รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8"

Transcription

1 รายงานการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ว นศ กร ท 10 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช มสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ******************************** ผ มาประช ม จานวน 5 คน 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 2. ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ รองคณบด ด านว จ ยและบร การว ชาการแก ส งคม 3. ผ ช วยศาสตราจารย ศ ภก จ เทพบ ณฑ ต รองคณบด ด านก จการน กศ กษาและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 4. อาจารย ดร.ม งขว ญ สมพฤกษ รองคณบด ด านการจ ดการศ กษา 5. นางป ยะนาฏ ท พย พ งค ห วหน าสาน กงานคณบด เร มประช มเวลา น. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร ประธานฯ กล าวเป ดการประช มและด าเน นการประช ม ตามระเบ ยบวาระการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ด งน ระเบ ยบวาระท 1 เร องร บรองรายงานการประช ม ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช มพ จารณา และร บรอง รายงานการประช มคร งท 2/2556 เม อว นท 17 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ห องประช มส าน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มต ท ประช ม : ท ประช มเห นชอบและร บรองรายงานการประช ม ระเบ ยบวาระท 2 เร องแจ งเพ อทราบ ระเบ ยบวาระท 2.1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช ม ทราบ เร อง แนวทางการประชาส มพ นธ นโยบายการบร หารคณะฯ ให ด าเน นการน าสร ปรายงานการประช มฝ าย บร หารคณะฯในแต ละคร งต ดบอร ดประชาส มพ นธ คณะฯ ณ ห องส าน กงานคณบด เพ อเป นช องทางในการแจ ง ประเด นต างๆให แก บ คลากรคณะฯได ทราบ และถ อปฏ บ ต โดยท วก น ระเบ ยบวาระท 2.2 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช ม ทราบ เร อง ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ร บรองหล กส ตรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ปร บปร ง พ.ศ.2555 จานวน 5 หล กส ตร ด งน 1) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมโลจ สต กส 2) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมพล งงาน 3) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ก อสร าง 4) หล กส ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาสถาป ตยกรรม 5) หล กส ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชานว ตกรรมออกแบบ ระเบ ยบวาระท 2.3 อาจารย ดร.ม งขว ญ สมพฤกษ น าเสนอให ท ประช มทราบ เร อง การก าหนดภาระงานสอน ประจ าภาคเร ยน 1 ป การศ กษา 2556 ในด านเกณฑ การก าหนดช วโมงสอน ป ญหาท พบอาจม อาจารย บางท านปฏ เสธการสอน ซ งฝ ายจ ดการศ กษาใช ว ธ แก ไขป ญหาในเบ องต น โดยหาร อ การอน ม ต ผ สอนไปล วงหน าก อน และให อาจารย ทาบ นท กช แจงเหต ผลการปฏ เสธการสอนในภายหล ง รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8

