ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)

Size: px
Start display at page:

Download "ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)"

Transcription

1 ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก บ ผ เร ยน(Student) รวมท งการสร างแบบทดสอบ การทดสอบและการประเม นผลบนเคร อข ายอ นเทอร เน ต โดย โปรแกรมท ใช สร างระบบ LMS ในป จจ บ นม ให เล อกอย 2 ล กษณะค อ 1. ซอฟต แวร ฟร (Open Source LMS) ท ม ล ขส ทธ แบบ GPL เช น Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) LearnSquare (www.learnsquare.com) เป น lms ส ญชาต ไทย พ ฒนาโดยท มงาน NECTEC VClass (www.vclass.net) เป น lms ส ญชาต ไทย พ ฒนาโดยศ นย Distributed Education Center สถาบ นเทคโนโลย แห งเอเซ ย (AIT) Sakai (www.sakaiproject.org) ILIAS (http://www.ilias.de) 2. ซอฟต แวร ท บร ษ ทเอกชนพ ฒนาเพ อขายโดยเฉพาะ (Commercial LMS) Blackboard Learning System WebCT (www.webct.com) IBM Lotus Learning Management System Education Sphere (www.educationsphere.com) - Sum Systems Management Co., Ltd. Dell Learning System (DLS) > 1 De-Learn (www.de-learn.com) - Data E-Learning Co., Ltd. i2 LMS (www.progress-info.co.th) - Progress Information Co.,Ltd

2 ก LMS ก ระบบ LMS สามารถน าไปประย กต ใช งานได อย างหลากหลายอาท สถาบ นการศ กษา ศ นย ฝ กอบรม หน วยงาน ราชการ บร ษ ทเอกชน โดยในการน าไปใช งานผ ใช สามารถ ปร บการใช งานให เหมาะสมก บหน วยงาน จ ดประสงค หล กในการพ ฒนาระบบข นมาก เพ อสร างระบบการเร ยนร ใช งานในหน วยงานท งระบบ E-Learning หร อระบบ Knowledge Management (KM) 2 LMS ส าหร บผ ใช งานในระบบ LMS น นสามารถท จะแบ งได เป น 3 กล ม ค อ กล มผ บร หารระบบ (Administrator) ท าหน าท ในการต ดต งระบบ LMS การก าหนดค าเร มต นของ ระบบ การส ารองฐานข อม ล การก าหนดส ทธ การเป นผ สอน กล มอาจารย หร อผ สร างเน อหาการเร ยน (Instructor / Teacher) : ท าหน าท ในการเพ มเน อหา บทเร ยนต างๆ เข าระบบ อาท ข อม ลรายว ชา ใบเน อหา เอกสารประกอบการสอน การประเม น ผ เร ยนโดยใช ข อสอบ ปรน ย อ ตน ย การให คะแนน ตรวจสอบก จกรรมผ เร ยน ตอบค าถาม และ สนทนาก บน กเร ยน กล มผ เร ยน(Student/Guest) : หมายถ งน กเร ยน น กศ กษา ท สม ครเข าเร ยนตามห วข อต าง ๆ รวมท งการท าแบบฝ กห ด ตามท ได ร บมอบหมายจากผ สอน โดยอาจารย สามารถท าการแบ งกล ม ผ เร ยนได และสามารถต งรห สผ านในการเข าเร ยนแต ละว ชาได

3 LMS User Level ก ก ก Moodle 3 ร ปแสดง LMS Model มาตรฐานระบบ E-Learning กระทรวงกลาโหมสหร ฐอเมร กา(DOD) ได ศ กษาป ญหาของความไม เข าก น (Incompatibility) ของระบบ อ เล ร นน ง และเน อหาว ชา ท พ ฒนาแตกต าง แพลตฟอร มก น ไม สามารถใช ร วมก นได ทางกระทรวงกลาโหมสหร ฐฯ จ งรวบรวมข อก าหนด ท พ ฒนาก อนหน ามาเข าด วยก น ท งของ IMS และ AICC เพ อท จะออกเป นข อก าหนด อ เล ร นน งกลาง และม การต งหน วยงานร วมม อก นระหว างกระทรวงกลาโหมสหร ฐฯ หน วยงานร ฐบาล ภาคเอกชน และภาคการศ กษา จ ดต งสถาบ นท เร ยกว า ADL (Advanced Distributed Learning) เม อป 1997 และได ออก ข อก าหนดแรกในเวอร ช น 1.0 เม อป 2000 แต เวอร ช นท ประสบความส าเร จเป นท ยอมร บก นท วไปค อ ข อก าหนด SCORM Version 1.2 ซ งออกเม อเด อนต ลาคมป 2001 ด งน นในการสร างระบบ LMS ข นมาไม ว าจะเป นการพ ฒนา ระบบข นมาใช งานเอง ซ อจากบร ษ ทเอกชน หร อใช ซอฟต แวร ส าเร จร ปประเภท Open Source จ าเป นต องย ดตาม มาตรฐานกลางค อ SCORM (Sharable Content Object Reference Model)

4 Moodle? ก ก ก Moodle Moodle ย อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ค อ ช ดของ Server-Side Script ส าหร บสถาบ นการศ กษา หร อคร เพ อใช เตร ยมแหล งข อม ล ก จกรรม และ เผยแพร แบบออนไลน ผ านอ นเทอร เน ต หร ออ นทราเน ต สามารถน าไปใช ได ท งองค กรระด บ มหาว ทยาล ย โรงเร ยน สถาบ น หร อคร สอนพ เศษ ผ พ ฒนาโปรแกรมค อ Martin Dougiamas โปรแกรมช ดน เป น Open Source ภายใต ข อตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ download ได ฟร จาก ส าหร บผ ด แลระบบ(Admin) ท จะน าโปรแกรมไปต ดต ง ต องม Web Server ท บร การ php และ mysql ความสามารถของ moodle โดยสร ป 1. เป น Open Source ท ได ร บการยอมร บ (13544 sites from 158 countries ) ต วน ฟร : สถาบ นส วนใหญ ต วใครต วม น ซ อบ าง พ ฒนาเองบ าง ไม อย ในว ส ยท ศน ก ม ในอนาคต อาจห นมาใช ต วน ก นหมดก ได 2. สามารถเป นได ท ง CMS(Course Management System) และ LMS(Learning Management System) ช วยรวบรวมว ชาเป นหมวดหม เผยแพร เน อหาของผ สอน พร อมบร การให น กเร ยนเข ามาศ กษา และบ นท กก จกรรมของน กเร ยน 3. สามารถ สร างแหล งข อม ลใหม หร อเผยแพร เอกสารท ท าไว เช น Microsoft Office, Web Page, PDF หร อ Image เป นต น ใจกว าง ไม หวงว ชา ม เอกสารท เคยรวบรวมไว ก ส งเข าไปเผยแพร ได โดยง าย 4. ม ระบบต ดต อส อสารระหว างน กเร ยน เพ อนร วมช น และผ สอน เช น chat หร อ webboard เป นต น น กเร ยนฝากค าถาม คร ท งค าถามไว คร น ดสนทนาแบบออนไลน คร น ดสอนเสร ม หร อแจก เอกสารให อ านก อนเข าเร ยน ก ได 5. ม ระบบแบบทดสอบ ร บการบ าน และก จกรรม ท รองร บระบบให คะแนนท หลากหลาย ให ส งงาน ให ท าแบบฝ กห ด ตรวจให คะแนนแล ว export ไป excel 6. ส ารองข อม ลเป น.zip แฟ มเด ยว ในอนาคตสามารถน าไปก ค นลงไปในเคร องใดก ได อย างของผมท าว ชาระบบปฏ บ ต การ แล วเก บเป น.zip เป ดให Download ใครจะน าไปทดสอบก ค นในเคร องตนเองก ได 7. ผ บร หารท ม ว ส ยท ศน และใจกว าง ส งเสร มเร องน เพราะ อาจารย ได ท าหน าท น กศ กษาได เร ยนร และสถาบ นได ช อเส ยง อาจารย เตร ยมสอนเพ ยงคร งเด ยว แต น กเร ยนเข ามาเร ยนก รอบก ได จบไปเข าแล วกล บมาอ าน ทบทวนก ได 4

