สำน กกำรคล ง เทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สำน กกำรคล ง เทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556"

Transcription

1 รายละเอ ยดงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ พ.ศ เทศบาลนครอ ดรธาน อาเภอเม อง จ งหว ดอ ดรธาน รายจ ายจาแนกตามหน วยงาน หน วยงาน สาน กการคล ง.. งบประมาณรายจ ายท งหมดต งจ ายไว รวมท งส น 43,723,400 บาท ต งจ ายจากเง นรายได จานวน 36,636,000 บาท ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป จานวน 7,087,400 บาท 1. รายจ ายประจา ต งไว รวม 36,636,000 บาท แยกเป น 1.1 หมวดเง นเด อนและค าจ างประจา ต งไว รวม 14,762,000 บาท แยกเป น เง นเด อน ต งไว รวม 13,825,000 บาท แยกเป น ประเภทเง นเด อนพน กงานเทศบาลสาม ญ ต งไว 13,082,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นเด อน พน กงานเทศบาลสาม ญพร อมท งเง นปร บปร งเง นเด อน ในส งก ดสาน กการคล ง ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏใน แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 13,082,000 บาท) ประเภทเง นเพ มต างๆ ของพน กงานเทศบาล ต งไว 743,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นเพ ม ต างๆ ด งน 1. เง นประจาตาแหน งของผ บร หาร ต งไว 120,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นประจาตาแหน ง ของผ บร หาร จานวน 1 อ ตรา ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 120,000 บาท) 2. ค าตอบแทนรายเด อน ต งไว 246,000 บาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทน รายเด อนของ ผ บร หาร จานวน 4 อ ตรา ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 246,000 บาท) 3. เง นเพ มการครองช พช วคราว ต งไว 231,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นเพ มการครองช พ ช วคราวให แก พน กงานเทศบาลผ ท ม ส ทธ ได ร บเง นเพ มการครองช พช วคราวตามหล กเกณฑ ท กาหนด ต งจ ายจาก เง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 231,000 บาท) 4. เง นตอบแทนพ เศษของข าราชการผ ได ร บเง นเด อนถ งข นส งของอ นด บ ต งไว 106,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นตอบแทนพ เศษของข าราชการผ ได ร บเง นเด อนถ งข นส งของอ นด บ ตามท ระเบ ยบกาหนด ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 106,000 บาท)

2 5. เง นเพ มสาหร บค ณว ฒ ต งไว 40,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นเพ มสาหร บค ณว ฒ ให แก พน กงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาล เร อง หล กเกณฑ และว ธ การกาหนดอ ตราเง นเด อน และจานวนท ปร บเพ ม สาหร บค ณว ฒ ท สาน กงานข าราชการพลเร อน( ก.พ.) หร อคณะกรรมการ กลางพน กงาน เทศบาลร บรองว าค ณว ฒ น นเป นค ณ ว ฒ เฉพาะสาหร บตาแหน งท ได ร บแต งต ง ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏใน แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 40,000 บาท) ค าจ างประจา ต งไว รวม 937,000 บาท แยกเป น ประเภทค าจ างล กจ างประจา ต งไว 893,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ างล กจ างประจาพร อม ท งเง นปร บปร งค าจ างประจาป ท ปฏ บ ต งานในส งก ดสาน กการคล ง ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงาน บร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 893,000 บาท) ประเภทเง นเพ มต างๆ ต งไว 44,000 บาท เพ อจ าย เป น เง นตอบแทนพ เศษของ ล กจ างประจาผ ได ร บค าจ างถ งข นส งของตาแหน ง ตามท ระเบ ยบกาหนด ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏใน แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 44,000 บาท) 1.2 หมวดค าจ างช วคราว ต งไว รวม 10,556,000 บาท แยกเป น ประเภทเง นเด อนหร อเง นท จ ายเพ มให แก พน กงานจ าง ต งไว 6,474,000 บาท เพ อจ าย เป นเง นค าจ างให ก บ พน กงานจ างท ปฏ บ ต งานในส งก ดสาน กการคล ง ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงาน บร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 6,474,000 บาท ) ประเภทเง น เพ มต างๆของ พน กงานจ าง ต งไว 4,082,000 บาท เพ อจ ายเป นเง น เพ มการ ครองช พช วคราวและค าตอบแทนพ เศษท จ ายให ก บพน กงานจ างท ปฏ บ ต งานในส งก ดสาน กการคล ง ต งจ ายจาก เง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 4,082,000) 1.3 หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด ต งไว รวม 10,975,000 บาท แยกเป น ค าตอบแทน ต งไว รวม 2,631,000 บาท แยกเป น ประเภทค าตอบแทนการปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ ต งไว 700,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าตอบแทนการปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการสาหร บพน กงาน เทศบาล ล กจ างประจา และพน กงานจ าง ในส งก ด สาน กการคล ง ท มาปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 700,000 บาท) ประเภทค าเช าบ าน ต งไว 389,000 บาท เพ อจ ายเป นค าเช าบ านให แก พน กงานเทศบาล ใน ส งก ดสาน กการคล ง ท ม ส ทธ เบ กจ ายได ตามระเบ ยบท กาหนด ต งจ ายจากเง นรายไ ด (ปรากฏในแผนงาน บร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 389,000 บาท)

