ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle ( ATutor ( Claroline (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)"

Transcription

1 ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก บ ผ เร ยน(Student) รวมท งการสร างแบบทดสอบ การทดสอบและการประเม นผลบนเคร อข ายอ นเทอร เน ต โดย โปรแกรมท ใช สร างระบบ LMS ในป จจ บ นม ให เล อกอย 2 ล กษณะค อ 1. ซอฟต แวร ฟร (Open Source LMS) ท ม ล ขส ทธ แบบ GPL เช น Moodle ( ATutor ( Claroline ( LearnSquare ( เป น lms ส ญชาต ไทย พ ฒนาโดยท มงาน NECTEC VClass ( เป น lms ส ญชาต ไทย พ ฒนาโดยศ นย Distributed Education Center สถาบ นเทคโนโลย แห งเอเซ ย (AIT) Sakai ( ILIAS ( 2. ซอฟต แวร ท บร ษ ทเอกชนพ ฒนาเพ อขายโดยเฉพาะ (Commercial LMS) Blackboard Learning System WebCT ( IBM Lotus Learning Management System Education Sphere ( - Sum Systems Management Co., Ltd. Dell Learning System (DLS) > 1 De-Learn ( - Data E-Learning Co., Ltd. i2 LMS ( - Progress Information Co.,Ltd

2 ก LMS ก ระบบ LMS สามารถน าไปประย กต ใช งานได อย างหลากหลายอาท สถาบ นการศ กษา ศ นย ฝ กอบรม หน วยงาน ราชการ บร ษ ทเอกชน โดยในการน าไปใช งานผ ใช สามารถ ปร บการใช งานให เหมาะสมก บหน วยงาน จ ดประสงค หล กในการพ ฒนาระบบข นมาก เพ อสร างระบบการเร ยนร ใช งานในหน วยงานท งระบบ E-Learning หร อระบบ Knowledge Management (KM) 2 LMS ส าหร บผ ใช งานในระบบ LMS น นสามารถท จะแบ งได เป น 3 กล ม ค อ กล มผ บร หารระบบ (Administrator) ท าหน าท ในการต ดต งระบบ LMS การก าหนดค าเร มต นของ ระบบ การส ารองฐานข อม ล การก าหนดส ทธ การเป นผ สอน กล มอาจารย หร อผ สร างเน อหาการเร ยน (Instructor / Teacher) : ท าหน าท ในการเพ มเน อหา บทเร ยนต างๆ เข าระบบ อาท ข อม ลรายว ชา ใบเน อหา เอกสารประกอบการสอน การประเม น ผ เร ยนโดยใช ข อสอบ ปรน ย อ ตน ย การให คะแนน ตรวจสอบก จกรรมผ เร ยน ตอบค าถาม และ สนทนาก บน กเร ยน กล มผ เร ยน(Student/Guest) : หมายถ งน กเร ยน น กศ กษา ท สม ครเข าเร ยนตามห วข อต าง ๆ รวมท งการท าแบบฝ กห ด ตามท ได ร บมอบหมายจากผ สอน โดยอาจารย สามารถท าการแบ งกล ม ผ เร ยนได และสามารถต งรห สผ านในการเข าเร ยนแต ละว ชาได

3 LMS User Level ก ก ก Moodle 3 ร ปแสดง LMS Model มาตรฐานระบบ E-Learning กระทรวงกลาโหมสหร ฐอเมร กา(DOD) ได ศ กษาป ญหาของความไม เข าก น (Incompatibility) ของระบบ อ เล ร นน ง และเน อหาว ชา ท พ ฒนาแตกต าง แพลตฟอร มก น ไม สามารถใช ร วมก นได ทางกระทรวงกลาโหมสหร ฐฯ จ งรวบรวมข อก าหนด ท พ ฒนาก อนหน ามาเข าด วยก น ท งของ IMS และ AICC เพ อท จะออกเป นข อก าหนด อ เล ร นน งกลาง และม การต งหน วยงานร วมม อก นระหว างกระทรวงกลาโหมสหร ฐฯ หน วยงานร ฐบาล ภาคเอกชน และภาคการศ กษา จ ดต งสถาบ นท เร ยกว า ADL (Advanced Distributed Learning) เม อป 1997 และได ออก ข อก าหนดแรกในเวอร ช น 1.0 เม อป 2000 แต เวอร ช นท ประสบความส าเร จเป นท ยอมร บก นท วไปค อ ข อก าหนด SCORM Version 1.2 ซ งออกเม อเด อนต ลาคมป 2001 ด งน นในการสร างระบบ LMS ข นมาไม ว าจะเป นการพ ฒนา ระบบข นมาใช งานเอง ซ อจากบร ษ ทเอกชน หร อใช ซอฟต แวร ส าเร จร ปประเภท Open Source จ าเป นต องย ดตาม มาตรฐานกลางค อ SCORM (Sharable Content Object Reference Model)

4 Moodle? ก ก ก Moodle Moodle ย อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ค อ ช ดของ Server-Side Script ส าหร บสถาบ นการศ กษา หร อคร เพ อใช เตร ยมแหล งข อม ล ก จกรรม และ เผยแพร แบบออนไลน ผ านอ นเทอร เน ต หร ออ นทราเน ต สามารถน าไปใช ได ท งองค กรระด บ มหาว ทยาล ย โรงเร ยน สถาบ น หร อคร สอนพ เศษ ผ พ ฒนาโปรแกรมค อ Martin Dougiamas โปรแกรมช ดน เป น Open Source ภายใต ข อตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ได ฟร จาก ส าหร บผ ด แลระบบ(Admin) ท จะน าโปรแกรมไปต ดต ง ต องม Web Server ท บร การ php และ mysql ความสามารถของ moodle โดยสร ป 1. เป น Open Source ท ได ร บการยอมร บ (13544 sites from 158 countries ) ต วน ฟร : สถาบ นส วนใหญ ต วใครต วม น ซ อบ าง พ ฒนาเองบ าง ไม อย ในว ส ยท ศน ก ม ในอนาคต อาจห นมาใช ต วน ก นหมดก ได 2. สามารถเป นได ท ง CMS(Course Management System) และ LMS(Learning Management System) ช วยรวบรวมว ชาเป นหมวดหม เผยแพร เน อหาของผ สอน พร อมบร การให น กเร ยนเข ามาศ กษา และบ นท กก จกรรมของน กเร ยน 3. สามารถ สร างแหล งข อม ลใหม หร อเผยแพร เอกสารท ท าไว เช น Microsoft Office, Web Page, PDF หร อ Image เป นต น ใจกว าง ไม หวงว ชา ม เอกสารท เคยรวบรวมไว ก ส งเข าไปเผยแพร ได โดยง าย 4. ม ระบบต ดต อส อสารระหว างน กเร ยน เพ อนร วมช น และผ สอน เช น chat หร อ webboard เป นต น น กเร ยนฝากค าถาม คร ท งค าถามไว คร น ดสนทนาแบบออนไลน คร น ดสอนเสร ม หร อแจก เอกสารให อ านก อนเข าเร ยน ก ได 5. ม ระบบแบบทดสอบ ร บการบ าน และก จกรรม ท รองร บระบบให คะแนนท หลากหลาย ให ส งงาน ให ท าแบบฝ กห ด ตรวจให คะแนนแล ว export ไป excel 6. ส ารองข อม ลเป น.zip แฟ มเด ยว ในอนาคตสามารถน าไปก ค นลงไปในเคร องใดก ได อย างของผมท าว ชาระบบปฏ บ ต การ แล วเก บเป น.zip เป ดให Download ใครจะน าไปทดสอบก ค นในเคร องตนเองก ได 7. ผ บร หารท ม ว ส ยท ศน และใจกว าง ส งเสร มเร องน เพราะ อาจารย ได ท าหน าท น กศ กษาได เร ยนร และสถาบ นได ช อเส ยง อาจารย เตร ยมสอนเพ ยงคร งเด ยว แต น กเร ยนเข ามาเร ยนก รอบก ได จบไปเข าแล วกล บมาอ าน ทบทวนก ได 4