5 5 ก ก ก Moodle ก ส ญล กษณ ความหมาย คล กเพ อแก ไขห วข อ/รายการหร อเข ยนข อความอธ บายห วข อ/รายการ คล กเพ อซ อนรายการน นไม เป ดให น กเร ยนเข ามาใช งาน คล กเพ อยกเล กการซ อนรายการน นเป นการเป ดให น กเร ยนเข ามาใช งาน คล กเพ อลบรายการน น คล กเพ อย ายห วข อน นข นไป 1 ระด บ คล กเพ อย ายห วข อน นลงมา 1 ระด บ คล กเพ อย ายห วข อน นมาอย ทางซ าย คล กเพ อย ายห วข อน นมาอย ทางขวา ก ( Login ) ท กคนท จะเข าใช ระบบจะต องม ช อผ ใช (Username) และรห สผ าน (Password) ท ได ร บจากผ ควบค มระบบ (Admin) เร มการใช โปรแกรม เป ด Internet Explorer (IE) เป ดไปย ง URL ค อ จะเห นด งภาพ ภาพ หน าจอแรกของระบบ หน าจอรายการท ผ ใช สามารถเข าไปใช งานได

6 - จะปรากฏหน าจอล กษณะด งร ป - ให ป อน ช อผ ใช และรห สผ าน ท ได ร บ จากผ ด แลระบบ 6 ก ก ภาพ หน าเข าส ระบบ - หล งจากท เราเข าส ระบบจะปรากฏช อ ให คล กตรงช อของตนเอง เพ อเข าไปแก ไขข อม ลส วนต ว ภาพ หน าจอแสดงประว ต ส วนต ว หน าน จะแสดงข อม ลช อผ เข าส ระบบ ท ต ง อ เมล รายว ชาท งหมด และป มส าหร บเปล ยนรห สผ าน*** ในการเข าส ระบบ (Login) *** ควรใช รห สผ านท ไม ยากเก นไป ควรเป นรห สผ านท ท านจ าได ง าย

7 คล กแท บ แก ไขข อม ลส วนต ว จะปรากฏหน าจอด งน 7 ภาพ หน าจอแสดงการแก ไขประว ต ส วนต ว ในหน าจอน จะแสดงข อม ลประว ต ของผ เข าส ระบบโดยม รายละเอ ยดด งน ช อผ ใช ช อผ ใช ******* ไม ต องเปล ยน รห สผ านใหม รห สผ าน ว างไว เพ อใช รห สเด ม (ถ าเปล ยน) ช อ ช อของผ ใช นามสก ล นามสก ลของผ ใช แสดงอ เมล อ เมลท ได สม ครจาก Free mail (เช น chaiyo yahoo hotmail ฯลฯ ) หร อท แจกให อ เมลท ใช การได : ไม ต องเปล ยนแปลง ร ปแบบอ เมล ไม ต องเปล ยนแปลง ประเภทอ เมลไดเจสท ไม ต องเปล ยนแปลง สม ครเป นสมาช กกระดานเสวนา ไม ต องเปล ยนแปลง อ ตโนม ต ในการแก ไขข อความ ไม ต องเปล ยนแปลง จ งหว ด กรอกจ งหว ด ประเทศ: เล อกประเทศ ไทย ภาษาท ต องการ: Thai (th) โซนเวลา: เวลาของเซ ร ฟเวอร รายละเอ ยด: ให คร กรอกรายเอ ยดค ณสมบ ต ของตนเอง ความถน ด ฯลฯ

8 ก ก ก Moodle ร ปป จจ บ น: ภาพใหม : ต องการเปล ยนเป นร ปตนเอง ให คล ก Browse.. และค นหาไฟล ร ปภาพ ของตนเอง (ควรจะย อขนาดของร ภาพตนเองก อนน ามาใช งาน ควรจะเป น ร ปท ม ขนาดเล ก ๆ) เว บเพจ: โฮมเพจของตนเอง เช น หมายเลข ICQ: ID สมาช กของ ICQ Skype ID: ID สมาช กของ Skype AIM ID: ID สมาช กของ AIM Yahoo ID: ID สมาช กของ Yahoo MSN ID: ID สมาช กของ MSN หมายเลข ID : สถาบ น: หมวด/แผนก: โทรศ พท 1 โทรศ พท 2 ท อย เสร จแล วคล กป ม อ พเดทประว ต ส วนต ว ก ก ก (Logout) หล งจากท ผ ใช เข าใช งานระบบเร ยบร อยแล ว หากจะเล กใช งานระบบจะต อง ออกจากระบบ หร อ Logout โดยคล กท ออกจากระบบ หร อ Logout เพ อความปลอดภ ยของข อม ล ด งภาพด านล าง 8

9 9 ก ก เป นส วนท ใช ในการเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลรายว ชา ด งน ก 1. เม อ Login เข าส ระบบเร ยบร อยแล วท หน าจอด านซ ายม อ จะม เมน การจ ดการระบบ ให คล กท รายว ชาท งหมด จะแสดงหน าจอด งภาพ ภาพ หน าจอประเภทว ชา