3 1.3.3 ประเภทเง นช วยเหล อการศ กษาบ ตร ต งไว 202,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นช วยเหล อ การศ กษาบ ตรพน กงานและล กจ างประจา ในส งก ดสาน กการคล ง ตามท ระเบ ยบกาหนด ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 202,000 บาท) ประเภทเง นช วยเหล อค าร กษาพยาบาล ต งไว 1,140,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นช วยเหล อ ค าร กษาพยาบาลสาหร บพน กงานและล กจ างประจาในสาน กการคล ง พร อมบ คคลในครอบคร วผ ซ งม ส ทธ เบ กจ าย ได ตามท ระเบ ยบกาหนด ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 1,140,000 บาท) ประเภทค าตอบแทนคณะกรรมการจ ดซ อจ ดจ าง ต งไว 200,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าตอบแทนคณะกรรมการ ดาเน นการซ อหร อการจ าง คณะกรรมการตรวจการจ างและผ ควบค มงานก อสร าง ตามหล กเกณฑ และอ ตราค าตอบแทนตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3652 ลงว นท 17 พฤศจ กายน 2553 ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท) ค าใช สอย ต งไว รวม 6,780,000 บาท แยกเป น ประเภทรายจ ายเพ อให ได มาซ งบร การ ต งไว รวม 5,980,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ าย ต างๆ ด งน รายจ ายเพ อให ได มาซ งบร การต างๆ ต งไว 5,080,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ าย ในการบอกร บหน งส อพ มพ ค าวารสาร และค าจ างเหมาแรงงานในการดาเน นการ เพ อจ ดทารายงานสถ ต การคล ง หร อจ ดทาส งของต างๆ เช น ค าจ ดทาไปรษณ ยบ ตรเต อนให ชาระภาษ /ค าจ ดทาหน งส อเช ญชวนให ชาระภาษ ต างๆ ค าธรรมเน ยมชาระภาษ ผ านธนาคารโดยเทศบาลนครอ ดรธาน เป นผ ร บภาระค าบร การรายละ 5 บาท ค าธรรมเน ยมต างๆ ค าป ายประชาส มพ นธ ร ปแบบต างๆ แผ นพ บ ใบปล ว หน งส อประชาส มพ นธ หน งส อค ม อ ประชาส มพ นธ และการบร การประชาชน ค าขนส ง ค าจ างเหมาจ ดทาปกหร อเข าเล มทะเบ ยนต างๆ ค าธรรมเน ยมการใช เช ค ค าเช าทร พย ส น ค าเช าอาคารราชพ สด 64 ค หา อาคารตลาดบ านห วย อาคารตลาด สดเทศบาล 1 อาคารตลาดสดเทศบาล 2 ค าเช าอาคารของการเคหะ ค าเบ ยประก นอ คค ภ ย ค าจ างเหมาถ าย เอกสารสาเนาโฉนดท ด น สาเนาจดทะเบ ยนส ทธ และน ต กรรมและระวางแผนท โดยจ ายเป นค าธรรมเน ยม ค าตรวจสอบและร บรองสาเนาเอกสารท ด นจากสาน กงานท ด นจ งหว ดอ ดรธาน ค าเส ยหายให แก บ คคลภายนอก และค าใช จ ายต างๆท จาเป นสาหร บรายการน จานวน 4,480,600 บาท จ ายเป นค าเช าอาคารโครงการบ านพ ก พน กงานเทศบาลนครอ ดรธาน ให การเคหะแห งชาต ในป งบประมาณ 2556 จานวน 599,400 บาท และเทศบาลฯ จ ดต งงบประมาณเพ อจ ายเป นค าเช าอาคารฯให ก บการเคหะแห งชาต ในป ต อๆ ไป ด งน ป งบประมาณ 2557 จานวน 599,400 บาท ป งบประมาณ 2558 จานวน 599,400 บาท ป งบประมาณ 2559 จานวน 599,400 บาท ป งบประมาณ 2560 จานวน 673,650 บาท ป งบประมาณ 2561 จานวน 688,500 บาท ป งบประมาณ 2562 จานวน 688,500 บาท ป งบประมาณ 2563 จานวน 688,500 บาท ป งบประมาณ 2564 จานวน 688,500 บาท ป งบประมาณ 2565 จานวน 776,250 บาท ป งบประมาณ 2566 จานวน 793,800 บาท ป งบประมาณ 2567 จานวน 739,800 บาท ป งบประมาณ 2568 จานวน 739,800 บาท ป งบประมาณ 2569 จานวน 739,800 บาท ป งบประมาณ 2570 จานวน 892,800 บาท ป งบประมาณ 2571 จานวน 912,600 บาท ป งบประมาณ 2572

