หล กส ตรการใช โปรแกรม. การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรการใช โปรแกรม. การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office"

Transcription

1 เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช โปรแกรม การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office ช ดท 3: การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก จกรรมการส งเสร มและพ ฒนาความร ด าน ICT จ ดโดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

2 สารบ ญ การเร ยกใช Microsoft PowerPoint XP...1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint...1 การซ อน / แสดงแถบเคร องม อ (Toolbars)...2 การบ นท กงานน าเสนอใหม...2 การบ นท กไฟล ข อม ลในขณะท างานอย...3 การป ดเอกสารท เป ดใช งานอย...3 การเป ดไฟล งานน าเสนอเด มข นมาแก ไข...3 การก าหนด แม แบบ ให ก บช ดน าเสนอ (Design Template)...4 การเปล ยนโครงร างส ของแม แบบ (Slide Design Color Schemes)...4 การก าหนดเค าโครงภาพน ง (Slide Layout)...5 การท างานก บข อความและกล องข อความ...6 การป อนข อความลงในแผ นสไลด...6 การตกแต งข อความด วยแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar)...7 การไฮไลท เพ อเล อกข อความท ต องการปร บแต ง...7 การปร บเปล ยนแบบต วอ กษร (Font Type)...8 การปร บขนาดต วอ กษร...8 การปร บร ปแบบต วอ กษร (ต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส นใต และ แสงเงา)...9 การจ ดต าแหน งของข อความท อย ภายในกล องข อความ...9 การเปล ยนส ต วอ กษร...10 การแก ไข / ลบข อความ...10 การท างานก บกล องข อความ...11 การปร บขนาดกล องข อความ...11 การย ายต าแหน งกล องข อความ...12 การตกแต งกล องข อความด วยค าส งในแถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar)...12 การเพ มส พ นหล งให ก บกล องข อความ (Fill Color)...12 การเพ มส พ นหล งแบบล กษณะพ เศษให ก บกล องข อความ (Fill Effect)...14 การเพ มส ให กรอบของกล องข อความ...15

3 การเปล ยนร ปแบบ เส นกรอบของกล องข อความ...16 การสร างกล องข อความใหม...16 การลบกล องข อความ...16 การเพ มสไลด แผ นใหม ในช ดงานน าเสนอเด ม (New Slide)...17 การท างานก บข อความแบบ Bulleted List (Slide Layout แบบ Title and Text)...17 การพ มพ ข อความแบบ Bulleted List (แบบแสดงห วข อย อย)...17 การเปล ยนร ปแบบของส ญล กษณ แสดงห วข อย อย (Bulleted List)...18 การน าร ปภาพมาประกอบแผ นสไลด...20 การแทรกไฟล ร ปภาพ...20 การปร บขนาดร ปภาพ...21 การย ายต าแหน งร ปภาพ...21 การลบร ปภาพ...22 การจ ดต าแหน งร ปภาพท วางซ อนก น...22 การปร บม มมองของสไลด แบบต างๆ...24 การจ ดเร ยงล าด บแผ นสไลด...25 การลบแผ นสไลด...25 การส งแสดงสไลด...26 การสร างร ปแบบการเปล ยนสไลด (Slide Transition)...26 การก าหนดการเคล อนไหวให ก บข อความ ร ปภาพ (Custom Animation)...28 การแก ไขล กษณะพ เศษ (Effects)...29 การพ มพ สไลด ออกทางเคร องพ มพ...30 การพ มพ สไลด แผ นเด ยว (ขนาดเต มหน า A4)...30 การพ มพ สไลด เป นช ด (ขนาดเต มหน า A4)...31 การพ มพ โครงร าง (Outline) ออกทางเคร องพ มพ...33 การพ มพ เอกสารประกอบการบรรยาย (Handout) ออกทางเคร องพ มพ...34

4 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 1 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม MS-PowerPoint XP Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมหน งท ท างานภายใต ระบบปฏ บ ต การว นโดว โดยรวมอย ในช ด โปรแกรม Microsoft Office ซ งเป นโปรแกรมท ใช ในการน าเสนองาน (Presentation) ด วยภาพประเภท กราฟ ก ในล กษณะของภาพสไลด แบบต อเน อง ค ณสามารถใช เทคน คต างๆ เข ามาประกอบในสไลด เพ อช วย ในการด งด ดความสนใจของผ ชมได เป นอย างด เช น การใช แผนภาพ กราฟ ภาพและเส ยงระบบม ลต ม เด ย ตลอดจนการสร างบ นท กย อส าหร บผ บรรยาย และสร างเอกสารประกอบการบรรยายท ผ ฟ งสามารถบ นท ก ข อม ลตามได อย างสะดวก การเร ยกใช Microsoft PowerPoint XP 1. คล กท ป ม Start บนแถบงาน (Taskbar) ของว นโดว 2. เล อนเมาส ไปท ค าส ง All Programs 3. คล กเล อกท Microsoft Office PowerPoint ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint แถบช อ (Title bar) แถบเคร องม อ (Toolbar) แถบเมน ค าส ง (Menu bar) บานหน าต างงาน (Task Pane) แผ นป ายปร บ ม มมอง กล องข อความ (Textbox) พ นท ส าหร บ พ มพ ข อความ พ นท พ มพ หมายเหต (Note Pane) ป มปร บม มมอง แถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) ภาพท 1: ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP

5 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 2 การซ อน / แสดงแถบเคร องม อ (Toolbars) 1. คล กท เมน View (ม มมอง) 2. เล อนเมาส ไปช ท ค าส ง Toolbars (แถบเคร องม อ) 3. คล กเล อกช อของแถบเคร องม อท ต องการให ซ อน หร อ แสดง (หมายเหต : แถบเคร องม อท ม เคร องหมายถ ก ปรากฏอย เป นแถบเคร องม อท แสดงผลอย บนหน าจอ) การบ นท กงานน าเสนอใหม 1. คล กท เมน File (แฟ ม) 2. คล กเล อก ค าส ง Save As (บ นท กเป น) ภาพท 2 3. ในหน าต าง Save as ให ปฏ บ ต ด งน 3.1. ในห วข อ Save in (บ นท กใน) คล กท ร ป และคล กเล อกโฟลเดอร ท จะใช เก บไฟล 3.2. ในห วข อ File name (ช อแฟ ม) พ มพ ช อไฟล ใหม น ลงไป 3.3. ในห วข อ Save as type คล กเล อก Presentation (ปกต ถ กเล อกอย แล วโดยอ ตโนม ต ) 3.4. คล กท ป ม Save (บ นท ก) ภาพท 3: การบ นท กงานน าเสนอใหม

