บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม"

Transcription

1 261 จ ดประสงค การสอน 4.2 เข าใจเก ยวก บ ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การป อนและแก ไขข อม ลในแผ นงาน การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน การสร างและจ ดร ปแบบแผนภ ม การใช ส ตรค านวณและการใช งานฟ งก ช น เน อหา แนะน า MICROSOFT EXCEL โปรแกรมส าหร บงานค านวณประเภทสเปรตช ด (Spreadsheet) หร อกระดาษทด อ เล กทรอน กส ในป จจ บ น คงจะไม ม โปรแกรมใด ม ความสามารถโดดเด นเท ยบเท า โปรแกรมใน ตระก ลบร ษ ทไมโครซอฟต (Microsoft Co.,Ltd.) ท ใช ช อทางการค าว า "Microsoft Excel" ซ ง ป จจ บ นได พ ฒนามาเป นร น (Version) 2003 ท ร จ กก นอย างแพร หลายในช อโปรแกรม "Microsoft Excel 2003"

2 ล กษณะจอภาพการท างาน พ นท ท างาน (Sheet) พ นท ท างานของ Microsoft Excel เร ยกว า Worksheet หร อ Sheet โดยใน 1 Sheet จะ ประกอบด วยบรรท ดในแนวต งและบรรท ดในแนวนอน ซ งม การเร ยกช อเฉพาะ ด งน o บรรท ดในแนวต ง เร ยกว า คอล มน (Column) ม 256 คอล มน o บรรท ดในแนวนอน เร ยกว า แถว (Row) ม 65,536 แถว

3 263 เซลล (Cell) การท างานใน Microsoft Excel จะกระท า ณ จ ดต ดก นของแถวและคอล มน โดยข อม ล 1 รายการ หร อข อม ล 1 ข อม ล จะพ มพ ณ ต าแหน งท เป นจ ดต ดก นน เสมอ และเร ยกจ ดต ดก น ของแถว และคอล มน ในช ตว า "เซลล (Cell)" การใช งานเซลล ในซ ต จะอาศ ยช อเร ยกท เก ดจากการผสมก นของช อเร ยกคอล มน ตามด วย ช อเร ยกแถว โดยช อเร ยกคอล มน จะเป นด วยต วอ กษร A - Z, AA - AZ, BA - BZ, CA - CZ,..., IA - IV ในขณะท ช อเร ยกแถวจะเป นต วเลข ด งน นช อเร ยกเซลล จะอย ในล กษณะของ ต วอย างการเร ยกเซลล ช อเซลล = <ช อคอล มน ><ต วเลขแถว> ท างานก บเซลล ในแถวท 10 คอล มน J เร ยกว า J10 ท างานก บเซลล ในแถวท 250 คอล มน CZ เร ยกว า CZ250 แถบส ตร และแถบแสดงสถานะ แถบส ตร (Formula Bar) และแถบสถานะ (Status Bar) เป นองค ประกอบช นเล กของจอภาพ การท างาน ซ งผ ใช ม กจะละเลยไม สนใจต อองค ประกอบ 2 ช นน แต หล กการใช งานท ถ กต อง องค ประกอบ 2 ช นน ม ความส าค ญมาก โดยแถบส ตร จะเป นแถวท แสดงข อม ลจร ง ณ ต าแหน ง เซลล ใด ๆ ขณะท แถบสถานะ จะเป นแถวท แสดงข อความท จ าเป นต างๆ ขณะก าล งใช งาน โปรแกรมอย แถบส ตรและแถบสถานะสามารถควบค มให แสดง หร อไม ให แสดง ได โดย การเล อก ค าส ง

4 264 View, Formula Bar ก าหนดให แสดง/ไม ให แสดงแถบส ตร View, Status Bar ก าหนดให แสดง/ไม ให แสดงแถบแสดงสถานะ เทคน คการเล อนต าแหน งเซลล Cell Pointer บ งบอกให ผ ใช ทราบว า ขณะน ก าล งท างานอย ณ เซลล ใด ด งน นการท างานใดๆ ก ตามจะต องพ จารณาต าแหน งของ Cell Pointer เสมอ และผ ใช จะท างานได ด เพ ยงใดอย ท ความสามารถในการเล อน Cell Pointer ว ารวดเร วหร อไม

5 265 แถว) เล อนคร งละ 1 เซลล ตามท ศทาง + เล อนไปส ดท ศล กศรหร อส ดเขตข อม ล เล อนข น, ลง 1 จอภาพ + หร อ เล อนไปทางซ ายหร อขวา 1 จอภาพ + หร อ เล อนไป Sheet ก อนหน าหร อถ ดไป <Home> เล อนไปต นคอล มน (ซ ายส ดของแถว) <End> แล วตามด วย <Enter> เล อนไปคอล มน ส ดท ายของแถว (ขวาส ดของ เล อนไปเซลล ถ ดไป + เล อนถอยกล บท ละเซลล <Ctrl> <Home> เล อนไปเซลล A1 <Ctrl> <End> เล อนไปเซลล ส ดท าย เล อนไปต าแหน งท ระบ โดยปรากฏหน าต างถามต าแหน ง ด งน พ มพ ต าแหน งเซลล ท ต องการ เช น A500 แล วกดป ม

6 266 <Ctrl><Backspace> เล อนกล บมาย งต าแหน ง Active Cell กรณ ท ได เล อนจอภาพจน ไม เห น Active Cell การเล อนแถบด วย Scroll Bar เล อนไปย งต าแหน งและท ศทางท ต องการ ตามการเล อน ของเมาส <Scroll Lock> <Home> ไปม มบนซ ายของหน าต าง <Scroll Lock> <End> ไปม มล างขวาของหน าต าง การด บเบ ลคล กท ขอบของ Cell Pointer เป นการเล อนต าแหน ง Cell Pointer ไปย ง ส ดเขตข อม ลตามขอบน นๆ เช น ด บเบ ลคล กท ขอบล างของ Cell Pointer จะเป นเล อน Cell Pointer ไปส ดเขตข อม ลด านล างส ดด วย การก าหนดช วงข อม ล (RANGE) การก าหนดช วงข อม ล หมายถ ง การเล อกข อม ลหลาย ๆ เซลล ท สนใจ เพ อท างานใดงานหน ง พร อม ๆ ก น เช น เล อกข อม ลในเซลล A2 ถ งเซลล C5 เพ อลบท งในคร งเด ยว กรณ ท ใช เมาส Mouse Pointer ช ณ ต าแหน งเซลล เร มต น กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส จะปรากฎแถบส ด าคล มข อม ล ได ขนาดท ต องการให ปล อยเมาส

7 267 กรณ ใช แป นพ มพ Cell Pointer อย ในเซลล เร มต น กดป ม ค างไว แล วกดป มล กศร ตามท ศทาง ท ต องการ จะปรากฎแถบส ด าคล มข อม ล ได ขนาดท ต องการให ปล อยป มบนแป นพ มพ การก าหนดช วงข อม ลท ง Sheet ใช เมาส Click ท Selection Button ของ Sheet หร อกดป ม <Ctrl><A> การก าหนดช วงข อม ลท งแถว ใช เมาส Click (หร อ Drag) ท ต วเลขก าก บแถว

