สงวนล ขส ทธ ตาม พรบ. ล ขส ทธ 2537

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สงวนล ขส ทธ ตาม พรบ. ล ขส ทธ 2537"

Transcription

1 สงวนล ขส ทธ ตาม พรบ. ล ขส ทธ 2537

2

3 คำนำ ค ม อเทคน คการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการใช งานไฟล แม แบบเพ อ พ มพ บทน พนธ ให เป นไปตามข อบ งค บว าด วยการพ มพ บทน พนธ คร งท 7 ค ม อฉบ บน นอกจากจะแนะนาเทคน คว ธ การใช งานไฟล แม แบบแล ว ย งแนะนาการใช ค ณล กษณะต าง ๆ ของไมโครซอฟต เว ร ดเพ อพ มพ บทน พนธ ให เป นไปด วยความ รวดเร ว ซ งข นตอนการปฏ บ ต ท ปรากฏในค ม อเล มน เป นไปตามการสาธ ตในคล ปว ด ท ศน การจ ดพ มพ บทน พนธ ด วย ไมโครซอฟต เว ร ดซ งอ ปโหลดไว ท เว บมหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งสามารถใช เป นค ม อประกอบการร บชมคล ปว ด ท ศน ได ด วย หากท านม ข อสงส ยในการใช งานแม แบบประการใด หร อพบข อผ ดพลาดประการ กร ณาต ดต อหร อแจ งกล บมาท ทางบ ณฑ ตว ทยาล ยมหาว ทยาล ยเวสเท ร น ย นด ให คาแนะนาแก บ ณฑ ตศ กษาในด านการ ใช งานไฟล แม แบบ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น 29 ม ถ นายน 2558

4

5 สำรบ ญ เร อง หน ำ บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ... 1 หล กการและเหต ผล... 1 จ ดประสงค ของการจ ดทาไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ... 1 ผลท คาดว าจะได ร บ... 1 การเตร ยมการก อนใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ... 1 การดาวน โหลดไฟล ท จาเป นต อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ... 2 การต ดต งไดรเวอร เคร องพ มพ Brother HL-2130 และการต งค าเคร องพ มพ เร มต น... 4 การต ดต งซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK การต งค าขอบเขตประเทศ การต ดต งโปรแกรมแก ไขข อผ ดพลาดของโปรแกรมไมโครซอฟต ว นโดวส และไมโครซอฟต ออฟฟ ศ การปร บเปล ยนการแสดงภาษาของคาส งในไมโครซอฟต ออฟฟ ศ การตรวจสอบร นไมโครซอฟต เว ร ดท น ส ตใช การปร บแต งไมโครซอฟต เว ร ด การใช งานแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ประเภทแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ท เตร ยมให การใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหา การใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทความงานว จ ย ไขป ญหาการใช แฟ มแบบช วยพ มพ เน อหาสาหร บน ส ตท พ มพ บทน พนธ เสร จเร ยบร อยแล ว การทาสาเนาต นฉบ บแฟ มบทน พนธ การล างการจ ดร ปแบบ การกาจ ดอ กขระขยะ การค ดลอกข อความและการวางข อความ บทท 2 เทคน คเพ อกำรพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยควำมรวดเร ว แป นล ดเพ อต ดคา การกาหนดตาแหน งวางย อหน าแบบไม ต องกดแป น Tab หลายคร ง การกาหนดจ ดพ มพ ข อความในย อหน าด วยการต งแท บ (Tabulation Stop) การปร บระยะห างระหว างย อหน า การควบค มการไหลของข อความในย อหน า การบ งค บท งย อหน าให อย ในหน าเด ยวก น การบ งค บย อหน าป จจ บ นให อย ต ดก บย อหน าถ ดไปด วยการข นหน าใหม สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า ก

6 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ เร อง หน ำ การข นหน าใหม เทคน คการใช ตารางเพ อการพ มพ บทน พนธ การแทรกตาราง การเล อนเคอร เซอร ไปมาระหว างเซลล การเล อกเฉพาะเซลล หร อการเล อกเฉพาะบรรท ดหร อการเล อกเฉพาะคอล มน หร อการเล อกท งตาราง การเพ มคอล มน หร อการเพ มบรรท ด การลบบรรท ดหร อการลบคอล มน หร อการลบท งตาราง การใส เลขลาด บให ก บรายการ การจ ดแนวข อความในเซลล การทาซ าห วตาราง การป องก นไม ให ข อความในเซลล เด ยวก นอย คร อมหน า การจ ดตาแหน งเลขในหล กหน วยให ตรงก น การแยกตารางออกจากก น การประย กต ใช ตารางเพ อการพ มพ บทน พนธ การสร างแผนผ งต าง ๆ การสร างแผนผ งองค กร (Organization Chart) การสร างแผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งาน (Flowchart) การแทรกสมการหร อส ตรเคม การแทรกสมการด วยคาส ง การแทรกสมการในร ปแบบของว ตถ ปฏ บ ต การก บร ปวาดหร อร ปภาพ การกาหนดล กษณะการล อมรอบข อความก บร ปภาพหร อร ปวาด การแทรกข อความลงในร ปทรงอ ตโนม ต การจ ดแนวให ก บว ตถ การรวบรวมร ปทรงหร อร ปภาพท ลอยเหน อข อความเข าเป นกล ม การใช สไตล จ ดร ปแบบย อหน า ประโยชน ของการใช สไตล จ ดร ปแบบย อหน า สไตล ท จ ดเตร ยมให ในไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหาบทน พนธ ก บเน อหาประเภทต าง ๆ การเร ยกใช กรอบรวบรวมสไตล ว ธ การกาหนดสไตล ให ก บย อหน าในบทน พนธ การส งแสดงห วข อท งหมดท อย ในแฟ มบทน พนธ การด ห วข อท งหมดด วยกรอบรวบรวมห วข อ (Navigation Pane) หน า ข สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

7 สารบ ญ เร อง หน ำ การด ห วข อท งหมดด วยม มมองเค าโครงห วข อ (Outline View) การแทรกส วนอ างอ งในบทน พนธ ประเภทของส วนอ างอ งในบทน พนธ เลขลาด บกาก บร ปภาพ สมการ หร อ ตาราง การอ างอ งโยง (Cross Reference) บรรณาน กรม สารบ ญอ ตโนม ต ดรรชน สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า ค

8

9 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ หล กกำรและเหต ผล ในป จจ บ นการจ ดทาว ทยาน พนธ น ยมจ ดพ มพ ด วยโปรแกรมประมวลผลคาสาเร จร ป เช น ไมโครซอฟต เว ร ด ล เบอร ไรท เตอร (Libre Writer) เว ร ดเพอร เฟค เป นต น ซ งหน งในโปรแกรมประมวลผลท ได ร บความน ยมส งส ดในการ จ ดพ มพ บทน พนธ ได แก โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด โดยส วนใหญ ผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ดไม ม ความร ในการใช ค ณล กษณะท เก ยวข องก บการทารายงาน ว ทยาน พนธ เช น การใช สไตล เพ อจ ดร ปแบบ การใช ม มมองเอกสารเพ อกาหนดระด บความสาค ญให ก บเน อหา การสร างอ างอ ง ภายในเอกสาร การทาสารบ ญอ ตโนม ต เป นต น ทาให น ส ตใช ความร ว ถ สาม ญในการจ ดร ปแบบให ก บข อความ ส งผลให ใช เวลาพ มพ บทน พนธ มากข น ร ปแบบไม เป นไปในท ศทางเด ยวก น เม อนาไฟล ต นฉบ บส งให ก บบ ณฑ ตว ทยาล ยเพ อ ตรวจสอบพบว าม ข อบกพร องเร องร ปแบบจ งต องส งบทน พนธ กล บไปแก ไข ส งผลให ใช เวลาในการสาเร จการศ กษา ล าช าออกไปอ ก ด งน นเพ อเป นการอานวยความสะดวกให ก บน ส ต บ ณฑ ตศ กษาในด านการพ มพ บทน พนธ ทางบ ณฑ ต ว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร นจ งจ ดทาแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ เพ อให น ส ตนาไปใช พ มพ ได ท นท จ ดประสงค ของกำรจ ดทำไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 1. เพ อให น ส ตได ใช แม แบบมาตรฐานสาหร บการจ ดพ มพ บทน พนธ 2. ลดข นตอนท ใช จ ดร ปแบบให ก บข อความให เสร จภายในคร งเด ยว 3. ได ตาแหน งวางข อความท เป นมาตรฐานเด ยวก นในด านระยะห างระหว างย อหน า ตาแหน งเร มพ มพ ข อความ 4. ข อความในบทน พนธ เป นไปในท ศทางเด ยวก น ผลท คำดว ำจะได ร บ 1. ได ร ปแบบบทน พนธ ท เป นมาตรฐานเด ยวก นท งร ปแบบข อความและการจ ดค าหน ากระดาษ 2. ลดระยะเวลาจ ดพ มพ บทน พนธ กำรเตร ยมกำรก อนใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ เพ อให การใช แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ และแม แบบช วยพ มพ บทความงานว จ ยไปเป นอย างราบร นและได ร ปแบบตรงตามข อบ งค บการจ ดทาบทน พนธ คร งท 7 น ส ตต องปฏ บ ต ตามข นตอนต อไปน ได แก 1) การดาวน โหลดไฟล ท จาเป นต อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 2) การต ดต งไดรว เวอร เคร องพ มพ Brother HL-2130 และการต ง ค าเคร องพ มพ เร มต น 3) การต ดต งซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK 4) การต งค าขอบเขตประเทศ 5) การต ดต ง โปรแกรมแก ไขข อผ ดพลาดของโปรแกรมไมโครซอฟต ว นโดวส และไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 6) การตรวจสอบร น ไมโครซอฟต เว ร ดท น ส ตใช และ 7) การปร บแต งไมโครซอฟต เว ร ด ซ งรายละเอ ยดของการเตร ยมการก อนใช ไฟล แม แบบม ด งน สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 1

10 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรดำวน โหลดไฟล ท จำเป นต อกำรใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ก อนเร มใช ไฟล แม แบบต องดาวน โหลดไฟล ท จาเป นต อการใช งาน ซ งได แก 1) การดาวน โหลดไดรเวอร เคร องพ มพ และการกาหนดค าเคร องพ มพ เร มต น 2) การดาวน โหลดซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK 3) ค ม อท เก ยวข องการการใช แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 4) ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ และ 5) ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทความงานว จ ย สาหร บข นตอนการดาวน โหลดม ด งน 1. เร ยกใช โปรแกรมอ นเทอร เนตเบราเซอร ท ค ณถน ดในการใช งาน 2. ท ช อง Address bar พ มพ ข อความ ร ปท 1-1 แสดง URL ของเว บมหำว ทยำล ยเวสเท ร น ท ต องพ มพ ลงใน Addresss bar 3. กดแป น Enter เพ อเข าส หน าเว บไซต ของมหาว ทยาล ยเวสเท ร น 4. คล กท เคร องหมาย ท อย บนเมน ดาวน โหลดแบบฟอร ม/ค ม อ เพ อเป ดเมน หล งคล ก ร ปท 1-2 แสดงกำรเป ดเมน แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ งำนว จ ย 5. คล กท ล งก แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ งานว จ ยและค ม อการใช งาน(น ส ตระด บปร ญญาโท) เพ อเข าส หน า ดาวน โหลด หน า 2 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

11 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ร ปท 1-3 แสดงหน ำดำวน โหลดแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ งำนว จ ยและค ม อกำรใช งำน 6. ท หน าดาวน โหลดแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ งานว จ ยและค ม อการใช งาน เล อน ไปคล กท ข อความ ข อบ งค บก อนการเร มต นใช แม แบบ จนเปล ยนเป น ร ปท 1-4 แสดงล กษณะต วช ท วำงลอยเหน อข อควำมไฮเปอร ล งก 7. คล กท ข อบ งค บก อนเร มต นใช แม แบบจะปรากฏกรอบโต ตอบเล อกแหล งจ ดเก บข อม ลด งร ปท 1-5 ร ปท 1-5 แสดงกรอบโต ตอบ Save As สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 3

12 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 8. กาหนดแหล งจ ดเก บไฟล ลงในฮาร ดด สก ไดรว ท ทาหน าท เก บเฉพาะข อม ลเท าน น เช น ไดรว D:\ 9. คล กป ม 10. กระทาซ าข อ 5. ถ งข อ 9. ให ก บเอกสารท เหล อในหน าดาวน โหลดแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ งานว จ ยและ ค ม อการใช งานต งแต ข อ และ ส วนเอกสารในข อ 5. และข อ 6. ให พ จารณาจากร นของ ไมโครซอฟต เว ร ดท ค ณใช เป นสาค ญ ตำรำงท 1-1 สร ปรำยช อไฟล ท ต องดำวน โหลดประกอบกำรใช งำนไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ช อไฟล ประเภทไฟล จ ดประสงค Compulsary Rule Before Using Dissertation Template PDF สร ปข อควรปฏ บ ต ก อนการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ Dissertation Template Manual Guide PDF คาแนะนาการใช ไฟล แม แบบพ มพ บท น พนธ อย างย อ Dissertation Composing Guide for Graduate PDF ข อบ งค บการจ ดทาบทน พนธ student of Western University 7th Edition Technical Using Dissertation Template PDF ค ม อเทคน คการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ Dissertation Template Form for Word 2003 Word แม แบบช วยพ มพ เน อหาสาหร บผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ด 2003 Dissertation Template Form for Word 2007 And Upper Word แม แบบช วยพ มพ เน อหาสาหร บผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ด 2007 และร นท ส งกว า Manual Abstract Form For Word 2003 Word แม แบบช วยพ มพ บทความงานว จ ย สาหร บผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ด 2003 Manual Abstract Form For Word 2007 and Upper Word แม แบบช วยพ มพ บทความงานว จ ย สาหร บผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ด 2007 และ ร นท ส งกว า THSarabunPSK Zip ไฟล บ บอ ดโฟลเดอร รวบรวมซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK BrotherHL2130Driver Zip ไฟล บ บอ ดไดรเวอร เคร องพ มพ Brother ร น HL-2130 กำรต ดต งไดรเวอร เคร องพ มพ Brother HL-2130 และกำรต งค ำเคร องพ มพ เร มต น เคร องพ มพ (Printer) แต ละร นและแต ละเคร องหมายการค าม ข อกาหนดของจานวนบรรท ดของการพ มพ ข อความต อ 1 หน ากระดาษไม เท าก น ส งผลให ตาแหน งย อหน าท เคยจ ดในเคร องคอมพ วเตอร เคร องหน งเคล อนท ย าย ไปอย อ กหน าหน งเม อนาแฟ มไปเป ดท เคร องพ วเตอร อ น เพ อป องก นป ญหาด งกล าวด งน นน ส ตต องทาการต ดต ง หน า 4 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

13 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ เคร องพ มพ ให ตรงก บข อกาหนดท ระบ ไว ในค ม อการพ มพ ว ทยาน พนธ ด ษฎ น พนธ สารน พนธ มหาว ทยาล ยเวสเท ร น คร งท 7 ซ งกาหนดให ใช เคร องพ มพ เร มต นค อ Brother HL-2130 กำรคลำยกำรบ บอ ดไดรเวอร เคร องพ มพ Brother HL-2130 ข นตอนการการคลายการบ บอ ดไดรเวอร เคร องพ มพ Brother HL-2130 ม ด งน 1. Log in ด วยบ ญช ผ ใช บร หารเคร อง (Administrator) 2. กดแป น +R 1 คร งเพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Run ด งร ปท 1-6 ร ปท 1-6 กรอบโต ตอบ Run 3. ท ช อง Open พ มพ X:\ โดย X ค อต วอ กษรของไดรว ท เก บไฟล ซ งถ กดาวน โหลดจากหน าเว บแม แบบช วย พ มพ บทน พนธ งานว จ ยและค ม อการใช งาน(น ส ตระด บปร ญญาโท) 4. กดแป น Enter เพ อเข าส หน าจอ Window Explorer 5. คล กขวาท BrotherHL2130Driver 6. คล กเล อก Extract Here เพ อด าเน นการคลายการบ บอ ดแฟ ม ร ปท 1-7 แสดงคำส งคลำยกำรบ บอ ดแฟ มในเมน ล ด สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 5

14 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรต ดต งไดรเวอร เคร องพ มพ เข ำเคร องคอมพ วเตอร ข นตอนการต ดต งไดรเวอร เคร องพ มพ เข าเคร องคอมพ วเตอร ม ด งน 1. ล อกอ นด วยบ ญช ผ ใช ระด บผ บร หารระบบ (Administrator) 2. เล อนล กศร (Pointer) ไปท ม มซ ายล างของหน าจอแล วคล กป ม หร อ 3. คล กท Devices and Printer 4. คล กป ม ท อย ด านบนของหน าต าง เพ อเร ยกกรอบโต ตอบต ดต งเคร องพ มพ เพ มเต ม (Add Printer) หล งคล กป ม ร ปท 1-8 แสดงกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Add Printer หน า 6 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

15 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 5. คล กท Add a local Printer เพ อเข าส ข นตอนท 2 ของการต ดต งเคร องพ มพ เพ มเต ม 6. ท หน าจอข นตอนท 2 ของการต ดต งเคร องพ มพ เพ มเต มคล กเล อก User and existing port: 7. คล กป ม เพ อเข าส ข นตอนท 3 ร ปท 1-9 หน ำจอข นตอนท 2 ของกำรเพ มเคร องพ มพ ร ปท 1-10 หน ำจอข นตอนท 2 ของกำรเพ มเคร องพ มพ สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 7