5 5 ก ก ก Moodle ก ส ญล กษณ ความหมาย คล กเพ อแก ไขห วข อ/รายการหร อเข ยนข อความอธ บายห วข อ/รายการ คล กเพ อซ อนรายการน นไม เป ดให น กเร ยนเข ามาใช งาน คล กเพ อยกเล กการซ อนรายการน นเป นการเป ดให น กเร ยนเข ามาใช งาน คล กเพ อลบรายการน น คล กเพ อย ายห วข อน นข นไป 1 ระด บ คล กเพ อย ายห วข อน นลงมา 1 ระด บ คล กเพ อย ายห วข อน นมาอย ทางซ าย คล กเพ อย ายห วข อน นมาอย ทางขวา ก ( Login ) ท กคนท จะเข าใช ระบบจะต องม ช อผ ใช (Username) และรห สผ าน (Password) ท ได ร บจากผ ควบค มระบบ (Admin) เร มการใช โปรแกรม เป ด Internet Explorer (IE) เป ดไปย ง URL ค อ จะเห นด งภาพ ภาพ หน าจอแรกของระบบ หน าจอรายการท ผ ใช สามารถเข าไปใช งานได

6 - จะปรากฏหน าจอล กษณะด งร ป - ให ป อน ช อผ ใช และรห สผ าน ท ได ร บ จากผ ด แลระบบ 6 ก ก ภาพ หน าเข าส ระบบ - หล งจากท เราเข าส ระบบจะปรากฏช อ ให คล กตรงช อของตนเอง เพ อเข าไปแก ไขข อม ลส วนต ว ภาพ หน าจอแสดงประว ต ส วนต ว หน าน จะแสดงข อม ลช อผ เข าส ระบบ ท ต ง อ เมล รายว ชาท งหมด และป มส าหร บเปล ยนรห สผ าน*** ในการเข าส ระบบ (Login) *** ควรใช รห สผ านท ไม ยากเก นไป ควรเป นรห สผ านท ท านจ าได ง าย

7 คล กแท บ แก ไขข อม ลส วนต ว จะปรากฏหน าจอด งน 7 ภาพ หน าจอแสดงการแก ไขประว ต ส วนต ว ในหน าจอน จะแสดงข อม ลประว ต ของผ เข าส ระบบโดยม รายละเอ ยดด งน ช อผ ใช ช อผ ใช ******* ไม ต องเปล ยน รห สผ านใหม รห สผ าน ว างไว เพ อใช รห สเด ม (ถ าเปล ยน) ช อ ช อของผ ใช นามสก ล นามสก ลของผ ใช แสดงอ เมล อ เมลท ได สม ครจาก Free mail (เช น chaiyo yahoo hotmail ฯลฯ ) หร อท แจกให อ เมลท ใช การได : ไม ต องเปล ยนแปลง ร ปแบบอ เมล ไม ต องเปล ยนแปลง ประเภทอ เมลไดเจสท ไม ต องเปล ยนแปลง สม ครเป นสมาช กกระดานเสวนา ไม ต องเปล ยนแปลง อ ตโนม ต ในการแก ไขข อความ ไม ต องเปล ยนแปลง จ งหว ด กรอกจ งหว ด ประเทศ: เล อกประเทศ ไทย ภาษาท ต องการ: Thai (th) โซนเวลา: เวลาของเซ ร ฟเวอร รายละเอ ยด: ให คร กรอกรายเอ ยดค ณสมบ ต ของตนเอง ความถน ด ฯลฯ

8 ก ก ก Moodle ร ปป จจ บ น: ภาพใหม : ต องการเปล ยนเป นร ปตนเอง ให คล ก Browse.. และค นหาไฟล ร ปภาพ ของตนเอง (ควรจะย อขนาดของร ภาพตนเองก อนน ามาใช งาน ควรจะเป น ร ปท ม ขนาดเล ก ๆ) เว บเพจ: โฮมเพจของตนเอง เช น หมายเลข ICQ: ID สมาช กของ ICQ Skype ID: ID สมาช กของ Skype AIM ID: ID สมาช กของ AIM Yahoo ID: ID สมาช กของ Yahoo MSN ID: ID สมาช กของ MSN หมายเลข ID : สถาบ น: หมวด/แผนก: โทรศ พท 1 โทรศ พท 2 ท อย เสร จแล วคล กป ม อ พเดทประว ต ส วนต ว ก ก ก (Logout) หล งจากท ผ ใช เข าใช งานระบบเร ยบร อยแล ว หากจะเล กใช งานระบบจะต อง ออกจากระบบ หร อ Logout โดยคล กท ออกจากระบบ หร อ Logout เพ อความปลอดภ ยของข อม ล ด งภาพด านล าง 8

9 9 ก ก เป นส วนท ใช ในการเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลรายว ชา ด งน ก 1. เม อ Login เข าส ระบบเร ยบร อยแล วท หน าจอด านซ ายม อ จะม เมน การจ ดการระบบ ให คล กท รายว ชาท งหมด จะแสดงหน าจอด งภาพ ภาพ หน าจอประเภทว ชา

10 2. จากภาพให คล กป ม เพ มรายว ชาใหม จะปรากฏหน าจอให ท านกรอกข อม ลรายว ชา ด งภาพ 10 ม รายละเอ ยดด งน ประเภท: ค าปกต จะเป นท วไป ช อเต ม: ป อนช อว ชา และ ให วงเล บช อของคร ผ สร างบทเร ยนด วย ช อย อ: ให ใส รห สว ชา เช น ง30203 หร อ ว30203 เป นต น หมายเลข ID บทค ดย อ: สาระส าค ญของรายว ชาหร อค าอธ บายรายว ชา ส วนน จะแสดงท หน าจอแรกของระบบ ร ปแบบ: ร ปแบบการจ ดท าเน อหาบทเร ยน จะแบ งออกเป น 3 แบบ 1. แบบกล มสนทนา 2. แบบห วข อ 3. แบบรายส ปดาห ( เล อกแบบห วข อ ) ว นเร มต นรายว ชา: ก าหนดว นท จะเร มต นการใช บทเร ยนท สร างข น ระยะเวลาเข าเร ยน: ก าหนดระยะเวลาเข าเร ยน: ก ว น (เล อกไม จ าก ด) จ านวน (ส ปดาห /ห วข อ): ก าหนดจ านวนส ปดาห หร อจ านวนห วข อท ต องการสร าง ระบบกล ม : 1. เร ยนรวมก นไม แบ งกล ม 2. กล มแบบแยกก นอย างช ดเจน (ศ กษาข ามกล มไม ได ) 3. กล มแบบศ กษาข ามกล มได (แต ท าก จกรรมในกล มอ นไม ได ) บ งคบ เล อก ใช หร อ ไม (เล อก เร ยนรวมก นไม แบ งกล ม ) รายว ชาท ม อย : รห สผ านเข าเร ยน : ให บ คคลท วไปเข าชม : ส วนท ซ อนไว : แสดงข าว: แสดงคะแนน: สามารถก าหนดได ว าน กเร ยนด คะแนนท ไดท าแบบทดสอบหร อแบบฝ กห ดหร อไม

