แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย"

Transcription

1 แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย นายต ลยฤทธ สมน ก รายงานผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ (ล ขส ทธ ของว ทยาล ยข าราชการต ลาการศาลย ต ธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม)

2 แนวทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โดย นายต ลยฤทธ สมน ก

3 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม รายงานผลงานส วนบ คคล เร อง แนวทางการใช เทคโนโลย ในศาลช นต น กรรมการท ปร กษา นายอด ลย ข นทอง ท ปร กษาร วม อน ม ต ให เป นส วนหน งของการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8.. (นายอด ลย ข นทอง) กรรมการท ปร กษา. (นายธนส ทธ น ลก าแหง) ผ พ พากษาศาลฎ กา ประธานกรรมการอ านวยการอบรม และพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8

4 ก ตต กรรมประกาศ รายงานฉบ บน เป นส วนหน งของการอบรมหล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 ส บเน องจากผ เข ยนม ความสนใจเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศและได น ามาใช ในการปฏ บ ต งานมา ต งแต เข าร บราชการในศาลย ต ธรรม จ งได ศ กษาหาความร เก ยวก บกฎหมาย นโยบายของประธานศาลฎ กา ตลอดจนแผนแม บทหร อย ทธศาสตร ส าน กงานศาลย ต ธรรม ในการน าเอาเทคโนโลย ด งกล าวมาร บใช ใน การบร หารงานและการบร การประชาชนตลอดมา โดยเฉพาะอย างย งขณะน ส าน กงานศาลย ต ธรรมก าล ง พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อน ามาใช ในระบบงานศาลย ต ธรรมให ได ประโยชน ส งส ดตาม นโยบายของท านประธานศาลฎ กา ท งน ได ด าเน นการในศาลในกร งเทพมหานครและปร มณฑลเป น ต นแบบก อนท จะน าไปปร บใช ก บศาลย ต ธรรมท วประเทศ และเน องจากผ เข ยนเคยศ กษาด งานในศาลแพ ง ธนบ ร ซ งม ความก าวหน ามากท ส ดศาลหน ง ศ กษาข อม ลการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลจ งหว ด อ ตรด ตถ และศ กษาส งเกตการใช เทคโนโลย ในศาลจ งหว ดล าพ นซ งผ เข ยนก าล งปฏ บ ต ราชการท ศาล ด งกล าว จ งถ อเป นกรณ ศ กษาส าหร บการท ารายงานน การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในระบบการ ท างานของศาลย ต ธรรมท กศาลย งม ป ญหาข อข ดข องอ กหลายประการ ท าให ไม สามารถปฏ บ ต การได เต ม ร ปแบบในเวลาอ นสมควรซ งผ เข ยนได น าเสนอไว ในรายงานน แล ว โดยหว งว าจะเป นแนวทางในการแก ไข ป ญหาด งกล าวได บ าง นายต ลยฤทธ สมน ก ผ พ พากษาห วหน าคณะในศาลจ งหว ดล าพ น

5 สารบ ญ หน า บทท 1 สภาพป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น 1 ว ตถ ประสงค 2 ขอบเขตการศ กษาและผลท คาดว าจะได ร บ 2 บทท 2 แผนย ทธศาสตร นโยบายประธานศาลฎ กาและกฎหมายท เก ยวข อง 3 การด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร และนโยบายประธานศาลฎ กา 10 บทท 3 รายละเอ ยดของป ญหาและแนวทางแก ไข 19 กรณ ศ กษาศาลแพ งธนบ ร 19 กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดอ ตรด ตถ 21 กรณ ศ กษาศาลจ งหว ดล าพ น 23 บทท 4 บทสร ปและข อเสนอแนะ 27 ภาคผนวก 28

6 บทท 1 สภาพป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศในศาลช นต น โลกย คป จจ บ นม การน าเทคโนโลย สารสนเทศ (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY :ICT) มาใช ในท กวงการ เป นย คโลกไร พรหมแดนเน องจากการพ ฒนาระบบการ ส อสารท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น การถ ายทอดข อม ลข าวสาร การแลกเปล ยนเทคโนโลย ระหว าง ประเทศท าได อย างรวดเร ว อ ปกรณ ท เก ยวข องพ ฒนาก าวหน าแบบก าวกระโดด บางประเภทเพ งซ อว นน แต ร งข นกล บกลายเป นของตกร นล าสม ยไม สามารถรองร บเทคโนโลย ท เข ามาแทนท ได การเปล ยนแปลง ของร ปแบบการส อส มพ นธ ในท กระด บของส งคมด งกล าว กลายเป นป จจ ยส าค ญอย างหน งในการด าเน น ช ว ตของมน ษย และการด าเน นงานของท กองค กรรวมท งศาลย ต ธรรม เน องจากเป นองค กรท ต องท าหน าท ในการอ านวยความย ต ธรรมแก ประชาชนผ ม อรรถคด ซ งน บว นจ านวนคด และความย งยากม มากข นเป น ล าด บ ท าให เก ดภาระหน าท หน กย งข นเป นเงาตามต ว ในขณะท การเพ มจ านวนบ คคลากรให เพ ยงพอก บ งานเป นไปได ยาก การบร หารจ ดการคด ให เป นไปอย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพโดยใช คนเท าเด มจ ง เป นส งจ าเป น โดยเฉพาะอย างย งในย คสม ยท ถ อประชาชนเป นศ นย กลาง ศาลย ต ธรรมย งต องพ ฒนา ตนเองให เป นร ปแบบของผ ให บร การ ม ใช ในร ปแบบเด มท ต องให ม การร องขอบร การ กล าวค อจะต อง เป นผ ให บร การน บแต ย นค าฟ องไปจนถ งว นท ศาลม ค าพ พากษาและบ งค บคด หากจะให ค ความต อง เด นทางไปศาลท กคร งท กข นตอนย อมเป นภาระท ค อนข างหน ก เส ยท งเวลาและค าใช จ ายจ านวนมาก โดยเฉพาะศาลในกร งเทพมหานครหร อเม องใหญ ในภ ม ภาคท ม ป ญหาด านการจราจร การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เป นเคร องม อช วยการท างานจ งเป นว ถ ทางหน งท เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ ช วยลด เวลาลดข นตอนและลดค าใช จ ายของท กฝ าย อย างไรก ตามศาลย ต ธรรมม ร ปแบบการท างานท สล บซ บซ อนและม ข อม ลจ านวนมหาศาล แต ละศาลเป นเอกเทศในการบร หารงาน ม ร ปแบบการ ปฏ บ ต งานหร อพ ธ การท แตกต างก น บ คคลากรบางส วนย งม ท ศนคต หร อว ฒนธรรมในการท างานในร ป แบบเด ม การน าเทคโนโลย มาปร บใช โดยท นท จ งม ใช เร องกระท าได ง ายด งเช นองค กรทางธ รก จ ซ ง สามารถน าระบบหร อโปรแกรมส าเร จร ปไปใช ได ในธ รก จประเภทเด ยวก นได เก อบท งหมด ผ เก ยวข อง ในกระบวนการย ต ธรรมจะต องปร บต วให ร เท าท นระบบเทคโนโลย ปร บท ศนคต หร อแนวค ดในหล ก กฎหมายไปตามความก าวหน าของเทคโนโลย เพ อให สามารถต ความและว น จฉ ยให เข าก บระบบ เทคโนโลย สม ยใหม ท ดเท ยมก บอารยะประเทศ ท งน เพ อพ ฒนากระบวนการพ จารณาพ พากษาคด ของ ศาลย ต ธรรมขอเทยให ม ประส ทธ ภาพ เอ ออ านวยความย ต ธรรมให แก ประชาชนอย างแท จร ง

