บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม"

Transcription

1 261 จ ดประสงค การสอน 4.2 เข าใจเก ยวก บ ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การป อนและแก ไขข อม ลในแผ นงาน การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน การสร างและจ ดร ปแบบแผนภ ม การใช ส ตรค านวณและการใช งานฟ งก ช น เน อหา แนะน า MICROSOFT EXCEL โปรแกรมส าหร บงานค านวณประเภทสเปรตช ด (Spreadsheet) หร อกระดาษทด อ เล กทรอน กส ในป จจ บ น คงจะไม ม โปรแกรมใด ม ความสามารถโดดเด นเท ยบเท า โปรแกรมใน ตระก ลบร ษ ทไมโครซอฟต (Microsoft Co.,Ltd.) ท ใช ช อทางการค าว า "Microsoft Excel" ซ ง ป จจ บ นได พ ฒนามาเป นร น (Version) 2003 ท ร จ กก นอย างแพร หลายในช อโปรแกรม "Microsoft Excel 2003"

2 ล กษณะจอภาพการท างาน พ นท ท างาน (Sheet) พ นท ท างานของ Microsoft Excel เร ยกว า Worksheet หร อ Sheet โดยใน 1 Sheet จะ ประกอบด วยบรรท ดในแนวต งและบรรท ดในแนวนอน ซ งม การเร ยกช อเฉพาะ ด งน o บรรท ดในแนวต ง เร ยกว า คอล มน (Column) ม 256 คอล มน o บรรท ดในแนวนอน เร ยกว า แถว (Row) ม 65,536 แถว

3 263 เซลล (Cell) การท างานใน Microsoft Excel จะกระท า ณ จ ดต ดก นของแถวและคอล มน โดยข อม ล 1 รายการ หร อข อม ล 1 ข อม ล จะพ มพ ณ ต าแหน งท เป นจ ดต ดก นน เสมอ และเร ยกจ ดต ดก น ของแถว และคอล มน ในช ตว า "เซลล (Cell)" การใช งานเซลล ในซ ต จะอาศ ยช อเร ยกท เก ดจากการผสมก นของช อเร ยกคอล มน ตามด วย ช อเร ยกแถว โดยช อเร ยกคอล มน จะเป นด วยต วอ กษร A - Z, AA - AZ, BA - BZ, CA - CZ,..., IA - IV ในขณะท ช อเร ยกแถวจะเป นต วเลข ด งน นช อเร ยกเซลล จะอย ในล กษณะของ ต วอย างการเร ยกเซลล ช อเซลล = <ช อคอล มน ><ต วเลขแถว> ท างานก บเซลล ในแถวท 10 คอล มน J เร ยกว า J10 ท างานก บเซลล ในแถวท 250 คอล มน CZ เร ยกว า CZ250 แถบส ตร และแถบแสดงสถานะ แถบส ตร (Formula Bar) และแถบสถานะ (Status Bar) เป นองค ประกอบช นเล กของจอภาพ การท างาน ซ งผ ใช ม กจะละเลยไม สนใจต อองค ประกอบ 2 ช นน แต หล กการใช งานท ถ กต อง องค ประกอบ 2 ช นน ม ความส าค ญมาก โดยแถบส ตร จะเป นแถวท แสดงข อม ลจร ง ณ ต าแหน ง เซลล ใด ๆ ขณะท แถบสถานะ จะเป นแถวท แสดงข อความท จ าเป นต างๆ ขณะก าล งใช งาน โปรแกรมอย แถบส ตรและแถบสถานะสามารถควบค มให แสดง หร อไม ให แสดง ได โดย การเล อก ค าส ง

4 264 View, Formula Bar ก าหนดให แสดง/ไม ให แสดงแถบส ตร View, Status Bar ก าหนดให แสดง/ไม ให แสดงแถบแสดงสถานะ เทคน คการเล อนต าแหน งเซลล Cell Pointer บ งบอกให ผ ใช ทราบว า ขณะน ก าล งท างานอย ณ เซลล ใด ด งน นการท างานใดๆ ก ตามจะต องพ จารณาต าแหน งของ Cell Pointer เสมอ และผ ใช จะท างานได ด เพ ยงใดอย ท ความสามารถในการเล อน Cell Pointer ว ารวดเร วหร อไม

5 265 แถว) เล อนคร งละ 1 เซลล ตามท ศทาง + เล อนไปส ดท ศล กศรหร อส ดเขตข อม ล เล อนข น, ลง 1 จอภาพ + หร อ เล อนไปทางซ ายหร อขวา 1 จอภาพ + หร อ เล อนไป Sheet ก อนหน าหร อถ ดไป <Home> เล อนไปต นคอล มน (ซ ายส ดของแถว) <End> แล วตามด วย <Enter> เล อนไปคอล มน ส ดท ายของแถว (ขวาส ดของ เล อนไปเซลล ถ ดไป + เล อนถอยกล บท ละเซลล <Ctrl> <Home> เล อนไปเซลล A1 <Ctrl> <End> เล อนไปเซลล ส ดท าย เล อนไปต าแหน งท ระบ โดยปรากฏหน าต างถามต าแหน ง ด งน พ มพ ต าแหน งเซลล ท ต องการ เช น A500 แล วกดป ม

6 266 <Ctrl><Backspace> เล อนกล บมาย งต าแหน ง Active Cell กรณ ท ได เล อนจอภาพจน ไม เห น Active Cell การเล อนแถบด วย Scroll Bar เล อนไปย งต าแหน งและท ศทางท ต องการ ตามการเล อน ของเมาส <Scroll Lock> <Home> ไปม มบนซ ายของหน าต าง <Scroll Lock> <End> ไปม มล างขวาของหน าต าง การด บเบ ลคล กท ขอบของ Cell Pointer เป นการเล อนต าแหน ง Cell Pointer ไปย ง ส ดเขตข อม ลตามขอบน นๆ เช น ด บเบ ลคล กท ขอบล างของ Cell Pointer จะเป นเล อน Cell Pointer ไปส ดเขตข อม ลด านล างส ดด วย การก าหนดช วงข อม ล (RANGE) การก าหนดช วงข อม ล หมายถ ง การเล อกข อม ลหลาย ๆ เซลล ท สนใจ เพ อท างานใดงานหน ง พร อม ๆ ก น เช น เล อกข อม ลในเซลล A2 ถ งเซลล C5 เพ อลบท งในคร งเด ยว กรณ ท ใช เมาส Mouse Pointer ช ณ ต าแหน งเซลล เร มต น กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส จะปรากฎแถบส ด าคล มข อม ล ได ขนาดท ต องการให ปล อยเมาส

7 267 กรณ ใช แป นพ มพ Cell Pointer อย ในเซลล เร มต น กดป ม ค างไว แล วกดป มล กศร ตามท ศทาง ท ต องการ จะปรากฎแถบส ด าคล มข อม ล ได ขนาดท ต องการให ปล อยป มบนแป นพ มพ การก าหนดช วงข อม ลท ง Sheet ใช เมาส Click ท Selection Button ของ Sheet หร อกดป ม <Ctrl><A> การก าหนดช วงข อม ลท งแถว ใช เมาส Click (หร อ Drag) ท ต วเลขก าก บแถว

