มกราคม สว สด คร บ สมาช ก GDI Camp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "มกราคม 2552. สว สด คร บ สมาช ก GDI Camp"

Transcription

1 05 มกราคม 2552 สว สด คร บ สมาช ก GDI Camp ก อนอ นขอกล าวค า สว สด ป ใหม แก สมาช ก GDI Camp ท กท าน ขอให ท กท านม พล งกาย พล งใจ พล ง สต ป ญญาพร อมเผช ญก บหน าท การงาน อ ปสรรคต างๆ และประสบความส าเร จในส งท หว งไว นะคร บ ต อนร บป พ ทธศ กราชใหม GDI Camp ม เร องราวเทคโนโลย มาอ พเดทให ก บท านสมาช กเช นเคย นอกจากเร อง เว บเซอร ว สท เราพ ดค ยก นมานานน บป แล ว อ กห วข อหน งท เร มจะม การพ ดถ งก นมากข นเร อยๆ ก ค อ SOA (Service Oriented Architecture) ซ งน บว าเป นเทคโนโลย ด านซอฟต แวร ท ช วยเพ มประส ทธ ภาพการท างานขององค กรได อย าง มาก สามารถรวบรวมระบบไอท ท ม อย เด มมาใช เพ อประโยชน ส งส ดได สน บสน นการค นหาและใช งานข อม ลท กระจาย อย ตามหน วยงานต างๆ ให สามารถน ามาใช งานร วมก นได ด ย งข น นอกจากน แนวค ด SOA ย งได ร บการส งเสร มจาก ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) หร อซ ป า ให น ามาใช ในหน วยงานภาคร ฐและกล ม ธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม (SME) เพ อพ ฒนาศ กยภาพการแข งข นของผ ประกอบการ โดยใช ประโยชน จาก ความสามารถในการเช อมโยงระบบข อม ลของธ รก จเข าด วยก น เพ อให ธ รก จสามารถด าเน นก จกรรมแบบพ งพาอาศ ยก นได (Collaboration) และน าไปส การบร หารจ ดการสม ยใหม ท สามารถลดเวลาและค าใช จ ายด าเน นงานลงได อ กด วย ส าหร บผ ท เคยเข าอบรม GDI Camp 2008 อาจจะได ร บฟ งบางส วนจากว ทยากรของเราก นแล ว ในฉบ บน ผ เข ยนจะเล าทบทวนถ งความเป นมา และแนวค ดของ SOA ให เข าใจก นย งข น พร อมยกต วอย างกรณ ศ กษาของ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ท น า SOA ไปใช ในการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการสถ ต เพ อเป นแนวค ดให ก บหน วยงานอ นต อไป ส าหร บหน วยงานท เร มม การใช SOA ภายในองค กรก นแล ว สามารถเข ยนมาแลกเปล ยนประสบการณ ให ก บเพ อนสมาช ก ท านอ นร บทราบได ท แล วพบก นฉบ บหน าคร บ SOA อย างง าย 1

