ก SPSS for Windows ก ก ก

Size: px
Start display at page:

Download "ก SPSS for Windows ก ก ก"

Transcription

1 116 การใช งานโปรแกรม SPSS for Windows อวยพร เร องศร 15 กรกฎาคม 2556 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก SPSS for Windows ก ก ก ก ก SPSS for Windows ก ก ก 11 ก ก ก SPSS for Windows SPSS ก ก Statistical Package for the Social Sciences ก ก ก ก ก ก Windows ก SPSS for Windows ก ก ก SPSS for Windows

2 117 ก SPSS for Windows 1. ก 1.1 ก (Descriptive Statistics) (Frequency) (Percentage) (Mean) (Median) (Mode) (Range) (Variance) (Standard Deviation) 1.2 ก ก (Frequency Distributions) ก (Crosstabs) ก (Mean) (Median) (Mode) (Range) (Variance) (Standard Deviation) (Percentiles) ก ก ก ก Chi- Squares Phi 1.3 ก (Mean Groups Comparison) ก 2 ก t ก F ก (Analysis of Variance: ANOVA) 1.4 ก (Correlation) Pearson Kendall Spearman 1.5 ก ก (Regression Analysis) ก ก ก (Linear Regression Analysis) ก ก (Non-Parametric Test) ก ก Chi Square Sign Test Wilcoxon Friedman Kolmokorov- Smirnov

3 ก ก ก (Multiple Response Analysis) ก 1.8 ก ก ก (Bar, Histogram) ก (Line) ก ก (Pie) ก (Area, High-Low) 1.9 ก ก ก ก ก 1.10 ก ก ก กก ก SPSS ก ก Windows copy cut paste ก ก ก Windows Microsoft Excel Microsoft Word 2. ก SPSS for Windows 1) ก ก 2) ก 3) 4) ก 5) ก ก MS-Word ก

4 119 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก 1 2 ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ) 2) 2. 1) ก 30 2) ) กก ก ก 1) ก 2) 3) 4) ก 4. ก 1) 2) 3) 4) ก ก 5) ก ก 6) ก 7) 8) 9) 10) 11) ก 5. ก... ก ก ก ก 7. ก ก ก ก ก 1) 2) 3) 4) ก / 5) ) 2) (...) 9. ก ก 1-2 1) 2) 1 3) กก 1

5 120 2 ก ก ก ก ก (5) (4) (3) (2) (1) ก กก ก 1. กก ก 3 2. ก ก ก 3. ก ก ก ก 3 4. ก ก ก 1. 3 ก ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก ก 3. ก 1. ก ก 2. ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก 1. ก ก ก 2. ก ก ก 3. ก ก

6 ก ก ก ก SPSS 121

7 122 ก ก 1 ก SPSS ก SPSS for Windows ก

8 123 ก key ก SPSS MS - Excel 2 ก 2 1) ก Microsoft Excel ก ก ก SPSS 2) ก SPSS ก 1 MS Excel Copy ก SPSS Sheet Data View

9 124 2 ก ก ก SPSS Data View 3 ก ก Variable View

10 125 ก ก ก Variable View ก ก ก ก Variable View

11 126 4 ก ก Variable View Data View ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ( ก กก ก ก ก ก ก ก ) ก

12 127 1 Data View ก ก Transform ก ก Compute 2 Compute Variable ( )

13 128 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก - - ก - ก ก ก ก - ก ก - - ก ก - ก - - ก ก ก ก Nominal (Frequency) (Percentage) ก Ordinal scale (Frequency) (Percentage) (Mean) (Median) (Mode) (Range) (Variance) (Standard Deviation)

14 ก ก 1 ก Analyze ก ก Descriptive Statistics Frequencies ก

15 130 2 ก ก Variable (s) 3 ก ก ก ก Charts ( ) Frequencies: Charts ( ) ก ก ก ก Continue ก Frequencies ก ก ก OK

16 131 ( ) Output ก Analyze> Descriptive Statistics> Frequency 2. ก 1 ก Analyze ก ก Descriptive Statistics Descriptives

