Barcode Title Author Ed./yr. Price

Size: px
Start display at page:

Download "Barcode Title Author Ed./yr. Price"

Transcription

1 คอมพ วเตอร ช างคอม ประกอบ ต ดต ง และแก ป ญหาเคร อง สาหร บผ เร มต น (1 BK./1 ว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ (ฉบ บ ปร บปร งเพ มเต ม) ต ดต งและแก ป ญหา ฉบ บช างคอมม ออาช พ 2015 (1 BK./1 DVD) พ นจ นทร ธนว ฒนเสถ ยร และคณะ (1/2557) 229 โอภาส เอ ยมส ร วงศ (1/2557) 229 ส ทธ พ นธ แสนละเอ ยด (1/2557) MAC OS X MAVERICKS ฉบ บสมบ รณ นวอร แจ มข า และคณะ (1/2557) ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร เเละเทคโนโลย สารสนเทศ ฉบ บปร บปร ง 2015 ส พรรษา ยวงทอง (1/2557) คอมพ วเตอร สาหร บม อใหม เร ยนร ต งแต เร มต น อ ทธ ว ฒน ร ตนพองบ (1/2557) ค ม อเร ยน เคร อข ายคอมพ วเตอร เบ องต น ฝ ายตาราว ชาการคอมพ วเตอร (1/2557) คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร (ระด บ ปวช ) ฝ ายตาราว ชาการคอมพ วเตอร (1/2557) 120 ระบบเคร อข าย/การส อสารข อม ล ศาสตร และศ ลป ในการต ดต งระบบเคร อข ายช นเซ ยน เล ม 7 ว ร นทร เมฆประด ษฐส น (1/2557) ค มภ ร ออกแบบต ดต งอ ปกรณ เคร อข าย CISCO เล ม 2 ว ร นทร เมฆประด ษฐส น (1/2557) 350 อ นเตอร เน ต รวยออนไลน นาเข าส นค าจากท วโลก ภวร ญชน ร ตน ภ ว จ ตร (1/2557) ฉลาดใช ฉลาดทาเง นบน LINE และ FACEBOOK MR. BENZA (1/2557) E-BOOK ฝ นของน กเข ยนร นใหม ถนอมศ กด จ ราย สว สด (1/2557) โพสต กระจาย หาเง นสบาย ๆ ด วยการโพสต ธ ญญ ธ รา อภ ก ลวราศ ษฐ (1/2557) GOOGLE ADSENSE ม อใหม ก รวยได ธ ญธ ช น นท ชนก (1/2557) ค ม อสร างเว บไซต และ MOBILE WEB ด วย JOOMLA! ฉบ บ BASIC & WORKSHOPS แชทสน น แชร สน ก โพสต กระจาย FACEBOOK LINE INSTAGRAM ว ภาร ตน พ ศภ ม ว ถ (1/2557) 299 ณาตยา ฉาบนาค (1/2557) FACEBOOK อย หร อไป ใครตอบได วร ศรา ภาน ว ฒน (1/2557) FACEBOOK LINE INSTAGRAM ปว ณา ม ป อง และคณะ (2/2557) สร างเว บสวยด วย WORDPRESS ธ นยพ ฒน วงศ ร ตน (1/2557) รวยด วยขายภาพเวกเตอร ออนไลน ร ชพล ยรรยงค เดชา (1/2557) GOOGLE ADWORDS ม อใหม ก รวยได นรว ชญ ภ ทอนธง (1/2557) ออกแบบ สร าง และโปรโมต WEBSITE ฉบ บสมบ รณ (1 BK.1 DVD-ROM) พ นจ นทร ธนว ฒนเสถ ยร และคณะ (1/2557) สร างเง นล านจากธ รก จเคร อข ายออนไลน สมชาต ก จยรรยง (1/2557) รวยออนไลน ขายภาพถ ายจาก SMARTPHONE ป ณณร ตน ศ ภเล ศพร (1/2557) 195