16 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 8. ท หน าจอข นตอนท 3 ของการต ดต งเคร องพ มพ เพ มเต มคล กป ม เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Install From Disk ร ปท 1-11 แสดงกรอบโต ตอบ Install From Disk 9. คล กป ม เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบค นหาด สก เกตต หร อซ ด รอม (Local File) 10. ท กรอบโต ตอบ Local File คล กท ช อง Look in: แล วคล กเล อกไดรว ท เก บโฟล เดอร BrotherHL2130Driver ร ปท 1-12 แสดงกำรเปล ยนไปย งไดรว ท เก บโฟลเดอร BrotherHL2130Driver หน า 8 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

17 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 11. ท กรอบรายช อโฟลเดอร ในกรอบโต ตอบ Locate File เล อนหาโฟล เดอร BrotherHL2130Driver เม อพบ แล วจ งด บเบ ลคล กโฟล เดอร ด งกล าว ร ปท 1-13 แสดงรำยช อโฟล เดอร ท งหมดท อย ในไดรว เด ยวก นก บโฟล เดอร BrotherHL2130Driver 12. ภายใต โฟลเดอร BrotherHL2130Driver ด บเบ ลคล กท โฟลเดอร gdi 13. ภายใต โฟลเดอร gdi เล อกกระทาด งน หากค ณใช ไมโครซอฟต ว นโดวส ร น 32 บ ต ให ด บเบ ลคล กท โฟลเดอร 32 หากค ณใช ไมโครซอฟต ว นโดวส ร น 64 บ ต ให ด บเบ ลคล กท โฟลเดอร ด บเบ ลคล กท ไฟล BROHL10A เพ อกล บมาส กรอบ Install From Disk 15. คล กป ม สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 9

18 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 16. ท กรอบโต ตอบ Add Printer คล กเล อก Brother HL-2130 ภายใต กรอบรายช อ Printer ร ปท 1-14 แสดงกำรกำหนดร นและย ห อพร นเตอร ท เหมำะสมก บไดรเวอร ท ต ดต ง 17. คล กป ม เพ อเข าส หน ากาหนดช อเคร องพ มพ ร ปท 1-15 แสดงกำรกำหนดช อเคร องพ มพ 18. คล กป ม เพ อเร มต ดต งไดรเวอร เคร องพ มพ แล วรอส กคร หน า 10 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

19 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 19. คล กป ม เพ อเข าส หน ากาหนดว าเคร องพ มพ ด งกล าวเป นเคร องพ มพ ท ให เคร องคอมพ วเตอร ท ก เคร องในเคร อข าย (LAN) ใช ได หร อไม ร ปท 1-16 แสดงกำรกำหนดกำรแบ งป นเคร องพ มพ ให ใช ก บเคร องคอมพ วเตอร ในเคร อข ำยหร อไม 20. คล กเล อก Do not share this printer 21. คล กป ม เพ อเข าส หน าถ ดไป ร ปท 1-17 แสดงหน ำส ดท ำยของกำรต ดต งไดรเวอร เคร องพ มพ 22. ท หน าส ดท ายของต วช วยต ดต งไดรเวอร เคร องพ มพ ตรวจสอบว าม เคร องหมาย ปรากฏหน า Set as the default printer หร อไม หากพบว าม ให คล กป ม สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 11

20 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรกำหนดค ำเคร องพ มพ เร มต น หล งทาการต ดต งไดรเวอร ของเคร องพ มพ Brother HL-2130 แล ว เราต องกาหนดค าเคร องพ มพ ด งกล าวเป น เคร องพ มพ หล กก อนการเร มบทน พนธ ด วย ซ งม ข นตอนด งน 1. คล กป ม จากน นคล กท Device and Printer ร ปท 1-18 ข นตอนกำรเร ยกใช หน ำต ำง Device and Printers 2. ท หน าต าง Device and Printer คล กขวาท ไอคอน Brother HL คล กเล อก Set as default printer ร ปท 1-19 เมน ล ดกำหนดค ำเคร องพ มพ เร มต น 4. กดแป น Alt+F4 เพ อป ดหน าต าง Devices and Printers กำรกำหนดขนำดกระดำษเร มต นสำหร บเคร องพ มพ ถ งแม ว าเราได กาหนดค าเคร องพ มพ เร มต นเป น Brother HL-2130 ก อนพ มพ บทน พนธ ท กคร ง แต อาจพบ ป ญหาตาแหน งย อหน าเคล อนไปเม อนาแฟ มไปเป ดแสดงบนเคร องคอมพ วเตอร เคร องอ นท ใช เคร องพ มพ ด งกล าว เป น เพราะขนาดกระดาษเร มต นท ระบ ในไดรเวอร ไม เป นขนาด A4 ด งน นเราต องกาหนดขนาดกระดาษเป นขนาด A4 ก อน โดยกระทาตามข นตอนด งน 1. คล กป ม จากน นคล กท Device and Printer 2. ท หน าต าง Device and Printer ด บเบ ลคล กท ไอคอน Brother HL-2130 หน า 12 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

21 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 3. คล กเมน Printer แล วเล อก Properties เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Printer Brother HL-2130 Properties หล งคล ก ร ปท 1-20 แสดงกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Printer Properties สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 13

22 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 4. ท แท บ General คล กป ม เพ อส งเร ยกใช กรอบกาหนดค าเร มต นของเคร องพ มพ ร ปท 1-21 แสดงกรอบโต ตอบค ำเร มต นของเคร องพ มพ 5. คล กแท บ Basic จากน นกาหนดต วเล อกท Paper size เป น A4 6. กาหนดแนวในการพ มพ ข อความท Orientation เป น Portrait 7. คล กป ม 8. คล กป ม 9. คล กป ม ตามกรอบโต ตอบต าง ๆ กำรต ดต งซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK จากข อกาหนดของการพ มพ บทน พนธ ว าด วยแบบอ กษรเร มต นค อใช แบบอ กษร TH SarabunPSK ซ งเป นแบบ อ กษรท ไม ม มาพร อมก บระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟต ว นโดวส แต เน องจากเราได ดาวน โหลดซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK จากหน าเว บดาวน โหลดแบบฟอร มและค ม อแล ว ซ งซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK ถ กบ บ อ ดมา ด งน นเราต องคลายการบ บอ ดก อนต อจากน นจ งดาเน นการต ดต งซอฟต แวร แบบอ กษรลงในเคร องคอมพ วเตอร โดยม รายละเอ ยดของข นตอนการปฏ บ ต ด งน กำรคลำยกำรบ บอ ดแฟ ม หล งเสร จส นการดาวน โหลดแฟ ม FontTHSarabunPSK.zip แล ว ต องคลายการบ บอ ดแฟ มก อน ม ฉะน นจะไม สามารถต ดต งซอฟต แวร แบบอ กษรด งกล าวได ซ งม ข นตอนด งน หน า 14 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

23 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 1. Log in ด วยบ ญช ผ ใช บร หารเคร อง (Administrator) 2. กดแป น +R 1 คร งเพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Run ด งร ปท 1-6 (ด หน า 5) 3. ท ช อง Open พ มพ X:\ โดย X ค อต วอ กษรของไดรว ท เก บไฟล บ บอ ดซอฟต แวร แบบอ กษร FontTHSarabunPSK 4. กดแป น Enter เพ อเข าส หน าจอ Window Explorer 5. คล กขวาท แฟ ม FontTHSarabunPSK.zip 6. คล กเล อก Extract Here เพ อสร างโฟลเดอร FontTHSarbunPSK ซ งจ ดเก บแฟ มแบบอ กษร TH SarabunPSK ข นตอนกำรต ดต ง ร ปท 1-22 คำส งคลำยกำรบ บอ ดซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK ข นตอนการต ดต งซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK ม ด งน 1. กดแป น +R 1 คร งเพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Run ด งร ปท 1-6 (ด หน า 5) 2. ท ช อง Open พ มพ X:\FontTHSarabunPSK โดย X ค อต วอ กษรของไดรว ท เก บโฟล เดอร ซอฟต แวร แบบอ กษร FontTHSarabunPSK 3. กดแป น Enter เพ อเข าส หน าจอ Window Explorer ท โฟลเดอร FontTHSarabunPSK 4. ด บเบ ลคล กท โฟลเดอร FontTHSarbunPSK เพ อเป ดโฟลเดอร 5. กดแป น Ctrl+A 1 คร งเพ อเล อกท งหมด 6. กดแป น Ctrl+C 1 คร งเพ อค ดลอก 7. กดแป น +R 1 คร งเพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Run ด งร ปท 1-6 (ด หน า 5) 8. ท ช อง Open พ มพ ข อความ c:\windows\fonts 9. กดแป น Enter 1 คร ง สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 15

24 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 10. กดแป น Ctrl+V 1 คร งเพ อวาง 11. คล กป ม ตามกรอบโต ตอบต าง ๆ กำรต งค ำขอบเขตประเทศ การต งค าขอบเขตประเทศม ผลต อการเร ยงลาด บข อความในภาษาไทย ว ธ ป อนว นเด อนป และรวมถ งร ปแบบ การแสดงผลว นเด อนป แบบย อ หากต งค าขอบเขตประเทศ (Region) เป น English (United State) และม การ เร ยงลาด บคาในภาษาไทย คาในภาษาไทยท สระอย ในตาแหน งท 1 จากทางซ ายม อจะถ กเร ยงลาด บข นก อน ซ งไม ถ กต องตามหล กว ชาการ ด งน นเราต องกาหนดค าขอบเขตประเทศให เป น Thai ก อน โดยม ข นตอนในการปฏ บ ต ด งน 1. เล อนล กศรไปคล กป ม ท อย ม มซ ายล างของหน าจอ 2. คล กท Control Panel เพ อเป ดหน าต าง Control Panel ร ปท 1-23 แสดงต ำแหน งของป ม Control Panel 3. ท หน าต าง Control Panel คล กท Clock, Language, and Region ร ปท 1-24 แสดงตำแหน งของคำส ง Clock, Language, and Region หน า 16 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

25 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 4. คล กท Change Location เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Region and Language ท แท บ Formats ร ปท 1-25 แสดงกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Region and Language 5. คล กท คอมโบบ อกซ Format: แล วคล กเล อก Thai ร ปท 1-26 แสดงกำรกำหนดค ำขอบเขตประเทศเป น Thai 6. ท ด านล างของกรอบโต ตอบ Region and Language คล กป ม แล วคล กป ม กำรต ดต งโปรแกรมแก ไขข อผ ดพลำดของโปรแกรมไมโครซอฟต ว นโดวส และไมโครซอฟต ออฟฟ ศ การต ดต งโปรแกรมแก ไขข อผ ดพลาดของโปรแกรมไมโครซอฟต ว นโดวส และไมโครซอฟต ออฟฟ ศ ม จ ดประสงค เพ ออ ดช องโหว ท เก ดข นหล งการพ ฒนาโปรแกรม ซ อมแซมข อผ ดพลาด เพ มระด บความปลอดภ ยในการใช งาน ซ งม ข นตอนการปฏ บ ต ด งน 1. เล กใช งานโปรแกรมย อยในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศท งหมด จากน นคล กป ม 2. คล กท All Programs เพ อเป ดรายการเมน ย อย ร ปท 1-27 แสดงข นตอนกำรเป ดเมน Start สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 17

26 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 3. คล กท Windows Update เพ อเป ดหน าต าง Windows Update ร ปท 1-28 แสดงตำแหน งของคำส ง Windows Update 4. ท หน า Windows Update คล กท Check for Updates แล วรอส กคร ร ปท 1-29 แสดงกำรใช คำส งตรวจสอบโปรแกรมซ อมแซมข อผ ดพลำด 5. รอส กคร หากพบว าม รายการแจ งว าต องปร บปร ง ให คล กป ม ร ปท 1-30 แสดงรำยกำรโปรแกรมซ อมแซมและปร บปร ง หน า 18 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

27 6. คล กป ม เพ อทาการเร มต นเคร องคอมพ วเตอร ใหม (Restart) บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ร ปท 1-31 หน ำต ำงเต อนให ท ำกำรเร มต นเคร องคอมพ วเตอร ใหม กำรปร บเปล ยนกำรแสดงภำษำของคำส งในไมโครซอฟต ออฟฟ ศ คาส งภาษาไทยท ปรากฏตามแท บคาส งบางคร งยากแก ทาความเข าใจ เช น เส นประกายไฟ (Sparkline), ผ ดข น (Popup), ต วข อความระยะเย องบรรท ดแรก (Body Text First Indent), ผ นผ าใบ (Canvas) เป นต น ด งน น เราต องปร บเปล ยนการแสดงภาษาของคาส งไปเป นภาษาอ งกฤษก อน ซ งม ข นตอนด งน 1. เล กใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศท กโปรแกรม 2. คล กป ม 3. คล กท All Programs เพ อเป ดรายการเมน ย อย 4. คล กท Microsoft Office 2010 Tools (สาหร บผ ใช ไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 คล ก Microsoft Office Tools) เพ อเป ดรายการเมน ย อย ร ปท 1-32 แสดงตำแหน งคำส งของ Microsoft Office 2010 Language Preferences สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 19

28 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 5. คล กท Microsoft Office 2010 Language Preferences เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ ร ปท 1-33 แสดงกรอบโต ตอบกำรก ำหนดล กษณะภำษำของ Microsoft Office 6. ท กรอบต งค าลาด บความสาค ญของภาษาสาหร บป ม แท บ และว ธ ใช คล กเล อก อ งกฤษ (English) 7. คล กป ม 8. คล กป ม จะปรากฏกรอบข อความเต อนให เล กการใช งานไมโครซอฟต ออฟฟ ศก อน เพ อให ระบบ กล บภาษาของคาส งได สมบ รณ ร ปท 1-34 แสดงกรอบข อควำมเต อนให เล กใช งำนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศท กโปรแกรม 9. คล กป ม ท กรอบข อความ 10. เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดใหม ควำมร เก ยวก บกำรสล บภำษำของคำส ง จะสล บภาษาของคาส งได ก ต อเม อต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศฉบ บภาษาอ งกฤษก อน จากน นจ งทาการ ต ดต งโปรแกรมสล บภาษา กำรตรวจสอบร นไมโครซอฟต เว ร ดท น ส ตใช เน องจากไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ท บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร นจ ดทาข นม อย 2 ร น ค อ ร นท ใช ก บไมโครซอฟต เว ร ด 2003 และร นท ใช ก บไมโครซอฟต เว ร ด 2007 เป นต นมา หากน ส ตไม ทาการตรวจสอบร น หน า 20 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

29 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ไมโครซอฟต เว ร ดท น ส ตใช แล วน ส ตดาวน โหลดไฟล แม แบบมาใช ปรากฏว าไม สามารถใช งานได จะทาให น ส ตเส ยเวลา ข นตอนการตรวจสอบร นไมโครซอฟต เว ร ดม ด งน 1. เล อนล กศร (Pointer) ไปท ม มซ ายล างของหน าจอแล วคล กป ม หร อ 2. คล กท All Programs 3. เล อนล กศรไปคล กท กล ม Microsoft Office 4. ส งเกตต วเลขท อย ข างหล งข อความ Microsoft Word ว าเป นร นอะไร เช น Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2007 ต วเลขท อย ข างหล งคาว า Word ค อร นของไมโครซอฟต เว ร ดท น ส ตต อง ทราบเพ อเป นข อม ลสาหร บดาวน โหลดไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ให ถ กร น ร ปท 1-35 แสดงลำด บกำรคล กเมำส เพ อตรวจสอบร นไมโครซอฟต เว ร ดท ต ดต งในไมโครซอฟต ว นโดวส เอ กซ พ ร ปท 1-36 แสดงกำรตรวจสอบร นไมโครซอฟต เว ร ดท ต ดต งในระบบปฏ บ ต กำรไมโครซอฟต ว นโดวส ว สตำและร นส งกว ำ สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 21

30 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรปร บแต งไมโครซอฟต เว ร ด การต งค าเร มต นโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดม จ ดประสงค เพ ออานวยความสะดวกในการใช งาน ลดระยะเวลา การจ ดเตร ยมเอกสารให เสร จเร วข น สาหร บการต งค าเร มต นของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดท ผ ใช ท กคนควรกระทาเม อ เร มต นใช ไมโครซอฟต เว ร ดเป นคร งแรกได แก 1. การปร บเปล ยนการแสดงภาษาของคาส งในไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2. การระง บการทางานของค ณล กษณะของไมโครซอฟต เว ร ดท หน วงเวลาการพ มพ เอกสาร 3. การแสดงเส นขอบเขตข อความ 4. การแสดงอ กขระท ไม พ มพ ออกทางเคร องพ มพ กำรระง บกำรทำงำนของค ณล กษณะของไมโครซอฟต เว ร ดท หน วงเวลำกำรพ มพ เอกสำร เม อเราเร มต นใช ไมโครซอฟต เว ร ดเราอาจพบว าม พฤต กรรมบางอย างท สร างความย งยากในการใช งาน เช น เม อ กดแป น Enter หร อเคาะคานเว นวรรค (Spacebar) โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดจะเปล ยนเป นภาษาอ งกฤษโดย อ ตโนม ต ซ งในขณะน นเราต องการพ มพ ภาษาไทยเท าน น หร อเราต องการย อหน าเฉพาะบรรท ดแรกโดยกาหนด จ ดเร มต นพ มพ เว นห างจากขอบเขตข อความ 2.5 เซนต เมตร เราต องกดแป น Tab 2 คร ง แต เม อกระทาไปแล วพบว า ข อความในบรรท ดท 2 เป นต นมาเย องไปทางขวาด วยซ งไม ต องการ เป นต น จากป ญหาด งกล าวเราต องยกเล ก พฤต กรรมท ไม พ งประสงค ของโปรแกรมเพ ออานวยความสะดวกต อการใช งาน สาหร บค ณล กษณะของไมโครซอฟต เว ร ดท หน วงเวลาการพ มพ เอกสารท ต องระง บการทางานได แก ได แก 1. การสล บภาษาของแป นพ มพ โดยอ ตโนม ต 2. การจ ดตาแหน งของย อหน าอ ตโนม ต ด วยแป น Tab หร อแป น Backspace 3. การใส กรอบรวบรวมร ปวาด รายละเอ ยดว ธ การระง บค ณล กษณะของไมโครซอฟต เว ร ดท หน วงเวลาการพ มพ เอกสารด งกล าวม ด งน กำรระง บกำรสล บภำษำของแป นพ มพ โดยอ ตโนม ต การสล บภาษาของแป นพ มพ โดยอ ตโนม ต จะเก ดข นท นท ท เราเคาะคานเว นวรรคหร อกดแป น Enter ทาให เส ยเวลากดแป น ~ เพ อกล บไปพ มพ ภาษาท ต องการ ด งน นเราควรระง บการสล บภาษาของแป นพ มพ โดยอ ตโนม ต ตาม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ File เพ อเป ด Backstage 2. คล ก Options เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Word Options หน า 22 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

