การใช งานโปรแกรม ส าหร บคณาจารย บ คลากร และน ส ต จ ฬาฯ

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งานโปรแกรม ส าหร บคณาจารย บ คลากร และน ส ต จ ฬาฯ"

Transcription

1 การใช งานโปรแกรม ส าหร บคณาจารย บ คลากร และน ส ต จ ฬาฯ โดย ก ลยา ย งส ขย ง น กเอกสารสนเทศช านาญการ (สาขาว ทยาศาสตร ส ขภาพ) ธ นวาคม 2551 จ ดอบรมโดย ฝ ายบร การช วยค นคว าว จ ย สถาบ นว ทยบร การ จ ฬาฯ

2 ว ตถ ประสงค สามารถใช งานโปรแกรม EndNote X2 ได ในเบ องต น ค อ - การน าข อม ลบรรณาน กรมเข าส ระบบ - การจ ดการข อม ลบรรณาน กรมท อย ในระบบ - การจ ดร ปแบบบรรณาน กรม และ - การใช งานร วมก บโปรแกรม Microsoft Word

3 ห วข อเน อหา การดาวน โหลด/ต ดต งโปรแกรม ดาวน โหลดและขอ password ในการต ดต งโปรแกรมท URL: การใช งานโปรแกรม EndNote X2 - การน าข อม ลบรรณาน กรมเข าส ระบบด วยว ธ การต างๆ - การจ ดการข อม ลบรรณาน กรม (เช น แก ไข จ ดหมวดหม ) - การจ ดร ปแบบบรรณาน กรม/แก ไขร ปแบบ การใช งานโปรแกรม EndNote X2 ร วมก บโปรแกรม Microsoft Word

4 EndNote X2 เป นโปรแกรมส าเร จร ปท ใช จ ดเก บและจ ดการข อม ล บรรณาน กรมท ม การใช งานบน Desktop สามารจ ดร ปแบบของ ข อม ลบรรณาน กรมได หลายร ปแบบ และย งใช งานร วมก บ โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท าเอกสารท ม การแทรกการ อ างอ งในเน อเร อง/รวบรวมรายการบรรณาน กรมท ายบทความได สถาบ นว ทยบร การ จ ดซ อ EndNote X2 ไม จ าก ดจ านวนผ ใช แบบ volume licenses ในป งบประมาณ 2551 โดยให บร การโปรแกรม ผ านหน าเว บฐานข อม ลเพ อการค นคว าว จ ย จ ฬาฯ (CU Reference Databases) ท เพ อน าไปต ดต งท เคร องของสมาช กประชาคมจ ฬาฯ

5 ค ณสมบ ต ของเคร องท จะใช งานโปรแกรม EndNote X2 ใช ระบบปฏ บ ต การ Windows XP (SP2) หร อ Vista ต วประมวลผล (processor) ร น Pentium 450 เมกะเฮ รตซ (MHz) หร อเร วกว า ม พ นท ว างบนจานเก บข อม ลถาวร (hard disk) 180 เมกะไบต (MB) หน วยความจ าช วคราว (RAM ) ขนาด 256 เมกะไบต (MB) กรณ ท ต องการใช งานร วมก บ Word Processing การใช งาน Cite While You Write (CWYW) เพ อท าการอ างอ งในบทความจะ ใช ได ก บไมโครซอฟท เว ร ด 2003 และ 2007 การใช งาน Format Paper เพ อจ ดร ปแบบของเอกสาร จะใช งานได ก บ ไมโครซอฟท เว ร ด WordPerfect และ word processor อ นๆ ท สามารถจ ดเก บ และถ ายโอนไฟล ในร ปแบบ Rich Text Format (RTF) และ OpenOffice native format (ODT) ได ท มา:

6 การดาวน โหลด/ต ดต งโปรแกรม ท URL:

