มกราคม สว สด คร บ สมาช ก GDI Camp

Size: px
Start display at page:

Download "มกราคม 2552. สว สด คร บ สมาช ก GDI Camp"

Transcription

1 05 มกราคม 2552 สว สด คร บ สมาช ก GDI Camp ก อนอ นขอกล าวค า สว สด ป ใหม แก สมาช ก GDI Camp ท กท าน ขอให ท กท านม พล งกาย พล งใจ พล ง สต ป ญญาพร อมเผช ญก บหน าท การงาน อ ปสรรคต างๆ และประสบความส าเร จในส งท หว งไว นะคร บ ต อนร บป พ ทธศ กราชใหม GDI Camp ม เร องราวเทคโนโลย มาอ พเดทให ก บท านสมาช กเช นเคย นอกจากเร อง เว บเซอร ว สท เราพ ดค ยก นมานานน บป แล ว อ กห วข อหน งท เร มจะม การพ ดถ งก นมากข นเร อยๆ ก ค อ SOA (Service Oriented Architecture) ซ งน บว าเป นเทคโนโลย ด านซอฟต แวร ท ช วยเพ มประส ทธ ภาพการท างานขององค กรได อย าง มาก สามารถรวบรวมระบบไอท ท ม อย เด มมาใช เพ อประโยชน ส งส ดได สน บสน นการค นหาและใช งานข อม ลท กระจาย อย ตามหน วยงานต างๆ ให สามารถน ามาใช งานร วมก นได ด ย งข น นอกจากน แนวค ด SOA ย งได ร บการส งเสร มจาก ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) หร อซ ป า ให น ามาใช ในหน วยงานภาคร ฐและกล ม ธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม (SME) เพ อพ ฒนาศ กยภาพการแข งข นของผ ประกอบการ โดยใช ประโยชน จาก ความสามารถในการเช อมโยงระบบข อม ลของธ รก จเข าด วยก น เพ อให ธ รก จสามารถด าเน นก จกรรมแบบพ งพาอาศ ยก นได (Collaboration) และน าไปส การบร หารจ ดการสม ยใหม ท สามารถลดเวลาและค าใช จ ายด าเน นงานลงได อ กด วย ส าหร บผ ท เคยเข าอบรม GDI Camp 2008 อาจจะได ร บฟ งบางส วนจากว ทยากรของเราก นแล ว ในฉบ บน ผ เข ยนจะเล าทบทวนถ งความเป นมา และแนวค ดของ SOA ให เข าใจก นย งข น พร อมยกต วอย างกรณ ศ กษาของ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ท น า SOA ไปใช ในการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการสถ ต เพ อเป นแนวค ดให ก บหน วยงานอ นต อไป ส าหร บหน วยงานท เร มม การใช SOA ภายในองค กรก นแล ว สามารถเข ยนมาแลกเปล ยนประสบการณ ให ก บเพ อนสมาช ก ท านอ นร บทราบได ท แล วพบก นฉบ บหน าคร บ SOA อย างง าย 1