7 ว ตถ ประสงค 1. เพ อศ กษาเก ยวก บนโยบายของประธานศาลฎ กา ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร พ นธก จ และ กฎหมายท รองร บการใช เทคโนโลย สารสนเทศในกระบวนการพ จารณาพ พากษาคด และการบร การแก ค ความหร อประชาชนท วไป 2. เพ อศ กษาถ งสภาพและป ญหาการน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ก บการด าเน นกระบวน พ จารณาพ พากษาคด และการให บร การของศาลย ต ธรรม 3. เพ อศ กษาหาแนวทางการแก ไขป ญหาข อข ดข องการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ใน ระบบงานศาลย ต ธรรมเพ อให เก ดประโยชน ส งส ด ขอบเขตการศ กษา ศ กษากฎหมายเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส งเกตและเร ยนร ว ธ การน าเทคโนโลย ด งกล าวไปใช ปฏ บ ต งานในศาลแพ งธนบ ร ศาลจ งหว ดอ ตรด ตถ และศาลจ งหว ดล าพ น ผลท คาดว าจะได ร บ ท าให ทราบถ งความก าวหน าเทคโนโลย สารสนเทศ กฎหมายเก ยวก บการใช เทคโนโลย ในการ พ จารณาพ พากษาคด ทราบถ งป ญหาและแนวทางการแก ไขป ญหาข อข ดข อง ตลอดจนความความส าเร จ ในการน าเทคโนโลย สารสนเทศด งกล าวมาใช ในการด าเน นการของศาลย ต ธรรม อ นจะเป นแนวทางให ผ บร หารในศาลช นต นน าไปปร บใช ในการปฏ บ ต งานต อไป 2

8 บทท 2 แผนย ทธศาสตร นโยบายประธานศาลฎ กา และกฎหมายเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ(ICT) ศาลย ต ธรรมม ภารก จในการอ านวยความย ต ธรรมแก ประชาชนตามหล กน ต ธรรม และภายใต กรอบของกฎหมายร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ มาตรา 40 ท บ ญญ ต ว า บ คคลย อมม ส ทธ ในกระบวนการย ต ธรรมต อไปน (1) ส ทธ เข าถ งกระบวนการย ต ธรรมได โดยง าย สะดวก รวดเร วและ ท วถ ง หมายความว าศาลต องด าเน นกระบวนพ จารณาพ พากษาคด โดยรวดเร ว ซ งสอดคล องก บ หล กส ภาษ ตท ว า หากผ พ พากษาล าช าในการต ดส นคด แล ว ก เท าก บว าปฏ เสธความย ต ธรรม (Justice delayed is Justice denied แต เน องด วยป จจ บ นม เหต ป จจ ยหลายประการท อาจท าให กระบวนการ พ จารณาคด ไม สามารถด าเน นการให เสร จส นในเวลาอ นรวดเร วได การจ ดการบร หารคด ให ม ประส ทธ ภาพจ งเป นส งจ าเป น ในช วงหลายป ท ผ านมาศาลย ต ธรรมเห นความส าค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ จ งได ด าเน นการพ ฒนาและปร บปร งใช เป นเคร องม อ ท าให บร หารจ ดการคด ให เสร จส นใน เวลาอ นสมควร สอดคล องเหมาะสมก บสภาพส งคมท เปล ยนแปลง โดยก าหนดแผนการพ ฒนาไว ในแผน ย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม ด งน 1. แผนย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรมเก ยวก บการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) ป จจ บ นค อแผนย ทธศาสตร ศาลย ต ธรรม พ.ศ ว ส ยท ศน ด าน ICT ของศาลย ต ธรรม เป นองค กรท นสม ยท ม การน า ICT มาใช สน บสน นภารก จงานด านต ลาการอย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผล และม งส การเป นศ นย กลางการให บร การสารสนเทศท เก ยวข องก บงานคด แก ประชาชน ด วยข อม ลท ท นสม ย ถ กต อง สะดวก รวดเร ว และเสมอภาค 1.2 ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบ ICT ย ทธศาสตร ท 1 สร างมาตรฐานข อม ลและระบบงานสารสนเทศ เพ อสามารถเช อมโยง/ แลกเปล ยนข อม ลระหว างหน วยงานภายในและภายนอก ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในองค กรด าน ICT เพ อรองร บการเป น ศาลอ เล กทรอน กส (e-court) ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนา ICT ให รองร บภารก จขององค กร และสน บสน นกระบวนการ ย ต ธรรม เพ อก าวส การเป นศ นย กลางสารสนเทศด านต ลาการ ย ทธศาสตร ท 4 การวางแผนปฏ บ ต การเพ อเพ มศ กยภาพการปฏ บ ต งาน 1.3 พ นธก จด าน ICT ของส าน กงานศาลย ต ธรรม พ ฒนาและส งเสร มการน า ICT มาใช ในการบร หารภายในองค กร 3