6 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 3 การบ นท กไฟล ข อม ลในขณะท างานอย ในขณะท ค ณสร างงานน าเสนออย น น ขอแนะน าให ท าการบ นท กไฟล ข อม ลเป นระยะๆ นอกจากน เม อม การแก ไขข อม ลใด ๆ ในสไลด ท ได เคยบ นท กไว แล ว ค ณจะต องบ นท กซ าอ กคร ง หล งจากการแก ไขเสร จ โดยคล กท ป ม (Save) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) โปรแกรมจะบ นท กลงในไฟล สไลด โดยใช ช อเด มท นท การป ดเอกสารท เป ดใช งานอย การป ดเอกสารท ก าล งท างานอย สามารถท าได โดยการคล กท ป ม (Close) บร เวณม มบน ด านขวาของหน าต างเอกสาร การเป ดไฟล งานน าเสนอเด มข นมาแก ไข 1. คล กท ป ม (Open / เป ด) บนแถบเคร องม อ 2. ในหน าต าง Open ให ปฏ บ ต ด งน 2.1. ในห วข อ Look in (มองหาใน) ให คล กเล อกโฟลเดอร ท เก บไฟล ข อม ลท ต องการ 2.2. คล กเล อกช อไฟล งานน าเสนอท ต องการ 2.3. คล กท ป ม Open (เป ด) ภาพท 4: การเป ดไฟล น าเสนอเด ม

7 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 4 การก าหนด แม แบบ ให ก บช ดน าเสนอ (Design Template) การก าหนด แม แบบ (Design Template) ให ก บช ดน าเสนอน ขอแนะน าให ใช ค าส งต างๆ จาก Task pane ซ งอย บร เวณด านขวาของหน าต างโปรแกรมฯ การเล อกใช แม แบบ สามารถท าได ด งต อไปน 1. คล กท ป ม Design (ออกแบบ) 2. ในส วนของ Task Pane (บานหน าต างงาน) ในห วข อ Apply a design template (ใช ออกแบบแม แบบ) คล กเล อกแม แบบท ต องการ คล กเล อกแม แบบ ภาพท 5: แสดงการเล อกแม แบบ (Design Template) การเปล ยนโครงร างส ของแม แบบ (Slide Design Color Schemes) 1. คล กท ป ม Design (ออกแบบ) 2. ในส วนของ Task Pane (บานหน าต างงาน) --- คล กท ค าส ง Color Schemes (โครงร างส ) 3. คล กเล อกช ดส ท ต องการ

8 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 5 การก าหนดเค าโครงภาพน ง (Slide Layout) 1. ในส วนของ Task Pane (บานหน าต างงาน) คล กท ร ป ท ม มบนด านขวาของบานหน าต าง งาน และคล กเล อก ค าส ง Slide Layout (เค าโครงภาพน ง) ภาพท 6: แสดงการเล อกค าส ง Slide Layout 2. คล กเล อกเค าโครงภาพน งท ต องการ ภาพท 7: แสดงหน าต าง Slide Layout

9 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 6 การท างานก บข อความและกล องข อความ การป อนข อความลงในแผ นสไลด ส าหร บเค าโครงภาพน งท ประกอบด วย ช อเร อง และข อความ จะม กล องข อความ (Text Box) ก าหนดไว ให โดยอ ตโนม ต โดยข อความท จะปรากฏบนภาพน งน จ าเป นต องพ มพ ลงไปในกล องข อความ เท าน น - ในส วนของ Title จะม ข อความว า Click to add title (คล กเพ อเพ มช อเร อง) - ในส วนของ Sub-title จะม ข อความว า Click to add sub-title (คล กเพ อเพ มช อเร องย อย) - ในส วนของ Bulleted List จะม ข อความว า Click to add text (คล กเพ อเพ มข อความ) (Slide Layout แบบ Title Slide) (Slide Layout แบบ Title and Text) ภาพท 8: แสดงกล องข อความ การพ มพ ข อความสามารถท าได ตามข นตอนต อไปน 1. ใช เมาส คล กในกล องข อความ จะม กรอบส เหล ยมเส นลายเฉ ยงปรากฏข นรอบกล องข อความ 2. พ มพ ข อความลงไป 3. เม อพ มพ เสร จแล ว ให ใช เมาส คล กไปย งพ นท อ นๆ นอกเหน อจากพ นท กล องข อความ เพ อออก จากข นตอนการพ มพ ภาพท 9: แสดงการพ มพ ข อความ

10 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 7 การตกแต งข อความด วยแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) ค ณสามารถใช แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) ในการปร บแต งข อความด งน - การปร บเปล ยนแบบต วอ กษร (Font Type) - การปร บขนาดต วอ กษร (Font Size) - การปร บร ปแบบต วอ กษร (ต วหนา, ต วเอ ยง, ข ดเส นใต และ แสงเงา) - การจ ดต าแหน งของข อความภายในกล องข อความ (ช ดซ าย ก งกลาง ช ดขวา) - การเปล ยนส ต วอ กษร (Font Color) แบบอ กษร ขนาดอ กษร ต าแหน งข อความ ภายในกล องข อความ ส ต วอ กษร ร ปแบบอ กษร เพ ม - ลดขนาด ต วอ กษร ภาพท 10: แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) การไฮไลท เพ อเล อกข อความท ต องการปร บแต ง การปร บแต งร ปแบบข อความท อย ในกล องข อความเด ยวก นเพ ยงบางส วนเท าน น ค ณจ าเป นต องท า การ ไฮไลท เล อกข อความเฉพาะส วนท ต องการปร บแต ง ว ธ การไฮไลท ม ด งน 1. เล อนเมาส ไปวางไว ท จ ดเร มต นของข อความท ค ณต องการเล อก ต วช เมาส จะเป นร ป 2. คล กเมาส ป มซ ายค างไว และลากเมาส คล มข อความท ต องการ จะม แถบส ด าปรากฏข น คล มข อความท เล อก 3. เม อได ข อความครบตามต องการ ให ปล อยป มเมาส ภาพท 11 ภาพท 12

