31 ป ค ณภาพระบบส ง โครงสายการบ งค บบ ญชา สร างความม นคงไฟฟ าไทย ภารก จหน วยงาน

Size: px
Start display at page:

Download "31 ป ค ณภาพระบบส ง โครงสายการบ งค บบ ญชา สร างความม นคงไฟฟ าไทย ภารก จหน วยงาน"

Transcription

1 Non stop service 1

2 โครงสายการบ งค บบ ญชา 31 ป ค ณภาพระบบส ง สร างความม นคงไฟฟ าไทย นายส นช ย คาน ณเศรษฐ ผวก. ภารก จหน วยงาน นายพ นส ข โตชนาการ รวบ. นายส ธน บ ญประสงค รวส. ภารก จ: กองบ ญช และการเง นระบบส งภาคเหน อ เป นหน วยงานสน บสน นภารก จหล กด านบ ญช งบประมาณว เคราะห รายงานทางบ ญช และการเง น ร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งานและบ คคลภายนอก นางปราณ จ ตว บ ลย อบส นายแสงเง น สระวาส ช.อบส-1 นายเสณ ต เจตนาว ชโมกข อปน. ฝากสายการบ งค บบ ญชา ภารก จ: ฝ ายปฏ บ ต การเหน อเป นหน วยงานท ม หน าท และความร บผ ดชอบในการควบค มการร บ และส ง พล งงานไฟฟ าจากสถาน ไฟฟ าแรงส งผ านสายส งไฟฟ า ไปย งผ ใช ไฟฟ าในบร เวณภาคเหน อม พ นท ความ ร บผ ดชอบ 17 จ งหว ดภาคเหน อ ร.ต.เกร กพร ณ พ ทล ง กบสน-บ. หจสน-บ หบสน-บ หปสน-บ หทสน-บ Non stop service 2

3 ส ญล กษณ กล ม เราจะไม หย ดน ง ก บการบร การ ด านการเง นท ม ค ณภาพ คาขว ญ รวดเร ว ถ กต อง เราพร อมบร การ ทะเบ ยนกล ม GS 2829/ ทะเบ ยนก จกรรม GS2829/1011-8/ Ko ก จกรรมkaizen คร งท 1 สมาช กกล ม ช อ - สก ล ตาแหน ง ค ณว ฒ อาย ต ว อาย งาน ประสบการณ ทาKaizen 1.นางอโณท ย แก วอาร ล กษณ ห วหน ากล ม ปร ญญาตร นายพ น จ แก วอ น ง สมาช ก ปวช น.ส.จ นทกานต ดวงจ ตร สมาช ก ปร ญญาตร น.ส.ส ก ญญา ร าเร ง เลขาน การ ปร ญญาตร นางท ศน ย ธรรมน นท แผนก บ คคล กองบร หาร ฝ ายปฏ บ ต การภาคเหน อ เฉล ย ปร ญญาตร

4 หน าท ความร บผ ดชอบของกล ม 1.งานร บ- จ ายเง นผ ปฏ บ ต งานและบ คคลภายนอก 1.1 ร บเง น -ค นเง นย มทดรองผ ปฏ บ ต งาน -ร บค นเง นก กรณ จาเป นผ ปฏ บ ต งาน -ร บค นเง นก ซ อรถจ กรยานยนต ผ ปฏ บ ต งาน -ร บชาระหน จากบ คคลภายนอก -ร บค นเง นสว สด การท จ ายเก นส ทธ 1.2 จ ายเง น -ผ ปฏ บ ต งาน -บ คคลภายนอก 2.งานด านภาษ 2.1 ภาษ ม ลค าเพ ม 2.2 ภาษ ห ก ณ ท จ าย 2.3 นาส งภาษ ส งสรรพกร 3. งานหล กประก นส ญญา 3.1 หน งส อค าประก นส ญญา 3.2 เง นสดค าประก นส ญญา 4.งานต ดต อธนาคาร 4.1 นาเง นฝากเข าบ ญช กฟผ. 4.2 ร บเช คจากธนาคาร 4.3 ร บใบเสร จร บเง นของบ คคลภายนอกจากธนาคาร 4

5 ค ดเล อกก จกรรม ย ดตามนโยบาย ตามนโยบายของ กบสน-บ. ให ปฏ บ ต ตามแผนการดาเน นงาน ก ลย ทธ ทางการเง น สร างความม นคงทางการเง นอย างย งย นในระยะยาว การ ควบค มค าใช จ ายท ควบค มได ไม เก น 90% ของงบจ ดสรรเพ อให ผล คะแนน PA ไม ต ากว าระด บ 5 การลงนาม PA ระหว าง กบสน-บ. ก บ อปน. เป าหมายค ณภาพงานบร หารและการเง น ของ กบสน-บ.ประจาป 2556 อย ท ระด บ 5 ค อ การควบค มค าใช จ ายงบทาการ ไม ให เก น 90% ของงบจ ดสรร 5

6 ท มาของป ญหาและความสาค ญ การประเม นผลการดาเน นงาน(PA) การควบค มค าใช จ ายงบทาการของ กบสน-บ. ป ท มาของข อม ล รายงานผลการดาเน นกองบ ญช และการเง น ผ เก บข อม ล ค ณส ก ญญาฯ ต งแต 1ม.ค ธ.ค.55 6

7 ท มาของป ญหาและความสาค ญ รายละเอ ยดค าใช จ ายงบทาการในการดาเน นงานกองบ ญช และการเง นป ป 2553 งบประมาณท งป PA ไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %การเบ กจ ายท งป ค าเช าบ าน 314, , , ค าใช จ ายเด นทาง 235, , , ค าน าม นเบนซ น 32, , , ค าว สด และอ ปกรณ สนง. 25, , , ค าจ างเหมา 1, , ค าว สด ฯคอมฯ 45, , , ค าภาษ และธรรมเน ยม 35, , , ค าใช จ ายเบ ดเตล ด 1, เง นชดเชยค าโทรศ พท 10, , , ** รวมท งส น 701, , , ป 2555 งบประมาณท งป PA ไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %การเบ กจ ายท งป ค าเช าบ าน 191, , , ค าใช จ ายเด นทาง 253, , , ค าน าม นด เซลยานฯ 23, , , ค าว สด และอ ปกรณ สนง. 52, , , ค าจ างเหมา 1, ค าว สด ฯคอมฯ 70, , , ค าธรรมเน ยมธนาคาร 2, , ค าใช จ ายเบ ดเตล ด 10, , , เง นชดเชยค าโทรศ พท 9, , , ** รวมท งส น 612, , , ป 2554 งบประมาณท งป PA ไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %การเบ กจ ายท งป ค าเช าบ าน 247, , , ค าใช จ ายเด นทาง 227, , , ค าน าม นเบนซ น 33, , , ค าว สด และอ ปกรณ สนง. 51, , , ค าจ างเหมา 1, ค าว สด ฯคอมฯ 65, , , ค าธรรมเน ยมอ น ๆ , ค าใช จ ายเบ ดเตล ด 9, , เง นชดเชยค าโทรศ พท 9, , , ** รวมท งส น 646, , , ท มาของข อม ล งบทาการกองบ ญช และการเง น ต งแต 1ม.ค ธ.ค.55 ผ เก บข อม ล ค ณส ก ญญาฯ ม การเบ ก คชจ. เก นกว า 90 % ของงบจ ดสรร ท กป และ คชจ.ท ส งค อค าว สด และอ ปกรณ สาน กงาน และค าว สด คอมฯ กบสน-บ. เป าหมายค ณภาพงานบร หาร และการเง นของ กบสน-บ. ประจ าป 2556 อย ท ระด บ 5 ค อ การควบค มค าใช จ ายงบ ทาการไม ให เก น90% ของงบ จ ดสรร 7

