บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003"

Transcription

1 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ ดร ปแบบเอกสารท ม ขนาดใหญ ได 6. สามารถแทรกการอ างอ งเช น ด ชน และสารบ ญได 7. สามารถแทรกว ตถ และจ ดการร ปแบบของว ตถ ได เช น ส ญล กษณ ร ปภาพ ผ งองค กร ภาพ ต ดปะ และร ปร างอ ตโนม ต ได 8. สามารถแปลงไฟล เป นร ปแบบอ นได เน อหา การท างานใน Microsoft Word...20 การสร างเอกสารใหม...20 การสร างเอกสารแม แบบ...20 การพ มพ เอกสาร...20 การลบเอกสาร...20 การข นบรรท ดใหม...21 ส ญล กษณ พ เศษบนเอกสาร...21 การเล อนด ส วนต าง ๆ ของเอกสาร...21 การบ นท กเอกสารโดยอ ตโนม ต...22 การป องก นการเป ดเอกสารท เป นความล บ...23 การป ดแฟ มเอกสาร...23 ม มมองเอกสารใน Word...24 ม มมองเอกสารแบบเค าโครงเว บ (Web Layout View)...24 การแสดงเอกสารแบบเค าโครงเหม อนพ มพ...24 การแสดงแฟ มเอกสารแบบเค าร าง (Outline View) Layout...24 การแก ไขเอกสาร...25

2 16 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเล อกข อความ...25 การท าแถบส ด วยค ย บอร ด...25 การท าแถบส ด วยเมาส...25 การยกเล กค าส ง...25 การท าซ าค าส ง...25 การลบเอกสาร...26 การค ดลอกเอกสาร...26 การวางเอกสาร...27 การวางเอกสารแบบพ เศษ...27 การตรวจสอบค าผ ด...28 การค นหาค า (Find)...28 การแทนท ค า (Replace)...29 การจ ดร ปแบบเอกสาร...30 การจ ดร ปแบบต วอ กษร...30 การเปล ยนร ปแบบต วอ กษร...30 การเปล ยนร ปแบบต วอ กษร โดยใช แถบเมน...30 การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรโดยใช แถบเคร องม อ...31 การเปล ยนส ต วอ กษร...31 การใช Style และ Template (ล กษณะและการจ ดร ปแบบ)...32 การปร บระยะห างระหว างต วอ กษร...33 การจ ดย อหน า...33 การวางต าแหน งเอกสารด วยแถบเคร องม อ...34 การเพ มหร อลดย อหน าโดยการใช แถบเคร องม อ...34 การเพ มห วข อย อยหร อต วเลข...35 การเพ มส ญล กษณ แสดงห วข อย อย...35 การเพ มต วเลขแสดงห วข อย อย...36 การเพ มต วเลขแสดงห วข อย อยท ม Outline มากกว า 1 ระด บ...36 การสร างเอกสารหลายคอล มน...37 แท บ (Tab) และชน ดของแท บ...38 พ นหล ง...38 เป ดเผยการจ ดร ปแบบ...39 การแทรกการอ างอ งและท ค นหน า...40 ประเภทของการอ างอ ง...40 ว ธ ก าหนดเช งอรรถ (Footnote)...40

3 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word ค าอธ บายเฉพาะ...40 ว ธ ก าหนดอ างอ งโยง (Cross-reference)...41 การสร างด ชน...41 การจ ดท าสารบ ญ...42 สร างท ค นหน งส อ (Bookmark)...42 การแทรกร ปภาพ หร อออบเจ กต ต าง ๆ ลงบนเอกสาร...43 การแทรกร ปภาพต ดปะ...43 การสร างเฟรมส าหร บใส ร ปภาพหร อข อความ...44 การเล อกออบเจ กต หร อร ปภาพ...44 การลบร ปภาพหร อออบเจ กต...45 การปร บขนาดร ปภาพ...45 การครอบต ดร ปภาพบางส วน...45 การก าหนดค ณสมบ ต ของร ปภาพ...45 การก าหนดข อความล อมรอบร ปภาพ...46 การแทรกร ปร างอ ตโนม ต...47 การแทรกล กษณะพ เศษ...48 การแทรกข อความศ ลป...48 การแทรกแผนภ ม...49 การแทรกไดอะแกรม (Diagram )...49 การแทรกอ กขระพ เศษในเอกสาร...50 การแทรกอ กขระพ เศษ...50 การแทรกข อความอ ตโนม ต ลงในเอกสาร...51 ว ธ การเพ มข อความอ ตโนม ต...51 การใช งานเคร องม อใน Microsoft Word...52 การสะกดและไวยกรณ...52 การหาค าท ม ความหมายคล ายก น (Thesaurus)...52 การน บจ านวนค า...52 จดหมายและเมล...53 เปร ยบเท ยบและผสานเอกสาร...53 การใช งานตารางก บแฟ มเอกสาร...54 การลบตาราง...54 การลบโดยใช แถบเคร องม อ...54 การเพ มคอล มน ในตาราง...54 การเพ มแถวในตาราง...54

4 18 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเพ มเซลล ในตาราง...54 การแยกเซลล เด ยวให เป นหลายเซลล...55 การผสานเซลล ในตารางให เป นเซลล เด ยว...55 การเร ยงล าด บข อความ...55 แปลง...56 เร ยงล าด บ...56 การใช ส ตรในตาราง...56 โค ดเขตข อม ล: เขตข อม ล = (ส ตร)...56 น พจน...57 ต วด าเน นการ...57 ฟ งก ช น...58 การอ างอ งตาราง...59 อ างอ งแต ละเซลล...59 อ างอ งท งแถวหร อท งคอล มน...60 อ างอ งเซลล ต างๆ ในตารางอ น...60 ท ค นหน า...60 \# ร ปแบบต วเลข...60 รายการร ปแบบ...61 ต วอย างท 1 การใช ท ค นหน าและร ปแบบต วเลข...63 ต วอย างท 2 จ านวนหน า...63 ต วอย างท 3 การอ างอ งเซลล...63 การจ ดการก บแฟ มเอกสารท ม ขนาดใหญ...65 การสร างห วกระดาษและท ายกระดาษ...65 การแทรกหมายเลขหน าเอกสาร...65 การแทรกว นท และเวลาลงในเอกสาร...65 การรวมแฟ มเอกสาร (Merge File)...66 การใช งานไปท...66 การเน นข อความท ส าค ญ...66 การพ มพ เอกสาร...67 การเปล ยนแปลงขอบกระดาษ...67 การด ต วอย างก อนพ มพ...67 การพ มพ เอกสาร...67 การแปลงไฟล ในร ปแบบอ น...68 การแปลงไฟล เป นเว บเพจ...68

5 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การแปลงไฟล เป น PDF...68 เอกสารอ างอ ง...70 ด ชน...70