2 SOA อย างง าย เด ยวน เม องไทยเราห นไปทางไหนก พ ดก นแต เร อง SOA, เว บเซอร ว ส, BPEL ส วนเม องนอกเร องเหล าน กลายเป น เร องธรรมดาไปเส ยแล ว ก เลยห นมามองย อนรอยไปสม ยส กป สองป ก อน (ในโลกของเทคโนโลย ถ อว านานมาก) เว บเม อง นอกหลายๆ เว บก แข งก นเข นเว บเซอร ว สออกมา บางท านอาจจะย งเคยใช UBR ซ งเหม อนก บเป น UDDI ของโลก สม ยน น ม อย 3 ท ค อ ไมโครซอฟท ไอบ เอ ม ก บ xmethods ซ งหล งจากฝ นตลบก นอย พ กหน ง เซอร ว สท ไม ม ประโยชน ก ล มหาย ตายจากก นไป ส วนท เป นประโยชน ก ใช ก นจนเน ยนล มไปแล วว าน ค อ เว บเซอร ว ส ท เห นได ช ดท กว นน เวลาเราท าเว บอะไร พอจะแสดงแผนท พวกเราไม ต องน งเข ยนโปรแกรมอะไรซ บซ อน แค เข ยนสองสามบรรท ดเร ยกใช เว บเซอร ว สของ Google Map ก แสดงแผนท ดาวเท ยมบนหน าจอของเราได อย างสวยงามและง ายดาย ท าอย างไรเราถ งจะได ประโยชน จาก SOA อย างแท จร ง ค าตอบก ค อ การศ กษา แต SOA เป นเทคโนโลย ท ม ประว ต การพ ฒนามายาวนาน และรวบรวมสรรพความร จากหลายอย างมาหลอมรวมก น เวลาเรามองด โปรด กส ของ SOA เราจ งเห นผล ตภ ณฑ น บพ นๆอย างน าปวดห วและไม ม ทางท จะศ กษาได หมด ท ไหนๆก ม เข ยนอธ บายไว หลายแง ม ม ผมก เลยขอเข ยนแบบง ายๆ ตามสไตล พวกเราชาว GDI ค อ ง ายๆ ได ผลด และใช งานได จร ง จร งๆแล ว SOA (Service Oriented Architecture) ไม ใช เร องใหม ถ าใครเคยเข าอบรม GDI ร นท ผมสอนก คง ได เคยฟ งประว ต ศาสตร ไปบ างแล ว การเข ยนโปรแกรมในย คแรกๆ ก ค อ เข ยน Flowchart แล วก แปลงจาก Flowchart เป นภาษาเคร อง พอท างานได ก ด ใจแล ว หล งจากน นพอโปรแกรมเร มซ บซ อนมากๆเข า ก ม ความค ดว าน าจะแบ งป ญหา ใหญ ๆออกเป นป ญหาเล กๆ แล วพ ฒนาหร อแก ไขจ ดเล กๆไปท ละจ ด ตามแนวความค ดแบ งแยกและปกครอง (Divide and Conquer) ก เลยเก ดข นเป นโปรแกรมย อยหร อ ส บร ท น (Subroutine) หล งจากน นพบว าเวลาเข ยนโปรแกรมใหม ม กจะ ต องค ดลอกเอาโปรแกรมย อย จากโปรแกรมเก าๆ มาใช อย บ อยๆ ก เลยเก ดความค ดว าเอาโปรแกรมพวกน รวมไว เป น ห องสม ด (library) คล ายๆ ก บห องสม ด แต แทนท จะเก บหน งส อ ก กลายเป นเก บโปรแกรมเล กๆ พวกท เราใช บ อยๆ พอเก บ เป นห องสม ดอย างน แล ว ก ค ดต อไปว า การท เราเอาโปรแกรมเล กๆ เหล าน ไปใส ในโปรแกรมใหญ ต างๆ ท ใช งานจร งซ าๆ ก นส บๆ ร อยๆโปรแกรม ม นช างส นเปล องพ นท น ก และท เลวร ายไปกว าน น ค อ ว นด ค นด พบว าเจ าโปรแกรมเล กๆ พวกน ม บ กอย พอแก บ กได ก ต องตามไปแก ท กๆ ท ท เอาเจ าน ไปใช ทางแก ก ค อ เราเก บเจ าพวกโปรแกรมเล กน ไว ในห องสม ดท เด ยว เม อไรท ต องการใช ก ค อยเช อมโยงเข ามาใน โปรแกรมเรา เฉพาะเวลาท จะใช งานเท าน น โปรแกรมใหญ ท กโปรแกรมก ไม ต องค ดลอกโปรแกรมย อยเหล าน เข ามาให เต ม อ ตราศ ก เพ ยงแต บอกว าถ งเวลาจะใช ให ไปเอาท ห องสม ดตรงไหนเท าน นเอง ถ าใครท เคยอย ในย คเช อมต อสม ย ดอส/ SOA อย างง าย 2