8 ท มาของป ญหาและความสาค ญ รายละเอ ยดค าใช จ ายงบทาการในการช ว ดผล PA ของแผนกการเง นป ป 2553 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 4, , , ค าน าม นด เซลยาน 3, , , ว สด และอ ปกรณ สาน กงาน 5, , , ค าจ างเหมา ค าธรรมเน ยมธนาคา ค าภาษ และธรรมเน ค าว สด ฯคอมฯ 11, , , ค าใช จ ายเด นทาง 10, , , รวม 36, , , ป 2554 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , ค าว สด และอ ปกรณ สาน กงาน 5, , , ค าจ างเหมา ค าธรรมเน ยมธนาคา ค าภาษ และธรรมเน ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 12, , , รวม 37, , , ป 2555 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , ค าว สด และอ ปกรณ สาน กงาน 5, , , ค าจ างเหมา ค าธรรมเน ยมธนาคา ค าภาษ และธรรมเน ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 12, , , รวม 36, , , % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% กราฟเปร ยบเท ยบค าใช จ ายงบทาการก บ PA กาหนดต งแต ป PA กาหนด 90% PA จากข อม ลงรายละเอ ยดท งหมด สร ปได ว า ในป ค าว สด และ อ ปกรณ สาน กงานและ ค าว สด คอมฯ ม ค าใช จ ายส งกว างบ PA กาหนด ท มาของข อม ล จากรายงานงบทาการแผนกการเง น ต งแต ป ผ เก บข อม ล ค ณจ นทกานต 8

9 ท มาของป ญหาและความสาค ญ(ต อ) ป ตารางแสดงค าใช จ ายท เก ดข นจร งของว สด และอ ปกรณ ส าน กงาน และว สด ฯคอม ป (บาท) งบจ ดสรร งบ PA กาหนด ค าใช จ ายจร ง หม กพ มพ กระดาษ รวมหม กพ มพ ฯ+กระดาษ %ค าใช จ าย ใช ไป ,400 14,760 15,560 5,760 21, ,400 15,660 16,000 5,920 21, ,400 15,660 15,000 5,500 20, ท มาของข อม ล งบท าการแผนกการเง น ผ เก บข อม ล ค ณอโณท ย ต งแต 1ม.ค ธ.ค.55 กราฟแสดงเปอร เซ นต ค าใช จ ายท เก ดข นจร งของว สด และอ ปกรณ สาน กงานและว สด คอมฯป เปอร เซ นต งบจ ดสรร ป 53 ป 54 ป 55 PA กาหนด 90% รายละเอ ยดต นท นการพ มพ กระดาษ 1 แผ น : ราคาต นท นหม กพ มพ ต อแผ น 4,000 = 1.33 บาท 3,000 ผ าหม ก 1 กล อง ราคา 4,000 บาท Print ได 3,000 แผ น :ราคาต นท นกระดาษ A4 ต อแผ น = 0.22 บาท กระดาษ A4 ราคา ร มละ 110 บาท ม 500 แผ น ด งน น ราคาต นท นหม กพ มพ +กระดาษ A4 เฉล ยต อแผ น หมายเหต ผ าหม กย ห อ RICOH = 1.55 บาท 9

10 ค าใช จ ายท เก ดข นจากการปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบ ตารางงานในหน าท ความร บผ ดขอบของกล มท ม การใช หม กพ มพ ฯและกระดาษ A4 ในป ตารางแจกแจงจานวน การใช หม กพ มพ ฯและกระดาษ A4 ป ลาด บ งานท ร บผ ดชอบ จานวนกระดาษ (แผ น) ค าใช จ ายกระดาษและหม กพ มพ (บาท) % ใช รวม รวม ไป 1 งานร บ-จ ายเง น 11,998 12,830 13,204 38,032 18, , , , งานด านภาษ ,000 1, , , งานหล กประก นส ญญา งานต ดต อธนาคาร รวม 13,029 13,840 14,253 41,122 20, , , , เฉล ย 3,257 3,460 3,563 10,281 5, , , , บาท 25,000 20,000 กราฟแสดงค าใช จ าย หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 ในหน าท ความร บผ ดชอบของกล มในป (บาท) งานร บ-จ ายเง น กราฟแสดงเปอร เซ นต ค าเฉล ย การใช หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 จากงานในหน าท ความร บผ ดชอบของกล มในป เปอร เซ นต ,000 งานด านภาษ 60 งานหล กประก นส ญญา 40 10,000 งานต ดต อธนาคาร , หมายเหต ต นท นต อหน วยค อค าหม ก+ค ากระดาษ ด งน นต นท นต อหน วย = =1.55 บาท ท มาของข อม ล จากระบบ sap ในT-code Fbl3n ฯ ต งแต 1 ม.ค ธ.ค. 55 ผ เก บข อม ล ค ณพ น จ 10

11 ห วข อก จกรรม ลด ละ เล ก การใช หม กพ มพ และ กระดาษA4 ในงาน ร บ-จ ายเง น (Payment slip)ของผ ปฏ บ ต งาน ฝ ายปฏ บ ต การภาคเหน อ 11

12 ม ลเหต จ งใจ ม การใช กระดาษ A4 พร อมหม กพ มพ ส งถ ง 12,677 แผ น/ป (cost) ม ค าใช จ ายประเภทว สด และอ ปกรณ สาน กงาน และว สด คอมฯ เฉล ยประมาณ 21,246 บาท/ป (Cost) ม คะแนนการประเม นผลการปฏ บ ต งาน (pa) ในห วข อการควบค มค าใช จ ายงบทาการ ต ากว าระด บ 5 ท กป (Policy) สมาช กกล มต องเส ยงต อการส ดสารเคม ท เป นมลพ ษจากผงหม กเฉล ย 8 ชม./ว น (Morale) user id ท ใช งานในระบบ sap ในหน วยงานไม เพ ยงพอต อการใช งานต อสมาช กกล ม (coste) กล มม ค าใช จ ายประเภทว สด และอ ปกรณ สาน กงาน และว สด คอมฯ เก นกว า 90% ของงบ จ ดสรร (cost) เพ อลดภาวะโลกร อนด วยการลดการใช กระดาษให น อยลงเฉล ย 12,677 แผ น/ป (Environment) ช วยลดคาร บอนในอากาศ (Environment) User id C206061FI1 C206061FI2 12

