การต ดต ง Font ใหม ๆ เพ มเต ม ให ก บระบบ Windows และ PhotoShop

Size: px
Start display at page:

Download "การต ดต ง Font ใหม ๆ เพ มเต ม ให ก บระบบ Windows และ PhotoShop"

Transcription

1 การต ดต ง Font ใหม ๆ เพ มเต ม ให ก บระบบ Windows และ PhotoShop บทบรรณาธ การ สว สด คร บ เด อนน ก เป นม นาคมของป 2556 ก นแล วนะคร บ ทางส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม ข าวสารท ม สาระมาฝากก นเช นเคย เด อนน ผมม ความร เก ยวก บการต ดต ง Font ใหม ๆ เพ มเต ม ให ก บระบบ Windows และ PhotoShop มาฝาก ก นด วยนะคร บ ซ งโดยปกต แล วใน Windows จะม รายช อ ของ Font ท สามารถใช งานได เลยมาให อย จ านวนหน งแล ว แต สาเหต ท ผมจะกล าวถ ง เพราะบางท านอาจจ าเป น ต องการเพ ม Font เพ อท างาน PhotoShop และผมก ม ว ธ ลง Font แบบง ายๆ มาให ท กท านได ลองทาก นคร บ และเน อหาในฉบ บน ย งม การให ค าแนะน า เก ยวก บม ลน ธ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม, บอกเล า ถ งตาว เศษในมหาว ทยาล ย และการเข าร บการฝ กอบรม ส มมนาของบ คลากรในส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศไว ในฉบ บน ด วยนะคร บ โดยปกต แล วใน Windows จะม รายช อของ Font ท สามารถ ใช งานได เลยมาให อย จ านวนหน งแล ว แต ส าหร บบางโปรแกรม เช น PhotoShop อาจจะไม สามารถใช งาน Font ท เป นภาษาไทยได หร อบางคร ง เราต องการเพ มเต มรายช อ Font เข าไปใน Windows ว ธ การง าย ๆ ค อไปหา Download Font มาก อน แล วท าการ Setup หร อต ดต งเข าไป สำหร บว ธ กำรต ดต ง Font เพ มเต ม เท ำท เคย พบมำก ม อย หลำยว ธ ขอยกต วอย ำงแบบง ำยๆ ด งน 1. ส าหร บ Font ของ Windows ท วๆไป ท าการ Copy ไฟล ของ Font ไปเก บไว ใน C:\WINDOWS\FONTS ใช ว ธ การ Install New Font ลงใน Windows จากเมน Control Panel 2. ส าหร บ Font ของ Photoshop ท าการ Copy ไฟล ของ Font ไปเก บไว ใน C:\ProgramFiles\Common Files\Adobe\Fonts แต อย าล มว า Font ท จะใช งานก บ Photoshop ได ต องม การแก ไข code มาเร ยบร อยแล ว 3. สาหร บ Photoshop ก ม อ กว ธ หน ง ค อใช Plug In ช อ Extensis Phototext 2.0 (Free Ware) จาก จดหมายข าว ประจาเด อนม นาคม ฉบ บ 56 หน า 1

2 ในกำรน จะขอแนะนำว ธ กำร Install New Font มำเป นต วอย ำงให ทรำบก น โดยสมมต ว ำได ทำกำรหำดำวน โหลด Font ท ต องกำร ต ดต งเพ ม เตร ยมไว เร ยบร อยแล ว เปล ยนท Drives ให เป น Drives ท เก บ Font ท ต องการ จะต ดต งเพ มเต ม เล อกท Folders ให เป น Folder ท เก บ Font จะปรากฏรายช อของ Font ท หาพบในช อง List of fonts ให กด ท Select All หร อเล อก Font ท ต องการต ดต งแล วกด OK เร ยก Control Panel โดยกดท Start เล อก Settings และ Control Panel แล วด บเบ ลคล กท Fonts รอส กคร จะปรากฏรายช อ Font ท ต ดต งเพ มเต มเข า ไปใหม หล งจากน น โปรแกรมต าง ๆ ก จะสามารถใช งาน Font เหล าน ได แล ว และก ระว งไว อ กอย างคร บ ค อจ านวนของ Font ท จะต ดต งเพ มเข าไปใน Windows จะจ าก ด ท ประมาณ 1,100 ช อ ซ งถ าหากต ดต งมากเก นไป อาจจะก อให เก ดป ญหา ก บ Windows ได นะคร บ จะเห นรายช อของ Font ท Windows ร จ ก หากต องการ เพ มเต ม Font เล อกท เมน File เล อก Install New Font... อ พเดทข าวใหม ๆ ในสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ความเคล อนไหวเว บไซต มหาว ทยาล ย!!! ในเด อนม นาคมน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ขอแนะน า สารสนเทศเพ อการเร ยนร ในห วข อ ม ลน ธ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม เพ อให ท กท านได ร จ ก มากข น การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมเป นต นแบบระบบ การศ กษาทางไกลท พ ฒนาข นมาในร ปของโรงเร ยน อ เล กทรอน กส ท ไม ม ว ทยาเขตส าหร บการศ กษาพ นฐาน ภาคบ งค บ (CompulsoryEducation) และการศ กษาผ ใหญ จดหมายข าว ประจาเด อนม นาคม ฉบ บ 56 หน า 2

