TH TH

Size: px
Start display at page:

Download "TH9900027 TH9900027 285"

Transcription

1 TH TH การว ดร งสแกมมาในภาคสนามโดยใช ห วว ดเจอร เมเน ยมความบร ส ทธ ส ง ธ ชช ย ธ [ม ตร นเรศร จ นทนขาว และ ภราต สราภ สสร ภ า ค ว ช าน ว เค ล ย ร เท ค โน โล ย ค ณ ะว ศ ว ก ร รม ศ าส ต ร ช พ าล งก รณ ม ห าว ท ย าล ย โท ร โท รส าร บ ท ค ด ย อ ได ทำการศ กษาและทดสอบเทคน คการว ดร งส แกมมาในด น ณ พ นท จร งเพ อนำไปใช งาน สำหร บการตรวจว ดร งส แกมมาในส งแวดลอม ห วว ดร งส แกมมาท ใชในการว จ ยน,เป นห วว ดร งส เจอรเมเน ยมบร ส ทธ ส งท ม ประส ทธ ภาพส มพ ทธ 10% และได สร างส ตรบนไมโครซอฟตเอ กเซลเพ อ ความสะดวกในการคำนวณต าง ๆ เช น ประส ทธ ภาพส มพ ทธของห วว ดร งส การสร างกราฟปร บเท ยบ การแก คาการตอบสนองของห วว ดร งส ท ม มตาง ๆ การคำนวณโฟ ตอนฟ ล กช ฯลฯ จากใf นได 'ทดลอง ว ดร งส ในภาคสนามในพ นท 5 แห งดวยก น ค อ บร เวณสนามหญาดานหนาจ ฬาลงกรณมหาว ทยาล ย สถานท กอสร างศ นยว จ ยน วเคล ยรท อำเภอองคร กษ จ งหว ดนครนายก อำเภอบานไร จ งหว ดอ ท ยธาน น คมอ ตสาหกรรมมาบตาพ ดและหาดบานเพ จ งหว ดระยอง ความเขมขนของโปแตสเช ยม ย เรเน ยม และทอเร ยมในด นท ว ดได อย ในชวง , และ เบคเคอเรลตอ ก โลกร มตามลำด บ ช งใกลเค ยงก บผลว เดราะหในหองปฏ บ ต การของต วอยางด นท เก บจากพ นท เด ยวก น

2 In Situ Gamma-Ray Measurement Using A High-Purity Germanium Detector Tatchai Sumitra, Nares Chankow and Paratee Sarapassorn Department o f Nuclear T echnology. Faculty o f Engineering, Chulalongkom University A B S T R A C T T echnique for in-situ gam m a-ray m easurem ent have been investigated and tested to be used for environm ental gam m a-ray m onitoring. A portable high-purity germ anium (H PG e) detector with relative efficiency o f 10% was used in this research. All C alculations such as the relative detection efficiency, curve fitting, angular response correction, photon flux and so on were easily perform ed by using the developed form ulas on the M icrosoft Excel. Field gam m a-ray m easurem ents were carried out in 5 areas i.e. the field in front of C hulalongkom U niversity, the new site o f the N uclear R esearch C enter in O ngkarak D istrict of N akom nayok Province, Banrai D istrict o f Utaitani province, R ayong Industrial Estate at M aptaput and B anpae beach of Rayong Province. The radioactivity o f K, บ and Th w ere found to be in the range o f , and B q/kg o f soil respectively w hich were in good agreem ent with those obtained from laboratory analysis of the taken samples.