8 268 หร อ น าเมาส ไปคล กในแถวท ต องการเล อก กดป ม <Shift><Spacebar> การก าหนดช วงข อม ลท งคอล มน ใช เมาส Click (หร อ Drag) ท ต วอ กษรก าก บคอล มน หร อ น าเมาส คล กในเซลล ใดๆ ของคอล มน ท ต องการเล อก กดป ม <Ctrl><Spacebar> การก าหนดช วงแบบต อเน อง ด วยว ธ การลากแล วปล อย (Drag and Drop) ช เมาส ในเซลล เร มต น กดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วลากเมาส จะปรากฏแถบส ด า ให ลากเมาส จนได แถบส ด าคล มพ นท เซลล ท ต องการ (ข อส งเกต เซลล เร มต นจะเป นช องท ม ส แตกต างจากเซลล อ น)

9 269 เม อได ขนาดท ต องการ ให ปล อยป มซ ายของเมาส ก าหนดช วงแบบต อเน อง ด วยการใช แป นพ มพ เล อน Cell Pointer ไปย งเซลล เร มต น กดป ม <Shift> ค างไว แล วกดป มล กศร ระบายแถบส ด า (ข อส งเกต เซลล เร มต นจะเป นช อง ท ม ส แตกต างจากเซลล อ น) เม อได ขนาดพ นท ท ต องการ ให ปล อยป ม <Shift> และป มล กศร การก าหนดช วงแบบไม ต อเน อง ใช หล กการคล ายก บเทคน คการก าหนดช วงแบบต อเน อง แต สามารถก าหนดช วง อ นๆ โดยการกดป ม <Ctrl> ค างไว

10 270 เทคน คการก าหนดช วงข อม ล (RANGE) การเล อกช วงข อม ล นอกจากเทคน คท กล าวไปแล ว เราย งสามารถใช Mouse ควบค ก บ Keyboard เพ อให การเล อกข อม ลกระท าได รวดเร วกว าเด ม เช น ม ข อม ล ด งน การก าหนดช วงข อม ล ท รวดเร วท ส ด สามารถปฏ บ ต ได ด งน ว ธ ท 1 น าเมาส คล กท เซลล แรก (A1) กดป ม <Shift> ค างไว แล วเล อนไปคล กท เซลล ส ดท าย (จากต วอย างค อ D7) ว ธ ท 2 น าเมาส คล กท เซลล แรก (A1) กดป ม <Shift> ค างไว กดป ม <End> 1 คร งตามด วยป มล กศรลง แถบส จะเล อนลงมาส ดข อม ล ย งคงกดป ม <Shift> ค างไว ต อด วยกดป ม <End> 1 คร งตามด วยป มล กศรขวา เพ อ เล อนแถบส ไปด านขวา

11 271 ว ธ ท 2 จะเป นว ธ ท เร ว และสะดวกท ส ด ในกรณ ท ข อม ลใน Sheet ม ปร มาณมาก ทดลองด ส คร บ การก าหนดช วงข อม ลด วย F5 การก าหนดช วงข อม ลท กล าวไปแล ว จะเน นการใช งานแป นพ มพ หร อเมาส หร อท งสอง อย างผสมผสานก น อย างไรก ตาม Excel ย งได เตร ยมความสามารถในการก าหนดช วงข อม ลผ านป ม ฟ งก ช น F5 โดยม ว ธ การใช งานด งน กดป ม F5 พ มพ ช วงข อม ลท ต องการก าหนดในช อง Reference: เช น ถ าต องการก าหนดช วงข อม ล A1 ถ ง C15 ก ให พ มพ ด งร ป

12 272 เล อนต าแหน งภายในช วง เม อม การสร างช วงข อม ล ด งภาพต วอย าง ถ าต องการเล อนต าแหน งเซลล สามารถกระท าได ด งน กดป ม <Enter> เพ อเล อนลง 1 เซลล กดป ม <Shift><Enter> เพ อเล อนข น 1 เซลล กดป ม <Tab> เพ อเล อนไปด านขวา กดป ม <shift><tab> เพ อเล อนไปด านซ าย กดป ม <Ctrl> พร อมก บจ ดทศน ยม เพ อเล อนไปท ม มของช วง การป อนข อม ล การป อนข อม ลใน Excel ม ล กษณะแตกต างจากการพ มพ งานปกต ท วไป โดยม หล กการ ด งน เล อน Cell Pointer ไปย งต าแหน งเซลล ท ต องการ พ มพ ข อม ล โดยข อม ลจะปรากฏในแถบส ตร (Formula Bar) ด งน ตรวจสอบความถ กต อง ถ าผ ดใช ป ม Back Space ลบแก ไข

13 273 ข อม ลถ กต องสามารถปฏ บ ต ด งน หร อ หร อ o กดป ม o กดป มล กศรเพ อเล อนต าแหน ง Cell Pointer o ใช เมาส Click ท ไอคอนเคร องหมาย ใน Formula Bar ข อม ล 1 ช ด ป อนใน 1 เซลล ข อม ลประเภทต วหน งส อ (Text) จะถ กจ ดช ดซ ายของเซลล ข อม ลประเภทต วเลข (Number), ว นท -เวลา (Date & Time), ผลล พธ จากส ตรและ ฟ งก ช นการค านวณ (Formula & Function) จะถ กจ ดช ดขวาของเซลล เลขท ม หล กเก น 100 ไม ต องป อนเคร องหมายคอมม าค น ให ป อนเฉพาะค าต วเลข ข อม ลต วเลขบางค า เม อป อนไปแล วโปรแกรมแสดงผลเป น "ว นท " ให แก ไขโดย น าเมาส คล กในเซลล น นๆ แล วเล อกเมน ค าส ง Format, Cells แล วเล อกรายการ General จากบ ตรรายการ Number การป อนต วเลขท ม เคร องหมาย / เช น 1/4 โปรแกรมม กจะแสดงผลเป นว นท ถ า ต องการต วเลขด งกล าว สามารถแก ไขโดยให ป อนเป น 0 1/4

14 274 ส าหร บต วเลขท ม เคร องหมาย / แต ไม ใช ข อม ลท น ามาค านวณ ควรป อน เคร องหมาย ' น าหน าด วย เช น '1/4 ในกรณ ท ป อนข อม ลใดๆ (โดยเฉพาะข อม ลประเภทว นท ) แล วปรากฏเคร องหมาย # เต มเซลล แสดงว า ความกว างของเซลล ไม พอท จะแสดงผล จะต อง ท าการขยายขนาดความกว างของเซลล กรณ ท ข อม ลประเภทต วหน งส อ ม ความยาวมากกว าความกว างของเซลล จะล น ออกนอกเซลล และหากม ข อม ลในเซลล ถ ดไป ข อม ลท ล นออกจะถ กท บ (แต ไม ได ถ กลบ) สามารถแก ไขโดยขยายขนาดความกว างของเซลล การป อนข อม ลในช วง การป อนข อม ลโดยค าปกต ของ MS-Excel หล งจากการกดป ม <Enter> ต าแหน ง Cell Pointer จะ เล อนไปแถวถ ดไปเสมอ ไม สามารถควบค มให ว งไปทางขวาได ซ งการป อนข อม ลล กษณะ แนวนอน สามารถปฏ บ ต ด งน ระบายแถบส คล มเซลล ท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ลช ดแรก จากน นกดป ม <Enter> จะพบว า Cell Pointer เล อนไปตาม ท ศทางของแถบส พ มพ ข อม ลช ดท 2, 3 และอ นๆ จนครบท กเซลล ตามช วงข อม ลท ก าหนด เม อ Cell Pointer อย ณ ต าแหน งเซลล ส ดท ายของช วง หากม การกดป ม <Enter> จะม ผลให Cell Pointer เล อนกล บ ณ ต าแหน งเซลล แรกของช วงเสมอ

