บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office)"

Transcription

1 บทท 1 ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ป (Ms.-Office) โปรแกรมส าเร จร ป (Package Software) ค อ ซอฟต แวร ท สร างข นเพ อใช ในส าน กงาน หร อ ส าหร บบ คลท ว ๆ ไป สร างโดยบร ษ ทท ม ความช านาญในด านน น ๆ โดยม การปร บปร งร น (Version) ของ ซอฟต แวร ให ม ประส ทธภาพส งข นอย เสมอ สามารถแบ งออกเป นประเภท ตามล กษณะหน าท การท างานได ด งน ค อ - โปรแกรมประมวลผลค า ใช ส าหร บพ มพ เอกสารรายงานหร อสร างตารางแบบต าง ๆ - โปรแกรมตารางงาน ใช ส าหร บค านวณ สร างกราฟ และจ ดการด านฐานข อม ล - โปรแกรมน าเสนอผลงาน ใช ในการน าเสนอผลงานและน าเสนอข อม ลในร แปบบสไลด - โปรแกรมจ ดการฐานข อม ล ค อ โปรแกรมท ท าหน าท ในการจ ดการฐานข อม ล - โปรแกรมเว บเพจ ใช ในการเข ยนเว บเพจเพ อใช งานในเว บไซต ของอ นเทอร เน ต - โปรแกรมส อสารระยะไกล ใช ในการต ดต อส อสารทางอ นเตอร เน ต - โปรแกรมเข ยนแบบ ใช ในการออกแบบและเข ยนแบบด านต าง ๆ เช น ช นงาน อาคาร - โปรแกรมการฟ กส ใช ในการสร างและจ ดการร ปภาพในคอมพ วเตอร - โปรแกรมเพ อความบ นเท ง ได แก เกมส ภาพยนต และเส ยงเพลงต าง ๆ สร ปโปรกรมส าเร จร ปได แก โปรแกรมท ถ กสร างข นมาเพ อให ผ ใช คอมพ วเตอร สามารถใช งานได ตรงตามว ตถ ประสงค ของผ ใช งาน ท งน ผ ใช งานไม จ าเป นต องเข ยนโปรแกรมท ซ บซ อนข นมาใหม เพ ยงแค เล อกใช งานจากเคร องม อของโปรแกรมเท าน น ป จจ บ นโปรแกรมส าเร จร ปม จ าหน ายท วโลก และได ม การ ปร บปร งโปรแกรมเพ อให รองร บก บความต องการของผ ใช งานเสมอๆ

2 2 โปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดย ไมโครซอฟท ซ งสามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟฟ ศย งม การส งเสร มให ใช บร การผ านระบบเคร องแม ข าย (Server) และ บร การผ านหน า เว บ (Web Based) ในร นใหม ๆ ของไมโครซอฟท ออฟฟ ศ เราจะเร ยกม นว า ระบบส าน กงาน (Office system) แทนแบบเก าค อ ช ดโปรแกรมส าน กงาน (Office Suite) ซ งการเร ยกว า ระบบส าน กงานจะรวมการ ท างานก บเคร องแม ข ายเอาไว ด วย ในว นท ก มภาพ นธ ค.ศ. ท ผ านมา ไมโครซอฟท ได ประกาศเร อง "ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ " ท จะเปล ยนแปลงหน าจอการใช งาน (User Interface) และ ร ปแบบไฟล แบบ XML เป นหล ก ร นเสถ ยรล าส ด ค อไมโครซอฟท ออฟฟ ศ ซ งออกจ าหน ายในว นท 30 มกราคม พ.ศ [ ] ออฟฟ ศร นแรก เก ดข นราวย ค เม อออฟฟ ศออกส ตลาด ท าให เข ามาแบ งส วนตลาดส วนหน งได อย างง ายดาย จ ดขายหล กของ ออฟฟ ศค อราคาท ถ กกว า และสามารถเล อกซ อเฉพาะท ต องการได อ กด วย โดย ร นแรกของออฟฟ ศ ประกอบไปด วย เว ร ด เอกเซล และพาวเวอร พอยท และย งม ร น "โปร (PRO)" ท จะรวม แอคเซส และ สเคสด ลพล ส เข าไปด วย ในป จจ บ นได ม การออกโปรแกรมไมโครซอฟท ออกมาเพ อให น กพ ฒนาน าไปพ ฒนาให ด ข น แต ย งไม ได วางจ าหน ายส าหร บบ คคลท วไป 1. การใช งานว นโดวส 7 ว นโดวส 7 เป นระบบปฏ บ ต การว นโดวส ต วท 7 ของสายตระก ลว นโดวส Windows 7 ใน แรกเร มเด มท ม ช อหร อรห สในการพ ฒนาว า แบล คโคมบ (Blackcomb) ต อมาถ กเปล ยนเป น เว ยนนา (Vienna) โดย Windows 7 จะถ กผล ตข นมาเพ อแก ไขข อบกพร องท เก ดข นก บ Vista ท ไม ประสบผลส าเร จ เท าท ควร ซ งค าว า 7 น าจะมาจากการเป นว นโดว ร นท 7ของไมโครซอฟต