2 ระเบ ยบวาระท 2.4 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช ม ทราบ เร อง การกาหนดภาระหน าท และการปฏ บ ต งานตามนโยบายของคณะ ด งน 1). การก าหนดภาระงานเพ อใช ในประเม นผลการปฏ บ ต งานบ คลากรคณะฯ ในร ปแบบ ปม.1 สาย ก.(สายผ สอน) ให ฝ ายบร หารท ร บผ ดชอบ ใช นโยบายการสน บสน น และว ธ การหาร อเป นหล กก อน การนาไปใช ในเช งนโยบายเพ อดาเน นการต อไป 2). การตรวจเช ครายการคร ภ ณฑ เด มของคณะฯ และคร ภ ณฑ ท ตกค างในป งบประมาณ พ.ศ.2556 มอบหมายให รองคณบด ฯ ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ ดาเน นการต อไป ด งน 2.1) ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ รายงานการตรวจเช คคร ภ ณฑ เด ม ซ งได ด าเน นการ ไปแล วน น ในข นตอนการตรวจสอบต าแหน งคร ภ ณฑ ท งท อย ในสภาพใช งานได และท ม สภาพช าร ด โดยได ดาเน นการให ฝ ายพ สด จ ดทารายการคร ภ ณฑ ท ชาร ด เพ อส งค นมหาว ทยาล ยฯต อไป 2.2) ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ รายงานคร ภ ณฑ ท ย งคงค าง ในป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 2 รายการ ซ งกองคล ง-พ สด มหาว ทยาล ยฯ มอบให คณะฯด าเน นการปร บรายละเอ ยดคร ภ ณฑ เน องจากม ค ณสมบ ต ท ส งกว าราคาท ต งไว และให ทางคณะฯด าเน นการจ ดซ อเองตามระเบ ยบการจ ดซ อจ ดจ าง ด วยว ธ การตกลงราคา ด งน 1). เคร องทดสอบพล งงาน (Bomb Carlorimeter) จ านวน 1 เคร อง ราคา 45,000 บาท ได มอบหมายให อาจารย ว ลาส น ศร ส วรรณ และอาจารย อ ญชณา อ ประก ล ดาเน นการต อไปแล ว 2).เคร องปร บอากาศขนาด 36,000 BTU จ านวน 1 เคร อง ราคา 45,000 บาท ได มอบหมายให เจ าหน าท พ สด คณะฯ นายสยาม ส นกว าน ดาเน นการต อไปแล ว 3). การดาเน นการเสนอรายการคร ภ ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ) ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ น าเสนอท ประช มทราบในเบ องต นได ประสานงาน และขอข อม ลรายการคร ภ ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 จากกองนโยบายและแผนมหาว ทยาล ยฯไปแล ว เพ อน ามาเป นข อม ลเปร ยบเท ยบในการจ ดท ารายการคร ภ ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ อไม ให การ จ ดทาคาขอซ าซ อน 4). การบร หารงบประมาณประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 (T3_55) ให แต ละฝ ายด าเน นการให แล ว เสร จ และส นส ดกระบวนการ ณ กองคล งมหาว ทยาล ยฯ ภายในว นท 31 พฤษภาคม ). แนวทางการบร หารงาน กรณ บ คลากรภายในคณะฯขออน ญาตเด นทางไปราชการ 5.1) นโยบาย ออกค าส งไปราชการไม เก น 3 ว นท าการ ด าเน นการด งน ให ผ ขออน ญาต เสนอบ นท กข อความต อ เจ าหน าท งบประมาณพ จารณางบฯ --> เสนอต อรองคณบด ฯผศ.เกร ก --> เจ าหน าท งบประมาณเสนอต อธ รการ (ลงทะเบ ยบร บ และออกคาส ง) --> เสนอคณบด พ จารณาลงนามอน ม ต กรณ การไปราชการเพ ออบรม/ส มมนา : บ คลากรต องรายงานและน าเสนอเอกสาร/ หน งส อ/CD หร อส อต างๆ ให ก บฝ ายห องสม ดด าเน นการส าเนาจ ดท าร ปเล ม จ านวน 2 ฉบ บ เพ อเผยแพร ให ก บ อาจารย น กศ กษา และบ คลากรคณะฯได ใช ประโยชน ต อไป /มอบรองคณบด ด านการจ ดการศ กษาควบค มการดาเน นการ 5.2) นโยบายการสน บสน นงบประมาณ ท งสายผ สอน และสายสน บสน น โดยเป ดโอกาสให ม การนาเสนอเพ อขอจ ดสรรงบประมาณในแต ละป (ช วงเด อนกรกฎาคม ส งหาคม 2556) ด งน - สายผ สอน เน นสน บสน นงบประมาณในด านการสร างนว ตกรรมใหม ๆ เช น การจ ดสรรงบอ ดหน นด านงานว จ ยท สน บสน นและเอ อต องานประก นค ณภาพการศ กษาของคณะฯ - สายสน บสน น เน นการสน บสน นงบประมาณในด านการค ดสร างสรรค ในการพ ฒนา งานตามตาแหน งและสายงานต างๆ ในร ปแบบของการจ ดทาโครงการ หร อการทาว จ ย รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 2/8

