บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office)

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office)"

Transcription

1 บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office) โปรแกรมส าเร จร ป (Package Software) ค อ ซอฟต แวร ท สร างข นเพ อใช ในส าน กงาน หร อ ส าหร บบ คลท ว ๆ ไป สร างโดยบร ษ ทท ม ความช านาญในด านน น ๆ โดยม การปร บปร งร น (Version) ของ ซอฟต แวร ให ม ประส ทธภาพส งข นอย เสมอ สามารถแบ งออกเป นประเภท ตามล กษณะหน าท การท างานได ด งน ค อ - โปรแกรมประมวลผลค า ใช ส าหร บพ มพ เอกสารรายงานหร อสร างตารางแบบต าง ๆ - โปรแกรมตารางงาน ใช ส าหร บค านวณ สร างกราฟ และจ ดการด านฐานข อม ล - โปรแกรมน าเสนอผลงาน ใช ในการน าเสนอผลงานและน าเสนอข อม ลในร แปบบสไลด - โปรแกรมจ ดการฐานข อม ล ค อ โปรแกรมท ท าหน าท ในการจ ดการฐานข อม ล - โปรแกรมเว บเพจ ใช ในการเข ยนเว บเพจเพ อใช งานในเว บไซต ของอ นเทอร เน ต - โปรแกรมส อสารระยะไกล ใช ในการต ดต อส อสารทางอ นเตอร เน ต - โปรแกรมเข ยนแบบ ใช ในการออกแบบและเข ยนแบบด านต าง ๆ เช น ช นงาน อาคาร - โปรแกรมการฟ กส ใช ในการสร างและจ ดการร ปภาพในคอมพ วเตอร - โปรแกรมเพ อความบ นเท ง ได แก เกมส ภาพยนต และเส ยงเพลงต าง ๆ สร ปโปรกรมส าเร จร ปได แก โปรแกรมท ถ กสร างข นมาเพ อให ผ ใช คอมพ วเตอร สามารถใช งานได ตรงตามว ตถ ประสงค ของผ ใช งาน ท งน ผ ใช งานไม จ าเป นต องเข ยนโปรแกรมท ซ บซ อนข นมาใหม เพ ยงแค เล อกใช งานจากเคร องม อของโปรแกรมเท าน น ป จจ บ นโปรแกรมส าเร จร ปม จ าหน ายท วโลก และได ม การ ปร บปร งโปรแกรมเพ อให รองร บก บความต องการของผ ใช งานเสมอๆ

2 2 โปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดย ไมโครซอฟท ซ งสามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟฟ ศย งม การส งเสร มให ใช บร การผ านระบบเคร องแม ข าย (Server) และ บร การผ านหน า เว บ (Web Based) ในร นใหม ๆ ของไมโครซอฟท ออฟฟ ศ เราจะเร ยกม นว า ระบบส าน กงาน (Office system) แทนแบบเก าค อ ช ดโปรแกรมส าน กงาน (Office Suite) ซ งการเร ยกว า ระบบส าน กงานจะรวมการ ท างานก บเคร องแม ข ายเอาไว ด วย ในว นท ก มภาพ นธ ค.ศ. ท ผ านมา ไมโครซอฟท ได ประกาศเร อง "ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ " ท จะเปล ยนแปลงหน าจอการใช งาน (User Interface) และ ร ปแบบไฟล แบบ XML เป นหล ก ร นเสถ ยรล าส ด ค อไมโครซอฟท ออฟฟ ศ ซ งออกจ าหน ายในว นท 30 มกราคม พ.ศ [ ] ออฟฟ ศร นแรก เก ดข นราวย ค เม อออฟฟ ศออกส ตลาด ท าให เข ามาแบ งส วนตลาดส วนหน งได อย างง ายดาย จ ดขายหล กของ ออฟฟ ศค อราคาท ถ กกว า และสามารถเล อกซ อเฉพาะท ต องการได อ กด วย โดย ร นแรกของออฟฟ ศ ประกอบไปด วย เว ร ด เอกเซล และพาวเวอร พอยท และย งม ร น "โปร (PRO)" ท จะรวม แอคเซส และ สเคสด ลพล ส เข าไปด วย ในป จจ บ นได ม การออกโปรแกรมไมโครซอฟท ออกมาเพ อให น กพ ฒนาน าไปพ ฒนาให ด ข น แต ย งไม ได วางจ าหน ายส าหร บบ คคลท วไป 1. การใช งานว นโดวส 7 ว นโดวส 7 เป นระบบปฏ บ ต การว นโดวส ต วท 7 ของสายตระก ลว นโดวส Windows 7 ใน แรกเร มเด มท ม ช อหร อรห สในการพ ฒนาว า แบล คโคมบ (Blackcomb) ต อมาถ กเปล ยนเป น เว ยนนา (Vienna) โดย Windows 7 จะถ กผล ตข นมาเพ อแก ไขข อบกพร องท เก ดข นก บ Vista ท ไม ประสบผลส าเร จ เท าท ควร ซ งค าว า 7 น าจะมาจากการเป นว นโดว ร นท 7ของไมโครซอฟต