3 การห าป ร ม าณ น วไค ล ด ก ม ม น ต ร งส ใน ส งแวด ล อ ม เชน ในด น ในน า ใน อ าก าศ และใน พ ช เป น ม าต รก ารห น งใน ก ารต รวจส อ บ ค วาม ผ ด ป ก ต จาก ก ารใช พ ล งงาน น วเค ล ยรแ ล ะร งส ใน ก จก รรม ตาง ๆ น วไค ล ด ก ม ม น ต ร งส ท ม อ ย ใน ป ร ม าณ ต าใน ส งแ วด ล อ ม ท วไป และท เป รอ ะเป อ น จาก ก ารใช พ ล ง งานน วเคล ยรหร อร งส สามารถตรวจว ดไดด วยเคร องว ดร งส ท ม ประส ทธ ภาพ ส ง โดยท วไปการหา ป ร ม าณ น วไค ลดก ม ม น ต ร งส ใน ส งแวด ล อ ม ท ำโด ยเก บ ต วอย างไป ว ด ร งส ใน ห อ งป ฏ บ ต ก ารแ ล วน ำไป เป ร ยบ เท ยบ ก บ ส ารม าต รฐ าน ช งด อ งม ข น ต อ น ใน ก ารเต ร ยม ต วอ ย างแ ล ะว ด ร งส อ ยางน อ ย ] - 2 ช วโมง น อกจากน ช งด องม การส มต วอย างห ลายต วอย างเพ อให ได ผลท เช อถ อได การว ดร งส แกมมาเป นว ธ ท ส ะ ด ว ก เน อ ง จ า ก ร ง ส แ ก ม ม า ม อ ำ น า จ ก า ร ท ะ ล ท ะ ล ว ง ส ง จ งม ข น ต อ น ใน ก าร เต ร ย ม ต ว อ ย าง ไ ม ย ง ย าก น อกจากน การว ดร งส แกมมาสามารถท ำได ในภาคสน าม โดยไมด องเก บต วอยางมาว ดร งส ในห องปฏ บ ต ^ J n ^ ^ 1 ^ ^ _ การ ส ำห ร บ ก ารว ด ร งส แ ก ม ม าจ าก พ น ด น ท ำโด ยใช ห วว ด ร งส โซ เด ยม ไอ โอ ได ด (ท ลเล ยม ) [N al(tl)] หร อห วว ดเจอรมาเน ยมบร ส ทธ ส ง (high-purity germ anium, H PG e) แลวนำไปคำน วณ หาความเช ม ช น ของน วไคลดก มม น ตร งส แต ละชน ดจากความเช มร งส แต ละพล งงาน ว ธ น ม ความไวส งแต จำเป น ต อ ง ม ก าร ป ร บ เท ย บ ห ว ว ด ร ง ส ท เห ม าะ ส ม ป ร ะ ก อ บ ก บ ก าร ค ำน ว ณ แ ก ป ร ะ ส ท ธ ภ าพ ข อ ง ก าร ว ด ร ง ส แกมมา จ งจะให ผลได ถ กด อง ท งน ฒ องจากร งส แกมมาจากน วไคลดก มม น ตร งส ใน ด น มาถ งห วว ค ร งส จาก ค วาม ล ก แ ล ะม ม ต าง ๆ ก น ก ารว จ ยน เป น ก ารพ ฒ น าส ต รค ำน วณ ต าง ๆ บ น ไมโครซ อฟ ต,เอ กเซล (M icrosoft Excel) เพ อความสะดวกในการคำนวณ ความเช มฃ น น วไคลดก มม น ตร งส ในด น จากขอม ลความเขมร งส แกมมา ", ' I ท ได จ าก ส เป ก ต ร ม ร งส แ ก ม ม าใน ภ าค ส น าม แ ล ะได ท ด ส อ บ ผ ลการว ด น วไค ล ด ก ม ม น ต ร งส ใน ภ าค ส น าม เปร ยบ เท ยบ ก บ ผลท ไดจากการส มต วอย างไปว ดร งส ใน ห องป ฏ บ ต การ ว สด อ ปกรณ แสะว ธ ก าร ก ารว จ ยน ใช ห วว ด ร งส แ ก ม ม าช น ด เจอ รม าเน ยม บ ร ส ท ธ ส งท ใช ถ งไน โต รเจน เห ล วข น าด 7 ล ตร ม ป ระส ท ธ ภ าพ ส ม พ ท ธ (relative efficiency) ท พ ล งงาน M ev 10% เค ร อ งว เคราะห แบ บ ห ลายช อง (m ultichannel analyzer, M C A ) ท ใช ค อ C A N B E R R A ร น Series 10 แบ บ กระเป าห ว ซ ง เช อมโยงก บ ไมโครคอมพ วเตอรแบ บ กระเป าห วสำห ร บ เก บ ช อม ลสเป กตร มร งส แกมมา ใน ก ารว ด ร งส แ ก ม ม าใน ภ าค ส น าม ด อ งเล อ ก ส ถาน ท ท ราบ เร ยบ ซ งม ร ศ ม ไม น อ ยก ว า 10 เมตร วางห วว ด ร งส บ น ข าต งให ค าน ห น าข อ งห วว ด ร งส ช ล งด น โค ยให ก งก ล างข อ งห วว ด ร งส อ ย ส ง จากผ วด น 1 เมตร ด งแส ด งใน ร ป ท 2 เน อ งจาก ห วว ด ร งส แ ก ม ม าท ใช ม ป ระส ท ธ ภ าพ ต า จ งใช เวลาใน การน บร งส นาน 6000 ว นาท พ นท ท ท ำการท ดลองว ดร งส แกมมาจากพ นด น แบ งออกเป น 3 กล มต งน

