ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย"

Transcription

1 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก โทร , ,

2 สารบ ญ รายการ หน า 1. ส นทร พย 1.1 การลงทะเบ ยนส นทร พย การแสดง/แก ไขทะเบ ยนส นทร พย การพ มพ ใบเบ ก (ตามเลขท ต ดยอด) การบ นท กการเบ กส นทร พย การบ นท กการโอนย ายส นทร พย การบ นท กการซ อมบาร งส นทร พย การบ นท กการแทงจาหน ายส นทร พย รายงาน รายงานทะเบ ยนส นทร พย รายงานการเบ กส นทร พย รายงานการซ อมบาร งส นทร พย รายงานการแทงจาหน ายส นทร พย รายงานคร ภ ณฑ ประจาป ค าเส อมราคา 2.1 การคานวณค าเส อมส นทร พย (ส นทร พย ) การคานวณค าเส อมส นทร พย (อาคารและส งก อสร าง) รายงาน รายงานค าเส อมประจาป รายงานค าเส อมตามประเภทส นทร พย รายงานค าเส อมตามหน วยงาน ว สด 3.1 การลงทะเบ ยนว สด คงทน การแสดง/แก ไขทะเบ ยนว สด คงทน การบ นท กการเบ กว สด คงทน การบ นท กการโอนย ายว สด คงทน 37-39

3 3.5 การบ นท กการแทงจาหน ายว สด คงทน การบ นท กร บว สด (ส นเปล อง) การบ นท กเบ กว สด (ส นเปล อง) การบ นท กว สด คงเหล อประจาป (ส นเปล อง) รายงาน รายงานทะเบ ยนว สด คงทน รายงานการเบ กว สด คงทน รายงานการโอนย ายว สด คงทน รายงานการแทงจาหน ายว สด คงทน รายงานว สด คงเหล อประจาป ข อม ลหล ก 4.1 การกาหนดประเภทว สด 57-58

4 1 ค ม อใช งานโปรแกรมระบบบร หารส นทร พย - ผ ใช งานด บเบ ลคล กท ต วโปรแกรม GrowAsset01 Shortcut ท หน า Desktop ร ปภาพท 1 - ผ ใช งานทาการ Login เพ อเข าส ระบบ 1. กรอกรห สผ ใช งาน 2. กรอกรห สผ านของผ ใช งาน 3. คล กท ป มตกลงเพ อเข าส โปรแกรม ร ปภาพท 2 การ Login เพ อเข าส ระบบ

5 2 1. ส นทร พย 1.1 การลงทะเบ ยนส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยลงทะเบ ยนส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย ร ปภาพท 3 การลงทะเบ ยนส นทร พย - การลงทะเบ ยนส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. คล กท ป ม Load ตามท หมายเลข 1 ช 1 ร ปภาพท 4 2. พ มพ เลขท ยอดท ช องกรอกข อม ล จากน นคล กท ป ม เพ อค นหาเลขท ต ดยอดท ต องการ ตามท หมายเลข 2 ช 3. คล กเล อกรายการส นทร พย ท ต องการ แล วคล กท ป ม หร อจะด บเบ ลคล กท รายการ ส นทร พย เลยก ได ตามท หมายเลข 3 ช 2 3 ร ปภาพท 5

6 3 4. กรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบท กช อง 5. เม อกรอกข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว ให คล กท ป มออกรห สส นทร พย ตามท หมายเลข 4 ช 6. คล กท ป มบ นท ก ตามท หมายเลข 5 ช 4 5 ร ปภาพท 6

7 4 1.2 การแสดง/แก ไขทะเบ ยนส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยแสดง/แก ไขทะเบ ยนส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย ร ปภาพท 7 - การแสดง/แก ไขทะเบ ยนส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ คาค นไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม ร ปภาพท 8 2. ถ าต องการค นหารายการส นทร พย โดยการพ มพ คาค นไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม ตามท หมายเลข 6 ช 3. คล กเล อกรายการส นทร พย ท ต องการ จากน นคล กท ป ม 6 ร ปภาพท 9

8 5 4. แก ไขข อม ลรายละเอ ยดตามท ต องการ จากน นคล กท ป ม 5. ถ าต องการพ มพ สต กเกอร ให คล กท ป ม 6. ถ าต องการยกเล กรายการส นทร พท ให คล กท ป ม ร ปภาพท 10