6 20 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การท างานใน Microsoft Word การสร างเอกสารใหม การสร างเอกสารใหม เป นการสร างเอกสารข นมาใช งานในแต ละคร ง ซ งแบ งออกเป น การสร างเอกสารใหม จาก 1. เอกสารสารเปล า (แฟ ม สร าง เล อกเอกสารเปล า) 2. จากแม แบบ (แฟ ม สร าง เล อกแม แบบท ต องการ) การสร างเอกสารแม แบบ การพ มพ เอกสาร การพ มพ เอกสารเป นภาษาอ งกฤษ อาจม ท งต วพ มพ เล ก และต วพ มพ ใหญ ค ณสามารถ ก าหนดให เป นต วพ มพ เล กหร อใหญ ด วยการกดป ม Caps Lock บนค ย บอร ด ซ งส งเกตได จากไฟ สว างท ป ม Caps Lock ถ ากดป ม Caps Lock อ กคร งไฟจะด บพ มพ แล วจะได ต วพ มพ เล ก หร ออาจใช ป ม <Shift> บนค ย บอร ดก ช วยได การพ มพ เอกสารท เป นภาษไทย หล กการเหม อนก น ถ าต องการพ มพ ต วอ กษรไทย ด านบนให กด Shift ค างไว การลบเอกสาร การพ มพ เอกสาร หากพ มพ ผ ดแล วต องการลบสามมารถลบได หลายว ธ ซ งจะกล าวถ ง เฉพาะการลบโดยใช ป มบนค ย บอร ด เม อลบแล วไม เก บข อม ลไว ในคล ปบอร ด ม ด งน

7 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word กดป ม Backspace จะท าการลบต วอ กษรท อย ด านหน าท เคอร เซอร อย 2. กดป ม Delete ส าหร บลบต วอ กษรด านหล งท เคอร เซอร อย 3. กรณ ลบจ านวนมาก ๆ ให ค ณท าการเล อกข อความ หร อท าแถบส แล วกดแป น Spacebar หร อแป นเว นวรรคน นเอง การข นบรรท ดใหม การข นบรรท ดใหม โดยปกต ให กด [Enter] แต หากต องการต ดค าเพ อข นบรรท ดใหม แต อย ในย อหน าเด ม หร อต องการรวมแต ละย อหน าไว ด วยก น เพ อท าให แต ละย อหน าม ร ปแบบ เด ยวก น ก สามารถท าได ด วยการกดป ม Shift ค างไว แล วกดป ม [Enter] ส ญล กษณ พ เศษบนเอกสาร สามารถด ส ญล กษณ พ เศษบนเอกสารได โดยการกดป ม Pi บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อการกด Ctrl+Shift+8 ซ งล กษณะพ เศษท เก ดข นจะแบ งเป น 4 ประเภทด วยก น 1. เก ดจากการกดป ม Enter ส าหร บการข นย อหน าใหม 2. เก ดจากการกดป ม Shift+Enter ส าหร บบรรท ดใหม แต อย ย อหน าเด ม 3. เก ดจากการกดป ม Spacebar ส าหร บการเว นวรรค 4. เก ดจากการกดป ม Tab ส าหร บการเว นวรรค โดยไม ต องเส ยเวลาไปเคาะ Space การเล อนด ส วนต าง ๆ ของเอกสาร สามารถเล อนด ในแต ละส วนของเอกสารได โดย 1. เล อนด เอกสารโดยใช เมาส 2. เล อนด เอกสารโดยใช ป มค ย บอร ด 3. เล อนด เอกสารแนวต งด วย Vertical Scrollbar) 4. เล อนด เอกสารแนวนอนด วย (Horizontal Scrollbar) การเป ดแฟ มเอกสารท ม อย แล วข นใช งาน คล กท File Open การบ นท กเอกสารเก า คล กท ไฟล บ นท ก การบ นท กส าเนาเอกสาร คล กท ไฟล บ นท กเป น การบ นท กเอกสารท ใช ก บโปรแกรมอ น คล กท ไฟล บ นท กเป น เล อกชน ด ของร ปแบบแฟ มเอกสาร

8 22 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเป ดแฟ มเอกสารเว ร ดบางคร งพบว าไม สามารถเป ดแฟ มข นมาได ส วนใหญ ม สาเหต มาจากเวอร ช นของแฟ มเอกสาร การ แก ป ญหาให ค ณน าแฟ มเอกสารท เก ดป ญหา ไปเป ดบนเคร องเดม หร อ เคร องใดก ได ท รองร บเวอร ช นท สร างแฟ ม หล งจากน นท าการบ นท ก แฟ มเอกสาร ให เป นเวอร ช นอ น ให ตรงก บเวอร ช นเว ร ดของเคร องท ใช งาน โดยเล อกท การเก บเป นชน ด (Save as type) การบ นท กเอกสารโดยอ ตโนม ต ขณะท ท างานเก ยวก บการพ มพ เอกสาร ค ณควรท าการบ นท ก (Save) แฟ มเอกสารบ อย ๆ เพ อให เอกสารท นสม ย เน องจากบางคร งอาจเก ดอาการเคร อง Hang ด งน นจ งควรเซ ตให Word ท า การบ นท กให โดยอ ตโนม ต (AutoSave) เช นการบ นท กแฟ มเอกสาร ให ท ก ๆ 10 นาท เป นต น เล อก เคร องม อ ต วเล อก แท ปบ นท ก

9 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การป องก นการเป ดเอกสารท เป นความล บ ต องการให เอกสารของเราน นเป นความล บไม สามารถให ผ อ นเป ดอ านได สามารถท าได โดยการใส รห สผ านก บแฟ มเอกสารท เป นความล บ ซ งข นตอนการใส รห สผ านน นม 2 ว ธ ข นตอน แรก ค อ การอ านได อย างเด ยว ข นตอนท 2 ค อ ได ท งอ าน และการแก ไขเอกสาร ซ งในการก าหนด รห สผ านจ าเป นต องเป ดแฟ มเอกสารท ต องการใส รห สผ านข นมาก อน แล ว ไปท เคร องม อ แท ป บ นท ก การใส รห สผ านส าหร บเป ดเอกสารอย างเด ยว ถ าใส รห สผ ดจะเป ดไม ได และเม อเป ดได ก สามารถปร บปร งเอกสารได กรณ เราใส รห สผ านส าหร บการเป ด และส าหร บการแก ไขด วย ในการเป ดเอกสารถ าร เฉพาะส าหร บการเป ดอย างเด ยวแฟ มเอกสารท เป ดออกมาจะวงเล บต อท ายว า Read-Only (เป ดอย าง เด ยว) ไม สามารถแก ไขได ด งน นจะต องร รห สของการแก ไขด วยถ งจะท าการปร บปร งแฟ มเอกสาร น นได การป ดแฟ มเอกสาร แนะน าให ป ดท ละแฟ ม หากเป ดมาหลาย ๆ แฟ ม คล กเมน แฟ ม ป ด