3 1.1 เดสก ท อป (Desktop) เดสก ท อปค อพ นท หน าจอหล กท ค ณจะเห นหล งจากท ค ณเป ดคอมพ วเตอร และเข าส ระบบ Windows แล ว เดสก ท อปเป นพ นท ส าหร บให ค ณท างานเหม อนก บโต ะท างานของจร งเม อค ณเป ดโปรแกรม หร อโฟลเดอร โปรแกรมหร อโฟลเดอร เหล าน นจะปรากฏข นบนเดสก ท อป นอกจากน ค ณย งสามารถวาง ส งต าง ๆ ลงบนเดสก ท อปได เช น แฟ มและโฟลเดอร และจ ดเร ยงส งต าง ๆ น นได ตามท ค ณต องการ บางคร ง เดสก ท อปย งม ความหมายอย างกว าง ๆ ซ งรวมถ งแถบงานด วยแถบงานจะอย ท ด านล างของหน าจอโดยแถบ งานจะแสดงให ค ณเห นว าโปรแกรมใดก าล งท างานอย และช วยให ค ณสามารถสล บไปมาระหว างโปรแกรม เหล าน นได แถบงานย งม ป ม 'เร ม' ซ งค ณสามารถใช เพ อเข าถ งโปรแกรม โฟลเดอร และการต งค าของ คอมพ วเตอร ได ไอคอน ค อร ปภาพขนาดเล กท แสดงแทนแฟ ม โฟลเดอร โปรแกรม และรายการอ น ๆ เม อค ณ เร มใช งานWindowsเป นคร งแรก ค ณจะเห นไอคอนบนเดสก ท อปของค ณอย างน อยหน งไอคอน น นค อ ถ งร ไซเค ล ผ ผล ตคอมพ วเตอร ของค ณอาจเพ มไอคอนอ นไว บนเดสก ท อปได ต วอย างของไอคอนเดสก ท อป แสดงด งร ป 3 โดยการคล กสองคร งท ไอคอนเดสก ท อปจะเป นการเร มหร อเป ดรายการท ไอคอนน นแสดงแทน 1.2 ส วนประกอบของหน าต าง เม อค ณเป ดโฟลเดอร หร อไลบราร ค ณจะเห นโฟลเดอร หร อไลบราร ในหน าต าง ส วนต าง ๆ ของหน าต างน ออกแบบมาเพ อช วยน าทางค ณไปรอบ ๆ Windowsหร อช วยให ค ณท างานก บแฟ ม โฟลเดอร และไลบราร ได ง ายข น ส วนประกอบของหน าต างแสดงด งร ป

4 4 1) บานหน าต างการน าทางใช บานหน าต างน าทางเพ อเข าถ งไลบราร โฟลเดอร การค นหาท บ นท กไว และฮาร ดด สก ท งหมด ใช ส วน รายการโปรดเพ อเป ดโฟลเดอร และการค นหาท ใช บ อย และใช ส วน ไลบราร เพ อเข าถ งไลบราร ของค ณ ค ณย งสามารถขยาย คอมพ วเตอร เพ อเร ยกด โฟลเดอร และโฟลเดอร ย อย ต าง ๆ ได 2) ป ม ย อนกล บและ ไปข างหน าใช ป มย อนกล บ และป มไปข างหน า น าทางไปย ง โฟลเดอร หร อไลบราร อ นๆท ค ณเป ดไว แล วโดยไม ต องป ดหน าต างป จจ บ นป มเหล าน ท างานร วมก บแถบท อย ต วอย างเช นหล งจากใช แถบท อย เพ อเปล ยนโฟลเดอร แล ว ค ณสามารถใช ป ม ย อนกล บเพ อกล บไปย ง โฟลเดอร ก อนหน าได 3) แถบเคร องม อใช แถบเคร องม อเพ อท างานท วไป เช นการเปล ยนล กษณะท ปรากฏของแฟ ม และโฟลเดอร ของค ณ การเข ยนแฟ มลงในซ ด หร อการเร มการน าเสนอภาพน งจากร ปภาพด จ ท ลป มบนแถบ เคร องม อจะเปล ยนแปลงเพ อแสดงเฉพาะงานท เก ยวข องเท าน นต วอย างเช น ถ าค ณคล กท แฟ มร ปภาพแถบ เคร องม อจะแสดงป มท แตกต างก บป มท ปรากฏเม อค ณคล กแฟ มเพลง 4) แถบท อย ใช แถบท อย น าทางไปย งโฟลเดอร หร อไลบราร อ น ๆ หร อกล บไปย งโฟลเดอร หร อ ไลบราร ก อนหน า 5) บานหน าต างไลบราร บานหน าต างไลบราร จะปรากฏข นเฉพาะเม อค ณอย ในไลบราร เท าน น (เช นไลบราร เอกสาร) ใช บานหน าต างไลบราร เพ อก าหนดไลบราร เองหร อเพ อจ ดเร ยงแฟ มตามค ณสมบ ต อ น