11 แสดงรายงานก จกรรม: ขนาดไฟล ส งส ด: ค าส าหร บเร ยกผ สอน: ค าส าหร บเร ยกน กเร ยน: ภาษาท บ งค บในการใช : ก ก ก Moodle ก าหนดขนาดไฟล ท สามารถอ พโหลดได เช น ร ปภาพ เป นต น คร น กเร ยน อย าบ งค บ เม อกรอกรายละเอ ยดข างต นเร ยบร อยแล ว คล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง ระบบจะแสดงหน าของ รายว ชาเพ อสร างเน อหาต าง ๆ ของรายว ชา ด งภาพ 11 ก ในการสร างเน อหารายว ชา จะประกอบด วย กระกานข าวรายว ชา เน อหารายว ชา ก จกรรมต าง ๆ การบ าน แบบทดสอบ แบบสอบถาม ห องสนทนาเป นต น โดยม ว ธ การด งน คล กท เร มการแก ไขในหน าน ท บล อกเมน การจ ดการระบบ ด านซ ายม อ หร อ คล กท ป ม ท ด านบนขวาของหน าจอ หล งจากคล กจะปรากฏหน าจอด งภาพด านล าง ภาพหน าจอ การเร มสร างเน อหาว ชา

12 ก ก ก Moodle 12 ภาพหน าจอ เร มการแก ไขหน าน (แก ไขโครงสร างรายว ชา) ก ก ก เม อเข าส โหมดของการแก ไขโครงสร างรายว ชา จะม ส ญล กษณ ต าง ๆ ส าหร บจ ดการหน าโครงสร างด งน ส ญล กษณ ความหมาย คล กท น เพ อแก ไขข อม ล รายละเอ ยด คล กเม อต องการซ อนรายการน คล กเม อต องการเป ดใช รายการน เม อคล กแล วจะลบรายการน เม อคล กแล วจะย ายรายการน นข น-ลง ในแต ละระด บ ย ายรายการท ต องการมาไว ท จ ดน เม อคล กแล วจะท าให รายการเล อนลง เม อคล กแล วจะท าให รายการเล อนข น เม อคล กแล วจะท าให รายการเล อนไปทางซ าย เม อคล กแล วจะท าให รายการเล อนไปทางขวา คล กเม อต องการแสดงเฉพาะห วข อน น ๆ คล กเม อต องการแสดงห วข อท งหมด รายว ชาท ต องใช รห สผ านในการเข าเร ยน คล กเพ อด บทค ดย อของรายว ชา คล กเม อต องการค าอธ บายเพ มเต ม (Help คล กเพ อเล อกห วข อน เป นห วข อป จจ บ น

13 ก เป นส วนท ให ค ณคร ใช ในการประกาศข าวให น กเร ยนทราบ โดยข าวล าส ดจะปรากฏอย ท กรอบทางขวาม อ ของจอภาพตามจ านวนท ได ก าหนดไว ในส วนของรายละเอ ยดรายว ชา 13 ก ก ก คล ก เพ มก จกรรม เล อก กระดานเสวนา ด งภาพด านล าง

14 ม รายละเอ ยดด งน ช อกระดานข าว ต งช อกระดานข าว ประเภทของกระดาน ล กษณะกระดานม 2 ล กษณะค อ 1. กระดานท วไป ค อแต ละคนสามารถต งกระท ได หลายกระท 2. หน งคนสามารถสร างได หน งกระท แต ละคน สามารถสร างกระท ได เพ ยง 1 กระท เท าน น ว ธ ใช กระดาน เป นการช แจงเก ยวก บกระดาน ว าม จ ดประสงค อย างไร และว ธ การใช กระดานให ก บน กเร ยนทราบ อน ญาตให น กเร ยน โพสต ในกระดานน หร อไม : การอน ญาตในการส งข อความ ม 3 ล กษณะ ค อ - ต งกระท ได ตอบได เป นกระดานท วไป ท ต องการให น กเร ยนสามารถต งกระท ในส ง ท สงส ยหร อสนใจได ตามต องการ - ต งกระท ไม ได ตอบได ม กจะใช ใน การให น กเร ยน เข ามาแสดงความค ดเห นใน กระท ท ท านสร างข น แต ไม ต องการ ให น กเร ยนต งกระท เพ มเต ม - ต งกระท ไม ได ตอบไม ได ม กจะใช ในการประกาศ ข าวสารให น กเร ยนทราบ หร อใช เป นสม ดเย ยม ซ งเป นการส อสารทางเด ยว ท กคนต องเป นสมาช กกระดานน เท าน น?: - ใช การบ งค บให น กเร ยนท กคนเป นสมาช ก ของกระดาน โดยเม อม การส งข อความในกระท น กเร ยนท กคนจะได ร บ ด วย - ไม ไม บ งค บให น กศ กษาท กคนเป นสมาช กของกระดาน ซ งน กเร ยนม ส ทธ ในการ เล อกว าจะร บ เม อม การส งข อความ หร อไม อ านการต ดตามการอ านข อความของกระดานน การให คะแนน หร อไม : ระบบกล ม: เก ยวก บกล มการเร ยนของน กเร ยน แสดงให น กเร ยนเห นหร อไม : แสดงหร อซ อนกระดาน 14

15 15 ก ก จากภาพด านล าง คล กท ค าว า กระดานข าว จะปรากฏหน าจอด งภาพด านล าง.. คล กป ม ต งกระท ใหม

16 16 ม รายละเอ ยดด งน ห วข อ ให กรอกห วข อข าวท ต องการประกาศ ข อความ ให กรอกเน อหาของข าวท ต องการประกาศ ร ปแบบ ระบบก าหนดให เป น HTML Format โดยอ ตโนม ต ไม ต องเล อก การเป นสมาช ก ระบบก าหนดให ท กคนเป นสมาช กของ กระดานน เน องจากน กศ กษาท กคนจะต องได ร บ เม อม การประกาศข าวใหม ไฟล แนบ หากต องการแนบเอกสาร ให คล กป ม Browse เพ อ เล อกไฟล ท ต องการโดยไฟล ท แนบต องม ขนาด ไม เก น 2 Mb (ของโรงเร ยนได 8 MB) หล งจากก าหนดรายละเอ ยดต าง ๆ เสร จแล ว คล กป ม โพสต ลงกระดานเสวนา หร อ บ นท กการเปล ยนแปลง จะปรากฏหน าจอด งน

17 17 เสร จข นตอนการเพ มกระดานข าวรายว ชา ***** หมายเหต **** เม อบ นท กข อม ลแล วหากต องการแก ไขท านสามารถแก ไขได ภายในเวลา 30 นาท น บจาก เวลาท ท านคล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง / ในแต ละรายว ชา ท านสามารถกรอกบทสร ปหร อเน อหาของแต ละบทเร ยน / ห วข อ ด งน 1. เม อเข าส หน าจอของรายว ชาท ต องการเร ยบร อยแล ว ให คล กท ส ญล กษณ ในห วข อท ต องการกรอกข อม ลบทสร ป ด งภาพ จากน นจะปรากฏหน าจอด งน กรอกบทสร ปหร อเน อหาของแต ละบทเร ยน / ห วข อ