2 SOA อย างง าย เด ยวน เม องไทยเราห นไปทางไหนก พ ดก นแต เร อง SOA, เว บเซอร ว ส, BPEL ส วนเม องนอกเร องเหล าน กลายเป น เร องธรรมดาไปเส ยแล ว ก เลยห นมามองย อนรอยไปสม ยส กป สองป ก อน (ในโลกของเทคโนโลย ถ อว านานมาก) เว บเม อง นอกหลายๆ เว บก แข งก นเข นเว บเซอร ว สออกมา บางท านอาจจะย งเคยใช UBR ซ งเหม อนก บเป น UDDI ของโลก สม ยน น ม อย 3 ท ค อ ไมโครซอฟท ไอบ เอ ม ก บ xmethods ซ งหล งจากฝ นตลบก นอย พ กหน ง เซอร ว สท ไม ม ประโยชน ก ล มหาย ตายจากก นไป ส วนท เป นประโยชน ก ใช ก นจนเน ยนล มไปแล วว าน ค อ เว บเซอร ว ส ท เห นได ช ดท กว นน เวลาเราท าเว บอะไร พอจะแสดงแผนท พวกเราไม ต องน งเข ยนโปรแกรมอะไรซ บซ อน แค เข ยนสองสามบรรท ดเร ยกใช เว บเซอร ว สของ Google Map ก แสดงแผนท ดาวเท ยมบนหน าจอของเราได อย างสวยงามและง ายดาย ท าอย างไรเราถ งจะได ประโยชน จาก SOA อย างแท จร ง ค าตอบก ค อ การศ กษา แต SOA เป นเทคโนโลย ท ม ประว ต การพ ฒนามายาวนาน และรวบรวมสรรพความร จากหลายอย างมาหลอมรวมก น เวลาเรามองด โปรด กส ของ SOA เราจ งเห นผล ตภ ณฑ น บพ นๆอย างน าปวดห วและไม ม ทางท จะศ กษาได หมด ท ไหนๆก ม เข ยนอธ บายไว หลายแง ม ม ผมก เลยขอเข ยนแบบง ายๆ ตามสไตล พวกเราชาว GDI ค อ ง ายๆ ได ผลด และใช งานได จร ง จร งๆแล ว SOA (Service Oriented Architecture) ไม ใช เร องใหม ถ าใครเคยเข าอบรม GDI ร นท ผมสอนก คง ได เคยฟ งประว ต ศาสตร ไปบ างแล ว การเข ยนโปรแกรมในย คแรกๆ ก ค อ เข ยน Flowchart แล วก แปลงจาก Flowchart เป นภาษาเคร อง พอท างานได ก ด ใจแล ว หล งจากน นพอโปรแกรมเร มซ บซ อนมากๆเข า ก ม ความค ดว าน าจะแบ งป ญหา ใหญ ๆออกเป นป ญหาเล กๆ แล วพ ฒนาหร อแก ไขจ ดเล กๆไปท ละจ ด ตามแนวความค ดแบ งแยกและปกครอง (Divide and Conquer) ก เลยเก ดข นเป นโปรแกรมย อยหร อ ส บร ท น (Subroutine) หล งจากน นพบว าเวลาเข ยนโปรแกรมใหม ม กจะ ต องค ดลอกเอาโปรแกรมย อย จากโปรแกรมเก าๆ มาใช อย บ อยๆ ก เลยเก ดความค ดว าเอาโปรแกรมพวกน รวมไว เป น ห องสม ด (library) คล ายๆ ก บห องสม ด แต แทนท จะเก บหน งส อ ก กลายเป นเก บโปรแกรมเล กๆ พวกท เราใช บ อยๆ พอเก บ เป นห องสม ดอย างน แล ว ก ค ดต อไปว า การท เราเอาโปรแกรมเล กๆ เหล าน ไปใส ในโปรแกรมใหญ ต างๆ ท ใช งานจร งซ าๆ ก นส บๆ ร อยๆโปรแกรม ม นช างส นเปล องพ นท น ก และท เลวร ายไปกว าน น ค อ ว นด ค นด พบว าเจ าโปรแกรมเล กๆ พวกน ม บ กอย พอแก บ กได ก ต องตามไปแก ท กๆ ท ท เอาเจ าน ไปใช ทางแก ก ค อ เราเก บเจ าพวกโปรแกรมเล กน ไว ในห องสม ดท เด ยว เม อไรท ต องการใช ก ค อยเช อมโยงเข ามาใน โปรแกรมเรา เฉพาะเวลาท จะใช งานเท าน น โปรแกรมใหญ ท กโปรแกรมก ไม ต องค ดลอกโปรแกรมย อยเหล าน เข ามาให เต ม อ ตราศ ก เพ ยงแต บอกว าถ งเวลาจะใช ให ไปเอาท ห องสม ดตรงไหนเท าน นเอง ถ าใครท เคยอย ในย คเช อมต อสม ย ดอส/ SOA อย างง าย 2

