บทท 3 ว ธ ด าเน นการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 ว ธ ด าเน นการ"

Transcription

1 23 บทท 3 ว ธ ด าเน นการ ในการศ กษาคร งน เป นการศ กษาเพ อสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนในการสอนว ชา คอมพ วเตอร เร องการใช โปรแกรม Microsoft Word และเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อน และหล งการใช บทเร ยน รวมท งศ กษาพฤต กรรมของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 โดยม ข นตอน การด าเน นงานด งน 1. ประชากร 2. เคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล 3. ข นตอนการสร างเคร องม อ 3.1 ข นตอนการสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.2 การสร างแบบทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยนของแต ละบทเร ยน 3.3 การสร างแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน 4. การด าเน นการค นคว าและเก บข อม ล 5. การว เคราะห ข อม ลและสถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 1. ประชากร ประชากรท ใช ศ กษาคร งน เป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2549 โรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ กองการศ กษาเทศบาลเม องแพร จ งหว ดแพร จ านวน 1 ห องเร ยน ม จ านวนน กเร ยน 24 คน 2. เคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล 1. บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร อง การใช โปรแกรม Microsoft Word ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ซ งผ รายงานได เล อกใช โปรแกรมส าเร จร ป Authorware Professional vertion 7 2. แบบทดสอบผลส มฤทธ ทางการเร ยนการใช โปรแกรม Microsoft Word ใช เป นแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน จ านวน 2 ช ด ช ดละ 20 ข อ เป นแบบเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงข อเด ยว 3. แบบส งเกตพฤต กรรมน กเร ยนขณะเร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน

2 3. ข นตอนการสร างเคร องม อ ข นตอนการสร างเคร องม อ ม ด งต อไปน 3.1 ข นตอนในการสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน การสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร อง การใช โปรแกรม Microsoft Word ผ รายงานได ย ดหล กการออกแบบบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนของอเลสซ และ โทรล ป(Aless and Trollip,1991 อ างใน ถนอมพร เลาหจร สแสง,2541,หน า27-28) ซ งประกอบด วยข นตอนในการออกแบบ 7 ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 ข นตอนการเตร ยมการ 1. การก าหนดเป าหมายและว ตถ ประสงค 2. เก บข อม ล 3. เร ยนร เน อหา 4. สร างความค ด ข นตอนท 2 ข นตอนการออกแบบบทเร ยน 1. ทอนความค ด 2. ว เคราะห งานและคอนเซ ปต 3. ออกแบบบทเร ยนแรก 4. ประเม นและแก ไขการออกแบบ ข นตอนท 3 ข นตอนการเข ยนผ งงาน ข นตอนท 4 ข นตอนการสร างสตอร บอร ด ข นตอนท 5 ข นตอนการสร างและเข ยนโปรแกรม ข นตอนท 6 ข นตอนการผล ตเอกสารประกอบการเร ยนร ข นตอนท 7 ข นตอนการประเม นผลแก ไขบทเร ยน 24

3 25 จากข นตอนการออกแบบ 7 ข นตอน เข ยนเป นแผนภ ม จ าลองการออกแบบบทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอน ด งต อไปน ข นตอนท 1 ข นตอนการเตร ยมการ การย อนกล บเพ อทดสอบและปร บปร ง ก าหนด เป าหมาย ว ตถ ประสงค เก บข อม ล เร ยนร เน อหา สร างความค ด ข นตอนท 2 ข นตอนท 2 ข นตอนการออกแบบบทเร ยน ทอนความค ด ว เคราะห งาน และแนวค ด ออกแบบ บทเร ยนข น แรก ประเม นและ แก ไขการ ออกแบบ ข นตอนท 3 ข นตอนท 3 7 เข ยน ผ งงาน สร างสตอ ร บอร ด สร าง โปรแกรม ผล ตเอกสาร ประกอบ ประเม น และแก ไข บทเร ยน จบ แผนภ ม 2 แสดงแบบจ าลองการออกแบบบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนของอเลสซ และ โทรล ป(Alessi and Trollip}1991 อ างในถนอมพร(ต นพ พ ฒน )เลาหจร สแสง,2541,หน า28)