18 18 2. ให กรอกข อม ลบทสร ปของแต ละบทเร ยน/ห วข อ ได ตามต องการโดยสามารถจ ดร ปแบบข อความได โดยใช เคร องม อท ม ให 3. จากน นให คล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง เพ อบ นท กข อม ล ก แหล งข อม ลค อการล งค ไปย งเน อหาเพ มเต มในแต ละบทเร ยน/ห วข อ ซ งอาจจะเป นใบความร หร อใบงาน ส าหร บให น กเร ยนได ศ กษาเน อหาบทเร ยนน น ๆ โดยแหล งข อม ลม 5 ประเภท ได แก 1. หน าต วหน งส อธรรมดา 2. หน าเว บเพ จ 3. ไฟล หร อเว บไซต 4. ไดเรกทอร 5. Label ก 1. คล ก เพ มแหล งข อม ล 2. เล อก หน าต วหน งส อธรรมดา จะปรากฏจอภาพด งน

19 19 ห วข อ ค าอธ บาย ช อ ก าหนดช อห วข อท จะเช อมโยงมาเน อหา บทค ดย อ ค าอธ บายส น ๆ ข อความน จะไม แสดงในหน าเว บ เน อหาเต ม เน อหาท เป นต วหน งส อธรรมดา สามารถค ดมาจากโปรแกรมอ นมา วางได ร ปแบบ เล อกร ปแบบอ ตโนม ต หน าต าง ล กษณะการเป ดเน อหา ม 2 แบบ 1. หน าต างเด ม ค อแสดงแหล งข อม ลในหน าต างป จจ บ น 2. หน าต างใหม ค อแสดงแหล งข อม ลในหน าต างใหม สามารถเล อกรายละเอ ยดอ น ๆ เพ มเต มได แสดงให น กเร ยนเห น แสดงหร อซ อน หร อไม เสร จแล วคล ก บ นท กการเปล ยนแปลง

20 20 ภาพ แสดงผลท หน าโครงสร างรายว ชา เม อต องการด ข อม ลท ได สร างไว คล กท ห วข อน น ๆ ภาพ การแสดงแหล งข อม ลท สร างแบบ หน าต วหน งส อธรรมดา ก 1. คล ก เพ มแหล งข อม ล 2. เล อก หน าเว บเพจ จะปรากฏจอภาพด งน

21 21 การก าหนดร ปแบบการแสดงผลของข อม ล สามารถก าหนดได ว าจะให แสดงข อม ลในหน าต างเด มหร อหน าต างใหม

22 22 ภาพ แสดงผลท หน าโครงสร างรายว ชา เม อต องการด ข อม ลท ได สร างไว คล กท ห วข อน น ๆ ภาพ การแสดงแหล งข อม ลท สร างแบบ หน าเว บเพจ ก

23 23 ร ปส ญล กษณ ความหมาย การจ ดต าแหน งข อความหร อร ปภาพ ช ดซ าย จ ดกลาง ช ดขวา ตรงหน า- ตรงหล ง จากซ ายไปขวา และ จากขวาไปซ าย ล าด บต วเลข / ส ญล กษณ แสดงล าด บห วข อย อย ลดย อหน า / เพ มย อหน า เส นค น เช อมโยงหน าเด ยวก น แทรกล งค / ลบล งค แทรกร ปภาพ แทรกตาราง แทรกไอคอน ใส ส ญล กษณ พ เศษ โหมด Html ขยายเคร องม อเพ มเต ม ต วหนา / ต วเอ ยง / ข ดเส นใต / ข ดท บอ กษร ต วห อย / ต วยก ค ดลอก / ต ด / วาง ล าง html ยกเล ก / ท าซ า ส ต วอ กษร ส พ น ก ก

24 การใส ร ปภาพประกอบเน อหาบทเร ยน ท านควรจะเตร ยมร ปภาพให พร อม ซ งบางร ปอาจจะต องใช โปรแกรม ACDSee หร อ Photoshop ย อร ปภาพให ม ขนาดพอด ก บท จะน าไปใช งาน ข นตอน 1. เล อกต าแหน งท ต องการวางร ปภาพ ซ งอาจต องใช ตารางก าหนดต าแหน งการวางร ปภาพ 2. คล กเคร องม อ (แทรกภาพ ) จะปรากฏหน าจอด งน คล ก Browse.. เพ อเล อกไฟล ร ปภาพ 4. หล งจากเล อกไฟล ร ปภาพเสร จแล วคล กป ม Open 5. กดป ม อ พโหลด จะปรากฏช อไฟล ด งร ป

25 25 6. คล กเล อกร ปภาพท ต องการ จะปรากฏต าแหน งการจ ดเก บร ปภาพในช อง ใส ล งก ของภาพ 7. ใส ข อความอธ บาย 8. คล ก ตกลง ก ก แสดงร ปภาพหล งการแทรกภาพ

26 ก ก ก Moodle การแทรกตารางเป นว ธ หน งท เราม กจะใช ในการจ ดต าแหน งให ก บข อม ลหร อร ปภาพท เราน ามาประกอบก บ เน อหา ซ งการแทรกตารางน น จะท าให เราก าหนดร ปแบบเว บได ง ายข น ม ว ธ การด งน คล กเคร องม อ ( แทรกตาราง ) จะปรากฏหน าจอด งน ข อความ ค าอธ บาย แถว จ านวนแถว คอล มน จ านวนช องหร อคอล มน กว าง ขนาดของตาราง เป นเปอร เซ นหร อพ กเซล การจ ดหน า ต าแหน งการวางตาราง ความหนาของขอบ ความหนาของเส นขอบ ถ าต องการไม ให แสดงเส นขอบ ก าหนดเป น 0 ช องว างระหว างเซล ช องว างระหว างเซลของตาราง ขอบเซล ระยะห างระหว างต วอ กษรก บขอบเซล 2. หล งจาก าหนดเสร จแล วให กดป ม Tab เล อนมาย งป ม ตกลง 3. คล ก ตกลง ก ก

27 27 1. คล กท เคร องม อ เพ อขยายเคร องม อเพ มเต ม จะปรากฎหน าจอด งน 2. คล กท ตาราง 3. คล กท ป ม เพ อแก ไขตาราง

28 ข อความ ค าอธ บาย Width ความกว างตาราง Height ความส งตาราง Text Align การจ ดต าแหน งการวางข อความในแนวนอน Left ช ดซ าย Center ก งกลาง Right ช ดขวา Vertical Align การจ ดต าแหน งการวางข อความสนแนวต ง Top ช ดขอบบน Middle ก งกลาง Bottom ช ดขอบล าง Spacing ระยะห างระหว างเซล Padding ระยะห างจากขอบเซลก บอ กษร Borders ขนาดเส นขอบ 28 ก ก การแทรกล งค หร อการท าการเช อมโยงข อม ล ไม ว าจะเป นการเช อมโยงไปย งไฟล Word, Excel, Powerpoint, PDF File หร อจะใช เพ อเช อมโยงไปย งเว บไซต ท ต องการก ได 1. ท าแถบส ท บ ข อความท ต องการใช เป นจ ดเช อมโยง 2. คล ก จะปรากฏหน าจอด งภาพ การล งค ไปย งเว บไซต

