ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน"

Transcription

1 ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน

2 Cloud Computing เป น เทคโนโลย ท เช อมต อระบบทร พยากรคอมพ วเตอร เพ อบร การทร พยากร ให ก บผ ใช โดยใช เทคโนโลย Virtualization เข ามาจ ดการทร พยากร ทาให ผ ใช สามารถ ใช ทร พยากรตามต องการโดยไม คาน งถ งว า ทร ยากรเหล าน นมาจาก Computer หลาย เคร อง หร อมาจากเคร องเด ยวก น และแต ละเคร องอาจจะต งอย ห างไกลก น ค อ การใช ทร พยากรคอมพ วเตอร ท งระบบ ไอท, ฮาร ดแวร และซอฟต แวร บนเคร อข าย อ นเตอร เน ต และระบบสารสนเทศแบบเสม อนจร ง Virtualization มาแบ งป นความสามารถ ใน ระด บประมวลผลผ านเคร อข าย อ นเตอร เน ต โดยผ ใช ไม จาเป นต องม เคร องคอมพ วเตอร ประส ทธ ภาพส ง หร อต ดต งซอฟต แวร ตลอดจนซอฟต แวร แอพพล เคช นจานวนมาก ๆ เพ อการ ทางานท ซ บซ อน แต สามารถใช บร การประมวลผล และแอพพล เคช นต าง ๆ จากผ ให บร การ และ ช าระค าบร การ ตามอ ตราการใช งานท เก ดข นจร ง (Pay Per Use) (http://cloud.trueidc.co.th)

3 ต วอย างผ ให บร การ Cloud Service 1. Amazon Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) เป นบร การโฮสต เซ ร ฟเวอร ของ Amazon โดยเซ รฟ เวอร ท ว าน เป น เซ ร ฟเวอร เสม อน (virtual machine / virtual server) โดยสามารถเล อก OS และเล อก CPU, RAM, Harddisk ตามขนาดท ต องการ 2. Google 2. ในไทยเช น บร ษ ท TRUE Internet Data Center ให บร การ Cloud Server ค อการให บร การ Virtual Server โดยสามารถ เล อก CPU, RAM, Harddisk ตามขนาดท ต องการ

4 ต วอย างผ ให บร การ Cloud Service 3. Microsoft Skydrive เป นบร การโฮสต เซ ร ฟเวอร ของ Microsoft 4. Dropbox ให บร การ Cloud Server ค อการให บร การ Virtual Server โดยสามารถ เล อก CPU, RAM, Harddisk ตามขนาดท ต องการ

5

6 Cloud Computing ม ล กษณะท จาเป นด งน (Laudon, P ) 1. On-demand self-service : บร การความต องการด วยตนเอง - ค อผ ใช จะได ร บความสามารถต างๆในการประมวลผล เช น server time หร อเน อท จ ดเก บข อม ล ของ ตนเอง 2. Ubiquitous network access - สามารถเข าถ งทร พยากร Cloud โดยใช ระบบเคร อข าย ระบบ Internet หร อจาก โทรศ พท ม อถ อได 3. Location independent resource pooling - ทร พยากรคอมพ วเตอร จะถ กใช ร วมก นจากหลายผ ใช จากหลายแหล งทร พยากรเสม อน(Virtual Resources) ท เปล ยนแปลงได ตามความต องการผ ใช งาน ผ ใช จะไม ทราบว าสถานท ต งของทร พยากร น นอย ท ไหน 4. Rapid elasticity - ทร พยากรคอมพ วเตอร จะถ กจ ดเตร ยมให อย างรวดเร ว สามารถเพ มและลดได ท นท ตามความ ต องการของผ ใช ท เปล ยนไป 5. Measured service - ค าใช จ ายข นอย ก บจานวนหร อปร มาณทร พยากรท ได ใช จร ง