3 (Adult Education) โดยจ ดการเร ยนการสอนบนโครงข าย อ นเทอร เน ตจาก บมจ.ท โอท ด วยบทเร ยนท ได ร บการออกแบบ ส าหร บการใช งานบนเว บไซต (web-based courseware) ประกอบส อการเร ยนด จ ตอลหลายร ปแบบเช น Acrobat PDF file ภาพน ง ส อท ผล ตจากซอฟท แวร เช น พาวเวอร พ อยท, แฟลช, 3-D animation ฯลฯ หร อจากส อภาพและเส ยงใน ร ปแบบว ด โอท น ามาแปลงให ม ค ณภาพคมช ดด วยเทคโนโลย M-PEG4 ม การต ดตามการเร ยน และบ นท กการเข ามาเร ยน ด วยระบบ LMS (Learning Management System) ว ธ การเข าใช งาน 1. เข า URL แล วท าการคล ก สารสนเทศ เพ อการเร ยนร ในห วข อ ม ลน ธ การศ กษาทางไกลผ าน ดาวเท ยม ด งภาพ และน ค อเว บไซต ม ลน ธ การศ กษาทางไกลผ าน ดาวเท ยม ท ท กท านสามารถเข าไปศ กษาหาความร ได ตาม ห วข อเมน ท ปรากฏ ความเคล อนไหวตาว เศษด จ ตอล 24 ช วโมง! 2. เม อทาการ คล ก เสร จแล ว จะปรากฏหาเว บไซต ด งน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ได ตระหน กถ งความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของน ส ต น กศ กษา คณาจารย และบ คลากรของมหาว ทยาล ย จ งได จ ดหาระบบร กษาความปลอดภ ยต างๆ เข ามาใช งาน และใน ป งบประมาณ 2553 มหาว ทยาล ยได ต ดต งระบบกล อง วงจรป ด (CCTV) ไปแล วจ านวน 145 ช ด โดยอย ในการด แล ของบร ษ ท คอมเซ ร ฟ สยาม จ าก ด และได ต ดต งเพ มเต มอ ก จ านวน 96 ช ด พร อมระบบศ นย รวมจ ดเก บและส ารองข อม ล ม ลต ม เด ยผ านเคร อข าย เพ อเพ มประส ทธ ภาพและครอบคล ม พ นท ในการร กษาความปลอดภ ย ในเขตพ นท ของมหาว ทยาล ย ให ด ย งข น โดยท ง 2 ระบบสามารถท างานร วมก นได อย าง ม ประส ทธ ภาพ และจ ดเก บอย ภายใต ระบบเด ยวก น และเราก ได ทราบประว ต ความเป นมาของกล องวงจรป ด ภายในมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร คร งหน าเราจะมาร จ กความเป นมาของ CCTV ก นคร บ จดหมายข าว ประจาเด อนม นาคม ฉบ บ 56 หน า 3

4 ความเคล อนไหวของห องสม ด ส าหร บเร องห องสม ดนะค ะ ขอแนะน าหน งส อใหม ประจ าเด อนก มภาพ นธ ท พร อมให บร การจ านวน 225 รายการ 284 เล ม โดยสามารถเข าใช บร การได ท ห องสม ดส าน ก ว ทยบร การฯ หร อสามารถตรวจสอบรายช อหน งส อใหม ได ตาม มหาว ทยาล ย ทางส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ท าการส งข อม ลรายการหน งส อใหม ผ านทาง ท กเด อน และได นาต วอย างของหน งส อใหม ในห องสม ด มาฝาก ท กท านด งน ก จกรรมประช ม/อบรม/ส มมนา 28 ก มภาพ นธ - 1 ม นาคม 2556 นายพ ศกร ทองด ได เข าร วมประช มว ชาการศ นย ว ทย ทร พยากร ประจ าป 2556 ณ ห องแลนด มาร ค บอลร ม ช น 7 โรงแรมแลนด มาร ค กร งเทพฯ การเข าร วมประช มคร งน ก อให เก ดประโยชน ต อส งคมอย างกว างขวาง และช วยท าให ผ เข าร วมประช มม กลย ทธ และแนวทางในการพ ฒนาและ ประย กต การด าเน นงานส ความเป นห องสม ดย คใหม ได เร ยนร และเตร ยมความพร อมส การเป นส งคมอาเซ ยนอ กด วย 5-6 ม นาคม 2556 นางสาวช ต มา บ ญเหล อ และนางสาวเกศน อ นทองค า ได เข าร วมโครงการประชาส มพ นธ ภาพล กษณ มหาว ทยาล ยฯ โครงการฝ กอบรมถ ายภาพเพ องานประชาส มพ นธ การ อบรมคร งน ท าให ม ความร เก ยวก บแนวทางและว ธ การ ด าเน นการประชาส มพ นธ และว เทศส มพ นธ โดยเข าถ ง กล มเป าหมาย และท าให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บเทคน ค การถ ายภาพและเข ยนข าวเพ องานประชาส มพ นธ ซ งโครงการ ได จ ดข น ณ ห องคชาธาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร 6 8 ม นาคม 2556 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ด โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเพ มประส ทธ ภาพการเร ยน การสอนด วย E-Learning โดยใช LMS Moodle ในการจ ด อบรมคร งน เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร และท กษะในการ ผล ตส อ E-Learning และผ เข าร บการฝ กอบรมสามารถน า ความร ไปพ ฒนาส อการสอนของตนเอง และสามารถน าไป ประกอบการขอผลงานทางว ชาการได ด วย การจ ดอบรมคร งน ได จ ดข น ณ ห อง RMUTR IT ACADEMY ช น 2 ส าน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร ด งร ปท นามาฝากก นค ะ จดหมายข าว ประจาเด อนม นาคม ฉบ บ 56 หน า 4