9 6 1.3 การพ มพ ใบเบ ก (ตามเลขต ดยอด) 2. คล กท เมน ย อยพ มพ ใบเบ ก (ตามเลขต ดยอด) 1. คล กท เมน หล กส นทร พย ร ปภาพท 11 - การพ มพ ใบเบ ก (ตามเลขต ดยอด) ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ เลขท ต ดยอดท ช องกรอกข อม ล 2. คล กท ป มพ มพ ร ปภาพท 12

10 7 1.4 การบ นท กการเบ กส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการเบ กส นทร พย ร ปภาพท 13 - การบ นท กการเบ กส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. ถ าต องการค นหาใบเบ กส นทร พย ให พ มพ คาค นไม ต ากว า 3 ต วอ กษร แล วคล กท ป ม 2. คล กท ป ม เพ อเพ มใบเบ กส นทร พย ตามท หมายเลข 7 ช 7 ร ปภาพท 14

11 8 3. คล กค นหาว นท ท ต องการ ตามท หมายเลข 8 ช 4. คล กเล อกประเภทงบประมาณท ต องการ ตามท หมาย 9 ช 5. พ มพ ช อของผ เบ ก ตามท หมายเลข 10 ช 6. คล กเล อกหน วยงานหล กท ต องการ ตามท หมายเลข 11 ช 7. คล กท ป ม เพ อเพ มรายการคร ภ ณฑ ร ปภาพท คล กท ป ม เพ อค นหารายการคร ภ ณฑ ตามท หมายเลข 12 ช 9. ต กรายการคร ภ ณฑ ท ต องการ 10. คล กท ป ม เพ อกดตกลง และถ าต องการยกเล ก ให คล กท ป ม 12 ร ปภาพท 16

12 9 11. คล กท ป ม เพ อทาการบ นท กข อม ล ร ปภาพท การบ นท กการโอนย ายส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการโอนย ายส นทร พย ร ปภาพท 18

13 10 - การบ นท กการโอนย ายส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ คาค นในช องกรอกไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม ตามท หมายเลข 13 ช 2. คล กเล อกรายการท ต องการ ตามท หมายเลข 14 ช 3. คล กท ป มแสดงรายการโอนย าย ตามท หมายเลข 15 ช ร ปภาพท คล กท ป ม เพ อเพ มรายการโอนย ายส นทร พย ร ปภาพท 20

14 11 5. กรอกข อม ลให ครบท กช อง แล วคล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท ถ าต องการแก ไขข อม ลการโอนย ายส นทร พย ให คล กท ป ม ร ปภาพท 22

15 การบ นท กการซ อมบาร งส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการซ อมบาร งส นทร พย ร ปภาพท 23 - การบ นท กการซ อมบาร งส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ คาค นท ช องกรอกข อม ลไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม ตามท หมายเลข 16 ช 2. คล กเล อกรายการท ต องการ ตามท หมายเลข 17 ช 3. คล กท ป มแสดงรายการส งซ อม ตามท หมายเลข 18 ช ร ปภาพท 24

16 13 4. คล กท ป ม เพ อเพ มรายการส งซ อมบาร งส นทร พย ร ปภาพท กรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบท กช อง จากน นคล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท 26

17 14 6. ถ าต องการแก ไขรายการส งซ อมบาร งส นทร พย ให คล กท ป ม ร ปภาพท การบ นท กการแทงจาหน ายส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการแทงจาหน ายส นทร พย ร ปภาพท 28 - การบ นท กการแทงจาหน ายส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. ถ าต องการค นหารายการคร ภ ณฑ ท ย งไม แทงจาหน าย ให พ มพ คาค นในช องกรอกข อม ลไม ต า กว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม 19 ร ปภาพท 29

18 15 2. คล กเล อกรายการท ต องการแทงจาหน ายส นทร พย จากน นคล กท ป ม เพ อเพ มรายการ แทงจาหน ายส นทร พย ตามท หมายเลข 19 ช 3. พ มพ สาเหต ของการแทงจาหน าย จากน นคล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท ถ าต องการท จะค นหารายการส นทร พย ท แทงจาหน ายแล วให คล กเล อกสถานะคร ภ ณฑ เป นแทง จาหน ายแล ว ตามท หมายเลข 20 ช 5. จากน นพ มพ คาค นในช องกรอกข อม ลไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม 6. ถ าต องการแก ไขข อม ลการแทงจาหน ายส นทร พย ให คล กท ป ม 20 ร ปภาพท 31

