บทท 3 ว ธ ด าเน นการ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 ว ธ ด าเน นการ"

Transcription

1 23 บทท 3 ว ธ ด าเน นการ ในการศ กษาคร งน เป นการศ กษาเพ อสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนในการสอนว ชา คอมพ วเตอร เร องการใช โปรแกรม Microsoft Word และเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อน และหล งการใช บทเร ยน รวมท งศ กษาพฤต กรรมของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 โดยม ข นตอน การด าเน นงานด งน 1. ประชากร 2. เคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล 3. ข นตอนการสร างเคร องม อ 3.1 ข นตอนการสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.2 การสร างแบบทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยนของแต ละบทเร ยน 3.3 การสร างแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน 4. การด าเน นการค นคว าและเก บข อม ล 5. การว เคราะห ข อม ลและสถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 1. ประชากร ประชากรท ใช ศ กษาคร งน เป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2549 โรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ กองการศ กษาเทศบาลเม องแพร จ งหว ดแพร จ านวน 1 ห องเร ยน ม จ านวนน กเร ยน 24 คน 2. เคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล 1. บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร อง การใช โปรแกรม Microsoft Word ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ซ งผ รายงานได เล อกใช โปรแกรมส าเร จร ป Authorware Professional vertion 7 2. แบบทดสอบผลส มฤทธ ทางการเร ยนการใช โปรแกรม Microsoft Word ใช เป นแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน จ านวน 2 ช ด ช ดละ 20 ข อ เป นแบบเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงข อเด ยว 3. แบบส งเกตพฤต กรรมน กเร ยนขณะเร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน

2 3. ข นตอนการสร างเคร องม อ ข นตอนการสร างเคร องม อ ม ด งต อไปน 3.1 ข นตอนในการสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน การสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร อง การใช โปรแกรม Microsoft Word ผ รายงานได ย ดหล กการออกแบบบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนของอเลสซ และ โทรล ป(Aless and Trollip,1991 อ างใน ถนอมพร เลาหจร สแสง,2541,หน า27-28) ซ งประกอบด วยข นตอนในการออกแบบ 7 ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 ข นตอนการเตร ยมการ 1. การก าหนดเป าหมายและว ตถ ประสงค 2. เก บข อม ล 3. เร ยนร เน อหา 4. สร างความค ด ข นตอนท 2 ข นตอนการออกแบบบทเร ยน 1. ทอนความค ด 2. ว เคราะห งานและคอนเซ ปต 3. ออกแบบบทเร ยนแรก 4. ประเม นและแก ไขการออกแบบ ข นตอนท 3 ข นตอนการเข ยนผ งงาน ข นตอนท 4 ข นตอนการสร างสตอร บอร ด ข นตอนท 5 ข นตอนการสร างและเข ยนโปรแกรม ข นตอนท 6 ข นตอนการผล ตเอกสารประกอบการเร ยนร ข นตอนท 7 ข นตอนการประเม นผลแก ไขบทเร ยน 24

3 25 จากข นตอนการออกแบบ 7 ข นตอน เข ยนเป นแผนภ ม จ าลองการออกแบบบทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอน ด งต อไปน ข นตอนท 1 ข นตอนการเตร ยมการ การย อนกล บเพ อทดสอบและปร บปร ง ก าหนด เป าหมาย ว ตถ ประสงค เก บข อม ล เร ยนร เน อหา สร างความค ด ข นตอนท 2 ข นตอนท 2 ข นตอนการออกแบบบทเร ยน ทอนความค ด ว เคราะห งาน และแนวค ด ออกแบบ บทเร ยนข น แรก ประเม นและ แก ไขการ ออกแบบ ข นตอนท 3 ข นตอนท 3 7 เข ยน ผ งงาน สร างสตอ ร บอร ด สร าง โปรแกรม ผล ตเอกสาร ประกอบ ประเม น และแก ไข บทเร ยน จบ แผนภ ม 2 แสดงแบบจ าลองการออกแบบบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนของอเลสซ และ โทรล ป(Alessi and Trollip}1991 อ างในถนอมพร(ต นพ พ ฒน )เลาหจร สแสง,2541,หน า28)

