แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร"

Transcription

1 1. มาตรฐานการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนฝางว ทยายน (ฝ.ย.) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 25 สาระการเร ยนร เพ มเต ม สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 รายว ชา การใช ซอฟต แวร ประย กต รห สว ชา ง ส ปดาห ท 4 ช วโมงท 7-8 จ านวน 2 คาบ/ส ปดาห เวลา 1 ช วโมง 40 นาท ว นท เด อน ม ถ นายน พ.ศ หน วยการเร ยนร ท 1 โปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Office Word 2007 เร อง Microsoft Office Word 2007 ก บการออกแบบแผ นพ บเศรษฐก จพอเพ ยง ว น / เวลา เร ยน ม.1/5 Lab ว น จ นทร เวลา น. ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 2 อาคาร 1 ช น 2 ผ สอน นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น มาตรฐาน ง ๓.๑ เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การท างาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม 2. สาระส าค ญ ผลการเร ยนร 1. ปฏ บ ต การสร างงานด วยโปรแกรมประมวลผลค า การออกแบบแผ นพ บเศรษฐก จพอเพ ยง ค อ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 เพ อช วยใน การจ ดการเก ยวก บการออกแบบและการจ ดท าแผ นพ บ ส อโฆษณาประเภทน ซ งจ ดว าเป นส งพ มพ ประเภทไดเรกต เมล (Direct Mail) ท ผ ผล ตส งตรงถ งผ บร โภค ท งว ธ การส งทางไปรษณ ย และแจกตามสถานท ต างๆ ล กษณะเด นของแผ นพ บ (Folder) ค อ ม ขนาดเล ก หย บง าย ให ข อม ลรายละเอ ยดได มากพอสมควร ผ ด สามารถเล อกเวลาด ได ค าใช จ ายในการ ผล ตต า โดยการบ รณาการการเร ยนร น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว มาเป น แนวทางในการศ กษาค นคว า และออกแบบแผ นพ บซ งเศรษฐก จพอเพ ยงเป นหน งในแนวพระราชด าร ท ได พระราชทาน เป นปร ชญาในการด ารงช ว ตท ย ดหล กความพอเหมาะพอด ม เหต ม ผล และความไม ประมาท 3. ว ตถ ประสงค การเร ยนร 3.1 ผ เร ยนสามารถอธ บายว ธ การออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได (K) 3.2 ผ เร ยนสามารถบอกข นตอนของการออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได (P) 3.3 ผ เร ยนสามารถบอกประโยชน ของการออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได (A) 3.4 ผ เร ยนสามารถออกแบบแผ นพ บและสร างช นงานได (P)

2 4. สาระการเร ยนร 4.1 การต งค าหน ากระดาษ 4.2 การจ ดร ปแบบเอกสาร 4.3 การออกแบบแผ นพ บ 4.4 การจ ดเร ยงสารสนเทศ 4.5 การแทรกตาราง 4.6 การแทรกร ปภาพ 4.7 การแทรกอ กษรประด ษฐ 4.8 การตกแต งเอกสารแผ นพ บ 4.9 การพ มพ แผ นพ บ 5. กระบวนการจ ดการเร ยนร ร ปแบบการจ ดการเร ยนร ข นเตร ยม 1) เร งเร าความสนใจ (Gain Attention) ข นน า 2) บอกว ตถ ประสงค (Specify Objective) 3) ทบทวนความร เด ม (Activate Prior Knowledge) ข นกระบวนการเร ยนร 4) น าเสนอเน อหาใหม (Present New Information) 5) ช แนะแนวทางการ เร ยนร (Guide Learning) ก จกรรมการเร ยนร การจ ดการเร ยนร ตามทฤษฎ ของ โรเบ ร ต กาเย (Robert Gagne) 1.คร จ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ การสอน 2.คร น าเสนอต วอย างช นงานท น กเร ยน จะต องออกแบบในคาบเร ยนและ อธ บายว ธ การออกแบบ 2.คร บอกว ตถ ประสงค และรายละเอ ยด ของการออกแบบแผ นพ บ 3.น กเร ยนตอบค าถาม น กเร ยนร จ กร ปแผ นพ บหร อไม ถ าร จ ก แผ นพ บออกแบบมาเพ ออะไร จงยกต วอย างและบอกประโยชน ของ แผ นพ บ 4.น กเร ยนฟ งการสาธ ตข นตอนว ธ การ ออกแบบแผ นพ บ โดยคร สาธ ตข นตอน และว ธ การออกแบบแผ นพ บ ให น กเร ยนด 5.น กเร ยนฝ กทบทวนข นตอนการ ออกแบบแผ นพ บ โดยใช เคร องม อท ได เร ยนร มาในช วโมงท แล วเพ อช วยใน การออกแบบแผ นพ บ ท กษะทางคอมพ วเตอร ท ม งเน น - น กเร ยนสามารถออกแบบ แผ นพ บ ลงในเอกสารได - น กเร ยนสามารถตอบ ค าถามเพ อทบทวนความร เด มได - น กเร ยนเข าใจในข นตอน การออกแบบแผ นพ บ - น กเร ยนสามารถลงม อ ปฏ บ ต และออกแบบช นงาน ตลอดจนสร างช นงานได ส อ / แหล งเร ยนร - ว สด อ ปกรณ ต างๆ - ต วอย างช นงาน - เคร องคอมพ วเตอร - ใบงาน