3 ว นโดว 3.1 คงจะย งจ าก นได ว าเด มเราม โปรแกรม exe แค ไฟล เด ยวจบ แต ตอนหล งม นม exe ไม พอต องเร ยกใช dll ด วย มองในแง ของผ ใช ผมว าม นแย กว าเด มซะอ กนะคร บ แทนท เราจะใช ไฟล เด ยวจบ ม นกลายเป นว า ต องม exe ก บ dll อ ก ไฟล ค อเจ า dll น ย อมาจาก dynamic link library แทนท จะท าเป นหอสม ดแห งชาต ท เด ยวจบ เขาก ท าเป น ห องสม ดเล กๆ เต มไปหมด จนเราไม ร อ กต อไปว า โปรแกรมท เราใช ม นต องม อะไรบ าง แต ในแง เทคน คแล วก ต องยอมร บว า เป นการบร หารทร พยากรให ม ประส ทธ ภาพด ข น ค อ ลดการเก บโค ดท ซ าๆ ก น แล วก เวลาลงโปรแกรมใหม ม นจะตรวจสอบ ก อนว าเราม อะไรอย บ างแล ว ถ าม ก ไม ต องลงมาซ าซ อน เอาเท าท จ าเป น หล งจากน น เหล าโปรแกรมเล กๆ น ก เร มพ ฒนาต วเก งข นเร อยๆ หล งๆ น ก ช กไม เล กเท าไหร แล ว หร อแม แต โปรแกรมใหญ ซ งเด มต งใจไว ว าจะท าหน าท เท าน ก ช กจะม ประโยชน ก บโปรแกรมอ น โดยเฉพาะได แนวค ดเร องห องสม ด มาช วย ก บเร องการโปรแกรมเช งว ตถ (Object Oriented Programming) ท าให เก ดความค ดท จะมองโปรแกรมต างๆ เป นองค ประกอบ ท จะเอามาต อก นเหม อนต วต อเลโก จากช นส วนมาตรฐานเพ ยง แบบ สามารถต อเป นรถไฟ เคร องบ น ต กแถว ได สารพ ด ก เลยพ ฒนาว ธ การมาตรฐานท จะให โปรแกรมเหล าน ค ยก นได (ก อนหน าน โปรแกรมก เหม อน คน ค อจะค ยก นได ก ต องพ ดภาษาเด ยวก น ค อ โปรแกรมภาษาซ ก ใช งานได แต ห องสม ดภาษาซ ) ส งท เก ดข นตอนน ก ค อ โปรแกรมหล กอาจจะเข ยนด วยภาษาะไรก ได โปรแกรมต วช วยท อย ในห องสม ด จะเข ยนด วยภาษาอะไรก ได แล วก ไม จ าเป นจะต องอย ก นแต ในห องสม ดอ กต อไป เอาเป นว าโปรแกรมต างๆในเคร องของเรา ไม ว าเข ยนด วยภาษาอะไร อย ท ไหน สามารถเร ยกใช ก นได โดยผ านว ธ การมาตรฐานในการค ยก น (ส าหร บคนคงจะยากเพราะเราม ค าศ พท มากมาย แต ส าหร บ คอมพ วเตอร ม นง ายมาก เพราะม นต องการค ยก นแค สามค า เท าน น ค อ Input, Output และ Operation) ผล ตภ ณฑ แรกๆท เก ดข นมาจากความค ดน ค อ ActiveX ซ งตอนหล งพ ฒนาไปเป น OLE และเป น COM ในป จจ บ น พอถ งตอนน เป นย คบ มของแลน ช วงน โนเวลด งส ดๆ เพราะเป นเจ าแรกท เอาคอมพ วเตอร มากกว า 1 เคร องมาต อ เข าด วยก นผ านเคร อข าย จากน นไมโครซอฟท ก ออกเวอร คกร ป และว นโดว เอ นท ส วนไอบ เอ มก เข น NetBEUI หร อ NetBIOS ออกมา เจ าโปรแกรมเล กๆ ของเราซ งตอนน พ ฒนามาเป น COM (Component Object Model) แล วค ดว า แทนท จะเร ยกใช โปรแกรมท อย ในเคร องก น ก ต อยอดไปเร ยกโปรแกรมเคร องอ นท อย ในเคร อข ายเด ยวก นได