7 Internet2 ค ออะไร Internet2 เป นเคร อข าย Internet ใหม จ ดต งโดย มหาว ทยาล ยกว า 200 แห งในสหร ฐอเมร กา ได ร บการสน บสน นจากร ฐบาลกลาง และได ร บ ความร วมม อจากบร ษ ทเอกชนช นน าในเมร กา ม ว ตถ ประสงค ท จะ พ ฒนาเทคโนโลย และการใช งานเคร อข ายความเร วส ง Internet2 เป นโครงการท มองไปส อนาคต โดยเน นการใช ระบบ IP เวอร ช น 6 หร อ IPv6 เพ อรองร บการขยายการใช งาน อย างมหาศาล (Laudon, P 289)

8 IP Address: IPv4 IPv4 (Internet protocol version 4) - IPv4 Address มาจากเลขฐานสอง(ม เลข 1 ก บเลข 0 เท าน น) จานวน 32 บ ต - ต วอย าง IPv4 Address แปลงจากฐานสองเป นฐานส บ = สามารถระบ เลขไอพ ได ต ง ถ ง ม ด วยก น 5 Classes ได แก Class A, B, C, D,และ E

9 IP Address : IPv6 IPv6 (Internet Protocol version 6) ถ กสร างข นมาเพ อแก ป ญหาการขาด แคลน IP - IPv6 Address เป นต วเลขฐาน 2 จานวน 128 บ ต - เพ อให ด Address ไม ยาวเก นไป จ งแสดงเป นเลขฐาน 16 - ต วอย าง IPv6 address เป นเลขฐาน 16 3ffe:ffff:0100:f101:0210:a4ff:fee3: :0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

10 Ubiquitous Computing Mark Weiser น กว ทยาศาสตร คอมพ วเตอร แห งศ นย ว จ ย Palo Alto ของบร ษ ท Xerox ประเทศสหร ฐอเมร กา ได ให คาน ยาม Ubiquitous Computing ว าหมายถ ง การบ รณาการ อ ปกรณ คอมพ วเตอร เข าก บสภาพแวดล อมต างๆในช ว ตประจาว น เพ อให สามารถใช คอมพ วเตอร ได ท กแห งหน โดยคาว า Ubiquitous (ย บ คว ต ส) มาจากรากศ พท ภาษาละต น ม ความหมายว า ม อย ท กหนท กแห ง ท งน จากพ ฒนาการของอ ปกรณ การต ดต อส อสารต างๆในย คเทคโนโลย ข อม ล ข าวสารและการส อสาร อาท เคร องคอมพ วเตอร ประมวลผล, โทรศ พท เคล อนท, กล อง และอ ปกรณ ด จ ท ลอ นๆ ส งผลให บ คคลและส งต างๆสามารถเช อมต อก บเคร อข ายเพ อ ต ดต อส อสาร ได ท กสถานท ท กเวลา คาว า ย บ คว ต ส (Ubiquitous อ านว า ย -บ ก-ว -ต ส) ม รากศ พท มาจากภาษาลาต น ความหมายก ค อ "ม อย ท กหน ท กแห ง" ย บ คว ต สเทคโนโลย (Ubiquitous Technology) เป น แนวค ดของการเช อมโยงการใช งานของอ ปกรณ อ เล กทรอน กส รอบต วเราเข าส ระบบเคร อข าย ทาให สามารถต ดต อส อสาร ควบค ม อ ปกรณ เหล าน นซ งม ช ป(Chip)คอมพ วเตอร ฝ งอย ผ าน ระบบเคร อข าย ทาให สามารถใช งานได ในท กท ท กเวลา %B8%B1%E0%B8%AA+Ubiquitous

