รายงานผลการดาเน นงาน งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงาน งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2556"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงาน งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย โปล เทคน คลานนา เช ยงใหม เลขท 2 ถนนส ขเกษม ต าบลป าต น อ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม

2 คานา รายงานผลการประเม นตนเองของ งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา 2556 น จ ดท าข นเพ อรายงานข อม ลการจากการด าเน นงานท เก ยวข องก บการประก นค ณภาพภายในของหน วยงาน และข อม ลเก ยวก บมาตรฐานการอาช วศ กษา ตลอดจนแสดงถ งผลการด าเน นงานในด านต างๆในว ทยาล ย ของสาขางาน ฯ ตลอดป การศ กษา 2556 นาเสนอไว 4 ส วน ค อ รายงานผลการดาเน นงานฉบ บน ประกอบด วย 4 ส วน ได แก ส วนท 1 ข อม ลพ นฐาน ส วนท 2 สภาพการดาเน นงาน ส วนท 3 ผลการดาเน นงาน ส วนท 4 จ ดเด น/โอกาสพ ฒนา และแนวทางการพ ฒนางานใน ป การศ กษา 2557 งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ได ร วมก นรวบรวมข อม ลการด าเน นงานของสาขา ก อให เก ด ประโยชน ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ เพราะเป นโอกาสท บ คลากรใน หน วยงานได ทราบถ งจ ดแข ง จ ดอ อนของหน วยงาน และแนวทางการพ ฒนาหน วยงานให เป นไปตาม เป าหมาย และว ตถ ประสงค สาขางานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ม ความม งหว งท จะน าผลการประเม นใน คร งน เป นแนวทางในการวางแผนและพ ฒนาการด าเน นงานในหน วยงานให ม ค ณภาพย งข นไป และ ขอขอบค ณบ คลากรท กท านท ได ให การสน บสน นการจ ดทารายงานฉบ บน ให เก ดสภาพความสาเร จ งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 30 เมษายน 2557

3 สารบ ญ คานา สารบ ญ ส วนท 1 บทนา ข อม ลพ นฐาน ข อม ลเก ยวก บงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โครงสร างงานของงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โครงสร างบ คลากรของงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ลบ คลากร, ว ฒ การศ กษา ภาระงานตามโครงสร างหน วยงาน ส วนท 2 สภาพการดาเน นงาน ว ธ การดาเน นงานตามแผนปฎ บ ต งานงานและตามมาตรฐาน การดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานของหน วยงาน การดาเน นงานท เก ยวข องก บมาตรฐานการอาช วศ กษา ส วนท 3 ผลการดาเน นงาน ผลการดาเน นงาน สร ปผลการดาเน นงาน ป การศ กษา 2556 ว ธ ดาเน นการ (Awareness) ผลการดาเน นการ (Attempt) ส มฤทธ ผล (Achievement) หน า ส วนท 4 แนวทางการพ ฒนา สร ปจ ดเด น/จ ดควรพ ฒนาในการดาเน นงานในป การศ กษา 2556 แนวทางการพ ฒนางานในป การศ กษา 2557 ภาคผนวก