4 จากแผนภ ม 2 อธ บายข นตอนการออกแบบคอมพ วเตอร ช วยสอนต งแต ข นตอนท 1-7 ด งต อไปน ข นตอนท 1 ข นตอนการเตร ยม(Preparation) 1. การก าหนดเป าหมายและว ตถ ประสงค (Determine Goals and Objectives) ผ รายงานได การก าหนดเป าหมายในการสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร อง การใช โปรแกรมMicrosoft Word เพ อใช สอนน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ซ ง ได แก การสอนให ร เร องเร มต นการใช โปรแกรม การแต งเอกสาร การจ ดหน า เอกสาร การสร างนารางและต าแต งตาราง การวาดร ปด วยเคร องม อร ปวาด การ แทรกร ปภาพ การจ ดการก บร ปภาพ การใช กล องข อความ การใช อ กษรศ ลป การประย กต ใช โปรแกรมMicrosoft Word และการส งพ มพ ออกทางเคร องพ มพ 2. การรวบรวมข อม ล(Collect Resources) เป นการเตร ยมความพร อมในส วนของ เน อหา ส วนของการออกแบบและส วนท ใช ในการออกแบบ ซ งรวบรวมข อม ล จากต ารา หน งส อ วารสาร ค ม อและโปรแกรมต างๆท เก ยวข องเช น Macromedia Authoware7,Swish 2.0,หน งส อเร ยนกล มการงานอาช พและ เทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ผ เช ยวชาญด านการสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วย สอน 3. การเร ยนร เน อหา(Learn Content)ผ รายงานได ท าการค นคว าศ กษาเน อหาของ บทเร ยนจากหล กส ตรสถานศ กษาสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อ หน งส อเร ยนการงานอาช พและเทคโนโลย ท งของส าน กพ มพ เอกชน และหน งส อ จากกระทรวงศ กษาธ การ อ านจากบทความบนอ นเทอร เนท หน งส อ วารสาร ต างๆท เก ยวข อง รวมถ งขอค าแนะน าจากผ เช ยวชาญท เก ยวข อง 4. การสร างความค ด(Generate Ideas) เป นการรวบรวมระดมความค ดของผ ศ กษาใน การออกแบบและสร างบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน โดยการออกแบบภาพฉาก พ นหล งและน าภาพเคล อนไหวมาประกอบ รวมท งส ของต วหน งส อ การ บ นท กเส ยงประกอบ รวมท งป มการใช งานต างๆในบทเร ยน เช น การออกแบบ หน าเมน ให น าสนใจและม ส ส นสวยงามโดยได น าร ปภาพการ ต นก านกล วยซ งเป น ท ช นชอบของเด กๆมาสร างในบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนน 26

