บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003"

Transcription

1 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ ดร ปแบบเอกสารท ม ขนาดใหญ ได 6. สามารถแทรกการอ างอ งเช น ด ชน และสารบ ญได 7. สามารถแทรกว ตถ และจ ดการร ปแบบของว ตถ ได เช น ส ญล กษณ ร ปภาพ ผ งองค กร ภาพ ต ดปะ และร ปร างอ ตโนม ต ได 8. สามารถแปลงไฟล เป นร ปแบบอ นได เน อหา การท างานใน Microsoft Word...20 การสร างเอกสารใหม...20 การสร างเอกสารแม แบบ...20 การพ มพ เอกสาร...20 การลบเอกสาร...20 การข นบรรท ดใหม...21 ส ญล กษณ พ เศษบนเอกสาร...21 การเล อนด ส วนต าง ๆ ของเอกสาร...21 การบ นท กเอกสารโดยอ ตโนม ต...22 การป องก นการเป ดเอกสารท เป นความล บ...23 การป ดแฟ มเอกสาร...23 ม มมองเอกสารใน Word...24 ม มมองเอกสารแบบเค าโครงเว บ (Web Layout View)...24 การแสดงเอกสารแบบเค าโครงเหม อนพ มพ...24 การแสดงแฟ มเอกสารแบบเค าร าง (Outline View) Layout...24 การแก ไขเอกสาร...25

2 16 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเล อกข อความ...25 การท าแถบส ด วยค ย บอร ด...25 การท าแถบส ด วยเมาส...25 การยกเล กค าส ง...25 การท าซ าค าส ง...25 การลบเอกสาร...26 การค ดลอกเอกสาร...26 การวางเอกสาร...27 การวางเอกสารแบบพ เศษ...27 การตรวจสอบค าผ ด...28 การค นหาค า (Find)...28 การแทนท ค า (Replace)...29 การจ ดร ปแบบเอกสาร...30 การจ ดร ปแบบต วอ กษร...30 การเปล ยนร ปแบบต วอ กษร...30 การเปล ยนร ปแบบต วอ กษร โดยใช แถบเมน...30 การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรโดยใช แถบเคร องม อ...31 การเปล ยนส ต วอ กษร...31 การใช Style และ Template (ล กษณะและการจ ดร ปแบบ)...32 การปร บระยะห างระหว างต วอ กษร...33 การจ ดย อหน า...33 การวางต าแหน งเอกสารด วยแถบเคร องม อ...34 การเพ มหร อลดย อหน าโดยการใช แถบเคร องม อ...34 การเพ มห วข อย อยหร อต วเลข...35 การเพ มส ญล กษณ แสดงห วข อย อย...35 การเพ มต วเลขแสดงห วข อย อย...36 การเพ มต วเลขแสดงห วข อย อยท ม Outline มากกว า 1 ระด บ...36 การสร างเอกสารหลายคอล มน...37 แท บ (Tab) และชน ดของแท บ...38 พ นหล ง...38 เป ดเผยการจ ดร ปแบบ...39 การแทรกการอ างอ งและท ค นหน า...40 ประเภทของการอ างอ ง...40 ว ธ ก าหนดเช งอรรถ (Footnote)...40

3 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word ค าอธ บายเฉพาะ...40 ว ธ ก าหนดอ างอ งโยง (Cross-reference)...41 การสร างด ชน...41 การจ ดท าสารบ ญ...42 สร างท ค นหน งส อ (Bookmark)...42 การแทรกร ปภาพ หร อออบเจ กต ต าง ๆ ลงบนเอกสาร...43 การแทรกร ปภาพต ดปะ...43 การสร างเฟรมส าหร บใส ร ปภาพหร อข อความ...44 การเล อกออบเจ กต หร อร ปภาพ...44 การลบร ปภาพหร อออบเจ กต...45 การปร บขนาดร ปภาพ...45 การครอบต ดร ปภาพบางส วน...45 การก าหนดค ณสมบ ต ของร ปภาพ...45 การก าหนดข อความล อมรอบร ปภาพ...46 การแทรกร ปร างอ ตโนม ต...47 การแทรกล กษณะพ เศษ...48 การแทรกข อความศ ลป...48 การแทรกแผนภ ม...49 การแทรกไดอะแกรม (Diagram )...49 การแทรกอ กขระพ เศษในเอกสาร...50 การแทรกอ กขระพ เศษ...50 การแทรกข อความอ ตโนม ต ลงในเอกสาร...51 ว ธ การเพ มข อความอ ตโนม ต...51 การใช งานเคร องม อใน Microsoft Word...52 การสะกดและไวยกรณ...52 การหาค าท ม ความหมายคล ายก น (Thesaurus)...52 การน บจ านวนค า...52 จดหมายและเมล...53 เปร ยบเท ยบและผสานเอกสาร...53 การใช งานตารางก บแฟ มเอกสาร...54 การลบตาราง...54 การลบโดยใช แถบเคร องม อ...54 การเพ มคอล มน ในตาราง...54 การเพ มแถวในตาราง...54

4 18 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเพ มเซลล ในตาราง...54 การแยกเซลล เด ยวให เป นหลายเซลล...55 การผสานเซลล ในตารางให เป นเซลล เด ยว...55 การเร ยงล าด บข อความ...55 แปลง...56 เร ยงล าด บ...56 การใช ส ตรในตาราง...56 โค ดเขตข อม ล: เขตข อม ล = (ส ตร)...56 น พจน...57 ต วด าเน นการ...57 ฟ งก ช น...58 การอ างอ งตาราง...59 อ างอ งแต ละเซลล...59 อ างอ งท งแถวหร อท งคอล มน...60 อ างอ งเซลล ต างๆ ในตารางอ น...60 ท ค นหน า...60 \# ร ปแบบต วเลข...60 รายการร ปแบบ...61 ต วอย างท 1 การใช ท ค นหน าและร ปแบบต วเลข...63 ต วอย างท 2 จ านวนหน า...63 ต วอย างท 3 การอ างอ งเซลล...63 การจ ดการก บแฟ มเอกสารท ม ขนาดใหญ...65 การสร างห วกระดาษและท ายกระดาษ...65 การแทรกหมายเลขหน าเอกสาร...65 การแทรกว นท และเวลาลงในเอกสาร...65 การรวมแฟ มเอกสาร (Merge File)...66 การใช งานไปท...66 การเน นข อความท ส าค ญ...66 การพ มพ เอกสาร...67 การเปล ยนแปลงขอบกระดาษ...67 การด ต วอย างก อนพ มพ...67 การพ มพ เอกสาร...67 การแปลงไฟล ในร ปแบบอ น...68 การแปลงไฟล เป นเว บเพจ...68

5 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การแปลงไฟล เป น PDF...68 เอกสารอ างอ ง...70 ด ชน...70