4 ส วนท 1 บทนา 1. ข อม ลพ นฐาน 1.1 ข อม ลเก ยวก บงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ประว ต งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย โปล เทคน คลานนา จ งหว ดเช ยงใหม เป นหน วยงานในส งก ดฝ ายส งเสร มการศ กษา ต งอย ช น 2 อาคารอ านวยการ ม หน าท สน บสน นด านการ จ ดการเร ยนการสอน การส บค นข อม ลข าวสารด านต าง ๆ พ ฒนาเว บไซด ออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม อบรมบ คลากรภายในว ทยาล ยด านเทคโนโลย สารสนเทศ ควบค มด แลและให บร การทางด านคอมพ วเตอร ท งฮาร ดแวร บร การซ อมบ าร ง พ ฒนาระบบโปรแกรมส าหร บการบร หารของว ทยาล ย (Lanna Poly System : LPS) บร การประชาส มพ นธ ข าวภายในผ านเคร อระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) และระบบ สารสนเทศภายนอก (Internet) บร การห องอ นเตอร เน ต ป จจ บ นศ นย เทคโนโลย ได ขยายเคร อข าย คอมพ วเตอร เช อมต อไปย งอาคารท กอาคารของว ทยาล ย ด วยระบบเคร อข ายเส นใยแก วน าแสง (Fiber Optic) และ Wireless LAN เพ อให สามารถบร การเคร อข ายคอมพ วเตอร ได ครอบคล มท กหน วยงานภายใน ว ทยาล ยฯ ว ตถ ประสงค 1. ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจ ดการว ทยาล ยฯ 2. ให บร การทางด านคอมพ วเตอร และอ ปกรณ สน บสน นแก หน วยงานภายในว ทยาล ยฯ 3. เป นศ นย กลางในการจ ดเก บ ปร บปร ง และร กษาข อม ลของว ทยาล ยฯ 4. ฝ กอบรมให บร การทางว ชาการด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 5. วางแผนพ ฒนาและด แลระบบเคร อข ายสารสนเทศให ก บว ทยาล ยฯ เป าหมาย 1. ให บร การข อม ลสารสนเทศแก น กศ กษา และผ ปกครองเป นไปได อย างสะดวก รวดเร ว 2. ให บร การระบบข อม ลสารสนเทศก บผ บร หารและบ คลากรของว ทยาล ยฯ 3. ลดป ญหาความซ าซ อนของข อม ลในการบร หารจ ดการว ทยาล ยฯ

5 1.2 โครงสร างงานของงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ผ จ ดการ/ผ ร บใบอน ญาต 2 ผ อานวยการ 3 รองผ อานวยการฝ ายส งเสร มการศ กษา ผ ช วยรองผ อายวยการฝ ายส งเสร มการศ กษา ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ งานพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ - พ ฒนาระบบ LPS - ระบบ Internet, Intranet - เคร องคอมพ วเตอร - ระบบเคร อข าย - งานซ อมบาร ง - ห องบร การ Internet

6 1.3 โครงสร างบ คลากรของงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ นายศ รภพ เจร ญก ศล รองผ อานวยการฝ ายส งเสร มการศ กษา นายธ รย ทธ บ ญต น ผ ช วยรองผ อานวยการฝ ายส งเสร มการศ กษา นายอาว ธ บ ญทายศ ห วหน ากล มงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ นายณ ฐว ชต บ ญมา คร ฝ ายส งเสร ม นายส ทธ พร โรจน ศาสนเสถ ยร เจ าหน าท นายวส นต จ นทร บ ญเร อง เจ าหน าท นายวส นต จ นทร บ ญเร อง เจ าหน าท

7 1.4 ข อม ลเก ยวก บบ คลากร, ว ฒ การศ กษา จานวนบ คลากรในงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ จานวน 5 คน เป นชายท งหมด จานวน 5 คน ตารางท 1.1 แสดงจานวนบ คลากรจาแนกตามเพศ ประจาป การศ กษา 2556 เพศ ท หน วยงาน รวม ชาย หญ ง 1 งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 5-5 ภาพท 1.1 กราฟแสดงเพศของบ คลากร ว ฒ การศ กษาของบ คลากรในงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศจาแนกด งน ตารางท 1.2 แสดงจานวนบ คลากรจาแนกตามว ฒ การศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 ว ฒ การศ กษา ท ช อ สก ล ตาแหน ง ป. เอก ป.โท ป.ตร อน ปร ญญา 1. นายอาว ธ บ ญทายศ ห วหน าหมวดงาน 1 2. นายนายณ ฐว ชต บ ญมา คร ฝ ายส งเสร ม 1 3. นายส ทธ พร โรจน ศาสนเสถ ยร เจ าหน าท 1 4. นายส นต จ นทร บ ญเร อง เจ าหน าท 1 5. นายส ระช ย ก นทาแจ ม เจ าหน าท 1 รวม ท งส น คน ต ากว าอน ปร ญญา