11 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 8 การปร บเปล ยนแบบต วอ กษร (Font Type) 1. ใช เมาส ไฮไลท เล อกข อความท ต องการเปล ยนแบบต วอ กษร (Font Type) 2. คล กท ร ป และคล กเล อกแบบอ กษรได จากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ ด งภาพท 13 คล กเล อกแบบอ กษร ภาพท 13: การเล อกแบบอ กษรจากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) การปร บขนาดต วอ กษร 1. ใช เมาส ไฮไลท เล อกข อความท ต องการปร บขนาด 2. คล กท ร ป และคล กเล อกขนาดต วอ กษรได จากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ ด งภาพท 14 คล กเล อกขนาด ภาพท 14: การปร บขนาดต วอ กษรจากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar)

12 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 9 การปร บร ปแบบต วอ กษร (ต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส นใต และ แสงเงา) 1. ใช เมาส ไฮไลท เล อกข อความท ต องการปร บร ปแบบ 2. คล กเล อกร ปแบบ ท ต องการจากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) - หากต องการท า ต วหนา ให คล ก ป ม - หากต องการท า ต วเอ ยง ให คล ก ป ม - หากต องการ ข ดเส นใต ให คล ก ป ม - หากต องการท า แสงเงา ให คล ก ป ม ภาพท 15: การปร บร ปแบบต วอ กษรจากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) การยกเล กร ปแบบต วอ กษร: หากค ณต องการยกเล กร ปแบบของต วอ กษร คล กเล อกกล องข อความท ต องการยกเล อกร ปแบบอ กษร และคล กท ป มร ปแบบท ต วอ กษรน นเป นอย ซ าอ กคร ง ต วอ กษรก จะกล บค น เป นร ปแบบปกต เช น หากต องการยกเล กข อความท เป น ต วหนา ให คล กท ป ม ซ าอ กคร ง เป นต น การจ ดต าแหน งของข อความท อย ภายในกล องข อความ 1. คล กเมาส ภายในกล องข อความท ต องการจ ดต าแหน ง 2. คล กเล อกต าแหน งของข อความ ได จากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) - หากต องการให ข อความอย ช ดซ าย ให คล ก ป ม (Left Alignment) - หากต องการให ข อความอย ก งกลาง ให คล กป ม (Center Alignment) - หากต องการให ข อความอย ช ดขวา ให คล ก ป ม (Right Alignment) - หากต องการให ข อความท งย อหน าม ด านซ ายและด านขวาเท าก น อย างเป นระเบ ยบ ให คล ก ป ม (Distributed Alignment)

13 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 10 การเปล ยนส ต วอ กษร 1. ใช เมาส ไฮไลท เล อกข อความท ต องการปร บร ปแบบ 2. คล กท ร ป ด านข างของ ป ม (Font Color / ส ต วอ กษร) บนแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ 3. จากน น คล กเล อกส จากส ท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให แล ว หร อ คล กเล อก ค าส ง More Colors (ส เพ มเต ม) และปฏ บ ต ตามข นตอนข อท ภาพท 16: การเปล ยนส ต วอ กษรจากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) 3.1 ในหน าต าง Colors (ส ) คล กเล อก แผ นป าย Standard (มาตรฐาน) 3.2 คล กเล อกส 3.3 คล กท ป ม OK (ตกลง) การแก ไข / ลบข อความ ภาพท 17: การเล อกส มาตรฐาน การแก ไขข อความ หร อลบข อความ สามารถท าได โดยการคล กเมาส บร เวณข อความท ต องการแก ไข หร อลบ จะส งเกตเห นเคอร เซอร กระพร บอย บร เวณท คล กเมาส ค ณสามารถท าการพ มพ ข อความแทรก หร อ ใช ป ม Delete หร อ Backspace บนค ย บอร ดลบข อความได ตามต องการ นอกจากน ค ณย งสามารถใช เมาส ไฮไลท เล อกข อความท ต องการแก ไข หร อลบท งได เช นก น

14 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 11 การท างานก บกล องข อความ นอกเหน อจากการตกแต งร ปแบบของข อความแล ว ค ณย งสามารถเพ มล กเล น หร อส ส นให ก บกล อง ข อความได อ กด วย อาท เช น การปร บขนาดของกล องข อความให เหมาะสมก บข อความ การเพ มส พ น การ เพ มลวดลายให ก บกรอบของกล องข อความ เป นต น การปร บขนาดกล องข อความ 1. ใช เมาส คล กบร เวณภายในพ นท ของกล องข อความ กรอบของกล องข อความจะปรากฏข น เป นลายเส นเฉ ยง พร อมท งวงกลมเล ก 8 อ น (ภาพท 18) 2. การปร บขนาด สามารถท าได โดย หากต องการจะ พ นท ด านล างหร อบน ให เล อนเมาส ไปช ท ร ปส เหล ยมบนกรอบ ด านล างหร อบน โดยให เล อกช อ นท อย ก งกลาง ต วช จะเปล ยนเป นร ป คล กเมาส ป มซ าย ค างเอาไว แล วลากเมาส ข นหร อลงตามท ศทางของล กศร เม อได ขนาดตามต องการให ปล อยป มเมาส ภาพท 18: แสดงการปร บความส งของกล องข อความ หากต องการจะ พ นท ด านข าง ให เล อนเมาส ไปช ท ร ปส เหล ยมบนกรอบด านซ าย หร อ ขวา โดยให เล อกช อ นท อย ก งกลาง ต วช จะเปล ยนเป นร ป คล กเมาส ป มซ าย ค างเอาไว แล วลากเมาส ไปด านซ าย หร อขวาตามท ศทางล กศร เม อได ขนาดตามต องการให ป มปล อยเมาส ภาพท 19: แสดงการปร บความกว างของกล องข อความ

