Shipping Control System

Size: px
Start display at page:

Download "Shipping Control System"

Transcription

1 Shipping Control System ระบบบร หารควบค มต ดตามงานสาหร บธ รก จนาเข าส งออก เหมาะสาหร บธ รก จต วแทนออกของ/ช ปป ง/ผ นาเข า-ส งออก ท ม ความต องการด งน ต องการระบบท สามารถจ ดเก บข อม ล Shipment Order ได ต องการระบบท สามารถบ นท กค าใช จ ายต นท นของ Shipment ได ต องการระบบท บร การเง นสดย อยในการ Advance ค าใช จ าย Petty cash ได ต องการระบบท สามารถทาใบเบ กค าใช จ าย ใบป ดงาน จนถ งใบต นท นได ต องการระบบท สามารถพ มพ ใบแจ งหน ใบเสร จ ใบวางบ ล ในร ปแบบท ต องการได ต วอย างหน าจอเป ดงาน บ นท กข อม ลเก บประว ต การบรรจ ต วอย างหน าจอบ นท กประมาณการค าใช จ าย ใบป ดบ ญช ต วอย างหน าจอควบค มวงเง นสดย อย ใบเบ ก ค าใช จ าย ใบแจ งหน หน าจอต นท นและค าบร การเร ยกเก บเง น PROMOTION! แถมฟร โปรแกรมห ก ณ ท จ าย 3,53 ใบเสร จ/ใบกาก บภาษ System Specification : ความต องการของระบบ Shipping Control OS : Windows XP/Windows 7/Windows 8 (32,64 Bit) CPU : Core 2 Duo or Higher Hard Disk Space : 200GB RAM 2 GB or Higher - SQL SERVER Installation is required

2 E-Shipping Online Web Service ระบบบร หารจ ดการ Shipment Online สาหร บ Shipping / Importer / Exporter หากค ณต องการระบบบร หารจ ดการท สามารถเป ด Job งาน Online บน Web ผ าน Mobile / Tablet ได สามารถด สถานะงานของ Shipment และ Update สถานะงาน Online ได สามารถเข าถ งข อม ลผ าน Barcode หร อเพ ยง Scan QR Code เท าน น สามารถจ ดทา Budget ของ Shipment เพ อใช ในการ Advance ผ านระบบ Online ได สามารถควบค ม Petty Cash Control แบบง ายๆ ผ านระบบ Online ได หน าจอแสดงรายการ Shipment Order จ ดทา Invoice / Packing List สร ปต นท นของ Shipment หน าจอเบ กค าใช จ าย ต วอย าง PDF หน าจอ Cash Flow ค ม Budget หน าจอป ดค าใช จ าย ต วอย าง PDF Link ข อม ลจาก Web โดยใช Barcode นาเข าโปรแกรม Shipping Control ได PROMOTION! ผ สนใจสามารถเข าไปทดลองใช งาน Trial Demo ได 30 ว น ฟร! ด ต วอย างได ท << Scan QR Code น เพ อลงทะเบ ยนเข าใช Trial Demo

