Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Size: px
Start display at page:

Download "Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô"

Transcription

1

2 Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ ท หย ดน งทางความค ดน นก ไม ต างอะไรก บผ ท เด นถอยหล งหร อล าหล งลง เร อยๆ การปร บปร งกระบวนการทำงานในธ รก จให ย ดหย น คล องต ว ม ประส ทธ ภาพ และปลอดภ ยย งข น น บเป น หล กใหญ ใจความท องค กรธ รก จท กระด บปฏ เสธไม ได ว าม ความสำค ญอย างย งยวด Ricoh Family ในฉบ บ เป ดศ กราชร บป ม า เราจะพาค ณผ อ านไปเป ดหน าต างบานใหม ก บระบบปฏ บ ต การต วล าส ด Windows 8.1 ท จะ ทำให พน กงาน และธ รก จของค ณค กค กกระฉ บกระเฉง ไม ต างอะไรจากม าศ กท พร อมบ กตะล ยร บความท าทาย ตลอดป 2014 ไปได อย างเร ยบร อย สง างาม สว สด ป ม าคร บค ณผ อ านท น าร กท กท าน กาลเวลาผ นเปล ยน เว ยนไป ส งเก าๆ ผ านไป ส งใหม ๆ แวะเว ยนเข ามา ขอให ป ใหม ป ม า เป นป ท ด สำหร บท กๆ คน และในป น ก ม ความเปล ยนแปลงใหญ เก ดข นก บ RICOH FAMILY เราจะเปล ยนโฉมจากหน งส อเล มกระดาษ ไปเป น E-Lifestyle Magazine ภายใต ช อ RELAX by Ricoh ซ งเป น E-Book ราย 2 เด อนท หาอ านได ฟร จาก Appstore ของระบบ ios นำเสนอครบท ง ความค ดสร างสรรค สาระ และบ นเท ง และย งม อ กหน งนว ตกรรมใหม ร บ ป ม าก บ RICOH House (www.ricoh.co.th/ricoh_house) บ านหล งใหม ท เป ดกว างเพ อนำเสนอโซล ช น และผล ตภ ณฑ ทางด านการพ มพ ท ช วยแก ป ญหา และตอบโจทย ขององค กรธ รก จท กระด บ ตามต ดด วยอ กหน งนว ตกรรม ภายใต ช อ Ricoh 360º E-catalogue (www.ricoh.co.th/products/ e_catalogue/) นำเสนอสเปกและจ ดเด นของเคร องพ มพ /ม ลต ฟ งก ช นอย าง ละเอ ยดท กแง ม ม ความภาคภ ม ใจของเรา ชาวร โก (ประเทศไทย) ในป ท ผ านมา ก บการคว า รางว ล RICOH Asia Pacific Excellence Award ระด บ Platinum Class ภายใต กรอบการบร หารจ ดการองค กรท เป นเล ศ เป นส งย นย นว าเราม ระบบ การจ ดการองค กรท ด อ นเป นแรงสน บสน นสำค ญท จะช วยให เราส งผ านส นค า และบร การท ด เย ยมส ล กค าของเรา และอ กหน งรางว ลแห งความภาคภ ม ใจ ท เราได ร บมาในป 2013 ค อการผ านการร บรองตามมาตรฐานความร บผ ดชอบ ของผ ประกอบการอ ตสาหกรรมต อส งคม หร อ CSR-DIW for Beginner Award 2013 เน องด วยการนำเสนอโครงการส งแวดล อมศ กษาส การพ ฒนาอย าง Contents New Channel 3 Movement 6 Cover Story 10 Sponsorship 14 Attitude 18 Innovation 22 Solution 24 CSR 28 Award 30 Tip & Service 31 Office Solution 32 Catch the Trend 34 Inspire 36 Relax 38 Family Relation 39 ย งย น (ECO School) ท เราดำเน นโครงการต อเน องมาเป นระยะเวลา 4 ป อ กหน งก จกรรมด ๆ ท ชาวร โก ร วมแรงร วมใจก นไปทำมาเม อช วงปลายป 2013 ค อก จกรรม ป ากล บมา ปลากล บบ าน คร งท 3 ก บการปล กป าชายเลน เพ อนำป าธรรมชาต ท ด ค นส ส ตว ทะเลชายฝ ง ณ อ ทยานส งแวดล อมนานาชาต จ งหว ดเพชรบ ร ในงานน ชาวร โก ร วมก นปล กต นไม ไปหลายร อยต น เน อหาสาระในเล มย งคงเข มข นน าอ านเหม อนอย างเคย เป ดห วก นด วยคอล มน Cover Story ก บเร องราวของระบบปฏ บ ต การ Windows 8.1 ท สามารถ สร างสรรค ส งใหม ๆ ให เก ดข นในโลกของการทำธ รก จได อย างมากมาย ลองอ าน แล วค ณจะร ว าไม ธรรมดาจร งๆ ตามต ดมาด วยคอล มน Attitude ท นำเสนอ เร องราวของบร ษ ท Minebea ผ ผล ตตล บล กป น, มอเตอร และอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ช นนำของโลก บร ษ ทน ได เล อกใช โซล ช น Managed Document Services (MDS) ของร โก เพ อจ ดการอ ปกรณ การพ มพ และระบบงานเอกสาร ช วยลดค าใช จ ายได ถ ง 2,633,929 บาทต อป พบก บสาระเบาๆ ในคอล มน Inspire ท ขอเช ญชวนค ณผ อ านท กท านมา ข จ กรยานไปทำงานก น นอกจากจะประหย ดน ำม นแล ว ย งสน กและส ขภาพด อ กด วย และใครท ม ไอแพดอย ในครอบครอง ร บพล กอ านคอล มน Relax ท นำเสนอ 6 ส ดยอดแอพแห งไอเด ย ท จะทำให ค ณม ความค ดด ๆ ใหม ๆ ตลอดป 2014 และเช ญอ านเร องราวของ Freemium โมเดลธ รก จใหม ท ใครร ก อน ทำก อน ประสบความสำเร จก อน ต ดตามได ในคอล มน Catch the Trend คร บ 2 Ricoh Family Volume 47 January - April 2014