11 Ubiquitous Computing ท งน Ubiquitous Computing ตามแนวค ดของ Weiser จะม ล กษณะเด น 3 ประการ ได แก 1. การเช อมต อก บเคร อข าย (Network) คอมพ วเตอร ท ไม ได เช อมต อก บเคร อข ายจะไม ถ กเร ยกว า Ubiquitous เน องจาก ความหมายของส งคมเคร อข ายการส อสารท กแห งหนท กแห งหน จะเหมาะสมสาหร บผ ใช งานท เคล อนย ายไปย งสถานท ต างๆซ งต องใช งานผ านคอมพ วเตอร เคร อข าย 2. ผ ใช จะไม ร ส กว ากาล งใช คอมพ วเตอร อย คอมพ วเตอร จะต องถ กใช งานโดยท ผ ใช มองไม เห น (Invisible) เสม อนเป นเร องปกต ท วๆไปในช ว ต ประจาว นของเรา ซ งต างจากป จจ บ นท ผ ใช งานคอมพ วเตอร จะร ต วว ากาล งใช งาน คอมพ วเตอร อย ด วยการเป ดสว ตช, พ มพ แป นค ย บอร ด, ขย บเม าส หร อ Log in เป นต น 3. การให บร การจะเปล ยนแปลงตามบร บท (Context) คอมพ วเตอร จะทางานให บร การแต ละบ คคลแตกต างก นไปตามสถานการณ โดย ข นอย ก บ ท อย ของผ ใช, ค ณล กษณะเฉพาะต ว (ID) ของผ ใช และอ ปกรณ การใช งานต างๆ (Device), ป จจ ยทางกายภาพ (เวลา, อ ณหภ ม, ความสว าง, สภาพอากาศ เป นต น)

12 Ubiquitous Computing

13 Information System in the Enterprise (ระบบสารสนเทศในองค กร)

14 การพ จารณาระบบสารสนเทศตามล กษณะท สน บสน นการทางาน ระบบสารสนเทศสาหร บฝ ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Information Systems) ระบบสารสนเทศสาหร บฝ ายการผล ตส นค า (Manufacturing and Production Information Systems) ระบบสารสนเทศสาหร บฝ ายการเง นและการบ ญช (Finance and Accounting Information Systems) ระบบสารสนเทศสาหร บฝ ายทร พยากรมน ษย (Human Resource Information Systems)

15 ระบบฝ ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Systems) ฝ ายการตลาด (Marketing) ก าหนดกล มล กค าเป าหมาย ค นหาความต องการของล กค า ผล ต ส นค าหร อบร การเพ อตอบสนองความต องการของล กค า จ ดการ โฆษณาและจ ดการกระต นการขาย ฝ ายขาย (Sales) ต ดต อล กค า ขายบร การหร อส นค า ร บการส งซ อ ต ดตามการขายจน เสร จส นกระบวนการ

16 Examples of Sales and Marketing Information Systems System Description Organization Level Order Processing การประมวลผล การส งซ อส นค า Pricing analysis การว เคราะห ราคาส นค า Sales trend forecasting การคาดคะเนแนวโน มการขาย Enter, process, and track orders ป อนข อม ล ประมวลผล และต ดตามการ ส งซ อส นค า Determine prices for products and services กาหนดราคาสาหร บส นค า และบร การ Prepare 5-year sales forecasts เตร ยมการวางแผนการขายในช วง 5 ป Operational Management Strategic

17 ระบบการผล ตส นค า (Manufacturing and Production Systems) ฝ ายการผล ตส นค า ด แลการผล ตส นค าและบร การให แก องค กร 1. วางแผน พ ฒนา บาร งร กษาส งอานวยความสะดวก 2. กาหนดเป าหมายการผล ต 3. การพ ฒนาท กษะ การเก บร กษา และความพร อมใช งานของว สด หร อว ตถ ด บ สาหร บการผล ต 4. การกาหนดตารางการทางานให ก บอ ปกรณ ส งอานวยความสะดวก การจ ดหาว สด หร อว ตถ ด บ และแรงงานเพ อนามาสร างเป นส นค าท ต องการ

18 Examples of Manufacturing and Production Information Systems Machine control System Description Organization Level การควบค มเคร องจ กร Production planning การวางแผนการผล ต Facilities location การหาตาแหน งท ต งส วน อานวยความสะดวก Control the action of machines and equipment ควบค มการทางานของเคร องจ กรและอ ปกรณ ต างๆ Decide when and how many products should be produced ต ดส นใจว าจะผล ตส นค าเม อไหร และเป นจานวน เท าใด Decide where to locate new product facilities ต ดส นใจหาสถานท ต ง ส งอานวยความสะดวกใน การผล ตส นค า Operational Management Strategic