15 275 หมายเหต ส าหร บการป อนข อม ลในแนวคอล มน ก ใช หล กการเด ยวก น การป อนข อม ลท ม ค าซ าก นในช วงเด ยวก น ถ าต องการป อนข อม ลท ม ค าเด ยวก น ในเซลล หลายๆ เซลล สามารถปฏ บ ต ด งน ระบายแถบส คล มเซลล ท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ล จากน นกดป ม <Ctrl> <Enter> จะพบว าท กๆ เซลล ในช วง ม ข อม ล เหม อนก น การป อนข อม ลหลายบรรท ดในเซลล เด ยวก น บางคร งข อม ลท น ามาป อน ม ปร มาณมาก และจ าเป นต องอย ในเซลล เด ยวก น แต เน องจาก ข อจ าก ดของความกว างของเซลล จ งสามารถแก ไขได โดยการป อนเป นหลายๆ บรรท ด ในเซลล เด ยวก น ซ งม ว ธ ปฏ บ ต ด งน ระบายแถบส คล มเซลล ท ต องการป อนข อม ล พ มพ ข อม ล เม อต องการข นบรรท ดใหม ให กดป ม <Alt> <Enter> จะพบว า Cursor จะข นบรรท ด (ของเซลล เด ม) จากน นจ งพ มพ ข อม ลท เหล อ หากม ข อม ลจะข น บรรท ดใหม อ ก ก สามารถใช ป ม <Alt> <Enter> ซ าอ กคร งได

16 276 การป อนข อม ลแบบเต มเองอ ตโนม ต Auto Fill หร อการเต มข อม ลล าด บอ ตโนม ต เป นความสามารถพ เศษของ Microsoft Excel ในการ ป อนข อม ลท ม กจะใช บ อย ๆ และเป นข อม ลท ต องเร ยงล าด บ เช น เด อน, ว น, พ.ศ., ไตรมาสทางการ ค า, ต วเลข ต วอย าง ป อนข อม ลเร มต นว า "มกราคม" สามารถส งให โปรแกรมเต มข อม ลเด อน "ก มภาพ นธ... ธ นวาคม" ให ได โดย อ ตโนม ต ป อนข อม ลเร มต นว า "Mon" สามารถส งให โปรแกรมเต มข อม ลว นท "Tue... Sun" ให ได โดยอ ตโนม ต การส งงาน ป อนข อม ลเร มต น (ข อม ลช อเด อน, ช อว นในส ปดาห เช น ม.ค. หร อ Jan. หร อ Sun หร อ มกราคม หร อ ไตรมาส 1 เป นต น) เล อน Mouse Pointer ไปย งม มล างขวา ของเซลล น น จะปรากฏเคร องหมาย กากบาทเล กๆ ส ด า เร ยกว า "Fill Handle" Drag เมาส ไปย งเซลล ปลายทาง แล วจ งปล อยเมาส

17 277 ร ปแบบการท างานของ AutoFill o ข อม ลช อว น, เด อน สามารถ AutoFill ได ท นท o ข อม ลอ กขระ ท ตามด วยต วเลข สามารถ AutoFill ได ท นท โดยค าต วเลขจะเพ มท ละ 1 เช น พ.ศ จะเพ มเป น "พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2527, " o ข อม ลต วเลขท ไม น าไปค านวณ ให ป อนน าหน าด วยเคร องหมาย ' แล วจ งท า AutoFill ท งน Excel จะไม แสดงเคร องหมาย ' บนจอภาพ แต จะแสดงในแถบส ตร o ข อม ลต วเลขสามารถท า AutoFill แบบเต มค าท ละ 1 โดยใช การลากด วยป มเมาส ขวาแล วเล อกค าส งย อย Fill Series o ข อม ลต วเลขสามารถท า AutoFill โดยใช หล กการเพ มค าจากการบวกเพ มก บ ผลต าง ด งน นจ งต องป อนค าข อม ลในเซลล 2 เซลล ก อน จากน นจ งท า Selection ท ง 2 เซลล แล วท า AutoFill o ข อม ลต วเลขสามารถท า AutoFill โดยใช หล กการเพ มค าจากการค ณเพ มจาก ผลต าง ด งน นจ งต องป อนค าข อม ลในเซลล 2 เซลล ก อน จากน นจ งท า Selection ท ง 2 เซลล แล วท า AutoFill ด วยป มเมาส ด านขวา แล วเล อกรายการ Growth Trend

18 278 o ก าหนดรายละเอ ยดการ AutoFill จากค าส ง Series ของเมน ล ดของการลากด วย เมาส ขวา ต วอย างการเต มข อม ล ข อม ลเร มต น ข อม ลจากการ AutoFill 1st 1st term 2nd 3rd 4th 5th 6th 2nd term 3rd term 4th term 5th term 15 Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 15-Jan 15-Feb AutoFill Custom List 15-Mar 15-Apr 15-May 15-Jun Auto Fill หร อการเต มข อม ลล าด บอ ตโนม ต เป นความสามารถพ เศษของ Microsoft Excel ในการ ป อนข อม ลท ม กจะใช บ อย ๆ และเป นข อม ลท ต องเร ยงล าด บ เช น เด อน, ว น, พ.ศ., ไตรมาสทางการ ค า, ต วเลข อย างไรก ตาม AutoFill จะถ กควบค มด วยรายการ Custom List ด งน นสามารถเพ มลบได ด งน เล อกเมน ค าส ง Tools, Options... เล อกบ ตรรายการ Custome List ถ าต องการเพ มรายการ ให พ มพ รายการท ต องการในช อง List entries: โดยค นแต ละรายการ ด วยเคร องหมาย Comma เม อครบท กรายการให กดป ม Add

19 279 ถ าต องการลบรายการใด ให คล กเล อกรายการท ต องการลบจากช อง Custome lists: แล วคล กป ม Delete หมายเหต สามารถน าข อม ลท ม อย เด มใน Sheet มาก าหนดเป น AutoFill เพ อใช งานในคร งต อๆ ไป โดย ท า Selection คล มข อม ลท ต องการ เล อกเมน ค าส ง Tools, Options ปรากฏรายการช วงข อม ลในบรรท ด คล กป ม Import เพ อน าข อม ลเข ามาบ นท กใน Custom Lists การแก ไขข อม ล ข อม ลท ป อนลงใน Sheet สามารถแก ไข ได โดย

