แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย"

Transcription

1 แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย นายต ลยฤทธ สมน ก รายงานผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ (ล ขส ทธ ของว ทยาล ยข าราชการต ลาการศาลย ต ธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม)

2 แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย นายต ลยฤทธ สมน ก

3 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม รายงานผลงานส วนบ คคล เร อง แนวทางการใช เทคโนโลย ในศาลช นต น กรรมการท ปร กษา นายอด ลย ข นทอง ท ปร กษาร วม อน ม ต ให เป นส วนหน งของการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8.. (นายอด ลย ข นทอง) กรรมการท ปร กษา. (นายธนส ทธ น ลก าแหง) ผ พ พากษาศาลฎ กา ประธานกรรมการอ านวยการอบรม และพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8

4 ก ตต กรรมประกาศ รายงานฉบ บน เป นส วนหน งของการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 ส บเน องจากผ เข ยนม ความสนใจเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศและได น ามาใช ในการปฏ บ ต งานมา ต งแต เข าร บราชการในศาลย ต ธรรม จ งได ศ กษาหาความร เก ยวก บกฎหมาย นโยบายของประธานศาลฎ กา ตลอดจนแผนแม บทหร อย ทธศาสตร ส าน กงานศาลย ต ธรรม ในการน าเอาเทคโนโลย ด งกล าวมาร บใช ใน การบร หารงานและการบร การประชาชนตลอดมา โดยเฉพาะอย างย งขณะน ส าน กงานศาลย ต ธรรมก าล ง พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อน ามาใช ในระบบงานศาลย ต ธรรมให ได ประโยชน ส งส ดตาม นโยบายของท านประธานศาลฎ กา ท งน ได ด าเน นการในศาลในกร งเทพมหานครและปร มณฑลเป น ต นแบบก อนท จะน าไปปร บใช ก บศาลย ต ธรรมท วประเทศ และเน องจากผ เข ยนเคยศ กษาด งานในศาลแพ ง ธนบ ร ซ งม ความก าวหน ามากท ส ดศาลหน ง ศ กษาข อม ลการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลจ งหว ด อ ตรด ตถ และศ กษาส งเกตการใช เทคโนโลย ในศาลจ งหว ดล าพ นซ งผ เข ยนก าล งปฏ บ ต ราชการท ศาล ด งกล าว จ งถ อเป นกรณ ศ กษาส าหร บการท ารายงานน การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในระบบการ ท างานของศาลย ต ธรรมท กศาลย งม ป ญหาข อข ดข องอ กหลายประการ ท าให ไม สามารถปฏ บ ต การได เต ม ร ปแบบในเวลาอ นสมควรซ งผ เข ยนได น าเสนอไว ในรายงานน แล ว โดยหว งว าจะเป นแนวทางในการแก ไข ป ญหาด งกล าวได บ าง นายต ลยฤทธ สมน ก ผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลจ งหว ดล าพ น

5 สารบ ญ หน า บทท 1 สภาพป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น 1 ว ตถ ประสงค 2 ขอบเขตการศ กษาและผลท คาดว าจะได ร บ 2 บทท 2 แผนย ทธศาสตร นโยบายประธานศาลฎ กาและกฎหมายท เก ยวข อง 3 การด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร และนโยบายประธานศาลฎ กา 10 บทท 3 รายละเอ ยดของป ญหาและแนวทางแก ไข 19 กรณ ศ กษาศาลแพ งธนบ ร 19 กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดอ ตรด ตถ 21 กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดล าพ น 23 บทท 4 บทสร ปและข อเสนอแนะ 27 ภาคผนวก 28

6 บทท 1 สภาพป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โลกย คป จจ บ นม การน าเทคโนโลย สารสนเทศ (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY :ICT) มาใช ในท กวงการ เป นย คโลกไร พรหมแดนเน องจากการพ ฒนาระบบการ ส อสารท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น การถ ายทอดข อม ลข าวสาร การแลกเปล ยนเทคโนโลย ระหว าง ประเทศท าได อย างรวดเร ว อ ปกรณ ท เก ยวข องพ ฒนาก าวหน าแบบก าวกระโดด บางประเภทเพ งซ อว นน แต ร งข นกล บกลายเป นของตกร นล าสม ยไม สามารถรองร บเทคโนโลย ท เข ามาแทนท ได การเปล ยนแปลง ของร ปแบบการส อส มพ นธ ในท กระด บของส งคมด งกล าว กลายเป นป จจ ยส าค ญอย างหน งในการด าเน น ช ว ตของมน ษย และการด าเน นงานของท กองค กรรวมท งศาลย ต ธรรม เน องจากเป นองค กรท ต องท าหน าท ในการอ านวยความย ต ธรรมแก ประชาชนผ ม อรรถคด ซ งน บว นจ านวนคด และความย งยากม มากข นเป น ล าด บ ท าให เก ดภาระหน าท หน กย งข นเป นเงาตามต ว ในขณะท การเพ มจ านวนบ คคลากรให เพ ยงพอก บ งานเป นไปได ยาก การบร หารจ ดการคด ให เป นไปอย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพโดยใช คนเท าเด มจ ง เป นส งจ าเป น โดยเฉพาะอย างย งในย คสม ยท ถ อประชาชนเป นศ นย กลาง ศาลย ต ธรรมย งต องพ ฒนา ตนเองให เป นร ปแบบของผ ให บร การ ม ใช ในร ปแบบเด มท ต องให ม การร องขอบร การ กล าวค อจะต อง เป นผ ให บร การน บแต ย นค าฟ องไปจนถ งว นท ศาลม ค าพ พากษาและบ งค บคด หากจะให ค ความต อง เด นทางไปศาลท กคร งท กข นตอนย อมเป นภาระท ค อนข างหน ก เส ยท งเวลาและค าใช จ ายจ านวนมาก โดยเฉพาะศาลในกร งเทพมหานครหร อเม องใหญ ในภ ม ภาคท ม ป ญหาด านการจราจร การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เป นเคร องม อช วยการท างานจ งเป นว ถ ทางหน งท เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ ช วยลด เวลาลดข นตอนและลดค าใช จ ายของท กฝ าย อย างไรก ตามศาลย ต ธรรมม ร ปแบบการท างานท สล บซ บซ อนและม ข อม ลจ านวนมหาศาล แต ละศาลเป นเอกเทศในการบร หารงาน ม ร ปแบบการ ปฏ บ ต งานหร อพ ธ การท แตกต างก น บ คคลากรบางส วนย งม ท ศนคต หร อว ฒนธรรมในการท างานในร ป แบบเด ม การน าเทคโนโลย มาปร บใช โดยท นท จ งม ใช เร องกระท าได ง ายด งเช นองค กรทางธ รก จ ซ ง สามารถน าระบบหร อโปรแกรมส าเร จร ปไปใช ได ในธ รก จประเภทเด ยวก นได เก อบท งหมด ผ เก ยวข อง ในกระบวนการย ต ธรรมจะต องปร บต วให ร เท าท นระบบเทคโนโลย ปร บท ศนคต หร อแนวค ดในหล ก กฎหมายไปตามความก าวหน าของเทคโนโลย เพ อให สามารถต ความและว น จฉ ยให เข าก บระบบ เทคโนโลย สม ยใหม ท ดเท ยมก บอารยะประเทศ ท งน เพ อพ ฒนากระบวนการพ จารณาพ พากษาคด ของ ศาลย ต ธรรมขอเทยให ม ประส ทธ ภาพ เอ ออ านวยความย ต ธรรมให แก ประชาชนอย างแท จร ง

