31 ป ค ณภาพระบบส ง โครงสายการบ งค บบ ญชา สร างความม นคงไฟฟ าไทย ภารก จหน วยงาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "31 ป ค ณภาพระบบส ง โครงสายการบ งค บบ ญชา สร างความม นคงไฟฟ าไทย ภารก จหน วยงาน"

Transcription

1 Non stop service 1

2 โครงสายการบ งค บบ ญชา 31 ป ค ณภาพระบบส ง สร างความม นคงไฟฟ าไทย นายส นช ย คาน ณเศรษฐ ผวก. ภารก จหน วยงาน นายพ นส ข โตชนาการ รวบ. นายส ธน บ ญประสงค รวส. ภารก จ: กองบ ญช และการเง นระบบส งภาคเหน อ เป นหน วยงานสน บสน นภารก จหล กด านบ ญช งบประมาณว เคราะห รายงานทางบ ญช และการเง น ร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งานและบ คคลภายนอก นางปราณ จ ตว บ ลย อบส นายแสงเง น สระวาส ช.อบส-1 นายเสณ ต เจตนาว ชโมกข อปน. ฝากสายการบ งค บบ ญชา ภารก จ: ฝ ายปฏ บ ต การเหน อเป นหน วยงานท ม หน าท และความร บผ ดชอบในการควบค มการร บ และส ง พล งงานไฟฟ าจากสถาน ไฟฟ าแรงส งผ านสายส งไฟฟ า ไปย งผ ใช ไฟฟ าในบร เวณภาคเหน อม พ นท ความ ร บผ ดชอบ 17 จ งหว ดภาคเหน อ ร.ต.เกร กพร ณ พ ทล ง กบสน-บ. หจสน-บ หบสน-บ หปสน-บ หทสน-บ Non stop service 2

3 ส ญล กษณ กล ม เราจะไม หย ดน ง ก บการบร การ ด านการเง นท ม ค ณภาพ คาขว ญ รวดเร ว ถ กต อง เราพร อมบร การ ทะเบ ยนกล ม GS 2829/ ทะเบ ยนก จกรรม GS2829/1011-8/ Ko ก จกรรมkaizen คร งท 1 สมาช กกล ม ช อ - สก ล ตาแหน ง ค ณว ฒ อาย ต ว อาย งาน ประสบการณ ทาKaizen 1.นางอโณท ย แก วอาร ล กษณ ห วหน ากล ม ปร ญญาตร นายพ น จ แก วอ น ง สมาช ก ปวช น.ส.จ นทกานต ดวงจ ตร สมาช ก ปร ญญาตร น.ส.ส ก ญญา ร าเร ง เลขาน การ ปร ญญาตร นางท ศน ย ธรรมน นท แผนก บ คคล กองบร หาร ฝ ายปฏ บ ต การภาคเหน อ เฉล ย ปร ญญาตร

4 หน าท ความร บผ ดชอบของกล ม 1.งานร บ- จ ายเง นผ ปฏ บ ต งานและบ คคลภายนอก 1.1 ร บเง น -ค นเง นย มทดรองผ ปฏ บ ต งาน -ร บค นเง นก กรณ จาเป นผ ปฏ บ ต งาน -ร บค นเง นก ซ อรถจ กรยานยนต ผ ปฏ บ ต งาน -ร บชาระหน จากบ คคลภายนอก -ร บค นเง นสว สด การท จ ายเก นส ทธ 1.2 จ ายเง น -ผ ปฏ บ ต งาน -บ คคลภายนอก 2.งานด านภาษ 2.1 ภาษ ม ลค าเพ ม 2.2 ภาษ ห ก ณ ท จ าย 2.3 นาส งภาษ ส งสรรพกร 3. งานหล กประก นส ญญา 3.1 หน งส อค าประก นส ญญา 3.2 เง นสดค าประก นส ญญา 4.งานต ดต อธนาคาร 4.1 นาเง นฝากเข าบ ญช กฟผ. 4.2 ร บเช คจากธนาคาร 4.3 ร บใบเสร จร บเง นของบ คคลภายนอกจากธนาคาร 4

5 ค ดเล อกก จกรรม ย ดตามนโยบาย ตามนโยบายของ กบสน-บ. ให ปฏ บ ต ตามแผนการดาเน นงาน ก ลย ทธ ทางการเง น สร างความม นคงทางการเง นอย างย งย นในระยะยาว การ ควบค มค าใช จ ายท ควบค มได ไม เก น 90% ของงบจ ดสรรเพ อให ผล คะแนน PA ไม ต ากว าระด บ 5 การลงนาม PA ระหว าง กบสน-บ. ก บ อปน. เป าหมายค ณภาพงานบร หารและการเง น ของ กบสน-บ.ประจาป 2556 อย ท ระด บ 5 ค อ การควบค มค าใช จ ายงบทาการ ไม ให เก น 90% ของงบจ ดสรร 5

6 ท มาของป ญหาและความสาค ญ การประเม นผลการดาเน นงาน(PA) การควบค มค าใช จ ายงบทาการของ กบสน-บ. ป ท มาของข อม ล รายงานผลการดาเน นกองบ ญช และการเง น ผ เก บข อม ล ค ณส ก ญญาฯ ต งแต 1ม.ค ธ.ค.55 6

7 ท มาของป ญหาและความสาค ญ รายละเอ ยดค าใช จ ายงบทาการในการดาเน นงานกองบ ญช และการเง นป ป 2553 งบประมาณท งป PA ไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %การเบ กจ ายท งป ค าเช าบ าน 314, , , ค าใช จ ายเด นทาง 235, , , ค าน าม นเบนซ น 32, , , ค าว สด และอ ปกรณ สนง. 25, , , ค าจ างเหมา 1, , ค าว สด ฯคอมฯ 45, , , ค าภาษ และธรรมเน ยม 35, , , ค าใช จ ายเบ ดเตล ด 1, เง นชดเชยค าโทรศ พท 10, , , ** รวมท งส น 701, , , ป 2555 งบประมาณท งป PA ไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %การเบ กจ ายท งป ค าเช าบ าน 191, , , ค าใช จ ายเด นทาง 253, , , ค าน าม นด เซลยานฯ 23, , , ค าว สด และอ ปกรณ สนง. 52, , , ค าจ างเหมา 1, ค าว สด ฯคอมฯ 70, , , ค าธรรมเน ยมธนาคาร 2, , ค าใช จ ายเบ ดเตล ด 10, , , เง นชดเชยค าโทรศ พท 9, , , ** รวมท งส น 612, , , ป 2554 งบประมาณท งป PA ไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %การเบ กจ ายท งป ค าเช าบ าน 247, , , ค าใช จ ายเด นทาง 227, , , ค าน าม นเบนซ น 33, , , ค าว สด และอ ปกรณ สนง. 51, , , ค าจ างเหมา 1, ค าว สด ฯคอมฯ 65, , , ค าธรรมเน ยมอ น ๆ , ค าใช จ ายเบ ดเตล ด 9, , เง นชดเชยค าโทรศ พท 9, , , ** รวมท งส น 646, , , ท มาของข อม ล งบทาการกองบ ญช และการเง น ต งแต 1ม.ค ธ.ค.55 ผ เก บข อม ล ค ณส ก ญญาฯ ม การเบ ก คชจ. เก นกว า 90 % ของงบจ ดสรร ท กป และ คชจ.ท ส งค อค าว สด และอ ปกรณ สาน กงาน และค าว สด คอมฯ กบสน-บ. เป าหมายค ณภาพงานบร หาร และการเง นของ กบสน-บ. ประจ าป 2556 อย ท ระด บ 5 ค อ การควบค มค าใช จ ายงบ ทาการไม ให เก น90% ของงบ จ ดสรร 7