8 ภาพท 1.2 กราฟแสดงว ฒ การศ กษาของบ คลากร 1.5 ภาระงานตามโครงสร างหน วยงาน งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ได ดาเน นการเก ยวก บงานให บร การข อม ลสารสนเทศ และพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศของว ทยาล ย โดยม งเน นการน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาทดแทนระบบการ ทางานในป จจ บ นของโรงเร ยน โดยงานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศได ด าเน นงานในล กษณะงานพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ งานพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ดาเน นการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของโรงเร ยน ท งการพ ฒนาระบบเคร อข าย อ ปกรณ คอมพ วเตอร การพ ฒนาโปรแกรมของหน วยงานต าง ๆ ด แลการใช โปรแกรมสาเร จร ป ด แลและซ อมบาร งคอมพ วเตอร ท ใช ในหน วยงาน ประกอบด วย - การพ ฒนาระบบโปรแกรมของโรงเร ยน (LPS) - การพ ฒนาระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) - การพ ฒนาระบบสารสนเทศภายนอก (Internet) - การพ ฒนาระบบเคร อข าย - การซ อมบาร งคอมพ วเตอร และเคร อข าย

9 ส วนท 2 สภาพการดาเน นงาน 2. ว ธ การดาเน นงานตามแผนปฎ บ ต งานและตามมาตรฐาน 2.1 การดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานของหน วยงาน ป การศ กษา 2556 ตาราง 2.1 แสดงการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานของหน วยงาน ป การศ กษา 2556 ท งาน/โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลาในการ ดาเน นการ 1 โปรแกรมบร หารจ ดการงานโครงการ งานพ ฒนาระบบ ตลอดภาคเร ยน 2 โปรแกรมฝ กงาน งานพ ฒนาระบบ ตลอดภาคเร ยน 3 โปรแกรมจ ดการแผนการสอน Online งานพ ฒนาระบบ ตลอดภาคเร ยน 4 โปรแกรมทาบ ตรน กศ กษา งานพ ฒนาระบบ ตลอดภาคเร ยน 5 โปรแกรมจ ดการข อม ลประก นค ณภาพภายใน งานพ ฒนาระบบ ตลอดภาคเร ยน หมายเหต 2.2 การดาเน นงานตามมาตรฐานท เก ยวข อง การจ ดการศ กษาของศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ประกอบด วย มาตรฐานท 6 ต วบ งช ท 34 ตาม ประกาศของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ลงว นท 12 กรกฎาคม 2550 ม ผลการประเม นตาม ต วบ งช ด งน มาตรฐานท 6 ภาวะผ นาและการจ ดการ ข อกาหนดท 6.3 จ ดระบบสารสนเทศลากรจ ดการความร เพ อการพ ฒนาสถานศ กษาอย าง เหมาะสม ต วบ งช ท 41 ระบบค ณภาพของการจ ดระบบสารสนเทศ และการจ ดการความร ของสถานศ กษา ตารางท 52 การจ ดการระบบสารสนเทศและการจ ดการความร ของสถานศ กษา ท รายการ ผลการประเม น ดาเน นการ ไม ได ดาเน นการ 1. ม ข อม ลพ นฐานเพ อการต ดส นใจท เป นป จจ บ น 2. ม ระบบการบร การจ ดการข อม ลท เหมาะสมและม ผ ร บผ ดชอบ 3. ม ระบบฐานข อม ลท งหมดท ประสานก นเป นเคร อข าย 4. ม การประเม นประส ทธ ภาพและความปลอดภ ยของระบบการ บร หารจ ดการข อม ล 5. ม การปร บปร งระบบการบร หารจ ดการข อม ลอย างต อเน อง ผลการประเม นต วบ งช ท 41 ด พอใช ปร บปร ง