13 คาศ พท เฉพาะ Payment Voucher ใบส งจ าย Payment Slip Voucher ใบสร ปการจ ายเง น เอกสารการจ ายเง น Doc. clearing เลขท เอกสารจ ายเง น T-Code การเข าส หน าจอทารายการ 13

14 No print ร บ Payment voucher จากแผนกเจ าหน No print ตรวจหาเลขท Doc. clearing ข นตอนการทางาน ร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน NO แสดงผล ทางหน าจอ สอบถามจาก แผนกเจ าหน No print เข ยน เลขท Doc. Clearing ไว ท หน า voucher YES No print No print No print ส ง Print นาใบ payment slip ใช t-code ZFAP003B จ ดเร ยงและเก บ payment slip จาก Key เลขท Doc. clearing แนบหน า Voucher เอกสารตามเลขท เคร องพ มพ พร อมประท บตรา payment slip จ ายเง นแล ว 14

15 ท มาของเป าหมาย ตารางรายงานงบทาการแผนกการเง น ณ 30 เม.ย.56 ป 2556 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ าย ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , ค าว สด และอ ปกรณ สาน กงาน 4, , ค าภาษ และธรรมเน ยม ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 15, , , ค าใช จ ายประเภทว สด อ ปกรณ สาน กงาน และว สด คอมฯ ของแผนกการเง น รายละเอ ยด งบท งป (บาท) งบเฉล ยต อเด อน(บาท) งบประมาณจ ดสรร (4,500+12,500) 17,000 1, คชจ.จร งงานร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน รวมก บ คชจ. อ นๆ ต งแต 1ม.ค.-30 เม.ย. 56 (1, ) กล มต องลดค าใช จ ายประเภทว สด อ ปกรณ สาน กงานและว สด คอมฯ ในงานร บจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน (1,737-1,275) การกาหนดเป าหมาย 1,737 งบกาหนดตาม PA (90%ของงบประมาณจ ดสรร) 15,300 1, ตารางแสดงการใช หม กพ มพ ฯและกระดาษ A4 ในงานร บ-จ ายเง นเด อน ม.ค.-เม.ย.56 เด อน ปร มาณกระดาษและหม กท ใช จร ง จานวนแผ น จานวนเง น ม.ค. 1,150 1, ก.พ , ม.ค. 1,120 1, เม.ย , รวม 4,160 6, เฉล ย 1,040 1, ท มาของข อม ล จากระบบ sap ในT-code Fb1n ต งแต 1ม.ค เม.ย. 56 ผ เก บข อม ล ค ณจ นทกานต บาท ลดลง 462 2,000 1,737 บาท 1, ,275 1,500 PA กาหนด 1,275 บาท 1, กราฟแสดงเป าหมาย งบจ ดสรร ก อนแก ไข เปาหมาย จ านวนบาท: เด อน ลดค าใช จ ายหม กพ มพ ฯ และกระดาษA4 ในงานร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน Payment Slip ในระบบ Sap ของฝ ายปฏ บ ต การภาคเหน อ ลง 462 บาทหร อ 30% ต อเด อน (462*100/1,612= ค าผ นผวนของ คชจ.อ นอ ก 1.44 = 30%) 15

16 แผนการดาเน นการ (PDCA)ระหว าง 1 ก.ค-31 ต.ค.56 ข นตอน WHAT WHEN HOW WHY WHO 1 กรกฏาคม-30 ต ลาคม 2556 รายละเอ ยดการ ทาอย างไร ผ ร บผ ดชอบ กรกฏาคม ส งหาคม ก นยายน ต ลาคม ปฏ บ ต งาน ค ดเล อกป ญหาและ ห วข อก จกรรม เสนอป ญหาค ดเล อก ป ญหา สร ปห วข อ ป ญหา ค นหาห วข อก จกรรม ท จะปร บปร ง พ น จและสมาช ก P สารวจสภาพป ญหา ต งเป าหมาย วางแผนการปร บปร ง รวบรวมค าใช จ ายท เก นPA กาหนดเพ อ ศ กษาและ วางเป าหมาย เพ อพ จารณาป ญหา กาหนดแนวทางการ แก ไข เก บข อม ลในงบทา การของแผนกการเง น ใช คาถามเพ อ ปร บปร งงานหล ก ECRS อโณท ยและสมาช ก ส ก ญญาและสมาช ก D C ดาเน นการปร บปร ง ตรวจสอบและ ต ดตามผล แนวค ดในการ ปร บปร งการ ดาเน นงานของ Kaizen เปร ยบเท ยบก บ เป าหมาย และ ต ดตามผล ปร บปร งตามว ธ การ แก ไขท เล อก เก บข อม ลหล งการ แก ไข และต ดตามผล ตาราง,กราฟแท ง อโณท ยและสมาช ก พ น จและสมาช ก A จ ดทามาตรฐาน สร ปผลและวางแผน ก จกรรมคร งต อไป จ ดทาค ม อการ ปฏ บ ต งาน และ มาตรฐานการ ปฏ บ ต งาน เพ อแสดงผลการ ทางาน มาตรฐานตรายาง payment slip และ ตาแหน งการป มตรา ยาง เพ อแสดงผลการ ทางาน ส ก ญญาและสมาช ก จ นทกานต และสมาช ก แผนการประช ม สมาช กเข าประช มเฉล ย95% ประช มกล ม 7 คร งว นจ นทร หร อว นทาการแรกเวลา 15:30-16:00 น. ประช มจร ง 10 คร ง ว นจ นทร หร อว นทาการแรกเวลา 15:30-16:00 น. แผน ปฏ บ ต งานจร ง 16

17 สภาพป ญหาก อนการแก ไข ใบส งจ าย(Payment Voucher) ใบสร ปการจ ายเง น(Payment slip) เลขท Voucher เลขท Payment slip หล งจากส ง Print Payment voucher แล ว จะได เลขท Payment slip เพ มข นมา 1 field เอกสารได จาก แผนกเจ าหน เอกสารท เก ดจาก Print Payment slipท แผนก การเง น 17

