F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน

Size: px
Start display at page:

Download "F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน"

Transcription

1 การพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงและระบบรายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ต THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOLT CONTROL WITH KNOCK SOUND AND CHECKING ON INTERNET SYSTEM นฤเทพ ส วรรณธาดา Naruetep Suwantada สาขาว ชาว ศวกรรมม ลต ม เด ยและระบบอ นเทอร เน ต คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Department of Multimedia and Internet System Engineering, School of Engineering, Bangkok บทค ดย อ การพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงและระบบรายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ต เป นงานว จ ยท ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส ท ผ ใช สามารถปลดล อคประต โดยใช เส ยงจากการเคาะ พร อมท ง ม การส งข อความผ านระบบอ นเทอร เน ตไปย งอ เมลของผ ใช ซ งการพ ฒนางานว จ ยน น าเสนอร ปแบบและทางเล อก ในการใช งานในช ว ตประจ าว นของผ ใช อ กท งเพ อให เข าก บย คสม ยท เทคโนโลย เข ามาม บทบาทก บช ว ตประจ าว น ของมน ษย มากย งข น โดยสร างอ ปกรณ มาพ ฒนาฮาร ดแวร และใช ร ปแบบของโปรแกรมภาษาซ ประย กต ท ม โครงสร างโดยรวมเหม อนก บภาษาซ ในการพ ฒนาระบบซอฟแวร และใช ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) เป น อ ปกรณ ประมวลผลและส งการอ ปกรณ ทางอ เล กทรอน กส อ นๆ เช น เซอร โวมอเตอร, เป ยโซเซ นเซอร และสว ตช แบบกด เป นต น ซ งผลท ได จากการทดสอบประส ทธ ภาพพบว า กลอนประต อ เล กทรอน กส ฯ ท พ ฒนาข นม ประส ทธ ภาพในเกณฑ ด มากสามารถท างานได ตามท ก าหนดท กประการ ค าส าค ญ: กลอนประต ระบบรายงานผ ใช อะด ยโน ไมโครคอนโทรลเลอร กลอนประต อ เล กทรอน กส ABSTRACT The development of electronic bolt control with knock sound and checking on internet system. The research aims to develop electronic door bolt that user can unlock the door by the sound of knocking while sending a message via Internet to user's . The development of this research presents a model and an alternative to the user s daily basis and in addition to suit the modern era of technology in human daily life even more. By creating a device in order to develop the hardware and using the form of a C program application, that has similar structure to C language in the development of the software and using Microcontroller, which process and control other electronic devices such as servo motors, sensors, Piazo Sensor and Push button switch etc. The results of the performance tests revealed that the developed electronic door bolt has great efficiency and work exactly as prescribed. Keywords: Door Lock, Users report system, Arduino, Microcontroller, Electronic Door Bolt F 160

2 บทน า ป จจ บ นส งคมม คนอย มากมายหลากหลายม ท งคนด และม จฉาช พท คอยจะหาประโยชน ท งต อช ว ต และ ทร พย ส น จ งได จ ดท าปร ญญาน พนธ ฉบ บน ข นเพ อหว งว าก อให เก ดประโยชน แก ผ ท ได น าเอาส งท พ ฒนาน ข นไปใช โดยปร ญญาน พนธ น ม ช อว า การพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงพร อมระบบรายงานผ ใช ผ านระบบ อ นเทอร เน ต ซ งเป นการน าเอาฮาร ดแวร (Hardware) ท ได ประด ษฐ น ามาใช ร วมก บซอฟแวร (Software) ท สร าง ข น สร างต วล อคประต ข นมาโดยใช การปลดล อคประต โดยใช เส ยง อ กท งอ นเทอร เน ตไปก บเราได ท กท และท กเวลา เช น Facebook, เป นต น เพ อเป นการเต อนภ ยถ าเก ดม ผ ประสงค ร าย ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยง 2. เพ อพ ฒนาระบบรายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ต 3. เพ อศ กษาประส ทธ ภาพกลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงและระบบรายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ตท พ ฒนาข น 4. เพ อน าเสนอนว ตกรรมใหม ในการใช ช ว ตประจ าว นย คด จ ท ล ว ธ ด าเน นการว จ ย งานว จ ยน เป นการพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงพร อมระบบรายงานผ ใช ผ านระบบอ นเทอร เน ต โดยผ ว จ ยได ด าเน นงานตามวงจรการพ ฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ด งน 1. เข าใจป ญหา (Problem Recognition) ความปลอดภ ยของประต ประต บ านร นใหม ม กม ระบบความปลอดภ ยต ดต งในต ว ก ญแจล กบ ดแบบ ธรรมดาไม พอ เพราะขโมยไขออกได ง าย ๆ ควรเป นล กบ ดเสร มความปลอดภ ยส งท ส าค ญในป จจ บ นน ค ออ ปกรณ ร กษาความปลอดภ ย เพราะการโจรกรรมสม ยน ม กม ว ธ การท ซ บซ อนย งข นซ งท าให ค ณไม สามารถร ได ว าขโมยเข า มาเม อไหร ระบบร กษา ความปลอดภ ยท เห นก นโดยท วไปเป นช ด กล องวงจรป ด และอ ปกรณ บ นท กส ญญาณ [7] 2. ศ กษาความเป นไปได (Feasibility Study) การพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงม ความเป นได คณะผ ด าเน นโครงงานได ศ กษาค นคว า หาข อม ลท ม การพ ฒนาไว แล ว ระบบไมโครคอนโทรลเลอร อาด ยโน (Arduino) ระบบจดจ าเส ยง ความสามารถของ เคร องจ กรหร อโปรแกรมเพ อร บ และแปลถ อยค าหร อเข าใจ และท าตามค าส งท พ ดส าหร บการใช ก บคอมพ วเตอร ระบบรายงานผ ใช สามารถส งผ านระบบอ เทอร เน ตได ภาษาในการเข ยนโปรแกรมภาษาซ ประย กต เทคโนย สม ยใหม สามารถร บข อความได ท กท และศ กษาหาข อม ลของงานว จ ยท เก ยวข อง โดย ส บ น โสวาท และคณะ ได ท า การว จ ยโครงงาน ระบบส งเส ยงเต อนส าหร บแจ งการบ กร กด วยเทคโนโลย Voice over Internet Protocol (VoIP) ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร และโทรคมนาคม มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย กร งเทพฯ ระบบส งเส ยง เต อนเป นส ญญาณเส ยงฉ กเฉ นในท นท ท เก ดเหต ม ความเก ยวเน องด วยม การรายงานผ ใช หร อแจ งเต อนเม อม การ ตอบร บจากต วอ ปกรณ [8] F 161

