หล กส ตรการใช โปรแกรม. การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรการใช โปรแกรม. การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office"

Transcription

1 เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช โปรแกรม การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office ช ดท 3: การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก จกรรมการส งเสร มและพ ฒนาความร ด าน ICT จ ดโดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

2 สารบ ญ การเร ยกใช Microsoft PowerPoint XP...1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint...1 การซ อน / แสดงแถบเคร องม อ (Toolbars)...2 การบ นท กงานน าเสนอใหม...2 การบ นท กไฟล ข อม ลในขณะท างานอย...3 การป ดเอกสารท เป ดใช งานอย...3 การเป ดไฟล งานน าเสนอเด มข นมาแก ไข...3 การก าหนด แม แบบ ให ก บช ดน าเสนอ (Design Template)...4 การเปล ยนโครงร างส ของแม แบบ (Slide Design Color Schemes)...4 การก าหนดเค าโครงภาพน ง (Slide Layout)...5 การท างานก บข อความและกล องข อความ...6 การป อนข อความลงในแผ นสไลด...6 การตกแต งข อความด วยแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar)...7 การไฮไลท เพ อเล อกข อความท ต องการปร บแต ง...7 การปร บเปล ยนแบบต วอ กษร (Font Type)...8 การปร บขนาดต วอ กษร...8 การปร บร ปแบบต วอ กษร (ต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส นใต และ แสงเงา)...9 การจ ดต าแหน งของข อความท อย ภายในกล องข อความ...9 การเปล ยนส ต วอ กษร...10 การแก ไข / ลบข อความ...10 การท างานก บกล องข อความ...11 การปร บขนาดกล องข อความ...11 การย ายต าแหน งกล องข อความ...12 การตกแต งกล องข อความด วยค าส งในแถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar)...12 การเพ มส พ นหล งให ก บกล องข อความ (Fill Color)...12 การเพ มส พ นหล งแบบล กษณะพ เศษให ก บกล องข อความ (Fill Effect)...14 การเพ มส ให กรอบของกล องข อความ...15

3 การเปล ยนร ปแบบ เส นกรอบของกล องข อความ...16 การสร างกล องข อความใหม...16 การลบกล องข อความ...16 การเพ มสไลด แผ นใหม ในช ดงานน าเสนอเด ม (New Slide)...17 การท างานก บข อความแบบ Bulleted List (Slide Layout แบบ Title and Text)...17 การพ มพ ข อความแบบ Bulleted List (แบบแสดงห วข อย อย)...17 การเปล ยนร ปแบบของส ญล กษณ แสดงห วข อย อย (Bulleted List)...18 การน าร ปภาพมาประกอบแผ นสไลด...20 การแทรกไฟล ร ปภาพ...20 การปร บขนาดร ปภาพ...21 การย ายต าแหน งร ปภาพ...21 การลบร ปภาพ...22 การจ ดต าแหน งร ปภาพท วางซ อนก น...22 การปร บม มมองของสไลด แบบต างๆ...24 การจ ดเร ยงล าด บแผ นสไลด...25 การลบแผ นสไลด...25 การส งแสดงสไลด...26 การสร างร ปแบบการเปล ยนสไลด (Slide Transition)...26 การก าหนดการเคล อนไหวให ก บข อความ ร ปภาพ (Custom Animation)...28 การแก ไขล กษณะพ เศษ (Effects)...29 การพ มพ สไลด ออกทางเคร องพ มพ...30 การพ มพ สไลด แผ นเด ยว (ขนาดเต มหน า A4)...30 การพ มพ สไลด เป นช ด (ขนาดเต มหน า A4)...31 การพ มพ โครงร าง (Outline) ออกทางเคร องพ มพ...33 การพ มพ เอกสารประกอบการบรรยาย (Handout) ออกทางเคร องพ มพ...34

4 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 1 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม MS-PowerPoint XP Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมหน งท ท างานภายใต ระบบปฏ บ ต การว นโดว โดยรวมอย ในช ด โปรแกรม Microsoft Office ซ งเป นโปรแกรมท ใช ในการน าเสนองาน (Presentation) ด วยภาพประเภท กราฟ ก ในล กษณะของภาพสไลด แบบต อเน อง ค ณสามารถใช เทคน คต างๆ เข ามาประกอบในสไลด เพ อช วย ในการด งด ดความสนใจของผ ชมได เป นอย างด เช น การใช แผนภาพ กราฟ ภาพและเส ยงระบบม ลต ม เด ย ตลอดจนการสร างบ นท กย อส าหร บผ บรรยาย และสร างเอกสารประกอบการบรรยายท ผ ฟ งสามารถบ นท ก ข อม ลตามได อย างสะดวก การเร ยกใช Microsoft PowerPoint XP 1. คล กท ป ม Start บนแถบงาน (Taskbar) ของว นโดว 2. เล อนเมาส ไปท ค าส ง All Programs 3. คล กเล อกท Microsoft Office PowerPoint ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint แถบช อ (Title bar) แถบเคร องม อ (Toolbar) แถบเมน ค าส ง (Menu bar) บานหน าต างงาน (Task Pane) แผ นป ายปร บ ม มมอง กล องข อความ (Textbox) พ นท ส าหร บ พ มพ ข อความ พ นท พ มพ หมายเหต (Note Pane) ป มปร บม มมอง แถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) ภาพท 1: ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP

5 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 2 การซ อน / แสดงแถบเคร องม อ (Toolbars) 1. คล กท เมน View (ม มมอง) 2. เล อนเมาส ไปช ท ค าส ง Toolbars (แถบเคร องม อ) 3. คล กเล อกช อของแถบเคร องม อท ต องการให ซ อน หร อ แสดง (หมายเหต : แถบเคร องม อท ม เคร องหมายถ ก ปรากฏอย เป นแถบเคร องม อท แสดงผลอย บนหน าจอ) การบ นท กงานน าเสนอใหม 1. คล กท เมน File (แฟ ม) 2. คล กเล อก ค าส ง Save As (บ นท กเป น) ภาพท 2 3. ในหน าต าง Save as ให ปฏ บ ต ด งน 3.1. ในห วข อ Save in (บ นท กใน) คล กท ร ป และคล กเล อกโฟลเดอร ท จะใช เก บไฟล 3.2. ในห วข อ File name (ช อแฟ ม) พ มพ ช อไฟล ใหม น ลงไป 3.3. ในห วข อ Save as type คล กเล อก Presentation (ปกต ถ กเล อกอย แล วโดยอ ตโนม ต ) 3.4. คล กท ป ม Save (บ นท ก) ภาพท 3: การบ นท กงานน าเสนอใหม