7 ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาเก ยวก บนโยบายของประธานศาลฎ กา ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร พ นธก จ และ กฎหมายท รองร บการใช เทคโนโลย สารสนเทศในกระบวนการพ จารณาพ พากษาคด และการบร การแก ค ความหร อประชาชนท วไป 2. เพ อศ กษาถ งสภาพและป ญหาการน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ก บการด าเน นกระบวน พ จารณาพ พากษาคด และการให บร การของศาลย ต ธรรม 3. เพ อศ กษาหาแนวทางการแก ไขป ญหาข อข ดข องการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ใน ระบบงานศาลย ต ธรรมเพ อให เก ดประโยชน ส งส ด ขอบเขตการศ กษา ศ กษากฎหมายเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส งเกตและเร ยนร ว ธ การน าเทคโนโลย ด งกล าวไปใช ปฏ บ ต งานในศาลแพ งธนบ ร ศาลจ งหว ดอ ตรด ตถ และศาลจ งหว ดล าพ น ผลท คาดว าจะได ร บ ท าให ทราบถ งความก าวหน าเทคโนโลย สารสนเทศ กฎหมายเก ยวก บการใช เทคโนโลย ในการ พ จารณาพ พากษาคด ทราบถ งป ญหาและแนวทางการแก ไขป ญหาข อข ดข อง ตลอดจนความความส าเร จ ในการน าเทคโนโลย สารสนเทศด งกล าวมาใช ในการด าเน นการของศาลย ต ธรรม อ นจะเป นแนวทางให ผ บร หารในศาลช นต นน าไปปร บใช ในการปฏ บ ต งานต อไป 2

8 บทท 2 แผนย ทธศาสตร นโยบายประธานศาลฎ กา และกฎหมายเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ(ICT) ศาลย ต ธรรมม ภารก จในการอ านวยความย ต ธรรมแก ประชาชนตามหล กน ต ธรรม และภายใต กรอบของกฎหมายร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ มาตรา 40 ท บ ญญ ต ว า บ คคลย อมม ส ทธ ในกระบวนการย ต ธรรมต อไปน (1) ส ทธ เข าถ งกระบวนการย ต ธรรมได โดยง าย สะดวก รวดเร วและ ท วถ ง หมายความว าศาลต องด าเน นกระบวนพ จารณาพ พากษาคด โดยรวดเร ว ซ งสอดคล องก บ หล กส ภาษ ตท ว า หากผ พ พากษาล าช าในการต ดส นคด แล ว ก เท าก บว าปฏ เสธความย ต ธรรม (Justice delayed is Justice denied แต เน องด วยป จจ บ นม เหต ป จจ ยหลายประการท อาจท าให กระบวนการ พ จารณาคด ไม สามารถด าเน นการให เสร จส นในเวลาอ นรวดเร วได การจ ดการบร หารคด ให ม ประส ทธ ภาพจ งเป นส งจ าเป น ในช วงหลายป ท ผ านมาศาลย ต ธรรมเห นความส าค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ จ งได ด าเน นการพ ฒนาและปร บปร งใช เป นเคร องม อ ท าให บร หารจ ดการคด ให เสร จส นใน เวลาอ นสมควร สอดคล องเหมาะสมก บสภาพส งคมท เปล ยนแปลง โดยก าหนดแผนการพ ฒนาไว ในแผน ย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม ด งน 1. แผนย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรมเก ยวก บการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) ป จจ บ นค อแผนย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม พ.ศ ว ส ยท ศน ด าน ICT ของศาลย ต ธรรม เป นองค กรท นสม ยท ม การน า ICT มาใช สน บสน นภารก จงานด านต ลาการอย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผล และม งส การเป นศ นย กลางการให บร การสารสนเทศท เก ยวข องก บงานคด แก ประชาชน ด วยข อม ลท ท นสม ย ถ กต อง สะดวก รวดเร ว และเสมอภาค 1.2 ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบ ICT ย ทธศาสตร ท 1 สร างมาตรฐานข อม ลและระบบงานสารสนเทศ เพ อสามารถเช อมโยง/ แลกเปล ยนข อม ลระหว างหน วยงานภายในและภายนอก ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในองค กรด าน ICT เพ อรองร บการเป น ศาลอ เล กทรอน กส (e-court) ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนา ICT ให รองร บภารก จขององค กร และสน บสน นกระบวนการ ย ต ธรรม เพ อก าวส การเป นศ นย กลางสารสนเทศด านต ลาการ ย ทธศาสตร ท 4 การวางแผนปฏ บ ต การเพ อเพ มศ กยภาพการปฏ บ ต งาน 1.3 พ นธก จด าน ICT ของส าน กงานศาลย ต ธรรม พ ฒนาและส งเสร มการน า ICT มาใช ในการบร หารภายในองค กร 3