15 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 12 การย ายต าแหน งกล องข อความ 1. คล กเล อกกล องข อความ 2. น าเมาส ไปวางบร เวณกรอบท เป นจ ดประ ส ญล กษณ ของเมาส เปล ยนเป นร ป 3. คล กเมาส ป มซ ายค างไว แล วลากเมาส ไปวางไว ต าแหน งท ต องการ จากน นปล อยป มเมาส ภาพท 20: แสดงการย ายต าแหน งของกล องข อความ การตกแต งกล องข อความด วยค าส งในแถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) การตกแต งกล องข อความ เช น การเพ มส ให ก บพ นหล งของกล องข อความ การปร บแต งร ปแบบของ เส นกรอบของกล องข อความ หร อการเพ มแสงเงาให ก บกล องข อความ ค ณจ าเป นต องใช ค าส งบน Drawing Toolbar ด งน น กรณ ท แถบเคร องม อร ปวาดไม ปรากฏบนหน าต างโปรแกรมฯ ค ณสามารถเร ยกใช งานได โดย คล กท เมน View (ม มมอง) เล อนเมาส ไปช ท ค าส ง Toolbars (แถบเคร องม อ) และคล กเล อก ค าส ง Drawing (ร ปวาด) โดยจะปรากฏท ด านล างของหน าต างโปรแกรมฯ ภาพท 21: แถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) การเพ มส พ นหล งให ก บกล องข อความ (Fill Color) 1. ใช เมาส คล กภายในบร เวณพ นท ของกล องข อความท ต องการจะเพ มส พ นหล ง 2. คล กท ร ป ด านข างของ ป ม Fill Color (ส เต ม) บนแถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) 3. คล กเล อกส ตามท โปรแกรมเตร ยมไว ให แล ว หร อ หากค ณต องการเพ มต วเล อกของส มากกว าท ม อย ให คล กท ค าส ง More Fill Colors (ส เพ มเต ม) จากน น ปฏ บ ต ตามข นตอนท 4

16 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 13 กรณ ท ต องการส เพ มเต ม ส ท โปรแกรม จ ดเตร ยมไว ให ภาพท 22: การเล อกส 4. ในหน าต าง ส (Color) ให ปฏ บ ต โดยม ทางเล อกส าหร บการใช ส ให เล อก 2 ทางเล อกด งน ทางเล อกท คล กเล อก แผ นป าย Standard (มาตรฐาน) 4.2 จากน น คล กเล อกส 4.3 คล กท ป ม OK (ตกลง) หร อ ทางเล อกท คล กเล อก แผ นป าย Custom (ก าหนดเอง) 4.2 คล กเล อกส จากหน าต างส ด านซ าย 4.3 คล กเล อกโทนส (จาง เข ม) จากแถบโทนส ทางด านขวา 4.4 คล กท ป ม OK (ตกลง) ภาพท 23: การเล อกส มาตรฐาน ภาพท 24: การเล อกส แบบก าหนดเอง

17 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 14 การเพ มส พ นหล งแบบล กษณะพ เศษให ก บกล องข อความ (Fill Effect) 1. ใช เมาส คล กบร เวณภายในพ นท ของกล องข อความ 2. คล กท ร ป ด านข างของ ป ม Fill Color (ส เต ม) บนแถบ เคร องม อร ปวาด 3. คล กเล อก ค าส ง Fill Effects (เต มล กษณะพ เศษ) 4. ในหน าต าง Fill Effects ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 คล กเล อก แผ นป าย Gradient (ไล ระด บส ) 4.2 ในห วข อ Color (ส ) คล กเล อก Two Colors (สองส ) ภาพท ในห วข อ Color 1 (ส 1): คล กท ร ป และคล กเล อกส โดยสามารถคล กเล อกจากส ท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให แล ว หร อ คล กเล อก ค าส ง More color (ส เพ มเต ม) จากน น เล อกส ท ต องการได จากหน าต าง Color ภาพท 26: การเล อกส แบบล กษณะพ เศษ ส ท โปรแกรม จ ดเตร ยมไว ให 4.4 ในห วข อ Color 2 (ส 2): คล กท ร ป และคล กเล อกส โดยสามารถคล กเล อกจากส ท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให แล ว หร อ คล กเล อก ค าส ง More color (ส เพ มเต ม) จากน น เล อกส ท ต องการได จากหน าต าง Color ภาพท 27: การเล อกส เพ มเต มแบบพ เศษ 2 ส

18 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในห วข อ Shading styles (ล กษณะการแรเงา) คล กเล อกล กษณะแสงเงาท ต องการ เช น แนวนอน, แนวต ง, เส นทแยงม มข น ด ต วอย างได จากห วข อ Sample 4.6 ในห วข อ Variants (แวเร ยนต ) คล กเล อกร ปแบบท ต องการได จาก 1 ใน 4 ต วเล อก (ช องส เหล ยม) โดยด ต วอย างท คล กเล อกได จากห วข อ Sample ภาพท 28: การเล อกล กษณะการแรเงาและแวเร ยนต 4.7 คล กท ป ม OK (ตกลง) เพ อย นย นการเล อกส ล กษณะพ เศษ การเพ มส ให กรอบของกล องข อความ 1. ใช เมาส คล กบร เวณภายในพ นท ของกล องข อความ 2. คล กท ร ป ข าง ป ม (Line Color / ส เส น) บนแถบเคร องม อร ปวาด 3. คล กเล อกส โดยสามารถคล กเล อกจากส ท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให แล ว หร อ คล กเล อก ค าส ง More Line color (ส เส นเพ มเต ม) จากน น เล อกส ท ต องการได จากหน าต าง Color หมายเหต : การยกเล กเส นกรอบของกล องข อความ ในข นตอนท 3 ให คล กเล อก ค าส ง No Line ภาพท 29: การเพ มส ให กรอบของกล องข อความ

