กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

Size: px
Start display at page:

Download "กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖"

Transcription

1 กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ จ านวน ๙ อ ตรา ด งน ๑. เจ าหน าท ด านระบบสารสนเทศ จ านวน ๑ อ ตรา ฝ ายประสานงานก จการศาสนาอ สลาม กองศาสน ปถ มภ ๑. ควบค ม ด แ ล ต ด ต ง บ า ร ง ร ก ษา ตรวจสอบการท า งานแก ไ ขป ญ หาการใช ง านของระบบ เคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ระบบเคร อข ายส อสาร ๒. เข ยนโปรแกรมคอมพ ว เตอร ว เคราะห และออกแบบระบบงานสารสนเทศ ระบบฐานข อม ล และเข ยนโปรแกรมบนเว บไซด (Web Programming) ๓. รวบรวมข อม ล จ ดท าทะเบ ยน และเก บข อม ลสถ ต โดยสามารถใช โปรแกรมประมวลผลด านสถ ต เช น SPSS Excel ๔. ประมวลผลค า (Word Processor) ในการจ ดเตร ยมเอกสารพ มพ งาน และบ นท กข อม ล เช น Microsoft Office ๕. อ นๆ ท ได ร บรอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ด านคอมพ วเตอร ได แก ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ศวกรรมคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ ๓. ม ความร และท กษะและประสบการณ ด านการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร เป นอย างด ระบบ ฐานข อม ล และโปรแกรมพ นฐานได เช น Windows Microsoft word Microsoft excel โปรแกรม SPSS ได จะพ จารณาเป นพ เศษ /๒. เจ า...

2 -๒๒. เจ าหน าท จ ดการงานท วไป จ านวน ๑ อ ตรา ปฏ บต งาน งานบร หารท วไป กองศาสน ปถ มภ ๑. เลขาน การผ อ านวยการกองศาสน ปถ มภ ๒. ร บ-ส ง หน งส อราชการระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ๓. ศ กษา ว เคราะห กล นกรองหน งส อราชการ และสร ปให ความเห นในการเสนอเร องแก ผ อ านวยการ กองศาสน ปถ มภ ๔. ควบค มด แลว สด คร ภ ณฑ ๕. โต ตอบหน งส อราชการ ๖. ร วมก บหน วยงานอ นท เก ยวข อง และสน บสน นการของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อได ร บมอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ท กสาขา ๓. ม ความร และท กษะและประสบการณ การใช โปรแกรมพ นฐานได เช น Microsoft word excel PowerPoint และม ความร เก ยวก บงานด านศาสนาได จะพ จารณาเป นพ เศษ /๓. เจ า...

3 -๓๓. เจ าหน าท แผนงาน จ านวน ๑ อ ตรา งานแผนงาน ส าน กงานเลขาน การกรม ๑. งานรวบรวมข อม ลสถ ต และว เคราะห งบประมาณ ๒. ว เคราะห รายละเอ ยดการขอเง นประจ างวด ขอโอนเพ ม -ลด เปล ยนแปลงรายการงบประมาณ รายจ ายประจ าป ๓. ประสานและต ดตาม การใช จ ายงบประมาณให เป นไปตามนโยบาย ว ตถ ประสงค และแผนปฏ บ ต การ ๔. งานจ ดเตร ยมเอกสารท ใช ประกอบการพ จารณาวางแผนการด าเน นงานของกรมการศาสนา ๕. จ ด ท า ระบบต ด ตามประเม น ผลการด า เน น งานท ง ในด า นการต ด ตามงบประมาณและการ ประเม นผลส มฤทธ การด าเน นงานโครงการ/ก จกรรมของกรมการศาสนาผ านระบบออนไลน ๖. ประสานงานและต ดตามประเม นการด าเน นการศ กษาว จ ยของกรมการศาสนา ๗. งานร บ-ส งเอกสารภายในและภายนอกหน วยงาน ๘. อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ด านเศรษฐศาสตร (สถ ต /การบ ญช ) การว ดผล ด านการว จ ย บร หารธ รก จ ๓. ม ความร และท กษะด านคอมพ วเตอร เป นอย างด สามารถใช โปรแกรมพ นฐานได เช น Windows Microsoft word Microsoft excel หากสามารถใช โปรแกรม SPSS ได จะพ จารณาเป นพ เศษ /๔. เจ า...

