Microsoft Excel การเร ยกโปรแกรม. กระดาษค านวณ - Spreadsheet. แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Excel การเร ยกโปรแกรม. กระดาษค านวณ - Spreadsheet. แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ"

Transcription

1 Microsoft Excel กระดาษค านวณ Electronic ด วย Spread sheet Microsoft Excel 2003 แนะน า Microsoft Excel การสร างตาราง การค านวณ การสร างกราฟ 1 2 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ ฐานข อม ล โปรแกรมกระดาษค านวณ หร อ Spreadsheet เป น โปรแกรมช วยในการค านวณ ในล กษณะเป นกระดาษผ น ใหญ ท แบ งเป นแถวแนวต ง และแถวแนวนอน แต ละจ ดท เก ดจากการต ดก นบนกระดาษ ท าการเร ยกว า เซลล ใช ในการ ป อนข อม ลเพ อค านวณ หร อ ประมวลผล กราฟ การเร ยกโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อกรายการ Program 3. คล กท โปรแกรม Microsoft Excel 3 4

2 แถบค าส ง แถบเคร องม อ แถบส ตร แถบสถานะ ล กษณะจอภาพการท างาน แถบช อโปรแกรม ต วช ต าแหน งเซลล กระดาษท าการ ป มควบค ม ต วช ต าแหน ง เมาส คอล มน (Column) 256 คอล มน ก าก บด วย A - IV แถว (Row) ก าก บด วยต วเลข ต วช ต าแหน งเซลล กระดาษท าการ ต วช ต าแหน งเมาส ส วนประกอบ ของกระดาษท าการ 5 6 การป ดโปรแกรม การเล อนต วช ต าแหน งเซลล ว ธ ท 1 ว ธ ท 2 ต วช ต าแหน งเซลล คล กท ป มป ด โปรแกรม (Close) ซ งปรากฏท ม มบน ซ ายของ หน าต างโปรแกรม เล อกเมน File ค าส ง Exit เล อนไปต าแหน ง A1 เล อนท ละหน าจอ เล อนตามท ศคร งละเซลล พ มพ ต าแหน งในช องน แล วคล กป ม OK 7 8

3 การก าหนดช วงข อม ล (RANGE) การก าหนดช วงข อม ล (RANGE) ช วงข อม ลแนวนอน ช วงข อม ลแนวต ง คล กเซลล น เพ อเล อกท งหมด คล กท ต วอ กษร เพ อเล อกท งคอมล มน 1. น าเมาส คล กในเซลล แรก 2. กดป มเมาส ค างไว แล วลากไป ต าแหน งเซลล ส ดท ายของช วง ท ศทางในการลากเมาส คล กท ต วเลข เพ อเล อกท งแถว 9 10 การป อนข อม ล 1. เปล ยนโหมดภาษาในการพ มพ โดยการกดป ม ส งเกตได จากต วแสดงโหมดภาษาบนแถบส งงาน โหมดภาษาไทย โหมดภาษาอ งกฤษ 2. เล อนต วช ต าแหน งเซลล ไปย งเซลล ท ต องการป อนข อม ล 3. กดแป นพ มพ ตามอ กขระท ต องการ เสร จแล วกดป ม ~ การป อนข อม ล ค าไฟ 800 ป อนแบบน ผ ด คร บ ป อนแบบน ถ กต อง ต องให ข อม ล 1 ข อม ล อย ในเซลล 1 เซลล เท าน นน ะคร บ หร อใช ป มล กศร เพ อเล อนต าแหน งไปย งเซลล ถ ดไป 11 12

4 เต มข อม ลอ ตโนม ต การเต มข อม ลอ ตโนม ต หร อ Auto Fill เป นความสามารถพ เศษของ Microsoft Excel ใน การป อนข อม ลท ม กจะใช บ อยๆ และเป นข อม ลท ต องเร ยงล าด บ เช น เด อน, ว น, พ.ศ., ไตรมาสทางการค า, ต วเลข เต มข อม ลอ ตโนม ต ท าไหมต วเลข ถ งไม เพ มเป น 2, 3 ให ละคร บ ป อนข อม ลใน เซลล เร มต น น าเมาส มาช ท จ ดเล กๆ ม มล าง ด านขวาของเซลล ลากเมาส จะปรากฏ ข อม ลเต มอ ตโนม ต 13 การเต มข อม ลอ ตโนม ต ถ าเป นต วเลข ท าได 2 ว ธ คร บ ว ธ ท 1. ถ าไม น าต วเลขไปค านวณ ให ใส เคร องหมาย เข ยวเด ยว ( ) น าหน าต วเลขก อน ว ธ ท 2. พ มพ ต วเลขค าเร มต นในเซลล แรก และพ มพ ต วเลขค าท สองในเซลล ถ ดไป และท าแถบส คล มท งสองเซลล จากน นจ งท า การเต มข อม ล โดยลากเมาส จากจ ด AutoFill 14 ลองป อนด น ะคร บ ต วอย างข อม ล การแก ไขข อม ล 1. เล อนต วช ต าแหน งเซลล ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการแก ไข 2. กดป ม เพ อเข าส โหมดแก ไขข อม ล โหมดแก ไข ส งเกตจากบรรท ดน เล อนเคอร เซอร ด วยป มล กศร ไปย งต าแหน งท ต องการแก ไข 3. แก ไขข อม ลท ต องการ เสร จแล วกดป ม 15 16