19 ระบบการเง นและการบ ญช (Finance and Accounting Systems) ฝ ายการเง น (Financial Function) ร บผ ดชอบการบร หารจ ดการทร พย ส นส วนท เก ยวข องก บการเง นของ องค กร เช น เง นสด ห น พ นธบ ตร ตราสารหน และการลงท นอ นๆ ฝ ายการบ ญช (Accounting) ร บผ ดชอบในการร กษา และจ ดการรายการและหล กฐานเก ยวก บ การเง นขององค กร เช น ใบเสร จร บเง น รายการชาระเง น ค าเส อม ราคา และรายการชาระค าตอบแทน ซ งแสดงการหม นเว ยนรายร บ และรายจ ายขององค กร

20 Examples of Finance and Accounting Information Systems System Description Organizati on Level Accounts receivable บ ญช รายร บ Budgeting งบประมาณ Profit planning การวางแผนผลกาไร Tracks money owed the firm ต ดตามหน ขององค กร Prepares shot-term budgets จ ดเตร ยมงบประมาณในระยะส น Plan long-term profits วางแผนการทากาไรระยะยาว Operational Management Strategic

21 ต วอย างโปรแกรมระบบงานบ ญช (โดยท วไป) 1. ระบบใบส ง และใบส งส นค า (Order Processing System) : ล กค าส งซ อ, บ นท กการขาย, ออกใบส งส นค า 2. ระบบบ ญช ส นค าคงคล ง ( Inventory Control System ) : ต ด Stock, เพ ม Stock 3. ระบบบ ญช ล กหน ( Account Receivable System) : ช วยจ ดการควบค มเก ยวก บหน ส นของ ล กหน เช น รายงานยอดขายตามล กหน 4. ระบบว เคราะห การขาย ( Sale Analysis System ) : สร ปยอดขาย, ยอดขายเท าไร และม ผลก าไรเท าไร 5. ระบบใบส งซ อ ( Purchase Order System ) : บร ษ ทส งซ อส นค า, พ มพ ใบส งซ อ 6. ระบบบ ญช เจ าหน ( Account Payable System) : จ ดการควบค มเก ยวก บกระบวนการซ อ ส นค า และการจ ดสรรเง นเพ อการจ ายช าระหน อย างม ประส ทธ ภาพ 7. ระบบบ ญช แยกประเภทท วไป (General Ledger System) : พ มพ บ ญช แยกประเภท, งบ ต นท นการผล ต, บ ญช ต นท นขาย, งบก าไรขาดท น งบด ลได ท งประจ างวดและประจ าป 8. ระบบบ ญช เง นเด อน ( Payroll System) : คานวณรายได และภาษ ของพน กงาน

22 ระบบทร พยากรมน ษย (Human Resources Systems) ฝ ายทร พยากรมน ษย ร บผ ดชอบในการเล อกสรรบ คลากร จ ดทาระเบ ยนข อม ลบ คลากร ด แลการพ ฒนาท กษะและความสามารถของบ คลากร การบร หาร เง นเด อน และค าตอบแทน การจ ดการสว สด การต างๆ และการ ประเม นผลงานเป นต น

23 Examples of Human Resources Information Systems System Description Organization Level Training and development การฝ กอบรมและการพ ฒนา Compensation Analysis การว เคราะห ค าตอบแทน Human resources planning การวางแผนทร พยากรมน ษย Tracks employee training, skill, and performance appraisals ต ดตามการฝ กอบรม ท กษะ และประเม น ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของพน กงาน Monitors the range and distribution of employee wages, salaries, and benefits ตรวจสอบช วงและการกระจายต วของค าจ าง ของพน กงาน,เง นเด อน และผลประโยชน Plan the long-term labor force needs of the organization วางแผนการใช แรงงานในระยะยาวเพ อ ตอบสนองความต องการขององค กร Operational Management Strategic