4 -๔๔. เจ าหน าท ด านระบบสารสนเทศ จ านวน ๑ อ ตรา งานแผนงาน ส าน กงานเลขาน การกรม ๑. ควบค ม ด แล ต ดต ง บ าร งร กษา ซ อมแซม ตรวจสอบการท างานแก ไขป ญหาการใช งานของระบบ เคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ระบบเคร อข ายส อสาร ๒. รวบรวมข อม ล จ ดท าทะเบ ยน และเก บข อม ลสถ ต โดยสามารถใช โปรแกรมประมวลผลทางด าน สถ ต เช น SPSS Excel ๓. ประมวลผลค า (Word Process) ในการจ ดเตร ยมเอกสาร พ มพ งาน และบ นท กข อม ล เช น Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ๔. เข ย นโปรแกรมคอมพ ว เตอร สามารถว เคราะห และออกแบบระบบงานสารสนเทศ สามารถ ว เคราะห และออกแบบระบบฐานข อม ล และเข ยนโปรแกรมบนเว บได (Web Programming) ๕. อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ด านคอมพ วเตอร ได แก ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ศวกรรมคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ ๓. ม ความร และท กษะและประสบการณ ด านการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร เป นอย างด ระบบ ฐานข อ ม ล การซ อ มแซม การแก ไ ขป ญ หาระบบเคร อ งคอมพ ว เตอร และการใช โ ปรแกรมพ น ฐานได เช น Windows Microsoft word Microsoft excel โปรแกรม SPSS ได จะพ จารณาเป นพ เศษ /๕. เจ า...

5 -๕๕. เจ าหน าท ด านศาสนา จ านวน ๑ อ ตรา กล มส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร หล กธรรม ส าน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม ๑. ช วยในโครงการลานบ ญลานว ถ ไทย ๒. รวบรวมข อม ลศาสนสถานท เข าร วมโครงการ ๓. ประสานงานโครงการลานบ ญลานว ถ ไทยก บศาสนสถานและว ฒนธรรมจ งหว ดและเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบโครงการ ๔. ต ดตามรายงานจากศาสนสถานท เข าร วมโครงการ ๕. สร ปรายงานผลและว เคราะห ผลการด าเน นงานโครงการ ๖. ออกแบบปกเอกสาร ปกหน งส อ ส อท เก ยวข องก บงานโครงการ ๗. อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ศ ลปศาสตร ร ฐศาสตร ร ฐประศาสนศาสตร และบร หารธ รก จ ๓. ม ความร แ ละท กษะด านคอมพ วเตอร เป นอย างด สามารถใช โปรแกรมพ นฐานได เช น Windows Microsoft word Microsoft excel หากสามารถใช โปรแกรม SPSS ได จะพ จารณาเป นพ เศษ /๖. เจ า...

6 -๖๖. เจ าหน าท ด านศาสนา จ านวน ๑ อ ตรา กล มส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร หล กธรรม ส าน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม ๑. รวบรวมข อม ลโครงการศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย ๒. รวบรวมข อม ลเพ อจ ดท าเว บไซต โครงการศ นย การเร ยนร ค ณธรรมจร ยธรรมส าหร บเด กและเยาวชน ๓. รวบรวมข อม ลเพ อจ ดท าเว บไซต โครงการลานบ ญลานป ญญา ๔. รวบรวมข อม ลเพ อจ ดท าเว บไซต โครงการอ ดหน นองค กรและหน วยเผยแพร พระพ ทธศาสนา ๕. อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ศ ลปศาสตร ร ฐศาสตร ร ฐประศาสนศาสตร และบร หารธ รก จ ๓. ม ความร แ ละท กษะด านคอมพ วเตอร เป นอย างด สามารถใช โปรแกรมพ นฐานได เช น Windows Microsoft word Microsoft excel หากสามารถใช โปรแกรม SPSS ได จะพ จารณาเป นพ เศษ / ๗. พน กงาน...