5 การลบข อม ล 1. เล อนต วช ต าแหน งเซลล ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการลบ 2. กดป ม เพ อลบข อม ล หากต องการลบพร อมๆ ก นหลายเซลล ให ท าการเล อกเซลล หร อก าหนดช วงข อม ลก อน ม แถบส คล มล กษณะน ถ ากดป ม จะหายไปหมดน ะคร บ บร หารแฟ มข อม ล (File) เป ดไฟล ใหม เป ดไฟล เอกสารเด ม ป ดไฟล เอกสาร จ ดเก บไฟล เอกสาร จ ดเก บไฟล เอกสาร เป นช อใหม เผลอไปแล วก กด เพ อเร ยกค นได คร บ 17 เร ยกใช ไฟล ท เคยเป ดด แล ว 18 การจ ดแต งข อม ล 1. เล อนต วช ต าแหน งเซลล ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการจ ดแต ง ป มเคร องม อในการจ ดแต งข อม ล เคร องม อจ ดการแบบอ กษร 2. หากต องการจ ดแต งข อม ลความพร อมๆ ก นหลายเซลล ให ท าการเล อกเซลล หร อก าหนดช วงข อม ลก อน เล อกเมน ค าส ง Format, Cells แบบอ กษร (ฟอนต ) ขนาดอ กษร (ไซต ) ล กษณะต วอ กษร: ต วหนา ต วเอ ยง ต วข ดเส นใต หร อ คล กเมาส บนป มควบค มร ปแบบอ กษร จาก Formatting Toolbar เคร องม อจ ดการพารากราฟ ช ดซ าย ช ดขวา ซ าย-ขวาเฉล ยค า ก งกลาง ซ าย-ขวา ก งกลางกล มเซลล 19 20

6 ป มเคร องม อในการจ ดแต งข อม ล เคร องม อจ ดการข อม ลแบบต วเลข ใส ส ญล กษณ การเง น แปลงต วเลขในร ป % ใส เคร องหมาย, และทศน ยม 2 หล ก การจ ดแต งต วเลข, ว นท, เวลา กล มของร ปแบบ ต วอย าง จ านวนจ ดทศน ยม เพ มจ านวนทศน ยม ลดจ านวนทศน ยม ร ปแบบของต วเลข ในกรณ ท เป นค าลบ การจ ดแต งต าแหน งข อม ลในเซลล ต าแหน งการจ ดวางข อม ลในแนวนอน - ซ าย/กลาง/ขวา ต าแหน งการจ ดวางข อม ลในแนวต ง - บน/กลาง/ล าง ท ศของการวางข อม ล แบบนอน หร อ แบบเฉ ยง หร อ แบบต ง 23 Font แบบอ กษร Font style ล กษณะของอ กษร Size ขนาดของอ กษร Underline ล กษณะของใส เส นใต Color ส ของอ กษร Effects ล กษณะพ เศษ เช นต วอ กษร ข ดท บ, ต วยก, ต วห อย การจ ดแต งแบบอ กษร 24

7 กรอบ ล กษณะกรอบส าเร จร ป เล อกล กษณะของเส นกรอบ ลบกรอบ, เต มรอบนอก, เต มระหว างเซลล เล อกการเต มเส นกรอบ คล กเล อกล กษณะและส ของเส น จากน นจ งคล กในร ป ตรงต าแหน ง ท จะให ปรากฏเป นกรอบ คล กซ า เพ อยกเล กการเต มกรอบได การยกเล กร ปแบบท จ ดแต ง ต วหน งส อส แดง ต วเลขม คอมม า และ จ ดทศน ยม เอาออกย งไงด น ะ! ไม ยากเลยคร บ! สร างแถบส เพ อเล อกช วงข อม ล ก อนน ะคร บแล วเล อกเมน ค าส ง Edit, Clear, Formats ส ของเส นกรอบ ขยาย-ลดความกว างของคอล มน /แถว 1. น าเมาส ไปช ท เส นค นระหว างคอล มน /แถว (ในบรรท ดส เทา) จะปรากฏเมาส เป นร ป ล กศรสองท ศ 2. กดป มของเมาส ค างไว แล วลากเมาส โดย ด งเมาส ออก จะเป นการขยายออก ด งเมาส เข า จะเป นการลดความกว าง ด บเบ ลคล กได คร บ ลองด ส คร บ แทรกแถว/คอล มน 1. น าเมาส คล กท ต วเลขของแถว หร อต วอ กษรคอล มน ท ต องการแทรก 2. น าเมาส ช ในแถบส แล ว กดป มขวาของเมาส เพ อ เป ดเมน ล ด จากน นเล อกค าส ง Insert แทรกหลายๆ แถว หลายๆคอล มน ก ระบายด าก อนน ะคร บ 27 28

8 ลบแถว/คอล มน 1. น าเมาส คล กท ต วเลขของแถว หร อต วอ กษรคอล มน ท ต องการลบ 2. น าเมาส ช ในแถบส แล วกดป ม ขวาของเมาส เพ อเป ดเมน ล ด จากน นเล อกค าส ง Delete จ ดแต งด วยร ปภาพ 1. คล กเมาส ต าแหน งท จะวางร ปภาพ 2. เล อกเมน ค าส ง Insert, Picture, Clip Art... ลบหลายๆ แถว หลายๆคอล มน ก ระบายด าก อนน ะคร บ จ ดแต งด วยร ปภาพ 3. คล กเล อกภาพท ต องการ 4. คล กป ม Insert เล อกร ปภาพ คล กท ภาพเพ อเล อก จะปรากฏ จ ดเล กๆ รอบภาพ ท เร ยกว า Handle คล กท พ นท นอกภาพ เพ อยกเล ก การเล อกจ ด Handle จะหายไป 31 32