4 ร ปท 1 ร อยละข องค วาม เข ม ร งส แกม ม าพ ล งงาน 662 kev จาก l3?c s ในด น ท ว คได จากห ว ว ดร งส แกมมา ท วางอย ส งจากผ วด น 1 เมตร ท ระยะห างจากห วว ดร งส ต าง ๆ ก น (1) ก. พ น ท ท ค าด วาม ร งส ต า ได เล อ ก ส น าม ด าน ห น าจ ฬ าล งก รณ ม ห าว ท ยาล ยและห าด บ าน เพ อำเภอเม อง จ งห ว ดระยอง ข. พ นท ท จะม การใช สารก มม น ตร งส ในอนาคต ได เล อกสถานท ก อสร างศ นยว จ ย น วเคล ยร ท อำเภ อองคร กษ จ งห ว ดน ค รน ายก ค. พ น ท ท อ าจ ม น ว ไค ล ด ก ม ม น ต ร งส ใน ด น ส งก วาป ก ต ได เล อกอำเภ อ บ าน ไร จ งหว ด อ ท ยธาน ซ งม แ ร ก ม ม น ต ร งส อ ย ป ะป น ก บ แ ร ด บ ก แ ล ะท น ค ม อ ต ส าห ก รรม ม าบ ต าพ ด จ งห ว ดระยอง ซ งผ ว จ ยเคยได ร บ ต วอย างท ร าย ท ม ธาต ก มม น ตร งส ส งกว าป กต ป ระกอบก บม อ ตสาหกรรมสก ดธาต แทน ทาล มจากแร ซ งม ธาต ก มม นตร งส เจ อปน ได ท ำก ารว ด ร งส ใน พ น ท ข างด น แห งละอ ย างน อ ย 2 จ ด เป น เวลา 6000 ว นาท พรอมท ง เก บ ต วอยางด น ป ระมาณ 1-2 ล กบ าศกฟ ต ม าเพ อ ท ำก ารว เค ราะห ใน ห อ งป ฏ บ ต ก าร ด วยว ธ แกมมา ส เป กโตร เมตร (gam m a spectrom etry) ส เป ก ต ร ม ร งส แกมมาท ได จาก ส ถ าน ท ต าง ๆ จะถ กน ำมา ว เค ราะห เพ อห าพ น ท ใต พ ค ท พ ล งงาน ตาง ๆ โด ยใช ช อ ฟ ต แวรช อ G A N A A S ข อ งท บ วงการป รม าณ ระห วางป ระเท ศ (International A tom ic E nergy A gency, IA EA ) จากความ เข ม ร งส ส ท ธ แตละพ ล งงาน สามารถนำไปคำนวณ ห า ความแร งร งส จำเพ าะของน วไคลดก มม น ตร งส ในด น ได จาก <2>

5 ' - n TTs... ๓ เม อ A ค อ ความแรงร งส จำเพ าะของน วไคลดก มม น ตร งส ใน ด น ใน ห น วยพ โคค ร / กร ม (pc i/g) ห รอ ต อเบ ค เค อเรล/ก โลกร ม (becquerel/kilogram : Bq/kg) N ค อ อ ตราน บร งส ส ทธ (ตอว นาท, ร'1) และ บ ค อ อ ตราน บ ร งส แกมมาส ท ธ ตอความแรงร งส ของน วไคลดก มม นตร งส น น ในด น ใน ห น วยจำน วน น บ ร งส /ว น าท (counts per second : cps) ตอ พ โคค ร /กร ม ห ร อ ต อ ฌ ค เค อ เรล/ก โล ก ร ม ซ งหาได,'จาก * - เม อ ^ ค อ อ ตราน บร งส ส ทธ ท พล งงานน น ๆ ตอฟล กชของโฟ ตอน (ในหนวย cps p er photons/crr 2-s) ซ งได จาก ก ารว ด ร งส แ ก ม ม าจาก ต น ก ำเน ด ร งส แกมมามาตรฐานแบบจ ด (point source) ไวท ม ม 0 ระยะห าง 1 เมตร ^ = 471 (100) (3) <p ธ ค อ ป ระส ท ธ ภาพ ใน การว ดร งส แกมมา ค อ ค าปร บ แกป ระส ท ธ ภาพ ของห วว ดร งส ท ม มตาง ๆ ของร งส แกมมาท สลาย ต วจาก น วไคลดก ม ม น ต ร งส ท อ ย ใน ด น เน อ งจาก ร งส แกมมาจาก ด น ม าจาก ท ศทางต าง ๆ ก น ค อ จากตำแหน งความล กและม มต างก น โดยท.(4) ค อ ค ว าม เฃ ม ห ร อ ฟ ล ก ช ข อ งร งส แกมมาท งห ม ด ต อ ต ารางเซ น ต เม ต รต อ ว น าท (photons/ cm -s) ท ห วว ด ร ง^