3 ว นโดว 3.1 คงจะย งจ าก นได ว าเด มเราม โปรแกรม exe แค ไฟล เด ยวจบ แต ตอนหล งม นม exe ไม พอต องเร ยกใช dll ด วย มองในแง ของผ ใช ผมว าม นแย กว าเด มซะอ กนะคร บ แทนท เราจะใช ไฟล เด ยวจบ ม นกลายเป นว า ต องม exe ก บ dll อ ก ไฟล ค อเจ า dll น ย อมาจาก dynamic link library แทนท จะท าเป นหอสม ดแห งชาต ท เด ยวจบ เขาก ท าเป น ห องสม ดเล กๆ เต มไปหมด จนเราไม ร อ กต อไปว า โปรแกรมท เราใช ม นต องม อะไรบ าง แต ในแง เทคน คแล วก ต องยอมร บว า เป นการบร หารทร พยากรให ม ประส ทธ ภาพด ข น ค อ ลดการเก บโค ดท ซ าๆ ก น แล วก เวลาลงโปรแกรมใหม ม นจะตรวจสอบ ก อนว าเราม อะไรอย บ างแล ว ถ าม ก ไม ต องลงมาซ าซ อน เอาเท าท จ าเป น หล งจากน น เหล าโปรแกรมเล กๆ น ก เร มพ ฒนาต วเก งข นเร อยๆ หล งๆ น ก ช กไม เล กเท าไหร แล ว หร อแม แต โปรแกรมใหญ ซ งเด มต งใจไว ว าจะท าหน าท เท าน ก ช กจะม ประโยชน ก บโปรแกรมอ น โดยเฉพาะได แนวค ดเร องห องสม ด มาช วย ก บเร องการโปรแกรมเช งว ตถ (Object Oriented Programming) ท าให เก ดความค ดท จะมองโปรแกรมต างๆ เป นองค ประกอบ ท จะเอามาต อก นเหม อนต วต อเลโก จากช นส วนมาตรฐานเพ ยง แบบ สามารถต อเป นรถไฟ เคร องบ น ต กแถว ได สารพ ด ก เลยพ ฒนาว ธ การมาตรฐานท จะให โปรแกรมเหล าน ค ยก นได (ก อนหน าน โปรแกรมก เหม อน คน ค อจะค ยก นได ก ต องพ ดภาษาเด ยวก น ค อ โปรแกรมภาษาซ ก ใช งานได แต ห องสม ดภาษาซ ) ส งท เก ดข นตอนน ก ค อ โปรแกรมหล กอาจจะเข ยนด วยภาษาะไรก ได โปรแกรมต วช วยท อย ในห องสม ด จะเข ยนด วยภาษาอะไรก ได แล วก ไม จ าเป นจะต องอย ก นแต ในห องสม ดอ กต อไป เอาเป นว าโปรแกรมต างๆในเคร องของเรา ไม ว าเข ยนด วยภาษาอะไร อย ท ไหน สามารถเร ยกใช ก นได โดยผ านว ธ การมาตรฐานในการค ยก น (ส าหร บคนคงจะยากเพราะเราม ค าศ พท มากมาย แต ส าหร บ คอมพ วเตอร ม นง ายมาก เพราะม นต องการค ยก นแค สามค า เท าน น ค อ Input, Output และ Operation) ผล ตภ ณฑ แรกๆท เก ดข นมาจากความค ดน ค อ ActiveX ซ งตอนหล งพ ฒนาไปเป น OLE และเป น COM ในป จจ บ น พอถ งตอนน เป นย คบ มของแลน ช วงน โนเวลด งส ดๆ เพราะเป นเจ าแรกท เอาคอมพ วเตอร มากกว า 1 เคร องมาต อ เข าด วยก นผ านเคร อข าย จากน นไมโครซอฟท ก ออกเวอร คกร ป และว นโดว เอ นท ส วนไอบ เอ มก เข น NetBEUI หร อ NetBIOS ออกมา เจ าโปรแกรมเล กๆ ของเราซ งตอนน พ ฒนามาเป น COM (Component Object Model) แล วค ดว า แทนท จะเร ยกใช โปรแกรมท อย ในเคร องก น ก ต อยอดไปเร ยกโปรแกรมเคร องอ นท อย ในเคร อข ายเด ยวก นได ผ านแลน ก เลย เก ดเป นสถาป ตยกรรมแบบกระจายท งหลาย เช น DCOM (Distributed COM) หร อ 3 tier architecture ซ งกลายมา เป น n tier architecture ทาง JAVA ซ งเร มจะมาแรงในตอนน นก ออก RMI (Remote Method Invocation) ม การ ค ยก นและออกมาตรฐานการเร ยกใช โปรแกรมเหล าน อ นๆ อ กมาก เช น IIOP, CORBA หล งจากน น เข าส ย คของอ นเตอร เน ท แนวความค ดของโปรแกรมเหล าน ก เลยขยายร างตามไปด วย เก ดเป นเว บ เซอร ว ส (Web Services) ซ งก ค อ การเร ยกใช โปรแกรมต างๆผ านเว บน นเอง แทนท จะเร ยกว าเว บโปรแกรม ก ใช ค าว า เซอร ว ส เหม อนก บโปรแกรมเหล าน เป นการให บร การอย างหน งอย างใด SOA อย างง าย 3