5 อาคารส าน กว ทยบร การฯ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร เพ อหาแนวทาง ในการจ ดท าเว บไซต เพ อใช ใน การประชาส มพ นธ และเผยแพร ข าวสารทางการศ กษา ให เก ด ประโยชน ส งส ด เจ าของ : ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ท ปร กษา : รศ.ดร.อ สสร ย หรรษาจร ญโรจน อธ การบด มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร, ผศ.ดร.ช ยว ฒน จงก ลสถ ตช ย นายว ชร นทร วร นท กษะ, นายก ตต พงษ พ มโภชนา และนางสาวนล น แสงอร ญ บทบรรณาธ การ : ผศ.ดร.ช ยว ฒน จงก ลสถ ตช ย กองบรรณาธ การ : นางสาวช ต มา บ ญเหล อ ออกแบบ : นางสาวช ต มา บ ญเหล อ พ ส จน อ กษร : นางสาวส รางค ร ตน ประท มเมศร และนางสาวเขมณ ฎฐ สมบ ญ 11 ม นาคม 2556 นายพ ศกร ทองด, นางสาวศร ญญา บ ญล ทธ และนางสาวอาท ตยา คงรอด ได เข าร วมการฝ กอบรมการใช งานฐานข อม ลอ เล กทรอน กส เพ อการส บค น ประจ าป งบประมาณ 2556 จ านวน 5 ฐานข อม ล ณ อาคาร 11 ช น 2 มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนด ส ต ม นาคม 2556 นายว ชร นทร วร นท กษะ, นายก ตต พงษ พ มโภชนา, และนางสาวนล น แสงอร ญ ได เข าร วมโครงการพ ฒนา บ คล กภาพ คร งท 1 (ร นท 1) ณ ห องประช ม ช น 3 ส าน กงาน อธ การบด ในการเข าร วมโครงการคร งน ช วยในการพ ฒนา บ คล กภาพด านการค ดและการน าเสนออย างเป นระบบ และ สามารถนาเคร องม อ Mind map ไปใช ในการบร หารความค ด และนาเสนออย างเป นระบบมากย งข น 15 ม นาคม 2556 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศได จ ด ประช มเพ อพ ฒนาร ปแบบการให บร การและเน อหาของ เว บไซต มหาว ทยาล ย ณ ห อง RMUTR IT ACADEMY ช น ๒ จดหมายข าว ประจาเด อนม นาคม ฉบ บ 56 หน า 5

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint รายงานผลการดาเน นโครงการ ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำนำ จากการท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010 โครงการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพฉบ บม อโปรด วย Microsoft Office 2010 ร น 1 ว นท 17-19 พฤษภาคม 2556 เวลา ศ นย ว ทยบร การ จ.ส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) จ านวนช วโมงท อบรม 14 ช วโมง (2ว น)

ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) จ านวนช วโมงท อบรม 14 ช วโมง (2ว น) ช อหล กส ตร: การบร หารจ ดการและการสร างบทเร ยนอ เล ร นน ง (e-learning Manager&Course Creator) 23-24 ม ถ นายน 2558/08.30-16.30น. ค าอธ บายหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอนออนไลน น บว าเป นการเร ยนการสอนท ได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ โครงการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ร วมก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (มทส.)

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

-186- หน วยการเร ยนท 08

-186- หน วยการเร ยนท 08 -86- หน วยการเร ยนท 08 0ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมน าเสนองาน สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน ( Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช งาน

More information