ปฏ บ ต การท 4 การใช โปรแกรมประมวลผลคา

Size: px
Start display at page:

Download "ปฏ บ ต การท 4 การใช โปรแกรมประมวลผลคา"

Transcription

1 ปฏ บ ต การท 4 การใช โปรแกรมประมวลผลคา ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น ส ตร จ กองค ประกอบพ นฐานของโปรแกรมประมวลผลคาท ได ร บความน ยมในป จจ บ น 2. เพ อให น ส ตร จ กและใช งานฟ งช นก พ นฐานของโปรแกรมประมวลผลคา ในการจ ดการก บเอกสารอย างง าย ได 3. เพ อให น ส ตสามารถประย กต ใช โปรแกรมประมวลผลคาในการศ กษาในรายว ชาท เก ยวข องและใน ช ว ตประจาว นได โปรแกรมประมวลผลค า หร อ Word processing program น น ได ร บความน ยมอย างแพร หลายในป จจ บ น ส วนหน งก เน องมาจากความสามารถท หลากหลาย และได ม การพ ฒนาเพ มข นเร อย ๆ จากการใช งานประเภทงาน เข ยน (writing) จนสามารถใช งานเพ อการสร างเอกสาร (document) ท ม ท งต วหน งส อและร ปภาพในร ปแบบต าง ๆ ท ม ความสวยงามมากข น โปรแกรมประมวลผลคาท ม ช อเส ยงโปรแกรมแรก ค อโปรแกรมเว ร ดสตาร (Word Star) เก ดข นในช วงท ม การ น าเอาคอมพ วเตอร ส วนบ คคลมาใช ในส าน กงาน ประมาณป 1980 จวบจนกระท งป 1983 ท เร มใช ระบบปฏ บ ต การว นโดวส โปรแกรมประมวลผลคาจ งม การพ ฒนาข นมาอ กระด บหน ง ท ใช ว ธ จ ดเอกสารบนจอภาพ ให เห นเหม อนร ปแบบท เราต องการ ท เร ยกว า WYSIWYG (What You See Is What You Get) โปรแกรมท ว ธ การน มาใช ค อ โปรแกรม Apple Writer ของบร ษ ทแอ ปเป ลคอมพ วเตอร ต อมาก ม โปรแกรม Word Prefect ของบร ษ ท Corel และโปรแกรม Microsoft Word ของบร ษ ทไมโครซอฟท ท โด งด งในป จจ บ น ส าหร บผ ใช งานท ไม ต องการม ป ญหาเร องล ขส ทธ อาจจะเล อกใช โปรแกรม OpenOffice.org Writer ซ งเป น โปรแกรมประมวลค า ท ม ประส ทธ ภาพไม แพ โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด สามารถน ามาใช ได โดยไม ม ค าใช จ าย เน องจากเป นโปรแกรมประเภทโอเพนซอร สน นเอง สาหร บในปฏ บ ต การน ใช โปรแกรม MS Word 2007 ในการดาเน นการ 1. การใช งานเบ องต น โปรแกรมประมวลผลคาม ความสามารถเด นในด านเอกสารท ประกอบด วยข อความจ านวนมาก น ยมใช สาหร บสร างรายงาน จดหมาย น ตยสาร และหน งส อ ผ ใช งานควรร จ กการใช งานพ นฐาน เพ อนาไปช วยกรณ งานท ซ บซ อนต อไป 1.1 ส วนประกอบของโปรแกรม MS Word เม อเข าส โปรแกรม จะม ส วนประกอบต าง ๆ ด งน หน า 1 จาก 12

2 แถบห วเร อง (Title Bar) แถบเล อน หน าจอ (Scroll Bar) พ นท ทางาน (Working Area) แถบแสดง สถานะ (Status Bar) 1.2 การต งร ปแบบของเอกสาร ก อนการพ มพ เอกสารท กคร ง ควรต งค าร ปแบบของเอกสารให ตรงก บความต องการก อน 1. การต งค าหน ากระดาษ ไปท Page Layout (tab) -> Page Setup (group) -> Margins -> Custom Margins... แล วต งค าหน ากระดาษตามเอกสารน นๆ เช น ถ าเป นรายงาน ให ต งขอบซ าย 1.5 น ว ขอบบน ขอบขวา และขอบ ล าง อย างละ 1 น ว เป นต น หน า 2 จาก 12

3 ** เราสามารถเปล ยนหน วยของการว ดได โดยการคล กท Office Button (ป มทรงกลมซ ายบนส ด) -> Word Options -> Advanced ด ท Display และตรง "Show measurements unit of :" สามารถเปล ยนหน วยการว ด เป น Inches, Centimeters และอ นๆได หน า 3 จาก 12