19 รายงาน รายงานทะเบ ยนส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน รายงาน 3. คล กเล อกรายงานทะเบ ยนส นทร พย ร ปภาพท 32 - ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. ต กเล อกหน วยงานท ต องการ ตามท หมายเลข 21 ช 2. ต กเล อกประเภทงบประมาณท ต องการ ตามท หมายเลข 22 ช 3. ต กเล อกตามประเภทคร ภ ณฑ ท ต องการ ตามท หมายเลข 23 ช 4. พ มพ ป พ.ศ. จากน นคล กท ป มพ มพ /ออกรายงาน ตามท หมายเลข 24 ช

20 ร ปภาพท ต วอย างรายงานทะเบ ยนส นทร พย ร ปภาพท 34

21 รายงานการเบ กส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน รายงาน 3. คล กเล อกรายงานการเบ กส นทร พย ร ปภาพท ต กเล อกประเภทรายงานจากช วงว นท 3. คล กท พ มพ รายงาน 2. หร อจะต กเล อกท งหมด ร ปภาพท 36

22 รายงานการซ อมบาร งส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน รายงาน 3. คล กเล อกรายงานการซ อมบาร งส นทร พย ร ปภาพท ต กเล อกประเภทรายงานจากช วงว นท 3. คล กท พ มพ รายงาน 2. หร อจะต กเล อกท งหมด ร ปภาพท 38

23 รายงานการแทงจาหน ายส นทร พย 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน รายงาน 3. คล กเล อกรายงานการแทงจาหน ายส นทร พย ร ปภาพท ต กเล อกประเภทรายงานจากช วงว นท 3. คล กท พ มพ รายงาน 2. หร อจะต กเล อกท งหมด ร ปภาพท 40

24 รายงานคร ภ ณฑ ประจาป 1. คล กท เมน หล กส นทร พย 2. คล กท เมน รายงาน 3. คล กเล อกรายงานคร ภ ณฑ ประจาป - ม ว ธ การทาด งต อไปน ร ปภาพท ถ าต องการเพ มรายการคร ภ ณฑ ใหม ให คล กท ป ม ร ปภาพท 42

25 22 2. กรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบท กช อง ด งร ปภาพท 43 จากน นคล กท ป ม ร ปภาพท เม อเพ มรายการคร ภ ณฑ ใหม เร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล 4. คล กท ป ม เพ อพ มพ รายงานคร ภ ณฑ ประจาป ร ปภาพท 44

26 23 5. ต วอย างรายงานคร ภ ณฑ ประจาป ร ปภาพท ค าเส อมราคา 2.1 การคานวณค าเส อมส นทร พย (คร ภ ณฑ ) 1. คล กท เมน หล กค าเส อมราคา ร ปภาพท 1 2. คล กท เมน ย อยคานวณค า เส อมส นทร พย (คร ภ ณฑ )

27 24 1. คล กเล อกว นท คานวณค าเส อม 2. คล กพ มพ /ออกรายงาน เพ อคานวณค าเส อม ร ปภาพท 2 3. เม อทาการคานวณค าเส อมเร ยบร อย แล ว ให คล กท ป ม ร ปภาพท 3

28 การคานวณค าเส อมส นทร พย (อาคารและส งก อสร าง) 1. คล กท เมน หล กค าเส อมราคา 2. คล กท เมน ย อยคานวณค าเส อม ส นทร พย (อาคารและส งก อสร าง) ร ปภาพท 4 1. คล กเล อกว นท คานวณค าเส อม 2. คล กพ มพ /ออกรายงาน เพ อคานวณค าเส อม ร ปภาพท 5

29 26 3. เม อทาการคานวณค าเส อมเร ยบร อย แล ว ให คล กท ป ม ร ปภาพท รายงาน รายงานค าเส อมประจาป 2. คล กท เมน ย อยรายงาน 1. คล กท เมน หล กค าเส อมราคา 3. คล กเล อกรายงานค าเส อมประจาป ร ปภาพท 7