18 แนวทางการปร บปร ง ป ญหา 1. ม การใช กระดาษ A4 และหม กพ มพ ฯ ในงาน ร บ-จ าย เง นผ ปฏ บ ต งานข นตอนท 5 การ Print Payment slip เฉล ยส งถ ง 1,040 แผ น หร อ 1,612 บาท/เด อน 2. ส งผลทาให ม ค าใช จ ายค ากระดาษ A4 และหม กพ มพ ฯ ส งกว า PA กาหนด 28.66% ต อเด อน การต งคาถามเพ อปร บปร งงาน ข นตอนท 5 การPrint Payment slip ทาเม อไร : เม อม การจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ทาไมต องทา : เพ อให ได เลขท Payment slip เป นหล กฐานการจ ายเง น ทาแบบอ นได ไหม : ได โดยว ธ การตรวจก บ Report ใบสร ปการจ ายเง น แนวค ด มาจาก : ค นหาข อม ลท เหม อนก นระหว าง Field ข อม ล โดย Payment voucher Report ใบสร ปการเง น 1 เลขประจาต ว ช อ-นามสก ล 2 เลขท เอกสารการจ ายเง น (Payment slipล 3 จานวนเง น 2 1 Report ID :ZFAPR004 การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย User Name:C206061FI2 ทะเบ ยนใบสร ปการจ ายเง น หน วยงานการเง น สายงานปฏ บ ต การภาคเหน อ CI ient:900 ประจ าเด อน กรกฏาคม ป เลขท การจ ายเง น เลขประจ าต ว ช อ-สก ล เลขท เอกสาร จ านวนเง นท จ าย สก ลเง น ว นท จ ายเง น P นาย ก จต ณ ต คาพ ฒ THB P นาย ไพโรจน ธ รว ฒ ก ลร กษ , THB P นาย สว สด ใจแก ว , THB P นาย ประเสร ฐ กล นขจร , THB P นาย สถ ตย ดาษด น , THB P นาย พ รว ฒน นาคไพจ ตร , THB P นาย ณรงค ขว ญแก ว , THB P นาย ชล ต แก นพ มพ , THB ใช ว ธ การจ บค field ใน report ก บ Payment Voucher 18

19 แนวทางการปร บปร ง (ต อ) แนวทาง โดยใช ว ธ Export ข อม ล Payment slip จาก ระบบ Sap ด วย Pro.excel โดยใช ข อม ล คร งละ 1-2 ว น รวมก น และนา เลขท Payment slip จาก report ไปเข ยนไว ท หน า Voucher ท กฉบ บ 1 Export ข อม ล payment slip ในระบบ sap 2 Report เลขท Payment slip Payment slip เลขท Payment slip หมายเลข ประจาต ว ช อ พน กงาน 3 4 จ ดเร ยงเอกสาร ผ ดาเน นการแก ไข ค ณอโณท ย และสมาช ก สถานท แผนกการเง น อปน. 19

20 ข นตอนการทางานหล งการปร บปร ง ร บPayment voucher จากแผนกเจ าหน ตรวจหาเลขท Doc. Clearing เข ยน เลขท Doc. Clearing ไว ท หน า voucher NO YES แสดงผล ทางหน าจอ สอบถามจาก แผนกเจ าหน ใช T-code ZFAP003B Key เลขท Doc. Clearing ใช T-code ZFAP004 B Export ข อม ล Save เป น file excel พ มพ Report จาก file excel ตรวจสอบเลขท Payment slip ก บ Report และแนบ Report ไว หน า Payment voucher พร อมประท บตรา จ ายเง นแล ว จ ดเร ยงและเก บ เอกสารตาม เลขท Payment slip 20

21 จานวนเง น(บาท) คร งท ตารางเก บข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ข อม ลว นท ตารางแสดงเปร ยบเท ยบ ค าใช จ าย หล งปร บปร งก บเป าหมาย ค าใช จ าย /เด อน(บาท) ผลการปร บปร ง KAIZEN เปอร เซ นต ก อนปร บปร ง (1065*1.55) 1, % เป าหมาย (1, ) 1,150 70% ปร บปร ง kaizen คร งท 1 (25*1.55) ตารางเก บข อม ล 1-9 ส งหาคม 2556 จานวนท ต อง Print จานวนท ต อง Print Voucherก อน Voucher หล ง ปร บปร ง (แผ น) ปร บปร ง (แผ น) ลดการใช กระดาษ (แผ น) % เวลาท ใช ใน การปฏ บ ต งาน/ฉบ บ (นาท ) รวม ผ เก บข อม ล : น.ส.ส ก ญญา สถานท แผนกการเง น อปน. เวลาท ใช เฉล ย/ฉบ บ(นาท ) 1 ข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ต งแต 1-31 ก.ค.56 โดยทดลองปฏ บ ต ตามว ธ การปร บปร งคร งท 1 รายละเอ ยด กราฟแสดงค าใช จ ายหล งการปร บปร ง จานวนท ใช (แผ น) ค ดเป นเง น/ เด อน(บาท) กราฟแสดงเวลาเฉล ยท ใช ในการปฏ บ ต งานร บ จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน / Voucher ว นาท เวลาท ใช ในการ ปฏ บ ต งาน/ฉบ บ(นาท ) จานวน Voucher ท งส น 1, (1065*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การเด ม 1, (1065*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท (25*1.55) ,651 ผ เก บข อม ล : น.ส.ส ก ญญา สถานท แผนกการเง น อปน. 1,150 ลดลง 1,612 บาท ว ธ เด ม เปาหมาย kainen คร งท 1 60 ก อนปร บปร ง kainen คร งท 1 ผล ป ญหา จากตารางเก บข อม ลว นท 1-31 ก.ค. 56 ม เอกสารต องพ มพ 1,065 แผ น แต เม อปร บปร งแล วม เอกสารต องพ มพ เพ ยง 25 แผ น ค ด เป นเง น บาท/เด อน หร อ 2.35% สามารถ ลดการใช หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 จากว ธ เด มถ ง 1,040 แผ น ค ดเป นเง น 1,612 บาท/เด อน หร อลดลง 97.65% 1.ม ข นตอนในการทางานเพ มข น จาก 7 ข นตอน เป น 9 ข นตอน 2.ต องเส ยเวลาในการไล ค นหาเลขท Payment slip จาก Report file Excel 3.ใช เวลาในการตรวจสอบ Report file Excel ก บ Voucher เพ มข นเฉล ย 1 นาท /voucher (ซ งว ธ การเด มไม ม เวลาในข นตอนน เน องจากใช การ Print Payment slip แล วแนบก บ voucher เลย) ค าใช จ ายหม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 ลดลงเหล อเพ ยง บาทต อเด อน แต เก ดเวลาทางานเพ มข น เป น 1 นาท ต อVoucher หร อ 1,065 นาท ต อเด อน 21