8 268 หร อ น าเมาส ไปคล กในแถวท ต องการเล อก กดป ม <Shift><Spacebar> การก าหนดช วงข อม ลท งคอล มน ใช เมาส Click (หร อ Drag) ท ต วอ กษรก าก บคอล มน หร อ น าเมาส คล กในเซลล ใดๆ ของคอล มน ท ต องการเล อก กดป ม <Ctrl><Spacebar> การก าหนดช วงแบบต อเน อง ด วยว ธ การลากแล วปล อย (Drag and Drop) ช เมาส ในเซลล เร มต น กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส จะปรากฏแถบส ด า ให ลากเมาส จนได แถบส ด าคล มพ นท เซลล ท ต องการ (ข อส งเกต เซลล เร มต นจะเป นช องท ม ส แตกต างจากเซลล อ น)

9 269 เม อได ขนาดท ต องการ ให ปล อยป มซ ายของเมาส ก าหนดช วงแบบต อเน อง ด วยการใช แป นพ มพ เล อน Cell Pointer ไปย งเซลล เร มต น กดป ม <Shift> ค างไว แล วกดป มล กศร ระบายแถบส ด า (ข อส งเกต เซลล เร มต นจะเป นช อง ท ม ส แตกต างจากเซลล อ น) เม อได ขนาดพ นท ท ต องการ ให ปล อยป ม <Shift> และป มล กศร การก าหนดช วงแบบไม ต อเน อง ใช หล กการคล ายก บเทคน คการก าหนดช วงแบบต อเน อง แต สามารถก าหนดช วง อ นๆ โดยการกดป ม <Ctrl> ค างไว

10 270 เทคน คการก าหนดช วงข อม ล (RANGE) การเล อกช วงข อม ล นอกจากเทคน คท กล าวไปแล ว เราย งสามารถใช Mouse ควบค ก บ Keyboard เพ อให การเล อกข อม ลกระท าได รวดเร วกว าเด ม เช น ม ข อม ล ด งน การก าหนดช วงข อม ล ท รวดเร วท ส ด สามารถปฏ บ ต ได ด งน ว ธ ท 1 น าเมาส คล กท เซลล แรก (A1) กดป ม <Shift> ค างไว แล วเล อนไปคล กท เซลล ส ดท าย (จากต วอย างค อ D7) ว ธ ท 2 น าเมาส คล กท เซลล แรก (A1) กดป ม <Shift> ค างไว กดป ม <End> 1 คร งตามด วยป มล กศรลง แถบส จะเล อนลงมาส ดข อม ล ย งคงกดป ม <Shift> ค างไว ต อด วยกดป ม <End> 1 คร งตามด วยป มล กศรขวา เพ อ เล อนแถบส ไปด านขวา

11 271 ว ธ ท 2 จะเป นว ธ ท เร ว และสะดวกท ส ด ในกรณ ท ข อม ลใน Sheet ม ปร มาณมาก ทดลองด ส คร บ การก าหนดช วงข อม ลด วย F5 การก าหนดช วงข อม ลท กล าวไปแล ว จะเน นการใช งานแป นพ มพ หร อเมาส หร อท งสอง อย างผสมผสานก น อย างไรก ตาม Excel ย งได เตร ยมความสามารถในการก าหนดช วงข อม ลผ านป ม ฟ งก ช น F5 โดยม ว ธ การใช งานด งน กดป ม F5 พ มพ ช วงข อม ลท ต องการก าหนดในช อง Reference: เช น ถ าต องการก าหนดช วงข อม ล A1 ถ ง C15 ก ให พ มพ ด งร ป

12 272 เล อนต าแหน งภายในช วง เม อม การสร างช วงข อม ล ด งภาพต วอย าง ถ าต องการเล อนต าแหน งเซลล สามารถกระท าได ด งน กดป ม <Enter> เพ อเล อนลง 1 เซลล กดป ม <Shift><Enter> เพ อเล อนข น 1 เซลล กดป ม <Tab> เพ อเล อนไปด านขวา กดป ม <shift><tab> เพ อเล อนไปด านซ าย กดป ม <Ctrl> พร อมก บจ ดทศน ยม เพ อเล อนไปท ม มของช วง การป อนข อม ล การป อนข อม ลใน Excel ม ล กษณะแตกต างจากการพ มพ งานปกต ท วไป โดยม หล กการ ด งน เล อน Cell Pointer ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการ พ มพ ข อม ล โดยข อม ลจะปรากฏในแถบส ตร (Formula Bar) ด งน ตรวจสอบความถ กต อง ถ าผ ดใช ป ม Back Space ลบแก ไข

13 273 ข อม ลถ กต องสามารถปฏ บ ต ด งน หร อ หร อ o กดป ม o กดป มล กศรเพ อเล อนต าแหน ง Cell Pointer o ใช เมาส Click ท ไอคอนเคร องหมาย ใน Formula Bar ข อม ล 1 ช ด ป อนใน 1 เซลล ข อม ลประเภทต วหน งส อ (Text) จะถ กจ ดช ดซ ายของเซลล ข อม ลประเภทต วเลข (Number), ว นท -เวลา (Date & Time), ผลล พธ จากส ตรและ ฟ งก ช นการค านวณ (Formula & Function) จะถ กจ ดช ดขวาของเซลล เลขท ม หล กเก น 100 ไม ต องป อนเคร องหมายคอมม าค น ให ป อนเฉพาะค าต วเลข ข อม ลต วเลขบางค า เม อป อนไปแล วโปรแกรมแสดงผลเป น "ว นท " ให แก ไขโดย น าเมาส คล กในเซลล น นๆ แล วเล อกเมน ค าส ง Format, Cells แล วเล อกรายการ General จากบ ตรรายการ Number การป อนต วเลขท ม เคร องหมาย / เช น 1/4 โปรแกรมม กจะแสดงผลเป นว นท ถ า ต องการต วเลขด งกล าว สามารถแก ไขโดยให ป อนเป น 0 1/4

14 274 ส าหร บต วเลขท ม เคร องหมาย / แต ไม ใช ข อม ลท น ามาค านวณ ควรป อน เคร องหมาย ' น าหน าด วย เช น '1/4 ในกรณ ท ป อนข อม ลใดๆ (โดยเฉพาะข อม ลประเภทว นท ) แล วปรากฏเคร องหมาย # เต มเซลล แสดงว า ความกว างของเซลล ไม พอท จะแสดงผล จะต อง ท าการขยายขนาดความกว างของเซลล กรณ ท ข อม ลประเภทต วหน งส อ ม ความยาวมากกว าความกว างของเซลล จะล น ออกนอกเซลล และหากม ข อม ลในเซลล ถ ดไป ข อม ลท ล นออกจะถ กท บ (แต ไม ได ถ กลบ) สามารถแก ไขโดยขยายขนาดความกว างของเซลล การป อนข อม ลในช วง การป อนข อม ลโดยค าปกต ของ MS-Excel หล งจากการกดป ม <Enter> ต าแหน ง Cell Pointer จะ เล อนไปแถวถ ดไปเสมอ ไม สามารถควบค มให ว งไปทางขวาได ซ งการป อนข อม ลล กษณะ แนวนอน สามารถปฏ บ ต ด งน ระบายแถบส คล มเซลล ท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ลช ดแรก จากน นกดป ม <Enter> จะพบว า Cell Pointer เล อนไปตาม ท ศทางของแถบส พ มพ ข อม ลช ดท 2, 3 และอ นๆ จนครบท กเซลล ตามช วงข อม ลท ก าหนด เม อ Cell Pointer อย ณ ต าแหน งเซลล ส ดท ายของช วง หากม การกดป ม <Enter> จะม ผลให Cell Pointer เล อนกล บ ณ ต าแหน งเซลล แรกของช วงเสมอ