3 5.3) นโยบายการสน บสน นงบประมาณในการจ ดท าโครงงาน หร อว ทยาน พนธ ของน กศ กษา โดยให แนวทางในการจ ดท าเป นโครงการเพ อเบ กค าใช จ ายต างๆ ในการสน บสน นค าตอบแทนอาจารย ท ปร กษา โครงงานและว ทยาน พนธ 6). แนวทางการจ ดเตร ยมแผนการต งค าของบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ให แต ละ ฝ ายนาเสนอข อม ลในเช งกลย ทธ เพ อหาร อในท ประช มฝ ายบร หารคณะฯคร งท 4/2556 ต อไป /มอบแต ละฝ ายดาเน นการในห วข อท เก ยวข องต อไป ระเบ ยบวาระท 2.5 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช ม ทราบ เร อง การกาหนดภาระหน าท ประธานโปรแกรมว ชา เพ อให การปฏ บ ต งานและนโยบายของคณะฯเป นไป ด วยความเร ยบร อย จ งควรม การกาหนดงานให ก บประธานโปรแกรมว ชาท นอกเหน อจากภาระงานของสายผ สอน /รองคณบด แต ละด านดาเน นการเสนอข อม ลเพ อพ จารณาในการประช มคร งท 4/2556 ต อไป ระเบ ยบวาระท 3 เร องส บเน อง ระเบ ยบวาระท 3.1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช ม ทราบ เร อง การผล ตหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต คอ.บ.5 ป ให คณะฯด าเน นการชะลอไว ก อน รอการพ จารณาจาก มหาว ทยาล ยฯ ระเบ ยบวาระท 3.2 ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ และนางป ยะนาฏ ท พย พ งค น าเสนอให ท ประช มพ จารณา เร อง รายงานความก าวหน าในการประช มหาร อภาระงานของสายผ สอน และ สายสน บสน น โดยได ด าเน นการประช มแต ละประเภทไปแล วน น โดยการประช มหาร อภาระงานของสายผ สอน ก าหนดการประช มคร งท 2 ในว นท 14 พฤษภาคม 2556 ส าหร บการประช มหาร อภาระงานของสายสน บสน น ก าหนดการประช มคร งท 3 ในว นท 17 พฤษภาคม 2556 โดยเน นการหาร อในแนวทางการปฏ บ ต งานของแต ละ ต าแหน ง ก าหนดให น าเสนอ Flow Chart เพ อลดข นตอนการท างานซ าซ อนและข อผ ดพลาด โดยข อสร ปในการ ประช มของสายสน บสน นในคร งท 3 น จะจ ดท าเป นเอกสารค ม อเพ อช แจงท าความเข าในต อท ประช มบ คลากรคณะฯ ก อนเป ดภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 และประชาส มพ นธ หน าเว บไซต คณะฯต อไป /เห นชอบ ระเบ ยบวาระท 3.3 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร และอาจารย ดร. ม งขว ญ สมพฤกษ นาเสนอให ท ประช มพ จารณา นโยบายการผล ตบ ณฑ ตร วมก นของมหาว ทยาล ยราชภ ฏในเขต ภาคเหน อตอนบน หล กส ตรท น าสนใจ ด งน 1. หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต วท.บ.การจ ดการอ ตสาหกรรม ซ งควรช ช ดภาพล กษณ ของหล กส ตร ในการท จะม งผล ตบ ณฑ ตท ม งเน นทางด านการพ ฒนาท องถ น ในเช งการเกษตร ฯลฯ เพ อให สอดคล องก บ ว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยท ม งการพ ฒนาท องถ นเป นหล ก 2. หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต วศ.ม.อาช วอนาม ย ร วมก บสาน กว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ /เห นชอบ คณบด มอบหมายรองคณบด ด านการจ ดการศ กษาหาข อม ลในการ จ ดทาหล กส ตร วศ.ม.อาช วอนาม ย ในความเก ยวข องก บสภาว ศวกร และการแต งต งคณะกรรมการระด บปร ญญา มหาบ ณฑ ต เสนอท ประช มทราบคร งต อไป และการดาเน นการได น นให รอความเห นชอบจากมหาว ทยาล ยฯด วย รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 3/8