3 Customs Declaration โปรแกรมนาส งข อม ลใบขนส นค า Peperless << Scan QR Code ตรงน เพ ออ านรายละเอ ยดความร เพ มเต ม เก ยวก บพ ธ การศ ลกากรจากเราได ท น คร บ ถ าค ณเป น ผ นาเข าส งออก ช บป ง หร อผ ให บร การ Counter Service เรานาเสนอโปรแกรมใบขนส นค ารองร บงานขาเข า-ขาออก เรานาเสนอโปรแกรมท ค ณสามารถเร ยนร ในการกรอกข อม ลแบบง ายๆ ด วยการ จาลองแบบฟอร มใบขนส นค ามาให ค ณได กรอกข อม ล ต ดต งง าย และรองร บ Asean Single Windows (ASW) ในป 2558 โปรแกรมสามารถอ พเดตข อม ลอ ตราแลกเปล ยน พ ก ดศ ลกากรอ ตโนม ต และร บ บร การต ดตามสถานะเอกสารก บกรมศ ลกากรคร บ PROMOTION ถ าค ณค อ Counter ร บบร การค ยใบขนส นค า ซ อว นน ร บส ทธ ทดลองใช โปรแกรมพ มพ ใบแจ งหน ใบเสร จ ฟร!!! บ นท กข อม ลอ นวอยซ ของล กค าและเตร ยมข อม ลทา ใบขนส นค าขาเข า ขาออก ในร ปแบบเข าใจง าย รองร บการจ ดทาใบกาก บการขนย าย และการชาระเง นอากรอ ตโนม ต เม อเอกสารได ร บการตอบกล บจากกรมศ ลกากรจะแสดงด งร ป **เราม โปรแกรมวางบ ลสาหร บธ รก จ Counter Service ใบขนส นค าด วย***

4 Transport Control System โปรแกรมบร หารควบค มต ดตามงานขนส ง ถ าค ณเป น ผ ประกอบการขนส งและกาล งมองหา ระบบงานบร การงานขนส งส นค าภายในประเทศท สามารถบ นท กสถานะงานได ระบบบร หารงานขนส งท รองร บท งกรณ เป นรถของต วเองและ Sub contract ระบบบร การงานขนส งท สามารถเก บประว ต การใช งานรถ ประว ต การต อพรบ ต ออาย กรมธรรม ประก น การเร ยกประก น หร อการต อทะเบ ยนรถได ระบบท สามารถเก บประว ต การซ อมบาร ง ประว ต การซ อรถ ประว ต พน กงานได ระบบท สามารถบ นท กต นท น ค าบร การ และกาไรข นต นได เพ อนาไปคานวณ คอมม ชช นให ก บพน กงาน ระบบท สามารถออกใบแจ งหน ค าขนส ง ใบวางบ ล และใบเสร จร บเง นได โปรแกรมบร การต ดตามงานขนส ง สาหร บ Shipper Program Transport สาหร บ Transport Vendor หน าจอค นหาข อม ลและต ดตามสถานะงาน สามารถบ นท กและสร ปค าใช จ ายท เก ดข นในแต ละงานได หน าจอบ นท กการเบ กเง นค าใช จ ายในแต ละงาน ต วอย างรายงานสร ปค าใช จ ายต นท น บ นท กกรมธรรม ประก น / เร ยกประก น หน าจอบ นท ก พรบ

5 Booking & Container Control System โปรแกรมควบค มงานจองต / โปรแกรมบร หารจ ดการลานต คอนเทนเนอร ถ าค ณเป น ผ ประกอบการสายเร อ หร อต วแทนเร อ หร อผ ให บร การลานต และกาล งมองหา - ระบบบร การงานการร บ Booking ต / เร อ ตาม BL หร อ AWB - ระบบท สามารถบอกจานวนต สาหร บ Booking ท คงเหล อในแต ละว นได - ระบบท สามารถจ ดพ มพ Shipping document ให ช บป งหร อผ นาเข าส งออกได - ระบบท สามารถสร ปรายงานเร อเข าออก ETD/ETA.ในแต ละว นได - ระบบท สามารถควบค มการร บต เข าลาน ปล อยต (EIR) และพ มพ ใบกาก บต ได - ระบบท สามารถออกใบเสร จค าผ านทาง / ค ายกต / ค าซ อมล างต ได - ระบบท สามารถทาใบแจ งหน / ใบเสร จค าบร การเก ยวก บงานต ได หน าจอการบ นท กการจองต ต วอย างหน าจอบ นท กการจองต และรายงานต างๆ ต วอย างโปรแกรมบร หารจ ดการลานต คอนเทนเนอร ต วอย างใบเสร จค ายกต / ค าผ านทาง ต วอย างหน าจอการบ นท กร บต เข า/จ ายต ออก