10 2. จากภาพให คล กป ม เพ มรายว ชาใหม จะปรากฏหน าจอให ท านกรอกข อม ลรายว ชา ด งภาพ 10 ม รายละเอ ยดด งน ประเภท: ค าปกต จะเป นท วไป ช อเต ม: ป อนช อว ชา และ ให วงเล บช อของคร ผ สร างบทเร ยนด วย ช อย อ: ให ใส รห สว ชา เช น ง30203 หร อ ว30203 เป นต น หมายเลข ID บทค ดย อ: สาระส าค ญของรายว ชาหร อค าอธ บายรายว ชา ส วนน จะแสดงท หน าจอแรกของระบบ ร ปแบบ: ร ปแบบการจ ดท าเน อหาบทเร ยน จะแบ งออกเป น 3 แบบ 1. แบบกล มสนทนา 2. แบบห วข อ 3. แบบรายส ปดาห ( เล อกแบบห วข อ ) ว นเร มต นรายว ชา: ก าหนดว นท จะเร มต นการใช บทเร ยนท สร างข น ระยะเวลาเข าเร ยน: ก าหนดระยะเวลาเข าเร ยน: ก ว น (เล อกไม จ าก ด) จ านวน (ส ปดาห /ห วข อ): ก าหนดจ านวนส ปดาห หร อจ านวนห วข อท ต องการสร าง ระบบกล ม : 1. เร ยนรวมก นไม แบ งกล ม 2. กล มแบบแยกก นอย างช ดเจน (ศ กษาข ามกล มไม ได ) 3. กล มแบบศ กษาข ามกล มได (แต ท าก จกรรมในกล มอ นไม ได ) บ งคบ เล อก ใช หร อ ไม (เล อก เร ยนรวมก นไม แบ งกล ม ) รายว ชาท ม อย : รห สผ านเข าเร ยน : ให บ คคลท วไปเข าชม : ส วนท ซ อนไว : แสดงข าว: แสดงคะแนน: สามารถก าหนดได ว าน กเร ยนด คะแนนท ไดท าแบบทดสอบหร อแบบฝ กห ดหร อไม

11 แสดงรายงานก จกรรม: ขนาดไฟล ส งส ด: ค าส าหร บเร ยกผ สอน: ค าส าหร บเร ยกน กเร ยน: ภาษาท บ งค บในการใช : ก ก ก Moodle ก าหนดขนาดไฟล ท สามารถอ พโหลดได เช น ร ปภาพ เป นต น คร น กเร ยน อย าบ งค บ เม อกรอกรายละเอ ยดข างต นเร ยบร อยแล ว คล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง ระบบจะแสดงหน าของ รายว ชาเพ อสร างเน อหาต าง ๆ ของรายว ชา ด งภาพ 11 ก ในการสร างเน อหารายว ชา จะประกอบด วย กระกานข าวรายว ชา เน อหารายว ชา ก จกรรมต าง ๆ การบ าน แบบทดสอบ แบบสอบถาม ห องสนทนาเป นต น โดยม ว ธ การด งน คล กท เร มการแก ไขในหน าน ท บล อกเมน การจ ดการระบบ ด านซ ายม อ หร อ คล กท ป ม ท ด านบนขวาของหน าจอ หล งจากคล กจะปรากฏหน าจอด งภาพด านล าง ภาพหน าจอ การเร มสร างเน อหาว ชา

12 ก ก ก Moodle 12 ภาพหน าจอ เร มการแก ไขหน าน (แก ไขโครงสร างรายว ชา) ก ก ก เม อเข าส โหมดของการแก ไขโครงสร างรายว ชา จะม ส ญล กษณ ต าง ๆ ส าหร บจ ดการหน าโครงสร างด งน ส ญล กษณ ความหมาย คล กท น เพ อแก ไขข อม ล รายละเอ ยด คล กเม อต องการซ อนรายการน คล กเม อต องการเป ดใช รายการน เม อคล กแล วจะลบรายการน เม อคล กแล วจะย ายรายการน นข น-ลง ในแต ละระด บ ย ายรายการท ต องการมาไว ท จ ดน เม อคล กแล วจะท าให รายการเล อนลง เม อคล กแล วจะท าให รายการเล อนข น เม อคล กแล วจะท าให รายการเล อนไปทางซ าย เม อคล กแล วจะท าให รายการเล อนไปทางขวา คล กเม อต องการแสดงเฉพาะห วข อน น ๆ คล กเม อต องการแสดงห วข อท งหมด รายว ชาท ต องใช รห สผ านในการเข าเร ยน คล กเพ อด บทค ดย อของรายว ชา คล กเม อต องการค าอธ บายเพ มเต ม (Help คล กเพ อเล อกห วข อน เป นห วข อป จจ บ น

13 ก เป นส วนท ให ค ณคร ใช ในการประกาศข าวให น กเร ยนทราบ โดยข าวล าส ดจะปรากฏอย ท กรอบทางขวาม อ ของจอภาพตามจ านวนท ได ก าหนดไว ในส วนของรายละเอ ยดรายว ชา 13 ก ก ก คล ก เพ มก จกรรม เล อก กระดานเสวนา ด งภาพด านล าง

14 ม รายละเอ ยดด งน ช อกระดานข าว ต งช อกระดานข าว ประเภทของกระดาน ล กษณะกระดานม 2 ล กษณะค อ 1. กระดานท วไป ค อแต ละคนสามารถต งกระท ได หลายกระท 2. หน งคนสามารถสร างได หน งกระท แต ละคน สามารถสร างกระท ได เพ ยง 1 กระท เท าน น ว ธ ใช กระดาน เป นการช แจงเก ยวก บกระดาน ว าม จ ดประสงค อย างไร และว ธ การใช กระดานให ก บน กเร ยนทราบ อน ญาตให น กเร ยน โพสต ในกระดานน หร อไม : การอน ญาตในการส งข อความ ม 3 ล กษณะ ค อ - ต งกระท ได ตอบได เป นกระดานท วไป ท ต องการให น กเร ยนสามารถต งกระท ในส ง ท สงส ยหร อสนใจได ตามต องการ - ต งกระท ไม ได ตอบได ม กจะใช ใน การให น กเร ยน เข ามาแสดงความค ดเห นใน กระท ท ท านสร างข น แต ไม ต องการ ให น กเร ยนต งกระท เพ มเต ม - ต งกระท ไม ได ตอบไม ได ม กจะใช ในการประกาศ ข าวสารให น กเร ยนทราบ หร อใช เป นสม ดเย ยม ซ งเป นการส อสารทางเด ยว ท กคนต องเป นสมาช กกระดานน เท าน น?: - ใช การบ งค บให น กเร ยนท กคนเป นสมาช ก ของกระดาน โดยเม อม การส งข อความในกระท น กเร ยนท กคนจะได ร บ ด วย - ไม ไม บ งค บให น กศ กษาท กคนเป นสมาช กของกระดาน ซ งน กเร ยนม ส ทธ ในการ เล อกว าจะร บ เม อม การส งข อความ หร อไม อ านการต ดตามการอ านข อความของกระดานน การให คะแนน หร อไม : ระบบกล ม: เก ยวก บกล มการเร ยนของน กเร ยน แสดงให น กเร ยนเห นหร อไม : แสดงหร อซ อนกระดาน 14

15 15 ก ก จากภาพด านล าง คล กท ค าว า กระดานข าว จะปรากฏหน าจอด งภาพด านล าง.. คล กป ม ต งกระท ใหม

16 16 ม รายละเอ ยดด งน ห วข อ ให กรอกห วข อข าวท ต องการประกาศ ข อความ ให กรอกเน อหาของข าวท ต องการประกาศ ร ปแบบ ระบบก าหนดให เป น HTML Format โดยอ ตโนม ต ไม ต องเล อก การเป นสมาช ก ระบบก าหนดให ท กคนเป นสมาช กของ กระดานน เน องจากน กศ กษาท กคนจะต องได ร บ เม อม การประกาศข าวใหม ไฟล แนบ หากต องการแนบเอกสาร ให คล กป ม Browse เพ อ เล อกไฟล ท ต องการโดยไฟล ท แนบต องม ขนาด ไม เก น 2 Mb (ของโรงเร ยนได 8 MB) หล งจากก าหนดรายละเอ ยดต าง ๆ เสร จแล ว คล กป ม โพสต ลงกระดานเสวนา หร อ บ นท กการเปล ยนแปลง จะปรากฏหน าจอด งน