3 6) กระต นการตอบสนอง บทเร ยน (Elicit Response) 7) ให ข อม ลย อนกล บ (Provide Feedback) 8) ทดสอบความร ใหม (Assess Performance) ข นสร ป 9) สร ปและน าไปใช (Review and Transfer) 6. การบ รณาการว ชาอ น 6.น กเร ยนแลกเปล ยนความค ดเห น หร อแสดงความค ดเห นเก ยวก บการ ออกแบบแผ นพ บว าสามารถน าไป ประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได อย างไร 7.น กเร ยนใช เคร อข ายส งคม การเร ยนร โรงเร ยนฝางว ทยายน หร อ facebook เพ อรายงาน ความก าวหน าของงานในการ ออกแบบช นงานและส งงานโดย น กเร ยนต งค าถามหร อข อสงส ยผ าน เคร อข าย และคร ตอบค าถามและให ค าแนะน า ช แนะช วยเหล อเก ยวก บ การออกแบบแผ นพ บ 8.น กเร ยนท าแบบทดสอบหล งเร ยน ผ าน 9.น กเร ยนทบทวนความร เก ยวก บ ข นตอนการออกแบบแผ นพ บ ถาม ตอบ ข อสงส ยในการออกแบบ ช นงานแลกเปล ยนเร ยนร ก บน กเร ยน และคร 6.1 ภาษาไทย การจ ดเร ยงสารสนเทศ 6.2 ศ ลปะ การออกแบบและแตกแต งช นงาน 7. การว ดและประเม นผลการเร ยนร - น กเร ยนแลกเปล ยนความร - เคร อข ายส งคมการ ก บเพ อนและคร ผ สอน เร ยนร โรงเร ยนฝาง ว ทยายน - น กเร ยนใช เคร อข ายส งคม การเร ยนร โรงเร ยนฝาง ว ทยายนในการต ดต อและ ส อสารแลกเปล ยนก บเพ อน และคร ผ สอน - น กเร ยนใช ระบบ elearning ในการส ง แบบทดสอบ - รายว ชา การใช ซอฟต แวร ประย กต ม.1/5 - kku.ac.th รายว ชา การใช ซอฟต แวร ประย กต ง ว ตถ ประสงค เคร องม อท ใช 1.ผ เร ยนสามารถอธ บายว ธ การ ออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได (K) แบบสอบถาม ปากเปล า ว ธ การว ด และประเม นผล การซ กถาม โดยตอบปากเปล า ข นการประเม นผล ประเม นจากค าตอบ ท น กเร ยนตอบ เกณฑ ในการประเม นผล ผ เร ยนสามารถตอบ ค าถามได ถ กต อง 2.ผ เร ยนสามารถบอกข นตอนของ การออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได แบบสอบถาม ปากเปล า การซ กถาม โดยตอบปากเปล า ประเม นจากค าตอบ ท น กเร ยนตอบ ผ เร ยนสามารถตอบ ค าถามได ถ กต อง