5 6) ส วนห วคอล มน ใช ส วนห วของคอล มน เพ อเปล ยนว ธ การจ ดระเบ ยบแฟ มในรายการแฟ ม ต วอย างเช นค ณสามารถคล กท ด านซ ายของส วนห วคอล มน เพ อเปล ยนล าด บการแสดงแฟ มและโฟลเดอร หร อค ณสามารถคล กท ด านขวาเพ อกรองแฟ มในร ปแบบต าง ๆ ได 7) รายการแฟ มค อต าแหน งท แสดงเน อหาของโฟลเดอร หร อไลบราร ป จจ บ นถ าค ณพ มพ ลงใน กล องค นหาเพ อค นหาแฟ มจะปรากฏเฉพาะแฟ มท ตรงก บม มมองป จจ บ นของค ณ (รวมท งแฟ มในโฟลเดอร ย อย) 8) กล องค นหาพ มพ ค าหร อวล ในกล องค นหาเพ อค นหารายการในโฟลเดอร หร อไลบราร ป จจ บ นการค นหาจะเร มต นท นท ท ค ณเร มพ มพ เช น หากค ณพ มพ B แฟ มท งหมดท ม ช อข นต นด วยต วอ กษร B จะปรากฏในรายการแฟ ม 9) บานหน าต างรายละเอ ยดใช บานหน าต างแสดงรายละเอ ยดเพ อด ค ณสมบ ต ท วไปท เก ยวข อง ก บแฟ มท เล อกไว ค ณสมบ ต แฟ มค อข อม ลเก ยวก บแฟ ม เช น ผ สร างว นท เปล ยนแปลงแฟ มคร งล าส ดและ แท กท เป นค าอธ บายซ งค ณอาจเพ มให ก บแฟ มได 10) บานหน าต างแสดงต วอย างใช บานหน าต างแสดงต วอย างเพ อด เน อหาของแฟ มส วนใหญ ต วอย างเช นถ าค ณเล อกข อความอ เมล แฟ มข อความ หร อร ปภาพค ณสามารถด เน อหาได โดยไม ต องเป ดแฟ ม ในโปรแกรมถ าบานหน าต างแสดงต วอย างไม ปรากฏข น ให คล กป มบานหน าต างแสดงต วอย าง ในแถบ เคร องม อเพ อเป ดใช งาน 1.3 การท างานก บแฟ มและโฟลเดอร (File and Folder) แฟ ม ค อรายการท ม ข อม ลต าง ๆ ต วอย างเช น ข อความ ร ป หร อเพลงเม อเป ดแฟ มแฟ มจะม ล กษณะเช นเด ยวก บเอกสารข อความหร อร ปภาพท ค ณพบเห นได บนโต ะท างานหร อในต เก บเอกสารใน คอมพ วเตอร ของค ณ แฟ มจะแสดงในร ปของไอคอนซ งง ายท จะจดจ าชน ดของแฟ มด วยการด ท ไอคอน ต วอย างของแฟ มแสดงเป นไอคอนด งร ป 5 โฟลเดอร ค อคอนเทนเนอร ท ค ณสามารถใช เพ อเก บแฟ มได ถ าค ณวางเอกสารหลายพ นฉบ บบน โต ะท างานซ งเป นไปไม ได เลยท ค ณจะหาเอกสารฉบ บใดฉบ บหน งเจอเม อจ าเป นต องใช น นค อเหต ผลว า

6 ท าไมคนท วไปม กเก บเอกสารไว ในแฟ มเอกสารภายในต เก บเอกสาร โฟลเดอร ในคอมพ วเตอร ท าหน าท ใน ล กษณะเด ยวก นต วอย างของโฟลเดอร ท วไปแสดงเป นไอคอนด งร ป 6

7 7 บทท 2 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Word เป นโปรแกรมส าหร บพ มพ งานเอกสารเม อเป ดโปรแกรมจะ ปรากฏหน าต างของโปรแกรมซ งม ส วนประกอบด งน ) แท บช อแฟ มและโปรแกรม (Title bar) เป นส วนท แสดงช อของโปรแกรมและช อไฟล เอกสารท เราเร ยกใช 2) แท บเคร องม อ (Ribbon) เม อเป ดโปรแกรมมาจอย ท แท บหน าแรกให คล กแท บท ต องการ ท างานหร อเม อม งานบางงานจะม แท บบร บทเก ดข นมาเอง

8 3) แท บเคร องม อด วน (Quick Toolbar) เป นส วนท แสดงค าส งของเว ร ดท ใช บ อยๆโดยแสดงใน ร ปของป มร ปภาพหร อไอคอนโดยปกต จะม แท บเคร องม อมาตรฐานจ ดร ปแบบและร ปวาดข นมาให ก อน 4) ไม บรรท ด (Ruler) เป นส วนท แสดงมาตราส วนเช นเด ยวก บไม บรรท ดท วไปเพ อบอกระยะ ของข อความในเอกสารม ท งแนวนอนและแนวต งใช ได ท งเป นน วและเซนต เมตร 5) ต าแหน งพ มพ (Cursor) เป นเคร องหมายท บอกต าแหน งการพ มพ งาน 6) แท บสถานะ (Status bar) เป นส วนท แสดงการใช งานเอกสารขณะน นในบางภาวะการ ท างานส วนน จะแสดงค าอธ บายการท างานให ทราบด วย 7) ม มมอง/ย อขยาย (View) เราสามารถใช แท บม มมองและกล มค าส งต างๆบน Ribbon หร อใช แถบสถานะทางม มล างขวาม อ 2.1 การใช แถบเคร องม อ Ribbon 1) แท บหน าแรกเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการจ ดร ปแบบของข อความใน เอกสารได แก คล ปบอร ดแบบอ กษรย อหน าล กษณะการแก ไขเป นต น 8 2) แท บแทรกเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก หน าตาราง ภาพประกอบภาพเช อมโยงห วกระดาษและท ายกระดาษเป นต น 3) แท บเค าโครงหน ากระดาษเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก ช ด ร ปแบบต งค าหน ากระดาษพ นหล งของหน าย อหน าจ ดเร ยงเป นต น

9 4) แท บการอ างอ งเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก สารบ ญ เช งอรรถข อม ลอ างอ งและบรรณาน กรมค าอธ บายภาพด ชน เป นต น 9 5) แท บการส งจดหมายเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก สร างเร ม จดหมายเว ยนเข ยนและแทรกเขตข อม ลแสดงต วอย างผลล พธ เสร จส นเป นต นด งร ป 6) แท บตรวจทานเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก การพ ส จน อ กษรข อค ดเห นการต ดตามการเปล ยนแปลงเปร ยบเท ยบป องก นเป นต นด งร ป 7) แท บม มมองเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก ม มมองเอกสาร แสดง/ซ อนย อ/ขยายหน าต างแมโครเป นต นด งร ป 8) แท บบร บทเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก ปร บล กษณะ พ เศษเงาเส นขอบจ ดเร ยงขนาดเป นต นด งร ป

10 การเป ดไฟล เอกสาร การเป ดไฟล เอกสารใหม ม 2 ล กษณะ ค อ การสร างไฟล ใหม ก อนเป ดโปรแกรมจากต าแหน งท อย ต าง ๆ เรา สามารถสร างไฟล เอกสารใหม ได เสมอโดยคล กขวาเล อนมาท ค าส งNewเล อกค าส งเอกสาร Microsoft Office Word จะได ไฟล เอกสารใหม ในช อว า New เอกสาร Microsoft Office Word ให เราเปล ยนช อตามต องการ แล วจ งด บเบ ลคล กเป ดโปรแกรมและไฟล เอกสารใหม น