6 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 3 การบ นท กไฟล ข อม ลในขณะท างานอย ในขณะท ค ณสร างงานน าเสนออย น น ขอแนะน าให ท าการบ นท กไฟล ข อม ลเป นระยะๆ นอกจากน เม อม การแก ไขข อม ลใด ๆ ในสไลด ท ได เคยบ นท กไว แล ว ค ณจะต องบ นท กซ าอ กคร ง หล งจากการแก ไขเสร จ โดยคล กท ป ม (Save) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) โปรแกรมจะบ นท กลงในไฟล สไลด โดยใช ช อเด มท นท การป ดเอกสารท เป ดใช งานอย การป ดเอกสารท ก าล งท างานอย สามารถท าได โดยการคล กท ป ม (Close) บร เวณม มบน ด านขวาของหน าต างเอกสาร การเป ดไฟล งานน าเสนอเด มข นมาแก ไข 1. คล กท ป ม (Open / เป ด) บนแถบเคร องม อ 2. ในหน าต าง Open ให ปฏ บ ต ด งน 2.1. ในห วข อ Look in (มองหาใน) ให คล กเล อกโฟลเดอร ท เก บไฟล ข อม ลท ต องการ 2.2. คล กเล อกช อไฟล งานน าเสนอท ต องการ 2.3. คล กท ป ม Open (เป ด) ภาพท 4: การเป ดไฟล น าเสนอเด ม

7 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 4 การก าหนด แม แบบ ให ก บช ดน าเสนอ (Design Template) การก าหนด แม แบบ (Design Template) ให ก บช ดน าเสนอน ขอแนะน าให ใช ค าส งต างๆ จาก Task pane ซ งอย บร เวณด านขวาของหน าต างโปรแกรมฯ การเล อกใช แม แบบ สามารถท าได ด งต อไปน 1. คล กท ป ม Design (ออกแบบ) 2. ในส วนของ Task Pane (บานหน าต างงาน) ในห วข อ Apply a design template (ใช ออกแบบแม แบบ) คล กเล อกแม แบบท ต องการ คล กเล อกแม แบบ ภาพท 5: แสดงการเล อกแม แบบ (Design Template) การเปล ยนโครงร างส ของแม แบบ (Slide Design Color Schemes) 1. คล กท ป ม Design (ออกแบบ) 2. ในส วนของ Task Pane (บานหน าต างงาน) --- คล กท ค าส ง Color Schemes (โครงร างส ) 3. คล กเล อกช ดส ท ต องการ

8 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 5 การก าหนดเค าโครงภาพน ง (Slide Layout) 1. ในส วนของ Task Pane (บานหน าต างงาน) คล กท ร ป ท ม มบนด านขวาของบานหน าต าง งาน และคล กเล อก ค าส ง Slide Layout (เค าโครงภาพน ง) ภาพท 6: แสดงการเล อกค าส ง Slide Layout 2. คล กเล อกเค าโครงภาพน งท ต องการ ภาพท 7: แสดงหน าต าง Slide Layout

9 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 6 การท างานก บข อความและกล องข อความ การป อนข อความลงในแผ นสไลด ส าหร บเค าโครงภาพน งท ประกอบด วย ช อเร อง และข อความ จะม กล องข อความ (Text Box) ก าหนดไว ให โดยอ ตโนม ต โดยข อความท จะปรากฏบนภาพน งน จ าเป นต องพ มพ ลงไปในกล องข อความ เท าน น - ในส วนของ Title จะม ข อความว า Click to add title (คล กเพ อเพ มช อเร อง) - ในส วนของ Sub-title จะม ข อความว า Click to add sub-title (คล กเพ อเพ มช อเร องย อย) - ในส วนของ Bulleted List จะม ข อความว า Click to add text (คล กเพ อเพ มข อความ) (Slide Layout แบบ Title Slide) (Slide Layout แบบ Title and Text) ภาพท 8: แสดงกล องข อความ การพ มพ ข อความสามารถท าได ตามข นตอนต อไปน 1. ใช เมาส คล กในกล องข อความ จะม กรอบส เหล ยมเส นลายเฉ ยงปรากฏข นรอบกล องข อความ 2. พ มพ ข อความลงไป 3. เม อพ มพ เสร จแล ว ให ใช เมาส คล กไปย งพ นท อ นๆ นอกเหน อจากพ นท กล องข อความ เพ อออก จากข นตอนการพ มพ ภาพท 9: แสดงการพ มพ ข อความ

10 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 7 การตกแต งข อความด วยแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) ค ณสามารถใช แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) ในการปร บแต งข อความด งน - การปร บเปล ยนแบบต วอ กษร (Font Type) - การปร บขนาดต วอ กษร (Font Size) - การปร บร ปแบบต วอ กษร (ต วหนา, ต วเอ ยง, ข ดเส นใต และ แสงเงา) - การจ ดต าแหน งของข อความภายในกล องข อความ (ช ดซ าย ก งกลาง ช ดขวา) - การเปล ยนส ต วอ กษร (Font Color) แบบอ กษร ขนาดอ กษร ต าแหน งข อความ ภายในกล องข อความ ส ต วอ กษร ร ปแบบอ กษร เพ ม - ลดขนาด ต วอ กษร ภาพท 10: แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) การไฮไลท เพ อเล อกข อความท ต องการปร บแต ง การปร บแต งร ปแบบข อความท อย ในกล องข อความเด ยวก นเพ ยงบางส วนเท าน น ค ณจ าเป นต องท า การ ไฮไลท เล อกข อความเฉพาะส วนท ต องการปร บแต ง ว ธ การไฮไลท ม ด งน 1. เล อนเมาส ไปวางไว ท จ ดเร มต นของข อความท ค ณต องการเล อก ต วช เมาส จะเป นร ป 2. คล กเมาส ป มซ ายค างไว และลากเมาส คล มข อความท ต องการ จะม แถบส ด าปรากฏข น คล มข อความท เล อก 3. เม อได ข อความครบตามต องการ ให ปล อยป มเมาส ภาพท 11 ภาพท 12

11 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 8 การปร บเปล ยนแบบต วอ กษร (Font Type) 1. ใช เมาส ไฮไลท เล อกข อความท ต องการเปล ยนแบบต วอ กษร (Font Type) 2. คล กท ร ป และคล กเล อกแบบอ กษรได จากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ ด งภาพท 13 คล กเล อกแบบอ กษร ภาพท 13: การเล อกแบบอ กษรจากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) การปร บขนาดต วอ กษร 1. ใช เมาส ไฮไลท เล อกข อความท ต องการปร บขนาด 2. คล กท ร ป และคล กเล อกขนาดต วอ กษรได จากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ ด งภาพท 14 คล กเล อกขนาด ภาพท 14: การปร บขนาดต วอ กษรจากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar)