10 ส วนท 3 ผลการดาเน นงาน 3. ผลการดาเน นงาน 3.1 สร ปผลการดาเน นงาน ป การศ กษา 2556 ผลการด าเน นงานแบ งออกเป น 2 ส วน ค อ การด าเน นการด านการพ ฒนาระบบสารสนเทศ และการ ด านเน นการด านบร หารจ ดการความเส ยง ตาราง 3.1 แสดงข อม ลสร ปผลการดาเน นงาน ป การศ กษา 2556 ท งาน/โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ผลการดาเน นงาน 1 โปรแกรมบร หารงานโครงการ งานพ ฒนาระบบ ย งไม ได ใช งาน เน องจากเร มใช งาน ในป การศ กษา 1/ โปรแกรมฝ กงาน ห วหน าสาขา และอาจารย ผ ควบค มการ งานพ ฒนาระบบ ฝ กงานของน กศ กษาใช โปรแกรมสาหร บ อานวนความสะดวก และรวดเร วข น 3 โปรแกรมจ ดการแผนการสอน Online งานพ ฒนาระบบ ย งไม ได ใช งาน เน องจากเร มใช งาน ในป การศ กษา 1/ โปรแกรมทาบ ตรน กศ กษา งานพ ฒนาระบบ เจ าหน าท ออกบ ตรประจาต วน กศ กษาได ง ายข น 5 โปรแกรมจ ดการข อม ลประก นค ณภาพ งานพ ฒนาระบบ ย งไม ได ใช งาน เน องจากเร มใช งาน ในป ภายใน การศ กษา 1/2557 ตาราง 3.2 แสดงข อม ลสร ปผลการดาเน นงานด านบร หารจ ดการความเส ยง ป การศ กษา 2556 ช อความเส ยง ผลการดาเน นงาน เก ดความ เส ยง 1. ความเส ยงจากอ ปกรณ เช อมต อเคร อข ายชาร ด ดาเน นการแล ว 3 2. ความเส ยงจากสายนาส ญญาณขาด หร อชาร ด ดาเน นการแล ว 1 3. ความเส ยงจากการท จร ต ดาเน นการแล ว 0 4. ความเส ยงจากการถ กโจมต ย งไมได ดาเน นการแล ว 1 5. ความเส ยงจากการไม ทราบพฤต กรรมการใช งานระบบอ นเทอร เน ต ย งไมได ดาเน นการแล ว ไม ทราบ 6. ความเส ยงจากการท ไม สามารถพ ฒนาสารสนเทศได อย างต อเน อง ดาเน นการแล ว 0 7. ความเส ยงจากการไม กระจายความเส ยงจ ดสารองข อม ล ย งไมได ดาเน นการแล ว 0 8. ความเส ยงจากการเก ดอ คค ภ ย ดาเน นการแล ว 0

11 3.2 ว ธ ดาเน นการ (Awareness) งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศได ด าเน นการพ ฒนาระบบสารสนเทศของสถานศ กษา เพ อ หน วยงานได ม ข อม ลสารสนเทศท เป นป จจ บ นและม ประส ทธ ภาพ และนามาจ ดการการบร หารสถานศ กษา 3.3 ผลการดาเน นการ (Attempt) โดยการพ ฒนาระบบโปรแกรมส าหร บการบร หารของว ทยาล ย (LPS) เพ อจ ดเก บข อม ล สารสนเทศของหน วยงาน พ ฒนาระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) เพ อเป นส อกลางในการส งข อม ล สารสนเทศระหว างหน วยงานภายใน และ พ ฒนาระบบสารสนเทศภายนอก (Internet) เพ อน าข อม ล ภายในเผยแพร ส ภายนอก ให ทราบข อม ลของว ทยาล ย 3.4 ส มฤทธ ผล (Achievement) ในป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย โปล เทคน คลานนา เช ยงใหม ม การจ ดระบบ สารสนเทศ และการจ ดความร ของสถานศ กษา จานวน 5 ข อ จากท งหมด 5 ข อ อย ในระบบ ด ตารางท 3.3 แสดงผลการประเม นค ณภาพการจ ดระบบสารสนเทศและการจ ดการความร ผลการประเม น ท รายการ ดาเน นการ 1. ม ข อม ลพ นฐานเพ อการต ดส นใจท เป นป จจ บ น 2. ม ระบบการบร การจ ดการข อม ลท เหมาะสมและม ผ ร บผ ดชอบ 3. ม ระบบฐานข อม ลท งหมดท ประสานก นเป นเคร อข าย 4. ม การประเม นประส ทธ ภาพและความปลอดภ ยของระบบการ บร หารจ ดการข อม ล 5. ม การปร บปร งระบบการบร หารจ ดการข อม ลอย างต อเน อง ไม ได ดาเน นการ