4 ท อธ บายมาย ดยาวท งหมด เพ อจะช ให เห นว า จร งๆแล วเว บเซอร ว สไม ใช เร องอะไรท ซ บซ อนเลย เป นเร องของการ ท าให โปรแกรมต างๆ สามารถค ยก นได ร เร องเท าน นเอง ศ พท แสงประหลาดต างๆ เป นเพ ยงมาตรฐานท ตกลงก นว าจะท า อย างน ใช ค าว าอย างไรเท าน นเอง แล วเว บเซอร ว ส ก บ SOA ส มพ นธ ก นอย างไร? จร งๆแล ว SOA เป นความค ดเก าโบราณกว าเว บเซอร ว สอ ก คร บ ถ าจะว าไปจะบอกว าเป นความค ดต งแต ย คไดโนเสาร น บล านๆ ป มาแล ว ท ว าส งม ช ว ตจะปร บต วให อย ในสภาพท ด ท ส ดของชาร ล ดาร ว นอ นโด งด งน นล ะคร บ แต ในวงการอ ตสาหกรรมเร มน าความค ดน มาประย กต ใช ในศ ตวรรษท 19 น เอง เม อสถาปน กชาวอเมร ก น ช อ หล ยส ซ ลล แวน เร มใช ค าว า Form Follow Functions โดยสม ยก อนการออกแบบบ าน อาคาร ม กจะใช ร ปแบบท ย ดต ดก นมา เช น บ านทรงไทย ต กแถว ทาวน เฮ าส ว าต องม ร ปทรงตายต วแบบน แต ซ ลล แวนบอก ว า เราเอาพวกส ตรส าเร จเหล าน นโยนท งไปก อนเลย แล วด ว าบ านหร ออาคารท เราต องการน น ม นต องม หน าท อะไรบ าง ประโยชน ท เราต องการ ค ออะไร แล วถ งจะเอาโครงสร างท ท าหน าท ต างๆเหล าน นมาประกอบก นให สอดคล องลงต ว และ สวยงาม ถ าใครน กไม ออก ก ลองไปเด นพวกห างต างๆ จะเห นช ดเจนนะคร บ ว าท กส วนส ดของอาคาร ม หน าท ท งน น ห าง เซ นทร ลก จะม ร ปแบบท ต างไปจากโลต ส อะไรแบบน เป นต น เม อน าความค ดน มาประย กต เข าก บเว บเซอร ว ส ซ งเหม อนก บต วต อเลโก ก เก ดเป นความค ดท จะสร างโปรแกรม จากส วนประกอบต างๆเหล าน ได ตามความต องการของธ รก จ แม กระท งอาคาร ย งต องม การตกแต งใหม หร อท บสร างใหม เพ อตอบสนองความต องการท เปล ยนไปอย ประจ า ส าหร บคอมพ วเตอร การปร บปร งช นส วนบร การต างๆ ท มาประกอบเข า ก นย งง ายเข าไปใหญ ท งน ท งน น การออกแบบท ด ในตอนแรกม ส วนส าค ญอย างมาก เช นเด ยวก บการสร างบ าน ถ าเรา ออกแบบแบบว ดซ งต งใจจะให เป นถาวรว ตถ อย ก นช วก ลป ก จะแก ไขปร บเปล ยนได ยากกว าออกแบบแบบโรงงาน ซ งม แต เสา ประต หล งคา ส วนข างในโล งโถงพร อมท จะเปล ยน ในเร องของโปรแกรมก เช นเด ยวก น การเตร ยมการไว ล วงหน า ก จะ ท าให การปร บเปล ยนโปรแกรมในภายหล งเป นไปได ง าย อย าล มว าห วใจของ SOA ไม ได ข นอย มาตรฐานใดมาตรฐานหน ง หร อผล ตภ ณฑ ใดผล ตภ ณฑ หน ง แต เป นแนวความค ดท จะแตกช นส วนของโปรแกรมออกเป นช นส าเร จร ป เพ อประโยชน ใน การประกอบ ปร บเปล ยนให สอดคล องก บธ รก จ เหม อนก บท สม ยน เราม พ นส าเร จร ป ป นส าเร จร ป ต วหนอนทางเด นเท า ถ า เราจ บจ ดน ได เราก จะได ประโยชน แต ถ าไม เข าใจจะท มงบซ อเคร องม อด เล ศอย างไรก คงส ญเปล า ถ าอย างน น ต องเตร ยมการอย างไรก นบ าง 1. ค ดถ งการใช ประโยชน ซ า แทนท จะซ อโซฟามาน งอย างเด ยว อาจจะเพ มเต มอ ปกรณ เพ ยงเล กน อยให พ บ เป นเต ยงได ปร บม มได 2. จบในต วเอง อย างโซฟาปร บม มได ในต วอย างข อแรก ถ อว าม ประโยชน ในต วเอง การน าไปใช ก สะดวก แต ถ าแตกย อยเล กเก นไป เช น ม แต ท าวแขนข างเด ยว ถ งจะอ างว าสามารถประย กต ไปใช ก บอย างอ นได มากกว า บางคร งการน าไปใช ประโยชน ก ยากเก นไป พวกท ท า OOP ถ าพ ดถ ง Encapsulation ก จะเข าใจด SOA อย างง าย 4