15 275 หมายเหต ส าหร บการป อนข อม ลในแนวคอล มน ก ใช หล กการเด ยวก น การป อนข อม ลท ม ค าซ าก นในช วงเด ยวก น ถ าต องการป อนข อม ลท ม ค าเด ยวก น ในเซลล หลายๆ เซลล สามารถปฏ บ ต ด งน ระบายแถบส คล มเซลล ท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ล จากน นกดป ม <Ctrl> <Enter> จะพบว าท กๆ เซลล ในช วง ม ข อม ล เหม อนก น การป อนข อม ลหลายบรรท ดในเซลล เด ยวก น บางคร งข อม ลท น ามาป อน ม ปร มาณมาก และจ าเป นต องอย ในเซลล เด ยวก น แต เน องจาก ข อจ าก ดของความกว างของเซลล จ งสามารถแก ไขได โดยการป อนเป นหลายๆ บรรท ด ในเซลล เด ยวก น ซ งม ว ธ ปฏ บ ต ด งน ระบายแถบส คล มเซลล ท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ล เม อต องการข นบรรท ดใหม ให กดป ม <Alt> <Enter> จะพบว า Cursor จะข นบรรท ด (ของเซลล เด ม) จากน นจ งพ มพ ข อม ลท เหล อ หากม ข อม ลจะข น บรรท ดใหม อ ก ก สามารถใช ป ม <Alt> <Enter> ซ าอ กคร งได

16 276 การป อนข อม ลแบบเต มเองอ ตโนม ต Auto Fill หร อการเต มข อม ลล าด บอ ตโนม ต เป นความสามารถพ เศษของ Microsoft Excel ในการ ป อนข อม ลท ม กจะใช บ อย ๆ และเป นข อม ลท ต องเร ยงล าด บ เช น เด อน, ว น, พ.ศ., ไตรมาสทางการ ค า, ต วเลข ต วอย าง ป อนข อม ลเร มต นว า "มกราคม" สามารถส งให โปรแกรมเต มข อม ลเด อน "ก มภาพ นธ... ธ นวาคม" ให ได โดย อ ตโนม ต ป อนข อม ลเร มต นว า "Mon" สามารถส งให โปรแกรมเต มข อม ลว นท "Tue... Sun" ให ได โดยอ ตโนม ต การส งงาน ป อนข อม ลเร มต น (ข อม ลช อเด อน, ช อว นในส ปดาห เช น ม.ค. หร อ Jan. หร อ Sun หร อ มกราคม หร อ ไตรมาส 1 เป นต น) เล อน Mouse Pointer ไปย งม มล างขวา ของเซลล น น จะปรากฏเคร องหมาย กากบาทเล กๆ ส ด า เร ยกว า "Fill Handle" Drag เมาส ไปย งเซลล ปลายทาง แล วจ งปล อยเมาส

17 277 ร ปแบบการท างานของ AutoFill o ข อม ลช อว น, เด อน สามารถ AutoFill ได ท นท o ข อม ลอ กขระ ท ตามด วยต วเลข สามารถ AutoFill ได ท นท โดยค าต วเลขจะเพ มท ละ 1 เช น พ.ศ จะเพ มเป น "พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2527, " o ข อม ลต วเลขท ไม น าไปค านวณ ให ป อนน าหน าด วยเคร องหมาย ' แล วจ งท า AutoFill ท งน Excel จะไม แสดงเคร องหมาย ' บนจอภาพ แต จะแสดงในแถบส ตร o ข อม ลต วเลขสามารถท า AutoFill แบบเต มค าท ละ 1 โดยใช การลากด วยป มเมาส ขวาแล วเล อกค าส งย อย Fill Series o ข อม ลต วเลขสามารถท า AutoFill โดยใช หล กการเพ มค าจากการบวกเพ มก บ ผลต าง ด งน นจ งต องป อนค าข อม ลในเซลล 2 เซลล ก อน จากน นจ งท า Selection ท ง 2 เซลล แล วท า AutoFill o ข อม ลต วเลขสามารถท า AutoFill โดยใช หล กการเพ มค าจากการค ณเพ มจาก ผลต าง ด งน นจ งต องป อนค าข อม ลในเซลล 2 เซลล ก อน จากน นจ งท า Selection ท ง 2 เซลล แล วท า AutoFill ด วยป มเมาส ด านขวา แล วเล อกรายการ Growth Trend

18 278 o ก าหนดรายละเอ ยดการ AutoFill จากค าส ง Series ของเมน ล ดของการลากด วย เมาส ขวา ต วอย างการเต มข อม ล ข อม ลเร มต น ข อม ลจากการ AutoFill 1st 1st term 2nd 3rd 4th 5th 6th 2nd term 3rd term 4th term 5th term 15 Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 15-Jan 15-Feb AutoFill Custom List 15-Mar 15-Apr 15-May 15-Jun Auto Fill หร อการเต มข อม ลล าด บอ ตโนม ต เป นความสามารถพ เศษของ Microsoft Excel ในการ ป อนข อม ลท ม กจะใช บ อย ๆ และเป นข อม ลท ต องเร ยงล าด บ เช น เด อน, ว น, พ.ศ., ไตรมาสทางการ ค า, ต วเลข อย างไรก ตาม AutoFill จะถ กควบค มด วยรายการ Custom List ด งน นสามารถเพ มลบได ด งน เล อกเมน ค าส ง Tools, Options... เล อกบ ตรรายการ Custome List ถ าต องการเพ มรายการ ให พ มพ รายการท ต องการในช อง List entries: โดยค นแต ละรายการ ด วยเคร องหมาย Comma เม อครบท กรายการให กดป ม Add

19 279 ถ าต องการลบรายการใด ให คล กเล อกรายการท ต องการลบจากช อง Custome lists: แล วคล กป ม Delete หมายเหต สามารถน าข อม ลท ม อย เด มใน Sheet มาก าหนดเป น AutoFill เพ อใช งานในคร งต อๆ ไป โดย ท า Selection คล มข อม ลท ต องการ เล อกเมน ค าส ง Tools, Options ปรากฏรายการช วงข อม ลในบรรท ด คล กป ม Import เพ อน าข อม ลเข ามาบ นท กใน Custom Lists การแก ไขข อม ล ข อม ลท ป อนลงใน Sheet สามารถแก ไข ได โดย