31 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ร ปท 1-37 แสดงกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Word Option 3. ท กรอบโต ตอบ Word Options ช องทางซ ายคล กเล อก Advanced 4. ช องขวาเล อนหา Edit options เม อพบแล วคล กให เคร องหมาย หน าต วเล อก Automatically switching keyboard to match language of surrounding text หายไป 5. คล กป ม ร ปท 1-38 แสดงกรอบโต ตอบ Word Options ท กล มต วเล อก Advanced สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 23

32 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 6. ทดสอบโดยพ มพ ข อความภาษาไทย แล วเคาะคานเว นวรรค (Spacebar) หร อกดแป น Enter จากน นพ มพ ต อไป หากพบว าย งคงเป นภาษาไทยอย แสดงว าการระง บการสล บภาษาของแป นพ มพ ทางานแล ว กำรระง บกำรจ ดตำแหน งของย อหน ำอ ตโนม ต ด วยแป น Tab หร อแป น Backspace การพ มพ ต วเน อหาน ยมเร มพ มพ ข อความเฉพาะบรรท ดแรกห างจากขอบเขตข อความ 2.5 เซนต เมตรเท าน น ซ ง ผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ดส วนใหญ ใช การกดแป น Tab 2 คร ง แต เม อปฏ บ ต ว ธ ด งกล าวในไมโครซอฟต เว ร ด 97 เป นต นมา จะพบว าข อความในบรรท ดท 2 เป นต นมาจะห างจากขอบเขตข อความ 0.63 เซนต เมตรซ งไม ตรงก บความต องการ ผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ดแก ไขด วยการกดแป น Enter แล วกดแป น Backspace ซ งทาให เส ยเวลา การแก ไขท ถ กต องค อ ต องยกเล กการทางานของค ณล กษณะการจ ดตาแหน งของย อหน าอ ตโนม ต ด วยแป น Tab หร อแป น Backspace ก อน ซ งม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ File เพ อเป ด Backstage 2. คล ก Options เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Word Options 3. ท ช องทางซ ายของกรอบโต ตอบ Word Options กาหนดเป น Proofing ร ปท 1-39 แสดงต ำแหน งของกล มคำส ง AutoCorrect Options 4. ท ช องทางขวาคล กป ม ซ งอย ในกล ม AutoCorrect options เพ อเร ยกกรอบโต ตอบ Autocorrect Options 5. คล กแท บ AutoFormat As You Type ร ปท 1-40 แสดงกรอบโต ตอบ AutoCorrect ท แท บ AutoFormat as You Type หน า 24 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

33 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 6. คล กให เคร องหมาย หน าต วเล อก Set left- and first-indent with tab and backspaces หายไป 7. คล กป ม 8. ทดสอบโดยกดแป น Tab 2 คร ง แล วส งเกตว าก นหน าลอยท อย บนไม บรรท ดเล อนมาทางขวาหร อไม หาก ก นหน าลอยย งอย ท ตาแหน ง 0 เซนต เมตร แสดงว าค ณล กษณะด งกล าวถ กระง บการใช งานแล ว ร ปท 1-41 แสดงก นหน ำลอยไม เย องเข ำมำโดยอ ตโนม ต ท นท ท กดแป น Tab กำรระง บกำรใส กรอบรวบรวมร ปวำด ในไมโครซอฟต เว ร ด 2002 เป นต นมาเม อเราวาดร ปลงในแฟ มค ณจะพบว าม กรอบรวบรวมร ปวาด (Canvas) เพ อจ ดการในการเคล อนย ายร ปท งหมดท ใส ลงในกรอบด งกล าวไปพร อม ๆ ก น แต ในบางคร งร ปท วาดลงในเอกสารม จานวนมากทาให เส ยเวลาขยายขนาดของกรอบรวบรวมร ป หร อถ าร ปม จานวนน อยจะต องเส ยเวลาย อขนาดของกรอบ รวมร ปอ ก เพ อป องก นป ญหาด งกล าวเราต องระง บการใส กรอบรวบรวมร ปได โดยม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ File เพ อเป ด Backstage 2. คล ก Options เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Word Options 3. ท ช องทางซ ายคล กเล อก Advanced 4. ท ช องทางขวาคล กให เคร องหมาย หน าต วเล อก Automatically create drawing canvas when inserting AutoShapes หายไป ร ปท 1-42 แสดงตำแหน งของคำส งใส กรอบรวบรวมร ปท นท ท แทรกร ปวำด 5. คล กป ม 6. ทดสอบโดยสร างเอกสารเปล า จากน นคล กแท บ Insert คล กป ม Shapes แล วคล กเล อกร ปทรงท ต องการ หากไม พบกรอบรวบรวมร ปวาดขอบส เทาแสดงว ากระทาถ กต องแล ว สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 25

34 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรแสดงเส นขอบเขตข อควำม ในการจ ดทาเอกสารด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเม อม การแทรกตารางหร อร ปวาดเข าในเอกสารแล วไม ต เส นกรอบ เราจะไม ทราบว าตรงส วนใดม ส งท เราได แทรกไป ไม ทราบว าขนาดพ นท ท ใช ในการพ มพ ข อม ลม ขนาดเท าใด เราควรส งแสดงเส นขอบเขตข อความเพ อทาให เราทราบขนาดพ นท ท สามารถพ มพ ข อความได นาไปส การต ดส นใจว า ควรข นหน าใหม หร อไม ตาแหน งเร มพ มพ ข อความอย ห างจากด านซ ายมากน อยเพ ยงใด และป องก นการทางานไม ตรง ก บร ปท ต องการ ซ งการแสดงเส นข อความขอบเขตข อความม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ File เพ อเป ด Backstage 2. คล ก Options เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Word Options 3. ท ช องทางซ ายคล กเล อก Advanced 4. ท ช องทางซ ายภายใต กล ม Show documents content คล กให เคร องหมาย ปรากฏหน าต วเล อก Show text boundaries ร ปท 1-43 แสดงตำแหน งของคำส งเป ดกำรแสดงเส นขอบเขตข อควำม 5. คล กป ม หล งจาน นจะม เส นประล อมรอบบร เวณข อความเหม อนร ปท 1 21 หล งส งแสดงเส นขอบเขตข อความ ร ปท 1-44 แสดงผลของกำรใส เส นขอบเขตข อควำมก บตำรำงท ไม ต เส นขอบ หน า 26 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

35 กำรแสดงอ กขระท ไม พ มพ ออกทำงเคร องพ มพ บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ การแสดงอ กขระท ไม พ มพ ออกทางเคร องพ มพ ม จ ดประสงค เพ อทาให เราทราบว า ย อหน าเน อความย อหน าใดม การจ ดร ปแบบให ท งย อหน าไม อย คร อมหน า ซ งข นตอนการแสดงอ กขระท ไม พ มพ ออกทางเคร องพ มพ ม ข นตอนด งน คล กแท บ Home แล วคล กป ม ท อย ในกล ม Paragraph หร อกดแป น Ctrl+Shift+* (แป น ดอกจ นทน ท อย ในกล มแป นพย ญชนะ) เพ อส งแสดงเคร องหมาย และอ กขระท ไม พ มพ ออกทาง เคร องพ มพ หล งคล กป ม ร ปท 1-45 แสดงกำรใช คำส งแสดงอ กขระท ไม พ มพ ออกทำงเคร องพ มพ กำรใช งำนแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ในค ม อพ มพ บทน พนธ คร งท 7 จ ดทาโดยบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น กาหนดให น ส ตระด บ บ ณฑ ตศ กษาใช แม แบบตามระด บว ฒ การศ กษา น ส ตต องไปดาวน โหลดท เว บไซต ในหน าดาวน โหลดแบบฟอร มและค ม อ ประเภทแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ท เตร ยมให ประเภทแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ท บ ณฑ ตว ทยาล ยจ ดเตร ยมให ค อ แม แบบช วยพ มพ เน อหาก บแม แบบช วย พ มพ บทความงานว จ ย กำรใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหำ ข นตอนการใช งานไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหาม ด งน 1. เล อนล กศร (Pointer) ไปท ม มซ ายล างของหน าจอแล วคล กป ม หร อ 2. คล กท Computer (My Computer) สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 27

36 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 3. ด บเบ ลคล กท ไดรว ท เก บ File แม แบบช วยพ มพ บท 4. ด บเบ ลคล กท ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ Dissertation Template Form for Word 2003 หร อ Dissertation Template Form for Word 2007 and Upper (ข นก บไฟล แม แบบท น ส ตดาวน โหลดมา) สาหร บน ส ตระด บปร ญญาเอกให ด บเบ ลคล กท ไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหาช อ Ph.D Dissertation Template Form for Word 2003 หร อ Ph.D Dissertation Template Form for Word 2007 and Upper จะปรากฏกรอบข อความถามย นย นการเป ดไฟล แบบอ านได อย างเด ยวด งร ปท 1-46 หล งคล ก ร ปท 1-46 แสดงกรอบข อควำมถำมย นย นกำรเป ดไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหำแบบอ ำนอย ำงเด ยว 5. คล กป ม เพ อย นย นการเป ดไฟล แบบอ านได อย างเด ยว 6. กดแป นฟ งก ช น F12 1 คร งเพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Save As (บ นท กแฟ มในช อใหม ) 7. ท ช อง File name พ มพ ช อไฟล ท บข อความท ถ กเล อกไว โดยให อย ในร ป ช อย อหล กส ตรเป นภาษาอ งกฤษ_ รห สประจาต วน ส ต_ช อ_นามสก ล เช น MED_ _สาคร_นามส วรรณ เป นต น หน า 28 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

37 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 8. คล กป ม แล วคล กเล อก General Options เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบต วเล อกการบ นท กแฟ ม เพ มเต มด งร ปท 1-47 หล งคล ก ร ปท 1-47 แสดงกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Genernal Options 9. คล กให เคร องหมาย หน าต วเล อก Read-only recommended หายไป 10. คล กป ม ท กรอบโต ตอบ General Options 11. คล กป ม ท กรอบโต ตอบ Save As 12. คล กท ข อความท ถ กทาแถบส เหล องไว ให พอด ก บความยาว สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 29

38 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 13. คล กท ข อความท ถ กทาแถบส เหล องไว โดยคล กให พอด ก บความยาวของแถบส ท ทาไว หล งคล ก ร ปท 1-48 แสดงต วอย ำงหน ำปกบทน พนธ ในไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ และพ นท อน ญำตให พ มพ ข อม ลได 14. พ มพ ข อความลงไป กำรใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทควำมงำนว จ ย ด งน หล งพ มพ เน อหาหมดแล ว น ส ตต องพ มพ สร ปเน อหางานว จ ยเพ อนาส งสาน กว จ ย สาหร บข นตอนการใช งานม 1. เล อนล กศร (Pointer) ไปท ม มซ ายล างของหน าจอแล วคล กป ม หร อ 2. คล กท Computer (My Computer) 3. ด บเบ ลคล กท ไดรว ท เก บ File แม แบบช วยพ มพ บท หน า 30 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

39 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 4. ด บเบ ลคล กท ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ Manual Abstract Form For Word 2003 หร อ Manual Abstract Form For Word 2007 and Upper (ข นก บไฟล แม แบบท น ส ตดาวน โหลดมา) สาหร บน ส ต ระด บปร ญญาเอกให ด บเบ ลคล กท ไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหาช อ Ph.D Manual Abstract Form for Word 2003 หร อ Ph.D Manual Abstract Form for Word 2007 and Upper จะปรากฏกรอบ ข อความถามย นย นการเป ดไฟล แบบอ านได อย างเด ยวด งร ปท 1-49 หล งด บเบ ลคล ก ร ปท 1-49 แสดงกรอบข อควำมถำมย นย นกำรเป ดไฟล แม แบบช วยพ มพ บทควำมว จ ยแบบอ ำนอย ำงเด ยว 5. คล กป ม เพ อย นย นการเป ดไฟล แบบอ านได อย างเด ยว 6. กดแป นฟ งก ช น F12 1 คร งเพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Save As (บ นท กแฟ มในช อใหม ) 7. ท ช อง File name พ มพ ช อไฟล ท บข อความท ถ กเล อกไว โดยให อย ในร ป ช อย อหล กส ตรเป นภาษาอ งกฤษ_ รห สประจาต วน ส ต_ช อ_นามสก ล_R เช น MED_ _สาคร_นามส วรรณ_R เป นต น สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 31

40 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 8. คล กป ม แล วคล กเล อก General Options เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบต วเล อกการบ นท กแฟ ม เพ มเต มด งร ปท 1-47 (ด หน า 29) 9. คล กให เคร องหมาย หน าต วเล อก Read-only recommended หายไป 10. คล กป ม ท กรอบโต ตอบ General Options 11. คล กป ม ท กรอบโต ตอบ Save As 12. คล กท ข อความท ถ กทาแถบส เหล องไว ให พอด ก บความยาว 13. พ มพ ข อความลงไป ร ปท 1-50 แสดงภำพต วอย ำงของแบบฟอร มสร ปสำระสำค ญของงำนว จ ย ไขป ญหำกำรใช แฟ มแบบช วยพ มพ เน อหำสำหร บน ส ตท พ มพ บทน พนธ เสร จเร ยบร อยแล ว สาหร บน ส ตท พ มพ บทน พนธ โดยไม ใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหา ก อนการส งนาไฟล บทน พนธ มาย งบ ณฑ ต ว ทยาล ย น ส ตต องปร บเปล ยนร ปแบบท จ ดไว ให ตรงก บข อบ งค บการจ ดร ปแบบในบทน พนธ ก อนโดยม รายละเอ ยดด งน กำรทำสำเนำต นฉบ บแฟ มบทน พนธ การทาสาเนาต นฉบ บแฟ มบทน พนธ ม จ ดประสงค เพ อป องก นแฟ มส ญหายโดยม ข นตอนการปฏ บ ต ด งน 1. เป ดแฟ มต นฉบ บ 2. กดแป นฟ งก ช น F12 1 คร งเพ อเร ยกกรอบโต ตอบ Save As (บ นท กแฟ มเป น) 3. ท ช อง File name: พ มพ ช อไฟล ด วยช อน ส ต ตามด วย Backup เช น สมศร สว สด _BackUp 4. กดแป น Enter จากน นป ดแฟ ม ร ปท 1-51 แสดงกำรต งช อแฟ มสำเนำ หน า 32 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

41 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรล ำงกำรจ ดร ปแบบ การล างการจ ดร ปแบบม จ ดประสงค เพ อให ร ปแบบท กาหนดไว ในแม แบบไม เปล ยนไปหล งค ดลอกข อความแล ว วาง ข นตอนการปฏ บ ต ม ด งน 1. กดแป น Ctrl+A 1 คร งเพ อเล อกท งหมด 2. กดแป น Ctrl+Q 1 คร งเพ อล างการจ ดร ปแบบท งหมด 3. กดแป น Ctrl+Shift+N 1 คร งเพ อกาหนดให ท กย อหน าใช สไตล Normal 4. กดแป น Ctrl+Space 1 คร ง เพ อล างการจ ดร ปให ก บต วอ กษร เช น การลดระยะห างระหว างต วอ กษร เป น ต น กำรกำจ ดอ กขระขยะ อ กขระขยะเป นอ กขระท ไม พ มพ ออกทางเคร องพ มพ (Printer) ซ งเก ดจากการกดแป น Tab หลายคร ง กดแป น Enter หลายคร ง เคาะคานเว นวรรคหลายคร ง แต เราสามารถเห นได โดยการกดแป น Ctrl+Shift+* (แป น * ในกล ม แป นพ มพ พย ญชนะ) ด งร ปท 1-45 (ด หน า 27) สาหร บท มาของอ กขระขยะเป นด งร ปท 1-52 ร ปท 1-52 ท มำของอ กขระขยะ อ กขระขยะเหล าน ส งผลต อการกาหนดจ ดเร มพ มพ ในไฟล แม แบบท กาหนดไว แล วคลาดเคล อนไปด งน นเราต อง กาจ ดอ กขระขยะก อนโดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน กำรกำจ ดอ กขระท เก ดจำกกำรเคำะคำนเว นวรรคเก นข อกำหนด ข นตอนการกาจ ดอ กขระท เก ดจากการเคาะคานเว นวรรคเก นข อกาหนด 1. กดแป น Ctrl+H เพ อเร ยกกรอบโต ตอบ Find And Replace ด งร ปท 1-53 ร ปท 1-53 กรอบโต ตอบ Find and Replace ท แท บ Find what: 2. ภายใต แท บ Replace คล กท ช อง Find what: สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 33

