Windows Linux MAC Unix

Size: px
Start display at page:

Download "Windows Linux MAC Unix"

Transcription

1 Windows Linux MAC Unix

2 ระบบปฏ บ ต การ ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows ระบบปฏ บ ต การแบบเป ด เช น UNIX, LINUX ระบบปฏ บ ต การ Mac OS X หร อ Mac Intosh System 7 ของเคร องตระก ล Apple หร อ Mac Intosh

3 window Windows ส วนประสานงานก บผ ใช แบบGUI (Graphical User Interface) ใช งานได ง าย ผ ใช ไม ต องจดจาคาส ง ให ย งยาก แบ งงานออกเป นส วนๆท เร ยกว า หน าต างงาน หร อ Windows

4 MAC Mac OS X ใช ก บเคร องคอมพ วเตอร ท ผล ตข นโดย บร ษ ท Apple เท าน น เหมาะสมก บการใช งานประเภทส งพ มพ เป นหล ก ม ระบบสน บสน นแบบ GUI เช นเด ยวก บ ระบบปฏ บ ต การ Windows

5 Unix Unix ผ ใช ก บต องม ความร ทางด าน คอมพ วเตอร พอสมควร รองร บก บการทางานของผ ใช ได หลายๆคนพร อมก น (multi-user) ม การพ ฒนาระบบท สน บสน นให ใช งานได ท งแบบเด ยวและแบบเคร อข าย

6 ว เคราะห ระบบปฏ บ ต การฝ ง Server เปร ยบเท ยบ ว นโดวส ล น กซ MAC Unix Linux Linux พ ฒนามาจากระบบ Unix ใช โค ดท เข ยนประเภท open source ม การผล ตออกมาหลายช อเร ยก แตกต างก นไป ม ท งแบบท ใช สาหร บงานแบบเด ยว ตามบ านและแบบท ใช สาหร บงาน ควบค มเคร อข ายเช นเด ยวก บ ระบบปฏ บ ต การแบบ Unix

7 ว เคราะห ระบบปฏ บ ต การฝ ง Server เปร ยบเท ยบ ว นโดวส ล น กซ MAC Unix เปร ยบเท ยบการใช งาน Operating System ของแต ละ Server

8 เปร ยบเท ยบ Windows ก บ Linux E-business for Restaurant ไอท ในร านอาหารย คด จ ตอล ระบบการบร หารจ ดการร านอาหารด วยคอมพ วเตอร และโปรแกรมซอฟต แวร สาเร จร ป ในตลาดท วไปม โปรแกรมบร หารจ ดการร านอาหาร ท สร างข นโดยฝ ม อคนไทยอย ไม น อย ต งแต ราคาหล กพ น ไปจนถ งราคาหล กแสนซ งความแตกต างของราคาก ข นอย ท ค ณสมบ ต ในการใช งานและเทคโนโลย ท สน บสน น หากจะกล าวถ งประเด นด านซอฟต แวร ว า การทาให ร านอาหารม ความท นสม ยไฮเทคในแบบของ E-business ต องม องค ประกอบด าน ซอฟต แวร Order Management ค อ ระบบโปรแกรมบร หารคาส ง อาหารและเคร องด มเพ อส งต อไปย งห องคร ว บาร น า และเคร องเก บเง น ซ งแยกออกเป น 2 แบบค อ แบบต งโต ะและแบบม อถ อ

9 Kitchen Management ค อ ระบบโปรแกรมบร หารห องคร ว และบาร น า ระบบน จะ เก ยวข องก บการจ ดการผล ตอาหารและเคร องด ม ซ งระบบน จะร บข อม ลมาจากระบบ โปรแกรม Order Management Reservation Management ค อ ระบบโปรแกรมบร หาร การร บจองโต ะท น งซ งม ประโยชน อย างมากสาหร บร านท ม การร บจองล วงหน า Food & Beverage Stock Control ค อระบบโปรแกรมจ ดการว ตถ ด บ การผล ตอาหาร และเคร องด ม Internet Customer Services ค อ ระบบโปรแกรมท ให บร การล กค าทางอ นเทอร เน ต เช น การร บจองโต ะท น ง การส งอาหารและจ ดส งถ งผ ร บ (Delivery) ตลอดจนการ บร หารล กค าส มพ นธ (CRM)