5 3. ลดการพ งพาอาศ ย ภาษาอ งกฤษเร ยกว า Loose coupling เช น ถ าจะใช ช นส วนน จะต องม เง อนไขต างๆ ย งยากมากมาย การน าช นส วนน มาใช ก จะยากข น เช นสม ยก อนเราจะใช โปรแกรมหน ง ต องม dll 27 ต ว ด งต อไปน แต สม ยน บอกว า ใช JRE (Java Runtime Environment) หร อ.NET Framework ร นไหนๆ อย างเด ยวจบ แต ถ าจะให ด ไม ต องพ งห องสม ดอะไรเลยถ งจะด ท กอย างจบในต วเอง ผ เร ยกใช บร การก สบายใจ 4. ย ดม นค าส ญญา การเร ยกใช เว บเซอร ว ส ผ ใช ก บผ ให บร การอาจจะอย คนละองค กรก น เช น เว บเราเข ยน โปรแกรมเร ยกใช Google Map ใช ต วแปร GMap2 ว นหน ง Google พ ฒนาแล วบอกว าต องต งช อต วแปร ว า GMap3 ปรากฏว าคนท เข าใช เว บเราใช ไม ได เส ยแล ว ข นแต หน าว างๆ ด งน น การให บร การจ งควรท จะ เสมอต นเสมอปลาย ถ าหน วยงานผ ให บร การม การพ ฒนาเว บเซอร ว สใหม ๆ เพ มก ควรท จะเก บอ นเก าไว ถ า เป นไปได หร อถ าต องแก ไขจร งๆ ก ต องม การแจ งผ ใช บร การเด มๆ ด วย ข นตอนน เหม อนก บการท าส ญญา (Service Contract) อาจจะม ลายล กษณ อ กษร หร อไม ม ก ได 5. ท าให เข าใจง าย เม อตอนต นผมได พ ดถ ง UBR (UDDI Business Registry) ซ งเหม อนก บเป นท ๆ เก บเว บ เซอร ว สว าท ไหนม อะไรบ าง ตอนน นม อย ประมาณ 3 ท ถ าใครท เคยใช คงจะทราบว าของหลายๆ เจ าท ย ดม น ถ อม นตามมาตรฐาน UDDI ต างก ล มหายตายจากไป จนท กว นน เหล อแต webmethods ซ งหน าเว บด แย ท ส ด ร นแรกๆ หน าเว บท าเหม อนเด กม ธยมห ดเข ยน HTML ซะด วยซ า ส วน UBR ของบร ษ ทใหญ อย าง ไมโครซอฟท หร อ SAP ซ งออกแบบอย างสวยงานและสล บซ บซ อนก ป ดต วไปเร ยบร อยตามค าพ ดของ Y Not 7 เพ ยงเพราะค าว า ด เก นไป 6. เร ว ประเด นน เป นประเด นท ส าค ญท ส ดในวงการคอมพ วเตอร แต น าเส ยดายท คนพ ดถ งก นน อย ก อนท จะม Google เราม เว บค นหามาเป นร อย เช น Yahoo, Altavista, Excite ซ งม หน าเว บท สวยงามและโฆษณา เคล อนไหว แต เม อจ บน กคณ ตศาสตร ท ไม ร ว ธ เข ยนหน าเว บอย างเซอรไกรบร น มาออกแบบ ก เลยได เว บ หน าตาขาวๆ ท เอาชนะเว บสวยๆได ท งหมด และเราใช ก นอย ท กว น แต อย าล มว าส งท ส าค ญมากกว า ความเร ว ค อค ณภาพและความถ กต องด วยนะคร บ ท กว นน เว บเซอร ว สเร มใหญ ข น ซ บซ อนข น เจ า โปรแกรมเล กๆ ท ผมพ ดอย เร อยน ก เร มช าลงข นท กว น ทางแก แบบปลายเหต ก ไปซ อ MOM (Message Oriented Middleware) ซ งเด ยวน พ ฒนาเป น ESB (Enterprise Service Bus) มาใส ก น ค อ สม ยก อน โปรแกรมหล กเร ยกใช เว บเซอร ว ส ก จะต องรอจนกว าเว บเซอร ว สจะท าเสร จ จ งจะท างานต อ แต พวก ESB น เหม อนก บเราไปกดบ ตรค วว าเรามาแล วนะ แล วเราก ไปท างานอย างอ นต อ พอเว บเซอร ว สท างานเสร จ เร ยบร อย เราก ไปเอาผลล พท กล บมาใช งาน 7. การค นหา ลองน กถ งอ นเตอร เน ตท กว นน ท ไม ม Google ซ คร บ เราคงไม ร ว าม เว บใดบ างท จะม ค าตอบตรง ก บส งท เราก าล งค นหาอย เว บเซอร ว สก เช นก น หากต างคนต างท าข นมา ก คงใช ประโยชน ได เพ ยงก บกล ม คนเล กๆท ร จ กก นเพ ยงไม ก คน สม ยน เราอาจใช xmethods.net หร อ programmableweb.com หร อ Google ก พอจะค นหาได บ าง เช น อาจจะก าหนด filetype:wsdl SOA อย างง าย 5

