คาแนะนาในการส งต นฉบ บ (ปร บปร ง ป พ.ศ. 2555)

Size: px
Start display at page:

Download "คาแนะนาในการส งต นฉบ บ (ปร บปร ง ป พ.ศ. 2555)"

Transcription

1 วารสารพยาลโรคห วใจและทรวงอก ป ท 23 ฉบ บท 1 (2555) 68 คาแนะนาในการส งต นฉบ บ (ปร บปร ง ป พ.ศ. 2555) กองบรรณาธ การวารสารสมาคมพยาบาลโรคห วใจและทรวงอกแห งประเทศไทย ขอเเช ญสมาช ก สมาคมพยาบาลโรคห วใจและทรวงอกแห งประเทศไทย และผ สนใจท เป นท มสหสาขาว ชาช พท กท าน ส ง บทความทางว ชาการ นว ตกรรมทางการด แลร กษา รายงานทางการว จ ยด านการพยาบาล ด านส ขภาพ การป องก นโรค การสร างเสร มส ขภาพ การด แลร กษา การฟ นฟ สมรรถภาพ และการสาธารณส ขท เก ยวข องก บจ ดระบบบร การ การจ ดการด แลในผ ป วยโรคห วใจ หลอดเล อด ทรวงอก รวมท งโรคท เป น ภาวะแทรกซ อนของการเก ดโรคห วใจและหลอดเล อด ซ งย งไม เคยต พ มพ หร ออย ในระหว างส งไปต พ มพ ในวารสารอ นๆ มาก อน และกองบรรณาธ การขอสงวนส ทธ ในการตรวจทาน และแก ไขต นฉบ บตาม เกณฑ ของวารสาร การเตร ยมต นฉบ บ ม ด งน 1.ร ปแบบของบทความทางว ชาการ ความยาวไม เก น 10 หน า (ไม น บเอกสารอ างอ ง ส วนเอกสารอ างอ งควรอ างอ งไม เก น 35 เร อง) 1.1 พ มพ ด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) โดยร ปแบบต วอ กษรท ก าหนดให ใช ท งฉบ บ ค อ Browallia New ขนาด 16 points 1.2 พ มพ เว นบรรท ดในกระดาษ A4 ส ขาว พ มพ แบบแนวต ง (portrait)เว นช องว างจาก ขอบกระดาษท กด านเป นระยะ 1 น ว หร อ 2.5 ซม. 1.3 ช อเร องควรส น กระช บและช ดเจน ให ระบ ภาษาอ งกฤษก าก บไว ด วย โดยแต ละภาษาม ความยาวไม เก น 2 บรรท ด แต ให อธ บายสาระของเร องได ด โดยใช ต วอ กษร Browallia New ขนาด 16 points พ มพ ต วหนา และจ ดก งกลางหน ากระดาษ 1.4 ใบบทค ดย อช อผ เข ยนท กคนอย ใต ช อเร อง พร อมว ฒ ทางการศ กษา ให ระบ ภาษาอ งกฤษ ก าก บไว ด วย โดยให ท ายช อช ดทางกรอบขวา และหน วยงานท ส งก ดอย ควรม ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษพ มพ ไว เป นเช งอรรถ อย ข างล างบทค ดย อท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ โดยใช ต วอ กษร Browallia New ขนาด 14 points 1.5 ให ระบ ค าส าค ญและ Keyword ของเน อหา 3 5 ค า/วล ตามเกณฑ ด ชน เร องส าหร บ Index Medicus โดยใช Medical Subject Headings (MeSH) terms ของ U.S NationalLibrary of Medicine เป นแนวทางการให ค าส าค ญ พ มพ เป นพย ญชนะต วใหญ ท ก ต ว และม เคร องหมาย Colon ( : ) หล งค าว า ค าส าค ญหร อ Keyword และค นระหว างค า ด วยเคร องหมาย comma (, )