7 -๗๗. พน กงานข บรถยนต จ านวน ๓ อ ตรา งานการคล ง ส าน กเลขาน การกรม เด อนละ ๙,๕๐๐ บาท ล กษณะงานท ปฏ บ ต ๑. ข บรถยนต ส วนกลางของกรมการศาสนา ๒. ด แล บ าร งร กษา ท าความสะอาดรถยนต ให ม สภาพพร อมใช ๓. อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ๑. เพศชาย อาย ระหว าง ๒๕-๔๐ ป ๒. ว ฒ การศ กษา ปวช./ม. ๖ ๓. ม ความประพฤต เร ยบร อย พร อมท งม บ คล กภาพและมน ษยส มพ นธ ท ด ส ขภาพแข งแรง เหมาะสมก บต าแหน งท ร บผ ดชอบ ไม เป นโรคต องห ามหร อเป นอ ปสรรคต อการ เช น ความด นโลห ต ตาบอดส หร อห วใจผ ดปกต หร อโรคท ส งคมร งเก ยจ โดยม ใบร บรองแพทย ๔. ผ านการเกณฑ ทหารหร อได ร บการยกเว น ๕. ม ใบอน ญาตข บข รถยนต มาแล วไม น อยกว า ๒ ป และประสบการณ ในการข บข รถยนต ไม น อย กว า ๓ ป ๖. ไม เคยต องโทษทางคด อาญาถ งจ าค ก เว นแต คด กระท าโดยประมาทหร อในความผ ดลห โทษ ๗. ไม เป นผ เสพหร อต ดยาเสพต ดใดๆ ๘. ร จ กเส นทางในเขตกร งเทพมหานคร ปร มณฑล และต างจ งหว ดในเส นทางหล กเป นอย างด ๙. ม ความร เก ยวก บพระราชบ ญญ ต จราจรทางบก กฎหมายท เก ยวข องก บรถยนต และการขนส ง เป นอย างด และปฏ บ ต ตามอย างเคร งคร ด ๑๐.ม ความร พ นฐานด านเคร องยนต ข บรถเก ยร ธรรมดาและเก ยร ออโต ได สามารถแก ไข สถานการณ เฉพาะหน าได ในกรณ รถยนต เก ดข ดข องตรวจสอบระบบต างๆ ของรถยนต ให อย ในสภาพท ใช งาน ได อย างปลอดภ ย และท าความสะอาดรถยนต ท งภายในและภายนอกอย างสม าเสมอ ๑๑.สามารถได ในว นหย ดราชการ และนอกเวลาราชการได ท กกรณ /การสม คร...

8 -๘การสม คร ๑. ขอใบเสนอราคาจ างเหมาบร การบ คคลภายนอก ได ท งานบร หารบ คคล ส าน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ต กธนาลงกรณ ช น ๑๕ หร อด รายละเอ ยดและดาวน โหลดใบเสนอราคา จ างเหมาบร การบ คคลภายนอก ได ท ห วข อข าวร บสม ครงาน ๒. แสดงความจ านงและย นใบเสนอราคาจ างเหมาบร การบ คคลภายนอก ด วยตนเอง ได ท งานบร หารบ คคล ส าน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ต กธนาลงกรณ ช น ๑๕ ต งแต ว นท ๘-๑๐ ต ลาคม ๒๕๕๕ ในว น เวลาราชการ สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มท โทร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๕ ๓. เอกสารและหล กฐานท ต องย นเสนอราคาจ างเหมาบร การบ คคลภายนอก ท ง ๒ อ ตรา ๓.๑ ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและไม สวมแว นตา ขนาด ๑ น ว จ านวน ๑ ร ป ๓.๒ ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน และส าเนาทะเบ ยนบ าน อย างละ ๑ ฉบ บ ๓.๓ ส าเนาใบอน ญาตข บข รถยนต (กรณ ต าแหน งพน กงานข บยนต ) จ านวน ๑ ฉบ บ ๓.๔ ส าเนาว ฒ การศ กษาท แสดงว าเป นผ ม ตามท ก าหนด และใบแสดงผลการศ กษา (Transcript) จ านวนอย างละ ๑ ช ด ๓.๕ เอกสารอ น ๆ เช น ใบเปล ยนช อ - สก ล อย างละ ๑ ฉบ บ ๓.๖ ผ ได ร บการค ดเล อกต องม ผ ค าประก นเป นข าราชการหร อเจ าหน าท ของร ฐ ต งแต ระด บ ๕ หร อ เท ยบเท าข นไปผ ค า ประก น จะต อ งแนบส า เนาบ ต รประจ า ต ว เจ า หน า ท แ ละทะเบ ย นบ า นประกอบ การค าประก นด วย

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information