42 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 3. เคาะคานเว นวรรค (Spacebar) 2 คร ง 4. กดแป น Tab เพ อเล อนเคอร เซอร ไปช อง Replace with 5. เคาะคานเว นวรรค (Spacebar) 1 คร ง 6. คล กป ม จะปรากฏกรอบข อความแจ งจานวนคร งท แทนท ด งร ปท 1-54 ร ปท 1-54 แสดงกรอบข อควำมแจ งจำนวนคร งท แทนไป 7. คล กป ม เพ อป ดกรอบข อความ 8. กระทาซ าข อ 6 ถ งข อ 7 ไปจนกว ากรอบข อความแจ งจานวนคร งท แทนท บอกว าแทนท ไป 0 คร ง 9. คล กป ม ท ม มขวาบนของกรอบโต ตอบ Find and Replace เพ อป ดกรอบข อความ กำรกำจ ดอ กขระท เก ดจำกกำรกดแป น Tab ข นตอนกาจ ดอ กขระท เก ดจากการกดแป น Tab ม ด งน 1. กดแป น Ctrl+H เพ อเร ยกกรอบโต ตอบ Find And Replace ด งร ปท ภายใต แท บ Replace คล กท ช อง Find what: 3. คล กท ช อง Find what: 4. กดแป น Backspace 3-4 คร ง 5. พ มพ ^t ลงในช อง Find what: 6. กดแป น Tab เพ อเล อนเคอร เซอร ไปช อง Replace with 7. กดแป น Delete 1 คร ง 8. คล กป ม จะปรากฏกรอบข อความแจ งจานวนคร งท แทนท ด งร ปท คล กป ม เพ อป ดกรอบข อความ กำรค ดลอกข อควำมและกำรวำงข อควำม เพ อให จ ดเร มพ มพ ข อความและร ปแบบท จ ดไว ในไฟล แม แบบคงท ให น ส ตปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. เป ดแฟ มต นฉบ บ 2. กระทาตามข อ 1 ถ งข อ 11 ของการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหา (ด หน า 27) 3. กดแป น Alt+ESC เพ อกล บไปย งไฟล ต นฉบ บ 4. คล กท ข างหน าคาแรกของย อหน า หน า 34 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

43 บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ร ปท 1-55 แสดงจ ดวำงเคอร เซอร เพ อกำหนดจ ดเร มต นเล อกข อควำม 5. กดแป น Shift ค างไว แล วคล กท คาส ดท ายของย อหน าเพ อเล อกข อความ ร ปท 1-56 แสดงผลของกำรกดแป น Shift ค ำงไว แล วคล ก 6. กดแป น Ctrl+C เพ อค ดลอก 7. กดแป น Alt+ESC เพ อกล บไปย งไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อท ถ กบ นท กในช อใหม 8. คล กท แถบส เหล อง 9. กดแป น Alt+Ctrl+V เพ อเร ยกกรอบโต ตอบ Paste Special 10. กาหนดต วเล อก เป น Paste: 11. ท ช อง As: กาหนดต วเล อกในการวางเป นแบบ Unformatted Text (ข อความไม ถ กจ ดร ปแบบ) ร ปท 1-57 แสดงกรอบโต ตอบ Paste Special และกำรกำหนดต วเล อกในกำรวำง 12. คล กป ม 13. เล อนหน าจอลงไปย งย อหน าถ ดไป 14. กระทาซ าข อ 4 ถ งข อ 13 ซ าไปจนกว าจะหมดข อความท ต องการค ดลอก ข อควรระว งในกำรค ดลอก เพ อป องก นโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดค าง ควรค ดลอกข อความแล ววางคร งละ 1 ย อหน า สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 35

44 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ เตร ยมการเคร องคอมพ วเตอร ให พร อมก บการพ มพ บทน พนธ ม จ ดประสงค เพ อป องก น ป ญหาท เก ดข นจากความข ดแย งระหว างซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การก บซอฟต แวร ประย กต รวมถ งการระง บการทางานของบางค ณล กษณะของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดทาให การพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว ตาแหน งของข อความไม เคล อนท หน า 36 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

45 บทท 2 เทคน คเพ อกำรพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยควำมรวดเร ว แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ท ทางบ ณฑ ตว ทยาล ยมหาว ทยาล ยเวสเท ร นจ ดเตร ยมให น น เป นเพ ยงต วช วย ด านการลดข นตอนของการกาหนดแบบอ กษร ขนาดแบบอ กษร และจ ดเร มพ มพ เน อหา การต งค า หน ากระดาษ ข อความท ห วกระดาษ ข อความท ท ายกระดาษ ท หน าแรกและหน าถ ดไปแตกต างก น ทา ให น ส ตสามารถเร มต นพ มพ ได ท นท แต การม แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ เพ ยงอย างเด ยวไม ได หมายความว า แม แบบ ด งกล าวช วยน ส ตพ มพ เอกสารไปเป นด วยความรวดเร ว น ส ตต องทราบเทคน คท จาเป นเพ อการพ มพ บทน พนธ ด วย ซ ง ได แก 1) แป นล ดเพ อต ดคา 2) การกาหนดตาแหน งวางย อหน าแบบไม ต องกดแป น Tab หลายคร ง 3) การกาหนดจ ด พ มพ ข อความด วยการต งแท บ Tab 4) การปร บระยะห างระหว างย อหน า 5) การควบค มการไหลของข อความในย อ หน า 6) เทคน คการใช ตารางเพ อการพ มพ บทน พนธ 7) การสร างแผนผ งต าง ๆ 8) การสร างสมการ 9) การจ ดร ปแบบ ให ก บร ปวาดหร อร ปภาพ 10) การใช สไตล จ ดร ปแบบย อหน า 11) การส งแสดงห วข อท งหมดท อย ในแฟ มบทน พนธ 12 ) เทคน คการใส เลขลาด บให ก บร ปภาพหร อตาราง และ 13) การแทรกส วนอ างอ งในเอกสาร เรามาด ว าเทคน คด งกล าวเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร วและราบร นเป นอย างไร แป นล ดเพ อต ดคำ เม อพบป ญหาจานวนอย บรรท ดข างบนส วนหน วยน บอย บรรท ดใหม ด งร ปท 2-1 ร ปท 2-1 แสดงจำนวนก บหน วยน บอย ต ำงบรรท ดก น ผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ดบางรายใช การเคาะคานเว นวรรค (Spacebar) หลายคร ง ผลทาให แฟ มม ขนาดใหญ ข น บางรายใช การกดแป น Enter โดยไม ทราบว าการกดแป น Enter น นเป นการสร างย อหน าใหม แยกเน อหาท ไม เก ยวข องออกจากก น และนาร ปแบบท จ ดให ก บย อหน าข างบนมาบ งค บใช ก บย อหน าป จจ บ น ร ปท 2-2 แสดงผลของกำรกดแป น Enter เพ อป ดต วเลขต อกำรบ งค บใช สไตล ในทางปฏ บ ต ท ถ กต อง เราควรใช แป น Shift+Enter เพ อการต ดคา และเราสามารถประย กต ใช การต ดคาก บ การพ มพ คาประสมหร อคาซ อนแล วอย ต างบรรท ดก น การพ มพ ข อความท ม ล กษณะเป นหมายเหต ประว ต ส วนบ คคล สาหร บข นตอนการต ดคาด วยการกดแป น Shift+Enter ม ด งน 1. คล กแท บ Home สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 37

46 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 2. คล กป ม ท อย ในกล ม Paragraph หร อกดแป น Ctrl+Shift+* (แป น * ท อย ในกล มแป นพ มพ พย ญชนะ) เพ อส งแสดงเคร องหมาย และอ กขระท ไม พ มพ ออกทางเคร องพ มพ ร ปท 2-3 แสดงลำด บกำรคล กเมำส ป มซ ำยเพ อส งแสดงอ กขระท ไม พ มพ ออกทำงเคร องคอมพ วเตอร 3. วางเคอร เซอร ไว บร เวณท ต องการ 4. กดแป น Shift+Enter จะพบเคร องหมาย ป ดท ายบรรท ด ซ งเป นเคร องหมายท เก ดจากการกดแป น ด งกล าว หล งกดแป น Shift+Enter ร ปท 2-4 แสดงผลของกำรใช แป น Shift+Enter เพ อต ดคำก บตำแหน งข อควำม กำรกำหนดตำแหน งวำงย อหน ำแบบไม ต องกดแป น Tab หลำยคร ง เม อต องการขย บท งย อหน าไปทางขวาผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ดส วนใหญ น ยมกดแป น Tab หลายคร ง ซ งทาให ตาแหน งของอ กษรในบรรท ดแรกของย อหน าไม ตรงก นก บบรรท ดท 2 ร ปท 2-5 แสดงอ กขระท เก ดจำกกำรกดแป น Tab เพ อจ ดตำแหน งข อควำม ในทางปฏ บ ต ท ถ กต อง เราควรใช ป มก นซ ายจ ดตาแหน งย อหน าแทน กระทาตามข นตอนต อไปน 1. เล อกย อหน าท ต องการ 2. เล อนล กศรไปช ป มส เหล ยมท อย บนไม บรรท ดทางด านซ ายของจอ 3. กดเมาส ป มซ ายค างไว พร อมก บลากไปทางขวาแล วปล อย ณ จ ดท ต องการ หน า 38 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

47 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว หล งลากไปปล อย ร ปท 2-6 ผลของกำรใช ป มก นซ ำยกำหนดตำแหน งเร มพ มพ ข อควำมของแต ละย อหน ำ กำรกำหนดจ ดพ มพ ข อควำมในย อหน ำด วยกำรต งแท บ (Tabulation Stop) ในกรณ ท น ส ตต องการพ มพ ช อนามสก ลของตนเองลงในจดหมายปะหน าแบบสอบถามด งร ป แต ต องกดแป น Tab ไปหลายคร งผสมก บการเคาะแป นเว นวรรค (Spacebar) เพ อให ได จ ดท ต องการ ร ปท 2-7 กำรใช แป น Tab ร วมก บก บเคำะแป นเว นวรรคหลำยคร งเพ อกำหนดตำแหน งเร มพ มพ น ส ตควรต งแท บหย ด (Tabulation Stop) แล วเร ยกใช โดยกระทาด งน 1. เล อนล กศรไปช ท ย อหน าท ต องการจนล กศรเปล ยนเป น 2. กดเมาส ป มซ ายค างไว แล วลากลงข างล างเพ อเล อกย อหน าท ต องการกาหนดจ ดเร มพ มพ ข อความด วย Tab stop สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 39

48 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 3. เล อนพอยน เตอร ไปคล กท ป มรวมรวบ Tab Stop ร ปท 2-8 แสดงตำแหน งของป มรวบรวม Tab Stop 4. คล กท ป มด งกล าวไปจนกว าจะได Tab stop ท ต องการใช งาน ด งตารางท ตำรำงท 2-1 แสดงป มแท บประเภทต ำง ๆ พร อมหน ำท ป ม ช อป ม หน ำท ของป ม แท บช ดซ าย (Left Tab) กาหนดจ ดเร มพ มพ ข อความไปทางซ ายช ดซ าย แท บก งกลาง (Center Tab) กาหนดจ ดเร มพ มพ ข อความให ออกจากก งกลาง แท บช ดขวา (Right Tab) กาหนดจ ดเร มพ มพ ข อความให ออกจากทางขวา แท บทศน ยม (Decimal Tab) จ ดต วเลขท ม ทศน ยมให ตรงก น แท บเส นแบ ง (Bar Tab) สร างเส นค นระหว างข อความ เย องเฉพาะบรรท ดแรก (First Line Indent) กาหนดจ ดเร มพ มพ ข อความเฉพาะบรรท ดแรก ก นซ าย (Left Indent) กาหนดระยะเย องท งย อหน า 5. เล อนล กศรไปคล กท ไม บรรท ด ณ ตาแหน งท ต องการ เพ อกาหนดจ ดพ มพ ข อความ 6. วางเคอร เซอร ไว หน าข อความ 7. กดแป น Tab เพ อเล อนข อความไปวางไว ท ต องการ กำรปร บระยะห ำงระหว ำงย อหน ำ ในบางคร งหล งกดแป น Enter เพ อข นย อหน าใหม เราอาจพบว าไม ม บรรท ดว างระหว างย อหน าเพ อเป นจ ดพ ก สายตา หร อ บางคร งม บรรท ดว างห างระหว างย อหน ามากเก นความจาเป น เราสามารถปร บแต งระยะห างระหว างย อ หน าได โดยกระทาด งน หน า 40 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

49 1. คล กขวาท ย อหน าท ต องการ 2. คล กเล อก Paragraph เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Paragraph บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว ร ปท 2-9 แสดงเมน ล ดของกำรจ ดย อหน ำด วยคำส ง 3. คล กแท บ Indent and Spacing 4. ท ช อง After: ปร บค าระยะห างระหว างย อหน าท เคอร เซอร วางอย ก บย อหน าถ ดไปท ช อง After เป น 16 พอยน เพ อทดแทนการกดแป น Enter ฟร 1 คร งสาหร บสร างบรรท ดเปล า 5. คล กป ม ร ปท 2-10 แสดงกำรกำหนดค ำระยะห ำงระหว ำงย อหน ำป จจ บ นก บย อหน ำถ ดไป ร ปท 2-11 ผลของกำรปร บระยะห ำงระหว ำงย อหน ำป จจ บ นก บย อหน ำถ ดไปเพ อทดแทนกำรกดแป น Enter สร ำงบรรท ดเปล ำ สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 41

50 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรควบค มกำรไหลของข อควำมในย อหน ำ ในการพ มพ ข อความเราม กพบว า ย อหน าท เป นห วข อรอง หร อห วข อย อยไปอย หน าก อน ส วนย อหน าของ เน อหาอย ในหน าถ ดไป หร อ เม อใส ร ปลงในเอกสารแล วคาบรรยายร ปไปอย ต างหน า ผ ใช ส วนใหญ แก ป ญหาโดยการกด แป น Enter หลายคร ง โดยไม ทราบว าการกระทาด งกล าวส งผลให แฟ มม ขนาดใหญ ข น ในทางปฏ บ ต ท ถ กต องเราจะใช คาส งควบค มการไหลของข อความในย อหน า ด งม รายละเอ ยดต อไปน กำรบ งค บท งย อหน ำให อย ในหน ำเด ยวก น กรณ ท พบว าย อหน าส ดท ายอย ด านล างของหน าแล วม บางส วนของย อหน าข นหน าใหม ด งร ปท 2-12 ร ปท 2-12 ล กษณะข อควำมบำงบรรท ดในย อหน ำเด ยวก นอย ต ำงหน ำ เราสามารถบ งค บท งย อหน าให อย ในหน าเด ยวก นได โดยกระทาด งน 1. คล กขวาท ย อหน าท ต องการ 2. คล กเล อก Paragraph เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Paragraph หล งคล ก ร ปท 2-13 ข นตอนกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Paragraph ผ ำนเมน ล ด หน า 42 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

51 3. ท กรอบโต ตอบ Paragraph คล กแท บ Line and Page Breaks 4. คล กให เคร องหมาย ปรากฏหน าต วเล อก Keep lines together 5. คล กป ม แล วส งเกตผลท เก ดข น บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว ร ปท 2-14 ผลของกำรใช ค ณล กษณะ Keep lines together ท ม ต อในย อหน ำ กำรบ งค บย อหน ำป จจ บ นให อย ต ดก บย อหน ำถ ดไปด วยกำรข นหน ำใหม บางคร งเราแทรกร ปภาพต อท ายข นตอนการปฏ บ ต แล วพบว า ร ปภาพอย ในหน าถ ดไปด งร ปท 2-15 ร ปท 2-15 คำอธ บำยร ปภำพหร อข นตอนกำรปฏ บ ต ก บร ปภำพไม อย ด วยก น เราสามารถส งให ข นตอนการปฏ บ ต ก บร ปอย ด วยก นได โดยกระทาตามข นตอนด งน 1. คล กขวาท ย อหน าท ต องการ 2. คล กเล อก Paragraph เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Paragraph 3. ท กรอบโต ตอบ Paragraph คล กแท บ Line and Page Breaks 4. คล กให เคร องหมาย ปรากฏหน าต วเล อก Keep with next ร ปท 2-16 แสดงต ำแหน งของคำส ง Keep with next สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 43

52 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 5. คล กป ม แล วส งเกตผลท เก ดข นก บร ปภาพ และม เคร องหมาย กาก บอย หน าย อหน าท เป นข อ ปฏ บ ต หร อไม กำรข นหน ำใหม ร ปท 2-17 ผลของกำรใช คำส ง Keep with next ท ม ต อย อหน ำ เม อพบว าย อหน าระด บเน อหาอย ในหน าถ ดไป แต ย อหน าระด บห วข ออย ในหน าก อนด งร ปท 2-18 ร ปท 2-18 แสดงย อหน ำห วข อก บย อหน ำเน อหำอย ต ำงหน ำ เราสามารถบ งค บให ย อหน าป จจ บ นข นหน าใหม ด วยการจ ดร ปแบบให ก บย อหน าได โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. คล กขวาท ย อหน าท ต องการ 2. คล กเล อก Paragraph เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Paragraph 3. ท กรอบโต ตอบ Paragraph คล กแท บ Line and Page Breaks 4. คล กให เคร องหมายถ กปรากฏหน า Page break before ร ปท 2-19 แสดงต ำแหน งของคำส ง Page break before หน า 44 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