12 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 9 การปร บร ปแบบต วอ กษร (ต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส นใต และ แสงเงา) 1. ใช เมาส ไฮไลท เล อกข อความท ต องการปร บร ปแบบ 2. คล กเล อกร ปแบบ ท ต องการจากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) - หากต องการท า ต วหนา ให คล ก ป ม - หากต องการท า ต วเอ ยง ให คล ก ป ม - หากต องการ ข ดเส นใต ให คล ก ป ม - หากต องการท า แสงเงา ให คล ก ป ม ภาพท 15: การปร บร ปแบบต วอ กษรจากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) การยกเล กร ปแบบต วอ กษร: หากค ณต องการยกเล กร ปแบบของต วอ กษร คล กเล อกกล องข อความท ต องการยกเล อกร ปแบบอ กษร และคล กท ป มร ปแบบท ต วอ กษรน นเป นอย ซ าอ กคร ง ต วอ กษรก จะกล บค น เป นร ปแบบปกต เช น หากต องการยกเล กข อความท เป น ต วหนา ให คล กท ป ม ซ าอ กคร ง เป นต น การจ ดต าแหน งของข อความท อย ภายในกล องข อความ 1. คล กเมาส ภายในกล องข อความท ต องการจ ดต าแหน ง 2. คล กเล อกต าแหน งของข อความ ได จากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) - หากต องการให ข อความอย ช ดซ าย ให คล ก ป ม (Left Alignment) - หากต องการให ข อความอย ก งกลาง ให คล กป ม (Center Alignment) - หากต องการให ข อความอย ช ดขวา ให คล ก ป ม (Right Alignment) - หากต องการให ข อความท งย อหน าม ด านซ ายและด านขวาเท าก น อย างเป นระเบ ยบ ให คล ก ป ม (Distributed Alignment)

13 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 10 การเปล ยนส ต วอ กษร 1. ใช เมาส ไฮไลท เล อกข อความท ต องการปร บร ปแบบ 2. คล กท ร ป ด านข างของ ป ม (Font Color / ส ต วอ กษร) บนแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ 3. จากน น คล กเล อกส จากส ท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให แล ว หร อ คล กเล อก ค าส ง More Colors (ส เพ มเต ม) และปฏ บ ต ตามข นตอนข อท ภาพท 16: การเปล ยนส ต วอ กษรจากแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) 3.1 ในหน าต าง Colors (ส ) คล กเล อก แผ นป าย Standard (มาตรฐาน) 3.2 คล กเล อกส 3.3 คล กท ป ม OK (ตกลง) การแก ไข / ลบข อความ ภาพท 17: การเล อกส มาตรฐาน การแก ไขข อความ หร อลบข อความ สามารถท าได โดยการคล กเมาส บร เวณข อความท ต องการแก ไข หร อลบ จะส งเกตเห นเคอร เซอร กระพร บอย บร เวณท คล กเมาส ค ณสามารถท าการพ มพ ข อความแทรก หร อ ใช ป ม Delete หร อ Backspace บนค ย บอร ดลบข อความได ตามต องการ นอกจากน ค ณย งสามารถใช เมาส ไฮไลท เล อกข อความท ต องการแก ไข หร อลบท งได เช นก น

14 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 11 การท างานก บกล องข อความ นอกเหน อจากการตกแต งร ปแบบของข อความแล ว ค ณย งสามารถเพ มล กเล น หร อส ส นให ก บกล อง ข อความได อ กด วย อาท เช น การปร บขนาดของกล องข อความให เหมาะสมก บข อความ การเพ มส พ น การ เพ มลวดลายให ก บกรอบของกล องข อความ เป นต น การปร บขนาดกล องข อความ 1. ใช เมาส คล กบร เวณภายในพ นท ของกล องข อความ กรอบของกล องข อความจะปรากฏข น เป นลายเส นเฉ ยง พร อมท งวงกลมเล ก 8 อ น (ภาพท 18) 2. การปร บขนาด สามารถท าได โดย หากต องการจะ พ นท ด านล างหร อบน ให เล อนเมาส ไปช ท ร ปส เหล ยมบนกรอบ ด านล างหร อบน โดยให เล อกช อ นท อย ก งกลาง ต วช จะเปล ยนเป นร ป คล กเมาส ป มซ าย ค างเอาไว แล วลากเมาส ข นหร อลงตามท ศทางของล กศร เม อได ขนาดตามต องการให ปล อยป มเมาส ภาพท 18: แสดงการปร บความส งของกล องข อความ หากต องการจะ พ นท ด านข าง ให เล อนเมาส ไปช ท ร ปส เหล ยมบนกรอบด านซ าย หร อ ขวา โดยให เล อกช อ นท อย ก งกลาง ต วช จะเปล ยนเป นร ป คล กเมาส ป มซ าย ค างเอาไว แล วลากเมาส ไปด านซ าย หร อขวาตามท ศทางล กศร เม อได ขนาดตามต องการให ป มปล อยเมาส ภาพท 19: แสดงการปร บความกว างของกล องข อความ

15 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 12 การย ายต าแหน งกล องข อความ 1. คล กเล อกกล องข อความ 2. น าเมาส ไปวางบร เวณกรอบท เป นจ ดประ ส ญล กษณ ของเมาส เปล ยนเป นร ป 3. คล กเมาส ป มซ ายค างไว แล วลากเมาส ไปวางไว ต าแหน งท ต องการ จากน นปล อยป มเมาส ภาพท 20: แสดงการย ายต าแหน งของกล องข อความ การตกแต งกล องข อความด วยค าส งในแถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) การตกแต งกล องข อความ เช น การเพ มส ให ก บพ นหล งของกล องข อความ การปร บแต งร ปแบบของ เส นกรอบของกล องข อความ หร อการเพ มแสงเงาให ก บกล องข อความ ค ณจ าเป นต องใช ค าส งบน Drawing Toolbar ด งน น กรณ ท แถบเคร องม อร ปวาดไม ปรากฏบนหน าต างโปรแกรมฯ ค ณสามารถเร ยกใช งานได โดย คล กท เมน View (ม มมอง) เล อนเมาส ไปช ท ค าส ง Toolbars (แถบเคร องม อ) และคล กเล อก ค าส ง Drawing (ร ปวาด) โดยจะปรากฏท ด านล างของหน าต างโปรแกรมฯ ภาพท 21: แถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) การเพ มส พ นหล งให ก บกล องข อความ (Fill Color) 1. ใช เมาส คล กภายในบร เวณพ นท ของกล องข อความท ต องการจะเพ มส พ นหล ง 2. คล กท ร ป ด านข างของ ป ม Fill Color (ส เต ม) บนแถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) 3. คล กเล อกส ตามท โปรแกรมเตร ยมไว ให แล ว หร อ หากค ณต องการเพ มต วเล อกของส มากกว าท ม อย ให คล กท ค าส ง More Fill Colors (ส เพ มเต ม) จากน น ปฏ บ ต ตามข นตอนท 4