6 20 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การท างานใน Microsoft Word การสร างเอกสารใหม การสร างเอกสารใหม เป นการสร างเอกสารข นมาใช งานในแต ละคร ง ซ งแบ งออกเป น การสร างเอกสารใหม จาก 1. เอกสารสารเปล า (แฟ ม สร าง เล อกเอกสารเปล า) 2. จากแม แบบ (แฟ ม สร าง เล อกแม แบบท ต องการ) การสร างเอกสารแม แบบ การพ มพ เอกสาร การพ มพ เอกสารเป นภาษาอ งกฤษ อาจม ท งต วพ มพ เล ก และต วพ มพ ใหญ ค ณสามารถ ก าหนดให เป นต วพ มพ เล กหร อใหญ ด วยการกดป ม Caps Lock บนค ย บอร ด ซ งส งเกตได จากไฟ สว างท ป ม Caps Lock ถ ากดป ม Caps Lock อ กคร งไฟจะด บพ มพ แล วจะได ต วพ มพ เล ก หร ออาจใช ป ม <Shift> บนค ย บอร ดก ช วยได การพ มพ เอกสารท เป นภาษไทย หล กการเหม อนก น ถ าต องการพ มพ ต วอ กษรไทย ด านบนให กด Shift ค างไว การลบเอกสาร การพ มพ เอกสาร หากพ มพ ผ ดแล วต องการลบสามมารถลบได หลายว ธ ซ งจะกล าวถ ง เฉพาะการลบโดยใช ป มบนค ย บอร ด เม อลบแล วไม เก บข อม ลไว ในคล ปบอร ด ม ด งน

7 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word กดป ม Backspace จะท าการลบต วอ กษรท อย ด านหน าท เคอร เซอร อย 2. กดป ม Delete ส าหร บลบต วอ กษรด านหล งท เคอร เซอร อย 3. กรณ ลบจ านวนมาก ๆ ให ค ณท าการเล อกข อความ หร อท าแถบส แล วกดแป น Spacebar หร อแป นเว นวรรคน นเอง การข นบรรท ดใหม การข นบรรท ดใหม โดยปกต ให กด [Enter] แต หากต องการต ดค าเพ อข นบรรท ดใหม แต อย ในย อหน าเด ม หร อต องการรวมแต ละย อหน าไว ด วยก น เพ อท าให แต ละย อหน าม ร ปแบบ เด ยวก น ก สามารถท าได ด วยการกดป ม Shift ค างไว แล วกดป ม [Enter] ส ญล กษณ พ เศษบนเอกสาร สามารถด ส ญล กษณ พ เศษบนเอกสารได โดยการกดป ม Pi บนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อการกด Ctrl+Shift+8 ซ งล กษณะพ เศษท เก ดข นจะแบ งเป น 4 ประเภทด วยก น 1. เก ดจากการกดป ม Enter ส าหร บการข นย อหน าใหม 2. เก ดจากการกดป ม Shift+Enter ส าหร บบรรท ดใหม แต อย ย อหน าเด ม 3. เก ดจากการกดป ม Spacebar ส าหร บการเว นวรรค 4. เก ดจากการกดป ม Tab ส าหร บการเว นวรรค โดยไม ต องเส ยเวลาไปเคาะ Space การเล อนด ส วนต าง ๆ ของเอกสาร สามารถเล อนด ในแต ละส วนของเอกสารได โดย 1. เล อนด เอกสารโดยใช เมาส 2. เล อนด เอกสารโดยใช ป มค ย บอร ด 3. เล อนด เอกสารแนวต งด วย Vertical Scrollbar) 4. เล อนด เอกสารแนวนอนด วย (Horizontal Scrollbar) การเป ดแฟ มเอกสารท ม อย แล วข นใช งาน คล กท File Open การบ นท กเอกสารเก า คล กท ไฟล บ นท ก การบ นท กส าเนาเอกสาร คล กท ไฟล บ นท กเป น การบ นท กเอกสารท ใช ก บโปรแกรมอ น คล กท ไฟล บ นท กเป น เล อกชน ด ของร ปแบบแฟ มเอกสาร

8 22 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเป ดแฟ มเอกสารเว ร ดบางคร งพบว าไม สามารถเป ดแฟ มข นมาได ส วนใหญ ม สาเหต มาจากเวอร ช นของแฟ มเอกสาร การ แก ป ญหาให ค ณน าแฟ มเอกสารท เก ดป ญหา ไปเป ดบนเคร องเดม หร อ เคร องใดก ได ท รองร บเวอร ช นท สร างแฟ ม หล งจากน นท าการบ นท ก แฟ มเอกสาร ให เป นเวอร ช นอ น ให ตรงก บเวอร ช นเว ร ดของเคร องท ใช งาน โดยเล อกท การเก บเป นชน ด (Save as type) การบ นท กเอกสารโดยอ ตโนม ต ขณะท ท างานเก ยวก บการพ มพ เอกสาร ค ณควรท าการบ นท ก (Save) แฟ มเอกสารบ อย ๆ เพ อให เอกสารท นสม ย เน องจากบางคร งอาจเก ดอาการเคร อง Hang ด งน นจ งควรเซ ตให Word ท า การบ นท กให โดยอ ตโนม ต (AutoSave) เช นการบ นท กแฟ มเอกสาร ให ท ก ๆ 10 นาท เป นต น เล อก เคร องม อ ต วเล อก แท ปบ นท ก

9 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การป องก นการเป ดเอกสารท เป นความล บ ต องการให เอกสารของเราน นเป นความล บไม สามารถให ผ อ นเป ดอ านได สามารถท าได โดยการใส รห สผ านก บแฟ มเอกสารท เป นความล บ ซ งข นตอนการใส รห สผ านน นม 2 ว ธ ข นตอน แรก ค อ การอ านได อย างเด ยว ข นตอนท 2 ค อ ได ท งอ าน และการแก ไขเอกสาร ซ งในการก าหนด รห สผ านจ าเป นต องเป ดแฟ มเอกสารท ต องการใส รห สผ านข นมาก อน แล ว ไปท เคร องม อ แท ป บ นท ก การใส รห สผ านส าหร บเป ดเอกสารอย างเด ยว ถ าใส รห สผ ดจะเป ดไม ได และเม อเป ดได ก สามารถปร บปร งเอกสารได กรณ เราใส รห สผ านส าหร บการเป ด และส าหร บการแก ไขด วย ในการเป ดเอกสารถ าร เฉพาะส าหร บการเป ดอย างเด ยวแฟ มเอกสารท เป ดออกมาจะวงเล บต อท ายว า Read-Only (เป ดอย าง เด ยว) ไม สามารถแก ไขได ด งน นจะต องร รห สของการแก ไขด วยถ งจะท าการปร บปร งแฟ มเอกสาร น นได การป ดแฟ มเอกสาร แนะน าให ป ดท ละแฟ ม หากเป ดมาหลาย ๆ แฟ ม คล กเมน แฟ ม ป ด