3 3. การว เคราะห (Analysis) การว เคราะห ระบบเร มต งแต การศ กษาระบบการท างานของกลอนประต อ เล กทรอน กส ระบบท ศ กษา เป นระบบอ เล กทรอน กส เป นการยากท จะออกแบบระบบใหม โดยท ไม ทราบระบบการท างานของเด มหล งจากน น ก าหนดความต องการของระบบใหม ท าการว เคราะห ศ กษาอ ปกรณ ท ใช ตรวจสอบระบบการท างาน และว เคราะห ค าส งท ใช 4. การออกแบบ (Design) 4.1 การออกแบบระบบกลอนประต อ เล กทรอน กส การท างานของระบบกลอนประต อ เล กทรอน กส จะม การร บค าเพ อนบ นท กรห ส และม การ รายงานผลไปย งผ ใช เม อม การป อนรห ส ไม ว าจะถ ก หร อผ ด ตามข นตอนการท างานท แสดงในเห นในร ปท 1 ม การ ประมวลผลค อ ร บค าอ นพ ต (กดป มบ นท กรห ส), ร บค าอ นพ ต (เคาะบ นท กรห ส), ประมวลผล (บ นท กรห ส), ร บค า อ นพ ต (ป อนรห สเพ อปลดล อค) และสร างเง อนไข (รอการประมวลผลท บ นท ก) ร ปท 1: แผนผ งการท างานระบบกลอนประต อ เล กทรอน กส การออกแบบระบบรายงานผ ใช ประกอบด วย 1) เม อระบบมาถ งช วงของระบบรายงานผ ใช ระบบจะท าการเช อมต ออ นเทอร เน ต โดยผ าน Ethernet Shield 2) เม อเช อมก บระบบอ นเทอร เน ตได แล วน น ระบบจะท าตามกระบวนการส ง smtp ภายในโปรแกรมท ระบ ไว ตามข นตอน และ 3) โดยเม อส งอ เมล เสร จ จะท า การอ างอ งว นเวลาภายใน Client ของอ เมล ด งร ปท 2 F 162

4 ร ปท 2: แผนผ งการท างานระบบรายงานผ ใช การออกแบบล กษณะของต วจ บล กบ ดประต ออกแบบโดยใช อะล ม เน ยม (Aluminum) ซ งม ค ณสมบ ต เด น ค อเป นโลหะท ม ความม นวาวอ อนสามารถด ดได ง ายและต อต านปฏ ก ร ยาออกซ เดช นได ด แข งแรง และน าหน กเบา ม การใช อะล ม เน ยม (Aluminum) โดยอะล ม เน ยมท ใช ท าในโครงงานม ความหนา 1 มม. ความกว าง 15 มม. ความส ง 15 มม. ความยาว 70 มม. ด งร ปท 3 ร ปท 3: ร ปแบบของต วจ บล กบ ดประต การย ดต วจ บล กป ดประต ต ดก บแขนเซอร โว (Servo Arm) ใช ต วสกร ย ดแขนเซอร โว (Servo Arm Screw) ก บแหวนลองเข าไปแล วจ งใส ต วสกร (Screw) 2 ต วเพ อป องก นไม ให เก ดการเคล อนออกจากต าแหน งท ต ง ไว เม อท าการประกอบต วจ บอะล ม เน ยม (Aluminum Strip) เร ยบร อยแล วจ งน ามาประกอบเข าก บเซอร โว มอเตอร (Servo motor) ด งร ปท 4 ร ปท 4: การย ดต วจ บอะล ม เน ยมและแขนเซอร โวเข าก บเซอร โวมอเตอร F 163

5 ข นตอนการประกอบต วโมเดลก งส าเร จ (Acrylic Case) ออกแบบโดยใช อะคร ล ค (Acrylic) โดยม ค ณสมบ ต ค อ สามารถต ดเป นร ปต าง ๆ ได ตามต องการม น าหน กเบา โดยม น าหน กเพ ยงคร งหน งของน าหน กแผ น กระจกขนาดเด ยวก น สามารถต านทานแรงกระแทกได มากกว ากระจกถ ง 15 เท า เป นฉนวนก นความร อนและก น ไฟฟ าได ด งร ปท 5 ร ปท 5: โมเดลก งส าเร จร ป (Acrylic Case) ข นตอนการประกอบการท างานของช นงานต นแบบ เป นการทดลองประกอบการท างานของช นงาน โดยการต อเข าก บบอร ดโพรโตไทป และอ ปกรณ ต าง ๆ ด วยโปรแกรม Fritzing ซ งได ม การก าหนดไว ด งร ปท 6 ร ปท 6: การประกอบการท างานของช นงานต นแบบ วงจรในร ปแบบจ าลอง (Circuit Simulator) เป นการออกแบบด วยโปรแกรม Fritzing เพ อให เห นการไหลของไฟฟ าภายในโครงงานน นเป นอย างไรเพ อความสะดวกในการแก ป ญหาปร บปร งต างๆ โดยวงจรใน ร ปแบบจ าลอง (Circuit Simulator) ม ล กษณะด งร ปท 7 F 164