17 17 เสร จข นตอนการเพ มกระดานข าวรายว ชา ***** หมายเหต **** เม อบ นท กข อม ลแล วหากต องการแก ไขท านสามารถแก ไขได ภายในเวลา 30 นาท น บจาก เวลาท ท านคล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง / ในแต ละรายว ชา ท านสามารถกรอกบทสร ปหร อเน อหาของแต ละบทเร ยน / ห วข อ ด งน 1. เม อเข าส หน าจอของรายว ชาท ต องการเร ยบร อยแล ว ให คล กท ส ญล กษณ ในห วข อท ต องการกรอกข อม ลบทสร ป ด งภาพ จากน นจะปรากฏหน าจอด งน กรอกบทสร ปหร อเน อหาของแต ละบทเร ยน / ห วข อ

18 18 2. ให กรอกข อม ลบทสร ปของแต ละบทเร ยน/ห วข อ ได ตามต องการโดยสามารถจ ดร ปแบบข อความได โดยใช เคร องม อท ม ให 3. จากน นให คล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง เพ อบ นท กข อม ล ก แหล งข อม ลค อการล งค ไปย งเน อหาเพ มเต มในแต ละบทเร ยน/ห วข อ ซ งอาจจะเป นใบความร หร อใบงาน ส าหร บให น กเร ยนได ศ กษาเน อหาบทเร ยนน น ๆ โดยแหล งข อม ลม 5 ประเภท ได แก 1. หน าต วหน งส อธรรมดา 2. หน าเว บเพ จ 3. ไฟล หร อเว บไซต 4. ไดเรกทอร 5. Label ก 1. คล ก เพ มแหล งข อม ล 2. เล อก หน าต วหน งส อธรรมดา จะปรากฏจอภาพด งน

19 19 ห วข อ ค าอธ บาย ช อ ก าหนดช อห วข อท จะเช อมโยงมาเน อหา บทค ดย อ ค าอธ บายส น ๆ ข อความน จะไม แสดงในหน าเว บ เน อหาเต ม เน อหาท เป นต วหน งส อธรรมดา สามารถค ดมาจากโปรแกรมอ นมา วางได ร ปแบบ เล อกร ปแบบอ ตโนม ต หน าต าง ล กษณะการเป ดเน อหา ม 2 แบบ 1. หน าต างเด ม ค อแสดงแหล งข อม ลในหน าต างป จจ บ น 2. หน าต างใหม ค อแสดงแหล งข อม ลในหน าต างใหม สามารถเล อกรายละเอ ยดอ น ๆ เพ มเต มได แสดงให น กเร ยนเห น แสดงหร อซ อน หร อไม เสร จแล วคล ก บ นท กการเปล ยนแปลง

20 20 ภาพ แสดงผลท หน าโครงสร างรายว ชา เม อต องการด ข อม ลท ได สร างไว คล กท ห วข อน น ๆ ภาพ การแสดงแหล งข อม ลท สร างแบบ หน าต วหน งส อธรรมดา ก 1. คล ก เพ มแหล งข อม ล 2. เล อก หน าเว บเพจ จะปรากฏจอภาพด งน

21 21 การก าหนดร ปแบบการแสดงผลของข อม ล สามารถก าหนดได ว าจะให แสดงข อม ลในหน าต างเด มหร อหน าต างใหม

22 22 ภาพ แสดงผลท หน าโครงสร างรายว ชา เม อต องการด ข อม ลท ได สร างไว คล กท ห วข อน น ๆ ภาพ การแสดงแหล งข อม ลท สร างแบบ หน าเว บเพจ ก

23 23 ร ปส ญล กษณ ความหมาย การจ ดต าแหน งข อความหร อร ปภาพ ช ดซ าย จ ดกลาง ช ดขวา ตรงหน า- ตรงหล ง จากซ ายไปขวา และ จากขวาไปซ าย ล าด บต วเลข / ส ญล กษณ แสดงล าด บห วข อย อย ลดย อหน า / เพ มย อหน า เส นค น เช อมโยงหน าเด ยวก น แทรกล งค / ลบล งค แทรกร ปภาพ แทรกตาราง แทรกไอคอน ใส ส ญล กษณ พ เศษ โหมด Html ขยายเคร องม อเพ มเต ม ต วหนา / ต วเอ ยง / ข ดเส นใต / ข ดท บอ กษร ต วห อย / ต วยก ค ดลอก / ต ด / วาง ล าง html ยกเล ก / ท าซ า ส ต วอ กษร ส พ น ก ก

24 การใส ร ปภาพประกอบเน อหาบทเร ยน ท านควรจะเตร ยมร ปภาพให พร อม ซ งบางร ปอาจจะต องใช โปรแกรม ACDSee หร อ Photoshop ย อร ปภาพให ม ขนาดพอด ก บท จะน าไปใช งาน ข นตอน 1. เล อกต าแหน งท ต องการวางร ปภาพ ซ งอาจต องใช ตารางก าหนดต าแหน งการวางร ปภาพ 2. คล กเคร องม อ (แทรกภาพ ) จะปรากฏหน าจอด งน คล ก Browse.. เพ อเล อกไฟล ร ปภาพ 4. หล งจากเล อกไฟล ร ปภาพเสร จแล วคล กป ม Open 5. กดป ม อ พโหลด จะปรากฏช อไฟล ด งร ป

25 25 6. คล กเล อกร ปภาพท ต องการ จะปรากฏต าแหน งการจ ดเก บร ปภาพในช อง ใส ล งก ของภาพ 7. ใส ข อความอธ บาย 8. คล ก ตกลง ก ก แสดงร ปภาพหล งการแทรกภาพ

26 ก ก ก Moodle การแทรกตารางเป นว ธ หน งท เราม กจะใช ในการจ ดต าแหน งให ก บข อม ลหร อร ปภาพท เราน ามาประกอบก บ เน อหา ซ งการแทรกตารางน น จะท าให เราก าหนดร ปแบบเว บได ง ายข น ม ว ธ การด งน คล กเคร องม อ ( แทรกตาราง ) จะปรากฏหน าจอด งน ข อความ ค าอธ บาย แถว จ านวนแถว คอล มน จ านวนช องหร อคอล มน กว าง ขนาดของตาราง เป นเปอร เซ นหร อพ กเซล การจ ดหน า ต าแหน งการวางตาราง ความหนาของขอบ ความหนาของเส นขอบ ถ าต องการไม ให แสดงเส นขอบ ก าหนดเป น 0 ช องว างระหว างเซล ช องว างระหว างเซลของตาราง ขอบเซล ระยะห างระหว างต วอ กษรก บขอบเซล 2. หล งจาก าหนดเสร จแล วให กดป ม Tab เล อนมาย งป ม ตกลง 3. คล ก ตกลง ก ก