19 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 16 การเปล ยนร ปแบบ เส นกรอบของกล องข อความ 1. ใช เมาส คล กบร เวณภายในพ นท ของกล องข อความ 2. คล ก ป ม (Line Style / ล กษณะเส น) บนแถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) 3. คล กเล อกร ปแบบของเส นตามต องการ (ภาพท 30) การสร างกล องข อความใหม ภาพท 30: แสดงล กษณะเส น 1. เป ดสไลด แผ นท ค ณต องการเพ มกล องข อความ 2. คล กท ป ม (Text Box / กล องข อความ) บนแถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) 3. เล อนเมาส ไปบร เวณท ต องการเพ มกล องข อความ ต วช เมาส จะปรากฏเป นร ป 4. คล กเมาส 1 คร ง กล องข อความใหม ปรากฏข น พร อมเคอร เซอร กระพร บอย ภายในกล อง 5. พ มพ ข อความ ภาพท 31: การเพ มกล องข อความใหม 6. เม อพ มพ ข อความเร ยบร อยแล ว เล อนเมาส ไปคล กนอกกล องข อความ ต วช เมาส จะเป นร ป การลบกล องข อความ 1. ใช เมาส คล กภายในบร เวณพ นท ของกล องข อความ เส นขอบจะเป น เส นเฉ ยง 2. ใช เมาส คล กลงบน เส นขอบ ของกล องข อความ เส นขอบจะเป น จ ดประ 3. กดป ม Delete บนค ย บอร ด

20 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 17 การเพ มสไลด แผ นใหม ในช ดงานน าเสนอเด ม (New Slide) 1. ในหน าของแผ นสไลด ท ก าล งท างานอย ให คล ก ป ม บนท ลบาร 2. ในส วนของ Task Pane (บานหน าต างงาน) คล กเล อก เค าโครงภาพน ง ท ต องการ การท างานก บข อความแบบ Bulleted List (Slide Layout แบบ Title and Text) การพ มพ ข อความแบบ Bulleted List สามารถท าได ในเค าโครงภาพน ง หร อ Slide Layout แบบ Title and Text (Title and Text) ภาพท 32: Slide Layout แบบ Title and Text การพ มพ ข อความแบบ Bulleted List (แบบแสดงห วข อย อย) 1. คล กลงบนข อความ Click to add text (คล กเพ อเพ มข อความ) 2. ส ญล กษณ ห วข อย อยจะปรากฏข น พ มพ ข อความลงไป 3. เม อพ มพ เสร จให กดป ม ENTER ท ค ย บอร ด เพ อข นห วข อย อยล าด บต อไป 4. ท าซ าข นตอนท 2-3 จนกระท งพ มพ ข อความครบท กรายการ 5. จากน น ท าการตกแต งข อความ และกล องข อความได ตามต องการ

21 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 18 ข อความแบบ แสดงห วข อย อย ภาพท 33 การเปล ยนร ปแบบของส ญล กษณ แสดงห วข อย อย (Bulleted List) 1. ใช เมาส คล กภายในบร เวณพ นท ของกล องข อความ เส นขอบจะเป น เส นเฉ ยง 2. ใช เมาส คล กลงบน เส นขอบ ของกล องข อความ เส นขอบจะเป น จ ดประ 3. คล กท เมน Format (ร ปแบบ) 4. คล กเล อก ค าส ง Bullets and Numbering (ส ญญล กษณ แสดงห วข อย อย) ภาพท ในหน าต าง Bullets and Numbering (ส ญญล กษณ แสดงห วข อย อย) ให ปฏ บ ต ด งน 5.1 คล กเล อก แผ นป าย Bulleted (ส ญญล กษณ ) 5.2 คล กท ป ม Customize (ก าหนดเอง)

22 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 19 คล กเล อก แผ นป าย Bulleted ภาพท 35: หน าต างส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข (Bullets and Numbering) 5.3 ในหน าต าง Symbol (ส ญญ กษณ ) ให ปฏ บ ต ด งน ในห วข อ Font (แบบอ กษร): คล กท ร ป และคล กเล อกแบบอ กษร ท ต องการ เช น Wingdings คล กเล อกส ญล กษณ ท ต องการ คล กท ป ม OK (ตกลง) เพ อย นย นการเล อก และกล บไปย งหน าต าง Bullets and Numbering ภาพท 36: การเล อกส ญล กษณ ของห วข อย อย

23 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในห วข อ Size (ขนาด) คล กท ป ม (ช ข น หร อ ลง) เพ อปร บขนาดของส ญล กษณ โดยก าหนดขนาดเป นเปอร เซ นต ของต วอ กษร 5.5 ในห วข อ Color (ส ) คล กท ร ป และคล กเล อกส โดยสามารถคล กเล อกจากส ท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให แล ว หร อ คล กเล อก ค าส ง More Colors (ส เพ มเต ม) จากน น เล อกส ท ต องการได จากหน าต าง Color 5.6 คล กท ป ม OK (ตกลง) ภาพท 37: แสดงการก าหนดขนาดส ญล กษณ และส ของห วข อย อย การน าร ปภาพมาประกอบแผ นสไลด การแทรกไฟล ร ปภาพ 1. เป ดแผ นสไลด ท ต องการแทรกร ปภาพ 2. คล กท ป ม (Insert Picture / แทรกร ปภาพ) บน Drawing Toolbar 3. ในหน าต าง Insert Picture (แทรกร ปภาพ) ให ปฏ บ ต ด งน 3.1. ในห วข อ Look in (มองหาใน): คล กท ร ป และคล กเล อกโฟลเดอร ท เก บไฟล ร ปภาพท ต องการไว 3.2. คล กเล อกไฟล ร ปภาพ 3.3. คล กท ป ม Insert (แทรก) ร ปภาพจะปรากฏบนแผ นสไลด ท นท

24 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 21 การปร บขนาดร ปภาพ ภาพท 38: แสดงหน าต าง Insert Picture 1. คล กเมาส ลงบนร ปภาพท ต องการปร บขนาด ร ปวงกลมส ขาว 8 วงปรากฏข นบนขอบภาพ 2. เล อนเมาส ช ท วงกลมท อย บนขอบร ปภาพ แนะน าให ช ท วงกลมท อย บร เวณม มด านใดด านหน ง ต วช เมาส จะปรากฏเป นร ป 3. กดเมาส ป มซ ายค างไว จากน นลากไปตามท ศทางท ล กศรช 4. เส นประท ปรากฏข นจะเป นต วบงช ขนาดใหม ของร ปภาพ เม อได ขนาดท ต องการให ปล อยป มเมาส การย ายต าแหน งร ปภาพ ภาพท 39: แสดงการปร บขนาดร ปภาพ 1. เล อนเมาส ช บนร ปภาพ ต วช เมาส จะปรากฏเป นร ป 2. กดเมาส ป มซ ายค างไว จากน นลากเมาส เพ อย ายต าแหน งร ปภาพ 3. กรอบเส นประเป นต วบ งช ต าแหน งใหม ของร ปภาพ เม อได ต าแหน งท ต องการ ให ปล อยป มเมาส