9 1.3.2 พ ฒนาบ คลากรในองค กรท กระด บให สามารถใช ICT ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ เสร มสร างและพ ฒนาระบบข อม ล/ข อสนเทศขององค กรให ม มาตรฐาน และ สามารถเช อมโยงเคร อข ายเพ อการส อสาร แลกเปล ยนข อม ลระหว างหน วยงาน อ นจะน าไปส การเป น ศ นย กลางข อม ลด านต ลาการ เผยแพร ข อม ลและข าวสารด านต ลาการ เพ อให สาธารณชนเก ดความร ความเข าใจ และม ส วนร วมในกระบวนการย ต ธรรม 1.4 เป าหมายโดยรวมของการพ ฒนาระบบ ICT พ ฒนาและยกระด บข อม ลในองค กรให ม ความเป นเอกภาพและม มาตรฐานท สามารถเช อมโยงแลกเปล ยนข อม ลระหว างหน วยงานอ นจะน าไปส การเป นศ นย กลางการให บร การข อม ล ข อสนเทศด านงานคด พ ฒนาความร ความสามารถด าน ICT แก ต ลาการและข าราชการส าน กงานศาล ย ต ธรรมด วยว ธ ศ กษาฝ กอบรม และด งานอย างต อเน อง พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด าน ICT ให ท วถ งและเท าเท ยมก นท กหน วยงานเพ อเป น เคร องม อในการแสวงหาข อม ล ข อสนเทศ และความร ท เป นประโยชน ต อการด าเน นงาน 2. นโยบายด าน ICT ของประธานศาลฎ กา(1 ต ลาคม ก นยายน 2554) 2.1 สน บสน นการใช เทคโนโลย ใหม เพ อการพ จารณาพ พากษาคด และสน บสน นการบร หารงาน ย ต ธรรม 2.2 เร งร ดให จ ดท าระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการต ดตามส านวนและจ ดเก บฐานข อม ลคด ของศาลท วประเทศให เป นมาตรฐานเด ยวก น โดยม รายละเอ ยดและกรอบเวลาท ช ดเจน 2.3 พ ฒนาระบบเทคโนโลย ในการพ จารณาพ พากษาคด เพ อให รองร บก บบทบ ญญ ต ของกฎหมาย ใหม ๆ ได ท น 2.4 สน บสน นส งเสร มให ศาลย ต ธรรมม ระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) และระบบศาล อ เล กทรอน กส (E-court) ท ม ประส ทธ ภาพ เพ อรองร บการอ านวยความย ต ธรรมให แก ประชาชนในอนาคต 2.5 สน บสน นการบ รณาการระบบฐานข อม ลระหว างศาลและหน วยงานในกระบวนการย ต ธรรม เพ อให ม การน าไปใช ส าหร บการพ ฒนากระบวนการย ต ธรรมอย างม ประส ทธ ภาพ ระบบ E-Court ม เป าหมายหล กด งน ค อ (1) ลดข นตอน ลดค าใช จ าย ลดระยะเวลา ลดข อจ าก ดด านระยะทาง ลดความเส ยง (กระบวนการต องสอดคล องก บกฎหมาย และไม ล ดรอนส ทธ ของผ เก ยวข อง) (2) เพ มประส ทธ ภาพในการอ านวยความย ต ธรรมแก ส งคม 4

10 (3) ลดข นตอนและจ านวนคร งในการมาต ดต อราชการ ณ ท ท าการศาลของค ความและ บ คลากรในกระบวนการย ต ธรรม โดยใช ส อเทคโนโลย (4) เพ มช องทางการร บส งเอกสารทางคด ระหว างค ความ บ คลากรในกระบวนการ ย ต ธรรมก บศาล โดยใช ส อเทคโนโลย (5) บร การและแลกเปล ยนข อม ลคด ข าวสาร ความร ระหว างค ความและกระบวนการ ย ต ธรรม โดยใช ส อเทคโนโลย โดยม ท ศทางในการน ามาใช ในกระบวนการย ต ธรรมด งน (1) ระบบไต สวน ผ ดฟ อง/ฝากข งทางส ออ เล กทรอน กส (2) ระบบส บพยานทางไกลทางส ออ เล กทรอน กส (3) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (4) ระบบขอออกหมายจ บหมายค นทางส ออ เล กทรอน กส (5)ระบบร บส งค าค ความและเอกสารคด ทางส ออ เล กทรอน กส (6)ระบบบ นท กภาพและเส ยงพยานทางส ออ เล กทรอน กส (7) ระบบส บค นฐานข อม ลคด และค าพ พากษาทาง Internet (8) ระบบประชาส มพ นธ ข าวสารกระบวนการย ต ธรรมทางส ออ เล กทรอน กส (9)ระบบเช อมโยงแลกเปล ยนองค ความร ทางส ออ เล กทรอน กส 5 3. กฎหมายและข อก าหนดท เก ยวก บการน าเทคโนโลย มามาใช ในการพ จารณาพ พากษาคด เพ อให การด าเน นกระบวนพ จารณาพ พากษาคด เป นไปโดยรวดเร วและม ประส ทธ ภาพท ดเท ยม ก บอารยประเทศ ฝ ายน ต บ ญญ ต ได ออกกฎหมายเก ยวก บการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการ พ จารณาพ พากษาคด และประธานศาลฎ กาได ออกข อก าหนดให เป นไปตามกฎหมายด งกล าว ค อ 3.1 กฎหมายว าด วยไต สวนและการส บพยานโดยระบบการประช มทางจอภาพ การไต สวนผ ต องหาโดยจ ดให ม การถ ายทอดภาพและเส ยงในล กษณะการประช ม ทางจอภาพ (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 87/1) การส บพยานทางไกลโดยการถ ายทอดภาพและเส ยงในล กษณะการประช มทาง จอภาพ (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 230/1) การขอให ศาลท าการส บพยานบ คคลท อย นอกศาลโดยระบบการประช มทาง จอภาพ (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความแพ ง มาตรา 120/4) การส บพยานบ คคลท อย นอกศาลโดยระบบการประช มทางจอภาพ (VIDEO CONFERENCE) (ข อก าหนดศาลทร พย ส นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศ พ.ศ.2540 ข อ 32)

11 3.1.5 การไต สวนพยานบ คคลท อย นอกศาลโดยระบบการประช มทางจอภาพ (VIDEO CONFERENCE) (ข อก าหนดข อก าหนดเก ยวก บการด าเน นคด ของศาลฎ กาแผนกคด อาญาของผ ด ารง ต าแหน งทางการเม อง พ.ศ ข อ 20) โดยขณะน อย ระหว างด าเน นการเพ อให ประธานศาลฎ กาออกข อบ งค บให เป นไปตามกฎหมาย ด งกล าวข างต น ค อ (ก) ข อบ งค บของประธานศาลฎ กาว าด วยการสอบถามผ ต องหาหร อไต สวน พยานหล กฐานในการออกหมายข งผ ต องหาในล กษณะการประช มทางจอภาพ พ.ศ.... (ข) ข อบ งค บของประธานศาลฎ กาว าด วยการส บพยานคด อาญาท อย นอกศาลในล กษณะ การประช มทางจอภาพ พ.ศ.... (ค) ข อก าหนดของประธานศาลฎ กาว าด วยการส บพยานบ คคลท อย นอกศาลโดยระบบ การประช มทางจอภาพ พ.ศ.... ส าหร บการต ดต งระบบการส อสารการประช มทางไกลผ านจอภาพ (VDO Conference) ป จจ บ น อย ในระหว างด าเน นการโครงการต ดต งระบบส อสารทางไกลผ านจอภาพ (VDO Conference) และ โครงการต ดต งอ ปกรณ แผงวงจรควบค มระบบส อสารทางไกลผ านจอภาพ (VDO Controller system) ท ศาลฎ กา ศาลอ ทธรณ ศาลช นต นในกร งเทพมหานคร ศาลแขวงและศาลจ งหว ดท วประเทศ และจ ดท า โครงการต ดต งระบบส อสารทางไกลผ านจอภาพ (Web Conference) ท ศาลท กศาลท วประเทศ เพ อขยาย ผลระบบการส อสารทางไกลผ านจอภาพให ครบท งระบบ 3.2. กฎหมายว าด วยการบ นท กค าให การและค าเบ กความของพยานด วยส อเทคโนโลย สารสนเทศ การบ นท กการเบ กความของพยานโดยใช ว ธ การบ นท กลงในว สด ซ งสามารถ ถ ายทอดออกเป นภาพหร อเส ยง หร อโดยใช ว ธ การอ นใดซ งค ความและพยานสามารถตรวจสอบถ งความ ถ กต องของบ นท กการเบ กความน นได (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความแพ ง มาตรา 121) การจ ดให ม การบ นท กภาพและเส ยงการถามปากค าเด กโดยพน กงานสอบสวน ซ ง สามารถน าออกถ ายทอดได อย างต อเน องไว เป นพยานในคด บางประเภท (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณา ความอาญา มาตรา 133 ทว ) ให น าบทบ ญญ ต ในมาตรา 133 ทว และมาตรา 172 ตร มาใช บ งค บโดยอน โลม แก การไต สวนม ลฟ องในคด ท พยานเป นเด กอาย ไม เก นส บแปดป ท งในคด ท ราษฎรเป นโจทก และในคด ท พน กงานอ ยการเป นโจทก (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 171 วรรคสอง) การบ นท กค าเบ กความพยานลงในว สด ซ งสามารถถ ายทอดออกเป นภาพและเส ยง ซ งสามารถตรวจสอบถ งความถ กต องของการบ นท กได และให ศาลอ ทธรณ ศาลฎ กาใช การบ นท กด งกล าว ประกอบการพ จารณาคด ด วย ท งน ตามหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขท ก าหนดในข อบ งค บของประธาน ศาลฎ กา (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 172) 6