3 ÃÐ Ò ÒÇÊÒü Ò¹ª Í Ò ãëá New Channel เปล ยนท กความค นเคยของหน งส อท ค ณเคยอ าน ส ก าวใหม ก บคร งแรกของ E-Lifestyle Magazine จากร โก ท จะพาค ณ ไปพบก บข มพล งแห งจ นตนาการท ไม ม ว นส นส ด RELAX รวบรวมท ก Lifestyle เน นไปท ความ Creative ผสมผสานด วยกล นอายความหร หราระด บ Luxury อ ดแน นในคอล มน ท รวบรวมมาให ผ อ านได พบก บความค ดสร างสรรค ท หลากหลาย ในช วงเวลา Relax สบายๆ ไม ว าจะเป นการพบก บ Gadget ส ดล ำนำเทคโนโลย ร านอาหารด ไซน ส ดเก สถานท ท องเท ยวส ดฮ ตในม มมอง ใหม ๆ การด แลร กษาส ขภาพส ดอ นเทรนด ไปจนถ งอ พเดตความบ นเท ง ท งภาพยนตร ดนตร หน งส อ สถาป ตยกรรม และด ไซน รวมท งบทส มภาษณ เซเลบร ต และคนด งท ประสบความสำเร จ ซ งเป นแรงบ นดาลใจในการทำงาน และการใช ช ว ต โดยนำเสนอในร ปแบบอ นเทอร แอกท ฟแบบเต มอรรถรส ให ช วงเวลา Relax ของท าน สร างสรรค ได มากกว าท ค ด พบก บ RELAX ได ท ก 2 เด อน บน Appstore เส ร ช RELAX by Ricoh The power of collective ctive imagination. ใกล ช ดก บ พ ธา ล มเจร ญร ตน ผ บร หารหน ม ไฟแรง และ เก า จากซ ร ส ฮอร โมนว ยว าว น ได ใน RELAX by Ricoh January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 3

4 New Channel 5F Production Printing Services RICOH House ย นด ต อนร บท กท านเข าส บ านร ปโฉมใหม พาท กท านมาเป นส วนหน งก บ 5 ครอบคร วร โก ท พร อมเป นส วนหน ง ในความสำเร จของท กครอบคร ว เร มต นทำความร จ กก บครอบคร วร โก ได ท Showroom ช น 1 จากน นพาท กท าน ส มผ สก บผ นำทางเทคโนโลย ไอท ก บ ITS หร อ IT Services Solutions ท ช น 2 ต อเน องด วยช น 3 ก บ DSS หร อ Document Solutions & Services พ นธม ตร ผ ให บร การและโซล ช นด านการจ ดการเอกสาร ท จะช วยเพ มประส ทธ ภาพ ในการจ ดการเอกสาร และท ช น 4 เราย งม ครอบคร ว Audit ท ช วยตรวจสอบ ค าใช จ ายท เก ดข นจากระบบอ ปกรณ การพ มพ ก บ MDS : Managed Document Services และครอบคร วส ดท าย เพ อนท ร ใจสำหร บกล มล กค าโรงพ มพ ก บ PPS : Production Printing Solution เคร องพ มพ ระด บโปรด กช นท มาพร อมก บ ซอฟต แวร และผ เช ยวชาญท ย นด ให คำปร กษาท กป ญหาเสมอ 4F Managed Document Services 3F Document Solutions & Services 4. Scanning Services Solution 5. R-PASS 2. Ricoh MFP 1. Wristband Print 3. Fax Server 2F IT Services Solutions 1F Showroom Vertical Market Mix and match RICOH to your business เพราะแต ละครอบคร วม ความต องการท แตกต างก น ส งท มาตอบโจทย ความ ต องการน นๆ จ งแตกต างก นด วย ธ รก จก เช นเด ยวก น ร โก จ งได จ ดหมวดหม ผล ตภ ณฑ และโซล ช นการบร การเพ อตอบโจทย ธ รก จท ง 9 กล มได อย าง เหมาะสม โดยแบ งออกเป น กล มธนาคาร, กล มธ รก จขนส ง, กล มโรงงาน, กล มโรงแรม, กล มสถาบ นการศ กษา, กล มโรงพยาบาล, กล มประก นภ ย, กล มธ รก จขนาดเล ก และกล มธ รก จขนาดกลางถ งใหญ โดยม ผล ตภ ณฑ และ บร การเฉพาะสำหร บธ รก จน นๆ อาท เช น เคร องพ มพ ของร โก ท สามารถพ มพ สายร ดข อม อ (Wristband) แบบก นน ำสำหร บผ ป วย ซ งนอกจากจะช วย ให ข อม ลและบาร โค ดท สายร ดข อม อคงทน และใช ประโยชน ได อย างเต ม ประส ทธ ภาพและแม นยำแล ว ก ย งปลอดภ ยจากเช อโรคอ กด วย ค นหาคำตอบสำหร บท กธ รก จก บครอบคร วร โก ท 4 Ricoh Family Volume 46 January-April 2014