3 1.1 เดสก ท อป (Desktop) เดสก ท อปค อพ นท หน าจอหล กท ค ณจะเห นหล งจากท ค ณเป ดคอมพ วเตอร และเข าส ระบบ Windows แล ว เดสก ท อปเป นพ นท ส าหร บให ค ณท างานเหม อนก บโต ะท างานของจร งเม อค ณเป ดโปรแกรม หร อโฟลเดอร โปรแกรมหร อโฟลเดอร เหล าน นจะปรากฏข นบนเดสก ท อป นอกจากน ค ณย งสามารถวาง ส งต าง ๆ ลงบนเดสก ท อปได เช น แฟ มและโฟลเดอร และจ ดเร ยงส งต าง ๆ น นได ตามท ค ณต องการ บางคร ง เดสก ท อปย งม ความหมายอย างกว าง ๆ ซ งรวมถ งแถบงานด วยแถบงานจะอย ท ด านล างของหน าจอโดยแถบ งานจะแสดงให ค ณเห นว าโปรแกรมใดก าล งท างานอย และช วยให ค ณสามารถสล บไปมาระหว างโปรแกรม เหล าน นได แถบงานย งม ป ม 'เร ม' ซ งค ณสามารถใช เพ อเข าถ งโปรแกรม โฟลเดอร และการต งค าของ คอมพ วเตอร ได ไอคอน ค อร ปภาพขนาดเล กท แสดงแทนแฟ ม โฟลเดอร โปรแกรม และรายการอ น ๆ เม อค ณ เร มใช งานWindowsเป นคร งแรก ค ณจะเห นไอคอนบนเดสก ท อปของค ณอย างน อยหน งไอคอน น นค อ ถ งร ไซเค ล ผ ผล ตคอมพ วเตอร ของค ณอาจเพ มไอคอนอ นไว บนเดสก ท อปได ต วอย างของไอคอนเดสก ท อป แสดงด งร ป 3 โดยการคล กสองคร งท ไอคอนเดสก ท อปจะเป นการเร มหร อเป ดรายการท ไอคอนน นแสดงแทน 1.2 ส วนประกอบของหน าต าง เม อค ณเป ดโฟลเดอร หร อไลบราร ค ณจะเห นโฟลเดอร หร อไลบราร ในหน าต าง ส วนต าง ๆ ของหน าต างน ออกแบบมาเพ อช วยน าทางค ณไปรอบ ๆ Windowsหร อช วยให ค ณท างานก บแฟ ม โฟลเดอร และไลบราร ได ง ายข น ส วนประกอบของหน าต างแสดงด งร ป

4 4 1) บานหน าต างการน าทางใช บานหน าต างน าทางเพ อเข าถ งไลบราร โฟลเดอร การค นหาท บ นท กไว และฮาร ดด สก ท งหมด ใช ส วน รายการโปรดเพ อเป ดโฟลเดอร และการค นหาท ใช บ อย และใช ส วน ไลบราร เพ อเข าถ งไลบราร ของค ณ ค ณย งสามารถขยาย คอมพ วเตอร เพ อเร ยกด โฟลเดอร และโฟลเดอร ย อย ต าง ๆ ได 2) ป ม ย อนกล บและ ไปข างหน าใช ป มย อนกล บ และป มไปข างหน า น าทางไปย ง โฟลเดอร หร อไลบราร อ นๆท ค ณเป ดไว แล วโดยไม ต องป ดหน าต างป จจ บ นป มเหล าน ท างานร วมก บแถบท อย ต วอย างเช นหล งจากใช แถบท อย เพ อเปล ยนโฟลเดอร แล ว ค ณสามารถใช ป ม ย อนกล บเพ อกล บไปย ง โฟลเดอร ก อนหน าได 3) แถบเคร องม อใช แถบเคร องม อเพ อท างานท วไป เช นการเปล ยนล กษณะท ปรากฏของแฟ ม และโฟลเดอร ของค ณ การเข ยนแฟ มลงในซ ด หร อการเร มการน าเสนอภาพน งจากร ปภาพด จ ท ลป มบนแถบ เคร องม อจะเปล ยนแปลงเพ อแสดงเฉพาะงานท เก ยวข องเท าน นต วอย างเช น ถ าค ณคล กท แฟ มร ปภาพแถบ เคร องม อจะแสดงป มท แตกต างก บป มท ปรากฏเม อค ณคล กแฟ มเพลง 4) แถบท อย ใช แถบท อย น าทางไปย งโฟลเดอร หร อไลบราร อ น ๆ หร อกล บไปย งโฟลเดอร หร อ ไลบราร ก อนหน า 5) บานหน าต างไลบราร บานหน าต างไลบราร จะปรากฏข นเฉพาะเม อค ณอย ในไลบราร เท าน น (เช นไลบราร เอกสาร) ใช บานหน าต างไลบราร เพ อก าหนดไลบราร เองหร อเพ อจ ดเร ยงแฟ มตามค ณสมบ ต อ น

5 6) ส วนห วคอล มน ใช ส วนห วของคอล มน เพ อเปล ยนว ธ การจ ดระเบ ยบแฟ มในรายการแฟ ม ต วอย างเช นค ณสามารถคล กท ด านซ ายของส วนห วคอล มน เพ อเปล ยนล าด บการแสดงแฟ มและโฟลเดอร หร อค ณสามารถคล กท ด านขวาเพ อกรองแฟ มในร ปแบบต าง ๆ ได 7) รายการแฟ มค อต าแหน งท แสดงเน อหาของโฟลเดอร หร อไลบราร ป จจ บ นถ าค ณพ มพ ลงใน กล องค นหาเพ อค นหาแฟ มจะปรากฏเฉพาะแฟ มท ตรงก บม มมองป จจ บ นของค ณ (รวมท งแฟ มในโฟลเดอร ย อย) 8) กล องค นหาพ มพ ค าหร อวล ในกล องค นหาเพ อค นหารายการในโฟลเดอร หร อไลบราร ป จจ บ นการค นหาจะเร มต นท นท ท ค ณเร มพ มพ เช น หากค ณพ มพ B แฟ มท งหมดท ม ช อข นต นด วยต วอ กษร B จะปรากฏในรายการแฟ ม 9) บานหน าต างรายละเอ ยดใช บานหน าต างแสดงรายละเอ ยดเพ อด ค ณสมบ ต ท วไปท เก ยวข อง ก บแฟ มท เล อกไว ค ณสมบ ต แฟ มค อข อม ลเก ยวก บแฟ ม เช น ผ สร างว นท เปล ยนแปลงแฟ มคร งล าส ดและ แท กท เป นค าอธ บายซ งค ณอาจเพ มให ก บแฟ มได 10) บานหน าต างแสดงต วอย างใช บานหน าต างแสดงต วอย างเพ อด เน อหาของแฟ มส วนใหญ ต วอย างเช นถ าค ณเล อกข อความอ เมล แฟ มข อความ หร อร ปภาพค ณสามารถด เน อหาได โดยไม ต องเป ดแฟ ม ในโปรแกรมถ าบานหน าต างแสดงต วอย างไม ปรากฏข น ให คล กป มบานหน าต างแสดงต วอย าง ในแถบ เคร องม อเพ อเป ดใช งาน 1.3 การท างานก บแฟ มและโฟลเดอร (File and Folder) แฟ ม ค อรายการท ม ข อม ลต าง ๆ ต วอย างเช น ข อความ ร ป หร อเพลงเม อเป ดแฟ มแฟ มจะม ล กษณะเช นเด ยวก บเอกสารข อความหร อร ปภาพท ค ณพบเห นได บนโต ะท างานหร อในต เก บเอกสารใน คอมพ วเตอร ของค ณ แฟ มจะแสดงในร ปของไอคอนซ งง ายท จะจดจ าชน ดของแฟ มด วยการด ท ไอคอน ต วอย างของแฟ มแสดงเป นไอคอนด งร ป 5 โฟลเดอร ค อคอนเทนเนอร ท ค ณสามารถใช เพ อเก บแฟ มได ถ าค ณวางเอกสารหลายพ นฉบ บบน โต ะท างานซ งเป นไปไม ได เลยท ค ณจะหาเอกสารฉบ บใดฉบ บหน งเจอเม อจ าเป นต องใช น นค อเหต ผลว า