4 จากแผนภ ม 2 อธ บายข นตอนการออกแบบคอมพ วเตอร ช วยสอนต งแต ข นตอนท 1-7 ด งต อไปน ข นตอนท 1 ข นตอนการเตร ยม(Preparation) 1. การก าหนดเป าหมายและว ตถ ประสงค (Determine Goals and Objectives) ผ รายงานได การก าหนดเป าหมายในการสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร อง การใช โปรแกรมMicrosoft Word เพ อใช สอนน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ซ ง ได แก การสอนให ร เร องเร มต นการใช โปรแกรม การแต งเอกสาร การจ ดหน า เอกสาร การสร างนารางและต าแต งตาราง การวาดร ปด วยเคร องม อร ปวาด การ แทรกร ปภาพ การจ ดการก บร ปภาพ การใช กล องข อความ การใช อ กษรศ ลป การประย กต ใช โปรแกรมMicrosoft Word และการส งพ มพ ออกทางเคร องพ มพ 2. การรวบรวมข อม ล(Collect Resources) เป นการเตร ยมความพร อมในส วนของ เน อหา ส วนของการออกแบบและส วนท ใช ในการออกแบบ ซ งรวบรวมข อม ล จากต ารา หน งส อ วารสาร ค ม อและโปรแกรมต างๆท เก ยวข องเช น Macromedia Authoware7,Swish 2.0,หน งส อเร ยนกล มการงานอาช พและ เทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ผ เช ยวชาญด านการสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วย สอน 3. การเร ยนร เน อหา(Learn Content)ผ รายงานได ท าการค นคว าศ กษาเน อหาของ บทเร ยนจากหล กส ตรสถานศ กษาสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อ หน งส อเร ยนการงานอาช พและเทคโนโลย ท งของส าน กพ มพ เอกชน และหน งส อ จากกระทรวงศ กษาธ การ อ านจากบทความบนอ นเทอร เนท หน งส อ วารสาร ต างๆท เก ยวข อง รวมถ งขอค าแนะน าจากผ เช ยวชาญท เก ยวข อง 4. การสร างความค ด(Generate Ideas) เป นการรวบรวมระดมความค ดของผ ศ กษาใน การออกแบบและสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน โดยการออกแบบภาพฉาก พ นหล งและน าภาพเคล อนไหวมาประกอบ รวมท งส ของต วหน งส อ การ บ นท กเส ยงประกอบ รวมท งป มการใช งานต างๆในบทเร ยน เช น การออกแบบ หน าเมน ให น าสนใจและม ส ส นสวยงามโดยได น าร ปภาพการ ต นก านกล วยซ งเป น ท ช นชอบของเด กๆมาสร างในบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนน 26

5 ข นตอนท 2 ข นตอนการออกแบบบทเร ยน 1. การทอนความค ด(Elimination of Ideas) ผ รายงานได พ จารณาค ดเล อกและสร ป ข อม ลในการออกแบบบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเพ อความเหมาะสมของ เน อหาส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 5 และสามารถท าให ผ เร ยนได ศ กษาด วยตนเองโดยคร จะคอยให ค าแนะน า ปร กษา และส งเกตพฤต กรรม 2. การว เคราะห งานและค ด(Task and Concept Analysis)เป นการว เคราะห งานและ เน อหาท ผ เร ยนจะต องศ กษา ซ งในส วนเน อหาจะแยกออกเป น 11 บทเร ยน ในแต ละบทเร ยนจะม เมน แยกย อยให ศ กษาแตกต างก นไปค อ แบบทดสอบ ก อนเร ยน เน อหา และบททดสอบหล งเร ยน 3. การออกแบบบทเร ยนข นแรก(Preliminary Lesson Description) ผ รายงานได ออกแบบบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร องการใช โปรแกรม Microsoft Word ด งต อไปน 3.1 การน าเข าส บทเร ยน เป นหน าน าเร องโดยม ภาพกราฟฟ ก ภาพเคล อนไหว และเส ยงบรรยายประกอบการแสดงช อของบทเร ยนและ แจ งจ ดประสงค การเร ยนร 3.2 หน าเมน หล ก เป นหน าท ม ภาพกราฟฟ ก ภาพเคล อนไหว และเส ยง บรรยายประกอบการแสดงช อของบทเร ยนให ผ เร ยนเล อกเร องท ต องการ ศ กษา 11 บทเร ยน และม ป มให เล อกถ าต องการออกจากบทเร ยน 3.3 หน าเมน บทเร ยน เป นหน าท ม ภาพกราฟฟ ก ภาพเคล อนไหว และ เส ยงบรรยายประกอบบทเร ยนให ผ เร ยนเล อกห วข อท ต องการศ กษา ได แก ป มแบบทดสอบก อนเร ยน ป มเน อหา ป มทดสอบหล งเร ยน ป มออกจากบทเร ยน 4. การประเม นและแก ไขการออกแบบ(Evaluation and revision of the Design) ผ รายงานได น าบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท สร างข นให ผ เช ยวชาญด านการ ออกแบบและผ เช ยวชาญด านเน อหาตรวจสอบเพ อปร บปร งแก ไข 27