ผ านแลน ก เลย เก ดเป นสถาป ตยกรรมแบบกระจายท งหลาย เช น DCOM (Distributed COM) หร อ 3 tier architecture ซ งกลายมา เป น n tier architecture ทาง JAVA ซ งเร มจะมาแรงในตอนน นก ออก RMI (Remote Method Invocation) ม การ ค ยก นและออกมาตรฐานการเร ยกใช โปรแกรมเหล าน อ นๆ อ กมาก เช น IIOP, CORBA หล งจากน น เข าส ย คของอ นเตอร เน ท แนวความค ดของโปรแกรมเหล าน ก เลยขยายร างตามไปด วย เก ดเป นเว บ เซอร ว ส (Web Services) ซ งก ค อ การเร ยกใช โปรแกรมต างๆผ านเว บน นเอง แทนท จะเร ยกว าเว บโปรแกรม ก ใช ค าว า เซอร ว ส เหม อนก บโปรแกรมเหล าน เป นการให บร การอย างหน งอย างใด SOA อย างง าย 3

4 ท อธ บายมาย ดยาวท งหมด เพ อจะช ให เห นว า จร งๆแล วเว บเซอร ว สไม ใช เร องอะไรท ซ บซ อนเลย เป นเร องของการ ท าให โปรแกรมต างๆ สามารถค ยก นได ร เร องเท าน นเอง ศ พท แสงประหลาดต างๆ เป นเพ ยงมาตรฐานท ตกลงก นว าจะท า อย างน ใช ค าว าอย างไรเท าน นเอง แล วเว บเซอร ว ส ก บ SOA ส มพ นธ ก นอย างไร? จร งๆแล ว SOA เป นความค ดเก าโบราณกว าเว บเซอร ว สอ ก คร บ ถ าจะว าไปจะบอกว าเป นความค ดต งแต ย คไดโนเสาร น บล านๆ ป มาแล ว ท ว าส งม ช ว ตจะปร บต วให อย ในสภาพท ด ท ส ดของชาร ล ดาร ว นอ นโด งด งน นล ะคร บ แต ในวงการอ ตสาหกรรมเร มน าความค ดน มาประย กต ใช ในศ ตวรรษท 19 น เอง เม อสถาปน กชาวอเมร ก น ช อ หล ยส ซ ลล แวน เร มใช ค าว า Form Follow Functions โดยสม ยก อนการออกแบบบ าน อาคาร ม กจะใช ร ปแบบท ย ดต ดก นมา เช น บ านทรงไทย ต กแถว ทาวน เฮ าส ว าต องม ร ปทรงตายต วแบบน แต ซ ลล แวนบอก ว า เราเอาพวกส ตรส าเร จเหล าน นโยนท งไปก อนเลย แล วด ว าบ านหร ออาคารท เราต องการน น ม นต องม หน าท อะไรบ าง ประโยชน ท เราต องการ ค ออะไร แล วถ งจะเอาโครงสร างท ท าหน าท ต างๆเหล าน นมาประกอบก นให สอดคล องลงต ว และ สวยงาม ถ าใครน กไม ออก ก ลองไปเด นพวกห างต างๆ จะเห นช ดเจนนะคร บ ว าท กส วนส ดของอาคาร ม หน าท ท งน น ห าง เซ นทร ลก จะม ร ปแบบท ต างไปจากโลต ส อะไรแบบน เป นต น เม อน าความค ดน มาประย กต เข าก บเว บเซอร ว ส ซ งเหม อนก บต วต อเลโก ก เก ดเป นความค ดท จะสร างโปรแกรม จากส วนประกอบต างๆเหล าน ได ตามความต องการของธ รก จ แม กระท งอาคาร ย งต องม การตกแต งใหม หร อท บสร างใหม เพ อตอบสนองความต องการท เปล ยนไปอย ประจ า ส าหร บคอมพ วเตอร การปร บปร งช นส วนบร การต างๆ ท มาประกอบเข า ก นย งง ายเข าไปใหญ ท งน ท งน น การออกแบบท ด ในตอนแรกม ส วนส าค ญอย างมาก