Enterprise resource Planning ERP

Size: px
Start display at page:

Download "Enterprise resource Planning ERP"

Transcription

1 Enterprise resource Planning ERP แนวค ดของการน าการวางแผนทร พยากรองค กรมาใช แนวค ดการน าระบบคอมพ วเตอร มาใช เพ อการด าเน นธ รก จน นเก ดข นมานานแล ว ย คแรกของ การน าซอฟต แวร มาใช ในการด าเน นธ รก จน น เร มจากการเข ยนโปรแกรมเฉพาะก จเพ อใช เฉพาะใน องค กรน นๆ ไม ม มาตรฐานร วมในการออกแบบและพ ฒนา ต อมาจ งเก ดโปรแกรมส าเร จร ปข นจากการ รวบรวมประสบการณ จากหลายองค กรในส วนท เป นมาตรฐานท สามารถใช ร วมก นได แต ก ย งเป นระบบ ขนาดเล ก เช น โปรแกรมระบบเง นเด อน โปรแกรมบ ญช เป นต น จนมาถ งย คท พ ฒนาการของโปรแกรม ส าเร จร ปเร มม ความซ บซ อนและม ขนาดใหญ ข นครอบคล มส วนงานในองค กรกว างขวางข น ขณะเด ยวก น ก ม ความส าค ญมากข นเช นก น โดยแต ละโปรแกรมย งต างคนต างท าและม หลายส วนท ซ าซ อนก น ไม สามารถเช อมโยงก นได เช น โปรแกรมบ ญช ของผ พ ฒนารายหน ง ก จะไม เช อมโยงก บโปรแกรมบร หาร คล งส นค าของอ กรายหน ง เป นต น ด งน น ถ งแม ว าโปรแกรมจะครอบคล มงานมากข น แต ข อม ลก ย งแยก กระจ ดกระจายต างคนต างเก บ เหม อนเกาะในมหาสม ทร (information island) หน วยงานต างๆ ก ท างานในส วนงานของตนเองเหม อนไซโล (silo) ไม ประสานก น ต อมาเม อเข าส ย คของระบบเคร อข ายม ราคาถ กลง และใช ก นอย างแพร หลาย ท เร ยกว า ระบบ เคร อข ายท องถ นหร อระบบแลน (LAN - Local Area Network) และเม อหน วยความจ าและอ ปกรณ จ ดเก บข อม ลม การพ ฒนาไปอย างมาก และการเก ดข นของฐานข อม ลเช งส มพ นธ (relational database) จ งเก ดแนวค ดการสร างแพลตฟอร ม (platform) ในการพ ฒนาโปรแกรมร วมก น ท าให เทคโนโลย การพ ฒนาระบบซอฟต แวร เป ดกว างข น ซอฟต แวร ท พ ฒนาจากหลายแหล ง สามารถท างาน ร วมก นได ง ายข น สน บสน นให เก ดการพ ฒนาระบบซอฟต แวร ทางด านธ รก จท เป นแบบบ รณาการขนาด ใหญ โดยรวบรวมระบบย อยต างๆ ให เข ามาอย บนแพลตฟอร มเด ยวก นจนครอบคล มระบบท งหมดของ องค กร แนวค ดท กลายเป นจ ดก าเน ดของแนวค ดการวางแผนทร พยากรองค กรในเวลาต อมาค อ การ รวบรวมกระบวนการท างานจากส วนต างๆ ขององค กรเข ามาเป นหน งเด ยว เพ อตอบสนองการวางแผน ความต องการว ตถ ด บ (Material requirements planning - MRP) ซ งถ อเป นแนวค ดท ล าหน าไปมาก ส าหร บย คท ระบบคอมพ วเตอร ย งม ความสามารถในการประมวลผลต าและระบบเคร อข ายย งม ราคาแพง เน องจากระบบขนาดใหญ ท ซ บซ อนมากและท าให ซอฟต แวร ส าหร บการบร หารงานธ รก จเข ามาม บทบาท ส าค ญมากย งข น หล งจากน นจ งเก ดแนวค ดท จะรวบรวมระบบอ นๆ ท ใช โปรแกรมส าเร จร ปท เคยแยกก น เก บข อม ล ให เข ามาอย ในกระแสการไหลของงานขนาดใหญ ร วมก น และกลายมาเป นระบบการวางแผน ทร พยากรองค กรในท ส ด