11 การเป ดโปรแกรมและไฟล เอกสารใหม ให เป ดโปรแกรม Microsoft Word จากเมน Start\All Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Word 2007 หร อคล กป มไอคอน โปรแกรม Microsoft Word จะเป ดโปรแกรมพร อมก บไฟล เอกสารใหม ในช อ Document การเป ดไฟล เอกสารเก าม 2 ล กษณะ ค อ การเป ดไฟล เอกสารเก าจากไอคอนของไฟล น นจากต าแหน งท อย ของ ไฟล เอกสารท เราเคยท างานมาแล วเราสามารถเป ดไฟล เอกสารเก าน นได เสมอโดยด บคล กไอคอนของไฟล น นซ งจะเป ดโปรแกรม Microsoft Word แล วเร ยกไฟล น นข นมาเลย การเป ดไฟล เอกสารเก าจากโปรแกรมเป นการเป ดโปรแกรม Microsoft Word ข นมาก อนจากน นให คล กป ม Office\เป ด... หร อคล กป มไอคอนเป ดบนแถบเคร องม อด วนจะได กล อง โต ตอบเป ดให คล กเล อกต าแหน งต นทางของท อย ของไฟล เอกสารคล กเล อกไฟล เอกสารท ต องการถ าย งม โฟลเดอร ย อย ๆ ต อไปอ กก ให ด บเบ ลคล กท โฟลเดอร ย อย ๆ น น

12 การบ นท กไฟล เม อเป ดโปรแกรมและพ มพ งานเอกสารหากม ความประสงค ท จะบ นท กเก บไว ในด สก ไดร ฟ สามารถปฏ บ ต ได ด งต อไปน การบ นท กไฟล เป ดใหม ในการเป ดโปรแกรมพ มพ งานใหม จะใช ช อไฟล ว า Document1 เม อต องการบ นท กไฟล ให คล กป ม Office\บ นท ก (Save) หร อบ นท กเป น (Save as) หร อให คล กป มบ นท กท เป นร ปแผ นด สก ท แถบ เคร องม อด วนก ได จะเป ดกล องโต ตอบบ นท กเป นข นมาให ไปต าแหน งท อย ท ต องการบ นท กแล วต งช อไฟล ในช องช อแฟ มจะบ นท กชน ดเป นเอกสาร Word 2007 (*.docx) หากต องการเปล ยนชน ดของไฟล ให คล ก เล อกท ช องเก บเป นชน ดเปล ยนชน ดเป นเอกสารท ต องการเช นเปล ยนชน ดเป นเอกสาร Word (*.doc) เสร จแล วคล กป มบ นท ก

13 2.3.2 การบ นท กไฟล เก า เม อเป ดงานเก าข นมาพ มพ งานแล วต องการท จะบ นท กไฟล สามารถด าเน นการได 4 ร ปแบบตามความประสงค ของเราด งน การบ นท กไฟล เก าในท อย และช อเด มให คล กป ม Office\บ นท ก (Save) เล อกค าส งบ นท กหร อคล กป มบ นท กท เป นร ปแผ นด สก แถบเคร องม อด วนก ได การบ นท กไฟล เก าในท อย ใหม แต ช อเด มให คล กป ม Office\ บ นท กเป น (Save as) จะเป ดกล องโต ตอบบ นท กเป นข นมาให ไปต าแหน งท อย ท ต องการบ นท กแล วคล กป มบ นท ก การบ นท กไฟล เก าในท อย เด มแต ช อใหม ให คล กป ม Office\ บ นท กเป น (Save as) จะเป ดกล องโต ตอบบ นท กเป นข นมาให เปล ยนช อไฟล ในช องช อแฟ มแล วคล กป มบ นท ก การบ นท กไฟล เก าในท อย ใหม แต ช อใหม ให คล กป ม Office\ บ นท กเป น (Save as) จะเป ดกล องโต ตอบบ นท กเป นข นมาให ไปต าแหน งท อย ท ต องการบ นท กแล วเปล ยนช อไฟล ใน ช องช อแฟ มเสร จแล วคล กป มบ นท ก 2.4 การลบไฟล นอกจากการลบไฟล จากหน าต างว นโดวส โดยปกต แล วย งสามารถลบได จากการเป ดงาน เอกสารได ด วยโดยคล กป ม Office\เล อกค าส งเป ดแล วไปต าแหน งท อย ของไฟล ท ต องการลบแล วเล อกช อ ไฟล ท ต องการจะลบกดแป น Delete หร อคล กขวาท ช อไฟล น นแล วเล อก Delete จากน นจะม การให ค าย นย น ว าจะลบแน นอนให คล กตอบ Yes เพ อย นย นแล วจ งยกเล กออกไปหร อเล อกไฟล อ นท จะเป ดท างานต อไปแต ลบได คร งละไฟล 13

14 2.5 การป ดไฟล เป นการป ดเฉพาะไฟล ท เป ดข นมาพ มพ งานม ได ป ดโปรแกรมเว ร ดด วยให คล กป ม Office\ เล อกค าส งป ดถ าย งไม ได บ นท กจะเป ดกล องโต ตอบค าเต อนว าต องการบ นท กก อนป ดหร อไม หากบ นท กให คล กป มใช หากไม ต องการบ นท กคล กป มไม ใช แต ถ าต องการกล บไปพ มพ งานต อไปอ กคล กป มยกเล กด งร ป 14