12 3.2.4 การถ ายทอดภาพและเส ยงค าให การของผ เส ยหายหร อพยานท เป นเด กอาย ไม เก น ส บแปดป ท ได บ นท กไว ในช นสอบสวนตามมาตรา 133 ทว หร อช นไต สวนม ลฟ องตามมาตรา 171 วรรค สอง ต อหน าค ความ (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 172 ตร ) ร บฟ งส อภาพและเส ยงค าให การของพยานน นในช นสอบสวนตามมาตรา 133 ทว หร อช นไต สวนม ลฟ องตามมาตรา 171 วรรคสอง กรณ ท ไม ได ต วพยานมาเบ กความเพราะม เหต จ าเป น อย างย ง (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 172 ตร ) การบ นท กการเบ กความของพยานโดยใช เคร องม อในการบ นท กเส ยงหร อภาพและ เส ยง (ข อก าหนดศาลทร พย ส นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศ พ.ศ.2540 ข อ 26) การบ นท กค าพยานโดยใช ว ธ การบ นท กลงในว สด ซ งสามารถถ ายทอดเป นภาพ หร อเส ยงหร อโดยใช ว ธ การอ นใด ซ งค ความและพยานสามารถตรวจสอบถ งความถ กต องของบ นท กการ เบ กความน นได ตามท บ ญญ ต ไว ในประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความแพ ง มาตรา 121 วรรคสอง (ข อก าหนดของประธานศาลฎ กาว าด วยการด าเน นกระบวนพ จารณาและการปฏ บ ต หน าท ของเจ าพน กงาน คด ในคด ผ บร โภค พ.ศ ข อ 23) การบ นท กการพ จารณาโดยใช เคร องม อบ นท กเส ยงและเคร องม อบ นท กภาพและ เส ยงท กคด (ข อก าหนดข อก าหนดเก ยวก บการด าเน นคด ของศาลฎ กาแผนกคด อาญาของผ ด ารงต าแหน ง ทางการเม อง พ.ศ ข อ 19) 3.3 กฎหมายว าด วยการถ ายทอดการเบ กความทางระบบส ออ เล กทรอน กส การจ ดให พยานเบ กความโดยไม ให พยานเผช ญหน าโดยตรงก บจ าเลย ด วยว ธ การ ใช โทรท ศน วงจรป ด ส ออ เล กทรอน กส หร อว ธ อ น (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 172) การส บพยานท เป นเด กอาย ไม เก นส บแปดป ให ม การถ ายทอดภาพและเส ยงไปย ง ห องพ จารณาด วย (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 172 ตร (ป จจ บ นศาลย ต ธรรมได ต ด ต งระบบการถ ายทอดการเบ กความทางส ออ เล กทรอน กส ในศาลเยาวชนและครอบคร วและห องส บพยาน เด กของศาลต าง ๆ ท วประเทศ) 3.4 กฎหมายว าด วยการต ดต อส อสารระหว างศาลทางส อเทคโนโลย สารสนเทศ การต ดต อระหว างศาลล มละลายก บศาลอ นอาจท าโดยโทรสาร ส ออ เล กทรอน กส หร อส อทางเทคโนโลย สารสนเทศประเภทอ นแทนการต ดต อโดยทางไปรษณ ย ด วนพ เศษหร อประกอบ ก น เพ อให กระบวนพ จารณาเป นไปโดยสะดวก รวดเร วและเท ยงธรรม (ข อก าหนดคด ล มละลาย พ.ศ ข อ 4) การต ดต อระหว างศาลทร พย ส นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศก บศาลอ น อาจท าโดยโทรสาร ส ออ เล กทรอน กส หร อส อทางเทคโนโลย สารสนเทศประเภทอ นแทนการต ดต อโดย ทางไปรษณ ย ด วนพ เศษหร อประกอบก น เพ อให กระบวนพ จารณาเป นไปโดยสะดวก รวดเร ว และเท ยง ธรรม (ข อก าหนดศาลทร พย ส นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศ พ.ศ.2540 ข อ 5) 7