5 ข นตอนท 2 ข นตอนการออกแบบบทเร ยน 1. การทอนความค ด(Elimination of Ideas) ผ รายงานได พ จารณาค ดเล อกและสร ป ข อม ลในการออกแบบบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเพ อความเหมาะสมของ เน อหาส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 5 และสามารถท าให ผ เร ยนได ศ กษาด วยตนเองโดยคร จะคอยให ค าแนะน า ปร กษา และส งเกตพฤต กรรม 2. การว เคราะห งานและค ด(Task and Concept Analysis)เป นการว เคราะห งานและ เน อหาท ผ เร ยนจะต องศ กษา ซ งในส วนเน อหาจะแยกออกเป น 11 บทเร ยน ในแต ละบทเร ยนจะม เมน แยกย อยให ศ กษาแตกต างก นไปค อ แบบทดสอบ ก อนเร ยน เน อหา และบททดสอบหล งเร ยน 3. การออกแบบบทเร ยนข นแรก(Preliminary Lesson Description) ผ รายงานได ออกแบบบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร องการใช โปรแกรม Microsoft Word ด งต อไปน 3.1 การน าเข าส บทเร ยน เป นหน าน าเร องโดยม ภาพกราฟฟ ก ภาพเคล อนไหว และเส ยงบรรยายประกอบการแสดงช อของบทเร ยนและ แจ งจ ดประสงค การเร ยนร 3.2 หน าเมน หล ก เป นหน าท ม ภาพกราฟฟ ก ภาพเคล อนไหว และเส ยง บรรยายประกอบการแสดงช อของบทเร ยนให ผ เร ยนเล อกเร องท ต องการ ศ กษา 11 บทเร ยน และม ป มให เล อกถ าต องการออกจากบทเร ยน 3.3 หน าเมน บทเร ยน เป นหน าท ม ภาพกราฟฟ ก ภาพเคล อนไหว และ เส ยงบรรยายประกอบบทเร ยนให ผ เร ยนเล อกห วข อท ต องการศ กษา ได แก ป มแบบทดสอบก อนเร ยน ป มเน อหา ป มทดสอบหล งเร ยน ป มออกจากบทเร ยน 4. การประเม นและแก ไขการออกแบบ(Evaluation and revision of the Design) ผ รายงานได น าบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท สร างข นให ผ เช ยวชาญด านการ ออกแบบและผ เช ยวชาญด านเน อหาตรวจสอบเพ อปร บปร งแก ไข 27

6 28 ข นตอนท 3 ข นตอนการเข ยนผ งงาน(Flow Chart Lesson) ในข นตอนน ผ รายงานได ออกแบบและสร างผ งงานบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ด งน เร มต น น าเข าส บทเร ยน เมน หล ก ค าแนะน า แบบทดสอบ ก อนเร ยน เน อหา เกม การศ กษา ออกจาก โปรแกรม เล อกเน อหาท ต องการ แบบทดสอบ หล งเร ยน การให ผลป อนกล บ (Feedback) แผนภ ม 3 แสดงผ งงานโครงสร างของการเร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน

7 ข นตอนท 4 ข นตอนการสร างสตอร บอร ด(Creat Storybord) เป นข นตอนแสดงข อความ ร ปภาพ ภาพเคล อนไหว รวมท งส อม ลต ม เด ยต างๆลงบนกระดาษตามท ได วางแผนไว ด งน 1. หน าน าเข าส บทเร ยน เป นหน าน าเร องโดยใช ภาพกราฟ ก ภาพเคล อนไหว ข อความท ม ส ส น แสดงช อของบทเร ยนและแจ งจ ดประสงค การเร ยนร ให ผ เร ยนได ทราบ ท งย งเป นการด งด ดและ เร าความสนใจของผ เร ยน 2. หน าเมน หล ก เป นหน าท ม ภาพกราฟฟ ก ภาพเคล อนไหว และข อความประกอบบทเร ยน ให ผ เร ยนเล อกเร องท ต องการศ กษา 11 บทเร ยน 3. หน าเมน บทเร ยน เป นหน าท ม ภาพกราฟฟ ก ภาพเคล อนไหว และข อความประกอบบทเร ยน ให ผ เร ยนเล อกห วข อท ต องการศ กษา ได แก ป มแบบทดสอบก อนเร ยน ป มเน อหา ป มแบบทดสอบหล งเร ยน ป มออกจากบทเร ยน 4. หน าแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยนเป นหน าท ผ เร ยนจะต องใส ช อของตนเองเพ อเก บข อม ล คะแนนท ท าได เสร จแล วกดป ม Enter เพ อเข าส การท าแบบทดสอบซ งจะม ค าอธ บายในการท า แบบทดสอบ โดยแบบทดสอบจะม อย 2 ตอน ใช เวลาท า 20 นาท 5. หน าค าแนะน า จะม ข อความอธ บายถ งข นตอนเป นข อๆรวมท งว ธ การศ กษา จากบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนให ผ เร ยนได เข าใจมากย งข น 6. หน าเน อหาแต ละบทเร ยน จะม เน อหาเก ยวก บการใช โปรแกรมไมโครซอฟเว ร ด และม ป มให เล อกศ กษาท ละหน า ข นตอนท 5 ข นตอนการสร างและเข ยนโปรแกรม(Program Lesson) ในข นตอนน ผ รายงานได น าการออกแบบจากสตอร บอร ดมาสร างและเข ยนด วยโปรแกรม Macromedia Authoware7 ซ งเป นโปรแกรมท ใช ในการสร างสรรค ผลงานม ลต ม เด ยเป นท ร จ กและ น ยมท งไปในการน ามาสร างเป นส อการสอนบนคอมพ วเตอร ท เร ยกว า CAI สามารถสร าง การโต ตอบ และว ดประเม นผลของผ ใช ได หลายร ปแบบ โดยท ร ปแบบของโปรแกรมจะม ล กษณะ เหม อนก บการเข ยน Flowchart และโปรแกรมน ย งสามารถน าไปประย กต ใช ก บการเร ยนการสอน ผ านทางส ออ เล กทรอน กส ต างๆ ภ ทท รา เหล องว ลาศ(2547,หน า 14)กล าวว า การสร างผลงาน CAI จะเป นล กษณะผลงานม ลต ม เด ยค อ สามารถน าส อต างๆไม ว าจะเป นข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหว เส ยง หร อว ด โอ เข ามาผสมผสานสร างเป นงานท หลากหลายตามความต องการ ในการสร างข อความและภาพเคล อนไหวใช โปรแกรม Swish2.0 และโปรแกรม Adobe Photo Shop7.0 ในการสร างป มต างๆในส วนการบ นท กเส ยงใช โปรแกรม Cool Edit Pro 29