25 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 22 การลบร ปภาพ 1. คล กเล อกร ปภาพท ต องการลบ 2. กดท ป ม Delete บนค ย บอร ด ภาพท 40: แสดงการย ายต าแหน งร ปภาพ การจ ดต าแหน งร ปภาพท วางซ อนก น การน าร ปภาพมาประกอบแผ นสไลด ค ณสามารถจ ดต าแหน งของร ปภาพให เหมาะสมก บงาน น าเสนอได ตามต องการ นอกจากน หากม ร ปภาพหลายๆ ร ปภาพท ต องการจ ดองค ประกอบในล กษณะของ การวางซ อนก น โดยต องการจ ดล าด บภาพว าภาพใดอย ด านหน า หร อภาพใดอย ด านหล ง ค ณสามารถท าได โดยการใช ค าส ง Order ในการสล บต าแหน งของร ปภาพ ว ธ การสล บต าแหน งภาพท วางซ อนก นม ด งน 1. เป ดสไลด แผ นท ต องการจ ดต าแหน งของร ปภาพท วางซ อนก น 2. เล อนร ปภาพมาวางซ อนก น จ ดต าแหน งตามต องการ ภาพท 41

26 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า คล กเมาส ป มขวาลงบนภาพท ต องการย ายล าด บ 4. เล อนเมาส ไปช ท ค าส ง Order (ล าด บ) 5. คล กเล อกค าส งท ต องการ ด งน หากต องการน าภาพท อย ด านหล งส ดมาไว ด านหน าส ด เช น ในต วอย างด านล างน ม ภาพ 3 ภาพ และต องการน าภาพท 1 มาอย หน าภาพท 3 คล กเล อก ค าส ง Bring to Font (น าไปไว ข างหน าส ด) หากต องการน าภาพท อย ด านหน าส ดมาไว ด านหล งส ด เช น ในต วอย างด านล างน ม ภาพ 3 ภาพ และต องการน าภาพท 3 มาอย หน าภาพท 1 คล กเล อก ค าส ง Send to Back (ย ายไปไว ข างหล งส ด) หากม ภาพซ อนก นมากกว า 2 ภาพข นไป เช น ในต วอย างด านล างน ม ภาพ 3 ภาพ และ ต องการน าภาพท 1 มาอย หน าภาพท 2 คล กเล อก ค าส ง Bring Forward (น าไปข างหน า) หากม ภาพซ อนก นมากกว า 2 ภาพข นไป เช น ในต วอย างด านล างน ม ภาพ 3 ภาพ และ ต องการน าภาพท 3 ไปอย หล งภาพท 2 คล กเล อก ค าส ง Send Backward (ย ายไปข างหล ง) ต วอย างการซ อนภาพ ภาพท 42: แสดงการซ อนภาพ และใช ค าส งสล บต าแหน งภาพ

27 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 24 การปร บม มมองของสไลด แบบต างๆ การปร บม มมองของสไลด ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint น สามารถปร บได 3 ร ปแบบ โดยป ม ปร บม มมองจะอย ท ม มล างด านซ ายของหน าต างโปรแกรม ภาพท 43: แสดงป มปร บม มมอง ภาพท 44: แสดงม มมองแบบ Normal โดยคล กท ป ม (Normal View) ภาพท 45: แสดงม มมองแบบ Sorter โดยคล กท ป ม (Sorter View) ภาพท 46: แสดงม มมองแบบ Show คล กท ป ม (Slide Show)

28 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 25 การจ ดเร ยงล าด บแผ นสไลด 1. เล อนเมาส ไปช บนแผ น สไลด ท ต องการสล บ ต าแหน ง ในท น จะท าการ สล บต าแหน งสไลด แผ นท 4 ก บสไลด แผ นท 3 การลบแผ นสไลด 2. กดเมาส ป มซ ายค างไวบน แผ นสไลด ท ต องการสล บ ล าด บ จากน นลากเมาส เพ อย ายต าแหน งสไลด ไป ย งต าแหน งท ต องการ เม อ ม เส นตรงตามแนวนอน ปรากฏข นบร เวณสไลด ท ต องการสล บต าแหน ง ด วย ให ปล อยป มเมาส 3. สไลด จะสล บต าแหน ง ก นท นท 1. ในหน าต าง Slides ด านซ ายขอหน าจอ คล กท แผ นป าย Slides (ภาพน ง) 2. คล กสไลด ท ต องการจะลบ โดยสไลด ท เล อกเอาไว น น จะปรากฏเส นกรอบ หนาส น าเง นล อมรอบ 3. กดป ม Delete บนค ย บอร ด ภาพท 47: การลบแผ นสไลด

29 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 26 การส งแสดงสไลด 1. ในหน าต าง Slides ด านซ ายขอหน าจอ คล กเล อกสไลด แผ นท 1 2. คล กท ป ม (Slide Show / การน าเสนอภาพน ง) 3. โปรแกรมจะท าการแสดงสไลด เต มหน าจอ หากต องการชมแผ นท อย ถ ดไป ให คล กเมาส คร ง หร อ กดท ป ม [Enter] บนค ย บอร ด 4. เม อชมสไลด จบแล ว หร อต องการยกเล กการแสดงสไลด ให กดท ป ม Esc บนค ย บอร ด เพ อกล บส หน าจอปกต การสร างร ปแบบการเปล ยนสไลด (Slide Transition) 1. คล กเล อกแผ นสไลด แผ นท 1 ของช ดน าเสนอ 2. คล กท เมน Slide Show (น าเสนอภาพน ง) 3. คล กเล อก ค าส ง Slide Transition ภาพท 48: แสดงการเล อกค าส งก าหนดการแสดงสไลด 4. ในส วนของ Task Pane (ด านขวา) ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 ในห วข อ Apply to selected slide (ใช ก บภาพน งท เล อก) คล กเล อกร ปแบบการ เปล ยนภาพน งจากรายการท โปรแกรมเตร ยมไว ให เช น Uncover Right, Uncover Up เป นต น