13 3.4.3 การด าเน นการใดๆ ระหว างศาลช นต นก บศาลอ ทธรณ จะด าเน นการโดยทางโทร สารหร อส อเทคโนโลย สารสนเทศอ นใดก ได (พระราชบ ญญ ต ว ธ พ จารณาคด ผ บร โภค พ.ศ.2551 มาตรา 8) การอ ทธรณ ค าส งศาลเก ยวก บว ธ การค มครองช วคราวก อนพ พากษา การด าเน น การใดๆ ระหว างศาลช นต นและศาลอ ทธรณ ศาลอาจด าเน นการทางโทรสารหร อส อเทคโนโลย สาร สนเทศอ นใดก ได (ข อก าหนดของประธานศาลฎ กาว าด วยการด าเน นกระบวนพ จารณาและการปฏ บ ต หน าท ของเจ าพน กงานคด ในคด ผ บร โภค พ.ศ ข อ 27) 3.5 กฎหมายว าด วยการร บส งค าค ความหร อเอกสาร ระหว างค ความก บศาล โดยส อเทคโนโลย สาร สนเทศ การส งค าค ความหร อเอกสารอ นใด หร อการแจ งว นน ด ค าส งของศาลหร อข อความ อย างอ นไปย งค ความหร อบ คคลอ นใดในคด ผ บร โภค ศาลอาจส งให ด าเน นการโดยทางไปรษณ ย ลง ทะเบ ยนตอบร บ โทรศ พท โทรสาร ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส หร อส อเทคโนโลย สารสนเทศอ นใดก ได (พระราชบ ญญ ต ว ธ พ จารณาคด ผ บร โภค พ.ศ มาตรา 16) การส งหร อแจ งโดยทางโทรสาร จดหมายอ เล กทรอน กส หร อส อเทคโนโลย สาร สนเทศอย างอ น หากศาลใดม ความพร อมก ให ด าเน นการได ท งน ให เป นไปตามประกาศส าน กงานศาลย ต ธรรมว าด วยเร องหล กเกณฑ และว ธ การส งค าค ความหร อเอกสารทางไปรษณ ย โทรสาร หร อจดหมาย อ เล กทรอน กส (ข อก าหนดของประธานศาลฎ กาว าด วยการด าเน นกระบวนพ จารณาและการปฏ บ ต หน าท ของเจ าพน กงานคด ในคด ผ บร โภค พ.ศ ข อ 12) การส งค าค ความหร อเอกสารต อพน กงานเจ าหน าท ของศาล ค ความอาจส งโดย ทาง..(3) จดหมายอ เล กทรอน กส (ข อบ งค บของประธานศาลฎ กาว าด วยการส งค าค ความหร อเอกสารต อ พน กงานเจ าหน าท ของศาลหร อต อค ความอ กฝ ายหน งโดยทางไปรษณ ย โทรสาร หร อจดหมาย อ เล กทรอน กส พ.ศ ข อ 4) ท งน ส าน กงานศาลย ต ธรรมด าเน นการพ ฒนาระบบการร บส งค าค ความหร อเอกสารทาง อ เล กทรอน กส ข น เพ อใช เป นช องทางในการส อสารระหว างค ความก บศาล หร อระหว างศาลก บค ความ โดยส อเทคโนโลย สารสนเทศ เป นระบบท ทนายความสามารถลงทะเบ ยนเพ อใช เป นช องทางในการต ด ต อส อสารก บศาลต างๆ ท วประเทศ ซ งขณะน ม เฉพาะกรณ ท ศาลน นได ออกประกาศเพ อให ด าเน นการใน ระบบน แล วเท าน น 3.6 กฎหมายว าด วยการขอออกหมายจ บหมายค นและการส งหมายทางส อเทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดส งส าเนาหมายจ บหร อหมายค นไปย งผ ร องขอโดยทางโทรสาร ส อ อ เล กทรอน กส หร อส อเทคโนโลย สารสนเทศประเภทอ น(ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 59) 8

14 3.6.2 การจ ดการตามหมายจ บน นจะจ ดการตามเอกสารหร อหล กฐานอย างหน งอย างใด ด งต อไปน ก ได (3) ส าเนาหมายท ส งทางโทรสาร ส ออ เล กทรอน กส หร อส อเทคโนโลย สารสนเทศ ประเภทอ น (ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา มาตรา 59) การร องขอออกหมายจ บหมายค น ในกรณ จ าเป นเร งด วนและม เหต อ นควรซ งผ ร อง ขอไม อาจไปพบผ พ พากษาได ผ ร องขออาจร องขอต อผ พ พากษาทางโทรศ พท โทรสาร ส ออ เล กทรอน กส หร อส อเทคโนโลย สารสนเทศประเภทอ น (ข อบ งค บของประธานศาลฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ เก ยวก บการออกค าส งหร อหมายอาญา พ.ศ ข อ 28) โดยส าน กงานศาลย ต ธรรมได ด าเน นการพ ฒนาระบบการขอออกหมายจ บหมายค นและ การส งหมายทางระบบอ เล กทรอน กส ข น เป นระบบท เจ าพน กงานท ม หน าท ในการร องขอออกหมายจ บ หร อหมายค นต อศาลสามารถขอลงทะเบ ยนเพ อใช เป นช องทางในการต ดต อส อสารก บศาลต างๆ ท ว ประเทศ ซ งขณะม เฉพาะกรณ ท ศาลน นได ออกประกาศเพ อให ด าเน นการในระบบน แล วเท าน น ส วนศาล อาญาอย ในระหว างการด าเน นการเตร ยมความพร อมในการน าระบบน มาใช 3.7 กฎหมายว าด วยการร บฟ งข อม ลคอมพ วเตอร เป นพยานหล กฐาน ข อก าหนดคด ล มละลาย พ.ศ ข อ 20 ศาลอาจร บฟ งข อม ลท บ นท กโดยเคร องคอมพ วเตอร หร อประมวลผลโดย เคร องคอมพ วเตอร เป นพยานหล กฐานในคด ได หาก ข อก าหนดศาลทร พย ส นทางป ญญาและการค าระหว างประเทศ พ.ศ.2540 ข อ 33 ศาลอาจร บฟ งข อม ลท บ นท กโดยเคร องคอมพ วเตอร หร อประมวลผลโดย เคร องคอมพ วเตอร เป นพยานหล กฐานในคด ได หาก.. -ข อก าหนดเก ยวก บการด าเน นคด ของศาลฎ กาแผนกคด อาญาของผ ด ารงต าแหน งทางการเม อง พ.ศ ข อ 13 ศาลอาจร บฟ งข อม ลท บ นท กโดยเคร องคอมพ วเตอร หร อเคร องประมวล ผลโดยเคร องคอมพ วเตอร เป นพยานหล กฐานในคด ได หาก พระราชบ ญญ ต ว าด วยธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส พ.ศ มาตรา 11 ห ามม ให ปฏ เสธการร บฟ งข อม ลอ เล กทรอน กส เป นพยานหล กฐานใน กระบวนการพ จารณาตามกฎหมายท งในคด แพ ง คด อาญา หร อคด อ นใด เพ ยงเพราะเหต ว าเป นข อม ล อ เล กทรอน กส.. ให น าความในวรรคหน งมาใช บ งค บก บส งพ มพ ออกของข อม ลอ เล กทรอน กส ด วย พระราชบ ญญ ต ว าด วยธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส (ฉบ บท 2) พ.ศ (หมายเหต :- เหต ผลในการประกาศใช พระราชบ ญญ ต ฉบ บน ค อ...ย งไม ม บทบ ญญ ต ท ก าหนดให สามารถน าเอกสารซ งเป นส งพ มพ ออกของข อม ลอ เล กทรอน กส มาใช แทนต นฉบ บหร อให เป น พยานหล กฐานในศาลได...) 9

