สำน กกำรคล ง เทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556

Size: px
Start display at page:

Download "สำน กกำรคล ง เทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556"

Transcription

1 รายละเอ ยดงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ พ.ศ เทศบาลนครอ ดรธาน อาเภอเม อง จ งหว ดอ ดรธาน รายจ ายจาแนกตามหน วยงาน หน วยงาน สาน กการคล ง.. งบประมาณรายจ ายท งหมดต งจ ายไว รวมท งส น 43,723,400 บาท ต งจ ายจากเง นรายได จานวน 36,636,000 บาท ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป จานวน 7,087,400 บาท 1. รายจ ายประจา ต งไว รวม 36,636,000 บาท แยกเป น 1.1 หมวดเง นเด อนและค าจ างประจา ต งไว รวม 14,762,000 บาท แยกเป น เง นเด อน ต งไว รวม 13,825,000 บาท แยกเป น ประเภทเง นเด อนพน กงานเทศบาลสาม ญ ต งไว 13,082,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นเด อน พน กงานเทศบาลสาม ญพร อมท งเง นปร บปร งเง นเด อน ในส งก ดสาน กการคล ง ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏใน แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 13,082,000 บาท) ประเภทเง นเพ มต างๆ ของพน กงานเทศบาล ต งไว 743,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นเพ ม ต างๆ ด งน 1. เง นประจาตาแหน งของผ บร หาร ต งไว 120,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นประจาตาแหน ง ของผ บร หาร จานวน 1 อ ตรา ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 120,000 บาท) 2. ค าตอบแทนรายเด อน ต งไว 246,000 บาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทน รายเด อนของ ผ บร หาร จานวน 4 อ ตรา ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 246,000 บาท) 3. เง นเพ มการครองช พช วคราว ต งไว 231,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นเพ มการครองช พ ช วคราวให แก พน กงานเทศบาลผ ท ม ส ทธ ได ร บเง นเพ มการครองช พช วคราวตามหล กเกณฑ ท กาหนด ต งจ ายจาก เง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 231,000 บาท) 4. เง นตอบแทนพ เศษของข าราชการผ ได ร บเง นเด อนถ งข นส งของอ นด บ ต งไว 106,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นตอบแทนพ เศษของข าราชการผ ได ร บเง นเด อนถ งข นส งของอ นด บ ตามท ระเบ ยบกาหนด ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 106,000 บาท)

2 5. เง นเพ มสาหร บค ณว ฒ ต งไว 40,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นเพ มสาหร บค ณว ฒ ให แก พน กงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาล เร อง หล กเกณฑ และว ธ การกาหนดอ ตราเง นเด อน และจานวนท ปร บเพ ม สาหร บค ณว ฒ ท สาน กงานข าราชการพลเร อน( ก.พ.) หร อคณะกรรมการ กลางพน กงาน เทศบาลร บรองว าค ณว ฒ น นเป นค ณ ว ฒ เฉพาะสาหร บตาแหน งท ได ร บแต งต ง ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏใน แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 40,000 บาท) ค าจ างประจา ต งไว รวม 937,000 บาท แยกเป น ประเภทค าจ างล กจ างประจา ต งไว 893,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ างล กจ างประจาพร อม ท งเง นปร บปร งค าจ างประจาป ท ปฏ บ ต งานในส งก ดสาน กการคล ง ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงาน บร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 893,000 บาท) ประเภทเง นเพ มต างๆ ต งไว 44,000 บาท เพ อจ าย เป น เง นตอบแทนพ เศษของ ล กจ างประจาผ ได ร บค าจ างถ งข นส งของตาแหน ง ตามท ระเบ ยบกาหนด ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏใน แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 44,000 บาท) 1.2 หมวดค าจ างช วคราว ต งไว รวม 10,556,000 บาท แยกเป น ประเภทเง นเด อนหร อเง นท จ ายเพ มให แก พน กงานจ าง ต งไว 6,474,000 บาท เพ อจ าย เป นเง นค าจ างให ก บ พน กงานจ างท ปฏ บ ต งานในส งก ดสาน กการคล ง ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงาน บร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 6,474,000 บาท ) ประเภทเง น เพ มต างๆของ พน กงานจ าง ต งไว 4,082,000 บาท เพ อจ ายเป นเง น เพ มการ ครองช พช วคราวและค าตอบแทนพ เศษท จ ายให ก บพน กงานจ างท ปฏ บ ต งานในส งก ดสาน กการคล ง ต งจ ายจาก เง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 4,082,000) 1.3 หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด ต งไว รวม 10,975,000 บาท แยกเป น ค าตอบแทน ต งไว รวม 2,631,000 บาท แยกเป น ประเภทค าตอบแทนการปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ ต งไว 700,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าตอบแทนการปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการสาหร บพน กงาน เทศบาล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง ในส งก ด สาน กการคล ง ท มาปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 700,000 บาท) ประเภทค าเช าบ าน ต งไว 389,000 บาท เพ อจ ายเป นค าเช าบ านให แก พน กงานเทศบาล ใน ส งก ดสาน กการคล ง ท ม ส ทธ เบ กจ ายได ตามระเบ ยบท กาหนด ต งจ ายจากเง นรายไ ด (ปรากฏในแผนงาน บร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 389,000 บาท)