6 ท งไนโค นจนฌทว ขนาด 7 อ ด1 ห วว ตร งส เจอ รมาฌ ขม!ทช ทธ ส ง ขาต ง พ นส น (ก) ตำแหน งของห วว ดร งส ห วว ดร งส เ y e [ f n m f l j ร 0 / / r ' r 1 i I - S J / / : ; r i t f l / K r I ร-ร0 Ka/pXpz)] r~ sin 9 ( ร = ค วาม เข ม ข น ข องน วไคลคก ม ม น ต ร งส ใน ด น ท ระด บ ล ก Z ใด ๆ ) (ข) พ ก ดทางเรขาคณ ตของน วไคลดก มม นตร งส ในด นและห วว ดร งส รปท 2 ล กษณะการจ ดห วว ดร งส สำหร บการว ดร งส แกมมาจากพ นด น

7 (เ) = H ^-y exp[ - (a/p)(pz)] - exp ( )J.SZ / cos0)-exp(- iah/cos0)-27trsin0-rdrd0 r... (5) ^ = ^ ' ^)/2 ^ /COS0 exp [- { ( a /p )p z+ H sz/cos0)}z] exp(- ^ah/cos0)sin0-rdrd0...(6) ค า ร,1exp [-(a/p) (pz) ] ค อ ความเขมขนของน วไคลดก มม นตร งส ท ร ะ ด บ ล ก Z ชม. a/p ค อ ส วนก ล บ ของ relaxation length หร อค าส มปร ะ ส ทธ การลดลงของ น วไคลดก มม นตร งส ตามความล ก P ค อ ความหนาแน นของด น \idและ ns ค อ ส มประส ทธ การลดทอนร งส แกมมาของอากาศและด นตามลำด บ ในกรณ ท น วไคลดก มม นตร งส เก ดข นตามธรรมชาต ถ อได ว าความเข,,มขนเท าก นท กระด บ ความล กค อ เทาก บ ร,) ( คา a/p = 0 ) จะได d0 ค 0 ฟล กชของร งส แกมมาท มาถ งห วว ดร งส จากม มและความล กต าง ๆ ก น ' จากน วไคลดก มม นตร งส ตามธรรมชาต ในด น โดยท ^ = ^ / / ไ S f + ( exp (-n h /cos0)...(7) d0 2 p ( a / p)cos0 + (แ 5 / p) d R(0) ค อ ประส ทธ ภาพส มพ ทธของห วว ดร งส ท พล งงานหน ง ๆ ซ งเป นฟ งกช น ของม มท ร งส แกมมาตกกระทบห วว ดร งส R(0) เป นสมการซ งได จากการเข ยนกราฟความส มพ นธระหว างจำนวนน บร งส ท ม ม ตาง ๆ (Ne) ตอจำนวนน บร งส ท ม ม 0 (N0) ก บม ม 0 เม อวางด นกำเน ดร งส ห าง 1 เมตร R (0) ข น อย ก บขนาดเส นผ าศ นยกลางของห วว ดร งส (D) ก บความหนา (L) ด งต วอย างในร ปท 3 และ 4 นอก จากน ย งข นอย ก บพล งงานของร งส แกมมาด วย ค า g ค ออ ตราส วนระหว างความเข,,มของโฟตอนท พล งงานหน ง ๆ ต อความแรงร งส จำเพาะของน วไคลดก มม นตร งส ในด น (ในหน วย photons/cm2-s ต อ pci/g หร อ photons/cm2-s ต อ Bq/kg) ต วอยางคา ของน วไคลดก มม นตร งส บางชน ดในด น แสดงไว ในตารางท 1 บ