9 ย อ-ขยายร ปภาพ ย ายต าแหน งร ปภาพ 1. คล กเล อกภาพท ต องการ 2. น าเมาส ไปช บนภาพ เมาส จะม ร ปร างเป นล กศรส ท ศ จ ดเร มต นอย ม ม บนซ าย ลากเฉ ยงลงเข าหา ต ว เป นการย อ จ ดเร มต นอย ม ม บนซ าย ลากเฉ ยงออกจาก ต ว เป นการขยาย กดป มซ ายของเมาส ค าง ไว แล วลากเมาส ภาพ จะถ กย าย ต าแหน ง ปล อยเมาส เม อได ต าแหน งท ต องการ 34 ตกแต งด วยภาพวาด (Drawing) 1. เป ดแถบเคร องม อ Drawing จาก เมน ค าส ง View, Toolbars, Drawing วาดส เหล ยม 1. คล กท ป มเคร องม อวาดส เหล ยม (Rectangle) 2. เมาส จะม ร ปร างเป น กากบาท 3. น าเมาส ไปช จ ดเร มต นของภาพ 2. คล กเล อกเคร องม อวาดภาพ 3. สร างภาพด วยเคร องม อท เล อก 4. กดป มซ ายของเมาส ค างไว ลากลงเป นแนวเฉ ยง เม อได ขนาดส เหล ยมท ต องการ จ งปล อยเมาส 35 36

10 วาดวงกลม/วงร 1. คล กท ป มเคร องม อวาดวงกลม/วงร (Oval) 2. เมาส จะม ร ปร างเป น กากบาท 3. น าเมาส ไปช จ ดเร มต นของภาพ วาดเส น/ล กศร 1. คล กท ป มเคร องม อวาดเส น/ล กศร 2. เมาส จะม ร ปร างเป น กากบาท 3. น าเมาส ไปช จ ดเร มต น น ไง ล กศร 4. กดป มซ ายของเมาส ค างไว ลากลงเป นแนวเฉ ยง เม อได วงกลม/วงร ขนาดท ต องการ จ งปล อยเมาส 4. กดป มซ ายของเมาส ค างไว ลากเมาส ให ได ท ศ และขนาดท ต องการจ งปล อยเมาส คล กท ป มเคร องม อวาดร ปทรงอ นๆ 2. ปรากฏรายการย อย วาดร ปทรงอ นๆ วาดกรอบข อความ 1. คล กท ป มเคร องม อกรอบข อความ 2. เมาส ม ร ปร างเป นกากบาท น าเมาส ไปช ท จ ดเร มต น 3. คล กเล อกร ปทรงท ต องการ 3. กดป มซ ายของเมาส ค างไว ลากเมาส ให ได ท ศ และขนาดท ต องการจ งปล อยเมาส 4. น าเมาส ไปช ท จ ดเร มต น กดป มซ ายของ เมาส ค างไว ลากเมาส ให ได ท ศ และขนาด ท ต องการจ งปล อยเมาส ปรากฏเคอร เซอร กระพร บอย ข างในกรอบ สามารถพ มพ ข อความท ต องการได และปร บแต ง เหม อนการพ มพ ปกต ท วไป 40

11 อ กษรศ ลป 1. คล กป มเคร องม อสร างอ กษรศ ลป 2. ปรากฏกรอบเล อกร ปแบบอ กษรศ ลป 3. คล กเล อก ร ปแบบ ท ต องการ แล ว กดป ม OK อ กษรศ ลป 4. ปรากฏกรอบพ มพ งาน 5. พ มพ ข อความท ต องการ ในช องน 6. เล อกแบบอ กษร, ขนาด, ต วหนา, ต วเอ ยงตาม ต องการ เสร จแล ว กดป ม OK เล อกว ตถ ภาพวาด คล กท ภาพเพ อเล อก จะปรากฏ จ ดเล กๆ รอบภาพ ท เร ยกว า Handle เล อกว ตถ ภาพวาด (หลายว ตถ - ว ธ ท 1) 1. คล กท ว ตถ ช นแรก 2. กดป ม ค างไว แล วน าเมาส ไปคล กท ว ตถ ช นถ ดไปจนครบท กช นท ต องการ คล กท พ นท นอกภาพ เพ อ ยกเล กการเล อกจ ด Handle จะหายไป คล กเมาส + คล กเมาส + คล กเมาส + คล กเมาส 43 44

12 เล อกว ตถ ภาพวาด (หลายว ตถ - ว ธ ท 2) 1. คล กป มเคร องม อเล อกว ตถ ย อ-ขยายว ตถ 1. คล กเล อกว ตถ ช นท ต องการ 2. เมาส จะเปล ยนร ปร างเป นล กศรเฉ ยงซ าย 3. น าเมาส มาช ท ม มบนด านซ ายของ ว ตถ ซ ายส ด กดป มเมาส ค างไว แล วลากเมาส เฉ ยงลงไปม มล าง ด านขวา จะปรากฏกรอบ ส เหล ยมเส นประ เม อกรอบคล ม ว ตถ ท กอ น จ งปล อยเมาส จ ดเร มต น น าเมาส ไปช ท จ ด Handle เมาส จะม ร ปร างเป น ล กศรเฉ ยง 3. กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส เพ อย อ/ขยาย 46 ย ายต าแหน งว ตถ 1. คล กเล อกว ตถ ท ต องการ 2. น าเมาส ไปช บนว ตถ เมาส จะม ร ปร างเป นล กศรส ท ศ 3. กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส ว ตถ จะถ กย าย ต าแหน ง ปล อยเมาส เม อได ต าแหน งท ต องการ 47 หม นว ตถ 1. คล กเล อกว ตถ ท ต องการ 2. น าเมาส ไปคล กท ป มเคร องม อหม นว ตถ อ สระ 3. เมาส ม ร ปร างเป น น าเมาส ไปช ท Handle ของว ตถ 4. กดป มซ ายเมาส ค างไว แล วหม นอ สระ 48