6 ท าไมคนท วไปม กเก บเอกสารไว ในแฟ มเอกสารภายในต เก บเอกสาร โฟลเดอร ในคอมพ วเตอร ท าหน าท ใน ล กษณะเด ยวก นต วอย างของโฟลเดอร ท วไปแสดงเป นไอคอนด งร ป 6

7 7 บทท 2 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Word เป นโปรแกรมส าหร บพ มพ งานเอกสารเม อเป ดโปรแกรมจะ ปรากฏหน าต างของโปรแกรมซ งม ส วนประกอบด งน ) แท บช อแฟ มและโปรแกรม (Title bar) เป นส วนท แสดงช อของโปรแกรมและช อไฟล เอกสารท เราเร ยกใช 2) แท บเคร องม อ (Ribbon) เม อเป ดโปรแกรมมาจอย ท แท บหน าแรกให คล กแท บท ต องการ ท างานหร อเม อม งานบางงานจะม แท บบร บทเก ดข นมาเอง

8 3) แท บเคร องม อด วน (Quick Toolbar) เป นส วนท แสดงค าส งของเว ร ดท ใช บ อยๆโดยแสดงใน ร ปของป มร ปภาพหร อไอคอนโดยปกต จะม แท บเคร องม อมาตรฐานจ ดร ปแบบและร ปวาดข นมาให ก อน 4) ไม บรรท ด (Ruler) เป นส วนท แสดงมาตราส วนเช นเด ยวก บไม บรรท ดท วไปเพ อบอกระยะ ของข อความในเอกสารม ท งแนวนอนและแนวต งใช ได ท งเป นน วและเซนต เมตร 5) ต าแหน งพ มพ (Cursor) เป นเคร องหมายท บอกต าแหน งการพ มพ งาน 6) แท บสถานะ (Status bar) เป นส วนท แสดงการใช งานเอกสารขณะน นในบางภาวะการ ท างานส วนน จะแสดงค าอธ บายการท างานให ทราบด วย 7) ม มมอง/ย อขยาย (View) เราสามารถใช แท บม มมองและกล มค าส งต างๆบน Ribbon หร อใช แถบสถานะทางม มล างขวาม อ 2.1 การใช แถบเคร องม อ Ribbon 1) แท บหน าแรกเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการจ ดร ปแบบของข อความใน เอกสารได แก คล ปบอร ดแบบอ กษรย อหน าล กษณะการแก ไขเป นต น 8 2) แท บแทรกเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก หน าตาราง ภาพประกอบภาพเช อมโยงห วกระดาษและท ายกระดาษเป นต น 3) แท บเค าโครงหน ากระดาษเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก ช ด ร ปแบบต งค าหน ากระดาษพ นหล งของหน าย อหน าจ ดเร ยงเป นต น

9 4) แท บการอ างอ งเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก สารบ ญ เช งอรรถข อม ลอ างอ งและบรรณาน กรมค าอธ บายภาพด ชน เป นต น 9 5) แท บการส งจดหมายเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก สร างเร ม จดหมายเว ยนเข ยนและแทรกเขตข อม ลแสดงต วอย างผลล พธ เสร จส นเป นต นด งร ป 6) แท บตรวจทานเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก การพ ส จน อ กษรข อค ดเห นการต ดตามการเปล ยนแปลงเปร ยบเท ยบป องก นเป นต นด งร ป 7) แท บม มมองเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก ม มมองเอกสาร แสดง/ซ อนย อ/ขยายหน าต างแมโครเป นต นด งร ป 8) แท บบร บทเป นแท บเคร องม อท รวบรวมกล มค าส งท ใช ในการแทรกได แก ปร บล กษณะ พ เศษเงาเส นขอบจ ดเร ยงขนาดเป นต นด งร ป

10 การเป ดไฟล เอกสาร การเป ดไฟล เอกสารใหม ม 2 ล กษณะ ค อ การสร างไฟล ใหม ก อนเป ดโปรแกรมจากต าแหน งท อย ต าง ๆ เรา สามารถสร างไฟล เอกสารใหม ได เสมอโดยคล กขวาเล อนมาท ค าส งNewเล อกค าส งเอกสาร Microsoft Office Word จะได ไฟล เอกสารใหม ในช อว า New เอกสาร Microsoft Office Word ให เราเปล ยนช อตามต องการ แล วจ งด บเบ ลคล กเป ดโปรแกรมและไฟล เอกสารใหม น