20 280 ว ธ ท 1 เล อน Cell Pointer อย ในต าแหน งเซลล ท ต องการแก ไข พ มพ ข อม ลใหม ท บข อม ลเก า ว ธ ท 2 เล อน Cell Pointer อย ในต าแหน งเซลล ท ต องการแก ไข กดป มฟ งก ช น F2 จากน นใช ป มล กศร เล อนไปย งต าแหน งท ต องการแก ไข ท าการแก ไข แล วกดป ม <Enter> เม อต องการจบการแก ไข การลบข อม ล ข อม ลท ป อนลงใน Sheet สามารถลบได โดย เล อน Cell Pointer อย ในต าแหน งเซลล ท ต องการลบ หร อก าหนดช วงข อม ล กดป ม <Delete> หร อเล อกเมน ค าส ง Edit, Clear แล วเล อกค าส งย อย ด งน o All เพ อลบท งข อม ลและฟอร แมตต างๆ ของเซลล o Content เพ อลบเฉพาะข อม ล o Format เพ อลบเฉพาะฟอร แมตของเซลล

21 281 เล อกใช Toolbar ด วยแป นพ มพ ถ าท านเก ดป ญหาเก ยวก บการใช เมาส หร อเมาส ไม สามารถใช งานได แต แป นพ มพ ย งท างานปกต คงร ส กแย แน นอน เพราะไม สามารถส งงานด วยป มเคร องม อต างๆ บน Toolbar ได สามารถแก ไขได ง ายๆ โดย กดป ม <Alt> 1 เพ อ เพ อเร ยกใช งานแถบเมน (Menu bar) กดป ม <Ctrl><Tab> เพ อเล อนการท างานไปย ง Toolbar ต างๆ ท ปรากฏบนจอภาพ เม อเล อนต าแหน งไปย ง Toolbar ท ต องการได แล ว สามารถกดป มล กศร หร อป ม <Tab> เพ อเล อนต าแหน งไปย งป มเคร องม อท ต องการ แล วกดป ม <Enter> เพ อส งงาน การขยาย-ลดความกว างของคอล มน ข อม ลในเซลล บางคร งเม อป อนลงไปแล ว หร อกรณ ท ม การจ ดแต งข อม ล อาจจะไม ปรากฏผลตาม ความเป นจร ง แต แสดงในร ปแบบเคร องหมาย # เต มเซลล หร อล าไปย งเซลล อ น หร อขนาดของ เซลล ไม เหมาะสมก บขนาดของข อม ลภายใน หมายความว า ความกว างของคอล มน น นๆ ไม อเหมาะ ก บขนาดของข อม ล ซ งแก ไขโดยการขยายหร อลดความกว างของคอล มน ว ธ ท 1 การขยาย หร อลดความกว างด วยการลากเมาส เล อนเมาส ไปช ท เส นค นระหว างห วคอล มน จะปรากฏเมาส เป นร ปล กศร 2 ท ศในแนวซ าย- ขวา Drag เมาส ให ได ขนาดของคอล มน ตามท ต องการ แล วจ งปล อยเมาส

22 282 ว ธ ท 2 การขยาย-ลดความกว างของคอล มน ให เหมาะสมก บข อม ลภายใน (Auto Fit) เล อนเมาส ไปช ท เส นค นระหว างห วคอล มน จะปรากฏเมาส เป นร ปล กศร 2 ท ศในแนวซ าย- ขวา Double Click ท เส นค นคอล มน โปรแกรมจะปร บความกว างของคอล มน ให เท าก บขนาด ของข อม ลท อย ภายใน ว ธ ท 3 ขยาย-ลดความกว างของคอล มน หลาย ๆ คอล มน ให เท าก น เล อกคอล มน โดย Drag เมาส ท ห วคอล มน เล อนเมาส ไปช ท เส นค นระหว างห วคอล มน จะปรากฏเมาส เป นร ปล กศร 2 ท ศในแนวซ าย- ขวา Drag เมาส ให ได ขนาดของคอล มน ตามท ต องการ (หร อด บเบ ลคล ก) แล วจ งปล อยเมาส คอล มน ท เล อกไว จะม ขนาดเท าก นท งหมด การแทรกแถว ข อม ลท ป อนลงกระดาษท าการไปแล ว สามารถแทรกเพ มเต มได โดยใช หล กการแทรกแถว ด งน Click เมาส ณ ต วเลขแถวท ต องการแทรก เล อกค าส ง Insert, Rows หร อคล กขวาแล วเล อก Insert

23 283 กรณ ท ต องการแทรกคร งละหลายๆ แถว ให ใช การก าหนดช วงข อม ล โดย Drag เมาส ณ ต วเลขแถว แล วใช ค าส ง Insert, Rows หร อ Click เมาส ป มขวาในพ นท แถบส แล วเล อกค าส ง Insert การแทรกคอล มน นอกจากหล กการแทรกแถว โปรแกรมย งสามารถแทรกคอล มน ได ด งน Click เมาส ณ ต วอ กษรเหน อคอล มน ท ต องการแทรก เล อกค าส ง Insert, Columns หร อคล กขวาแล วเล อก Insert

24 284 กรณ ท ต องการแทรกคร งละหลาย ๆ คอล มน ให ใช การก าหนดช วงข อม ล โดย Drag เมาส ณ ต วอ กษรเหน อคอล มน ท ต องการ แล วใช ค าส ง Insert, Columns หร อ Click เมาส ป มขวาในพ นท แถบส แล วเล อกค าส ง Insert การลบแถว/คอล มน เม อม การแทรกแถว หร อคอล มน ก ย อมจะสามารถลบแถวหร อคอล มน ท ไม ต องการออกไปได โดย ใช หล กการด งน เล อกแถว หร อคอล มน ท ต องการลบ เล อกค าส ง Edit, Delete

25 285 หร อ Click เมาส ป มขวาในพ นท แถบส แล วเล อกค าส ง Delete กรณ ท ต องการลบคร งละหลายๆ แถบ (คอล มน ) ให ใช การก าหนดช วงข อม ลก อน แทรก/ลบเซลล ก าหนดต าแหน งเซลล หร อช วงเซลล ท ต องการแทรก เร ยกค าส ง Insert, Cell.. ปรากฏ Dialog Box เล อกรายการท ต องการ o Shift Cells Right เล อนเซลล ท เล อกไปด านขวา แล วแทรกเซลล ใหม o Shift Cells Down เล อนเซลล ท เล อกไปด านล าง แล วแทรกเซลล ใหม

26 286 o Entire Row แทรกแถวใหม ณ ต าแหน งเซลล ท เล อกไว o Entire Column แทรกคอล มน ใหม ณ ต าแหน งเซลล ท เล อกไว ส าหร บลบเซลล ให เล อกค าส ง Edit, Delete.. แล วเล อกรายการท ปรากฏซ งใกล เค ยงก บการแทรก เซลล การจ ดแต งข อม ล ข อม ลต างๆ ท พ มพ ลงไป สามารถจ ดแต งได เช น การท าต วหนา, เต มส หร อก าหนดแบบอ กษร โดย ท าได สองว ธ ค อ ว ธ ท 1 เล อกจากแถบเคร องม อ เล อกเซลล หร อก าหนดช วงข อม ล คล กป มเคร องม อจากแถบเคร องม อ Formatting เคร องม อจ ดแต งแบบอ กษร เคร องม อจ ดพารากราฟ (ในเซลล ) เคร องม อจ ดแต งร ปแบบต วเลข