9 1.3.2 พ ฒนาบ คลากรในองค กรท กระด บให สามารถใช ICT ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ เสร มสร างและพ ฒนาระบบข อม ล/ข อสนเทศขององค กรให ม มาตรฐาน และ สามารถเช อมโยงเคร อข ายเพ อการส อสาร แลกเปล ยนข อม ลระหว างหน วยงาน อ นจะน าไปส การเป น ศ นย กลางข อม ลด านต ลาการ เผยแพร ข อม ลและข าวสารด านต ลาการ เพ อให สาธารณชนเก ดความร ความเข าใจ และม ส วนร วมในกระบวนการย ต ธรรม 1.4 เป าหมายโดยรวมของการพ ฒนาระบบ ICT พ ฒนาและยกระด บข อม ลในองค กรให ม ความเป นเอกภาพและม มาตรฐานท สามารถเช อมโยงแลกเปล ยนข อม ลระหว างหน วยงานอ นจะน าไปส การเป นศ นย กลางการให บร การข อม ล ข อสนเทศด านงานคด พ ฒนาความร ความสามารถด าน ICT แก ต ลาการและข าราชการส าน กงานศาล ย ต ธรรมด วยว ธ ศ กษาฝ กอบรม และด งานอย างต อเน อง พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด าน ICT ให ท วถ งและเท าเท ยมก นท กหน วยงานเพ อเป น เคร องม อในการแสวงหาข อม ล ข อสนเทศ และความร ท เป นประโยชน ต อการด าเน นงาน 2. นโยบายด าน ICT ของประธานศาลฎ กา(1 ต ลาคม ก นยายน 2554) 2.1 สน บสน นการใช เทคโนโลย ใหม เพ อการพ จารณาพ พากษาคด และสน บสน นการบร หารงาน ย ต ธรรม 2.2 เร งร ดให จ ดท าระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการต ดตามส านวนและจ ดเก บฐานข อม ลคด ของศาลท วประเทศให เป นมาตรฐานเด ยวก น โดยม รายละเอ ยดและกรอบเวลาท ช ดเจน 2.3 พ ฒนาระบบเทคโนโลย ในการพ จารณาพ พากษาคด เพ อให รองร บก บบทบ ญญ ต ของกฎหมาย ใหม ๆ ได ท น 2.4 สน บสน นส งเสร มให ศาลย ต ธรรมม ระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) และระบบศาล อ เล กทรอน กส (E-court) ท ม ประส ทธ ภาพ เพ อรองร บการอ านวยความย ต ธรรมให แก ประชาชนในอนาคต 2.5 สน บสน นการบ รณาการระบบฐานข อม ลระหว างศาลและหน วยงานในกระบวนการย ต ธรรม เพ อให ม การน าไปใช ส าหร บการพ ฒนากระบวนการย ต ธรรมอย างม ประส ทธ ภาพ ระบบ E-Court ม เป าหมายหล กด งน ค อ (1) ลดข นตอน ลดค าใช จ าย ลดระยะเวลา ลดข อจ าก ดด านระยะทาง ลดความเส ยง (กระบวนการต องสอดคล องก บกฎหมาย และไม ล ดรอนส ทธ ของผ เก ยวข อง) (2) เพ มประส ทธ ภาพในการอ านวยความย ต ธรรมแก ส งคม 4

10 (3) ลดข นตอนและจ านวนคร งในการมาต ดต อราชการ ณ ท ท าการศาลของค ความและ บ คลากรในกระบวนการย ต ธรรม โดยใช ส อเทคโนโลย (4) เพ มช องทางการร บส งเอกสารทางคด ระหว างค ความ บ คลากรในกระบวนการ ย ต ธรรมก บศาล โดยใช ส อเทคโนโลย (5) บร การและแลกเปล ยนข อม ลคด ข าวสาร ความร ระหว างค ความและกระบวนการ ย ต ธรรม โดยใช ส อเทคโนโลย โดยม ท ศทางในการน ามาใช ในกระบวนการย ต ธรรมด งน (1) ระบบไต สวน ผ ดฟ อง/ฝากข งทางส ออ เล กทรอน กส (2) ระบบส บพยานทางไกลทางส ออ เล กทรอน กส (3) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (4) ระบบขอออกหมายจ บหมายค นทางส ออ เล กทรอน กส (5)ระบบร บส งค าค ความและเอกสารคด ทางส ออ เล กทรอน กส (6)ระบบบ นท กภาพและเส ยงพยานทางส ออ เล กทรอน กส (7) ระบบส บค นฐานข อม ลคด และค าพ พากษาทาง Internet (8) ระบบประชาส มพ นธ ข าวสารกระบวนการย ต ธรรมทางส ออ เล กทรอน กส (9)ระบบเช อมโยงแลกเปล ยนองค ความร ทางส ออ เล กทรอน กส 5 3. กฎหมายและข อก าหนดท เก ยวก บการน าเทคโนโลย มามาใช ในการพ จารณาพ พากษาคด เพ อให การด าเน นกระบวนพ จารณาพ พากษาคด เป นไปโดยรวดเร วและม ประส ทธ ภาพท ดเท ยม ก บอารยประเทศ ฝ ายน ต บ ญญ ต ได ออกกฎหมายเก ยวก บการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการ พ จารณาพ พากษาคด และประธานศาลฎ กาได ออกข อก าหนดให เป นไปตามกฎหมายด งกล าว ค อ 3.1 กฎหมายว าด วยไต สวนและการส บพยานโดยระบบการประช มทางจอภาพ การไต สวนผ ต องหาโดยจ ดให ม การถ ายทอดภาพและเส ยงในล กษณะการประช ม ทางจอภาพ (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 87/1) การส บพยานทางไกลโดยการถ ายทอดภาพและเส ยงในล กษณะการประช มทาง จอภาพ (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 230/1) การขอให ศาลท าการส บพยานบ คคลท อย นอกศาลโดยระบบการประช มทาง จอภาพ (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความแพ ง มาตรา 120/4) การส บพยานบ คคลท อย นอกศาลโดยระบบการประช มทางจอภาพ (VIDEO CONFERENCE) (ข อก าหนดศาลทร พย ส นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศ พ.ศ.2540 ข อ 32)

11 3.1.5 การไต สวนพยานบ คคลท อย นอกศาลโดยระบบการประช มทางจอภาพ (VIDEO CONFERENCE) (ข อก าหนดข อก าหนดเก ยวก บการด าเน นคด ของศาลฎ กาแผนกคด อาญาของผ ด ารง ต าแหน งทางการเม อง พ.ศ ข อ 20) โดยขณะน อย ระหว างด าเน นการเพ อให ประธานศาลฎ กาออกข อบ งค บให เป นไปตามกฎหมาย ด งกล าวข างต น ค อ (ก) ข อบ งค บของประธานศาลฎ กาว าด วยการสอบถามผ ต องหาหร อไต สวน พยานหล กฐานในการออกหมายข งผ ต องหาในล กษณะการประช มทางจอภาพ พ.ศ.... (ข) ข อบ งค บของประธานศาลฎ กาว าด วยการส บพยานคด อาญาท อย นอกศาลในล กษณะ การประช มทางจอภาพ พ.ศ.... (ค) ข อก าหนดของประธานศาลฎ กาว าด วยการส บพยานบ คคลท อย นอกศาลโดยระบบ การประช มทางจอภาพ พ.ศ.... ส าหร บการต ดต งระบบการส อสารการประช มทางไกลผ านจอภาพ (VDO Conference) ป จจ บ น อย ในระหว างด าเน นการโครงการต ดต งระบบส อสารทางไกลผ านจอภาพ (VDO Conference) และ โครงการต ดต งอ ปกรณ แผงวงจรควบค มระบบส อสารทางไกลผ านจอภาพ (VDO Controller system) ท ศาลฎ กา ศาลอ ทธรณ ศาลช นต นในกร งเทพมหานคร ศาลแขวงและศาลจ งหว ดท วประเทศ และจ ดท า โครงการต ดต งระบบส อสารทางไกลผ านจอภาพ (Web Conference) ท ศาลท กศาลท วประเทศ เพ อขยาย ผลระบบการส อสารทางไกลผ านจอภาพให ครบท งระบบ 3.2. กฎหมายว าด วยการบ นท กค าให การและค าเบ กความของพยานด วยส อเทคโนโลย สารสนเทศ การบ นท กการเบ กความของพยานโดยใช ว ธ การบ นท กลงในว สด ซ งสามารถ ถ ายทอดออกเป นภาพหร อเส ยง หร อโดยใช ว ธ การอ นใดซ งค ความและพยานสามารถตรวจสอบถ งความ ถ กต องของบ นท กการเบ กความน นได (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความแพ ง มาตรา 121) การจ ดให ม การบ นท กภาพและเส ยงการถามปากค าเด กโดยพน กงานสอบสวน ซ ง สามารถน าออกถ ายทอดได อย างต อเน องไว เป นพยานในคด บางประเภท (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณา ความอาญา มาตรา 133 ทว ) ให น าบทบ ญญ ต ในมาตรา 133 ทว และมาตรา 172 ตร มาใช บ งค บโดยอน โลม แก การไต สวนม ลฟ องในคด ท พยานเป นเด กอาย ไม เก นส บแปดป ท งในคด ท ราษฎรเป นโจทก และในคด ท พน กงานอ ยการเป นโจทก (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 171 วรรคสอง) การบ นท กค าเบ กความพยานลงในว สด ซ งสามารถถ ายทอดออกเป นภาพและเส ยง ซ งสามารถตรวจสอบถ งความถ กต องของการบ นท กได และให ศาลอ ทธรณ ศาลฎ กาใช การบ นท กด งกล าว ประกอบการพ จารณาคด ด วย ท งน ตามหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขท ก าหนดในข อบ งค บของประธาน ศาลฎ กา (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 172) 6