10 24 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ ม มมองเอกสารใน Word ม มมองปกต ในการพ มพ เอกสารแบบหน าจอปกต จะเป นท น ยมใช มากท ส ด (หน งส อ บอก)เพราะใช พ มพ หร อแก ไขเอกสารได อย างรวดเร ว แต ม ข อเส ย ค อ ไม สามารถแสดงว ตถ ใด ๆ ได บางคร งอาจท าให เอกสารบนหน าจอไม เหม อนก บการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ ซ งม ข นตอน การสล บไปย งการแสดงเอกสารแบบม มมองปกต ค อ คล กเมน ม มมอง ปกต ม มมองเอกสารแบบเค าโครงเว บ (Web Layout View) การแสดงแฟ มเอกสารม มมองเค าโครงเว บ ซ งเป นม มมองการแก ไขปร บปร งท ใช แสดง เอกสารในล กษณะเด ยวก บท ปรากฏอย ในเว บบราวเซอร จ งเหมาะส าหร บผ ท ต องการสร างเอกสาร ส าหร บอ นเทอร เน ต (เอกสารท เป นเว บเพจ หร อ HTML) สามารถเช อมโยงหลายม ต ในเอกสารแบบ ออนไลน เพ อเช อมโยงไปย งต าแหน งอ น ๆ เช น การเช อมโยงไปย งแฟ มเอกสารอ นของเว ร ด หร อ เช อมโยงไปย งโปรแกรมอ น ๆ ได อ กด วย ซ งสามารถสล บไปม มมองเค าโครงเว บโดยคล ก เมน ม มมอง เค าโครงเว บ การแสดงเอกสารแบบเค าโครงเหม อนพ มพ ม มองท บนหน าจอเหม อนท พ มพ ออกทางเคร องพ มพ น น เราจะสามารถมองเห นท กอย าง และย งสามารถวางออปเจ กต ต าง ๆ เช น ร ปภาพกล องข อความเป นต น ลงบนเอกสารได เหมาะก บ งานท สล บซ บซ อน ซ งในม มมองปกต ไม สามารถท าได แล วย งสามารถพ มพ และแก ไขเอกสารได เช นเด ยวก บการแสดงหน าจอปกต ซ งสามารถสล บไปย งม มองเค าโครงเหม อนพ มพ ได โดย คล ก เมน ม มมอง เค าโครงเหม อนพ มพ การแสดงแฟ มเอกสารแบบเค าร าง (Outline View) Layout การแสดงแฟ มเอกสารแบบเค าร าง หร อ Outline น น จะแสดงข อม ลเฉพาะห วข อเร องท า ให เราทราบว าเอกสารน น ๆ ม เน อหาเก ยวก บเร องอะไรบ าง และท าให สามารถมองเห นต าแหน ง ของเอกสารช ดเจนย งข น หร อใช ส าหร บผ เร มต นสร างเอกสารใหม ๆ ท เร มร างเฉพาะห วข อหล ก ด วยห วข อย อย หล งจากน นจ งมาลงรายละเอ ยดท หล ง ซ งสามารถท าการสล บไปย งม มมองเค าร าง โดยคล กเมน ม มมอง เค าร าง

11 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การแก ไขเอกสาร การเล อกข อความ การจ ดการเก ยวก บเอกสาร ไม ว าจะต ดส นท าอะไรส วนใหญ จะต องท าแถบส เพ อเล อก ข อความท ต อการแก ไขก อน เช น การลบ การย าย การค ดลอกการเปล ยนร ปแบบ ต วอ กษร เป นต น แล วข อความท เล อกจะปรากฏเป นแถบส ซ งถ าม ความร เร องแถบส จะช วยให งานสะดวก และม ประส ทธ ภาพมากย งข น ว ธ การท าแถบส ม 2 ว ธ ค อ การท าแถบส ด วยค ย บอร ด ก บการท าแถบส ด วยเมาส การท าแถบส ด วยค ย บอร ด การท าแถบส เฉพาะส วนท ต องการน าเคอร เซอร ไว ย งต าแหน งเร มต นของข อความ กดป ม <Shift> ค างไว แล ว กดล กศร ล าง บน ขวา ซ าย ในการเล อนแถบส จะไปตามท ศทางของล กศร ถ า ต องการท าแถบส อย างรวดเร วต องใช ป ม Ctrl ร วมด วย ต วอย างเช น ท าแถบส ท ละย อหน า กดป ม Shift+Ctrl ค างไว แล วใช ป มล กศรลงในการเล อนลง การท าแถบส ด วยเมาส เป นว ธ ท ย ดหย น สะดวก และน ยมใช กว า ค อท าแถบส ท ต องการได โดย การเล อนพอย เตอร เมาส ไปคล กย งต าแหน งเร มต นของข อความท ต องการท าแถบส กดป มเมาส ค างไว แล วลากไป ย งต าแหน งส ดท ายของข อความจ งปล อยเมาส ว ธ ท รวดเร วในการท าแถบส ท งแฟ มเอกสาร ค อการ กดป ม Ctrl + A บนค ย บอร ด ว ธ ล ดในการท าแถบส อย างรวดเร ว โดยการใช เมาส ร วมก บป มบนค ย บอร ด ค อการน า พอยเตอร เมาส ไปคล กท ต าแหน งเร มต นของข อความกดป ม <Shift> ค างไว แล วน าพอยเตอร เมาส ไปคล กท ต าแหน งส ดท ายของข อความ การยกเล กค าส ง การยกเล กค าส งส ดท ายท าได โดย คล กเมน แก ไข เล กท าก จกรรม (Ctrl + Y) การท าซ าค าส ง การท าซ าค าส งส ดท าย ท าได โดย คล กเมน แก ไข (เช นก น) ท าซ าก จกรรม (Ctrl + Z)