5 New Channel อ กระด บของความเหม อนจร งก บ Ricoh 360 o E-catalogue ครบท งเคร องม ลต ฟ งก ช น และเคร องพร นเตอร น บเป นอ ก 1 ช องทางออนไลน ให ล กค าส มผ สก บผล ตภ ณฑ ท เต มเป ยมไปด วยประส ทธ ภาพของร โก ได ท กท ท กเวลา ท านสามารถคล กเล อกม มท ต องการชมได อย างใกล ช ดสมจร งท กม มมอง และมาพร อมด วย ค ณสมบ ต อ นโดดเด นของเคร อง เข าไปท e_catalogue/ ประหย ดและค ณภาพส ง กลไกภายในถ กออกแบบใหม ให ประหย ด ต นท นการใช งานมากท ส ดโดยไม ลด ความสามารถในการทำงาน ใช งานง าย ม หน าจอ LCD ควบค มการทำงาน ทำให ใช งานง าย ทำงานได ราบร น ม ความจ กระดาษส งส ดถ ง 2,300 แผ น เหมาะสำหร บ งานพ มพ ปร มาณมาก ย ดหย นและสะดวก ในการใช งาน เพ มความสะดวกสำหร บ การพ มพ งานจาก USB/ SD, PDF Direct printing 360 o 360 o January-April 2014 Volume 46 Ricoh Family 5

6 Movement ÒÇ ÃÒÇ ÇÒÁà Å èí¹äëçáåð Ô ÃÃÁÊ àêãôá ÒÃμÅÒ Com & Mobile Expo ว นท กรกฎาคม 2556 สถานท มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ ดเด นของงาน งานแสดงส นค า และเทคโนโลย คอมพ วเตอร รวมถ งม คอร สอบรมเพ อให ความร แก ผ ท มาร วมงาน โดยเคร องพร นเตอร ร น SP C240DN ได ร บความสนใจจากล กค า ท เข าชมงานเป นอย างมาก การประช มส มมนา สภาการศ กษาคาทอล ก แห งประเทศไทย คร งท 43 ว นท ส งหาคม 2556 สถานท โรงแรมเอเช ยพ ทยา จ งหว ดชลบ ร จ ดเด นของงาน สภาการศ กษาคาทอล กแห งประเทศไทย ประช มส มมนา สภาการศ กษาประจำป คร งท 43 ห วข อ โรงเร ยนคาทอล กไทย ในบร บท ของประชาคมอาเช ยน ในงานน ร โก ได นำผล ตภ ณฑ ในกล มเคร องพ มพ และม ลต ฟ งก ช น มาแสดงหลายร น อาท MP C2551, SP C430DN รวมถ งอ ปกรณ Unified Communication System P3000 งานประช มประจำป ของ สมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช วศ กษาเอกชน แห งประเทศไทย คร งท 38 ว นท 6-8 ต ลาคม 2556 สถานท ห องประช มมาร นบอลร ม ช น 2 โรงแรมจอมเท ยนปาล มบ ช ร สอร ท พ ทยา จ งหว ดชลบ ร จ ดเด นของงาน ม ผ บร หารจากสถาบ นว ทยาล ย และอาช วศ กษาต างๆ ท วประเทศ เข าร วมงานประช ม ท งน นายจาต รนต ฉายแสง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ให เก ยรต มาเป นประธานในพ ธ และได บรรยายพ เศษ เร อง ท ศทางการอาช วศ กษาเอกชนส สากล ท งน บร ษ ทร โก ได นำผล ตภ ณฑ เคร องพ มพ และม ลต ฟ งก ช นมาแสดง อาท SP C240DN, SP C430DN, MP C2030 และ MP C3002 รวมถ งโปรเจ กเตอร ร นใหม ล าส ด 6 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

7 Movement Commart Next Gen 2013 ว นท ม ถ นายน 2556 สถานท ศ นย ประช มแห งชาต ส ร ก ต จ ดเด นของงาน ร โก ได นำไฮไลต เป น เคร องพร นเตอร ร น SP 1200SF ไปโชว ในงาน และม ยอดส งจองกว าร อยต ว WUNCA ว นท กรกฎาคม 2556 สถานท มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตกาญจนบ ร จ ดเด นของงาน งานประช มสำหร บบ คลากรด านไอท ท มาจาก สถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษาท วประเทศ จ ดโดยสำน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา เคร องท นำไปจ ดแสดงในงานค อ MP C2030, MP C Greenlan & ESA Transformer และ SP C240DN January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 7