29 URL ค อช อเว บไซต ท ต องการเช อมโยงไป อย าล มใส น าหน าเว บไซต ด วย เช น เป นต น ท หมาย ค อ การเป ดข อม ลท เช อมโยงไป เช นเป ดในหน าต างใหม เป ดในหน าต างเด ม เป นต น การล งค ไปย งไฟล ให คล กป ม Browse จะปรากฏหน าจอด งน 29 เล อกไฟล ท ต องการ ล งค ไป คล ก Open

30 30 คล กป ม อ พโหลด **** ถ าต องการเปล ยนช อไฟล ให คล กช อไฟล แล วคล กป ม เปล ยนช อ คล กเล อกไฟล กดป ม ป ด จะปรากฎหน าจอด งน กดป ม ตกลง

31 ก 1. คล ก เพ มแหล งข อม ล 2. เล อก ไฟล หร อเว บไซต จะปรากฏจอภาพด งน 31 ข อความ ค าอธ บาย ช อ ก าหนดช อห วข อท จะเป นข อความล งค ข อม ล บทค ดย อ ค าอธ บายส น ส วนน จะไม ปรากฏให น กเร ยนเห น ท ต ง ต าแหน งของข อม ลเป นไฟล หร อเว บไซต ใส URL ของเว บท ต องการล งค ไป เช น /// *** อย าล ม ใส น าหน า นะคร บ **** /// หน าต าง หน าต างเด ม หร อหน าต างใหม พาราม เตอร แสดงให น กเร ยนเห นหร อไม แสดงหร อซ อน กรณ ท ต องการล งค ไปย งไฟล Word / Excel / Powerpoint ฯลฯ ให คล กป ม เล อกหร ออ พโหลดไฟล จะปรากฏภาพด งน

32 คล กป ม อ พโหลดไฟล ก ก ก Moodle 32 คล กป ม Browse เพ อหาไฟล ท ต องการ หล งจากเล อกไฟล ท ต องการได แล วให คล กป ม Open คล ก อ พโหลดไฟล น จะได ข อม ลด งภาพ ถ าต องการเปล ยนช อไฟล จาก.doc ให คล กท เปล ยนช อ ซ งอย ด านหล งไฟล แต ละไฟล คล กป ม เล อก เพ อเล อกการเช อมโยงไปย งไฟล น น ๆ จะปรากฏหน าจอด งน

33 33 คล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง จะปรากฏหน าจอด งน คล กป ม Open เพ อเป ดแหล งข อม ล โปรแกรมจะแสดง ข อม ลของไฟล น นข นมาเช น word,excel,powerpoint,pdf file เป นต น เม อต องการแก ไขข อม ล ให คล กป ม แก ไขแหล งข อม ล เสร จข นตอนการสร างแหล งข อม ลแบบไฟล หร อเว บไซต

34 ก ก เป นการแสดงแหล งข อม ลแบบไดเรกทอร ท ม การเตร ยมไฟล ข อม ล 1. คล ก เพ มแหล งข อม ล 2. เล อก ไดเรกทอร จะปรากฏจอภาพด งน 34 ข อความ ค าอธ บาย ช อ ก าหนดช อห วข อ บทค ดย อ ค าอธ บายส น ส วนน จะไม ปรากฏให น กเร ยนเห น ไดเรกทอร เล อก ไดเรกทอร หล ก แสดงให น กเร ยนเห นหร อไม แสดงหร อซ อน 3. คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง จะปรากฎหน าจอด งน

35 ก Label ใช ส าหร บการแทรกข อความระหว างแหล งข อม ลหร อก จกรรมในห วข อเด ยวก น 1. คล ก เพ มแหล งข อม ล 2. เล อก Label จะปรากฏจอภาพด งน ข อความ สามารถพ มพ ข อความหร อแทรกร ปภาพหร อตารางลงไปก ได 4. คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง ภาพหน าจอ การเพ มแหล งข อม ลแบบ Label

36 ก ก ก ก ก ก Moodle การเพ มก จกรรมเป นการเพ มก จกรรมต าง ๆ ในแต ละห วข อ เพ อให น กเร ยนเข ามาร วมและท าก จกรรมท ม ข นก จกรรมม หลายก จกรรมให สามารถเล อกเพ มได เช น การบ าน ห องสนทนา แบบทดสอบ แบบสอบถาม เป นต น การเพ มก จกรรมท าได โดยคล กเล อกท เมน เพ มก จกรรม แล วเล อกร ปแบบของก จกรรม ท ต องการเพ มเข า ก 36 คล ก - -> เพ มก จกรรม - -> การบ าน

37 ก ก ก Moodle 37 ข อความ ห วข อการบ าน รายละเอ ยด คะแนนท ได ส งได ต งแต ก าหนดส ง ประเภท ระบบกล ม การแบ งกล มผ เร ยน แสดงให น กเร ยนเห นหร อไม แสดงหร อซ อน ค าอธ บาย ต งห วข อการบ าน ก าหนดรายละเอ ยดการส งการบ าน ค าอธ บาย ก าหนดคะแนนเต มของการบ าน ว นท เร มส งการบ านได ว นส นส ดการส งการบ าน ประเภทการส งการบ าน ส งงานนอกเว บ น กเร ยนส งการบ านเป นช นงานนอกเว บ โดยน กเร ยนด การบ านท ได ร บมอบหมายจากเว บน แต จะไม สามารถอ พ โหลดไฟล ใดๆ แล วส งให คร ตรวจบนเว บ คร สามารถตรวจ และให คะแนนบนเว บ จากน นแจ งให น กเร ยนทราบถ งเกรดท ได ส งโดยให อ พโหลดไฟล น กเร ยนอ พโหลดไฟล หน งไฟล ซ งอย ในร ปแบบต างๆ ไม ว า จะเป นไฟล เว ร ด ร ปภาพ เว บไซต ท ม การซ ปเร ยบร อยแล ว หร อไฟล อ นๆ ท คร ขอให น กเร ยนท าส ง ซ งคร สามารถตรวจ และให คะแนนบนเว บได ขนาดส งส ด: ใช ก าหนดขนาดของไฟล งานการบ าน น กเร ยน อน ญาตให ส งการบ านซ าอ กคร ง:.ให น กเร ยนส งการบ าน ซ าได หร อไม อ เมลแจ งอาจารย : หล งจากท ส งการบ านเสร จแล วให ม การ ส งอ เมลแจ งคร ผ สอนหร อไม

38 ก ก ก ก ก ก Moodle 38 ภาพ หน าจอการส งการบ าน ภาพ ห วข อการบ านแสดงในโครงสร างรายว ชา ภาพ แสดงรายละเอ ยดการบ าน

39 ก ก ก ก ก ก Moodle น กเร ยนเข าส ระบบ และ รห สผ าน ของตนเอง คล ก ห วข อการบ านท คร ผ สอนก าหนด จะม ค าอธ บายเก ยวก บการบ าน 39 ภาพ ห วข อการบ านแสดงในโครงสร างรายว ชา ภาพ แสดงรายละเอ ยดการบ าน คล ก Browse.. / เล อกไฟล ท บ นท ก คล ก อ พโหลดไฟล

40 ก ก ก ก ก Moodle คร Login ด วย Username และ Password ของตนเอง คล กท ห วข อการบ านท สร างข น 40 จะปรากฏหน าจอด งน คล ก ด การบ านท ส งมาท งหมด

41 41 ภาพ แสดงงานการบ านท น กเร ยนส งมา - คร ตรวจงาน การบ านน กเร ยนท ละคน โดยคล ก คะแนนท ได ของน กเร ยน พร อมให คะแนน และ แสดงความ ค ดเห น ภาพแสดง การตรวจการบ าน การให คะแนนการบ าน