6 28 ข นตอนท 3 ข นตอนการเข ยนผ งงาน(Flow Chart Lesson) ในข นตอนน ผ รายงานได ออกแบบและสร างผ งงานบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ด งน เร มต น น าเข าส บทเร ยน เมน หล ก ค าแนะน า แบบทดสอบ ก อนเร ยน เน อหา เกม การศ กษา ออกจาก โปรแกรม เล อกเน อหาท ต องการ แบบทดสอบ หล งเร ยน การให ผลป อนกล บ (Feedback) แผนภ ม 3 แสดงผ งงานโครงสร างของการเร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน

7 ข นตอนท 4 ข นตอนการสร างสตอร บอร ด(Creat Storybord) เป นข นตอนแสดงข อความ ร ปภาพ ภาพเคล อนไหว รวมท งส อม ลต ม เด ยต างๆลงบนกระดาษตามท ได วางแผนไว ด งน 1. หน าน าเข าส บทเร ยน เป นหน าน าเร องโดยใช ภาพกราฟ ก ภาพเคล อนไหว ข อความท ม ส ส น แสดงช อของบทเร ยนและแจ งจ ดประสงค การเร ยนร ให ผ เร ยนได ทราบ ท งย งเป นการด งด ดและ เร าความสนใจของผ เร ยน 2. หน าเมน หล ก เป นหน าท ม ภาพกราฟฟ ก ภาพเคล อนไหว และข อความประกอบบทเร ยน ให ผ เร ยนเล อกเร องท ต องการศ กษา 11 บทเร ยน 3. หน าเมน บทเร ยน เป นหน าท ม ภาพกราฟฟ ก ภาพเคล อนไหว และข อความประกอบบทเร ยน ให ผ เร ยนเล อกห วข อท ต องการศ กษา ได แก ป มแบบทดสอบก อนเร ยน ป มเน อหา ป มแบบทดสอบหล งเร ยน ป มออกจากบทเร ยน 4. หน าแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยนเป นหน าท ผ เร ยนจะต องใส ช อของตนเองเพ อเก บข อม ล คะแนนท ท าได เสร จแล วกดป ม Enter เพ อเข าส การท าแบบทดสอบซ งจะม ค าอธ บายในการท า แบบทดสอบ โดยแบบทดสอบจะม อย 2 ตอน ใช เวลาท า 20 นาท 5. หน าค าแนะน า จะม ข อความอธ บายถ งข นตอนเป นข อๆรวมท งว ธ การศ กษา จากบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนให ผ เร ยนได เข าใจมากย งข น 6. หน าเน อหาแต ละบทเร ยน จะม เน อหาเก ยวก บการใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด และม ป มให เล อกศ กษาท ละหน า ข นตอนท 5 ข นตอนการสร างและเข ยนโปรแกรม(Program Lesson) ในข นตอนน ผ รายงานได น าการออกแบบจากสตอร บอร ดมาสร างและเข ยนด วยโปรแกรม Macromedia Authoware7 ซ งเป นโปรแกรมท ใช ในการสร างสรรค ผลงานม ลต ม เด ยเป นท ร จ กและ น ยมท งไปในการน ามาสร างเป นส อการสอนบนคอมพ วเตอร ท เร ยกว า CAI สามารถสร าง การโต ตอบ และว ดประเม นผลของผ ใช ได หลายร ปแบบ โดยท ร ปแบบของโปรแกรมจะม ล กษณะ เหม อนก บการเข ยน Flowchart และโปรแกรมน ย งสามารถน าไปประย กต ใช ก บการเร ยนการสอน ผ านทางส ออ เล กทรอน กส ต างๆ ภ ทท รา เหล องว ลาศ(2547,หน า 14)กล าวว า การสร างผลงาน CAI จะเป นล กษณะผลงานม ลต ม เด ยค อ สามารถน าส อต างๆไม ว าจะเป นข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหว เส ยง หร อว ด โอ เข ามาผสมผสานสร างเป นงานท หลากหลายตามความต องการ ในการสร างข อความและภาพเคล อนไหวใช โปรแกรม Swish2.0 และโปรแกรม Adobe Photo Shop7.0 ในการสร างป มต างๆในส วนการบ นท กเส ยงใช โปรแกรม Cool Edit Pro 29