8 Movement ÒÇ ÃÒÇ ÇÒÁà Å èí¹äëçáåð Ô ÃÃÁÊ àêãôá ÒÃμÅÒ งานส มมนาผ บร หารระด บส ง ด านคอมพ วเตอร ของสมาคม ประก นว นาศภ ยไทย ว นท 1-3 พฤศจ กายน 2556 สถานท โรงแรมด ส ตธาน ห วห น จ งหว ดเพชรบ ร จ ดเด นของงาน โดยส นค าท นำไปจ ดแสดงในงาน ได แก 1. MP C SP C242SF 3. IWB 4. UCS 5. Short throw projector ซ งนอกเหน อจากเคร องพ มพ และเทคโนโลย ทรงประส ทธ ภาพท ร โก นำเสนอในบ ธแล ว ย งเพ ม ความสน กสนานให ก บผ ร วมงานด วย Juggling และพ เศษส ดด วยการเช ญหมอด ช อด งถ ง 2 ท าน ได แก อ.มงคล รอดเท ยงธรรม หมอด ไฮโซ และ อ.ณ ฐ หมอด หน งยาง มาด ดวงให ก บ ล กค าคนพ เศษของร โก อ กด วย 8 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

9 Movement Pack Print International 2013 ว นท ส งหาคม 2556 สถานท ศ นย การประช ม BITEC จ ดเด นของงาน Pack Print International เป นงานจ ดแสดงเทคโนโลย การพ มพ ระด บ Production Printing ท จ ดข นเป นประจำในท กป และเพ อประกาศความเป นหมายเลขหน งในตลาด Digital Production Printing ร โก ได นำซอฟต แวร โซล ช นท ตอบโจทย ธ รก จงานพ มพ พร อมท งนำ เคร องพ มพ 2 ร นใหม มาเป ดต วในงานน ซ งได แก เคร องพ มพ ในตระก ล Pro C5100 และ Pro 8100 ค ณพรช ย วรอ งก ร Director Marketing & Business Solutions ร โก (ประเทศไทย) จำก ด กล าวว า ร โก เป นหมายเลขหน งใน Digital Production Printing มากว า 10 ป สำหร บในประเทศไทย ตลาดกำล งเร มค กค ก ผ ประกอบธ รก จโรงพ มพ ให ความสนใจเทคโนโลย Digital Production Printing เน องจากผล ตภ ณฑ เร มตอบโจทย ค ณภาพงานพ มพ ท ด ข นเร อยๆ เคร องพ มพ ระด บ Digital Production Printing น น ร โก ครองส วนแบ งการตลาด เคร องพ มพ ขาวดำส งถ ง 40 เปอร เซ นต ซ งถ อเป นอ นด บ 1 และในส วนของเคร องพ มพ ส เราครองส วนแบ งเป นอ นด บ 2 ซ งความโดดเด นของเคร องพ มพ ร โก ท ม เหน อแบรนด อ นๆ ค อ ม เทคโนโลย ท ด เย ยม ม ระบบ Registration หน ากระดาษท แม นยำกว า ทำให ตำแหน งการพ มพ ด านหน าและหล งของแผ นกระดาษตรงก น เหมาะก บงานพ มพ ค ณภาพส ง และในความเป นร โก เราเน นความเป น Business Partner ก บล กค า นำเสนอผล ตภ ณฑ ท เหมาะสม เข าใจความต องการล กค า และให บร การหล งการขายท ด Service เคร องพ มพ เพ อให ล กค าผล ตผลงานออกมาได โดยท เคร องไม หย ดบ อย ทำให ล กค าม กำไรจากการ เล อกใช ผล ตภ ณฑ ของเรา ท งย งม การแชร ความร เพ อให ล กค าสามารถสร างม ลค าเพ ม อาท การใช ซอฟต แวร เพ อสร างสรรค งานพ มพ แบบ Personalized (งานพ มพ ปร มาณมากท สามารถปร บเปล ยนเน อหาบางส วนให สอดคล องก บพฤต กรรมของผ บร โภค เช น งานพ มพ ใบแจ งหน บ ตรเครด ต ท ระบบสามารถเล อกพ มพ โฆษณาท สอดคล องก บพฤต กรรมการ จ บจ ายของผ บร โภคแต ละคนได โดยอ ตโนม ต ) ทำให ล กค าสามารถทำกำไรต อช นงาน ได ด ข น เราให ความสำค ญก บการทำต วเป นพ เล ยง และการให คำปร กษาแก ล กค าของเรา และเป นการให บร การแบบ One Stop Service ท ตอบโจทย ได ครบ ค ณพรช ย วรอ งก ร Director Marketing & Business Solutions RICOH Pro 8120s RICOH Pro C5110s ร โก ย นด ให คำปร กษา และย นด ท จะร วมเป น Business Partner ก บธ รก จโรงพ มพ ท กระด บ รวมถ งธ รก จท ม ปร มาณงานพ มพ จำนวนมาก เพ อท เราจะได ก าวไปพร อมก น ประสบความสำเร จไปด วยก น ค ณพรช ยกล าว January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 9