เช นเด ยวก บการสร างบ าน ถ าเรา ออกแบบแบบว ดซ งต งใจจะให เป นถาวรว ตถ อย ก นช วก ลป ก จะแก ไขปร บเปล ยนได ยากกว าออกแบบแบบโรงงาน ซ งม แต เสา ประต หล งคา ส วนข างในโล งโถงพร อมท จะเปล ยน ในเร องของโปรแกรมก เช นเด ยวก น การเตร ยมการไว ล วงหน า ก จะ ท าให การปร บเปล ยนโปรแกรมในภายหล งเป นไปได ง าย อย าล มว าห วใจของ SOA ไม ได ข นอย มาตรฐานใดมาตรฐานหน ง หร อผล ตภ ณฑ ใดผล ตภ ณฑ หน ง แต เป นแนวความค ดท จะแตกช นส วนของโปรแกรมออกเป นช นส าเร จร ป เพ อประโยชน ใน การประกอบ ปร บเปล ยนให สอดคล องก บธ รก จ เหม อนก บท สม ยน เราม พ นส าเร จร ป ป นส าเร จร ป ต วหนอนทางเด นเท า ถ า เราจ บจ ดน ได เราก จะได ประโยชน แต ถ าไม เข าใจจะท มงบซ อเคร องม อด เล ศอย างไรก คงส ญเปล า ถ าอย างน น ต องเตร ยมการอย างไรก นบ าง 1. ค ดถ งการใช ประโยชน ซ า แทนท จะซ อโซฟามาน งอย างเด ยว อาจจะเพ มเต มอ ปกรณ เพ ยงเล กน อยให พ บ เป นเต ยงได ปร บม มได 2. จบในต วเอง อย างโซฟาปร บม มได ในต วอย างข อแรก ถ อว าม ประโยชน ในต วเอง การน าไปใช ก สะดวก แต ถ าแตกย อยเล กเก นไป เช น ม แต ท าวแขนข างเด ยว ถ งจะอ างว าสามารถประย กต ไปใช ก บอย างอ นได มากกว า บางคร งการน าไปใช ประโยชน ก ยากเก นไป พวกท ท า OOP ถ าพ ดถ ง Encapsulation ก จะเข าใจด SOA อย างง าย 4

5 3. ลดการพ งพาอาศ ย ภาษาอ งกฤษเร ยกว า Loose coupling เช น ถ าจะใช ช นส วนน จะต องม เง อนไขต างๆ ย งยากมากมาย การน าช นส วนน มาใช ก จะยากข น เช นสม ยก อนเราจะใช โปรแกรมหน ง ต องม dll 27 ต ว ด งต อไปน แต สม ยน บอกว า ใช JRE (Java Runtime Environment) หร อ.NET Framework ร นไหนๆ อย างเด ยวจบ แต ถ าจะให ด ไม ต องพ งห องสม ดอะไรเลยถ งจะด ท กอย างจบในต วเอง ผ เร ยกใช บร การก สบายใจ 4. ย ดม นค าส ญญา การเร ยกใช เว บเซอร ว ส ผ ใช ก บผ ให บร การอาจจะอย คนละองค กรก น เช น เว บเราเข ยน โปรแกรมเร ยกใช Google Map ใช ต วแปร GMap2 ว นหน ง Google พ ฒนาแล วบอกว าต องต งช อต วแปร ว า GMap3 ปรากฏว าคนท เข าใช เว บเราใช ไม ได เส ยแล ว ข นแต หน าว างๆ ด งน น การให บร การจ งควรท จะ เสมอต นเสมอปลาย ถ าหน วยงานผ ให บร การม การพ ฒนาเว บเซอร ว สใหม ๆ เพ มก ควรท จะเก บอ นเก าไว ถ า เป นไปได หร อถ าต องแก ไขจร งๆ ก ต องม การแจ งผ ใช บร การเด มๆ ด วย ข นตอนน เหม อนก บการท าส ญญา (Service Contract) อาจจะม ลายล กษณ อ กษร หร อไม ม ก ได 5. ท าให เข าใจง าย เม อตอนต นผมได พ ดถ ง UBR (UDDI Business Registry) ซ งเหม อนก