13 จ ดแต งว ตถ จ ดแต งว ตถ 1. คล กเล อกว ตถ ท ต องการ 2. คล กเล อกป มจ ดแต งว ตถ แล วเล อกค าท ต องการ ลงส เส น/เส นขอบ ล กษณะเส น ล กษณะล กศร ล กษณะ 3D ลงส พ น ลงส อ กษร ล กษณะเส นประ ล กษณะเงา 49 ต วเล อกส พ น ต วเล อกส เส น ต วเล อก ล กษณะ ล กศร ต วเล อกล กษณะ ทรง 3 ม ต ควรจ ดเก บงานไว ในไฟล ให เร ยบร อยก อน (Save) 2. เล อกเมน ค าส ง File, Print ปรากฏกรอบ ส งพ มพ ด งน 3. เล อกหน าท จะพ มพ - พ มพ ท งหมด - พ มพ หน าป จจ บ น - พ มพ หน าท ระบ 4. กดป ม OK ส งพ มพ งาน Tips (หน งร อยบาทถ วน ) =LEFT("( ",1)&BAHTTEXT(A1) & " )" การรวมข อความหลาย ๆ Cell เข า ด วยก น =a3 & &a5 a3 Suan, a5 Dusit 51 52

14 แสดงหร อซ อนส ตรใน Excel กดป ม CTRL+` หร อ คล ก Tools Options คล กท แท บ View คล กหน า Formulas คล กป ม Ok การปร บความกว างของคอล มน และความส งของแถว ให ลากเมาส ท รอยต อระหว าง คอล มน หร อแถว ถ าต องการปร บพร อมก นให เล อกท งหมด ก อน ถ าต องการปร บให ความกว างของคอล มน เท าก บข อความท ยาวท ส ดในคอล มน น น ให Double Click ท รอยต อระหว างคอล มน การค ดลอกข อม ลลงใน Cell ด านล างท ต ดก น พ มพ ข อม ล คล กท แถวถ ดไป กดป ม Shift+Ctrl+ (เคร องหมายค าพ ดค ) ถ าค ดลอกเฉพาะส ตรให กดป ม Ctrl+ ถ าต องการค ดลอกเฉพาะร ปแบบใช ไอคอน การซ อนและแสดงข อม ล Click ท เมน Format เล อก Row หร อ Column เล อก Hide ( ซ อน) หร อ Unhide (ยกเล กการ ซ อน ) ** ถ าม หลาย ๆ Row หร อ Column ให กด Ctrl ร วมก บการ Click 55 56

15 การเร ยกใช format cell อย างรวดเร ว CTRL+1 การเปล ยน background ในแผ นงาน คล ก Format sheet คล ก background เล อกร ปภาพท ต องการ การย ายไป Workbooks หร อ Worksheets อ น ย ายระหว าง workbooks ท เป ดอย กด CTRL+TAB ย ายไป sheet ถ ดไปใน workbook กด CTRL+PAGE DOWN ย ายไป sheet ก อนหน าใน workbook กด CTRL+PAGE UP สร างการค านวณด วย Paste Special พ มพ ค าท ต องการใน cell ว าง เช น -1. เล อก cell คล ก Edit คล ก Copy เล อก cells ท เก บค าต องการเปล ยน คล กเมน Edit คล ก Paste Special. ใต Paste คล ก Values และใต Operation คล ก Multiply. คล ก OK 59 การแทรกส ญล กษณ พ เศษ คล ก cell ท ต องการแทรก คล ก Start Program Accessories เล อก System tools คล ก Character Map เล อกส ญล กษณ ท ต องการ คล กป ม copy ป ดหน าต าง แล วคล ก cell ท ท าการ แทรก แล วเปล ยน font ให ตรงก บ font ท เล อกใน Character Map คล กขวา เล อก paste 60

16 การป อนต วเลขเศษส วน เพ อหล กเล ยงการป อนเศษส วนเป นว นท พ มพ 1/2 จะได 1-ก.พ. การปร บความกว างของคอล มน เล อกคอล มน ท ต องการปร บความกว าง จากรายการค าส ง Format เล อกค าส ง Column เล อก Width พ มพ 0 1/2 จะได 1/2 (ในแถบส ตรจะได 0.5 ) 61 ใส ค าต วเลขความกว างของคอล มน คล กป ม OK 62 การปร บความส งของแถว Inserting and Deleting Cells เล อกแถวท ต องการปร บความส ง จากรายการค าส ง Format เล อกค าส ง Row เล อก Height ใส ค าต วเลขความส งของแถว คล กป ม Ok 63 การแทรก Rows การแทรก Columns การแทรก Cells หร อช วงของ Cells Cells command Deleting Columns and Rows Delete command #REF! 64

17 การแทรกและลบ cells, rows และ columns การค านวณว นท หร อจ านวนว น พ มพ ข อม ล ด งร ป พ มพ =today( ) ท a1 6/5/2003 ท a2 พ มพ =a1-a2 ท a3 คล กขวาท a3 เล อก Format Cells คล กแท บ Number คล กท General คล กป ม Ok การค ดลอกข อม ลในแนวคอล มน <-> แนวแถว พ มพ ข อม ลในแนวคอล มน หร อแนวแถว เช น สร างแถบท บ คล ก copy เพ อค ดลอก คล กเมาส ขวาเล อก Paste Special คล ก Transpose คล กป ม OK 67 การแทรกข อค ดเห นลงใน Cell ( Comment ) คล ก Cell ท ต องการ คล กเมาส ขวา เล อก Insert Comment พ มพ ข อค ดเห น การแก ไขหร อการลบ ให คล กเมาส ขวาท Cell แล วเล อก Edit Comment หร อ Delete Comment 68