10 Cover Story ค ณรชฏ อ ศรางก ร ณ อย ธยา l บร ษ ท Microsoft (Thailand) Limited WINDOWS 8.1 เป ดหน าต างร บโอกาสใหม ๆ ทางธ รก จ indows 8.1 เป นการอ พเดตล าส ดจากเวอร ช น 8 ท ม การปร บปร งให ใช งานง ายข น และด ข นในหลายๆ จ ด โดยไมโครซอฟท ใช เวลา 1 ป หล งจากการเป ดต ว Windows 8 เพ อร บฟ งความค ดเห นจากผ ใช งานว าเขาต องการอะไร แล วทำการปร บปร งเพ อให ใช งานง ายข น และด ข นในหลายๆ จ ด ผลล พธ ท ได ค อ Windows 8.1 ท รองร บสไตล การใช งานของท งคนท ชอบทำงานใน Desktop Mode เหม อนอย างท เคยทำในว นโดวส เวอร ช นก อนๆ และรองร บสไตล การใช งานของคนท ชอบความแปลกใหม รวดเร ว คล องต วกว าท เคย ในร ปแบบ ของ Modern Mode ทำให Windows 8.1 ตอบโจทย ท กไลฟ สไตล ได สมบ รณ แบบ ซ งนอกจากร ปร างหน าตาของอ นเทอร เฟซแบบใหม พร อม การใช งานผ านหน าจอส มผ สท น าประท บใจแล ว ม นย งม ค ณประโยชน มากมายสำหร บการนำไปใช ในเช งธ รก จ รวมถ งช วยเพ มประส ทธ ภาพ การทำงานของพน กงาน ความน าต นตาต นใจของ Windows 8.1 ไม ได ม อย แค เพ ยงความสดใหม ของระบบปฏ บ ต การเท าน น ม นย งมาพร อมก บอ ปกรณ ท ม ร ปร าง หน าตาแปลกใหม เพ อรองร บไลฟ สไตล การทำงานของแต ละคนท แตกต างก นได อย างลงต ว รองร บท กสไตล การทำงานด วยอ ปกรณ 4 ร ปแบบ ส งท Windows 8.1 แตกต างอย างช ดเจนจากระบบปฏ บ ต การร นก อนๆ ค อ ทางไมโครซอฟท ได ร วมม อก บมากกว า 10 บร ษ ทย กษ ใหญ ในอ ตสาหกรรมการผล ตอ ปกรณ คอมพ วเตอร เพ อผล ตอ ปกรณ หน าจอส มผ สร ปแบบใหม ๆ ท รองร บการใช งานก บ Windows 8.1 ได เป นอย างด ทำให ตอบร บความต องการของคนย คใหม ท อยากทำงานผ านหน าจอส มผ ส และย งส งงานได รวดเร วกว าการใช เมาส ด วย โดยท อ ปกรณ Windows 8.1 ม ให เล อกใช งานถ ง 4 ร ปแบบ ได แก แท บเล ต : พน กงานท กระด บ รวมถ งผ บร หารท ต องเด นทางออก นอกสำน กงานบ อยคร ง เหมาะท จะใช แท บเล ตท ร นระบบ ปฏ บ ต การ Windows 8.1 สามารถเป ดอ านอ เมล และ เป ดด ไฟล แนบได ไม ม ป ญหาเร องฟอนต โดยเฉพาะ อย างย งเคร อง Surface ท ร น Windows 8.1 RT จะได Outlook 2013 มาใช งานฟร อ ลตราบ กจอส มผ สขนาดเล ก : โน ตบ กด ไซน ใหม ท เพ มความคล องต วในการทำงาน และม ด ไซน ต วเคร องให เล อกใช หลายร ปแบบ ม ท งทรง โน ตบ กธรรมดา, โน ตบ กท สามารถถอดแยกเพ อใช งาน แบบแท บเล ต หร อโน ตบ กแบบ Convertible ท สามารถ บ ดหม นส วนหน าจอได 180 องศา อ ลตราบ กหน าจอส มผ ส : ด วยหน าจอขนาด 14 น วหร อใหญ กว า แต ย งคงม ขนาดต วเคร องท บางเบาพกพาสะดวก ทำให เหมาะ สำหร บโต ะทำงานของผ บร หารท ต องเร ยกด ข อม ล ปร มาณมากๆ หร อต องทำการว เคราะห ข อม ลเช งล ก ของธ รก จผ านหน าจอขนาดใหญ Mail All-In-One Desktop หน าจอส มผ ส : สำหร บสำน กงานย คใหม ท ต องการให พน กงานได ทำงาน ผ านหน าจอขนาดใหญ ก สามารถเล อกใช เคร องพ ซ แบบ All-In-One ท รวมหน วยประมวลผลและจอ LCD ไว ในช นเด ยวท ด เร ยบร อยสวยงาม 10 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