บเป นท ๆ เก บเว บ เซอร ว สว าท ไหนม อะไรบ าง ตอนน นม อย ประมาณ 3 ท ถ าใครท เคยใช คงจะทราบว าของหลายๆ เจ าท ย ดม น ถ อม นตามมาตรฐาน UDDI ต างก ล มหายตายจากไป จนท กว นน เหล อแต webmethods ซ งหน าเว บด แย ท ส ด ร นแรกๆ หน าเว บท าเหม อนเด กม ธยมห ดเข ยน HTML ซะด วยซ า ส วน UBR ของบร ษ ทใหญ อย าง ไมโครซอฟท หร อ SAP ซ งออกแบบอย างสวยงานและสล บซ บซ อนก ป ดต วไปเร ยบร อยตามค าพ ดของ Y Not 7 เพ ยงเพราะค าว า ด เก นไป 6. เร ว ประเด นน เป นประเด นท ส าค ญท ส ดในวงการคอมพ วเตอร แต น าเส ยดายท คนพ ดถ งก นน อย ก อนท จะม Google เราม เว บค นหามาเป นร อย เช น Yahoo, Altavista, Excite ซ งม หน าเว บท สวยงามและโฆษณา เคล อนไหว แต เม อจ บน กคณ ตศาสตร ท ไม ร ว ธ เข ยนหน าเว บอย างเซอรไกรบร น มาออกแบบ ก เลยได เว บ หน าตาขาวๆ ท เอาชนะเว บสวยๆได ท งหมด และเราใช ก นอย ท กว น แต อย าล มว าส งท ส าค ญมากกว า ความเร ว ค อค ณภาพและความถ กต องด วยนะคร บ ท กว นน เว บเซอร ว สเร มใหญ ข น ซ บซ อนข น เจ า โปรแกรมเล กๆ ท ผมพ ดอย เร อยน ก เร มช าลงข นท กว น ทางแก แบบปลายเหต ก ไปซ อ MOM (Message Oriented Middleware) ซ งเด ยวน พ ฒนาเป น ESB (Enterprise Service Bus) มาใส ก น ค อ สม ยก อน โปรแกรมหล กเร ยกใช เว บเซอร ว ส ก จะต องรอจนกว าเว บเซอร ว สจะท าเสร จ จ งจะท างานต อ แต พวก ESB น เหม อนก บเราไปกดบ ตรค วว าเรามาแล วนะ แล วเราก ไปท างานอย างอ นต อ พอเว บเซอร ว สท างานเสร จ เร ยบร อย เราก ไปเอาผลล พท กล บมาใช งาน 7. การค นหา ลองน กถ งอ นเตอร เน ตท กว นน ท ไม ม Google ซ คร บ เราคงไม ร ว าม เว บใดบ างท จะม ค าตอบตรง ก บส งท เราก าล งค นหาอย เว บเซอร ว สก เช นก น หากต างคนต างท าข นมา ก คงใช ประโยชน ได เพ ยงก บกล ม คนเล กๆท ร จ กก นเพ ยงไม ก คน สม ยน เราอาจใช xmethods.net หร อ programmableweb.com หร อ Google ก พอจะค นหาได บ าง เช น อาจจะก าหนด filetype:wsdl SOA อย างง าย 5

6 กรณ ศ กษา 8. ความปลอดภ ย โดยเฉพาะในแง ของผ ให บร การ ก เช นเด ยวก บเว บไซท ท ม การแสดงข อม ลในส วนท เป ดเผย แต ในส วนท เป นข อม ลบ คคลหร อความล บ ก จะต องม การสม คร และล อคอ นเพ อตรวจสอบการใช งานและ ควบค มการเข าถ งข อม ลส าค ญ หร อม การเข ารห ส เพ อพ ส จน ต วตน ซ งในเว บเซอร ว สก สามารถท าได เช นเด ยวก น การจ ดท ารายงานสถ ต การส ารวจภาวะการท างานของส าน กงานสถ ต แห งชาต (สสช.) จะม การจ ดท าการส ารวจ แรงงาน (สรง.) ข นเป นประจ าท กเด อน โดยท าการรวบรวมข อม ลด