42 ก ก ก ก ก Moodle 42 คล กท ห วข อการบ านท สร างข น จะปรากฏหน าจอด งน คล ก ด การบ านท ส งมาท งหมด

43 43 - คร ตรวจงาน การบ านน กเร ยนท ละคน โดยคล ก คะแนนท ได ของน กเร ยน พร อมให คะแนน และ แสดงความ ค ดเห น ภาพแสดงรายช อน กเร ยนท งหมด ภาพแสดงการให คะแนนและความค ดเห นต องานของน กเร ยน

44 ก ก ก Moodle ใช ส าหร บสร างข อสอบหร อแบบฝ กห ดให น กเร ยนท าในแต ละบทเร ยน/ห วข อ โดยเม อน กเร ยนท าแบบทดสอบแล ว ระบบจะตรวจให โดยอ ตโนม ต ตามคะแนนและค าตอบท ท านได ก าหนดไว ล กษณะค าถามในแบบทดสอบม ให เล อก หลาย แบบ เช น ปรน ย ถ ก/ผ ด เต มค า แบบจ บค เป นต น ข นตอน ก ก ก - - > ก จะปรากฏหน าจอด งน 44

45 ข อความ ค าอธ บาย ช อ ช อแบบทดสอบเพ อใช ในการอ างอ ง ค าน า ค าช แจงในการท าแบบทดสอบ ว นท เร มท าแบบทดสอบ ก าหนดว นและเวลาเร มท าแบบทดสอบ ว นส นส ดการท าแบบทดสอบ ก าหนดว นและเวลาส นส ดการท าแบบทดสอบ เวลาในการท าแบบทดสอบ เวลาในการท าแบบทดสอบ จ านวนค าถามต อหน า ก าหนดจ านวนข อค าถามต อหน า สล บค าถาม ต องการสล บค าถามของแบบทดสอบหร อไม สล บค าตอบ ต องการสล บค าตอบของแบบทดสอบหร อไม จ านวนคร งท ให ตอบ ก าหนดให น กเร ยนเข ามาท าแบบทดสอบก คร ง อน ญาตให ท าต อจากคร งท แล ว ถ าน กเร ยนท าแบบทดสอบไม เสร จ จะอน ญาตให น กเร ยนท าต อ จากคร งท แล วหร อไม ว ธ ต ดเกรด ว ธ การค ดคะแนนของแบบทดสอบว าจะใช คะแนนคร งไหน ของ การท าแบบทดสอบของน กเร ยน เช น - ใช คะแนนส งส ด - คะแนนเฉล ยของการท าแบบทดสอบ - คะแนนตอบคร งแรก ของการท าแบบทดสอบ - คะแนนตอบคร งส ดท ายของการท าแบบทดสอบ โหมดปร บเปล ยน?? ห กคะแนนท นท?? จ ดทศน ยม 2 น กเร ยนสามารถร ว ว ข อความโต ตอบ คะแนน Feedback ค าตอบ ท นท หล งจากท าแบบทดสอบ: หล งจากน ขณะท ย งเป ดการใช งาน แบบทดสอบ: หล งจากป ดแบบทดสอบ แสดงแบบทดสอบในหน าต างโหมด?? secure ต องใส รห สผ าน ก าหนดรห สผ านการเข าท าแบบทดสอบ ต องม ท อย เน ตเวอร ก ท อย ของเน ตเว ร ก ระบบกล ม ก าหนดกล มการเร ยน แสดงให น กเร ยนมองเห นหร อไม แสดงหร อซ อนแบบทดสอบ หล งจากท ก าหนดรายละเอ ยดต าง ๆ ของแบบทดสอบเสร จแล วคล ก บ นท กการเปล ยนแปลง จะปรากฏหน าจอด งภาพ 45

46 46 คล กเล อก ชน ดของค าถามของแบบทดสอบ เช น ค าถามปรน ย ค าถามถ ก/ผ ด ค าถามอ ตน ย ค าถามจ บค เป นต น ด งหน าจอต อไปน

47 47 ก 1. คล กสร างค าถามใหม เล อก ค าถามปรน ย จะปรากฏหน าจอด งน

48 ก าหนดรายละเอ ยดของค าถามด งน ก ก ก Moodle 48 ประเภท ช อค าถาม ข อความ ค าถาม ภาพท ต องการให แสดง องค ประกอบส าหร บการห กคะแนน ค าตอบเด ยวหร อหลายค าตอบ ต วเล อก Feedback คะแนนท ได ค าอธ บาย เล อก ค าท ต งไว ใส ช อค าถาม ช อน จะปรากฏในคล งข อสอบ ก อนท จะเล อกลงใน แบบทดสอบ ค าถามของแบบทดสอบ ภาพท ใช ประกอบค าถามแบบทดสอบน ก าหนดการห กคะแนนกรณ ท ตอบค าถามผ ด ค าถามข อน ม ค าตอบเด ยวหร อหลายค าตอบ ค าตอบของค าถาม ข อความโต ตอบ หล งตอบค าถาม เช น ถ กต องคร บ ตอบผ ดค ะ เป นต น ในกรณ ท ย งไม ต องการเฉลยค าตอบให น กเร ยนทราบ ไม ต องใส Feedback ข อท ต วเล อกเป นค าตอบท ถ กต อง เล อก 100% ข อท ต วเล อกเป นค าตอบท ผ ด เล อก ไม เล อกท งหมด เสร จแล ว คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง จะปรากฏหน าจอด งน ภาพแสดง ค าถามของแบบทดสอบ เพ มข อสอบลงในแบบทดสอบ ด ต วอย างข อสอบ แก ไขข อสอบ ลบข อสอบ เล อกข อสอบเพ อเพ มลงในแบบทดสอบ ใช ในกรณ ท ต องการเล อกหลาย ๆ ข อ พร อมก น

49 ก ก ก ก Moodle 1. คล กสร างค าถามใหม เล อก ค าถามถ ก/ผ ด จะปรากฏหน าจอด งน 49 ก าหนดรายละเอ ยดของค าถามด งน ข อความ ประเภท ช อค าถาม ค าถาม ภาพท ต องการให แสดง องค ประกอบส าหร บการห กคะแนน ค าตอบท ถ กต อง Feedback(ถ ก) Feedback(ผ ด) ค าอธ บาย เล อกค าท ต งไว เป นช อท ใช อ างอ งค าถามส วนน จะไม แสดงตนน กเร ยนท า แบบทดสอบ ค าถามท ต องการถาม ภาพท ใช ประกอบค าถามแบบทดสอบน หากท านต องการใช ภาพในค าถามน น โดยท านต อง อ พโหลดภาพเข าไปแล ว เมน การจ ดการระบบ --- > ไฟล ไว แล ว ก าหนดการห กคะแนนกรณ ท ตอบค าถามผ ด ค าถามท ต องข นมา ค าตอบท ได ถ กหร อผ ด Feedback ของการเล อกค าตอบถ ก Feedback ของการเล อกค าตอบผ ด

50 ก ด งน ก ก ก Moodle เม อท านสร างค าถามในกล มค าถามต าง ๆ เร ยบร อยแล ว ท านสามารถเพ มค าถามลงในแบบทดสอบได 1. จากภาพด านล าง เม อเล อกค าถามท ต องการแล วระบบจะแสดงรายการค าถามท ม อย ในกล มค าถามน น ข นมาให ท งหมด ด งภาพ 50 ภาพแสดงรายการค าถาม 2. คล กเล อกค าถาม เสร จแล วคล กป ม เพ มเข าไปในแบบทดสอบ จะได หน าจอด งภาพ ภาพ แสดงค าถามในแบบทดสอบ