7 การต ดต งโปรแกรม

8 การเร ยกใช งาน สร าง library ใหม เป ด library ท ม อย

9 ท าได 2 ว ธ ค อ การใช งาน การน าข อม ลบรรณาน กรมเข าส ระบบ 1. พ มพ ข อม ลบรรณาน กรมเข าส โปรแกรม EndNote ด วยตนเอง (Manual) 2. การถ ายโอนข อม ลบรรณาน กรม (Import/Export) ซ งแบ งย อยเป น 2.1 การถ ายโอนข อม ลบรรณาน กรมโดยตรงจากฐานข อม ลออนไลน เข าส โปรแกรม EndNote (Direct Export) 2.2 การจ ดเก บข อม ลบรรณาน กรมเป นไฟล เพ อน ามาถ ายโอนเข าส โปรแกรม EndNote ในภายหล ง (Import) 2.3 การถ ายโอนข อม ลบรรณาน กรมจากฐานข อม ลออนไลน ท เช อมต อ ผ านหน าจอของโปรแกรม EndNote (Online Search) เข ามา

10 1. Manual 1. เป ด Library ท ต องการใช งาน ช อ Library เมน ใช งาน ทางเล อกใช งาน เล อกร ปแบบการแสดงผลบรรณาน กรม การจ ดหมวดหม ตามความต องการ การจ ดหมวดหม ตามค าส าค ญ การเช อมต อก บฐานข อม ลออนไลน การเช อมต อก บ EndNote Web

11 2. เมน References/ New Reference เล อกประเภทของข อม ล

12 พ มพ ข อม ล Glacial geomorphology and geographic information systems Earth-Science Reviews, Volume 85, Issues 1-2, November 2007, Pages 1-22 Jacob Napieralski, Jon Harbor, Yingkui Li แบบฝ กปฏ บ ต 1. Technology's impact on the future of industrial engineering Author(s): Koelling CP, Beruvides MG, Tankoonsombut K Source: COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING Year: 1996 Volume: 31 Issue: 1-2 Pages: 5-8

13 การแทรกแฟ มข อม ล/ร ปภาพ โดยคล กขวา เล อก File Attachments/Attach File หร อ Figure/ Attach Figure เล อกทางเล อก แนบแฟ ม/ร ปภาพ กรณ Figure ให ระบ Caption เพ อใช ค นหา ต วอย าง เล อก Attach Figure คล กป ดเพ อจ ดเก บ ระบ Caption เพ อใช ค นหาร ปภาพ

14 ข อม ลใน Library ร ปแบบบรรณาน กรม เปล ยนร ปแบบบรรณาน กรม

15 2. Import/Export 2.1 Direct Export ถ ายโอนข อม ลบรรณาน กรมโดยตรงจากฐานข อม ลท สามารถถ ายโอนข อม ลมาย ง library ใน เคร องท ใช งาน เช น ScienceDirect, ProQuest, ISI WoS ต วอย างหน าจอการน าข อม ลจาก ScienceDirect เข าส EndNote X2 1. ค นหาข อม ล เช น sustainable city 2. เล อกรายการผลล พธ ท ต องการ 3. Export Citations

16

17 1. ค นหา เช น ค น melamine 2. เล อกรายการผลล พธ 3. คล ก Export ต วอย างหน าจอการน าข อม ลจาก ProQuest เข าส EndNote X2 โดยตรง ใช ทางเล อก Export directly to เพ อ ส งข อม ลไปย ง EndNote X2 โดยตรง

18 ข อม ลจะส งจาก ProQuest มาย ง Library โดยตรง

19 ต วอย างหน าจอการน าข อม ลจาก ISI WoS เข าส EndNote X2 โดยตรง ค นหา เช น ค น hydrotherapy เล อกรายการผลล พธ คล ก Save to EndNote...

20 ข อม ลจะถ กส งไปย ง EndNote X2 โดยตรง

21 2.2 Import จ ดเก บข อม ลบรรณาน กรมจากฐานข อม ลเป นไฟล แล วน ามา Import ภายหล ง เช น ProQuest, ISI Wos, PubMed ต วอย างหน าจอการน าข อม ลจาก ProQuest เข าส EndNote X2 1. ค นหา เช น ค น melamine 2. เล อกรายการผลล พธ 3. คล ก Export ใช ทางเล อก Download in a format เพ อจ ดเก บเป นไฟล

22 จ ดเก บเป น Text file

23 Import file 1. เล อกไฟล 2. เล อก Import Option ท เหมาะสม

24 ต วอย างหน าจอการน าข อม ลจาก ISI WoS เข าส EndNote X2 ค นหา เช น ค น hydrotherapy เล อกรายการผลล พธ คล ก Add to Marked List