8 ข นตอนท 6 ข นตอนการผล ตเอกสารประกอบการเร ยนร (Produce Supporting) การจ ดท าเอกสารประกอบบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนจะเข ยนอธ บายในโปรแกรม Notepad ซ งจะบ นท กลงในแผ น CD-ROM ไปพร อมก บบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร อง การใช โปรแกรม Microsoft Word ข นตอนท 7 ข นตอนการประเม นผลแก ไขบทเร ยน(Evaluation and Revision) ผ รายงานได น าบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท สร างข นไปให อาจารย โรงเร ยนในส งก ด เทศบาลเม องแพร และผ เช ยวชาญ จ านวน 3 ท าน ซ งเป นผ เช ยวชาญด านคอมพ วเตอร ท ง 3 ท าน ตรวจสอบความเท ยงตรงเช งเน อหาของแบบทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยน และประเม น บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ซ งก าหนดไว 3 ด านค อ 1. ด านเน อหา แบ งออกเป น 2 ส วน ค อ ส วนน าและส วนเน อหา 2. ด านกราฟฟ กและการออกแบบ 3. ด านเทคน ค จากผลการประเม นบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนด านคอมพ วเตอร ของผ เช ยวชาญ 3 ท าน การแปลค าม ความเหมาะสมอย ในระด บมาก และม ข อบกพร องป ญหาท พบท ต องปร บปร งแก ไข ซ งผ รายงานได แก ไขข อบกพร อง และน าไปใช ก บน กเร ยนกล มทดลอง การทดสอบและประเม นประส ทธ ภาพบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนไปทดลองก บ น กเร ยนโดยม ว ธ การด งน 1. การทดลองแบบ1:1 (Onebyone testing)ทดสอบเพ อหาข อบกพร องก บน กเร ยนโรงเร ยนเทศบาล ว ดสวรรคน เวศ ช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2549 จ านวน 2 คน ท ม ผลการเร ยนอย ใน ระด บเก ง 1 คน และระด บอ อน 1 คน ท งน ผ ศ กษาได บ นท กข อบกพร องต างๆเพ อน าผลมาปร บปร ง แก ไขให บทเร ยนสมบ รณ ย งข น ผลจากการทดลองพบว าน กเร ยนฟ งเส ยงบรรยายไม ท นผ รายงาน จ งได ปร บเส ยงบรรยายให ช าลง 2. ทดลองก บน กเร ยนโรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ ช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2549 จ านวน 7 คน ท ม ล กษณะคล ายคล งประชากรแล วให เร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ส งเกตและจดบ นท กข อบกพร องท พบ ขณะท น กเร ยนเร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน แล วน าข อบกพร องไปปร บปร งแก ไข จากน นน าผลจากการท าแบบทดสอบหล งเร ยนไปประเม น ประส ทธ ภาพเพ อน าไปใช ก บประชากรต อไป 3. น าบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนไปทดลองใช ก บน กเร ยนโรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ ช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2549 จ านวน 1 ห องเร ยน ม น กเร ยนท งหมด 24 คน 30