4 3.ผ เร ยนสามารถบอกประโยชน ของการออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ได 4.ผ เร ยนสามารถออกแบบแผ นพ บ และสร างช นงานได แบบสอบถาม ปากเปล า การซ กถาม โดยตอบปากเปล า ใบงาน ตรวจช นงาน ประเม นจากค าตอบ ท น กเร ยนตอบ ประเม นจากช นงาน ของน กเร ยน ผ เร ยนสามารถตอบ ค าถามได ถ กต อง ผ านตามเกณฑ ร อยละ 80 ข นไป 8. ข อเสนอแนะและความค ดเห นของอาจารย พ เล ยง ลงช อ... (แม คร ชม ยพร โคตรโยธา) อาจารย พ เล ยง / /

5 9. การสะท อนผลการเร ยนร 1. ด านกระบวนการจ ดการเร ยนร 2. ด านกระบวนการเร ยนร ของผ เร ยน 3. ด านความค ดเห นของผ เร ยน ลงช อ นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาฝ กปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา ผ สอน / / ลงช อ (นายธน ท ไชยท พย ) ผ อ านวยการโรงเร ยน / /

6 ใบงานท 1 ค าช แจง ให น กเร ยนออกแบบและสร างช นงานแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 อย างสร างสรรค และสวยงาม โดยก าหนดช อเร อง เศรษฐก จพอเพ ยง กล มละ 2 คน

7 ต วอย างแผ นพ บ เร อง เศรษฐก จพอเพ ยง

8 แบบประเม น ใบงานท 1 น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1/5 ค าช แจง ให ผ ประเม นท าเคร องหมาย / ในช องท ตรงก บพฤต กรรมการประเม น เลขท ช อ สก ล เกณฑ การประเม น (30 คะแนน) (5) (5) (5) (5) (5) (5) ส งงานตรงเวลา ความสวยงาม ความค ดสร างสรรค การออกแบบ (แม แบบ) ความสมบ รณ ของช นงาน ความเอาใจใส ต องาน รวม 30 คะแนน รวมคะแนน 30 3 หมายเหต 1. เด กชาย กรกต ชาร ด 2. เด กชาย ช มพล แก วกล า 3. เด กชาย ธนภ ม บ าพ มาย 4. เด กชาย ธนากร ส ดาท พย 5. เด กชาย ธ ระ เหง าบ ญมา 6. เด กชาย นเรนทร ม ลตร ภ กด 7. เด กชาย ปฏ ภาณ ส ภา 8. เด กชาย ปณช ย นามวงศ 9. เด กชาย ป ญจศ ลป ชาร ด 10. เด กชาย ศ ภกรณ โสโท 11. เด กชาย ส ทธ โชค แสนนาม 12. เด กชาย ส ว ชา ส าราญบ าร ง 13. เด กชาย อภ ช ย เย ยมบ วทอง 14. เด กชาย อ ครพล ป องป ดชา 15. เด กหญ ง กนกกาญจน ไชยค ณ 16. เด กหญ ง กนกวรรณ ส พ มข ด 17. เด กหญ ง แก วเก า ลาพวง 18. เด กหญ ง จ ญาน นท จ นทร ยอย 19. เด กหญ ง จ ราพรรณ ระหารนอก 20. เด กหญ ง เจต ญา ร กษ ข นแสง 21. เด กหญ ง ชนาร ตน ลาก ล 22. เด กหญ ง ณ ฐวด มาตรา 23. เด กหญ ง ณ ฐวรรณ ผ องใส 24. เด กหญ ง ธ ดาวรรณ ส วรรณด 25. เด กหญ ง นาตยา แถมพรมศร