15 15 บทท 3 การใช งานโปรแกรม MicrosoftExcel โปรแกรมMicrosoft Excel เป นโปรแกรมท อ านวยความสะดวกในการท างานเก ยวก บการพ มพ งานตารางการค านวณข อม ลและฐานข อม ล Excel 2007 ม ส วนต ดต อผ ใช โฉมใหม ม แม แบบใหม แถบ เคร องม อต างๆและม ค ณล กษณะใหม ท สามารถสร างประส ทธ ผลงานได อย างรวดเร วเม อเป ดโปรแกรมจะ ปรากฏหน าต างของโปรแกรมซ งม ส วนประกอบด งน 1) แถบช อเร อง (Title bar) เป นส วนท แสดงช อของโปรแกรมและช อไฟล สม ดงานท เรา เร ยกใช 2) แถบเคร องม อ Ribbon เป นส วนท แสดงค าส งต างๆแบ งออกเป นแท บ ๆ แท บในแต ละแท บ จะม กล มช อ/ ช ดค าส งอย ด านล างนอกจากน หากไม ใช งานสามารถย อ Ribbon ได อ กด วย

16 3) แถบเคร องม อด วน (Tool bar) เป นส วนท แสดงค าส งของเว ร ดท ใช บ อย ๆโดยแสดงในร ป ของป มร ปภาพหร อไอคอนโดยปกต จะม แท บเคร องม อมาตรฐานจ ดร ปแบบและร ปวาดข นมาให ก อน 4) แถบส ตรเป นแถบเคร องม อท ม พ นท ใช งานอย 3 ส วนค อด านซ ายเป นท ใช ในการแสดง ต าแหน งเซลล หร ออ างอ งเซลล ท งน เม อพ มพ เคร องหมาย = หร อคล กป มเคร องหมายfxท ต าแหน งเซลล หร อ อ างอ งเซลล น จะเปล ยนเป นช อส ตรหร อฟ งก ช นและการใช ส ตรท ใช ในเร วๆน ถ ดไปเป นป มเคร องหมาย กากบาทใช ยกเล กป มเคร องหมายถ กใช ป อนค าและป มเคร องหมายfx ใช แทรกฟ งก ช นช องพ นท ด านขวาส ด เป นท ท แสดงข อความต วเลขและส ตรท อย เบ องหล งต วเลข 5) แถบสถานะ (Status bar) เป นแถบด านล างส ดของหน าต างซ งแบ งพ นท ออกเป น 2 ส วนค อ ส วนซ ายเป นส วนท แสดงการใช งานขณะน นเช นการค ดลอกและการพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ เป นต น 6) แผ นงานหร อช ท (Sheet) เป นพ นท ท างานของสม ดงานในแต ละสม ดงานจะม ก แผ นงานก ได โดยโปรแกรมได ให มา 3 แผ นงานก อนซ งสามารถเพ มได โดยใช เมน ล ดท แผ นงานเล อกแทรก...\แผ นงาน หร อคล กแผ นงานท าย (ป มแทรกแผ นงาน) หร อกดแป น Shift + F11 ซ งในแผ นงานหน งๆจะม ล กษณะเป น ตาราง 7) ต าแหน งของเซลล ท จะพ มพ งาน 8) ช อคอล มน 9) เลขแถว 10) ป มเล อนแผ นงาน 11) ม มมอง/ย อขยาย 3.1 การใช แถบเคร องม อ Ribbon 1) แท บหน าแรกเป นแท บแรกท ให มาเม อเป ดโปรแกรม/งานเข ามาซ งจะเป นค าส งมาตรฐานท จ าเป นต องใช งานบ อยๆม กล มค าส งได แก คล ปบอร ดแบบอ กษรการจ ดแนวต วเลขล กษณะเซลล และการ แก ไขเป นต น 16 2) แท บแทรกเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการแทรกงานต างๆได แก ตารางภาพประกอบ แผนภ ม การเช อมโยงและข อความเป นต น

17 17 3) แท บเค าโครงหน ากระดาษเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการหน ากระดาษต างๆ ได แก ช ดร ปแบบต งค าหน ากระดาษปร บพอด ต วเล อกของแผ นงานและจ ดเร ยงเป นต น 4) แท บส ตรเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการเก ยวก บส ตรหร อฟ งก ช นต างๆได แก ไลบราร ฟ งก ช นช อท ก าหนดตรวจสอบส ตรและการค านวณเป นต น 5) แท บข อม ลเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการข อม ลต างๆได แก ร บข อม ลภายนอก การเช อมต อเร ยงล าด บและกรองเคร องม อข อม ลและเค าร างเป นต น 6) แท บตรวจทานเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการตรวจทานพ ส จน อ กษรสร างข อค ดเห น และการเปล ยนแปลง

18 18 7) แท บม มมองเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการม มมองของหน ากระดาษ/แผ นงาน/ สม ดงานได แก ม มมองสม ดงานแสดง/ซ อนย อ/ขยายหน าต างและแมโครเป นต น 8) แท บค าส งตามบร บทเป นแท บเคร องม อท เก ดข นมาตามสถานการณ งานท ท าอย ในขณะน น และอาจม แท บเด ยวหร อหลายแท บก ได ในร ปเป นต วอย างของแถบเคร องม อ PivotTable ม 2 แท บค อต วเล อก และออกแบบ

19 การเป ดไฟล เอกสาร การเป ดไฟล เอกสารใหม ม 2 ล กษณะ ค อ จากป มเมน เร ม Start\All Programs\สร างเอกสาร Microsoft Office จะ เป ดกล องโต ตอบ New Office Document สามารถเป ดเป นสม ดงานเปล าหร อสม ดงานจากแม แบบก ได

20 20 Excel จากป มเมน เร ม Start\All Programs\Microsoft Office\Microsoft Office การเป ดไฟล เอกสารเก าม 5 ล กษณะ ค อ จากป มเมน เร ม Start\All Programs\เป ดเอกสาร Microsoft Office จะ เป ดกล องโต ตอบ Open Office Document แล วเล อกแฟ มสม ดงานท ต องการ