11 การเป ดโปรแกรมและไฟล เอกสารใหม ให เป ดโปรแกรม Microsoft Word จากเมน Start\All Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Word 2007 หร อคล กป มไอคอน โปรแกรม Microsoft Word จะเป ดโปรแกรมพร อมก บไฟล เอกสารใหม ในช อ Document การเป ดไฟล เอกสารเก าม 2 ล กษณะ ค อ การเป ดไฟล เอกสารเก าจากไอคอนของไฟล น นจากต าแหน งท อย ของ ไฟล เอกสารท เราเคยท างานมาแล วเราสามารถเป ดไฟล เอกสารเก าน นได เสมอโดยด บคล กไอคอนของไฟล น นซ งจะเป ดโปรแกรม Microsoft Word แล วเร ยกไฟล น นข นมาเลย การเป ดไฟล เอกสารเก าจากโปรแกรมเป นการเป ดโปรแกรม Microsoft Word ข นมาก อนจากน นให คล กป ม Office\เป ด... หร อคล กป มไอคอนเป ดบนแถบเคร องม อด วนจะได กล อง โต ตอบเป ดให คล กเล อกต าแหน งต นทางของท อย ของไฟล เอกสารคล กเล อกไฟล เอกสารท ต องการถ าย งม โฟลเดอร ย อย ๆ ต อไปอ กก ให ด บเบ ลคล กท โฟลเดอร ย อย ๆ น น

12 การบ นท กไฟล เม อเป ดโปรแกรมและพ มพ งานเอกสารหากม ความประสงค ท จะบ นท กเก บไว ในด สก ไดร ฟ สามารถปฏ บ ต ได ด งต อไปน การบ นท กไฟล เป ดใหม ในการเป ดโปรแกรมพ มพ งานใหม จะใช ช อไฟล ว า Document1 เม อต องการบ นท กไฟล ให คล กป ม Office\บ นท ก (Save) หร อบ นท กเป น (Save as) หร อให คล กป มบ นท กท เป นร ปแผ นด สก ท แถบ เคร องม อด วนก ได จะเป ดกล องโต ตอบบ นท กเป นข นมาให ไปต าแหน งท อย ท ต องการบ นท กแล วต งช อไฟล ในช องช อแฟ มจะบ นท กชน ดเป นเอกสาร Word 2007 (*.docx) หากต องการเปล ยนชน ดของไฟล ให คล ก เล อกท ช องเก บเป นชน ดเปล ยนชน ดเป นเอกสารท ต องการเช นเปล ยนชน ดเป นเอกสาร Word (*.doc) เสร จแล วคล กป มบ นท ก

13 2.3.2 การบ นท กไฟล เก า เม อเป ดงานเก าข นมาพ มพ งานแล วต องการท จะบ นท กไฟล สามารถด าเน นการได 4 ร ปแบบตามความประสงค ของเราด งน การบ นท กไฟล เก าในท อย และช อเด มให คล กป ม Office\บ นท ก (Save) เล อกค าส งบ นท กหร อคล กป มบ นท กท เป นร ปแผ นด สก แถบเคร องม อด วนก ได การบ นท กไฟล เก าในท อย ใหม แต ช อเด มให คล กป ม Office\ บ นท กเป น (Save as) จะเป ดกล องโต ตอบบ นท กเป นข นมาให ไปต าแหน งท อย ท ต องการบ นท กแล วคล กป มบ นท ก การบ นท กไฟล เก าในท อย เด มแต ช อใหม ให คล กป ม Office\ บ นท กเป น (Save as) จะเป ดกล องโต ตอบบ นท กเป นข นมาให เปล ยนช อไฟล ในช องช อแฟ มแล วคล กป มบ นท ก การบ นท กไฟล เก าในท อย ใหม แต ช อใหม ให คล กป ม Office\ บ นท กเป น (Save as) จะเป ดกล องโต ตอบบ นท กเป นข นมาให ไปต าแหน งท อย ท ต องการบ นท กแล วเปล ยนช อไฟล ใน ช องช อแฟ มเสร จแล วคล กป มบ นท ก 2.4 การลบไฟล นอกจากการลบไฟล จากหน าต างว นโดวส โดยปกต แล วย งสามารถลบได จากการเป ดงาน เอกสารได ด วยโดยคล กป ม Office\เล อกค าส งเป ดแล วไปต าแหน งท อย ของไฟล ท ต องการลบแล วเล อกช อ ไฟล ท ต องการจะลบกดแป น Delete หร อคล กขวาท ช อไฟล น นแล วเล อก Delete จากน นจะม การให ค าย นย น ว าจะลบแน นอนให คล กตอบ Yes เพ อย นย นแล วจ งยกเล กออกไปหร อเล อกไฟล อ นท จะเป ดท างานต อไปแต ลบได คร งละไฟล 13

14 2.5 การป ดไฟล เป นการป ดเฉพาะไฟล ท เป ดข นมาพ มพ งานม ได ป ดโปรแกรมเว ร ดด วยให คล กป ม Office\ เล อกค าส งป ดถ าย งไม ได บ นท กจะเป ดกล องโต ตอบค าเต อนว าต องการบ นท กก อนป ดหร อไม หากบ นท กให คล กป มใช หากไม ต องการบ นท กคล กป มไม ใช แต ถ าต องการกล บไปพ มพ งานต อไปอ กคล กป มยกเล กด งร ป 14

15 15 บทท 3 การใช งานโปรแกรม MicrosoftExcel โปรแกรมMicrosoft Excel เป นโปรแกรมท อ านวยความสะดวกในการท างานเก ยวก บการพ มพ งานตารางการค านวณข อม ลและฐานข อม ล Excel 2007 ม ส วนต ดต อผ ใช โฉมใหม ม แม แบบใหม แถบ เคร องม อต างๆและม ค ณล กษณะใหม ท สามารถสร างประส ทธ ผลงานได อย างรวดเร วเม อเป ดโปรแกรมจะ ปรากฏหน าต างของโปรแกรมซ งม ส วนประกอบด งน 1) แถบช อเร อง (Title bar) เป นส วนท แสดงช อของโปรแกรมและช อไฟล สม ดงานท เรา เร ยกใช 2) แถบเคร องม อ Ribbon เป นส วนท แสดงค าส งต างๆแบ งออกเป นแท บ ๆ แท บในแต ละแท บ จะม กล มช อ/ ช ดค าส งอย ด านล างนอกจากน หากไม ใช งานสามารถย อ Ribbon ได อ กด วย