4 จานวน 912,600 บาท ป งบประมาณ 2573 จานวน 912,600 บาท ป งบประมาณ 2574 จานวน 912,600 บาท ป งบประมาณ 2575 จานวน 1,027,350 บาท ป งบประมาณ 2576 จานวน 1,050,300 บาท ป งบประมาณ 2577 จานวน 1,050,300 บาท ป งบประมาณ 2578 จานวน 1,050,300 บาท และป งบประมาณ 2579 จานวน 350, บาท ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 5,080,000 บาท) เพ อจ ายเป นค าจ างเหมาถ ายโอนและนาเข าข อม ลทะเบ ยนทร พย ส น ต งไว 600,000 บาท เพ อจ ายเป นค าถ ายโอนและนาข อม ลเข าจากโปรแกรมฐานข อม ลทะเบ ยนทร พย ส นเด ม( Eptis) ไปย งโปรแกรมแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น ( LTAX 3000)ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ นโดยม รายละเอ ยด ด งน 1. ข อม ลเจ าของทร พย ส นท งท เป นบ คคลธรรมดาและน ต บ คคล(ทะเบ ยนทร พย ส น ผ.ท.4) 2. ข อม ลแปลงท ด น 3. ข อม ลโรงเร อน/ส งปล กสร าง 4. ข อม ลป าย 5. ข อม ลการใช ประโยชน ของท ด น โรงเร อน/ส งปล กสร าง 6. ข อม ลทะเบ ยนค มผ ชาระภาษ (ผ.ท.5) ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 600,000 บาท) โครงการประชาส มพ นธ ภาษ ท องถ น ต งไว 300,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ าย ต างๆ เช น ค าป ายประชาส มพ นธ ร ปแบบต างๆ แผ นพ บ ใบปล ว หน งส อประชาส มพ นธ ภาษ หน งส อค ม อ ประชาส มพ นธ และ การบร การประชาชน เป นต น และค าใช จ ายอ นท จาเป นสาหร บโครงการน ต งจ ายจากเง น รายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 300,000 บาท ตามแผนพ ฒนา เทศบาล 3 ป พ.ศ ) ประเภทรายจ ายเพ อบาร งร กษาหร อซ อมแซมทร พย ส น ต งไว 200,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าบาร งร กษาและซ อมแซมทร พย ส น เช น รถยนต รถจ กรยานยนต เคร องคอมพ วเตอร เคร องคานวณเลข โต ะ เก าอ เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท) ประเภทรายจ ายท เก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ ต งไว 600,000 บาท แยกเป น รายจ ายท เก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ ต งไว 300,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการในราชอาณาจ กรของพน กงาน ล กจ างประจา และพน กงานจ าง เช น ค าเบ ยเล ยง ค าพาหนะ ค าเช าท พ ก และอ นๆ ตามระเบ ยบ ท กาหนด ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 300,000 บาท)