2 วารสารพยาลโรคห วใจและทรวงอก ป ท 23 ฉบ บท 1 (2555) ภาษาท ใช ควรหล กเล ยงค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ควรใช ภาษาอ งกฤษเฉพาะค าท ย งไม ม ค า แปลภาษาไทย หร อแปลแล วไม ได ความหมายช ดเจน 2.บทความทางว ชาการ 2.1 ความยาวไม ต ากว า 4 หน า และไม เก น 10 หน า (ไม น บเอกสารอ างอ ง) 2.2 บทค ดย อภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ เป นการสร ปประเด นเน อหาท ส าค ญ จากบทความน ไม เก น 200 ค า ควรใส ผ เข ยนภาษาไทย และระบ ช อผ เข ยนท กคนอย ใต ช อเร อง ให ระบ ภาษาอ งกฤษก าก บไว ด วย โดยให ท ายช อช ดทางกรอบขวา พร อมว ฒ ทางการศ กษา 2.3 ระบ ต าแหน งและหน วยงานท ส งก ดอย ควรม ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษพ มพ ไว เป น เช งอรรถ อย ข างล างบทค ดย อท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ โดยใช ต วอ กษร Browallia New ขนาด 14 points 3.รายงานการว จ ย ใช ร ปแบบการเตร ยมต นฉบ บด งข อ 1 ควรเร ยงล าด บห วข อและรายละเอ ยดในแต ละห วข อ ด งน 3.1 บทค ดย อภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ไม เก น 300 ค า ช อผ เข ยนท กคนพร อมว ฒ ทาง การศ กษาอย ใต ช อเร อง ให ระบ ภาษาอ งกฤษก าก บไว ด วย โดยให ท ายช อช ดทางกรอบขวา และหน วยงานท ส งก ดอย ควรม ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษพ มพ ไว เป นเช งอรรถ อย ข างล างบทค ดย อท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ โดยใช ต วอ กษร Browallia New ขนาด 14 pointsโดยม รายละเอ ยดสร ปตามห วข อ ด งน ว ตถ ประสงค กล ม การด าเน นการว จ ย ผลการศ กษา และสร ป 3.2 บทน า (ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา) 3.3 กรอบแนวค ดในการว จ ย 3.4 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย/สมม ต ฐานการว จ ย 3.5 ว ธ ด าเน นการว จ ย (ประชากร กล ม การผ านคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ย เคร องม อ ว ธ เก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ) 3.6 ผลการว จ ย การอภ ปรายผลการว จ ย สร ปและข อเสนอแนะ 3.7 ตาราง ภาพ และแผนภ ม ควรพ มพ แยก อย างละ 1 แผ น ไม สอดแทรกไว ในเน อเร อง แต ในเน อเร องให เว นท ว างไว พอและเข ยนก าก บในกรอบว า ใส ตารางท ๑ ใส ภาพท ๑ 3.8 ภาพประกอบ (figure) ในกรณ ท เป นไฟล ควรอย ในร ป TIFF or EPS format ขนาด 1200 dpi ส าหร บภาพส หร อ 300 dpi ส าหร บภาพขาวด า กรณ ท เป นกระดาษถ าเป นภาพ ลายเส นเข ยนด วยหม กด าบนกระดาษอาร ต ถ าเป นภาพถ ายให ใช ขนาดโปสการ ดเข ยน