30 27 - รายงานค าเส อมประจาป ม ว ธ การทาด งน 1. ต กเล อกหน วยงาน ตามหมายเลข 1 และต กเล อกงบประมาณ ท หมายเลข 2 2. ต กเล อกประเภทคร ภ ณฑ ท หมายเลข 3 และกดป มพ มพ ท หมายเลข 4 1.ใส เคร องหมาย หน าหน วยงาน 3.ใส เคร องหมาย หน าเล อก ประเภทคร ภ ณฑ 2.ใส เคร องหมาย หน าเล อกงบประมาณ 4. กดป มพ มพ ออกรายงาน ร ปภาพท 8 3. ต วอย างรายงานค าเส อมประจาป ร ปภาพท 9

31 รายงานค าเส อมตามประเภทส นทร พย 2. คล กท เมน ย อยรายงาน 3. คล กเล อกรายงานค าเส อมตามประเภทส นทร พย 1. คล กท เมน หล กค าเส อมราคา ร ปภาพท 10 - รายงานค าเส อมตามประเภทส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. ต กเล อกหน วยงาน ตามหมายเลข 1 และต กเล อกงบประมาณ ท หมายเลข 2 2. กดป มพ มพ ท หมายเลข 3 เพ อออกรายงาน 1.ใส เคร องหมาย หน าหน วยงาน 2.ใส เคร องหมาย หน าเล อกงบประมาณ 3. กดป มพ มพ ออกรายงาน ร ปภาพท 11

32 29 3. ต วอย างรายงานค าเส อมตามประเภทส นทร พย ร ปภาพท รายงานค าเส อมตามหน วยงาน 2. คล กท เมน ย อยรายงาน 3. คล กเล อกรายงานค าเส อมตามหน วยงาน 1. คล กท เมน หล กค าเส อมราคา ร ปภาพท 13

33 30 - รายงานค าเส อมราคาตามหน วยงาน ม ว ธ ทาด งต อไปน 1. ต กเล อกหน วยงาน ตามหมายเลข 1 และต กเล อกงบประมาณ ท หมายเลข 2 2. กดป มพ มพ ท หมายเลข 3 เพ อออกรายงาน 1.ใส เคร องหมาย หน าเล อกงบประมาณ 2.ใส เคร องหมาย หน าเล อกประเภทคร ภ ณฑ 3. กดป มพ มพ ออกรายงาน ร ปภาพท ต วอย างรายงานค าเส อมราคาตามหน วยงาน ร ปภาพท 15

34 31 3. ว สด 3.1 การลงทะเบ ยนว สด คงทน 1. คล กท เมน หล กว สด 2. คล กท เมน ย อยลงทะเบ ยนว สด คงทน ร ปภาพท 1 - การลงทะเบ ยนว สด คงทน ม ว ธ ด งต อไปน 1. คล กท ป ม เพ อโหลดข อม ลว สด คงทน ตามท หมายเลข 1 ช 1 ร ปภาพท 2 2. ถ าต องการค นหารายการส นทร พย ให พ มพ เลขท ต ดยอดในช องกรอกข อม ลแล วคล กท ป มค นหา ตามท หมายเลข 2 ช 3. คล กเล อกรายการส นทร พย ท ต องการ จากน นคล กท ป ม ตามท หมายเลข 3 ช

35 ร ปภาพท 3 4. กรอกรายละเอ ยดในช องกรอบส เหล ยมให ครบท กช อง 5. คล กท ป ม เพ อออกรห สส นทร พย จากน นคล กท ป ม เพ อบ นท ก ข อม ล ร ปภาพท 4

36 การแสดง/แก ไขทะเบ ยนว สด คงทน 1. คล กท เมน หล กว สด 2. คล กท เมน ย อยแสดง/แก ไขทะเบ ยน ว สด คงทน ร ปภาพท 5 - การแสดง/แก ไขทะเบ ยนส นทร พย ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ คาค นไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม ร ปภาพท 6 2. ถ าต องการค นหารายการส นทร พย โดยการพ มพ คาค นไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม ตามท หมายเลข 4 ช 3. คล กเล อกรายการส นทร พย ท ต องการ จากน นคล กท ป ม 4 ร ปภาพท 7