12 26 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การลบเอกสาร ว ธ การลบข อความเพ อแก ไขความผ ดพลาดม หลายว ธ ข นอย ก บว าจะลบออกจ านวนมาก หร อไม เม อลบแล วต องการเก บส วนท ลบไว ในคล ปบอร ดหร อไม ซ งแบ งเป น 2 ประเภท ด วยก น 1 ว ธ การลบเอกสารโดยไม น าไปเก บไว ในคล ปบอร ด 1.1 ป ม Backspace จะท าการลบต วอ กษรด านหน าเคอร เซอร ท ละ 1 ต ว 1.2 ป ม Delete จะท าการลบต วอ กษรด านหล งเคอร เซอร ท ละ 1 ต ว 1.3 ถ าลบจ านวนมากท าแถบส ข อความท ต องการลบแล วกดป ม Spacebar หร อ ป ม Delete ข อควรระว งหล งการท าแถบส หร อเล อกข อความเม อค ณกดป มใด ๆ ยกเว นป ม เก ยวก บการเล อนเคอร เซอร และป มฟ งก ช นค ย ต าง ๆ ข อม ลจะส ญหายท นท และข อความท ท าแถบ ส ไว จะถ กแทนท ด วยต วอ กษรท ค ย เข าไป 2 ว ธ การลบเอกสาร โดยน าไปเก บไว ในคล ปบอร ด เป นการลบเอกสาร โดยท สามารถน าข อม ลน นกล บมาใช งานได โดยม ว ธ การ ด งน 2.1 ท าแถบส บร เวณเอกสารท ต องการต ด 2.2 คล กเมน แก ไข คล ก Cut 2.3 ว ธ ท รวดเร วในการต ดเอกสารเพ อเก บไว ในคล ปบอร ด ค อกด Ctrl + X 2.4 กรณ ลบร ปภาพ หร อออปเจ กต ใด ๆ ต องท าร ปภาพหร อออบเจ กต น นให Active ก อนถ งลบได ว ธ การท าให Active น นไม ยากเพ ยงใช เมาส คล กบน ร ปภาพ หร อออปเจ กต ใด ๆ ท ต องการลบแล วจะปรากฏจ ดส ขาว 8 จ ด ล อมรอบร ปภาพไว การค ดลอกเอกสาร ถ าต องการค ดลอกส วนของเอกสาร ซ งอาจเป นข อความ หร อออปเจ กต ใด ๆ ก ได โดย ต นฉบ บของเอกสารท ท าการค ดลอกย งอย ท เด มไม ส ญหายไปไหน หล งจากท ท าการค ดลอกแล ว ส วนเอกสารท ได ท าแถบส หร อท เล อกไว จะถ กเก บไว ในคล ปบอร ด ซ งค าส งน ต องใช ควบค ก บ ค าส งวางเอกสาร โดยม ว ธ การค ดลอก ด งน 1. สร างแถบส เอกสารท ต องการค ดลอก 2. คล กเล อกเมน แก ไข เล อก ค ดลอก หล งจากใช ค าส งน แล วเอกสารท ได จ ถ กเก บ ไว ในคล ปบอร ด ต องใช ควบค ก บค าส งวางเอกสาร 3. ว ธ ท รวดเร วในการค ดลอกเอกสารค อ การกด Ctrl + C

13 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การวางเอกสาร หล งจากท เราได ท าการเก บเอกสารไว ในคล ปบอร ด อาจด วยว ธ การลบ หร อว ธ การ ค ดลอกก ตาม หล งจากน นค ณต องน าเอกสารต าง ๆ ในคล ปบอร ดมาวาง ซ งเราสามารถวางเอกสาร หร อออปเจ กต ต าง ๆ ท เล อกท จ ดแทรก หร อการวางเอกสารแบบพ เศษในล กษณะฝ งเน อหาจากคล ป บอร ดลงแฟ มท ก าล งใช งานอย ตามร ปแบบท เราต องการ ซ งม ว ธ การวางด งน 1. น าเคอร เซอร ไปไว ย งต าแหน งท ต องการวางเอกสาร 2. คล กเมน แก ไข คล ก วาง 3. ก จะได ข อม ลไปวางในต าแหน งท ต องการ การวางเอกสารแบบพ เศษ เป นการจ ดวางเอกสารท เราสามารถเล อกร ปแบบการวางข อความได ซ งท าได โดย น า เคอร เซอร ไปไว ย งต าแหน งท ต องการวางเอกสาร คล กเมน แก ไข คล ก วางแบบพ เศษ ว ธ ท รวดเร วในการวางเอกสาร ค อ คล กบนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อกดป ม Ctrl+V ซ งการวางเอกสารของ Word น นจะใช ควบค ก บค าส งลบ หร อค ดลอก เพราะค าส งวาง (Paste) จะน า เอกสารท อย ในคล ปบอร ด มาวางด งน นในคล ปบอร ดม อะไรค าส ง วางก จะได ส งน น ความแตกต างระหว างค าส งย ายก บค าส งค ดลอก ค าส งย ายเอกสารต นฉบ บหายไป แต ส ง ค ดลอกเอกสารต นฉบ บย งอย ท เด ม

14 28 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การตรวจสอบค าผ ด ในการพ มพ ข อความลงในเอกสารม การพ มพ ผ ดพลาด Word จะท าการตรวจสอบอย ตลอดเวลา ถ าเก ดพ มพ ผ ดจะม เส นหย กใต ค าผ ด ซ งม อย 2 ประเภท ค อ เส นหย กส แดงก บเส นหย กส เข ยว เส นหย กส แดงเป นการพ มพ ผ ด หร อค าน นไม ม ใน พจนาน กรม ถ าค าใดเป นค าเฉพาะและไม ม ในพจนาน กรมค ณสามารถเพ มเข าไปได กรณ เก ดเส นหย กเข ยวจะผ ดเก ยวก บการเว นช องไฟ ระหว างข อความก บการใช ต วพ มพ ใหญ ท ไม ถ กต อง เม อม เส นหย กส แดงเก ดข นค ณสามารถ ตรวจสอบได เลยว าค า ๆ น นพ มพ อย างไรจ งจะถ กต อง ด วยการสะกดค าค นหาค าท ถ กต องแล วแก ไข โดยอ ตโนม ต เป นต น การตรวจค าผ ดเม อเก ดเส นหย กส แดง 1. เล อนต วช เมาส ไปย งต าแหน งเส นหย กส แดง แล วคล กเมาส ป มขวาม อบนข อความท ม เส นหย กส แดงน นจะปรากฏเมน ล ดข นมา 2. Word จะปรากฏส งต าง ๆ มาให เล อกด งน 2.1 ค าท ใกล เค ยงก บค าท ม เส นหย กส แดงปรากฏข น 2.2 ละเว นท งหมด หมายถ ง ค าน นถ กต องแล วจ งข ามค า น นไปท ย งไม ม ในพจนาน กรม 2.3 เพ มในพจนาน กรม ค อ ค าท พ มพ น นย งไม ม ใน พจนาน กรมแต เป นค าท ถ กต อง ด งน นจ งต องเพ มค า น นเข าไปในพจนาน กรม ปกต ก อน เพ มจะม เส นหย กส แดง ใต ค าน น หล งจากเพ มเส นหย กส แดงจะหายไป และคร งถ ดไป ถ าพ มพ ค าท เพ มจะไม ปรากฏเส นหย กส แดงอ ก 2.4 แก ไขอ ตโนม ต ม ค าท แนะน ามามากกว า 1 ค า จะม กรอบส เหล ยมให เล อกค าท ถ กต องถ าไม ม กรอบส เหล ยมจะม ค าเด ยว เล อกค าท ถ กต องได ค าท ถ กต องน น จะไปแทนท ค าท ผ ดท นท แล วเส นหย กส แดงจะหายไป 2.5 การสะกด เม อคล กเล อกจะปรากฏเป นไดอะล อกบ อกซ การสะกดค าข นมา การค นหาค า (Find) เป นการค นหาข อความท ต องการในแฟ มเอกสารว าอย ส วนใดบ าง ซ งเม อค นหาพบแล ว เราสามารถแทนท ข อความใหม ได อ กด วย โดยม ว ธ การค นหาด งน 1. คล กเมน แก ไข เล อก ค นหา จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ค นหาและแทนท 2. พ มพ ค าท ต องการค นหาในกล อง ส งท ค นหา