30 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในห วข อ Modify transition (ปร บการเปล ยน) ให ก าหนดความเร วของการเปล ยน ห วข อ Speed (ความเร ว) คล กท ร ป และคล กเล อกระด บความเร ว (Slow, Medium หร อ Fast) ภาพท ในห วข อ Advance slide (เล อนภาพน ง) ในช องส เหล ยมหน าห วข อ On mouse click (เม อคล กเมาส ) ให ม เคร องหมายถ กปรากฏอย หากไม ม เคร องหมายถ ก ให คล กเมาส ลงไปในช องส เหล ยมด งกล าว 5. คล กท ป ม Apply to All Slides (ใช ก บท กภาพน ง) 6. คล กท ป ม Slide Show (น าเสนอภาพน ง) เพ อทดสอบการเปล ยนแผ นสไลด ภาพท 50: แสดงส วนของการก าหนดการแสดงสไลด

31 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 28 การก าหนดการเคล อนไหวให ก บข อความ ร ปภาพ (Custom Animation) 1. คล กเล อกแผ นสไลด ท ต องการเพ มเทคน คพ เศษให ก บข อความหร อร ปภาพ 2. คล กท เมน Slide Show (น าเสนอภาพน ง) 3. คล กเล อก ค าส ง Custom Animation (การเคล อนไหวท ก าหนดเอง) 4. คล กเล อกกล องข อความ หร อ ร ปภาพท ต องการเพ มล กษณะพ เศษ 5. ในส วนของ Task Pane (ด านขวา) ให ปฏ บ ต ด งน (ภาพท 51) 5.1 คล กท ป ม Add Effects (เพ มล กษณะพ เศษ) 5.2 เล อนเมาส ไปช ท ค าส ง Entrance (ทางเข า) 5.3 คล กเล อกร ปแบบการเคล อนท ตามต องการ เช น Diamond, Fade, Fly In, Peek In เป นต น ภาพท 51: แสดงการเพ มเทคน คพ เศษให ข อความ / ร ปภาพ 6. ในห วข อ Modify (ปร บเปล ยน): ให ปฏ บ ต ด งน 6.1 ในห วข อ Start (เร ม) คล กเล อก ค าส ง On Click (เม อคล ก) หร อค าส งอ นตาม ต องการ 6.2 ในห วข อ Speed (ความเร ว) คล กเล อกระด บของความเร ว เช น Medium 7. หากต องการเพ มล กษณะพ เศษให ก บกล องข อความหร อร ปภาพอ นๆ ในสไลด แผ นท ก าล งท างานอย น ให ปฏ บ ต ซ าข อ 4 7

32 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ทดสอบการท างานด วยการคล กท ป ม Slide Show (น าเสนอภาพน ง) ภาพท 52: แสดงการก าหนดค ณล กษณะอ นๆ ของการเคล อนไหวท เล อกใช งาน การแก ไขล กษณะพ เศษ (Effects) 1. ในส วนของ Task Pane คล กเล อกรายการท ต องการแก ไข (ด งภาพท 73) 2. คล กท ป ม Change (เปล ยน) 3. เล อนเมาส ไปช ท ค าส ง Entrance (ทางเข า) 4. คล กเล อกร ปแบบการเคล อนท ท ต องการ ภาพท 53: แสดงการเปล ยน Effect

33 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 30 การพ มพ สไลด ออกทางเคร องพ มพ การพ มพ สไลด แผ นเด ยว (ขนาดเต มหน า A4) 1. เป ดช ดสไลด ท ต องการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ 2. คล กท เมน File (แฟ ม) 3. คล กเล อก ค าส ง Print Preview (ต วอย างก อนพ มพ ) 4. ในหน าต าง Preview ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 ในห วข อ Print What (ส งท พ มพ ) คล กเล อก ค าส ง Slides (ภาพน ง) 4.2 คล กท ป ม Print (พ มพ ) ภาพท 54: แสดงหน าต าง Print Preview 5. ในหน าต าง Print ให ปฏ บ ต ด งน 5.1 ในส วนของ Printer (เคร องพ มพ ) ห วข อ Name (ช อ) คล กเล อกช อเคร องพ มพ (Printer) ท เช อมต อก บเคร องคอมพ วเตอร และพร อมท จะใช งาน 5.2 ในส วนของ Print range ห วข อ Slides (ภาพน ง): คล กในช องว างและพ มพ เลขท สไลด ท ต องการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ ลงไป เช น หากต องการพ มพ เฉพาะสไลด แผ นท 1 เพ ยงแผ นเด ยว ให พ มพ เลข ในห วข อ Copies (ส าเนา) ให คล กท ร ปสามเหล ยมช ข น ลง เพ อระบ จ านวนช ดท ต องการพ มพ 5.4 ในห วข อ Print what (ส งท พ มพ ): ตรวจด ว าเป น ค าส ง Slides (ภาพน ง) (ค าส งน ส ง ไว ในขณะท อย ในหน าต าง Preview)

34 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 31 ในห วข อ Color/grayscale (ส / ระด บส เทา): ให คล กเล อกล กษณะของส ท ต องการพ มพ ได แก หากต องการพ มพ ภาพส คล กเล อก ค าส ง Color (ส ) (เคร องพ มพ ต องเป น เคร องพ มพ ส ได ด วย Color Ink Jet) หากต องการพ มพ ภาพโทนส เทา คล กเล อก ค าส ง Grayscale (ระด บส เทา) (พ นหล งของสไลด จะปรากฏในการพ มพ เป นโทนส เทาด วย) หากต องการพ มพ ภาพส ด า ขาว คล กเล อก ค าส ง Pure Black and White (ขาวด า) (พ นหล งของสไลด จะไม ปรากฏ) 5.5 คล กท ป ม OK (ตกลง) การพ มพ สไลด เป นช ด (ขนาดเต มหน า A4) ภาพท 55: แสดงหน าต าง Print 1. เป ดช ดสไลด ท ต องการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ 2. คล กท เมน File (แฟ ม) 3. คล กเล อก ค าส ง Print Preview (ต วอย างก อนพ มพ ) 4. ในหน าต าง Preview ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 ในห วข อ Print What (ส งท พ มพ ) คล กเล อก ค าส ง Slides (ภาพน ง) 4.2 คล กท ป ม Print (พ มพ )