5 ค าใช จ ายในโครงการต างๆ ต งไว 300,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายในโครงการ ต างๆ ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 300,000 บาท) ด งน 1. โครงการขอบพระค ณผ ชาระภาษ ต งไว 200,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายด งน จ ายเป นค าของขว ญของรางว ล ของชาร วย ของท ระล ก ค าจ ดทาใบประกาศเก ยรต ค ณ และของท ระล ก ค าจ ด ตกแต งจ ดสถานท ค าจ ดงานแถลงข าว ค าว สด อ ปกรณ และค าเคร องเข ยน ค าอาหาร ค าอาหารว างและ เคร องด ม ค าจ ดทาป ายประชาส มพ นธ ร ปแบบต างๆ ค าอาหารทาการนอกเวลาสาหร บเจ าหน าท และค าใช จ าย อ นท จาเป นสาหร บโครงการน ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หาร งานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท 2. โครงการ ให ความร ด านภาษ แก ผ ประกอบการ ต งไว 100,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าใช จ ายในการจ ดอบรมผ ประกอบการในเขตเทศบาลนครอ ดรธาน ค าตอบแทนว ทยากร ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว างและเคร องด ม ค าเช าสถานท และอ ปกรณ ค าว สด สาน กงาน ค ากระเป าเอกสาร และค าใช จ ายอ นๆ ท จาเป นในการฝ กอบรม ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 100,000 บาท ค าว สด ต งไว รวม 1,564,000 บาท แยกเป น ประเภทว สด สาน กงาน ต งไว 1,020,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด ต างๆ ท จาเป นต องใช ใน สาน กงาน เช น เคร องเข ยน แบบพ มพ ต างๆ กระดาษ แฟ มเก บเอกสาร และค าถ ายระวางแผนท ในเขต เทศบาลนครอ ดรธาน ระบบย ท เอ มจากสาน กงานท ด นจ งหว ดอ ดรธาน เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏใน แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 1,020,000 บาท) ประเภทค าว สด ไฟฟ าและว ทย ต งไว 30,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด อ ปกรณ ไฟฟ าและ ว ทย ค าแบตเตอร ว ทย ร บ-ส ง ค าถ านเคร องคานวณเลข ถ านแฟลช ปล กไฟ เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 30,000 บาท) ประเภทว สด งานบ านงานคร ว ต งไว 30,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด งานบ านงานคร ว เช น จ ดซ อถ งขยะดา ซ งต องใช จ ดเก บขยะตามห องทางานต างๆ เป นประจาท กว น แก วน า แก วกาแฟ ถ วย จาน เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 30,000 บาท) ประเภทว สด ก อสร าง ต งไว 5,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด ก อสร าง เช น ป นซ เมนต ห น กรวด ตะป ส แปรงทาส เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 5,000 บาท) ประเภทค าว สด ยานพาหนะและขนส ง ต งไว 40,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด ยานพาหนะและขนส ง เช น อะไหล รถจ กรยานยนต อะไหล รถยนต เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏใน แผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 40,000 บาท)

6 ประเภทค าว สด เช อเพล งและหล อล น ต งไว 210,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าน าม น เช อเพล งสาหร บรถยนต รถจ กรยานยนต ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 210,000 บาท) ประเภทว สด โฆษณาและเผยแพร ต งไว 14,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด โฆษณาและ เผยแพร เช น พ ก นและส ผ าสาหร บเข ยนป ายโฆษณา เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงาน บร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 14,000 บาท) ประเภทว สด คอมพ วเตอร ต งไว 215,000 บาท เพ อจ ายเป นค าว สด คอมพ วเตอร เช น แผ นด สก กระดาษไขคอมพ วเตอร กระดาษพ มพ บาร โค ด หม กคอมพ วเตอร และโปรแกรมป องก นไวร สสาหร บ เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการปฏ บ ต งานในการบร การประชาชน และ ผ าหม ก เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 215,000 บาท) 1.4 หมวดค าสาธารณ ปโภค ต งไว รวม 343,000 บาท แยกเป น ค าไฟฟ า ต งไว 100,000 บาท เพ อจ ายเป นค ากระแสไฟฟ าตลาดบ านห วย ตลาดเทศบาล 1 และตลาดเทศบาล 2 ให แก การไฟฟ าส วนภ ม ภาคจ งหว ดอ ดรธาน ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงาน บร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 100,000 บาท) ค าโทรศ พท ต งไว 78,000 บาท เพ อจ ายเป นค าโทรศ พท ในสาน กการคล งซ งจาเป นต องใช ต ดต อราชการก บหน วยงานต างๆ ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงาน คล ง จานวน 78,000 บาท) ค าบร การทางด านโทรคมนาคม ต งไว 165,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ ายเก ยวก บการใช ระบบอ นเตอร เน ตในสาน กการคล ง เช น ค าธรรมเน ยมการใช บร การ ค าสมาช กอ นเตอร เน ต ค าสมาช กเว บไซต เป นต น ต งจ ายจากเง นรายได (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 165,000 บาท) 2. รายจ ายเพ อการลงท น ต งไว รวม 7,087,400 บาท แยกเป น หมวดค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง ต งไว รวม 7,087,400 บาท แยกเป น 2.1 ค าคร ภ ณฑ ต งไว รวม 1,087,400 บาท เพ อจ ายเป นจ ดค าซ อคร ภ ณฑ ต างๆ ด งน คร ภ ณฑ สาน กงาน ต งไว 200,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ ดซ อต เม นทอนช ค สาเร จร ปพร อมต ดต ง สาหร บเก บคร ภ ณฑ ขนาดประมาณ กว าง ยาว ส ง ( ) เมตร เคล อนย ายได ม ประต เป ดด านหน า 1 บาน จานวน 1 ต ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความจาเป น จะต องใช ต เม นทอนช คสาเร จร ปท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการใช งานของหน วยงาน จ งต งจ ายตามราคาซ อขายใน ท องถ นตามท เสนอมาน