2 ค ม อใช งานง าย ๆ INTERNET ท กท ท กเวลา ท กอ ปกรณ UPDATE 2015 อ ธพล เอ อเจร ญก จการ (1/2557) การกาก บด แลเน อหาอ นเตอร เน ต พ รงรอง รามส ต (1/2557) LINE INSTAGRAM FACEBOOK ฉบ บสมบ รณ พ นจ นทร ธนว ฒนเสถ ยร และคณะ (1/2557) รวยข ามค น! ด วยธ รก จเคร องสาอางออนไลน (FAST RICH WITH COSMETIC BUSINESS) กฤษฎา แสงฉาย (1/2557) ขายของออนไลน ด วยสมาร ตโฟน แท บเล ต ธ ญธ ช น นท ชนก (1/2557) เป ดร าน ป น LIKE ขายอะไรก รวย ปว ณา ม ป อง และคณะ (1/2557) เปล ยนร อยให เป นล าน ขายเคร องสาอางออนไลน เก ยรต ร ตน จ นดามณ (1/2557) นาเข าออนไลน ส นค าจากจ น 2ND EDITION ส พ ตรา ห.เพ ยรเจร ญ (1/2557) ออกแบบและสร าง WEBSITE PHOTOSHOP CS6 & DREAMWEAVER CS6 สาหร บผ เร มต น (1 BK./1 CD-RO กองบรรณาธ การ ซ มพล ฟาย (1/2557) เป ดร านออนไลน เล ก ให รวยใหญ NUNAKUZA (1/2557) เป ดร านออนไลน PRE-ORDER นาเข าจากจ นและท วโลก ณฐกร ทองอ อน (1/2557) 195 ระบบปฏ บ ต การ ค ม อใช งาน WINDOWS 8.1 & OFFICE 2013 ฉบ บสมบ รณ ส ธ ร นวก ล (1/2557) ต ดต งและบร หารระบบเคร อข าย WINDOWS SERVER 2012 (ฉบ บผ เร มต น) พ ศาล พ ทยาธ รว ว ฒน (1/2557) ระบบปฏ บ ต การเบ องต น (ระด บ ปวช ) ฝ ายตาราว ชาการคอมพ วเตอร (1/2557) ระบบฐานข อม ล ค ม อต ดต งและเทคน คการใช งาน WINDOWS SERVER 2012 R2 นพดล ส ขศร บ ทเตอร (1/2557) สร างรายงานอย างม ออาช พด วย CRYSTAL REPORTS 2013 พงษ พ นธ ศ ว ล ย (1/2557) การทาเหม องข อม ล DATA MINING สายชล ส นสมบ รณ ทอง (1/2557) การจ ดการฐานข อม ล เพ อการว เคราะห เช งพ นท (DATABASE MANAGEMENT FOR SPATIAL ANALYSIS) ดร ณวรรณ ก าธรเก ยรต (1/2557) 290 การเข ยนโปรแกรม พ ฒนาเว บแอพบน SMARTPHONE/TABLET ด วย JQUERY MOBILE อรพ น ประว ต บร ส ทธ และคณะ (1/2557) SOLIDWORKS 2014 ครบส ตรงานออกแบบว ศวกรรม 3 ม ต ภาน มาศ ส วรรณ (1/2557) พ ฒนา CROSS-PLATFORM MOBILE APP สาหร บ IOS ANDROID กอบเก ยรต สระอ บล (1/2557) 339