12 4. แนวทางการพ ฒนางานในป การศ กษา 2557 ส วนท 4 จ ดเด น/โอกาสและแนวทางในการพ ฒนา 4.1 จ ดเด นในการดาเน นงาน ป การศ กษา 2556 ในป การศ กษา 2556 เน องจากการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาสถานศ กษาท าให การพ ฒนา ระบบสารสนเทศได ร บความร วมม อจากท งผ บร หาร บ คลากร เป นอย างด ซ งได ร บการสน บสน นท งใน ส วนของเคร องม ออ ปกรณ อ กท งป จจ บ นบ คลากรของว ทยาล ยเทคโนโลย โปล เทคน คลานา เช ยงใหม เป น ผ ท ม ความร ความสามารถเก ยวก บการใช งานระบบเทคโนโลย สารสนเทศเป นอย างด ท าให การพ ฒนา ระบบสารสนเทศเป นไปได อย างรวดเร ว ม ประส ทธ ภาพท ด 4.2 โอกาสในการพ ฒนางานใน ป การศ กษา 2556 เน องจากในป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย โปล เทคลานนา เช ยงใหม จะได ม การ พ ฒนา ส งเสร มให ท กสาขา และ หน วยงานของว ทยาล ยฯ ม การน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และ ข อม ล สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการงาน เพ อเป นการให ลดระยะเวลาในการท างานให ม ความรวดเร ว เก ด ความสะดวกในการท างาน อ กท งสามารถใด บร การข อม ลก บผ ปกครอง ได อย างท นท วงท และสามารถน า ข อม ลสารสนเทศท ได มาช วยเหล อ แก ป ญหา ปร บปร งพฤต กรรมของน กศ กษาได อย างเหมาะสม 4.3. แนวทางการพ ฒนางานตามโครงสร างการทางาน แนวทางการพ ฒนางานตามโครงสร างการท างานใน 2556 งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ จะได ม การปร บโครงสร างของการท างานให สามารถท จะบร หารจ ดการได อย างเป นระบบ ให ผ ใช บร การ สามารถต ดต อได อย างสะดวกมากย งข น โดยจะได จ ดต งงานด แลเก ยวก บระบบเคร อข ายและเคร อง คอมพ วเตอร ข น เพ อให บร การด านระบบเคร อข ายและอ ปกรณ คอมพ วเตอร 4.4 แนวทางการพ ฒนางานตามแผนปฏ บ ต การประจาป 2556 แนวทางการพ ฒนางานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2556 งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย โปล เทคน คลานนา เช ยงใหม จะได ม การพ ฒนา ปร บปร งข อม ล เพ อให บร การในร ปแบบ ข อม ลสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการของสาขางาน หน วยงานของว ทยาล ยฯ ส งเสร มให ท กสาขาม งน าข อม ลสารสนเทศท ได จากการด าเน นงานมาใช ในการปร บปร งงาน อ กท งม ง พ ฒนาระบบเข าส การประก นค ณภาพสถานศ กษา

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2 สารผ อานวยการ ศ นย คอมพ วเตอร ในฐานะท เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจาก สภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการใช

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information