VBA Essential in Microsoft Office Excel

Size: px
Start display at page:

Download "VBA Essential in Microsoft Office Excel"

Transcription

1 VBA Essential in Microsoft Office Excel ในหล กส ตรน ค ณจะได เร มต นเร ยนร พ นฐานของการเข ยนโปรแกรม VBA สาหร บ MS Excel เพ อสร างช ดค าส งอ ตโนม ต ข นมา ใช งานด วยต วของค ณเอง ค ณจะได เร ยนร คาส งต างๆท จาเป นต องทราบสาหร บการเข ยนโปรแกรม เช น การใช คาส ง Loop แบบต างๆ การใช คาส ง IF และการเข ยนโปรแกรมเพ ออ างอ งตาแหน งต างๆใน MS Excel ระยะเวลาในการอบรม : 2 ว น ว ตถ ประสงค ป จจ บ น Microsoft Excel เป นเคร องม อช วยในการพ ฒนาระบบงานท ม ข ดความสามารถ โดยการผนวกเอา ความสามารถท งทางด าน Spreadsheet และด านการพ ฒนาโปรแกรมเข าไว ด วยก น ด งน น Excel จ งม ได เป นแค โปรแกรม Spreadsheet เพ ยงอย างเด ยวแต Excel ย งม ภาษาในการพ ฒนางานท เป น Visual ฝ งอย ใน Spreadsheet ของ Excel ซ ง เร ยกภาษาน ว า VBA (Visual Basic for Applications) เคร องม อท ว าน น บว าเป นภาษาระด บส งท ผ ใช สามารถเข ยน โปรแกรมให เข าถ ง ข อม ลเพ อการว เคราะห ข อม ลและพ ฒนาระบบข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนการปร บเปล ยน ความสามารถเพ อให เหมาะสมก บความต องการได เป นอย างด กล มผ เข าอบรม ผ ท เคยผ านการอบรม หล กส ตร Microsoft Excel 2010(Intermediate & Advanced) มาก อน ไม จาเป นต องเคยเข ยนโปรแกรมมาก อน แต หากม ประสบการณ ใช งาน Excel มาเป นอย างด จะช วยให เร ยนร ได เร วข น ผ ท สนใจต องการสร างหร อพ ฒนาระบบงานเพ อให Excel ม ความสามารถมากย งข น พ นฐานของผ เข าอบรม ผ เข าอบรมต องเป นผ ท ม ความร การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel และผ านการอบรมหล กส ตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate & Advanced) มาก อน ภาคปฏ บ ต ผ เข าอบรมสามารถปฏ บ ต ตามบทเร ยนก บเคร องคอมพ วเตอร ในระหว างการอบรม คอมพ วเตอร 1 เคร อง ต อผ เร ยน 1 ท าน ส งท ผ เข าอบรมจะได ร บ ผ เข าอบรมจะสามารถนาส งท ได เร ยนร ในเร องว ธ การควบค ม Excel เพ อพ ฒนาระบบงานให ม ประส ทธ ภาพ ผ เข าอบรมจะสามารถเข ยนโปรแกรม โดยใช Microsoft Excel โดยใช ร วมก บ Visual Basic for Application (VBA) ได เร วข น ผ เข าอบรมจะสามารถใช VBA ก บ Applications ของ Microsoft ต วอ นๆได

2 รายละเอ ยดหล กส ตรการอบรม การใช งานแมโครในไมโครซอฟท เอ กเซล แมโครค ออะไร ประโยชน ของแมโคร สร างแมโครอย างไร? เคร องม อช วยบ นท กแมโคร (Macro Recorder) ต วอย างการสร างแมโครเบ องต น การบ นท กแมโคร Relative Reference เร ยกใช งานแมโครอย างไร? การสร างป ม (Button) ร นแมโครบนเว ร กซ ต การส งร นแมโครโดยใช ค ย ล ด(Shortcut Key) การสร างป มร นแมโครไว ในท ลบาร การสร างเมน บาร สาหร บร นแมโคร (Menu Bar) จ ดเก บแมโครไว ท ไหน? ลบแมโครอย างไร? แมโครก บภาษาว ชวลเบส ก (Visual Basic) ทาไมต องเข ยนโปรแกรมสร างแมโคร ข อแตกต างระหว าง VBA บนเอ กเซลก บโปรแกรม Visual Basic (VB) ข อควรร ก อนใช งานแมโคร ต วอย างกรณ ศ กษา (Case Study) การใช งานโปรเจ กต VBA ในไมโครซอฟท เอ กเซล โปรเจ กต ใน VBA การต งช อและค าอธ บายของโปรเจ กต การปร บแต งสภาพแวดล อมการใช งาน ออบเจ กต ของไมโครซอฟท เอ กเซล (Microsoft Excel Objects) ออบเจ กต ค ออะไร (Object) ค ณสมบ ต ของออบเจ กต (Property) อ เวนต ของออบเจ กต (Event) ออบเจ กต เบราเซอร (Object) การสร างฟอร ม (User Form) ในโปรเจ กต การร นฟอร ม ต วอย างการสร างฟอร มเบ องต น