27 287 เคร องม อจ ดแต งล กษณะพ เศษ เช น เส น, ส พ น, ส ต วอ กษร ธ ท 2 เล อกจากเมน ค าส ง เล อกเซลล หร อก าหนดช วงข อม ล เล อกเมน ค าส ง Format, Cells o o บ ตรรายการ NUMBER จ ดร ปแบบให ข อม ลต วเลข บ ตรรายการ ALIGNMENT จ ดล กษณะการวางข อม ล

28 288 o o o o บ ตรรายการ FONT จ ดร ปแบบให ข อม ลต วอ กษร บ ตรรายการ BORDER เล อกล กษณะของเส นขอบ, ตาราง บ ตรรายการ PATTERNS เล อกล กษณะของเฉดลาย บ ตรรายการ PROTECTION เล อกล กษณะการป องก นเซลล หมายเหต ถ าต องการยกเล กร ปแบบท จ ดลงไป ให ใช ค าส ง Edit, Clear, Format จ ดต วเลขทศน ยม 2 หล กและม เคร องหมายคอมม า ค นหล กพ น ข อม ลต นฉบ บ ว ธ ท า ก าหนดช วงข อม ล (A1:C3) เล อกเมน ค าส ง Format, Cells... เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category ช อ Custom

29 289 คล กเล อก Category Number จะปรากฏรายการเล อกด งน o Decimal places ก าหนดจ านวนทศน ยม o Use 1000 Separator ใส เคร องหมาย, ค นหล กพ น o Negative numbers ก าหนดล กษณะของข อม ลต วเลขท ต ดลบ เช น แสดงด วย เคร องหมาย - น าหน า, หร อแสดงด วยต วเลขส แดง หร อแสดงด วยต วเลขส แดง และม เคร องหมาย - น าหน าเป นต น หร อพ มพ ช ดค าส งควบค มการแสดงผลต วเลขแบบทศน ยม 2 หล กในช อง Type ค อ #,##0.00 ผลล พธ

30 290 หมายเหต ทดลองปร บเปล ยนช ดค าส ง เช น #,##0 หร อ #,##0.000, หร อ 0, แล วด ผลท เก ดข น 0.00 ต วเลขม ทศน ยม 2 หล ก #,##0 ต วเลขม เคร องหมาย, #,##0.00 ต วเลขม เคร องหมาย, และทศน ยม 2 หล ก #,##0_);(#,##0) ต วเลขม เคร องหมาย, โดยถ าเป นค าต ดลบ จะม เคร องหมายวงเล บก าก บ t#,### ต วเลขม เคร องหมาย, และแสดงเป นเลขไทย จ ดต วเลขค าบวก ค าลบ ข อม ลต นฉบ บ ถ าต องการจ ดต วเลขระหว างค าบวก ก บค าลบให เห นเด นช ด สามารถกระท าได โดย ม ร ปแบการก าหนดด งน ฟอร แมตของค าบวก ; ฟอร แมตของค าลบ ; ฟอร แมตของค าศ นย

31 291 ฟอร แมตท ควรทราบ ได แก ระบ การแสดงส ให ก บข อม ล เช น Blue ส น าเง น [ช อส ] Cyan ส ฟ า Magenta ส บานเย น Red ส แดง 0.00 แสดงข อม ลให ม ทศน ยม 2 หล ก #,##0 แสดงข อม ลให ม, ค นท หล กพ น #,##0.00 แสดงข อม ลให ม, ค นท หล กพ นและทศน ยม 2 หล ก -#,##0.00 แสดงข อม ลให ม, ค นท หล กพ น ม เคร องหมาย - น าหน า และทศน ยม 2 หล ก (#,##0) ใส เคร องหมาย ( ) ล อมข อม ล (-#,##0) ใส เคร องหมาย (- ) "ข อความ" ใส ข อความท ระบ ร วมก บข อม ล ว ธ ท า ก าหนดช วงข อม ล (A1:C3) เล อกเมน ค าส ง Format, Cells... เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category ช อ Custom

32 292 พ มพ ช ดค าส งควบค มในช อง Type ค อ #,##0.00[Blue];(-#,##0.00)[Red] ผลล พธ หร อทดลองก บช ด [Blue]#,##0.00;[Red](-#,##0);"ศ นย " หมายถ ง ให ตรวจสอบข อม ลภายในเซลล ถ า ข อม ลเป นค าบวก ให แสดงด วยส น าเง น ม เคร องหมาย, และทศน ยม 2 หล ก ข อม ลเป นค าลบ ให แสดงด วยส แดง ใน ( ) และม เคร องหมาย - น าหน า ข อม ลเป นค าศ นย ให แสดงด วยข อความ "ศ นย "

33 293 จ ดต วเลขผสมข อความ ต วเลขท พ มพ ลงไป หากม ข อความผสมด วย สามารถใช ค าส ง Format Cell มาช วยใส ข อความได เพ อให เก ดความสะดวก รวดเร ว และย งสามารถน าต วเลขน นมาค านวณได ด วย เช น ว ธ ท า ก าหนดช วงข อม ล เล อกเมน ค าส ง Format, Cells... เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category ช อ Custom พ มพ ช ดค าส งควบค มในช อง Type ค อ "AB000"0

34 294 หมายเหต ทดลองปร บเปล ยนช ดค าส ง เช น "จ านวนเง น" #,##0.00 "บาท" แล วด ผลท เก ดข น ข อความ หร อค าคงท ใด ให พ มพ ในเคร องหมาย " " จ ดร ปแบบว นท ว นท ก เช นก น สามารถจ ดร ปแบบได ว ธ ท า ก าหนดช วงข อม ล เล อกเมน ค าส ง Format, Cells... เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category ช อ Custom พ มพ ช ดค าส งควบค มในช อง Type เช น o o d/mm/yy dd/mm/yyyy

35 295 o o o d-mmm-yyyy ddd d mmm yyyy ว ดดด ปปปป o "ว น" วววว "ท " ว "เด อน" ดดด "ป พ.ศ." ปปปป o d ดดดด bbbb จ ดแต งข อม ลว นท การป อนข อม ลว นท ท ถ กต องใน Excel ควรป อนโดยใช ป เป นค าป "ค.ศ." เช น ข อม ลว นท 1 เด อน มกราคม พ.ศ ควรป อนเป น 1/1/70 เป นต น จากน นเม อต องการให แสดงผลเป นว นท แบบไทย ควรใช ค าส ง "Format, Cells..." ช วยจ ดแต ง ด งต วอย าง

