ก SPSS for Windows ก ก ก

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ก SPSS for Windows ก ก ก"

Transcription

1 116 การใช งานโปรแกรม SPSS for Windows อวยพร เร องศร 15 กรกฎาคม 2556 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก SPSS for Windows ก ก ก ก ก SPSS for Windows ก ก ก 11 ก ก ก SPSS for Windows SPSS ก ก Statistical Package for the Social Sciences ก ก ก ก ก ก Windows ก SPSS for Windows ก ก ก SPSS for Windows

2 117 ก SPSS for Windows 1. ก 1.1 ก (Descriptive Statistics) (Frequency) (Percentage) (Mean) (Median) (Mode) (Range) (Variance) (Standard Deviation) 1.2 ก ก (Frequency Distributions) ก (Crosstabs) ก (Mean) (Median) (Mode) (Range) (Variance) (Standard Deviation) (Percentiles) ก ก ก ก Chi- Squares Phi 1.3 ก (Mean Groups Comparison) ก 2 ก t ก F ก (Analysis of Variance: ANOVA) 1.4 ก (Correlation) Pearson Kendall Spearman 1.5 ก ก (Regression Analysis) ก ก ก (Linear Regression Analysis) ก ก (Non-Parametric Test) ก ก Chi Square Sign Test Wilcoxon Friedman Kolmokorov- Smirnov

3 ก ก ก (Multiple Response Analysis) ก 1.8 ก ก ก (Bar, Histogram) ก (Line) ก ก (Pie) ก (Area, High-Low) 1.9 ก ก ก ก ก 1.10 ก ก ก กก ก SPSS ก ก Windows copy cut paste ก ก ก Windows Microsoft Excel Microsoft Word 2. ก SPSS for Windows 1) ก ก 2) ก 3) 4) ก 5) ก ก MS-Word ก

4 119 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3 ก 1 2 ก ก ก ก 3 ก ก ก ก ก ก ) 2) 2. 1) ก 30 2) ) กก ก ก 1) ก 2) 3) 4) ก 4. ก 1) 2) 3) 4) ก ก 5) ก ก 6) ก 7) 8) 9) 10) 11) ก 5. ก... ก ก ก ก 7. ก ก ก ก ก 1) 2) 3) 4) ก / 5) ) 2) (...) 9. ก ก 1-2 1) 2) 1 3) กก 1

5 120 2 ก ก ก ก ก (5) (4) (3) (2) (1) ก กก ก 1. กก ก 3 2. ก ก ก 3. ก ก ก ก 3 4. ก ก ก 1. 3 ก ก 2. ก ก 3. ก ก ก ก ก 3. ก 1. ก ก 2. ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก 1. ก ก ก 2. ก ก ก 3. ก ก

6 ก ก ก ก SPSS 121

7 122 ก ก 1 ก SPSS ก SPSS for Windows ก

8 123 ก key ก SPSS MS - Excel 2 ก 2 1) ก Microsoft Excel ก ก ก SPSS 2) ก SPSS ก 1 MS Excel Copy ก SPSS Sheet Data View

9 124 2 ก ก ก SPSS Data View 3 ก ก Variable View

10 125 ก ก ก Variable View ก ก ก ก Variable View

11 126 4 ก ก Variable View Data View ก ก ก ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ( ก กก ก ก ก ก ก ก ) ก

12 127 1 Data View ก ก Transform ก ก Compute 2 Compute Variable ( )

13 128 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก - - ก - ก ก ก ก - ก ก - - ก ก - ก - - ก ก ก ก Nominal (Frequency) (Percentage) ก Ordinal scale (Frequency) (Percentage) (Mean) (Median) (Mode) (Range) (Variance) (Standard Deviation)

14 ก ก 1 ก Analyze ก ก Descriptive Statistics Frequencies ก

15 130 2 ก ก Variable (s) 3 ก ก ก ก Charts ( ) Frequencies: Charts ( ) ก ก ก ก Continue ก Frequencies ก ก ก OK

16 131 ( ) Output ก Analyze> Descriptive Statistics> Frequency 2. ก 1 ก Analyze ก ก Descriptive Statistics Descriptives

17 132 ก 2 ก ก Variable (s) ก ก OK 3 ก Output ก Analyze> Descriptive Statistics>Descriptives

18 4 ก 133

19 134 ก ก 1. One- Sample T-test 2. ก T-test Independent 3. ก T-test Depentdent 4. ก F-test (One Way ANOVA) 5. ก Correlation Regression ก 1. One-Sample T-test 1) ก กก Interval Ratio Scale 2) ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก 11.8 % ก ก ก ก 9 ก ก 11.6, 12.1, 10.4, 11.8, 11.3, 12.0, 11.0, 10.4, 11.8 ก ก ก ก ) ก Analyze > Compare Means > One-Sample t-test 5) ก 1 ก Analyze ก Compare Means One-Samples T-Test

20 135 2 ก ก Test Value ก ก OK ก 3 ก ก One-Sample t-test 2. ก T-test Independent 1) ก ก 2 ก กก ก ก 2) ก 1: ก ก ก ก. ก 2: ก ก ก ก 1 2 ก ก (ก ) 3) ก Analyze > Compare Means > Independent-Sample t-test

21 136 4) ก ก ก ก ก ก. ก ก 1 ก Analyze ก Compare Means Independent-Samples T-Test ก

22 137 2 ก ก (Mean_a, Mean_b, Mean_Mean_c, Mean_d, Mean_e) (Total) Test Variable (s) 3 ก ก Grouping Variable 4 ก 2 ก 1 2 ก ก ก ก Define Groups ก Group 1 Group 2 ก Continue

23 138 5 ก ก ก ก OK ก 6 ก Output ก T-test Independent 7 ก ก t-test Independent 1) ก F-test Sig. F 1.1) Sig. F กก 0.05 ก t 1.2) Sig. F ก 0.05 ก t 2) sig. (2-tailed) t ก Sig. ก 0.05 ก 2 ก ก ก Sig. กก 0.05 ก ก

24 139 8 ก ก t-test Independent 9 ก ก t-test Independent ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 0.05 ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