บจากท วประเทศเข าส ดาต าแวร เฮ าส แล วส งออกมา เป นไฟล ต วอ กษรเร ยกว า แท บไฟล จ านวน 40 ไฟล ต อเด อน เจ าหน าท กล มสถ ต แรงงานจะตรวจสอบแท บไฟล เหล าน แล ว เข ยนรายงานสร ปผ บร หารเป นไฟล Word และ Excel เสนอต อเลขาธ การสถ ต แห งชาต เพ อขออน ม ต เผยแพร ข อม ล เม อ ได ร บการอน ม ต แล วจะด งข อม ลจากแท บไฟล เพ อบ นท กเข าระบบต วช ว ด ส าหร บแลกเปล ยนผ านเว บเซอร ว สเด อนละ ประมาณ 18,000 ต วช ว ด แนวทางออกแบบระบบเพ อช วยในการบร หารจ ดการข อม ลสถ ต เน องจากระบบต วช ว ดแลกเปล ยนผ านเว บ เซอร ว สเป นระบบเด มท ม อย แล ว จ งได ท าการพ ฒนาโปรแกรมใหม ข นอ ก 2 โปรแกรม โปรแกรมแรก เป นโปรแกรมท จะ ควบค มการท างานตามข นตอนการขออน ม ต เผยแพร ข อม ลแรงงาน ส วนโปรแกรมท 2 เป นโปรแกรมเว บเซอร ว สอ านไฟล zip ซ งประกอบไปด วยแท บไฟล ท ง 40 ไฟล แล วด งข อม ลท เก ยวข องมาเปร ยบเท ยบก บข อม ลเด ม โดยด งจากระบบต วช ว ด ตามแผนภ ม ท 1 ซ งแสดงเส นเช อมต อท เป นส แดง เป นการส งข อม ลของเว บเซอร ว ส กล มสถ ต แรงงาน เลขาธ การสถ ต แห งชาต ระบบเว บเซอร ว ส ร ปท 1 ข นตอนการท างาน SOA อย างง าย 6

7 การพ ฒนาโปรแกรมหล กใช เคร องม อ SOA ของ TGEL ซ งพ ฒนาต อยอดมาจากโครงการศ นย บร การร วม อ าเภอ ย มของกรมการปกครอง โดยการวาดข นตอนการท างานในโปรแกรม Freemind แล วให โปรแกรม State Engine อ าน จาก Freemind เข าไปประมวลผลโดยตรงตามข นตอนท เข ยนไว ตามภาพท 2 ร ปท 2 TGEL Source จากโปรแกรม TGEL ด งกล าว ประกอบไปด วย 11 ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 เร มจากการท เจ าหน าท จากกล มสถ ต แรงงาน upload tab file เข าระบบ ข นตอนท 2 ระบบท าการประมวลผล tab file เข าฐานข อม ล ข นตอนท 3 เร ยกเว บเซอร ว สเพ อสร าง word file (จร งๆเป นการสร างท ง word และ Excel แล ว zip รวมเป น ไฟล เด ยวส งกล บมาท TGEL engine) ส าหร บเว บเซอร ว สต วน จะม การเร ยกเว บเซอร ว สของระบบต วช ว ด เพ อด งข อม ล เด อนเด ยวก นของป ท แล วมาค านวณเปร ยบเท ยบ ข นตอนท 4 เจ าหน าท จากกล มสถ ต แรงงาน จะดาวน โหลด word file ท ได ร บจากเว บเซอร ว สไปท าการ ตรวจสอบ และแก ไขเพ มเต มข อค ดเห น ข นตอนท 5 เจ าหน าท จากกล มสถ ต แรงงาน upload final word file ซ งเป นการส งไฟล ท พร อมจะเผยแพร เพ อ เสนอต อเลขาธ การสถ ต แห งชาต ข นตอนท 6 เลขาธ การสถ ต แห งชาต ตรวจสอบและเล อกว าอน ม ต หร อขอแก ไข ส งเกตว าม การระบ role เป น s ซ ง TGEL Engine จะท าการตรวจสอบผ ใช ก อนว าเป นเลขาธ การสถ ต ฯ จ งจะอน ญาตให ท าข นตอนน ได ข นตอนท 7 ตรวจสอบว าในข นตอนท 6 ม การอน ม ต หร อไม ถ าไม ก ท าต อในข นท 8 แต ถ าอน ม ต จะข ามไปท าใน ข นตอนท 11 ค อ invoke kpi ws SOA อย างง าย 7