20 280 ว ธ ท 1 เล อน Cell Pointer อย ในต าแหน งเซลล ท ต องการแก ไข พ มพ ข อม ลใหม ท บข อม ลเก า ว ธ ท 2 เล อน Cell Pointer อย ในต าแหน งเซลล ท ต องการแก ไข กดป มฟ งก ช น F2 จากน นใช ป มล กศร เล อนไปย งต าแหน งท ต องการแก ไข ท าการแก ไข แล วกดป ม <Enter> เม อต องการจบการแก ไข การลบข อม ล ข อม ลท ป อนลงใน Sheet สามารถลบได โดย เล อน Cell Pointer อย ในต าแหน งเซลล ท ต องการลบ หร อก าหนดช วงข อม ล กดป ม <Delete> หร อเล อกเมน ค าส ง Edit, Clear แล วเล อกค าส งย อย ด งน o All เพ อลบท งข อม ลและฟอร แมตต างๆ ของเซลล o Content เพ อลบเฉพาะข อม ล o Format เพ อลบเฉพาะฟอร แมตของเซลล

21 281 เล อกใช Toolbar ด วยแป นพ มพ ถ าท านเก ดป ญหาเก ยวก บการใช เมาส หร อเมาส ไม สามารถใช งานได แต แป นพ มพ ย งท างานปกต คงร ส กแย แน นอน เพราะไม สามารถส งงานด วยป มเคร องม อต างๆ บน Toolbar ได สามารถแก ไขได ง ายๆ โดย กดป ม <Alt> 1 เพ อ เพ อเร ยกใช งานแถบเมน (Menu bar) กดป ม <Ctrl><Tab> เพ อเล อนการท างานไปย ง Toolbar ต างๆ ท ปรากฏบนจอภาพ เม อเล อนต าแหน งไปย ง Toolbar ท ต องการได แล ว สามารถกดป มล กศร หร อป ม <Tab> เพ อเล อนต าแหน งไปย งป มเคร องม อท ต องการ แล วกดป ม <Enter> เพ อส งงาน การขยาย-ลดความกว างของคอล มน ข อม ลในเซลล บางคร งเม อป อนลงไปแล ว หร อกรณ ท ม การจ ดแต งข อม ล อาจจะไม ปรากฏผลตาม ความเป นจร ง แต แสดงในร ปแบบเคร องหมาย # เต มเซลล หร อล าไปย งเซลล อ น หร อขนาดของ เซลล ไม เหมาะสมก บขนาดของข อม ลภายใน หมายความว า ความกว างของคอล มน น นๆ ไม อเหมาะ ก บขนาดของข อม ล ซ งแก ไขโดยการขยายหร อลดความกว างของคอล มน ว ธ ท 1 การขยาย หร อลดความกว างด วยการลากเมาส เล อนเมาส ไปช ท เส นค นระหว างห วคอล มน จะปรากฏเมาส เป นร ปล กศร 2 ท ศในแนวซ าย- ขวา Drag เมาส ให ได ขนาดของคอล มน ตามท ต องการ แล วจ งปล อยเมาส

22 282 ว ธ ท 2 การขยาย-ลดความกว างของคอล มน ให เหมาะสมก บข อม ลภายใน (Auto Fit) เล อนเมาส ไปช ท เส นค นระหว างห วคอล มน จะปรากฏเมาส เป นร ปล กศร 2 ท ศในแนวซ าย- ขวา Double Click ท เส นค นคอล มน โปรแกรมจะปร บความกว างของคอล มน ให เท าก บขนาด ของข อม ลท อย ภายใน ว ธ ท 3 ขยาย-ลดความกว างของคอล มน หลาย ๆ คอล มน ให เท าก น เล อกคอล มน โดย Drag เมาส ท ห วคอล มน เล อนเมาส ไปช ท เส นค นระหว างห วคอล มน จะปรากฏเมาส เป นร ปล กศร 2 ท ศในแนวซ าย- ขวา Drag เมาส ให ได ขนาดของคอล มน ตามท ต องการ (หร อด บเบ ลคล ก) แล วจ งปล อยเมาส คอล มน ท เล อกไว จะม ขนาดเท าก นท งหมด การแทรกแถว ข อม ลท ป อนลงกระดาษท าการไปแล ว สามารถแทรกเพ มเต มได โดยใช หล กการแทรกแถว ด งน Click เมาส ณ ต วเลขแถวท ต องการแทรก เล อกค าส ง Insert, Rows หร อคล กขวาแล วเล อก Insert

23 283 กรณ ท ต องการแทรกคร งละหลายๆ แถว ให ใช การก าหนดช วงข อม ล โดย Drag เมาส ณ ต วเลขแถว แล วใช ค าส ง Insert, Rows หร อ Click เมาส ป มขวาในพ นท แถบส แล วเล อกค าส ง Insert การแทรกคอล มน นอกจากหล กการแทรกแถว โปรแกรมย งสามารถแทรกคอล มน ได ด งน Click เมาส ณ ต วอ กษรเหน อคอล มน ท ต องการแทรก เล อกค าส ง Insert, Columns หร อคล กขวาแล วเล อก Insert

24 284 กรณ ท ต องการแทรกคร งละหลาย ๆ คอล มน ให ใช การก าหนดช วงข อม ล โดย Drag เมาส ณ ต วอ กษรเหน อคอล มน ท ต องการ แล วใช ค าส ง Insert, Columns หร อ Click เมาส ป มขวาในพ นท แถบส แล วเล อกค าส ง Insert การลบแถว/คอล มน เม อม การแทรกแถว หร อคอล มน ก ย อมจะสามารถลบแถวหร อคอล มน ท ไม ต องการออกไปได โดย ใช หล กการด งน เล อกแถว หร อคอล มน ท ต องการลบ เล อกค าส ง Edit, Delete

25 285 หร อ Click เมาส ป มขวาในพ นท แถบส แล วเล อกค าส ง Delete กรณ ท ต องการลบคร งละหลายๆ แถบ (คอล มน ) ให ใช การก าหนดช วงข อม ลก อน แทรก/ลบเซลล ก าหนดต าแหน งเซลล หร อช วงเซลล ท ต องการแทรก เร ยกค าส ง Insert, Cell.. ปรากฏ Dialog Box เล อกรายการท ต องการ o Shift Cells Right เล อนเซลล ท เล อกไปด านขวา แล วแทรกเซลล ใหม o Shift Cells Down เล อนเซลล ท เล อกไปด านล าง แล วแทรกเซลล ใหม

26 286 o Entire Row แทรกแถวใหม ณ ต าแหน งเซลล ท เล อกไว o Entire Column แทรกคอล มน ใหม ณ ต าแหน งเซลล ท เล อกไว ส าหร บลบเซลล ให เล อกค าส ง Edit, Delete.. แล วเล อกรายการท ปรากฏซ งใกล เค ยงก บการแทรก เซลล การจ ดแต งข อม ล ข อม ลต างๆ ท พ มพ ลงไป สามารถจ ดแต งได เช น การท าต วหนา, เต มส หร อก าหนดแบบอ กษร โดย ท าได สองว ธ ค อ ว ธ ท 1 เล อกจากแถบเคร องม อ เล อกเซลล หร อก าหนดช วงข อม ล คล กป มเคร องม อจากแถบเคร องม อ Formatting เคร องม อจ ดแต งแบบอ กษร เคร องม อจ ดพารากราฟ (ในเซลล ) เคร องม อจ ดแต งร ปแบบต วเลข