16 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 13 กรณ ท ต องการส เพ มเต ม ส ท โปรแกรม จ ดเตร ยมไว ให ภาพท 22: การเล อกส 4. ในหน าต าง ส (Color) ให ปฏ บ ต โดยม ทางเล อกส าหร บการใช ส ให เล อก 2 ทางเล อกด งน ทางเล อกท คล กเล อก แผ นป าย Standard (มาตรฐาน) 4.2 จากน น คล กเล อกส 4.3 คล กท ป ม OK (ตกลง) หร อ ทางเล อกท คล กเล อก แผ นป าย Custom (ก าหนดเอง) 4.2 คล กเล อกส จากหน าต างส ด านซ าย 4.3 คล กเล อกโทนส (จาง เข ม) จากแถบโทนส ทางด านขวา 4.4 คล กท ป ม OK (ตกลง) ภาพท 23: การเล อกส มาตรฐาน ภาพท 24: การเล อกส แบบก าหนดเอง

17 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 14 การเพ มส พ นหล งแบบล กษณะพ เศษให ก บกล องข อความ (Fill Effect) 1. ใช เมาส คล กบร เวณภายในพ นท ของกล องข อความ 2. คล กท ร ป ด านข างของ ป ม Fill Color (ส เต ม) บนแถบ เคร องม อร ปวาด 3. คล กเล อก ค าส ง Fill Effects (เต มล กษณะพ เศษ) 4. ในหน าต าง Fill Effects ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 คล กเล อก แผ นป าย Gradient (ไล ระด บส ) 4.2 ในห วข อ Color (ส ) คล กเล อก Two Colors (สองส ) ภาพท ในห วข อ Color 1 (ส 1): คล กท ร ป และคล กเล อกส โดยสามารถคล กเล อกจากส ท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให แล ว หร อ คล กเล อก ค าส ง More color (ส เพ มเต ม) จากน น เล อกส ท ต องการได จากหน าต าง Color ภาพท 26: การเล อกส แบบล กษณะพ เศษ ส ท โปรแกรม จ ดเตร ยมไว ให 4.4 ในห วข อ Color 2 (ส 2): คล กท ร ป และคล กเล อกส โดยสามารถคล กเล อกจากส ท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให แล ว หร อ คล กเล อก ค าส ง More color (ส เพ มเต ม) จากน น เล อกส ท ต องการได จากหน าต าง Color ภาพท 27: การเล อกส เพ มเต มแบบพ เศษ 2 ส

18 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในห วข อ Shading styles (ล กษณะการแรเงา) คล กเล อกล กษณะแสงเงาท ต องการ เช น แนวนอน, แนวต ง, เส นทแยงม มข น ด ต วอย างได จากห วข อ Sample 4.6 ในห วข อ Variants (แวเร ยนต ) คล กเล อกร ปแบบท ต องการได จาก 1 ใน 4 ต วเล อก (ช องส เหล ยม) โดยด ต วอย างท คล กเล อกได จากห วข อ Sample ภาพท 28: การเล อกล กษณะการแรเงาและแวเร ยนต 4.7 คล กท ป ม OK (ตกลง) เพ อย นย นการเล อกส ล กษณะพ เศษ การเพ มส ให กรอบของกล องข อความ 1. ใช เมาส คล กบร เวณภายในพ นท ของกล องข อความ 2. คล กท ร ป ข าง ป ม (Line Color / ส เส น) บนแถบเคร องม อร ปวาด 3. คล กเล อกส โดยสามารถคล กเล อกจากส ท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให แล ว หร อ คล กเล อก ค าส ง More Line color (ส เส นเพ มเต ม) จากน น เล อกส ท ต องการได จากหน าต าง Color หมายเหต : การยกเล กเส นกรอบของกล องข อความ ในข นตอนท 3 ให คล กเล อก ค าส ง No Line ภาพท 29: การเพ มส ให กรอบของกล องข อความ

19 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 16 การเปล ยนร ปแบบ เส นกรอบของกล องข อความ 1. ใช เมาส คล กบร เวณภายในพ นท ของกล องข อความ 2. คล ก ป ม (Line Style / ล กษณะเส น) บนแถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) 3. คล กเล อกร ปแบบของเส นตามต องการ (ภาพท 30) การสร างกล องข อความใหม ภาพท 30: แสดงล กษณะเส น 1. เป ดสไลด แผ นท ค ณต องการเพ มกล องข อความ 2. คล กท ป ม (Text Box / กล องข อความ) บนแถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) 3. เล อนเมาส ไปบร เวณท ต องการเพ มกล องข อความ ต วช เมาส จะปรากฏเป นร ป 4. คล กเมาส 1 คร ง กล องข อความใหม ปรากฏข น พร อมเคอร เซอร กระพร บอย ภายในกล อง 5. พ มพ ข อความ ภาพท 31: การเพ มกล องข อความใหม 6. เม อพ มพ ข อความเร ยบร อยแล ว เล อนเมาส ไปคล กนอกกล องข อความ ต วช เมาส จะเป นร ป การลบกล องข อความ 1. ใช เมาส คล กภายในบร เวณพ นท ของกล องข อความ เส นขอบจะเป น เส นเฉ ยง 2. ใช เมาส คล กลงบน เส นขอบ ของกล องข อความ เส นขอบจะเป น จ ดประ 3. กดป ม Delete บนค ย บอร ด

20 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 17 การเพ มสไลด แผ นใหม ในช ดงานน าเสนอเด ม (New Slide) 1. ในหน าของแผ นสไลด ท ก าล งท างานอย ให คล ก ป ม บนท ลบาร 2. ในส วนของ Task Pane (บานหน าต างงาน) คล กเล อก เค าโครงภาพน ง ท ต องการ การท างานก บข อความแบบ Bulleted List (Slide Layout แบบ Title and Text) การพ มพ ข อความแบบ Bulleted List สามารถท าได ในเค าโครงภาพน ง หร อ Slide Layout แบบ Title and Text (Title and Text) ภาพท 32: Slide Layout แบบ Title and Text การพ มพ ข อความแบบ Bulleted List (แบบแสดงห วข อย อย) 1. คล กลงบนข อความ Click to add text (คล กเพ อเพ มข อความ) 2. ส ญล กษณ ห วข อย อยจะปรากฏข น พ มพ ข อความลงไป 3. เม อพ มพ เสร จให กดป ม ENTER ท ค ย บอร ด เพ อข นห วข อย อยล าด บต อไป 4. ท าซ าข นตอนท 2-3 จนกระท งพ มพ ข อความครบท กรายการ 5. จากน น ท าการตกแต งข อความ และกล องข อความได ตามต องการ