17 132 ก 2 ก ก Variable (s) ก ก OK 3 ก Output ก Analyze> Descriptive Statistics>Descriptives

18 4 ก 133

19 134 ก ก 1. One- Sample T-test 2. ก T-test Independent 3. ก T-test Depentdent 4. ก F-test (One Way ANOVA) 5. ก Correlation Regression ก 1. One-Sample T-test 1) ก กก Interval Ratio Scale 2) ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก 11.8 % ก ก ก ก 9 ก ก 11.6, 12.1, 10.4, 11.8, 11.3, 12.0, 11.0, 10.4, 11.8 ก ก ก ก ) ก Analyze > Compare Means > One-Sample t-test 5) ก 1 ก Analyze ก Compare Means One-Samples T-Test

20 135 2 ก ก Test Value ก ก OK ก 3 ก ก One-Sample t-test 2. ก T-test Independent 1) ก ก 2 ก กก ก ก 2) ก 1: ก ก ก ก. ก 2: ก ก ก ก 1 2 ก ก (ก ) 3) ก Analyze > Compare Means > Independent-Sample t-test

21 136 4) ก ก ก ก ก ก. ก ก 1 ก Analyze ก Compare Means Independent-Samples T-Test ก

22 137 2 ก ก (Mean_a, Mean_b, Mean_Mean_c, Mean_d, Mean_e) (Total) Test Variable (s) 3 ก ก Grouping Variable 4 ก 2 ก 1 2 ก ก ก ก Define Groups ก Group 1 Group 2 ก Continue

23 138 5 ก ก ก ก OK ก 6 ก Output ก T-test Independent 7 ก ก t-test Independent 1) ก F-test Sig. F 1.1) Sig. F กก 0.05 ก t 1.2) Sig. F ก 0.05 ก t 2) sig. (2-tailed) t ก Sig. ก 0.05 ก 2 ก ก ก Sig. กก 0.05 ก ก

24 139 8 ก ก t-test Independent 9 ก ก t-test Independent ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 0.05 ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

25 ก T-test Dependent 1) ก 2 ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก 2) ก ก ก (Pretest) ก ก (Posttest) กก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก Analyze > Compare Means > Paired-Samples t-test 4) ก ก ก ก (Pretest) ก ก (Posttest) กก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก MS-Excel

26 141 2 ก Data View ก SPSS 3 ก Name Label Variable View

27 142 4 Analyze ก ก Compare Means Paired-Samples T-Test ก 5 ก ก ก ก Paired Variable (s) ( ) ก OK ก

28 143 6 ก Output ก T-test Dependent ( ) ก ก ก ก

29 144 7 ก ก t-test Dependent 8 ก ก t-test Dependent 9 ก ก t-test Dependent ก ก ก ก ก ก (Pretest) ก (Posttest) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 0.01 ก ก 4 ก ก 0.05 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 0.01 ก ก ก ก

30 ก F-test (One Way ANOVA) 1) ก ก กก 2 ก Scale Nominal Ordinal 2) ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก 3) ก Analyze > Compare Means > One-way ANOVA 4) ก ก ก ก ก ก. ก ก ก 1 ก Analyze ก Compare Means One Way ANOVA ก

31 146 2 ก (Mean_a, Mean_b, Mean_Mean_c, Mean_d, Mean_e) (Total) Dependent Lists 3 ก ก Factor 4 One-Way ANOVA ( ) ก Option ก One-Way ANOVA : Options ( ) ก Descriptive ก ก Continue

32 147 5 One-Way ANOVA ( ) ก Post Hoc ก ก One-Way ANOVA : Post Hoc Multiple Comparisons ( ) ก Sheffe ก ก Continue ก One-Way ANOVA ( ) ก ก ก Continue 6 ก Output ก F-test ก ก

33 ก (Multiple Comparisons) 148

34 149 7 ก ก F-test (One Way ANOVA) ก ANOVA Sig. F 1) Sig. F กก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2) Sig. F ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก 8 ก ก F-test (One Way ANOVA) 9 ก ก F-test (One Way ANOVA) ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก

35 150 ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 10 ก กก (One Way ANOVA) ก ก ก ก (Multiple Comparison) ก ก ก ก ก LSD Tukey Scheffe Student-Newman-Keuls Duncan Dunnett ก ก ANOVA ก ก ก ก 1) (Mean Difference) 2) Sig. ก Sig. กก 0.05 ก ก Sig. ก 0.05 ก ก 11 ก (Multiple Comparison)

36 ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก 0.01 ก ก ( 3.61) ก 50 ( 3.37) ก ก ก ก ก 0.05 ก ก ก 30 ( 3.58) ก 50 ( 3.37) ก ก 5. ก Correlation Regression 1) 1.1) 2 Scale 1.2) ก ก (regression equation) 2) ก :- - ก ก ก. ก - ก ก GPAX ก ก - ก (Pretest) (Posttest) - 3) ก 3.1) ก Simple Correlation : Analyze > Correlate > Bivariate 3.2) ก Simple Regression : Analyze > Regression > Linear 4) ก กก Simple Correlation, Simple Regression Multiple Regression

37 ) ก Simple Correlation 1 ก Analyze ก Correlate Bivariate 2 กก 1 ก ก ก Variables ก ก ก OK ก 3 ก Output ก Simple Correlation ก ก Sig. (2-tailed) 1) Sig. (2-tailed) กก 0.05 ก 2) Sig. (2-tailed) ก 0.05 ก

38 ) ก Simple Regression 1 ก Analyze ก Regression Linear 2 กก 1 ก ก ก Dependent Independent ก ก OK ก

39 154 3 ก Output ก Simple Regression 4.3) ก Multiple Regression (Y) ก (X 1 ) ก (X 2 ) 4 ก ( ) ก 3 (Y) ก (X 1 ) ก (X 2 ) ก 1 ก Analyze ก Regression Linear

40 155 2 กก 1 ก ก ก var00001 Dependent 2 var00002 var00003 Independent ก ก OK ก 3 ก Output ก Multiple Regression

Student Guide to SPSS Barnard College Department of Biological Sciences

Student Guide to SPSS Barnard College Department of Biological Sciences Student Guide to SPSS Barnard College Department of Biological Sciences Dan Flynn Table of Contents Introduction... 2 Basics... 4 Starting SPSS... 4 Navigating... 4 Data Editor... 5 SPSS Viewer... 6 Getting

More information

8. Comparing Means Using One Way ANOVA

8. Comparing Means Using One Way ANOVA 8. Comparing Means Using One Way ANOVA Objectives Calculate a one-way analysis of variance Run various multiple comparisons Calculate measures of effect size A One Way ANOVA is an analysis of variance

More information

ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม

ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม หล กส ตรน เหมาะส าหร บผ ท ต องการใช งานโปรแกรม Microsoft Office ทราบถ งเทคน คต างๆซ ง ม ความจ าเป นในช ว ต การท างานป จจ บ น ด งน นผ ท ม ความร และสามารถใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร

More information

ANOVA ANOVA. Two-Way ANOVA. One-Way ANOVA. When to use ANOVA ANOVA. Analysis of Variance. Chapter 16. A procedure for comparing more than two groups

ANOVA ANOVA. Two-Way ANOVA. One-Way ANOVA. When to use ANOVA ANOVA. Analysis of Variance. Chapter 16. A procedure for comparing more than two groups ANOVA ANOVA Analysis of Variance Chapter 6 A procedure for comparing more than two groups independent variable: smoking status non-smoking one pack a day > two packs a day dependent variable: number of

More information

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Note Before using this information and the product it supports, read the information in Notices on page 179. Product Information This edition applies to ersion 22, release 0,

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

The InStat guide to choosing and interpreting statistical tests

The InStat guide to choosing and interpreting statistical tests Version 3.0 The InStat guide to choosing and interpreting statistical tests Harvey Motulsky 1990-2003, GraphPad Software, Inc. All rights reserved. Program design, manual and help screens: Programming:

More information

Lee A. Becker. Effect Size (ES) 2000 Lee A. Becker

Lee A. Becker. <http://web.uccs.edu/lbecker/psy590/es.htm> Effect Size (ES) 2000 Lee A. Becker Lee A. Becker Effect Size (ES) 2000 Lee A. Becker I. Overview II. Effect Size Measures for Two Independent Groups 1. Standardized difference between two groups.