3 1.3.3 ประเภทเง นช วยเหล อการศ กษาบ ตร ต งไว 202,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นช วยเหล อ การศ กษาบ ตรพน กงานและล กจ างประจา ในส งก ดสาน กการคล ง ตามท ระเบ ยบกาหนด ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 202,000 บาท) ประเภทเง นช วยเหล อค าร กษาพยาบาล ต งไว 1,140,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นช วยเหล อ ค าร กษาพยาบาลสาหร บพน กงานและล กจ างประจาในสาน กการคล ง พร อมบ คคลในครอบคร วผ ซ งม ส ทธ เบ กจ าย ได ตามท ระเบ ยบกาหนด ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 1,140,000 บาท) ประเภทค าตอบแทนคณะกรรมการจ ดซ อจ ดจ าง ต งไว 200,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าตอบแทนคณะกรรมการ ดาเน นการซ อหร อการจ าง คณะกรรมการตรวจการจ างและผ ควบค มงานก อสร าง ตามหล กเกณฑ และอ ตราค าตอบแทนตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3652 ลงว นท 17 พฤศจ กายน 2553 ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท) ค าใช สอย ต งไว รวม 6,780,000 บาท แยกเป น ประเภทรายจ ายเพ อให ได มาซ งบร การ ต งไว รวม 5,980,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ าย ต างๆ ด งน รายจ ายเพ อให ได มาซ งบร การต างๆ ต งไว 5,080,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ าย ในการบอกร บหน งส อพ มพ ค าวารสาร และค าจ างเหมาแรงงานในการดาเน นการ เพ อจ ดทารายงานสถ ต การคล ง หร อจ ดทาส งของต างๆ เช น ค าจ ดทาไปรษณ ยบ ตรเต อนให ชาระภาษ /ค าจ ดทาหน งส อเช ญชวนให ชาระภาษ ต างๆ ค าธรรมเน ยมชาระภาษ ผ านธนาคารโดยเทศบาลนครอ ดรธาน เป นผ ร บภาระค าบร การรายละ 5 บาท ค าธรรมเน ยมต างๆ ค าป ายประชาส มพ นธ ร ปแบบต างๆ แผ นพ บ ใบปล ว หน งส อประชาส มพ นธ หน งส อค ม อ ประชาส มพ นธ และการบร การประชาชน ค าขนส ง ค าจ างเหมาจ ดทาปกหร อเข าเล มทะเบ ยนต างๆ ค าธรรมเน ยมการใช เช ค ค าเช าทร พย ส น ค าเช าอาคารราชพ สด 64 ค หา อาคารตลาดบ านห วย อาคารตลาด สดเทศบาล 1 อาคารตลาดสดเทศบาล 2 ค าเช าอาคารของการเคหะ ค าเบ ยประก นอ คค ภ ย ค าจ างเหมาถ าย เอกสารสาเนาโฉนดท ด น สาเนาจดทะเบ ยนส ทธ และน ต กรรมและระวางแผนท โดยจ ายเป นค าธรรมเน ยม ค าตรวจสอบและร บรองสาเนาเอกสารท ด นจากสาน กงานท ด นจ งหว ดอ ดรธาน ค าเส ยหายให แก บ คคลภายนอก และค าใช จ ายต างๆท จาเป นสาหร บรายการน จานวน 4,480,600 บาท จ ายเป นค าเช าอาคารโครงการบ านพ ก พน กงานเทศบาลนครอ ดรธาน ให การเคหะแห งชาต ในป งบประมาณ 2556 จานวน 599,400 บาท และเทศบาลฯ จ ดต งงบประมาณเพ อจ ายเป นค าเช าอาคารฯให ก บการเคหะแห งชาต ในป ต อๆ ไป ด งน ป งบประมาณ 2557 จานวน 599,400 บาท ป งบประมาณ 2558 จานวน 599,400 บาท ป งบประมาณ 2559 จานวน 599,400 บาท ป งบประมาณ 2560 จานวน 673,650 บาท ป งบประมาณ 2561 จานวน 688,500 บาท ป งบประมาณ 2562 จานวน 688,500 บาท ป งบประมาณ 2563 จานวน 688,500 บาท ป งบประมาณ 2564 จานวน 688,500 บาท ป งบประมาณ 2565 จานวน 776,250 บาท ป งบประมาณ 2566 จานวน 793,800 บาท ป งบประมาณ 2567 จานวน 739,800 บาท ป งบประมาณ 2568 จานวน 739,800 บาท ป งบประมาณ 2569 จานวน 739,800 บาท ป งบประมาณ 2570 จานวน 892,800 บาท ป งบประมาณ 2571 จานวน 912,600 บาท ป งบประมาณ 2572