36 296 การปร บแต งข อม ลว นท เป นว นท แบบไทย กระท าได โดย ก าหนดช วงข อม ลท ต องการ (จากต วอย างค อ I2:J6) เล อกเมน ค าส ง "Format, Cells..." เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category ช อ Custom ก าหนดร ปแบบว นท แบบไทย ในรายการ Type เป น d ดดดด bbbb ค าอธ บาย d ดดดด bbbb เป นร ปแบบว นท แบบไทย โดย d แสดงต วเลข "ว น" ของเด อน ด วยเลขอารบ ก แบบต วเลขหล กเด ยว ดดดด แสดงช อเด อนไทย แบบเต ม bbbb แสดงผลป พ.ศ. ด วยเลขอารบ ก

37 297 ส าหร บรห สร ปแบบว นท ท สามารถก าหนดเป นล กษณะอ นๆ ม ด งน d ว นของเด อน เลขอาร บ ก หล กเด ยว dd ว นของเด อน เลขอาร บ ก สองหล ก ddd ว นในส ปดาห ภาษาอ งกฤษแบบย อ dddd ว นในส ปดาห ภาษาอ งกฤษแบบเต ม ว ว นของเด อน เลขไทย หล กเด ยว วว ว นของเด อน เลขไทย สองหล ก ววว ว นในส ปดาห ภาษาไทยแบบย อ วววว ว นในส ปดาห ภาษาไทยแบบเต ม d เลขเด อน อารบ กหล กเด ยว dd เลขเด อน อารบ กสองหล ก ddd ช อเด อนภาษาอ งกฤษแบบย อ dddd ช อเด อนภาษาอ งกฤษแบบเต ม ด เลขเด อน เลขไทยหล กเด ยว ดด เลขเด อน เลขไทยสองหล ก ดดด ช อเด อนภาษาไทยแบบย อ ดดดด ช อเด อนภาษาไทยแบบเต ม yy ป ค.ศ. สองหล ก เลขอารบ ก yyyy ป ค.ศ. ส หล ก เลขอารบ ก bb ป พ.ศ. สองหล ก เลขอารบ ก bbbb ป พ.ศ. ส หล ก เลขอารบ ก ปป ป พ.ศ. สองหล ก เลขไทย ปปปป ป พ.ศ. ส หล ก เลขไทย

38 298 ยกเล กร ปแบบการแสดงผลข อม ลต วเลข ข อม ลท จ ดแต งไปแล ว สามารถยกเล กร ปแบบได โดย ก าหนดช วงข อม ลท ต องการ Click เมาส ท เมน ค าส ง Format, Cells เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category : General Click เมาส ท ป ม OK หร อเล อกเมน ค าส ง Edit, Clear, Formats ซ งจะยกเล กร ปแบบท กอย างท เคยจ ดไว เช น ฟอนต, ล กษณะพ นเซลล, ส ต วอ กษร และการจ ดร ปแบบต วเลข หร อค ย ล ด <Ctrl><Shift><~> จ ดร ปแบบข อความ ข อความห วเร อง บางล กษณะ ควรจ ดเป นแนวต ง ซ งม ว ธ การจ ดด งน

39 299 ว ธ ท า ก าหนดช วงข อม ล เล อกเมน ค าส ง Format, Cells... เล อกบ ตรรายการ Alignment หม นค า Orientation ให เป น 90 องศา หร อท ต องการ แล วด ผล ทดลองใช ค าอ นๆ ประกอบ เช น o o Horizontal ก าหนดต าแหน งแสดงผลในเซลล ล กษณะ ช ดซ าย กลาง ขวา Vertical ก าหนดต าแหน งแสดงผลในเซลล ล กษณะ ช ดบน กลาง ล าง นอกจากค าส งด งกล าวข างต น ย งม รายการเล อกอ นๆ อ กด งน

40 300 Horizontal จ ดต าแหน งต วอ กษรในแนวนอน (ปกต ) ซ งม รายการเล อก o o o General จ ดปกต โดยต วอ กษรจะช ดซ าย ต วเลขให ช ดขวา Left จ ดข อม ลช ดซ ายของเซลล เหม อนใช ไอคอน Right จ ดข อม ลช ดขวาของเซลล เหม อนใช ไอคอน o Center จ ดข อม ลอย ก งกลางเซลล เหม อนใช ไอคอน o Fill แสดงข อม ลซ าก บข อม ลท ป อนในเซลล จนเต มเซลล o Justify จ ดข อม ลท เก นความกว างของเซลล ให ข นบรรท ดใหม ภายในเซลล เด ม และพยายามจ ดให ข อม ลในเซลล ช ดซ ายและขวา o Center Across Selection จ ดข อม ลในอย ก งกลางช วง Vertical จ ดต าแหน งข อม ลในแนวต ง o Top จ ดข อม ลให ช ดขอบบนของเซลล o Center จ ดข อม ลให ลอยก งกลางเซลล ในแนวต ง o Bottom จ ดข อม ลในช ดขอบล างของเซลล o Justify ในกรณ ท ป อนข อม ลเก นความกว างของเซลล ให จ ดข อม ลให พอด ก บ ความส งของเซลล ท ก าหนดไว Wrap Text ให โปรแกรมต ดค า เม อข อม ลท ป อนยาวเก นความกว างของเซลล โดยขยาย ความส งของเซลล

41 301 การจ ดร ปแบบข อความห วเร อง อย างท ได กล าวไว ข อม ลท ป อนใน Excel ม กจะเป นข อม ลส นๆ โดยป อน 1 ข อม ลแต เซลล 1 เซลล แต หากเป นข อม ลท ม ล กษณะเป นห วเร อง หร อห วรายงาน ซ งเป นข อความยาวและก นพ นท หลายๆ เซลล จะม ว ธ การก าหนด และจ ดแต งด งน ป อนข อม ลในเซลล แรกของช วง ก าหนดแถบส ให ก บช วงข อม ล Click เมาส ท ป มเคร องม อ Merge and Center AUTO FORMAT ค าส งจ ดแต งข อม ลท กล าวถ ง จะพบว าม ล กษณะการใช งานมาก ก อให เก ดความล าช าต อการท างาน ได MS-Excel จ งเตร ยมร ปแบบส าเร จร ปมาให เร ยกว า "Auto Format" โดยร ปแบบส าเร จน จะท า การสร างตาราง, ลงส และเฉดลาย, จ ดต าแหน งและล กษณต วอ กษรให โดยอ ตโนม ต

42 302 เล อกข อม ลท ต องการจ ดแต ง (ไม รวมห วเร องท เก ดจากค าส ง Center Across) เล อกค าส ง Format, Auto Format จะปรากฏกรอบโต ตอบ ให เล อกล กษณะท ต องการ เล อกร ปแบบท ต องการจาก Table Format ร ปแบบส าเร จร ปท ได สามารถก าหนด รายละเอ ยดเพ มเต ม โดยการเล อกป ม Options >> ซ งจะปรากฏรายการเล อกเพ มเต ม ด งน o Formats to Apply ต องการใช ค าต ดต งเหล าน หร อไม? Number ค าต ดต งเก ยวก บร ปแบบการแสดงต วเลข Font ค าต ดต งเก ยวก บร ปแบบต วอ กษร และข อม ล Alignment ค าต ดต งเก ยวก บการวางข อม ล