21 จากป มเมน เร ม Start\Recent Items\แฟ มสม ดงานเก า แฟ มเอกสารล าส ด จากหน าต างโปรแกรม Excel 2007 คล กท ป ม Office จะเป ดเมน ให เล อก

22 22 เป ดจะเป ดกล องโต ตอบ จากหน าต างโปรแกรม Excel 2007 คล กท ป ม Office เล อกรายการ จากหน าต างโปรแกรม Windows Explorer ไปท ท เก บแฟ มสม ด งานแล วด บเบ ลคล กเร ยกแฟ มสม ดงานเก าออกมา

23 3.3 การบ นท กไฟล เอกสาร สามารถใช เมน บ นท กในการจ ดเก บงานต างๆท อย ในสม ดงานอย างรวดเร วถ าเป นการสร าง สม ดงานใหม การบ นท กจะต องไปท ท ต องการจ ดเก บและต งช อสม ดงานรวมท งสามารถท จะเปล ยนชน ดของ แฟ มได ด วยส วนการบ นท กในสม ดงานเด มจะเป นการจ ดเก บอย างรวดเร วในท เก บเด มและช อเด ม การพ มพ ไฟล เอกสาร สามารถใช เมน พ มพ เพ อพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ ม ท งพ มพ แล วไปต งค าต วเล อกต าง ๆ พ มพ ด วนอย างรวดเร วและแสดงต วอย างก อนพ มพ

24 การป ดไฟล เอกสาร สามารถใช เมน ป ดเพ อป ดสม ดงานท ก าล งเป ดใช งานอย ได

25 25 บทท การใช งานโปรแกรม MicrosoftPowerPoint โปรแกรม MicrosoftPowerPointใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต าง ๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น เม อเป ด โปรแกรมจะปรากฏหน าต างของโปรแกรมซ งม ส วนประกอบด งน 1) แถบช อเร อง (Title bar) เป นส วนท แสดงช อของโปรแกรมและช อไฟล สม ดงานท เราเร ยกใช 2) แถบเคร องม อ Ribbon เป นส วนท แสดงค าส งต าง ๆ แบ งออกเป นแท บๆแท บในแต ละแท บ จะม กล มช อ/ ช ดค าส งอย ด านล างนอกจากน หากไม ใช งานสามารถย อ Ribbon ได อ กด วย 3) แถบเคร องม อด วน (Quick Toolbar) เป นส วนท แสดงค าส งของเว ร ดท ใช บ อย ๆโดยแสดงใน ร ปของป มร ปภาพหร อไอคอนโดยปกต จะม แท บเคร องม อมาตรฐานจ ดร ปแบบและร ปวาดข นมาให ก อน

26 4) แท บสล บม มมอง ใช สล บการแสดงต วอย างสไลด แบบย อ และแสดงข อความเค าร างใน สไลด แต ละแผ น 5) พ นท สไลด เป นพ นท ในการน าเสนอส วนของการแสดงผลต าง ๆ 6) แถบสถานะ (Status bar) เป นแถบด านล างส ดของหน าต างซ งแบ งพ นท ออกเป น 2 ส วนค อ ส วนซ ายเป นส วนท แสดงการใช งานขณะน นเช นการค ดลอกและการพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ เป นต น และส วนขวาแสดงม มมอง 7) ม มมอง/ย อขยาย 4.1 การใช แถบเคร องม อ Ribbon 1) แท บหน าแรกเป นแท บแรกท ให มาเม อเป ดโปรแกรม/งานเข ามาซ งจะเป นค าส งมาตรฐานท จ าเป นต องใช งานบ อย ๆ ม กล มค าส งได แก คล ปบอร ดแบบอ กษรการจ ดแนวต วเลขการก าหนดเค าโครงและ สร างภาพน งเป นต น 26 2) แท บแทรกเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการแทรกงานต าง ๆ ได แก ว ด โอ เส ยง ตาราง ภาพประกอบแผนภ ม การเช อมโยงและข อความเป นต น 3) แท บออกแบบเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการหน ากระดาษต าง ๆ ได แก ช ด ร ปแบบสไดล ต งค าหน ากระดาษล กษณะพ นหล ง เป นต น

27 4) แท บภาพเคล อนไหวเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการเก ยวก บ ล กษณะของการ เปล ยนหน าสไลด การท าภาพเคล อนไหวแบบก าหนดเอง การต งเวลา และ การใส เส ยง เป นต น 27 5) แท บการน าเสนอภาพน งเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการต งค าการน าเสนอภาพน งต าง ๆ 6) แท บตรวจทานเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการตรวจทานพ ส จน อ กษรสร างข อค ดเห น และการเปล ยนแปลง 7) แท บม มมองเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการม มมองของหน ากระดาษ/ภาพน ง ได แก ม มมองปกต ต นแบบภาพน ง ไม บรรท ดแสดง/ซ อนย อ/ขยายหน าต างและแมโครเป นต น 8) แท บค าส งตามบร บทเป นแท บเคร องม อท เก ดข นมาตามสถานการณ งานท ท าอย ในขณะน น และอาจม แท บเด ยวหร อหลายแท บก ได ในร ปเป นต วอย างของแถบเคร องม อร ปแบบใช จ ดการต วอ กษร ใส ส ร ปภาพ และการจ ดเร ยง เป นต น

28 การสร างงานน าเสนอใหม สามารถสร างได 2 แบบค อ สร างแบบ New Blank Presentation จากหน าต างโปรแกรมให คล กท ป ม Office เล อกค าส ง New จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Template ท ห วข อ Blank and recent เล อกค าส ง Blank Presentation คล กป ม Create สร างจาก Template (ต นแบบ) เป นการสร างงาน Presentation โดยม พ นสไลด สวยงามให เล อกใช จากหน าต างโปรแกรมให คล กท ป ม Office เล อกค าส ง Newจะปรากฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Templateเล อกค าส ง Installed Template หร อ Installed Themes ก ได เล อกแบบ ท ต องการและค ลกป ม Create