6 ร ปท 7: วงจรในร ปแบบจ าลอง (Circuit Simulator) 5. การพ ฒนาระบบ (Construction) ข นตอนการพ ฒนาระบบเร มเข ยนและทดสอบโปรแกรมว าการท างานถ กต องหร อไม และได ม การ ทดสอบก บข อม ลจร งแล วและได โปรแกรมท พร อมท จะน าไปใช งานจร ง 6. การปร บเปล ยน (Conversion) ผ ว จ ยได น ามอเตอร ขนาด 3 โวลต ประกอบก บต วอาด ยโน (Arduino) ซ งต วมอเตอร ม ก าล งหม นไม เพ ยงพอต อการปลดล อคกลอนประต ทางคณะผ จ ดท าจ งได เปล ยนมาเป นมอเตอร ขนาด 12 โวลต ในการทดลอง ต อมา ผลล พธ ท ได ค อ ก าล งไฟจากอาด ยโน (Arduino) เพ ยงอย างเด ยวไม สามารถท าให มอเตอร ขนาด 12 โวลต ท างานได ต องม การต อแหล งจ ายไฟเพ มซ งม ความย งยากต อการท างาน และน ามาใช จร ง สร ปการทดลองคร งล าส ด คณะผ จ ดท าได น าเซอร โวมอเตอร (Servo motor) มาใช ในการพ ฒนาโครงงาน เซอร โวมอเตอร (Servo motor) ท น ามาใช น น สามารถก าหนดระยะการหม น และม ก าล งพอท จะกระท าให ล กบ ดประต ปลดล อคได และอ กท งเซอร โว มอเตอร (Servo motor) ม การลองร บท แน นอนจากต วโปรแกรมอาด ยโน (Arduino) ปร บเปล ยนแหล งจ าย พล งงานจากถ านขนาด AA 1.5 V จ านวน 4 ก อน เปล ยนเป นแบตเตอร ส ารอง (Power Bank) โมเดลต นแบบไม สมารถด าเน นงานตามแผนท วางไว ได เปล ยนโมเดลต นแบบเป นกล องอะคล ล คเน องจากการผล ตโมเดลต นแบบใช งบประมาณส งเก นไปทางผ จ ดท าและคณะได ตกลงเปล ยนโมเดลต นแบบท จ ดท าไว เป นในร ปแบบของกล องอะคล ล ค ใช ร เลย Relay 1 channel DC 5 V มาเป นต วต ดไฟให ก บเซอร โวมอเตอร (Servo motor) ไม ให ท างาน ตลอดเวลา 7. การบ าร งร กษา (Maintenance) การแก ไขป ญหาต างๆ ท งต วอ ปกรณ ท ง ฮาร ดแวร (Hardware) และซอฟท แวร (Software) โดยม รายละเอ ยดด งน ฮาร ดแวร (Hardware) - ตรวจเช คสภาพความพร อมใช งานหล งใช ท กคร ง F 165

7 - ควรหล กเล ยงการเข าถ งของน า ซอฟท แวร (Software) - ตรวจสอบหาข อผ ดพลาด (Bug) และแก ไข - อ พเดตเวอร ช นของต วโปรแกรมอย เสมอ การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 ผลการว จ ยและอภ ปรายผล การพ ฒนาเป นการพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงพร อมระบบรายงานผ ใช ผ านระบบ อ นเทอร เน ต ผ ว จ ยได สร ปผลการว จ ย ด งต อไปน 1. ผลการศ กษา และรวบรวมข อม ล งานว จ ยท ผ ว จ ยศ กษาท าให ได ความร ทฤษฎ เทคโนโลย ท ม ความเก ยวข องก บกลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงพร อมระบบรายงานผ ใช ผ านระบบอ นเทอร เน ต ด งตารางท 1 ตารางท 1: งานว จ ยท ศ กษาและน ามาประย กต ใช ช องานว จ ย ส งท น ามาประย กต ใช VoIP Sound Alerting for Intrusion Warning ระบบส ง ส งอ เมล แจ งให ผ ใช งานทราบผ านระบบ System Using VoIP Technology Thai Voice Command and Control for Pocket PC ส งข อความเต อนก นขโมยรถยนต ผ าน โทรศ พท ม อถ อ โดยใช ไมโครคอนโทรลเลอร ส บ น โสวาท และคณะ (2553) ได ท าการว จ ยระบบส งเส ยงเต อนส าหร บแจ งการบ กร กด วยเทคโนโลย VoIP การร กษาความปลอดภ ยโดยใช กล องวงจรป ดสามารถตอบสนองต อความต องการเหล าน นได ด ในระด บหน ง โดยระบบแจ งเต อนเป นส ญญาณเส ยงฉ กเฉ นในท นท เก ดเหต โดยงานว จ ยน เสนอแนวค ดท น าเทคโนโลย VoIP และ โปรแกรมคอมพ วเตอร (Software) มาประย กต เข าก บระบบร กษาความปลอดภ ยด วยกล องวงจรป ดแบบไอพ ม ระบบท สามารถตรวจจ บการบ กร กของผ ไม หว งด ระบบส งเส ยงพ ดท ได บ นท กไว ในท เก ดเหต ส งอ เมล และโทรศ พท แจ งให ผ ใช งานทราบผ านระบบ VoIP ซ งม ความใกล เค ยงก บงานว จ ยท ผ ว จ ยได ศ กษาและพ ฒนาข น [8] พงษ เทพ ประส ทธ โสภา และคณะ (2549) พ ฒนาการส งข าวสารแบบข อความส น หร อ SMS เป นการ ใช ความสามารถของอ ปกรณ ส อสารชน ดหน งท าหน าท ร บข อม ลจากอ ปกรณ ส อสารชน ดอ นๆ ไว พร อมก บท าการ ตรวจสอบจ ดหมายปลายทางท ต องการส งข อม ลน น แล วท าการส งข อม ลน นไปย งอ ปกรณ ส อสารปลายทาง และม การใช งานไมโครคอนโทรลเลอร จ งต องอาศ ยการเข ยนโปรแกรมเพ อน าไปใช ในการควบค มอ ปกรณ ต างๆ โดยสร าง เคร องส งข อความเต อนก นขโมยรถยนต ผ านโทรศ พท ม อถ อ โดยใช ไมโครคอนโทรลเลอร ตระก ล MCS-51 เป น อ ปกรณ หล กในการควบค มการท างาน เคร องส ง SMS ไปย งโทรศ พท ม อถ อเม อตรวจพบการเป ดประต รถยนต ผล การทดสอบเคร องสามารถท างานได ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ซ งม ความใกล เค ยงก บงานว จ ยท ผ ว จ ยได ศ กษาและ พ ฒนาข น [9] 2. ผลการพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส ผ ว จ ยได ประกอบฮาร ดแวร (Hardware) และเข ยนซอฟท แวร (Software) โดยเล อกใช อาด ยโน (Arduino) ร น Uno R3 มาใช ร วมก บ Arduino Ethernet Shield เช อมต อก บโปรแกรมอาด ยโนไอด อ (Arduino IDE) ในการเข ยนระบบการปฏ บ ต การเพ อน าต วซอฟท แวร (Software) โดยการอ พโหลดซอฟท แวร (Software) F 166