10 24 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ ม มมองเอกสารใน Word ม มมองปกต ในการพ มพ เอกสารแบบหน าจอปกต จะเป นท น ยมใช มากท ส ด (หน งส อ บอก)เพราะใช พ มพ หร อแก ไขเอกสารได อย างรวดเร ว แต ม ข อเส ย ค อ ไม สามารถแสดงว ตถ ใด ๆ ได บางคร งอาจท าให เอกสารบนหน าจอไม เหม อนก บการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ ซ งม ข นตอน การสล บไปย งการแสดงเอกสารแบบม มมองปกต ค อ คล กเมน ม มมอง ปกต ม มมองเอกสารแบบเค าโครงเว บ (Web Layout View) การแสดงแฟ มเอกสารม มมองเค าโครงเว บ ซ งเป นม มมองการแก ไขปร บปร งท ใช แสดง เอกสารในล กษณะเด ยวก บท ปรากฏอย ในเว บบราวเซอร จ งเหมาะส าหร บผ ท ต องการสร างเอกสาร ส าหร บอ นเทอร เน ต (เอกสารท เป นเว บเพจ หร อ HTML) สามารถเช อมโยงหลายม ต ในเอกสารแบบ ออนไลน เพ อเช อมโยงไปย งต าแหน งอ น ๆ เช น การเช อมโยงไปย งแฟ มเอกสารอ นของเว ร ด หร อ เช อมโยงไปย งโปรแกรมอ น ๆ ได อ กด วย ซ งสามารถสล บไปม มมองเค าโครงเว บโดยคล ก เมน ม มมอง เค าโครงเว บ การแสดงเอกสารแบบเค าโครงเหม อนพ มพ ม มองท บนหน าจอเหม อนท พ มพ ออกทางเคร องพ มพ น น เราจะสามารถมองเห นท กอย าง และย งสามารถวางออปเจ กต ต าง ๆ เช น ร ปภาพกล องข อความเป นต น ลงบนเอกสารได เหมาะก บ งานท สล บซ บซ อน ซ งในม มมองปกต ไม สามารถท าได แล วย งสามารถพ มพ และแก ไขเอกสารได เช นเด ยวก บการแสดงหน าจอปกต ซ งสามารถสล บไปย งม มองเค าโครงเหม อนพ มพ ได โดย คล ก เมน ม มมอง เค าโครงเหม อนพ มพ การแสดงแฟ มเอกสารแบบเค าร าง (Outline View) Layout การแสดงแฟ มเอกสารแบบเค าร าง หร อ Outline น น จะแสดงข อม ลเฉพาะห วข อเร องท า ให เราทราบว าเอกสารน น ๆ ม เน อหาเก ยวก บเร องอะไรบ าง และท าให สามารถมองเห นต าแหน ง ของเอกสารช ดเจนย งข น หร อใช ส าหร บผ เร มต นสร างเอกสารใหม ๆ ท เร มร างเฉพาะห วข อหล ก ด วยห วข อย อย หล งจากน นจ งมาลงรายละเอ ยดท หล ง ซ งสามารถท าการสล บไปย งม มมองเค าร าง โดยคล กเมน ม มมอง เค าร าง

11 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การแก ไขเอกสาร การเล อกข อความ การจ ดการเก ยวก บเอกสาร ไม ว าจะต ดส นท าอะไรส วนใหญ จะต องท าแถบส เพ อเล อก ข อความท ต อการแก ไขก อน เช น การลบ การย าย การค ดลอกการเปล ยนร ปแบบ ต วอ กษร เป นต น แล วข อความท เล อกจะปรากฏเป นแถบส ซ งถ าม ความร เร องแถบส จะช วยให งานสะดวก และม ประส ทธ ภาพมากย งข น ว ธ การท าแถบส ม 2 ว ธ ค อ การท าแถบส ด วยค ย บอร ด ก บการท าแถบส ด วยเมาส การท าแถบส ด วยค ย บอร ด การท าแถบส เฉพาะส วนท ต องการน าเคอร เซอร ไว ย งต าแหน งเร มต นของข อความ กดป ม <Shift> ค างไว แล ว กดล กศร ล าง บน ขวา ซ าย ในการเล อนแถบส จะไปตามท ศทางของล กศร ถ า ต องการท าแถบส อย างรวดเร วต องใช ป ม Ctrl ร วมด วย ต วอย างเช น ท าแถบส ท ละย อหน า กดป ม Shift+Ctrl ค างไว แล วใช ป มล กศรลงในการเล อนลง การท าแถบส ด วยเมาส เป นว ธ ท ย ดหย น สะดวก และน ยมใช กว า ค อท าแถบส ท ต องการได โดย การเล อนพอย เตอร เมาส ไปคล กย งต าแหน งเร มต นของข อความท ต องการท าแถบส กดป มเมาส ค างไว แล วลากไป ย งต าแหน งส ดท ายของข อความจ งปล อยเมาส ว ธ ท รวดเร วในการท าแถบส ท งแฟ มเอกสาร ค อการ กดป ม Ctrl + A บนค ย บอร ด ว ธ ล ดในการท าแถบส อย างรวดเร ว โดยการใช เมาส ร วมก บป มบนค ย บอร ด ค อการน า พอยเตอร เมาส ไปคล กท ต าแหน งเร มต นของข อความกดป ม <Shift> ค างไว แล วน าพอยเตอร เมาส ไปคล กท ต าแหน งส ดท ายของข อความ การยกเล กค าส ง การยกเล กค าส งส ดท ายท าได โดย คล กเมน แก ไข เล กท าก จกรรม (Ctrl + Y) การท าซ าค าส ง การท าซ าค าส งส ดท าย ท าได โดย คล กเมน แก ไข (เช นก น) ท าซ าก จกรรม (Ctrl + Z)

12 26 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การลบเอกสาร ว ธ การลบข อความเพ อแก ไขความผ ดพลาดม หลายว ธ ข นอย ก บว าจะลบออกจ านวนมาก หร อไม เม อลบแล วต องการเก บส วนท ลบไว ในคล ปบอร ดหร อไม ซ งแบ งเป น 2 ประเภท ด วยก น 1 ว ธ การลบเอกสารโดยไม น าไปเก บไว ในคล ปบอร ด 1.1 ป ม Backspace จะท าการลบต วอ กษรด านหน าเคอร เซอร ท ละ 1 ต ว 1.2 ป ม Delete จะท าการลบต วอ กษรด านหล งเคอร เซอร ท ละ 1 ต ว 1.3 ถ าลบจ านวนมากท าแถบส ข อความท ต องการลบแล วกดป ม Spacebar หร อ ป ม Delete ข อควรระว งหล งการท าแถบส หร อเล อกข อความเม อค ณกดป มใด ๆ ยกเว นป ม เก ยวก บการเล อนเคอร เซอร และป มฟ งก ช นค ย ต าง ๆ ข อม ลจะส ญหายท นท และข อความท ท าแถบ ส ไว จะถ กแทนท ด วยต วอ กษรท ค ย เข าไป 2 ว ธ การลบเอกสาร โดยน าไปเก บไว ในคล ปบอร ด เป นการลบเอกสาร โดยท สามารถน าข อม ลน นกล บมาใช งานได โดยม ว ธ การ ด งน 2.1 ท าแถบส บร เวณเอกสารท ต องการต ด 2.2 คล กเมน แก ไข คล ก Cut 2.3 ว ธ ท รวดเร วในการต ดเอกสารเพ อเก บไว ในคล ปบอร ด ค อกด Ctrl + X 2.4 กรณ ลบร ปภาพ หร อออปเจ กต ใด ๆ ต องท าร ปภาพหร อออบเจ กต น นให Active ก อนถ งลบได ว ธ การท าให Active น นไม ยากเพ ยงใช เมาส คล กบน ร ปภาพ หร อออปเจ กต ใด ๆ ท ต องการลบแล วจะปรากฏจ ดส ขาว 8 จ ด ล อมรอบร ปภาพไว การค ดลอกเอกสาร ถ าต องการค ดลอกส วนของเอกสาร ซ งอาจเป นข อความ หร อออปเจ กต ใด ๆ ก ได โดย ต นฉบ บของเอกสารท ท าการค ดลอกย งอย ท เด มไม ส ญหายไปไหน หล งจากท ท าการค ดลอกแล ว ส วนเอกสารท ได ท าแถบส หร อท เล อกไว จะถ กเก บไว ในคล ปบอร ด ซ งค าส งน ต องใช ควบค ก บ ค าส งวางเอกสาร โดยม ว ธ การค ดลอก ด งน 1. สร างแถบส เอกสารท ต องการค ดลอก 2. คล กเล อกเมน แก ไข เล อก ค ดลอก หล งจากใช ค าส งน แล วเอกสารท ได จ ถ กเก บ ไว ในคล ปบอร ด ต องใช ควบค ก บค าส งวางเอกสาร 3. ว ธ ท รวดเร วในการค ดลอกเอกสารค อ การกด Ctrl + C