2 2 แม ว าผ พ ฒนาการวางแผนความต องการว ตถ ด บ (MRP) จะเป นผ น าแนวค ดในการรวบรวม ระบบจนมาเป นการวางแผนทร พยากรองค กรในท ส ด แต ซอฟต แวร การวางแผนทร พยากรองค กร ส วนมากในป จจ บ นกล บม ได ต อยอดมาจากการวางแผนความต องการว ตถ ด บ แต ม กจะต อยอดมาจาก ระบบบ ญช การเง นเป นส วนมาก เช น เอสเอพ (SAP) ออราเค ล (Oracle) เจด เอ ดเว ดส (J.D. Edwards) และแม กระท งซอฟต แวร การวางแผนทร พยากรองค กรของไทยช อ โฟร มา (Forma) ฟอร ม ล า (FORMULA) ก ม รากฐานมาจากระบบบ ญช และการเง น และม บทบาทหล กในการเป นระบบงานส วน หล ง (back office systems) ให ก บระบบอ นๆ ซ งสามารถท าหน าท เป นฐานข อม ลกลางท ม แบบแผน เด ยวก นมากกว าฐานข อม ลของฝ ายผล ต ซ งม กจะเฉพาะเจาะจงอ ตสาหกรรมใดอ ตสาหกรรมหน ง ท าให ระบบงานส วนหล งของการวางแผนทร พยากรองค กร กลายมาเป นผ ส บทอดแนวค ดท ประสบความส าเร จ ในวงกว างมากกว าระบบการวางแผนความต องการว ตถ ด บเพ ยงอย างเด ยว จากจ ดเร มต นท มาจากระบบการวางแผนความต องการว ตถ ด บแล ว โดยม งเน นไปท การผล ต ส นค าอย างม ประส ทธ ภาพโดยการน าระบบฐานข อม ลขนาดใหญ และเช อมโยงก นมาใช ให เก ดประโยชน เป นหล ก ต อมาจ งขยายขอบเขตเข ามาถ งฝ ายจ ดซ อและการพยากรณ ของฝ ายขายมากข น น ามาส เอกสารท เป นทางการและต องปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบของภาคร ฐอย างถ กต องและร ดก ม ท าให เก ดการ รวมก นของระบบงานผล ตก บระบบบ ญช และระบบการจ ดการของฝ ายส าน กงานเข ามา ซ งเก นขอบเขต ของระบบการวางแผนความต องการว ตถ ด บเด ม จ งเป นท มาของแนวค ดท จะม ระบบงานซ งครอบคล มท ง องค กร โดยแรกเร มได ถ กน าเสนอในองค กรขนาดใหญ (enterprise) และได กลายมาเป นส วนหน งของค า ว า การวางแผนทร พยากรองค กร น นเอง ร ปแบบการพ ฒนาระบบการวางแผนทร พยากรองค กรเป นแนวค ดของการน าเอาเทคโนโลย ระด บส งทางด านซอฟต แวร มาช วยการปฏ บ ต งานของบ คลากรขององค กร ส าหร บกระบวนการด าเน น ธ รก จท หลากหลาย โดยการรวบรวมองค ความร ท ประสบความส าเร จจากองค กรต างๆ ในภาคปฏ บ ต (best practice) ก อให เก ดร ปแบบการด าเน นธ รก จท ม มาตรฐานส ง และม ระบบครอบคล มท กส วนงาน ขององค กร และรวบรวมข อม ลจากส วนต างๆ และระบบอ นๆ ขององค กรให เป นหน งเด ยว สามารถใช ข อม ลเพ อการวางแผนงานขององค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ การวางแผนทร พยากรองค กรถ กวางบทบาทให เป นเคร องม อส าค ญในการบ รณาการข อม ลทาง การเง น และการจ ดการทร พยากรต างๆ เพ อให ผ บร หารระด บส งสามารถทราบถ งผลการด าเน นงานของ ท งองค กรท ถ กต อง เข าใจง าย อย บนมาตรฐานเด ยวก น สามารถต ดส นใจได อย างม ประส ทธ ภาพและท น สถานการณ อย างม ระบบ จากแต เด มท ผ บร หารต องต ดส นใจจากประสบการณ ส วนบ คคลและความร ส ก มาเป นการต ดส นอย างม ว ชาการบนพ นฐานข อม ลมากข น การวางแผนทร พยากรองค กรถ กใช เพ อพ ฒนาองค กร โดยการยกระด บความร บผ ดชอบ บ คลากรจากพน กงานธรรมดา (employee) มาเป นน กธ รก จ (businessperson) เน องจาก การ วางแผนทร พยากรองค กร สามารถรวบรวมข อม ลจากท กฝ ายให เป นหน งเด ยว และช วยให ข อม ลในการ วางแผนก าล งการผล ตและการใช ทร พยากรท งหมดขององค กร จากเด มท แต ละฝ ายท างานแยกก นโดย