8 ข นตอนท 8 บ นท กข อส งเกตของเลขาธ การสถ ต ฯ เพ อแจ งกล บเจ าหน าท กล มสถ ต แรงงานให ท าการแก ไข ใน ข นตอนน ผ บร หารม กจะเข ยนข อความลงบนกระดาษร าง แล วให เลขาน การสแกนเป นไฟล เพ อส งเข าระบบ ข นตอนท 9 เจ าหน าท กล มสถ ต แรงงานดาวน โหลดไฟล สแกนท แสดงข อส งเกตท ต องการให แก ไขหร อเพ มเต ม เพ อไปพ จารณาจ ดท า word file ใหม ข นตอนท 10 เป นการส งให state machine ย อนกล บไปท างานในข นตอนท 5 ข นตอนท 11 เม อได ร บการอน ม ต แล ว ข อม ลต วช ว ดจ านวน 18,000 ต วก จะถ กส งไปให ระบบต วช ว ด เพ อใช เป น ข อม ลเปร ยบเท ยบของเว บเซอร ว สท สร าง word file และงานอ นๆของ สสช. ต อไป โดย TGEL State Engine จะด งโมด ลต างๆมาท างานตามส ญล กษณ ท ก าหนดด งต อไปน Form เป นข นตอนท ม การต ดต อก บผ ใช เช นแสดงผล หร อร บข อม ล และไฟล ต างๆ Call เป นข นตอนท ม การประมวลผลภายในของ TGEL Engine หากก าหนด fork เป น yes จะท างาน เป นแบ คกราวนด เช นในข นตอน Prepare tab file ม การด งข อม ล 18,000 จ ดออกมาจากแท บไฟล 40 ไฟล ใช เวลาประมาณ 5 นาท แต ผลล พท จะย งไม ใช จนกว าจะถ งข นตอนส ดท าย ด งน น engine จะ ท างานต อไป แต ในข นตอน invoke kpi ws จะม การตรวจสอบก อนว า ข นตอน prepare tab file ท างานเสร จแล ว จ งจะท างานได WS ข นตอนท ม การเร ยกใช เว บเซอร ว สภายนอก ตามต วอย างเป นการเร ยกใช เว บเซอร ว สแบบ REST โดยระบ URL ปลายทาง If เป นข นตอนท ม การตรวจสอบเง อนไข เช นตามต วอย างม การใช ในข นตอนท ๗ จะตรวจสอบว าเลขา สสช. อน ม ต ตามท เสนอหร อไม ถ าผ านการอน ม ต ก จะข ามไปท าในข นตอนส ดท าย ค อ invoke kpi ws เป นการเร ยกใช เว บเซอร ว สของระบบต วช ว ด (KPI Reporter) Goto เป นการก าหนดให engine ข ามการท างาน เช นในต วอย างน เม อระบบท างานข นตอนท 9 Download Comment File เสร จแล วก จะกล บมาท างานในข นตอนท 5 ค อ Upload final word file ซ าอ กจนกว าจะอน ม ต ระบบท น าเสนอน เป นต วอย างของการน า SOA มาใช ในการพ ฒนาโปรแกรมเพ อบร หารจ ดการข อม ลสถ ต หาก หน วยงานใดม เร องราวการพ ฒนาระบบด วย SOA สามารถเข ยนเข ามาพ ดค ยก นได ท ทาง ท มงานจะน าข อม ลด งกล าวมาแบ งป นให ก บสมาช กท านอ นต อไป SOA อย างง าย 8

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information