8 ท มาของป ญหาและความสาค ญ รายละเอ ยดค าใช จ ายงบทาการในการช ว ดผล PA ของแผนกการเง นป ป 2553 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 4, , , ค าน าม นด เซลยาน 3, , , ว สด และอ ปกรณ สาน กงาน 5, , , ค าจ างเหมา ค าธรรมเน ยมธนาคา ค าภาษ และธรรมเน ค าว สด ฯคอมฯ 11, , , ค าใช จ ายเด นทาง 10, , , รวม 36, , , ป 2554 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , ค าว สด และอ ปกรณ สาน กงาน 5, , , ค าจ างเหมา ค าธรรมเน ยมธนาคา ค าภาษ และธรรมเน ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 12, , , รวม 37, , , ป 2555 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , ค าว สด และอ ปกรณ สาน กงาน 5, , , ค าจ างเหมา ค าธรรมเน ยมธนาคา ค าภาษ และธรรมเน ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 12, , , รวม 36, , , % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% กราฟเปร ยบเท ยบค าใช จ ายงบทาการก บ PA กาหนดต งแต ป PA กาหนด 90% PA จากข อม ลงรายละเอ ยดท งหมด สร ปได ว า ในป ค าว สด และ อ ปกรณ สาน กงานและ ค าว สด คอมฯ ม ค าใช จ ายส งกว างบ PA กาหนด ท มาของข อม ล จากรายงานงบทาการแผนกการเง น ต งแต ป ผ เก บข อม ล ค ณจ นทกานต 8

9 ท มาของป ญหาและความสาค ญ(ต อ) ป ตารางแสดงค าใช จ ายท เก ดข นจร งของว สด และอ ปกรณ ส าน กงาน และว สด ฯคอม ป (บาท) งบจ ดสรร งบ PA กาหนด ค าใช จ ายจร ง หม กพ มพ กระดาษ รวมหม กพ มพ ฯ+กระดาษ %ค าใช จ าย ใช ไป ,400 14,760 15,560 5,760 21, ,400 15,660 16,000 5,920 21, ,400 15,660 15,000 5,500 20, ท มาของข อม ล งบท าการแผนกการเง น ผ เก บข อม ล ค ณอโณท ย ต งแต 1ม.ค ธ.ค.55 กราฟแสดงเปอร เซ นต ค าใช จ ายท เก ดข นจร งของว สด และอ ปกรณ สาน กงานและว สด คอมฯป เปอร เซ นต งบจ ดสรร ป 53 ป 54 ป 55 PA กาหนด 90% รายละเอ ยดต นท นการพ มพ กระดาษ 1 แผ น : ราคาต นท นหม กพ มพ ต อแผ น 4,000 = 1.33 บาท 3,000 ผ าหม ก 1 กล อง ราคา 4,000 บาท Print ได 3,000 แผ น :ราคาต นท นกระดาษ A4 ต อแผ น = 0.22 บาท กระดาษ A4 ราคา ร มละ 110 บาท ม 500 แผ น ด งน น ราคาต นท นหม กพ มพ +กระดาษ A4 เฉล ยต อแผ น หมายเหต ผ าหม กย ห อ RICOH = 1.55 บาท 9

10 ค าใช จ ายท เก ดข นจากการปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบ ตารางงานในหน าท ความร บผ ดขอบของกล มท ม การใช หม กพ มพ ฯและกระดาษ A4 ในป ตารางแจกแจงจานวน การใช หม กพ มพ ฯและกระดาษ A4 ป ลาด บ งานท ร บผ ดชอบ จานวนกระดาษ (แผ น) ค าใช จ ายกระดาษและหม กพ มพ (บาท) % ใช รวม รวม ไป 1 งานร บ-จ ายเง น 11,998 12,830 13,204 38,032 18, , , , งานด านภาษ ,000 1, , , งานหล กประก นส ญญา งานต ดต อธนาคาร รวม 13,029 13,840 14,253 41,122 20, , , , เฉล ย 3,257 3,460 3,563 10,281 5, , , , บาท 25,000 20,000 กราฟแสดงค าใช จ าย หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 ในหน าท ความร บผ ดชอบของกล มในป (บาท) งานร บ-จ ายเง น กราฟแสดงเปอร เซ นต ค าเฉล ย การใช หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 จากงานในหน าท ความร บผ ดชอบของกล มในป เปอร เซ นต ,000 งานด านภาษ 60 งานหล กประก นส ญญา 40 10,000 งานต ดต อธนาคาร , หมายเหต ต นท นต อหน วยค อค าหม ก+ค ากระดาษ ด งน นต นท นต อหน วย = =1.55 บาท ท มาของข อม ล จากระบบ sap ในT-code Fbl3n ฯ ต งแต 1 ม.ค ธ.ค. 55 ผ เก บข อม ล ค ณพ น จ 10

11 ห วข อก จกรรม ลด ละ เล ก การใช หม กพ มพ และ กระดาษA4 ในงาน ร บ-จ ายเง น (Payment slip)ของผ ปฏ บ ต งาน ฝ ายปฏ บ ต การภาคเหน อ 11

12 ม ลเหต จ งใจ ม การใช กระดาษ A4 พร อมหม กพ มพ ส งถ ง 12,677 แผ น/ป (cost) ม ค าใช จ ายประเภทว สด และอ ปกรณ สาน กงาน และว สด คอมฯ เฉล ยประมาณ 21,246 บาท/ป (Cost) ม คะแนนการประเม นผลการปฏ บ ต งาน (pa) ในห วข อการควบค มค าใช จ ายงบทาการ ต ากว าระด บ 5 ท กป (Policy) สมาช กกล มต องเส ยงต อการส ดสารเคม ท เป นมลพ ษจากผงหม กเฉล ย 8 ชม./ว น (Morale) user id ท ใช งานในระบบ sap ในหน วยงานไม เพ ยงพอต อการใช งานต อสมาช กกล ม (coste) กล มม ค าใช จ ายประเภทว สด และอ ปกรณ สาน กงาน และว สด คอมฯ เก นกว า 90% ของงบ จ ดสรร (cost) เพ อลดภาวะโลกร อนด วยการลดการใช กระดาษให น อยลงเฉล ย 12,677 แผ น/ป (Environment) ช วยลดคาร บอนในอากาศ (Environment) User id C206061FI1 C206061FI2 12