15 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word กดป ม ค นหาถ ดไป เพ อเร มต นท าการค นหาค าท ต องการ 4. ถ าพบค าท เราต องการแล ว เคอร เซอร ก จะไปปรากฏท ต าแหน งของค าน นค ณสามารถ คล ก เพ อท าการค นหาท ละค าไปเร อย ๆ คล กคร งหน งก ค นหาค ดไปคร งหน ง 5. หล งค นหาเสร จแล วคล กป มยกเล ก เพ อป ดไดอะล อกบ อกซ การแทนท ค า (Replace) ค าส งแทนท ประกอบด วยค าส งค นหา และค าส งแทนท จะเหม อนก บการใช ค าส งค นหา แล วคล กท แท บ แทนท โดยว ธ การท างานของค าส งแทนท จะท าการค นหาค าท ต องการก อน แล วจ ง ท าค าส งแทนท ด วยค าส งท ต องการ การเร ยกใช งานเช นเด ยวก บการค นหา เพ ยงแต เม อปรากฏไดอะล อกบ อกซ ค นหาและ แทนท ให คล กท แทบแทนท แทน โปรแกรมจะให เล อกค าท ต องการค นหาเพ อแทนท ในช องบน และ ค าท ต องการแทนท ในช องล าง ผ ใช สามารถเล อกแทนท ท ละค า หร อแทนท ท งหมดก ได โดยคล กท ป ม แทนท ท งหมด

16 30 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การจ ดร ปแบบเอกสาร การจ ดร ปแบบต วอ กษร การจ ดร ปแบบต วอ กษรน นม การจ ดอย หลายร ปแบบด วยก น เช น การเว นช องไฟ การ เล อกฟอนต ขนาดใหญ หร อเล ก การท าต วอ กษรให หนา เอ ยง หร อข ดเส นใต การพ มพ แล วช ด ซ าย ช ดขวา อย ก งกลางหน า เป นต น การเปล ยนร ปแบบต วอ กษร เป นการเปล ยนล กษณะต วอ กษรท แสดงบนจอภาพให เราได เห นรวมไปถ งต วอ กษรท ถ ก พ มพ ออกมาบนกระดาษด วย ส าหร บว ธ การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรจะม อย ด วยก น ด งน การเปล ยนร ปแบบต วอ กษร โดยใช แถบเมน เป นการเปล ยนร ปแบบต วอ กษร โดยใช เมน ค าส งบนหน าจอคอมพ วเตอร ซ งท าได โดย คล กเมน ร ปแบบ เล อก แบบอ กษร

17 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรโดยใช แถบเคร องม อ เป นว ธ การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรโดยท ไม ต องใช ในแถบเมน ค าส ง ซ งจะช วยให เรา สามารถท างานได สะดวกย งข น ขนาดฟอนต จะม ให เล อกได สามารถเท ยบขนาดฟอนต ได โดย ฟอนต ขนาด 72 points ม ขนาดเป น 1 น ว คล ก B ส าหร บท าต วหนา (Bold) เช น ค าว า Formatting คล ก I ส าหร บท าต วเอ ยง (Italic) เช น ค าว า Formatting คล ก U ส าหร บการข ดเส นใต (Underline) เช นค าว า Formatting ถ าต องการยกเล กค าส งต วหนา ต วเอ ยง หร อข ดเส นใต ให คล กท ค าส งเด มอ กคร ง ว ธ ท รวดเร วในการเปล ยนร ปแบบต วอ กษรอ กแบบหน ง ค อการใช ค าส งบนค ย บอร ดด งน Ctrl + B ส าหร บต วหนา Ctrl + I ส าหร บต วเอ ยง Ctrl + U ส าหร บข ดเส นใต Ctrl + Shift + D ส าหร บข ดเส นใต ค Ctrl + Shift + W ส าหร บข ดเส นใต ค าแต ไม ข ดเส นใต ช องว าง การเปล ยนส ต วอ กษร เป นการเพ มความสวยงามให ก บต วอ กษรท ปรากฏบนเอกสารด วยการใส ส ลงไปโดยม ว ธ การ ด งน 1. คล กลากเมาส ให เก ดแถบส ด าในข อความ หร อ ต วอ กษรท ต องการ 2. คล กท ป มส แบบล กษณะ จะปรากฏส ต าง ๆ ข นมาให เราได เล อก 3. คล กเล อกส ท ต องการ 4. ข อความท เราได เล อกไว จะปรากฏส ตามต องการ

18 32 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การใช Style และ Template (ล กษณะและการจ ดร ปแบบ) เอกสารท ม ขนาดใหญ ควรก าหนดต วอ กษรและร ปแบบการจ ดวางย อหน าไปในทางเด ยว กนท งหมด เชน ระยะของแต ละย อหน าควรจะเท าก น ห วข อหล กและห วข อย อยต างๆ ควรจะใช ฟอนต และส ท เหม อนก นตลอดท ง เอกสาร ซ งว ธ ท ท าค อการใช TStyle และ Template Style (สไตล ) หมายถ ง ล กษณะเฉพาะท ก าหนดให ก บข อความและเอกสาร เช น ใช ฟอนต อะไร ขนาดเท าใด ก นหน าก นหล ง และแท บหย ด (Tab) ม ระยะเท าใด ม ระยะห างระหว าง ต วอ กษรหร อระหวางย อหน าเป นเท าไร แต ละสไตล จะม ช อก าก บเสมอ เพ อให เราเร ยกใช ได ถ กต อง การเข าใช งานสามารถท าได โดย เล อกเมน ร ปแบบ ล กษณะและการจ ดร ปแบบ ชน ดของสไตล ม อย 4 แบบด วยก นได แก 1. สไตล ย อหน า (Paragraph Style) 2. สไตล ต วอ กษร (Character Style) 3. สไตล ตาราง (Table Style) 4. สไตล ล าด บและห วข อย อย (List Style) การแสดงสไตล ให เห นตลอดเวลา สามารถท าได โดย เล อกเมน เคร องม อ ต วเล อก ม มมอง ต วเล อกม มมองเค าร างและม มมองปกต ความกว างพ นท ของล กษณะ Template ค อ ร ปแบบเอกสารท ม ล กษณะเฉพาะต ว ถ กใช ส าหร บเป นต นแบบให ก บ เอกสารอ นๆ ภายใน Template อาจม การใช สไตล หร อร ปแบบของข อความแตกต างก น นอกจาก template มาตรฐานแล ว เราย งสามารถสร าง Template ไว ใช เองได นามสก ลของเอกสาร Word ค อ.doc แต ไฟล เอกสาร Template ม นามสก ลเป น.dot การสร างเอกสารจาก Theme (อ านว า ธ ม) เป นช ดส และว ธ การจ ดวางส งตางๆ บน เอกสาร ท ช วยให เราสามารถสร างเอกสารได สวยงาม ประด จม ออาช พ ในการใช งาน Theme จะ ก าหนดว าห วข อใหญ ควรใช ส อะไร แนะน าต วอ กษรและขนาดท เหมาะสมให นอกจากน นย งม ร ปแบบการตกแต งเอกสารหลายแบบ เช น ม การข ดเส นก นระหว างห วข อก บเน อความ เป นต น สามารถใช งานได โดย เล อกเมน ร ปแบบ ช ดร ปแบบ ความแตกต างระหว าง Template ก บ Theme ม อย บ างตรงท Theme เป นเพ ยงล กษณะ เอกสารท ถ กออกแบบ มาส าหร บการสร างเอกสารให สวยงามแบบม ออาช พเท าน น ไม สามารถจด เก บค าการปร บแต งของเอกสาร เชน การ AutoText ได