7 คร ภ ณฑ ยานพาหนะและขนส ง ต งไว 121,400 บาท เพ อจ ายเป นค าจ ดซ อ รถจ กรยานยนต ขนาด 110 ซ ซ จานวน 2 ค น เป นเง น 75,000 บาท และ 120 ซ ซ จานวน 1 ค น เป นเง น 46,400 บาท ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 121,400 บาท คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ต งไว 766,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ต างๆ ด งน เคร องคอมพ วเตอร แม ข ายแบบท 1 ต งไว 240,000 บาท เพ อจ ายเป น ค าจ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายพร อมอ ปกรณ จานวน 2 ช ด โดยแต ละช ดม ค ณล กษณะพ นฐานด งน - ม หน วยประมวลผลกลาง ( CPU) แบบ 4 แกนหล ก (4 core) หร อด กว า สาหร บคอมพ วเตอร แม ข าย (Server) โดยเฉพาะและม ความเร วส ญญาณนาฬ กา ไม น อยกว า 2.4 GHz จานวนไม น อยกว า 1 หน วย CPU รองร บการ ประมวลผลแบบ 64 bit ม หน วยความจาแบบ Cache Memory ไม น อยกว า 8 MB และม ความเร วบ สไม น อยกว า 1,066 MHz - ม หน วยความจาหล ก ( RAM) ชน ด ECC DDR3 หร อด กว า ม ขนาด ไม น อยกว า 4 GB - สน บสน นการทางาน RAID ไม น อยกว า RAID 0, 1, 5 - ม หน วยจ ดเก บข อม ล ( Hard Disk) ชน ด SCSI หร อ SAS หร อ SATA หร อ ด กว า ม ความเร วรอบไม น อยกว า 7,200 รอบต อนาท และม ขนาดความจ ไม น อยกว า 140 GB จานวนไม น อยกว า 2 หน วย - ม DVD-ROM หร อด กว า จานวน 1 หน วย - ม ช องเช อมต อระบบเคร อข าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จานวนไม น อยกว า 2 ช อง - ม จอภาพแบบ LCD ขนาดไม น อยกว า 17 น ว จานวน 1 หน วย - ม Power Supply แบบ Redundant Power Supply หร อ Hot Swap จานวน 2 หน วย - ต ดต งซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การพร อมใช งานท ม ล ขส ทธ ถ กต องตามกฎหมาย ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 240,000 บาท - จ ดซ อตามเกณฑ ราคากลางและค ณล กษณะพ นฐานคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของกระทรวงเทคโนโลย และการส อสาร เคร องสารองไฟฟ า ขนาด 1 kva ต งไว 11,000 บาท เพ อจ ายเป นค า จ ดซ อเคร องสารอง จานวน 2 เคร อง โดยแต ละเคร องม ค ณล กษณะพ นฐาน ด งน - ม กาล งไฟฟ าด านนอกไม น อยกว า 1 kva และ 600 W - สามารถสารองไฟฟ าได ไม น อยกว า 15 นาท

8 ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 11,000 บาท - จ ดซ อตามเกณฑ ราคากลางและค ณล กษณะพ นฐานคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของกระทรวงเทคโนโลย และการส อสาร อ ปกรณ จ ดเก บข อม ลแบบภายนอก (External Hard Disk) ต งไว 10,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ ดซ ออ ปกรณ จ ดเก บข อม ลแบบภายนอก (External Hard Disk) จานวน 1 เคร อง โดยม ค ณล กษณะพ นฐานด งน - External Hard Disk ความจ ไม น อยกว า 1500 ก กะไบต - เช อมต อผ าน USB พอร ต ได - เป นฮาร ดด สก ชน ด SATA หร อด กว า ความเร วรอบไม น อยกว า 7200 รอบ (RPM) ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 10,000 บาท - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความจาเป นจะต องใช อ ปกรณ จ ดเก บข อม ลแบบภายนอก (External Hard Disk) ท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการ ใช งานของหน วยงาน จ งต งจ ายตามราคาซ อขายในท องถ นตามท เสนอมาน เคร องอ านบาร โค ด ต งไว 70,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ ดซ อเคร องอ าน บาร โค ด จานวน 14 เคร อง โดยม ค ณสมบ ต ด งน - เคร องอ านบาร โค ดแบบเลเซอร พร อมสายต อพ วงแบบ USB และขาต งอ ตโนม ต - ความเร วในการอ าน 72 คร ง/ว นาท - สามารถใช งานได ท งแบบกดป มหร อแบบเป ดแสงกระพร บสาหร บอ านอ ตโนม ต - ระยะการอ านห างจากบาร โค ด น ว - ความละเอ ยดในการอ านบาร โค ดขนาดเล กท ส ด 5 mm - ความกว างของบาร โค ดมากส ดท อ านได ค อ 22.0 ซม. - ค าความแตกต างของส บาร โค ดก บพ นหล งท เคร องสามารถอ านได อย างน อย 35 % - เช อมต อโดยพ วงก บ PC Keyboard*, RS-232 Serial, Wand Emulation และ USB - ชน ดของบาร โค ดท สามารถอ านได ค อ FullASCIICode39, Code39,Codabar,UPC/EAN/JAN,Interleaved 2of5,Code128,Code 93,Code49,Code 11, MSI/Plessey, Matrix2of5 ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 70,000 บาท