4 จานวน 912,600 บาท ป งบประมาณ 2573 จานวน 912,600 บาท ป งบประมาณ 2574 จานวน 912,600 บาท ป งบประมาณ 2575 จานวน 1,027,350 บาท ป งบประมาณ 2576 จานวน 1,050,300 บาท ป งบประมาณ 2577 จานวน 1,050,300 บาท ป งบประมาณ 2578 จานวน 1,050,300 บาท และป งบประมาณ 2579 จานวน 350, บาท ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 5,080,000 บาท) เพ อจ ายเป นค าจ างเหมาถ ายโอนและนาเข าข อม ลทะเบ ยนทร พย ส น ต งไว 600,000 บาท เพ อจ ายเป นค าถ ายโอนและนาข อม ลเข าจากโปรแกรมฐานข อม ลทะเบ ยนทร พย ส นเด ม( Eptis) ไปย งโปรแกรมแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น ( LTAX 3000)ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ นโดยม รายละเอ ยด ด งน 1. ข อม ลเจ าของทร พย ส นท งท เป นบ คคลธรรมดาและน ต บ คคล(ทะเบ ยนทร พย ส น ผ.ท.4) 2. ข อม ลแปลงท ด น 3. ข อม ลโรงเร อน/ส งปล กสร าง 4. ข อม ลป าย 5. ข อม ลการใช ประโยชน ของท ด น โรงเร อน/ส งปล กสร าง 6. ข อม ลทะเบ ยนค มผ ชาระภาษ (ผ.ท.5) ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 600,000 บาท) โครงการประชาส มพ นธ ภาษ ท องถ น ต งไว 300,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ าย ต างๆ เช น ค าป ายประชาส มพ นธ ร ปแบบต างๆ แผ นพ บ ใบปล ว หน งส อประชาส มพ นธ ภาษ หน งส อค ม อ ประชาส มพ นธ และ การบร การประชาชน เป นต น และค าใช จ ายอ นท จาเป นสาหร บโครงการน ต งจ ายจากเง น รายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 300,000 บาท ตามแผนพ ฒนา เทศบาล 3 ป พ.ศ ) ประเภทรายจ ายเพ อบาร งร กษาหร อซ อมแซมทร พย ส น ต งไว 200,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าบาร งร กษาและซ อมแซมทร พย ส น เช น รถยนต รถจ กรยานยนต เคร องคอมพ วเตอร เคร องคานวณเลข โต ะ เก าอ เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท) ประเภทรายจ ายท เก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ ต งไว 600,000 บาท แยกเป น รายจ ายท เก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ ต งไว 300,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการในราชอาณาจ กรของพน กงาน ล กจ างประจา และพน กงานจ าง เช น ค าเบ ยเล ยง ค าพาหนะ ค าเช าท พ ก และอ นๆ ตามระเบ ยบ ท กาหนด ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 300,000 บาท)