15 3.7.5 พระราชบ ญญ ต ว าด วยธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส พ.ศ มาตรา 12/1 ให น าบทบ ญญ ต ในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช บ งค บ ก บเอกสารหร อข อความท ได ม การจ ดท าหร อแปลงให อย ในร ปของข อม ลอ เล กทรอน กส ในภายหล งด วย ว ธ การทางอ เล กทรอน กส และการเก บร กษาเอกสารและข อความด งกล าวด วยโดยอน โลม การจ ดท าหร อแปลงเอกสารและข อความให อย ในร ปของข อม ลอ เล กทรอน กส ตามวรรคหน งให เป นไปตามหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการก าหนด [มาตรา 12/1 เพ มเต มโดยมาตรา 7 แห งพระราชบ ญญ ต ว าด วยธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2551(ราชก จจาน เบกษาเล ม 125 ตอนท 33 ก หน า 81 ว นท 13 ก มภาพ นธ 2551)] การจ ดท าหร อแปลงเอกสารหร อข อความให อย ในร ปของข อม ลอ เล กทรอน กส ในภายหล งด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส อย ในระหว างการประช มหาข อสร ปเพ อออกเป นแนวทางปฏ บ ต ท ม มาตรฐานต อไป พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ มาตรา 25 ข อม ล ข อม ลคอมพ วเตอร หร อข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ท พน กงานเจ าหน าท ได มาตามพระราชบ ญญ ต น ให อ างและร บฟ งเป นพยานหล กฐานตามบทบ ญญ ต แห ง ประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญาหร อกฎหมายอ นอ นว าด วยการส บพยานได แต ต องเป นชน ดท ม ได เก ดข นจากการจ งใจม ค าม นส ญญา ข เข ญ หลอกลวง หร อโดยม ชอบประการอ น 10 การด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร และนโยบายประธานศาลฎ กา ส าน กงานศาลย ต ธรรมโดยส าน กเทคโนโลย สารสนเทศด าเน นการพ ฒนาโปรแกรมบร หาร ส านวน ม เป าหมายน าไปใช ในท กศาลเป นมาตรฐานเด ยวก นท วประเทศภายในป 2555 โดยจ ดท าโครง การศาลต นแบบและสร างโปรแกรมระบบสารสนเทศส านวนคด ศาลช นต นและศาลอ ทธรณ ใช ในกล ม ศาลต นแบบก อนรวม 14 ศาล ค อ (1) กล มศาลอ ทธรณ ได แก ศาลอ ทธรณ ศาลอ ทธรณ ภาค 1 (2) กล ม ศาลแรงงาน ได แก ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค 2 (3) กล มศาลเยาวชนและครอบคร ว ได แก ศาล เยาวชนและครอบคร วกลาง ศาลเยาวชนและครอบคร วจ งหว ดปท มธาน ศาลเยาวชนและครอบคร ว จ งหว ดสม ทรปราการ (4) กล มศาลจ งหว ด ได แก ศาลจ งหว ดธ ญบ ร ศาลจ งหว ดนนทบ ร ศาลจ งหว ด ปท มธาน ศาลจ งหว ดสม ทรปราการ (5) กล มศาลแขวง ได แก ศาลแขวงธนบ ร ศาลแขวงพระนครใต ศาลแขวงสม ทรปราการ โดยได จ ดแบ งกล มการท างานและความร บผ ดชอบไว ให ช ดเจน ค อ (ก) กล มงานประชาส มพ นธ ม อ านาจหน าท ด งน -บร การข อม ลคด และข อม ลข าวสารท งทางโทรศ พท (Call center)และ Web Site -บร การจ ดท าค าร อง ค าขอ ค าแถลง ให ประชาชนทาง -บร การประชาชนท มาศาล โดยใช net book

16 -ควบค มด แลการจ ดบอร ดท ทรรศการและป ายต าง ๆ -ส ารวจความพ งพอใจของประชาชน -รายงานต อผ บร หารเก ยวก บข อม ล ป ญหาข อข ดข องในการให บร การ -ท าข าว วารสาร แผ นพ บต าง ๆ -เผยแพร ประชาส มพ นธ ก จการของศาลทางส อต าง ๆ (ข) กล มงานร บฟ อง เจ าหน าท ม อ านาจหน าท ด งน -ร บค าฟ อง ค าร อง ค าร องขอต งต นคด -ร บเง นค าธรรมเน ยมศาล ค าน าหมาย ค าประกาศ เง นกลาง -ปลดหมาย -ร บค าร องขอฟ นฟ -สร างส านวนคด -ลงข อม ลบ นท กในฐานข อม ล -ย อฟ องลงสารบบคด ด า -ควบค มว นน ดพ จารณาคด -เก บ-ตรวจสอบประว ต ผ ต องหา/จ าเลย/ค ความ -ท าค าให การร บสารภาพคด อาญา -ออกหมายเร ยก ส าเนาค าฟ อง -ร บค าร องผ ดฟ อง-ฝากข ง -ออกหมายข ง/หมายจ าค ก/หมายปล อย -ออกหน งส อแจ งเจ าหน าท ค มประพฤต ว นน ดรายงานต ว -ออกหมายจ บ/หมายค น -ท าค าร องขอปล อยช วคราว ท าส ญญาประก น -ข นทะเบ ยนควบค มนายประก นอาช พ บร ษ ทประก น -ควบค มการผ ดส ญญาประก น -บ งค บคด นายประก น - รวบรวมจ ดเก บค าว น จฉ ยต าง ๆ (ค) กล มงานส งหมาย ม อ านาจหน าท ด งน -จ ายหมาย -ท าเร องขอเบ กเง นและจ ายเง นค าส งหมาย -ส งหน งส อ หมายข ามเขต -ควบค มการลงผลหมายของเจ าหน าท ผ ส งหมาย (ง) กล มงานเก บส านวนคด ด า ม อ านาจหน าท ด งน 11

17 -ร บค าค ความ -ร บค าค ความทาง -ลงข อม ลค าส งศาล -ต ดตามผลการส งหมายก อนจ ายส านวน -ออกหมายต าง ๆ -ตรวจสอบใบลอย แก ไข/บ นท กข อม ลในฐานข อม ลก อนจ ายส านวน -เตร ยมการจ ายส านวนทางคอมพ วเตอร -ออกหน งส อแจ งเต อนค ความ/พยาน ในระบบคด ต อเน อง 2 คร ง -ร บเง นค าธรรมเน ยม ค าน าหมาย -ออกใบเสร จร บเง น (จ) กล มงานไกล เกล ยระง บข อพ พาท ม อ านาจหน าท ด งน -สร างส านวนไกล เกล ย -ควบค มว นน ดไกล เกล ย -เตร ยมการจ ายส าเนวนไกล เกล ยทางคอมพ วเตอร -ด าเน นงานในระบบงานไกล เกล ย -ด าเน นการไกล เกล ยทาง -ออกหน งส อ และหมายต าง ๆ ท เก ยวข องก บงานไกล เกล ย (ฉ) กล มงานช วยพ จารณาคด ประกอบด วยงานหน าบ ลล งก และศ นย น ดความ ม อ านาจ หน าท ด งน -ควบค มการลงข อม ลของหน าบ ลล งก -ควบค มการจ ดท าค าพ พากษา/ค าส ง ให เสร จภายในก าหนดเวลา -ต ดตามผลหมายก อนว นน ด -ควบค มการน ดคด จ ดการพ เศษ คด ต อเน องให เป นไปตามระเบ ยบ(โดยไม ม ศ นย น ดความ) -ร บเง นค าธรรมเน ยม ค าน าหมาย ท ย นในว นน ดพ จารณาคด -ออกใบเสร จร บเง น -หน าบ ลล งก พ มพ ค าพ พากษ/ค าส ง คด ท กประเภท -ออกค าบ งค บและหมายต าง ๆ -ลงว นน ดคด จ ดการพ เศษ/คด น ดต อเน อง/คด ไกล เกล ย (ช) กล มงานเก บส านวนคด แดง ประกอบด วยงานเก บส านวนคด แดง งานสารบรรณคด ม อ านาจหน าท ด งน -ร บค าค ความ 12