8 เข าส ต วไมโครคอนโทรเลอร (Microcontroller) เพ อให ต วไมโครคอนโทรเลอร (Microcontroller) ร บค าส งจากช ด ปฏ บ ต การท ได จ ดท าข นมาจากการเข ยนโปรแกรม (Program) ด งร ปท 8 ร ปท 8: ประกอบฮาร ดแวร อาด ยโน (Arduino) หล งจากทดสอบโปรแกรมว าม ความสมบ รณ แล ว ผ ว จ ยได ประกอบกลอนประต อ เล กทรอน กส ต นแบบ และทดสอบการท างานก บกลอนประต จร ง ซ งได ผลล พธ ในเกณฑ ด มาก ด งร ปท 9 ร ปท 9: ช นงานกลอนประต อ เล กทรอน กส ต นแบบ หล งจากการทดลองด วยผลงานต นแบบแล ว ผ ว จ ยได ประกอบกลอนประต อ เล กทรอน กส ใน ร ปแบบท สมบ รณ และได ท าการทดลองการใช งานกลอนประต อ เล กทรอน กส ในสภาพแวดล อมการใช งานจร ง ผลการ ทดลอง กลอนประต อ เล กทรอน กส ม ระยะเวลาการท างานอย ท 27 ช วโมง 12 นาท โดยท ผลกระทบจากสภาพแวดล อมรอบ บร เวณพ นท การทดลองใช งานจร งไม ส งผลกระทบต อการท างานของ กลอนประต อ เล กทรอน กส ด งร ปท 10 F 167

9 ร ปท 10: การทดลองการใช งานกลอนประต อ เล กทรอน กส ในสภาพแวดล อมการใช งานจร ง ผลทดสอบการใช งานได ต งการเคาะ (Thresholds) ไว ท 20 โดยก าหนดจ งหวะการเคาะใน ร ปแบบ มาตรฐาน 4 คร งในจ งหวะเด ยวก นโดยผลท ออกมาน นการเคาะในร ปแบบท ม ค า มากกว า 20 ท ง 4 จ งหวะ ผลท ได ค อ ระบบจะร บค าและท างานแต หากม จ งหวะใดจ งหวะหน งท ต ากว าค า 20 ระบบไม สามารถร บค า ได และไม สามารถท างานได ผลการทดสอบท สองได ต งการเคาะ (Thresholds) ไว ท 10 โดยก าหนดจ งหวะการเคาะใน ร ปแบบ มาตรฐาน 4 คร งในจ งหวะเด ยวก นค า thresholds ท 10 น นถ อเป นการเคาะท ร บค าได เบามาก ซ งการ ทดลองน จ งทดสอบให เคาะเบาท ส ด รวมถ งการเคาะหน กมากในระด บหน ง โดยผลท ออกมาน น ไม แตกต างจากการ ต งไว ในระด บ 20 ค อ เป นระด บมาตรฐานของการเคาะท วไป แต หากต งค าการเคาะให ม การร บท ด สามารถต งไว ท ค า 10 ผลการทดสอบท สามได ต งการเคาะ (Thresholds) ไว ท 15 โดยก าหนดจ งหวะการเคาะใน ร ปแบบ มาตรฐาน 5 คร งในจ งหวะเด ยวก นการทดสอบน แตกต างจาก 2 การทดสอบแรก ค อม การเพ มการเคาะใน จ งหวะท มากข น และค า thresholds ท ต งไว ในระด บกลางผลการทดสอบน นจะเห นได ว า ในการเคาะท ม ค า มากกว า 15 ท กอ น ใน 1 ช ดของการเคาะน น ระบบน นสามารถท จะท างานได แต หากว า ม อ นใด อ นหน งใน 1 ช ด การเคาะท ม ผลการเคาะท ระด บต ากว า 15 ระบบจะไม สามารถท างานได ผลการทดสอบท ส ได ต งการเคาะ (Thresholds) ไว ท 27 โดยก าหนดจ งหวะการเคาะในร ปแบบ มาตรฐาน 5 คร งในจ งหวะเด ยวก นการต งค า thresholds ในระด บ 27 ซ งม ระด บท ส งพอประมาณ ซ งถ อได ว าเป น การเคาะท ยาก หากต องการท จะให ระบบท างานจะเห นได ว าจากการทดสอบน น ถ งแม จะพยายามเคาะให ด ง แต ไม สามารถเคาะให ค าเก น 27 ได ท งช ดของการเคาะ ผ ว จ ยจ งได ข อสร ปว าค าการเคาะ (Thresholds) ท 20 เป น ค าท เหมาะก บการเคาะระด บกลางท ส ด ด งร ปท 11 F 168

10 ร ปท 11: ผลการทดสอบต งการเคาะ (Thresholds) ท 20 และ 27 ตามล าด บ ผลการทดสอบระบบส งเมล 20 คร ง เคาะถ กและเคาะผ ด เปอร เซ นต ความผ ดพลาด ของระบบม ค าเป นศ นย ระบบไม ม การผ ดพลาด ถ อว าระบบสามารถท างานได ในเกณฑ ด มาก ด งร ปท 12 ร ปท 12: ผลการส งเมล ในร ปแบบของ ท ง Success to UNLOCK และ Failed to UNLOCK 20 คร ง ผลการทดสอบระบบส งเมล แจ งการเคาะ Success to UNLOCK และ Failed to UNLOCK พบว าระบบส งเมล ไปย งผ ใช ได อย างรวดเร ว และไม พบความผ ดพลาดท เก ดข นจากระบบ โดยม ผลด งร ปท 13 ร ปท 13: หน าต างแสดง Report ใน Inbox ของ Gmail ในโทรศ พท ม อถ อ 3. อภ ปรายผล การพ ฒนาระบบกลอนประต อ เล กทรอน กส เพ อควบค มการเป ด-ป ดประต ด วยเส ยงเคาะท บ นท ก รห สผ านผ ใช เป นจ งหวะการเคาะ และม ระบบรายงานผ ใช ผ านระบบอ นเทอร เน ต (Internet) ด วยการส งอ เมล ( ) สามารถพ ฒนาได โดยใช ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ซอฟต แวร (Software) และอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ด วยเหต ผลและร ปแบบในการพ ฒนาท กล าวมาข างต น ผ ว จ ยได เล อก ไมโครคอนโทรลเลอร ตระก ล AVR ช อว า อาด ยโน (Arduino) เป นต วประมวลผลท างานร วมก บซอฟต แวร (Software) อาด ยโน ไอด อ F 169

