวณ Look in: ให ไปท C:/Program Files/EndNote X4/Term Lists จะเห น file จ านวน 12 ไฟล ท ม ช อเป นแขนง ว ชาต างๆ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 11

12 6. ให คล กเล อกไฟล Chemical แล วคล ก Open รายช อวารสารทางด าน Chemical จะถ ก Import เข ามาย งไฟล EndNote 7. ให ท าซ าข อ 5 และ 6 เพ อ Import รายช อวารสารท ต องการจากท เหล อ 8. ย อนไปท หน าต างของ Term จะพบว าม รายช อวารสารท งท เป นช อเต มและช อย อปรากฏอย 9. หากรายช อวารสารท ต องการไปปรากฏอย ในหน าต างของ Term แสดงว ารายช อน นย งไม ได ถ กบรรจ อย ในโปรแกรม EndNote ผ ใช จะต องท าการเพ มเข าไปเอง โดยการคล กท New Term แล วพ มพ ช อเต มและช อย อของวารสารลงไปตาม ช องต างๆท ก าหนดไว การประย กต ใช EndNote ก บการเข ยนเอกสารอ างอ งภาษาไทย ท กล าวมาข างต น เป นการใช EndNote ก บเอกสารท เป นภาษาอ งกฤษ ซ งหากต องการน า EndNote มาใช ในการ เข ยนเอกสารอ างอ งให แก เอกสารท เป นภาษาไทยก สามารถท าได เช นเด ยวก น แต เน องจากข อจ าก ดในด านฐานข อม ลของ วารสารหร อบทความภาษาไทยท ย งม ไม แพร หลายน ก อ กท งย งไม ม การพ ฒนาให ท างานร วมก บ EndNote ได โดยตรง ด งน น ใน ข นตอนการน าข อม ลเข าส ไฟล ของ EndNote จ งไม สามารภท าได โดยว ธ การ import แต ผ ใช จะต องพ มพ รายละเอ ยดต างๆเข า ไปเอง ด งท ได กล าวไว ในข อ 3.3 ของหน าท 6 แต ม ข อแตกต างก นอย บ าง ด งจะได กล าวต อไป ข นตอนการน าข อม ลเข า 1. เป ดโปรแกรม EndNote และให สร างไฟล ใหม ด วยการใช ค าส ง File/New สมม ต ให ต งช อไฟล เป น Thai Reference 2. ใช ค าส ง References/New Reference 3. ท ช องของ Reference Type เล อกชน ดของเอกสารท ต องการ เช น หากเป นวารสาร ให เล อก Journal Article หากเป น หน งส อให เล อก Book 4. เร มต นพ มพ ข อม ล โดยท ช องของ Authors ให พ มพ ช อ นามสก ลของผ แต งแล วเคาะ ENTER หากม ผ แต งมากกว าหน งคน ให พ มพ บรรท ดละหน งช อ [ตรงส วนน จะต างจากวารสารท เป นภาษาอ งกฤษ ตรงท วารสารภาษาอ งกฤษจะใช นามสก ล (family name) ข นก อนแล วตามด วยเคร องหมาย, แล วจ งจะใส ช อต น (first name)] 5. ท ช องของ Year ให ใส เลขป ตามป พ ทธศ กราชได เลย เช น ช องอ นๆท เหล อ ให ใส เน อหาท สอดคล องก บบทความจากวารสารได เลย เช น Title ค อ ช อบทความ Volume ค อ ป ท พ มพ Issue ค อ ฉบ บท พ มพ เป นต น ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 12

13 7. หล งจากน นให คล กเพ อป ดหน าต างของ New Reference น รายละเอ ยดของบทความน ก จะถ กใส เข าไปในไฟล Thai Reference โดยอ ตโนม ต ให ส งเกตท ช อง Preview จะเห นร ปแบบการเข ยนเอกสารอ างอ ง ซ งย งไม ถ กต อง จ งต องม การ ด าเน นการเพ มเต มต อไป 8. ให ไปท Edit/Output Styles../Edit APA 6th 9. ท หน าต างของ APA 6th ให ใช ค าส ง File/Save As.. แล วให ต งช อใหม เป น APA 6th-Thai 10. ด านซ ายม อ ภายใต ห วข อ Bibliography ให เล อก Author Lists 11. ทางด านขวาม อ ภายใต ห วข อ Author Separators ตรงช องของ between ให ลบเคร องหมาย, ออก แล วเคาะ Space Bar 1 คร ง และตรงช องของ before last ให ลบค าว า and ออก แล วเคาะ Space Bar 1 คร งตามด วยค าว า และ 12. ภายใต ห วข อ Abbreviated Author List ตรงช องท ปรากฏเป นเลข 1 ให แก เป นเลข 3 และตรงส วนของ, et al ให เคาะ Space Bar 1 คร งแล วตามด วยค าว า และคณะ 13. ด านซ ายม อ ให คล กค าว า Author Name ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 13