13 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การวางเอกสาร หล งจากท เราได ท าการเก บเอกสารไว ในคล ปบอร ด อาจด วยว ธ การลบ หร อว ธ การ ค ดลอกก ตาม หล งจากน นค ณต องน าเอกสารต าง ๆ ในคล ปบอร ดมาวาง ซ งเราสามารถวางเอกสาร หร อออปเจ กต ต าง ๆ ท เล อกท จ ดแทรก หร อการวางเอกสารแบบพ เศษในล กษณะฝ งเน อหาจากคล ป บอร ดลงแฟ มท ก าล งใช งานอย ตามร ปแบบท เราต องการ ซ งม ว ธ การวางด งน 1. น าเคอร เซอร ไปไว ย งต าแหน งท ต องการวางเอกสาร 2. คล กเมน แก ไข คล ก วาง 3. ก จะได ข อม ลไปวางในต าแหน งท ต องการ การวางเอกสารแบบพ เศษ เป นการจ ดวางเอกสารท เราสามารถเล อกร ปแบบการวางข อความได ซ งท าได โดย น า เคอร เซอร ไปไว ย งต าแหน งท ต องการวางเอกสาร คล กเมน แก ไข คล ก วางแบบพ เศษ ว ธ ท รวดเร วในการวางเอกสาร ค อ คล กบนแถบเคร องม อมาตรฐาน หร อกดป ม Ctrl+V ซ งการวางเอกสารของ Word น นจะใช ควบค ก บค าส งลบ หร อค ดลอก เพราะค าส งวาง (Paste) จะน า เอกสารท อย ในคล ปบอร ด มาวางด งน นในคล ปบอร ดม อะไรค าส ง วางก จะได ส งน น ความแตกต างระหว างค าส งย ายก บค าส งค ดลอก ค าส งย ายเอกสารต นฉบ บหายไป แต ส ง ค ดลอกเอกสารต นฉบ บย งอย ท เด ม

14 28 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การตรวจสอบค าผ ด ในการพ มพ ข อความลงในเอกสารม การพ มพ ผ ดพลาด Word จะท าการตรวจสอบอย ตลอดเวลา ถ าเก ดพ มพ ผ ดจะม เส นหย กใต ค าผ ด ซ งม อย 2 ประเภท ค อ เส นหย กส แดงก บเส นหย กส เข ยว เส นหย กส แดงเป นการพ มพ ผ ด หร อค าน นไม ม ใน พจนาน กรม ถ าค าใดเป นค าเฉพาะและไม ม ในพจนาน กรมค ณสามารถเพ มเข าไปได กรณ เก ดเส นหย กเข ยวจะผ ดเก ยวก บการเว นช องไฟ ระหว างข อความก บการใช ต วพ มพ ใหญ ท ไม ถ กต อง เม อม เส นหย กส แดงเก ดข นค ณสามารถ ตรวจสอบได เลยว าค า ๆ น นพ มพ อย างไรจ งจะถ กต อง ด วยการสะกดค าค นหาค าท ถ กต องแล วแก ไข โดยอ ตโนม ต เป นต น การตรวจค าผ ดเม อเก ดเส นหย กส แดง 1. เล อนต วช เมาส ไปย งต าแหน งเส นหย กส แดง แล วคล กเมาส ป มขวาม อบนข อความท ม เส นหย กส แดงน นจะปรากฏเมน ล ดข นมา 2. Word จะปรากฏส งต าง ๆ มาให เล อกด งน 2.1 ค าท ใกล เค ยงก บค าท ม เส นหย กส แดงปรากฏข น 2.2 ละเว นท งหมด หมายถ ง ค าน นถ กต องแล วจ งข ามค า น นไปท ย งไม ม ในพจนาน กรม 2.3 เพ มในพจนาน กรม ค อ ค าท พ มพ น นย งไม ม ใน พจนาน กรมแต เป นค าท ถ กต อง ด งน นจ งต องเพ มค า น นเข าไปในพจนาน กรม ปกต ก อน เพ มจะม เส นหย กส แดง ใต ค าน น หล งจากเพ มเส นหย กส แดงจะหายไป และคร งถ ดไป ถ าพ มพ ค าท เพ มจะไม ปรากฏเส นหย กส แดงอ ก 2.4 แก ไขอ ตโนม ต ม ค าท แนะน ามามากกว า 1 ค า จะม กรอบส เหล ยมให เล อกค าท ถ กต องถ าไม ม กรอบส เหล ยมจะม ค าเด ยว เล อกค าท ถ กต องได ค าท ถ กต องน น จะไปแทนท ค าท ผ ดท นท แล วเส นหย กส แดงจะหายไป 2.5 การสะกด เม อคล กเล อกจะปรากฏเป นไดอะล อกบ อกซ การสะกดค าข นมา การค นหาค า (Find) เป นการค นหาข อความท ต องการในแฟ มเอกสารว าอย ส วนใดบ าง ซ งเม อค นหาพบแล ว เราสามารถแทนท ข อความใหม ได อ กด วย โดยม ว ธ การค นหาด งน 1. คล กเมน แก ไข เล อก ค นหา จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ค นหาและแทนท 2. พ มพ ค าท ต องการค นหาในกล อง ส งท ค นหา

15 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word กดป ม ค นหาถ ดไป เพ อเร มต นท าการค นหาค าท ต องการ 4. ถ าพบค าท เราต องการแล ว เคอร เซอร ก จะไปปรากฏท ต าแหน งของค าน นค ณสามารถ คล ก เพ อท าการค นหาท ละค าไปเร อย ๆ คล กคร งหน งก ค นหาค ดไปคร งหน ง 5. หล งค นหาเสร จแล วคล กป มยกเล ก เพ อป ดไดอะล อกบ อกซ การแทนท ค า (Replace) ค าส งแทนท ประกอบด วยค าส งค นหา และค าส งแทนท จะเหม อนก บการใช ค าส งค นหา แล วคล กท แท บ แทนท โดยว ธ การท างานของค าส งแทนท จะท าการค นหาค าท ต องการก อน แล วจ ง ท าค าส งแทนท ด วยค าส งท ต องการ การเร ยกใช งานเช นเด ยวก บการค นหา เพ ยงแต เม อปรากฏไดอะล อกบ อกซ ค นหาและ แทนท ให คล กท แทบแทนท แทน โปรแกรมจะให เล อกค าท ต องการค นหาเพ อแทนท ในช องบน และ ค าท ต องการแทนท ในช องล าง ผ ใช สามารถเล อกแทนท ท ละค า หร อแทนท ท งหมดก ได โดยคล กท ป ม แทนท ท งหมด