11 (Arduino IDE) ในการพ ฒนาช ดค าส งในการประมวลผลเน องจาก อาด ยโน (Arduino) ม การใช งานอย าง แพร หลายในป จจ บ นซ งท าให สามารถศ กษาหาข อม ลได สะดวก และเป น Opensource สามารถใช งานได โดยไม ม ค าใช จ ายสามารถจ ดหาอ ปกรณ ต าง ๆ ได สะดวก และใช อ เมล เซ ร ฟเวอร ( Server) ท เป ดให สามารถใช งาน ได โดยไม เส ยค าใช จ ายในส วนของค าเช าพ นท อ เมล เซ ร ฟเวอร ( Server) เพ อส ง อ เมล ( ) รายงานผ ใช ซ งท าให ประหย ดค าใช จ ายในการพ ฒนาระบบท งหมดในงานว จ ย และส งผลให ระบบท งหมดสามารถท างานได อย าง ม ประส ทธ ภาพในสภาพแวดล อมจร ง อย ในเกณฑ ด มาก สร ป การพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงและระบบรายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ต เป นการพ ฒนา นว ตกรรมเพ อรองร บการใช ช ว ตของคนในย คด จ ท ล ซ งปฏ เสธไม ได ว าคนในย คด จ ท ล สามารถเล อกท จะใช เทคโนโลย ต างๆ ท ตนเองสนใจเพ อตอบสนองความสะดวกสบาย ซ งกลอนประต อ เล กทรอน กส ท พ ฒนาข นสามารถ ท าให ผ ใช ปลดล อคประต โดยใช เส ยงจากการเคาะ พร อมท งม การส งข อความผ านระบบอ นเทอร เน ตไปย งอ เมลของ ผ ใช ท งน การพ ฒนากลอนประต ด งกล าวข างต นใช อ ปกรณ ในราคาท ไม แพงมาก และสามารถต อยอดเช งพาณ ชย ได จร ง แต ก ย งพบป ญหาบางประการค อ ผ ใช จ าเป นต องช าตพล งงานไฟฟ าให ก บแบทเตอร ร ซ งอาจจะส งผลให เก ด ความย งยากได ในอนาคต แต ก เป นป ญหาเบ องต นท กลอนประต อ เล กทรอน กส ท กประเภทต องเจอ และเม อ พ จารณาถ งความแข งแรงของอล ม เน ยมท ใช ย ดก บเซอร โวมอเตอร เพ อใช ในการบ ดประต แล วจากการทดสอบ พบว าม ความแข งแรงสามารถร บแรงหม นได ด เน องจากผ พ ฒนาเล อกใช เซอร โวมอเตอร ท ใช เฟ องเป นทองเหล องซ ง ม ความทนทานกว าเฟ องพาสต กท ม ราคาถ ก แต ส งท ผ ว จ ยพบค อ กลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงและระบบ รายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ต ท พ ฒนาข นย งไม แพร หลายในท องตลาดมากน กซ งความเป นไปได ท กลอนประต อ เล กทรอน กส ด งกล าวจะสามารถต อยอดเช งพาณ ชย ได อย ในเกณฑ ส งมากเพราะสามารถตอบสนองต อผ ใช งานได เป นอย างด ก ตกรรมประกาศ งานว จ ยน ส าเร จล ล วงไปด วยด โดยการให ความร วมม อจากผ ช วยว จ ยค อ นายฐาปนา บทมาตร นายวรศร ต งก ลพาน ชย นายไตรภพ นาคบ ตร นายชาตร จ ตรประเสร ฐศร และนายคณนาถ ล อประเสร ฐ เอกสารอ างอ ง บทความ อาด ยโน (Arduino) ตอนท 1 แนะน าเพ อนใหม ท ช อ อาด ยโน (Arduino). จากเว บไซต : thaieasyelec.com : เซอร โวมอเตอร (SERVO MOTOR). จากเว บไซต : ทฤษฎ การท างานเป ยโซอ เล กทร ค. จากเว บไซต : pdf_ok.pdf ระบบกลอนประต อ เล กทรอน กส. จากเว บไซต : F 170

12 ระพ พรรณ บ ญส น และช ล ร ตน จร สก ลช ย. (2553) ระบบส งงานพ อกเก ตพ ซ ด วยเส ยง จากเว บไซต : UCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON# นายว ระ สาระส นต. การสร างระบบแจ งเต อนภ ยด วยการส งข อความส นผ านทางโทรศ พท ม อถ อ. จากเว บไซต : เอกช ย มะการ. (2552) โครงสร างการเข ยนโปรแกรมภาษาซ อาด ยโน (Arduino). จากเว บไซต : ส บ น โสวาท และธน ญ จาร ว ทยโกว ท. ระบบส งเส ยงเต อนส าหร บแจ งการบ กร กด วยเทคโนโลย. จากเว บไซต : พงษเทพ ประส ทธ โสภา. (2549). การส งข าวสารแบบข อความส น หร อ SMS. จากเว บไซต : F 171

13 การพยากรณ เพ อควบค มส นค าคงคล งประเภทฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ด วยว ธ DECOMPOSITION FORECASTING FOR INVENTORY CONTROL OF PACKAGING FILM WITH DECOMPOSITION METHOD ไพศาล ย นด 1 2*, อ.ส คนธ ท พย เพ มศ ลป Phaisan Yindee 1, Lect. Sukonthip Permsin 2* 1,2 สาขาว ศวกรรมอ ตสาหการคณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน 1,2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Technology Panyapiwat Institute of Management * บทค ดย อ งานว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อพยากรณ ความต องการของว ตถ ด บประเภทฟ ล มท ใช ส าหร บท าบรรจ ภ ณฑ อาหารทานเล นของโรงงานแห งหน ง เน องจากป ญหาในการจ ดการส นค าคงคล งของโรงงานแห งน ค อการให ความส าค ญของว ตถ ด บเท าก นท กรายการ และม การก าหนดเวลาน าและระด บสต อกเพ อความปลอดภ ยท ไม รองร บ ก บการผล ตแบบตามส ง (Make to order) ท าให บร ษ ทม การจ ดเก บว ตถ ด บคงคล งท มากหร อน อยเก นความ ต องการ และม ว ตถ ด บท เส อมสภาพเน องจากเก บไว นาน ส งผลให บร ษ ทม ต นท นการจ ดการส นค าคงคล งท ส ง เร มต นผ ว จ ยจ งได จ ดระด บความส าค ญโดยจ าแนกกล มของฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ท งหมด 48 รายการ ด วยว ธ ABC Analysis แล วน าฟ ล มบรรจ ภ ณฑ กล ม A ซ งม ม ลค าเป น 69 เปอร เซ นต ของม ลค ารายการว ตถ ด บคงคล งท งหมดมา เล อกร ปแบบการพยากรณ อน กรมเวลา ค อแบบ Decomposition ซ งม ค าความผ ดพลาด 9.4 เปอร เซ นต การ พยากรณ ความต องการท าโดยใช โปรแกรม Minitab แล วน าไปหาปร มาณระด บสต อกเพ อความปลอดภ ยท เหมาะสม ผลท ได ค อระด บสต อกเพ อความปลอดภ ยใหม ท าให บร ษ ทลดการจ ดเก บส นค าคงคล งของฟ ล มบรรจ ภ ณฑ กล ม A ลงได ถ ง 5,337,380 บาท ในระยะเวลา 12 เด อน ค าส าค ญ: การพยากรณ ส นค าคงคล ง การควบค มส นค าคงคล ง สต อกเพ อความปลอดภ ย ABSTRACT This research aimed to forecast the demand of raw material, packaging film, in a snack food factory. The inventory management problems in this factory are: the factory does not specify raw materials important, lead time and safety stock level of raw materials does not support the make to order production process. These problems cause the factory has high level or low level of some raw materials inventory and raw materials deteriorate due to prolonged storage then the factory has high inventory management cost. First, the researcher using ABC Classification System to classified 48 items of packaging film into groups according to their importance and then forecasting packaging film group A (69 % of total inventory value) by time F 172