13 คาศ พท เฉพาะ Payment Voucher ใบส งจ าย Payment Slip Voucher ใบสร ปการจ ายเง น เอกสารการจ ายเง น Doc. clearing เลขท เอกสารจ ายเง น T-Code การเข าส หน าจอทารายการ 13

14 No print ร บ Payment voucher จากแผนกเจ าหน No print ตรวจหาเลขท Doc. clearing ข นตอนการทางาน ร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน NO แสดงผล ทางหน าจอ สอบถามจาก แผนกเจ าหน No print เข ยน เลขท Doc. Clearing ไว ท หน า voucher YES No print No print No print ส ง Print นาใบ payment slip ใช t-code ZFAP003B จ ดเร ยงและเก บ payment slip จาก Key เลขท Doc. clearing แนบหน า Voucher เอกสารตามเลขท เคร องพ มพ พร อมประท บตรา payment slip จ ายเง นแล ว 14

15 ท มาของเป าหมาย ตารางรายงานงบทาการแผนกการเง น ณ 30 เม.ย.56 ป 2556 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ าย ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , ค าว สด และอ ปกรณ สาน กงาน 4, , ค าภาษ และธรรมเน ยม ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 15, , , ค าใช จ ายประเภทว สด อ ปกรณ สาน กงาน และว สด คอมฯ ของแผนกการเง น รายละเอ ยด งบท งป (บาท) งบเฉล ยต อเด อน(บาท) งบประมาณจ ดสรร (4,500+12,500) 17,000 1, คชจ.จร งงานร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน รวมก บ คชจ. อ นๆ ต งแต 1ม.ค.-30 เม.ย. 56 (1, ) กล มต องลดค าใช จ ายประเภทว สด อ ปกรณ สาน กงานและว สด คอมฯ ในงานร บจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน (1,737-1,275) การกาหนดเป าหมาย 1,737 งบกาหนดตาม PA (90%ของงบประมาณจ ดสรร) 15,300 1, ตารางแสดงการใช หม กพ มพ ฯและกระดาษ A4 ในงานร บ-จ ายเง นเด อน ม.ค.-เม.ย.56 เด อน ปร มาณกระดาษและหม กท ใช จร ง จานวนแผ น จานวนเง น ม.ค. 1,150 1, ก.พ , ม.ค. 1,120 1, เม.ย , รวม 4,160 6, เฉล ย 1,040 1, ท มาของข อม ล จากระบบ sap ในT-code Fb1n ต งแต 1ม.ค เม.ย. 56 ผ เก บข อม ล ค ณจ นทกานต บาท ลดลง 462 2,000 1,737 บาท 1, ,275 1,500 PA กาหนด 1,275 บาท 1, กราฟแสดงเป าหมาย งบจ ดสรร ก อนแก ไข เปาหมาย จ านวนบาท: เด อน ลดค าใช จ ายหม กพ มพ ฯ และกระดาษA4 ในงานร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน Payment Slip ในระบบ Sap ของฝ ายปฏ บ ต การภาคเหน อ ลง 462 บาทหร อ 30% ต อเด อน (462*100/1,612= ค าผ นผวนของ คชจ.อ นอ ก 1.44 = 30%) 15

16 แผนการดาเน นการ (PDCA)ระหว าง 1 ก.ค-31 ต.ค.56 ข นตอน WHAT WHEN HOW WHY WHO 1 กรกฏาคม-30 ต ลาคม 2556 รายละเอ ยดการ ทาอย างไร ผ ร บผ ดชอบ กรกฏาคม ส งหาคม ก นยายน ต ลาคม ปฏ บ ต งาน ค ดเล อกป ญหาและ ห วข อก จกรรม เสนอป ญหาค ดเล อก ป ญหา สร ปห วข อ ป ญหา ค นหาห วข อก จกรรม ท จะปร บปร ง พ น จและสมาช ก P สารวจสภาพป ญหา ต งเป าหมาย วางแผนการปร บปร ง รวบรวมค าใช จ ายท เก นPA กาหนดเพ อ ศ กษาและ วางเป าหมาย เพ อพ จารณาป ญหา กาหนดแนวทางการ แก ไข เก บข อม ลในงบทา การของแผนกการเง น ใช คาถามเพ อ ปร บปร งงานหล ก ECRS อโณท ยและสมาช ก ส ก ญญาและสมาช ก D C ดาเน นการปร บปร ง ตรวจสอบและ ต ดตามผล แนวค ดในการ ปร บปร งการ ดาเน นงานของ Kaizen เปร ยบเท ยบก บ เป าหมาย และ ต ดตามผล ปร บปร งตามว ธ การ แก ไขท เล อก เก บข อม ลหล งการ แก ไข และต ดตามผล ตาราง,กราฟแท ง อโณท ยและสมาช ก พ น จและสมาช ก A จ ดทามาตรฐาน สร ปผลและวางแผน ก จกรรมคร งต อไป จ ดทาค ม อการ ปฏ บ ต งาน และ มาตรฐานการ ปฏ บ ต งาน เพ อแสดงผลการ ทางาน มาตรฐานตรายาง payment slip และ ตาแหน งการป มตรา ยาง เพ อแสดงผลการ ทางาน ส ก ญญาและสมาช ก จ นทกานต และสมาช ก แผนการประช ม สมาช กเข าประช มเฉล ย95% ประช มกล ม 7 คร งว นจ นทร หร อว นทาการแรกเวลา 15:30-16:00 น. ประช มจร ง 10 คร ง ว นจ นทร หร อว นทาการแรกเวลา 15:30-16:00 น. แผน ปฏ บ ต งานจร ง 16

17 สภาพป ญหาก อนการแก ไข ใบส งจ าย(Payment Voucher) ใบสร ปการจ ายเง น(Payment slip) เลขท Voucher เลขท Payment slip หล งจากส ง Print Payment voucher แล ว จะได เลขท Payment slip เพ มข นมา 1 field เอกสารได จาก แผนกเจ าหน เอกสารท เก ดจาก Print Payment slipท แผนก การเง น 17