9 - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความจาเป นจะต องใช เคร องอ านบาร โค ดท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการใช งานของหน วยงาน จ งต งจ ายตาม ราคาซ อขายในท องถ นตามท เสนอมาน โปรแกรมบร หารจ ดการระบบการควบค มเอกสารแผนท ภาษ และทะเบ ยน ทร พย ส นโดยใช เทคโนโลย เว บแอพพล เคช น ต งไว 200,000 บาท เพ อจ ายเป นค าจ างดาเน นการจ ดทาหร อ จ ดซ อโปรแกรมบร หารจ ดการระบบการควบค มเอกสารแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นโดยใช เทคโนโลย เว บ แอพพล เคช นสาหร บใช ในการบร หารจ ดการระบบการควบค มเอกสารแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นและการ จ ดเก บภาษ จานวน 1 โปรแกรม โดยม รายละเอ ยดค ณล กษณะพ นฐาน ด งน - โปรแกรมจะต องพ ฒนาด วยเทคโนโลย เว บแอพพล เคช น - โปรแกรมสามารถใช งานร วมก บระบบฐานข อม ลเช งส มพ นธ ท ม ขนาดใหญ ได เท ยบเท า หร อด กว า My SQL - สามารถทางานภายใต เว บเบราว เซอร (Web Browser) และทางานบนระบบเคร อข าย โดยไม จาก ดจานวนผ ใช งาน - ม ระบบเช อมโยงข อม ลผ ใช งานและรห สผ านก บ ระบบงานทะเบ ยนทร พย ส นหร อ ม ระบบลงทะเบ ยนผ ใช งานใหม - ม ระบบร กษาความปลอดภ ยในการเข าใช งาน - ม การแบ งกล มประเภทของผ ใช งาน - ระบบสามารถสร างบาร โค ดและจ ดพ มพ บาร โค ด ได โดยอ ตโนม ต - สามารถส บค นข อม ลทร พย ส น เพ อจ ดพ มพ บาร โค ด แบบราย ผ.ท. ได - สามารถทางานกาหนดจานวนการย มแบบ ผ.ท. ได - ม ระบบการย ม ค น แบบ ผ.ท. 1,2,3,4,5 และ 7 โดยใช แถบบาร โค ด - ม ระบบแสดงรายงาน การย ม ค น และแบบรายการ ผ.ท. ท ย งไม ได ร บค น - ม ระบบส บค นข อม ลและต ดตามแบบ ผ.ท. (Document Tracking) - ม การร บประก นการทางาน 1 ป ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความจาเป น จะต องใช โปรแกรมบร หารจ ดการระบบการควบค มเอกสารแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส นโดยใช เทคโนโลย เว บ แอพพล เคช นท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการใช งานของหน วยงาน จ งต งจ ายตามราคาซ อขายในท องถ นตามท เสนอมาน