27 287 เคร องม อจ ดแต งล กษณะพ เศษ เช น เส น, ส พ น, ส ต วอ กษร ธ ท 2 เล อกจากเมน ค าส ง เล อกเซลล หร อก าหนดช วงข อม ล เล อกเมน ค าส ง Format, Cells o o บ ตรรายการ NUMBER จ ดร ปแบบให ข อม ลต วเลข บ ตรรายการ ALIGNMENT จ ดล กษณะการวางข อม ล

28 288 o o o o บ ตรรายการ FONT จ ดร ปแบบให ข อม ลต วอ กษร บ ตรรายการ BORDER เล อกล กษณะของเส นขอบ, ตาราง บ ตรรายการ PATTERNS เล อกล กษณะของเฉดลาย บ ตรรายการ PROTECTION เล อกล กษณะการป องก นเซลล หมายเหต ถ าต องการยกเล กร ปแบบท จ ดลงไป ให ใช ค าส ง Edit, Clear, Format จ ดต วเลขทศน ยม 2 หล กและม เคร องหมายคอมม า ค นหล กพ น ข อม ลต นฉบ บ ว ธ ท า ก าหนดช วงข อม ล (A1:C3) เล อกเมน ค าส ง Format, Cells... เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category ช อ Custom

29 289 คล กเล อก Category Number จะปรากฏรายการเล อกด งน o Decimal places ก าหนดจ านวนทศน ยม o Use 1000 Separator ใส เคร องหมาย, ค นหล กพ น o Negative numbers ก าหนดล กษณะของข อม ลต วเลขท ต ดลบ เช น แสดงด วย เคร องหมาย - น าหน า, หร อแสดงด วยต วเลขส แดง หร อแสดงด วยต วเลขส แดง และม เคร องหมาย - น าหน าเป นต น หร อพ มพ ช ดค าส งควบค มการแสดงผลต วเลขแบบทศน ยม 2 หล กในช อง Type ค อ #,##0.00 ผลล พธ

30 290 หมายเหต ทดลองปร บเปล ยนช ดค าส ง เช น #,##0 หร อ #,##0.000, หร อ 0, แล วด ผลท เก ดข น 0.00 ต วเลขม ทศน ยม 2 หล ก #,##0 ต วเลขม เคร องหมาย, #,##0.00 ต วเลขม เคร องหมาย, และทศน ยม 2 หล ก #,##0_);(#,##0) ต วเลขม เคร องหมาย, โดยถ าเป นค าต ดลบ จะม เคร องหมายวงเล บก าก บ t#,### ต วเลขม เคร องหมาย, และแสดงเป นเลขไทย จ ดต วเลขค าบวก ค าลบ ข อม ลต นฉบ บ ถ าต องการจ ดต วเลขระหว างค าบวก ก บค าลบให เห นเด นช ด สามารถกระท าได โดย ม ร ปแบการก าหนดด งน ฟอร แมตของค าบวก ; ฟอร แมตของค าลบ ; ฟอร แมตของค าศ นย

31 291 ฟอร แมตท ควรทราบ ได แก ระบ การแสดงส ให ก บข อม ล เช น Blue ส น าเง น [ช อส ] Cyan ส ฟ า Magenta ส บานเย น Red ส แดง 0.00 แสดงข อม ลให ม ทศน ยม 2 หล ก #,##0 แสดงข อม ลให ม, ค นท หล กพ น #,##0.00 แสดงข อม ลให ม, ค นท หล กพ นและทศน ยม 2 หล ก -#,##0.00 แสดงข อม ลให ม, ค นท หล กพ น ม เคร องหมาย - น าหน า และทศน ยม 2 หล ก (#,##0) ใส เคร องหมาย ( ) ล อมข อม ล (-#,##0) ใส เคร องหมาย (- ) "ข อความ" ใส ข อความท ระบ ร วมก บข อม ล ว ธ ท า ก าหนดช วงข อม ล (A1:C3) เล อกเมน ค าส ง Format, Cells... เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category ช อ Custom

32 292 พ มพ ช ดค าส งควบค มในช อง Type ค อ #,##0.00[Blue];(-#,##0.00)[Red] ผลล พธ หร อทดลองก บช ด [Blue]#,##0.00;[Red](-#,##0);"ศ นย " หมายถ ง ให ตรวจสอบข อม ลภายในเซลล ถ า ข อม ลเป นค าบวก ให แสดงด วยส น าเง น ม เคร องหมาย, และทศน ยม 2 หล ก ข อม ลเป นค าลบ ให แสดงด วยส แดง ใน ( ) และม เคร องหมาย - น าหน า ข อม ลเป นค าศ นย ให แสดงด วยข อความ "ศ นย "

33 293 จ ดต วเลขผสมข อความ ต วเลขท พ มพ ลงไป หากม ข อความผสมด วย สามารถใช ค าส ง Format Cell มาช วยใส ข อความได เพ อให เก ดความสะดวก รวดเร ว และย งสามารถน าต วเลขน นมาค านวณได ด วย เช น ว ธ ท า ก าหนดช วงข อม ล เล อกเมน ค าส ง Format, Cells... เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category ช อ Custom พ มพ ช ดค าส งควบค มในช อง Type ค อ "AB000"0

34 294 หมายเหต ทดลองปร บเปล ยนช ดค าส ง เช น "จ านวนเง น" #,##0.00 "บาท" แล วด ผลท เก ดข น ข อความ หร อค าคงท ใด ให พ มพ ในเคร องหมาย " " จ ดร ปแบบว นท ว นท ก เช นก น สามารถจ ดร ปแบบได ว ธ ท า ก าหนดช วงข อม ล เล อกเมน ค าส ง Format, Cells... เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category ช อ Custom พ มพ ช ดค าส งควบค มในช อง Type เช น o o d/mm/yy dd/mm/yyyy

35 295 o o o d-mmm-yyyy ddd d mmm yyyy ว ดดด ปปปป o "ว น" วววว "ท " ว "เด อน" ดดด "ป พ.ศ." ปปปป o d ดดดด bbbb จ ดแต งข อม ลว นท การป อนข อม ลว นท ท ถ กต องใน Excel ควรป อนโดยใช ป เป นค าป "ค.ศ." เช น ข อม ลว นท 1 เด อน มกราคม พ.ศ ควรป อนเป น 1/1/70 เป นต น จากน นเม อต องการให แสดงผลเป นว นท แบบไทย ควรใช ค าส ง "Format, Cells..." ช วยจ ดแต ง ด งต วอย าง