18 แนวทางการปร บปร ง ป ญหา 1. ม การใช กระดาษ A4 และหม กพ มพ ฯ ในงาน ร บ-จ าย เง นผ ปฏ บ ต งานข นตอนท 5 การ Print Payment slip เฉล ยส งถ ง 1,040 แผ น หร อ 1,612 บาท/เด อน 2. ส งผลทาให ม ค าใช จ ายค ากระดาษ A4 และหม กพ มพ ฯ ส งกว า PA กาหนด 28.66% ต อเด อน การต งคาถามเพ อปร บปร งงาน ข นตอนท 5 การPrint Payment slip ทาเม อไร : เม อม การจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ทาไมต องทา : เพ อให ได เลขท Payment slip เป นหล กฐานการจ ายเง น ทาแบบอ นได ไหม : ได โดยว ธ การตรวจก บ Report ใบสร ปการจ ายเง น แนวค ด มาจาก : ค นหาข อม ลท เหม อนก นระหว าง Field ข อม ล โดย Payment voucher Report ใบสร ปการเง น 1 เลขประจาต ว ช อ-นามสก ล 2 เลขท เอกสารการจ ายเง น (Payment slipล 3 จานวนเง น 2 1 Report ID :ZFAPR004 การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย User Name:C206061FI2 ทะเบ ยนใบสร ปการจ ายเง น หน วยงานการเง น สายงานปฏ บ ต การภาคเหน อ CI ient:900 ประจ าเด อน กรกฏาคม ป เลขท การจ ายเง น เลขประจ าต ว ช อ-สก ล เลขท เอกสาร จ านวนเง นท จ าย สก ลเง น ว นท จ ายเง น P นาย ก จต ณ ต คาพ ฒ THB P นาย ไพโรจน ธ รว ฒ ก ลร กษ , THB P นาย สว สด ใจแก ว , THB P นาย ประเสร ฐ กล นขจร , THB P นาย สถ ตย ดาษด น , THB P นาย พ รว ฒน นาคไพจ ตร , THB P นาย ณรงค ขว ญแก ว , THB P นาย ชล ต แก นพ มพ , THB ใช ว ธ การจ บค field ใน report ก บ Payment Voucher 18

19 แนวทางการปร บปร ง (ต อ) แนวทาง โดยใช ว ธ Export ข อม ล Payment slip จาก ระบบ Sap ด วย Pro.excel โดยใช ข อม ล คร งละ 1-2 ว น รวมก น และนา เลขท Payment slip จาก report ไปเข ยนไว ท หน า Voucher ท กฉบ บ 1 Export ข อม ล payment slip ในระบบ sap 2 Report เลขท Payment slip Payment slip เลขท Payment slip หมายเลข ประจาต ว ช อ พน กงาน 3 4 จ ดเร ยงเอกสาร ผ ดาเน นการแก ไข ค ณอโณท ย และสมาช ก สถานท แผนกการเง น อปน. 19

20 ข นตอนการทางานหล งการปร บปร ง ร บPayment voucher จากแผนกเจ าหน ตรวจหาเลขท Doc. Clearing เข ยน เลขท Doc. Clearing ไว ท หน า voucher NO YES แสดงผล ทางหน าจอ สอบถามจาก แผนกเจ าหน ใช T-code ZFAP003B Key เลขท Doc. Clearing ใช T-code ZFAP004 B Export ข อม ล Save เป น file excel พ มพ Report จาก file excel ตรวจสอบเลขท Payment slip ก บ Report และแนบ Report ไว หน า Payment voucher พร อมประท บตรา จ ายเง นแล ว จ ดเร ยงและเก บ เอกสารตาม เลขท Payment slip 20

21 จานวนเง น(บาท) คร งท ตารางเก บข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ข อม ลว นท ตารางแสดงเปร ยบเท ยบ ค าใช จ าย หล งปร บปร งก บเป าหมาย ค าใช จ าย /เด อน(บาท) ผลการปร บปร ง KAIZEN เปอร เซ นต ก อนปร บปร ง (1065*1.55) 1, % เป าหมาย (1, ) 1,150 70% ปร บปร ง kaizen คร งท 1 (25*1.55) ตารางเก บข อม ล 1-9 ส งหาคม 2556 จานวนท ต อง Print จานวนท ต อง Print Voucherก อน Voucher หล ง ปร บปร ง (แผ น) ปร บปร ง (แผ น) ลดการใช กระดาษ (แผ น) % เวลาท ใช ใน การปฏ บ ต งาน/ฉบ บ (นาท ) รวม ผ เก บข อม ล : น.ส.ส ก ญญา สถานท แผนกการเง น อปน. เวลาท ใช เฉล ย/ฉบ บ(นาท ) 1 ข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ต งแต 1-31 ก.ค.56 โดยทดลองปฏ บ ต ตามว ธ การปร บปร งคร งท 1 รายละเอ ยด กราฟแสดงค าใช จ ายหล งการปร บปร ง จานวนท ใช (แผ น) ค ดเป นเง น/ เด อน(บาท) กราฟแสดงเวลาเฉล ยท ใช ในการปฏ บ ต งานร บ จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน / Voucher ว นาท เวลาท ใช ในการ ปฏ บ ต งาน/ฉบ บ(นาท ) จานวน Voucher ท งส น 1, (1065*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การเด ม 1, (1065*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท (25*1.55) ,651 ผ เก บข อม ล : น.ส.ส ก ญญา สถานท แผนกการเง น อปน. 1,150 ลดลง 1,612 บาท ว ธ เด ม เปาหมาย kainen คร งท 1 60 ก อนปร บปร ง kainen คร งท 1 ผล ป ญหา จากตารางเก บข อม ลว นท 1-31 ก.ค. 56 ม เอกสารต องพ มพ 1,065 แผ น แต เม อปร บปร งแล วม เอกสารต องพ มพ เพ ยง 25 แผ น ค ด เป นเง น บาท/เด อน หร อ 2.35% สามารถ ลดการใช หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 จากว ธ เด มถ ง 1,040 แผ น ค ดเป นเง น 1,612 บาท/เด อน หร อลดลง 97.65% 1.ม ข นตอนในการทางานเพ มข น จาก 7 ข นตอน เป น 9 ข นตอน 2.ต องเส ยเวลาในการไล ค นหาเลขท Payment slip จาก Report file Excel 3.ใช เวลาในการตรวจสอบ Report file Excel ก บ Voucher เพ มข นเฉล ย 1 นาท /voucher (ซ งว ธ การเด มไม ม เวลาในข นตอนน เน องจากใช การ Print Payment slip แล วแนบก บ voucher เลย) ค าใช จ ายหม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 ลดลงเหล อเพ ยง บาทต อเด อน แต เก ดเวลาทางานเพ มข น เป น 1 นาท ต อVoucher หร อ 1,065 นาท ต อเด อน 21