18 Comments คล กเมาส ขวาบน cell แล วเล อก Insert comment ผ ใช อาจจะแก ไขหร อลบ comment โดยคล กเมาส ขวา บน cell และเล อก Edit comment หร อ Delete comment Y 790, , ,448 Y 1,934,349 1,793, ,587 Tanya Goette: Y 2,103,049 2,001, ,610 This store looks N 1,785,323 1,593, ,065 really great! การค านวณใน Excel ท าได โดย 1. พ มพ ส ตรเพ อหาผลล พธ ท ต องการ 2. ใช Icon บน Toolbar 3. ใช Function Wizard ช วยในการ ค านวณ 69 เคร องหมายท ใช ในการค านวณ เคร องหมายท ใช ในการค านวณ ล าด บการค านวณใน Excel 1. : เคร องหมาย Colon ใช ก าหนดช วง Cell 2. % เปอร เซนต ค ดเท ยบจาก ^ ยกก าล ง 4. * (ค ณ) หร อ / (หาร) 5. + (บวก) หร อ -(ลบ) ถ าล าด บของเคร องหมายม ความส าค ญ เท าก น เช น ค ณก บหาร หร อ บวกก บลบ ให ท าการค านวณจากซ ายไปขวา

19 การหาผลรวม ท าได โดย 1. พ มพ ส ตรในช อง Cell เช น =A1+A2 2. ใช Icon AutoSum บน Toolbar 3. ใช Function SUM ช วยในการ ค านวณ ในการค านวณท ซ บซ อนหร อม รายละเอ ยด มากข น สามารถใช Function ของ Excel เข ามาช วยในกรค านวณได ถ าผ ใช ทราบ Function ท ต องการใช งานก สามารถ พ มพ ส ตรในช อง Cell ได แต หากไม ทราบ Function Wizard จะรวบรวม Function ต างๆ และให ผ ใช ได ม การท าตามข นตอนท ละละข นตอน การใช Function Wizard ในการค านวณ 1. คล กในช อง Cell ท ต องการแสดงผลล พธ 2. คล ก Icon - Function Wizard (ต วว เศษฟ งก ช น) 3. คล กเล อกประเภทฟ งก ช น และช อฟ งก ช น ท ต องการเร ยกใช 4. คล กป ม Next เพ อท างาน ต อไป 5. ลากเมาส ให คล ม Cell ข อม ลท จะน ามา ค านวณ (เพ อก าหนดช วงของข อม ล) จะปรากฏช วง Cell ให โดยอ ตโนม ต 6. คล กป ม Finish (เสร จ)

20 ฟ งก ช นท น าสนใจ SUM หาผลรวมในช วงท ก าหนด เช น = SUM(B2:B15) SUMIF หาผลรวมอย างม เง อนไข ในช วงท ก าหนด เช น = SUMIF(A1:A10, > 160,000,B1:B10) ฟ งก ช นท น าสนใจ MAX หาค ามากท ส ดในช วงท ก าหนด เช น =MAX(D2:D10) MIN หาค าน อยท ส ดในช วงท ก าหนด เช น =MIN(C5:C22) ฟ งก ช นท น าสนใจ AVERAGE หาค าเฉล ยในช วงท ก าหนด เช น =AVERAGE(B3:B12) BAHTTEXT แปลงค าต วเลขเป น ต วหน งส อ เช น = BAHTTEXT(B3) ฟ งก ช นท น าสนใจ COUNT น บจ านวน Cell ในช วง ท ก าหนด เช น =COUNT(F5:F20) COUNTIF น บจ านวนอย างม เง อนไข = COUNTIF(ช วง Cell, เง อนไข) เช น = COUNTIF(B3:B12, A )

21 ฟ งก ช นท น าสนใจ IF ใช ในการสร างเง อนไขเพ อให ได ผลล พธ ตามต องการ =IF(เง อนไข, ผลถ าเป นจร ง, ผลถ าไม จร ง) เช น = IF(A5 > 50, ผ าน, ไม ผ าน ) = IF(C8 = 100, TRUE, FALSE ) Conditional Functions Conditional functions ช วยให software แสดงการตรวจสอบเง อนไขและ ประเม นผลเง อนไขในแผ นงานได ข นก บ เง อนไขว าให ค าความจร งเป น true หร อ false แล วน าผลจากเง อนไขเก บใน cell ด งกล าว =IF เป นฟ งก ช นเก ยวก บเง อนไขท ส าค ญ มากต วหน ง 82 If Logical Operators =IF(เง อนไข, ท างานเม อเง อนไขเป นจร ง, ท างาน เม อเง อนไขเป นเท จ ) เช น =if(a1>500, แพง, ถ ก ) =if(a5>a3,a5+100,a5-100) =if(a1>b1, a1 มากกว า b1,if(b1>a1, b1 มากกว า a1, เท าก น )) 83 เคร องหมายในการเปร ยบเท ยบเง อนไข = Equal < Less than > Greater than <= Less than or Equal to >= Greater than or Equal to <> Not Equal 84