4 2. ต งค าต วอ กษร การใช ต วอ กษรท ด ในการพ มพ รายงานน น เราควรใช ร ปแบบต วอ กษรเด ยวก น ท งรายงาน ไม ว าจะเป นภาษาไทยหร อภาษาอ งกฤษ ท งน จะทาให ต วอ กษรภาษาอ งกฤษไม ใหญ มากน ก แลด สวยงามเป นระเบ ยบ ร ปแบบต วอ กษรท แนะน าในการทารายงานได แก TH SarabunPSK, Angsana New เป น ต น การต งค าต วอ กษรสามารถทาได โดยลากเม าส ไปย งพ นท ทางานแล วคล กขวา -> Font หร ออ ก ว ธ หน งค อไปท Home (tab) -> คล กท Dialog box launcher ของ Font (group) 3. การต งค าย อหน า ในการท ารายงานน น การจ ดร ปแบบย อหน าจะเป นการจ ดแบบ การ กระจายแบบไทย จะทาให ย อหน าท งด านหน าและด านหล งกระจายไปเท าๆก น ม ความเป นระเบ ยบ สวยงาม สามารถทาได โดยการลากเม าส ไปย งพ นท ทางานแล วคล กขวา -> Paragraph หร ออ กว ธ หน งค อไปท Home (tab) -> คล กท Dialog box launcher ของ Paragraph (group) จากน นจะสามารถต งค า Alignment เป น Thai Distributed และค า Line Spacing เป น Single จะทาให บรรท ดห างก น 1 บรรท ด หน า 4 จาก 12

5 1.3 การใช ฟ งก ช นต าง ๆ 1. การใช เลขหร อจ ดอ ตโนม ต เม อต องการทารายการท เป นข อ ๆ สามารถทาได โดยอ ตโนม ต โดย ไปท Home (tab) -> Paragraph (group) -> Numbering ** เม อเราต องการจบรายการ และข นย อหน าใหม ให ท าการกดป ม Enter ท แป นพ มพ 2 คร ง ถ าต องการให รายการข นมาอ ก 1 ลาด บช น ให ทาการคล กขวาท ตรงน น แล วเล อก Decrease indent หร อถ าต องการลงไปอ ก 1 ลาด บช น ให เล อก Increase Indent หน า 5 จาก 12

6 ถ าต องการเร มน บใหม ให คล กขวา แล วเล อก Restart at 1 หร อถ าอยากเปล ยนร ปแบบ ให เล อก Bullets หร อ Numbering 2. การใส ร ปภาพ เราสามารถใส ร ปภาพได หลายว ธ เช น ทาการค ดลอกร ปภาพจากท อ นแล ว นามาวางในเอกสาร การเร ยกไฟล ร ปภาพท เราม จากฮาร ดด สก หร อการเร ยกร ปภาพจากคล ปอาร ท เป นต น ถ าจะ เร ยกจากคล ปอาร ท ให ไปท Insert (tab) -> Illustrations (group) -> Clip Art จากน นจะปรากฏแถบ Clip Art ทางด านขวาม อ เราสามารถใส คาค นได เพ อการหาเฉพาะ ร ปภาพท เราต องการ เม อได ร ปท ต องการแล ว ให คล กท ร ปน น จะได ร ปท ต องการในเอกสาร หน า 6 จาก 12

7 3. การตรวจสอบสะกดคาผ ด ถ าม คาผ ด โปรแกรมจะข ดเส นใต ส แดงให ทาให เราร ว าเราต อง ตรวจสอบ (อาจจะไม ผ ด แต โปรแกรมไม ร จ กคาน นก ได ) โดยโปรแกรมจะแนะนาคาท ถ กต องให เรา ให เราคล กขวา ท คาท ผ ดน น แล วเล อกคาท ถ กต องจากเมน หร อถ าเราค ดว าไม ผ ด ให เล อก Add to Dictionary 4. การแก ไขร ปภาพ ภาพท เรานาเข ามาน น เราสามารถวางตาแหน งหร อจ ดการได ตามต องการ ให คล กซ ายท ภาพน น แล วเล อก Format (tab) -> Arrange (group) -> Position หน า 7 จาก 12

8 จะทาให เราเล อนภาพไปวางในตาแหน งต างๆ ได อย างอ สระ ถ าต องการจ ดการก บภาพน น สามารถจ ดการได โดยการปร บค าต างๆโดยไปท Format (tab) -> Adjust (group) โดยเราสามารถเปล ยนส (recolor), ความสว าง (brightness), การต ดก นของส (contrast) ฯลฯ ได 5. การใส ตาราง ให คล กท Insert (tab) -> Tables (group) -> Table ให คล กซ ายท ตารางท เราสร าง จะประกฏ tab ท ช อว า Design และ Layout ข นมา ไว ใช สาหร บ การจ ดร ปแบบของตาราง หน า 8 จาก 12

9 6. การใส ห วและท ายกระดาษ ให ไปท insert (tab) -> Header & Footer แล วเล อก Header หร อ Footer แล วใส ค าตามท เราต องการ ถ าต องการใส เลขหน า ให เล อก Page Number 7. การใส เช งอรรถ (Footnote) ค อการอ างท มา หร อคาอธ บายเพ มเต มในห วข อน น ๆ สามารถทาได โดย ไปท คาท ต องการอธ บายเพ มเต ม แล วไปท References (tab) -> Footnotes (group) -> Insert Footnote หน า 9 จาก 12

