โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน"

Transcription

1 ตอนท 1 โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน โดย นายน วรรณ ไชยร ตน โรงเร ยนว ดหนองเป ด อ าเภอย านตาขาว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตร ง เขต 1

2 โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมส าเร จร ปเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช งานเฉพาะทาง ท น ามาต ดต งบน ระบบปฏ บ ต การในคอมพ วเตอร แต ละเคร อง เม อผ ใช ซ อโปรแกรมส าเร จร ปมาใช จะได โปรแกรมส าหร บต ดต งในร ป CD หร อ Floppy Disk พร อม ค ม อการใช เป นเอกสาร หร อจ ดไว ใน ร ปเอกสารอ เล กทรอน กส (E-book) ท บ นท กไว ในร ปเอกสารน าต ดต ว (Portable Document Format-PDF)โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงานท ใช ก นมากส าหร บคร และบ คลากรทางการ ศ กษา ค อ โปรแกรมประมวลค าหร อโปรแกรมพ มพ งาน โปรแกรมพ มพ ตารางค านวณ และ โปรแกรมการน าเสนอในร ปสไลด หร อภาพช ดประกอบการสอน การบรรยาย ซ งจะเป น ประโยชน ในการผล ตเอกสารประกอบการสอน การจ ดท าตารางบ ญช ประเภทต างๆ และการท า สไลด ประกอบการสอนหร อการฝ กอบรม. การใช งานคอมพ วเตอร ระด บพ นฐานในโรงเร ยนส วนมากจะเป นการพ มพ เอกสาร ข อสอบ ป ายน เทศ การเก บข อม ล และการค านวณคะแนนน กเร ยน โปรแกรมส าเร จร ปท เหมาะสมส าหร บการใช งานน ค อ โปรแกรมส าเร จร ปช ด Office เพราะใช งานง าย ม ความสามารถส งและน ยมใช ก นอย างแพร หลาย น าไปประย กต ใช งานในโรงเร ยนได เป น อย างด ในค ม อการศ กษาอบรมน ม เน อหาครอบคล ม 3 โปรแกรม ค อ โปรแกรมการ ประมวลค า (Ms Word) โปรแกรมสร างตารางค านวณ (Ms Excel) โปรแกรมการน าเสนอ (Ms Power Point) แต ส าหร บการฝ กอบรม หล กส ตรน จะให น กเร ยนได ร จ กเฉพาะ โปรแกรม ประมวลผลค า หร อท เราเร ยนว า Microsoft Word เน องจาก เวลา และระยะของการ ฝ กอบรมม อย จ าก ด ซ งหากน กเร ยนสนใจก สามารถศ กษาเพ มเต มได จากแหล งต าง ๆ