22 แนวทางการปร บปร ง คร งท 2 ปร บปร งอย างต อเน อง ป ญหา แนวค ด แนวทาง 1.ม ข นตอนในการทางานเพ มข น จาก 7 ข นตอน เป น 9 ข นตอน 2.ต องเส ยเวลาในการตรวจไล ค นหาเลขท Payment slip จาก Report file Excel 3.ใช เวลาในการตรวจสอบ Report file Excel ก บ Voucher เพ มข นเฉล ย 1 นาท /voucher (ซ งว ธ การเด มไม ม เวลาใน ข นตอนน เน องจากใช การ Print Payment slip แล วแนบก บ voucher เลย) การต งคาถามเพ อปร บปร งงาน ข นตอนท 5 การPrint Payment slip ทาเม อไร : เม อม การจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ทาไมต องออก Report : เพ อใช ตรวจสอบเลขท Payment slip ให ตรงก บ Payment voucher ทาแบบอ นได ไหม : ได โดยว ธ ส ง Print เป น File PDF และใช ม อเข ยนเลขท Payment slip การบ นท กภาพหน าจอท ต องการแชร หร อเก บไว บน Smart Phone เพ ยงแค กดป มฟ งก ช น ก ได ภาพท ต องการ ซ งม ความคมช ด รายละเอ ยดเสม อนจร งท กประการ ใช ป มเมน ส ง Print PDF Creator เพ อ print ใบ Payment slip เป นร ปแบบ File PDF แทนการส ง print ออกทาง เคร องพ มพ แล วนาเลขท Payment slip ท ได มาเข ยนไว ท ด านบนขวาม อของ Voucher เน องจากเม อเวลาส งประมวลผลใน ระบบ SAP จะเร ยงหน าตามเลขท Voucherโดย อ ตโนม ต ทาให ง ายต อการค นหา และ save file ไว เพ อตรวจสอบในภายหล ง 1 Payment voucher 2 File PDF 3 Payment slip 4 จ ดเร ยงเอกสาร เข ยนด วยม อ ผ ดาเน นการแก ไข ค ณอโณท ย และสมาช ก สถานท แผนกการเง น อปน. 22

23 ข นตอนการทางานหล งปร บปร ง KAIZEN คร งท 2 ร บ Payment Voucher จากแผนกเจ าหน ตรวจหาเลขท Doc. Clearing NO แสดงผล ทางหน าจอ สอบถามจาก แผนกเจ าหน เข ยน เลขท Doc. Clearing ไว ท หน า voucher YES ใช T-code ZFAP003B Key เลขท Doc.Clearing ส ง Print Payment slip ใน ร ปแบบfile pdf. (เร ยงตามเลขท Voucher) เข ยนเลขท Payment slip บนPayment Voucher พร อม ประท บตรา จ ายเง นแล ว" จ ดเร ยงและเก บ เอกสารตาม เลขท Payment slip 23

24 ตารางเก บข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ตารางเก บข อม ล ส.ค.2556 คร งท ว.ด.ป จานวนท ต อง Print Voucher (เด ม) จานวนท ต อง Print Voucher (ใหม ) ประหย ดกระดาษ (แผ น) ผลการปร บปร ง KAIZEN คร งท 2 เวลาท ใช ในการปฏ บ ต งาน/คร ง (นาท ) /8/ /8/ /8/ /8/ /8/ รวม เวลาท ใช เฉล ย/ฉบ บ(นาท ) 0.30 ผ เก บข อม ล:ค ณอโณท ยฯ ระยะเวลา ส.ค.56 สถานท แผนกการเง น อปน. ตารางแสดงเปร ยบเท ยบ ค าใช จ าย หล งปร บปร งก บเป าหมาย ค าใช จ าย /เด อน(บาท) เปอร เซ นต ก อนปร บปร ง(1065*1.55) 1, % เป าหมาย (1, ) 1,150 70% ปร บปร ง kaizen คร งท 2 (0*1.55) 0 100% กราฟแสดงค าใช จ ายหล งการปร บปร งคร งท 2 จานวนเง น(บาท) 1,150 ข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ต งแต 1-30 ส.ค.56 โดยทดลองปฏ บ ต ตามว ธ การปร บปร งคร งท 2 รายละเอ ยด จานวนท ใช (แผ น) ค ดเป นเง น/เด อน(บาท) เวลาท ใช ในการปฏ บ ต งาน/ฉบ บ(นาท ) จานวน Voucher ท งส น 1,130 1,751(1,130*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การเด ม 1,130 1,751(1,130*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท ( ) 1 ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท :30 ผ เก บข อม ล:ค ณอโณท ยฯ ระยะเวลา1-30 ส.ค.56 สถานท แผนกการเง น อปน. ลดลง 1,150 บาท เปาหมาย kainen คร งท 1 kainen คร งท 2 กราฟแสดงเวลาท เพ มข นในข นตอนท 6 หล งการปร บปร งคร งท 2 ว นาท /Voucher ก อนปร บปร ง kainen คร งท 1 kainen คร งท 2 ผล ป ญหา จากตารางเก บข อม ลว นท 1-30 ส.ค.56 ม เอกสารต องพ มพ 1,130 แผ น แต เม อปร บปร งแล วไม ม การใช หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 ในการ Print จ งสามารถ ลดการใช หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 จากว ธ เด มถ ง 1,130 แผ น ค ดเป นเง น 1,751 บาท /เด อน หร อ 100% และสามารถลดข นตอนการทางานออกไป 2 ข นตอน ทาให เวลาในการปฏ บ ต งานลดลง 30 ว นาท / Voucher 1. เส ยเวลาต องเข ยนฟอร มเลขท Payment slip ตามฟอร มเด มซ าๆ หน า Voucher ท กฉบ บ เพ ยงแต เปล ยนลาด บท เท าน น ม ข อความด งน Payment slip P0411-ปปดด-xxxxx 2. ใช เวลาในการเข ยนเลขท Payment slip เฉล ย 30 ว นาท /คร ง/ Voucher ต องปร บปร ง!! ลดเวลาการทางานลงอ ก 24

25 แนวทางการปร บปร ง KAIZEN คร งท 3 ปร บปร งอย างต อเน อง ป ญหา แนวค ด แนวทาง 1.เส ยเวลาเข ยนเลขท Payment slip บนหน า voucher ตามแบบฟอร มเด มซ าๆ เพ ยงแต เปล ยนลาด บท เท าน น เช น Payment slip P0411-ปปดด-xxxxx 2. ใช เวลาในการเข ยนเลขท Payment slip เฉล ย 30 ว นาท /คร ง/ Voucher การต งคาถามเพ อปร บปร งงาน ข นตอนท 5 การPrint Payment slip ทาเม อไร : เม อม การจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ทาไมต องเข ยน : เพ อเป นการย นย นว ารายการน ม การจ ายเง นแล ว ทาแบบอ นได ไหม : ได โดยการป มตรายางฟอร มเลขท Payment slip application sticker line ท สามารถสร างสต กเกอร ข อความในร ปแบบท ต องการ เพ อใช ส งให เพ อนใน Line บน Smart phone โดยไม ต องเส ยเวลาในการพ มพ ข อความท ต องการส งเพ ยงแค เล อกสต กเกอร ท ต องการจะส อสาร ซ ง ทาให สะดวกรวดเร วย งข น จ ดทาตรายางฟอร มเลขท Payment slip ให ม ร ปแบบเหม อนก บข อความท Print ออกจากระบบ SAP เพ อลดเวลาการเข ยน เลขท Payment slip ลงและให ป มตรายางฟอร มเลขท Payment Slip ไว ท ด านบนขวาม อ ของ voucher ด วย ต วอ กษรส แดง แล วกรอกพ ยงเฉพาะเลข ปป/ดด ตามด วยเลขท Payment Slip เพ ยง 5 ต วเท าน น 2 1 Payment voucher File pdf. 3 ป มตรายาง Payment slip 4 ผ ดาเน นการแก ไข ค ณอโณท ย และสมาช ก สถานท แผนกการเง น อปน. 25