22 Logical Functions And(logic1, logic2) ให ค า true ถ าเง อนไขท ง สองต วเป น true Or(logic1, logic2) ให ค า true ถ าเง อนไขต วใด ต วหน งเป น true Not(logic) ให ค า true ถ าเง อนไขเป น false True() ให ค าเป นจร งเสมอ False() ให ค าเป นเท จเสมอ 85 Examples =IF(A5>20, B5, 0) ถ าค าใน cell A5 >20 จะน าค าใน cell B5 มาแสดง ถ าไม จร งให แสดงค า 0 =IF(AND(B11<>0,G11=1),10,0) ถ าค าใน cell B11 ไม เท าก บศ นย และค าใน cell G11 เท าก บ 1 ให แสดงค า 10 ถ าตรงก นข ามให แสดง 0 =IF(OR(E13= Profit,F15>=G15), Surplus, Deficit ) ถ า ใน cell E13 เก บค าว า Profit หร อข อม ลใน cell F15 มากกว าหร อเท าก บข อม ลใน cell G15 ให แสดง ค าว า Surplus ถ าตรงก นข ามให แสดงค าว า Deficit 86 Absolute & Relative Addressing การป อนส ตรท อ างถ ง Absolute Cell การป อนส ตรท อ างถ ง Relative Cell การป อนส ตรท อ างถ งแบบผสม การอ างอ งข ามแผ นงาน การอ างอ ง cell (เช น A3) จากแผ นงานช อ "SHEET1 ท าได ด งน "SHEET1!A3" A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 A1 B1 C1 A2 SHEET1!A3 C2 A3 B3 C3 A4 B4 C4 87 คล กค ดลอกท Cell ในแผ นงานท ต องการอ างอ ง คล กท แผ นงานอ น คล กเมาส ขวา คล ก Paste Special คล กป ม Paste Link 88

23 RELATIVE REFERENCING ABSOLUTE REFERENCING ใช column และ row ถ าต องการค ดลอกส ตร "=B2" ไปอ ก cell ด านขวาจะได ผลล พธ บน cell "=C2 ถ าค ดลอกลงด านล างจะได cell "=B3" =B1 =A2 =B2 =C2 =B =$B2 ใส "$" ใน column หร อ row หร อท งสองเพ ออ างถ ง column หร อ row ของต าแหน งเร มต นของ cell =$B1 =$B2 =$B2 =$B3 =$B$2 =$B$2 =$B$2 =$B$2 =$B$2 =A$2 =B$2 =B$2 =C$2 =B$ ต วอย าง Absolute Addressing Entering Functions การป อนฟ งก ช น keyboard หร อ mouse (=) Edit Formula box และ Functions box ป ม Paste Functions บนแถบเคร องม อ มาตรฐาน PMT(rate, number of payments, -loan amount) FV(rate, number of payments, -payment made) 91 92

24 Function Wizard ฟ งก ช น wizard ช วยให การด งค าและการป อนค าฟ งก ช นท า ได ง ายข น คล ก Insert/Function จากเมน หร อ เล อกไอคอน fx บน แถบเคร องม อมาตรฐาน การป อนฟ งก ช นคร งแรกต องใส parameters ก อนเสมอ โดย Excel จะให ใส ในแต ละข นตอนท ต อเน องก น ผ ใช สามารถป อน functions ซ อน functions ได Excel สามารถเร ยกใช ฟ งก ช นท ซ อนก นได 7 ระด บ Date Functions =Date จะท าการเปล ยน date ให อย ร ปของว นท แบบต วเลข =DATE(ต วเลขป, ต วเลขเด อน, ต วเลขว น) Password Protection File level ใช ผ านค าส ง Save As เม อ ต องการบ นท กไฟล Workbook level ไม ให สามารถแก ไขสม ด งานได Worksheet level ไม ให แก ไขแผ นงานได ** Workbook & Worksheet level สามารถ จ ดการผ านเมน Tools ในส วนเมน ย อย Protection 95 การป องก นในระด บแฟ มข อม ล คล กท File Save As คล กท Tools คล กท General Options ป อนรห สผ านเพ อเป ดหร อแก ไขแฟ ม คล กป ม Ok ** การป อนจะต องท าสองคร งเพ อย นย น ความถ กต อง 96

25 ป องก น cell โดยใช Data Validation เล อก cell ท ต องการป องก น คล กเมน Data Validation และคล ก Settings ก าหนดเง อนไขด งน : ในกล องล กศร ให เล อก Text Length ในกล อง Data คล ก between ในกล อง Minimum พ มพ และในกล อง Maximum พ มพ คล ก Error Alert คล ก Show error alert after invalid data is entered ในกล อง Style คล กStop ถ าต องการให ห วเร องปรากฏท title bar ของข อความ ให พ มพ ข อความในกล อง Title ถ าไม ใส จะปรากฏค าว า Microsoft Excel ถ าต องการแสดงข อความในกล องข อความให พ มพ ใน การสร างเอกสารใหม จากร ปแบบต วอย าง (Template) ค าส ง แฟ ม เล อกค าส ง สร าง เล อก Spreadsheet Solutions เล อกร ปแบบต วอย างของเอกสาร คล กป ม ตกลง พ มพ ข อความแทนท ร ปแบบตามต องการ กล อง Error message ความยาวไม เก น 225 ต วอ กษร การเร ยงล าด บ Highlight ข อม ลท ต องการจะเร ยงล าด บ รวมส วนห วด วย คล กท Data Sort การเร ยงล าด บข อม ล การเร ยงล าด บ records ตามช อ field ท แตกต างก นสามารถเร ยงล าด บได ส งส ด 3 field ในเวลาเด ยวก น (primary, secondary and tertiary sort keys). 99 ก อนท จะท าการ sort ควรจะท าการ save แผ นงาน ก อนเสมอ เพ อป องก นการเล อกท ผ ดพลาดซ งอาจม ผลต อการเร ยงล าด บของ ข อม ลท ไม ถ กต อง 100