53 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว 5. คล กป ม ร ปท 2-20 ผลของกำรใช ค ณล กษณะ Page break before ท ม ต อย อหน ำป จจ บ น เทคน คกำรใช ตำรำงเพ อกำรพ มพ บทน พนธ จากการตรวจร ปแบบการจ ดบทน พนธ ในไมโครซอฟต เว ร ดท ผ านทาให ทราบว าน ส ตไม ม ประสบการณ การใช ตารางในไมโครซอฟต เว ร ด จ งม ความจาเป นท น ส ตต องศ กษาเทคน คพ นฐานการใช ตารางก อน ซ งได แก 1) การแทรก ตาราง 2) การเล อนเคอร เซอร ไปมาะหว างเซลล 3) การเล อกเฉพาะเซลล หร อการเล อกเฉพาะบรรท ดหร อการเล อกท ง ตาราง 3) การเพ มคอล มน หร อการเพ มบรรท ด 4) การลบบรรท ดหร อการลบคอล มน หร อการลบท งตาราง 5) การใส เลขลาด บให ก บรายการ 6) การจ ดแนวข อความในเซลล 7) การทาซ าห วตาราง 8) การป องก นไม ให ข อความในเซลล เด ยวก นอย คร อมหน า 9) การแยกตารางออกจากก น และ 10) การประย กต ใช ตาราง ซ งม รายละเอ ยดด งน กำรแทรกตำรำง ข นตอนการแทรกตารางม ด งน 1. วางเคอร เซอร ลงในย อหน าท ต องการ 2. คล กแท บ Insert 3. คล กป ม Table เพ อแสดงคาส งย อยในรายการเมน ร ปท 2-21 แสดงข นตอนกำรแทรกตำรำง 4. คล กเล อก Insert Table จะปรากฏกรอบโต ตอบ Insert Table สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 45

54 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ร ปท 2-22 กรอบโต ตอบ Insert Table 5. กาหนดจานวนคอล มน ท ต องการใช จ ดข อความเป นคอล มน ลงในช อง Number of columns: แล วตาม ด วยการกาหนดจานวนบรรท ดท ต องการใช ท ช อง Number of rows: 6. คล กป ม กำรเล อนเคอร เซอร ไปมำระหว ำงเซลล เล อกกระทาด งน กดแป น Tab เพ อเล อนเคอร เซอร ไปย งเซลล ทางด านขวา กดแป น Shift+Tab เพ อเล อนเคอร เซอร ไปย งเซลล ทางด านซ าย กำรเล อกเฉพำะเซลล หร อกำรเล อกเฉพำะบรรท ดหร อกำรเล อกเฉพำะคอล มน หร อกำรเล อกท งตำรำง 1. คล กขวาท เซลล ใด ๆ เพ อเป ดเมน ล ด 2. ช ท เมน Select แล วรอส กคร 3. คล กเล อกคาส งต อไปน Cell เพ อเล อกเฉพาะเซลล ท เคอร เซอร อย Column เพ อเล อกเฉพาะคอล มน ท เคอร เซอร อย Row เพ อเล อกเฉพาะบรรท ดท เคอร เซอร อย Table เพ อเล อกท งตาราง ร ปท 2-23 แสดงคำส งท ใช เล อกเซลล คอล มน บรรท ด ตำรำง หน า 46 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

55 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว ถ ำต องกำรเล อกต งแต 2 เซลล ข นไปหร อต งแต 2 บรรท ดข นไปหร อต งแต 2 คอล มน ข นไปจะทำอย ำงไร ปฏ บ ต ตามข นตอนท 1-3 ของการเล อกเฉพาะเซลล หร อการเล อกเฉพาะบรรท ดหร อการเล อกเฉพาะคอล มน หร อ การเล อกท งตาราง จากน นกดแป น Shift ค างไว แล วกดแป นเล อนเคอร ( ) ไปในท ศทางท ต องการ กำรเพ มคอล มน หร อกำรเพ มบรรท ด ในระหว างการกรอกข อม ลลงในเซลล แล วพบว าคอล มน หร อบรรท ดไม เพ ยงพอต อข อม ลให กระทาด งน 1. คล กขวาท เซลล ท ต องการแทรกบรรท ดหร อแทรกคอล มน 2. ในเมน ล ดช ท Insert 3. ในเมน Insert คล กเล อกคาส งต อไปน Insert Columns to the Left เพ อแทรกท งคอล มน ทางซ ายของเซลล ท เคอร เซอร อย Insert Columns to the Right เพ อแทรกท งคอล มน ทางขวาของเซลล ท เคอร เซอร อย Insert Rows Above เพ อแทรกท งบรรท ดเหน อเซลล ท เคอร เซอร อย Insert Rows Below เพ อแทรกท งบรรท ดใต เซลล ท เคอร เซอร อย ร ปท 2-24 แสดงคำส งแทรกในเมน ล ด กำรลบบรรท ดหร อกำรลบคอล มน หร อกำรลบท งตำรำง เม อพบว าม บรรท ดเปล าหร อคอล มน เปล าท แทรกมาเก นความต องการ หร อข อความในคอล มน หร อในบรรท ด หร อข อความในตารางน นหมดความจาเป นในการใช งานเราต องลบท ง ซ งม ข นตอนการปฏ บ ต ด งน 1. เล อกคอล มน ท ต องการลบหร อเล อกบรรท ดท ต องการลบหร อเล อกท งตาราง 2. กดแป น Backspace 1 คร ง กำรใส เลขลำด บให ก บรำยกำร ในการจ ดทาแบบสอบถาม น ส ตต องการใส เลขลาด บกาก บคาถามท อย ในตาราง ส วนใหญ จะใช การพ มพ เลข ลาด บลงไป เส ยงต อการพ มพ เลขลาด บข ามไป เราสามารถใส เลขลาด บให ก บคาถามท อย ในตารางได โดยกระทาตาม ข นตอนด งน 1. กดแป น Alt+Ctrl+Shift+S เพ อเร ยกกรอบรวบรวมสไตล 2. เล อนพอยน เตอร ไปช ท ม มซ ายล างของเซลล ท ต องการใส เลขลาด บจนพอยน เตอร เปล ยนเป น สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 47

56 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 3. กดเมาส ป มซ ายค างไว แล วลากลง 4. ไปท กรอบรวบรวมสไตล แล วเล อนหาสไตล List Number 5. คล กเมาส ป มซ าย 1 คร ง หล งคล ก กำรจ ดแนวข อควำมในเซลล ร ปท 2-25 ผลของกำรใช สไตล List Number ให ก บข อควำมในตำรำง กรณ ท พบว าข อความในเซลล ของห วตารางไม อย ก งกลางในแนวต งด งร ปท 2-26 ร ปท 2-26 แสดงต ำแหน งข อควำมในเซลล ไม อย ก งกลำงท งแนวต งและแนวนอน เราสามารถจ ดตาแหน งของข อความให อย ก งกลางในแนวต งได โดยกระทาด งน 1. เล อนพอยน เตอร ไปวางหน าบรรท ดท เป นห วตารางจนล กศรเปล ยนเป นช เข าจากน นคล กเมาส ป มซ าย 1 คร ง 2. คล กแท บย อย Layout ท อย ใต แท บ Table หน า 48 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

57 3. เล อกกระทาต อไปน สาหร บห วตารางให คล กป ม ท อย ในกล ม Alignment บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว หล งคล ก ร ปท 2-27 แสดงตำแหน งป มคำส งจ ดแนวข อควำมในเซลล ท งแนวต งและแนวนอนพร อมก นและผลของกำรเร ยกใช สาหร บเซลล ท ม ต วเลขให คล กป ม ร ปท 2-28 แสดงกำรใช ป มคำส งจ ดแนวช ดขอบล ำงของบรรท ดให ก บต วเลข สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 49

58 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรทำซ ำห วตำรำง ในข อกาหนดการใช ตารางเพ อจ ดทาแบบสอบถาม เม อเราแทรกตารางลงในเอกสาร เราจะพบว าไม ม บรรท ดห ว ตารางปรากฏ ร ปท 2-29 แสดงห วตำรำงไม ปรำกฏในหน ำใหม เราสามารถส งให ห วตารางไปปรากฏท หน าใหม ได โดยกระทาด งน 1. เล อนพอยน เตอร ไปวางหน าบรรท ดท เป นห วตารางจนล กศรเปล ยนเป นช ร ปท 2-30 แสดงล กษณะพอยน เตอร ท ใช เล อกบรรท ดของตำรำงและบร เวณท คล กเล อกบรรท ด 2. คล กเมาส ป มซ าย 1 คร งเพ อเล อกท งบรรท ด 3. คล กแท บย อย Layout ท อย ใต แท บ Table 4. คล กป ม Repeat Header Rows ร ปท 2-31 แสดงตำแหน งคำส ง Repeat Header Rows หน า 50 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

59 5. ส งเกตผลว าม ห วตารางปรากฏในหน าถ ดไปหร อไม บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว ร ปท 2-32 ผลของกำรใช คำส ง Repeat Header Rows กำรป องก นไม ให ข อควำมในเซลล เด ยวก นอย คร อมหน ำ ในบางคร งเราอาจพบว าข อความในเซลล บรรท ดส ดท ายของตารางในหน าก อนไปข นหน าใหม ด งร ปท 2-33 ร ปท 2-33 แสดงข อควำมในเซลล เด ยวก นอย คร อมหน ำ ผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ดส วนใหญ จะแก ไขป ญหาโดยแทรกบรรท ดเปล าด านบนของบรรท ดท เก ดป ญหาแต ก จะพบ ป ญหาน ในหน าอ นอ ก ในทางปฏ บ ต ท ถ กต องเราควรกาหนดค ณสมบ ต ของเซลล ห ามไม ให ข อความในเซลล เด ยวก นอย คร อมหน าโดยกระทาตามข นตอนด งน สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 51

60 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 1. เล อนพอยน เตอร ไปวางลอยเหน อป ม ซ งอย ท ม มซ ายบนของคอล มน แรกและบรรท ดแรกของตาราง จน พอยน เตอร เปล ยนเป นล กศรส ขาวพร อมล กศร 4 ท ศ ( ) ร ปท 2-34 แสดงตำแหน งของป มเล อกท งตำรำง 2. คล กขวา 1 คร งเพ อเล อกท งตารางพร อมก บการแสดงเมน ล ด 3. คล กเล อก Table Properties เพ อแสดงกรอบโต ตอบ Table Properties ด งร ปท 2-35 หล งคล ก ร ปท 2-35 แสดงกรอบโต ตอบ Table Properties 4. คล กแท บ Row จากน นคล กให เคร องหมาย หน าต วเล อก Allow row to break across pages หายไป หน า 52 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

61 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว 5. คล กป ม แล วส งเกตว าบรรท ดของตารางท ม ข อความอย คร อมหน าถ กผล กไปข นหน าใหม เหม อนก บร ปท 2-36 ร ปท 2-36 ผลของกำรยกเล อกกำรทำงำนของค ณล กษณะ Allow row to break across pages ท ม ต อข อควำมในเซลล กำรจ ดตำแหน งเลขในหล กหน วยให ตรงก น ในตารางรายงานผลล พธ ท ม เลขทศน ยม และเลขจานวนเต มแสดงอย เราจะพบว าเลขในหล กหน วยไม ตรงก น ด งร ปท 2-37 ร ปท 2-37 ต วเลขในหล กหน วยไม ตรงก น เราสามารถจ ดตาแหน งเลขในหล กหน วยท อย ในเซลล ให ตรงก นได โดยกระทาด งน 1. เล อนพอยน เตอร ไปท ม มซ ายล างของเซลล จนพอยน เตอร เปล ยนจาก ไปเป น ร ปท 2-38 แสดงล กษณะพอยน เตอร ท ใช เล อกเซลล 2. คล กเมาส ป มซ ายค างไว แล วเล อกกล มเซลล ท ม ต วเลข 3. เล อนพอยน เตอร ไปคล กท ป มรวมรวบ Tab Stop ซ งอย ทางซ ายของไม บรรท ด 4. คล กท ป มด งกล าวจนเปล ยนเป นแท บจ ดทศน ยม 5. เล อนพอยน เตอร ไปลอยท ไม บรรท ด ณ คอล มน ท ต องการจ ดต วเลขในหล กหน วยให ตรงก น สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 53

62 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 6. คล กเมาส ป มซ าย 1 คร งแล วส งเกตผล หล งคล ก กำรแยกตำรำงออกจำกก น ร ปท 2-39 แสดงกำรใช แท บทศน ยมจ ดตำแหน งต วเลขในตำรำงพร อมผลล พธ จากข อกาหนดของการพ มพ บทน พนธ ในส วนของตารางระบ ว า หากม บางบรรท ดของตารางไปปรากฏท หน าใหม ให แยกตารางออกจากก นแล วพ มพ หมายเลข ตาราง และคาอธ บายตาราง พร อมระบ ท ายด วยข อความ (ต อ) ลงในหน าใหม น ส ตส วนใหญ จะใช การค ดลอกห วตารางไปวางแล วแทรกบรรท ดเปล า ซ งม ข อเส ยค อ ความกว างของคอล มน ไม เท าก น เม อนาแต ละบทมาต อก น ตาแหน งตารางท วางไว รวมถ งตาแหน งบรรท ดม การขย บเขย อน ต องเส ยเวลาปร บ ตาแหน ง ย ายบรรท ด และตาแหน งคอล มน ด วย การแก ไขท ถ กต องให แยกตารางออกจากก นซ งม ข นตอนการปฏ บ ต ด งน 1. แทรกตาราง จากน นทาการป องก นข อความในเซลล เด ยวอย คร อมหน า 2. พ มพ ข อม ลท งหมดลงในตารางจนกว าจะหมด 3. บ นท กแฟ ม 4. รวมแฟ มบทน พนธ ย อยเป นแฟ มใหญ 5. วางเคอร เซอร ลงในตาราง ณ บรรท ดท ปรากฏในหน าใหม 6. กดแป น Ctrl+Shift+Enter เพ อแยกตารางออกจากก น หน า 54 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

63 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว หล งกดแป น Ctrl+Shift+Enter ร ปท 2-40 แสดงต ำแหน งวำงเคอร เซอร เพ อแยกตำรำงออกจำกก น 7. วางเคอร เซอร ลงในย อหน าใหม ท ค นระหว างตาราง 8. แทรกการอ างอ งโยงเพ อด งข อความช อตารางท ได ใส ไว แล วแทนการพ มพ ลงไป (ด เร องการอ างอ งโยงท หน า 82) กำรประย กต ใช ตำรำงเพ อกำรพ มพ บทน พนธ เราสามารถประย กต ใช ตารางในไมโครซอฟต เว ร ดเพ อการพ มพ บทน พนธ เรามาศ กษาว าม สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 55

64 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรสร ำงตำรำงรำยงำนสร ปผลในร ปแบบห วข อกล มก บสมำช ก ในบางคร งตารางรายงานผลจะม การแทรกห วข อกล มก บสมาช กของกล มด งร ปท 2-41 ร ปท 2-41 ล กษณะตำรำงรำยงำนผลแบบซ อนท บ (Overlap) ผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ดส วนใหญ จะพ มพ ช อกล มข อม ลและสมาช กกล มลงในเซลล เด ยวก น โดยแยกสมาช กกล ม ด วยการกดแป น Enter เป นด งร ป ร ปท 2-42 ล กษณะตำรำงรำยงำนท นำห วข อก บรำยละเอ ยดอย ในเซลล เด ยวก น การกระทาด งกล าวเพ มเวลาพ มพ เอกสารเพราะต องคอยกดแป น Enter ท หน าบรรท ดเป นต วเลขให ลงมา ข างล าง อ กท งทาให แฟ มม ขนาดใหญ ข น หน า 56 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

65 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว ในทางปฏ บ ต ท ถ กต องเราควรพ มพ ข อความลงในแต ละเซลล แยกบรรท ดจากก น สาหร บบรรท ดท เป น รายละเอ ยดให ใช ก นซ ายขย บจ ดเร มพ มพ ไปทางขวาด งร ปท 2-43 ร ปท 2-43 กำรใช บรรท ดของตำรำงแยกห วข อและเน อหำออกจำกก นพร อมกำหนดจ ดเร มพ มพ เน อหำด วยก นซ ำย กำรใช ตำรำงจ ดข อควำมเป นคอล มน ในบางคร งเราต องการพ มพ ข อความอย ในร ปเป นคอล มน ด งร ปท 2-44 ร ปท 2-44 ล กษณะกำรพ มพ ข อควำมในย อหน ำเป นคอล มน ผ ใช ส วนใหญ จะใช การกดแป น Tab ผสมก บการเคาะคานเว นวรรค (Spacebar) ส งผลให ตาแหน งของข อความ ไม ตรงก น และทาให แฟ มม ขนาดใหญ ร ปท 2-45 ผลของกำรใช แป น Tab และกำรเคำะคำนเว นวรรคต อตำแหน งข อควำม ในทางปฏ บ ต ท ถ กต อง เราควรใช ตารางจ ดร ปแบบข อความเป นคอล มน ซ งนอกจากทาให อ กษรต วแรกของแต ละคอล มน ตรงก นแล ว ย งเป นการบ งค บให ข อความเฉพาะย อหน าท ยาวมากของแต ละคอล มน ให ข นบรรท ดใหม ด วย ร ปท 2-46 ผลของกำรใช ตำรำงจ ดข อควำมในย อหน ำเป นคอล มน ท ม ต อข อควำมท ม ควำมยำวมำก สาหร บข นตอนการใช ตารางจ ดข อความเป นคอล มน ม ด งน สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 57