3 วารสารพยาลโรคห วใจและทรวงอก ป ท 23 ฉบ บท 1 (2555) 70 หมายเลขล าด บภาพและศรแสดงด านบนและล างของภาพด วยด นสอท หล งภาพ 3.9 บทความหน งเร องควรม ตาราง ภาพ ไม เก น 5 ตาราง/ร ป และต องขออน ญาตในกรณ ท น า ข อม ลในตาราง/ภาพ มาจากบทความ/งานของผ อ น 3.10 เอกสารอ างอ ง ใช ระบบแวนค เวอร (Vancouver s style) โดยใส ต วเลขในวงเล บหล ง ข อความหร อหล งช อบ คคลท อ างถ ง โดยใช หมายเลข 1 ส าหร บเอกสารอ างอ งอ นด บแรก และเร ยงต อไปตามล าด บการอ างอ ง ถ าต องการอ างอ งซ าให ใช หมายเลขเด ม 3.11 ความยาวไม เก น 10 หน า ไม น บเอกสารอ างอ งและร ปภาพ (ส วนเอกสารอ างอ งควร อ างอ งไม เก น 35 เร อง) การเข ยนเอกสารอ างอ ง ใช ระบบแวนค เวอร (Vancouver s style) ค อ ถ าอ างผลงาน หร อค ดลอกข อความของผ แต งคนใด คนหน งมาเข ยน ให ใส หมายเลขก าก บไว ข างท ายด านบนข อความท ค ดลอกมา หร อข างท ายช อผ แต งท อ างถ ง โดยเร ยงล าด บต วเลขให ตรงก บหมายเลขของเอกสารอ างอ งท เข ยนไว ตอนท ายของบทความ สามารถศ กษารายละเอ ยดการเข ยนเอกสารอ างอ งใน Website: การเข ยนอ างอ งแบ งเป นประเภทต างๆ ด งน 1. วารสาร 1.1 วารสารไทยต างประเทศ ส งท จะต องเข ยน ได แก ช อผ แต ง, ช อเร อง. ช อวารสาร ป พ.ศ. ป ท พ มพ. (Volume): หน าท อ างอ ง #. Author of article AA, Author of article BB, Author of article CC. Title of article Abbreviated. Title of Journal year; vol(issue):page number(s). ช อผ แต ง เข ยนช อสก ล ต อด วยของช อต ว และใส เคร องหมาย จ ลภาค (,) หล งช อท กคนจน ส ดท าย ให ใส เคร องหมาย มห พภาค (.) ถ าม ผ แต งไม เก น 6 คน ให เข ยนท กคน ถ าเก นกว าน ให ใส เพ ยง 6 ช อแรก แล วเต มคาว าและคนอ นๆ (et. al.) ช อวารสาร เข ยนต วย อเป นมาตรฐานตาม Index Medicus ด ได จาก website:

4 วารสารพยาลโรคห วใจและทรวงอก ป ท 23 ฉบ บท 1 (2555) Schrist KR, Walker SN, Pender NJ. Development a psychometric evaluation of exercise benefit/barriers scale. Res Nurs Health 1987;10: ถ าผ แต งเป นคณะบ คคล กล ม เช น 1. The committee of AORN. Recommended Practice: Safe care through identification of potential hazards in the surgical environment. AORN J 1995;50: Gillespie NC, Lewis RJ, Pearn JH, Bourke ATC, Holmes MJ, Bourke JB, et al. Ciguatera in Australia: occurrence, clinical features, pathophysiology and management. Med J Aust 1986; 145: วารสารภาษาไทย ใช แบบเด ยวก บวารสารต างประเทศ แต เข ยนช อต วก อนแล วตามด วย นามสก ล กนกวรรณ ส วรรณสาร, สมพ นธ ห นช ระน นทน, อรพรรณ โตส งห. การร บร ประโยชน และอ ทธ พล ระหว างบ คคลในการออกกาล งกายต อพฤต กรรมส งเสร มส ขภาพของผ เข าร วมโครงการ ขย บกาย สบาย ช ว จ งหว ดนครปฐม. วารสารพยาบาล 2548; 54(3): ตารา ช อผ แต ง ช อหน งส อ เม องท พ มพ : ส าน กพ มพ, ป พ.ศ. : หน าท อ างอ ง (ถ าม ) - Pender NJ. Health Promotion in Nursing Practice. 3 rd Edition. Connecticut: Appleton and Lange Publishers; 1996.p.35. ถ าอ างอ งบทใดบทหน งในต ารา ส งท ต องเข ยนได แก ช อผ แต ง (บทท ม อ างอ ง). ช อเร องท ใช อ างอ ง. ใน: ช อบรรณาธ การ. ช อตารา, คร งท พ มพ, เม องท พ มพ : สาน กท พ มพ ; ป ท พ มพ. หน าท อ างอ ง Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; p พ นเกษม เจร ญพ นธ. การดาเน นโรคและการพยากรณ โรค. ใน : สมช ย บวรก ตต และ น นทา มาระเนตร, บรรณาธ การ. โรคปอดอ ดก นเร อร ง. กร งเทพฯ : โรงพ มพ อ กษรสม ย จาก ด; หน า