3 การเข ยนแอพพล เคช นด วย VISUAL BASIC 2010 (1 BK./1 ธ รว ฒน ประกอบผล (1/2557) การเข ยนโปรแกรมภาษาจาวาเบ องต น ม ณฑนา ปราการสม ทร (1/2557) ค ม อพ ฒนาแอพพล เคช น ANDROID ผ เร มต น (1 BK./1 การพ ฒนาแอพพล เคช นด วย VISUAL C# 2010 (1 BK./1 ธ นยพ ฒน วงศ ร ตน (1/2557) 229 ธ รว ฒน ประกอบผล (3/2557) การสร างระบบอ ตโนม ต ด วย LABVIEW ร วมก บระบบ DATA ACQUISITION และ MACHINE VISION สาหร บผ ก จไพบ ลย ช วพ นธ ศร (1/2557) พ นฐานแมทมาท กา (MATHEMATICA FUNDAMENTALS) ปราโมทย เดชะอาไพ (1/2557) PROFESSIONAL ASP.NET PROGRAMMING ศ ภช ย สมพาน ช (1/2557) PROFESSIONAL ANDROID PROGRAMMING ศ ภช ย สมพาน ช (1/2557) อ ลกอร ท มและการเข ยนโปรแกรมภาษา C (ALGORITHM AND C PROGRAMMING) คอมพ วเตอร กราฟฟ ค/การพ มพ /อรรถประโยชน โอภาส เอ ยมส ร วงศ (1/2557) สน กก บงานเข ยนแบบสถาป ตย SKETCH UP PRO ธน ชสร จ ตต เน อง (1/2557) SAMSUNG GALAXY GRAND 2 + แอพสาค ญท พลาดไม ได ฉบ บสมบ รณ ป ยะ นากสงค :บรรณาธ การ และคณะ (1/2557) CONCEPT ART FOR GAME ส ช พ วงษ ตาแสง (1/2557) สร างสรรค เอฟเฟ กต และตกแต งงานว ด โอด วย AFTER EFFECTS CS6+CC (1 BK./1 DVD) สร างสรรค เอฟเฟ กต และตกแต งงานว ด โอด วย AFTER EFFECT CS6 ฉบ บสมบ รณ (1 BK./1 CAMERA360 ULTIMATE ถ ายให สวย แต งให เน ยน แชร ให เพล น จ ฑามาศ จ วะส งข (1/2557) 339 จ ฑามาศ จ วะส งข (1/2557) 329 กฤษณะ ภ กด พงษ (1/2557) โปรแกรมกราฟ ก (ระด บ ปวช ) ฝ ายตาราว ชาการคอมพ วเตอร (1/2557) MAGAZINE DESIGN WITH ADOBE INDESIGN CC สร าง งานส อส งพ มพ แบบม ออาช พ ZBRUSH 3D MODELING :ค ม อเร ยนร การใช งานโปรแกรม ZBRUSH สาหร บงาน 3D MODELING สมเก ยรต โสแก ว และคณะ (1/2557) 329 พ นศ กด ธนพ นธ พาณ ช (1/2557) 275 สร างสรรค เอฟเฟ กต และตกแต งงานว ด โอ AFTER EFFECTS จ ฑามาศ จ วะส งข (1/2557) 229 CS6 สาหร บผ เร มต น (1 BK./1 เข ยนแบบว ศวกรรมและสถาป ตยกรรมด วย AUTOCAD 2013 อภ ร ตน บางศ ร (2/2557) 199 สาหร บผ เร มต น ม อใหม SAMSUNG GALAXY SMARTPHONE ฉบ บสมบ รณ สร างงานไดอะแกรมอย างง ายถ งระด บสากลด วย VISIO 2010 ฉบ บสมบ รณ (1 BK./1 กองบรรณาธ การ (1/2557) 229 พ นจ นทร ธนว ฒนเสถ ยร :บรรณาธ การ และคณะ (1/2557) พร เซนเทช นเซน ด ไซน GARR REYNOLDS (1/2557) 500

4 ม อใหม PHOTOSHOP CS6 ห ดแต งภาพให สวยโดนใจ ป ยะ นากสงค และคณะ (1/2557) ลงม อทาจร ง AUTOCAD ARCHITECTURE เข ยนแบบ สถาป ตยกรรม (1 BK.1 เข ยนแบบว ศวกรรมและสถาป ตยกรรมด วย AUTOCAD 2013 ฉบ บสมบ รณ (1 BK.1 อภ ร ตน บางศ ร (1/2557) 199 อภ ร ตน บางศ ร (3/2557) INDESIGN ESSENTIAL (1 BK./1 เก ยรต พงษ บ ญจ ตร และคณะ (1/2557) วาดภาพกราฟ ก ILLUSTRATOR CS6 ฉบ บสมบ รณ (พร อม ต วอย างการใช งานจร ง) (1 BK./1 มน สส น ล าส นเท ยะ (2/2557) ค ม อเข ยนแอพ ANDROID ฉบ บรวมโค ด (ปร บปร งใหม ) พร อมเล ศ หล อว จ ตร (1/2557) ลงม อทาจร ง AUTOCAD MECHANICAL เข ยนแบบงานทาง ว ศวกรรม (1 BK.1 ต ดต อว ด โออย างม อโปรด วย VEGAS PRO 13 พร อม WORKSHOP งานว ด โอ ฉบ บสมบ รณ (1 BK/1 CD-R อภ ร ตน บางศ ร (1/2557) 199 ร งโรจน เพ ชรก ล (1/2557) งานกราฟ ก 3 ม ต (MAYA) (รห สว ชา ) พน ส โภคทว (1/2557) ร ปวาดง ายด วยม อถ อ EASY DRAWING ON SMARTPHONE BUG STUDIO (1/2557) ออกแบบงาน 3 ม ต ด านว ศวกรรมและงานช าง SOLIDWORKS 2012 ฉบ บสมบ รณ (1 BK.1 PHOTOSHOP CC :PROFESSIONAL GUIDE (1 BK./1 CD- ROM) ANDROID SMARTPHONE + แอพสาค ญท พลาดไม ได ฉบ บ สมบ รณ ตกแต งภาพกราฟ ก PHOTOSHOP CS6 พร อมต วอย างการ ใช งานจร ง ฉบ บสมบ รณ (1 BK/1 DVD ) จ ฑามาศ จ วะส งข (2/2557) 259 เก ยรต พงษ บ ญจ ตร (1/2557) 299 ป ยะ นากสงค :บรรณาธ การ และคณะ (1/2557) 239 ป ยะ นากสงค และคณะ (2/2557) ค ม อใช งาน MAC OS X MAVERICKS & ILIFE/IWORK (ฉบ บสมบ รณ ) ส ทธ พ นธ แสนละเอ ยด และคณะ (1/2557) IPHONE 6 & 6 PLUS ฉบ บสมบ รณ ท มงาน OOPS!MOBILE (1/2557) ค ม อเข ยน IPHONE APPS ฉบ บ WORKSHOP บ ญญพนต พ ลสว สด (1/2557) ค ม อการใช งาน NOKIA LUMIA ฉบ บสมบ รณ UPDATE 2014 ณฐพล จ นดาดารงเวช (1/2557) ค ม อการใช โปรแกรม RHINOCEROS WORKSHOP V.5.0 : สาหร บงานออกแบบเคร องประด บและผล ตภ ณฑ (1 (1/2557) 298 ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ ค ม อใช งาน MICROSOFT OFFICE 2013 ฉบ บสมบ รณ ธ ชช ย จาลอง (1/2557) ค ม อใช งาน POWERPOINT 2013 ฉบ บสมบ รณ ดวงพร เก ยงคา (1/2557) 265