6 Financial Control System โปรแกรมระบบบร การจ ดการการเง น ถ ากาล งมองหา - โปรแกรมท สามารถพ มพ ใบแจ งหน / ใบเสร จ / ใบวางบ ล - โปรแกรมท สามารถค มเง นสด Petty Cash ได - โปรแกรมท สามารถบอกยอดคงเหล อของแต ละ Book Account ของค ณได - โปรแกรมท สามารถบร การจ ดการ Cheque On hand / Cash in bank - โปรแกรมท สามารถพ มพ หน งส อร บรอง ห ก ณ ท จ ายได - โปรแกรมท สามารถพ มพ รายงานภาษ ขาย / รายงานใบแนบ ภงด 3,53 ได หน าจอ Cash Flow หน าจอ Advance เง น หน าจอ บ นท กต นท น / ค าบร การ หน าจอ Clear เง น หน าจอ ใบแจ งหน หน าจอ ใบเสร จร บเง น / ใบกาก บภาษ หน าจอโปรแกรม ห ก ณ ท จ าย (50 ทว ) โปรแกรมพ มพ เช คจ าย / บ นท กร บเช ค หน าจอ ใบวางบ ล PROMOTION : ส งซ อว นน แถมโปรแกรม Cheque Control ฟร!

ค ม อ การใช งานระบบ IC

ค ม อ การใช งานระบบ IC ค ม อ การใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOR CLUB ASSOCIATION ค ม อการใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 คานา ระบบ IC Online System เป นระบบท พ ฒนาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ค ม อการใช SCCC websales

ค ม อการใช SCCC websales ค ม อการใช SCCC websales ปร บปร งเอกสารเม อว นท 3 มกราคม 2557 สารบ ญ 1/3 การเข าส ระบบ websales 5 การใส รห สผ านเข าส ระบบ 6-8 อธ บายส ทธ การเข าใช งานของรห สผ ม อ าราจท ารายการ 9 การใส รห สผ านผ ม อ านาจท

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5

ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 ********************************** คาช แจง การใช บทเร

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

การพ ฒนาต นแบบ MRP โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel ในโรงงานผล ตช นส วนรถยนต : กรณ ศ กษา นายฉมาธร ก ยศร ก ล

การพ ฒนาต นแบบ MRP โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel ในโรงงานผล ตช นส วนรถยนต : กรณ ศ กษา นายฉมาธร ก ยศร ก ล การพ ฒนาต นแบบ MRP โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel ในโรงงานผล ตช นส วนรถยนต : กรณ ศ กษา นายฉมาธร ก ยศร ก ล บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร 140 ถนนเช อมส

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม ศ นย ส ขภาพจ ต ฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต สน บสน น โดย ศ นย ส ขภาพจ ตท ๔ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข

ค ม อการใช โปรแกรม ศ นย ส ขภาพจ ต ฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต สน บสน น โดย ศ นย ส ขภาพจ ตท ๔ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข สน บสน น โดย ศ นย ส ขภาพจ ตท ๔ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ค ม อการใช โปรแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ตศ นย ส ขภาพจ ตท 4 ค ม อการใช โปรแกรม ฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต ศ นย ส ขภาพจ ต ๔ ข นตอนการต ดต งโปรแกรมฐานข

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ข อม ลเก ยวก บหน วยงาน บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บอกข อม ลค ม อ ผ ใช สอบถามข อม ล เพ มค ม อ เร ยกข อม ลค ม อ ค นหาข อม ลค ม อ ส งข อม ลค ม อ ภาพท 2.1 โครงสร างการท างานระบบ การท างานของระบบเว

More information

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access 1. ท าความร จ กก บโปรแกรม Microsoft Access 2007 โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป นโปรแกรมหน งท อย ในช ดโปรแกรม Microsoft Office ท ท าหน าท

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information