35 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในหน าต าง Print ให ปฏ บ ต ด งน 5.1 ในส วนของ Printer (เคร องพ มพ ) ห วข อ Name (ช อ) คล กเล อกช อเคร องพ มพ (Printer) ท เช อมต อก บเคร องคอมพ วเตอร และพร อมท จะใช งาน 5.2 ในส วนของ Print range ให ปฏ บ ต ด งน หากต องการพ มพ สไลด ท กแผ นในช ดงานน าเสนอน ให คล กเล อก ค าส ง All (ท งหมด) ภาพท 56 หากต องการเล อกพ มพ สไลด บางแผ นในช ดงานน าเสนอ ในห วข อ Slides: คล กในช องว างและพ มพ เลขท สไลด ท ต องการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ ลงไป เช น 1,3, 5-7 เป นต น ภาพท ในห วข อ Copies (ส าเนา) ให คล กท ร ปสามเหล ยมช ข น ลง เพ อระบ จ านวนช ด ท ต องการพ มพ 5.4 ในห วข อ Print what (ส งท พ มพ ): ตรวจด ว าเป น ค าส ง Slides (ค าส งน ส งไว ใน ขณะท อย ในหน าต าง Preview) 5.5 ในห วข อ Color/grayscale (ส / ระด บส เทา): ให คล กเล อกล กษณะของส ท ต องการ พ มพ ได แก หากต องการพ มพ ภาพส คล กเล อก ค าส ง Color (ส ) (เคร องพ มพ ต องเป น เคร องพ มพ ส ได ด วย Color Ink Jet)

36 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 33 หากต องการพ มพ ภาพโทนส เทา คล กเล อก ค าส ง Grayscale (ระด บส เทา) (พ นหล งของสไลด จะปรากฏในการพ มพ เป นโทนส เทาด วย) หากต องการพ มพ ภาพส ด า ขาว คล กเล อก ค าส ง Pure Black and White (พ นหล งของสไลด จะไม ปรากฏ) 5.6 คล กท ป ม OK (ตกลง) การพ มพ โครงร าง (Outline) ออกทางเคร องพ มพ 1. เป ดช ดสไลด ท ต องการพ มพ โครงร าง หร อ Outline ออกทางเคร องพ มพ 2. คล กท เมน File 3. คล กเล อก ค าส ง Print Preview (ด ก อนการพ มพ ) 4. ในหน าต าง Preview ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 ในห วข อ Print What คล กเล อก ค าส ง Outline View 4.2 คล กท ป ม Print ภาพท ในหน าต าง Print ให ปฏ บ ต ด งน 5.1 ในส วนของ Printer ห วข อ Name คล กเล อกช อเคร องพ มพ (Printer) ท เช อมต อก บ เคร องคอมพ วเตอร และพร อมท จะใช งาน

37 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในส วนของ Print range ห วข อ Slides: คล กในช องว างและพ มพ เลขท สไลด ท ต องการ พ มพ ออกทางเคร องพ มพ ลงไป เช น หากต องการพ มพ เฉพาะสไลด แผ นท 1 เพ ยงแผ น เด ยว ให พ มพ เลข ในห วข อ Print what: ตรวจด ว าเป น ค าส ง Outline View (ค าส งน ส งไว ในขณะท อย ในหน าต าง Preview) 5.4 ในห วข อ Color/grayscale: ให คล กเล อกล กษณะของส ท ต องการพ มพ ได แก หากต องการพ มพ ภาพส คล กเล อก ค าส ง Color (เคร องพ มพ ต องเป น เคร องพ มพ ส ได ด วย Color Ink Jet) หากต องการพ มพ ภาพโทนส เทา คล กเล อก ค าส ง Grayscale (พ นหล งของ สไลด จะปรากฏในการพ มพ เป นโทนส เทาด วย) หากต องการพ มพ ภาพส ด า ขาว คล กเล อก ค าส ง Pure Black and White (พ นหล งของสไลด จะไม ปรากฏ) 5.5 คล กท ป ม OK การพ มพ เอกสารประกอบการบรรยาย (Handout) ออกทางเคร องพ มพ 1. เป ดช ดสไลด ท ต องการพ มพ เอกสารประกอบการบรรยายออกทางเคร องพ มพ 2. คล กท เมน File 3. คล กเล อก ค าส ง Print Preview (ด ก อนการพ มพ ) 4. ในหน าต าง Preview ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 ในห วข อ Print What คล กเล อกค าส งตามต องการ ได แก Handouts (1 slide per page) Handouts (2 slides per page) 4.2 คล กท ป ม Print ภาพท 59

38 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในหน าต าง Print ให ปฏ บ ต ด งน 5.1 ในส วนของ Printer ห วข อ Name คล กเล อกช อเคร องพ มพ (Printer) ท เช อมต อก บ เคร องคอมพ วเตอร และพร อมท จะใช งาน 5.2 ในส วนของ Print range ห วข อ Slides: คล กในช องว างและพ มพ เลขท สไลด ท ต องการ พ มพ ออกทางเคร องพ มพ ลงไป เช น หากต องการพ มพ เฉพาะสไลด แผ นท 1 เพ ยงแผ น เด ยว ให พ มพ เลข ในห วข อ Print what: ตรวจด ว าเป น ค าส ง Outline View (ค าส งน ส งไว ในขณะท อย ในหน าต าง Preview) 5.4 ในห วข อ Color/grayscale: ให คล กเล อกล กษณะของส ท ต องการพ มพ ได แก หากต องการพ มพ ภาพส คล กเล อก ค าส ง Color (เคร องพ มพ ต องเป น เคร องพ มพ ส ได ด วย Color Ink Jet) หากต องการพ มพ ภาพโทนส เทา คล กเล อก ค าส ง Grayscale (พ นหล งของ สไลด จะปรากฏในการพ มพ เป นโทนส เทาด วย) หากต องการพ มพ ภาพส ด า ขาว คล กเล อก ค าส ง Pure Black and White (พ นหล งของสไลด จะไม ปรากฏ) 5.5 คล กท ป ม OK

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม

ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม หล กส ตรน เหมาะส าหร บผ ท ต องการใช งานโปรแกรม Microsoft Office ทราบถ งเทคน คต างๆซ ง ม ความจ าเป นในช ว ต การท างานป จจ บ น ด งน นผ ท ม ความร และสามารถใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information