26 ข นตอนการทางานหล งปร บปร ง KAIZEN คร งท 3 ร บPayment Voucherจาก แผนกเจ าหน ตรวจหาเลขท Doc. Clearing NO แสดงผล ทางหน าจอ สอบถามจาก แผนกเจ าหน เข ยน เลขท Doc. Clearing ไว ท หน า voucher YES ใช t-code ZFAP003B Key เลขท Doc.Clearing ส ง Print Payment slip ใน ร ปแบบfile pdf. ป มตรายาง Payment slip บน Payment Voucher และเข ยนเลขท Payment slip พร อมประท บ ตรา จ ายเง นแล ว" จ ดเร ยงและเก บ เอกสารตาม เลขท Payment slip 26

27 จานวนงเน (บาท) ตารางเก บข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บจ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน คร งท ว.ด.ป ตารางเก บข อม ล 2-10 ก.ย 2556 จานวนท ต อง Print Voucher (เด ม) จานวนท ต อง Print Voucher (ใหม ) ประหย ดกระดาษ (แผ น) เวลาท ใช ใน การปฏ บ ต งาน/ คร ง(นาท ) 1 2/9/ /9/ /9/ /9/ /9/ รวม ผ เก บข อม ล:นายพ น จฯ สถานท แผนกการเง น อปน. เวลาท ใช เฉล ย/ฉบ บ(นาท ) 0.15 ตารางแสดงเปร ยบเท ยบ ค าใช จ าย หล งปร บปร งก บเป าหมาย ค าใช จ าย /เด อน(บาท) ผลการปร บปร ง KAIZEN คร งท 3 เปอร เซ นต ก อนปร บปร ง(1065*1.55) 1, % เป าหมาย (1, ) 1,150 70% ปร บปร ง kaizen คร งท 3 (0*1.55) 0 100% ข อม ลการใช กระดาษและหม กพ มพ ในงานร บ-จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ต งแต 1-30 ส.ค.56 โดยทดลองปฏ บ ต ตามว ธ การปร บปร งคร งท 3 รายละเอ ยด จานวนท ใช (แผ น) ค ดเป นเง น/เด อน(บาท) เวลาท ใช ในการปฏ บ ต งาน/ฉบ บ(นาท ) จานวน Voucher ท งส น 1,130 1,751(1,130*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การเด ม 1,130 1,751(1,130*1.55) - ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท ( ) 1 ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท ปฏ บ ต งานตามว ธ การปร บปร งคร งท ผ เก บข อม ล:นายพ น จฯ สถานท แผนกการเง น อปน ,150 กราฟหล งการแก ไข ลดลง 1,150 บาท เปาหมาย kainen 1 kainen 2 kainen 3 กราฟแสดงเวลาท เพ มข นในข นตอนท 6 หล งการปร บปร งคร งท 2 ว นาท /Voucher ก อนปร บปร ง kainen 1 kainen 2 kainen 3 ผล จากตารางเก บข อม ลว นท 1-30 ส.ค.56 ม เอกสารท ต องพ มพ 1,130 แผ น แต เม อปร บปร งแล วไม ม เอกสารท จะต องพ มพ จ งสามารถลดการใช หม กพ มพ และกระดาษ A4 จากว ธ เด มถ ง 1,130 แผ นค ดเป นเง น 1,751 บาท หร อ 100 % และลดเวลาการเข ยนเลขท Payment slip บน หน า voucher เหล อเพ ยงฉบ บละ 15 ว นาท./ Voucher - ข นตอนการทางาน ง าย สะดวก รวดเร ว ใช เวลาการทางาน เหล อเพ ยงฉบ บละ 15 ว นาท./ Voucher - ใบ Payment slip ถ กต อง ครบถ วนท ก Field ตามฟอร มในระบบ SAP ไม ม การใช หม กพ มพ ฯ และกระดาษ A4 ในงาน ร บ-จ ายเง น ผ ปฏ บ ต งาน อ กต อไป ใช เวลา การทางาน เพ ยง 15 ว นาท / Voucher 27

28 มาตรฐานว ธ การจ ดทาใบ Payment Slip Who What Where When Why How สมาช กกล ม Non stop service โดยการ Print Payment slip ใน งานร บ-จ ายเง น ของ ผ ปฏ บ ต งาน ท แผนกการเง น กองบ ญช และ การเง นระบบส ง ฝ ายปฏ บ ต การ ภาคเหน อ เม อม การ print Payment slip ของ ผ ปฏ บ ต งาน อปน. ท กคร ง เพ อควบค มค าใช จ าย หม กพ มพ และ กระดาษA4 ในงาน payment slip โดยเล อกช องทางการพ มพ เป นแบบ pdf. file แทน ว ธ พ มพ ออกทางเคร องพ มพ -ป มตรายางPayment slip ตามร ปแบบท ได กาหนดไว ท ด านบนขวาม อ ของ Payment voucher มาตรฐานการปฏ บ ต งานใบ Payment slip เม อม การปฏ บ ต งาน Payment Slip ท กคร ง ให ผ ปฏ บ ต งานแผนกบ ญช และการเง นปฏ บ ต ด งน 1. ร บ Payment Voucher จาก แผนกเจ าหน 2.เข าโปรแกรมsapตรวจหา Doc. Clearing ด วยT-code fb02 และ 3. เข ยนเลขท Doc. Clearing ไว ท หน าVoucher เพ อการ ตรวจสอบต อไป 4. เข า T-code ZFAP003B key เลขท Doc. Clearing ใน ช อง ท โปรแกรม sap กาหนด ไว ให 5. ส งพ มพ Payment Slip ท งหมด ด วยคาส ง Print และ เล อกช องทางใน PDF creator แล ว save file ตาม ว น เด อน ป ท จ ายเง นเพ อเก บ ไว ตรวจสอบภายหล ง 6. ป มตรายางฟอร มเลขท 7. จ ดเร ยงและเก บเอกสารตาม Payment slip ท ทางกล มได เลขท Payment slip จ ดทาข น ไว ท ด านบนขวาม อ ของ Voucher ท กคร ง และ เข ยนเลขท Payment slip ไว ในช องท กาหนด ประท บตรา จ ายเง นแล ว 28 28