14 series forecasting methods, Decomposition forecasting model. The forecasting demand of packaging film group A run by MINITAB program and use these data to determine safety stock level. The result showed that new safety stock level reduces the working capital of packaging film group A 5,337,380 Baht in 12 months. Keywords: Inventory forecasting, Inventory control, Safety stock บทน า การบร หารพ สด คงคล งน บได ว าเป นงานท ผ บร หารในย คป จจ บ นในเก อบจะท กประเภทธ รก จ ไม ว าจะเป น ธ รก จท เก ยวข องก บการผล ตส นค า หร อการให บร การให ความส าค ญอย างมาก ท งน เน องจากพ สด คงคล งเป นป จจ ย ท ส งผลกระทบโดยตรงต อต นท นและก าไรของธ รก จ การท จะท าให อ ตสาหกรรมน นม ศ กยภาพในการแข งข นทาง ธ รก จท เป ดกว างมากข นในป จจ บ น ควรม การจ ดการส นค าคงคล งท ด ม ความเหมาะสมก บอ ตราการผล ต อ กท งม การวางแผนคงคล งส นค าท ด จะช วยลดค าใช จ ายต างๆ ลดว ตถ ด บค างสต อกและเส อมสภา ในอ ตสาหกรรมการผล ต เง นลงท นด านว สด คงคล งโดยเฉล ยอาจส งถ ง เปอร เซ นต ของเง นลงท นหม นเว ยน ซ งเป นเง นลงท นท ค อนข างมากและย งก อให เก ดค าใช จ ายในการเก บร กษาพ สด คงคล งเหล าน ตามมาอ กด วย ซ งค าใช จ ายด งกล าวอาจ ส งถ ง เปอร เซ นต ของเง นลงท นในพ สด คงคล ง ด งน นผ บร หารระด บส งขององค กรจะต องคอยควบค มด แลม ให ต นท นท ลงท นในพ สด คงคล งส งเก นไป (การบร หารพ สด คงคล ง รศ. พ ภพ ลล ตาภรณ ) ด งน นในท กๆสถาน ประกอบการควรให ความส าค ญในการจ ดการส นค าคงคล ง โรงงานกรณ ศ กษาเป นโรงงานผ ผล ตอาหารทานเล น ซ ง ม พ นท ในการจ ดเก บส นค าคงคล งมากกว าคร งหน งของปร มาณเน อท ของโรงงานท งหมด แต ในบางคร งพ นท จ ดเก บ ส นค าคงคล งก ย งไม เพ ยงพอต อการเก บว ตถ ด บท ส งเข ามาใหม จากการศ กษาข อม ลและส ารวจคล งส นค า พบว า ม ลค าการจ ดเก บว ตถ ด บคงคล งของบร ษ ท ณ ว นท 15 ส งหาคม 2557 ค ดเป นจ านวนเง นส งถ ง 43,621,801 บาท สามารถแยกประเภทว ตถ ด บคงคล ง ด งแสดงในตารางท 1 โดยว ตถ ด บคงคล งท ม ม ลค ามากท ส ด ค อว ตถ ด บ ประเภทฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ม มากถ ง 74.72เปอร เซ นต ของว ตถ ด บท งหมด ซ งว ตถ ด บฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ท เก บรอใช งาน จนเส อมสภาพม ม ลค าถ ง 6,877,000 บาท หร อค ดเป น 21.1% ของม ลค าฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ท จ ดเก บอย ท งหมด เน องจากในป จจ บ นโรงงานน ย งไม ม การน าข อม ลปร มาณการส งซ อย อนหล งมาใช ในการว เคราะห จ านวน และช วงเวลาในการส งซ อว ตถ ด บท เหมาะสม หร อใช หล กการพยากรณ ยอดขายท ถ กต องมาประมาณ ยอดขายใน อนาคตเพ อก าหนดระด บคงคล งท เหมาะสมแต ใช ว ธ การส งว ตถ ด บเม อม ค าส งซ อมาจากล กค าผ ว จ ยจ งท าการศ กษา ในเร องการพยากรณ ความต องการในแต ละช วงเวลาของว ตถ ด บฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ซ งเป นว ตถ ด บท ม ม ลค าคงคล งส ง ท ส ด เพ อน าไปส การหาปร มาณการส งซ อท เหมาะสม โดยน าทฤษฎ ต างๆ มาช วยในการว เคราะห ข อม ล ท าให สามารถลดปร มาณการจ ดเก บพ สด คงคล ง ให เหมาะสมก บการใช งานในกระบวนการผล ตและป องก นป ญหาในขาด แคลนว ตถ ด บได ว ตถ ประสงค ของงานว จ ย พยากรณ ความต องการใช ของว ตถ ด บประเภทฟ ล มบรรจ ภ ณฑ F 173