5 วารสารพยาลโรคห วใจและทรวงอก ป ท 23 ฉบ บท 1 (2555) การอ างอ งข อม ลทางอ เล กทรอน คส การอ างอ งข อม ลทางอ เล กทรอน คส ส งท ต องเข ยนได แก #. Author A, Author B. Title of article. Abbreviated Title of Journal [format]. year [cited year abbreviated month day];vol(no):page numbers[estimated if necessary]. Available from: Database Name (if appropriate). URL 1. Australian Institute of Health and Welfare. Chronic diseases and associated risk factors [document on the Internet]. Canberra: The Institute; 2004 [updated 2005 June 23; cited 2005 Jun 30]. Available from: 2. Stanley F. Information page - Professor Fiona Stanley. Telethon Institute for Child Health Research [homepage on the Internet]. Perth: The Institute; 2005 [cited 2005 Jun 30]. Available from: 4. การอ างอ ง E-Journals ส งท ต องเข ยนได แก #. Author A, Author B. Document title. Webpage name [format]. Source/production information; Date of internet publication [cited year month day]. Available from: URL. 1. Leroy EM, Telfer P, Kumulungui B, Yaba P, et al. A serological survey of Ebola virus infection in central African nonhuman primates. J Infect Dis [abstract] [cited 2005 Jun 30];190(11):1895. Available from: ProQuest. 5.การอ างอ งว ทยาน พนธ ม ร ปแบบด งน ช อผ น พนธ. ช อเร อง. [ประเภท ระด บปร ญญา].เม องท พ มพ : มหาว ทยาล ย; ป ท ได ร บปร ญญา ล ดดาว ลย เตชางก ร. ป จจ ยท ม ความส มพ นธ ก บการเก ดภาวะส บสนเฉ ยบพล นในผ ป วยผ ใหญ ท ได ร บ การผ าต ดห วใจแบบเป ด. [ว ทยาน พนธ พยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต]. กร งเทพฯ: มหาว ทยาล ยมห ดล; 2550.

6 วารสารพยาลโรคห วใจและทรวงอก ป ท 23 ฉบ บท 1 (2555) 73 การส งต นฉบ บ ส งต นฉบ บ (ฉบ บกระดาษ) ท ม format การต พ มพ และการอ างอ งท ถ กต อง จ านวน 3 ช ด และ ส าเนาไฟล น พนธ ต นฉบ บลงแผ น CD ไม ควรม วนหร อพ บต นฉบ บ ควรส งในซองหนาและใหญ พอเหมาะ ก บขนาดแผ นกระดาษต นฉบ บ โดยให ผ ส งบทความหร องานว จ ย ควรระบ ช อ ต าแหน ง ท อย เบอร โทรศ พท อ เมล ท สามารถต ดต อได เพ อทางกองบรรณาธ การสามารถต ดต อกล บได อย างสะดวก กร ณาส งต นฉบ บมาย ง ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ว ตราด ลย บรรณาธ การวารสารสมาคมพยาบาลโรคห วใจและทรวงอกแห งประเทศไทย ภาคว ชาการพยาบาลผ ใหญ และผ ส งอาย ว ทยาล ยพยาบาลสภากาชาดไทย เลขท 1873 ถนน พระราม 4 เขตปท มว น กร งเทพฯ โทรศ พท การสน บสน นการต พ มพ วารสาร เน องจากในป จจ บ นค าใช จ ายในการจ ดพ มพ วารสารพยาบาลโรคห วใจและทรวงอก เพ มข น ทางสมาคมฯ จะต องร กษาค ณภาพของวารสารให อย ในฐานข อม ล TCI โดยจะต องให ค าตอบแทนผ ทรงค ณว ฒ ตรวจสอบค ณภาพวารสาร ค าตรวจทานภาษา และค าดาเน นการ ต างๆ ด งน นตามมต ของกรรมการสมาคมพยาบาลโรคห วใจและทรวงอกแห งประเทศไทย ป 2555 ได พ จารณาให ผ ส งงานว จ ยหร อบทความว ชาการสน บสน นค าต พ มพ บทความละ 2,500 บาท จ งขอแจ งให ผ ท สนใจส งงานว จ ยลงต พ มพ ส งเง นสน บสน นการต พ มพ ไปย งธนาคารไทย พาณ ชย สาขาสภากาชาดไทย บ ญช ออมทร พย หมายเลขบ ญช เด ยวก บการสม ครสมาช วารสาร เลขท บ ญช และส งบทความว จ ยหร อบทความว ชาการพร อม แผ น ซ ด และ หล กฐานการโอนเง นมาท บรรณาธ การมาตามท อย ข างต น เม อบรรณาธ การได ร บต นฉบ บไว จะแจ งตอบกล บให ทราบในข นต นว าได ร บเอกสารเร ยบร อย และด าเน นการส งให ผ อ านทบทวน (Reviewer) ตรวจสอบความถ กต อง และครบถ วนด านว ชาการ หล งจากน นทางบรรณาธ การได ร บต นฉบ บไว จะแจ งตอบกล บให ทราบในข นต นว าได ร บเอกสารเร ยบร อย และด าเน นการส งให จะแจ งกล บให สมาช กทราบว า ให แก ไขก อนพ จารณาต พ มพ ต พ มพ โดยไม แก ไข หร อไม ร บพ จารณาต พ มพ บทความท ไม ได ร บพ จารณาต พ มพ จะไม ส งต นฉบ บค น

วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors)

วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors) วารสารว ถ ส งคมมน ษย หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความหร อบทความว จ ย (Instructions for the Authors) วารสารว ถ ส งคมมน ษย ม นโยบายในการส งเสร ม เผยแพร เช อมโยง และกระต นการผล ตผลงาน ว ชาการและงานว

More information

ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ

ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ บส าหร บการต พ มพ ลงวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย (Silpakorn

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม นโยบายใน การส งเสร มและเผยแพร

More information

ค ม อการเข ยนเอกสารและตารา ของบ คลากรในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเลย

ค ม อการเข ยนเอกสารและตารา ของบ คลากรในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเลย ค ม อการเข ยนเอกสารและตารา ของบ คลากรในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเลย เอกสารประกอบการเข ยนเอกสารและตาราเพ อขอร บท นสน บสน นการผล ต เอกสารและตาราของบ คลากรในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเลย คณะกรรมการบร หารกองท นสน บสน นการผล

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

*********************************************

********************************************* ขอเช ญส งบทความว ชาการ (Call for Papers) เพ อน าเสนอในการประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล า คร งท 15 ประจ าป 2556 ธรรมราชา (Dharmarājā) ระหว างว นท 8-10 พฤศจ กายน 2556 ณ ศ นย ประช มสหประชาชาต ถนนราชดาเน นนอก

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

ความยาวไม เก น 10 หน ากระดาษ

ความยาวไม เก น 10 หน ากระดาษ แบบ sci.ed 3 แบบเสนอผลงานว จ ยหร อนว ตกรรม ในการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร การศ กษาข นพ นฐาน การประช มว ชาการระด บชาต การยกระด บค ณภาพการศ กษาว ทยาศาสตร ข นพ นฐาน ป ๒๕๕๖ ว นท ๑-๒ ก นยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

ส อภาพน งด วยโปรแกรม Power Point (Microsoft Office 2003) ส อภาพเคล อนไหวด วยโปรแกรม Program Windows Media Player

ส อภาพน งด วยโปรแกรม Power Point (Microsoft Office 2003) ส อภาพเคล อนไหวด วยโปรแกรม Program Windows Media Player แบบฟอร มการนาเสนอผลงานว ชาการ (Abstract submission form) ประช มว ชาการส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อมแห งชาต คร งท 6 ประจาป 2556 อำเภอส ขภำพด นว ตกรรมด 878 อำเภอ One District One Best Practice ( ODOB

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

การเตร ยมต นฉบ บเร องเต ม

การเตร ยมต นฉบ บเร องเต ม การเตร ยมต นฉบ บเร องเต ม 1. ต นฉบ บ พ มพ ด วยโปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด (Microsoft Word for Windows) เวอร ช น 2007 เท าน น 1.1 บทค ดย อ ภาคบรรยายและโปสเตอร ม ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ความยาวไม เก น 1 หน า

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information