29 มาตรฐานการทาตรายางและป มตรายางในงาน Payment Slip มาตรฐานการทาตรายางในงาน Payment Slip ผลการปฏ บ ต ทาตรายางด วย Front TH SarabunPSK ขนาด 16 ตาม ร ปแบบ ท ส ง Print จากระบบ SAP ได ร ปแบบตามท ส ง Print จากระบบ SAP ทาให รวดเร วต อการกรอกเลขท Payment slip มาตรฐานการป มตรายางในงาน Payment Slip ผลการปฏ บ ต ดาเน นการป มตรายางด วยหม กส แดง ไว ท ด านบนขวาม อของ payment voucher Payment Slip P0411- ป ป ด ด x x x x x โดย ค ณ พ น จ ทาให เห นเลขท payment slip ได ช ดเจน และเม อ ค นหาเอกสาร ก ง าย สะดวก รวดเร ว ย งข น โดย ค ณ พ น จ ให ผ ปฏ บ ต งานแผนกบ ญช และการเง นปฏ บ ต ตามมาตรฐานการป มตรายางท กคร งท ปฏ บ ต งาน Payment Slip ตรายางPayment slip ป มท ด านบนขวาม อ เข ยนเลขท Payment slip 29

30 จานวนเง น (บาท) กราฟเปร ยบเท ยบก อนและหล งการทาก จกรรม ก อนการแก ไข เป าหมาย หล งการแก ไข 1,612 บาท 1, =1,150 บาท 0 บาท กราฟเปร ยบเท ยบก อนและหล งการแก ไข ,612 1,150 ลดลง 1,612 บาท ป 2555 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , ค าว สด และอ ปกรณ สนง. 5, , , ค าจ างเหมา ค าภาษ และธรรมเน ยม ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 12, , , รวม 36, , , เด อน/ 2556 ตารางเปร ยบเท ยบจานวนการใช และค าใช จ าย หม กพ มพ ฯและกระดาษ A4 ในงาน ร บ - จ ายเง นผ ปฏ บ ต งาน ก อนและหล งการทาก จกรรม ปร มาณ งาน (record) ก อนการแก ไข กระดาษท ใช (แผ น) จานวน เง น (บาท) เด อน/ 2556 ปร มาณ งาน (record) หล งการแก ไข กระดาษ ท ใช (แผ น) จานวนเง น (บาท) ม.ค. 1,150 1,150 1,782 ก.ค 1,065 1,065 1,651 ก.พ ,534 ส.ค. 1, ม.ค. 1,120 1,120 1,736 ก.ย. 1, เม.ย ,534 ต.ค. 1, พ.ค. 1,050 1,050 1,627 พ.ย. 1, ม.ย. 1,259 1,043 1,616 ธ.ค. 1, ตารางเปร ยบเท ยบงบประมาณทาการแผนกการเง น ก อนและหล งปร บปร ง ก อนปร บปร ง ท มาของข อม ล : รายงานงบทาการ ของแผนกการเง น ผ เก บข อม ล:ค ณจ นทกานต ระยะเวลา ป สถานท แผนกการเง น อปน. ผ เก บข อม ล:ค ณจ นทกานต ระยะเวลา ม.ค.-ส.ค. 56- สถานท แผนกการเง น อปน. หล งปร บปร ง ป 2556 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , อ ปกรณ สนง.&เคร องใช 6, , , ค าจ างเหมา ค าภาษ และธรรมเน ยม ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 15, , , รวม 40, , ,

31 สามารถลดค าใช จ ายการใช หม กพ มพ และกระดาษ A4 ในงาน ร บ-จ ายเง น ลงเฉล ย 1,612 บาท หร อ 100% ซ งเก นกว าเป าหมาย 70% ต อองค กร ต อกล ม สามารถลดค าใช จ ายการใช จ ายหม กพ มพ ฯและกระดาษ A4 เฉล ย 1,040 แผ นหร อ 1,612 บาท/เด อน (cost) สามารถควบค มค าใช จ ายไม ให เก น 90% ของงบจ ดสรร (ณ 30 ต.ค.56 ม ค าใช จ ายเก ดข นจร ง 54.78%)(cost) แผนกการเง นได คะแนนผลการปฏ บ ต งานในห วข อ การควบค มค าใช จ ายในระด บ 5 (ด เย ยม) (Policy) สามารถควบค มการใช กระดาษ A4 และหม กพ มพ เฉล ย 1,040 แผ น หร อ1,612บาท/เด อน (cost) สมาช กกล มไม ต องเส ยงต อการส ดสารเคม จากผงหม กในขณะน งทางานอ กต อไปเฉล ย 8 ชม./ว น(Environment) สมาช กกล มสามารถจ ดสรรเวลาในการใช งานของ user id ในระบบ sap ได มากกว า 1 งาน (Quality) ต อส งคม สามารถลดคาร บอนในอากาศให น อยลง(Environment) สามารถลดภาวะโลกร อนด วยการลดการใช กระดาษ ประมาณ 1,040 แผ น/เด อน (Environment) 31

32 ผลประโยชน โดยรวมท ตอบสนองต อกล มและองค กร ต อกล ม 1. ลดพ นท ในการจ ดเก บเอกสาร ประมาณ 1,040 แผ น/เด อน 2. ค นหาเอกสาร Payment slip ได ง าย สะดวก และรวดเร ว ย งข น 3. ปฏ บ ต งานได อย างสะดวก รวดเร ว ม ค ณภาพ 4. ได ร บการพ จารณาความด ความชอบเพ มข นพ เศษ 300 บาท/คน จากผล PA กบสน-บ. เป นท 1ของสายงานบร หาร ในหน วยงาน อปน. ต อองค กร 1. สามารถสร างมาตรฐานให หน วยงานอ นนาไปใช ได 2. สามารถลดค าใช จ ายการใช หม กพ มพ ฯ และ กระดาษ A4 ลงได ประมาณ 1,040 แผ น หร อ 1,612 บาท/เด อน 3. กบสน-บ. ม ผลคะแนน PA ประจาป 56 เป นท 1 ของสายงานบร หารในหน วยงาน อปน. น กว จ ยกล มน ได ท าการทดสอบเคร องพร นเตอร ต าง ๆ กว า 60 เคร อง พบว าเก อบ 1/3 น น ม การปล อยอน ภาคหม กขนาดเล กจ วออกมา ม นม ขนาดเล กมากจนสามารถแทรกซ มเข าส ปอดได และเป นเหต ให เก ดป ญหา ต อระบบทางเด นหายใจ ไปจนถ งการเจ บป วยเร อร ง ในการทดสอบ กระท าข นภายในส าน กงานแบบเป ด และพบว าอน ภาคน น เพ มข น 5 เท าระหว างช วโมงท างาน ซ งส ดส วนท เพ มข นน มาจากการใช เคร องพร นเตอร น นเอง ป ญหาจะย งร นแรงมากข นเม อม การเปล ยนหม ก พ มพ ใหม และม การเร ยกใช งานพ มพ ภาพกราฟฟ กท ม ปร มาณการใช หม ก พ มพ ส ง นอกจากจะเร ยกร องต อร ฐบาลให ออกกฎควบค มแล ว น กว จ ยย ง ต องการให บร ษ ทห างร านจ ดวางเคร องพร นเตอร ไว ในบร เวณ ท ม อากาศ ถ ายเทได ด เพ อให อน ภาคด งกล าวสลายไป 32