9 26. เด กหญ ง บ ษบา อ อนธรรมมา 27. เด กหญ ง ปร ยาภรณ แสนปาก 28. เด กหญ ง ป ทมวรรณ แก วเร อง 29. เด กหญ ง ป ยะพร โพธ พ นธ 30. เด กหญ ง พรรษชล น นกาษ 31. เด กหญ ง พรหมพร พ ทธสอน 32. เด กหญ ง ม ลล กา ว ฒ สาร 33. เด กหญ ง วรรณภา ผาส โพธ 34. เด กหญ ง วร ศรา โยธาภ กด 35. เด กหญ ง ศ ร ล กษณ ค าส ย 36. เด กหญ ง ส ร ญาพร จ ดศร 37. เด กหญ ง ส ภ ทธา ท งไทยสงค 38. เด กหญ ง ส ภ ทรชา แก วหานาม 39. เด กหญ ง ส วน นท ข อต ย 40. เด กหญ ง เอมม กา ส ป ญญา ลงช อ.... นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา ผ ประเม น / / เกณฑ ท ใช ในการประเม น ก าหนดเกณฑ การประเม นช นงาน ด งน 1. คะแนน 8-10 คะแนน ระด บ ด มาก 2. คะแนน 6-7 คะแนน ระด บ ด 3. คะแนน 4-5 คะแนน ระด บ พอใช 4. คะแนน 0-3 คะแนน ระด บ ปร บปร ง

10 แบบประเม น ใบงานท 1 น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1/4 ค าช แจง ให ผ ประเม นท าเคร องหมาย / ในช องท ตรงก บพฤต กรรมการประเม น เลขท ช อ สก ล เกณฑ การประเม น (30 คะแนน) (5) (5) (5) (5) (5) (5) ส งงานตรงเวลา ความสวยงาม ความค ดสร างสรรค การออกแบบ (แม แบบ) ความสมบ รณ ของช นงาน ความเอาใจใส ต องาน รวม 30 คะแนน รวมคะแนน 30 3 หมายเหต 1. เด กชาย ก ตต ศ กด ลาก ล 2. เด กชาย จ ระว ฒน เจ กร กษ 3. เด กชาย ณ ฐว ฒ ถ ตย ก ล 4. เด กชาย เดชณรงค ด ด า 5. เด กชาย ท วา ชาเคน 6. เด กชาย ธว ชช ย อ ดมทร พย 7. เด กชาย นฤม ตร เบ ญข นทด 8. เด กชาย น นทพงษ ดวงม ลร 9. เด กชาย พงศ สก ล ส งห ลา 10. เด กชาย พ รพนธ ภ พรมราช 11. เด กชาย ฤทธ ไกร ใจด 12. เด กชาย ว ฒนา ท าจ อม 13. เด กชาย ว ระย ทธ แก วทอง 14. เด กชาย สนธยา นางาม 15. เด กชาย สหพ นธ หาป ทน 16. เด กชาย สหร ฐกร ผากอง 17. เด กชาย ส ร ยา ไพร ตน 18. เด กชาย เอกราช พลค อ 19. เด กหญ ง ก ญญาน ฐ ข อต ย 20. เด กหญ ง เกวล น จ าปา 21. เด กหญ ง ศศ ธร ด ข ม 22. เด กชายช ญชาญ ช ศร

11 ลงช อ.... นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา ผ ประเม น / / เกณฑ ท ใช ในการประเม น ก าหนดเกณฑ การประเม นช นงาน ด งน 1. คะแนน 8-10 คะแนน ระด บ ด มาก 2. คะแนน 6-7 คะแนน ระด บ ด 3. คะแนน 4-5 คะแนน ระด บ พอใช 4. คะแนน 0-3 คะแนน ระด บ ปร บปร ง