15 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ลดต นท นจมจากการเก บว ตถ ด บฟ ล มบรรจ ภ ณฑ มากเก นปร มาณความต องการใช 2. ลดค าใช จ ายในการเก บร กษาพ สด คงคล ง 3. เพ มพ นท ใช งานในคล งส นค า เน องจากม พ สด คงคล งน อยลง ตารางท 1: ม ลค าว ตถ ด บคงคล งณ ว นท 15 ส งหาคม 2557 ล าด บท ประเภทว ตถ ด บ ม ลค า(บาท) เปอร เซ นต 1 ว ตถ ด บประเภทฟ ล มบรรจ ภ ณฑ 32,595, ว ตถ ด บประเภทกระป อง 4,213, ว ตถ ด บประเภทกล อง 2,626, ว ตถ ด บประเภทผง 2,416, ว ตถ ด บประเภทถ ง 1,270, ว ตถ ด บอ นๆ 500, รวม 43,621, ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ว ธ การพยากรณ แบบแยกองค ประกอบ (Decomposition Method) อน กรมเวลา Y t จะม การเคล อนไหวตาม กาลเวลาในร ปแบบต างๆ เช น ม แนวโน มและม ฤด กาลฉะน นหนทางหน งในการว เคราะห อน กรมเวลาเพ อหาต ว แบบพยากรณ ค อว เคราะห หาองค ประกอบในข อม ลอน กรมเวลาท ศ กษามาสร างเป นต วแบบพยากรณ องค ประกอบ ของอน กรมเวลาจ าแนกได เป น 3 องค ประกอบหล กค อ องค ประกอบแนวโน ม-ว ฏจ กร (Trend-cycle Component) องค ประกอบฤด กาล (Seasonal Component) และองค ประกอบไม ปกต หร องค ประกอบส วนเหล อ (Irregular or Remainder Component) และด งน นโดยว ธ แยกองค ประกอบซ งจ าแนกได เป นสองต วแบบค อ 1. ต วแบบเช งบวก (Additive Model) จะม ร ปแบบสมการด งน Y t = T t + S t + ε t 2. ต วแบบเช งค ณ (Multiplicative Model) จะม ร ปสมการด งน Y t = T t x S t x ε โดยท Y t ค อค าของอน กรมเวลาณคาบเวลา t ε t ค อค าคลาดเคล อนส ม T t ค อองค ประกอบแนวโน ม-ว ฏจ กรณคาบเวลา t ซ งโดยท วไปจะอย ในร ปแบบพห นามอ นด บต า (Low- Order Polynomial) (ภ ม ฐาน ร งคก ลน ว ฒน, 2556) งานว จ ยท เก ยวข องก บงานว จ ยน ได แก ศ ร พร (2548) ซ งน าเสนอการว ธ การจ ดการส นค าคงคล งท เป น ระบบโดยเล อกปร บปร งในกล มคอยล ขนาดกลาง เพ อเป นแนวทางในการปร บปร งคอยล กล มอ นๆ ซ งในข นตอน แรกใช เทคน คการแยกกล มตามความส าค ญ แล วเสนอแนวทางในการจ ดการว สด คงคล งในว สด กล ม A เพ อน ามาท า การพยากรณ ความต องการว ตถ ด บในช วงเวลาถ ดไปด วยว ธ การพยากรณ ในโปรแกรม MINITAB โดยข นตอนแรกใน การว เคราะห หาต วแบบในการพยากรณ จะทดลองเปร ยบเท ยบค าความผ ดพลาดระหว างต วแบบการพยากรณ แบบค าเฉล ยเคล อนท (Moving Average), ว ธ การพยากรณ แบบปร บเร ยบเอ กโพเนนเช ยล (Exponential F 174

16 Smoothing), ว ธ การพยากรณ แบบปร บเร ยบเอ กโพเนนเช ยลซ าสองคร ง (Double Exponential Smoothing) และว ธ การพยากรณ แบบฤด กาลของว นเตอร (Winter s Linear and Seasonal Exponential) จากร ปแบบการ พยากรณ ท ง 4 ว ธ สามารถน าร ปแบบสมการการพยากรณ ของแต ละแบบมาค านวณหาค าแนวโน มความต องการ คอยล ในแต ละเด อน และเปร ยบเท ยบค าความผ ดพลาดซ งโปรแกรม MINITAB จะค านวณออกมา 3 ค าค อ MAPE, MAD และ MSD พบว าการพยากรณ แบบฤด กาลของว นเทอร ม ความผ ดพลาดน อยท ส ดค อ 9% จ งน ามาหา ปร มาณของการส งซ อท ประหย ด, ปร มาณว ตถ ด บคงเหล อในคล งท จ ดส งซ อและปร มาณส นค าคงคล งท ปลอดภ ยท า ให สามารถเพ มประส ทธ ภาพการผล ตโดยลดการรอคอยว ตถ ด บลดความส ญเส ยโอกาสทางการขาย และลดอ ตรา ดอกเบ ยของเง นลงท นท ใช ในการส งซ อว ตถ ด บได นอกจากน ย งม อน ร กษ (2551) ได ศ กษาข อม ลในโรงงานผล ตช นส วนรถยนต ประเภทช นส วนภายใน รถยนต ซ งในป จจ บ นโรงงานได ก าหนดปร มาณการส ารองอะไหล โดยใช ประสบการณ และการคาดเดาในการ ก าหนดระด บอะไหล ท าให ม ค าใช จ ายในการส งซ อและการจ ดเก บอะไหล ส งและย งเส ยค าใช จ ายในกรณ ท เก ดการ ขาดแคลนอะไหล ส งตามไปด วย จ งศ กษาเพ อท จะก าหนดปร มาณการส ารองอะไหล ของเคร องจ กรท เหมาะสม โดย ใช หล กทฤษฎ ABC Classification System ในการว เคราะห หาระด บความส าค ญของส นค าแต ละชน ดจากน นใช การพยากรณ ความต องการส นค าโดยใช ข อม ลยอดขายย อนหล ง 3 ป ในการพยากรณ ซ งจะเล อกใช ว ธ พยากรณ ท ให ผลแม นย าท ส ดจากว ธ พยากรณ แบบ Exponential Smoothing จากน นใช ทฤษฎ Economic Order Quantity แบบ Basic Modelในการค านวณปร มาณการส งซ อท เหมาะสมและใช ทฤษฎ จ ดส งซ อใหม Reorder Point ในการก าหนดปร มาณการส ารองอะไหล ท าให สามารถลดค าใช จ ายในการจ ดเก บและท าให สามารถม อะไหล เพ ยงพอก บความต องการใช ส นค าคงคล ง ว ธ การด าเน นการว จ ย 1. ศ กษาและเก บข อม ลว ตถ ด บคงคล งแต ละประเภท 2. น าข อม ลท ได มาท าการว เคราะห ม ลค าว ตถ ด บคงคล ง เพ อเล อกว ตถ ด บท ม ม ลค าคงคล งมากท ส ด 3. จ าแนกว ตถ ด บคงคล งโดยการว เคราะห แบบ ABC (ABC Classification System) 4. ว เคราะห สถานะป จจ บ นของว ตถ ด บคงคล งในกล ม A ซ งเป นกล มท ม ม ลค าส งส ดเพ อเป นข อม ลท ใช ใน การวางแผนและควบค มว ตถ ด บคงคล ง 5. ค ดเล อกร ปแบบการพยากรณ ท เหมาะสมส าหร บข อม ลว ตถ ด บประเภทฟ ล มบรรจ ภ ณฑ 6. เปร ยบเท ยบปร มาณความต องการท ใช พยากรณ แบบใหม ก บปร มาณความต องการใช จร ง ผลการว จ ย 1. การแบ งประเภทโดยใช ABC Classification System เน องจากว ตถ ด บคงคล งประเภทฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ม จ านวน 48 ชน ด จ งใช ว ธ ABC Classification System ใน การแบ งซ งระด บความส าค ญของฟ ล มบรรจ ภ ณฑ เป น 3 กล ม โดยใช ข อม ลย อนหล งเป นระยะเวลา 3 ป (กรกฏาคม 2554 ม ถ นายน2557) ได ผลด งแสดงในตารางท 2 และร ปท 1 F 175