19 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การปร บระยะห างระหว างต วอ กษร เป นการจ ดระยะห างของต วอ กษรให เหมาะสมไม ให อย ห าง หร อต ดก นจนเก นไป โดยให 1. คล กท ร ปแบบ แบบอ กษร เล อกแท บระยะห างระหว างต วอ กษร 2. คล กกล อง มาตราส วน ส าหร บขยาย หร อบ บข อความตามแนวนอกตามเปอร เซ นต ของขนาดป จจ บ น 3. คล กระยะห าง เพ อก าหนดระยะห าง ระหว างอ กขระ โดยม 3 แบบ ให เล อก ปกต ขยาย บ บ 4. คล กต าแหน ง เพ อเพ มหร อลดระด บข อความท เล อกให สอดคล อง ก บบรรท ด โดย 3 แบบ ให ค ณเล อก ปกต ยกข น ต าลง การจ ดย อหน า ว ธ การจ ดย อหน า ท าได ด งน คล กท เมน ร ปแบบ ย อหน า ในการพ มพ เอกสารแล วกด [Enter] เพ อข นย อหน าใหม ถ อว าเป นหน งย อหน า หร อ หน ง พารากราฟ ก อนกด [Enter] เอกสารจะมากหร อน อยก ได ไม จ าก ดจ านวน การจ ดย อหน าน นท าได หลายว ธ อย างแรกค อ การกด Spacebar แต จะเส ยเวลาถ าม หลายย อหน า และบางย อหน าอาจจะไม ตรงถ าไม ม ไม บรรท ดช วย ด งน นจ งต องศ กษาการจ ดระยะห างระหว างบรรท ด และการจ ดระยะห าง ระหว างพารากราฟ

20 34 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การวางต าแหน งเอกสารด วยแถบเคร องม อ เราสามารถเปล ยนต าแหน งการจ ดวางเอกสารได หลายร ปแบบ ซ งม อย หลายว ธ ด วยก น แต ว ธ ท รวดเร วท ใช ก นมากท ส ดท จะกล าวถ งในท น ก ค อ การใช แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) โดยก อนการท าเราต องท าการเล อกข อความ หร อท าแถบส จากน น คล กท ป ม บนแถบเคร องม อ ม การจ ดข อความช ดซ าย (Align Left) การวางข อม ลความก งกลางหน า (Centered) การวางข อความช ดขวา (Align Right) การวางข อความช ดขอบเสมอท งด านซ ายและด านขวา (Justified) ส าหร บการกระจายข อความให สม าเสมอระหว างระยะขอบของย อหน า การเพ มหร อลดย อหน าโดยการใช แถบเคร องม อ เราสามารถเปล ยนต าแหน งการจ ดวางเอกสารได หลายร ปแบบ ซ งม อย หลายว ธ ด วยก น แต ว ธ ท รวดเร วท ใช ก นมากท ส ดท จะกล าวถ งในท น ค อ การใช แถบเคร องม อ ซ งเราสามารถเล อก เพ ม หร อลดย อหน าได ท งก อนพ มพ และหล งพ มพ กรณ หล งพ มพ ค ณต องท าการเล อกข อความ หร อท าแถบส เส ยก อนหล งจากน นจ งคล กท ป มแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ

21 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การเพ มห วข อย อยหร อต วเลข ในข อความแต ละย อหน า เราสามารถก าหนดส ญล กษณ หร อต วเลขแสดงห วข อย อยซ ง ในการท างานในการกด Enter จะถ อเป น 1 ย อหน า Word จะท าการใส ส ญล กษณ หร อต วเลขให ใน ย อหน าถ ดไป ซ งในท น จะแบ งเป น การเพ มส ญล กษณ แสดงห วข อย อย ก อนท จะท าการเพ มส ญล กษณ แสดงห วข อย อย เราต องเล อกรายการท ต องการจะเพ ม ส ญล กษณ แสดงห วข อย อย แต ถ าเราไม เล อกรายการไว ก อนน น ก ให ท าด งน 1. คล กลากเมาส ให เคอร เซอร ปรากฏแถบส ด า 2. คล กเมน ร ปแบบ 3. คล ก ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข เม อไปท เมน ร ปแบบ เล อกส ญล กษณ แสดงห วข อย อย ท แท บส ญล กษณ แสดงห วข อย อย จะม ป มก าหนดเองอย ให เล อกแล วจะสามารถก าหนดร ปแบบของส ญล กษณ ใหม ๆ ได

22 36 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเพ มต วเลขแสดงห วข อย อย การก าหนดเช นเด ยวก บการก าหนดส ญล กษณ เพ อแสดงห วข อย อย เพ ยงแต ให คล กเล อก แท บ ล าด บต วเลขแทน การเพ มต วเลขแสดงห วข อย อยท ม Outline มากกว า 1 ระด บ เป นการเพ มต วเลขในกรณ ท เราม ห วข อย อยมากกว า 1 ระด บ เช น และ เป น ต น ซ งว ธ การเล อกก ไม ต างไปจากการเพ มต วเลขแสดงห วข อย อยท ได กล าวไปแล วเท าใดน ก ค อ เรา จะต องท าการเล อกรายการท จะแสดงห วข อย อยก อน แล วจ งท าตามข นตอนด งต อไปน

23 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word คล กเมน ร ปแบบ ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 2. ปรากฏไดอะล อกบ อกซ คล กแสดงห วข อย อยและล าด บเลข 3. คล กแท บเค าร างล าด บเลข 4. คล กล กษณะของรายการต วเลขแสดงห วข อย อยท เป นเค าร าง ถ าต องการล กษณะ รายการห วข อย อยแบบอ นให คล กท ก าหนดเอง 5. จ ดร ปแบบล าด บ เล อกล กษณะล าด บและห วข อท ต องการเร มได การสร างเอกสารหลายคอล มน การสร างเอกสารในประเภทน เราม กจะพบมากในงานจ าพวกส อส งพ มพ ต าง ๆ ไม ว าจะ เป นหน งส อพ มพ หร อน ตยสารรวมท งแผ นพ บโฆษณาต าง ๆ ด วย ซ งสามารถสร างได ด งน 1. เล อกข อความส วนท ต องการจะจ ดให เป นหลายคอล มน 2. คล กเมน ร ปแบบ เล อกร ปแบบคอล มน ท ต องการ