5 ค ม อใช งาน EXCEL 2013 ฉบ บสมบ รณ ดวงพร เก ยงคา (1/2557) WINDOWS 7 OFFICE 2010 สาหร บผ เร มต น (สาหร บป ) พ นจ นทร ธนว ฒนเสถ ยร และคณะ (1/2557) 229

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

1. ช อหล กส ตร : การใช Microsoft Office สาหร บงานการเง น จานวนช วโมงท อบรม 12 ช วโมง (2 ว น)

1. ช อหล กส ตร : การใช Microsoft Office สาหร บงานการเง น จานวนช วโมงท อบรม 12 ช วโมง (2 ว น) 1. ช อหล กส ตร : การใช Microsoft Office สาหร บงานการเง น จานวนช วโมงท 12 ช วโมง (2 ว น) 21-22 พฤษภาคม 2558 / 9.00 16.00 น. (ในเวลาราชการ) คาอธ บายหล กส ตร บ ญช เป นว ชาช พท ต องจ ดท ารายงานต าง ๆ รวมท

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย งานว จ ยช นเร ยน เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 งานว จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) จ านวนช วโมงท อบรม 14 ช วโมง (2ว น)

ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) จ านวนช วโมงท อบรม 14 ช วโมง (2ว น) ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) 23-24 ม ถ นายน 2558/08.30-16.30น. ค าอธ บายหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอนออนไลน น บว าเป นการเร ยนการสอนท ได

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร.

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. 1. ทฤษฏ ใหม หล กการพ งพาตนเองท ย งย น 2. เศรษฐก จพอเพ ยง แนวค ดส การประย กต๑ใช ท ย งย น 3. ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในศ นย๑ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจาก พระราชด าร

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในการทางานอย างมากมาย การนาคอมพ วเตอร มาใช ในการเร ยน การสอน การบร การ การส อสาร การจ ดการสารสนเทศในองค กรให ม

More information

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2 สารผ อานวยการ ศ นย คอมพ วเตอร ในฐานะท เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจาก สภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการใช

More information

โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557

โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 ก จกรรมคอมพ วเตอร (รห สก จกรรม 01-14) ก จกรรม 01 หน า 1/20 คอมพ

More information

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ

ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ ค ม อการใช งาน ส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ งานบร การระบบเคร อข ายและส อสาร Call Center 075673400 (3400) สารบ ญ บร การ Office 365 ส าหร บน กศ กษามหาว ทยาล ยวล ยล กษณ การเข าใช งานส าหร บผ ใช งาน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

ใบงาน เร อง การน าเสนอด วยกราฟ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10

ใบงาน เร อง การน าเสนอด วยกราฟ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 ใบงาน 44 เร อง การน าเสนอด วยกราฟ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 กล มท... ช นม ธยมศ กษาป ท.../ ค าช แจง ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 5-6 คน ร วมก นอภ ปราย เร อง ข นตอนการสร างกราฟใน โปรแกรม Microsoft Office Excel

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ คณะกรรมการ การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท ๕ คณะกรรมการอานวยการ 1. ดร.ว ศ ษฐ แสงห ร ญ ประธานธรรมการ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW Contest 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information