8 ข นตอนท 6 ข นตอนการผล ตเอกสารประกอบการเร ยนร (Produce Supporting) การจ ดท าเอกสารประกอบบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนจะเข ยนอธ บายในโปรแกรม Notepad ซ งจะบ นท กลงในแผ น CD-ROM ไปพร อมก บบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร อง การใช โปรแกรม Microsoft Word ข นตอนท 7 ข นตอนการประเม นผลแก ไขบทเร ยน(Evaluation and Revision) ผ รายงานได น าบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท สร างข นไปให อาจารย โรงเร ยนในส งก ด เทศบาลเม องแพร และผ เช ยวชาญ จ านวน 3 ท าน ซ งเป นผ เช ยวชาญด านคอมพ วเตอร ท ง 3 ท าน ตรวจสอบความเท ยงตรงเช งเน อหาของแบบทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยน และประเม น บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ซ งก าหนดไว 3 ด านค อ 1. ด านเน อหา แบ งออกเป น 2 ส วน ค อ ส วนน าและส วนเน อหา 2. ด านกราฟฟ กและการออกแบบ 3. ด านเทคน ค จากผลการประเม นบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนด านคอมพ วเตอร ของผ เช ยวชาญ 3 ท าน การแปลค าม ความเหมาะสมอย ในระด บมาก และม ข อบกพร องป ญหาท พบท ต องปร บปร งแก ไข ซ งผ รายงานได แก ไขข อบกพร อง และน าไปใช ก บน กเร ยนกล มทดลอง การทดสอบและประเม นประส ทธ ภาพบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนไปทดลองก บ น กเร ยนโดยม ว ธ การด งน 1. การทดลองแบบ1:1 (Onebyone testing)ทดสอบเพ อหาข อบกพร องก บน กเร ยนโรงเร ยนเทศบาล ว ดสวรรคน เวศ ช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2549 จ านวน 2 คน ท ม ผลการเร ยนอย ใน ระด บเก ง 1 คน และระด บอ อน 1 คน ท งน ผ ศ กษาได บ นท กข อบกพร องต างๆเพ อน าผลมาปร บปร ง แก ไขให บทเร ยนสมบ รณ ย งข น ผลจากการทดลองพบว าน กเร ยนฟ งเส ยงบรรยายไม ท นผ รายงาน จ งได ปร บเส ยงบรรยายให ช าลง 2. ทดลองก บน กเร ยนโรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ ช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2549 จ านวน 7 คน ท ม ล กษณะคล ายคล งประชากรแล วให เร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ส งเกตและจดบ นท กข อบกพร องท พบ ขณะท น กเร ยนเร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน แล วน าข อบกพร องไปปร บปร งแก ไข จากน นน าผลจากการท าแบบทดสอบหล งเร ยนไปประเม น ประส ทธ ภาพเพ อน าไปใช ก บประชากรต อไป 3. น าบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนไปทดลองใช ก บน กเร ยนโรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ ช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2549 จ านวน 1 ห องเร ยน ม น กเร ยนท งหมด 24 คน 30