33 แผนการต ดตามผล การต ดตามผลและแผนการต ดตามผล Who What Where When Why How สมาช กกล ม Non stop service 1.ปฏ บ ต ตาม มาตรฐาน ข นตอนการ print payment slip แผนกการเง น กองบ ญช และ การเง น ฝ าย ปฏ บ ต การ ภาคเหน อ ท กคร งท ม การทางาน print payment slipผ ปฏ บ ต งาน ฝ าย ปฏ บ ต การภาคเหน อ ต งแต 1 ก.ย.-ต.ค.56 ควบค มจานวนการ ใช กระดาษและผ า หม กในข นตอนการ print payment slip ให อย ใน มาตรฐานท กล ม กาหนด 1. ส ง Print payment slip ในร ปแบบ pdf. File 2. ใช ตรายาง payment slip ท กล มจ ดทาข น ป มท ด านบนขวาม อ ของ ใบสาค ญค จ าย(voucher) ด วยน าหม กส แดงท ก ฉบ บ 3. นาเลขท payment slip จาก File PDF. กรอกลงใน แบบฟอร มตรายาง 2. รวบรวมข อม ล 1. บ นท กจานวนการใช กระดาษและหม กพ มพ ใน ข นตอนการ print payment slip ลงใน ตารางเก บข อม ล และนา ข อม ล มาเข ยนกราฟ 33

34 การต ดตามผลและแผนการต ดตามผล (ต อ) ตารางเก บข อม ล จานวนการใช กระดาษในงาน ร บ-จ ายเง น ผ ปฏ บ ต งาน ในช วงการต ดตามผล เด อน ก.ย.56 พ.ค. 57 กราฟแสดงจ านวนการใช กระดาษในงานร บ-จ ายเง น ผ ปฏ บ ต งาน ในช วงการต ดตามผล เด อน ก.ย.56 พ.ค.57 คร งท เด อน ตารางเก บข อม ล ต.ค 56 พ.ค.57 จานวน จานวนท ต อง payment Voucher print payment slip (ใหม ) ประหย ดกระดาษ (แผ น) ผ ร บผ ดชอบ 1 ก.ย.56 1, ,195 อโณท ย 2 ต.ค.-56 1, ,050 พ น จ 3 พ.ย.-56 1, ,150 อโณท ย 4 ธ.ค.-56 1, ,280 ส ก ญญา 5 ม.ค.-57 1, ,170 จ นทกานต 6 ก.พ พ น จ 7 ม.ค.57 1, ,265 อโณท ย 8 เม.ย 57 1, ,030 ส ก ญญา 9 พ.ค.57 1, ,210 จ นทกานต จานวน : แผ น จานวนใช กระดาษ 2,000 0 แผ น 1,500 1, เส นควบค ม 0 แผ น รายละเอ ยดค าใช จ ายงบทาการ แผนกการเง นป 2557 ( 1มกราคม -30 พฤษภาคม 2557 ) ป 2556 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 3, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , อ ปกรณ สนง.&เคร องใช 6, , , ค าจ างเหมา ค าภาษ และธรรมเน ยม ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 15, , , รวม 40, , , ท มาของข อม ล : รายงานงบทาการ ของแผนกการเง น ผ เก บข อม ล:ค ณอโณท ย ระยะเวลา ป ม.ย.57 สถานท แผนกการเง น อปน. ป 2557 งบประมาณท งป PAไม เก น 90% เบ กจ ายจร ง %เบ กจ ายท งป ค าน าม นเบนซ น 4, , , ค าน าม นด เซลยาน 2, , , อ ปกรณ สนง.&เคร องใช 6, , , ค าจ างเหมา ค าภาษ และธรรมเน ยม ค าว สด ฯคอมฯ 12, , , ค าใช จ ายเด นทาง 16, , , รวม 41, , ,

35 ก จกรรมคร งต อไป ตามท กฟผ. ได ม นโยบาย นาระบบ การจ ายเง นแบบ Cash management มาใช งาน ก บ ผ ปฏ บ ต งานและบ คคลภายนอก (ร านค า)น น ทาให ร านค าไม ทราบกาหนดว นร บเง นล วงหน า ต องรอการต ดต อจากเจ าหน าท แผนกการเง น หร อ ต องโทรศ พท มาสอบถาม ก าหนดว นร บเง นหร อว นส งจ ายเช คจากแผนกการเง น เฉล ย 150 คร ง/เด อน ท าให สมาช กต องเส ยเวลาในการค นหาข อม ลจากในระบบ SAP และค นหาจากกอง เอกสาร เพ อแจ งให ก บร านค าทราบถ งกาหนดว นเช คออก ตารางการค นหาห วข อป ญหา ต งแต เด อน พ.ย.-ธ.ค.56 ป ญหา 1. ค นหากาหนดว นจ ายเง น เพ อตอบ บ คคลภายนอก ล าช า จานวน ข อม ลงหมด จานวนคร ง ท สอบถาม จานวนคร ง ท ล าช า ส งผล กระทบต อ นโยบาย ค ดเป น (%)ล าช า % 2. ร บค นเง นย มทดรองซ า % 3. ค นหายอดเง นโอนเง นทด รองล าช า % รวม % 35

36 ม ลเหต จ งใจ ต อกล ม บ คคลภายนอก (ร านค า)โทรถามกาหนดว นร บเง น โดยเฉล ย 30 คร งต อส ปดาห (Quality) สมาช กต องเส ยเวลาในการค นหาข อม ลจากเอกสารหร อจากระบบ SAP เพ อแจ งว นท จ ายเง น หร อว นท เช คส งจ าย ให ก บบ คคลภายนอก(ร านค า) ประมาณ 10 นาท /ราย (Quality) ต อล กค า ล กค า (บ คคลภายนอก) ต องเส ยเวลารอคอยคาตอบกาหนดว นจ ายเง นประมาณ 10 นาท ต อ คร ง (Delivery) ล กค าย งไม เช าใจระบบการจ ายเง นแบบ Cash management อาจทาให ล กค าไม พ งพอใจ ในการบร การ ม ผลทาให เส ยภาพล กษณ ของ กฟผ.ได (Delivery) ต อองค กร เพ อรองร บ ระบบการจ ายเง นแบบ Cash management ท กฟผ. นาเข ามาใช จ ายเง น ให ก บบ คคลภายนอกและผ ปฏ บ ต งาน (Policy) เพ อสนองนโยบายผ บร หารด านความพ งพอใจของผ ใช บร การ (Policy) 36

37 แผนการดาเน นการ (PDCA) 37

38

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information