36 296 การปร บแต งข อม ลว นท เป นว นท แบบไทย กระท าได โดย ก าหนดช วงข อม ลท ต องการ (จากต วอย างค อ I2:J6) เล อกเมน ค าส ง "Format, Cells..." เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category ช อ Custom ก าหนดร ปแบบว นท แบบไทย ในรายการ Type เป น d ดดดด bbbb ค าอธ บาย d ดดดด bbbb เป นร ปแบบว นท แบบไทย โดย d แสดงต วเลข "ว น" ของเด อน ด วยเลขอารบ ก แบบต วเลขหล กเด ยว ดดดด แสดงช อเด อนไทย แบบเต ม bbbb แสดงผลป พ.ศ. ด วยเลขอารบ ก

37 297 ส าหร บรห สร ปแบบว นท ท สามารถก าหนดเป นล กษณะอ นๆ ม ด งน d ว นของเด อน เลขอาร บ ก หล กเด ยว dd ว นของเด อน เลขอาร บ ก สองหล ก ddd ว นในส ปดาห ภาษาอ งกฤษแบบย อ dddd ว นในส ปดาห ภาษาอ งกฤษแบบเต ม ว ว นของเด อน เลขไทย หล กเด ยว วว ว นของเด อน เลขไทย สองหล ก ววว ว นในส ปดาห ภาษาไทยแบบย อ วววว ว นในส ปดาห ภาษาไทยแบบเต ม d เลขเด อน อารบ กหล กเด ยว dd เลขเด อน อารบ กสองหล ก ddd ช อเด อนภาษาอ งกฤษแบบย อ dddd ช อเด อนภาษาอ งกฤษแบบเต ม ด เลขเด อน เลขไทยหล กเด ยว ดด เลขเด อน เลขไทยสองหล ก ดดด ช อเด อนภาษาไทยแบบย อ ดดดด ช อเด อนภาษาไทยแบบเต ม yy ป ค.ศ. สองหล ก เลขอารบ ก yyyy ป ค.ศ. ส หล ก เลขอารบ ก bb ป พ.ศ. สองหล ก เลขอารบ ก bbbb ป พ.ศ. ส หล ก เลขอารบ ก ปป ป พ.ศ. สองหล ก เลขไทย ปปปป ป พ.ศ. ส หล ก เลขไทย

38 298 ยกเล กร ปแบบการแสดงผลข อม ลต วเลข ข อม ลท จ ดแต งไปแล ว สามารถยกเล กร ปแบบได โดย ก าหนดช วงข อม ลท ต องการ Click เมาส ท เมน ค าส ง Format, Cells เล อกบ ตรรายการ Number เล อก Category : General Click เมาส ท ป ม OK หร อเล อกเมน ค าส ง Edit, Clear, Formats ซ งจะยกเล กร ปแบบท กอย างท เคยจ ดไว เช น ฟอนต, ล กษณะพ นเซลล, ส ต วอ กษร และการจ ดร ปแบบต วเลข หร อค ย ล ด <Ctrl><Shift><~> จ ดร ปแบบข อความ ข อความห วเร อง บางล กษณะ ควรจ ดเป นแนวต ง ซ งม ว ธ การจ ดด งน

39 299 ว ธ ท า ก าหนดช วงข อม ล เล อกเมน ค าส ง Format, Cells... เล อกบ ตรรายการ Alignment หม นค า Orientation ให เป น 90 องศา หร อท ต องการ แล วด ผล ทดลองใช ค าอ นๆ ประกอบ เช น o o Horizontal ก าหนดต าแหน งแสดงผลในเซลล ล กษณะ ช ดซ าย กลาง ขวา Vertical ก าหนดต าแหน งแสดงผลในเซลล ล กษณะ ช ดบน กลาง ล าง นอกจากค าส งด งกล าวข างต น ย งม รายการเล อกอ นๆ อ กด งน

40 300 Horizontal จ ดต าแหน งต วอ กษรในแนวนอน (ปกต ) ซ งม รายการเล อก o o o General จ ดปกต โดยต วอ กษรจะช ดซ าย ต วเลขให ช ดขวา Left จ ดข อม ลช ดซ ายของเซลล เหม อนใช ไอคอน Right จ ดข อม ลช ดขวาของเซลล เหม อนใช ไอคอน o Center จ ดข อม ลอย ก งกลางเซลล เหม อนใช ไอคอน o Fill แสดงข อม ลซ าก บข อม ลท ป อนในเซลล จนเต มเซลล o Justify จ ดข อม ลท เก นความกว างของเซลล ให ข นบรรท ดใหม ภายในเซลล เด ม และพยายามจ ดให ข อม ลในเซลล ช ดซ ายและขวา o Center Across Selection จ ดข อม ลในอย ก งกลางช วง Vertical จ ดต าแหน งข อม ลในแนวต ง o Top จ ดข อม ลให ช ดขอบบนของเซลล o Center จ ดข อม ลให ลอยก งกลางเซลล ในแนวต ง o Bottom จ ดข อม ลในช ดขอบล างของเซลล o Justify ในกรณ ท ป อนข อม ลเก นความกว างของเซลล ให จ ดข อม ลให พอด ก บ ความส งของเซลล ท ก าหนดไว Wrap Text ให โปรแกรมต ดค า เม อข อม ลท ป อนยาวเก นความกว างของเซลล โดยขยาย ความส งของเซลล

41 301 การจ ดร ปแบบข อความห วเร อง อย างท ได กล าวไว ข อม ลท ป อนใน Excel ม กจะเป นข อม ลส นๆ โดยป อน 1 ข อม ลแต เซลล 1 เซลล แต หากเป นข อม ลท ม ล กษณะเป นห วเร อง หร อห วรายงาน ซ งเป นข อความยาวและก นพ นท หลายๆ เซลล จะม ว ธ การก าหนด และจ ดแต งด งน ป อนข อม ลในเซลล แรกของช วง ก าหนดแถบส ให ก บช วงข อม ล Click เมาส ท ป มเคร องม อ Merge and Center AUTO FORMAT ค าส งจ ดแต งข อม ลท กล าวถ ง จะพบว าม ล กษณะการใช งานมาก ก อให เก ดความล าช าต อการท างาน ได MS-Excel จ งเตร ยมร ปแบบส าเร จร ปมาให เร ยกว า "Auto Format" โดยร ปแบบส าเร จน จะท า การสร างตาราง, ลงส และเฉดลาย, จ ดต าแหน งและล กษณต วอ กษรให โดยอ ตโนม ต

42 302 เล อกข อม ลท ต องการจ ดแต ง (ไม รวมห วเร องท เก ดจากค าส ง Center Across) เล อกค าส ง Format, Auto Format จะปรากฏกรอบโต ตอบ ให เล อกล กษณะท ต องการ เล อกร ปแบบท ต องการจาก Table Format ร ปแบบส าเร จร ปท ได สามารถก าหนด รายละเอ ยดเพ มเต ม โดยการเล อกป ม Options >> ซ งจะปรากฏรายการเล อกเพ มเต ม ด งน o Formats to Apply ต องการใช ค าต ดต งเหล าน หร อไม? Number ค าต ดต งเก ยวก บร ปแบบการแสดงต วเลข Font ค าต ดต งเก ยวก บร ปแบบต วอ กษร และข อม ล Alignment ค าต ดต งเก ยวก บการวางข อม ล