51 ก ก ก Moodle 3. สล บรายการค าถามโดยเล อนลง สล บรายการค าถามโดยเล อนข น เอาค าถามออกจาก แบบทดสอบ 4. หล งเพ มรายการลงแบบทดสอบเร ยบร อยแล ว คล ก แบบทดสอบ เล อกช อแบบทดสอบท สร างข น จะ ปรากฏหน าจอด งน 51 ภาพ แสดงรายช อแบบทดสอบ คล กท >> แบบทดสอบ จะปรากฏหน าจอด งน ข อม ล แสดงข อม ลของแบบทดสอบ เช น ช อแบบทดสอบ ค าช แจงของการท าแบบทดสอบ เวลา ในการท าแบบทดสอบ ต วอย าง ด ต วอย างของแบบทดสอบหล งจากท เพ มค าถามลงไป จะเหม อนก บหน าจอท น กเร ยนจะ เข ามาท าแบบทดสอบ แก ไขแบบทดสอบ ใช ส าหร บการแก ไขแบบทดสอบ รายงาน ใช แสดงข อม ลของน กเร ยนท เข ามาท าแบบทดสอบ ด งหน าภาพจอต อไปน

52 52 ภาพ แสดงรายช อน กเร ยนท ท าแบบทดสอบ 5. กรณ ท ต องการข อม ลของน กเร ยนท ท าแบบทดสอบในร ปแบบของ ตาราง Excel ให คล ก ดาวน โหลด ร ปแบบ Excel ด งภาพ คล ก Save เพ อบ นท กไฟล ลงเคร องคอมพ วเตอร

53 ก ก ก ก ก Moodle 53 ค ณคร สามารถน าเข าค าถามในหลายร ปแบบด วยก น เพ อประหย ดเวลาในการพ มพ ค าถามท ละข อ ซ งในท น จะกล าวถ งการน าเข าค าถามจากไฟล ใน 2 ร ปแบบ ค อ ร ปแบบ GIFT และ ร ปแบบ Aiken คล กน าเข าค าถามจากไฟล 1. การน าเข าไฟล ร ปแบบ GIFT (General Import Format Technology) สามารถเอาเข าได ท งร ปแบบปรน ย อ ตน ย เล อกเต มค าท หายไป ถ ก/ผ ด ค าถามต วเลข ซ งเป นอ กว ธ ท จะช วยให ประหย ดเวลาในการใส ค าถามลงไปในคล งข อสอบ เพราะสามารถใส ได หลายข อในคราวเด ยวก น ว ธ การ น าเข าน นท าได โดยพ มพ ค าถามลงในเว ร ดหร อ notepad ด วยเคร องหมายท ก าหนดไว แล วบ นท กเป นนามสก ล.txt แล วจ งน าเข าการเปล ยนไฟล ค าถามท ม อย แล วหร อสร างไฟล ใหม ให เป นร ปแบบ GIFT น นท าได โดย พ มพ เฉพาะส วนค าถามลงในเว ร ดหร อ notepad โดยไม ต องใส เลขข อ และพ มพ ต วเล อกในเคร องหมายป กกา {ต วเล อก} โดยม เคร องหมาย ~ น าหน าข อท ผ ด และ = น าหน าข อท ถ ก นอกเหน อจากน ย งสามารถเพ มช อค าถาม Feedback และให คะแนนเป นเปอร เซ นต 1. ค าถามปรน ย ในกรณ ท ต องการใส Feedback ให ใส เคร องหมาย # ตามด วย Feedback ด งต วอย าง ไก ก บไข อะไรเก ดก อนก น {~ไก ~ไข =สร ปไม ได } ไก ก บไข อะไรเก ดก อนก น {~ไก #ผ ด~ไข #ผ ด =สร ปไม ได #ถ ก} หากต องการสร างค าถามแบบให เต มค าท หายไปโดยม ต วเล อกให เล อก ต วอย างเช น มหาว ทยาล ย ม ส ญล กษณ ประจ ามหาว ทยาล ยเป นร ปช างช คบเพล ง ตรงช องว างท ว างไว น นให แทนท วงเล บป กกาและม ต วเล อกอย ภายในเหม อนค าถามปรน ย เช น มหาว ทยาล ย {~แม โจ ~ขอนแก น =เช ยงใหม }ม ส ญล กษณ ประจ ามหาว ทยาล ยเป นร ปช าง ช คบเพล ง

54 2.อ ตน ย ค าตอบของค าถามแบบอ ตน ยถ าม มากกว า 1 ค าตอบให น าหน าแต ละค าตอบด วยเคร องหมาย (=) แต ถ าม ค าตอบเด ยวจะใส เคร องหมายเท าก บหร อไม ก ได 54 ผลไม ใดม ล กษณะนามเป นหว {กล วย} จ งหว ดใดเป นเม องหลวงของประเทศไทย{=กร งเทพ=กร งเทพมหานคร=กร งเทพฯ} 3.ถ ก/ผ ด ค าถามร ปแบบน ค าตอบจะเข ยนในวงเล บป กกาว า {True} หร อ {False} หร อย อเป น {T} หร อ {F} ประเทศไทยม จ งหว ดท งหมด 76 จ งหว ด {T} จ งหว ดเช ยงใหม เป นเม องหลวงของประเทศไทย {F} 4.ค าถามต วเลข ค าถามท ต องการค าตอบเป นต วเลขจ าเป นต องเร มต นต วเลขด วยเคร องหมาย (#) และสามารถใส ค าคลาดเคล อนในค าตอบได โดยเข ยนค าด งกล าวตามหล งค าตอบท ถ ก เช น ถ าหากค าตอบสามารถเป น ค าท อย ระหว าง 1.5 และ 2.5 สามารถใส ค าตอบเป น {#2:0.5} หมายความว าค าตอบเป น 2 สามารถคลาดเคล อน ได 0.5 ถ าหากไม ก าหนดความคลาดเคล อนระบบจะร บเฉพาะค าท ตรงก บท ระบ เท าน น 2+2 =? {#4} ประเทศไทยม จ งหว ดท งหมดก จ งหว ด {#76} การเพ มข อม ลอ นลงในค าถาม นอกเหน อจากการน าเข าค าถามท วไปแล ว สามารถท จะใส ช อค าถาม feedback และเปอร เซ นต ของค าตอบลงไปในค าถามได ด วยเช นก น ช อค าถาม การระบ ช อค าถามเพ อให ง ายต อการจ าว าข อน เก ยวก บอะไรสามารถท าได โดยการใส โคล อนสองต ว ก อนและหล งช อค าถามน นๆ เช น ::การบวก::2+2 =? {#4} ::จ านวนจ งหว ด::ประเทศไทยม จ งหว ดท งหมดก จ งหว ด {#76} ถ าหากไม ระบ ช อค าถามระบบจะน าเน อความของค าถามท งหมดมาเป นช อค าถาม Feedback สามารถใส Feedback ของแต ละค าตอบโดยการใส เคร องหมาย # ตามหล งค าตอบ แล วตามด วย Feedback ไก ก บไข อะไรเก ดก อนก น {~ไก #ผ ด~ไข #ผ ด =สร ปไม ได #ถ ก} Feedback ของค าถามปรน ยจะแสดงเฉพาะข อท น กเร ยนเล อกเท าน น ส าหร บค าถามอ ตน ยจะ แสดงเม อน กเร ยนใส ค าตอบท ถ กต อง และค าถามถ กผ ดแสดงเม อน กเร ยนตอบค าถามผ ด เปอร เซ นต น าหน กของแต ละค าตอบ การให คะแนนเป นเปอร เซ นต ในแต ละค าตอบท าได โดยการใส เคร องหมายเปอร เซ นต หน าหล งเช น