12 3.2.4 การถ ายทอดภาพและเส ยงค าให การของผ เส ยหายหร อพยานท เป นเด กอาย ไม เก น ส บแปดป ท ได บ นท กไว ในช นสอบสวนตามมาตรา 133 ทว หร อช นไต สวนม ลฟ องตามมาตรา 171 วรรค สอง ต อหน าค ความ (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 172 ตร ) ร บฟ งส อภาพและเส ยงค าให การของพยานน นในช นสอบสวนตามมาตรา 133 ทว หร อช นไต สวนม ลฟ องตามมาตรา 171 วรรคสอง กรณ ท ไม ได ต วพยานมาเบ กความเพราะม เหต จ าเป น อย างย ง (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 172 ตร ) การบ นท กการเบ กความของพยานโดยใช เคร องม อในการบ นท กเส ยงหร อภาพและ เส ยง (ข อก าหนดศาลทร พย ส นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศ พ.ศ.2540 ข อ 26) การบ นท กค าพยานโดยใช ว ธ การบ นท กลงในว สด ซ งสามารถถ ายทอดเป นภาพ หร อเส ยงหร อโดยใช ว ธ การอ นใด ซ งค ความและพยานสามารถตรวจสอบถ งความถ กต องของบ นท กการ เบ กความน นได ตามท บ ญญ ต ไว ในประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความแพ ง มาตรา 121 วรรคสอง (ข อก าหนดของประธานศาลฎ กาว าด วยการด าเน นกระบวนพ จารณาและการปฏ บ ต หน าท ของเจ าพน กงาน คด ในคด ผ บร โภค พ.ศ ข อ 23) การบ นท กการพ จารณาโดยใช เคร องม อบ นท กเส ยงและเคร องม อบ นท กภาพและ เส ยงท กคด (ข อก าหนดข อก าหนดเก ยวก บการด าเน นคด ของศาลฎ กาแผนกคด อาญาของผ ด ารงต าแหน ง ทางการเม อง พ.ศ ข อ 19) 3.3 กฎหมายว าด วยการถ ายทอดการเบ กความทางระบบส ออ เล กทรอน กส การจ ดให พยานเบ กความโดยไม ให พยานเผช ญหน าโดยตรงก บจ าเลย ด วยว ธ การ ใช โทรท ศน วงจรป ด ส ออ เล กทรอน กส หร อว ธ อ น (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 172) การส บพยานท เป นเด กอาย ไม เก นส บแปดป ให ม การถ ายทอดภาพและเส ยงไปย ง ห องพ จารณาด วย (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 172 ตร (ป จจ บ นศาลย ต ธรรมได ต ด ต งระบบการถ ายทอดการเบ กความทางส ออ เล กทรอน กส ในศาลเยาวชนและครอบคร วและห องส บพยาน เด กของศาลต าง ๆ ท วประเทศ) 3.4 กฎหมายว าด วยการต ดต อส อสารระหว างศาลทางส อเทคโนโลย สารสนเทศ การต ดต อระหว างศาลล มละลายก บศาลอ นอาจท าโดยโทรสาร ส ออ เล กทรอน กส หร อส อทางเทคโนโลย สารสนเทศประเภทอ นแทนการต ดต อโดยทางไปรษณ ย ด วนพ เศษหร อประกอบ ก น เพ อให กระบวนพ จารณาเป นไปโดยสะดวก รวดเร วและเท ยงธรรม (ข อก าหนดคด ล มละลาย พ.ศ ข อ 4) การต ดต อระหว างศาลทร พย ส นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศก บศาลอ น อาจท าโดยโทรสาร ส ออ เล กทรอน กส หร อส อทางเทคโนโลย สารสนเทศประเภทอ นแทนการต ดต อโดย ทางไปรษณ ย ด วนพ เศษหร อประกอบก น เพ อให กระบวนพ จารณาเป นไปโดยสะดวก รวดเร ว และเท ยง ธรรม (ข อก าหนดศาลทร พย ส นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศ พ.ศ.2540 ข อ 5) 7