17 ตารางท 2: ผลการจ ดแบ งระด บความส าค ญของฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ตามว ธ ABC Classification System กล ม จ านวนว ตถ ด บ คงคล ง(ชน ด) จ านวนว ตถ ด บ คงคล ง(%) ม ลค าว ตถ ด บคงคล ง (%) ม ลค าว ตถ ด บคงคล ง (บาท) A ,854,530 B ,674,892 C ,006,775 รวม ,536,197 ร ปท 1: การใช และม ลค าว ตถ ด บคงคล ง (กรกฎาคม ป 2554 ม ถ นายน ป 2557) จากตารางท 2 พบว าว ตถ ด บคงคล งกล ม A ม ว ตถ ด บคงคล งอย ท ประมาณ 15 เปอร เซ นต ของรายการ ว ตถ ด บคงคล งท งหมดแต ม ม ลค าส งส ดอย ท ประมาณ 69 เปอร เซ นต ของม ลค าว ตถ ด บคงคล งท งหมด ส วนว ตถ ด บคง คล งกล ม B ม ว ตถ ด บคงคล งอย ประมาณ 40 เปอร เซ นต ของรายการว ตถ ด บคงคล งท งหมดแต ม ม ลค าประมาณ 26 เปอร เซ นต ของม ลค าว ตถ ด บคงคล งท งหมดและว ตถ ด บคงคล ง กล ม C จะม ว ตถ ด บคงคล งอย ประมาณ 45 เปอร เซ นต ของรายการว ตถ ด บคงคล งท งหมดแต ม ม ลค าโดยประมาณเพ ยง 5 เปอร เซ นต ของม ลค าว ตถ ด บคงคล ง ท งหมดจ งเล อกพยากรณ ว ตถ ด บคงคล งกล ม A เพราะม ม ลค าส งส ด 2. การเล อกร ปแบบการพยากรณ ว ธ การพยากรณ เบ องต นของข อม ลอน กรมเวลาม 5 ว ธ ผ ว จ ยจ งพ จารณาข อม ลการใช ฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ว า เหมาะสมก บการพยากรณ แบบใด ซ งการพ จารณาแสดงในตารางท 3 พบว าว ธ การพยากรณ ท เหมาะสมก บข อม ล ของกรณ ศ กษา ท ม ล กษณะข อม ลเป นแนวโน มและฤด กาล ม 2 ว ธ ค อการพยากรณ แบบWinter s Method และ การพยากรณ แบบ Decomposition ท งน ผ ว จ ยจะท าการค ดเล อกร ปแบบการพยากรณ ว าร ปแบบใดม ความ เหมาะสมก บข อม ลกรณ ศ กษาท ส ด โดยใช การประเม นความแม นย าของการพยากรณ ค อด ชน การประเม น Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ผลของค าการพยากรณ ด งแสดงในตารางท 4 F 176

18 3. การพยากรณ และว เคราะห ผล ก าหนดระด บสต อกเพ อความปลอดภ ย (Safety stock) ท าโดยใช ปร มาณการใช ว ตถ ด บย อนหล งมา ว เคราะห ด วยป จจ ยต างๆ รวมไปถ งค าความต องการใช ท ได จากโปรแกรม MINITAB แล วน าระด บสต อกเพ อความ ปลอดภ ยท ได มาปร บด วยการว เคราะห ด วยค าฤด กาล เพ อน ามาหาปร มาณความต องการว ตถ ด บ ซ งว ธ การหาระด บ สต อกเพ อความปลอดภ ย และปร มาณความต องการว ตถ ด บ แสดงในร ปท 2 ต วอย างระด บสต อกเพ อความปลอดภ ยของฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ชน ด I1 แสดงในตารางท 5 ซ งป จจ ยท น ามาใช ในการพ จารณาได แก จ านวนคร งในการเบ ก-ใช ว ตถ ด บ ปร มาณในการเบ ก-ใช ในแต ล ะคร ง เวลาน าในการ ว ตถ ด บเข ามาคงคล ง รวมไปถ งฤด กาลของว ตถ ด บ และเม อน าไปค านวณก บว ตถ ด บฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ท กชน ดในกล ม A ได ผลตามตารางท 6 ร ปท 2: แผนผ งการว เคราะห ปร มาณความต องการว ตถ ด บ F 177

19 ตารางท 3: ว ธ การพยากรณ เบ องต นของข อม ลอน กรมเวลา ว ธ ร ปแบบการพยากรณ ความเหมาะสมก บล กษณะข อม ล Trend Seasonal 1 Moving Average ไม ม ไม ม 2 Single Exp Smoothing ไม ม ไม ม 3 Double Exp Smoothing ม ไม ม 4 Winter s Method ม ม 5 Decomposition ม ไม ม, ม กรณ ศ กษา การพยากรณ ฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ม ม ตารางท 4: ค าความผ ดพลาดของแบบพยากรณ Model (MAPE) Winter s Method 10.4 % Decomposition 9.4 % ตารางท 5: ระด บสต อกเพ อความปลอดภ ยของว ตถ ด บฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ชน ด I1 F 178

20 ตารางท 6: ระด บสต อกปลอดภ ยของฟ ล มบรรจ ภ ณฑ ท ได จากการก าหนดระด บตามฤด กาล เด อน/ป ชน ดของว ตถ ด บฟ ล ม H2 H3 I1 I4 H4 I5 G2 7/ / / / / / / / / / / / ตารางท 7: ปร มาณความต องการว ตถ ด บฟ ล มบรรจ ภ ณฑ กล ม Aท ระด บสต อกเพ อความปลอดภ ยแบบใหม เด อน/ป ชน ดของว ตถ ด บฟ ล ม H2 H3 I1 I4 H4 I5 G2 7/ / / / / / / / / / / / ค าท ได จากการก าหนดสต อกเพ อความปลอดภ ยตามฤด กาล จะถ กน าไปรวมก บค าพยากรณ ท ได จาก โปรแกรม MINITAB เพ อหาปร มาณความต องการ ด งแสดงในตารางท 7 ซ งจากการเปร ยบเท ยบระด บการเก บ F 179

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information