12 แบบประเม น ใบงานท 1 น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1/3 ค าช แจง ให ผ ประเม นท าเคร องหมาย / ในช องท ตรงก บพฤต กรรมการประเม น เลขท ช อ สก ล เกณฑ การประเม น (30 คะแนน) (5) (5) (5) (5) (5) (5) ส งงานตรงเวลา ความสวยงาม ความค ดสร างสรรค การออกแบบ (แม แบบ) ความสมบ รณ ของช นงาน ความเอาใจใส ต องาน รวม 30 คะแนน รวมคะแนน 30 3 หมายเหต 1. เด กชาย ก องภพ ศร โนนยาง 2. เด กชาย เกษมศ กด ญาต วงษ 3. เด กชาย เจษฏา แสงย ต ธรรม 4. เด กชาย ฉ ตรมงคล วรรณค ณ 5. เด กชาย ณรงค อาจนาม ล 6. เด กชาย ณ ฐพงษ ทนก า 7. เด กชาย ทศพล พ ทธาว นด 8. เด กชาย ธ รพล บ ตรว ง 9. เด กชาย ปฏ ภาณ จ นทร น ล 10. เด กชาย ภาน พ ฒน อน ส เรนทร 11. เด กชาย มานะช ย สามหมอ 12. เด กชาย วาย พ ศดง 13. เด กชาย ว ษณ มาตย ป ญญา 14. เด กชาย ว พล อ นว เศษ 15. เด กชาย ว ระว ฒน หร องบ ตรศร 16. เด กชาย ส ทธ ศ กด ศร แก ว 17. เด กชาย หร นทร ส แดงน อย 18. เด กชาย อด ศ กด ระหว า 19. เด กชาย อธ พ นธ สอนว เศษ 20. เด กชาย อน นทว ฒน ค าพ นธ 21. เด กหญ ง จ ราภรณ ผาส ข 22. เด กหญ ง ฐ ต มา แสนสงค 23. เด กหญ ง นฤมล ทนก า 24. เด กหญ ง บ ษบา นองส นธ 25. เด กหญ ง ป ยธ ดา ข นต

13 26. เด กหญ ง เพร ยวนภา จงภ กด 27. เด กหญ ง มาร ษา ค าป ว 28. เด กหญ ง ย ภาวด ม ลตร ภ กด 29. เด กหญ ง วราภรณ พ มล 30. เด กหญ ง ว นว สาข น เสน 31. เด กหญ ง ว ภาพร สะว เวก 32. เด กหญ ง ศ ร ก ญญา ชาล ด 33. เด กหญ ง ส ร นภา แสนป อ 34. เด กหญ ง ส ก ญญา กงสะเด น 35. เด กหญ ง ส ก ญญา ช นพลชาย 36. เด กหญ ง ส น ตรา ทองด 37. เด กหญ ง ส วรรณา พาเตาะ 38. เด กหญ ง อ นท รา หว งค กลาง 39. เด กหญ ง เอกปว ร ส ภาสาย 40. เด กชาย ศ วณ ฐ เก งโทน 41. เด กชาย พงษ พ ชญ ก ลกนกทร พย ลงช อ.... นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา ผ ประเม น / / เกณฑ ท ใช ในการประเม น ก าหนดเกณฑ การประเม นช นงาน ด งน 1. คะแนน 8-10 คะแนน ระด บ ด มาก 2. คะแนน 6-7 คะแนน ระด บ ด 3. คะแนน 4-5 คะแนน ระด บ พอใช 4. คะแนน 0-3 คะแนน ระด บ ปร บปร ง