16 3) แถบเคร องม อด วน (Tool bar) เป นส วนท แสดงค าส งของเว ร ดท ใช บ อย ๆโดยแสดงในร ป ของป มร ปภาพหร อไอคอนโดยปกต จะม แท บเคร องม อมาตรฐานจ ดร ปแบบและร ปวาดข นมาให ก อน 4) แถบส ตรเป นแถบเคร องม อท ม พ นท ใช งานอย 3 ส วนค อด านซ ายเป นท ใช ในการแสดง ต าแหน งเซลล หร ออ างอ งเซลล ท งน เม อพ มพ เคร องหมาย = หร อคล กป มเคร องหมายfxท ต าแหน งเซลล หร อ อ างอ งเซลล น จะเปล ยนเป นช อส ตรหร อฟ งก ช นและการใช ส ตรท ใช ในเร วๆน ถ ดไปเป นป มเคร องหมาย กากบาทใช ยกเล กป มเคร องหมายถ กใช ป อนค าและป มเคร องหมายfx ใช แทรกฟ งก ช นช องพ นท ด านขวาส ด เป นท ท แสดงข อความต วเลขและส ตรท อย เบ องหล งต วเลข 5) แถบสถานะ (Status bar) เป นแถบด านล างส ดของหน าต างซ งแบ งพ นท ออกเป น 2 ส วนค อ ส วนซ ายเป นส วนท แสดงการใช งานขณะน นเช นการค ดลอกและการพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ เป นต น 6) แผ นงานหร อช ท (Sheet) เป นพ นท ท างานของสม ดงานในแต ละสม ดงานจะม ก แผ นงานก ได โดยโปรแกรมได ให มา 3 แผ นงานก อนซ งสามารถเพ มได โดยใช เมน ล ดท แผ นงานเล อกแทรก...\แผ นงาน หร อคล กแผ นงานท าย (ป มแทรกแผ นงาน) หร อกดแป น Shift + F11 ซ งในแผ นงานหน งๆจะม ล กษณะเป น ตาราง 7) ต าแหน งของเซลล ท จะพ มพ งาน 8) ช อคอล มน 9) เลขแถว 10) ป มเล อนแผ นงาน 11) ม มมอง/ย อขยาย 3.1 การใช แถบเคร องม อ Ribbon 1) แท บหน าแรกเป นแท บแรกท ให มาเม อเป ดโปรแกรม/งานเข ามาซ งจะเป นค าส งมาตรฐานท จ าเป นต องใช งานบ อยๆม กล มค าส งได แก คล ปบอร ดแบบอ กษรการจ ดแนวต วเลขล กษณะเซลล และการ แก ไขเป นต น 16 2) แท บแทรกเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการแทรกงานต างๆได แก ตารางภาพประกอบ แผนภ ม การเช อมโยงและข อความเป นต น

17 17 3) แท บเค าโครงหน ากระดาษเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการหน ากระดาษต างๆ ได แก ช ดร ปแบบต งค าหน ากระดาษปร บพอด ต วเล อกของแผ นงานและจ ดเร ยงเป นต น 4) แท บส ตรเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการเก ยวก บส ตรหร อฟ งก ช นต างๆได แก ไลบราร ฟ งก ช นช อท ก าหนดตรวจสอบส ตรและการค านวณเป นต น 5) แท บข อม ลเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการข อม ลต างๆได แก ร บข อม ลภายนอก การเช อมต อเร ยงล าด บและกรองเคร องม อข อม ลและเค าร างเป นต น 6) แท บตรวจทานเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการตรวจทานพ ส จน อ กษรสร างข อค ดเห น และการเปล ยนแปลง

18 18 7) แท บม มมองเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการม มมองของหน ากระดาษ/แผ นงาน/ สม ดงานได แก ม มมองสม ดงานแสดง/ซ อนย อ/ขยายหน าต างและแมโครเป นต น 8) แท บค าส งตามบร บทเป นแท บเคร องม อท เก ดข นมาตามสถานการณ งานท ท าอย ในขณะน น และอาจม แท บเด ยวหร อหลายแท บก ได ในร ปเป นต วอย างของแถบเคร องม อ PivotTable ม 2 แท บค อต วเล อก และออกแบบ

19 การเป ดไฟล เอกสาร การเป ดไฟล เอกสารใหม ม 2 ล กษณะ ค อ จากป มเมน เร ม Start\All Programs\สร างเอกสาร Microsoft Office จะ เป ดกล องโต ตอบ New Office Document สามารถเป ดเป นสม ดงานเปล าหร อสม ดงานจากแม แบบก ได

20 20 Excel จากป มเมน เร ม Start\All Programs\Microsoft Office\Microsoft Office การเป ดไฟล เอกสารเก าม 5 ล กษณะ ค อ จากป มเมน เร ม Start\All Programs\เป ดเอกสาร Microsoft Office จะ เป ดกล องโต ตอบ Open Office Document แล วเล อกแฟ มสม ดงานท ต องการ

21 จากป มเมน เร ม Start\Recent Items\แฟ มสม ดงานเก า แฟ มเอกสารล าส ด จากหน าต างโปรแกรม Excel 2007 คล กท ป ม Office จะเป ดเมน ให เล อก

22 22 เป ดจะเป ดกล องโต ตอบ จากหน าต างโปรแกรม Excel 2007 คล กท ป ม Office เล อกรายการ จากหน าต างโปรแกรม Windows Explorer ไปท ท เก บแฟ มสม ด งานแล วด บเบ ลคล กเร ยกแฟ มสม ดงานเก าออกมา