66 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 9. กรอกข อม ลลงในเซลล เม อหมด 1 เซลล ให กดแป น Shift เพ อเล อนเคอร เซอร ไปทางขวา 10. ทาซ าข อ 7 ไปจนกว าจะหมด 11. เล อนพอยน เตอร ท ม มซ ายบนของตารางจนปรากฏป มเล อกตาราง ( ) จนพอยน เตอร เปล ยนเป นล กศรส ขาวพร อมล กศร 4 ท ศ ( ) ร ปท 2-47 แสดงตำแหน งของป มเล อกท งตำรำง 12. คล กท ป มด งกล าวเพ อเล อกท งตาราง 13. เล อนพอยน เตอร ไปวางลอยท บเส นแบ งคอล มน จนพอยน เตอร เปล ยนเป น 14. ด บเบ ลคล กเพ อจ ดความกว างของคอล มน ให พอด อ ตโนม ต ก บความยาวของข อความ 15. คล กแท บ Design ท อย ใต แท บ Table 16. คล กป มล กศรข างป ม Borders เพ อเป ดรายการต วเล อกของแนวในการต เส นขอบ 17. คล กเล อก No Border เพ อยกเล กการต เส นขอบท กแนว กำรสร ำงแผนผ งต ำง ๆ ร ปท 2-48 แสดงข นตอนกำรยกเล กกำรต เส นขอบเซลล ในการพ มพ บทน พนธ ม กม การแทรกแผนผ ง (Diagram) ต าง ๆ ซ งแผนผ งท ได ร บความน ยมได แก แผนผ ง องค กร (Organization Chart) และ แผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งาน (Flowchart) ซ งข นตอนการสร างแผนผ ง ด งกล าวม รายละเอ ยดด งน กำรสร ำงแผนผ งองค กร (Organization Chart) ข นตอนการสร างแผนผ งองค กรม ด งน 1. วางเคอร เซอร ลงในย อหน าใหม 2. คล กแท บ Insert หน า 58 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

67 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว 3. คล กป ม Smart Art ท อย ในกล ม Illustration เพ อเร ยกกรอบโต ตอบรวบรวม Choose a SmartArt Graphic หล งคล ก 4. คล กท Hierarchy 5. คล กร ปแบบท ต องการ ร ปท 2-49 แสดงข นตอนกำรแทรกแผนผ งองค กร สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 59

68 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 6. คล กป ม ร ปท 2-50 แสดงล กษณะแผนผ งองค กรขณะเร มต น 7. ท กรอบ Type your text here พ มพ ข อความลงไป กำรเพ มข อม ลผ ช วยหร อข อม ลสมำช กในกล ม ข นตอนการเพ มข อม ลผ ช วยหร อข อม ลสมาช กในกล มม ด งน 1. ท กรอบท ต องการใส ผ ช วยวางเคอร เซอร ลงในบรรท ดท ต องการ 2. กดแป น Enter หน า 60 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

69 3. คล กขวาเล อก Demote จากน นพ มพ ข อความลงไป บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว หล งคล ก กำรลบกรอบ ข นตอนการลบกรอบม ด งน 1. คล กท ขอบของกรอบไม ต องการใช 2. กดแป น Delete ร ปท 2-51 แสดงข นตอนกำรเพ มข อม ลสมำช กใหม เข ำแผนผ งองค กร กำรสร ำงแผนผ งข นตอนกำรปฏ บ ต งำน (Flowchart) ในบางคร งเราต องการแสดงข นตอนการทางานของกระบวนการต าง ๆ เราควรใช แผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งาน แทน ซ งแผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งานสามารถสร างได ด วยคาส ง SmartArt หร อ การใช ร ปวาด (Shape) กำรสร ำงแผนผ งข นตอนกำรปฏ บ ต งำนด วยคำส ง SmartArt การสร างแผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งานด วยคาส ง SmartArt น น ยมใช ก บงานท ไม ม เง อนไขเพ อเล อกปฏ บ ต ซ ง ข นตอนการสร างแผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งานด วยคาส ง SmartArt ม ด งน สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 61

70 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 1. วางเคอร เซอร ลงในย อหน าใหม 2. คล กแท บ Insert 3. คล กป ม Smart Art ท อย ในกล ม Illustration เพ อเร ยกกรอบโต ตอบรวบรวม Choose a SmartArt Graphic 4. ช องทางซ ายคล กเล อก Process 5. ช องทางขวาคล กเล อกร ปแบบท ต องการ 6. คล กป ม 7. พ มพ ข อความลงในร ปทรง กำรสร ำงแผนผ งข นตอนกำรปฏ บ ต งำนด วยร ปวำด ข นตอนการสร างแผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งานด วยร ปวาดม ด งน 1. วางเคอร เซอร ลงในย อหน าใหม จากน นคล กแท บ Insert 2. คล กป ม Shape 3. คล กเล อกร ปทรงท ต องการท อย ภายใต กล ม Flowchart หน า 62 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

71 4. เล อนพอยน เตอร ไปวางในกระดาษจนเปล ยนเป นเคร องหมาย + ขนาดใหญ บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว หล งคล ก 5. กดแป น Ctrl ค างไว ร วมก บการกดเมาส ป มซ ายค างไว แล ววาด เพ อวางร ปทรงออกจากก งกลาง 6. ปร บร ปแบบส ขอบและส เต มเต มด วยคาส งท อย ในแท บ Format โปรแกรมสร ำงแผนผ งข นตอนกำรปฏ บ ต งำนท ควรศ กษำเพ มเต ม Microsoft Visio, yed, SmartDraw, Edraw กำรแทรกสมกำรหร อส ตรเคม ในการพ มพ บทน พนธ ของน ส ตบ ณฑ ตศ กษาอาจต องเข ยนสมการคานวณลงในบทน พนธ ด วย ซ งส วนใหญ ใช การ พ มพ แบบพ น ๆ ด งร ปท 2-52 ร ปท 2-52 แสดงสมกำรท พ มพ ด วยว ธ ทำงสำม ญ จากร ปท 2-52 การพ มพ สมการด วยว ธ การด งกล าวจะพบว า ต วแปรร บค าผลล พธ จากการคานวณไม ได อย ก งกลางในแนวต ง ในทางปฏ บ ต ท ถ กต องเราสามารถแทรกสมการท โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดม มาให ได แก การแทรก สมการด วยคาส งและการแทรกสมการในร ปแบบของว ตถ รายละเอ ยดของการแทรกสมการแต ะละประเภทม ด งน สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 63

72 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรแทรกสมกำรด วยคำส ง เน องจากการแทรกสมการในด วยคาส งแทรกว ตถ ม ข นตอนซ บซ อนหากต องการแก ไขต องด บเบ ลคล กท สมการ เพ อเข าส หน าจอแก ไขส ด งน นทางคณะผ พ ฒนาไมโครซอฟต ออฟฟ ศ ได ปร บว ธ การแทรกสมการให เป นไปด วยความ สะดวกรวดเร วต งแต ไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2007 เป นต นมา สาหร บข นตอนการแทรกสมการด วยคาส งม ด งน 1. วางเคอร เซอร ลงในจ ดท ต องการแทรกสมการ 2. คล กแท บ Insert 3. คล กป มล กศรใต ป ม Equation เพ อเป ดเมน ย อย 4. คล กเล อก Insert New Equation ในเมน ย อย 5. สร างสมการลงในเท กซ บ อกซ ท ม ข อความ Type Equation Here ร ปท 2-53 แสดงหน ำจอสร ำงสมกำรแบบใหม ในไมโครซอฟต เว ร ด เสร จการสร างสมการคล กเมาส บร เวณนอกกรอบส ฟ า ร ปท 2-54 แสดงสมกำรท สร ำงเสร จเร ยบร อย หน า 64 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

73 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว กำรแทรกสมกำรในร ปแบบของว ตถ การแทรกสมการในร ปแบบของว ตถ น ม ข อด ค อ สามารถแสดงผลในไมโครซอฟต เว ร ดท กร น และสามารถปร บ ร ปแบบอ กษรในสมการได สาหร บข นตอนการแทรกสมการในร ปแบบของว ตถ ม ด งน 1. วางเคอร เซอร ลงในจ ดท ต องการแทรกสมการ 2. คล กแท บ Insert 3. ท กล ม Text คล กล กศรข างป ม เพ อป ดรายการเมน ย อย 4. คล กเล อก Object เพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Object หล งคล ก ร ปท 2-55 แสดงกำรเร ยกใช กรอบ Object 5. คล กแท บ Create New 6. ท กรอบ Object type: คล กเล อก Microsoft Equation คล กป ม เพ อเข าส หน าต างสร างสมการ สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 65

74 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 8. สร างสมการให เร ยบร อย ร ปท 2-56 แสดงหน ำต ำงสร ำงสมกำร ร ปท 2-57 สมกำรท สร ำงด วย Microsoft Equation คล ปว ด โอสำธ ตกำรแทรกสมกำรลงเอกสำร ร บชมคล ปว ด โอท เว บไซต ปฏ บ ต กำรก บร ปวำดหร อร ปภำพ เม อค ณวาดร ปพร อมก บใส เส นล กศรแล ว จะพบว าร ปกระจ ดกระจายยากแก การเคล อนย ายไปพร อม ๆ ก น เรา ควรรวบรวมร ปวาดเข าเป นกล มเด ยวก น หร อ ต องการพ มพ ข อความลงในร ปวาดแต ไม ทราบว าจะทาอย างไร ในห วข อ น น ส ตจะได ศ กษาปฏ บ ต การก บร ปวาดหร อร ปภาพ เพ อการจ ดพ มพ บทน พนธ อย างม ออาช พ ซ งได แก 1) การกาหนด ล กษณะการล อมรอบข อความก บร ปภาพหร อร ปวาด 2) การแทรกข อความลงในร ปทรงอ ตโนม ต 3) การจ ดแนวให ก บ ว ตถ และ 4) การรวบรวมร ปทรงหร อร ปภาพท ลอยเหน อข อความเข าเป นกล ม รายละเอ ยดห วข อด งกล าวม ด งน กำรกำหนดล กษณะกำรล อมรอบข อควำมก บร ปภำพหร อร ปวำด ในข อกาหนดของการพ มพ บทน พนธ เก ยวก บตาแหน งของร ปภาพ ร ปวาด แผนผ ง กาหนดไว ว า ตาแหน งวาง ร ปภาพกรอบแนวการว จ ย ต องวางลงในบรรท ดต างหาก ไม ม ข อความล อมรอบ ซ งการกาหนดล กษณะการล อมรอบ ข อความก บร ปภาพหร อร ปวาดม จ ดประสงค ให แยกร ปภาพหร อร ปวาดออกจากข อความในร ปแบบท ต องการ และเพ อ สะดวกต อการจ ดกล ม ซ งม ข นตอนด งน 1. คล กท ร ปวาดหร อร ปภาพ 2. คล กแท บย อย Format ท อย ภายใต แท บ Drawing Tools หร อ Pictures Tools 3. คล กป ม Wrap text หน า 66 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

75 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว 4. คล กเล อก In Front of Text เพ อกาหนดให ร ปภาพ ร ปวาด ลอยเหน อข อความ ซ งสะดวกต อการเล อก หร อจ ดแนว ร ปท 2-58 แสดงข นตอนกำรก ำหนดล กษณะกำรล อมรอบของข อควำมก บร ป 5. ดาเน นการใส เส นตรง จ ดแนวให ก บว ตถ จ ดกล มให ก บว ตถ จนเสร จเร ยบร อย 6. กดแป น Shift ค างไว พร อมก บคล กเล อกร ปทรงไปจนกว าจะครบ 7. ดาเน นการรวบรวมร ปทรงหร อว ตถ เข าเป นกล ม (ด ข นตอนการปฏ บ ต ท หน า 70) กำรแทรกข อควำมลงในร ปทรงอ ตโนม ต หากค ณแทรกร ปทรงอ ตโนม ต ท มาจากป ม Shape แล วต องการอธ บายหน าท หร อความหมาย ค ณสามารถ แทรกข อความลงในร ปทรงอ ตโนม ต ด งกล าวได โดยกระทาข นตอนดงน 1. คล กขวาท ร ปทรงท ต องการเพ อเป ดเมน ล ด 2. คล กเล อก Add Text หล งคล ก 3. พ มพ ข อความ กำรจ ดแนวให ก บว ตถ ร ปท 2-59 แสดงเมน ล ดเพ อเต มข อควำมให ก บร ปวำด หล งจากค ณปร บล กษณะการล อมรอบระหว างข อความก บว ตถ เป นแบบว ตถ ลอยอย เหน อข อความแล ว ค ณ ต องการให ว ตถ 2 ช นวางแนวอย ก งกลางในแนวต ง หร อ แนวนอน ให กระทาตามข นตอนด งน สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 67

76 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 1. คล กว ตถ ร ปวาด ร ปทรงท ถ กจ ดให ลอยเหน อข อความ 2. กดแป น Shift ค างไว 3. คล กว ตถ ร ปวาด ร ปทรงช นถ ดไป 4. คล กแท บ Format ท อย ใต แท บ Picture Tools หร อ Drawing Tools 5. คล กป ม เพ อเป ดเมน ย อย 6. เล อกกระทาด งน คล กเล อก Align Center เพ อจ ดตาแหน งระหว างว ตถ ท ถ กเล อกไว ในระด บก งกลางแนวนอน หล งคล ก ร ปท 2-60 แสดงตำแหน งคำส งเพ อจ ดตำแหน งระหว ำงว ตถ ท ถ กเล อกไว ในระด บก งกลำงแนวนอนพร อมผลล พธ หน า 68 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

77 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว คล กเล อก Align Middle เพ อจ ดตาแหน งระหว างว ตถ ท ถ กเล อกไว ในระด บก งกลางแนวต ง หล งคล ก ร ปท 2-61 แสดงตำแหน งคำส งเพ อจ ดตำแหน งระหว ำงว ตถ ท ถ กเล อกไว ในระด บก งกลำงแนวต งพร อมผลล พธ สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 69

78 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรรวบรวมร ปทรงหร อร ปภำพท ลอยเหน อข อควำมเข ำเป นกล ม หล งจ ดแนวให ก บร ปทรง ร ปภาพ ร ปวาดท เล อกไว แล ว เราควรจ ดกล มให ก บว ตถ เพ อสะดวกต อการเคล อนย าย โดยม ข นตอนด งน 1. คล กขวาท ร ปทรงท ถ กเล อกไว เพ อเป ดเมน ล ด 2. ช ท Group แล วคล กท Group ท อย ในเมน ล ด หล งคล ก ร ปท 2-62 แสดงกำรใช คำส งจ ดกล มให ก บว ตถ ท ลอยเหน อข อควำมและผลล พธ หน า 70 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

79 กำรใช สไตล จ ดร ปแบบย อหน ำ บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว การพ มพ เอกสารท ม ความยาวมาก เช น ค ม อ บทน พนธ ตาราว ชาการ จะม การกาหนดห วข อไว ซ งในแต ละ ห วข อม ร ปล กษณ ร ปแบบอ กษร ขนาด ไม เหม อนก น หากใช การจ ดร ปแบบด วยม อ จะเส ยเวลาอย างย ง เราควรใช สไตล จ ดร ปแบบย อหน าแทน ประโยชน ของกำรใช สไตล จ ดร ปแบบย อหน ำ ประโยชน ของการใช สไตล จ ดร ปแบบย อหน าค อ 1. กาหนดระด บความสาค ญของเน อหา 2. ลดข นตอนจ ดร ปแบบให ก บย อหน าจากหลายข นตอนให เสร จภายใน 1 คล ก 3. หากม การแก ไขข อกาหนดร ปแบบ เช นแบบอ กษร ขนาด ร ปล กษณ จะแก ไขท จ ดเด ยว ย อหน าใดท ใช สไตล ท ถ กแก ไข ก จะเปล ยนร ปล กษณ ตามไปด วย 4. กาหนดว าย อหน าถ ดไปใช สไตล เด มหร อเป นสไตล ใหม เพ อจ ดร ปแบบ สไตล ท จ ดเตร ยมให ในไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหำบทน พนธ ก บเน อหำประเภทต ำง ๆ ในแม แบบพ มพ เน อหาบทน พนธ ม สไตล ท จ ดเตร ยมไว สาหร บพ มพ เน อหาด งน ตำรำงท 2-2 แสดงตำรำงสไตล ท บ งค บใช พ มพ เน อหำประเภทต ำง ๆ สไตล เน อหำท ต องนำไปใช Heading 1 ช อบท Heading 2 ช อห วข อหล ก Heading 3 ช อห วข อรอง Heading 4 ช อห วข อย อย 1 Heading 5 ช อห วข อย อย 2 Heading 6 ช อห วข อย อย 3 List Number 1 รายการเลขลาด บโดยวางเลขลาด บไว ท 0 เซนต เมตร (ใช ก บการพ มพ คาถามใน แบบสอบถาม) List Number 2 รายการเลขลาด บโดยวางเลขลาด บไว ท 0.5 เซนต เมตร List Number 3 รายการเลขลาด บโดยวางเลขลาด บไว ท 1.0 เซนต เมตร List Number 4 รายการเลขลาด บโดยวางเลขลาด บไว ท 1.5 เซนต เมตร List Number 5 รายการเลขลาด บโดยวางเลขลาด บไว ท 2.0 เซนต เมตร List Number 6 รายการเลขลาด บโดยวางเลขลาด บไว ท 2.5 เซนต เมตร List Number 7 รายการเลขลาด บโดยวางเลขลาด บไว ท 3.0 เซนต เมตร Body Text First Indent ต วเน อหาท กาหนดเร มพ มพ บรรท ดแรกห างจากขอบเขตข อความ 1.50 เซนต เมตร สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 71