43 303 สร างเส นขอบให เซลล (Borders) Border ค าต ดต งเก ยวก บร ปแบบของเส นตาราง Patterns ค าต ดต งเก ยวก บเฉดและลวดลาย Width/Height ค าต ดต งเก ยวก บขนาดและความส งของเซลล (Auto Fit) เส นขอบท เห นโดยปกต เร ยกว า เส นกร ด (Grid Line) ซ งแสดงข นมาเพ อบ งบอกขอบเขตของเซลล ใดๆ เม อม การจ ดแต งข อม ล ผ ใช อาจต องการล กษณะของเส นขอบท ม ล กษณะอ น ๆ ด งน นเส นขอบ ท เก ดจากการใช ค าส ง เร ยกว า "กรอบเซลล (Borders)" ซ งม หล กการใช งาน ด งน ก าหนดช วงข อม ล Click เมาส ท ป มล กศร Drop Down List ของเคร องม อ Borders ปรากฏป มเคร องม อย อย ด งน Click เมาส ในช องป มเคร องม อท ต องการ ก าหนดส ต วอ กษร และส พ นเซลล ต วอ กษร และพ นเซลล สามารถจ ดแต งส ได โดยการใช ป มเคร องม อจ ดแต งส ต วอ กษร (Font Color) และป มเคร องม อจ ดแต งส พ นเซลล (Color) ก าหนดช วงข อม ล

44 304 Click เมาส ท ป มล กศร Drop Down List ของเคร องม อ ปรากฏช ดส Click เมาส ในช องส ท ต องการ การหาผลรวมอ ตโนม ต (AUTOSUM) การค านวณหาค าผลรวมด วย MS-Excel สามารถกระท าได สะดวก ง าย และรวดเร ว โดยอาศ ย ความสามารถท เร ยกว า "ผลรวมอ ตโนม ต " หร อ Auto Sum ซ งการท างานเก ยวก บ Auto Sum ม หลายว ธ ข นอย ก บร ปแบบข อม ลใน Sheet ต วอย างท 1 ต องการหาผลรวมค าใช จ ายในเด อนมกราคม โดยน าผลล พธ ไปไว ในเซลล B7 ว ธ การ ค อ ระบายแถบส ให ก บช วงเซลล B3 : B6

45 305 Click ท ไอคอน Auto Sum ผลล พธ ปรากฏในเซลล B7 ต วอย างท 2 ต องการหาผลรวมท กรายการ (ท งแนวนอน และแนวต ง) ว ธ การค อ ระบายแถบส คล มข อม ลการค านวณท งหมด รวมพ นท เซลล ท ต องการวางผลล พธ Click ท ไอคอน Auto Sum ปรากฏผลล พธ จากการค านวณท กค าในเซลล ท เก ยวข องโดยอ ตโนม ต

46 306 ค านวณอ ตโนม ต และรวดเร ว ข อม ลต วเลขท ป อนลงไป สามารถค านวณได อย างรวดเร ว โดย ก าหนดช วงให ก บข อม ลท ต องการค านวณ ด ผลล พธ จาก Status Bar สามารถค านวณค าอ นๆ ได โดยน าเมาส ไปช ท ต าแหน งยอดรวมบน Status bar แล วกดป ม ขวาของเมาส เล อกฟ งก ช นค านวณท ต องการ o Average ค าเฉล ย o Count น บจ านวน รวมเซลล ข อความ

47 307 o o Count Nums น บจ านวนเฉพาะเซลล ต วเลข Max ค าส งส ด o Min ค าต าส ด o การค านวณค า Sum ผลรวม โปรแกรม Microsoft Excel ม ความสามารถเด นในด านการค านวณ ซ งม ล กษณะการค านวณ 2 ร ปแบบใหญ ๆ ได แก การค านวณด วยส ตร (Formula) การค านวณด วยฟ งก ช นส าเร จร ป (Function) การค านวณด วยส ตร (Formula) เล อน Cell Pointer ไปไว ณ เซลล ท ต องการวางผลล พธ สร างส ตรการค านวณแล วกดป ม <Enter> โดยส ตรจะม ร ปแบบด งน ค าท ใช ในการค านวณ ค าคงท เช น 500 = ค าท 1 เคร องหมาย ค าท 2... ต าแหน งเซลล เช น A5 จะหมายถ งน าค าท ถ กเก บไว ในเซลล ณ ต าแหน งแถวท 5 คอล มน A มาค านวณ

48 308 เคร องหมายการค านวณ ล าด บความส าค ญของเคร องหมายการค านวณ การค านวณด วยคอมพ วเตอร จะม ร ปแบบท แน นอนเฉพาะต ว โดยอาศ ยล าด บ ความส าค ญของเคร องหมายการค านวณ ต วอย างส ตรการค านวณ =500*2% หมายถ ง เอา 2 หารด วย 100 แล วน าผลล พธ ไปค ณก บ 500 =5+5*8 หมายถ ง เอา 5 ค ณ 8 แล วน าผลล พธ ไปบวกก บ 5 =(5+5)*8 หมายถ ง เอา 5 บวกก บ 5 แล วน าผลล พธ ไปค ณก บ 8 =A2/100 หมายถ ง เอาค าในเซลล A2 หารด วย 100 =A2+A3+A4+A5 หมายถ ง เอาค าในเซลล A2 บวกด วยค าในเซลล A3 บวกด วยค า ในเซลล A4 บวกด วยค าในเซลล A5

49 309 ต วอย างการค านวณ ต องการหาผลล พธ ของค าน าในเด อนมกราคมและก มภาพ นธ โดยใช ส ตรแบบค าคงท o Click เมาส ในเซลล D2 (เพราะเป นต าแหน งเซลล ท ต องการใส ผลล พธ ) o พ มพ ส ตร = แล วกดป ม <ENTER> ต องการหาผลล พธ ของค าไฟฟ าในเด อนมกราคมและก มภาพ นธ โดยใช ส ตรแบบต าแหน ง เซลล o Click เมาส ในเซลล D3 (เพราะเป นต าแหน งเซลล ท ต องการใส ผลล พธ ) o พ มพ ส ตร =B3+C3 แล วกดป ม <ENTER> โดยปกต การค านวณใน Excel จะใช แบบท 2 ค อ ส ตรแบบใช ค าคงท จะไม ม การเปล ยนแปลงผลล พธ ให อ ตโนม ต เม อค าใดค าหน ง เปล ยนแปลง การเปล ยนผลล พธ จะต องไปแก ไขท ส ตรด วยตนเอง ส ตรแบบใช ต าแหน งเซลล จะม การเปล ยนแปลงผลล พธ ให โดยอ ตโนม ต เม อค าใดค าหน ง เปล ยนแปลง ซ งเป นว ธ ท ใช ได ผลด ท ส ด การค านวณด วยฟ งก ช น โปรแกรม Microsoft Excel ม ความสามารถเด นในด านการค านวณ ซ งม ล กษณะการค านวณ 2 ร ปแบบใหญ ๆ ได แก