16 30 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การจ ดร ปแบบเอกสาร การจ ดร ปแบบต วอ กษร การจ ดร ปแบบต วอ กษรน นม การจ ดอย หลายร ปแบบด วยก น เช น การเว นช องไฟ การ เล อกฟอนต ขนาดใหญ หร อเล ก การท าต วอ กษรให หนา เอ ยง หร อข ดเส นใต การพ มพ แล วช ด ซ าย ช ดขวา อย ก งกลางหน า เป นต น การเปล ยนร ปแบบต วอ กษร เป นการเปล ยนล กษณะต วอ กษรท แสดงบนจอภาพให เราได เห นรวมไปถ งต วอ กษรท ถ ก พ มพ ออกมาบนกระดาษด วย ส าหร บว ธ การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรจะม อย ด วยก น ด งน การเปล ยนร ปแบบต วอ กษร โดยใช แถบเมน เป นการเปล ยนร ปแบบต วอ กษร โดยใช เมน ค าส งบนหน าจอคอมพ วเตอร ซ งท าได โดย คล กเมน ร ปแบบ เล อก แบบอ กษร

17 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรโดยใช แถบเคร องม อ เป นว ธ การเปล ยนร ปแบบต วอ กษรโดยท ไม ต องใช ในแถบเมน ค าส ง ซ งจะช วยให เรา สามารถท างานได สะดวกย งข น ขนาดฟอนต จะม ให เล อกได สามารถเท ยบขนาดฟอนต ได โดย ฟอนต ขนาด 72 points ม ขนาดเป น 1 น ว คล ก B ส าหร บท าต วหนา (Bold) เช น ค าว า Formatting คล ก I ส าหร บท าต วเอ ยง (Italic) เช น ค าว า Formatting คล ก U ส าหร บการข ดเส นใต (Underline) เช นค าว า Formatting ถ าต องการยกเล กค าส งต วหนา ต วเอ ยง หร อข ดเส นใต ให คล กท ค าส งเด มอ กคร ง ว ธ ท รวดเร วในการเปล ยนร ปแบบต วอ กษรอ กแบบหน ง ค อการใช ค าส งบนค ย บอร ดด งน Ctrl + B ส าหร บต วหนา Ctrl + I ส าหร บต วเอ ยง Ctrl + U ส าหร บข ดเส นใต Ctrl + Shift + D ส าหร บข ดเส นใต ค Ctrl + Shift + W ส าหร บข ดเส นใต ค าแต ไม ข ดเส นใต ช องว าง การเปล ยนส ต วอ กษร เป นการเพ มความสวยงามให ก บต วอ กษรท ปรากฏบนเอกสารด วยการใส ส ลงไปโดยม ว ธ การ ด งน 1. คล กลากเมาส ให เก ดแถบส ด าในข อความ หร อ ต วอ กษรท ต องการ 2. คล กท ป มส แบบล กษณะ จะปรากฏส ต าง ๆ ข นมาให เราได เล อก 3. คล กเล อกส ท ต องการ 4. ข อความท เราได เล อกไว จะปรากฏส ตามต องการ

18 32 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การใช Style และ Template (ล กษณะและการจ ดร ปแบบ) เอกสารท ม ขนาดใหญ ควรก าหนดต วอ กษรและร ปแบบการจ ดวางย อหน าไปในทางเด ยว กนท งหมด เชน ระยะของแต ละย อหน าควรจะเท าก น ห วข อหล กและห วข อย อยต างๆ ควรจะใช ฟอนต และส ท เหม อนก นตลอดท ง เอกสาร ซ งว ธ ท ท าค อการใช TStyle และ Template Style (สไตล ) หมายถ ง ล กษณะเฉพาะท ก าหนดให ก บข อความและเอกสาร เช น ใช ฟอนต อะไร ขนาดเท าใด ก นหน าก นหล ง และแท บหย ด (Tab) ม ระยะเท าใด ม ระยะห างระหว าง ต วอ กษรหร อระหวางย อหน าเป นเท าไร แต ละสไตล จะม ช อก าก บเสมอ เพ อให เราเร ยกใช ได ถ กต อง การเข าใช งานสามารถท าได โดย เล อกเมน ร ปแบบ ล กษณะและการจ ดร ปแบบ ชน ดของสไตล ม อย 4 แบบด วยก นได แก 1. สไตล ย อหน า (Paragraph Style) 2. สไตล ต วอ กษร (Character Style) 3. สไตล ตาราง (Table Style) 4. สไตล ล าด บและห วข อย อย (List Style) การแสดงสไตล ให เห นตลอดเวลา สามารถท าได โดย เล อกเมน เคร องม อ ต วเล อก ม มมอง ต วเล อกม มมองเค าร างและม มมองปกต ความกว างพ นท ของล กษณะ Template ค อ ร ปแบบเอกสารท ม ล กษณะเฉพาะต ว ถ กใช ส าหร บเป นต นแบบให ก บ เอกสารอ นๆ ภายใน Template อาจม การใช สไตล หร อร ปแบบของข อความแตกต างก น นอกจาก template มาตรฐานแล ว เราย งสามารถสร าง Template ไว ใช เองได นามสก ลของเอกสาร Word ค อ.doc แต ไฟล เอกสาร Template ม นามสก ลเป น.dot การสร างเอกสารจาก Theme (อ านว า ธ ม) เป นช ดส และว ธ การจ ดวางส งตางๆ บน เอกสาร ท ช วยให เราสามารถสร างเอกสารได สวยงาม ประด จม ออาช พ ในการใช งาน Theme จะ ก าหนดว าห วข อใหญ ควรใช ส อะไร แนะน าต วอ กษรและขนาดท เหมาะสมให นอกจากน นย งม ร ปแบบการตกแต งเอกสารหลายแบบ เช น ม การข ดเส นก นระหว างห วข อก บเน อความ เป นต น สามารถใช งานได โดย เล อกเมน ร ปแบบ ช ดร ปแบบ ความแตกต างระหว าง Template ก บ Theme ม อย บ างตรงท Theme เป นเพ ยงล กษณะ เอกสารท ถ กออกแบบ มาส าหร บการสร างเอกสารให สวยงามแบบม ออาช พเท าน น ไม สามารถจด เก บค าการปร บแต งของเอกสาร เชน การ AutoText ได