5 ค าใช จ ายในโครงการต างๆ ต งไว 300,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในโครงการ ต างๆ ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 300,000 บาท) ด งน 1. โครงการขอบพระค ณผ ชาระภาษ ต งไว 200,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายด งน จ ายเป นค าของขว ญของรางว ล ของชาร วย ของท ระล ก ค าจ ดทาใบประกาศเก ยรต ค ณ และของท ระล ก ค าจ ด ตกแต งจ ดสถานท ค าจ ดงานแถลงข าว ค าว สด อ ปกรณ และค าเคร องเข ยน ค าอาหาร ค าอาหารว างและ เคร องด ม ค าจ ดทาป ายประชาส มพ นธ ร ปแบบต างๆ ค าอาหารทาการนอกเวลาสาหร บเจ าหน าท และค าใช จ าย อ นท จาเป นสาหร บโครงการน ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หาร งานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท 2. โครงการ ให ความร ด านภาษ แก ผ ประกอบการ ต งไว 100,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าใช จ ายในการจ ดอบรมผ ประกอบการในเขตเทศบาลนครอ ดรธาน ค าตอบแทนว ทยากร ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว างและเคร องด ม ค าเช าสถานท และอ ปกรณ ค าว สด สาน กงาน ค ากระเป าเอกสาร และค าใช จ ายอ นๆ ท จาเป นในการฝ กอบรม ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 100,000 บาท ค าว สด ต งไว รวม 1,564,000 บาท แยกเป น ประเภทว สด สาน กงาน ต งไว 1,020,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด ต างๆ ท จาเป นต องใช ใน สาน กงาน เช น เคร องเข ยน แบบพ มพ ต างๆ กระดาษ แฟ มเก บเอกสาร และค าถ ายระวางแผนท ในเขต เทศบาลนครอ ดรธาน ระบบย ท เอ มจากสาน กงานท ด นจ งหว ดอ ดรธาน เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏใน แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 1,020,000 บาท) ประเภทค าว สด ไฟฟ าและว ทย ต งไว 30,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด อ ปกรณ ไฟฟ าและ ว ทย ค าแบตเตอร ว ทย ร บ-ส ง ค าถ านเคร องคานวณเลข ถ านแฟลช ปล กไฟ เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 30,000 บาท) ประเภทว สด งานบ านงานคร ว ต งไว 30,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด งานบ านงานคร ว เช น จ ดซ อถ งขยะดา ซ งต องใช จ ดเก บขยะตามห องทางานต างๆ เป นประจาท กว น แก วน า แก วกาแฟ ถ วย จาน เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 30,000 บาท) ประเภทว สด ก อสร าง ต งไว 5,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด ก อสร าง เช น ป นซ เมนต ห น กรวด ตะป ส แปรงทาส เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 5,000 บาท) ประเภทค าว สด ยานพาหนะและขนส ง ต งไว 40,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด ยานพาหนะและขนส ง เช น อะไหล รถจ กรยานยนต อะไหล รถยนต เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏใน แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 40,000 บาท)

6 ประเภทค าว สด เช อเพล งและหล อล น ต งไว 210,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าน าม น เช อเพล งสาหร บรถยนต รถจ กรยานยนต ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 210,000 บาท) ประเภทว สด โฆษณาและเผยแพร ต งไว 14,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด โฆษณาและ เผยแพร เช น พ ก นและส ผ าสาหร บเข ยนป ายโฆษณา เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงาน บร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 14,000 บาท) ประเภทว สด คอมพ วเตอร ต งไว 215,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด คอมพ วเตอร เช น แผ นด สก กระดาษไขคอมพ วเตอร กระดาษพ มพ บาร โค ด หม กคอมพ วเตอร และโปรแกรมป องก นไวร สสาหร บ เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการปฏ บ ต งานในการบร การประชาชน และ ผ าหม ก เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 215,000 บาท) 1.4 หมวดค าสาธารณ ปโภค ต งไว รวม 343,000 บาท แยกเป น ค าไฟฟ า ต งไว 100,000 บาท เพ อจ ายเป นค ากระแสไฟฟ าตลาดบ านห วย ตลาดเทศบาล 1 และตลาดเทศบาล 2 ให แก การไฟฟ าส วนภ ม ภาคจ งหว ดอ ดรธาน ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงาน บร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 100,000 บาท) ค าโทรศ พท ต งไว 78,000 บาท เพ อจ ายเป นค าโทรศ พท ในสาน กการคล งซ งจาเป นต องใช ต ดต อราชการก บหน วยงานต างๆ ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงาน คล ง จานวน 78,000 บาท) ค าบร การทางด านโทรคมนาคม ต งไว 165,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายเก ยวก บการใช ระบบอ นเตอร เน ตในสาน กการคล ง เช น ค าธรรมเน ยมการใช บร การ ค าสมาช กอ นเตอร เน ต ค าสมาช กเว บไซต เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 165,000 บาท) 2. รายจ ายเพ อการลงท น ต งไว รวม 7,087,400 บาท แยกเป น หมวดค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง ต งไว รวม 7,087,400 บาท แยกเป น 2.1 ค าคร ภ ณฑ ต งไว รวม 1,087,400 บาท เพ อจ ายเป นจ ดค าซ อคร ภ ณฑ ต างๆ ด งน คร ภ ณฑ สาน กงาน ต งไว 200,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ ดซ อต เม นทอนช ค สาเร จร ปพร อมต ดต ง สาหร บเก บคร ภ ณฑ ขนาดประมาณ กว าง ยาว ส ง ( ) เมตร เคล อนย ายได ม ประต เป ดด านหน า 1 บาน จานวน 1 ต ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความจาเป น จะต องใช ต เม นทอนช คสาเร จร ปท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการใช งานของหน วยงาน จ งต งจ ายตามราคาซ อขายใน ท องถ นตามท เสนอมาน