9 3.2 การสร างแบบทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยนของแต ละบทเร ยน ในบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนเร องการใช โปรแกรม Microsoft Word ม ข นตอนการสร างด งน 2.1 ศ กษาทฤษฎ และเอกสารเก ยวก บการสร างแบบทดสอบ 2.2 สร างแบบทดสอบก อนและหล งเร ยนให ครอบคล ม สอดคล องก บจ ดประสงค ของการเร ยนร 2.3 น าแบบทดสอบไปให ผ เช ยวชาญตรวจสอบความเท ยงตรงของเน อหาว าม ความตรง และสอดคล องก บจ ดประสงค การเร ยนร ท ต องการว ดหร อไม โดยใช เทคน ค Hamphill & Westie (อ างในโกว ท ประวาลพฤกษ และสมศ กด ส นธ ระเวชญ,2527, หน า 226) ม เกณฑ การให คะแนนแบบทดสอบด งน +1 ร ส กแน ใจว าข อสอบน นว ดได ตรงตามจ ดประสงค การเร ยนร ข อน น 0 ร ส กไม แน ใจว าข อสอบน นว ดได ตรงตามจ ดประสงค การเร ยนร ข อน น -1 ร ส กไม แน ใจว าข อสอบน นว ดได ไม ตรงตามจ ดประสงค การเร ยนร ข อน น 2.4 จากน นรวมคะแนนความเท ยงตรงจากผ เช ยวชาญจ านวน 3 ท านเพ อว เคราะห ค าด ชน ความสอดคล องระหว างแบบทดสอบก บจ ดประสงค การเร ยนร 2.5 น าแบบทดสอบไปใช ก บน กเร ยนโรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ ช นประถมศ กษาป ท 5 จ านวน 24 คน ท เคยเร ยนเน อหาการใช โปรแกรม Microsoft Word เพ อว เคราะห หาค าความเช อม น 2.6 น าผลการทดสอบมาว เคราะห หาค าความเช อม นโดยใช ว ธ การของLivingstion (อ างในโกว ท ประวาลพฤกษ และสมศ กด ส นธ ระเวชญ,2527,หน า260) ซ งเกณฑ ความเช อม นจะอย ระหว าง (ต าย เซ ยงฉ,2541)จ งถ อว า แบบทดสอบน นใช ได ผล การว เคราะห แบบทดสอบจ านวน 11 หน วย ปรากฏว าได ค าความเช อม นอย ในเกณฑ ท สามารถน าไปใช ได 2.7 หล งจากน นน าแบบทดสอบไปว เคราะห เพ อหาค าด ชน ความไวในการว ดผลโดยน า แบบทดสอบไปทดสอบก บน กเร ยนกล มทดลองโรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ ช นประถมศ กษาป ท 5 จ านวน 10 คน ตามข นตอนด งน 1) ให น กเร ยนท าแบบทดสอบก อนเร ยนในแต ละบทเร ยนซ งม บทเร ยนละ 5 ข อ 2)ให น กเร ยนเร ยนศ กษาเน อหาในบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 3) ให น กเร ยนท าแบบทดสอบหล งเร ยนของแต ละบทเร ยนซ งม บทเร ยนละ 5 ข อ 4) น าผลมาว เคราะห หาค าด ชน ความไวในการว ดผล 31