3 การสร างโมด ล (Module) ในโปรเจ กต ต วอย างการสร างโมด ลเบ องต น การสร างคลาส (Class) ในโปรเจ กต ต งอย างการสร างคลาสเบ องต น การสร างแมดโครสาหร บร นฟอร ม การสร งส ตรฟ งก ช นไว ใช งานเอง (User Defined Function) การค ดลอกฟอร มและโมด ลระหว างโปรเจ กต การจ ดเก บฟอร มและโมด ลเป นไฟล (Import & Export Files) การป องก นการแก ไขโปรเจ กต (Project Protection) การใช งานคอนโทรลประเภท Active X ร จ กท ลบาร สาหร บช วยสร างฟอร ม Control Toolbox ในเอ กเซล Control Toolbox ใน VBA ความแตกต างระหว างท ลบาร Forms ก บ Control Toolbar ในเอ กเซล Design Mode ก บ Run Mode ต วอย าง การสร างป มเร ยกฟอร มในเอ กเซล การเข ยนโปรแกรมว ชวลเบส กเบ องต น Hello World! ประโยคค าส ง (Statement) ต วแปร (Variable) การก าหนดค าให ต งแปร (Assignment) Option Explicit ค าคงท (Constant) ค าคงท ของว ชวลเบส ก (Visual Basic Constants) ชน ดของข อม ล (Data Type) ต วเลข (Numeric) ข อความ (String) ว นท (Date) บ ลล น (Boolean) ไม ระบ ชน ดข อม ล (Variant) ชน ดข อม ลท สร างข นเอง (Type) ต วแปรออบเจ กต (Object Variable) With End With

4 อาร เรย (Array) การจ ดเก บข อม ลหลายชน ดในอาร เรย Option Base 0 1 น พจน (Expression) ต วดาเน นการ (Operator) ลาด บก อนหล งของต วดาเน นการ (Operator Precedence) คาส งท ใช ในการตรวจสอบเง อนไข (Conditional Statement) lf Then Else Select Case คาส งท ใช ในการวนล ป (Looping Statement) For Next For Each Next Do Loop While Wend โพรซ เยอร (Procedure) ซ บ (Sub) ฟ งก ช น (Function) ฟ งก ช นสาเร จร ป (Build-in Functions) ร เคอร ซ ฟ (Recursive) การร บส งค าผ านพาราม เตอร ขอบเขตของการท างาน Option Private Module คลาส (Class) การสร าง Property และ Method กรณ ศ กษา (Case Study) การเข ยนโปรแกรมจ ดการเว ร กบ คและเว ร กซ ต Hello World! ร จ ก Excel Objects แอปพล เคช นออบเจ กต (Application) คาส งจ ดการเว ร กบ ค (Workbooks) การสร างเว ร กบ คใหม การเป ดใช งานเว ร กบ ค การป ดการใช งานเว ร กบ ค Active Workbook ก บ This Workbook ต างก นอย างไร

5 คาส งจ ดการเว ร กซ ต (Worksheets) การเพ มเว ร กซ ต การลบเว ร กซ ต การก อบป เว ร กซ ต การย ายเว ร กซ ต การซ อนเว ร กซ ต Worksheets ก บ Sheets ต างก นอย างไร ว ธ การเข ยนค าส งอ างถ งเซลล ในเว ร กซ ต Active Cell ก บ This Cell ต างก นอย างไร ออบเจ กต แบบช วงเซลล (Range) คาส งจ ดการแถว (Rows) การแทรกแถว การลบแถว การลบค าในเซลล ท งแถว การก าหนดความกว างของแถว คาส งจ ดการคอล มน (Columns) การแทรกคอล มน การลบคอล มน การลบค าในเซลล ท งคอล มน การก าหนดความกว างของคอล มน คาส งจ ดการก บเซลล (Cells) การใส ค าในเซลล (Value) การใส ส ตรในเซลล (Formula, Formula R1C1) การก าหนดร ปแบบ (Number Format) การก าหนดฟอนต (Font) การจ ดตาแหน ง (Alignment) การต กรอบต เส น (Borders, Border Around) การก าหนดส (Color, Color Index) การลบค าในเซลล (Clear, Clear Contents, Clear Formats) การหาต าแหน งของเซลล (Column, Row, Address) การอ างอ งตาแหน งของเซลล (Offset, Entire Row, Entire Column) ต วอย าง การเข ยนโปรแกรมสร างรายงานเบ องต น การเร ยงข อม ลด วยการเข ยนโปรแกรม (Sort Data)

6 ต ดเทอร โบให โปรแกรมด วย Screen Updating และ Calculation การเข ยนโปรแกรมก บเหต การณ ของออบเจ กต ในเอ กเซล การเข ยนโปรแกรมก บเหต การณ ต างๆ ของคอนโทรลในเว ร กซ ต การจ ดเก บไฟล ของโปรแกรม กรณ ศ กษา (Case Study)

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การใช Microsoft Excel 2003

การใช Microsoft Excel 2003 จ ดท าโดย... กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง เอกสารประกอบการอบรม ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Copyright 2004: Srinakharinwirot University การใช Microsoft Excel 2003 โดย กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง ค าอธ บายหล

More information

27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางคานวน หร อ Spreadsheet ม กใช ในการคานวนทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการคานวน และย ง สามารถสร

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information