26 HOW TO SORT 1. ถ าเร ยงล าด บ field เด ยว : icon sort Step 2: เล อกท ศทาง Step 1: คล ก field Multiple Fields (Command Sort) 1. เล อก RANGE ของ DATA เพ อท าการ SORTED (โดยปกต แถวท ถ กเล อกจะรวมท งส วนห วด วย ). 2. เล อก DATA/SORT จากMENU แล ว เล อกส วนห ว ของช อโดยการเล อกจากกล อง DROP DOWN ส าหร บ แต ละ key ท ต องการ 3. เล อก ท ศทาง (ASCENDING/DESCENDING) 4. ถ า EXCLUDES A HEADER ถ กเล อก ส วนห วของ แถวจะไม ถ กเร ยงล าด บพร อม Record 5. คล กป ม OK เพ อเร ม SORT Step 2: คล กท Data Step 3: คล กท Sort Step 4: คล ก Drop down Step 6: เล อกท ศทาง Step 5: เล อก field แรก Step 7: ท าซ า 4,5,6 ถ าม fields ท สองและสาม Step 8: คล ก OK การสร างแผนภ ม (Chart) 1. การสร างแผนภ ม แบบฝ งต ดโดยใช Chart Wizard (ต วว เศษแผนภ ม ) 2. การสร างแผนภ ม แบบเอกสารโดยใช ค าส ง Insert Chart Step 1: เล อกข อม ล 103

27 ชน ดของแผนภ ม และการใช งาน Area แสดงขนาดของการเปล ยนแปลงช วงเวลา Bar แสดงการเปร ยบเท ยบระหว างค าของข อม ลท เป น อ สระจากก น Bubble แสดงความส มพ นธ ระหว างกล มของข อม ล Column แสดงการเปร ยบเท ยบระหว างค าของข อม ลท เป นอ สระจากก น Cone แสดงและเปร ยบเท ยบข อม ลด วยแต ละ cone Cylinder แสดงและเปร ยบเท ยบข อม ลด วยแต ละ cylinder Doughnut แสดงการกระจายของแต ละส วนไปย ง ท งหมด ณ ขอบนอก 105 ชน ดของแผนภ ม และการใช งาน (ต อ) Line แสดงแนวโน มช วงเวลาของล าด บของค าข อม ล Pie แสดงความส มพ นธ แต ละส วนของท งหมด Pyramid แสดงและเปร ยบเท ยบข อม ลด วยแต ละ pyramid Radar แสดงความส มพ นธ ของข อม ลท เปล ยนไปจากจ ด ศ นย กลาง Stock แสดงค า low high open และ close ส าหร บสต อคส น ค า Surface แสดงความส มพ นธ ระหว างค าของข อม ลท มากท ส ด XY(scatter) แสดงความส มพ นธ ระหว างจ ดสองจ ดของ ข อม ล 106 Making a Graph: Steps 1. เล อกช วงของข อม ล 2. คล กท ป ม Chart Wizard Making a Graph: Steps 5. ก าหนดรายละเอ ยดแผนภ ม 6. เล อกแผนงานเพ อวางแผนภ ม 3. เล อกชน ดของแผนภ ม 4. เล อกแหล งข อม ล

28 การสร างแผนภ ม Chart Wizard ป อนข อม ลใน worksheet และ highlight ท ก cell รวมท งห วตาราง คล กท ป ม Chart Wizard บน toolbar จะปรากฏ ข นตอนท หน งของการสร างแผนภ ม Chart Type ให เล อกชน ดแผนภ ม และชน ดแผนภ ม ย อยแล วคล กป ม Next Chart Source Data เล อกช วงข อม ล ( ถ าไม เหม อนในข นตอนท 1 ) แล วคล กป ม Next. Chart Options ป อนช อของแผนภ ม และช อแกน X และแกน Y รวมท งรายการอ น เช น Axes, Gridlines, Legend, Data Labels และ Data Table แล วคล กป ม Next เพ อไปย งข นตอนถ ดไป

29 Chart Location ถ าต องการให แผนภ ม ปรากฏในแผ นงานใหม ให เล อก As new sheet ถ าต องการให แผนภ ม ฝ งต ดก บแผ น งานให เล อก As object in แล วคล กท ล กศรลง เพ อเล อกแผ นงานท ต องการ และคล กป ม Finish เพ อสร างแผนภ ม การเปล ยนขนาดของแผนภ ม ให คล กท ขอบและลาก ตรงจ ดส ด าใด ๆ 8 จ ด เพ อเปล ยน ขนาด Chart Formatting Toolbar การย ายแผนภ ม เล อก border ของแผนภ ม คล กป มซ ายของ Mouse แล วลากไปย งต าแหน งใหม 115 Chart Objects List เพ อเล อก object บนแผนภ ม โดยเล อกจาก Chart Objects List และคล กท Format button. จะปรากฏหน าต าง properties ของ object เพ อให ผ ใช ปร บเปล ยนร ปแบบ Chart Type คล กท ห วล กศรบนไอคอน chart type เพ อเล อกชน ดของแผนภ ม Legend Toggle แสดงหร อซ อน chart legend โดยการคล กท ไอคอนน Data Table view แสดงตารางข อม ลในแผนภ ม โดยการคล กท ป ม Data Table Display Data by Column or Row แสดงข อม ลในล กษณะของ columns หร อ rows Angle Text เล อกร ปแบบ หร อค าของแกน และคล กท ป ม Angle Downward หร อ Angle Upward เพ อปร บองศาของแผนภ ม 116