24 38 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ แท บ (Tab) และชน ดของแท บ เคร องหมายพ เศษท ท าให ต วแทรกข อความ เล อนไปทางขวาอย างรวดเร วม ช อว า แท บห ย ด ม 5 ประเภท ค อ 1. Left Tab 2. Right Tab 3. Decimal Tab 4. Center Tab 5. Bar Tab การสร างจ ดไข ปลาอย างรวดเร ว สามารถท าได โดยเล อก Right Tab ร ปแบบ แท บ ต วน าแบบท 2 (จ ดไข ปลา) พ นหล ง การจ ดการก บร ปแบบของพ นหล งเอกสารม อย 4 ประเภทได แก 1) การใช ส มาตรฐาน 2) การใช ส เพ มเต ม 3) เต มล กษณะพ เศษได แก ไล ระด บ พ นผ ว ลวดลายและร ปภาพ และ4) พ มพ ลาย น า การใช งานพ มพ ลายน าม 2 แบบได แก การใช งานลายน าร ปภาพ และการใช งานลายน า ข อความ

25 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word เป ดเผยการจ ดร ปแบบ เราสามารถตรวจสอบได ว าข อความท เล อกน นม การจ ดร ปแบบอย างไร ซ งสามารถท าได โดยเล อกเมน ร ปแบบ เป ดเผยการจ ดร ปแบบ การจ ดร ปแบบของข อความท เล อก 3 ร ปแบบค อ แบบอ กษร ย อหน าและส วน

26 40 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การแทรกการอ างอ งและท ค นหน า ประเภทของการอ างอ ง การอ างอ งม 4 ประเภทได แก 1) เช งอรรถ 2) ค าอธ บายเฉพาะ 3) อ างอ งโยง และ 4) ด ชน และตาราง ว ธ ก าหนดเช งอรรถ (Footnote) ใช เพ ออธ บายค าศ พท หร อให ข อค ดเห นเก ยวก บข อความในเอกสาร โดยแสดง เคร องหมายท ค าในเอกสาร และ อธ บายรายละเอ ยดท ด านล างข อความ สามารถท าได โดยเล อกเมน แทรก การอ างอ ง เช งอรรถ เล อกเช งอรรถ ส วนการก าหนดอ างอ งท ายเร อง (Endnote) น น โดยปกต เราจะใส endnote ไว ในตอนท าย ของเอกสาร สามารถท าได โดยเล อกเมน แทรก การอ างอ ง เช งอรรถ เล อกอ างอ งท าย เร อง เราจะพบว า เช งอรรถ และ อ างอ งท ายเร อง ม ความคล ายก นมาก เช งอรรถจะถ กใส ไว ใน ด านล างของเอกสาร แต ละหน า ส วนอ างอ งท ายเร องถ กใส อย ด านท ายของเอกสาร ค าอธ บายเฉพาะ โดยส วนใหญ ใช ส าหร บอธ บายรายการท เล อกเช น ตาราง ร ปภาพ และสมการ สามารถ ท าได โดยเล อกเมน แทรก การอ างอ ง ค าอธ บายเฉพาะ

27 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word ว ธ ก าหนดอ างอ งโยง (Cross-reference) ในหน งส อ น ตยสาร หร อว ทยาน พนธ ม กม การอ างอ งข อความ ร ปภาพจากหน าอ น ซ ง เป นการอ างอ งแบบโยงใยถ งก น เราจ งเร ยกการอ างอ งแบบน ว า อ างอ งโยง (Cross-reference) สามารถท าได โดยคล กต าแหน งท ต องการ เล อกเมน แทรก การอ างอ ง อ างอ งโยง การสร างด ชน ด ชน (Index) ค อ รายการสร ปค าศ พท ส ญล กษณ หร อค าย อในเอกสารท งหมด โดยจะม เลขหน าบอกให ผ อ าน ทราบว าจะหาค าเหล าน ได ท ไหน ซ งม กจะพบด ชน อย ตอนท ายของหน งส อ เสมอ ข นตอนการสร างด ชน ม 2 ข นตอนค อ 1. เล อกค า>กด Alt+Shift+X > คล กต วเล อก เป น หน าป จจ บ น> คล กท ป ม ท า เคร องหมาย 2. สร างรายการด ชน โดยคล ก ท ต องการสร างด ชน > แทรก >การอ างอ ง >ด ชน และตาราง

28 42 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การจ ดท าสารบ ญ โดยจะน าห วข อจากเค าโครงเอกสาร มาจ ดท าสารบ ญ ด งน นการจ ดท าสารบ ญม กเร มจาก การเล อก ว าจะน าห วข อระด บใดบ างมาใช โดยปกต น ยมน าช อบท ห วข อใหญ และห วข อรองไม เก น 4 ระด บ หล งจากได วางเค าโครงเอกสารจากม มมองเค าร าง และได กรอกข อม ลจนครบแล ว ก สามารถท าสารบ ญได เล อกเมน แทรก การอ างอ ง ด ชน และตาราง สร างท ค นหน งส อ (Bookmark) การอ านหน งส อเล มหนาๆ ม กอ านคราวเด ยวไมหมด เราม กใช ท ค นหน งส อแทรกเอาไว ใน Word ก ม ท ค น หน งส อ ซ งภาษาอ งกฤษใช ค าว า Bookmark คล มข อความ แทรก ท ค นหน า ว ธ ใช ค อ แทรก ท ค นหน า เล อกท ค นหน า แล วกดป มไปท

29 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การแทรกร ปภาพ หร อออบเจ กต ต าง ๆ ลงบนเอกสาร การแทรกร ปภาพ ม ให เล อกใช งานอย ด วยก น 2 ว ธ ค อ 1) การแทรกร ปภาพต ดปะ และ 2) การแทรกร ปภาพจากแฟ ม การแทรกร ปภาพต ดปะ การแทรกภาพลงในเอกสาร เพ อให ข อความในเอกสารน นส อความหมาย และน าสนใจ ย งข น ซ งใน Word ม ร ปภาพอย หลายประเภทด วยก น ต วอย างเช น ช ดภาพเก บไว ใน Clip organizer น นม ร ปภาพต ดปะอย หลายแบบด วยก น ค ณสามารถน าร ปใน Clip organizer มาตกแต งเอกสารให สวยงามด วยภาพท ออกแบบจากม ออาช พ โดยม ข นตอนด งน 1. คล กเมน แทรก เล อกร ปภาพ เล อก ภาพต ดปะ เล อก Clip Organize 2. เล อก Office คอลเลกช น เป นโฟลเดอร ท เก บภาพต ดปะท งหมดประกอบด วย โฟลเดอร ย อย ซ งแบ งแยกภาพต ดปะเป นหมวดหม ข นอย ก บว าต องการภาพต ดปะ ประเภทไหน คล กเล อกโฟลเดอร ย อยตามหมวดหม ท ต องการ เล อกค ดลอก จากน น ป ดไดอะล อกด งกล าว แล วคล กเมน แก ไข เล อกวาง เพ อน าภาพไปวางในต าแหน งท ต องการ