14 14. ทางด านขวาม อ ตรง First author ให เปล ยนเป น Jane Smith และตรงช องของ Initial ให เปล ยนเป น Full Name 15. คล ก File/Save แล วป ดหน าต างของ APA 6th-Thai 16. ท หน าต างของ Thai Reference ท ม มบนด ายซ ายม อ ให คล กท ห วล กศรหล งค าว า APA 6th แล วเล อก Select Another Styles 17. ท หน าต างของ Choose A Style ให คล กท APA 6th-Thai แล วคล กท Choose 18. ให ส งเกตท ช อง preview ขณะน ร ปแบบการเข ยนเอกสารอ างอ งได เปล ยนไปแล ว ฉบ บปร บปร ง คร งท 4 ว นท 1 ม.ค.54 ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 14

การใช โปรแกรม EndNote

การใช โปรแกรม EndNote การใช โปรแกรม EndNote โปรแกรม EndNote เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดการเก ยวก บ Reference (เอกสารอ างอ ง) ท งในด านการจ ดเก บ และการใส reference (citation) ในรายงาน (report) ว ทยาน พนธ (thesis) และต นฉบ บบทความงานว

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

EndNoteX4 โดย ศ รช พ ขอนดอก*

EndNoteX4 โดย ศ รช พ ขอนดอก* EndNoteX4 โดย ศ รช พ ขอนดอก* 1. EndNoteX4 EndNote เป นโปรแกรมช วยในการจ ดท าอ างอ ง ท งอ างอ งในเน อหาและอ างอ งท ายเร อง ตลอดจน รวบรวมและจ ดเก บบรรณาน กรมในร ปของฐานข อม ล อย างไม จ าก ด 2. EndNote ท

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ENDNOTE X7 ห องสม ดคณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

ENDNOTE X7 ห องสม ดคณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ENDNOTE X7 ห องสม ดคณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Update 30/1/15 EndNote x7 ค อ โปรแกรมการจ ดการข อม ลทางบรรณาน กรมหร อรายการอ างอ ง อย างเป นระบบ ช วยจ ดการข อม ลทางบรรณาน กรมท ได มาจากการส บค น แหล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

By Dr Nongphanga Khunajukr Ms Buasai Petsuriyawong Mr.Knok Wongrutpunya. Department of Microbiology Buasaip@kmutt.ac.th

By Dr Nongphanga Khunajukr Ms Buasai Petsuriyawong Mr.Knok Wongrutpunya. Department of Microbiology Buasaip@kmutt.ac.th By Dr Nongphanga Khunajukr Ms Buasai Petsuriyawong Mr.Knok Wongrutpunya Department of Microbiology Buasaip@kmutt.ac.th มาร จ กก บโปรแกรม EndNote 1 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดการบรรณาน กรม โดยจ ดเก บรายการในร

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

EndNote Web โปรแกรมจ ดการข อม ลบรรณาน กรมบนเว บ (Web) ซ งผ ใช สามารถจ ดการข อม ล เอกสารอ างอ งในร ปแบบบรรณาน กรมท ม ร ปแบบมาตรฐาน ความสามารถของ EndNote Web - จ ดการและจ ดเก บรายการทางบรรณาน กรม หร อรายการอ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

หน า 1. การต ดต งเว บบราว เซอร

หน า 1. การต ดต งเว บบราว เซอร สารบ ญ หน า 1. การต ดต งเว บบราว เซอร : Firefox 2 2. การต ดต งโปรแกรม Zotero 4 3. การต ดต ง Word for Windows Plugin 5 4. ส วนประกอบของโปรแกรม Zotero 8 5. การสร าง Library ส วนต ว 8 6. การนาเข าข อม ล 9

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ค ม อการใช งานOneDrive

ค ม อการใช งานOneDrive P a g e 1 ค ม อการใช งานOneDrive OneDrive เป นส วนหน งของการใช งานระบบเมล ของมหาว ทยาล ย การใช งาน จะใช User & Password ต วเด ยวก บระบบอ เมล ร ปแบบ User/ Password อ เมล ท กาหนดให น กศ กษาใช งานเป นด งน

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 เร มต นเข าส Microsoft Outlook 2003 ร ปท 1 เร มคล ก Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Outlook 2003 1 การเข าโปรแกรม Microsoft

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0 ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS v.2.0 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 หน าเข าส ระบบ, เข าส ระบบ และ หน าเมน หล ก 1 หน าเข าส ระบบ 1 หน าป อนรห สผ ใช 2 หน าเมน หล ก 2 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า 3 เหต ผลการยกเล

More information