21 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 18 ข อความแบบ แสดงห วข อย อย ภาพท 33 การเปล ยนร ปแบบของส ญล กษณ แสดงห วข อย อย (Bulleted List) 1. ใช เมาส คล กภายในบร เวณพ นท ของกล องข อความ เส นขอบจะเป น เส นเฉ ยง 2. ใช เมาส คล กลงบน เส นขอบ ของกล องข อความ เส นขอบจะเป น จ ดประ 3. คล กท เมน Format (ร ปแบบ) 4. คล กเล อก ค าส ง Bullets and Numbering (ส ญญล กษณ แสดงห วข อย อย) ภาพท ในหน าต าง Bullets and Numbering (ส ญญล กษณ แสดงห วข อย อย) ให ปฏ บ ต ด งน 5.1 คล กเล อก แผ นป าย Bulleted (ส ญญล กษณ ) 5.2 คล กท ป ม Customize (ก าหนดเอง)

22 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 19 คล กเล อก แผ นป าย Bulleted ภาพท 35: หน าต างส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข (Bullets and Numbering) 5.3 ในหน าต าง Symbol (ส ญญ กษณ ) ให ปฏ บ ต ด งน ในห วข อ Font (แบบอ กษร): คล กท ร ป และคล กเล อกแบบอ กษร ท ต องการ เช น Wingdings คล กเล อกส ญล กษณ ท ต องการ คล กท ป ม OK (ตกลง) เพ อย นย นการเล อก และกล บไปย งหน าต าง Bullets and Numbering ภาพท 36: การเล อกส ญล กษณ ของห วข อย อย

23 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในห วข อ Size (ขนาด) คล กท ป ม (ช ข น หร อ ลง) เพ อปร บขนาดของส ญล กษณ โดยก าหนดขนาดเป นเปอร เซ นต ของต วอ กษร 5.5 ในห วข อ Color (ส ) คล กท ร ป และคล กเล อกส โดยสามารถคล กเล อกจากส ท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให แล ว หร อ คล กเล อก ค าส ง More Colors (ส เพ มเต ม) จากน น เล อกส ท ต องการได จากหน าต าง Color 5.6 คล กท ป ม OK (ตกลง) ภาพท 37: แสดงการก าหนดขนาดส ญล กษณ และส ของห วข อย อย การน าร ปภาพมาประกอบแผ นสไลด การแทรกไฟล ร ปภาพ 1. เป ดแผ นสไลด ท ต องการแทรกร ปภาพ 2. คล กท ป ม (Insert Picture / แทรกร ปภาพ) บน Drawing Toolbar 3. ในหน าต าง Insert Picture (แทรกร ปภาพ) ให ปฏ บ ต ด งน 3.1. ในห วข อ Look in (มองหาใน): คล กท ร ป และคล กเล อกโฟลเดอร ท เก บไฟล ร ปภาพท ต องการไว 3.2. คล กเล อกไฟล ร ปภาพ 3.3. คล กท ป ม Insert (แทรก) ร ปภาพจะปรากฏบนแผ นสไลด ท นท

24 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 21 การปร บขนาดร ปภาพ ภาพท 38: แสดงหน าต าง Insert Picture 1. คล กเมาส ลงบนร ปภาพท ต องการปร บขนาด ร ปวงกลมส ขาว 8 วงปรากฏข นบนขอบภาพ 2. เล อนเมาส ช ท วงกลมท อย บนขอบร ปภาพ แนะน าให ช ท วงกลมท อย บร เวณม มด านใดด านหน ง ต วช เมาส จะปรากฏเป นร ป 3. กดเมาส ป มซ ายค างไว จากน นลากไปตามท ศทางท ล กศรช 4. เส นประท ปรากฏข นจะเป นต วบงช ขนาดใหม ของร ปภาพ เม อได ขนาดท ต องการให ปล อยป มเมาส การย ายต าแหน งร ปภาพ ภาพท 39: แสดงการปร บขนาดร ปภาพ 1. เล อนเมาส ช บนร ปภาพ ต วช เมาส จะปรากฏเป นร ป 2. กดเมาส ป มซ ายค างไว จากน นลากเมาส เพ อย ายต าแหน งร ปภาพ 3. กรอบเส นประเป นต วบ งช ต าแหน งใหม ของร ปภาพ เม อได ต าแหน งท ต องการ ให ปล อยป มเมาส

25 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 22 การลบร ปภาพ 1. คล กเล อกร ปภาพท ต องการลบ 2. กดท ป ม Delete บนค ย บอร ด ภาพท 40: แสดงการย ายต าแหน งร ปภาพ การจ ดต าแหน งร ปภาพท วางซ อนก น การน าร ปภาพมาประกอบแผ นสไลด ค ณสามารถจ ดต าแหน งของร ปภาพให เหมาะสมก บงาน น าเสนอได ตามต องการ นอกจากน หากม ร ปภาพหลายๆ ร ปภาพท ต องการจ ดองค ประกอบในล กษณะของ การวางซ อนก น โดยต องการจ ดล าด บภาพว าภาพใดอย ด านหน า หร อภาพใดอย ด านหล ง ค ณสามารถท าได โดยการใช ค าส ง Order ในการสล บต าแหน งของร ปภาพ ว ธ การสล บต าแหน งภาพท วางซ อนก นม ด งน 1. เป ดสไลด แผ นท ต องการจ ดต าแหน งของร ปภาพท วางซ อนก น 2. เล อนร ปภาพมาวางซ อนก น จ ดต าแหน งตามต องการ ภาพท 41

26 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า คล กเมาส ป มขวาลงบนภาพท ต องการย ายล าด บ 4. เล อนเมาส ไปช ท ค าส ง Order (ล าด บ) 5. คล กเล อกค าส งท ต องการ ด งน หากต องการน าภาพท อย ด านหล งส ดมาไว ด านหน าส ด เช น ในต วอย างด านล างน ม ภาพ 3 ภาพ และต องการน าภาพท 1 มาอย หน าภาพท 3 คล กเล อก ค าส ง Bring to Font (น าไปไว ข างหน าส ด) หากต องการน าภาพท อย ด านหน าส ดมาไว ด านหล งส ด เช น ในต วอย างด านล างน ม ภาพ 3 ภาพ และต องการน าภาพท 3 มาอย หน าภาพท 1 คล กเล อก ค าส ง Send to Back (ย ายไปไว ข างหล งส ด) หากม ภาพซ อนก นมากกว า 2 ภาพข นไป เช น ในต วอย างด านล างน ม ภาพ 3 ภาพ และ ต องการน าภาพท 1 มาอย หน าภาพท 2 คล กเล อก ค าส ง Bring Forward (น าไปข างหน า) หากม ภาพซ อนก นมากกว า 2 ภาพข นไป เช น ในต วอย างด านล างน ม ภาพ 3 ภาพ และ ต องการน าภาพท 3 ไปอย หล งภาพท 2 คล กเล อก ค าส ง Send Backward (ย ายไปข างหล ง) ต วอย างการซ อนภาพ ภาพท 42: แสดงการซ อนภาพ และใช ค าส งสล บต าแหน งภาพ