30 44 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การสร างเฟรมส าหร บใส ร ปภาพหร อข อความ ในการแทรกร ปภาพต าง ๆ น น สามารถสร างเฟรม หร อกล องข อความส าหร บใส ร ปภาพ หร อข อความเพ อให ด ม กรอบท สวยงาม ซ งสามารถสร างได ด งน 1. คล กเมน แทรก เล อก กล องข อความ พอยเตอร จะม ส ญล กษณ เป น + 2. น าพอยเตอร เมาส มาลากเพ อก าหนดขนาดของเฟรม หร อกล องข อความตามต องการ 3. หล งจากปล อยเมาส จะได เฟรมหร อกล องข อความ 4. พร อมปรากฏแถบเคร องม อกล องข อความ (Text Box) ให ได พ มพ งาน 5. สามารถใส ข อความและท าการจ ดร ปแบบได เหม อนก บร ปแบบของเอกสารท ว ๆ ไป เช นท าต วหนา ต วเอ ยงข ดเส นใต หร อเป นขนาดต วอ กษรได ตามปกต 6. สามารถเปล ยนแปลงล กษณะของกล องข อความโดยการด บเบ ลคล กท กล องข อความ การเล อกออบเจ กต หร อร ปภาพ การท างานก บออบเจ กต หร อร ปภาพใด ๆ เช น การปร บเปล ยนขนาด การค ดลอก การลบ เป นต น ต องท าการเล อกออบเจ กต หร อร ปภาพเส ยก อน ซ งว ธ การเล อกน นง ายมาก 1. ให คล กบนออบเจ กต หร อร ปภาพน น 2. จะปรากฏจ ดส เหล ยมเล ก ๆ 8 จ ด ล อมรอบออบเจ กต หร อร ปภาพ

31 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word หร อกรณ ต องการท างานก บออปเจ กต หร อร ปภาพท มากกว าหน งรายการสามารถท า ได โดยกดป ม Shift ค างไว จากน นเล อกร ปภาพท ต องการ การลบร ปภาพหร อออบเจ กต ในกรณ ท เราไม ต องการร ป หร อออบเจ กต ใด ๆ ก ตาม เราสามารถลบม นออกได โดยม ว ธ การด งต อน 1. คล กเล อกร ปภาพท ต องการท จะลบ 2. คล กเล อกเมน แก ไข ต ด 3. ในการเล อกร ปภาพหร อออบเจ กต โดยใช เมน ค าส งต ดน น ร ปภาพจะถ กน าไปเก บไว ในคล ปบอร ด แต ถ าเราไม ต องการจะเก บร ปภาพน นไว อ กให กดลบ การปร บขนาดร ปภาพ สามารถท าได โดย 1. คล กเล อกร ปท ต องการจะท าการเปล ยนแปลงขนาดจะเก ดจ ดรอบร ปส เหล ยม 8 จ ด 2. เล อนพอยเตอร ไปท จ ดใดจ ดหน ง ให พอยเตอร เปล ยนเป นร ป 3. ลากเมาส เพ อปร บขนาดของร ป การครอบต ดร ปภาพบางส วน ถ าเราไม ต องการส วนใดส วนหน งของร ปภาพ เราสามารถไม แสดงส วนท ไม ต องการ ออกแบบมาได ด วยการครอบต ดภาพ ส วนของร ปภาพท ถ กต ดไปย งไม ส ญหายไปไหนค ณย ง สามารถเร ยกกล บค นมาได ในยามท ต องการ โดยต องท าการคล กร ปภาพให Active ก อนหล งจากน น ท าด งน คล กเมน ม มมอง แถบเคร องม อ ร ปภาพ จะปรากฏแถบเคร องม อร ปภาพให ใช เคร องม อ Crop เพ อต ดภาพ การก าหนดค ณสมบ ต ของร ปภาพ เล อกร ปภาพท ต องการแล วด บเบ ลคล กจะปรากฏไดอะล อกบ อกซ เพ อก าหนดค ณสมบ ต ของร ปภาพตามต องการ

32 46 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การก าหนดข อความล อมรอบร ปภาพ ถ าร ปภาพท เราได แทรกเข าไปน นแยกจากก นคนละส วนก บเอกสาร ค ณสามารถ ก าหนดให เอกสารเหล าน น อย ล อมรอบออบเจ กต หร อร ปภาพ ด วยร ปแบบท แตกต างก นไปพร อม ท งย งสามารถก าหนดระยะห างระหว างออบเจ ก หร อร ปภาพ และสามารถเล อนหร อปร บเปล ยน ต าแหน งได ตามชอบใจ ซ งสามารถก าหนดได ด งน

33 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word คล กออบเจ กต หร อร ปภาพท ต องการให ข อความล อมรอบ 2. คล กเมน ร ปแบบ ร ปภาพ หร อด บเบ ลคล กบนออบเจ กต หร อร ปภาพท เล อก จะ ปรากฏ 3. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ จ ดร ปแบบร ปภาพ 4. คล กแท บเค าโครง 5. คล กเล อกล กษณะการต ดค า ม ให เล อกด งน 5.1. แนวเด ยวก บข อความ ส าหร บวางออบเจ กต หร อร ปภาพไว ท จ ดแทรกใน บรรท ดเด ยวก บข อความออบเจ กต หร อร ปภาพจะอย ในระด บเด ยวก บข อความ 5.2. จ ต ร ส ส าหร บต ดข อความล อมรอบออบเจ กต หร อร ปภาพในขอบเขตส เหล ยม ก บออบเจ กต หร อร ปภาพท เราเล อก 5.3. ล อมรอบ ส าหร บต ดข อความล อมรอบขอบของออบเจ กต หร อร ปภาพ 5.4. ข างหล งข อความ ส าหร บเอาการต ดข อความออกแล ววางออบเจ กต หร อร ปภาพ ไว หล งข อความ ซ งออบเจ กต หร อร ปภาพน นจะลอย อย บนระด บของต วเอง เราสามารถย ายไปข างหน าหร อข างหล งข อความ ด วยการใช ค าส ง ล าด บบน แถบเมน เคร องม อวาดร ป 5.5. ข างหน าข อความ ส าหร บเอาการต ดข อความออก แล ววางออบเจ กต หร อ ร ปภาพไว ข างหน าข อความ ซ งออบเจ กต หร อร ปภาพน นจะลอยอย บนระด บ ของต วเอง เราสามารถย ายไปข างหน าหร อข างหล งข อความด วยการใช ค าส ง ล าด บ บนเมน เคร องม อวาดร ป การแทรกร ปร างอ ตโนม ต สามารถท าได โดยคล กเมน แทรก ร ปภาพ ร ปร างอ ตโนม ต จะปรากฏ ไดอะล อกบ อกซ ร ปร างอ ตโนม ต คล กเล อกประเภทร ปร างอ ตโนม ต ท ต องการ เราสามารถเล อกปร บขนาดของร ปร าง อ ตโนม ต ได เช นเด ยวก บว ตถ ท วไป

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information