37 34 4. แก ไขข อม ลรายละเอ ยดตามท ต องการ จากน นคล กท ป ม 5. ถ าต องการพ มพ สต กเกอร ให คล กท ป ม 6. ถ าต องการยกเล กรายการส นทร พท ให คล กท ป ม ร ปภาพท 8

38 การบ นท กการเบ กว สด คงทน 1. คล กท เมน หล กว สด 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการเบ กว สด คงทน ร ปภาพท 9 - การบ นท กการเบ กว สด คงทน ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. ถ าต องการค นหาใบเบ กว สด คงทน ให พ มพ คาค นในช องกรอกข อม ลไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จาก น นคล กท ป ม 2. คล กท ป ม เพ อเพ มใบเบ กว สด คง ร ปภาพท 10

39 3. คล กค นหาว นท ตามท ต องการ ตามท หมายเลข 5 ช 4. คล กเล อกประเภทงบประมาณตามท ต องการ ตามท หมายเลข 6 ช 5. พ มพ ช อผ เบ ก ตามท หมายเลข 7 ช 6. คล กเล อกหน วยงานหล กตามท ต องการ จากน นคล กท ป ม เพ อเพ มรายการว สด ตามท หมายเลข 8 ช ร ปภาพท คล กท ป ม เพ อค นหารายการว สด 8. ต กท รายการว สด ท ต องการ 9. คล กท ป ม เพ อกดตกลง ร ปภาพท 12

40 คล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท การบ นท กการโอนย ายว สด คงทน 1. คล กท เมน หล กว สด 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการโอนย าย ว สด คงทน ร ปภาพท 14

41 38 - การบ นท กการโอนย ายว สด คงทน ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ คาค นท ช องกรอกข อม ลไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม 2. คล กท รายการท ต องการ แล วคล กท ป มแสดงรายการโอนย าย ร ปภาพท คล กท ป ม เพ อเพ มรายการโอนย ายว สด คงทน ร ปภาพท กรอกข อม ลในกรอบส เหล ยมให ครบท กช อง แล วคล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท 17

42 39 5. ถ าต องการแก ไขข อม ลการโอนย ายว สด คงทนให คล กท ป ม ร ปภาพท การบ นท กการแทงจาหน ายว สด คงทน 1. คล กท เมน หล กว สด 2. คล กท เมน ย อยบ นท กการแทง จาหน ายว สด คงทน ร ปภาพท 19 - การบ นท กการแทงจาหน ายว สด คงทน ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. พ มพ คาค นท ช องกรอกข อม ลไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม 9 ร ปภาพท 20

43 40 2. คล กเล อกรายการท ต องการ จากน นคล กท ป ม เพ อเพ มรายการแทงจาหน ายว สด คง ตามท หมายเลข 9 ช จากร ปภาพท พ มพ สาเหต ของการแทงจาหน าย จากน นคล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท ถ าต องการท จะค นหารายการส นทร พย ท แทงจาหน ายแล วให คล กเล อกสถานะคร ภ ณฑ เป นแทง จาหน ายแล ว ตามท หมายเลข 10 ช 5. จากน นพ มพ คาค นในช องกรอกข อม ลไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม 6. ถ าต องการแก ไขข อม ลการแทงจาหน ายส นทร พย ให คล กท ป ม 10 ร ปภาพท 22

44 การบ นท กร บว สด (ส นเปล อง) 1. คล กท เมน หล กว สด 2. คล กท เมน ย อยบ นท กร บว สด (ส นเปล อง) ร ปภาพท 23 - การบ นท กร บว สด (ส นเปล อง) ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. คล กท ป ม เพ อร บว สด ใหม ตามท หมายเลข 11 ช 11 ร ปภาพท คล กท ป ม เพ อเพ มรายการว สด ตามท หมายเลข 12 ช 12 ร ปภาพท 25

45 3. ต กเล อกรายการท ต องการ ตามท หมายเลข 13 ช จากน นคล กท ป ม ตามท หมายเลข 14 ช ร ปภาพท เม อคล กท ป ม เร ยบร อยแล ว จะปรากฏรายว สด ให เห นด งร ปภาพท 27 ร ปภาพท ต อจากร ปภาพท 27 ให คล กท รายการในห วข อประเภทว สด แล วคล กท ป ม ร ปภาพท 28