13 3.4.3 การด าเน นการใดๆ ระหว างศาลช นต นก บศาลอ ทธรณ จะด าเน นการโดยทางโทร สารหร อส อเทคโนโลย สารสนเทศอ นใดก ได (พระราชบ ญญ ต ว ธ พ จารณาคด ผ บร โภค พ.ศ.2551 มาตรา 8) การอ ทธรณ ค าส งศาลเก ยวก บว ธ การค มครองช วคราวก อนพ พากษา การด าเน น การใดๆ ระหว างศาลช นต นและศาลอ ทธรณ ศาลอาจด าเน นการทางโทรสารหร อส อเทคโนโลย สาร สนเทศอ นใดก ได (ข อก าหนดของประธานศาลฎ กาว าด วยการด าเน นกระบวนพ จารณาและการปฏ บ ต หน าท ของเจ าพน กงานคด ในคด ผ บร โภค พ.ศ ข อ 27) 3.5 กฎหมายว าด วยการร บส งค าค ความหร อเอกสาร ระหว างค ความก บศาล โดยส อเทคโนโลย สาร สนเทศ การส งค าค ความหร อเอกสารอ นใด หร อการแจ งว นน ด ค าส งของศาลหร อข อความ อย างอ นไปย งค ความหร อบ คคลอ นใดในคด ผ บร โภค ศาลอาจส งให ด าเน นการโดยทางไปรษณ ย ลง ทะเบ ยนตอบร บ โทรศ พท โทรสาร ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส หร อส อเทคโนโลย สารสนเทศอ นใดก ได (พระราชบ ญญ ต ว ธ พ จารณาคด ผ บร โภค พ.ศ มาตรา 16) การส งหร อแจ งโดยทางโทรสาร จดหมายอ เล กทรอน กส หร อส อเทคโนโลย สาร สนเทศอย างอ น หากศาลใดม ความพร อมก ให ด าเน นการได ท งน ให เป นไปตามประกาศส าน กงานศาลย ต ธรรมว าด วยเร องหล กเกณฑ และว ธ การส งค าค ความหร อเอกสารทางไปรษณ ย โทรสาร หร อจดหมาย อ เล กทรอน กส (ข อก าหนดของประธานศาลฎ กาว าด วยการด าเน นกระบวนพ จารณาและการปฏ บ ต หน าท ของเจ าพน กงานคด ในคด ผ บร โภค พ.ศ ข อ 12) การส งค าค ความหร อเอกสารต อพน กงานเจ าหน าท ของศาล ค ความอาจส งโดย ทาง..(3) จดหมายอ เล กทรอน กส (ข อบ งค บของประธานศาลฎ กาว าด วยการส งค าค ความหร อเอกสารต อ พน กงานเจ าหน าท ของศาลหร อต อค ความอ กฝ ายหน งโดยทางไปรษณ ย โทรสาร หร อจดหมาย อ เล กทรอน กส พ.ศ ข อ 4) ท งน ส าน กงานศาลย ต ธรรมด าเน นการพ ฒนาระบบการร บส งค าค ความหร อเอกสารทาง อ เล กทรอน กส ข น เพ อใช เป นช องทางในการส อสารระหว างค ความก บศาล หร อระหว างศาลก บค ความ โดยส อเทคโนโลย สารสนเทศ เป นระบบท ทนายความสามารถลงทะเบ ยนเพ อใช เป นช องทางในการต ด ต อส อสารก บศาลต างๆ ท วประเทศ ซ งขณะน ม เฉพาะกรณ ท ศาลน นได ออกประกาศเพ อให ด าเน นการใน ระบบน แล วเท าน น 3.6 กฎหมายว าด วยการขอออกหมายจ บหมายค นและการส งหมายทางส อเทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดส งส าเนาหมายจ บหร อหมายค นไปย งผ ร องขอโดยทางโทรสาร ส อ อ เล กทรอน กส หร อส อเทคโนโลย สารสนเทศประเภทอ น(ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 59) 8

14 3.6.2 การจ ดการตามหมายจ บน นจะจ ดการตามเอกสารหร อหล กฐานอย างหน งอย างใด ด งต อไปน ก ได (3) ส าเนาหมายท ส งทางโทรสาร ส ออ เล กทรอน กส หร อส อเทคโนโลย สารสนเทศ ประเภทอ น (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 59) การร องขอออกหมายจ บหมายค น ในกรณ จ าเป นเร งด วนและม เหต อ นควรซ งผ ร อง ขอไม อาจไปพบผ พ พากษาได ผ ร องขออาจร องขอต อผ พ พากษาทางโทรศ พท โทรสาร ส ออ เล กทรอน กส หร อส อเทคโนโลย สารสนเทศประเภทอ น (ข อบ งค บของประธานศาลฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ เก ยวก บการออกค าส งหร อหมายอาญา พ.ศ ข อ 28) โดยส าน กงานศาลย ต ธรรมได ด าเน นการพ ฒนาระบบการขอออกหมายจ บหมายค นและ การส งหมายทางระบบอ เล กทรอน กส ข น เป นระบบท เจ าพน กงานท ม หน าท ในการร องขอออกหมายจ บ หร อหมายค นต อศาลสามารถขอลงทะเบ ยนเพ อใช เป นช องทางในการต ดต อส อสารก บศาลต างๆ ท ว ประเทศ ซ งขณะม เฉพาะกรณ ท ศาลน นได ออกประกาศเพ อให ด าเน นการในระบบน แล วเท าน น ส วนศาล อาญาอย ในระหว างการด าเน นการเตร ยมความพร อมในการน าระบบน มาใช 3.7 กฎหมายว าด วยการร บฟ งข อม ลคอมพ วเตอร เป นพยานหล กฐาน ข อก าหนดคด ล มละลาย พ.ศ ข อ 20 ศาลอาจร บฟ งข อม ลท บ นท กโดยเคร องคอมพ วเตอร หร อประมวลผลโดย เคร องคอมพ วเตอร เป นพยานหล กฐานในคด ได หาก ข อก าหนดศาลทร พย ส นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศ พ.ศ.2540 ข อ 33 ศาลอาจร บฟ งข อม ลท บ นท กโดยเคร องคอมพ วเตอร หร อประมวลผลโดย เคร องคอมพ วเตอร เป นพยานหล กฐานในคด ได หาก.. -ข อก าหนดเก ยวก บการด าเน นคด ของศาลฎ กาแผนกคด อาญาของผ ด ารงต าแหน งทางการเม อง พ.ศ ข อ 13 ศาลอาจร บฟ งข อม ลท บ นท กโดยเคร องคอมพ วเตอร หร อเคร องประมวล ผลโดยเคร องคอมพ วเตอร เป นพยานหล กฐานในคด ได หาก พระราชบ ญญ ต ว าด วยธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส พ.ศ มาตรา 11 ห ามม ให ปฏ เสธการร บฟ งข อม ลอ เล กทรอน กส เป นพยานหล กฐานใน กระบวนการพ จารณาตามกฎหมายท งในคด แพ ง คด อาญา หร อคด อ นใด เพ ยงเพราะเหต ว าเป นข อม ล อ เล กทรอน กส.. ให น าความในวรรคหน งมาใช บ งค บก บส งพ มพ ออกของข อม ลอ เล กทรอน กส ด วย พระราชบ ญญ ต ว าด วยธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส (ฉบ บท 2) พ.ศ (หมายเหต :- เหต ผลในการประกาศใช พระราชบ ญญ ต ฉบ บน ค อ...ย งไม ม บทบ ญญ ต ท ก าหนดให สามารถน าเอกสารซ งเป นส งพ มพ ออกของข อม ลอ เล กทรอน กส มาใช แทนต นฉบ บหร อให เป น พยานหล กฐานในศาลได...) 9