27 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 24 การปร บม มมองของสไลด แบบต างๆ การปร บม มมองของสไลด ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint น สามารถปร บได 3 ร ปแบบ โดยป ม ปร บม มมองจะอย ท ม มล างด านซ ายของหน าต างโปรแกรม ภาพท 43: แสดงป มปร บม มมอง ภาพท 44: แสดงม มมองแบบ Normal โดยคล กท ป ม (Normal View) ภาพท 45: แสดงม มมองแบบ Sorter โดยคล กท ป ม (Sorter View) ภาพท 46: แสดงม มมองแบบ Show คล กท ป ม (Slide Show)

28 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 25 การจ ดเร ยงล าด บแผ นสไลด 1. เล อนเมาส ไปช บนแผ น สไลด ท ต องการสล บ ต าแหน ง ในท น จะท าการ สล บต าแหน งสไลด แผ นท 4 ก บสไลด แผ นท 3 การลบแผ นสไลด 2. กดเมาส ป มซ ายค างไวบน แผ นสไลด ท ต องการสล บ ล าด บ จากน นลากเมาส เพ อย ายต าแหน งสไลด ไป ย งต าแหน งท ต องการ เม อ ม เส นตรงตามแนวนอน ปรากฏข นบร เวณสไลด ท ต องการสล บต าแหน ง ด วย ให ปล อยป มเมาส 3. สไลด จะสล บต าแหน ง ก นท นท 1. ในหน าต าง Slides ด านซ ายขอหน าจอ คล กท แผ นป าย Slides (ภาพน ง) 2. คล กสไลด ท ต องการจะลบ โดยสไลด ท เล อกเอาไว น น จะปรากฏเส นกรอบ หนาส น าเง นล อมรอบ 3. กดป ม Delete บนค ย บอร ด ภาพท 47: การลบแผ นสไลด

29 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 26 การส งแสดงสไลด 1. ในหน าต าง Slides ด านซ ายขอหน าจอ คล กเล อกสไลด แผ นท 1 2. คล กท ป ม (Slide Show / การน าเสนอภาพน ง) 3. โปรแกรมจะท าการแสดงสไลด เต มหน าจอ หากต องการชมแผ นท อย ถ ดไป ให คล กเมาส คร ง หร อ กดท ป ม [Enter] บนค ย บอร ด 4. เม อชมสไลด จบแล ว หร อต องการยกเล กการแสดงสไลด ให กดท ป ม Esc บนค ย บอร ด เพ อกล บส หน าจอปกต การสร างร ปแบบการเปล ยนสไลด (Slide Transition) 1. คล กเล อกแผ นสไลด แผ นท 1 ของช ดน าเสนอ 2. คล กท เมน Slide Show (น าเสนอภาพน ง) 3. คล กเล อก ค าส ง Slide Transition ภาพท 48: แสดงการเล อกค าส งก าหนดการแสดงสไลด 4. ในส วนของ Task Pane (ด านขวา) ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 ในห วข อ Apply to selected slide (ใช ก บภาพน งท เล อก) คล กเล อกร ปแบบการ เปล ยนภาพน งจากรายการท โปรแกรมเตร ยมไว ให เช น Uncover Right, Uncover Up เป นต น

30 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในห วข อ Modify transition (ปร บการเปล ยน) ให ก าหนดความเร วของการเปล ยน ห วข อ Speed (ความเร ว) คล กท ร ป และคล กเล อกระด บความเร ว (Slow, Medium หร อ Fast) ภาพท ในห วข อ Advance slide (เล อนภาพน ง) ในช องส เหล ยมหน าห วข อ On mouse click (เม อคล กเมาส ) ให ม เคร องหมายถ กปรากฏอย หากไม ม เคร องหมายถ ก ให คล กเมาส ลงไปในช องส เหล ยมด งกล าว 5. คล กท ป ม Apply to All Slides (ใช ก บท กภาพน ง) 6. คล กท ป ม Slide Show (น าเสนอภาพน ง) เพ อทดสอบการเปล ยนแผ นสไลด ภาพท 50: แสดงส วนของการก าหนดการแสดงสไลด

31 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 28 การก าหนดการเคล อนไหวให ก บข อความ ร ปภาพ (Custom Animation) 1. คล กเล อกแผ นสไลด ท ต องการเพ มเทคน คพ เศษให ก บข อความหร อร ปภาพ 2. คล กท เมน Slide Show (น าเสนอภาพน ง) 3. คล กเล อก ค าส ง Custom Animation (การเคล อนไหวท ก าหนดเอง) 4. คล กเล อกกล องข อความ หร อ ร ปภาพท ต องการเพ มล กษณะพ เศษ 5. ในส วนของ Task Pane (ด านขวา) ให ปฏ บ ต ด งน (ภาพท 51) 5.1 คล กท ป ม Add Effects (เพ มล กษณะพ เศษ) 5.2 เล อนเมาส ไปช ท ค าส ง Entrance (ทางเข า) 5.3 คล กเล อกร ปแบบการเคล อนท ตามต องการ เช น Diamond, Fade, Fly In, Peek In เป นต น ภาพท 51: แสดงการเพ มเทคน คพ เศษให ข อความ / ร ปภาพ 6. ในห วข อ Modify (ปร บเปล ยน): ให ปฏ บ ต ด งน 6.1 ในห วข อ Start (เร ม) คล กเล อก ค าส ง On Click (เม อคล ก) หร อค าส งอ นตาม ต องการ 6.2 ในห วข อ Speed (ความเร ว) คล กเล อกระด บของความเร ว เช น Medium 7. หากต องการเพ มล กษณะพ เศษให ก บกล องข อความหร อร ปภาพอ นๆ ในสไลด แผ นท ก าล งท างานอย น ให ปฏ บ ต ซ าข อ 4 7

32 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ทดสอบการท างานด วยการคล กท ป ม Slide Show (น าเสนอภาพน ง) ภาพท 52: แสดงการก าหนดค ณล กษณะอ นๆ ของการเคล อนไหวท เล อกใช งาน การแก ไขล กษณะพ เศษ (Effects) 1. ในส วนของ Task Pane คล กเล อกรายการท ต องการแก ไข (ด งภาพท 73) 2. คล กท ป ม Change (เปล ยน) 3. เล อนเมาส ไปช ท ค าส ง Entrance (ทางเข า) 4. คล กเล อกร ปแบบการเคล อนท ท ต องการ ภาพท 53: แสดงการเปล ยน Effect