25 ก T-test Dependent 1) ก 2 ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก 2) ก ก ก (Pretest) ก ก (Posttest) กก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก Analyze > Compare Means > Paired-Samples t-test 4) ก ก ก ก (Pretest) ก ก (Posttest) กก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก MS-Excel

26 141 2 ก Data View ก SPSS 3 ก Name Label Variable View

27 142 4 Analyze ก ก Compare Means Paired-Samples T-Test ก 5 ก ก ก ก Paired Variable (s) ( ) ก OK ก

28 143 6 ก Output ก T-test Dependent ( ) ก ก ก ก

29 144 7 ก ก t-test Dependent 8 ก ก t-test Dependent 9 ก ก t-test Dependent ก ก ก ก ก ก (Pretest) ก (Posttest) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 0.01 ก ก 4 ก ก 0.05 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 0.01 ก ก ก ก

30 ก F-test (One Way ANOVA) 1) ก ก กก 2 ก Scale Nominal Ordinal 2) ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก 3) ก Analyze > Compare Means > One-way ANOVA 4) ก ก ก ก ก ก. ก ก ก 1 ก Analyze ก Compare Means One Way ANOVA ก

31 146 2 ก (Mean_a, Mean_b, Mean_Mean_c, Mean_d, Mean_e) (Total) Dependent Lists 3 ก ก Factor 4 One-Way ANOVA ( ) ก Option ก One-Way ANOVA : Options ( ) ก Descriptive ก ก Continue

32 147 5 One-Way ANOVA ( ) ก Post Hoc ก ก One-Way ANOVA : Post Hoc Multiple Comparisons ( ) ก Sheffe ก ก Continue ก One-Way ANOVA ( ) ก ก ก Continue 6 ก Output ก F-test ก ก

33 ก (Multiple Comparisons) 148

34 149 7 ก ก F-test (One Way ANOVA) ก ANOVA Sig. F 1) Sig. F กก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2) Sig. F ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก 8 ก ก F-test (One Way ANOVA) 9 ก ก F-test (One Way ANOVA) ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก

35 150 ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 10 ก กก (One Way ANOVA) ก ก ก ก (Multiple Comparison) ก ก ก ก ก LSD Tukey Scheffe Student-Newman-Keuls Duncan Dunnett ก ก ANOVA ก ก ก ก 1) (Mean Difference) 2) Sig. ก Sig. กก 0.05 ก ก Sig. ก 0.05 ก ก 11 ก (Multiple Comparison)

36 ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก 0.01 ก ก ( 3.61) ก 50 ( 3.37) ก ก ก ก ก 0.05 ก ก ก 30 ( 3.58) ก 50 ( 3.37) ก ก 5. ก Correlation Regression 1) 1.1) 2 Scale 1.2) ก ก (regression equation) 2) ก :- - ก ก ก. ก - ก ก GPAX ก ก - ก (Pretest) (Posttest) - 3) ก 3.1) ก Simple Correlation : Analyze > Correlate > Bivariate 3.2) ก Simple Regression : Analyze > Regression > Linear 4) ก กก Simple Correlation, Simple Regression Multiple Regression

37 ) ก Simple Correlation 1 ก Analyze ก Correlate Bivariate 2 กก 1 ก ก ก Variables ก ก ก OK ก 3 ก Output ก Simple Correlation ก ก Sig. (2-tailed) 1) Sig. (2-tailed) กก 0.05 ก 2) Sig. (2-tailed) ก 0.05 ก

38 ) ก Simple Regression 1 ก Analyze ก Regression Linear 2 กก 1 ก ก ก Dependent Independent ก ก OK ก

39 154 3 ก Output ก Simple Regression 4.3) ก Multiple Regression (Y) ก (X 1 ) ก (X 2 ) 4 ก ( ) ก 3 (Y) ก (X 1 ) ก (X 2 ) ก 1 ก Analyze ก Regression Linear

40 155 2 กก 1 ก ก ก var00001 Dependent 2 var00002 var00003 Independent ก ก OK ก 3 ก Output ก Multiple Regression

การทดสอบของแมนและว ทน ย (The Mann-Whitney U Test )

การทดสอบของแมนและว ทน ย (The Mann-Whitney U Test ) การทดสอบของแมนและว ทน ย (The Mann-Whitney U Test ) หล กการและเหต ผล การว จ ยเพ อการศ กษาเปร ยบเท ยบความแตกต างระหว างค ณล กษณะของข อม ลท ม ระด บการว ดท ส ง กว า Ordinal Scale น กว จ ยควรใช สถ ต The Mann-Whitney

More information

น กศ กษา นายจ กรพงษ แผ นทอง ปร ญญาโท สาขา การสอนคณ ตศาสตร (ท นสควค.)

น กศ กษา นายจ กรพงษ แผ นทอง ปร ญญาโท สาขา การสอนคณ ตศาสตร (ท นสควค.) การบ านว ชา ระเบ ยบว ธ ว จ ย ให น กศ กษา ค นคว างานว จ ยมา 1 เร องและเข ยนรายละเอ ยดตามห วข อ ต อไปน 1. ช อ นามสก ล ผ เข ยน นางสาวประภ สรา โคตะข น 2. ช อเร อง งานว จ ย การพ ฒนาก จกรรมการเร ยนการสอนว ชาคณ

More information

แนะน า Program SPSS. 1. เป ด Program SPSS จะปรากฏหน าจอ ด งภาพ 2. หน าต าง SPSS จะม ม มมอง (View) 2 ม มมอง ค อ Data View และ Variable View

แนะน า Program SPSS. 1. เป ด Program SPSS จะปรากฏหน าจอ ด งภาพ 2. หน าต าง SPSS จะม ม มมอง (View) 2 ม มมอง ค อ Data View และ Variable View การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ด วยโปรแกรม SPSS -1- NONGYAO CHOOSUK แนะน า Program SPSS 1. เป ด Program SPSS จะปรากฏหน าจอ ด งภาพ 2. หน าต าง SPSS จะม ม มมอง (View) 2 ม มมอง ค อ Data View และ Variable View