43 303 สร างเส นขอบให เซลล (Borders) Border ค าต ดต งเก ยวก บร ปแบบของเส นตาราง Patterns ค าต ดต งเก ยวก บเฉดและลวดลาย Width/Height ค าต ดต งเก ยวก บขนาดและความส งของเซลล (Auto Fit) เส นขอบท เห นโดยปกต เร ยกว า เส นกร ด (Grid Line) ซ งแสดงข นมาเพ อบ งบอกขอบเขตของเซลล ใดๆ เม อม การจ ดแต งข อม ล ผ ใช อาจต องการล กษณะของเส นขอบท ม ล กษณะอ น ๆ ด งน นเส นขอบ ท เก ดจากการใช ค าส ง เร ยกว า "กรอบเซลล (Borders)" ซ งม หล กการใช งาน ด งน ก าหนดช วงข อม ล Click เมาส ท ป มล กศร Drop Down List ของเคร องม อ Borders ปรากฏป มเคร องม อย อย ด งน Click เมาส ในช องป มเคร องม อท ต องการ ก าหนดส ต วอ กษร และส พ นเซลล ต วอ กษร และพ นเซลล สามารถจ ดแต งส ได โดยการใช ป มเคร องม อจ ดแต งส ต วอ กษร (Font Color) และป มเคร องม อจ ดแต งส พ นเซลล (Color) ก าหนดช วงข อม ล

44 304 Click เมาส ท ป มล กศร Drop Down List ของเคร องม อ ปรากฏช ดส Click เมาส ในช องส ท ต องการ การหาผลรวมอ ตโนม ต (AUTOSUM) การค านวณหาค าผลรวมด วย MS-Excel สามารถกระท าได สะดวก ง าย และรวดเร ว โดยอาศ ย ความสามารถท เร ยกว า "ผลรวมอ ตโนม ต " หร อ Auto Sum ซ งการท างานเก ยวก บ Auto Sum ม หลายว ธ ข นอย ก บร ปแบบข อม ลใน Sheet ต วอย างท 1 ต องการหาผลรวมค าใช จ ายในเด อนมกราคม โดยน าผลล พธ ไปไว ในเซลล B7 ว ธ การ ค อ ระบายแถบส ให ก บช วงเซลล B3 : B6

45 305 Click ท ไอคอน Auto Sum ผลล พธ ปรากฏในเซลล B7 ต วอย างท 2 ต องการหาผลรวมท กรายการ (ท งแนวนอน และแนวต ง) ว ธ การค อ ระบายแถบส คล มข อม ลการค านวณท งหมด รวมพ นท เซลล ท ต องการวางผลล พธ Click ท ไอคอน Auto Sum ปรากฏผลล พธ จากการค านวณท กค าในเซลล ท เก ยวข องโดยอ ตโนม ต

46 306 ค านวณอ ตโนม ต และรวดเร ว ข อม ลต วเลขท ป อนลงไป สามารถค านวณได อย างรวดเร ว โดย ก าหนดช วงให ก บข อม ลท ต องการค านวณ ด ผลล พธ จาก Status Bar สามารถค านวณค าอ นๆ ได โดยน าเมาส ไปช ท ต าแหน งยอดรวมบน Status bar แล วกดป ม ขวาของเมาส เล อกฟ งก ช นค านวณท ต องการ o Average ค าเฉล ย o Count น บจ านวน รวมเซลล ข อความ

47 307 o o Count Nums น บจ านวนเฉพาะเซลล ต วเลข Max ค าส งส ด o Min ค าต าส ด o การค านวณค า Sum ผลรวม โปรแกรม Microsoft Excel ม ความสามารถเด นในด านการค านวณ ซ งม ล กษณะการค านวณ 2 ร ปแบบใหญ ๆ ได แก การค านวณด วยส ตร (Formula) การค านวณด วยฟ งก ช นส าเร จร ป (Function) การค านวณด วยส ตร (Formula) เล อน Cell Pointer ไปไว ณ เซลล ท ต องการวางผลล พธ สร างส ตรการค านวณแล วกดป ม <Enter> โดยส ตรจะม ร ปแบบด งน ค าท ใช ในการค านวณ ค าคงท เช น 500 = ค าท 1 เคร องหมาย ค าท 2... ต าแหน งเซลล เช น A5 จะหมายถ งน าค าท ถ กเก บไว ในเซลล ณ ต าแหน งแถวท 5 คอล มน A มาค านวณ

48 308 เคร องหมายการค านวณ ล าด บความส าค ญของเคร องหมายการค านวณ การค านวณด วยคอมพ วเตอร จะม ร ปแบบท แน นอนเฉพาะต ว โดยอาศ ยล าด บ ความส าค ญของเคร องหมายการค านวณ ต วอย างส ตรการค านวณ =500*2% หมายถ ง เอา 2 หารด วย 100 แล วน าผลล พธ ไปค ณก บ 500 =5+5*8 หมายถ ง เอา 5 ค ณ 8 แล วน าผลล พธ ไปบวกก บ 5 =(5+5)*8 หมายถ ง เอา 5 บวกก บ 5 แล วน าผลล พธ ไปค ณก บ 8 =A2/100 หมายถ ง เอาค าในเซลล A2 หารด วย 100 =A2+A3+A4+A5 หมายถ ง เอาค าในเซลล A2 บวกด วยค าในเซลล A3 บวกด วยค า ในเซลล A4 บวกด วยค าในเซลล A5

49 309 ต วอย างการค านวณ ต องการหาผลล พธ ของค าน าในเด อนมกราคมและก มภาพ นธ โดยใช ส ตรแบบค าคงท o Click เมาส ในเซลล D2 (เพราะเป นต าแหน งเซลล ท ต องการใส ผลล พธ ) o พ มพ ส ตร = แล วกดป ม <ENTER> ต องการหาผลล พธ ของค าไฟฟ าในเด อนมกราคมและก มภาพ นธ โดยใช ส ตรแบบต าแหน ง เซลล o Click เมาส ในเซลล D3 (เพราะเป นต าแหน งเซลล ท ต องการใส ผลล พธ ) o พ มพ ส ตร =B3+C3 แล วกดป ม <ENTER> โดยปกต การค านวณใน Excel จะใช แบบท 2 ค อ ส ตรแบบใช ค าคงท จะไม ม การเปล ยนแปลงผลล พธ ให อ ตโนม ต เม อค าใดค าหน ง เปล ยนแปลง การเปล ยนผลล พธ จะต องไปแก ไขท ส ตรด วยตนเอง ส ตรแบบใช ต าแหน งเซลล จะม การเปล ยนแปลงผลล พธ ให โดยอ ตโนม ต เม อค าใดค าหน ง เปล ยนแปลง ซ งเป นว ธ ท ใช ได ผลด ท ส ด การค านวณด วยฟ งก ช น โปรแกรม Microsoft Excel ม ความสามารถเด นในด านการค านวณ ซ งม ล กษณะการค านวณ 2 ร ปแบบใหญ ๆ ได แก