15 3.7.5 พระราชบ ญญ ต ว าด วยธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส พ.ศ มาตรา 12/1 ให น าบทบ ญญ ต ในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช บ งค บ ก บเอกสารหร อข อความท ได ม การจ ดท าหร อแปลงให อย ในร ปของข อม ลอ เล กทรอน กส ในภายหล งด วย ว ธ การทางอ เล กทรอน กส และการเก บร กษาเอกสารและข อความด งกล าวด วยโดยอน โลม การจ ดท าหร อแปลงเอกสารและข อความให อย ในร ปของข อม ลอ เล กทรอน กส ตามวรรคหน งให เป นไปตามหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการก าหนด [มาตรา 12/1 เพ มเต มโดยมาตรา 7 แห งพระราชบ ญญ ต ว าด วยธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2551(ราชก จจาน เบกษาเล ม 125 ตอนท 33 ก หน า 81 ว นท 13 ก มภาพ นธ 2551)] การจ ดท าหร อแปลงเอกสารหร อข อความให อย ในร ปของข อม ลอ เล กทรอน กส ในภายหล งด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส อย ในระหว างการประช มหาข อสร ปเพ อออกเป นแนวทางปฏ บ ต ท ม มาตรฐานต อไป พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ มาตรา 25 ข อม ล ข อม ลคอมพ วเตอร หร อข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ท พน กงานเจ าหน าท ได มาตามพระราชบ ญญ ต น ให อ างและร บฟ งเป นพยานหล กฐานตามบทบ ญญ ต แห ง ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญาหร อกฎหมายอ นอ นว าด วยการส บพยานได แต ต องเป นชน ดท ม ได เก ดข นจากการจ งใจม ค าม นส ญญา ข เข ญ หลอกลวง หร อโดยม ชอบประการอ น 10 การด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร และนโยบายประธานศาลฎ กา ส าน กงานศาลย ต ธรรมโดยส าน กเทคโนโลย สารสนเทศด าเน นการพ ฒนาโปรแกรมบร หาร ส านวน ม เป าหมายน าไปใช ในท กศาลเป นมาตรฐานเด ยวก นท วประเทศภายในป 2555 โดยจ ดท าโครง การศาลต นแบบและสร างโปรแกรมระบบสารสนเทศส านวนคด ศาลช นต นและศาลอ ทธรณ ใช ในกล ม ศาลต นแบบก อนรวม 14 ศาล ค อ (1) กล มศาลอ ทธรณ ได แก ศาลอ ทธรณ ศาลอ ทธรณ ภาค 1 (2) กล ม ศาลแรงงาน ได แก ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค 2 (3) กล มศาลเยาวชนและครอบคร ว ได แก ศาล เยาวชนและครอบคร วกลาง ศาลเยาวชนและครอบคร วจ งหว ดปท มธาน ศาลเยาวชนและครอบคร ว จ งหว ดสม ทรปราการ (4) กล มศาลจ งหว ด ได แก ศาลจ งหว ดธ ญบ ร ศาลจ งหว ดนนทบ ร ศาลจ งหว ด ปท มธาน ศาลจ งหว ดสม ทรปราการ (5) กล มศาลแขวง ได แก ศาลแขวงธนบ ร ศาลแขวงพระนครใต ศาลแขวงสม ทรปราการ โดยได จ ดแบ งกล มการท างานและความร บผ ดชอบไว ให ช ดเจน ค อ (ก) กล มงานประชาส มพ นธ ม อ านาจหน าท ด งน -บร การข อม ลคด และข อม ลข าวสารท งทางโทรศ พท (Call center)และ Web Site -บร การจ ดท าค าร อง ค าขอ ค าแถลง ให ประชาชนทาง -บร การประชาชนท มาศาล โดยใช net book

16 -ควบค มด แลการจ ดบอร ดท ทรรศการและป ายต าง ๆ -ส ารวจความพ งพอใจของประชาชน -รายงานต อผ บร หารเก ยวก บข อม ล ป ญหาข อข ดข องในการให บร การ -ท าข าว วารสาร แผ นพ บต าง ๆ -เผยแพร ประชาส มพ นธ ก จการของศาลทางส อต าง ๆ (ข) กล มงานร บฟ อง เจ าหน าท ม อ านาจหน าท ด งน -ร บค าฟ อง ค าร อง ค าร องขอต งต นคด -ร บเง นค าธรรมเน ยมศาล ค าน าหมาย ค าประกาศ เง นกลาง -ปลดหมาย -ร บค าร องขอฟ นฟ -สร างส านวนคด -ลงข อม ลบ นท กในฐานข อม ล -ย อฟ องลงสารบบคด ด า -ควบค มว นน ดพ จารณาคด -เก บ-ตรวจสอบประว ต ผ ต องหา/จ าเลย/ค ความ -ท าค าให การร บสารภาพคด อาญา -ออกหมายเร ยก ส าเนาค าฟ อง -ร บค าร องผ ดฟ อง-ฝากข ง -ออกหมายข ง/หมายจ าค ก/หมายปล อย -ออกหน งส อแจ งเจ าหน าท ค มประพฤต ว นน ดรายงานต ว -ออกหมายจ บ/หมายค น -ท าค าร องขอปล อยช วคราว ท าส ญญาประก น -ข นทะเบ ยนควบค มนายประก นอาช พ บร ษ ทประก น -ควบค มการผ ดส ญญาประก น -บ งค บคด นายประก น - รวบรวมจ ดเก บค าว น จฉ ยต าง ๆ (ค) กล มงานส งหมาย ม อ านาจหน าท ด งน -จ ายหมาย -ท าเร องขอเบ กเง นและจ ายเง นค าส งหมาย -ส งหน งส อ หมายข ามเขต -ควบค มการลงผลหมายของเจ าหน าท ผ ส งหมาย (ง) กล มงานเก บส านวนคด ด า ม อ านาจหน าท ด งน 11

17 -ร บค าค ความ -ร บค าค ความทาง -ลงข อม ลค าส งศาล -ต ดตามผลการส งหมายก อนจ ายส านวน -ออกหมายต าง ๆ -ตรวจสอบใบลอย แก ไข/บ นท กข อม ลในฐานข อม ลก อนจ ายส านวน -เตร ยมการจ ายส านวนทางคอมพ วเตอร -ออกหน งส อแจ งเต อนค ความ/พยาน ในระบบคด ต อเน อง 2 คร ง -ร บเง นค าธรรมเน ยม ค าน าหมาย -ออกใบเสร จร บเง น (จ) กล มงานไกล เกล ยระง บข อพ พาท ม อ านาจหน าท ด งน -สร างส านวนไกล เกล ย -ควบค มว นน ดไกล เกล ย -เตร ยมการจ ายส าเนวนไกล เกล ยทางคอมพ วเตอร -ด าเน นงานในระบบงานไกล เกล ย -ด าเน นการไกล เกล ยทาง -ออกหน งส อ และหมายต าง ๆ ท เก ยวข องก บงานไกล เกล ย (ฉ) กล มงานช วยพ จารณาคด ประกอบด วยงานหน าบ ลล งก และศ นย น ดความ ม อ านาจ หน าท ด งน -ควบค มการลงข อม ลของหน าบ ลล งก -ควบค มการจ ดท าค าพ พากษา/ค าส ง ให เสร จภายในก าหนดเวลา -ต ดตามผลหมายก อนว นน ด -ควบค มการน ดคด จ ดการพ เศษ คด ต อเน องให เป นไปตามระเบ ยบ(โดยไม ม ศ นย น ดความ) -ร บเง นค าธรรมเน ยม ค าน าหมาย ท ย นในว นน ดพ จารณาคด -ออกใบเสร จร บเง น -หน าบ ลล งก พ มพ ค าพ พากษ/ค าส ง คด ท กประเภท -ออกค าบ งค บและหมายต าง ๆ -ลงว นน ดคด จ ดการพ เศษ/คด น ดต อเน อง/คด ไกล เกล ย (ช) กล มงานเก บส านวนคด แดง ประกอบด วยงานเก บส านวนคด แดง งานสารบรรณคด ม อ านาจหน าท ด งน -ร บค าค ความ 12