11 Cover Story Windows 8.1 ช วยเต ม ความต องการของคนทำงาน ในโลกย คใหม ท ไม ม เส นแบ ง อย างช ดเจน ระหว างการ ใช อ ปกรณ เพ อการทำงาน และการใช ช ว ตส วนต ว ค ณรชฏ อ ศรางก ร ณ อย ธยา Windows Client Business Group Lead Marketing and Operation บร ษ ท Microsoft (Thailand) Limited 11 January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family

12 Cover Story เพ มความกระฉ บกระเฉงในการทำงาน ค ณรชฏ กล าวว า นอกจากการทำงานผ านอ ปกรณ หน าจอส มผ สจะเป นส งท ตอบโจทย ความ พ งพอใจของพน กงานได เป นอย างด แล ว อ นเทอร เฟซใหม ของ Windows 8.1 ในร ปแบบของ Stat Screen แบบ Live Tile สามารถเพ มประส ทธ ภาพ เพ มความคล องต วให ก บพน กงาน และเพ ม โอกาสใหม ๆ ให ธ รก จได อย างมากมาย โดยการแสดงไอคอนของแอพพล เคช นในร ปแบบ Live Tile น นม จ ดเด นเหน อการแสดงไอคอนของระบบปฏ บ ต การหน าจอส มผ สร ปแบบอ นๆ ค อ ไม ได เป นเพ ยงการแสดงภาพไอคอนเพ อให แตะเร ยกใช งานแอพพล เคช นเท าน น แต บนไอคอนย ง สามารถแสดงข อม ลท เป นประโยชน ของแอพพล เคช นๆ น นได อาท ไอคอนของแอพ Bing Weather สามารถแสดงข อม ลการพยากรณ อากาศ หร อไอคอนของแอพ Mail ก สามารถแสดงห วอ เมล ฉบ บล าส ดท ส งมาหาค ณ ซ ง Live Tile จะทำให ค ณได ร บร ข าวสาร หร อความเคล อนไหวท เก ดข นได ในแบบเร ยลไทม แค เพ ยงชำเล องมองไอคอนของแอพต างๆ ท วางเร ยงอย บน Start Screen เท าน น ท งย งสามารถปร บความใหญ ของแต ละไอคอน Live Tile ได ถ ง 4 ขนาด เพ อให รองร บการ แสดงข อม ลได มากข น และท น าสนใจค อแอพพล เคช นบางต ว อาท Bing Finance ได ออกแบบให สามารถนำด ชน ของ ห นต วท ค ณสนใจไปแสดงในร ปแบบ Live Tile ได ทำให ร ความเคล อนไหวล าส ดของห นต วน นๆ โดยไม ต องเส ยเวลาเป ดแอพ ซ งองค กรธ รก จสามารถนำหล กการน ไปประย กต ใช ก บการสร าง แอพพล เคช นในเช งธ รก จท สามารถใช ประโยชน จาก Live Tile ของ Windows 8.1 อาท การ ออกแบบ Scorecard แบบ Live Tile ท สามารถเปล ยนสถานะเป นส แดงเม อม งานค งค าง ทำให พน กงานคนน นร บร สภาพงานแบบเร ยลไทม และร บสะสางงานโดยด วน ค ณรชฏ กล าว ฟ เจอร Smart Search ของ Windows 8.1 เป นอ กส งท ทำให ช ว ตท งด านการทำงาน และด าน ความบ นเท งง ายข น ซ งผลการค นหาในแต ละคร งนอกจากจะม การแสดงข อม ลจากหน าเว บ เหม อน Search Engine ท วๆ ไปแล ว ย งแสดงรายการไฟล ท งหมดในเคร องท เก ยวเน องก บเร องท ทำการค นหา หร อการค นหาช อบ คคลสำค ญในแวดวงต างๆ จะม การแสดงเว บไซต, ประว ต ย อ, รวมถ งเฟซบ ก และทว ตเตอร ของบ คคลน นๆ อย างควบถ วน ปลอดภ ยกว าท เคย Windows 8.1 ในเวอร ช น Pro ท ออกแบบมาให เหมาะสำหร บการใช งานในองค กรธ รก จน น ให ความสำค ญเป นอย างย งก บการร กษาความปลอดภ ยของข อม ลสำค ญท ถ กจ ดเก บไว ในท ง อ ปกรณ ของบร ษ ท และอ ปกรณ ส วนบ คคล อาท เคร องโน ตบ กและแท บเล ตท สามารถพกพาได และเส