14 แบบประเม น ใบงานท 1 น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1/1 ค าช แจง ให ผ ประเม นท าเคร องหมาย / ในช องท ตรงก บพฤต กรรมการประเม น เลขท ช อ สก ล เกณฑ การประเม น (30 คะแนน) (5) (5) (5) (5) (5) (5) ส งงานตรงเวลา ความสวยงาม ความค ดสร างสรรค การออกแบบ (แม แบบ) ความสมบ รณ ของช นงาน ความเอาใจใส ต องาน รวม 30 คะแนน รวมคะแนน 30 3 หมายเหต 1. เด กชาย กฤษฏากร โกยทร พย 2. เด กชาย ช ตต พล ละล 3. เด กชาย ณ ชพล โยวะ 4. เด กชาย ท นกร เพ ยส วรรณ 5. เด กชาย ธนพล โพธ สร อย 6. เด กชาย ธนพล โยวะ 7. เด กชาย ธนากร เพ ชรส งหาร 8. เด กชาย ธราดล หญ งร มย 9. เด กชาย ธ นวา ไกรท ศ 10. เด กชาย พ ฒนา ก งแก ว 11. เด กชาย พ ทยา จ นดา 12. เด กชาย ภ ทธ ยะ จ นทร หม นไวย 13. เด กชาย ภาน พงศ ไวส แสง 14. เด กชาย วร ทธ แก นจ นทร 15. เด กชาย ศ ภช ย ภ ตาข า 16. เด กชาย ส ทธ ช ย ท พโสดา 17. เด กชาย อน ว ฒน กล บบ วเผ อน 18. เด กชาย อน ว ฒน พรมจ กร 19. เด กชาย อภ ว ฒน อ อนจ นทร 20. เด กชาย อ ญฏา ท พซ าย 21. เด กหญ ง ช ญญาน ช ดอนโหน งชา 22. เด กหญ ง ณ ฐชา อ นทะวงษ 23. เด กหญ ง ธ ญญาร กษ ม ลตร ภ กด 24. เด กหญ ง ธ ดาร ตน เกษนอก 25. เด กหญ ง น นท ดา ท มร นทร

15 26. เด กหญ ง ปร ศนา ขว ญเด น 27. เด กหญ ง ป ยะธ ดา แสนสงค 28. เด กหญ ง พรประภา บ ญมานาง 29. เด กหญ ง พลอยไพล น ม กดา 30. เด กหญ ง วรน ช ชาร ด 31. เด กหญ ง ว นณ ศา พ มล 32. เด กหญ ง ศศ น ห นแก ว 33. เด กหญ ง ส ก ญญา พรมจ กร 34. เด กหญ ง ส พรรษา น กธรรม 35. เด กหญ ง ส ภร ตน ด แป น 36. เด กหญ ง โสรยา ป ญญา 37. เด กหญ ง อภ ญญา ป ดชา 38. เด กหญ ง อภ ญญา ไหมน าค า 39. เด กหญ ง อรวรรณ พ นธ โน 40. เด กหญ ง อาท ตยา ทศชา 41. เด กหญ ง อรวรรณ พ นธ โน 42. เด กหญ ง อาท ตยา ทศชา ลงช อ.... นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา ผ ประเม น / / เกณฑ ท ใช ในการประเม น ก าหนดเกณฑ การประเม นช นงาน ด งน 1. คะแนน 8-10 คะแนน ระด บ ด มาก 2. คะแนน 6-7 คะแนน ระด บ ด 3. คะแนน 4-5 คะแนน ระด บ พอใช 4. คะแนน 0-3 คะแนน ระด บ ปร บปร ง

16 แบบประเม น ใบงานท 1 น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1/2 ค าช แจง ให ผ ประเม นท าเคร องหมาย / ในช องท ตรงก บพฤต กรรมการประเม น เลขท ช อ สก ล เกณฑ การประเม น (30 คะแนน) (5) (5) (5) (5) (5) (5) ส งงานตรงเวลา ความสวยงาม ความค ดสร างสรรค การออกแบบ (แม แบบ) ความสมบ รณ ของช นงาน ความเอาใจใส ต องาน รวม 30 คะแนน รวมคะแนน 30 3 หมายเหต 1. เด กชาย กว น จอมศร 2. เด กชาย ช ยว ฒน สว สด ทา 3. เด กชาย ณ ฐศาสตร ส ทะบาล 4. เด กชาย ธ นยบ รณ มายา 5. เด กชาย น นทว ธ ใจบ ญ 6. เด กชาย ป ต น นท แสงศ กด 7. เด กชาย พงศกร มาตรม ลตร 8. เด กชาย พ ลลภ โยวะบ ตร 9. เด กชาย ภาคภ ม ไชยส ม 10. เด กชาย ภาน ว ฒน ครองเคหา 11. เด กชาย ภาสกร ศร โนนยาง 12. เด กชาย ภ ม นทร ประสงค ศร 13. เด กชาย ย ทธนา โทแดงน อย 14. เด กชาย ฤทธ เดช ศร ค าภา 15. เด กชาย ว ษณ พ นกฤษ 16. เด กชาย ส ทธ พงษ ว เศษขาม 17. เด กชาย ส ธ ร ศร กลชาญ 18. เด กชาย อภ ช ย ขาวสะอาด 19. เด กชาย อ มร นทร โนนศร 20. เด กชาย อ สระ ส หาราช 21. เด กหญ ง กฤษณา ฟองกะสา 22. เด กหญ ง ก ญญาร ตน ละล 23. เด กหญ ง จ นจ รา จ นโสภา 24. เด กหญ ง ชน ชพร ศร ทะจ กร 25. เด กหญ ง โชต กา คงส ขย ม