27 27 1. คล กท เคร องม อ เพ อขยายเคร องม อเพ มเต ม จะปรากฎหน าจอด งน 2. คล กท ตาราง 3. คล กท ป ม เพ อแก ไขตาราง

28 ข อความ ค าอธ บาย Width ความกว างตาราง Height ความส งตาราง Text Align การจ ดต าแหน งการวางข อความในแนวนอน Left ช ดซ าย Center ก งกลาง Right ช ดขวา Vertical Align การจ ดต าแหน งการวางข อความสนแนวต ง Top ช ดขอบบน Middle ก งกลาง Bottom ช ดขอบล าง Spacing ระยะห างระหว างเซล Padding ระยะห างจากขอบเซลก บอ กษร Borders ขนาดเส นขอบ 28 ก ก การแทรกล งค หร อการท าการเช อมโยงข อม ล ไม ว าจะเป นการเช อมโยงไปย งไฟล Word, Excel, Powerpoint, PDF File หร อจะใช เพ อเช อมโยงไปย งเว บไซต ท ต องการก ได 1. ท าแถบส ท บ ข อความท ต องการใช เป นจ ดเช อมโยง 2. คล ก จะปรากฏหน าจอด งภาพ การล งค ไปย งเว บไซต

29 URL ค อช อเว บไซต ท ต องการเช อมโยงไป อย าล มใส น าหน าเว บไซต ด วย เช น เป นต น ท หมาย ค อ การเป ดข อม ลท เช อมโยงไป เช นเป ดในหน าต างใหม เป ดในหน าต างเด ม เป นต น การล งค ไปย งไฟล ให คล กป ม Browse จะปรากฏหน าจอด งน 29 เล อกไฟล ท ต องการ ล งค ไป คล ก Open

30 30 คล กป ม อ พโหลด **** ถ าต องการเปล ยนช อไฟล ให คล กช อไฟล แล วคล กป ม เปล ยนช อ คล กเล อกไฟล กดป ม ป ด จะปรากฎหน าจอด งน กดป ม ตกลง

31 ก 1. คล ก เพ มแหล งข อม ล 2. เล อก ไฟล หร อเว บไซต จะปรากฏจอภาพด งน 31 ข อความ ค าอธ บาย ช อ ก าหนดช อห วข อท จะเป นข อความล งค ข อม ล บทค ดย อ ค าอธ บายส น ส วนน จะไม ปรากฏให น กเร ยนเห น ท ต ง ต าแหน งของข อม ลเป นไฟล หร อเว บไซต ใส URL ของเว บท ต องการล งค ไป เช น /// *** อย าล ม ใส น าหน า นะคร บ **** /// หน าต าง หน าต างเด ม หร อหน าต างใหม พาราม เตอร แสดงให น กเร ยนเห นหร อไม แสดงหร อซ อน กรณ ท ต องการล งค ไปย งไฟล Word / Excel / Powerpoint ฯลฯ ให คล กป ม เล อกหร ออ พโหลดไฟล จะปรากฏภาพด งน

32 คล กป ม อ พโหลดไฟล ก ก ก Moodle 32 คล กป ม Browse เพ อหาไฟล ท ต องการ หล งจากเล อกไฟล ท ต องการได แล วให คล กป ม Open คล ก อ พโหลดไฟล น จะได ข อม ลด งภาพ ถ าต องการเปล ยนช อไฟล จาก.doc ให คล กท เปล ยนช อ ซ งอย ด านหล งไฟล แต ละไฟล คล กป ม เล อก เพ อเล อกการเช อมโยงไปย งไฟล น น ๆ จะปรากฏหน าจอด งน

33 33 คล กป ม บ นท กการเปล ยนแปลง จะปรากฏหน าจอด งน คล กป ม Open เพ อเป ดแหล งข อม ล โปรแกรมจะแสดง ข อม ลของไฟล น นข นมาเช น word,excel,powerpoint,pdf file เป นต น เม อต องการแก ไขข อม ล ให คล กป ม แก ไขแหล งข อม ล เสร จข นตอนการสร างแหล งข อม ลแบบไฟล หร อเว บไซต

34 ก ก เป นการแสดงแหล งข อม ลแบบไดเรกทอร ท ม การเตร ยมไฟล ข อม ล 1. คล ก เพ มแหล งข อม ล 2. เล อก ไดเรกทอร จะปรากฏจอภาพด งน 34 ข อความ ค าอธ บาย ช อ ก าหนดช อห วข อ บทค ดย อ ค าอธ บายส น ส วนน จะไม ปรากฏให น กเร ยนเห น ไดเรกทอร เล อก ไดเรกทอร หล ก แสดงให น กเร ยนเห นหร อไม แสดงหร อซ อน 3. คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง จะปรากฎหน าจอด งน

35 ก Label ใช ส าหร บการแทรกข อความระหว างแหล งข อม ลหร อก จกรรมในห วข อเด ยวก น 1. คล ก เพ มแหล งข อม ล 2. เล อก Label จะปรากฏจอภาพด งน ข อความ สามารถพ มพ ข อความหร อแทรกร ปภาพหร อตารางลงไปก ได 4. คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง ภาพหน าจอ การเพ มแหล งข อม ลแบบ Label

36 ก ก ก ก ก ก Moodle การเพ มก จกรรมเป นการเพ มก จกรรมต าง ๆ ในแต ละห วข อ เพ อให น กเร ยนเข ามาร วมและท าก จกรรมท ม ข นก จกรรมม หลายก จกรรมให สามารถเล อกเพ มได เช น การบ าน ห องสนทนา แบบทดสอบ แบบสอบถาม เป นต น การเพ มก จกรรมท าได โดยคล กเล อกท เมน เพ มก จกรรม แล วเล อกร ปแบบของก จกรรม ท ต องการเพ มเข า ก 36 คล ก - -> เพ มก จกรรม - -> การบ าน

37 ก ก ก Moodle 37 ข อความ ห วข อการบ าน รายละเอ ยด คะแนนท ได ส งได ต งแต ก าหนดส ง ประเภท ระบบกล ม การแบ งกล มผ เร ยน แสดงให น กเร ยนเห นหร อไม แสดงหร อซ อน ค าอธ บาย ต งห วข อการบ าน ก าหนดรายละเอ ยดการส งการบ าน ค าอธ บาย ก าหนดคะแนนเต มของการบ าน ว นท เร มส งการบ านได ว นส นส ดการส งการบ าน ประเภทการส งการบ าน ส งงานนอกเว บ น กเร ยนส งการบ านเป นช นงานนอกเว บ โดยน กเร ยนด การบ านท ได ร บมอบหมายจากเว บน แต จะไม สามารถอ พ โหลดไฟล ใดๆ แล วส งให คร ตรวจบนเว บ คร สามารถตรวจ และให คะแนนบนเว บ จากน นแจ งให น กเร ยนทราบถ งเกรดท ได ส งโดยให อ พโหลดไฟล น กเร ยนอ พโหลดไฟล หน งไฟล ซ งอย ในร ปแบบต างๆ ไม ว า จะเป นไฟล เว ร ด ร ปภาพ เว บไซต ท ม การซ ปเร ยบร อยแล ว หร อไฟล อ นๆ ท คร ขอให น กเร ยนท าส ง ซ งคร สามารถตรวจ และให คะแนนบนเว บได ขนาดส งส ด: ใช ก าหนดขนาดของไฟล งานการบ าน น กเร ยน อน ญาตให ส งการบ านซ าอ กคร ง:.ให น กเร ยนส งการบ าน ซ าได หร อไม อ เมลแจ งอาจารย : หล งจากท ส งการบ านเสร จแล วให ม การ ส งอ เมลแจ งคร ผ สอนหร อไม