18 -ลงข อม ลค าส งต าง ๆ -ร บเง นค าธรรมเน ยม ค าน าหมาย -ออกใบเสร จร บเง น -สร างส านวนคด สาขา -ควบค มว นน ดพ จารณาคด สาขา -ปลดหมาย -ออกหมายต งเจ าพน กงานบ งค บคด และหมายต าง ๆ -ออกหน งส องานสารบรรณคด -ปลดเผาส านวน (ซ) กล มงานสารบบความ ม อ านาจหน าท ด งน -ค ดลอกค าพ พากษาลงสารบบความคด แดง -ควบค มการออกเลขคด แดง -เก บสถ ต ผลงานค าพ พากษาของศาลช นต น และของศาลส ง -จ ดเก บค ฉบ บค าพ พากษา (ฌ) กล มงานอ ทธรณ -ฎ กา ม อ านาจหน าท ด งน -ร บอ ทธรณ /ฎ กา -ร บเง นค าธรรมเน ยม ค าน าหมาย ค าฤชาธรรมเน ยมต าง ๆ (ใช ร วมก บงานร บ ฟ อง/งานเก บส านวนคด แดง แล วแต กรณ ) -ควบค มว นน ดอ านค าพ พากษา/ค าส งศาลส ง -ออกหมายน ด หมายต าง ๆ ท เก ยวข อง -ออกหน งส อเช ญชวนไกล เกล ยช นอ ทธรณ /ฎ กา -ควบค มว นส งส านวนไปศาลส ง -ควบค มการส งหน งส อแจ งค าส งการอ านกล บไปศาลส ง -ควบค มการด าเน นการตามค าส งศาล เช น ก าหนดว นครบแก อ ทธรณ /ฎ กา ก าหนดวางเง น (ญ) กล มงานบร หารท วไป ม อ านาจหน าท ด งน -ร บค าค ความ หมายข ามเขต -ลงข อม ลหน งส อ หมายข ามเขตในระบบฐานข อม ล -พ มพ ประกาศหน งส อพ มพ -ควบค มการจ ดประช ม - ควบค มเวลาปฏ บ ต ราชการของบ คคลากร -แจ งข อม ลข าวสารตามหน งส อเว ยน ระเบ ยบ/ค าส งต าง ๆ 13

19 (ฑ) กล มงานการเง นและพ สด ม อ านาจหน าท ด งน -ร บเง นค าธรรมเน ยมท กประเภท -บร การค นเง น(กรณ เร งด วน) -ร บช าระเง นด วยบ ตรเครด ต -บร การท าค าร องขอร บเง น/เช ค ให ค ความ -ออกใบเสร จร บเง นค าฤชาธรรมเน ยมตามค าค ความท ส งทาง E Mail -ควบค มคร ภ ณฑ และพ สด (ฒ) กล มงานเทคโนโลย ม อ านาจหน าท ด งน -ควบค มด แลว สด อ ปกรณ คอมพ วเตอร -ก าก บด แล Web Site และ Intra Net -ฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมสารสนเทศส านวนคด และโปรแกรมอ น -ควบค มด แลระบบเคร อข าย -พ ฒนาร ปแบบและโปรแกรมการท างาน การใช เทคโนโลย สารสนเทศจะเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานครอบคล มท กระบบ ค อ (1)ระบบส านวนคด -สามารถรองร บการสร างประเภทส านวนคด ได อย างไม ม ข อจ าก ด (ป จจ บ นใน แต ละศาลย งก าหนดประเภทส านวนคด และอ กษรย อของประเภทคด แตกต างก น) -สามารถเช อมโยงส านวนคด ท ม ความเก ยวเน องก บคด อ นท ม ความส มพ นธ ก น ได และสามารถค ดลอกข อม ลจากส านวนหน งไปย งอ กส านวนได -สามารถบ นท กข อม ลของบ คคล/องค กรท เก ยวข องก บส านวนคด ได ไม จ าก ด -เจ าหน าท งานร บฟ องอาจม หน าท และความร บผ ดชอบในการบ นท กข อม ลเข าส ระบบมากข น แต จะท าให งานอ นๆ ลดภาระในการบ นท กข อม ล โดยสามารถเร ยกใช ข อม ลท บ นท กมาจาก งานร บฟ อง เช นข อม ลเก ยวก บบ คคลในคด -งานร บฟ องต องให บร การในล กษณะ one stop service มากย งข น (ป ญหา-เจ าหน าท งานร บฟ อง ย งบ นท กข อม ลส าค ญไม ถ กต องครบถ วน) (2)ระบบค ความ -สามารถบ นท กค าค ความและค าส งศาลได ท กประเภท และสามารถเช อมโยงข อ ม ลไปให บร การประชาชนผ านต บร การข อม ล Touch Screen และทางระบบ Internet (ป ญหา-เจ าหน าท ท เก ยวข องก บการบ นท กค าค ความ ย งบ นท กข อม ลเข าส ระบบ ค าค ความไม ครบถ วนสมบ รณ อาจท าให การบร การขอร บทราบผลค าส งของศาลไม ม ประส ทธ ภาพ) 14

20 (3)ระบบหมาย -สามารถบ นท กข อม ลการออกหมายขาว หมายส และหมายต างศาลได ท ก ประเภท -สามารถพ มพ หมายออกจากระบบได อย างสะดวกรวดเร วสามารถบ นท กข อม ล การออกหมายขาว หมายส และหมายต างศาล -สามารถค านวณอ ตราค าส งหมายและต ดเง นค าน าหมายได (ป ญหา-ศาลแต ละแห ง ย งพ มพ ข อม ลลงในหมายด วยข อความท แตกต างก น ศาล ต องส งกระดาษส ท เป นกระดาษเปล าเพ อใช ก บหมายส ) (4)ระบบประกาศ -สามารถบ นท กข อม ลการประกาศตามค าส งศาลได ท กประเภท -สามารถต ดเง นค าประกาศได -สามารถพ มพ ประกาศตามค าส งศาลได ท กประเภท (ป ญหา-เจ าหน าท บ นท กข อม ลประกาศไม ครบถ วน) (5)ระบบพ จารณาคด -สามารถสร างตารางการน ดคด ของศาลได ท กประเภท -สามารถบ นท กผลการพ จารณาคด ของศาลได ท กประเภท (ป ญหา-เจ าหน าท บ นท กข อม ลไม ครบถ วน ท าให โปรแกรมไม สามารถค านวณ ผลเก ยวก บสถ ต ได และศาลแต ละแห งย งก าหนดตารางและร ปแบบการน ดคด แตกต างก น) (6)ระบบการเง น -สามารถออกใบเสร จร บเง นได ท กประเภท และรองร บการช าระเง นด วยบ ตร เครด ต -สามารถออกใบเสร จได ท กจ ดท ต องการ (One stop service) -สามารถจ าย/ค นเง นได ท กประเภท -สามารถจ ดท าบ ญช การร บ/จ าย/ค นเง น เม อส นว นท าการได ท กประเภท (ป ญหา-ท กศาลย งไม บ นท กเง นกลางค างจ ายเข าส ระบบ ท าให ไม สามารถจ ดท า บ ญช การเง นคด ได อย างสมบ รณ ) (7)ระบบสารบบค าต ดส น -สามารถออกเลขคด แดงได ท กจ ด -สามารถบ นท กผลค าต ดส นและผ ต ดส นได ท กช นศาล -สามารถสแกนค าพ พากษาไว ในฐานข อม ลได (ป ญหา-เจ าหน าท บ นท กข อม ลผลค าต ดส นไม ครบถ วนสมบ รณ ) (8)ระบบอ ทธรณ /ฎ กา 15