3 โปรแกรมการประมวลค า โปรแกรมประมวลค า (Word Processing) เป นโปรแกรมพ มพ ท ท าหน าท เหม อน เคร องพ มพ ด ดแต ม ค ณสมบ ต ด กว า เพ อให ผ ใช สามารถพ มพ แก ไข ส าเนา ยกข อความเพ อ น าไปใช อ กโดยไม ต องพ มพ ใหม ลบ เล อกขนาดและแบบอ กษร และจ ดร ปแบบได เม อ พ มพ แล วสามารถบ นท ก (Save) เพ อเก บไว ในหน วยเก บข อม ลเพ อใช ประโยชน ต อไป โปรแกรมประมวลค าม หลายประเภทท งท ท างานบนระบบ DOS และบนกราฟ ก บนระบบปฏ บ ต การ DOS เท าท ใช ก นในเม องไทย ได แก (1) Duangjan (DJ) ซ งอ ง กราฟ ก (Graphic mode) พ ฒนาข นโดยคนไทยท สหร ฐอเมร กา (2) Wordstar ของอเมร กา (3) โปรแกรม KU ของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (โดย ดร.ย น ภ วรวรรณ) (4) โปรแกรม ราชว ถ RW ของรามาธ บด (5) Word Perfect และ(6) Page Maker ของไมโครซอฟท ส วนท ท างานบนกราฟ กและท างานบน Windows ได แก (1) โปรแกรม CUWriter พ ฒนาโดยจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย (2) Word Perfect ของไมโครซอฟท (3) Page Maker และ (4) Microsoft Word ซ งพ ฒนาโดยบร ษ ทไมโครซอฟท แห งสหร ฐอเมร กา ในหน วยน จะน าเสนอเฉพาะ Microsoft Word เน องจากเป นโปรแกรมประมวลค าท น ยมแพร หลายและม ค ณล กษณะสมบ รณ ท ส ด 1. ไมโครซอฟท เว ร ด โปรแกรม Microsoft Word หร อเร ยกส นๆ ว า เว ร ด เป นโปรแกรมพ มพ หร อสร าง เอกสาร ได แก รายงาน จดหมาย บ นท ก หน งส อ ต ารา ฯลฯ 1.1 ค ณล กษณะเด นของไมโครซอฟท โปรแกรม Microsoft Word เป นท น ยมแพร หลายเน องจากม ค ณล กษณะเด นและ ความสามารถด งน ม ระบบอ ตโนม ต ต างๆ ท ช วยให การท างานสะดวกข น เช น การตรวจค าสะกด การ ตรวจสอบไวยากรณ การใส ข อความอ ตโนม ต เป นต น สามารถใช Word สร างตารางท สล บซ บซ อนได สามารถสร างจดหมายได อย างรวดเร ว โดยสามารถก าหนดให ผ ว เศษ (Wizard) ใน Word สร างแบบฟอร มของจดหมายได หลายร ปแบบตามต องการ ตกแต งเอกสารได ง ายและรวดเร ว เราสามารถตกแต งร ปแบบของเอกสารได ด วย ต วเอง หร อเพ อความสะดวกจะให Word ตกแต งให ก ได สามารถแทรกร ปภาพ กราฟ หร อผ งองค กรลงในเอกสารได เน องจาก Word เป น โปรแกรมท ท างานบนว นโดว ด งน นค ณสมบ ต ต างๆ ของว นโดว จะม อย ใน Word ด วย

4 เช น สามารถย อ ขยายหน าต างได หร อสามารถเร ยกใช ร ปแบบต วอ กษรท ม อย มากมาย ในว นโดว ได ความสามารถในการเช อมต อก บโปรแกรมอ นได ในช ดโปรแกรม Microsoft Office สามารถโอนย ายข อม ลต างๆ ระหว างโปรแกรมได เช น สามารถด งข อม ลใน Excel มาใส ใน Word สามารถทราบข อม ลเก ยวก บ Word ได โดยถามผ ช วยเหล อท ม ช อว า Office Assistance ซ งเป นผ ท คอยตอบค าถามเก ยวก บความหมายและว ธ ใช งาน เราสามารถ ใช งาน Office Assistance ได ตลอดเวลาขณะท ใช งาน Word สร างเอกสารให ใช งานในอ นเทอร เน ตได อย างง ายๆ ต วโปรแกรมม ความเสถ ยรในการใช งานค อนข างส ง หมายเหต ในหน วยน จะเสนอ Microsoft Word 97 เป นแนวทางในการศ กษา 2. การเป ดโปรแกรม MS Word เม อม โปรแกรม Ms Word ต ดต งอย ในเคร องคอมพ วเตอร แล วจ งสามารถเป ดหร อ เร ยกข นมาใช งานได ด งน คล กเล อกเมน Start > Program > Microsoft Word โปรแกรม Ms Word จะ เป ดข นมาใช งาน 3. การสร างเอกสารข นมาใหม

5 ส งแรกท ควรท าก อนสร างเอกสารใหม (New Document) ค อ การสร างเอกสารว าง (blank document) ข นมาใหม เส ยก อน เพ อจะพ มพ ข อความ รายงาน หร อบทความต างๆ ลง ไป ส าหร บการสร างเอกสารใหม น นสามารถท าได ด งน สร าง คล กเมน แฟ ม > คล กเล อกไอคอน เอกสารเปล า คล กป ม ตกลง โปรแกรมจะสร างเอกสาร เปล าๆ ข นมาพร อมส าหร บ พ มพ งาน