6 กรณ ศ กษา 8. ความปลอดภ ย โดยเฉพาะในแง ของผ ให บร การ ก เช นเด ยวก บเว บไซท ท ม การแสดงข อม ลในส วนท เป ดเผย แต ในส วนท เป นข อม ลบ คคลหร อความล บ ก จะต องม การสม คร และล อคอ นเพ อตรวจสอบการใช งานและ ควบค มการเข าถ งข อม ลส าค ญ หร อม การเข ารห ส เพ อพ ส จน ต วตน ซ งในเว บเซอร ว สก สามารถท าได เช นเด ยวก น การจ ดท ารายงานสถ ต การส ารวจภาวะการท างานของส าน กงานสถ ต แห งชาต (สสช.) จะม การจ ดท าการส ารวจ แรงงาน (สรง.) ข นเป นประจ าท กเด อน โดยท าการรวบรวมข อม ลด บจากท วประเทศเข าส ดาต าแวร เฮ าส แล วส งออกมา เป นไฟล ต วอ กษรเร ยกว า แท บไฟล จ านวน 40 ไฟล ต อเด อน เจ าหน าท กล มสถ ต แรงงานจะตรวจสอบแท บไฟล เหล าน แล ว เข ยนรายงานสร ปผ บร หารเป นไฟล Word และ Excel เสนอต อเลขาธ การสถ ต แห งชาต เพ อขออน ม ต เผยแพร ข อม ล เม อ ได ร บการอน ม ต แล วจะด งข อม ลจากแท บไฟล เพ อบ นท กเข าระบบต วช ว ด ส าหร บแลกเปล ยนผ านเว บเซอร ว สเด อนละ ประมาณ 18,000 ต วช ว ด แนวทางออกแบบระบบเพ อช วยในการบร หารจ ดการข อม ลสถ ต เน องจากระบบต วช ว ดแลกเปล ยนผ านเว บ เซอร ว สเป นระบบเด มท ม อย แล ว จ งได ท าการพ ฒนาโปรแกรมใหม ข นอ ก 2 โปรแกรม โปรแกรมแรก เป นโปรแกรมท จะ ควบค มการท างานตามข นตอนการขออน ม ต เผยแพร ข อม ลแรงงาน ส วนโปรแกรมท 2 เป นโปรแกรมเว บเซอร ว สอ านไฟล zip ซ งประกอบไปด วยแท บไฟล ท ง 40 ไฟล แล วด งข อม ลท เก ยวข องมาเปร ยบเท ยบก บข อม ลเด ม โดยด งจากระบบต วช ว ด ตามแผนภ ม ท 1 ซ งแสดงเส นเช อมต อท เป นส แดง เป นการส งข อม ลของเว บเซอร ว ส กล มสถ ต แรงงาน เลขาธ การสถ ต แห งชาต ระบบเว บเซอร ว ส ร ปท 1 ข นตอนการท างาน SOA อย างง าย 6