23 3.3 การบ นท กไฟล เอกสาร สามารถใช เมน บ นท กในการจ ดเก บงานต างๆท อย ในสม ดงานอย างรวดเร วถ าเป นการสร าง สม ดงานใหม การบ นท กจะต องไปท ท ต องการจ ดเก บและต งช อสม ดงานรวมท งสามารถท จะเปล ยนชน ดของ แฟ มได ด วยส วนการบ นท กในสม ดงานเด มจะเป นการจ ดเก บอย างรวดเร วในท เก บเด มและช อเด ม การพ มพ ไฟล เอกสาร สามารถใช เมน พ มพ เพ อพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ ม ท งพ มพ แล วไปต งค าต วเล อกต าง ๆ พ มพ ด วนอย างรวดเร วและแสดงต วอย างก อนพ มพ

24 การป ดไฟล เอกสาร สามารถใช เมน ป ดเพ อป ดสม ดงานท ก าล งเป ดใช งานอย ได

25 25 บทท การใช งานโปรแกรม MicrosoftPowerPoint โปรแกรม MicrosoftPowerPointใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต าง ๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น เม อเป ด โปรแกรมจะปรากฏหน าต างของโปรแกรมซ งม ส วนประกอบด งน 1) แถบช อเร อง (Title bar) เป นส วนท แสดงช อของโปรแกรมและช อไฟล สม ดงานท เราเร ยกใช 2) แถบเคร องม อ Ribbon เป นส วนท แสดงค าส งต าง ๆ แบ งออกเป นแท บๆแท บในแต ละแท บ จะม กล มช อ/ ช ดค าส งอย ด านล างนอกจากน หากไม ใช งานสามารถย อ Ribbon ได อ กด วย 3) แถบเคร องม อด วน (Quick Toolbar) เป นส วนท แสดงค าส งของเว ร ดท ใช บ อย ๆโดยแสดงใน ร ปของป มร ปภาพหร อไอคอนโดยปกต จะม แท บเคร องม อมาตรฐานจ ดร ปแบบและร ปวาดข นมาให ก อน

26 4) แท บสล บม มมอง ใช สล บการแสดงต วอย างสไลด แบบย อ และแสดงข อความเค าร างใน สไลด แต ละแผ น 5) พ นท สไลด เป นพ นท ในการน าเสนอส วนของการแสดงผลต าง ๆ 6) แถบสถานะ (Status bar) เป นแถบด านล างส ดของหน าต างซ งแบ งพ นท ออกเป น 2 ส วนค อ ส วนซ ายเป นส วนท แสดงการใช งานขณะน นเช นการค ดลอกและการพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ เป นต น และส วนขวาแสดงม มมอง 7) ม มมอง/ย อขยาย 4.1 การใช แถบเคร องม อ Ribbon 1) แท บหน าแรกเป นแท บแรกท ให มาเม อเป ดโปรแกรม/งานเข ามาซ งจะเป นค าส งมาตรฐานท จ าเป นต องใช งานบ อย ๆ ม กล มค าส งได แก คล ปบอร ดแบบอ กษรการจ ดแนวต วเลขการก าหนดเค าโครงและ สร างภาพน งเป นต น 26 2) แท บแทรกเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการแทรกงานต าง ๆ ได แก ว ด โอ เส ยง ตาราง ภาพประกอบแผนภ ม การเช อมโยงและข อความเป นต น 3) แท บออกแบบเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการหน ากระดาษต าง ๆ ได แก ช ด ร ปแบบสไดล ต งค าหน ากระดาษล กษณะพ นหล ง เป นต น

27 4) แท บภาพเคล อนไหวเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการเก ยวก บ ล กษณะของการ เปล ยนหน าสไลด การท าภาพเคล อนไหวแบบก าหนดเอง การต งเวลา และ การใส เส ยง เป นต น 27 5) แท บการน าเสนอภาพน งเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการต งค าการน าเสนอภาพน งต าง ๆ 6) แท บตรวจทานเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการตรวจทานพ ส จน อ กษรสร างข อค ดเห น และการเปล ยนแปลง 7) แท บม มมองเป นแท บท ม กล มค าส งใช งานในการจ ดการม มมองของหน ากระดาษ/ภาพน ง ได แก ม มมองปกต ต นแบบภาพน ง ไม บรรท ดแสดง/ซ อนย อ/ขยายหน าต างและแมโครเป นต น 8) แท บค าส งตามบร บทเป นแท บเคร องม อท เก ดข นมาตามสถานการณ งานท ท าอย ในขณะน น และอาจม แท บเด ยวหร อหลายแท บก ได ในร ปเป นต วอย างของแถบเคร องม อร ปแบบใช จ ดการต วอ กษร ใส ส ร ปภาพ และการจ ดเร ยง เป นต น

28 การสร างงานน าเสนอใหม สามารถสร างได 2 แบบค อ สร างแบบ New Blank Presentation จากหน าต างโปรแกรมให คล กท ป ม Office เล อกค าส ง New จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Template ท ห วข อ Blank and recent เล อกค าส ง Blank Presentation คล กป ม Create สร างจาก Template (ต นแบบ) เป นการสร างงาน Presentation โดยม พ นสไลด สวยงามให เล อกใช จากหน าต างโปรแกรมให คล กท ป ม Office เล อกค าส ง Newจะปรากฏไดอะล อกบ อกซ New Presentation ส วนของ Templateเล อกค าส ง Installed Template หร อ Installed Themes ก ได เล อกแบบ ท ต องการและค ลกป ม Create

29 การบ นท กไฟล เอกสาร เม อต องการบ นท กไฟล ให คล กท ป ม Save คล กป ม Office เล อกค าส ง บ นท ก บนแถบเคร องม อด วน (Quick Toolbar) หร อ 4.4 การพ มพ งานน าเสนอ สามารถใช เมน พ มพ เพ อพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ 1) พ มพ : ส งพ มพ โดยก าหนดต วเล อกการพ มพ ได 2) พ มพ ด วน : ส งพ มพ แบบรวดเร วตามค าการพ มพ พ นฐานท ต งไว 3) แสดงต วอย างก อนพ มพ : ขอด ต วอย างงานก อนพ มพ พร อมปร บแต งค าการพ มพ ได