22 แนวทางการปร บปร ง คร งท 2 ปร บปร งอย างต อเน อง ป ญหา แนวค ด แนวทาง 1.ม ข นตอนในการทางานเพ มข น จาก 7 ข นตอน เป น 9 ข นตอน 2.ต องเส ยเวลาในการตรวจไล ค นหาเลขท Payment slip จาก Report file Excel 3.ใช เวลาในการตรวจสอบ Report file Excel ก บ Voucher เพ มข นเฉล ย 1 นาท /voucher (ซ งว ธ การเด มไม ม เวลาใน ข นตอนน เน องจากใช การ Print Payment slip แล วแนบก บ voucher เลย) การต งคาถามเพ อปร บปร งงาน ข นตอนท 5 การPrint Payment slip ทาเม อไร : เม อม การจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ทาไมต องออก Report : เพ อใช ตรวจสอบเลขท Payment slip ให ตรงก บ Payment voucher ทาแบบอ นได ไหม : ได โดยว ธ ส ง Print เป น File PDF และใช ม อเข ยนเลขท Payment slip การบ นท กภาพหน าจอท ต องการแชร หร อเก บไว บน Smart Phone เพ ยงแค กดป มฟ งก ช น ก ได ภาพท ต องการ ซ งม ความคมช ด รายละเอ ยดเสม อนจร งท กประการ ใช ป มเมน ส ง Print PDF Creator เพ อ print ใบ Payment slip เป นร ปแบบ File PDF แทนการส ง print ออกทาง เคร องพ มพ แล วนาเลขท Payment slip ท ได มาเข ยนไว ท ด านบนขวาม อของ Voucher เน องจากเม อเวลาส งประมวลผลใน ระบบ SAP จะเร ยงหน าตามเลขท Voucherโดย อ ตโนม ต ทาให ง ายต อการค นหา และ save file ไว เพ อตรวจสอบในภายหล ง 1 Payment voucher 2 File PDF 3 Payment slip 4 จ ดเร ยงเอกสาร เข ยนด วยม อ ผ ดาเน นการแก ไข ค ณอโณท ย และสมาช ก สถานท แผนกการเง น อปน. 22

23 ข นตอนการทางานหล งปร บปร ง KAIZEN คร งท 2 ร บ Payment Voucher จากแผนกเจ าหน ตรวจหาเลขท Doc. Clearing NO แสดงผล ทางหน าจอ สอบถามจาก แผนกเจ าหน เข ยน เลขท Doc. Clearing ไว ท หน า voucher YES ใช T-code ZFAP003B Key เลขท Doc.Clearing ส ง Print Payment slip ใน ร ปแบบfile pdf. (เร ยงตามเลขท Voucher) เข ยนเลขท Payment slip บนPayment Voucher พร อม ประท บตรา จ ายเง นแล ว" จ ดเร ยงและเก บ เอกสารตาม เลขท Payment slip 23

24 ตารางเก บข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ตารางเก บข อม ล ส.ค.2556 คร งท ว.ด.ป จานวนท ต อง Print Voucher (เด ม) จานวนท ต อง Print Voucher (ใหม ) ประหย ดกระดาษ (แผ น) ผลการปร บปร ง KAIZEN คร งท 2 เวลาท ใช ในการปฏ บ ต งาน/คร ง (นาท ) /8/ /8/ /8/ /8/ /8/ รวม เวลาท ใช เฉล ย/ฉบ บ(นาท ) 0.30 ผ เก บข อม ล:ค ณอโณท ยฯ ระยะเวลา ส.ค.56 สถานท แผนกการเง น อปน. ตารางแสดงเปร ยบเท ยบ ค าใช จ าย หล งปร บปร งก บเป าหมาย ค าใช จ าย /เด อน(บาท) เปอร เซ นต ก อนปร บปร ง(1065*1.55) 1, % เป าหมาย (1, ) 1,150 70% ปร บปร ง kaizen คร งท 2 (0*1.55) 0 100% กราฟแสดงค าใช จ ายหล งการปร บปร งคร งท 2 จานวนเง น(บาท) 1,150 ข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ต งแต 1-30 ส.ค.56 โดยทดลองปฏ บ ต ตามว ธ การปร บปร งคร งท 2 รายละเอ ยด จานวนท ใช (แผ น) ค ดเป นเง น/เด อน(บาท) เวลาท ใช ในการปฏ บ ต งาน/ฉบ บ(นาท ) จานวน Voucher ท งส น 1,130 1,751(1,130*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การเด ม 1,130 1,751(1,130*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท ( ) 1 ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท :30 ผ เก บข อม ล:ค ณอโณท ยฯ ระยะเวลา1-30 ส.ค.56 สถานท แผนกการเง น อปน. ลดลง 1,150 บาท เปาหมาย kainen คร งท 1 kainen คร งท 2 กราฟแสดงเวลาท เพ มข นในข นตอนท 6 หล งการปร บปร งคร งท 2 ว นาท /Voucher ก อนปร บปร ง kainen คร งท 1 kainen คร งท 2 ผล ป ญหา จากตารางเก บข อม ลว นท 1-30 ส.ค.56 ม เอกสารต องพ มพ 1,130 แผ น แต เม อปร บปร งแล วไม ม การใช หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 ในการ Print จ งสามารถ ลดการใช หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 จากว ธ เด มถ ง 1,130 แผ น ค ดเป นเง น 1,751 บาท /เด อน หร อ 100% และสามารถลดข นตอนการทางานออกไป 2 ข นตอน ทาให เวลาในการปฏ บ ต งานลดลง 30 ว นาท / Voucher 1. เส ยเวลาต องเข ยนฟอร มเลขท Payment slip ตามฟอร มเด มซ าๆ หน า Voucher ท กฉบ บ เพ ยงแต เปล ยนลาด บท เท าน น ม ข อความด งน Payment slip P0411-ปปดด-xxxxx 2. ใช เวลาในการเข ยนเลขท Payment slip เฉล ย 30 ว นาท /คร ง/ Voucher ต องปร บปร ง!! ลดเวลาการทางานลงอ ก 24

25 แนวทางการปร บปร ง KAIZEN คร งท 3 ปร บปร งอย างต อเน อง ป ญหา แนวค ด แนวทาง 1.เส ยเวลาเข ยนเลขท Payment slip บนหน า voucher ตามแบบฟอร มเด มซ าๆ เพ ยงแต เปล ยนลาด บท เท าน น เช น Payment slip P0411-ปปดด-xxxxx 2. ใช เวลาในการเข ยนเลขท Payment slip เฉล ย 30 ว นาท /คร ง/ Voucher การต งคาถามเพ อปร บปร งงาน ข นตอนท 5 การPrint Payment slip ทาเม อไร : เม อม การจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ทาไมต องเข ยน : เพ อเป นการย นย นว ารายการน ม การจ ายเง นแล ว ทาแบบอ นได ไหม : ได โดยการป มตรายางฟอร มเลขท Payment slip application sticker line ท สามารถสร างสต กเกอร ข อความในร ปแบบท ต องการ เพ อใช ส งให เพ อนใน Line บน Smart phone โดยไม ต องเส ยเวลาในการพ มพ ข อความท ต องการส งเพ ยงแค เล อกสต กเกอร ท ต องการจะส อสาร ซ ง ทาให สะดวกรวดเร วย งข น จ ดทาตรายางฟอร มเลขท Payment slip ให ม ร ปแบบเหม อนก บข อความท Print ออกจากระบบ SAP เพ อลดเวลาการเข ยน เลขท Payment slip ลงและให ป มตรายางฟอร มเลขท Payment Slip ไว ท ด านบนขวาม อ ของ voucher ด วย ต วอ กษรส แดง แล วกรอกพ ยงเฉพาะเลข ปป/ดด ตามด วยเลขท Payment Slip เพ ยง 5 ต วเท าน น 2 1 Payment voucher File pdf. 3 ป มตรายาง Payment slip 4 ผ ดาเน นการแก ไข ค ณอโณท ย และสมาช ก สถานท แผนกการเง น อปน. 25