ยงต อการส ญหาย ซ งน บเป นว นโดวส ท ปลอดภ ยท ส ดเท าท เคยม มา Windows 8.1 ม Edition อะไรบ าง? Windows 8.1 เป น Edition สำหร บผ ใช งาน ตามบ าน Windows 8.1 Pro เป น Edition สำหร บการ ใช งานในองค กรธ รก จ รองร บมาตรการด านการ ร กษาความปลอดภ ยข อม ลขององค กร Windows 8.1 Enterprise เป น Edition สำหร บ การใช งานในองค กรธ รก จ ได มาจากการซ อ Software Assurance ม ฟ เจอร ส งกว า Windows 8.1 Pro และม การเพ มฟ เจอร ท Enterprise ต องการใช งาน เช น Windows To Go, Direct Access และฟ เจอร อ นๆ เพ มเข ามา ค ณรชฏ กล าวว า อ กหน งฟ เจอร การร กษาความปลอดภ ย ข อม ลท ม อย ใน Windows 8.1 Pro ค อ BitLocker ท ช วย ร กษาความปลอดภ ยให ไฟล ข อม ล โดยม ความสามารถ ในหลายระด บ อาท การผ กฮาร ดด สก ก บเคร องโน ตบ ก เข าด วยก น ซ งโดยท วไปแล วในกรณ ท เคร องโน ตบ กโดน โจรกรรมไปแต คนร ายไม ร รห สผ านเข าเคร อง ก ย งสามารถ ถอดฮาร ดด สก จากเคร องโน ตบ กไปต อเข าก บโน ตบ ก หร อพ ซ เคร องอ นเพ อการขโมยข อม ลได แต ด วยฟ เจอร BitLocker จะไม อน ญาตให ม การอ านข อม ลจากฮาร ดด สก ด วยโน ตบ กหร อพ ซ เคร องอ น ซ งฟ เจอร ด ๆ เหล าน ม ให ใช งานฟร ใน Windows 8.1 Pro เพ มความคล องต วถ งข ดส ด ให ก บคนทำงาน ลองค ดด ส ว าจะสะดวกแค ไหนถ าเคร องพ ซ ท ทำงานและ เคร องโน ตบ กท บ านของค ณม หน าจอและม Setting ปราการด านแรก ค อการต งรห สผ านร ปแบบใหม ท ม ช อว า Picture Password ซ งเป นการต งรห ส เข าใช งานเคร องด วยการลากเส นวาดร ปหร อจ ด ซ งเป นรห สผ านท ยากต อการแอบล กลอบจดจำ โดยบ คคลอ น ท งย งคาดเดาได ยากกว ารห สผ านแบบต วอ กษร และรองร บอ ปกรณ ท ม ระบบ Biometrics สามารถสแกนลายน วผ านจอส มผ สเพ อการเข าใช งานเคร อง ซ งเป นระบบการพ ส จน ต วตนท ม ความปลอดภ ยส งมาก สำหร บธ รก จ SME จะได ร บประโยชน จากฟ เจอร Windows Defender ซ งเป นซอฟต แวร แอนต ไวร สฟร ท มาพร อมก บ Windows 8.1 Pro และใช งานได ฟร ตลอดอาย การใช งาน ทำให ไม ต อง เส ยเง นค าล ขส ทธ ซอฟต แวร แอนต ไวร สสำหร บคอมพ วเตอร ท กๆ เคร องเป นประจำท กๆ ป อ กท ง การท องอ นเทอร เน ตด วยบราวเซอร IE 11 เวอร ช นล าส ด ท นอกจากจะปร บปร งให เร วกว า IE ในเวอร ช นก อนๆ แล ว ย งม ฟ ลเตอร Smart Screen ท ช วยป องก นการโจรกรรมข อม ลและรห สผ าน จากเว บไซต ล อลวงในร ปแบบของ Phishing ท งย งช วยป องก นอ นตรายจากม ลแวร ด วย และม ฟ เจอร ท ช วยด แลเร องความปลอดภ ยในการทำธ รกรรมออนไลน ท ด กว า IE ในเวอร ช นก อนๆ และ ย งม Storage Space ซ งเป นอ กหน งฟ เจอร ท ช วยป องก นการส ญหายของข อม ลอ นเน องมาจาก ความบกพร องของฮาร ดด สก โดยการใช ฮาร ดด สก มากกว า 1 ต วมาทำงานร วมก นและสำรอง ข อม ลให ก นและก น 12 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014 ไอคอน Live Tile ท สวยงาม และเข าถ งข อม ลได ง าย