24 Overview of Enterprise Application Customer Relationship Management (CRM) Supply Chain Management (SCM) Enterprise Resource Planning (ERP) Knowledge Management System

25 การบร หารความส มพ นธ ก บล กค า Customer Relationship Management (CRM) หมายถ ง ก จกรรมท กชน ดท องค กรใช ก บล กค า และผ ท คาดว าจะเป นล กค าใน อนาคต กระบวนการน ม ท งส วนท เป นก จกรรมทางธ รก จ และส วนท เก ยวข อง ก บเทคโนโลย ท น าระบบสารสนเทศมาใช ในการประสานกระบวนการทาง ธ รก จท องค กรน ามาใช ก บล กค า ท งในกระบวนการขาย การตลาด และการ ให บร การ น บต งแต เร มร บค าส งซ อส นค าไปจนกระท งน าส นค าไปส งให ก บ ล กค า ระบบ CRM เป นระบบการบร หารท ประสานกระบวนการท เก ยวข องก บล กค า ท งหมดเข าไว ด วยก น และน าข อม ลล กค าท เก บรวบรวมจากว ธ การต างๆ เช น ทางโทรศ พท เข ามารวมไว ด วยก น เพ อให องค กรสามารถต ดต อก บ ล กค าได อย างม ประส ทธ ภาพ

26 Customer Relationship Management (CRM)

27 การบร หารความส มพ นธ ก บล กค า Customer Relationship Management (CRM) ระบบ CRM ท ด สามารถให ข อม ลและเคร องม อ (tools)ในการ ว เคราะห ข อม ลเช น การประเม นค ณค าของล กค าแต ละรายต อองค กร การค นหากล มล กค าท ม ค ามากท ส ดต อองค กร การค นหากล มล กค าช นด ท ท าก าไรให แก องค กร การค นหาว าล กค าช นด ต องการซ อส นค าชน ดใด

28 ประโยชน ของระบบ CRM องค กรสามารถน าข อม ลเหล าน ไปใช ในการหาล กค าใหม ได เพ มเต ม ท า ให เก ดรายได การให บร การและการสน บสน นท ด ย งข น การปร บปร งการให บร การท สอดคล องก บความต องการของล กค า ใช เป นข อม ลท สาค ญในการร กษาล กค าป จจ บ นไว ได

29 ต วอย าง : Nanosoft CRM (โปรแกรมบร หารล กค า) Nanosoft CRM (โปรแกรมบร หารล กค า) : เป นโปรแกรมบร หารงานล กค าส มพ นธ โดยใช หล กการของ CRM หร อ Customer Relationship Management ซ งช วยให ซ งช วยให ประส ทธ ภาพการขายเพ มข น และ เพ อเพ มค ณภาพการให บร การให สามารถครองใจล กค า มากข น อ กท งสามารถน าไปขยายตลาดส าหร บล กค าใหม ได อ กด วย นอกจากน ย งม ส วน ในการบร หารการท างานของพน กงานขาย การแบ งระด บล กค า อะไรบ างท ล กค าชอบ/ไม ชอบ หร อ แม แต การว เคราะห ส อท ใช ว าได ผลหร อไม, ม ค แข งเป นใคร, พน กงานขายเข าไป พ ดค ยอะไรก บล กค าบ าง, ล กค าโทรเข ามาสอบถามเร องส นค าหร อบร การต วไหนเป น พ เศษ ฯลฯ พร อมท งรายงานว เคราะห ข อม ลล กค าและว เคราะห การขาย นอกจากน ย งรองร บการเช อมต อก บโทรศ พท แบบโชว เบอร เพ อเก บหมายเลขโทรศ พท และ สามารถเช อมโยงการส บค นข อม ลประว ต ล กค ากรณ ท ม การโทรศ พท เข ามา