80 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ สไตล เน อหำท ต องนำไปใช Body Text First Indent 2 ต วเน อหาท กาหนดเร มพ มพ บรรท ดแรกห างจากขอบเขตข อความ 2.00 เซนต เมตร Body Text First Indent 3 ต วเน อหาท กาหนดเร มพ มพ บรรท ดแรกห างจากขอบเขตข อความ 2.50 เซนต เมตร Body Text First Indent 4 ต วเน อหาท กาหนดเร มพ มพ บรรท ดแรกห างจากขอบเขตข อความ 3.00 เซนต เมตร Body Text First Indent 5 ต วเน อหาท กาหนดเร มพ มพ บรรท ดแรกห างจากขอบเขตข อความ 3.50 เซนต เมตร Body Text First Indent 6 ต วเน อหาท กาหนดเร มพ มพ บรรท ดแรกห างจากขอบเขตข อความ 4.00 เซนต เมตร Body Text First Indent 7 ต วเน อหาท กาหนดเร มพ มพ บรรท ดแรกห างจากขอบเขตข อความ 4.50 เซนต เมตร Body Text First Indent 8 ต วเน อหาท กาหนดเร มพ มพ บรรท ดแรกห างจากขอบเขตข อความ 5.00 เซนต เมตร Body Text First Indent 9 ต วเน อหาท กาหนดเร มพ มพ บรรท ดแรกห างจากขอบเขตข อความ 5.50 เซนต เมตร InsertPicture ร ปภาพ สมการ ตาราง Table Caption คาอธ บายตาราง AnalysisSection เลขกาก บตอนของการว เคราะห ข อม ล Conclusion สร ปการแปลความหมายของผลในตาราง กำรเร ยกใช กรอบรวบรวมสไตล 1. คล กแท บ Home แล วคล กป ม ท อย ในกล ม Paragraph หร อกดแป น Ctrl+Shift+* (แป น * ท อย ใน กล มแป นพ มพ พย ญชนะ) เพ อส งแสดงเคร องหมาย และอ กขระท ไม พ มพ ออกทางเคร องพ มพ 2. คล กป ม ท อย ในกล ม Styles เพ อเร ยกใช กรอบรวบรวมสไตล ซ งอย ทางขวาของหน าจอ ร ปท 2-63 แสดงข นตอนกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบรวบรวมสไตล หน า 72 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

81 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว 3. คล กให เคร องหมาย ปรากฏหน า Show Preview เพ อส งแสดงต วอย างร ปแบบของแต ละสไตล หล งคล กให เคร องหมาย ปรากฏหน า Show Preview ร ปท 2-64 แสดงผลของกำรเป ดกำรทำงำน Show Preview ท กรอบรวบรวมสไตล ต อช อสไตล ว ธ กำรกำหนดสไตล ให ก บย อหน ำในบทน พนธ ในไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ได กาหนดสไตล ให ก บช อบท ห วข อหล ก ห วข อรอง เร ยบร อยแล ว คงเหล อ สไตล สาหร บห วข อย อย 1 (Heading 4) ห วข อย อย 2 (Heading 5) ห วข อย อย 3 (Heading 6) เย องเฉพาะบรรท ด แรกในย อหน า (Body Text First Indent) และรายการเลขลาด บ (List Number ) ท น ส ตต องกาหนดเอง เพราะเป น สไตล ม กเร ยกใช บ อย เราจะมาศ กษาว ธ การเร ยกใช และผลของการเร ยกใช เฉพาะสไตล Heading 1 Body Text First Indent และ List Number เท าน น ส วนสไตล อ น ๆ ก ม ว ธ การเร ยกใช เหม อนก น เพ ยงแต น ส ตต องเล อกใช ให ตรงก บ ข อบ งค บการสไตล เพ อจ ดร ปแบบให ก บย อหน าท ระบ ในค ม อการจ ดทาบทน พนธ คร งท 7 กำรใช สไตล Heading 4 ก บห วข อรอง 1 ข นตอนการจ ดร ปแบบให ก บห วข อหล กด วยสไตล Heading 4 ม ด งน 1. วางเคอร เซอร ลงในย อหน าท ต องการกาหนดความสาค ญระด บห วข อย อย 1 2. เร ยกใช กรอบรวบรวมสไตล สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 73

82 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 3. ไปท กรอบรวบรวมสไตล คล กท สไตล Heading 4 หล งคล ก ร ปท 2-65 แสดงกำรเร ยกใช สไตล Heading 4 ก บห วข อย อย 1 กำรใช สไตล Body Text First Indent ก บย อหน ำระด บเน อหำ ข นตอนการใช สไตล Body Text First Indent ก บย อหน าระด บเน อหาม ด งน 1. วางเคอร เซอร ลงในย อหน าท ต องการเร ยกสไตล Body Text First Indent 2. เร ยกใช กรอบรวบรวมสไตล 3. ท กรอบรวบรวมสไตล คล กท สไตล Body Text First Indent ซ งเป นสไตล พ มพ ต วเน อหาระด บย อหน า หล งคล ก ร ปท 2-66 ผลของกำรใช สไตล Body Text First Indent ต อจ ดเร มพ มพ ข อควำมเฉพำะบรรท ดแรกของย อหน ำ กำรใช สไตล List Number 4 ก บรำยกำรเลขลำด บ ข นตอนการใช สไตล List Number 4 ก บรายการเลขลาด บม ด งน กรณ ใส เลขลำด บหล กหล กก บย อหน ำ ว ธ การใส เลขลาด บหล กหล กก บย อหน าม ด งน 1. กดแป น Alt+Ctrl+Shift+S เพ อเร ยกใช กรอบรวบรวมสไตล หน า 74 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

83 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว 2. พ มพ รายการท ต องการใส เลขลาด บโดยพ มพ 1 รายการต อ 1 ย อหน า (กดแป น Enter ท กคร งท เพ อย อหน า ใหม ) 3. เล อกย อหน าท ต องการใส เลขลาด บ 4. ท กรอบรวบรวมสไตล คล กท สไตล List Number 4 หล งคล ก 5. เล อนล กศรไปวางลอยเหน อส วนท เล อกไว 6. คล กขวาเล อก Restart at 1 ร ปท 2-67 ผลของกำรใช สไตล List Number หล งคล ก ร ปท 2-68 แสดงกำรใช คำส งเร มต นเลข 1 ใหม พร อมผลล พธ 7. คล กท ต วเลขแล วส งเกตว าม แถบส เท าปรากฏเหม อนร ปท 2-69 ร ปท 2-69 แสดงกำรตรวจสอบกำรใช เลขลำด บอ ตโนม ต สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 75

84 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กรณ ท ใส เลขลำด บย อย ว ธ การใส เลขลาด บย อยให ก บย อหน าม ด งน 1. เล อกย อหน าท ต องการเปล ยนจากเลขลาด บหล กอ ตโนม ต ไปเป นเลขลาด บย อย 2. คล กขวาท ย อหน าท ด งกล าวแล วคล กเล อก Increase indent หล งคล ก กำรใช สไตล InsertPicture ร ปท 2-70 แสดงผลชองกำรใช คำส งเพ มระยะเย องเพ อเลขล ำด บ สไตล InsertPicture ใช สาหร บการแทรกภาพ หร อสมการซ งในค ม อบทน พนธ ระบ ว า สมการ ตาราง ภาพต อง แยกออกจากเน อหาโดยข นย อหน าใหม สาหร บข นตอนของการใช สไตล InsertPicture ม ด งน 1. กดแป น Alt+Ctrl+Shift+S เพ อเร ยกใช กรอบรวบรวมสไตล 2. ท กรอบรวบรวมสไตล คล กท สไตล InsertPicture 3. แทรกสมการหร อร ปภาพ 4. กาหนดล กษณะการล อมรอบของข อความก บร ปภาพในล กษณะแทรกลงในบรรท ดเด ยวก น กำรส งแสดงห วข อท งหมดท อย ในแฟ มบทน พนธ ในระหว างการพ มพ น ส ตอาจต องกล บไปด ห วข อต าง ๆ หากใช การเล อนหา เป นการส นเปล องเวลาโดยใช เหต เราสามารถแสดงช อห วข อท งหมดโดยใช ม มมองเค าโครงเค าโครง (Outline View) ก บ Navigation Pane ซ งม รายละเอ ยดด งน กำรด ห วข อท งหมดด วยกรอบรวบรวมห วข อ (Navigation Pane) การด ห วข อท งหมดด วยกรอบรวบรวมห วข อม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ View 2. ท กล ม Show คล กให เคร องหมาย ปรากฏหน า Navigation Pane (Document Map) หน า 76 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

85 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว 3. จะปรากฏกรอบรวบรวมห วข อทางด านซ ายม อ ร ปท 2-71 แสดงต ำแหน งของคำส ง Navigation Pane 4. คล กท ห วข อท ต องการเข าถ งเพ อแก ไข กำรด ห วข อท งหมดด วยม มมองเค ำโครงห วข อ (Outline View) การด ห วข อท งหมดด วยม มมองเค าโครงห วข อม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ View แล วคล กป ม Outline ท อย ในกล ม Documents Views เพ อเข าส ม มมองเค าโครงร าง สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 77

86 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ หล งคล ก ร ปท 2-72 แสดงข นตอนกำรใช คำส งเข ำส ม มมองเค ำโครงห วข อ 2. ไปท กล ม Outline Tools จากน นคล กท ป มล กศรของต วเล อก Show Level 3. คล กเล อก Heading 3 เพ อส งแสดงเฉพาะช อบท ห วข อหล ก ห วข อรอง ห วข อย อย หน า 78 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

87 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว หล งคล ก ร ปท 2-73 แสดงผลของกำรใช คำส งเล อกแสดงเฉพำะห วข อย อย 4. หาต องการออกจากม มมองเค าโครงเน อหา ให กดแป น Ctrl+Alt+P เพ อเข าส ม มมองการพ มพ ควำมร เก ยวก บห วข อท แสดงในกรอบรวบรวมห วข อรวบถ งม มมองเค ำโครงเน อหำ ห วข อท แสดงใน Navigation Pane น นเก ดจากการกาหนดระด บความสาค ญให ก บเน อหาโดยการใช สไตล Title, Heading และสไตล Subtitle กำรกระทำอ น ๆ ท สำมำรถกระทำได ในม มมองเค ำโครงเน อหำ ลบท งห วข อ ปร บเพ มลดระด บความสาค ญของห วข อ จ ดเร ยงตาแหน งของห วข อ กำรแทรกส วนอ ำงอ งในบทน พนธ หน งส อ ตาราว ชาการ ค ม อจะใช งานได ด หร อไม นอกจากเน อหาท เข ยนแล ว ย งต องม ส วนอ างอ งต าง ๆ เพ อการ เข าถ งเน อหารวมอย ด วย หากขาดส วนอ างอ งไปแล ว หน งส อเล มด งกล าวก ไม ต างไปจากหน งส อการ ต น หร อหน งส อ อ านเล น ประเภทของส วนอ ำงอ งในบทน พนธ ประเภทของส วนอ างอ งในบทน พนธ ได แก 1. เลขลาด บร ปภาพ สมการ หร อ ตาราง สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 79

88 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 2. ท ค นข อความ (Bookmark) 3. การอ างอ งโยง (Cross Reference) 4. ดรรชน 5. บรรณาน กรม 6. สารบ ญอ ตโนม ต ในการจ ดทาบทน พนธ ของมหาว ทยาล ยเวสเท ร นน เราจะไม จ ดทาบ ญช คาดรรชน เลขลำด บกำก บร ปภำพ สมกำร หร อ ตำรำง ในไมโครซอฟต เว ร ดม ระบบใส เลขลาด บร ปภาพ ตาราง หร อ สมการให อ ตโนม ต โดยแยกประเภทการใส เลข ลาด บตามประเภทได ต ดความก งวลของผ ใช ว าจะใส เลขลาด บข ามไป สาหร บข นตอนการใส เลขร ปภาพสมการหร อ ตาราง กระทาด งน 1. คล กเล อกร ปภาพ สมการ หากเป นตาราง ให คล กท ป ม ท อย ม มซ ายบนของตารางเพ อเล อกท งตาราง 2. คล กขวาท ตาราง ร ปภาพ สมการท เล อกไว เพ อเป ดเมน ล ด 3. คล กเล อก Insert Caption ในเมน ล ดเพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Caption หล งคล ก ร ปท 2-74 แสดงกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Caption เพ อใส เลขลำด บพร อมก บคำอธ บำยร ปภำพ 4. คล กท ป มล กศรของช อง Label: แล วส งเกตว าม ข อความป ายกาก บ เช น ร ปท ภาพท สมการท ซ งม มา พร อมมาหร อไม หากพบว าม ให คล กเล อก หน า 80 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

89 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว ร ปท 2-75 แสดงกำรเล อกป ำยข อควำมท จะใส ก อนกำรใส เลขภำพ หากไม ม ให คล กป ม เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ New Label ร ปท 2-76 แสดงกำรสร ำงป ำยข อควำมผ ำนกรอบโต ตอบ New Label จากน นพ มพ ข อความท ช อง Label เพ อสร างป ายกาก บข อความใหม แล วคล กป ม 5. คล กท ช อง Position: จากน นกาหนดตาแหน งวางคาอธ บายร ปภาพ แผนภ ม ตารางด วยต วเล อกต อไปน กรณ ท เป นตำรำง กาหนดตาแหน งวางคาอธ บายตารางด วยต วเล อก Above selected item กรณ ท เป นร ปภำพ สมกำร แผนผ ง หร อ แผนภ ม กาหนดตาแหน งวางคาอธ บายด วยต วเล อก Below selected item 6. คล กป ม เพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Caption Numbering ร ปท 2-77 แสดงกำรกำหนดร ปแบบเลขล ำด บให ก บเลขลำด บภำพหร อตำรำง 7. คล กท ช อง Format: แล วคล กเล อกร ปแบบเลขลาด บท ต องการ 8. คล กท ช อง Use separator: แล วกาหนดเคร องหมายท ใช ค นระหว างเลขบทก บเลขลาด บของภาพ 9. คล กป ม ท กรอบโต ตอบ Caption Numbering เพ อกล บไปย งกรอบโต ตอบ Caption 10. ท ช อง Label วางเคอร เซอร หล งต วเลข แล วพ มพ คาอธ บายลงไป สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 81

90 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 11. คล กป ม ท กรอบโต ตอบ Caption กำรอ ำงอ งโยง (Cross Reference) ร ปท 2-78 ผลล พธท ถ กต องของกำรแทรกเลขลำด บร ปภำพ ในบางคร งท เน อหาในห วข อป จจ บ นต องอาศ ยความร ในอ กห วข อหน งอธ บายและเป นห วข อท อย ในแฟ มเด ยวก น เพ อความสะดวกของผ อ านจาเป นอย างท เราต องระบ ห วข อและหมายหน าเพ อให ผ อ านได ศ กษาต อ เราเร ยกการระบ แหล งอ างอ งแบบน ว า การอ างอ งโยง ซ งม ข อด ค อ หากม การแก ไขข อความ หร อตาแหน งเคล อนย ายไปอย ท หน าอ น เราสามารถส งปร บปร งท งเอกสารเพ อนาข อม ลล าส ดมาแสดง รวมถ งเลขหน าเพ อการเข าถ ง เราจะประย กต ใช การ อ างอ งโยงก บข อกาหนดการพ มพ ช อตารางเม อบางส วนของตารางไปข นหน าใหม โดยกระทาตามข นตอนด งน 1. แทรกตาราง จากน นกรอกข อความลงในเซลล ให ครบถ วน 2. ค ดลอกบรรท ดห วตาราง 3. ป องก นข อความในเซลล เด ยวก นอย คร อมหน าโดยปฏ บ ต ตามข นตอนในหน า ใส หมายเลขกาก บตารางโดยปฏ บ ต ตามข นตอนในหน า ไปท บรรท ดของตารางท อย ตอนบนของหน าใหม 6. แยกตารางออกจากก นตามข นตอนการปฏ บ ต ในหน าท ไปท คอล มน แรกและบรรท ดแรกของตารางใหม 8. กดแป น Ctrl+V เพ อวางห วตารางท ได จากการค ดลอก 9. วางเคอร เซอร ลงในย อหน าเปล าซ งเก ดจากการแยกตาราง 10. คล กแท บ Insert 11. คล กป ม Reference เพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Cross-reference หน า 82 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

91 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว ร ปท 2-79 แสดงต ำแหน งของป มคำส ง Cross-reference 1. ท กรอบโต ตอบ Cross-reference กาหนดท ช อง Reference type: ด วยต วเล อก ตำรำงท ซ งเป นข อความท เราได กาหนดไว ท เร ยกใช กรอบโต ตอบ Caption (ด หน า 80) ร ปท 2-80 กรอบโต ตอบ Cross-reference 2. ท กรอบ For which caption: คล กเล อกช อตารางท ต องการ 3. คล กป ม แล วส งเกตว าม แถบส เทาซ งเป นฟ ลด เช อมโยงข อความเหม อนก นร ปท 2-81 หร อไม ร ปท 2-81 แสดงกำรประย กต ใช กำรอ ำงอ งโยง (Cross-reference) เพ อทดแทนกำรพ มพ ช อตำรำงซ ำ 4. คล กป ม ท ม มขวาบนของกรอบโต ตอบ Cross-reference สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 83