More information

อ.ธนะภ ม ร ตนาน พงศ ภาคว ชาเวชศาสตร ป องก นและส งคม คณะแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

อ.ธนะภ ม ร ตนาน พงศ ภาคว ชาเวชศาสตร ป องก นและส งคม คณะแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย Introduction Statistical Analysis by using SPSS อ.ธนะภ ม ร ตนาน พงศ ภาคว ชาเวชศาสตร ป องก นและส งคม คณะแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 1 Contents: 1. Using SPSS and interpretation Menu, Toolbars Data entry

More information

การว เคราะห ข อม ลด วย โปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Sciences)

การว เคราะห ข อม ลด วย โปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) 1 การว เคราะห ข อม ลด วย โปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) 1. หน าต างของ SPSS 1.1 Data Editor เป ดโปรแกรม Start > program > SPSS > SPSS for window หน าต าง Data Editor ของ SPSS

More information

การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป SSRT / MCU

การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป SSRT / MCU การว เคราะห ข อม ล ด วยโปรแกรมสาเร จร ป ประเภทของสถ ต 1. สถ ต พรรณนา (Descriptive Statistics) สถ ต ส ำหร บอธ บำยค ณล กษณะของส งท ต องกำรศ กษำ กล มใดกล มหน ง ไม สำมำรถอ ำงอ งไปย งกล มอ นๆ ได เช น ค ำเฉล

More information

ผ อ านวยการหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยร งส ต

ผ อ านวยการหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยร งส ต 156 การต ดส นใจเล อกซ อรถยนต ร นประหย ด(Eco-Car)ของข าราชการคร ในเขตกร งเทพมหานคร Decision Making Eco-Car of the Teacher Officials in Bangkok ภ ทรภา พ ฒค ม 1 ดร. ไกรช ต ส ตะเม อง 2 ------------------------------------------------------------------

More information

บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล. การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007

บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล. การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล 77 บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007 ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Microsoft

More information

เหมาะสมก บน ส ต น กศ กษาและท กท านท ต องการว เคราะห ข อม ลสถ ต

เหมาะสมก บน ส ต น กศ กษาและท กท านท ต องการว เคราะห ข อม ลสถ ต เน นการใช งาน SPSS ได โดยง าย ม ภาพและค าอธ บายประกอบค าส ง รองศาสตราจารย ด ารงค ท พย โยธา เสร มการค านวณด วย MATHCAD ภาคว ชา ว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร ประย กต ใช ได ก บ SPSS V. 7-9 จ ฬาลงกรณ กรณ มหาว

More information

SPSS Tests for Versions 9 to 13

SPSS Tests for Versions 9 to 13 SPSS Tests for Versions 9 to 13 Chapter 2 Descriptive Statistic (including median) Choose Analyze Descriptive statistics Frequencies... Click on variable(s) then press to move to into Variable(s): list

More information

Bowerman, O'Connell, Aitken Schermer, & Adcock, Business Statistics in Practice, Canadian edition

Bowerman, O'Connell, Aitken Schermer, & Adcock, Business Statistics in Practice, Canadian edition Bowerman, O'Connell, Aitken Schermer, & Adcock, Business Statistics in Practice, Canadian edition Online Learning Centre Technology Step-by-Step - Excel Microsoft Excel is a spreadsheet software application

More information

การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ต วแปร ส งต างๆ ท สนใจศ กษาและสามารถเปล ยนแปลงค าได ต งแต 2 ค า ข นไป ระด บการว ดต วแปร อ

More information

Module 9: Nonparametric Tests. The Applied Research Center

Module 9: Nonparametric Tests. The Applied Research Center Module 9: Nonparametric Tests The Applied Research Center Module 9 Overview } Nonparametric Tests } Parametric vs. Nonparametric Tests } Restrictions of Nonparametric Tests } One-Sample Chi-Square Test

More information

STATISTICAL ANALYSIS WITH EXCEL COURSE OUTLINE

STATISTICAL ANALYSIS WITH EXCEL COURSE OUTLINE STATISTICAL ANALYSIS WITH EXCEL COURSE OUTLINE Perhaps Microsoft has taken pains to hide some of the most powerful tools in Excel. These add-ins tools work on top of Excel, extending its power and abilities

More information

Bivariate Analysis. Comparisons of proportions: Chi Square Test (X 2 test) Variable 1. Variable 2 2 LEVELS >2 LEVELS CONTINUOUS

Bivariate Analysis. Comparisons of proportions: Chi Square Test (X 2 test) Variable 1. Variable 2 2 LEVELS >2 LEVELS CONTINUOUS Bivariate Analysis Variable 1 2 LEVELS >2 LEVELS CONTINUOUS Variable 2 2 LEVELS X 2 chi square test >2 LEVELS X 2 chi square test CONTINUOUS t-test X 2 chi square test X 2 chi square test ANOVA (F-test)

More information

Data analysis process

Data analysis process Data analysis process Data collection and preparation Collect data Prepare codebook Set up structure of data Enter data Screen data for errors Exploration of data Descriptive Statistics Graphs Analysis

More information

The SAS system for windows v9.0

The SAS system for windows v9.0 The SAS system for windows v9.0 SAS เป นค าย อมาจาก Statistical Analysis System เข ยนโดย SAS Institute Incorporation Carry, North Carolina, U.S.A. ว ตถ ประสงค - เพ อใช ประโยชน แก น กว จ ยและน กว เคราะห

More information

January 26, 2009 The Faculty Center for Teaching and Learning

January 26, 2009 The Faculty Center for Teaching and Learning THE BASICS OF DATA MANAGEMENT AND ANALYSIS A USER GUIDE January 26, 2009 The Faculty Center for Teaching and Learning THE BASICS OF DATA MANAGEMENT AND ANALYSIS Table of Contents Table of Contents... i

More information

The Dummy s Guide to Data Analysis Using SPSS

The Dummy s Guide to Data Analysis Using SPSS The Dummy s Guide to Data Analysis Using SPSS Mathematics 57 Scripps College Amy Gamble April, 2001 Amy Gamble 4/30/01 All Rights Rerserved TABLE OF CONTENTS PAGE Helpful Hints for All Tests...1 Tests

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ

การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ สารบ ญ โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 1 หน า การใช Excel ในงานด านสถ ต 3 การเพ ม Add-In ของ MS Office 2007 11 การหาค าสถ ต เช งพรรณนา โดย Excel 13 การใช Excel ในการพยากรณ

More information

Guide for SPSS for Windows

Guide for SPSS for Windows Guide for SPSS for Windows Index Table Open an existing data file Open a new data sheet Enter or change data value Name a variable Label variables and data values Enter a categorical data Delete a record

More information

Once saved, if the file was zipped you will need to unzip it.