10 โปรแกรมร บย นแบบชาระภาษ และแจ งการเปล ยนแปลงทร พย ส นผ านระบบ เคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet Sending Particular Locality Tax System) ต งไว 200,000 บาท เพ อ จ ายเป นค าจ างดาเน นจ ดทาหร อจ ดซ อโปรแกรมร บย นแบบชาระภาษ และแจ งการเปล ยนแปลงทร พย ส นผ านระบบ เคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet Sending Particular Locality Tax System) จานวน 1 โปรแกรม โดยม ค ณล กษณะพ นฐาน ด งน - โปรแกรมสามารถใช งานร วมก บระบบฐานข อม ลเช งส มพ นธ ท ม ขนาดใหญ ได เท ยบเท าหร อด กว า MySQL - สามารถทางานภายใต เว บเบราว เซอร (Web Browser) และทางานบนระบบเคร อข าย อ นเตอร เน ตโดยไม จาก ดจานวนผ ใช งาน - ม ระบบการเข ารห สการร บส งข อม ลระหว างผ ใช งานก บเคร องแม ข ายผ านทาง โพรโตคอล HTTPS เป นอย างน อย - ม ระบบร กษาความปลอดภ ยแยกระด บและกล มผ ใช งาน - ม หน าต างลงทะเบ ยนผ ใช งาน โดยสามารถลงทะเบ ยนได ท งบ คคลธรรมดา และน ต บ คคล - สามารถเช อมโยงข อม ล ทะเบ ยนทร พย ส น ของผ ใช งานแบบอ ตโนม ต - ผ ใช งานสามารถแก ไข ตรวจสอบรายละเอ ยดข อม ลทร พย ส น - ม ระบบแจ งเต อนทางอ เมล หร อช องทางอ น ๆ แจ งไปย งเจ าหน าท ท เก ยวข อง ในกรณ ท ม การแก ไขข อม ลทร พย ส นจากผ ใช งาน - ม ระบบย นแบบแสดงรายการทร พย ส น ท ด น โรงเร อนส งปล กสร าง และป าย เพ อประเม นภาษ - ผ ใช งานสามารถจ ดพ มพ แบบย นแสดงรายการทร พย ส น ตามทร พย ส นแต ละประเภท - ม ระบบแจ งเต อนทางอ เมล หร อช องทางอ นๆ แจ งไปย งเจ าหน าท เม อม ผ ใช งาน ทาการย นแบบผ านทางอ นเตอร เน ต - โปรแกรมสามารถแสดงรายการแจ งประเม นอ ตราภาษ จากเจ าหน าท ให ก บผ ใช งาน ผ านทางระบบและทางอ เมล ได เป นอย างน อย - ผ ใช งานสามารถจ ดพ มพ แบบใบแจ งประเม นภาษ ท องถ น เพ อนาไปชาระภาษ - ม หน าต างแจ งการชาระภาษ - ม หน าต างแสดงรายการชาระภาษ ย อนหล ง และจ ดพ มพ ใบเสร จร บเง นได - ม ระบบสารองข อม ลและถ ายข อม ล (Backup & Restore) - จ ดทาระบบบาร โค ดเพ อใช ร วมก บโปรแกรมระบบฐานข อม ลทะเบ ยนทร พย ส น และการจ ดเก บภาษ ท องถ น ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 200,000 บาท ตาม แผนพ ฒนาเทศบาล 3 ป พ.ศ ) - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความ จาเป นจะต องใช โปรแกรมร บย นแบบชาระภาษ และแจ งการเปล ยนแปลงทร พย ส นผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet Sending Particular Locality Tax System) ท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการใช งานของหน วยงาน จ งต งจ ายตามราคาซ อขายในท องถ นตามท เสนอมาน

11 โปรแกรมป องก นไวร สคอมพ วเตอร ต งไว 35,000 บาท เพ อจ ายเป นค า จ ดซ อโปรแกรมป องก นไวร สคอมพ วเตอร จานวน 1 โปรแกรม โดยม ค ณล กษณะพ นฐาน ด งน - สามารถป องก น Anti-Virus Shield คอมพ วเตอร จากไวร สและม ลแวร อ น ๆ โดยอ ตโนม ต โดยการสแกนไฟล ท น าสงส ย, เว บไซต และอ เมล ได - ม การทางานแบบ Proactive Protection สามารถป องก นและหย ดการทางาน ของไวร สหร อม ลแวร อ น ๆ ท ไม ร จ กเม อตรวจพบพฤต กรรมของโปรแกรมท น าสงส ย ได โดยอ ตโนม ต - สามารถตรวจสอบโปรแกรมท น าสงส ยและเว บไซต เพ อหาไวร สและม ลแวร อ น ๆ ในขณะท การตรวจสอบจะจาก ดการเข าถ งอ ปกรณ คอมพ วเตอร ไว - สามารถสแกนไฟล ท กาล งเป ดใช งาน และ E-messages อย างอ ตโนม ต เพ อป องก นภ ย ค กคามท แฝงไว ในเว บไซต ต างๆ และจากโปรแกรมสนทนาออนไลน ต างๆ - สามารถป ดใช งานในการเช อมโยงไปย งเว บไซต ท เป นอ นตราย เม อตรวจพบเว บไซต ท ไม ปลอดภ ยได - สามารถบล อกโปรแกรมท น าสงส ยได - สามารถก กการต ดไวร สของเคร องคอมพ วเตอร เอาไว ได ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 35,000 บาท ตาม แผนพ ฒนาเทศบาล 3 ป พ.ศ ) - เหต ผลท จ ดซ อนอกเหน อบ ญช ราคามาตรฐานคร ภ ณฑ เน องจากทางหน วยงานม ความ จาเป นจะต องใช โปรแกรมป องก นไวร สคอมพ วเตอร ท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมก บการใช งานของหน วยงาน จ งต งจ าย ตามราคาซ อขายในท องถ นตามท เสนอมาน 2.2 ค าท ด นและส งก อสร าง ต งไว 6,000,000 บาท เพ อจ ายเป นจ ดค าก อสร างอาคารร านขายอาหาร ถนนด านหล งโรงพยาบาลอ ดรธาน ประกอบด วยอาคารร านขายอาหาร ขนาดประมาณ 5 48 เมตร จานวน 16 ห อง ม พ นท ของอาคารประมาณ 240 ตารางเมตร จานวน 3 หล ง และ ห องน า ขนาดอาคารประมาณ 4 8 เมตร แบ งชาย หญ ง และคนพ การ ม พ นท อาคารประมาณ 32 ตารางเมตร จานวน 2 หล ง (รายละเอ ยด ตามแบบแปลนเทศบาลนครอ ดรธาน ) ต งจ ายจากเง นอ ดหน นท วไป (ปรากฏในแผนงานบร หารงานท วไป งานบร หารงานคล ง จานวน 6,000,000 บาท