46 43 6. ถ าต องการเพ มประเภทว สด ให คล กกกท ป ม ตามท หมายเลข 15 ช 15 ร ปภาพท กรอกรายละเอ ยดในกรอบส เหล ยมให ครบท กช อง จากน นคล กท ป ม ร ปภาพท ถ าต องการแก ไขรายการว สด ให คล กท รายการว สด ท ต องการแก ไข จากน นคล กท ป ม ร ปภาพท 31

47 44 9. ด บเบ ลคล กรายการว สด ท ต องการ ตามท หมายเลข 16 ช 16 ร ปภาพท จะปรากฏประเภทว สด ให เห นด งร ปภาพท 33 จากน นคล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท 33

48 การบ นท กเบ กว สด (ส นเปล อง) 1. คล กท เมน หล กว สด 2. คล กท เมน ย อยบ นท กเบ กว สด (ส นเปล อง) ร ปภาพท 34 - การบ นท กเบ กว สด (ส นเปล อง) ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. คล กท ป ม เพ อเพ มใบเบ กว สด ตามท หมายเลข 17 ช 17 ร ปภาพท กรอกรายละเอ ยดในกรอบส เหล ยมให ครบท กช อง จากน นให คล กท ป ม ตามท หมายเลข 18 ช 18 ร ปภาพท 36

49 46 3. พ มพ คาค นท ช องกรอกข อม ล จากน นคล กท ป ม 4. ต กรายการท ต องการ จากน นคล กท ป ม ร ปภาพท พ มพ จานวนท เบ กใช จากน นคล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปภาพท 38

50 การบ นท กว สด คงเหล อประจาป (ส นเปล อง) 1. คล กท เมน หล กว สด 2. คล กท เมน ย อยบ นท กว สด คงเหล อประจาป (ส นเปล อง) ร ปภาพท 39 - การบ นท กว สด คงเหล อประจาป (ส นเปล อง) ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. คล กท ป ม เพ อกดตกลง ร ปภาพท 40

51 48 2. คล กท ป ม เพ อเพ มรายการว สด คงเหล อประจาป ร ปภาพท คล กท ป ม เพ อเพ มรายการ ร ปภาพท พ มพ ข อม ลในกรอบส เหล ยมให ครบท กช อง ร ปภาพท 43

52 49 5. ต อจากร ปภาพท 43 จากน นนาเมาส ไปคล กท ประเภทว สด แล วคล กท ป ม ตามท หมายเลข 19 ช 19 ร ปภาพท ด บเบ ลคล กท รายการว สด ท ต องการ ร ปภาพท ต อจากร ปภาพท 44 จากน นด บเบ ลคล กท ช องรห สผ ขาย ร ปภาพท 46

53 50 8. พ มพ คาค นท ช องกรอกข อม ลไม ต ากว า 3 ต วอ กษร จากน นคล กท ป ม 9. คล กเล อกรายช อผ ขายท ต องการ แล วคล กท ป ม เพ อกดตกลง ร ปภาพท ต อจากร ปภาพท 46 พ มพ รห สก จกรรม และคล กเล อกหน วยน บท ต องการ จากน นคล กท ป ม ตามท หมายเลข 20 ช 20 ร ปภาพท 48

54 รายงาน รายงานทะเบ ยนว สด คงทน 1. คล กท เมน หล กว สด 3. คล กเล อกรายงานทะเบ ยนว สด คงทน 2. คล กท เมน ย อยรายงาน ร ปภาพท ต กเล อกหน วยงานท ต องการ 3. ต กเล อกตามประเภทคร ภ ณฑ 2. ต กเล อกงบประมาณท ต องการ 4. คล กท พ มพ /ออกรายงาน ร ปภาพท 50

55 52 - ต วอย างรายงานทะเบ ยนว สด คงทน ร ปภาพท รายงานการเบ กว สด คงทน 1. คล กท เมน หล กว สด 3. คล กเล อกรายงานการเบ กว สด คงทน 2. คล กท เมน ย อยรายงาน ร ปภาพท 52