50 310 การค านวณด วยส ตร (Formula) การค านวณด วยฟ งก ช นส าเร จร ป (Function) ช อฟ งก ช นจะเป นค าเฉพาะท Microsoft Excel ก าหนดไว ซ งแบ งเป นหมวดหม ได มากมาย เช น ฟ งก ช นค านวณด านการเง น เช น DDB( ) หาค าเส อมราคาท ระยะเวลาใด ๆ โดยว ธ Double - declining balance method ฟ งก ช นค านวณด านว น เวลา เช น NOW( ) ฟ งก ช นให ค าว นเวลาป จจ บ น ฟ งก ช นค านวณด านคณ ตศาสตร เช น TAN( ) ฟ งก ช นหาค า Tangent ของม ม ฟ งก ช นค านวณด านสถ ต เช น SUM( ) ฟ งก ช นหาผลรวมของช ดต วเลข ฟ งก ช นค านวณด านฐานข อม ล เช น DSUM( ) ฟ งก ช นหาผลรวมของข อม ลตามเง อนไขท ระบ ฟ งก ช นในการค นหาข อม ล เช น HLOOPUP( ) ฟ งก ช นหาข อม ลท ตรงตามเง อนไข ฟ งก ช นจ ดการต วอ กษร เช น CHAR( ) ให ค าต วอ กษรจากตาราง ASCII ฟ งก ช นการค านวณแบบตรรก เช น AND( ) ให ค าทางตรรกะในกรณ AND ฟ งก ช นด านว ศวกรรม เช น HEX2OCT( ) แปลงต วเลขฐาน 16 เป นต วเลขฐาน 8 การใช งาน เล อน Cell Pointer ไปไว ณ เซลล ล ท ต องการวางผลล พธ สร างฟ งก ช นการค านวณแล วกดป ม <Enter> โดยฟ งก ช นจะม ร ปแบบด งน =ช อฟ งก ช น(ค า)

51 311 ค าท ใช ในการค านวณ ค าท น ามาใช ในการค านวณ อาจจะเป นค าคงท เช น 500 หร ออาจจะเป นต าแหน งเซลล เช น A5 จะ หมายถ งน าค าท ถ กเก บไว ในเซลล ล ณ ต าแหน งแถวท 5 คอล มน A มาค านวณ นอกจากน บางฟ งก ช น ก ไม จ าเป นต องม ค าก าก บ เช นฟ งก ช นว นท ป จจ บ น ใช เป น =NOW() ได เลย เป นต น ฟ งก ค านวณค ามาตรฐาน ฟ งก ช นการค านวณค ามาตรฐาน ท Excel เตร ยมไว ให ใช งาน ได แก =SUM(ค าข อม ล หร อช วง) หาผลรวมของข อม ล =MAX(ค าข อม ล หร อช วง) หาค าข อม ลท ม ค ามากท ส ด =MIN(ค าข อม ล หร อช วง) หาค าข อม ลท ม ค าน อยท ส ด =AVERAGE(ค าข อม ล หร อช วง) หาค าเฉล ยของข อม ล ต วอย างการใช งาน =SUM(85,25,65) =SUM(A1:A3) =MAX(85,25,65) =MAX(85,25,65) =MIN(85,25,65) =MIN(85,25,65) =AVERAGE(85,25,65) =AVERAGE(85,25,65)

52 3 ต วอย างข อม ลการค านวณ เต มข อม ลอ ตโนม ต ด วย Format, Cell หลายๆ ท านอาจจะเจอป ญหาการป อนข อม ล ท ส วนของข อม ลม ค าซ าๆ ก น เช น รห สประจ าต ว บ คคล หร อรห สส นค า ด งต วอย าง จากต วอย างจะพบว า รห สบ คคลแต ละคน จะข นต นด วยอ กษร "AB" ท กคน และเลขประจ าต วม ท งหมด 4 หล ก ว ธ การท สะดวกในการป อนข อม ลล กษณะน ควรป อนเฉพาะต วเลขประจ าต วบ คคล เท าน น ค อ

53 313 พน กงานคนแรก "จ นดา มณ " ให ป อนรห สเฉพาะต วเลข 1975 พน กงานคนท สอง "สมใจ ร กด " ให ป อนรห สเฉพาะต วเลข 1976 เป นต น ส าหร บอ กษรน า "AB" เน องจากม ค าซ าก น สามารถให Excel ป อนอ ตโนม ต ได เพ อให เก ดความ สะดวกและรวดเร วในการท างาน โดยเม อป อนต วเลขรห สครบท กคนแล ว ให ก าหนดช วงข อม ลส าหร บเซลล รห สประจ าต วบ คคล (จากต วอย างค อ A2:A6) จากน นเล อกเมน ค าส ง "Format, Cells..." เล อกบ ตรรายการ "Number" เล อกรายการ Category: ช อ Custom พ มพ ร ปแบบของต วเลขในช อง Type เป น "AB"0000 คล กป ม "OK" แล วด ผลล พธ ท เก ดข นมา

54 314 ค าอธ บาย ร ปแบบท ก าหนดเป น "AB"0000 หมายถ ง ให เคร องใส อ กขระ AB น าหน ารห ส แล วตามด วยต วเลขท งหมด 4 หล ก ถ าต องการต วเลขท งหมด 5 หล กก ให ก าหนดร ปแบบเป น "AB"00000 และถ าต องการอ กขระอ น ก ให ก าหนดอ กขระท ต องการในเคร องหมายค าพ ด เป น ต น เช อมข อม ลเข าด วยก น โดยปกต การป อนข อม ลใน Excel จะแยกฟ ลด ข อม ลให เล กท ส ด เช น ช อ - นามสก ล ก ให แยกเป น 2-3 คอล มน ด งต วอย างได แยก ช อ และนามสก ล เป นคนละคอล มน แต บางคร งการน าไปใช จ าเป นต องใช ร วมก น ซ งสามารถแก ไขได โดยการน าข อม ลท งสองคอล มน มาเช อมก นเป นคอล มน ใหม หร อข อม ลช ดใหม น นเอง ว ธ การเช อมข อความ กระท าได ด งน สร างคอล มน ใหม 1 คอล มน โดยคล กเมาส ท ต วอ กษร D แล วเล อกเมน ค าส ง "Insert, Columns"

55 315 ขยายความกว างของคอล มน ใหม ให เหมาะสม ก าหนดช อคอล มน ใหม เป น "ช อ - นามสก ล" น าเมาส คล กในเซลล แรกของคอล มน ใหม (ต วอย างค อเซลล D2) ป อนส ตรเพ อเช อมข อม ล ด งน =B2&" "&C2 จากน นค ดลอกส ตรไปย งเซลล อ นๆ ก จะปรากฏข อม ลใหม ท เก ดจากการเช อมของข อม ล ในเซลล B2 และ C2 น นเอง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า 1 บทน า Microsoft Word 97 หร อเร ยกส นๆ ว า Word 97 โปรแกรมส าหร บงานประมวลผล ค าระบบภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนว นโดวส 95/98/2000 ผล ตภ ณฑ บร ษ ทไมโครซอฟต โดยม ความสามารถต างๆ ด านการพ มพ และประมวลผลค

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information