3 การวางแผนทร พยากรองค กร 3 เหต ผลท การวางแผนทร พยากรองค กรถ กน ามาใช อย างแพร หลาย ม ด งน 1) การพ ฒนาโปรแกรมท สามารถรองร บกระบวนการด าเน นธ รก จท งระบบข นมาใช เอง ต อง ใช เวลานานมาก ก อนท การวางแผนทร พยากรองค กรจะถ กน ามาใช อย างแพร หลายน น องค กรม กจะท า การจ างน กพ ฒนาโปรแกรมมาท าการว เคราะห และออกแบบระบบงานให เข าก บองค กรโดยเฉพาะ โดย มองว า เส อส งต ดย อมพอด กว าเส อจากโรงงาน ด งน นในระยะแรกองค กรต างๆ จ งไม น ยมใช การวางแผน ทร พยากรองค กร เน องจากม ได เข ยนมาเพ อองค กรของตนเองโดยเฉพาะ แต เม อผ พ ฒนาระบบการ วางแผนทร พยากรองค กรในตลาด ได รวบรวมประสบการณ ท ได ท าให ก บหลากหลายองค กรมาเป นเวลา ยาวนาน และเก บสะสมความสามารถของแนวปฏ บ ต ท ด (best practice) เข าไว ในระบบจ านวนมาก และในย คท การแข งข นร นแรง สภาพแวดล อมม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา องค กรจ งไม อาจท จะรอการ พ ฒนาใหม และย งไม สามารถแน ใจได ว าจะใช งานได ผ บร หารส วนมากจ งเล อกท จะซ อการวางแผน ทร พยากรองค กรมาใช แทนการเข ยนข นมาเอง 2) ค าใช จ ายในการพ ฒนาโปรแกรมข นมาเองส งมาก การพ ฒนาระบบท ซ บซ อน ม ขอบเขต ของระบบ (system boundary) กว างครอบคล มท งองค กร และม รายละเอ ยดมาก ต องใช เวลาและ ค าใช จ ายส งมาก ขณะท การวางแผนทร พยากรองค กรเป นการพ ฒนาระบบช ดเด ยวแต จ าหน ายให ก บ หลายองค กร เป นการเฉล ยค าใช จ ายก น จ งม ราคาท ประหย ดกว าการพ ฒนาเองอย างมาก อาจกล าว เปร ยบเท ยบได ว า การพ ฒนาเพ ยงแค โปรแกรมบ ญช ข นมาใหม ให ม ความสามารถเพ ยงเท าก บโปรแกรม บ ญช ท ใช ก นอย างแพร หลาย และขายในราคาเพ ยงแค หล กหม น ก ต องใช ค าใช จ ายในการพ ฒนามากกว า 1 ล านบาท หากเท ยบก บการวางแผนทร พยากรองค กรแล วคงม ค าใช จ ายส งย งกว าน นมากน ก 3) ค าบ าร งร กษาส ง ไม ค มค าการด แลโปรแกรมท พ ฒนาและใช เพ ยงองค กรเด ยว คน ส วนมากเข าใจว า เม อเข ยนโปรแกรมเสร จแล วก ไม ม อะไรต องท า และไม ม ค าใช จ ายอ นๆ ตามมา แต ใน ความเป นจร งแล ว ย งม ค าใช จ ายในการบ าร งร กษา ได แก การบ าร งร กษาแบบแก ไขให ถ กต อง (corrective maintenance) ค อการแก ข อบกพร อง (bug) ต างๆ การบ าร งร กษาแบบปร บแต ง (adaptive maintenance) ค อการปร บแต งโปรแกรม ตามการร องขอ เพ อให ใช งานได ตามสภาพแวดล อมท เปล ยนไป เช น ระบบปฏ บ ต การ ใหม แพลตฟอร มใหม หร อฐานข อม ลใหม