8 ฉ งไนโฅรเจนเหซว ร ปท 3 แสดงตำแหน งการวางตนกำเน ดร งส มาตรฐาน ในการปร บเท ยบประส ทธ ภาพ ห วว ดร งส แกมมาท ม มตาง ๆ เพ อหา R(0) IUE1ATXVX RESPONSE; N(0)/N( AMSLZ or nrcrdenac; ร ปท 4 ต วอยางกราฟความส มพ นธระหวาง Ne/N0 ก บม ม 0 สำหร บร งส แกมมาพล งงาน 662 kev (1)

9 Y energy <t>/s ( x io 2) <t>/i ( x i o 2) Y energy <t>/s ( x io 2) <t>/i ( x i o 2) Nuclide (kev ) y c m ' s Y cm ร N uclide (kev ) y cm ร y cm ร per pci/g per nr/h per pci/g per )ir/h K Pb ^ บ series Ru Ra A c Pb T l A c Pb B i A c M ixed A c T l T l B i A c A c T l A c T h series A c Tl

10 r R(9) de I ; '2 I * sin0 2 p I (cc/p)cos0 + ( i /p) exp(-^i h /COS0) R(0) d0 ร0 1 ร๒0 Ijp ^(a/p)cos0 + ((is / p) exp (-(iah/cos0) d0.(8) ในทางปฏ บ ต สามารถหาคา - ^ - ไดโดยว ธ คำนวณเช งต วเลข (numerical calculation) โดยแทนค า 0 ต งแต 0, 0.1, 0.2, จนถ ง 90 แล วหาผลรวม ในการว จ ยน ทาการคำนวณ บนไมโครซอฟต เอ กเซล ต งต วอยางในร ปท 5 ซ งม ความสะดวกรวดเร วมาก ข!ธ [ทเ^ ',1 '๒d ร«0ฃฟ Hfieร X. *. * ร ปท 5 ระบบว ดร งส แกมมาขณะว ดร งส ณ สถานท กอสร างศ นยว จ ยน วเคล ยร อำเภอองคร กษ จ งหว ด นครนายก

11 จากผลการว จ ยพบวาการว ดร งส แกมมาในภาคสนามสามารถใหผลการหาความเข มขน ของน วไคลดก มม นตร งส ในด นใกล เค ยงก บผลท ได จากการช มต วอย างด น!ปว ดร งส ไนห 9งปฎ ป ต การ ด งแสดงในคารางท CHANNEL NO. o CO พ o o CO ร c บ ๓ CHANNEL NO

12 ite dfc {inert Fgijfuat x k.pjselal M sizl * JM sl<!j J2i d jm m m 1&1< ๒ ^ j J l J b / $i %1 l;a fa a i ๐ ฟ: M G13 Ji 1 A B I c พ tm:- ๆ, # m m rw". ^ 1 0 (degree) #(radian) d^/dfl R(») (d+118) R(fl) OOOOOE+OO 0 OOOOOE-KJO 04900E-01 00๓ 00 E+00 Energy 1461 kev E E E E-02 ln(energy) = & E, E E-02 fls per cm E E E E.02 lla = 6344E-05 per cm E E E E-02 p gfcc 7 05 ร 72665E E, E E-02 Efficiency = 271E E, & E E & E, E-01 ; 01392E-01 R(*) c«9.05e E E E E-01 cl -7.88E E, E E E,01 c2 4.64E E, E, E E-01 c3 = -1.40E-01 IS E E, E E-01 Hut* * Ni/A E^ E E E-01.. tfsl- im - m E๗ E E E E-01 tuts m torn Ohdป ta E, E^ E E-01 Net Peak Counts = 1580 per 6000 ร E E E E per second E E E E E E E E,01 Activity in Soil a 1: HWft j >1xJyCS3000 / ^ n 111- J Ready :รระ พ.. r.^ ie a w r...r... r p^r ^3i3u»Startj & H P Status Window iasmicrosoft Excel X Microsoft Excel IN SITU GAMMA fie <» 2 iew Jmwl Fsiroal loot* gate Sjfiistow ม%1๗ ^ โ ^ M ฟ / j Ailiit ๗ ๗ lu te ti E-H E-KJ I 54636E E E E E E E E E E E-HD E-HD E E-HD0 m E E+00 พร E-W E E-HD E E E-HD E E-mo E E E-KJ & ADS 905 slsilskcsmoo j Ready!jBifa*Sl»rt Q H P Status Window 77675E E E E E E E E E E E E E E-0I E-01 ร (4*/d0) = *» :[<d4*le) R(6)] E E-HM E E E E E-KJ E E-H E E E E E E, E+03 MCW.-I Djwan [[^M icrosoft Exccl-I...