50 310 การค านวณด วยส ตร (Formula) การค านวณด วยฟ งก ช นส าเร จร ป (Function) ช อฟ งก ช นจะเป นค าเฉพาะท Microsoft Excel ก าหนดไว ซ งแบ งเป นหมวดหม ได มากมาย เช น ฟ งก ช นค านวณด านการเง น เช น DDB( ) หาค าเส อมราคาท ระยะเวลาใด ๆ โดยว ธ Double - declining balance method ฟ งก ช นค านวณด านว น เวลา เช น NOW( ) ฟ งก ช นให ค าว นเวลาป จจ บ น ฟ งก ช นค านวณด านคณ ตศาสตร เช น TAN( ) ฟ งก ช นหาค า Tangent ของม ม ฟ งก ช นค านวณด านสถ ต เช น SUM( ) ฟ งก ช นหาผลรวมของช ดต วเลข ฟ งก ช นค านวณด านฐานข อม ล เช น DSUM( ) ฟ งก ช นหาผลรวมของข อม ลตามเง อนไขท ระบ ฟ งก ช นในการค นหาข อม ล เช น HLOOPUP( ) ฟ งก ช นหาข อม ลท ตรงตามเง อนไข ฟ งก ช นจ ดการต วอ กษร เช น CHAR( ) ให ค าต วอ กษรจากตาราง ASCII ฟ งก ช นการค านวณแบบตรรก เช น AND( ) ให ค าทางตรรกะในกรณ AND ฟ งก ช นด านว ศวกรรม เช น HEX2OCT( ) แปลงต วเลขฐาน 16 เป นต วเลขฐาน 8 การใช งาน เล อน Cell Pointer ไปไว ณ เซลล ล ท ต องการวางผลล พธ สร างฟ งก ช นการค านวณแล วกดป ม <Enter> โดยฟ งก ช นจะม ร ปแบบด งน =ช อฟ งก ช น(ค า)

51 311 ค าท ใช ในการค านวณ ค าท น ามาใช ในการค านวณ อาจจะเป นค าคงท เช น 500 หร ออาจจะเป นต าแหน งเซลล เช น A5 จะ หมายถ งน าค าท ถ กเก บไว ในเซลล ล ณ ต าแหน งแถวท 5 คอล มน A มาค านวณ นอกจากน บางฟ งก ช น ก ไม จ าเป นต องม ค าก าก บ เช นฟ งก ช นว นท ป จจ บ น ใช เป น =NOW() ได เลย เป นต น ฟ งก ค านวณค ามาตรฐาน ฟ งก ช นการค านวณค ามาตรฐาน ท Excel เตร ยมไว ให ใช งาน ได แก =SUM(ค าข อม ล หร อช วง) หาผลรวมของข อม ล =MAX(ค าข อม ล หร อช วง) หาค าข อม ลท ม ค ามากท ส ด =MIN(ค าข อม ล หร อช วง) หาค าข อม ลท ม ค าน อยท ส ด =AVERAGE(ค าข อม ล หร อช วง) หาค าเฉล ยของข อม ล ต วอย างการใช งาน =SUM(85,25,65) =SUM(A1:A3) =MAX(85,25,65) =MAX(85,25,65) =MIN(85,25,65) =MIN(85,25,65) =AVERAGE(85,25,65) =AVERAGE(85,25,65)

52 3 ต วอย างข อม ลการค านวณ เต มข อม ลอ ตโนม ต ด วย Format, Cell หลายๆ ท านอาจจะเจอป ญหาการป อนข อม ล ท ส วนของข อม ลม ค าซ าๆ ก น เช น รห สประจ าต ว บ คคล หร อรห สส นค า ด งต วอย าง จากต วอย างจะพบว า รห สบ คคลแต ละคน จะข นต นด วยอ กษร "AB" ท กคน และเลขประจ าต วม ท งหมด 4 หล ก ว ธ การท สะดวกในการป อนข อม ลล กษณะน ควรป อนเฉพาะต วเลขประจ าต วบ คคล เท าน น ค อ

53 313 พน กงานคนแรก "จ นดา มณ " ให ป อนรห สเฉพาะต วเลข 1975 พน กงานคนท สอง "สมใจ ร กด " ให ป อนรห สเฉพาะต วเลข 1976 เป นต น ส าหร บอ กษรน า "AB" เน องจากม ค าซ าก น สามารถให Excel ป อนอ ตโนม ต ได เพ อให เก ดความ สะดวกและรวดเร วในการท างาน โดยเม อป อนต วเลขรห สครบท กคนแล ว ให ก าหนดช วงข อม ลส าหร บเซลล รห สประจ าต วบ คคล (จากต วอย างค อ A2:A6) จากน นเล อกเมน ค าส ง "Format, Cells..." เล อกบ ตรรายการ "Number" เล อกรายการ Category: ช อ Custom พ มพ ร ปแบบของต วเลขในช อง Type เป น "AB"0000 คล กป ม "OK" แล วด ผลล พธ ท เก ดข นมา

54 314 ค าอธ บาย ร ปแบบท ก าหนดเป น "AB"0000 หมายถ ง ให เคร องใส อ กขระ AB น าหน ารห ส แล วตามด วยต วเลขท งหมด 4 หล ก ถ าต องการต วเลขท งหมด 5 หล กก ให ก าหนดร ปแบบเป น "AB"00000 และถ าต องการอ กขระอ น ก ให ก าหนดอ กขระท ต องการในเคร องหมายค าพ ด เป น ต น เช อมข อม ลเข าด วยก น โดยปกต การป อนข อม ลใน Excel จะแยกฟ ลด ข อม ลให เล กท ส ด เช น ช อ - นามสก ล ก ให แยกเป น 2-3 คอล มน ด งต วอย างได แยก ช อ และนามสก ล เป นคนละคอล มน แต บางคร งการน าไปใช จ าเป นต องใช ร วมก น ซ งสามารถแก ไขได โดยการน าข อม ลท งสองคอล มน มาเช อมก นเป นคอล มน ใหม หร อข อม ลช ดใหม น นเอง ว ธ การเช อมข อความ กระท าได ด งน สร างคอล มน ใหม 1 คอล มน โดยคล กเมาส ท ต วอ กษร D แล วเล อกเมน ค าส ง "Insert, Columns"

55 315 ขยายความกว างของคอล มน ใหม ให เหมาะสม ก าหนดช อคอล มน ใหม เป น "ช อ - นามสก ล" น าเมาส คล กในเซลล แรกของคอล มน ใหม (ต วอย างค อเซลล D2) ป อนส ตรเพ อเช อมข อม ล ด งน =B2&" "&C2 จากน นค ดลอกส ตรไปย งเซลล อ นๆ ก จะปรากฏข อม ลใหม ท เก ดจากการเช อมของข อม ล ในเซลล B2 และ C2 น นเอง

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

การใช Microsoft Excel 2003

การใช Microsoft Excel 2003 จ ดท าโดย... กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง เอกสารประกอบการอบรม ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Copyright 2004: Srinakharinwirot University การใช Microsoft Excel 2003 โดย กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง ค าอธ บายหล

More information