Once saved, if the file was zipped you will need to unzip it. 1 Commands in SPSS 1.1 Dowloading data from the web The data I post on my webpage will be either in a zipped directory containing a few files or just in one file containing data. Please learn how to unzip

More information

Variables and Data A variable contains data about anything we measure. For example; age or gender of the participants or their score on a test.

Variables and Data A variable contains data about anything we measure. For example; age or gender of the participants or their score on a test. The Analysis of Research Data The design of any project will determine what sort of statistical tests you should perform on your data and how successful the data analysis will be. For example if you decide

More information

Projects Involving Statistics (& SPSS)

Projects Involving Statistics (& SPSS) Projects Involving Statistics (& SPSS) Academic Skills Advice Starting a project which involves using statistics can feel confusing as there seems to be many different things you can do (charts, graphs,

More information

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา 2305 384 Biological Statistics Laboratory ผศ.ดร.ตอศ กด ส ลาน นท ภาคว ชาพฤกษศาสตร คณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณมหาว ทยาล ย

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา 2305 384 Biological Statistics Laboratory ผศ.ดร.ตอศ กด ส ลาน นท ภาคว ชาพฤกษศาสตร คณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณมหาว ทยาล ย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา 2305 384 Biological Statistics Laboratory ผศ.ดร.ตอศ กด ส ลาน นท ภาคว ชาพฤกษศาสตร คณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณมหาว ทยาล ย ภาคปลาย ป(การศ กษา 2556 สารบ ญ ปฏ บ ต การท 3 Descriptive Statistics

More information

SPSS TUTORIAL & EXERCISE BOOK

SPSS TUTORIAL & EXERCISE BOOK UNIVERSITY OF MISKOLC Faculty of Economics Institute of Business Information and Methods Department of Business Statistics and Economic Forecasting PETRA PETROVICS SPSS TUTORIAL & EXERCISE BOOK FOR BUSINESS

More information

business statistics using Excel OXFORD UNIVERSITY PRESS Glyn Davis & Branko Pecar

business statistics using Excel OXFORD UNIVERSITY PRESS Glyn Davis & Branko Pecar business statistics using Excel Glyn Davis & Branko Pecar OXFORD UNIVERSITY PRESS Detailed contents Introduction to Microsoft Excel 2003 Overview Learning Objectives 1.1 Introduction to Microsoft Excel

More information

SCHOOL OF HEALTH AND HUMAN SCIENCES DON T FORGET TO RECODE YOUR MISSING VALUES

SCHOOL OF HEALTH AND HUMAN SCIENCES DON T FORGET TO RECODE YOUR MISSING VALUES SCHOOL OF HEALTH AND HUMAN SCIENCES Using SPSS Topics addressed today: 1. Differences between groups 2. Graphing Use the s4data.sav file for the first part of this session. DON T FORGET TO RECODE YOUR

More information

Quantitative Data Analysis: Choosing a statistical test Prepared by the Office of Planning, Assessment, Research and Quality

Quantitative Data Analysis: Choosing a statistical test Prepared by the Office of Planning, Assessment, Research and Quality Quantitative Data Analysis: Choosing a statistical test Prepared by the Office of Planning, Assessment, Research and Quality 1 To help choose which type of quantitative data analysis to use either before

More information

8. Comparing Means Using One Way ANOVA

8. Comparing Means Using One Way ANOVA 8. Comparing Means Using One Way ANOVA Objectives Calculate a one-way analysis of variance Run various multiple comparisons Calculate measures of effect size A One Way ANOVA is an analysis of variance

More information

EXCEL Analysis TookPak [Statistical Analysis] 1. First of all, check to make sure that the Analysis ToolPak is installed. Here is how you do it:

EXCEL Analysis TookPak [Statistical Analysis] 1. First of all, check to make sure that the Analysis ToolPak is installed. Here is how you do it: EXCEL Analysis TookPak [Statistical Analysis] 1 First of all, check to make sure that the Analysis ToolPak is installed. Here is how you do it: a. From the Tools menu, choose Add-Ins b. Make sure Analysis

More information

Analysis of Data. Organizing Data Files in SPSS. Descriptive Statistics

Analysis of Data. Organizing Data Files in SPSS. Descriptive Statistics Analysis of Data Claudia J. Stanny PSY 67 Research Design Organizing Data Files in SPSS All data for one subject entered on the same line Identification data Between-subjects manipulations: variable to

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต 1 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต ความหมายของสถ ต คาว า สถ ต (Statistics) มาจากภาษาเยอรม นว า Statistik ม รากศ พท มาจาก Stat หมายถ ง ข อม ล หร อ สารสนเทศ ซ งจะอานวยประโยชน ต อการบร หารประเทศในด านต าง

More information

Mathematics within the Psychology Curriculum

Mathematics within the Psychology Curriculum Mathematics within the Psychology Curriculum Statistical Theory and Data Handling Statistical theory and data handling as studied on the GCSE Mathematics syllabus You may have learnt about statistics and

More information

Data Analysis in SPSS. February 21, 2004. If you wish to cite the contents of this document, the APA reference for them would be

Data Analysis in SPSS. February 21, 2004. If you wish to cite the contents of this document, the APA reference for them would be Data Analysis in SPSS Jamie DeCoster Department of Psychology University of Alabama 348 Gordon Palmer Hall Box 870348 Tuscaloosa, AL 35487-0348 Heather Claypool Department of Psychology Miami University