10 8. การเพ มคอล มน ถ าต องการทาเอกสารหลายคอล มน เช น แผ นพ บ เป นต น สามารถท าได โดยไปท Page Layout (tab) -> Page Setup (group) -> Column แล วเล อกจานวนตามท ต องการ หน า 10 จาก 12

11 2. จงพ มพ เอกสารต อไปน ประว ต ความเป นมาของมหาว ทยาล ยบ รพา มหาว ทยาล ยบ รพา ต งอย เลขท 169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนส ข อาเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร ม เน อท ท งส น 647 ไร 2 งาน 1 ตารางวา ได พ ฒนามาจากว ทยาล ยว ชาการการศ กษาบางแสน ซ งเป น สถาบ นอ ดมศ กษาแห งแรกท ต งข นในส วนภ ม ภาค โดยม พ ธ สถาปนาข นเม อว นท 8 กรกฎาคม 2498 ในป 2517 ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ได ร บการเปล ยนฐานะเป นมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ โดย พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ทาให ว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน ม ฐานะเป นมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒว ทยาเขตบางแสน (มศว. บางแสน) ในป 2533 มหาว ทยาล ยบ รพาม ฐานะเป นมหาว ทยาล ยเอกเทศตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยบ รพา ต งแต ว นท 30 กรกฎาคม 2533 เป นต นมา จวบจนกระท งว นท 9 มกราคม 2551 มหาว ทยาล ยบ รพาได ปร บเปล ยนจากมหาว ทยาล ยของร ฐเป นหน วยงานในกาก บของร ฐ ปร ชญามหาว ทยาล ยบ รพา สร างเสร มป ญญา ใฝ หาความร ค ค ณธรรม ช นาส งคม ส ประจามหาว ทยาล ยบ รพา ส ประจามหาว ทยาล ย ค อ ส เทา-ทอง ส เทาเป นส สมอง หมายถ ง ความเจร ญทางสต ป ญญา ส ทอง หมายถ ง ค ณธรรม ส เทา-ทอง หมายถ ง บ ณฑ ตจากมหาว ทยาล ยบ รพา เป นผ กอรปด วยสต ป ญญาและค ณธรรม คาขว ญมหาว ทยาล ยบ รพา o ส โข ปญญา ปฏ ลาโภ 1 o ความได ป ญญา ให เก ดส ข ต นไม ประจามหาว ทยาล ยบ รพา o มะพร าว 1 ภาษาบาล หน า 11 จาก 12

12 3. จงสร างแผ นพ บท ให ความร เก ยวก บสาขาท น ส ตกาล งศ กษาอย โดยใช ร ปแบบในล กษณะด านล างท เป น 3 คอล มน หน า 12 จาก 12

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร เน อหาสาระ 1. ความหมายของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 3. ประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 4. ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 5. ส วนประกอบของโปรแกรมเพ

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i an เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท i สารบ ญ ความร เบ องต นเก ยวก บ

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5

หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยย อยท 1 ความร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word 2007 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 แบบทดสอบม จานวน 10 ข อ 10 คะแนน เวลา 10 นาท คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท

More information

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน ตอนท 1 โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน โดย นายน วรรณ ไชยร ตน โรงเร ยนว ดหนองเป ด อ าเภอย านตาขาว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตร ง เขต 1 โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมส าเร จร ปเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช งานเฉพาะทาง

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เน อหาท เร ยนร เก ยวก บ คะแนน ดาวน โหลดเอกสาร. Microsoft Word 2007 1 intro 8/3/2010 เร ยบเร ยงโดย อ.ดร.ช ร เตชว ฒ และอ.

เน อหาท เร ยนร เก ยวก บ คะแนน ดาวน โหลดเอกสาร. Microsoft Word 2007 1 intro 8/3/2010 เร ยบเร ยงโดย อ.ดร.ช ร เตชว ฒ และอ. ภาควชาวทยาการคอมพวเตอร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะวทยาศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม คะแนน คะแนนแบ งเป น 3 ส วน กลางภาค 40 ปลายภาค 40 คะแนนการบ าน 20 รวม 100 คะแนนการบ าน 20

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

Microsoft Word XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Word XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Word XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า Microsoft Word XP...1 1. ความร เบ องต น (Introduction)... 1 1.1 การเร ยกใช Microsoft Word XP... 1 1.2 การเปล ยน Menu bar จากภาษาไทยเป นภาษาอ

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS. Excel ม ช อเส ยงในด านการค านวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต างๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

บทนำ ท ศน ย คงสน น 8 ส งหำคม 2556

บทนำ ท ศน ย คงสน น 8 ส งหำคม 2556 บทนำ ค ม อคอมพ วเตอร หล กส ตร Microsoft Word 2010 ระด บส ง ฉบ บน จ ดท ำข นเพ อควำมสะดวกแก ผ เข ำร บกำรอบรม ให สำมำรถศ กษำและ ปฏ บ ต ตำม ขณะร บฟ งกำรบรรยำยกำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได อย ำงม

More information