7 คร ภ ณฑ ยานพาหนะและขนส ง ต งไว 121,400 บาท เพ อจ ายเป นค าจ ดซ อ รถจ กรยานยนต ขนาด 110 ซ ซ จานวน 2 ค น เป นเง น 75,000 บาท และ 120 ซ ซ จานวน 1 ค น เป นเง น 46,400 บาท ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 121,400 บาท คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ต งไว 766,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ต างๆ ด งน เคร องคอมพ วเตอร แม ข ายแบบท 1 ต งไว 240,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าจ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายพร อมอ ปกรณ จานวน 2 ช ด โดยแต ละช ดม ค ณล กษณะพ นฐานด งน - ม หน วยประมวลผลกลาง ( CPU) แบบ 4 แกนหล ก (4 core) หร อด กว า สาหร บคอมพ วเตอร แม ข าย (Server) โดยเฉพาะและม ความเร วส ญญาณนาฬ กา ไม น อยกว า 2.4 GHz จานวนไม น อยกว า 1 หน วย CPU รองร บการ ประมวลผลแบบ 64 bit ม หน วยความจาแบบ Cache Memory ไม น อยกว า 8 MB และม ความเร วบ สไม น อยกว า 1,066 MHz - ม หน วยความจาหล ก ( RAM) ชน ด ECC DDR3 หร อด กว า ม ขนาด ไม น อยกว า 4 GB - สน บสน นการทางาน RAID ไม น อยกว า RAID 0, 1, 5 - ม หน วยจ ดเก บข อม ล ( Hard Disk) ชน ด SCSI หร อ SAS หร อ SATA หร อ ด กว า ม ความเร วรอบไม น อยกว า 7,200 รอบต อนาท และม ขนาดความจ ไม น อยกว า 140 GB จานวนไม น อยกว า 2 หน วย - ม DVD-ROM หร อด กว า จานวน 1 หน วย - ม ช องเช อมต อระบบเคร อข าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จานวนไม น อยกว า 2 ช อง - ม จอภาพแบบ LCD ขนาดไม น อยกว า 17 น ว จานวน 1 หน วย - ม Power Supply แบบ Redundant Power Supply หร อ Hot Swap จานวน 2 หน วย - ต ดต งซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การพร อมใช งานท ม ล ขส ทธ ถ กต องตามกฎหมาย ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 240,000 บาท - จ ดซ อตามเกณฑ ราคากลางและค ณล กษณะพ นฐานคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของกระทรวงเทคโนโลย และการส อสาร เคร องสารองไฟฟ า ขนาด 1 kva ต งไว 11,000 บาท เพ อจ ายเป นค า จ ดซ อเคร องสารอง จานวน 2 เคร อง โดยแต ละเคร องม ค ณล กษณะพ นฐาน ด งน - ม กาล งไฟฟ าด านนอกไม น อยกว า 1 kva และ 600 W - สามารถสารองไฟฟ าได ไม น อยกว า 15 นาท