7 การพ ฒนาโปรแกรมหล กใช เคร องม อ SOA ของ TGEL ซ งพ ฒนาต อยอดมาจากโครงการศ นย บร การร วม อ าเภอ ย มของกรมการปกครอง โดยการวาดข นตอนการท างานในโปรแกรม Freemind แล วให โปรแกรม State Engine อ าน จาก Freemind เข าไปประมวลผลโดยตรงตามข นตอนท เข ยนไว ตามภาพท 2 ร ปท 2 TGEL Source จากโปรแกรม TGEL ด งกล าว ประกอบไปด วย 11 ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 เร มจากการท เจ าหน าท จากกล มสถ ต แรงงาน upload tab file เข าระบบ ข นตอนท 2 ระบบท าการประมวลผล tab file เข าฐานข อม ล ข นตอนท 3 เร ยกเว บเซอร ว สเพ อสร าง word file (จร งๆเป นการสร างท ง word และ Excel แล ว zip รวมเป น ไฟล เด ยวส งกล บมาท TGEL engine) ส าหร บเว บเซอร ว สต วน จะม การเร ยกเว บเซอร ว สของระบบต วช ว ด เพ อด งข อม ล เด อนเด ยวก นของป ท แล วมาค านวณเปร ยบเท ยบ ข นตอนท 4 เจ าหน าท จากกล มสถ ต แรงงาน จะดาวน โหลด word file ท ได ร บจากเว บเซอร ว สไปท าการ ตรวจสอบ และแก ไขเพ มเต มข อค ดเห น ข นตอนท 5 เจ าหน าท จากกล มสถ ต แรงงาน upload final word file ซ งเป นการส งไฟล ท พร อมจะเผยแพร เพ อ เสนอต อเลขาธ การสถ ต แห งชาต ข นตอนท 6 เลขาธ การสถ ต แห งชาต ตรวจสอบและเล อกว าอน ม ต หร อขอแก ไข ส งเกตว าม การระบ role เป น s ซ ง TGEL Engine จะท าการตรวจสอบผ ใช ก อนว าเป นเลขาธ การสถ ต ฯ จ งจะอน ญาตให ท าข นตอนน ได ข นตอนท 7 ตรวจสอบว าในข นตอนท 6 ม การอน ม ต หร อไม ถ าไม ก ท าต อในข นท 8 แต ถ าอน ม ต จะข ามไปท าใน ข นตอนท 11 ค อ invoke kpi ws SOA อย างง าย 7