33 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 30 การพ มพ สไลด ออกทางเคร องพ มพ การพ มพ สไลด แผ นเด ยว (ขนาดเต มหน า A4) 1. เป ดช ดสไลด ท ต องการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ 2. คล กท เมน File (แฟ ม) 3. คล กเล อก ค าส ง Print Preview (ต วอย างก อนพ มพ ) 4. ในหน าต าง Preview ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 ในห วข อ Print What (ส งท พ มพ ) คล กเล อก ค าส ง Slides (ภาพน ง) 4.2 คล กท ป ม Print (พ มพ ) ภาพท 54: แสดงหน าต าง Print Preview 5. ในหน าต าง Print ให ปฏ บ ต ด งน 5.1 ในส วนของ Printer (เคร องพ มพ ) ห วข อ Name (ช อ) คล กเล อกช อเคร องพ มพ (Printer) ท เช อมต อก บเคร องคอมพ วเตอร และพร อมท จะใช งาน 5.2 ในส วนของ Print range ห วข อ Slides (ภาพน ง): คล กในช องว างและพ มพ เลขท สไลด ท ต องการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ ลงไป เช น หากต องการพ มพ เฉพาะสไลด แผ นท 1 เพ ยงแผ นเด ยว ให พ มพ เลข ในห วข อ Copies (ส าเนา) ให คล กท ร ปสามเหล ยมช ข น ลง เพ อระบ จ านวนช ดท ต องการพ มพ 5.4 ในห วข อ Print what (ส งท พ มพ ): ตรวจด ว าเป น ค าส ง Slides (ภาพน ง) (ค าส งน ส ง ไว ในขณะท อย ในหน าต าง Preview)

34 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 31 ในห วข อ Color/grayscale (ส / ระด บส เทา): ให คล กเล อกล กษณะของส ท ต องการพ มพ ได แก หากต องการพ มพ ภาพส คล กเล อก ค าส ง Color (ส ) (เคร องพ มพ ต องเป น เคร องพ มพ ส ได ด วย Color Ink Jet) หากต องการพ มพ ภาพโทนส เทา คล กเล อก ค าส ง Grayscale (ระด บส เทา) (พ นหล งของสไลด จะปรากฏในการพ มพ เป นโทนส เทาด วย) หากต องการพ มพ ภาพส ด า ขาว คล กเล อก ค าส ง Pure Black and White (ขาวด า) (พ นหล งของสไลด จะไม ปรากฏ) 5.5 คล กท ป ม OK (ตกลง) การพ มพ สไลด เป นช ด (ขนาดเต มหน า A4) ภาพท 55: แสดงหน าต าง Print 1. เป ดช ดสไลด ท ต องการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ 2. คล กท เมน File (แฟ ม) 3. คล กเล อก ค าส ง Print Preview (ต วอย างก อนพ มพ ) 4. ในหน าต าง Preview ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 ในห วข อ Print What (ส งท พ มพ ) คล กเล อก ค าส ง Slides (ภาพน ง) 4.2 คล กท ป ม Print (พ มพ )

35 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในหน าต าง Print ให ปฏ บ ต ด งน 5.1 ในส วนของ Printer (เคร องพ มพ ) ห วข อ Name (ช อ) คล กเล อกช อเคร องพ มพ (Printer) ท เช อมต อก บเคร องคอมพ วเตอร และพร อมท จะใช งาน 5.2 ในส วนของ Print range ให ปฏ บ ต ด งน หากต องการพ มพ สไลด ท กแผ นในช ดงานน าเสนอน ให คล กเล อก ค าส ง All (ท งหมด) ภาพท 56 หากต องการเล อกพ มพ สไลด บางแผ นในช ดงานน าเสนอ ในห วข อ Slides: คล กในช องว างและพ มพ เลขท สไลด ท ต องการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ ลงไป เช น 1,3, 5-7 เป นต น ภาพท ในห วข อ Copies (ส าเนา) ให คล กท ร ปสามเหล ยมช ข น ลง เพ อระบ จ านวนช ด ท ต องการพ มพ 5.4 ในห วข อ Print what (ส งท พ มพ ): ตรวจด ว าเป น ค าส ง Slides (ค าส งน ส งไว ใน ขณะท อย ในหน าต าง Preview) 5.5 ในห วข อ Color/grayscale (ส / ระด บส เทา): ให คล กเล อกล กษณะของส ท ต องการ พ มพ ได แก หากต องการพ มพ ภาพส คล กเล อก ค าส ง Color (ส ) (เคร องพ มพ ต องเป น เคร องพ มพ ส ได ด วย Color Ink Jet)

36 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า 33 หากต องการพ มพ ภาพโทนส เทา คล กเล อก ค าส ง Grayscale (ระด บส เทา) (พ นหล งของสไลด จะปรากฏในการพ มพ เป นโทนส เทาด วย) หากต องการพ มพ ภาพส ด า ขาว คล กเล อก ค าส ง Pure Black and White (พ นหล งของสไลด จะไม ปรากฏ) 5.6 คล กท ป ม OK (ตกลง) การพ มพ โครงร าง (Outline) ออกทางเคร องพ มพ 1. เป ดช ดสไลด ท ต องการพ มพ โครงร าง หร อ Outline ออกทางเคร องพ มพ 2. คล กท เมน File 3. คล กเล อก ค าส ง Print Preview (ด ก อนการพ มพ ) 4. ในหน าต าง Preview ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 ในห วข อ Print What คล กเล อก ค าส ง Outline View 4.2 คล กท ป ม Print ภาพท ในหน าต าง Print ให ปฏ บ ต ด งน 5.1 ในส วนของ Printer ห วข อ Name คล กเล อกช อเคร องพ มพ (Printer) ท เช อมต อก บ เคร องคอมพ วเตอร และพร อมท จะใช งาน