6 3.1 พ มพ เน อหาของเอกสาร ข นตอนในการพ มพ ข อความลงในเอกสาร การพ มพ ข อความลงในเอกสารน น จะม หล กการและว ธ การเช นเด ยวก นก บการพ มพ ข อความในโปรแกรม Notepad ด งน คล กเมาส ลงไปในพ นท ท างาน พ มพ ข อความท ต องการ กดป ม <Enter> เม อต องการ ข นบรรท ดใหม กดป ม <tab> เม อต องการย อหน า เม อพ มพ จนถ งขอบ โปรแกรมจะต ดข น บรรท ดใหม 3.2 บ นท กเอกสาร เม อสร างเอกสารเสร จเร ยบร อยด งท ต องการแล ว ควรจะบ นท กเอกสารท สร าง น นลงเป นไฟล เอกสารให เร ยบร อย เพ อจะสามารถน าไปใช งานในภายหล งได คล กเมน แฟ ม > บ นท กแฟ ม เป น (หร อจะเล อกเมน บ นท ก ก ได ส าหร บการบ นท กคร งแรก) คล กเล อกโฟลเดอร ท ต องการ ในช อง บ นท กใน กรอกช อไฟล ท ต องการลงใน ช อง ช อแฟ ม คล กป ม บ นท ก เพ ยงเท าน งานท งหมดจะถ กบ นท กเป น ไฟล เร ยบร อย

7 3.3 เป ดเอกสารเก า การเป ดเอกสารท บ นท กเอาไว ออกมาใช งาน สามารถท าได ด งน คล กเมน แฟ ม > เป ด คล กเล อกโฟลเดอร ท บ นท ก ไฟล เอาไว ในช องมองหาใน คล กเล อกไฟล ท ต องการ คล กป ม เป ด เอกสาร ท ต องการจะถ กเป ดข นมาใช งาน 3.4 การจ ดร ปแบบเอกสาร การก าหนดร ปแบบของต วอ กษร (Font) โปรแกรม Ms Word สามารถเปล ยนร ปแบบของต วอ กษรภายในข อความให สวยงามได ตามต องการ ต วอ กษรท สามารถน ามาใช ได น นม อย ด วยก นหลายร ปแบบ ภาษาคอมพ วเตอร เราเร ยกต วอ กษรว า ฟอนต (Font) Almond ต วหน งส อแบบ Cordia UPC Times New Roman ต วหน งส อแบบ JasmineUPC ต วหน งส อแบบ BrowalliaUPC Bookman Old Style Microsoft Sans Serif ต วหน งส อแบบ AngsanaUPC นอกจากการปร บร ปแบบต วอ กษร (Font) ชน ดต างๆ แล ว สามารถปร บร ปร าง ต วอ กษรท วไปได หลายร ปแบบเช น ขนาดต วอ กษร การก าหนดให เป นต วหนา ก าหนดให เป น ต วเอ ยง ก าหนดให เป นต วท ม ข ดเส นใต เป นต น ส าหร บการก าหนด ร ปแบบต วอ กษรน นสามารถท าได ด งน

8 คล กเมน แก ไข > แถบส ท งหมด ส งเกตว าจะเก ด แถบส ด าบนข อความ ท งหมด คล กในช อง แบบอ กษร แล ว คล กเล อกช อแบบต วอ กษรท ต องการ (แบบต วอ กษรท สามารถใช ภาษาไทย ได ม กจะม ค าว า UPC ต อท าย) คล กในช อง ขนาดอ กษร แล ว เล อกต วเลขขนาดต วอ กษร ให ใหญ ข น หร อเล กลง จากน นคล กบนพ นท ว างๆ หน งคร ง เพ อเป นการยกเล กการ เล อกข อความท งหมด นอกจากการปร บร ปแบบต วอ กษรท งหมดของเอกสารพร อมๆ ก นแล ว เราย งสามารถ เล อกปร บเพ ยงข อความบางส วนเท าน นก ได ด งต วอย างต อไปน จะเป นการปร บให ต วอ กษรหนาข นและม ส แดง แดรกเมาส ปาดข อความท ต องการ แก ไขให ม แถบส ด าเก ดข น

9 คล กป ม ต วหนา B บนแถบ เคร องม อ เพ อส งให ข อความท เล อก เป นต วหนาข น คล กป ม ส แบบอ กษร A บนแถบเคร องม อ แล วคล กเล อกส ท ต องการ สามารถใช ว ธ เด ยวก นน แก ไข ข อความส วนอ นๆ ได ตามต องการ การตกแต งช อเร องให ด โดดเด น ในการตกแต งต วอ กษรหร อข อความน น นอกจากว ธ การท กล าวข างต นแล ว เราย ง สามารถตกแต งข อความเพ มเต มให ด โดดเด นข นได อ กด วย เช น การใส เงาให ต วอ กษร ด ง ข นตอนต อไปน แดรกเมาส ปาดข อความท ต องการ แก ไขให ม แถบส ด าเก ดข น คล กเมน ร ปแบบ > แบบอ กษร