8 ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 11,000 บาท - จ ดซ อตามเกณฑ ราคากลางและค ณล กษณะพ นฐานคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของกระทรวงเทคโนโลย และการส อสาร อ ปกรณ จ ดเก บข อม ลแบบภายนอก (External Hard Disk) ต งไว 10,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ ดซ ออ ปกรณ จ ดเก บข อม ลแบบภายนอก (External Hard Disk) จานวน 1 เคร อง โดยม ค ณล กษณะพ นฐานด งน - External Hard Disk ความจ ไม น อยกว า 1500 ก กะไบต - เช อมต อผ าน USB พอร ต ได - เป นฮาร ดด สก ชน ด SATA หร อด กว า ความเร วรอบไม น อยกว า 7200 รอบ (RPM) ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 10,000 บาท - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความจาเป นจะต องใช อ ปกรณ จ ดเก บข อม ลแบบภายนอก (External Hard Disk) ท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการ ใช งานของหน วยงาน จ งต งจ ายตามราคาซ อขายในท องถ นตามท เสนอมาน เคร องอ านบาร โค ด ต งไว 70,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ ดซ อเคร องอ าน บาร โค ด จานวน 14 เคร อง โดยม ค ณสมบ ต ด งน - เคร องอ านบาร โค ดแบบเลเซอร พร อมสายต อพ วงแบบ USB และขาต งอ ตโนม ต - ความเร วในการอ าน 72 คร ง/ว นาท - สามารถใช งานได ท งแบบกดป มหร อแบบเป ดแสงกระพร บสาหร บอ านอ ตโนม ต - ระยะการอ านห างจากบาร โค ด น ว - ความละเอ ยดในการอ านบาร โค ดขนาดเล กท ส ด 5 mm - ความกว างของบาร โค ดมากส ดท อ านได ค อ 22.0 ซม. - ค าความแตกต างของส บาร โค ดก บพ นหล งท เคร องสามารถอ านได อย างน อย 35 % - เช อมต อโดยพ วงก บ PC Keyboard*, RS-232 Serial, Wand Emulation และ USB - ชน ดของบาร โค ดท สามารถอ านได ค อ FullASCIICode39, Code39,Codabar,UPC/EAN/JAN,Interleaved 2of5,Code128,Code 93,Code49,Code 11, MSI/Plessey, Matrix2of5 ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 70,000 บาท

9 - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความจาเป นจะต องใช เคร องอ านบาร โค ดท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการใช งานของหน วยงาน จ งต งจ ายตาม ราคาซ อขายในท องถ นตามท เสนอมาน โปรแกรมบร หารจ ดการระบบการควบค มเอกสารแผนท ภาษ และทะเบ ยน ทร พย ส นโดยใช เทคโนโลย เว บแอพพล เคช น ต งไว 200,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ างดาเน นการจ ดทาหร อ จ ดซ อโปรแกรมบร หารจ ดการระบบการควบค มเอกสารแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นโดยใช เทคโนโลย เว บ แอพพล เคช นสาหร บใช ในการบร หารจ ดการระบบการควบค มเอกสารแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นและการ จ ดเก บภาษ จานวน 1 โปรแกรม โดยม รายละเอ ยดค ณล กษณะพ นฐาน ด งน - โปรแกรมจะต องพ ฒนาด วยเทคโนโลย เว บแอพพล เคช น - โปรแกรมสามารถใช งานร วมก บระบบฐานข อม ลเช งส มพ นธ ท ม ขนาดใหญ ได เท ยบเท า หร อด กว า My SQL - สามารถทางานภายใต เว บเบราว เซอร (Web Browser) และทางานบนระบบเคร อข าย โดยไม จาก ดจานวนผ ใช งาน - ม ระบบเช อมโยงข อม ลผ ใช งานและรห สผ านก บ ระบบงานทะเบ ยนทร พย ส นหร อ ม ระบบลงทะเบ ยนผ ใช งานใหม - ม ระบบร กษาความปลอดภ ยในการเข าใช งาน - ม การแบ งกล มประเภทของผ ใช งาน - ระบบสามารถสร างบาร โค ดและจ ดพ มพ บาร โค ด ได โดยอ ตโนม ต - สามารถส บค นข อม ลทร พย ส น เพ อจ ดพ มพ บาร โค ด แบบราย ผ.ท. ได - สามารถทางานกาหนดจานวนการย มแบบ ผ.ท. ได - ม ระบบการย ม ค น แบบ ผ.ท. 1,2,3,4,5 และ 7 โดยใช แถบบาร โค ด - ม ระบบแสดงรายงาน การย ม ค น และแบบรายการ ผ.ท. ท ย งไม ได ร บค น - ม ระบบส บค นข อม ลและต ดตามแบบ ผ.ท. (Document Tracking) - ม การร บประก นการทางาน 1 ป ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความจาเป น จะต องใช โปรแกรมบร หารจ ดการระบบการควบค มเอกสารแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นโดยใช เทคโนโลย เว บ แอพพล เคช นท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการใช งานของหน วยงาน จ งต งจ ายตามราคาซ อขายในท องถ นตามท เสนอมาน