4 ระเบ ยบวาระท 3.4 นางป ยะนาฏ ท พย พ งค น าเสนอให ท ประช มพ จารณา เร อง การประสานงานผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกในการก าหนดการจ ดโครงการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 2 ป การศ กษา 2555 ซ งก าหนดในว นท 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห องประช มโรงแรมเว ยงอ นทร จ งหว ดเช ยงราย และขอหาร อท ประช มพ จารณาวาระการประช มด งกล าว ด งน ระเบ ยบวาระท 1 เร องประธานแจ งท ประช มทราบ 1.1 การแต งต งห วหน าส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 1.2 การแต งต งคณะกรรมการบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 1.3 การแต งต งประธานโปรแกรมว ชาคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 1.4 การแต งต งคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และอานาจหน าท 1.5 โครงสร างการบร หารงานคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และนโยบายแผนงานตาม ภารก จของคณะ 1.6 การร บรองหล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม จ านวน 5 หล กส ตร โดยสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมโลจ สต กส 1.6.2) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมพล งงาน 1.6.3) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ก อสร าง 1.6.4) หล กส ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาสถาป ตยกรรม 1.6.5) หล กส ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชานว ตกรรมออกแบบ 1.7 รายงานผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บอ ดมศ กษา โดยส าน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) ระเบ ยบวาระท 2 เร องร บรองรายงานการประช ม พ จารณาร บรองรายงานการประช ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ คร งท 1 ป การศ กษา 2555 เม อว นท 10 ส งหาคม 2555 ณ ห องประช มโรงแรม คงการ เด นว ว ร สอร ท เช ยงรายเช ยงราย ระเบ ยบวาระท 3 เร องส บเน อง (ไม ม ) ระเบ ยบวาระท 4 เร องเสนอเพ อพ จารณา 4.1 การอน ม ต ผลการเร ยนประจาภาคเร ยนท 3 ป การศ กษา การพ จารณารายช อผ สอน ประจาป การศ กษา การพ จารณาการทาความร วมม อก บสถาบ นอ ดมศ กษาหร อหน วยงานอ นเพ อการพ ฒนาคณะ ระเบ ยบวาระท 5 เร องอ นๆ 5.1 กาหนดการจ ดประช มคณะกรรมการประจาคณะฯ คร งท 1 ป การศ กษา 2556 /เห นชอบ มอบห วหน าส าน กงานด าเน นการจ ดท าหน งส อเช ญพร อมแนบวาระ การประช มคณะกรรมการประจาคณะฯภายใน และคณะกรรมการประจ าคณะฯจากผ ทรงค ณว ฒ นอกต อไป ระเบ ยบวาระท 4 เร องเพ อพ จารณา ระเบ ยบวาระท 4.1 ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ น าเสนอท ประช มพ จารณา เร อง แผนการปร บปร งอาคารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม (อาคาร 41 และอาคาร 42) ตามนโยบายการจ ดสรร ห องเร ยนในภาพรวม ด งน อาคาร 41 ช น 1 ห องเร ยนให ดาเน นการคงเด ม ให ดาเน นการปร บปร งบร เวณส วนกลางของช น ช น 2 ให เป นห องปฏ บ ต การของว ศวกรรมโลจ สต กส รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 4/8