26 ข นตอนการทางานหล งปร บปร ง KAIZEN คร งท 3 ร บPayment Voucherจาก แผนกเจ าหน ตรวจหาเลขท Doc. Clearing NO แสดงผล ทางหน าจอ สอบถามจาก แผนกเจ าหน เข ยน เลขท Doc. Clearing ไว ท หน า voucher YES ใช t-code ZFAP003B Key เลขท Doc.Clearing ส ง Print Payment slip ใน ร ปแบบfile pdf. ป มตรายาง Payment slip บน Payment Voucher และเข ยนเลขท Payment slip พร อมประท บ ตรา จ ายเง นแล ว" จ ดเร ยงและเก บ เอกสารตาม เลขท Payment slip 26

27 จานวนงเน (บาท) ตารางเก บข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน คร งท ว.ด.ป ตารางเก บข อม ล 2-10 ก.ย 2556 จานวนท ต อง Print Voucher (เด ม) จานวนท ต อง Print Voucher (ใหม ) ประหย ดกระดาษ (แผ น) เวลาท ใช ใน การปฏ บ ต งาน/ คร ง(นาท ) 1 2/9/ /9/ /9/ /9/ /9/ รวม ผ เก บข อม ล:นายพ น จฯ สถานท แผนกการเง น อปน. เวลาท ใช เฉล ย/ฉบ บ(นาท ) 0.15 ตารางแสดงเปร ยบเท ยบ ค าใช จ าย หล งปร บปร งก บเป าหมาย ค าใช จ าย /เด อน(บาท) ผลการปร บปร ง KAIZEN คร งท 3 เปอร เซ นต ก อนปร บปร ง(1065*1.55) 1, % เป าหมาย (1, ) 1,150 70% ปร บปร ง kaizen คร งท 3 (0*1.55) 0 100% ข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ต งแต 1-30 ส.ค.56 โดยทดลองปฏ บ ต ตามว ธ การปร บปร งคร งท 3 รายละเอ ยด จานวนท ใช (แผ น) ค ดเป นเง น/เด อน(บาท) เวลาท ใช ในการปฏ บ ต งาน/ฉบ บ(นาท ) จานวน Voucher ท งส น 1,130 1,751(1,130*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การเด ม 1,130 1,751(1,130*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท ( ) 1 ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท ผ เก บข อม ล:นายพ น จฯ สถานท แผนกการเง น อปน ,150 กราฟหล งการแก ไข ลดลง 1,150 บาท เปาหมาย kainen 1 kainen 2 kainen 3 กราฟแสดงเวลาท เพ มข นในข นตอนท 6 หล งการปร บปร งคร งท 2 ว นาท /Voucher ก อนปร บปร ง kainen 1 kainen 2 kainen 3 ผล จากตารางเก บข อม ลว นท 1-30 ส.ค.56 ม เอกสารท ต องพ มพ 1,130 แผ น แต เม อปร บปร งแล วไม ม เอกสารท จะต องพ มพ จ งสามารถลดการใช หม กพ มพ และกระดาษ A4 จากว ธ เด มถ ง 1,130 แผ นค ดเป นเง น 1,751 บาท หร อ 100 % และลดเวลาการเข ยนเลขท Payment slip บน หน า voucher เหล อเพ ยงฉบ บละ 15 ว นาท./ Voucher - ข นตอนการทางาน ง าย สะดวก รวดเร ว ใช เวลาการทางาน เหล อเพ ยงฉบ บละ 15 ว นาท./ Voucher - ใบ Payment slip ถ กต อง ครบถ วนท ก Field ตามฟอร มในระบบ SAP ไม ม การใช หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 ในงาน ร บ-จ ายเง น ผ ปฏ บ ต งาน อ กต อไป ใช เวลา การทางาน เพ ยง 15 ว นาท / Voucher 27

28 มาตรฐานว ธ การจ ดทาใบ Payment Slip Who What Where When Why How สมาช กกล ม Non stop service โดยการ Print Payment slip ใน งานร บ-จ ายเง น ของ ผ ปฏ บ ต งาน ท แผนกการเง น กองบ ญช และ การเง นระบบส ง ฝ ายปฏ บ ต การ ภาคเหน อ เม อม การ print Payment slip ของ ผ ปฏ บ ต งาน อปน. ท กคร ง เพ อควบค มค าใช จ าย หม กพ มพ และ กระดาษA4 ในงาน payment slip โดยเล อกช องทางการพ มพ เป นแบบ pdf. file แทน ว ธ พ มพ ออกทางเคร องพ มพ -ป มตรายางPayment slip ตามร ปแบบท ได กาหนดไว ท ด านบนขวาม อ ของ Payment voucher มาตรฐานการปฏ บ ต งานใบ Payment slip เม อม การปฏ บ ต งาน Payment Slip ท กคร ง ให ผ ปฏ บ ต งานแผนกบ ญช และการเง นปฏ บ ต ด งน 1. ร บ Payment Voucher จาก แผนกเจ าหน 2.เข าโปรแกรมsapตรวจหา Doc. Clearing ด วยT-code fb02 และ 3. เข ยนเลขท Doc. Clearing ไว ท หน าVoucher เพ อการ ตรวจสอบต อไป 4. เข า T-code ZFAP003B key เลขท Doc. Clearing ใน ช อง ท โปรแกรม sap กาหนด ไว ให 5. ส งพ มพ Payment Slip ท งหมด ด วยคาส ง Print และ เล อกช องทางใน PDF creator แล ว save file ตาม ว น เด อน ป ท จ ายเง นเพ อเก บ ไว ตรวจสอบภายหล ง 6. ป มตรายางฟอร มเลขท 7. จ ดเร ยงและเก บเอกสารตาม Payment slip ท ทางกล มได เลขท Payment slip จ ดทาข น ไว ท ด านบนขวาม อ ของ Voucher ท กคร ง และ เข ยนเลขท Payment slip ไว ในช องท กาหนด ประท บตรา จ ายเง นแล ว 28 28