25 คล กท Marked List เล อก Plain Text คล ก Save to File

26 จ ดเก บเป นไฟล คล ก Save เก บเป น Text file

27 Import file โดยใช ทางเล อก File/Import และเล อก Import Option ท เหมาะสม ข อม ลท ปรากฏใน Library

28 ต วอย างหน าจอการน าข อม ลจาก Pubmed เข าส EndNote X2 ค นหาข อม ล เช น stem cells เล อกรายการผลล พธ เล อกร ปแบบการแสดงผล

29 เล อกจ ดเก บเป น File คล ก Save จ ดเก บเป น text file

30 ใช ทางเล อก File/Import เล อก Import Option ท เหมาะสม ข อม ลท ปรากฏใน Library

31 2.3 Online Search คล ก more เล อกฐานข อม ล ค นหาข อม ล เช น green energy

32 1. ระบ จ านวนผลล พธ ท ต องการถ ายโอน ข อม ลบรรณาน กรม 2. คล ก OK

33 การจ ดการข อม ลบรรณาน กรม ซ า/copy 1. การแก ไข 2. การลบ 3. การจ ดหมวดหม 4. การท าส าเนา(copy) ฯลฯ คล กขวา เล อกจากเมน References หร อ คล กเมาส ขวา

34 Custom Groups การจ ดหมวดหม 1. เล อกรายการ 2. คล กขวา เล อก Add References To/ Create Custom Group

35 ต งช อ

36 Smart Groups การจ ดหมวดหม 1. เล อกเมน Groups/ Create Smart Group 2. เล อกเขตข อม ล/พ มพ ค าส าค ญ เช น Author/ anonymous -> คล ก Create

37 ต งช อ Smart Group

38 หาเอกสารฉบ บเต ม 1. เล อกรายการ 2. คล กขวาเล อก Find Full Text

39 ด Full Text สร ปผลการค นหา

40 การจ ดร ปแบบบรรณาน กรม เล อกร ปแบบท ต องการจาก Select Another Style

41 ร ปแบบท เล อกใหม

42 การแก ไขร ปแบบบรรณาน กรมจากร ปแบบท ใกล เค ยง เล อกร ปแบบท ใกล เค ยง

43 ใช ทางเล อก Edit/ Output Styles/ Edit..(ร ปแบบท เล อก)

44 เล อก Bibliography/ Template แก ไขตามต องการ

45 บ นท กการแก ไข เล อกร ปแบบท แก ไขแล ว จะแสดงผลร ปแบบใหม

46 การใช งานร วมก บโปรแกรม Microsoft Word Cite While You Write แทรกการอ างอ งในเน อหาพร อมจ ดท าบรรณาน กรมท ายเร อง CWYW จาก Word 1. วาง cursor ตรงต าแหน งท จะแทรกการอ างอ ง 2. ใช ค าส ง Find Citation(s) จากเมน Tools / EndNote X2

47 พ มพ ค าค น/ คล ก Search เล อกรายการผลล พธ คล ก Insert

48 CWYW จาก EndNote วาง cursor ตรงต าแหน งท ต องการแทรก การอ างอ งในเอกสารเว ร ด ท EndNote เล อกร ปแบบบรรณาน กรม และรายการท ต องการน าไปอ างอ ง ใช ค าส ง Tools/ CWYW/ Insert Selected Citation(s) จะปรากฏการอ างอ งในเอกสารเว ร ด

49 การเปล ยนร ปแบบ บรรณาน กรม

50 การน าบรรณาน กรมท จ ดร ปแบบแล วไปใช งาน 1. เล อกร ปแบบบรรณาน กรม 2. เล อกรายการบรรณาน กรม 3. คล กขวา/ Copy Formatted

51 1. เป ดเอกสารเว ร ด 2. คล กขวา/ paste

52 Q??? A

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 EndNote โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมท ใช สาหร บจ ดการข อม ลเอกสารอ างอ งท ได มาจากการบ นท กข อม ลด วยตนเอง การส บค น และการถ ายโอน (Import) ข อม ลบรรณาน กรมจากแหล

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

การใช Microsoft Excel 2003

การใช Microsoft Excel 2003 จ ดท าโดย... กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง เอกสารประกอบการอบรม ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Copyright 2004: Srinakharinwirot University การใช Microsoft Excel 2003 โดย กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง ค าอธ บายหล

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information