More information

EPS 625 INTERMEDIATE STATISTICS FRIEDMAN TEST

EPS 625 INTERMEDIATE STATISTICS FRIEDMAN TEST EPS 625 INTERMEDIATE STATISTICS The Friedman test is an extension of the Wilcoxon test. The Wilcoxon test can be applied to repeated-measures data if participants are assessed on two occasions or conditions

More information

SPSS ADVANCED ANALYSIS WENDIANN SETHI SPRING 2011

SPSS ADVANCED ANALYSIS WENDIANN SETHI SPRING 2011 SPSS ADVANCED ANALYSIS WENDIANN SETHI SPRING 2011 Statistical techniques to be covered Explore relationships among variables Correlation Regression/Multiple regression Logistic regression Factor analysis

More information

How to choose a statistical test. Francisco J. Candido dos Reis DGO-FMRP University of São Paulo

How to choose a statistical test. Francisco J. Candido dos Reis DGO-FMRP University of São Paulo How to choose a statistical test Francisco J. Candido dos Reis DGO-FMRP University of São Paulo Choosing the right test One of the most common queries in stats support is Which analysis should I use There

More information

สถ ต ส าหร บภาษาศาสตร

สถ ต ส าหร บภาษาศาสตร สถ ต ส าหร บภาษาศาสตร และการใช โปรแกรม R ว โรจน อร ณมานะก ล ร างท 2 : 2556 สถ ต เบ องต น... 4 Descriptive Statistics... 4 Inference Statistics... 5 การใช โปรแกรม R... 8 การต ดต งโปรแกรม R... 8 การน าข

More information

6 Comparison of differences between 2 groups: Student s T-test, Mann-Whitney U-Test, Paired Samples T-test and Wilcoxon Test

6 Comparison of differences between 2 groups: Student s T-test, Mann-Whitney U-Test, Paired Samples T-test and Wilcoxon Test 6 Comparison of differences between 2 groups: Student s T-test, Mann-Whitney U-Test, Paired Samples T-test and Wilcoxon Test Having finally arrived at the bottom of our decision tree, we are now going

More information

Statistics and research

Statistics and research Statistics and research Usaneya Perngparn Chitlada Areesantichai Drug Dependence Research Center (WHOCC for Research and Training in Drug Dependence) College of Public Health Sciences Chulolongkorn University,

More information

SEMBIT SQA Unit Code F9HM 04 Applying hypothesis testing

SEMBIT SQA Unit Code F9HM 04 Applying hypothesis testing Overview This unit covers the competences required for applying hypothesis testing. It involves calculating the correct sample size to ensure the statistical validity of the hypothesis test, and producing

More information

สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล

สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล ผศ.ดร. อรสา จร ญธรรม คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล 1. วงจรว จ ย 2. ประเภทของสถ ต ตามบทบาท ในการว จ ย 3. ประเภทของสถ

More information

Non-Parametric Tests in SPSS (within-subjects) Dr Daniel Boduszek

Non-Parametric Tests in SPSS (within-subjects) Dr Daniel Boduszek Non-Parametric Tests in SPSS (within-subjects) Dr Daniel Boduszek d.boduszek@hud.ac.uk Outline Wilcoxon Signed-rank test SPSS procedure Interpretation of SPSS output Reporting Fridman s test SPSS procedure

More information

An introduction to using Microsoft Excel for quantitative data analysis

An introduction to using Microsoft Excel for quantitative data analysis Contents An introduction to using Microsoft Excel for quantitative data analysis 1 Introduction... 1 2 Why use Excel?... 2 3 Quantitative data analysis tools in Excel... 3 4 Entering your data... 6 5 Preparing

More information

The Statistics Tutor s Quick Guide to

The Statistics Tutor s Quick Guide to statstutor community project encouraging academics to share statistics support resources All stcp resources are released under a Creative Commons licence The Statistics Tutor s Quick Guide to Stcp-marshallowen-7

More information

Additional sources Compilation of sources: http://lrs.ed.uiuc.edu/tseportal/datacollectionmethodologies/jin-tselink/tselink.htm

Additional sources Compilation of sources: http://lrs.ed.uiuc.edu/tseportal/datacollectionmethodologies/jin-tselink/tselink.htm Mgt 540 Research Methods Data Analysis 1 Additional sources Compilation of sources: http://lrs.ed.uiuc.edu/tseportal/datacollectionmethodologies/jin-tselink/tselink.htm http://web.utk.edu/~dap/random/order/start.htm

More information

Using SPSS, Chapter 2: Descriptive Statistics

Using SPSS, Chapter 2: Descriptive Statistics 1 Using SPSS, Chapter 2: Descriptive Statistics Chapters 2.1 & 2.2 Descriptive Statistics 2 Mean, Standard Deviation, Variance, Range, Minimum, Maximum 2 Mean, Median, Mode, Standard Deviation, Variance,

More information

A Guide for a Selection of SPSS Functions

A Guide for a Selection of SPSS Functions A Guide for a Selection of SPSS Functions IBM SPSS Statistics 19 Compiled by Beth Gaedy, Math Specialist, Viterbo University - 2012 Using documents prepared by Drs. Sheldon Lee, Marcus Saegrove, Jennifer

More information

SPSS Explore procedure

SPSS Explore procedure SPSS Explore procedure One useful function in SPSS is the Explore procedure, which will produce histograms, boxplots, stem-and-leaf plots and extensive descriptive statistics. To run the Explore procedure,

More information

แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยใช โปรแกรม SPSS for Windows

แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยใช โปรแกรม SPSS for Windows แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยใช โปรแกรม SPSS for Windows โดย สาน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม กรมการศาสนา แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยโปรแกรม

More information

Analysis of numerical data S4

Analysis of numerical data S4 Basic medical statistics for clinical and experimental research Analysis of numerical data S4 Katarzyna Jóźwiak k.jozwiak@nki.nl 3rd November 2015 1/42 Hypothesis tests: numerical and ordinal data 1 group:

More information

บทท 1 บทน า ๑. หล กการและเหต ผล ๒. ว ตถ ประสงค

บทท 1 บทน า ๑. หล กการและเหต ผล  ๒. ว ตถ ประสงค บทท 1 บทน า ๑. หล กการและเหต ผล การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนตามหล กส ตรการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา แหงชาต พ.ศ. 2542 แก#ไขเพ มเต มฉบ บท 2 พ.ศ. 2545 ก าหนด ให#ม การเร ยนการสอนในกล ม สาระก จกรรมพ ฒนาผ

More information

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) What is SPSS? SPSS stands for Statistical Package for the Social Sciences The SPSS home-page is: www.spss.com 2 What can you do with SPSS? Run Frequencies

More information

Step 3: Go to Column C. Use the function AVERAGE to calculate the mean values of n = 5. Column C is the column of the means.

Step 3: Go to Column C. Use the function AVERAGE to calculate the mean values of n = 5. Column C is the column of the means. EXAMPLES - SAMPLING DISTRIBUTION EXCEL INSTRUCTIONS This exercise illustrates the process of the sampling distribution as stated in the Central Limit Theorem. Enter the actual data in Column A in MICROSOFT

More information

แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการท างานว จ ยในช นเร ยน

แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการท างานว จ ยในช นเร ยน แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการท างานว จ ยในช นเร ยน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการท างานว จ ยท เก ยวก บการเร ยนการสอน เล ม น จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การท างานว

More information

Directions for using SPSS

Directions for using SPSS Directions for using SPSS Table of Contents Connecting and Working with Files 1. Accessing SPSS... 2 2. Transferring Files to N:\drive or your computer... 3 3. Importing Data from Another File Format...

More information

Introduction to Statistics with SPSS for Social Science

Introduction to Statistics with SPSS for Social Science New Introduction to Statistics with SPSS for Social Science Gareth Norris Faiza Qureshi Dennis Howitt Duncan Cramer Aberystwyth University City University London University of Loughborough University of

More information

SPSS Guide: Tests of Differences

SPSS Guide: Tests of Differences SPSS Guide: Tests of Differences I put this together to give you a step-by-step guide for replicating what we did in the computer lab. It should help you run the tests we covered. The best way to get familiar

More information

Graphical presentation of research results: How to place accurate LSD bars in graphs

Graphical presentation of research results: How to place accurate LSD bars in graphs Graphical presentation of research results: How to place accurate LSD bars in graphs A.O. Fatunbi University of Fort Hare Email: afatunbi@ufh.ac.za Introduction S tatistical methods are generally accepted

More information

A posteriori multiple comparison tests

A posteriori multiple comparison tests A posteriori multiple comparison tests 09/30/12 1 Recall the Lakes experiment Source of variation SS DF MS F P Lakes 48.933 2 24.467 5.872 0.017 Error 50.000 12 4.167 Total 98.933 14 The ANOVA tells us

More information

Research Methods & Experimental Design

Research Methods & Experimental Design Research Methods & Experimental Design 16.422 Human Supervisory Control April 2004 Research Methods Qualitative vs. quantitative Understanding the relationship between objectives (research question) and

More information

Instructions for SPSS 21

Instructions for SPSS 21 1 Instructions for SPSS 21 1 Introduction... 2 1.1 Opening the SPSS program... 2 1.2 General... 2 2 Data inputting and processing... 2 2.1 Manual input and data processing... 2 2.2 Saving data... 3 2.3

More information

An SPSS companion book. Basic Practice of Statistics

An SPSS companion book. Basic Practice of Statistics An SPSS companion book to Basic Practice of Statistics SPSS is owned by IBM. 6 th Edition. Basic Practice of Statistics 6 th Edition by David S. Moore, William I. Notz, Michael A. Flinger. Published by

More information

SPSS Manual for Introductory Applied Statistics: A Variable Approach

SPSS Manual for Introductory Applied Statistics: A Variable Approach SPSS Manual for Introductory Applied Statistics: A Variable Approach John Gabrosek Department of Statistics Grand Valley State University Allendale, MI USA August 2013 2 Copyright 2013 John Gabrosek. All

More information

5. การใช ข อม ลจาก Disk File (Entering data from disk file)

5. การใช ข อม ลจาก Disk File (Entering data from disk file) 5. การใช ข อม ลจาก Disk File (Entering data from disk file) สมมต ว าต องการน าเข าข อม ลจากแฟ ม Gujt73.xls ซ งแสดงถ ง Real Gross Product (Y: Millions of NT$), Labor Days (X: Millions of Days) และ Real

More information

One-Way ANOVA using SPSS 11.0. SPSS ANOVA procedures found in the Compare Means analyses. Specifically, we demonstrate

One-Way ANOVA using SPSS 11.0. SPSS ANOVA procedures found in the Compare Means analyses. Specifically, we demonstrate 1 One-Way ANOVA using SPSS 11.0 This section covers steps for testing the difference between three or more group means using the SPSS ANOVA procedures found in the Compare Means analyses. Specifically,

More information

An introduction to IBM SPSS Statistics

An introduction to IBM SPSS Statistics An introduction to IBM SPSS Statistics Contents 1 Introduction... 1 2 Entering your data... 2 3 Preparing your data for analysis... 10 4 Exploring your data: univariate analysis... 14 5 Generating descriptive

More information

Using SPSS version 14 Joel Elliott, Jennifer Burnaford, Stacey Weiss

Using SPSS version 14 Joel Elliott, Jennifer Burnaford, Stacey Weiss Using SPSS version 14 Joel Elliott, Jennifer Burnaford, Stacey Weiss SPSS is a program that is very easy to learn and is also very powerful. This manual is designed to introduce you to the program however,

More information

SPSS Manual To Accompany Howell s Fundamental Statisitcs for The Behavioral Sciences (7th Edition)