29 มาตรฐานการทาตรายางและป มตรายางในงาน Payment Slip มาตรฐานการทาตรายางในงาน Payment Slip ผลการปฏ บ ต ทาตรายางด วย Front TH SarabunPSK ขนาด 16 ตาม ร ปแบบ ท ส ง Print จากระบบ SAP ได ร ปแบบตามท ส ง Print จากระบบ SAP ทาให รวดเร วต อการกรอกเลขท Payment slip มาตรฐานการป มตรายางในงาน Payment Slip ผลการปฏ บ ต ดาเน นการป มตรายางด วยหม กส แดง ไว ท ด านบนขวาม อของ payment voucher Payment Slip P0411- ป ป ด ด x x x x x โดย ค ณ พ น จ ทาให เห นเลขท payment slip ได ช ดเจน และเม อ ค นหาเอกสาร ก ง าย สะดวก รวดเร ว ย งข น โดย ค ณ พ น จ ให ผ ปฏ บ ต งานแผนกบ ญช และการเง นปฏ บ ต ตามมาตรฐานการป มตรายางท กคร งท ปฏ บ ต งาน Payment Slip ตรายางPayment slip ป มท ด านบนขวาม อ เข ยนเลขท Payment slip 29

30 จานวนเง น (บาท) กราฟเปร ยบเท ยบก อนและหล งการทาก จกรรม ก อนการแก ไข เป าหมาย หล งการแก ไข 1,612 บาท 1, =1,150 บาท 0 บาท กราฟเปร ยบเท ยบก อนและหล งการแก ไข ,612 1,150 ลดลง 1,612 บาท ป 2555 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , ค าว สด และอ ปกรณ สนง. 5, , , ค าจ างเหมา ค าภาษ และธรรมเน ยม ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 12, , , รวม 36, , , เด อน/ 2556 ตารางเปร ยบเท ยบจานวนการใช และค าใช จ าย หม กพ มพ ฯและกระดาษ A4 ในงาน ร บ - จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ก อนและหล งการทาก จกรรม ปร มาณ งาน (record) ก อนการแก ไข กระดาษท ใช (แผ น) จานวน เง น (บาท) เด อน/ 2556 ปร มาณ งาน (record) หล งการแก ไข กระดาษ ท ใช (แผ น) จานวนเง น (บาท) ม.ค. 1,150 1,150 1,782 ก.ค 1,065 1,065 1,651 ก.พ ,534 ส.ค. 1, ม.ค. 1,120 1,120 1,736 ก.ย. 1, เม.ย ,534 ต.ค. 1, พ.ค. 1,050 1,050 1,627 พ.ย. 1, ม.ย. 1,259 1,043 1,616 ธ.ค. 1, ตารางเปร ยบเท ยบงบประมาณทาการแผนกการเง น ก อนและหล งปร บปร ง ก อนปร บปร ง ท มาของข อม ล : รายงานงบทาการ ของแผนกการเง น ผ เก บข อม ล:ค ณจ นทกานต ระยะเวลา ป สถานท แผนกการเง น อปน. ผ เก บข อม ล:ค ณจ นทกานต ระยะเวลา ม.ค.-ส.ค. 56- สถานท แผนกการเง น อปน. หล งปร บปร ง ป 2556 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , อ ปกรณ สนง.&เคร องใช 6, , , ค าจ างเหมา ค าภาษ และธรรมเน ยม ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 15, , , รวม 40, , ,

31 สามารถลดค าใช จ ายการใช หม กพ มพ และกระดาษ A4 ในงาน ร บ-จ ายเง น ลงเฉล ย 1,612 บาท หร อ 100% ซ งเก นกว าเป าหมาย 70% ต อองค กร ต อกล ม สามารถลดค าใช จ ายการใช จ ายหม กพ มพ ฯและกระดาษ A4 เฉล ย 1,040 แผ นหร อ 1,612 บาท/เด อน (cost) สามารถควบค มค าใช จ ายไม ให เก น 90% ของงบจ ดสรร (ณ 30 ต.ค.56 ม ค าใช จ ายเก ดข นจร ง 54.78%)(cost) แผนกการเง นได คะแนนผลการปฏ บ ต งานในห วข อ การควบค มค าใช จ ายในระด บ 5 (ด เย ยม) (Policy) สามารถควบค มการใช กระดาษ A4 และหม กพ มพ เฉล ย 1,040 แผ น หร อ1,612บาท/เด อน (cost) สมาช กกล มไม ต องเส ยงต อการส ดสารเคม จากผงหม กในขณะน งทางานอ กต อไปเฉล ย 8 ชม./ว น(Environment) สมาช กกล มสามารถจ ดสรรเวลาในการใช งานของ user id ในระบบ sap ได มากกว า 1 งาน (Quality) ต อส งคม สามารถลดคาร บอนในอากาศให น อยลง(Environment) สามารถลดภาวะโลกร อนด วยการลดการใช กระดาษ ประมาณ 1,040 แผ น/เด อน (Environment) 31

32 ผลประโยชน โดยรวมท ตอบสนองต อกล มและองค กร ต อกล ม 1. ลดพ นท ในการจ ดเก บเอกสาร ประมาณ 1,040 แผ น/เด อน 2. ค นหาเอกสาร Payment slip ได ง าย สะดวก และรวดเร ว ย งข น 3. ปฏ บ ต งานได อย างสะดวก รวดเร ว ม ค ณภาพ 4. ได ร บการพ จารณาความด ความชอบเพ มข นพ เศษ 300 บาท/คน จากผล PA กบสน-บ. เป นท 1ของสายงานบร หาร ในหน วยงาน อปน. ต อองค กร 1. สามารถสร างมาตรฐานให หน วยงานอ นนาไปใช ได 2. สามารถลดค าใช จ ายการใช หม กพ มพ ฯ และ กระดาษ A4 ลงได ประมาณ 1,040 แผ น หร อ 1,612 บาท/เด อน 3. กบสน-บ. ม ผลคะแนน PA ประจาป 56 เป นท 1 ของสายงานบร หารในหน วยงาน อปน. น กว จ ยกล มน ได ท าการทดสอบเคร องพร นเตอร ต าง ๆ กว า 60 เคร อง พบว าเก อบ 1/3 น น ม การปล อยอน ภาคหม กขนาดเล กจ วออกมา ม นม ขนาดเล กมากจนสามารถแทรกซ มเข าส ปอดได และเป นเหต ให เก ดป ญหา ต อระบบทางเด นหายใจ ไปจนถ งการเจ บป วยเร อร ง ในการทดสอบ กระท าข นภายในส าน กงานแบบเป ด และพบว าอน ภาคน น เพ มข น 5 เท าระหว างช วโมงท างาน ซ งส ดส วนท เพ มข นน มาจากการใช เคร องพร นเตอร น นเอง ป ญหาจะย งร นแรงมากข นเม อม การเปล ยนหม ก พ มพ ใหม และม การเร ยกใช งานพ มพ ภาพกราฟฟ กท ม ปร มาณการใช หม ก พ มพ ส ง นอกจากจะเร ยกร องต อร ฐบาลให ออกกฎควบค มแล ว น กว จ ยย ง ต องการให บร ษ ทห างร านจ ดวางเคร องพร นเตอร ไว ในบร เวณ ท ม อากาศ ถ ายเทได ด เพ อให อน ภาคด งกล าวสลายไป 32