56 53 1. ต กประเภทรายงานแบบ เล อกจากช วงว นท 3. คล กท พ มพ รายงาน 2. หร อจะต กประเภทรายงาน แบบเล อกท งหมด ร ปภาพท รายงานการโอนย ายว สด คงทน 1. คล กท เมน หล กว สด 3. คล กเล อกรายงานการโอนย ายว สด คงทน 2. คล กท เมน ย อยรายงาน ร ปภาพท 54

57 54 1. ต กประเภทรายงานแบบ เล อกจากช วงว นท 3. คล กท พ มพ รายงาน 2. หร อจะต กประเภทรายงาน แบบเล อกท งหมด ร ปภาพท รายงานการแทงจาหน ายว สด คงทน 1. คล กท เมน หล กว สด 3. คล กเล อกรายงานการแทงจาหน ายว สด คงทน 2. คล กท เมน ย อยรายงาน ร ปภาพท 56

58 55 1. ต กประเภทรายงานแบบ เล อกจากช วงว นท 3. คล กท พ มพ รายงาน 2. หร อจะต กประเภทรายงาน แบบเล อกท งหมด ร ปภาพท รายงานว สด คงเหล อประจาป 1. คล กท เมน หล กว สด 3. คล กเล อกรายงานว สด คงเหล อประจาป 2. คล กท เมน ย อยรายงาน ร ปภาพท 58

59 56 1. ต กประเภทรายงานแบบประจาป จากน นพ มพ ป งบประมาณ 3. คล กท พ มพ รายงาน 2. หร อจะต กประเภทรายงาน แบบท งหมด ร ปภาพท 59 - ต วอย างรายงานว สด คงเหล อประจาป ร ปภาพท 60

60 57 4. ข อม ลหล ก 4.1 การกาหนดประเภทว สด 1. คล กท เมน หล กข อม ลหล ก 2. คล กท เมน ย อย กาหนดประเภทว สด ร ปภาพท 1 - การกาหนดประเภทว สด ม ว ธ การทาด งต อไปน 1. เม อต องการเพ มประเภทว สด ให คล กท ป ม ตามท หมายเลข 1 ช 1 ร ปภาพท 2

61 58 2. กรอกข อม ลในกรอบส เหล ยมให ครบท กช อง จากน นคล กท ป ม ร ปภาพท 3 3. ถ าต องการแก ไขรายการว สด ให คล กเล อกรายการจากน นคล กท ป ม ร ปภาพท 4

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร สามารถ Download File ค ม อการใช ระบบได ท www.kpru.ac.th เล อกใช ระบบบร หารงานบ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม 45 ข นตอนการปฏ บ ต งาน บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม โปรแกรมระบบบร หารงานร านขายโทรศ พท ม อถ อ ม ข นตอนการทางานด งตอไปน 1 2 3 4 ภาพท 4.1 หน าจอ Login เข าส ระบบ หน าจอแรกสาหร บการเป ดใช ระบบ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง

ภาพท 2 แสดงหน าการท ารายงานส นค าคงคล ง รายงานระบบบร หารส นค าคงคล ง รายงานระบบบร หารส นค าคงคล งม ท งหมด 14 รายงาน ด งน ค อ รายงานการร บว สด เข าคล ง รายงานสร ปยอดใบเบ กส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบการเบ ก/จ ายส นค าคงคล ง รายงานเปร ยบเท ยบ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

สามารถดาวน โหลดค ม อฯ ได ท http://106.0.176.62/specialbasic สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม

สามารถดาวน โหลดค ม อฯ ได ท http://106.0.176.62/specialbasic สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม 0 สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและ การศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณ ส าหร บผ ใช ท วไป โดย ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดขอนแก น ร วมก บ มหาว ทยาล ยบ รพา ผ ใช ท วไป

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณ ส าหร บผ ใช ท วไป โดย ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดขอนแก น ร วมก บ มหาว ทยาล ยบ รพา ผ ใช ท วไป ค ม อการใช งานระบบสารบรรณ ส าหร บผ ใช ท วไป โดย ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดขอนแก น ร วมก บ มหาว ทยาล ยบ รพา ผ ใช ท วไป 1 สารบ ญ หน า ระบบสารบรรณ ส าหร บผ ใช ท วไป 1. การเข าส ระบบ... 2 1.1. การเข