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

One-Way Analysis of Variance (ANOVA) Example Problem

One-Way Analysis of Variance (ANOVA) Example Problem One-Way Analysis of Variance (ANOVA) Example Problem Introduction Analysis of Variance (ANOVA) is a hypothesis-testing technique used to test the equality of two or more population (or treatment) means

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

MEAN SEPARATION TESTS (LSD AND Tukey s Procedure) is rejected, we need a method to determine which means are significantly different from the others.

MEAN SEPARATION TESTS (LSD AND Tukey s Procedure) is rejected, we need a method to determine which means are significantly different from the others. MEAN SEPARATION TESTS (LSD AND Tukey s Procedure) If Ho 1 2... n is rejected, we need a method to determine which means are significantly different from the others. We ll look at three separation tests

More information

Getting Started with Minitab 17

Getting Started with Minitab 17 2014 by Minitab Inc. All rights reserved. Minitab, Quality. Analysis. Results. and the Minitab logo are registered trademarks of Minitab, Inc., in the United States and other countries. Additional trademarks

More information

An analysis method for a quantitative outcome and two categorical explanatory variables.

An analysis method for a quantitative outcome and two categorical explanatory variables. Chapter 11 Two-Way ANOVA An analysis method for a quantitative outcome and two categorical explanatory variables. If an experiment has a quantitative outcome and two categorical explanatory variables that

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

Statistics 512: Applied Linear Models. Topic 6. The response variable Y is continuous (same as in regression).

Statistics 512: Applied Linear Models. Topic 6. The response variable Y is continuous (same as in regression). Topic Overview Statistics 512: Applied Linear Models Topic 6 This topic will cover One-way Analysis of Variance (ANOVA) One-Way Analysis of Variance (ANOVA) Also called single factor ANOVA. The response

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

IBM SPSS Statistics Base 20

IBM SPSS Statistics Base 20 IBM SPSS Statistics Base 20 Note: Before using this information and the product it supports, read the general information under Notices on p. 299. This edition applies to IBM SPSS Statistics 20 and to

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

IBM SPSS Statistics Base 19

IBM SPSS Statistics Base 19 IBM SPSS Statistics Base 19 Note: Before using this information and the product it supports, read the general information under Notices on p. 302. This document contains proprietary information of SPSS

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

การใช Microsoft Excel 2003

การใช Microsoft Excel 2003 จ ดท าโดย... กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง เอกสารประกอบการอบรม ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Copyright 2004: Srinakharinwirot University การใช Microsoft Excel 2003 โดย กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง ค าอธ บายหล

More information

Comparing Group Means: The T-test and One-way ANOVA Using STATA, SAS, and SPSS

Comparing Group Means: The T-test and One-way ANOVA Using STATA, SAS, and SPSS 003-005, The Trustees of Indiana University Comparing Group Means: 1 Comparing Group Means: The T-test and One-way ANOVA Using STATA, SAS, and SPSS Hun Myoung Park This document summarizes the method of

More information

When to Use a Particular Statistical Test

When to Use a Particular Statistical Test When to Use a Particular Statistical Test Central Tendency Univariate Descriptive Mode the most commonly occurring value 6 people with ages 21, 22, 21, 23, 19, 21 - mode = 21 Median the center value the

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

Two-Way ANOVA with Post Tests 1

Two-Way ANOVA with Post Tests 1 Version 4.0 Step-by-Step Examples Two-Way ANOVA with Post Tests 1 Two-way analysis of variance may be used to examine the effects of two variables (factors), both individually and together, on an experimental

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information