8 ข นตอนท 8 บ นท กข อส งเกตของเลขาธ การสถ ต ฯ เพ อแจ งกล บเจ าหน าท กล มสถ ต แรงงานให ท าการแก ไข ใน ข นตอนน ผ บร หารม กจะเข ยนข อความลงบนกระดาษร าง แล วให เลขาน การสแกนเป นไฟล เพ อส งเข าระบบ ข นตอนท 9 เจ าหน าท กล มสถ ต แรงงานดาวน โหลดไฟล สแกนท แสดงข อส งเกตท ต องการให แก ไขหร อเพ มเต ม เพ อไปพ จารณาจ ดท า word file ใหม ข นตอนท 10 เป นการส งให state machine ย อนกล บไปท างานในข นตอนท 5 ข นตอนท 11 เม อได ร บการอน ม ต แล ว ข อม ลต วช ว ดจ านวน 18,000 ต วก จะถ กส งไปให ระบบต วช ว ด เพ อใช เป น ข อม ลเปร ยบเท ยบของเว บเซอร ว สท สร าง word file และงานอ นๆของ สสช. ต อไป โดย TGEL State Engine จะด งโมด ลต างๆมาท างานตามส ญล กษณ ท ก าหนดด งต อไปน Form เป นข นตอนท ม การต ดต อก บผ ใช เช นแสดงผล หร อร บข อม ล และไฟล ต างๆ Call เป นข นตอนท ม การประมวลผลภายในของ TGEL Engine หากก าหนด fork เป น yes จะท างาน เป นแบ คกราวนด เช นในข นตอน Prepare tab file ม การด งข อม ล 18,000 จ ดออกมาจากแท บไฟล 40 ไฟล ใช เวลาประมาณ 5 นาท แต ผลล พท จะย งไม ใช จนกว าจะถ งข นตอนส ดท าย ด งน น engine จะ ท างานต อไป แต ในข นตอน invoke kpi ws จะม การตรวจสอบก อนว า ข นตอน prepare tab file ท างานเสร จแล ว จ งจะท างานได WS ข นตอนท ม การเร ยกใช เว บเซอร ว สภายนอก ตามต วอย างเป นการเร ยกใช เว บเซอร ว สแบบ REST โดยระบ URL ปลายทาง If เป นข นตอนท ม การตรวจสอบเง อนไข เช นตามต วอย างม การใช ในข นตอนท ๗ จะตรวจสอบว าเลขา สสช. อน ม ต ตามท เสนอหร อไม ถ าผ านการอน ม ต ก จะข ามไปท าในข นตอนส ดท าย ค อ invoke kpi ws เป นการเร ยกใช เว บเซอร ว สของระบบต วช ว ด (KPI Reporter) Goto เป นการก าหนดให engine ข ามการท างาน เช นในต วอย างน เม อระบบท างานข นตอนท 9 Download Comment File เสร จแล วก จะกล บมาท างานในข นตอนท 5 ค อ Upload final word file ซ าอ กจนกว าจะอน ม ต ระบบท น าเสนอน เป นต วอย างของการน า SOA มาใช ในการพ ฒนาโปรแกรมเพ อบร หารจ ดการข อม ลสถ ต หาก หน วยงานใดม เร องราวการพ ฒนาระบบด วย SOA สามารถเข ยนเข ามาพ ดค ยก นได ท ทาง ท มงานจะน าข อม ลด งกล าวมาแบ งป นให ก บสมาช กท านอ นต อไป SOA อย างง าย 8

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail 1. เข าเว บไซต gmail URLค อ www.gmail.com แล วจะปรากฏหน าเว บด งน 2. จากน นให กรอกข อม ลในแต ล ะช องให ครบตามความเป นจร ง แล วกดป มข นตอนถ ดไป 3. เราก จะได บ ญช ท เป นของเราเอง

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม 1. ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรทช

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

การใช Microsoft Word 2007 2

การใช Microsoft Word 2007 2 การใช Microsoft Word 2007 เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร นครปฐม การใช Microsoft Word 2007 2 ท าความร จ ก Microsoft

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

โปรแกรมโหราศาสตร 4ZSuriya

โปรแกรมโหราศาสตร 4ZSuriya [1] โปรแกรมโหราศาสตร 4ZSuriya 4ZSuriya (อ านว า Foresee Suriya) เป นโปรแกรมโหราศาสตร โดยใช ส ตรค านวณต าแหน งดาวใน ส ร ยจ กรวาลตามหล กว ทยาศาสตร จากน นจ งน าต าแหน งดาวท ค านวณได มาว เคราะห ต อตามหล ก

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร

ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ค าน า ป ญหาเร องเคร องคอมพ วเตอร ต ดไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร เป นป ญหาท ส าค ญอย างย งต อการ ท

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information