19 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การปร บระยะห างระหว างต วอ กษร เป นการจ ดระยะห างของต วอ กษรให เหมาะสมไม ให อย ห าง หร อต ดก นจนเก นไป โดยให 1. คล กท ร ปแบบ แบบอ กษร เล อกแท บระยะห างระหว างต วอ กษร 2. คล กกล อง มาตราส วน ส าหร บขยาย หร อบ บข อความตามแนวนอกตามเปอร เซ นต ของขนาดป จจ บ น 3. คล กระยะห าง เพ อก าหนดระยะห าง ระหว างอ กขระ โดยม 3 แบบ ให เล อก ปกต ขยาย บ บ 4. คล กต าแหน ง เพ อเพ มหร อลดระด บข อความท เล อกให สอดคล อง ก บบรรท ด โดย 3 แบบ ให ค ณเล อก ปกต ยกข น ต าลง การจ ดย อหน า ว ธ การจ ดย อหน า ท าได ด งน คล กท เมน ร ปแบบ ย อหน า ในการพ มพ เอกสารแล วกด [Enter] เพ อข นย อหน าใหม ถ อว าเป นหน งย อหน า หร อ หน ง พารากราฟ ก อนกด [Enter] เอกสารจะมากหร อน อยก ได ไม จ าก ดจ านวน การจ ดย อหน าน นท าได หลายว ธ อย างแรกค อ การกด Spacebar แต จะเส ยเวลาถ าม หลายย อหน า และบางย อหน าอาจจะไม ตรงถ าไม ม ไม บรรท ดช วย ด งน นจ งต องศ กษาการจ ดระยะห างระหว างบรรท ด และการจ ดระยะห าง ระหว างพารากราฟ

20 34 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การวางต าแหน งเอกสารด วยแถบเคร องม อ เราสามารถเปล ยนต าแหน งการจ ดวางเอกสารได หลายร ปแบบ ซ งม อย หลายว ธ ด วยก น แต ว ธ ท รวดเร วท ใช ก นมากท ส ดท จะกล าวถ งในท น ก ค อ การใช แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) โดยก อนการท าเราต องท าการเล อกข อความ หร อท าแถบส จากน น คล กท ป ม บนแถบเคร องม อ ม การจ ดข อความช ดซ าย (Align Left) การวางข อม ลความก งกลางหน า (Centered) การวางข อความช ดขวา (Align Right) การวางข อความช ดขอบเสมอท งด านซ ายและด านขวา (Justified) ส าหร บการกระจายข อความให สม าเสมอระหว างระยะขอบของย อหน า การเพ มหร อลดย อหน าโดยการใช แถบเคร องม อ เราสามารถเปล ยนต าแหน งการจ ดวางเอกสารได หลายร ปแบบ ซ งม อย หลายว ธ ด วยก น แต ว ธ ท รวดเร วท ใช ก นมากท ส ดท จะกล าวถ งในท น ค อ การใช แถบเคร องม อ ซ งเราสามารถเล อก เพ ม หร อลดย อหน าได ท งก อนพ มพ และหล งพ มพ กรณ หล งพ มพ ค ณต องท าการเล อกข อความ หร อท าแถบส เส ยก อนหล งจากน นจ งคล กท ป มแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ

21 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การเพ มห วข อย อยหร อต วเลข ในข อความแต ละย อหน า เราสามารถก าหนดส ญล กษณ หร อต วเลขแสดงห วข อย อยซ ง ในการท างานในการกด Enter จะถ อเป น 1 ย อหน า Word จะท าการใส ส ญล กษณ หร อต วเลขให ใน ย อหน าถ ดไป ซ งในท น จะแบ งเป น การเพ มส ญล กษณ แสดงห วข อย อย ก อนท จะท าการเพ มส ญล กษณ แสดงห วข อย อย เราต องเล อกรายการท ต องการจะเพ ม ส ญล กษณ แสดงห วข อย อย แต ถ าเราไม เล อกรายการไว ก อนน น ก ให ท าด งน 1. คล กลากเมาส ให เคอร เซอร ปรากฏแถบส ด า 2. คล กเมน ร ปแบบ 3. คล ก ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข เม อไปท เมน ร ปแบบ เล อกส ญล กษณ แสดงห วข อย อย ท แท บส ญล กษณ แสดงห วข อย อย จะม ป มก าหนดเองอย ให เล อกแล วจะสามารถก าหนดร ปแบบของส ญล กษณ ใหม ๆ ได

22 36 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การเพ มต วเลขแสดงห วข อย อย การก าหนดเช นเด ยวก บการก าหนดส ญล กษณ เพ อแสดงห วข อย อย เพ ยงแต ให คล กเล อก แท บ ล าด บต วเลขแทน การเพ มต วเลขแสดงห วข อย อยท ม Outline มากกว า 1 ระด บ เป นการเพ มต วเลขในกรณ ท เราม ห วข อย อยมากกว า 1 ระด บ เช น และ เป น ต น ซ งว ธ การเล อกก ไม ต างไปจากการเพ มต วเลขแสดงห วข อย อยท ได กล าวไปแล วเท าใดน ก ค อ เรา จะต องท าการเล อกรายการท จะแสดงห วข อย อยก อน แล วจ งท าตามข นตอนด งต อไปน

23 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word คล กเมน ร ปแบบ ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข 2. ปรากฏไดอะล อกบ อกซ คล กแสดงห วข อย อยและล าด บเลข 3. คล กแท บเค าร างล าด บเลข 4. คล กล กษณะของรายการต วเลขแสดงห วข อย อยท เป นเค าร าง ถ าต องการล กษณะ รายการห วข อย อยแบบอ นให คล กท ก าหนดเอง 5. จ ดร ปแบบล าด บ เล อกล กษณะล าด บและห วข อท ต องการเร มได การสร างเอกสารหลายคอล มน การสร างเอกสารในประเภทน เราม กจะพบมากในงานจ าพวกส อส งพ มพ ต าง ๆ ไม ว าจะ เป นหน งส อพ มพ หร อน ตยสารรวมท งแผ นพ บโฆษณาต าง ๆ ด วย ซ งสามารถสร างได ด งน 1. เล อกข อความส วนท ต องการจะจ ดให เป นหลายคอล มน 2. คล กเมน ร ปแบบ เล อกร ปแบบคอล มน ท ต องการ

24 38 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ แท บ (Tab) และชน ดของแท บ เคร องหมายพ เศษท ท าให ต วแทรกข อความ เล อนไปทางขวาอย างรวดเร วม ช อว า แท บห ย ด ม 5 ประเภท ค อ 1. Left Tab 2. Right Tab 3. Decimal Tab 4. Center Tab 5. Bar Tab การสร างจ ดไข ปลาอย างรวดเร ว สามารถท าได โดยเล อก Right Tab ร ปแบบ แท บ ต วน าแบบท 2 (จ ดไข ปลา) พ นหล ง การจ ดการก บร ปแบบของพ นหล งเอกสารม อย 4 ประเภทได แก 1) การใช ส มาตรฐาน 2) การใช ส เพ มเต ม 3) เต มล กษณะพ เศษได แก ไล ระด บ พ นผ ว ลวดลายและร ปภาพ และ4) พ มพ ลาย น า การใช งานพ มพ ลายน าม 2 แบบได แก การใช งานลายน าร ปภาพ และการใช งานลายน า ข อความ

25 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word เป ดเผยการจ ดร ปแบบ เราสามารถตรวจสอบได ว าข อความท เล อกน นม การจ ดร ปแบบอย างไร ซ งสามารถท าได โดยเล อกเมน ร ปแบบ เป ดเผยการจ ดร ปแบบ การจ ดร ปแบบของข อความท เล อก 3 ร ปแบบค อ แบบอ กษร ย อหน าและส วน