30 การสร าง Linear Graph รวบรวมข อม ล ให เร ยงล าด บข อม ลท เป น independent variables. Example: Independent Dependent Step 1: ป อนข อม ลด บลงในแผ นงาน ต วอย างเช น ให ต วแปรอ สระ อย คอล มน C แทนแกน x และ ต วแปรตามอย คอล มน D แทนแกน y Getting Started Graphing Step 2: Highlight ข อม ลท ต องการสร างแผนภ ม เฉพาะพ นท ท สร างแถบ ท บจะถ กน าไปสร าง แผนภ ม ผ ใช ต อง ตรวจสอบความถ กต อง ก อน Step 3: คล กไอคอน Chart Wizard บนแถบ เคร องม อ ถ าบาง versions ของ Excel ไม ม ไอคอนด งกล าว ให หร อ คล ก Insert จากรายการ ค าส งแล วคล ก Chart

31 Step 4: Chart Wizard จะม ล าด บ ข นตอนในการสร าง ใน ข นตอนท 1 ให เล อก XY (Scatter) Step 5: ในข นตอนท 2 น จะแสดง แผนภ ม คร าว ๆ ให เห น ถ าได ร ปแบบท ต องการให คล กป ม Next เล อกชน ดย อยของ แผนภ ม ด านขวาแล ว คล กป ม Next Step 6: Chart Wizard จะให ผ ใช ป อนช อแผนภ ม ป ายช อ ช อแกน X และ Y ถ าได ท ต องการแล วให คล กป ม Finish ในหน าต างน จะม Tab รายการย อยได แก Title, Axes, Gridlines, Legend, และ Data Labels เม อเสร จส นแล วจะได แผนภ ม ด งร ป Note: ผ ใช สามารถปร บ ย ายต าแหน งหร อ รายละเอ ยดอ น ๆ ได อ ก

32 Graphing Adding a Trendline Step 1: การเพ มเส นท แสดง แนวโน มของข อม ล ให คล กเพ อเล อกแผนภ ม ท ต องการ ( ถ าถ กเล อกแล ว จะปรากฏส ญล กษณ เป น จ ดส ด า 8 จ ดบนกรอบ ของแผนภ ม ด งร ป ) Graphing Adding a Trendline Step 2: คล ก Chart จากรายการ ค าส ง แล วคล ก Add Trendline Step 3: ในข นตอนน ผ ใช สามารถร ปแบบของ แนวโน มได ด งร ป แล วคล กร ปท ต องการ การเพ มสมการเข าไปในแผนภ ม ให คล กท Options Options tab Step 4: ให คล กท Display equation on chart แล วคล กป ม OK

33 จะปรากฏแผนภ ม ด งร ป 129

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ โปรแกรมกระดาษค านวณ หร อ Spreadsheet เป นโปรแกรมช

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1

ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1 ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1 โปรแกรม Microsoft Excel กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ านวน แถวและคอล

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1 ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร ล กษณะของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ท ช วยใน การค านวณในล

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

Microsoft Word การเร ยกใช ไมโครซอฟท เว ร ด. 1. คล กท ป ม Start บนแถบงานว นโดวส 2. ช ไปท Program 3. เล อก Microsoft Word

Microsoft Word การเร ยกใช ไมโครซอฟท เว ร ด. 1. คล กท ป ม Start บนแถบงานว นโดวส 2. ช ไปท Program 3. เล อก Microsoft Word 1 Microsoft Word Microsoft Word เป นโปรแกรมทางด านการจ ดพ มพ เอกสารท ม ความสามารถส ง ใช งาน ได ง าย ผ ใช สามารถใชไมโครซอฟท เว ร ดในการสร างสรรค ส งพ มพ ต าง ๆ ไม ว าจะเป นเอกสารท เป นข อความธรรมดา เอกสารท

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

หน าจอและการพ มพ ข อความ

หน าจอและการพ มพ ข อความ 1 หน าจอและการพ มพ ข อความ บทนา โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การค านวณเก ยวก บต วเลข และการท

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

Introduction to Excel 2013

Introduction to Excel 2013 Introduction to Excel 2013 Jirasak Hengsrisombat 1 หน าจอ Landing Page 2 1 Standard tabs and ribbons แสดงช อ Cell ท ก าล งทางานอย แสดงช อ Column แสดง Row แสดงช อ Sheet สามารถเพ มได 3 การเคล อนท ในหน า

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 1 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเข าส โปรแกรม Microsoft Word การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน โดย นาวาอากาศเอก อน ตตร จ ตต น นทน ผ อ านวยการ กองว ทยาการ กรมแพทย ทหารอากาศ

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel 2003 2 ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง ห วข อเน อหา 1. การป อนข อม ล แก ไข เพ มเต ม ลบข อม ล 1.1 ชน ดของข อม ล 1.2 การป

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การใช โปรแกรม Microsoft Excel

การใช โปรแกรม Microsoft Excel การใช โปรแกรม Microsoft Excel By Varasaya Workbooks and worksheets ไฟล เอกสารช อ Book1 ปรากฎท แถบบนของหน าต าง จนกระท ง save เอกสารด วยช อใหม ท ต งข น ช อช ทเอกสารปรากฎท บรท ดล างส ดของหน าต าง สามารถเปล

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป...

การใช โปรแกรมส าเร จร ป... Microsoft Office 2007 เป ดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Title Bar 1. เป นแถบท ท าให ร ว า เอกสารของ Microsoft Office 2007 จะเร มต นด วยเอกสารท ข นต นด วย Document 2. 3. Office Button : จะม เมน ย อยให เล

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information