38 ก ก ก ก ก ก Moodle 38 ภาพ หน าจอการส งการบ าน ภาพ ห วข อการบ านแสดงในโครงสร างรายว ชา ภาพ แสดงรายละเอ ยดการบ าน

39 ก ก ก ก ก ก Moodle น กเร ยนเข าส ระบบ และ รห สผ าน ของตนเอง คล ก ห วข อการบ านท คร ผ สอนก าหนด จะม ค าอธ บายเก ยวก บการบ าน 39 ภาพ ห วข อการบ านแสดงในโครงสร างรายว ชา ภาพ แสดงรายละเอ ยดการบ าน คล ก Browse.. / เล อกไฟล ท บ นท ก คล ก อ พโหลดไฟล

40 ก ก ก ก ก Moodle คร Login ด วย Username และ Password ของตนเอง คล กท ห วข อการบ านท สร างข น 40 จะปรากฏหน าจอด งน คล ก ด การบ านท ส งมาท งหมด

41 41 ภาพ แสดงงานการบ านท น กเร ยนส งมา - คร ตรวจงาน การบ านน กเร ยนท ละคน โดยคล ก คะแนนท ได ของน กเร ยน พร อมให คะแนน และ แสดงความ ค ดเห น ภาพแสดง การตรวจการบ าน การให คะแนนการบ าน

42 ก ก ก ก ก Moodle 42 คล กท ห วข อการบ านท สร างข น จะปรากฏหน าจอด งน คล ก ด การบ านท ส งมาท งหมด

43 43 - คร ตรวจงาน การบ านน กเร ยนท ละคน โดยคล ก คะแนนท ได ของน กเร ยน พร อมให คะแนน และ แสดงความ ค ดเห น ภาพแสดงรายช อน กเร ยนท งหมด ภาพแสดงการให คะแนนและความค ดเห นต องานของน กเร ยน

44 ก ก ก Moodle ใช ส าหร บสร างข อสอบหร อแบบฝ กห ดให น กเร ยนท าในแต ละบทเร ยน/ห วข อ โดยเม อน กเร ยนท าแบบทดสอบแล ว ระบบจะตรวจให โดยอ ตโนม ต ตามคะแนนและค าตอบท ท านได ก าหนดไว ล กษณะค าถามในแบบทดสอบม ให เล อก หลาย แบบ เช น ปรน ย ถ ก/ผ ด เต มค า แบบจ บค เป นต น ข นตอน ก ก ก - - > ก จะปรากฏหน าจอด งน 44

45 ข อความ ค าอธ บาย ช อ ช อแบบทดสอบเพ อใช ในการอ างอ ง ค าน า ค าช แจงในการท าแบบทดสอบ ว นท เร มท าแบบทดสอบ ก าหนดว นและเวลาเร มท าแบบทดสอบ ว นส นส ดการท าแบบทดสอบ ก าหนดว นและเวลาส นส ดการท าแบบทดสอบ เวลาในการท าแบบทดสอบ เวลาในการท าแบบทดสอบ จ านวนค าถามต อหน า ก าหนดจ านวนข อค าถามต อหน า สล บค าถาม ต องการสล บค าถามของแบบทดสอบหร อไม สล บค าตอบ ต องการสล บค าตอบของแบบทดสอบหร อไม จ านวนคร งท ให ตอบ ก าหนดให น กเร ยนเข ามาท าแบบทดสอบก คร ง อน ญาตให ท าต อจากคร งท แล ว ถ าน กเร ยนท าแบบทดสอบไม เสร จ จะอน ญาตให น กเร ยนท าต อ จากคร งท แล วหร อไม ว ธ ต ดเกรด ว ธ การค ดคะแนนของแบบทดสอบว าจะใช คะแนนคร งไหน ของ การท าแบบทดสอบของน กเร ยน เช น - ใช คะแนนส งส ด - คะแนนเฉล ยของการท าแบบทดสอบ - คะแนนตอบคร งแรก ของการท าแบบทดสอบ - คะแนนตอบคร งส ดท ายของการท าแบบทดสอบ โหมดปร บเปล ยน?? ห กคะแนนท นท?? จ ดทศน ยม 2 น กเร ยนสามารถร ว ว ข อความโต ตอบ คะแนน Feedback ค าตอบ ท นท หล งจากท าแบบทดสอบ: หล งจากน ขณะท ย งเป ดการใช งาน แบบทดสอบ: หล งจากป ดแบบทดสอบ แสดงแบบทดสอบในหน าต างโหมด?? secure ต องใส รห สผ าน ก าหนดรห สผ านการเข าท าแบบทดสอบ ต องม ท อย เน ตเวอร ก ท อย ของเน ตเว ร ก ระบบกล ม ก าหนดกล มการเร ยน แสดงให น กเร ยนมองเห นหร อไม แสดงหร อซ อนแบบทดสอบ หล งจากท ก าหนดรายละเอ ยดต าง ๆ ของแบบทดสอบเสร จแล วคล ก บ นท กการเปล ยนแปลง จะปรากฏหน าจอด งภาพ 45

46 46 คล กเล อก ชน ดของค าถามของแบบทดสอบ เช น ค าถามปรน ย ค าถามถ ก/ผ ด ค าถามอ ตน ย ค าถามจ บค เป นต น ด งหน าจอต อไปน

47 47 ก 1. คล กสร างค าถามใหม เล อก ค าถามปรน ย จะปรากฏหน าจอด งน

48 ก าหนดรายละเอ ยดของค าถามด งน ก ก ก Moodle 48 ประเภท ช อค าถาม ข อความ ค าถาม ภาพท ต องการให แสดง องค ประกอบส าหร บการห กคะแนน ค าตอบเด ยวหร อหลายค าตอบ ต วเล อก Feedback คะแนนท ได ค าอธ บาย เล อก ค าท ต งไว ใส ช อค าถาม ช อน จะปรากฏในคล งข อสอบ ก อนท จะเล อกลงใน แบบทดสอบ ค าถามของแบบทดสอบ ภาพท ใช ประกอบค าถามแบบทดสอบน ก าหนดการห กคะแนนกรณ ท ตอบค าถามผ ด ค าถามข อน ม ค าตอบเด ยวหร อหลายค าตอบ ค าตอบของค าถาม ข อความโต ตอบ หล งตอบค าถาม เช น ถ กต องคร บ ตอบผ ดค ะ เป นต น ในกรณ ท ย งไม ต องการเฉลยค าตอบให น กเร ยนทราบ ไม ต องใส Feedback ข อท ต วเล อกเป นค าตอบท ถ กต อง เล อก 100% ข อท ต วเล อกเป นค าตอบท ผ ด เล อก ไม เล อกท งหมด เสร จแล ว คล ก บ นท กการเปล ยนแปลง จะปรากฏหน าจอด งน ภาพแสดง ค าถามของแบบทดสอบ เพ มข อสอบลงในแบบทดสอบ ด ต วอย างข อสอบ แก ไขข อสอบ ลบข อสอบ เล อกข อสอบเพ อเพ มลงในแบบทดสอบ ใช ในกรณ ท ต องการเล อกหลาย ๆ ข อ พร อมก น