37 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในส วนของ Print range ห วข อ Slides: คล กในช องว างและพ มพ เลขท สไลด ท ต องการ พ มพ ออกทางเคร องพ มพ ลงไป เช น หากต องการพ มพ เฉพาะสไลด แผ นท 1 เพ ยงแผ น เด ยว ให พ มพ เลข ในห วข อ Print what: ตรวจด ว าเป น ค าส ง Outline View (ค าส งน ส งไว ในขณะท อย ในหน าต าง Preview) 5.4 ในห วข อ Color/grayscale: ให คล กเล อกล กษณะของส ท ต องการพ มพ ได แก หากต องการพ มพ ภาพส คล กเล อก ค าส ง Color (เคร องพ มพ ต องเป น เคร องพ มพ ส ได ด วย Color Ink Jet) หากต องการพ มพ ภาพโทนส เทา คล กเล อก ค าส ง Grayscale (พ นหล งของ สไลด จะปรากฏในการพ มพ เป นโทนส เทาด วย) หากต องการพ มพ ภาพส ด า ขาว คล กเล อก ค าส ง Pure Black and White (พ นหล งของสไลด จะไม ปรากฏ) 5.5 คล กท ป ม OK การพ มพ เอกสารประกอบการบรรยาย (Handout) ออกทางเคร องพ มพ 1. เป ดช ดสไลด ท ต องการพ มพ เอกสารประกอบการบรรยายออกทางเคร องพ มพ 2. คล กท เมน File 3. คล กเล อก ค าส ง Print Preview (ด ก อนการพ มพ ) 4. ในหน าต าง Preview ให ปฏ บ ต ด งน 4.1 ในห วข อ Print What คล กเล อกค าส งตามต องการ ได แก Handouts (1 slide per page) Handouts (2 slides per page) 4.2 คล กท ป ม Print ภาพท 59

38 การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP หน า ในหน าต าง Print ให ปฏ บ ต ด งน 5.1 ในส วนของ Printer ห วข อ Name คล กเล อกช อเคร องพ มพ (Printer) ท เช อมต อก บ เคร องคอมพ วเตอร และพร อมท จะใช งาน 5.2 ในส วนของ Print range ห วข อ Slides: คล กในช องว างและพ มพ เลขท สไลด ท ต องการ พ มพ ออกทางเคร องพ มพ ลงไป เช น หากต องการพ มพ เฉพาะสไลด แผ นท 1 เพ ยงแผ น เด ยว ให พ มพ เลข ในห วข อ Print what: ตรวจด ว าเป น ค าส ง Outline View (ค าส งน ส งไว ในขณะท อย ในหน าต าง Preview) 5.4 ในห วข อ Color/grayscale: ให คล กเล อกล กษณะของส ท ต องการพ มพ ได แก หากต องการพ มพ ภาพส คล กเล อก ค าส ง Color (เคร องพ มพ ต องเป น เคร องพ มพ ส ได ด วย Color Ink Jet) หากต องการพ มพ ภาพโทนส เทา คล กเล อก ค าส ง Grayscale (พ นหล งของ สไลด จะปรากฏในการพ มพ เป นโทนส เทาด วย) หากต องการพ มพ ภาพส ด า ขาว คล กเล อก ค าส ง Pure Black and White (พ นหล งของสไลด จะไม ปรากฏ) 5.5 คล กท ป ม OK

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

การสร างส อน าเสนอด วย PowerPoint

การสร างส อน าเสนอด วย PowerPoint การสร างส อน าเสนอด วย PowerPoint 1. การเข าส PowerPoint ว ธ ท 1 : เป ดเมน Start -> คล ก Programs -> คล ก Microsoft PowerPoint ว ธ ท 2 : ด บเบ ลคล กท icon ของ Microsoft Powerpoint บน desktop (ถ าม ) เม

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

บทท 14 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

บทท 14 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม 333 จ ดประสงค การสอน 4.3 เข าใจเก ยวก บโปรแกรมการน าเสนอผลงาน 4.3.1 บอกส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม 4.3.2 อธ บายการป อนและแก ไขข อม ลในงานน าเสนอ 4.3.3 อธ บายการจ ดร ปแบบข อม ลในงานน าเสนอ 4.3.4 อธ บายการสร

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

การเป ดโปรแกรม PowerPoint ข น มาใช งาน ให ไปท เมน Start Programs และ Microsoft PowerPoint เล อก งานน าเสนอเปล า

การเป ดโปรแกรม PowerPoint ข น มาใช งาน ให ไปท เมน Start Programs และ Microsoft PowerPoint เล อก งานน าเสนอเปล า 1 การเป ดโปรแกรม PowerPoint ข น มาใช งาน ให ไปท เมน Start Programs และ Microsoft PowerPoint เล อก งานน าเสนอเปล า การเล อกแผ น Slide จากเค าร างอ ตโนม ต เม อ ตอบตกลง จะม กรอบให เล อกภาพน ง ใหม ในการน าเสนองาน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

ใบความร ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ผ ส อน นายว ฒ ชย คำาม สว าง ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย อ บลราชธาน

ใบความร ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ผ ส อน นายว ฒ ชย คำาม สว าง ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย อ บลราชธาน 61 ใบความร หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมนำาเสนอข อม ล ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 ผ ส อน นายว ฒ ชย คำาม สว าง ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย อ บลราชธาน 62 หน วยท

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ บทท การก าหนดร ปแบบข อความ เร ยนร โปรแกรม Microsoft Word. การก าหนดร ปแบบต วอ กษร ข อความต าง ๆ ท พ มพ ลงไปในแฟ มเอกสาร ผ ใช สามารถเล อกล กษณะของต วอ กษร หร อส ญล กษณ พ เศษต าง ๆ พร อมก บขนาดของต วอ กษร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดท าสไลด เพ อน าไปเสนอหร อฉายในท ประช ม โดยสามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด และย งอาจบ นท กค าบรรยาย ประกอบส าหร บสไลด แต ละแผ น

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2553 ว ชา คอมพ วเตอร ประย กต 1 (ง 2120) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ม. 1/1) โรงเร ยนวาป ปท ม อ.วาป ปท ม จ.

ข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2553 ว ชา คอมพ วเตอร ประย กต 1 (ง 2120) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ม. 1/1) โรงเร ยนวาป ปท ม อ.วาป ปท ม จ. 1 ข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2553 ว ชา คอมพ วเตอร ประย กต 1 (ง 2120) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ม. 1/1) โรงเร ยนวาป ปท ม อ.วาป ปท ม จ.มหาสารคาม คาส ง ให น กเร ยนเล อกกากบาท (X) คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บ การน าเสนอข อม ลหร อส อการสอนท ม ประส ทธ ภาพและได ร บความน ยม ก นท วโลก รวมไปถ งม ความสะดวกในการใช งานด วยส ญล กษณ ของ เคร

More information

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ 1. ป ม แฟ ม (File) = เป นส วนท ใช เก บคาส งต าง ๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น คาส ง สร าง (New), บ นท ก (Save) เป นต น 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access) = เป นแถบท ใช แสดงคาส งท ใช งาน บ อย ๆ ข นมาให เราสามารถเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า 1. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 2. ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน (Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 00 จ ดประสงค การเร ยนร.. ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 00... บอกความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได... บอกประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Power

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information