10 โปรแกรมร บย นแบบชาระภาษ และแจ งการเปล ยนแปลงทร พย ส นผ านระบบ เคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet Sending Particular Locality Tax System) ต งไว 200,000 บาท เพ อ จ ายเป นค าจ างดาเน นจ ดทาหร อจ ดซ อโปรแกรมร บย นแบบชาระภาษ และแจ งการเปล ยนแปลงทร พย ส นผ านระบบ เคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet Sending Particular Locality Tax System) จานวน 1 โปรแกรม โดยม ค ณล กษณะพ นฐาน ด งน - โปรแกรมสามารถใช งานร วมก บระบบฐานข อม ลเช งส มพ นธ ท ม ขนาดใหญ ได เท ยบเท าหร อด กว า MySQL - สามารถทางานภายใต เว บเบราว เซอร (Web Browser) และทางานบนระบบเคร อข าย อ นเตอร เน ตโดยไม จาก ดจานวนผ ใช งาน - ม ระบบการเข ารห สการร บส งข อม ลระหว างผ ใช งานก บเคร องแม ข ายผ านทาง โพรโตคอล HTTPS เป นอย างน อย - ม ระบบร กษาความปลอดภ ยแยกระด บและกล มผ ใช งาน - ม หน าต างลงทะเบ ยนผ ใช งาน โดยสามารถลงทะเบ ยนได ท งบ คคลธรรมดา และน ต บ คคล - สามารถเช อมโยงข อม ล ทะเบ ยนทร พย ส น ของผ ใช งานแบบอ ตโนม ต - ผ ใช งานสามารถแก ไข ตรวจสอบรายละเอ ยดข อม ลทร พย ส น - ม ระบบแจ งเต อนทางอ เมล หร อช องทางอ น ๆ แจ งไปย งเจ าหน าท ท เก ยวข อง ในกรณ ท ม การแก ไขข อม ลทร พย ส นจากผ ใช งาน - ม ระบบย นแบบแสดงรายการทร พย ส น ท ด น โรงเร อนส งปล กสร าง และป าย เพ อประเม นภาษ - ผ ใช งานสามารถจ ดพ มพ แบบย นแสดงรายการทร พย ส น ตามทร พย ส นแต ละประเภท - ม ระบบแจ งเต อนทางอ เมล หร อช องทางอ นๆ แจ งไปย งเจ าหน าท เม อม ผ ใช งาน ทาการย นแบบผ านทางอ นเตอร เน ต - โปรแกรมสามารถแสดงรายการแจ งประเม นอ ตราภาษ จากเจ าหน าท ให ก บผ ใช งาน ผ านทางระบบและทางอ เมล ได เป นอย างน อย - ผ ใช งานสามารถจ ดพ มพ แบบใบแจ งประเม นภาษ ท องถ น เพ อนาไปชาระภาษ - ม หน าต างแจ งการชาระภาษ - ม หน าต างแสดงรายการชาระภาษ ย อนหล ง และจ ดพ มพ ใบเสร จร บเง นได - ม ระบบสารองข อม ลและถ ายข อม ล (Backup & Restore) - จ ดทาระบบบาร โค ดเพ อใช ร วมก บโปรแกรมระบบฐานข อม ลทะเบ ยนทร พย ส น และการจ ดเก บภาษ ท องถ น ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท ตาม แผนพ ฒนาเทศบาล 3 ป พ.ศ ) - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความ จาเป นจะต องใช โปรแกรมร บย นแบบชาระภาษ และแจ งการเปล ยนแปลงทร พย ส นผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet Sending Particular Locality Tax System) ท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการใช งานของหน วยงาน จ งต งจ ายตามราคาซ อขายในท องถ นตามท เสนอมาน