49 ก ก ก ก Moodle 1. คล กสร างค าถามใหม เล อก ค าถามถ ก/ผ ด จะปรากฏหน าจอด งน 49 ก าหนดรายละเอ ยดของค าถามด งน ข อความ ประเภท ช อค าถาม ค าถาม ภาพท ต องการให แสดง องค ประกอบส าหร บการห กคะแนน ค าตอบท ถ กต อง Feedback(ถ ก) Feedback(ผ ด) ค าอธ บาย เล อกค าท ต งไว เป นช อท ใช อ างอ งค าถามส วนน จะไม แสดงตนน กเร ยนท า แบบทดสอบ ค าถามท ต องการถาม ภาพท ใช ประกอบค าถามแบบทดสอบน หากท านต องการใช ภาพในค าถามน น โดยท านต อง อ พโหลดภาพเข าไปแล ว เมน การจ ดการระบบ --- > ไฟล ไว แล ว ก าหนดการห กคะแนนกรณ ท ตอบค าถามผ ด ค าถามท ต องข นมา ค าตอบท ได ถ กหร อผ ด Feedback ของการเล อกค าตอบถ ก Feedback ของการเล อกค าตอบผ ด

50 ก ด งน ก ก ก Moodle เม อท านสร างค าถามในกล มค าถามต าง ๆ เร ยบร อยแล ว ท านสามารถเพ มค าถามลงในแบบทดสอบได 1. จากภาพด านล าง เม อเล อกค าถามท ต องการแล วระบบจะแสดงรายการค าถามท ม อย ในกล มค าถามน น ข นมาให ท งหมด ด งภาพ 50 ภาพแสดงรายการค าถาม 2. คล กเล อกค าถาม เสร จแล วคล กป ม เพ มเข าไปในแบบทดสอบ จะได หน าจอด งภาพ ภาพ แสดงค าถามในแบบทดสอบ

51 ก ก ก Moodle 3. สล บรายการค าถามโดยเล อนลง สล บรายการค าถามโดยเล อนข น เอาค าถามออกจาก แบบทดสอบ 4. หล งเพ มรายการลงแบบทดสอบเร ยบร อยแล ว คล ก แบบทดสอบ เล อกช อแบบทดสอบท สร างข น จะ ปรากฏหน าจอด งน 51 ภาพ แสดงรายช อแบบทดสอบ คล กท >> แบบทดสอบ จะปรากฏหน าจอด งน ข อม ล แสดงข อม ลของแบบทดสอบ เช น ช อแบบทดสอบ ค าช แจงของการท าแบบทดสอบ เวลา ในการท าแบบทดสอบ ต วอย าง ด ต วอย างของแบบทดสอบหล งจากท เพ มค าถามลงไป จะเหม อนก บหน าจอท น กเร ยนจะ เข ามาท าแบบทดสอบ แก ไขแบบทดสอบ ใช ส าหร บการแก ไขแบบทดสอบ รายงาน ใช แสดงข อม ลของน กเร ยนท เข ามาท าแบบทดสอบ ด งหน าภาพจอต อไปน

52 52 ภาพ แสดงรายช อน กเร ยนท ท าแบบทดสอบ 5. กรณ ท ต องการข อม ลของน กเร ยนท ท าแบบทดสอบในร ปแบบของ ตาราง Excel ให คล ก ดาวน โหลด ร ปแบบ Excel ด งภาพ คล ก Save เพ อบ นท กไฟล ลงเคร องคอมพ วเตอร

53 ก ก ก ก ก Moodle 53 ค ณคร สามารถน าเข าค าถามในหลายร ปแบบด วยก น เพ อประหย ดเวลาในการพ มพ ค าถามท ละข อ ซ งในท น จะกล าวถ งการน าเข าค าถามจากไฟล ใน 2 ร ปแบบ ค อ ร ปแบบ GIFT และ ร ปแบบ Aiken คล กน าเข าค าถามจากไฟล 1. การน าเข าไฟล ร ปแบบ GIFT (General Import Format Technology) สามารถเอาเข าได ท งร ปแบบปรน ย อ ตน ย เล อกเต มค าท หายไป ถ ก/ผ ด ค าถามต วเลข ซ งเป นอ กว ธ ท จะช วยให ประหย ดเวลาในการใส ค าถามลงไปในคล งข อสอบ เพราะสามารถใส ได หลายข อในคราวเด ยวก น ว ธ การ น าเข าน นท าได โดยพ มพ ค าถามลงในเว ร ดหร อ notepad ด วยเคร องหมายท ก าหนดไว แล วบ นท กเป นนามสก ล.txt แล วจ งน าเข าการเปล ยนไฟล ค าถามท ม อย แล วหร อสร างไฟล ใหม ให เป นร ปแบบ GIFT น นท าได โดย พ มพ เฉพาะส วนค าถามลงในเว ร ดหร อ notepad โดยไม ต องใส เลขข อ และพ มพ ต วเล อกในเคร องหมายป กกา {ต วเล อก} โดยม เคร องหมาย ~ น าหน าข อท ผ ด และ = น าหน าข อท ถ ก นอกเหน อจากน ย งสามารถเพ มช อค าถาม Feedback และให คะแนนเป นเปอร เซ นต 1. ค าถามปรน ย ในกรณ ท ต องการใส Feedback ให ใส เคร องหมาย # ตามด วย Feedback ด งต วอย าง ไก ก บไข อะไรเก ดก อนก น {~ไก ~ไข =สร ปไม ได } ไก ก บไข อะไรเก ดก อนก น {~ไก #ผ ด~ไข #ผ ด =สร ปไม ได #ถ ก} หากต องการสร างค าถามแบบให เต มค าท หายไปโดยม ต วเล อกให เล อก ต วอย างเช น มหาว ทยาล ย ม ส ญล กษณ ประจ ามหาว ทยาล ยเป นร ปช างช คบเพล ง ตรงช องว างท ว างไว น นให แทนท วงเล บป กกาและม ต วเล อกอย ภายในเหม อนค าถามปรน ย เช น มหาว ทยาล ย {~แม โจ ~ขอนแก น =เช ยงใหม }ม ส ญล กษณ ประจ ามหาว ทยาล ยเป นร ปช าง ช คบเพล ง