SPSS Manual To Accompany Howell s Fundamental Statisitcs for The Behavioral Sciences (7th Edition) SPSS Manual To Accompany Howell s Fundamental Statisitcs for The Behavioral Sciences (7th Edition) Esther M. Leerkes David C. Howell University of Vermont CONTENTS Introduction to SPSS What is SPSS? Opening

More information

การทดสอบสถ ต ไร พาราม เตอร

การทดสอบสถ ต ไร พาราม เตอร การทดสอบสถ ต ไร พาราม เตอร สถ ต ไร พาราม เตอร (Nonparametric Statistics) เป นว ธ การทางสถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลท ม การแจกแจงแบบอ สระ (Free distribution) และใช ได ก บข อม ลท กระด บ สถ ต ท ใช ในการ

More information

Bill Burton Albert Einstein College of Medicine william.burton@einstein.yu.edu April 28, 2014 EERS: Managing the Tension Between Rigor and Resources 1

Bill Burton Albert Einstein College of Medicine william.burton@einstein.yu.edu April 28, 2014 EERS: Managing the Tension Between Rigor and Resources 1 Bill Burton Albert Einstein College of Medicine william.burton@einstein.yu.edu April 28, 2014 EERS: Managing the Tension Between Rigor and Resources 1 Calculate counts, means, and standard deviations Produce

More information

Some Critical Information about SOME Statistical Tests and Measures of Correlation/Association

Some Critical Information about SOME Statistical Tests and Measures of Correlation/Association Some Critical Information about SOME Statistical Tests and Measures of Correlation/Association This information is adapted from and draws heavily on: Sheskin, David J. 2000. Handbook of Parametric and

More information

SPSS: AN OVERVIEW. Seema Jaggi and and P.K.Batra I.A.S.R.I., Library Avenue, New Delhi-110 012

SPSS: AN OVERVIEW. Seema Jaggi and and P.K.Batra I.A.S.R.I., Library Avenue, New Delhi-110 012 SPSS: AN OVERVIEW Seema Jaggi and and P.K.Batra I.A.S.R.I., Library Avenue, New Delhi-110 012 The abbreviation SPSS stands for Statistical Package for the Social Sciences and is a comprehensive system

More information

Student Guide to SPSS Barnard College Department of Biological Sciences

Student Guide to SPSS Barnard College Department of Biological Sciences Student Guide to SPSS Barnard College Department of Biological Sciences Dan Flynn Table of Contents Introduction... 2 Basics... 4 Starting SPSS... 4 Navigating... 4 Data Editor... 5 SPSS Viewer... 6 Getting

More information

Applied Statistics Handbook

Applied Statistics Handbook Applied Statistics Handbook Phil Crewson Version 1. Applied Statistics Handbook Copyright 006, AcaStat Software. All rights Reserved. http://www.acastat.com Protected under U.S. Copyright and international

More information

ANOVA ANOVA. Two-Way ANOVA. One-Way ANOVA. When to use ANOVA ANOVA. Analysis of Variance. Chapter 16. A procedure for comparing more than two groups

ANOVA ANOVA. Two-Way ANOVA. One-Way ANOVA. When to use ANOVA ANOVA. Analysis of Variance. Chapter 16. A procedure for comparing more than two groups ANOVA ANOVA Analysis of Variance Chapter 6 A procedure for comparing more than two groups independent variable: smoking status non-smoking one pack a day > two packs a day dependent variable: number of

More information

การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท

การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท จ นทร ตน วรสรรพว ทย 1. การทดสอบแบบเอฟ (F-Test) การทดสอบแบบเอฟ (F-Test) เป นการทดสอบเปร ยบเท ยบความแปรปรวนของข อม ล 2 ช ด ท ได จากสภาวะการ ทดสอบท ต างก

More information

12. Nonparametric Statistics

12. Nonparametric Statistics 12. Nonparametric Statistics Objectives Calculate Mann-Whitney Test Calculate Wilcoxon s Matched-Pairs Signed-Ranks Test Calculate Kruskal-Wallis One-Way ANOVA Calculate Friedman s Rank Test for k Correlated

More information

การจ ดทาสถ ต และการว เคราะห ข อม ลภาคต ดขวาง (Cross section analysis) ภ กด ทองส ม เสนอต อสาน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 30 ก นยายน 2556

การจ ดทาสถ ต และการว เคราะห ข อม ลภาคต ดขวาง (Cross section analysis) ภ กด ทองส ม เสนอต อสาน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 30 ก นยายน 2556 เอกสารท 5 การจ ดทาสถ ต และการว เคราะห ข อม ลภาคต ดขวาง (Cross section analysis) ภ กด ทองส ม เสนอต อสาน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 30 ก นยายน 2556 1 การจ ดทาสถ ต และการว เคราะห ข อม ลภาคต ดขวาง(Cross

More information

T-tests. Daniel Boduszek

T-tests. Daniel Boduszek T-tests Daniel Boduszek d.boduszek@interia.eu danielboduszek.com Presentation Outline Introduction to T-tests Types of t-tests Assumptions Independent samples t-test SPSS procedure Interpretation of SPSS

More information

Semester 1 Statistics Short courses

Semester 1 Statistics Short courses Semester 1 Statistics Short courses Course: STAA0001 Basic Statistics Blackboard Site: STAA0001 Dates: Sat. March 12 th and Sat. April 30 th (9 am 5 pm) Assumed Knowledge: None Course Description Statistical

More information

Data Analysis for Marketing Research - Using SPSS

Data Analysis for Marketing Research - Using SPSS North South University, School of Business MKT 63 Marketing Research Instructor: Mahmood Hussain, PhD Data Analysis for Marketing Research - Using SPSS Introduction In this part of the class, we will learn

More information

4. Descriptive Statistics: Measures of Variability and Central Tendency

4. Descriptive Statistics: Measures of Variability and Central Tendency 4. Descriptive Statistics: Measures of Variability and Central Tendency Objectives Calculate descriptive for continuous and categorical data Edit output tables Although measures of central tendency and

More information

Allelopathic Effects on Root and Shoot Growth: One-Way Analysis of Variance (ANOVA) in SPSS. Dan Flynn