92 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 5. เร ยกใช สไตล Table Caption เพ อจ ดร ปแบบให ก บย อหน าคาอธ บาย บรรณำน กรม บรรณาน กรม ค อ บ ญช รายช อหน งส อท ใช ประกอบการค นคว า, บ ญช รายช อหน งส อในห วข อเร องใดเร องหน ง ย คใดย คหน ง หร อ ของผ เข ยนคนใดคนหน ง ม กจะม รายละเอ ยดหร อบทว จารณ ส น ๆ ประกอบ ซ งในป จจ บ นย งหมายรวมถ ง ส อส งพ มพ อ เล กทรอน กส ด วย ในการจ ดทาบรรณาน กรมในไมโครซอฟต เว ร ด สามารถใช การพ มพ รายช อลงไป ก บ การสร างบรรณาน กรม อ ตโนม ต ในเอกสารน แนะนาการสร างบรรณาน กรมอ ตโนม ต ซ งม ข นตอนย อยอย 3 ข นตอน ค อ การกาหนดร ปแบบ การเข ยนบรรณาน กรม การสร างบ ญช รายช อแหล งอ างอ ง และการวางรายการบรรณาน กรม ซ งม ข นตอนการปฏ บ ต ด งน กำรกำหนดร ปแบบกำรเข ยนบรรณำน กรม เน องจากข อบ งค บการเข ยนบรรณาน กรมในบทน พนธ ของน ส ตค อ APA ด งน นต องกาหนดร ปแบบการเข ยน บรรณาน กรมในไมโครซอฟต เว ร ดก อนโดยม ข นตอนด งน 1. คล กแท บ References 2. ไปท กล ม Citations & Bibliography 3. คล กท คอมโบบ อกซ Style แล วคล กเล อก APA Sixth Edition เพ อกาหนดร ปแบบการเข ยนบรรณาน กรม กำรสร ำงบ ญช รำยช อแหล งอ ำงอ ง ร ปท 2-82 แสดงกำรกำหนดร ปแบบกำรเข ยนบรรณำน กรม บ ญช รายช อแหล งอ างอ ง (Citation List) ทาหน าท รวบรวมรายการแหล งส บค นข อม ลต าง ๆ ท งด านรายช อผ แต ง ช อแหล งอ างอ ง ประเภทแหล งอ างอ ง ป ท ต พ มพ และอ น ๆ ซ งม ข นตอนด งน 1. วางเคอร เซอร ลงในเอกสาร ณ จ ดท ต องการสร างบ ญช บรรณาน กรม 2. คล กป ม Insert Citation เพ อเป ดเมน ย อย หน า 84 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

93 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว คล กเล อก Add New Source เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Add New Source ด ง หล งคล ก 3. ร ปท 2-83 หล งคล ก ร ปท 2-83 แสดงกำรสร ำงบ ญช รำยช อบรรณำน กรม 4. คล กให เคร องหมาย ปรากฏหน าต วเล อก Show All Bibliography Fields 5. คล กท ช อง Type of Source แล วคล กเล อกประเภทบรรณาน กรมท ต องการ ซ งได แก สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 85

94 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ Book (หน งส อ) Book Section (ส วนของหน งส อ) Journal Article (บทความวารสาร) Article in a Periodical (บทความในส งพ มพ ) หน า 86 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

95 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว Conference Proceedings (เอกสารการประช ม) Report (รายงาน) Web site (เว บไซต ) สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 87

96 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ Document From Web site (เอกสารจากเว บไซต ) Electronic Source (แหล งข อม ลอ เล กทรอน กส ) Art (งานศ ลป ) หน า 88 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

97 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว Source Recording (ส งบ นท กเส ยง) Performance (การแสดง) Film (ภาพยนตร ) สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 89

98 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ Interview (บทส มภาษณ ) Patent (ส ทธ บ ตร) Case (คด ) หน า 90 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

99 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว Miscellaneous (เบ ดเตล ด) 6. ท ช อง Author เล อกกระทาด งน 6.1. กรณ ท เป นช อองค กร คล กให เคร องหมาย ปรากฏหน า Corporate Author แล วพ มพ ช อลงในช อง 6.2. กรณ ท เป นช อบ คคล 1. คล กป ม ท อย ข างหล งช อง Author เพ อส งแสดงกรอบโต ตอบ Edit Name สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 91

100 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ สาหร บผ แต งคนไทยให พ มพ ช อ-นามสก ลท งหมด ลงในช อง Last Name โดยเว นวรรคค นระหว าง ช อและนามสก ล สาหร บผ แต งชาวต างประเทศให พ มพ นามสก ลของผ แต งลงในช อง Last: ส วนช อต วของผ แต งพ มพ ลงในช อง First: 2. คล กป ม 3. คล กป ม ท กรอบโต ตอบ Edit Name 7. กรอกข อม ลต าง ๆ ลงในกรอบโต ตอบ Create Source โดยเฉพาะฟ ลด ท ม เคร องหมาย * ส แดงต องเป น ฟ ลด ท ต องกรอกข อม ลม ฉะน นจะไม สำมำรถวำงรำยกำรบรรณ กรมได ร ปท 2-84 แสดงรำยละเอ ยดเอกสำรท ใช ประกอบกำรพ มพ ซ งต องกรอกลงในกรอบโต ตอบ Create Source 8. คล กป ม ท กรอบโต ตอบ Create Source 9. คล กป ม Insert Citation แล วส งเกตว าม รายช อบรรณาน กรมท เพ งเพ มเข าไปหร อไม รวมถ งม รายการ บรรณาน กรมแทรกอย ในบรรท ดด งร ปท 2-85 ร ปท 2-85 รำยกำรอ ำงอ งท แทรกในย อหน ำ 10. เล อนไปย งตาแหน งท ต องการวางแหล งอ างอ ง 11. กระทาซ าข อ 1-10 ไปจนกว าจะหมด แต ข อม ลแหล งอ างอ งม อย แล ว ให คล กป ม Insert Citation แล วคล ก เล อกรายการบรรณาน กรมท ม อย แทนการเพ มรายการอ างอ งใหม หน า 92 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

101 กำรเพ มรำยละเอ ยดกำรอ ำงอ ง บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว ในบางกรณ ท ต องระบ เลขหน าของแหล งอ างอ งเพ อสะดวกต อการตรวจสอบท มาของข อความ เราสามารถ กระทาได ด งน 1. ไปท จ ดท แทรกแหล งอ างอ งข อม ล 2. คล กท ล กศรข างฟ ลด รายการอ างอ ง 3. คล กเล อก Edit Citation เพ อเร ยกกรอบโต ตอบ Edit Citation ด งร ปท 2-86 หล งคล ก ร ปท 2-86 แสดงกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Edit Citation 4. ท กรอบโต ตอบ Edit Citation พ มพ เลขหน าลงในช อง Pages: แล วคล กป ม กำรวำงรำยกำรบรรณำน กรม ร ปท 2-87 ผลของกำรเพ มรำยละเอ ยดกำรอ ำงอ ง หล งจากสร างบ ญช รายการอ างอ งเสร จ พร อมกาหนดตาแหน งการอ างอ งเร ยบร อยแล ว จ งจะวางบรรณาน กรม อ ตโนม ต ได โดยม ข นตอนการสร างด งน 1. กระทาตามข นตอนของการกาหนดร ปแบบการเข ยนบรรณาน กรม (ด หน า 84) 2. คล กป ม ท อย ในแท บ Referemce แล วคล กเล อก Insert Bibliography สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 93

102 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ หล งคล ก ร ปท 2-88 แสดงกำรใช คำส งวำงรำยกำรบรรณำน กรม กำรจ ดกำรแหล งข อม ลอ ำงอ ง กรณ ท ข อม ลของบางรายการอ างอ งท สร างไว ก อนหน าไม ถ กต องเราควรแก ไขก อนโดยกระทาตามข นตอนด งน 1. คล กแท บ References 2. คล กป ม เพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Source Manager หน า 94 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

103 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว หล งคล ก ร ปท 2-89 แสดงกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Source Manager 3. ท กรอบ Current List คล กเล อกรายการอ างอ งท ต องการ 4. คล กป ม ท อย บนกรอบโต ตอบ Source Manager เพ อส งเร ยกใช กรอบโต ตอบ Edit Source 5. แก ไขข อม ลแล วคล กป ม ท กรอบโต ตอบ Edit Source 6. กดแป น ESC เพ อยกเล กการแสดงกรอบโต ตอบ Source กำรปร บปร งควำมท นสม ยของบรรณำน กรม หล งจากแก ไขข อม ลของรายการบรรณาน กรม หร อม การเพ มรายการบรรณาน กรมใหม แล ว บรรณาน กรมท สร างไว ก อนหน าจะล าสม ยท นท ด งน นต องปร บปร งความท นสม ยของบรรณาน กรมก อน โดยกระทาตามข นตอนด งน สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 95

104 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 1. กดแป น Ctrl+A เพ อเล อกข อความท งหมดในเอกสาร 2. กดแป นฟ งก ช น F9 เพ อส งปร บปร งความท นสม ยของบรรณาน กรม สำรบ ญอ ตโนม ต หล งการรวบรวมแฟ มบทน พนธ ย อยเป นแฟ มบทน พนธ สมบ รณ แล ว เราจ งจะสร างสารบ ญต าง ๆ ได ซ งสารบ ญ ในบทน พนธ ท ต องสร างได แก สารบ ญเน อหา สารบ ญร ปภาพ ก บ สารบ ญตาราง และการแทรกสารบ ญอ ตโนม ต เป น การกระทาข นส ดท ายของการรวบเล ม สาหร บข นตอนการสร างสารบ ญอ ตโนม ต ประเภทต าง ๆ ด วยไมโครซอฟต เว ร ด ม รายละเอ ยดน กำรสร ำงสำรบ ญเน อหำ สารบ ญเน อหาเป นสารบ ญท จาเป นท ส ดและขาดไม ได ในหน งส อตาราว ชาการเน องจากสารบ ญประเภทน แสดง ห วข อและหมายเลขหน าท ห วข ออย เพ ออานวยความสะดวกต อการเข าถ ง ซ งการสร างสารบ ญเน อหาจะกระทาเป น ข นตอนส ดท ายและจะสร างได ก ต อเม อกาหนดความสาค ญให ก บช อบท ห วข อหล ก ห วข อรองด วยการใช สไตล Heading 1 Heading 2 Heading 3 Title Subtitle ก อนและห วข อต องไม ปะปนก บต วเน อความ ในไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ได สร างสารบ ญเน อหาไว เร ยบร อยแล วเหล อเพ ยงแต น ส ตปร บปร งความ ถ กต องของเลขหน า ส วนห วข อน กล าวถ งเพ อน ส ตได ทราบว าข นตอนการสร างสารบ ญเน อหาว าม ข นตอนการปฏ บ ต อย างไร สาหร บข นตอนการสร างสารบ ญเน อหาม ด งน 1. แทรกตารางจานวน 1 คอล มน 3 บรรท ด พร อมก บยกเล กการต เส นขอบเซลล ของท กแนว 2. เล อก 2 บรรท ดแรก จากน นกาหนดการแสดงห วตารางซ าเม อม บางส วนของสารบ ญข นหน าใหม 3. วางเคอร เซอร ลงในบรรท ดท 3 4. คล กท แท บ References 5. คล กป ม Tables of Contents เพ อเป ดรายการเมน 6. ท รายการเมน คล ก Insert Table of Contents จะปรากฏกรอบโต ตอบ Table Of Contents หน า 96 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

105 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว หล งคล ก ร ปท 2-90 แสดงข นตอนกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Table of Contents 7. คล กท ช อง Tab leader: 8. คล กเล อก (none) เพ อไม แสดงเส นนาท ต จากห วข อไปหาเลขหน า 9. ท ช อง Formats: คล กเล อก From Templates เพ อกาหนดสไตล สาหร บการจ ดทาสารบ ญมาจากไฟล แม แบบ 10. ท ช อง Show levels: กาหนดระด บห วข อท ต องการแสดง (ในท น ค อ 2) 11. คล กป ม 12. คล กลงในสารบ ญ หากพบว าม แถบส เทาปรากฏแสดงว ากระทาถ กต อง สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 97

106 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรสร ำงสำรบ ญตำรำง ร ปท 2-91 แสดงสำรบ ญอ ตโนม ต การสร างสารบ ญตารางจะกระทาได ก ต อเม อในแฟ มบทน พนธ ม การใส เลขกาก บตารางก อน จากน นจ งใช คาส ง สร างสารบ ญตาราง สาหร บข นตอนการสร างสารบ ญตารางม ด งน 1. แทรกตารางจานวน 1 คอล มน 3 บรรท ด พร อมก บยกเล กการต เส นขอบเซลล ของท กแนว 2. กาหนดการแสดงห วตารางซ าเม อม บางส วนของสารบ ญข นหน าใหม 3. วางเคอร เซอร ลงในบรรท ดเปล าของตาราง 4. คล กแท บ Reference 5. คล กป ม ท อย ในกล ม Captions เพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Table of Figures หน า 98 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

107 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว หล งคล ก ร ปท 2-92 แสดงกำรเร ยกใช กรอบโต ตอบ Table of Figures 6. คล กท ช อง Caption label: แล วคล กเล อกตารางท 7. คล กให เคร องหมาย หน าต วเล อก Include label and number หายไป เพ อไม ให ใส เลขกาก บตาราง 8. คล กป ม 9. ส งเกตว าม ฟ ลด ซ งเป นแถบส เทาปรากฏหร อไม หากพบว าม แสดงว ากระทาถ กต องแล ว ร ปท 2-93 แสดงสำรบ ญตำรำงท เก ดจำกกำรใช คำส ง สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 99

108 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรสร ำงสำรบ ญร ปภำพ การสร างสารบ ญร ปภาพจะกระทาได ก ต อเม อในแฟ มบทน พนธ ม การใส เลขกาก บร ปภาพก อน จากน นจ งใช การ แทรกฟ ลด ลงในแฟ มไป สาหร บข นตอนการสร างสารบ ญร ปภาพม ด งน 1. กระทาตามข นตอนท 1 5 ของการสร างสารบ ญตาราง 2. คล กท ช อง Caption label: แล วคล กเล อก ภาพท 3. คล กให เคร องหมาย หน าต วเล อก Include label and number หายไป เพ อไม ให ใส เลขกาก บภาพ 4. คล กป ม 5. ส งเกตว าม ฟ ลด ซ งเป นแถบส เทาปรากฏหร อไม หากพบว าม แสดงว ากระทาถ กต องแล ว ร ปท 2-94 แสดงสำรบ ญภำพประกอบท เก ดจำกกำรใช คำส ง กำรปร บปร งควำมท นสม ยของสำรบ ญอ ตโนม ต ในกรณ ท ม ห วข อเพ มเข าไปใหม ลบห วข อท ง หร อ ร ปแบบเลขหน าท แสดงในสารบ ญไม ถ กต อง ค ณควรแก ไขให เร ยบร อย จากน นส งปร บปร งความท นสม ยของสารบ ญอ ตโนม ต โดยกระทาตามข นตอนด งน 1. คล กขวาท ฟ ลด สารบ ญอ ตโนม ต เพ อเป ดเมน ล ด ร ปท 2-95 แสดงเมน ล ดของคำส งปร บปร งควำมท นสม ยของสำรบ ญอ ตโนม ต หน า 100 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น

109 บทท 2 เทคน คเพ อการพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยความรวดเร ว 2. คล กเล อก Update Field จะปรากฏกรอบโต ตอบ Update Table of Contents 3. กาหนดต วเล อกการปร บปร งตารางเป น Update Table of Contents เพ อส งให ไมโครซอฟต เว ร ด ปร บปร งท งด านห วข อและร ปแบบเลขหน า 4. คล กป ม 6. กระทาซ าข อ 1 ถ งข อ 4 อ ก 2 คร ง แต เปล ยนไปทาก บสารบ ญร ปภาพและสารบ ญตารางตามลาด บ เทคน คกำรส งปร บปร งควำมท นสม ยของตำรำงสำรบ ญประเภทต ำง ๆ ในคร งเด ยว กดแป น Ctrl+A เพ อเล อกท งหมด แล วกดแป น F9 เพ อเร ยกใช กรอบโต ตอบ Update Table of Contents แล ว การ กระทาตามข นตอนท 2-4 ซ งการใช ว ธ ด งกล าวจะทาการปร บปร งเลขลาด บกาก บร ปภาพ เลขลาด บกาก บตาราง เลขลาด บกาก บสมการไปพร อม ๆ ก น จ ดทาค ม อ ว ทยาน พนธ ตาราว ชาการด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ผ จ ดพ มพ ต อง เล อกใช ค ณล กษณะท โปรแกรมม มาให ได อย างเหมาะสม เพ อให ได ร ปแบบท ตรงตาม ข อบ งค บท สถานศ กษากาหนดไว ลดระยะเวลาท ส ญเส ยไปในระหว างการจ ดทาเอกสาร ส งผลให ได เอกสารท น าใช งานและด เป นม ออาช พ สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 101

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม

บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม 1 บทท 1 การเร มต นใช งานโปรแกรม โปรแกรมน ใช สำหร บพ มพ งำนเอกสำรต ำงๆ เช น จดหมำย รำยงำน หน งส อ ว ทยำน พนธ และ จ ดร ปแบบให ด สวยงำม นอกจำกน ย งสำมำรถสร ำงงำนพ มพ แบบคอล มน (คล ำยงำนหน งส อพ มพ ) ได ด

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 20 ระบบเอกสารราชการ www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 2 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) สารบ ญ ระบบเอกสารราชการ บทน ำ 3 การเข าใช งานระบบเอกสารราชการ 4 หน าแรก

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

EGAT Mail User Manual

EGAT Mail User Manual EGAT Mail User Manual Document Title : Microsoft Office Web App 2010 Users Manual Revision : B Date : Dec 4, 2012 Revision History Rev Date Changed By A Oct 24, 2012 Initial Draft Thanakorn Sareakthong

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information