4 4 การบ าร งร กษาแบบสมบ รณ (perfective maintenance) ค อการปร บแต งให สมบ รณ ย งข น เช น ความสะดวก ความสวยงามและความเร วในการท างาน การบ าร งร กษาแบบขยายต อยอด (enhancements) ค อการขยายระบบออกไปจาก ขอบเขตเด ม ซ งด เหม อนจะไม ใช การบ าร งร กษาโดยตรง แต ม กจะรวมเข าไว ด วยก น เน องจากเป นค าใช จ ายท เก ดภายหล ง และเป นการต อยอดจากระบบเก า ค าใช จ ายในการบ าร งร กษาเป นค าใช จ ายท ส ง ในการเก บข อม ลจาก 487 องค กร พบว า ค าใช จ ายในการบ าร งร กษา (49%) ม ม ลค าส งกว าค าใช จ ายในการพ ฒนาแรกเร ม (43%) (ภาพท 7.1) ภาพท 7.1 กราฟแสดงร อยละของต นท นในการพ ฒนาซอฟต แวร ข นใช เอง ท มา: Boehm B. Software Engineering Economics, Prentice Hall (1981) [2] จะเห นได ว าหล งจากพ ฒนาโปรแกรมจนส าเร จแล ว องค กรย งม ภาระท จะต องร กษาบ คลากร ด านการพ ฒนาไปตลอด ซ งเป นการยากมากและม ต นท นส งมาก หากร กษาไว ไม ได ก จะม ผลร ายต อ ระบบ และย งเพ มต นท นการบ าร งร กษาอย างมาก เน องจากคนใหม ไม สามารถปร บแก ได ด เท าคนเด ม ด วยเหต น ท าให ผ บร หารองค กรท งใหญ และเล ก เล อกท จะซ อซอฟต แวร การวางแผนทร พยากรองค กร ส าเร จร ปมาใช มากกว าท จะพ ฒนาเอง ยกเว นเม อหาซอฟต แวร การวางแผนทร พยากรองค กรท ใกล เค ยง

5 การวางแผนทร พยากรองค กร 5 บรรณาน กรม สมควร วาน ชส มพ นธ, ช ดว ชา ธ รก จอ เล กทรอน กส และการประย กต หน วยท 7 การวางแผนทร พยากร องค กร: มหาว ทยาล ยส โขท ย ธรรมาธ ราช

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT

ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT 1. ความหมาย และความสาค ญ ความหมายของ ICT ของ ICT ก บงานบ ญช - I = Information หมายถ ง สารสนเทศ, สารน เทศ หร อข อม ล - C = Communication หมายถ ง การส อสาร - T = Technology หมายถ ง เทคโนโลย โดยสร ปแล ว ICT

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024

นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024 I3 Creation CRM for IPAD โปรแกรมบร หารความส มพ นธ ล กค า ของบร ษ ท ไอ-ทร คร เอช น สาหร บใช งานบน ไอแพด นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา 5417670024 สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา หล กส ตรว

More information

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า พอเจตน จ ตพ พ ฒน พงศ, ช มพล มณฑาท พย ก ล สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร (SOFTWARE) หมายถ ง ช ด คาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จ งหมายถ ง ลาด บ ข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยคาส งของคอมพ วเตอร คาส งเหล าน เร ยงก นเป นโปรแกรม คอมพ วเตอร จาก ท

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information