Allelopathic Effects on Root and Shoot Growth: One-Way Analysis of Variance (ANOVA) in SPSS. Dan Flynn Allelopathic Effects on Root and Shoot Growth: One-Way Analysis of Variance (ANOVA) in SPSS Dan Flynn Just as t-tests are useful for asking whether the means of two groups are different, analysis of variance

More information

ADD-INS: ENHANCING EXCEL

ADD-INS: ENHANCING EXCEL CHAPTER 9 ADD-INS: ENHANCING EXCEL This chapter discusses the following topics: WHAT CAN AN ADD-IN DO? WHY USE AN ADD-IN (AND NOT JUST EXCEL MACROS/PROGRAMS)? ADD INS INSTALLED WITH EXCEL OTHER ADD-INS

More information

SPSS Resources. 1. See website (readings) for SPSS tutorial & Stats handout

SPSS Resources. 1. See website (readings) for SPSS tutorial & Stats handout Analyzing Data SPSS Resources 1. See website (readings) for SPSS tutorial & Stats handout Don t have your own copy of SPSS? 1. Use the libraries to analyze your data 2. Download a trial version of SPSS

More information

Chi Square Test. PASSS Research Question 4: Chi Square Test

Chi Square Test. PASSS Research Question 4: Chi Square Test Chi Square Test Is there a statistically significant relationship between a student s Year 11 truancy and his or her enrolment in full time education after secondary school? A chi-square test is a statistical

More information

Analysis of categorical data: Course quiz instructions for SPSS

Analysis of categorical data: Course quiz instructions for SPSS Analysis of categorical data: Course quiz instructions for SPSS The dataset Please download the Online sales dataset from the Download pod in the Course quiz resources screen. The filename is smr_bus_acd_clo_quiz_online_250.xls.

More information

A DATA ANALYSIS TOOL THAT ORGANIZES ANALYSIS BY VARIABLE TYPES. Rodney Carr Deakin University Australia

A DATA ANALYSIS TOOL THAT ORGANIZES ANALYSIS BY VARIABLE TYPES. Rodney Carr Deakin University Australia A DATA ANALYSIS TOOL THAT ORGANIZES ANALYSIS BY VARIABLE TYPES Rodney Carr Deakin University Australia XLStatistics is a set of Excel workbooks for analysis of data that has the various analysis tools

More information

Statistics Review PSY379

Statistics Review PSY379 Statistics Review PSY379 Basic concepts Measurement scales Populations vs. samples Continuous vs. discrete variable Independent vs. dependent variable Descriptive vs. inferential stats Common analyses

More information

Analysing Questionnaires using Minitab (for SPSS queries contact -) Graham.Currell@uwe.ac.uk

Analysing Questionnaires using Minitab (for SPSS queries contact -) Graham.Currell@uwe.ac.uk Analysing Questionnaires using Minitab (for SPSS queries contact -) Graham.Currell@uwe.ac.uk Structure As a starting point it is useful to consider a basic questionnaire as containing three main sections:

More information

Working with SPSS. A Step-by-Step Guide For Prof PJ s ComS 171 students

Working with SPSS. A Step-by-Step Guide For Prof PJ s ComS 171 students Working with SPSS A Step-by-Step Guide For Prof PJ s ComS 171 students Contents Prep the Excel file for SPSS... 2 Prep the Excel file for the online survey:... 2 Make a master file... 2 Clean the data

More information

DATA ANALYSIS. QEM Network HBCU-UP Fundamentals of Education Research Workshop Gerunda B. Hughes, Ph.D. Howard University

DATA ANALYSIS. QEM Network HBCU-UP Fundamentals of Education Research Workshop Gerunda B. Hughes, Ph.D. Howard University DATA ANALYSIS QEM Network HBCU-UP Fundamentals of Education Research Workshop Gerunda B. Hughes, Ph.D. Howard University Quantitative Research What is Statistics? Statistics (as a subject) is the science

More information

A Basic Guide to Analyzing Individual Scores Data with SPSS

A Basic Guide to Analyzing Individual Scores Data with SPSS A Basic Guide to Analyzing Individual Scores Data with SPSS Step 1. Clean the data file Open the Excel file with your data. You may get the following message: If you get this message, click yes. Delete

More information

The Statistics Tutor s

The Statistics Tutor s statstutor community project encouraging academics to share statistics support resources All stcp resources are released under a Creative Commons licence Stcp-marshallowen-7 The Statistics Tutor s www.statstutor.ac.uk

More information

บ คลากรทางการศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกกส าน กงานเขตบางข นเท ยนกร งเทพมหานคร

บ คลากรทางการศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกกส าน กงานเขตบางข นเท ยนกร งเทพมหานคร บ คลากรทางการศ กษาก บการบร หารเช งระบบด านอาคารสถานท โรงเร ยนว ดกกส าน กงานเขตบางข นเท ยน ก ตต ณ ฐส ทธ บ ษบงค บทค ดย อ การศ กษาคร งน ม จ ดประสงค เพ อศ กษาความค ดเห นของบ คลากรทางการศ กษาก บการ บร หารเช

More information

INTERPRETING THE ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)

INTERPRETING THE ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA) INTERPRETING THE ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA) As with other parametric statistics, we begin the one-way ANOVA with a test of the underlying assumptions. Our first assumption is the assumption of

More information

Data Analysis. Lecture Empirical Model Building and Methods (Empirische Modellbildung und Methoden) SS Analysis of Experiments - Introduction

Data Analysis. Lecture Empirical Model Building and Methods (Empirische Modellbildung und Methoden) SS Analysis of Experiments - Introduction Data Analysis Lecture Empirical Model Building and Methods (Empirische Modellbildung und Methoden) Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Rombach Dr. Andreas Jedlitschka SS 2014 Analysis of Experiments - Introduction

More information

One-Way Analysis of Variance (ANOVA) Example Problem

One-Way Analysis of Variance (ANOVA) Example Problem One-Way Analysis of Variance (ANOVA) Example Problem Introduction Analysis of Variance (ANOVA) is a hypothesis-testing technique used to test the equality of two or more population (or treatment) means

More information