10 Development Platform >> Windows >> Linux

11 Windows การใช เทคโนโลย Windows ผ ใช จะต องจ ายค าล ขส ทธ ในการใช ซอฟต แวร พ นฐานซ งแยกออกจากค าซอฟต แวร บร หารธ รก จร านอาหาร เช น ระบบปฏ บ ต การของเคร องคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล ซ งการค ดค าล ขส ทธ การใช งานจะข นอย ท จานวนของเคร องคอมพ วเตอร ท ใช งาน ขอด ของการใช Windows ค อการ ให บร หารหล งการขาย แต โดยท วไปแล วซอฟต แวร เหล าน ไม ค อยม ป ญหาการใช งาน เท าไร โปรแกรมโดยส วนมากจะถ กเข ยนข นโดยใช ภาษา ASP และใช ฐานข อม ล SQL Server Linux ล น กซ เป นเทคโนโลย ซอฟต แวร เป ดเผยรห ส (Open source) ท ม คน มากว าคร งโลกใช ก น ข อด ของการใช ล น กซ และซอฟต แวร เป ดเผยรห สค อความ ประหย ดค าใช จ ายด านล ขส ทธ การใช งานเพราะให ใช ฟร ไม ม จ ายแค ค าจ ดทาซอฟต แวร บร หารร านอาหารเท าน น แต ก ม ข อแนะนาว าควรจะเล อกผ พ ฒนาท น าเช อถ อ โปรแกรม โดยส วนมากจะถ กเข ยนโดยภาษา PHP และ JSP และใช ฐานข อม ล My SQL

12 คนท ใช Windows จะถ กบ งค บให ใช เคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ตามท กาหนดไว ซ งจะส งกว าท ระบบต องการอย แล ว จ งทาให ไม เก ดป ญหาในช วงท Overload แต ในทางกล บก นคนท ใช งาน Linux จะประหย ดโดยลงท นด านเคร อง serverให ด เพราะไม ต องจ ายค าล ขส ทธ ซอฟต แวร รายป โดยท ไม ม ค าใช จ ายเพ มเต ม ซ งท ผ านมาก ม ร านอาหารหลายแห งท ใช Platform Linux แล ว บอกว าค มค าจร ง ๆ

13 หน วยงานร ฐบาล : หน วยงานของร ฐใช Linux เป นระบบปฏ บ ต การหล ก แต ใน ประเทศไทยย งใช งาน Linux น อยแต ม บ างประเทศท ใช ระบบปฏ บ ต การ Linux ท งประเทศก ค อ เว ยดนาม สาหร บเหต ผลท ร ฐบาลห นมาใช งาน Linux เพราะ 1 ค าใช จ าย 2 ความเป นอ สรภาพของหน วยงาน 3 เสถ ยรภาพของระบบ และการด แล

14 1 ค าใช จ าย ซ งเร องน เป นเร องท ต องมองการณ ไกลก น แม ว า Linux จะเป น ระบบปฏ บ ต การแบบ Open Source ท นามาใช ได เลย โดยไม ต องเส ยค าใช จ าย แต เอาเข า จร ง เวลานามาใช งานในองค กรใหญ ๆ ค าใช จ ายในการใช งาน Linux ไม ได น อยกว าการ ใช งาน Windows เลย เพราะต องม การย ายข อม ล และต องม การฝ กอบรบพน กงาน แต ค าใช จ ายท งหมด เป นการจ ายคร งเด ยว หล งจากท กอย างลงต ว หน วยงานก แทบไม ม ค าใช จ ายใด ๆ อ กเลย

15 2 ความเป นอ สรภาพของหน วยงาน สาหร บเร องน หลาย ๆ หน วยงานให ความสาค ญ มากกว าเหต ผลเร องค าใช จ ายเส ยด วยซ า ลองค ดด คร บว า หากข อม ลท สาค ญสาหร บ หน วยงาน หร ออาจถ งข นระด บประเทศ ต องข นอย ก บระบบปฏ บ ต การท ค ณไม ได เป น เจ าของ ไม ม ส ทธ ด ข างใน ไม ม ส ทธ แก ไขใด ๆ แล วเก ดว นหน ง ค ณม ป ญหาก บเจ าของ ระบบปฏ บ ต การ ค ณจะทาอย างไร เหต ผลน เป นเหต ผลเด ยวก บ ทาไมย โรปถ งต องม ระบบ Galieo

16 3 เสถ ยรภาพของระบบ และการด แล แน นอนคร บว า ระบบการเก บข อม ลต าง ๆ ต องการระบบปฏ บ ต การท ม เสถ ยรภาพท ส ง ผมถามเล น ๆ คร บ ว าใครค ดว า Windows เป นระบบปฏ บ ต การท ม เสถ ยรภาพบ าง ผมค ดว าคนใช Windows ส วนใหญ ก ไม ได ค ด เช นน น เม อระบบม เสถ ยรภาพท ด การด แลก น อยลง ค าใช จ ายก น อยลง น ย งไม พ ดถ ง tools ท ใช ในการด แลระบบเคร อข ายใหญ ๆ