30 การป ดไฟล เอกสาร สามารถใช เมน ป ดเพ อป ดสม ดงานท ก าล งเป ดใช งานอย ได

31 31 ก จกรรมท ายบทเร ยน ให ผ เร ยนปฏ บ ต ตามข อก าหนดด งต อไปน 1. ต งค าหน ากระดาษเป นแนวต ง ขนาดกระดาษ A4 2. ก าหนดหน วยว ดไม บรรท ดเป นน ว 3. ต งค าขอบกระดาษ ด านบน- ด านซ าย=. น ว ด านล าง-ด านขวา = น ว 4. ก าหนดการใส เลขหน าท ท ายกระดาษ และไม อน ญาตให แสดงเลขหน าในหน าแรก 5. พ มพ ข อความแล วให ก าหนดให เป น ต วเอน ต วหนา ข ดเส นใต 6. น าเสนอผลงานด วยโปรแกรม MicrosoftPowerPoint 7. แสดงว ธ การบวกเลขด วยโปรแกรม MicrosoftExcel 8. ให สร างโฟลเดอร ข นใหม แล วบ นท กงานท ท าแล วลงในโฟลเดอร

32 32 แบบทดสอบหล งเร ยน ค าช แจง แบบทดสอบช ดน เป นแบบต วเล อก 4 ต วเล อก จงเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. โปรแกรม Microsoft Word จ ดเป นโปรแกรมประเภทใด ก. ค านวน ข. พ มพ เอกสาร ค. วาดร ป ง. จ ดร ปแบบเอกสาร 2. โปรแกรม Microsoft Word ท น กเร ยนใช ในห องเร ยนคอมพ วเตอร เป นเวอร ช นใด ก. Microsoft Word 97 ข. Microsoft Word 2000 ค. Microsoft Word 2003 ง. Microsoft Word ข อใดเร ยงล าด บการเร มงาน Word ได ถ กต อง ก. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word ข. Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office ค. Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word ง. Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office 4. ป ม Start อย บนส วนใด ก. Desktop ข. Taskbar ค. Icon ง. Title bar

33 33 5. ข อใดค อความหมายของค าว าเดสก ทอป (Desktop) ก. แถบส เทาท อย ด านล างของจอภาพ ข. ใช บรรจ รายการต าง ๆ ของว นโดวส ค. โต ะท างานท ม อ ปกรณ ท ใช ในการท างานต าง ๆ วางอย ง. พ นท ส เหล ยมท อย ม มล างด านซ ายของจอภาพ 6. ข อใดค อหน าท ของการแถบสถานะ (Status Bar) บนหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 ก. แสดงว นท และเวลาของระบบ ข. แสดงสถานการณ ใช งานต าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Word 2007 ในขณะน น ค. แสดงช อโปรแกรมและช อแฟ มเอกสารท ก าล งเป ดใช งานอย ง. แสดงความกว างยาวของเอกสาร 7. เม อเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word 2007 แล วปรากฎว าหน าต างของโปรแกรมไม แสดงแถบเคร องม อ มาตรฐาน ม ว ธ การปฏ บ ต อย างไร ก. คล กเมาส ท เมน ม มมอง > มาตรฐาน > แถบเคร องม อ ข. คล กเมาส ท เมน ม มมอง > แถบเคร องม อ > มาตรฐาน ค. คล กเมาส ท เมน แทรก > แถบเคร องม อ > มาตรฐาน ง. คล กเมาส ท เมน ร ปแบบ > แถบเคร องม อ > มาตรฐาน 8. "Save" เป นค าส งใช ท าอะไร ก. บ นท กแฟ มข อม ล ข. เป ดแฟ มข อม ล ค. แก ไขแฟ มข อม ล ง. ลบแฟ มข อม ล

34 34 9. ชน ดของแฟ มข อม ลท จ ดเก บใน Microsoft Word จะม นามสก ลเป นอะไร ก. Word.bmp ข. Word.txt ค. Word.xls ง. Word.doc 10. เม อเราแก ไขเอกสารเสร จเร ยบร อยแล ว ถ าต องการบ นท กลงด สก โดยใช ช อแฟ มใหม จะต องใช ค าส งใด ก. บ นท ก ข. บ นท กเป น ค. บ นท กเป น HTML ง. ถ กท กข อ 11. ถ าหากสามารถบ นท กข อม ลได แล วจะม ส งใดปรากฏให ทราบ ก. ม ข อความปรากฏบนจอภาพ ข. ม ช อท อย บนด สก ค. ม ช อไฟล หร อแฟ มท แถบช อเร อง ง. ไม ม อะไรแสดงให ร ต องไปเป ดด ในเคร องเอง 12. กล มของแฟ มท ม ความเก ยวข องก นและถ กจ ดว ารวบรวมไว ด วยก น เร ยกว าอะไร ก. แฟ มข อม ล ข. ไดเรกทอร ค. ไอคอน ง. โฟลเดอร 13. ค าส งท ใช เป ดแฟ มข อม ลใหม ค ออะไร ก. บ นท ก ข. บ นท กเป น ค. สร างเอกสารเปล า ง. เป ด

35 การเป ดแฟ มข อม ลใหม เพ อประโยชน อะไร ก. น าข อม ลมาแก ไข ข. สร างเอกสารใหม มาใช ค. เป ดเอกสารหน าใหม ง. น าเอกสารไปเก บไว ในฮาร ดด สก 15. ข อใดเป นล าด บข นตอนการในการเปล ยนหน วยว ดบนแบบไม บรรท ดจากเซนต เมตรเป นน ว ก. จากเมน เคร องม อ เล อก ต วเล อก เล อก ท วไป ในส วนหน วยว ดใช เมาส คล กเล อกเปล ยนจาก เซนต เมตรเป นน ว ข. จากเมน เคร องม อ เล อก ต วเล อก เล อก แก ไข ในส วนหน วยว ดใช เมาส คล กเล อกเปล ยนจาก เซนต เมตรเป นน ว ค. จากเมน ร ปแบบ เล อก ต วเล อก เล อก ท วไป ในส วนหน วยว ดใช เมาส คล กเล อกเปล ยนจาก เซนต เมตรเป นน ว ง.จากเมน ร ปแบบ เล อก ต วเล อก เล อก แก ไข ในส วนหน วยว ดใช เมาส คล กเล อกเปล ยนจาก เซนต เมตรเป นน ว 16. ค าส งใดท ใช ในการต งค าหน ากระดาษ ก. แฟ ม > ต งค าหน ากระดาษ ข. แก ไข > ต งค าหน ากระดาษ ค. ม มมอง > ต งค าหน ากระดาษ ง. ร ปแบบ > ต งค าหน ากระดาษ 17. ต วหน งส อหร อ FONT ท เป นภาษาไทยม กจะม ช อต อท ายว าอย างไร ก. IPC ข. UPC ค. PCU ง. CPU