11 โปรแกรมป องก นไวร สคอมพ วเตอร ต งไว 35,000 บาท เพ อจ ายเป นค า จ ดซ อโปรแกรมป องก นไวร สคอมพ วเตอร จานวน 1 โปรแกรม โดยม ค ณล กษณะพ นฐาน ด งน - สามารถป องก น Anti-Virus Shield คอมพ วเตอร จากไวร สและม ลแวร อ น ๆ โดยอ ตโนม ต โดยการสแกนไฟล ท น าสงส ย, เว บไซต และอ เมล ได - ม การทางานแบบ Proactive Protection สามารถป องก นและหย ดการทางาน ของไวร สหร อม ลแวร อ น ๆ ท ไม ร จ กเม อตรวจพบพฤต กรรมของโปรแกรมท น าสงส ย ได โดยอ ตโนม ต - สามารถตรวจสอบโปรแกรมท น าสงส ยและเว บไซต เพ อหาไวร สและม ลแวร อ น ๆ ในขณะท การตรวจสอบจะจาก ดการเข าถ งอ ปกรณ คอมพ วเตอร ไว - สามารถสแกนไฟล ท กาล งเป ดใช งาน และ E-messages อย างอ ตโนม ต เพ อป องก นภ ย ค กคามท แฝงไว ในเว บไซต ต างๆ และจากโปรแกรมสนทนาออนไลน ต างๆ - สามารถป ดใช งานในการเช อมโยงไปย งเว บไซต ท เป นอ นตราย เม อตรวจพบเว บไซต ท ไม ปลอดภ ยได - สามารถบล อกโปรแกรมท น าสงส ยได - สามารถก กการต ดไวร สของเคร องคอมพ วเตอร เอาไว ได ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 35,000 บาท ตาม แผนพ ฒนาเทศบาล 3 ป พ.ศ ) - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความ จาเป นจะต องใช โปรแกรมป องก นไวร สคอมพ วเตอร ท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการใช งานของหน วยงาน จ งต งจ าย ตามราคาซ อขายในท องถ นตามท เสนอมาน 2.2 ค าท ด นและส งก อสร าง ต งไว 6,000,000 บาท เพ อจ ายเป นจ ดค าก อสร างอาคารร านขายอาหาร ถนนด านหล งโรงพยาบาลอ ดรธาน ประกอบด วยอาคารร านขายอาหาร ขนาดประมาณ 5 48 เมตร จานวน 16 ห อง ม พ นท ของอาคารประมาณ 240 ตารางเมตร จานวน 3 หล ง และ ห องน า ขนาดอาคารประมาณ 4 8 เมตร แบ งชาย หญ ง และคนพ การ ม พ นท อาคารประมาณ 32 ตารางเมตร จานวน 2 หล ง (รายละเอ ยด ตามแบบแปลนเทศบาลนครอ ดรธาน ) ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 6,000,000 บาท

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ๒๕๐ เคร อง ๕๐ เคร อง ๕๐ เคร อง ๑๐๐ เคร อง/ช ด

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ๒๕๐ เคร อง ๕๐ เคร อง ๕๐ เคร อง ๑๐๐ เคร อง/ช ด ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ ดซ อระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ พร อมการต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ส าหร บโครงการเพ มประส ทธ ภาพการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (คร งท 2) ๑. ความเป

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

จ านวน จ านวน จ านวน ๒๔๐ เคร อง ๑๒๒ เคร อง ๓๖๒ ช ด. ด งน น จ งจ าเป นต องจ ดหาเคร องไมโครคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร Notebook เพ มเต ม และทดแทนของเด ม

จ านวน จ านวน จ านวน ๒๔๐ เคร อง ๑๒๒ เคร อง ๓๖๒ ช ด. ด งน น จ งจ าเป นต องจ ดหาเคร องไมโครคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร Notebook เพ มเต ม และทดแทนของเด ม ร างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ ดซ อระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ พร อมการต ดต ง ระบบซอฟแวร Microsoft office ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ส าหร บโครงการเพ มประส ทธ ภาพการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ

ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ก. หล กการและเหต ผล ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ด วยสาน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บความเห

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท บน หน าจอหล ก ป ดไปทางซ าย แล วแตะ Nokia

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information