17 Windows ก บ Unix ในการจ ดการไฟล ข อม ล ว นโดวส เป นระบบปฏ บ ต การท พ ฒนาต อจากดอส เพ อเน นการใช งานท ง ายข น สามารถ ทางานหลายงานพร อมก นได โดยงานแต ละงานจะอย ในกรอบช องหน าต างท แสดงผล บนจอภาพ การใช งานเน นร ปแบบกราฟ ก ผ ใช งานสามารถใช เมาส เล อนต วช ตาแหน ง เพ อเล อกตาแหน งท ปรากฏบนจอภาพ ทาให ใช งานคอมพ วเตอร ได ง าย ว นโดวส จ ง ได ร บความน ยมในป จจ บ น

18 ภาพ การจ ดการไฟล ข อม ลสาหร บระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟต ว นโดวส

19 ย น กซ เป นระบบปฏ บ ต การท พ ฒนามาต งแต คร งใช ก บเคร องม น คอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต การย น กซ เป นระบบปฏ บ ต การท สามารถใช งานได หลายงานพร อมก น และทางานได หลาย ๆ งานในเวลาเด ยวก น ย น กซ จ งใช ได ก บเคร องท เช อมโยงและต อ ก บเคร องปลายทางได หลายเคร องพร อมก น ระบบปฏ บ ต การย งม อ กมาก โดยเฉพาะ ระบบปฏ บ ต การท ใช ในเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อให คอมพ วเตอร ทางานร วมก นเป น ระบบ เช น ระบบปฏ บ ต การเน ตแวร ว นโดวส เอ นท

20 ภาพ การใช คาส งในการจ ดการไฟล สาหร บระบบปฏ บ ต การ Unix

21 Mac OS -คนใช งานก ประมาณ 12% ใช งานง าย แต ต องปร บพฤต กรรมบางอย าง เช น cut ไฟล ไม ได, mouse ว งช า, ป มควบค ม windows ทางด านซ าย,ทางานแบบเห นข างหล ง และการ ลากวางได เก อบท กอย างท ค ณเห นบนจอ ม การออกแบบท ด ด -โปรแกรมและไดร เวอร ม ให ใช ท ง ซ อ ฟร Open Source ไม เท า windows หลอกแต ฟ งก ช นน ใช ได เลย ต ดต งโปรแกรมง ายมากลากแล ววางจบ ถ าไม อยากต ด Virus ก มาใช OSX หร อ Linux จะด กว า เสถ ยรภาพส ง อาจจะพ ดได ว า ถ าโปรแกรมม ป ญหาก ส งป ดได เลย ไม เคยค าง ไม หน วง แต ต ดป ญหาด านการเร ยกความสามารถจาก Graphic Card ออกมาให เต มประส ทธ ภาพ อ นน Linux ก เป นเหม อนก น

22 ข อเส ยทางานช ากว า windows น ดหน อย แต จะไม ช าไปกว าน น ส วน windows ช าลง เร อย ๆ ทางานด ส ด ๆ บนเคร อง macbook, macbook pro, mac mini, mac pro และอ น ๆ -การบร หารจ ดการไฟล ด มาก ท งเร องการทาป องก น Fragment, การทา index แบบ real time และ Time Machine ท สามารถย อนอด ตไฟล น นได เหม อน ZF - OS แถมมาก บเคร อง เพ ยงแต ว าถ าอยากได ร นปร บปร งใหม ต องซ อ

23

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร (SOFTWARE) หมายถ ง ช ด คาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จ งหมายถ ง ลาด บ ข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยคาส งของคอมพ วเตอร คาส งเหล าน เร ยงก นเป นโปรแกรม คอมพ วเตอร จาก ท

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1.2 ถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 2. แนวค ด โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 (Microsoft

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ รศ กด จ นทะศร [การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร การนาเสนองานด วย PowerPoint อย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint)

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT

ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT 1. ความหมาย และความสาค ญ ความหมายของ ICT ของ ICT ก บงานบ ญช - I = Information หมายถ ง สารสนเทศ, สารน เทศ หร อข อม ล - C = Communication หมายถ ง การส อสาร - T = Technology หมายถ ง เทคโนโลย โดยสร ปแล ว ICT

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑)

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5

ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 เร อง การนาเสนองานด วยเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการนาเสนอผลงาน การนาเสนอ (Presentation) หมายถ ง ว ธ การ หร อ เคร องม อถ ายทอดข อม ลข าวสารเพ อให ผ ร บการนาเสนอ เข าใจ เห นด วย คล

More information

ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร

ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ค าน า ป ญหาเร องเคร องคอมพ วเตอร ต ดไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร เป นป ญหาท ส าค ญอย างย งต อการ ท

More information

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น 1 บทท 1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นงานด านการออกแบบและตกแต งภาพโดยใช คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทอย างมากก บ การสร างสรรค ผลงาน ซ งไม จ าก ดแต เฉพาะก บบ คคลในวงแคบเช นในอด ตเท าน น แต ย งสามารถน ามา ประย

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information