36 ข อใดเป นป มท ให คอมพ วเตอร ท าตามค าส ง ก. Back space ข. Spacebar ค. Num Lock ง. Enter 19. ข อใดเป นแป นท ยาวท ส ด และท าหน าท เว นวรรค ก. Home ข. Enter ค. Spacebar ง. Backspace 20. ถ าไฟต ดแสดงว าแป นช ดน เป นต วเลข ก. Home ข. End ค. Num Lock ง. Caps Lock

37 37 เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน.ง..ก..ข..ข..ค..ข..ก..ข..ง..ค..ง..ข..ง..ก..ก..ข..ค..ค..ก..ค. เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน 1.ข 2.ง 3.ก.ข. 5.ข 6.ค 7.ข 8.ก.ง. 10.ข 11.ค 12.ง.ง..ก..ก. 16.ก..ข..ค..ค..ค.

38 38 คณะผ จ ดท า คณะท ปร กษา 1. ศาสตราจารย ดร.บ ญท น ดอกไธสง ท ปร กษาร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ 2. นายประเสร ฐ บ ญเร อง เลขาธ การ กศน. 3. นายช ยยศ อ มส วรรณ รองเลขาธ การ กศน. 4. นางว ทน จ นทร โอก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านพ ฒนาส อการเร ยนการสอน 5. นางช ล พร ผาต น นนาท ผ เช ยวชาญเฉพาะด านเผยแพร ทางการศ กษา 6. นางศ ทธ น งามเขตต ผ อ านวยการกล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน คณะผ เข ยน/เร ยบเร ยง/บรรณาธ การ คร งท 1. นายโยธ น หอมตระก ล สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลพระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง 2. นายธนากร พ ฒนคร รองผ อ านวยการโรงเร ยนสตร ว ทยา 3. นายส รพงษ ไชยวงศ ผ อ านวยการส าน กงาน กศน.จ งหว ดนครสวรรค 4. นายปร ชา จ นทรมณ ผ อ านวยการสถาบ น กศน.ภาคตะว นออก 5. นายนรา เหล าว ชยา ผ อ านวยการส าน กงาน กศน.จ งหว ดเช ยงใหม 6. นายส ภาพ เม องน อย กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 7. นางสาวนภาพร อมรเดชาว ฒน กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน คร งท 1. นายโยธ น หอมตระก ล สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลพระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง 2. ดร.สมศ กด ม ตะถะ สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลพระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง 3. นายธนากร พ ฒนคร รองผ อ านวยการโรงเร ยนสตร ว ทยา 4. นายส พจน มงคลพ ชญร กษ ส าน กงาน กศน.จ งหว ดสระบ ร 5. นายบ ญส ง ทองเช อม ผ อ านวยการ กศน.อ าเภอเม อง งหว ดขอนแก น 6. นายว ร ตน คงด ส าน กงาน กศน.จ งหว ดเช ยงใหม

39 39 คร งท 1. นายโยธ น หอมตระก ล สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลพระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง 2. ดร.สมศ กด ม ตะถะ สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลพระจอมเกล า เจ าค ณทหารลาดกระบ ง 3. นายธนากร พ ฒนคร รองผ อ านวยการโรงเร ยนสตร ว ทยา 4. นายส พจน มงคลพ ชญร กษ ส าน กงาน กศน.จ งหว ดสระบ ร 5. นายบ ญส ง ทองเช อม ผ อ านวยการ กศน.อ าเภอเม อง งหว ดขอนแก น 6. นายว ร ตน คงด ส าน กงาน กศน.จ งหว ดเช ยงใหม คณะจ ดท าร ปเล ม/ออกแบบปก 1. นายส รพงษ ม นมะโน กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 2. นายศ ภโชค ศร ร ตนศ ลป กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 3. นางสาววรรณพร ป ทมานนท กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 4. นางสาวส ลาง เพ ชรสว าง กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 5. นางสาวเพชร นทร เหล องจ ตว ฒนา กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน 6. นางสาวอล ศรา บ านช กล มพ ฒนาการศ กษานอกโรงเร ยน

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557 คำนำ ค ม อการสร างคล ปนาเสนอเพ องานสาน กงาน เป นเอกสารใช ประกอบการบรรยายและการลงส การ ปฏ บ ต ให ก บน กศ กษาระด บ ปวส. 2 ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม ในรายว ชาส มมนางานเช งปฏ บ ต งาน ว ชาช พการจ ดการสาน

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan The Ultimate Goal for Students Vista Pro FlipAlbum By : Dr.Kittkhan Patipan กาหนดการอบรมการผล ตส อเช งสร างสรรค 9 ส งหาคม 2557 - หล กการออกแบบส อสร างสรรค - หล กการกราฟ กและการใช งานโปรแกรมกราฟ กเบ องต

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

ซอฟต แวร. โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) ซอฟต แวร. โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) (ต อ) 11/01/58. System Software. System.

ซอฟต แวร. โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) ซอฟต แวร. โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) (ต อ) 11/01/58. System Software. System. ซอฟต แวร ซอฟต แวร Operating s Compiler Utilities Custom Office Internet Operating s Compiler Utilities Custom Office Internet 310101 Information and Communication Technology บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก

More information