10 2.8 หาค าด ชน ความไวในการว ดผล โดยใช ส ตร S = P(post) - P(pre) 2.9 น าผลท ได มาว เคราะห ค าด ชน ความไว ซ งจะต องม ค าต งแต 0.40 ข นไป จ งจะถ อว า ใช ได แต ถ าค าต ากว า 0.40 แสดงว าจ าเป นต องต ดข อน นท ง 2.10 น าผลท ได ไปประเมนประส ทธ ภาพเพ อให ได บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท ม ประส ทธ ภาพใกล เค ยงก บเกณฑ ท ต งไว หร อส งกว าจ งจะสามารถน าไปทดลองใช ได ซ งใช ว ธ การหาประส ทธ ภาพของช ยยงค พรหมวงศ (2527,หน า ) 2.11 น าแบบทดสอบท ตรวจสอบค ณภาพ และปร บปร งแก ไขแล วไปใช ก บประชากร 3.3 การสร างแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน การสร างแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนใช ทดสอบก บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 ใช ทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยนม ข นตอนด งน 3.1 ศ กษาเอกสาร ทฤษฎ หล กการท เก ยวข องก บการสร างแบบทดสอบ 3.2 ว เคราะห เน อหาเก ยวก บการใช โปรแกรม Microsoft Word ในหน งส อเร ยน คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 5 เพ อน าเน อหามาสร างเป นแบบทดสอบ ว ดผลส มฤทธ ก อนเร ยนและหล งเร ยนจ านวน 1 ช ด 3.3 น าแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเสนอว ชาการโรงเร ยน 3.4 สร างแบบส งเกตพฤต กรรม โดยจ ดท าเป นแบบส งเกตแบบไม ม โครงสร าง 3.5 ส งเกตและบ นท กพฤต กรรมน กเร ยนขณะเร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 4. การด าเน นการค นคว าและการเก บรวบรวมข อม ล ในการรายงานคร งน ผ รายงานได ด าเน นการ ด งน 1. ทดสอบก อนเร ยนด วยแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน 2. ด าเน นการทดลองโดยให น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5โรงเร ยนเทศบาลว ดสวรรคน เวศ ท สอบไม ผ านเกณฑ เร ยนซ อมเสร มด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร องการใช โปรแกรมMicrosoft Word ซ งน กเร ยนจะเข าไปเร ยนโดยเร มจากการท าแบบทดสอบ ก อนเร ยนของแต ละบทเร ยน เร ยนเน อหา และท าแบบทดสอบหล งบทเร ยน 3. ทดสอบหล งเร ยนด วยแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนด วยแบบทดสอบ ฉบ บเด ยวก นก บแบบทดสอบก อนเร ยน 32

11 5. การว เคราะห ข อม ลและสถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ผ รายงานได ท าการว เคราะห ข อม ล ด งน เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนระหว างก อนเร ยนและหล งเร ยน โดยน าคะแนนมา ทดสอบหาค าร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน เปร ยบเท ยบคะแนนก อนและหล งเร ยน แต ละบทเร ยน และน าผลการส งเกตพฤต กรรมในการเร ยนของน กเร ยนมาน าเสนอโดยการบรรยาย สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 1. การหาค าร อยละ(Percentage) 2. การหาค าเฉล ยของคะแนน (Average) 3. การหาส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 4. การหาค าด ชน ความสอดคล องระหว างแบบทดสอบก บจ ดประสงค การเร ยนร (IOC) 5. การว เคราะห หาความเช อม นแบบอ งเกณฑ 6. ว เคราะห หาค าความเช อม นโดยใช ส ตรของ Kuder-Richardson 7. หาค าด ชน ความไวของข อสอบชน ดว ดก อนและหล งเร ยน 8. ว เคราะห หาประส ทธ ภาพบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 9. เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนโปรแกรม Microsoft Word ด วยคอมพ วเตอร ช วยสอนก อนและหล งเร ยนโดยใช สถ ต แบบท (T-Test) 33

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information