33 แผนการต ดตามผล การต ดตามผลและแผนการต ดตามผล Who What Where When Why How สมาช กกล ม Non stop service 1.ปฏ บ ต ตาม มาตรฐาน ข นตอนการ print payment slip แผนกการเง น กองบ ญช และ การเง น ฝ าย ปฏ บ ต การ ภาคเหน อ ท กคร งท ม การทางาน print payment slipผ ปฏ บ ต งาน ฝ าย ปฏ บ ต การภาคเหน อ ต งแต 1 ก.ย.-ต.ค.56 ควบค มจานวนการ ใช กระดาษและผ า หม กในข นตอนการ print payment slip ให อย ใน มาตรฐานท กล ม กาหนด 1. ส ง Print payment slip ในร ปแบบ pdf. File 2. ใช ตรายาง payment slip ท กล มจ ดทาข น ป มท ด านบนขวาม อ ของ ใบสาค ญค จ าย(voucher) ด วยน าหม กส แดงท ก ฉบ บ 3. นาเลขท payment slip จาก File PDF. กรอกลงใน แบบฟอร มตรายาง 2. รวบรวมข อม ล 1. บ นท กจานวนการใช กระดาษและหม กพ มพ ใน ข นตอนการ print payment slip ลงใน ตารางเก บข อม ล และนา ข อม ล มาเข ยนกราฟ 33

34 การต ดตามผลและแผนการต ดตามผล (ต อ) ตารางเก บข อม ล จานวนการใช กระดาษในงาน ร บ-จ ายเง น ผ ปฏ บ ต งาน ในช วงการต ดตามผล เด อน ก.ย.56 พ.ค. 57 กราฟแสดงจ านวนการใช กระดาษในงานร บ-จ ายเง น ผ ปฏ บ ต งาน ในช วงการต ดตามผล เด อน ก.ย.56 พ.ค.57 คร งท เด อน ตารางเก บข อม ล ต.ค 56 พ.ค.57 จานวน จานวนท ต อง payment Voucher print payment slip (ใหม ) ประหย ดกระดาษ (แผ น) ผ ร บผ ดชอบ 1 ก.ย.56 1, ,195 อโณท ย 2 ต.ค.-56 1, ,050 พ น จ 3 พ.ย.-56 1, ,150 อโณท ย 4 ธ.ค.-56 1, ,280 ส ก ญญา 5 ม.ค.-57 1, ,170 จ นทกานต 6 ก.พ พ น จ 7 ม.ค.57 1, ,265 อโณท ย 8 เม.ย 57 1, ,030 ส ก ญญา 9 พ.ค.57 1, ,210 จ นทกานต จานวน : แผ น จานวนใช กระดาษ 2,000 0 แผ น 1,500 1, เส นควบค ม 0 แผ น รายละเอ ยดค าใช จ ายงบทาการ แผนกการเง นป 2557 ( 1มกราคม -30 พฤษภาคม 2557 ) ป 2556 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , อ ปกรณ สนง.&เคร องใช 6, , , ค าจ างเหมา ค าภาษ และธรรมเน ยม ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 15, , , รวม 40, , , ท มาของข อม ล : รายงานงบทาการ ของแผนกการเง น ผ เก บข อม ล:ค ณอโณท ย ระยะเวลา ป ม.ย.57 สถานท แผนกการเง น อปน. ป 2557 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 4, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , อ ปกรณ สนง.&เคร องใช 6, , , ค าจ างเหมา ค าภาษ และธรรมเน ยม ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 16, , , รวม 41, , ,

35 ก จกรรมคร งต อไป ตามท กฟผ. ได ม นโยบาย นาระบบ การจ ายเง นแบบ Cash management มาใช งาน ก บ ผ ปฏ บ ต งานและบ คคลภายนอก (ร านค า)น น ทาให ร านค าไม ทราบกาหนดว นร บเง นล วงหน า ต องรอการต ดต อจากเจ าหน าท แผนกการเง น หร อ ต องโทรศ พท มาสอบถาม ก าหนดว นร บเง นหร อว นส งจ ายเช คจากแผนกการเง น เฉล ย 150 คร ง/เด อน ท าให สมาช กต องเส ยเวลาในการค นหาข อม ลจากในระบบ SAP และค นหาจากกอง เอกสาร เพ อแจ งให ก บร านค าทราบถ งกาหนดว นเช คออก ตารางการค นหาห วข อป ญหา ต งแต เด อน พ.ย.-ธ.ค.56 ป ญหา 1. ค นหากาหนดว นจ ายเง น เพ อตอบ บ คคลภายนอก ล าช า จานวน ข อม ลงหมด จานวนคร ง ท สอบถาม จานวนคร ง ท ล าช า ส งผล กระทบต อ นโยบาย ค ดเป น (%)ล าช า % 2. ร บค นเง นย มทดรองซ า % 3. ค นหายอดเง นโอนเง นทด รองล าช า % รวม % 35

36 ม ลเหต จ งใจ ต อกล ม บ คคลภายนอก (ร านค า)โทรถามกาหนดว นร บเง น โดยเฉล ย 30 คร งต อส ปดาห (Quality) สมาช กต องเส ยเวลาในการค นหาข อม ลจากเอกสารหร อจากระบบ SAP เพ อแจ งว นท จ ายเง น หร อว นท เช คส งจ าย ให ก บบ คคลภายนอก(ร านค า) ประมาณ 10 นาท /ราย (Quality) ต อล กค า ล กค า (บ คคลภายนอก) ต องเส ยเวลารอคอยคาตอบกาหนดว นจ ายเง นประมาณ 10 นาท ต อ คร ง (Delivery) ล กค าย งไม เช าใจระบบการจ ายเง นแบบ Cash management อาจทาให ล กค าไม พ งพอใจ ในการบร การ ม ผลทาให เส ยภาพล กษณ ของ กฟผ.ได (Delivery) ต อองค กร เพ อรองร บ ระบบการจ ายเง นแบบ Cash management ท กฟผ. นาเข ามาใช จ ายเง น ให ก บบ คคลภายนอกและผ ปฏ บ ต งาน (Policy) เพ อสนองนโยบายผ บร หารด านความพ งพอใจของผ ใช บร การ (Policy) 36

37 แผนการดาเน นการ (PDCA) 37

38

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง

เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง การจ ดทาแบบน าส งเง นเข ากองท นน าม นเช อเพล ง เพ อจ ดส งให ผ ค าน าม น ว นศ กร ท 12 ก.ย. 57 ณ ห องประช ม 1 ช น 15 ความเป นมา ตามคาส ง คสช. ท 120/2557

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information