18 -ลงข อม ลค าส งต าง ๆ -ร บเง นค าธรรมเน ยม ค าน าหมาย -ออกใบเสร จร บเง น -สร างส านวนคด สาขา -ควบค มว นน ดพ จารณาคด สาขา -ปลดหมาย -ออกหมายต งเจ าพน กงานบ งค บคด และหมายต าง ๆ -ออกหน งส องานสารบรรณคด -ปลดเผาส านวน (ซ) กล มงานสารบบความ ม อ านาจหน าท ด งน -ค ดลอกค าพ พากษาลงสารบบความคด แดง -ควบค มการออกเลขคด แดง -เก บสถ ต ผลงานค าพ พากษาของศาลช นต น และของศาลส ง -จ ดเก บค ฉบ บค าพ พากษา (ฌ) กล มงานอ ทธรณ -ฎ กา ม อ านาจหน าท ด งน -ร บอ ทธรณ /ฎ กา -ร บเง นค าธรรมเน ยม ค าน าหมาย ค าฤชาธรรมเน ยมต าง ๆ (ใช ร วมก บงานร บ ฟ อง/งานเก บส านวนคด แดง แล วแต กรณ ) -ควบค มว นน ดอ านค าพ พากษา/ค าส งศาลส ง -ออกหมายน ด หมายต าง ๆ ท เก ยวข อง -ออกหน งส อเช ญชวนไกล เกล ยช นอ ทธรณ /ฎ กา -ควบค มว นส งส านวนไปศาลส ง -ควบค มการส งหน งส อแจ งค าส งการอ านกล บไปศาลส ง -ควบค มการด าเน นการตามค าส งศาล เช น ก าหนดว นครบแก อ ทธรณ /ฎ กา ก าหนดวางเง น (ญ) กล มงานบร หารท วไป ม อ านาจหน าท ด งน -ร บค าค ความ หมายข ามเขต -ลงข อม ลหน งส อ หมายข ามเขตในระบบฐานข อม ล -พ มพ ประกาศหน งส อพ มพ -ควบค มการจ ดประช ม - ควบค มเวลาปฏ บ ต ราชการของบ คคลากร -แจ งข อม ลข าวสารตามหน งส อเว ยน ระเบ ยบ/ค าส งต าง ๆ 13

19 (ฑ) กล มงานการเง นและพ สด ม อ านาจหน าท ด งน -ร บเง นค าธรรมเน ยมท กประเภท -บร การค นเง น(กรณ เร งด วน) -ร บช าระเง นด วยบ ตรเครด ต -บร การท าค าร องขอร บเง น/เช ค ให ค ความ -ออกใบเสร จร บเง นค าฤชาธรรมเน ยมตามค าค ความท ส งทาง E Mail -ควบค มคร ภ ณฑ และพ สด (ฒ) กล มงานเทคโนโลย ม อ านาจหน าท ด งน -ควบค มด แลว สด อ ปกรณ คอมพ วเตอร -ก าก บด แล Web Site และ Intra Net -ฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมสารสนเทศส านวนคด และโปรแกรมอ น -ควบค มด แลระบบเคร อข าย -พ ฒนาร ปแบบและโปรแกรมการท างาน การใช เทคโนโลย สารสนเทศจะเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานครอบคล มท กระบบ ค อ (1)ระบบส านวนคด -สามารถรองร บการสร างประเภทส านวนคด ได อย างไม ม ข อจ าก ด (ป จจ บ นใน แต ละศาลย งก าหนดประเภทส านวนคด และอ กษรย อของประเภทคด แตกต างก น) -สามารถเช อมโยงส านวนคด ท ม ความเก ยวเน องก บคด อ นท ม ความส มพ นธ ก น ได และสามารถค ดลอกข อม ลจากส านวนหน งไปย งอ กส านวนได -สามารถบ นท กข อม ลของบ คคล/องค กรท เก ยวข องก บส านวนคด ได ไม จ าก ด -เจ าหน าท งานร บฟ องอาจม หน าท และความร บผ ดชอบในการบ นท กข อม ลเข าส ระบบมากข น แต จะท าให งานอ นๆ ลดภาระในการบ นท กข อม ล โดยสามารถเร ยกใช ข อม ลท บ นท กมาจาก งานร บฟ อง เช นข อม ลเก ยวก บบ คคลในคด -งานร บฟ องต องให บร การในล กษณะ one stop service มากย งข น (ป ญหา-เจ าหน าท งานร บฟ อง ย งบ นท กข อม ลส าค ญไม ถ กต องครบถ วน) (2)ระบบค ความ -สามารถบ นท กค าค ความและค าส งศาลได ท กประเภท และสามารถเช อมโยงข อ ม ลไปให บร การประชาชนผ านต บร การข อม ล Touch Screen และทางระบบ Internet (ป ญหา-เจ าหน าท ท เก ยวข องก บการบ นท กค าค ความ ย งบ นท กข อม ลเข าส ระบบ ค าค ความไม ครบถ วนสมบ รณ อาจท าให การบร การขอร บทราบผลค าส งของศาลไม ม ประส ทธ ภาพ) 14

20 (3)ระบบหมาย -สามารถบ นท กข อม ลการออกหมายขาว หมายส และหมายต างศาลได ท ก ประเภท -สามารถพ มพ หมายออกจากระบบได อย างสะดวกรวดเร วสามารถบ นท กข อม ล การออกหมายขาว หมายส และหมายต างศาล -สามารถค านวณอ ตราค าส งหมายและต ดเง นค าน าหมายได (ป ญหา-ศาลแต ละแห ง ย งพ มพ ข อม ลลงในหมายด วยข อความท แตกต างก น ศาล ต องส งกระดาษส ท เป นกระดาษเปล าเพ อใช ก บหมายส ) (4)ระบบประกาศ -สามารถบ นท กข อม ลการประกาศตามค าส งศาลได ท กประเภท -สามารถต ดเง นค าประกาศได -สามารถพ มพ ประกาศตามค าส งศาลได ท กประเภท (ป ญหา-เจ าหน าท บ นท กข อม ลประกาศไม ครบถ วน) (5)ระบบพ จารณาคด -สามารถสร างตารางการน ดคด ของศาลได ท กประเภท -สามารถบ นท กผลการพ จารณาคด ของศาลได ท กประเภท (ป ญหา-เจ าหน าท บ นท กข อม ลไม ครบถ วน ท าให โปรแกรมไม สามารถค านวณ ผลเก ยวก บสถ ต ได และศาลแต ละแห งย งก าหนดตารางและร ปแบบการน ดคด แตกต างก น) (6)ระบบการเง น -สามารถออกใบเสร จร บเง นได ท กประเภท และรองร บการช าระเง นด วยบ ตร เครด ต -สามารถออกใบเสร จได ท กจ ดท ต องการ (One stop service) -สามารถจ าย/ค นเง นได ท กประเภท -สามารถจ ดท าบ ญช การร บ/จ าย/ค นเง น เม อส นว นท าการได ท กประเภท (ป ญหา-ท กศาลย งไม บ นท กเง นกลางค างจ ายเข าส ระบบ ท าให ไม สามารถจ ดท า บ ญช การเง นคด ได อย างสมบ รณ ) (7)ระบบสารบบค าต ดส น -สามารถออกเลขคด แดงได ท กจ ด -สามารถบ นท กผลค าต ดส นและผ ต ดส นได ท กช นศาล -สามารถสแกนค าพ พากษาไว ในฐานข อม ลได (ป ญหา-เจ าหน าท บ นท กข อม ลผลค าต ดส นไม ครบถ วนสมบ รณ ) (8)ระบบอ ทธรณ /ฎ กา 15