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

งานอาคารสถานท และยานพาหนะ

งานอาคารสถานท และยานพาหนะ งานอาคารสถานท และยานพาหนะ สาระสาค ญ งานบร หารอาคารสถานท ปฏ บ ต หน าท ในการด แลร กษาอาคารสถานท การซ อมบาร งงานห องประช ม และงานระบบสาธารณ ปโภคแบ งออกเป น 3 งาน ด งน 1. งานอาคารสถานท ดาเน นการตามข นตอนการปฏ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ

ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ก. หล กการและเหต ผล ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ด วยสาน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บความเห

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ.

ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ างโดยว ธ ตกลงราคา การจ ดซ อว สด โดยว ธ ตกลงราคา รายละเอ ยดข นตอนการปฏ บ ต งาน 1.1 ร บใบขอให จ ดหารว สด (แบบ พ. ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ ตกลงราคา โดยว ธ สอบราคา โดยว ธ ประกวดราคา โดยว ธ ประกวดราคาด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส การจ างก อสร าง โดยว ธ ตกลงราคา โดยว ธ สอบราคา โดยว ธ ประกวดราคา โดยว

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงาน และการประช มระหว างประเทศ พ.ศ.2549 และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 3 พ.ศ.2555

ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงาน และการประช มระหว างประเทศ พ.ศ.2549 และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 3 พ.ศ.2555 ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงาน และการประช มระหว างประเทศ พ.ศ.2549 และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 3 พ.ศ.2555 ระเบ ยบเด ม ระเบ ยบใหม การเปล ยนแปลง ข อ ๖ การเบ กจ ายค าใช จ ายในการฝ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554

รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554 รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป งบประมาณ 2554 จ ดทาโดย เทศบาลตาบลคลองชะอ น อาเภอพนม จ งหว ดส ราษฎร ธาน รายงานผลการปฏ บ ต งานของเทศบาลตาบลคลองชะอ น ประจาป 2554 ตามย ทธศาสตร การพ ฒนา รวม

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

1. ค าใช จ ายในการฝ กอบรม ของส วนราชการฝ กอบรมเบ กค าใช จ าย ได ท งหมด รวม 15 ข อ ด งน.- ค าห องประช ม ค าตกแต งสถานท จ ดประช ม ฯลฯ

1. ค าใช จ ายในการฝ กอบรม ของส วนราชการฝ กอบรมเบ กค าใช จ าย ได ท งหมด รวม 15 ข อ ด งน.- ค าห องประช ม ค าตกแต งสถานท จ ดประช ม ฯลฯ 1. ค าใช จ ายในการฝ กอบรม ของส วนราชการฝ กอบรมเบ กค าใช จ าย ได ท งหมด รวม 15 ข อ ด งน.- 1. ค าใช จ ายเก ยวก บการใช และการตกแต งสถาท ฝ กอบรม เช น ค าห องประช ม ค าตกแต งสถานท จ ดประช ม ฯลฯ 2. ค าใช จ ายในพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น

ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น 2. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ ว 90 ลงว นท 8 ม นาคม 2556 เร อง บ นท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต 1 ส าเนาหน งส อเว ยนเก ยวก บการเง น 1.1 ส าเนาหน งส อเว ยนเพ อทราบ เช น 1.1.1 ส าเนา พ.ร.บ.ให อ านาจกระทรวง- การคล งก เง นจากต างประเทศ 1.1.2 ส าเนาพระราชก าหนด เร องให อ านาจ กระทรวงการคล งปร บโครงสร

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information