55 %50% จากน นน าไปวางไว ข างหล งเคร องหมาย ~ เช น ค าถาม {~ค าตอบผ ด~%50%ค าตอบได คร งคะแนน=ค าตอบได เต ม} 55 เม อได ไฟล ท ต องการ upload แล วให ท าการเล อกร ปแบบ GIFT แล วเล อกไฟล ท ต องการจากน นท าการ upload แสดงหน าจอด งร ป หล งจากระบบท าการ Import ค าถามเสร จเร ยบร อยแล ว จะแสดงหน าจอด งร ป 2. การน าเข าไฟล ร ปแบบ Aiken ร ปแบบ Aiken น เป นการสร างค าถามปรน ยอย างง ายๆ โดยใช ร ปแบบท อ านแล วเข าใจง าย เช น จ งหว ดใดเป นเม องหลวงของประเทศไทย A. น าน B. กร งเทพฯ C. เช ยงใหม D. เลย ANSWER: B ค าถามจะต องอย บรรท ดเด ยวก นและค าตอบแต ละค าตอบ ต องข นต นด วยอ กษรภาษาอ งกฤษต ว เด ยวตามด วยจ ดหร อวงเล บป ด เช น A. B. C. D. หร อ A) B) C) D) จากน นให เว นช องว าง 1 ช องตามด วยค าตอบ ส วนเฉลยต องข นต นด วยค าว า ANSWER: แล วตามด วยข อท ถ กต อง ท ส าค ญเม อพ มพ ค าถามจบท กข อแล วให เว นบรรท ดส ดท าย 1 บรรท ด เม อน าเข าค าถามเร ยบร อยแล วจะม หน าจอข นด งร ป

56 ก ก 56 โปรแกรมท น ามาใช งานค อ TeXaide4 ก ก TeXaide4 1. ไปท URL 2. ใส ช อ Address ลงไป ด งร ป 3. คล ก Download Texaide จะปรากฏหน าจอด งน 4. คล ก Save ดาวน โหลดไฟล ลงเคร องคอมพ วเตอร

57 ก ก TeXaide4 1. เป ดโฟลเดอร ท Save ไฟล โปรแกรมข นมา ด บเบ ลคล ก ta40a.exe คล ก I Agree เพ อยอมร บข อตกลง

58 3. คล ก OK ก ก ก Moodle 58 4.คล ก View Read Me 5. คล ก OK

59 ก TeXaide ก ก ก Moodle เป ดโปรแกรม TeXaide 4 ข นมา โดยคล ก Start > Program > TeXaide 4 > TeXaide 2. คล กเมน Edit เล อก Translators..

60 3. คล กท เอาเคร องหมาย ออกหน าข อความ Include translator name in translation และ Include Math Type data in translation คล ก OK

61 ก ก TeXaide ก Moodle 1. สร างเคร องทางคณ ตศาสตร ตามท ต องการ 2. กด Ctrl + A หร อ คล กเมน Edit >> เล อก Select All 3. กด Ctrl + C หร อ คล กเมน Edit >> เล อก Copy กล บไปท Moodle ตรงต าแหน งท ต องการวางสมการทางคณ ตศาสตร ผลล พธ ท ได $$ ก $$ \[c^2 = \sqrt {a^2 + b^2 } \] $$

62 ก ก ก ก ก เตร ยมไฟล ข อม ลสมาช กด วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยม องค ประกอบของข อม ลด งน 62 username firstname lastname passwd ช อผ ใช ก าหนดเป น เลขประจ าต วของน กเร ยน ช อของน กเร ยน ควรจะก าหนดห องหร อเลขท น าหน าช อด วยเพ อไม ให ปนก บห องอ น ๆ นามสก ลของผ ใช รห สผ านของผ ใช อ เมล ของผ ใช ก 1. เป ดไฟล Excel ท ได เตร ยมข อม ล เลขประจ าต ว ช อ นามสก ล ของน กเร ยนไว แล ว ข นมา ด งภาพ 2. เป ดไฟล ใหม ของ Excel อ กหน าต างหน ง เป นไฟล ว าง ๆ โดยม องค ประกอบของห วตารางด งน 3. ให ค ดลอกเลขประจ าต วของน กเร ยนมาวางในช อง A2 ช อง username โดยคล กขวา วางแบบพ เศษ เล อก วาง / ค า

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรม Moodle 1 คร ส ข ม แป นศร การสร างหร อเพ มรายว ชา การสร างรายว ชาสามารถกระท าได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ผ ด แลระบบสร างให จากน นคร ท ได ร บมอบหมายเข าไปสร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

ค ม ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม ม อการใช งานโปรแกรม ค ม ม อการใช งานโปรแกรม สารบ ญ หน า เก ยวก บ Moodle 1 การเข าระบบ-ออกจากระบบ 1-2 แก ไขข อม ลส วนต ว 2-3 การเปล ยนรห สผ าน 4 การจ ดการรายว ชา 5 กระดานข าว/กระดานเสวนา 5-6 ข นตอนการเพ มก จกรรมกระดานเสวนา

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ค ม อการใช งาน Back Office

ค ม อการใช งาน Back Office ค ม อการใช งาน Back Office สารบ ญ ว ธ การเข าใช งาน Back office admin รายการ Menu ของโปรแกรม Back office Admin ว ธ การใช งานแถบเคร องม อ Text Editor ใน Back office ว ธ การใช งานแถบ Menu Back office แต

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน 1 ข นตอนการด าเน นการ START การดาวน โหลดไฟล เอกสารข อม ลแผนปฏ บ ต เช งกลย ทธ หน วยงานเข าไปย งเว

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ

าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน)

ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน) 1 ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน) ภาพท 1 ข นตอนการกรอกภาระงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งาน 2 ข นตอนการใช งานระบบกรอกภาระงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งานตนเอง บ คลากรสายผ สอน ม 8 ข นตอนด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป

แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป แนะน าการใช งานระบบเอกสารเผยแพร กรมปศ ส ตว (เจ าหน าท ) ส าหร บผ ใช งานท วไป การด าเน นการ : ศ นย สารสนเทศ การบร หารจ ดการระบบ : ศ นย สารสนเทศ ผ น าเข าข อม ล : ส าน ก/กอง (ส วนกลาง) ผ ใช บร การ : หน วยงานในส

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได 5. ระบบ MMS MMS ค อ การสร างหมวดหม ขอ ม ลสามารถแบ งกล มได ตามความต องการของผ ด แลระบบ โดยจะ แสดงรายละเอ ยดห วข อเป นแบบโครงสร างต นไม หร อ Tree Diagram สามารถส บค นจากห วข อเอกสารโดย การพ มพ ขอ ความในช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password การใช งาน Quartet : หน าจอ Login ด บเบ ลคล กท icon บน Desktop เพ อ เหน าจอ Login ท น าเข าส Quartet ช องลง ทะเบ ยน เข าใช งาน ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information