13 บทว จารณและสรปผล ใน ก ารว จ ยน ใช ห ว ว ด ร งส เจ อ รม าเน ยม บ ร ส ท ธ ส งท ม ป ระส ท ธ ภ าพ ส ม พ ท ธ เพ ยง 10% ท ำให ต อ งใช เวล าว ด ร งส น าน ถ ง 6000 ว นาท หร อ ป ระมาณ 1 ช วโมง 20 นาท ต อ ก ารว ด ร งส 1 คร ง ซ งต าม ป ก ต ถ าม ห วว ด ร งส ท ม ป ระส ท ธ ภ าพ ส ม พ ท ธ 30% จะใช เวล าว ด ร งส เพ ยงป ระม าณ 30 นาท การ ว ดร งส แกมม าใน ภาคสน ามม ความส ะดวกรวดเร ว ท งน ตองม การป ร บ เท ยบ เคร องว เคราะห ร งส อย างถก ' 1,* ' n 1... ",1 ' ใ, ตอง การคำน วณ ตาง ๆ ไดแก ป ระส ท ธ ภ าพ ส ม พ ท ธ ข อ งห วว ด ร งส ก ารค ำน วณ ฟ ล ก ช ข อ งโฟ ต อ น ก ารแ ก ค าก ารต อบ ส น อ งข อ งห วว ด ร งส ท ม ม ต าง ๆ และ การส รางก ราฟ ป ร บ เท ยบ ส าม ารถท ำไต รวด เร วเช น ก น โด ยส รางส ต รส ำเร จท ส รางข น บ น ไม โค รซ อ ฟ ท เอ ก เซ ล จาก ผ ล ก ารว จ ยพ บ ว าให ผ ลใก ล เค ยง ก บผลการว ดร งส แกมมาใน ห องปฏ บ ต การ ก า ร ว ด ร ง ส แ ก ม ม า ใ น ภ า ค ส น า ม น อ ก จ า ก จ ะ ใ ช ว ด ค ว า ม แ ร ง ร ง ส จ ำ เพ า ะ ข อ ง น ว ไ ค ล ด ก มม น ตร งส ตามธรรมชาต ท อย ใน ด น เชนในงาน ว จ ยน ย งสามารถใชในการห าน วไคลดก มม น ตร งส ท เก ด จาก ก จก รรม ข อ งม น ษ ย ท ป น เป อ น ไป ส ส งแ วด ล อ ม ไ ต เชน การต รวจว ดน วไค ล ด ก ม ม น ต ร งส จาก ฝ น ก ม ม น ตร งส (fall out) แ ล ะจาก อ บ ต เห ต ท างร งส โด ยป ร บ เป ล ยน ส ต รค ำน วณ ให เห ม าะส ม ก บ ก ารกระ จายของก มม นตร งส ใน ด น ก ต กรรมประกใศ ผ วจ ยข อขอบ ค ณ Mr. A. M iyagaw a แหง Pow er R eactor and N uclear Fuel D evelopm ent C orporation (PN C ) ป ระเท ศญ ป น ท ไ ด ม าให ค ำแ น ะ น ำข ณ ะ เร ม ท ำก ารว จ ยเร อ งน และ ขอขอบ ค ณ Science and T echnology A gency (STA ) แห งป ระเท ศญ ป น ท ให ท น Mr. M iyagaw a มา รวมท ำว จ ยก บ คณ ะผ ว จ ย ภายใตโครงการแลกเป ล ยน น กว ท ยาศาสตรน วเคล ยรระห วางไท ยก บ ญ ป น เอกสใรอ ใงอ ง 1. K. M iller and p. Shebell. In Situ G am m a-r ay Spectrom etry : A Tutorial fo r E nvironm ental Radiation Scientists. EM L -557, E nvironm ental M easurem ents L aboratory, New Y ork, 1993, 45 pp. 2. E. Sakai, H. T erada and M. K atagiri. In-Situ M easurem ent o f The E nvironm ental G am m a-r ays by Portable G e(l i) D etectors. Japan A tom ic Energy R esearch Institute, JA E R I-M 6498, pp. 3. H. Beck, J. D ec am po and c. G ogolak. In Situ G e(l i) and N al(ti) G am m a-r ay Spectrom etry. Health and Safety Laboratory, H A SL -258, 1972, 75 pp. 4. N CRP. E nvironm ental Radiation M easurem ents. N C R P R eport No. 50, N ational C ouncil on Radiation M easurem ents,w ashington, 1976, 246 pp.

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information