30 การบร หารห วงโซ อ ปทาน Supply Chain Management (SCM) การบร หารห วงโซ อ ปทาน หมายถ งกระบวนการท ม ความส มพ นธ ก นอย างใกล ช ดในการซ อ การผล ต และการขนส งส นค า ระบบงานจะต องประสานการทางานระหว างผ สน บสน น ว ตถ ด บสาหร บการผล ต ผ จ ดจาหน าย และความต องการในการส งส นค าของ ล กค าเข าเป นกระบวนการเด ยวก น เพ อลดระยะการทางาน ลดความซ าซ อน และ ลดค าใช จ ายในการบร หารคล งเก บส นค า หร อ เป นการจ ดลาด บของกระบวนการท งหมดท ม ต อการสร างความพอใจให ก บ ล กค า โดยเร มต นต งแต กระบวนการจ ดซ อ (Procurement) การผล ต (Manufacturing) การจ ดเก บ (Storage) เทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) การจ ดจาหน วย (Distribution) และการขนส ง (Transportation) ซ ง กระบวนการท งหมดน จะจ ดระบบให ประสานก นอย างคล องต ว

31 การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการบร หารห วงโซ อ ปทาน (SCM) ต ดส นใจ ชน ด ปร มาณ และระยะเวลาในการผล ต การเก บร กษา และการ เคล อนย ายส นค า สามารถจ ดการรายการส งซ อส นค าได อย างรวดเร ว ต ดตามสถานะของรายการส งซ อส นค า ตรวจสอบความพร อมของคล งส นค า และตรวจสอบระด บปร มาณส นค าในคล ง ต ดตามการน าส งส นค า วางแผนการผล ตจากปร มาณความต องการส นค าท แท จร ง ตอบสนองการเปล ยนแปลงร ปแบบส นค าได อย างรวดเร ว น าเสนอรายการข อก าหนดของส นค า ให ข อม ลเก ยวก บส นค าท ผล ตไม ได มาตรฐานและส นค าท ถ กส งค น

32 ระบบการวางแผนการใช ทร พยากรขององค กร Enterprise Resource Planning (ERP) ERP น ความหมายทางทฤษฎ ค อ เป นการรวบรวมกระบวนการทางธ รก จ (Business Process) ตลอดจนเช อมโยงโปรแกรมประย กต (Applications) ต างๆ ของแต ละส วนงานเข าเป นระด บ องค กร (Enterprise) โดยม ข อม ลท จ ดเก บไว เพ ยงแห งเด ยว (Single Database) เป าหมายของ ERP เพ อรวบรวมแง ม มทางธ รก จต างๆ เช น งานวางแผน (Planning) งานผล ต (Production) งานขาย (Sale) งานทร พยากรมน ษย (Human Resource) และงานบ ญช การเง น (Accounting/Finance) เช อมโยงข ามส วนงานต างๆ เพ อให การใช ข อม ลร วมก นจากฐานข อม ล เด ยวก น ม การแบ งป นเคร องม อในการสร างรายงานแก ระด บบร หาร ม การใช กระบวนการท เป น มาตรฐานร วมก น (Common Processes) และสน บสน นการทางานกระบวนการทางธ รก จของ องค กรได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ท มา:

33 Enterprise systems, also known as enterprise resource planning (ERP) systems Enterprise systems integrate the key business processes of an entire firm into a single software system that enables information to flow seamlessly throughout the organizations. These systems focus primarily on internal processes but may include transactions with customers and vendors.

34 Enterprise systems Manufacturing and Production Financial and Accounting Database ERP Sales and Marketing Human Resource