26 40 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การแทรกการอ างอ งและท ค นหน า ประเภทของการอ างอ ง การอ างอ งม 4 ประเภทได แก 1) เช งอรรถ 2) ค าอธ บายเฉพาะ 3) อ างอ งโยง และ 4) ด ชน และตาราง ว ธ ก าหนดเช งอรรถ (Footnote) ใช เพ ออธ บายค าศ พท หร อให ข อค ดเห นเก ยวก บข อความในเอกสาร โดยแสดง เคร องหมายท ค าในเอกสาร และ อธ บายรายละเอ ยดท ด านล างข อความ สามารถท าได โดยเล อกเมน แทรก การอ างอ ง เช งอรรถ เล อกเช งอรรถ ส วนการก าหนดอ างอ งท ายเร อง (Endnote) น น โดยปกต เราจะใส endnote ไว ในตอนท าย ของเอกสาร สามารถท าได โดยเล อกเมน แทรก การอ างอ ง เช งอรรถ เล อกอ างอ งท าย เร อง เราจะพบว า เช งอรรถ และ อ างอ งท ายเร อง ม ความคล ายก นมาก เช งอรรถจะถ กใส ไว ใน ด านล างของเอกสาร แต ละหน า ส วนอ างอ งท ายเร องถ กใส อย ด านท ายของเอกสาร ค าอธ บายเฉพาะ โดยส วนใหญ ใช ส าหร บอธ บายรายการท เล อกเช น ตาราง ร ปภาพ และสมการ สามารถ ท าได โดยเล อกเมน แทรก การอ างอ ง ค าอธ บายเฉพาะ

27 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word ว ธ ก าหนดอ างอ งโยง (Cross-reference) ในหน งส อ น ตยสาร หร อว ทยาน พนธ ม กม การอ างอ งข อความ ร ปภาพจากหน าอ น ซ ง เป นการอ างอ งแบบโยงใยถ งก น เราจ งเร ยกการอ างอ งแบบน ว า อ างอ งโยง (Cross-reference) สามารถท าได โดยคล กต าแหน งท ต องการ เล อกเมน แทรก การอ างอ ง อ างอ งโยง การสร างด ชน ด ชน (Index) ค อ รายการสร ปค าศ พท ส ญล กษณ หร อค าย อในเอกสารท งหมด โดยจะม เลขหน าบอกให ผ อ าน ทราบว าจะหาค าเหล าน ได ท ไหน ซ งม กจะพบด ชน อย ตอนท ายของหน งส อ เสมอ ข นตอนการสร างด ชน ม 2 ข นตอนค อ 1. เล อกค า>กด Alt+Shift+X > คล กต วเล อก เป น หน าป จจ บ น> คล กท ป ม ท า เคร องหมาย 2. สร างรายการด ชน โดยคล ก ท ต องการสร างด ชน > แทรก >การอ างอ ง >ด ชน และตาราง

28 42 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การจ ดท าสารบ ญ โดยจะน าห วข อจากเค าโครงเอกสาร มาจ ดท าสารบ ญ ด งน นการจ ดท าสารบ ญม กเร มจาก การเล อก ว าจะน าห วข อระด บใดบ างมาใช โดยปกต น ยมน าช อบท ห วข อใหญ และห วข อรองไม เก น 4 ระด บ หล งจากได วางเค าโครงเอกสารจากม มมองเค าร าง และได กรอกข อม ลจนครบแล ว ก สามารถท าสารบ ญได เล อกเมน แทรก การอ างอ ง ด ชน และตาราง สร างท ค นหน งส อ (Bookmark) การอ านหน งส อเล มหนาๆ ม กอ านคราวเด ยวไมหมด เราม กใช ท ค นหน งส อแทรกเอาไว ใน Word ก ม ท ค น หน งส อ ซ งภาษาอ งกฤษใช ค าว า Bookmark คล มข อความ แทรก ท ค นหน า ว ธ ใช ค อ แทรก ท ค นหน า เล อกท ค นหน า แล วกดป มไปท

29 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word การแทรกร ปภาพ หร อออบเจ กต ต าง ๆ ลงบนเอกสาร การแทรกร ปภาพ ม ให เล อกใช งานอย ด วยก น 2 ว ธ ค อ 1) การแทรกร ปภาพต ดปะ และ 2) การแทรกร ปภาพจากแฟ ม การแทรกร ปภาพต ดปะ การแทรกภาพลงในเอกสาร เพ อให ข อความในเอกสารน นส อความหมาย และน าสนใจ ย งข น ซ งใน Word ม ร ปภาพอย หลายประเภทด วยก น ต วอย างเช น ช ดภาพเก บไว ใน Clip organizer น นม ร ปภาพต ดปะอย หลายแบบด วยก น ค ณสามารถน าร ปใน Clip organizer มาตกแต งเอกสารให สวยงามด วยภาพท ออกแบบจากม ออาช พ โดยม ข นตอนด งน 1. คล กเมน แทรก เล อกร ปภาพ เล อก ภาพต ดปะ เล อก Clip Organize 2. เล อก Office คอลเลกช น เป นโฟลเดอร ท เก บภาพต ดปะท งหมดประกอบด วย โฟลเดอร ย อย ซ งแบ งแยกภาพต ดปะเป นหมวดหม ข นอย ก บว าต องการภาพต ดปะ ประเภทไหน คล กเล อกโฟลเดอร ย อยตามหมวดหม ท ต องการ เล อกค ดลอก จากน น ป ดไดอะล อกด งกล าว แล วคล กเมน แก ไข เล อกวาง เพ อน าภาพไปวางในต าแหน งท ต องการ

30 44 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การสร างเฟรมส าหร บใส ร ปภาพหร อข อความ ในการแทรกร ปภาพต าง ๆ น น สามารถสร างเฟรม หร อกล องข อความส าหร บใส ร ปภาพ หร อข อความเพ อให ด ม กรอบท สวยงาม ซ งสามารถสร างได ด งน 1. คล กเมน แทรก เล อก กล องข อความ พอยเตอร จะม ส ญล กษณ เป น + 2. น าพอยเตอร เมาส มาลากเพ อก าหนดขนาดของเฟรม หร อกล องข อความตามต องการ 3. หล งจากปล อยเมาส จะได เฟรมหร อกล องข อความ 4. พร อมปรากฏแถบเคร องม อกล องข อความ (Text Box) ให ได พ มพ งาน 5. สามารถใส ข อความและท าการจ ดร ปแบบได เหม อนก บร ปแบบของเอกสารท ว ๆ ไป เช นท าต วหนา ต วเอ ยงข ดเส นใต หร อเป นขนาดต วอ กษรได ตามปกต 6. สามารถเปล ยนแปลงล กษณะของกล องข อความโดยการด บเบ ลคล กท กล องข อความ การเล อกออบเจ กต หร อร ปภาพ การท างานก บออบเจ กต หร อร ปภาพใด ๆ เช น การปร บเปล ยนขนาด การค ดลอก การลบ เป นต น ต องท าการเล อกออบเจ กต หร อร ปภาพเส ยก อน ซ งว ธ การเล อกน นง ายมาก 1. ให คล กบนออบเจ กต หร อร ปภาพน น 2. จะปรากฏจ ดส เหล ยมเล ก ๆ 8 จ ด ล อมรอบออบเจ กต หร อร ปภาพ