21 -สามารถต ดตามคด ท อย ในระหว างการอ ทธรณ /ฎ กา ได ท กประเภท (ป ญหา-ฐานข อม ลเด มของหลายศาลไม ม ข อม ลการอ ทธรณ /ฎ กา และเจ าหน าท ย งไม น าข อม ลจากสารบบมาบ นท กลงในโปรแกรมให ครบถ วนสมบ รณ ) (9)ระบบประก น/ค าประก น -สามารถบ นท กข อม ลการประก น/ค าประก น และพ มพ เอกสารเก ยวก บการ ประก น/ค าประก นได ท กประเภท (ป ญหา-เจ าหน าท ย งบ นท กข อม ลเก ยวก บการผ ดส ญญาประก นไม ครบถ วน สมบ รณ ) (10)ระบบปร บ -สามารถบ นท กและต ดตามข อม ลการผ อนช าระค าปร บตามค าส งศาลได (ป ญหา-เจ าหน าท ย งบ นท กข อม ลเก ยวก บผ อนช าระค าปร บไม ครบถ วน) (11)ระบบบ งค บคด -สามารถสร างส านวนบ งค บคด และต ดตามข อม ลข นตอนการบ งค บคด รวมท ง ผลการผ อนช าระค าปร บในช นบ งค บคด ได -สามารถรายงานผลการบ งค บคด เข าส ฐานข อม ลคด กลางได (ป ญหา-เจ าหน าท ย งไม เห นความส าค ญในการใช ระบบน เท าท ควร) (12)ระบบสารบาญส านวน -สามารถบ นท กข อม ลเก ยวก บเอกสารแยกเก บและการค นเอกสาร -สามารถบ นท กและพ มพ สารบาญเอกสารในส านวนคด -สามารถส บค นสารบรรณข อม ลหน งส อร บ/ส งท เก ยวข องก บส านวนคด (13)ระบบร บ/ส งส านวน -สามารถบ นท กข อม ลเก ยวก บการร บส งส านวนคด ของแผนกงานต างๆได อย าง สะดวก -สามารถต ดตามส านวนคด ได อย างรวดเร ว (ป ญหา-หลายศาลย งไม ถน ดในการใช ระบบบาร โค ด) (14)ระบบสารบรรณศาล -สามารถบ นท กข อม ลเก ยวก บการร บ/ส งหน งส อสารบรรณท วไป และสาร บรรณคด ได ท กแผนกภายในศาล (ป ญหา-เจ าหน าท งานต างๆ ย งไม ใช ระบบสารบรรณคด ในการส งหน งส อเก ยว ก บคด เน องจากเห นว าเป นงานของแผนกสารบรรณ) (15)ระบบหมายจ บ/หมายค น -สามารถบ นท กข อม ลเก ยวก บหมายจ บ/หมายค น 16

22 -สามารถต ดตามข อม ลท ย งไม ม การรายงานผลได -สามารถส งข อม ลเข าส ฐานข อม ลหมายจ บ/หมายค นของฐานข อม ลกลางได (ป ญหา-เจ าหน าท ย งม ข อข ดข องเก ยวก บระบบปฎ บ ต ในการบ นท กข อม ลหมาย จ บ/หมายค นเข าส ระบบ) (16)ระบบสถ ต คด -สามารถประมวลผลข อม ลสถ ต คด ได ท กประเภท -สามารถส งข อม ลสถ ตคด ของศาลเข าส ฐานข อม ลสถ ต คด กลางได โดยไม ต อง ส งรายงานผลเป นกระดาษให ส าน กงานศาลย ต ธรรม (ป ญหา-เจ าหน าท หลายแผนกย งบ นท กข อม ลท ส าค ญต อการประมวลผลสถ ต คด ไม ถ กต องครบถ วน ท าให การประมวลผลสถ ต คด โดยโปรแกรมไม สมบ รณ และต องปร บเทคน คของ โปรแกรมอ กบางส วนเพ อให การประมวลผลทางสถ ตคด ม ความสมบ รณ มากย งข น) (17)ระบบจ ายส านวนคด -สามารถสร างระบบการจ ายส านวนคด ให แก ผ เก ยวข องได ท งแบบรายคด และ แบบต อเน อง (ป ญหา-ห วหน าศาลแต ละศาลย งม เทคน คในการจ ายส านวนคด ท แตกต างก น ท า ให ย งไม สามารถพ ฒนาระบบการจ ายส านวนให ม มาตรฐานได ) (18)ระบบสารสนเทศผ บร หาร/ผ พ พากษา -สามารถรายงานผลคด ในม มมองท ผ บร หารและผ พ พากษาต องการได (ป ญหา-ย งขาดความช ดเจนเก ยวก บสถานะม มมองความต องการของผ บร หาร และผ พ พากษา เน องจากท ผ านมาผ บร หารและผ พ พากษาส วนใหญ ไม ได ใช โปรแกรมด วยตนเอง ท าให ย ง ไม ได ข อสร ปท ช ดเจน) (19)ระบบต ดตามคด -สามารถรายงานผลการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท แต ละคน หร อในแต ละงานใน ภาพรวมได -สามารถต ดตามการบ นท กข อม ลท ย งไม สมบ รณ เพ อแก ไขให สมบ รณ ได (ป ญหา-ย งขาดการวางระบบการตรวจสอบของห วหน างาน) (20)ระบบบ คลากรศาล -สามารถบ นท กข อม ลเก ยวก บประว ต และข อม ลส วนบ คคลของบ คลากรของ ศาล รวมท งบ คคลท เก ยวข องก บงานราชการศาลได ท กประเภท (เช น ผ ประน ประนอม ทนายขอแรง) ด งน จ งเห นได ช ดเจนว าส าน กงานศาลย ต ธรรมตระหน กถ งความส าค ญของการใช ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อสน บสน นการอ านวยความย ต ธรรม โดยได วางแผนและด าเน นการ ด าเน นการ 17

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท หน าท และความร บผ ดชอบของต าแหน งในส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท ส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด เจ าหน าท บร หารงานสรรพากร 8 ปฏ บ ต งานในฐานะสรรพากรพ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information