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน พ ฒนาระบบโดย นายอภ ชาต ป บ านใหม 134 หม 11 ต.พ ช ย อ.เม อง จ.ลาปาง 52000 Email : Apichat@rmutl.ac.th โทร.082-1801-335 สารบ ญ การเข างานใช ระบบ 1 เมน

More information

ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557

ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557 ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557 สารบ ญ หน า เข าส ระบบ ลงทะเบ ยน 1 เข าส ระบบ 2 ข อม ลพ นฐาน ข อม ลพ นฐานสถานศ

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ค ม อการใช งาน. User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

ค ม อการใช งาน. User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 1 User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2 ระบบรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย ท ได ร บมอบหมายจากสภามหาว ทยาล ย (สาหร บผ ใช

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม สารบ ญ หน า คานา การเข าระบบรายงานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) ว ธ การเข าส ระบบ 1 การบ นท กข อม ลรายว

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ESS INVENTORY V.2013 USER MANUAL หน าจอสาหร บเข าโปรแกรม พ มพ ช อผ ใช งาน รห สผ าน แล วคล กป ม Login เพ อเข าโปรแกรม หน าจอแรกหล งจากเป ดโปรแกรมค อหน าจอ สาหร บป อนช อและรห

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก

ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก หน ำ : 1 ระบบบร หารการศ กษา (สาหร บอาจารย ) เป นระบบท ให บร การด านการศ กษาสาหร บอาจารย อาจารย สามารถพ มพ รายช อน กศ กษาในรายว ชา ตรวจสอบผลการเร ยนน กศ กษาในท ปร กษา พ มพ ใบส งเกรด ฯลฯ เพ อ เพ มช องทางในการทางานท

More information

ระบบฐานข อม ลน กว จ ย หน า 1 สารบ ญ

ระบบฐานข อม ลน กว จ ย หน า 1 สารบ ญ ระบบฐานข อม ลน กว จ ย หน า 1 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบฐานข อม ลน กว จ ย (Researcher Society)... 2 ระบบ... 2 1. การเข าส 2. จ ดการข อม ลค าน าหน าช อ... 4 3. จ ดการข อม ลต าแหน งทางว ชาการ... 6 4. จ ดการข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจองห อง

ค ม อการใช งาน ระบบจองห อง ค ม อการใช งาน ระบบจองห อง ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. บ นท กว ตถ ประสงค การจองห อง... 2-3 2. บ นท กจองห อง-ยกเล ก... 2-4 2.1 การจองห อง...

More information

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13. ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.30 15.30 น. ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช น 2 อาคารศ นย ภาษา

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) ระบบคด จราจร

ระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) ระบบคด จราจร ค ม อการบ นท กคด จราจร ระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) ระบบคด จราจร 1 การบ นท กข อม ลคด จราจร การเร ยกใช โปรแกรม ระบบคด จราจร >> บ นท กข อม ลระบบคด จราจร >> บ นท ก/แก ไข ร บคาร องท กข >> บ นท กแก ไข ร บคาร องท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

user :: obec9501xxxx@info.go.th ของโรงเร ยน (ตามท กพร. ก าหนดมาให obecรห สSMIT8หล ก@info.go.th ของโรงเร ยน)

user :: obec9501xxxx@info.go.th ของโรงเร ยน (ตามท กพร. ก าหนดมาให obecรห สSMIT8หล ก@info.go.th ของโรงเร ยน) 1 ค ม อการใช งาน พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพ จารณาอน ญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เข าใช งาน ท เว บไซต https://backend.info.go.th/account/login ให ใช งานด วย Google Chrome เท าน น user :: obec9501xxxx@info.go.th

More information

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค ม อการบ นท ก PO การตรวจร บ และการสร างข อม ลหล กผ ขาย

ค ม อการบ นท ก PO การตรวจร บ และการสร างข อม ลหล กผ ขาย ค ม อการบ นท ก PO การตรวจร บ และการสร างข อม ลหล กผ ขาย สารบ ญ - การจ ดทา PO (กรณ ท วไป บส.01) หน า 1 - การสร าง PO (กรณ เป นการจ ายตามความก าวหน า บส 04) หน า 12 - การร บพ สด หน า 19 - การสร างข อม ลหล

More information

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (MY OFFICE) ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 คำน ำ ค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information