54 2.อ ตน ย ค าตอบของค าถามแบบอ ตน ยถ าม มากกว า 1 ค าตอบให น าหน าแต ละค าตอบด วยเคร องหมาย (=) แต ถ าม ค าตอบเด ยวจะใส เคร องหมายเท าก บหร อไม ก ได 54 ผลไม ใดม ล กษณะนามเป นหว {กล วย} จ งหว ดใดเป นเม องหลวงของประเทศไทย{=กร งเทพ=กร งเทพมหานคร=กร งเทพฯ} 3.ถ ก/ผ ด ค าถามร ปแบบน ค าตอบจะเข ยนในวงเล บป กกาว า {True} หร อ {False} หร อย อเป น {T} หร อ {F} ประเทศไทยม จ งหว ดท งหมด 76 จ งหว ด {T} จ งหว ดเช ยงใหม เป นเม องหลวงของประเทศไทย {F} 4.ค าถามต วเลข ค าถามท ต องการค าตอบเป นต วเลขจ าเป นต องเร มต นต วเลขด วยเคร องหมาย (#) และสามารถใส ค าคลาดเคล อนในค าตอบได โดยเข ยนค าด งกล าวตามหล งค าตอบท ถ ก เช น ถ าหากค าตอบสามารถเป น ค าท อย ระหว าง 1.5 และ 2.5 สามารถใส ค าตอบเป น {#2:0.5} หมายความว าค าตอบเป น 2 สามารถคลาดเคล อน ได 0.5 ถ าหากไม ก าหนดความคลาดเคล อนระบบจะร บเฉพาะค าท ตรงก บท ระบ เท าน น 2+2 =? {#4} ประเทศไทยม จ งหว ดท งหมดก จ งหว ด {#76} การเพ มข อม ลอ นลงในค าถาม นอกเหน อจากการน าเข าค าถามท วไปแล ว สามารถท จะใส ช อค าถาม feedback และเปอร เซ นต ของค าตอบลงไปในค าถามได ด วยเช นก น ช อค าถาม การระบ ช อค าถามเพ อให ง ายต อการจ าว าข อน เก ยวก บอะไรสามารถท าได โดยการใส โคล อนสองต ว ก อนและหล งช อค าถามน นๆ เช น ::การบวก::2+2 =? {#4} ::จ านวนจ งหว ด::ประเทศไทยม จ งหว ดท งหมดก จ งหว ด {#76} ถ าหากไม ระบ ช อค าถามระบบจะน าเน อความของค าถามท งหมดมาเป นช อค าถาม Feedback สามารถใส Feedback ของแต ละค าตอบโดยการใส เคร องหมาย # ตามหล งค าตอบ แล วตามด วย Feedback ไก ก บไข อะไรเก ดก อนก น {~ไก #ผ ด~ไข #ผ ด =สร ปไม ได #ถ ก} Feedback ของค าถามปรน ยจะแสดงเฉพาะข อท น กเร ยนเล อกเท าน น ส าหร บค าถามอ ตน ยจะ แสดงเม อน กเร ยนใส ค าตอบท ถ กต อง และค าถามถ กผ ดแสดงเม อน กเร ยนตอบค าถามผ ด เปอร เซ นต น าหน กของแต ละค าตอบ การให คะแนนเป นเปอร เซ นต ในแต ละค าตอบท าได โดยการใส เคร องหมายเปอร เซ นต หน าหล งเช น

55 %50% จากน นน าไปวางไว ข างหล งเคร องหมาย ~ เช น ค าถาม {~ค าตอบผ ด~%50%ค าตอบได คร งคะแนน=ค าตอบได เต ม} 55 เม อได ไฟล ท ต องการ upload แล วให ท าการเล อกร ปแบบ GIFT แล วเล อกไฟล ท ต องการจากน นท าการ upload แสดงหน าจอด งร ป หล งจากระบบท าการ Import ค าถามเสร จเร ยบร อยแล ว จะแสดงหน าจอด งร ป 2. การน าเข าไฟล ร ปแบบ Aiken ร ปแบบ Aiken น เป นการสร างค าถามปรน ยอย างง ายๆ โดยใช ร ปแบบท อ านแล วเข าใจง าย เช น จ งหว ดใดเป นเม องหลวงของประเทศไทย A. น าน B. กร งเทพฯ C. เช ยงใหม D. เลย ANSWER: B ค าถามจะต องอย บรรท ดเด ยวก นและค าตอบแต ละค าตอบ ต องข นต นด วยอ กษรภาษาอ งกฤษต ว เด ยวตามด วยจ ดหร อวงเล บป ด เช น A. B. C. D. หร อ A) B) C) D) จากน นให เว นช องว าง 1 ช องตามด วยค าตอบ ส วนเฉลยต องข นต นด วยค าว า ANSWER: แล วตามด วยข อท ถ กต อง ท ส าค ญเม อพ มพ ค าถามจบท กข อแล วให เว นบรรท ดส ดท าย 1 บรรท ด เม อน าเข าค าถามเร ยบร อยแล วจะม หน าจอข นด งร ป

56 ก ก 56 โปรแกรมท น ามาใช งานค อ TeXaide4 ก ก TeXaide4 1. ไปท URL 2. ใส ช อ Address ลงไป ด งร ป 3. คล ก Download Texaide จะปรากฏหน าจอด งน 4. คล ก Save ดาวน โหลดไฟล ลงเคร องคอมพ วเตอร

57 ก ก TeXaide4 1. เป ดโฟลเดอร ท Save ไฟล โปรแกรมข นมา ด บเบ ลคล ก ta40a.exe คล ก I Agree เพ อยอมร บข อตกลง

58 3. คล ก OK ก ก ก Moodle 58 4.คล ก View Read Me 5. คล ก OK

59 ก TeXaide ก ก ก Moodle เป ดโปรแกรม TeXaide 4 ข นมา โดยคล ก Start > Program > TeXaide 4 > TeXaide 2. คล กเมน Edit เล อก Translators..

60 3. คล กท เอาเคร องหมาย ออกหน าข อความ Include translator name in translation และ Include Math Type data in translation คล ก OK

61 ก ก TeXaide ก Moodle 1. สร างเคร องทางคณ ตศาสตร ตามท ต องการ 2. กด Ctrl + A หร อ คล กเมน Edit >> เล อก Select All 3. กด Ctrl + C หร อ คล กเมน Edit >> เล อก Copy กล บไปท Moodle ตรงต าแหน งท ต องการวางสมการทางคณ ตศาสตร ผลล พธ ท ได $$ ก $$ \[c^2 = \sqrt {a^2 + b^2 } \] $$

62 ก ก ก ก ก เตร ยมไฟล ข อม ลสมาช กด วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยม องค ประกอบของข อม ลด งน 62 username firstname lastname passwd ช อผ ใช ก าหนดเป น เลขประจ าต วของน กเร ยน ช อของน กเร ยน ควรจะก าหนดห องหร อเลขท น าหน าช อด วยเพ อไม ให ปนก บห องอ น ๆ นามสก ลของผ ใช รห สผ านของผ ใช อ เมล ของผ ใช ก 1. เป ดไฟล Excel ท ได เตร ยมข อม ล เลขประจ าต ว ช อ นามสก ล ของน กเร ยนไว แล ว ข นมา ด งภาพ 2. เป ดไฟล ใหม ของ Excel อ กหน าต างหน ง เป นไฟล ว าง ๆ โดยม องค ประกอบของห วตารางด งน 3. ให ค ดลอกเลขประจ าต วของน กเร ยนมาวางในช อง A2 ช อง username โดยคล กขวา วางแบบพ เศษ เล อก วาง / ค า

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information