29 การบ นท กไฟล เอกสาร เม อต องการบ นท กไฟล ให คล กท ป ม Save คล กป ม Office เล อกค าส ง บ นท ก บนแถบเคร องม อด วน (Quick Toolbar) หร อ 4.4 การพ มพ งานน าเสนอ สามารถใช เมน พ มพ เพ อพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ 1) พ มพ : ส งพ มพ โดยก าหนดต วเล อกการพ มพ ได 2) พ มพ ด วน : ส งพ มพ แบบรวดเร วตามค าการพ มพ พ นฐานท ต งไว 3) แสดงต วอย างก อนพ มพ : ขอด ต วอย างงานก อนพ มพ พร อมปร บแต งค าการพ มพ ได

30 การป ดไฟล เอกสาร สามารถใช เมน ป ดเพ อป ดสม ดงานท ก าล งเป ดใช งานอย ได

31 31 ก จกรรมท ายบทเร ยน ให ผ เร ยนปฏ บ ต ตามข อก าหนดด งต อไปน 1. ต งค าหน ากระดาษเป นแนวต ง ขนาดกระดาษ A4 2. ก าหนดหน วยว ดไม บรรท ดเป นน ว 3. ต งค าขอบกระดาษ ด านบน- ด านซ าย=. น ว ด านล าง-ด านขวา = น ว 4. ก าหนดการใส เลขหน าท ท ายกระดาษ และไม อน ญาตให แสดงเลขหน าในหน าแรก 5. พ มพ ข อความแล วให ก าหนดให เป น ต วเอน ต วหนา ข ดเส นใต 6. น าเสนอผลงานด วยโปรแกรม MicrosoftPowerPoint 7. แสดงว ธ การบวกเลขด วยโปรแกรม MicrosoftExcel 8. ให สร างโฟลเดอร ข นใหม แล วบ นท กงานท ท าแล วลงในโฟลเดอร

32 32 แบบทดสอบหล งเร ยน ค าช แจง แบบทดสอบช ดน เป นแบบต วเล อก 4 ต วเล อก จงเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. โปรแกรม Microsoft Word จ ดเป นโปรแกรมประเภทใด ก. ค านวน ข. พ มพ เอกสาร ค. วาดร ป ง. จ ดร ปแบบเอกสาร 2. โปรแกรม Microsoft Word ท น กเร ยนใช ในห องเร ยนคอมพ วเตอร เป นเวอร ช นใด ก. Microsoft Word 97 ข. Microsoft Word 2000 ค. Microsoft Word 2003 ง. Microsoft Word ข อใดเร ยงล าด บการเร มงาน Word ได ถ กต อง ก. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word ข. Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office ค. Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word ง. Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office 4. ป ม Start อย บนส วนใด ก. Desktop ข. Taskbar ค. Icon ง. Title bar

33 33 5. ข อใดค อความหมายของค าว าเดสก ทอป (Desktop) ก. แถบส เทาท อย ด านล างของจอภาพ ข. ใช บรรจ รายการต าง ๆ ของว นโดวส ค. โต ะท างานท ม อ ปกรณ ท ใช ในการท างานต าง ๆ วางอย ง. พ นท ส เหล ยมท อย ม มล างด านซ ายของจอภาพ 6. ข อใดค อหน าท ของการแถบสถานะ (Status Bar) บนหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 ก. แสดงว นท และเวลาของระบบ ข. แสดงสถานการณ ใช งานต าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Word 2007 ในขณะน น ค. แสดงช อโปรแกรมและช อแฟ มเอกสารท ก าล งเป ดใช งานอย ง. แสดงความกว างยาวของเอกสาร 7. เม อเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word 2007 แล วปรากฎว าหน าต างของโปรแกรมไม แสดงแถบเคร องม อ มาตรฐาน ม ว ธ การปฏ บ ต อย างไร ก. คล กเมาส ท เมน ม มมอง > มาตรฐาน > แถบเคร องม อ ข. คล กเมาส ท เมน ม มมอง > แถบเคร องม อ > มาตรฐาน ค. คล กเมาส ท เมน แทรก > แถบเคร องม อ > มาตรฐาน ง. คล กเมาส ท เมน ร ปแบบ > แถบเคร องม อ > มาตรฐาน 8. "Save" เป นค าส งใช ท าอะไร ก. บ นท กแฟ มข อม ล ข. เป ดแฟ มข อม ล ค. แก ไขแฟ มข อม ล ง. ลบแฟ มข อม ล

34 34 9. ชน ดของแฟ มข อม ลท จ ดเก บใน Microsoft Word จะม นามสก ลเป นอะไร ก. Word.bmp ข. Word.txt ค. Word.xls ง. Word.doc 10. เม อเราแก ไขเอกสารเสร จเร ยบร อยแล ว ถ าต องการบ นท กลงด สก โดยใช ช อแฟ มใหม จะต องใช ค าส งใด ก. บ นท ก ข. บ นท กเป น ค. บ นท กเป น HTML ง. ถ กท กข อ 11. ถ าหากสามารถบ นท กข อม ลได แล วจะม ส งใดปรากฏให ทราบ ก. ม ข อความปรากฏบนจอภาพ ข. ม ช อท อย บนด สก ค. ม ช อไฟล หร อแฟ มท แถบช อเร อง ง. ไม ม อะไรแสดงให ร ต องไปเป ดด ในเคร องเอง 12. กล มของแฟ มท ม ความเก ยวข องก นและถ กจ ดว ารวบรวมไว ด วยก น เร ยกว าอะไร ก. แฟ มข อม ล ข. ไดเรกทอร ค. ไอคอน ง. โฟลเดอร 13. ค าส งท ใช เป ดแฟ มข อม ลใหม ค ออะไร ก. บ นท ก ข. บ นท กเป น ค. สร างเอกสารเปล า ง. เป ด