21 -สามารถต ดตามคด ท อย ในระหว างการอ ทธรณ /ฎ กา ได ท กประเภท (ป ญหา-ฐานข อม ลเด มของหลายศาลไม ม ข อม ลการอ ทธรณ /ฎ กา และเจ าหน าท ย งไม น าข อม ลจากสารบบมาบ นท กลงในโปรแกรมให ครบถ วนสมบ รณ ) (9)ระบบประก น/ค าประก น -สามารถบ นท กข อม ลการประก น/ค าประก น และพ มพ เอกสารเก ยวก บการ ประก น/ค าประก นได ท กประเภท (ป ญหา-เจ าหน าท ย งบ นท กข อม ลเก ยวก บการผ ดส ญญาประก นไม ครบถ วน สมบ รณ ) (10)ระบบปร บ -สามารถบ นท กและต ดตามข อม ลการผ อนช าระค าปร บตามค าส งศาลได (ป ญหา-เจ าหน าท ย งบ นท กข อม ลเก ยวก บผ อนช าระค าปร บไม ครบถ วน) (11)ระบบบ งค บคด -สามารถสร างส านวนบ งค บคด และต ดตามข อม ลข นตอนการบ งค บคด รวมท ง ผลการผ อนช าระค าปร บในช นบ งค บคด ได -สามารถรายงานผลการบ งค บคด เข าส ฐานข อม ลคด กลางได (ป ญหา-เจ าหน าท ย งไม เห นความส าค ญในการใช ระบบน เท าท ควร) (12)ระบบสารบาญส านวน -สามารถบ นท กข อม ลเก ยวก บเอกสารแยกเก บและการค นเอกสาร -สามารถบ นท กและพ มพ สารบาญเอกสารในส านวนคด -สามารถส บค นสารบรรณข อม ลหน งส อร บ/ส งท เก ยวข องก บส านวนคด (13)ระบบร บ/ส งส านวน -สามารถบ นท กข อม ลเก ยวก บการร บส งส านวนคด ของแผนกงานต างๆได อย าง สะดวก -สามารถต ดตามส านวนคด ได อย างรวดเร ว (ป ญหา-หลายศาลย งไม ถน ดในการใช ระบบบาร โค ด) (14)ระบบสารบรรณศาล -สามารถบ นท กข อม ลเก ยวก บการร บ/ส งหน งส อสารบรรณท วไป และสาร บรรณคด ได ท กแผนกภายในศาล (ป ญหา-เจ าหน าท งานต างๆ ย งไม ใช ระบบสารบรรณคด ในการส งหน งส อเก ยว ก บคด เน องจากเห นว าเป นงานของแผนกสารบรรณ) (15)ระบบหมายจ บ/หมายค น -สามารถบ นท กข อม ลเก ยวก บหมายจ บ/หมายค น 16

22 -สามารถต ดตามข อม ลท ย งไม ม การรายงานผลได -สามารถส งข อม ลเข าส ฐานข อม ลหมายจ บ/หมายค นของฐานข อม ลกลางได (ป ญหา-เจ าหน าท ย งม ข อข ดข องเก ยวก บระบบปฎ บ ต ในการบ นท กข อม ลหมาย จ บ/หมายค นเข าส ระบบ) (16)ระบบสถ ต คด -สามารถประมวลผลข อม ลสถ ต คด ได ท กประเภท -สามารถส งข อม ลสถ ตคด ของศาลเข าส ฐานข อม ลสถ ต คด กลางได โดยไม ต อง ส งรายงานผลเป นกระดาษให ส าน กงานศาลย ต ธรรม (ป ญหา-เจ าหน าท หลายแผนกย งบ นท กข อม ลท ส าค ญต อการประมวลผลสถ ต คด ไม ถ กต องครบถ วน ท าให การประมวลผลสถ ต คด โดยโปรแกรมไม สมบ รณ และต องปร บเทคน คของ โปรแกรมอ กบางส วนเพ อให การประมวลผลทางสถ ตคด ม ความสมบ รณ มากย งข น) (17)ระบบจ ายส านวนคด -สามารถสร างระบบการจ ายส านวนคด ให แก ผ เก ยวข องได ท งแบบรายคด และ แบบต อเน อง (ป ญหา-ห วหน าศาลแต ละศาลย งม เทคน คในการจ ายส านวนคด ท แตกต างก น ท า ให ย งไม สามารถพ ฒนาระบบการจ ายส านวนให ม มาตรฐานได ) (18)ระบบสารสนเทศผ บร หาร/ผ พ พากษา -สามารถรายงานผลคด ในม มมองท ผ บร หารและผ พ พากษาต องการได (ป ญหา-ย งขาดความช ดเจนเก ยวก บสถานะม มมองความต องการของผ บร หาร และผ พ พากษา เน องจากท ผ านมาผ บร หารและผ พ พากษาส วนใหญ ไม ได ใช โปรแกรมด วยตนเอง ท าให ย ง ไม ได ข อสร ปท ช ดเจน) (19)ระบบต ดตามคด -สามารถรายงานผลการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท แต ละคน หร อในแต ละงานใน ภาพรวมได -สามารถต ดตามการบ นท กข อม ลท ย งไม สมบ รณ เพ อแก ไขให สมบ รณ ได (ป ญหา-ย งขาดการวางระบบการตรวจสอบของห วหน างาน) (20)ระบบบ คลากรศาล -สามารถบ นท กข อม ลเก ยวก บประว ต และข อม ลส วนบ คคลของบ คลากรของ ศาล รวมท งบ คคลท เก ยวข องก บงานราชการศาลได ท กประเภท (เช น ผ ประน ประนอม ทนายขอแรง) ด งน จ งเห นได ช ดเจนว าส าน กงานศาลย ต ธรรมตระหน กถ งความส าค ญของการใช ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม โดยได วางแผนและด าเน นการ ด าเน นการ 17

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information