31 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word หร อกรณ ต องการท างานก บออปเจ กต หร อร ปภาพท มากกว าหน งรายการสามารถท า ได โดยกดป ม Shift ค างไว จากน นเล อกร ปภาพท ต องการ การลบร ปภาพหร อออบเจ กต ในกรณ ท เราไม ต องการร ป หร อออบเจ กต ใด ๆ ก ตาม เราสามารถลบม นออกได โดยม ว ธ การด งต อน 1. คล กเล อกร ปภาพท ต องการท จะลบ 2. คล กเล อกเมน แก ไข ต ด 3. ในการเล อกร ปภาพหร อออบเจ กต โดยใช เมน ค าส งต ดน น ร ปภาพจะถ กน าไปเก บไว ในคล ปบอร ด แต ถ าเราไม ต องการจะเก บร ปภาพน นไว อ กให กดลบ การปร บขนาดร ปภาพ สามารถท าได โดย 1. คล กเล อกร ปท ต องการจะท าการเปล ยนแปลงขนาดจะเก ดจ ดรอบร ปส เหล ยม 8 จ ด 2. เล อนพอยเตอร ไปท จ ดใดจ ดหน ง ให พอยเตอร เปล ยนเป นร ป 3. ลากเมาส เพ อปร บขนาดของร ป การครอบต ดร ปภาพบางส วน ถ าเราไม ต องการส วนใดส วนหน งของร ปภาพ เราสามารถไม แสดงส วนท ไม ต องการ ออกแบบมาได ด วยการครอบต ดภาพ ส วนของร ปภาพท ถ กต ดไปย งไม ส ญหายไปไหนค ณย ง สามารถเร ยกกล บค นมาได ในยามท ต องการ โดยต องท าการคล กร ปภาพให Active ก อนหล งจากน น ท าด งน คล กเมน ม มมอง แถบเคร องม อ ร ปภาพ จะปรากฏแถบเคร องม อร ปภาพให ใช เคร องม อ Crop เพ อต ดภาพ การก าหนดค ณสมบ ต ของร ปภาพ เล อกร ปภาพท ต องการแล วด บเบ ลคล กจะปรากฏไดอะล อกบ อกซ เพ อก าหนดค ณสมบ ต ของร ปภาพตามต องการ

32 46 BCOM3201: การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ องานทางธ รก จ การก าหนดข อความล อมรอบร ปภาพ ถ าร ปภาพท เราได แทรกเข าไปน นแยกจากก นคนละส วนก บเอกสาร ค ณสามารถ ก าหนดให เอกสารเหล าน น อย ล อมรอบออบเจ กต หร อร ปภาพ ด วยร ปแบบท แตกต างก นไปพร อม ท งย งสามารถก าหนดระยะห างระหว างออบเจ ก หร อร ปภาพ และสามารถเล อนหร อปร บเปล ยน ต าแหน งได ตามชอบใจ ซ งสามารถก าหนดได ด งน

33 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word คล กออบเจ กต หร อร ปภาพท ต องการให ข อความล อมรอบ 2. คล กเมน ร ปแบบ ร ปภาพ หร อด บเบ ลคล กบนออบเจ กต หร อร ปภาพท เล อก จะ ปรากฏ 3. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ จ ดร ปแบบร ปภาพ 4. คล กแท บเค าโครง 5. คล กเล อกล กษณะการต ดค า ม ให เล อกด งน 5.1. แนวเด ยวก บข อความ ส าหร บวางออบเจ กต หร อร ปภาพไว ท จ ดแทรกใน บรรท ดเด ยวก บข อความออบเจ กต หร อร ปภาพจะอย ในระด บเด ยวก บข อความ 5.2. จ ต ร ส ส าหร บต ดข อความล อมรอบออบเจ กต หร อร ปภาพในขอบเขตส เหล ยม ก บออบเจ กต หร อร ปภาพท เราเล อก 5.3. ล อมรอบ ส าหร บต ดข อความล อมรอบขอบของออบเจ กต หร อร ปภาพ 5.4. ข างหล งข อความ ส าหร บเอาการต ดข อความออกแล ววางออบเจ กต หร อร ปภาพ ไว หล งข อความ ซ งออบเจ กต หร อร ปภาพน นจะลอย อย บนระด บของต วเอง เราสามารถย ายไปข างหน าหร อข างหล งข อความ ด วยการใช ค าส ง ล าด บบน แถบเมน เคร องม อวาดร ป 5.5. ข างหน าข อความ ส าหร บเอาการต ดข อความออก แล ววางออบเจ กต หร อ ร ปภาพไว ข างหน าข อความ ซ งออบเจ กต หร อร ปภาพน นจะลอยอย บนระด บ ของต วเอง เราสามารถย ายไปข างหน าหร อข างหล งข อความด วยการใช ค าส ง ล าด บ บนเมน เคร องม อวาดร ป การแทรกร ปร างอ ตโนม ต สามารถท าได โดยคล กเมน แทรก ร ปภาพ ร ปร างอ ตโนม ต จะปรากฏ ไดอะล อกบ อกซ ร ปร างอ ตโนม ต คล กเล อกประเภทร ปร างอ ตโนม ต ท ต องการ เราสามารถเล อกปร บขนาดของร ปร าง อ ตโนม ต ได เช นเด ยวก บว ตถ ท วไป

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน

การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 1 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเข าส โปรแกรม Microsoft Word การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน โดย นาวาอากาศเอก อน ตตร จ ตต น นทน ผ อ านวยการ กองว ทยาการ กรมแพทย ทหารอากาศ

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

Microsoft Office Word

Microsoft Office Word Microsoft Office Word 2 Ctrl + O, Ctrl + F12, Alt + Ctrl + เป ดเอกสารหร อแม แบบท ม อย F12 3 Ctrl + S, Shift + F12, Alt + Shift + บ นท กเอกสารหร อแม แบบท ใช งานอย F12 4 F12 บ นท กส าเนาเอกสารแฟ มแยกต างหาก

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป.

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป. สาระเทคโนโลย โครงสร างเน อหาการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง21101 2 น าหน กว ชา 80 คาบ / ป ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

ฟอนต และการตกแต งเอกสาร

ฟอนต และการตกแต งเอกสาร ฟอนต และการตกแต งเอกสาร เน อหาเก ยวก บการจ ดร ปแบบของต วอ กษรและเอกสารเพ อให งานพ มพ ท ม ความเป นระเบ ยบและสวยงามตามความต องการ รวมถ งการพ มพ เอกสารท เป นสมการ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศประจาศาลฎ กา [Version

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า 1 บทน า Microsoft Word 97 หร อเร ยกส นๆ ว า Word 97 โปรแกรมส าหร บงานประมวลผล ค าระบบภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนว นโดวส 95/98/2000 ผล ตภ ณฑ บร ษ ทไมโครซอฟต โดยม ความสามารถต างๆ ด านการพ มพ และประมวลผลค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information