35 Enterprise Systems สน บสน นกระบวนการทางธ รก จด งน 1. กระบวนการผล ตส นค า (Manufacturing Processes) การบร หารคล งส นค า การซ อ การขนส ง การวางแผนการผล ต การวางแผนความต องการ ว สด และการบ าร งร กษาโรงงานและอ ปกรณ 2. กระบวนการฝ ายการเง นและบ ญช (Financial and Accounting Processes) บ ญช รายร บ-รายจ าย การบร หารและการคาดการณ เง นสด บ ญช ส นค าและค าใช จ าย บ ญช ใช จ ายส วนกลาง บ ญช ทร พย ส น บ ญช ท วไปและรายงานทางด านการเง น 3. กระบวนการขายและการตลาด(Sales and Marketing Processes) รายการส งซ อส นค า การก าหนดราคาส นค า การนาส งส นค า ใบเร ยกช าระค าส นค า การ บร หารการขาย และการวางแผนการขาย 4. กระบวนการฝ ายทร พยากรมน ษย (Human Resource Processes) การบร หารบ คลากร บ ญช เวลาการท างาน การจ ายค าตอบแทน การวางแผนและพ ฒนา บ คลากร บ ญช รายการผลประโยชน บ คลากร การต ดตามผ สม ครงาน และการรายงาน ค าใช จ ายในการเด นทาง

36 ประโยชน ของ Enterprise Systems โครงสร างองค กร ว ฒนธรรมองค กรท เป นไปในทางเด ยวก น เช น ท กคนในองค กรใช กระบวนการท างานและ ข อม ลท เหม อนก น กระบวนการบร หาร สามารถปร บปร งข อม ลสาหร บการบร หารและการต ดส นใจได เทคโนโลย พ นฐาน องค กรม ระบบสารสนเทศท ไม ซ าซ อนก น ความสามารถทางธ รก จ การปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพส งข น

37 อ างอ ง สไลด ช วยสอนว ชา MIS ของ อ.ส ร นทร ท พ ศ กด ภ วดล

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024

นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024 I3 Creation CRM for IPAD โปรแกรมบร หารความส มพ นธ ล กค า ของบร ษ ท ไอ-ทร คร เอช น สาหร บใช งานบน ไอแพด นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024 สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา หล กส ตรว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT

ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT 1. ความหมาย และความสาค ญ ความหมายของ ICT ของ ICT ก บงานบ ญช - I = Information หมายถ ง สารสนเทศ, สารน เทศ หร อข อม ล - C = Communication หมายถ ง การส อสาร - T = Technology หมายถ ง เทคโนโลย โดยสร ปแล ว ICT

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) The development of Personnel Management System for Rajamangala University of Technology Lana (Chomthong).

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

อ เมลทางธ รก จระบบคลาวด Market Quadrant 2013

อ เมลทางธ รก จระบบคลาวด Market Quadrant 2013 The Radicati Group, Inc. 1900 Embarcadero Road, Ste. 206 Palo Alto, CA 94303 โทรศ พท : (650) 322 8059 โทรสาร: (650) 322 8061 www.radicati.com THE RADICATI GROUP, INC. อ เมลทางธ รก จระบบคลาวด Market Quadrant

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007

การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 กรรณ การ แผ นทอง ร งท พย ล นจ กร โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ประเภทว

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

ห วข อเสนอโครงงานทางว ศวกรรมไฟฟ า Electrical Engineering Project Proposal

ห วข อเสนอโครงงานทางว ศวกรรมไฟฟ า Electrical Engineering Project Proposal ห วข อเสนอโครงงานทางว ศวกรรมไฟฟ า Electrical Engineering Project Proposal ช อโครงงาน(ไทย) การพ ฒนาระบบต ดตามและแจ งเต อนสาหร บบ านอ จฉร ยะโดยใช เทคโนโลย อ นเตอร เน ตในท กส ง ช อโครงงาน(อ งกฤษ) Development

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector 88 xxx HR Sharing from Private Sector HR Success Stories in Public Sector กรณ ต วอย าง การบร หารทร พยากรบ คคล กรณ ต วอย าง : บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จำก ด (มหาชน) แบบอย างความสำเร จท ด ด านระบบประเม นผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

โปรแกรมบร หารคล งยา DRUG PROFILE

โปรแกรมบร หารคล งยา DRUG PROFILE โปรแกรมบร หารคล งยา DRUG PROFILE ป ยพจน นาคพ น Piyapot Nakpin สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information