5 ช น 3 ให เป นห องเร ยนบรรยาย ห องพ กอาจารย โปรแกรมว ชาว ศวกรรมโลจ สต กส ฯ และ ห องปฏ บ ต การกลางของคณะฯ ช น 4 ให เป นห องพ กอาจารย โปรแกรมว ชาว ศวกรรมพล งงานฯ และห องปฏ บ ต การ ว ศวกรรมพล งงานและเทคโนโลย ไฟฟ า ช น 5 ให เป นห องบรรยาย และห องปฏ บ ต การ /เห นชอบ มอบรองคณบด ด านการจ ดการศ กษา หาร อประธาน โปรแกรมว ชาว ศวกรรมโลจ สต กส ฯ และว ศวกรรมพล งงานฯ ในการก าหนดร ปแบบ ล กษณะ และประเภท ห องปฏ บ ต การ รวมถ งความต องการคร ภ ณฑ เพ มเต มในแต ละห องปฏ บ ต การ ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 และช แจง แนวนโยบายในการก าหนดให ย ายห องพ กอาจารย ไปห องบร เวณส วนกลางด านหล งของท กช น (กรณ ม การเป ด หล กส ตรใหม ท ต องให ห องส วนหน าด านซ ายและขวาของต กเป นห องปฏ บ ต การ) ส าหร บห องเร ยน 4111 ให ด าเน นการเป นห องบรรยาย โดยควรม การจ ดท าเวท ยกส ง และเพ มเต มคร ภ ณฑ จอ LCD ด านข างของห อง เน องจากเป นห องเร ยนท ค อนข างใหญ อาคาร 42 ช น 1 เน นเป นห องปฏ บ ต การพ นฐาน เคร องม อช าง ปร บปร งห องสโตร ให เป นระเบ ยบย งข น ช น 2 ให เป นห องพ กอาจารย ด านฟ ส กส และห องบรรยาย /เห นชอบ มอบรองคณบด ฝ ายว จ ยฯด าเน นการใช งบประมาณในการ ปร บปร งในป งบประมาณ พ.ศ.2557 ระเบ ยบวาระท 4.2 อาจารย ดร.ม งขว ญ สมพฤกษ น าเสนอให ท ประช มพ จารณา เร อง แผนอ ตราก าล งบ คลากรสายผ สอน จากการสร ปจ านวนอาจารย ค ณว ฒ ขาดแคลนของคณะฯ รวมท งส น 14 อ ตรา จากผลการว เคราะห ข อม ลการจ ดภาระงานสอยของอาจารย ท กคนในคณะฯ ระหว างป การศ กษา โดยใช เกณฑ ในการกาหนดภาระงานสอนท จ านวนช วโมงข นต า 12 ช วโมง ด งน 1. หล กส ตร วศ.บ.ว ศวกรรมโลจ สต กส และการจ ดการ ค ณว ฒ วศ.ม.ว ศวกรรมโลจ สต กส ม ความต องการจ านวน 2 อ ตรา ในภาคเร ยนท 2/2556 และ ภาคเร ยนท 1/ หล กส ตร วศ.บ.ว ศวกรรมพล งงาน ค ณว ฒ วศ.บ.ว ศวกรรมเคร องกล, วศ.ม.ว ศวกรรมเคร องกล, ว ศวกรรมพล งงาน, วศ.ม.ว ศวกรรมพล งงาน ม ต องการจ านวน 2 อ ตรา ในภาคเร ยนท 2/2556 และภาคเร ยนท 1/ หล กส ตร สถ.บ.สถาป ตยกรรม ค ณว ฒ สถ.บ.สถาป ตยกรรม ม ต องการจ านวน 2 อ ตรา ในภาค เร ยนท 2/2557 และภาคเร ยนท 2/ หล กส ตร สถ.บ.นว ตกรรมการออกแบบ ค ณว ฒ สถ.ม./ศศ.ม.นว ตกรรมการออกแบบ ม ต องการ จานวน 4 อ ตรา ในภาคเร ยนท 2/2556 ภาคเร ยนท 1/2557 และภาคเร ยนท 1/ หล กส ตร วท.บ.เทคโนโลย ก อสร าง ค ณว ฒ วศ.ม.ว ศวกรรมโยธา ม ต องการจ านวน 2 อ ตรา ในภาค เร ยนท 1/2557 และภาคเร ยนท 1/ หล กส ตร วท.บ.เทคโนโลย ไฟฟ า ค ณว ฒ วศ.ม./คอ.ม.ว ศวกรรมไฟฟ า ม ต องการจ านวน 2 อ ตรา ในภาคเร ยนท 1/2558 และภาคเร ยนท 1/2559 ส าหร บการว เคราะห จ านวนอาจารย ประจ าหล กส ตรคณะฯ ท ต องการเพ มท งส น จ านวน 15 คน เน องจาก รายช ออาจารย ประจ าหล กส ตรท ต องการส วนใหญ เป นบ คคลภายนอก/บ คลากรต างคณะฯ/บ คลากรสายสน บสน น และอาจารย ประจ าหล กส ตรของคณะฯบางท านว ฒ ไม ตรง และไม เก ยวข องก บหล กส ตร สร ปจ านวนอาจารย ท ต องการเพ มแยกตามหล กส ตรได ด งน 1. หล กส ตร วศ.บ.ว ศวกรรมโลจ สต กส และการจ ดการ ต องการจานวน 2 อ ตรา รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 5/8

6 2. หล กส ตร วศ.บ.ว ศวกรรมพล งงาน ต องการจานวน 4 อ ตรา 3. หล กส ตร สถ.บ.สถาป ตยกรรม ต องการจานวน 1 อ ตรา 4. หล กส ตร สถ.บ.นว ตกรรมการออกแบบ ต องการจานวน 3 อ ตรา 5. หล กส ตร วท.บ.เทคโนโลย ก อสร าง ต องการจานวน 1 อ ตรา 6. หล กส ตร วท.บ.เทคโนโลย ไฟฟ า ต องการจานวน 4 อ ตรา 7. หล กส ตร วท.บ.