9 3.2 การสร างแบบทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยนของแต ละบทเร ยน ในบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร องการใช โปรแกรม Microsoft Word ม ข นตอนการสร างด งน 2.1 ศ กษาทฤษฎ และเอกสารเก ยวก บการสร างแบบทดสอบ 2.2 สร างแบบทดสอบก อนและหล งเร ยนให ครอบคล ม สอดคล องก บจ ดประสงค ของการเร ยนร 2.3 น าแบบทดสอบไปให ผ เช ยวชาญตรวจสอบความเท ยงตรงของเน อหาว าม ความตรง และสอดคล องก บจ ดประสงค การเร ยนร ท ต องการว ดหร อไม โดยใช เทคน ค Hamphill & Westie (อ างในโกว ท ประวาลพฤกษ และสมศ กด ส นธ ระเวชญ,2527, หน า 226) ม เกณฑ การให คะแนนแบบทดสอบด งน +1 ร ส กแน ใจว าข อสอบน นว ดได ตรงตามจ ดประสงค การเร ยนร ข อน น 0 ร ส กไม แน ใจว าข อสอบน นว ดได ตรงตามจ ดประสงค การเร ยนร ข อน น -1 ร ส กไม แน ใจว าข อสอบน นว ดได ไม ตรงตามจ ดประสงค การเร ยนร ข อน น 2.4 จากน นรวมคะแนนความเท ยงตรงจากผ เช ยวชาญจ านวน 3 ท านเพ อว เคราะห ค าด ชน ความสอดคล องระหว างแบบทดสอบก บจ ดประสงค การเร ยนร 2.5 น าแบบทดสอบไปใช ก บน กเร ยนโรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ ช นประถมศ กษาป ท 5 จ านวน 24 คน ท เคยเร ยนเน อหาการใช โปรแกรม Microsoft Word เพ อว เคราะห หาค าความเช อม น 2.6 น าผลการทดสอบมาว เคราะห หาค าความเช อม นโดยใช ว ธ การของLivingstion (อ างในโกว ท ประวาลพฤกษ และสมศ กด ส นธ ระเวชญ,2527,หน า260) ซ งเกณฑ ความเช อม นจะอย ระหว าง (ต าย เซ ยงฉ,2541)จ งถ อว า แบบทดสอบน นใช ได ผล การว เคราะห แบบทดสอบจ านวน 11 หน วย ปรากฏว าได ค าความเช อม นอย ในเกณฑ ท สามารถน าไปใช ได 2.7 หล งจากน นน าแบบทดสอบไปว เคราะห เพ อหาค าด ชน ความไวในการว ดผลโดยน า แบบทดสอบไปทดสอบก บน กเร ยนกล มทดลองโรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ ช นประถมศ กษาป ท 5 จ านวน 10 คน ตามข นตอนด งน 1) ให น กเร ยนท าแบบทดสอบก อนเร ยนในแต ละบทเร ยนซ งม บทเร ยนละ 5 ข อ 2)ให น กเร ยนเร ยนศ กษาเน อหาในบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 3) ให น กเร ยนท าแบบทดสอบหล งเร ยนของแต ละบทเร ยนซ งม บทเร ยนละ 5 ข อ 4) น าผลมาว เคราะห หาค าด ชน ความไวในการว ดผล 31

10 2.8 หาค าด ชน ความไวในการว ดผล โดยใช ส ตร S = P(post) - P(pre) 2.9 น าผลท ได มาว เคราะห ค าด ชน ความไว ซ งจะต องม ค าต งแต 0.40 ข นไป จ งจะถ อว า ใช ได แต ถ าค าต ากว า 0.40 แสดงว าจ าเป นต องต ดข อน นท ง 2.10 น าผลท ได ไปประเมนประส ทธ ภาพเพ อให ได บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท ม ประส ทธ ภาพใกล เค ยงก บเกณฑ ท ต งไว หร อส งกว าจ งจะสามารถน าไปทดลองใช ได ซ งใช ว ธ การหาประส ทธ ภาพของช ยยงค พรหมวงศ (2527,หน า ) 2.11 น าแบบทดสอบท ตรวจสอบค ณภาพ และปร บปร งแก ไขแล วไปใช ก บประชากร 3.3 การสร างแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน การสร างแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนใช ทดสอบก บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 ใช ทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยนม ข นตอนด งน 3.1 ศ กษาเอกสาร ทฤษฎ หล กการท เก ยวข องก บการสร างแบบทดสอบ 3.2 ว เคราะห เน อหาเก ยวก บการใช โปรแกรม Microsoft Word ในหน งส อเร ยน คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 5 เพ อน าเน อหามาสร างเป นแบบทดสอบ ว ดผลส มฤทธ ก อนเร ยนและหล งเร ยนจ านวน 1 ช ด 3.3 น าแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเสนอว ชาการโรงเร ยน 3.4 สร างแบบส งเกตพฤต กรรม โดยจ ดท าเป นแบบส งเกตแบบไม ม โครงสร าง 3.5 ส งเกตและบ นท กพฤต กรรมน กเร ยนขณะเร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 4. การด าเน นการค นคว าและการเก บรวบรวมข อม ล ในการรายงานคร งน ผ รายงานได ด าเน นการ ด งน 1. ทดสอบก อนเร ยนด วยแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน 2. ด าเน นการทดลองโดยให น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5โรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ ท สอบไม ผ านเกณฑ เร ยนซ อมเสร มด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร องการใช โปรแกรมMicrosoft Word ซ งน กเร ยนจะเข าไปเร ยนโดยเร มจากการท าแบบทดสอบ ก อนเร ยนของแต ละบทเร ยน เร ยนเน อหา และท าแบบทดสอบหล งบทเร ยน 3. ทดสอบหล งเร ยนด วยแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนด วยแบบทดสอบ ฉบ บเด ยวก นก บแบบทดสอบก อนเร ยน 32