17 26. เด กหญ ง ดวงใจ ค าส งห 27. เด กหญ ง ดวงฤด หร องบ ตรศร 28. เด กหญ ง เต มดวง โชต ทอง 29. เด กหญ ง ท พาล ย บ วศร 30. เด กหญ ง น ภาภรณ บ ญทร พย 31. เด กหญ ง บ งอร นพวาป 32. เด กหญ ง ปท มวรรณ ต งใจ 33. เด กหญ ง ปร ศนา ไม หนองกอย 34. เด กหญ ง วรรณน ภา จ นทรเสน 35. เด กหญ ง วล ยร กษ ค าจ นทร 36. เด กหญ ง วล ยร ตน จ นท นอก 37. เด กหญ ง เสาวภาค ป ญญาไว 38. เด กหญ ง เสาวล กษณ โยโต 39. เด กหญ ง อรอ มา เคร อมา 40. เด กหญ ง อ นท อร ม ร จ นทร 41. เด กชายว นเฉล ม ท พโยธา 42. เด กชายว ว ธ ว นแสง ลงช อ.... นายเอนก บ ญมาเล ศ น กศ กษาปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา ผ ประเม น / / เกณฑ ท ใช ในการประเม น ก าหนดเกณฑ การประเม นช นงาน ด งน 1. คะแนน 8-10 คะแนน ระด บ ด มาก 2. คะแนน 6-7 คะแนน ระด บ ด 3. คะแนน 4-5 คะแนน ระด บ พอใช 4. คะแนน 0-3 คะแนน ระด บ ปร บปร ง

18 แบบสอบถามปากเปล า ค าช แจง ค าถามส าหร บใช สอบถามผ เร ยนโดยให ผ เร ยนตอบปากเปล า รายการ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ก บการ ออกแบบร ปทรงเรขาคณ ตอย างสร างสรรค สวยงาม ค าถาม 1.น กเร ยนร จ กร ปแผ นพ บหร อไม ถ าร จ ก แผ นพ บออกแบบ มาเพ ออะไร จงยกต วอย างและบอกประโยชน ของแผ นพ บ 2.น กเร ยนอธ บายว ธ การออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word น กเร ยนบอกข นตอนของการออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word น กเร ยนบอกประโยชน ของการออกแบบแผ นพ บโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

19 การจ ดการเร ยนร ตามทฤษฎ ของโรเบ ร ต กาเย (Robert Gagne) กระบวนการเร ยนการสอน กาเย ได น าเอาแนวความค ดมาใช ในการเร ยนการสอนโดยย ดหล กการน าเสนอเน อหาและจ ดก จกรรมการเร ยนร จากการม ปฏ ส มพ นธ หล กการสอน 9 ประการ ได แก 1) เร งเร าความสนใจ (Gain Attention) 2) บอกว ตถ ประสงค (Specify Objective) 3) ทบทวนความร เด ม (Activate Prior Knowledge) 4) น าเสนอเน อหาใหม (Present New Information) 5) ช แนะแนวทางการเร ยนร (Guide Learning) 6) กระต นการตอบสนองบทเร ยน (Elicit Response) 7) ให ข อม ลย อนกล บ (Provide Feedback) 8) ทดสอบความร ใหม (Assess Performance) 9) สร ปและน าไปใช (Review and Transfer)

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information