35 การเป ดแฟ มข อม ลใหม เพ อประโยชน อะไร ก. น าข อม ลมาแก ไข ข. สร างเอกสารใหม มาใช ค. เป ดเอกสารหน าใหม ง. น าเอกสารไปเก บไว ในฮาร ดด สก 15. ข อใดเป นล าด บข นตอนการในการเปล ยนหน วยว ดบนแบบไม บรรท ดจากเซนต เมตรเป นน ว ก. จากเมน เคร องม อ เล อก ต วเล อก เล อก ท วไป ในส วนหน วยว ดใช เมาส คล กเล อกเปล ยนจาก เซนต เมตรเป นน ว ข. จากเมน เคร องม อ เล อก ต วเล อก เล อก แก ไข ในส วนหน วยว ดใช เมาส คล กเล อกเปล ยนจาก เซนต เมตรเป นน ว ค. จากเมน ร ปแบบ เล อก ต วเล อก เล อก ท วไป ในส วนหน วยว ดใช เมาส คล กเล อกเปล ยนจาก เซนต เมตรเป นน ว ง.จากเมน ร ปแบบ เล อก ต วเล อก เล อก แก ไข ในส วนหน วยว ดใช เมาส คล กเล อกเปล ยนจาก เซนต เมตรเป นน ว 16. ค าส งใดท ใช ในการต งค าหน ากระดาษ ก. แฟ ม > ต งค าหน ากระดาษ ข. แก ไข > ต งค าหน ากระดาษ ค. ม มมอง > ต งค าหน ากระดาษ ง. ร ปแบบ > ต งค าหน ากระดาษ 17. ต วหน งส อหร อ FONT ท เป นภาษาไทยม กจะม ช อต อท ายว าอย างไร ก. IPC ข. UPC ค. PCU ง. CPU

36 ข อใดเป นป มท ให คอมพ วเตอร ท าตามค าส ง ก. Back space ข. Spacebar ค. Num Lock ง. Enter 19. ข อใดเป นแป นท ยาวท ส ด และท าหน าท เว นวรรค ก. Home ข. Enter ค. Spacebar ง. Backspace 20. ถ าไฟต ดแสดงว าแป นช ดน เป นต วเลข ก. Home ข. End ค. Num Lock ง. Caps Lock

37 37 เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน.ง..ก..ข..ข..ค..ข..ก..ข..ง..ค..ง..ข..ง..ก..ก..ข..ค..ค..ก..ค. เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน 1.ข 2.ง 3.ก.ข. 5.ข 6.ค 7.ข 8.ก.ง. 10.ข 11.ค 12.ง.ง..ก..ก. 16.ก..ข..ค..ค..ค.

38 38 คณะผ จ ดท า คณะท ปร กษา 1. ศาสตราจารย ดร.บ ญท น ดอกไธสง ท ปร กษาร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ 2. นายประเสร ฐ บ ญเร อง เลขาธ การ กศน. 3. นายช ยยศ อ มส วรรณ รองเลขาธ การ กศน. 4. นางว ทน จ นทร โอก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาส อการเร ยนการสอน 5. นางช ล พร ผาต น นนาท ผ เช ยวชาญเฉพาะด านเผยแพร ทางการศ กษา 6. นางศ ทธ น งามเขตต ผ อ านวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน คณะผ เข ยน/เร ยบเร ยง/บรรณาธ การ คร งท 1. นายโยธ น หอมตระก ล สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลพระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง 2. นายธนากร พ ฒนคร รองผ อ านวยการโรงเร ยนสตร ว ทยา 3. นายส รพงษ ไชยวงศ ผ อ านวยการส าน กงาน กศน.จ งหว ดนครสวรรค 4. นายปร ชา จ นทรมณ ผ อ านวยการสถาบ น กศน.ภาคตะว นออก 5. นายนรา เหล าว ชยา ผ อ านวยการส าน กงาน กศน.จ งหว ดเช ยงใหม 6. นายส ภาพ เม องน อย กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 7. นางสาวนภาพร อมรเดชาว ฒน กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน คร งท 1. นายโยธ น หอมตระก ล สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลพระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง 2. ดร.สมศ กด ม ตะถะ สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลพระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง 3. นายธนากร พ ฒนคร รองผ อ านวยการโรงเร ยนสตร ว ทยา 4. นายส พจน มงคลพ ชญร กษ ส าน กงาน กศน.จ งหว ดสระบ ร 5. นายบ ญส ง ทองเช อม ผ อ านวยการ กศน.อ าเภอเม อง งหว ดขอนแก น 6. นายว ร ตน คงด ส าน กงาน กศน.จ งหว ดเช ยงใหม

39 39 คร งท 1. นายโยธ น หอมตระก ล สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลพระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง 2. ดร.สมศ กด ม ตะถะ สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลพระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง 3. นายธนากร พ ฒนคร รองผ อ านวยการโรงเร ยนสตร ว ทยา 4. นายส พจน มงคลพ ชญร กษ ส าน กงาน กศน.จ งหว ดสระบ ร 5. นายบ ญส ง ทองเช อม ผ อ านวยการ กศน.อ าเภอเม อง งหว ดขอนแก น 6. นายว ร ตน คงด ส าน กงาน กศน.จ งหว ดเช ยงใหม คณะจ ดท าร ปเล ม/ออกแบบปก 1. นายส รพงษ ม นมะโน กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 2. นายศ ภโชค ศร ร ตนศ ลป กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 3. นางสาววรรณพร ป ทมานนท กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 4. นางสาวส ลาง เพ ชรสว าง กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 5. นางสาวเพชร นทร เหล องจ ตว ฒนา กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 6. นางสาวอล ศรา บ านช กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information