10 คล กเล อกช อแบบต วอ กษรท ต องการ จากช อง แบบอ กษร คล กเล อกล กษณะต วหนา ต วบาง จากในช อง ล กษณะของแบบอ กษร คล กเล อกขนาดจากช อง ขนาด คล กเล อกส ของต วอ กษรจากช อง ส ในกรอบ ล กษณะพ เศษ สามารถ คล กเล อกล กษณะพ เศษแบบต างๆได ด วยการคล กในช องหน าห วข อท ต องการให เป นเคร องหมายถ ก ในระหว างปร บแต งสามารถด ต วอย าง ได จากช อง แสดงต วอย าง ด านล าง คล กป ม ตกลง เพ อย นย น การเปล ยนร ปแบบข อความ ข อความท เล อกจะเปล ยนร ปแบบ ตามต องการ

11 3.4.3 จ ดต าแหน งข อความให อย ก บท เม อพ มพ ข อความลงในเอกสาร โปรแกรมจะจ ดให ข อความท งหมดอย ช ด ไป ทางด านซ ายเสมอ แต เราสามารถจ ดต าแหน งของข อความให ช ดซ าย ช ดขวา หร อวางตรง กลางได ตามต องการในภายหล ง ส าหร บว ธ การจ ดต าแหน งสามารถท าได ด งน คล กเมาส บนข อความท ต องการ จ ดต าแหน ง บนแถบเคร องม อ คล กป ม ก งกลาง ข อความจะถ กจ ดต าแหน งให อย ก งกลางหน ากระดาษท นท

12 ล กษณะการจ ดต าแหน งข อความแบบต างๆ Align Left เป นการจ ดต าแหน ง ข อความให วางช ดไป ทางด านซ ายท งหมด Align Center เป นการจ ดต าแหน ง ข อความให วางเร ยงอย ตรงกลางของท กบรรท ด Align Right เป นการจ ดต าแหน ง ข อความให วางช ดไป ทางด านขวาท งหมด Justify เป นการจ ดต าแหน งข อความท กๆ บรรท ดให ย ดช ดขอบท งด านซ าย และขอบด านขวา โดยจะเพ ม ระยะของช องไฟให มากข น Justify เป นการจ ดต าแหน งข อความท กๆ บรรท ด ให ย ดช ดขอบท งด านซ ายและขอบด าน ขวา โดยจะเพ มระยะของช องไฟ และ ระยะระหว างต วหน งส อให มากข น ท าต วอ กษรข นต นย อหน าให ม ขนาดใหญ ในหน งส อพ มพ หร อน ตยสารหลายๆ ฉบ บ น ยมท จะด งด ดความสนใจของผ อ าน ด วยการก าหนดต วอ กษรท ข นต นย อหน าให ม ขนาดใหญ กว าต วอ กษรอ นๆ ในย อหน าน นๆ สามารถใช โปรแกรม Ms Word สร างต วอ กษรแบบน นได เช นก น ด งต วอย างต อไปน แดรกเมาส ปาดต วอ กษร หร อข อความแรกของย อหน า คล กเมน ร ปแบบ > ต วอ กษรข น ต นขนาดใหญ

13 คล กเล อกต าแหน งของต วอ กษร ข นต นจากช องต วอย างท งสาม คล กในช อง แบบอ กษร เพ อเล อก เปล ยนร ปแบบต วอ กษร กรอกจ านวนบรรท ดท ต องการให ต วอ กษรต วใหญ พาดผ าน คล กป ม ตกลง เพ อย นย น การเปล ยนร ปแบบข อความ ในกรณ ท กดป ม< Tab > เพ อใส ย อหน าเอาไว ควรจะลบ ออกด วย จากน นคล กเมาส ลงไป หน า ต วอ กษรต วใหญ ท สร างข น กดป ม < Backspace> เพ อลบ ย อหน าออก คล กบร เวณพ นท ว างส ขาวเพ อ จบข นตอนการท างาน ก จะได งานท ม อ กษรต วใหญ ตามท ต องการ

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information