เทคโนโลย การจ ดการอ ตสาหกรรม ต องการจานวน 4 อ ตรา /เห นชอบ มอบรองคณบด ด านการจ ดการศ กษาด าเน นการหาร อก บประธาน โปรแกรมว ชาต อไป สาหร บคณบด จะดาเน นการน าเสนอต ออธ การบด ในการประช มมหาว ทยาล ยฯ ระเบ ยบวาระท 4.3 ผ ช วยศาสตราจารย ศ ภก จ เทพบ ณฑ ต น าเสนอให ท ประช ม พ จารณา เร อง ก าหนดการปฐมน เทศน กศ กษาใหม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ประจ าป การศ กษา 2556 ในว นท 20 พฤษภาคม 2556 ณ ห องประช มพยอม เร มต งแต เวลา น. มอบรองคณบด ด านก จการน กศ กษาฯด าเน นการประช มช แจงรายละเอ ยดแก โปรแกรมว ชา ในว นท 17 พฤษภาคม 2556 ต อไป ระเบ ยบวาระท 4.4 ผ ช วยศาสตราจารย ศ ภก จ เทพบ ณฑ ต น าเสนอให ท ประช ม พ จารณา เร อง ร างประกาศ และระเบ ยบคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม จานวน 5 ฉบ บ ด งน 1. การเข าร วมก จกรรมน กศ กษา และการแต งกายของน กศ กษาคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม พ.ศ ข อก าหนดพฤต กรรมด านค ณธรรม จร ยธรรมส าหร บน กศ กษา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 3. เกณฑ ข อกาหนดการเข าร วมก จกรรมน กศ กษา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงราย 4. ก าหนดเกณฑ การออกฝ กประสบการณ ว ชาช พน กศ กษา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 5. ระเบ ยบสโมสรน กศ กษา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว าด วยการ ดาเน นงานของสโมสรน กศ กษา พ.ศ.2556 มอบฝ ายบร หารน าเอกสารไปพ จารณาและน าหาร อท ประช มฝ ายบร หารคณะฯ คร งท 4/2556 ระเบ ยบวาระท 5 เร องอ นๆ 1. อาจารย ดร.ม งขว ญ สมพฤกษ น าเสนอให ท ประช มพ จารณา เร อง แนวทางในการ บร หารงบประมาณในการสน บสน นว สด ฝ กแก โปรแกรมว ชา โดยเร มต งแต ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 ให พ สด ดาเน นการสารวจความต องการใช ว สด ฝ กล วงหน าก อนการเป ดภาคเร ยน และสร ปงบประมาณในการจ ดซ อ เสนอต อรองคณบด ด านการจ ดการศ กษาเห นชอบ และด าเน นการจ ดซ อรวมท งหมด ส าหร บการเบ กว สด ฝ กกรณ จ ดซ อเพ อสน บสน นการเป ดภาคเร ยนให แต ละโปรแกรมว ชาเบ กว สด ท งหมดตามท ให แจ งความต องการจากการ ส ารวจ หากกรณ การขอจ ดซ อว สด ฝ กนอกเหน อจากช วงเวลาท ก าหนดหร อต องการเพ มเต มน น ให โปรแกรมว ชา สอบถามจากฝ ายพ สด จากสต อคว สด หากม ให เบ กได ตามความจ าเป น หากไม ม ว สด ให เบ กโปรแกรมว ชาต องจ ดท า บ นท กขออน ม ต จ ดซ อตามกระบวนการพ สด ต อไป /เห นชอบ รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 6/8

7 2. ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ น าเสนอให ท ประช มทราบ เร อง ก าหนดการ ประช มคณะกรรมการพ ฒนาระบบและกลไกการสน บสน นการผล ตงานว จ ยและงานสร างสรรค คร งท 2 ในว นจ นทร ท 20 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช มส าน กงานคณบด เพ อหาร อพ จารณา ร างประกาศคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ด านการว จ ยและการบ รณาการว ชาการส งคมฯ 3. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช มทราบ เร อง ก าหนดการประช มฝ ายบร หารคณะฯ คร งท 4/2556 ในว นพ ธท 22 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช มสาน กงานคณบด ประธานฯกล าวขอบค ณและป ดประช ม เวลา น. รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 7/8

8 รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 8/8

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information