11 5. การว เคราะห ข อม ลและสถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ผ รายงานได ท าการว เคราะห ข อม ล ด งน เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนระหว างก อนเร ยนและหล งเร ยน โดยน าคะแนนมา ทดสอบหาค าร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน เปร ยบเท ยบคะแนนก อนและหล งเร ยน แต ละบทเร ยน และน าผลการส งเกตพฤต กรรมในการเร ยนของน กเร ยนมาน าเสนอโดยการบรรยาย สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 1. การหาค าร อยละ(Percentage) 2. การหาค าเฉล ยของคะแนน (Average) 3. การหาส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 4. การหาค าด ชน ความสอดคล องระหว างแบบทดสอบก บจ ดประสงค การเร ยนร (IOC) 5. การว เคราะห หาความเช อม นแบบอ งเกณฑ 6. ว เคราะห หาค าความเช อม นโดยใช ส ตรของ Kuder-Richardson 7. หาค าด ชน ความไวของข อสอบชน ดว ดก อนและหล งเร ยน 8. ว เคราะห หาประส ทธ ภาพบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 9. เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนโปรแกรม Microsoft Word ด วยคอมพ วเตอร ช วยสอนก อนและหล งเร ยนโดยใช สถ ต แบบท (T-Test) 33

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ แนะน ารายว ชา แนะนารายวชา 0012005 Computer and Presentation Anirut By Saiysing ค าอธ บายรายว ชา คาอธบายรายวชา หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถประสงค

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 136 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 5 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สานฝ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ว ชา ธ รก จและการเป นผ ประกอบการ รห ส 2001-0007 โดยใช ส อ Power Point บทค ดย อ

การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ว ชา ธ รก จและการเป นผ ประกอบการ รห ส 2001-0007 โดยใช ส อ Power Point บทค ดย อ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ว ชา ธ รก จและการเป นผ ประกอบการ รห ส 2001-0007 โดยใช ส อ Power Point นางสาวฐาน ดา ส งห จ นลา คร ช านาญการ ว ทยาล ยอาช วศ กษาส งห บ ร บทค ดย อ เน องจากการจ ดการเร ยนร ว ชา ธ รก

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

บทท 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ บทท 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ การศ กษาค นคว า เร อง การพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร ตามแนวค ดการเร ยนร โดยใช แหล งข อม ลเป นหล กเพ อเสร มสร างความสามารถด านสารสนเทศของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษา ป ท 1 สร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร รายการการแข งข นคอมพ วเตอร 1. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บช น ป.1-3 ท มละ 2 คน 2. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระด บช น ป.4-6 ท มละ 2 คน 3. การแข งข นการสร าง Webpage

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

งานว จ ยในช นเร ยน. เร อง การสอนส งคม เร อง เศรษฐศาสตร โดยใช Power Point เพ อ พ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห ทางเศรษฐศาสตร ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1/7

งานว จ ยในช นเร ยน. เร อง การสอนส งคม เร อง เศรษฐศาสตร โดยใช Power Point เพ อ พ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห ทางเศรษฐศาสตร ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1/7 งานว จ ยในช นเร ยน เร อง การสอนส งคม เร อง เศรษฐศาสตร โดยใช Power Point เพ อ พ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห ทางเศรษฐศาสตร ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1/7 ผ ว จ ย ม สธนพร ก จส ทธ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 10

แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information