13 Cover Story Windows 8.1 RT เป น Edition ท ร นบนเคร อง แท บเล ตท ใช หน วยประมวลผลแบบ ARM สามารถ ต ดต งแอพพล เคช นใน Store ของไมโครซอฟท ได ม ช ดซอฟต แวร Microsoft Office ต ดต งมาให เร ยบร อยพร อมใช งาน แต จะไม สามารถใช งานก บ ซอฟต แวร ท ร นในโหมด Desktop ได ข อด ของ แท บเล ตท ร น Windows 8.1 RT ค อราคาขายท ย อมเยา ม MS Office มาให พร อม และอาย การ ใช งานแบตเตอร ท ยาวนาน (ซ งแท บเล ตม ให เล อก ใช งานท งแบบท ร นระบบปฏ บ ต การ Windows 8.1 RT และ Windows 8.1 ท ให ความย ดหย น ในการใช งานส งกว า) ต างๆ ท เหม อนก น หน าเว บท ค ณทำ Favorites ไว จาก พ ซ ของท ทำงานก มาปรากฏในเคร องโน ตบ กท บ าน ของค ณ ทำให ได อารมณ และความร ส กท ไม แตกต างก น ระหว างการน งทำงานอย ท บ านก บการน งทำงาน ในออฟฟ ศ ซ งส งน เก ดข นได ด วยแนวค ดใหม ในการ จ ดเก บโปรไฟล Microsoft Account ของผ ใช งาน แต ละคนไว บนคลาวด Windows To Go เป นอ กหน งฟ เจอร ของ Windows 8.1 ในเวอร ช น Enterprise ท เป นประโยชน มากสำหร บธ รก จ พ ดให ฟ งด ง ายๆ ก เหม อนก บการย ดพ ซ หร อโน ตบ ก ท งเคร องไว ใน Thumb Drive อ นเล กๆ สำหร บในกรณ ท ผ จ ดการ หร อพน กงานต องเด นทางไปทำงานในต างสาขา แต ไม อยากห วโน ตบ กไป แค เอา Thumb drive ไปเส ยบ เข าก บพ ซ หร อโน ตบ กเคร องใดเคร องหน งในสำน กงาน สาขาน น เพ ยงเท าน ก จะเหม อนว าคอมพ วเตอร เคร องน น ได กลายเป นคอมพ วเตอร เคร องประจำต วของค ณข นมาในท นท (หน าจอและค าการ Setting ต างๆ จะเหม อนเคร องคอมพ วเตอร ของค ณ ไม ว าเคร องท นำ Thumb drive ไปเส ยบน นจะร น Windows 7 หร อ Windows 8.1 ก ตาม) ฟ เจอร Windows To Go ย งม ประโยชน ในแง ท ไม ละเม ดความเป น ส วนต วของเคร องท ค ณขอย มมาใช งาน เน องจากผ ใช งานจะมองไม เห นไฟล และโฟลเดอร ต างๆ ท เก บอย ในคอมพ วเตอร เคร องน น แต จะสามารถเช อมต อก บ SkyDrive ซ งเป นหน วยเก บข อม ล บนคลาวด เพ อเร ยกใช ไฟล เอกสารหร อไฟล ส วนต วของค ณได ค ณรชฏ กล าว อ กหน งฟ เจอร ของ Windows 8.1 Enterprise ท เพ มความสะดวกในการทำงานนอกสถานท เป นอย างมากค อ Direct Access ท ช วยให พน กงานล อกอ นเข ามาในระบบอ นทราเน ตขององค กร ผ านทางอ นเทอร เน ต ทำให เข าถ งระบบงานของสำน กงานได จากท กสถานท ด วยระบบความ ปลอดภ ยข นส ง อาท ระบบงานเอกสารอ เล กทรอน กส หร อระบบงานวางแผนทร พยากรทางธ รก จ (ERP) เป ดโอกาสให ทำงานได ในท กสถานท อย างแท จร ง ตอบโจทย กระแส BYOD นอกจากน Windows To Go ย งรองร บการประย กต ใช งานได อย างหลากหลาย อาท การร บม อก บ กระแส BYOD (Bring Your Own Device) ท พน กงานน ยมนำโน ตบ ก หร อแท บเล ตท เป น ของส วนต วมาใช ในการทำงาน ทำให เก ดป ญหาด านการควบค มให อ ปกรณ ส วนต วเหล าน น ดำเน นการตามนโยบายด านการร กษาความปลอดภ ยข อม ลขององค กร รวมถ งทำให องค กรต อง เส ยงก บป ญหาการใช ซอฟต แวร ละเม ดล ขส ทธ ท ม อย ในอ ปกรณ ส วนต วเหล าน นด วย แต ด วย ฟ เจอร Windows To Go ทำให พน กงานสามารถนำเคร องโน ตบ กส วนต วมาใช ในการทำงานได อย างราบร นโดยท ไม ต องย งยากก บการเซตอ พโน ตบ กของพน กงานแต ละคน อ กท งแท บเล ตท ร น Windows 8.1 ย งรองร บการใช งานฟ เจอร Windows To Go ช วยให ฝ ายไอท ประจำองค กรสามารถ บ งค บใช นโยบายด านความปลอดภ ยข อม ลได ง ายกว าแท บเล ตท ร นระบบปฏ บ ต การอ นๆ การเล อกใช แท บเล ตท ร นระบบปฏ บ ต การ Windows 8.1 เพ อเป นเคร องม อช วยในการทำงานของ พน กงานน นม ข อได เปร ยบเหน อแท บเล ตท ร นระบบปฏ บ ต การอ น เน องจากสามารถร นแอพพล เคช น ทางธ รก จท ถ กพ ฒนาข นมาให ร นบนว นโดวส ได ท นท (อาท แอพพล เคช นทางด านบร หารทร พยากร องค กร [ERP], แอพพล เคช น Sales Force Automation หร อแอพพล เคช นด านการจ ดการโครงการ [Project Management] เป นต น) แต สำหร บแท บเล ตท ร นระบบปฏ บ ต การอ นๆ น นต องเส ย งบประมาณในการพ ฒนาแอพพล เคช นข นมาใหม อ กท งย งต องหาเคร องม ออ นมาเสร มเพ อจ ดการ ให ม ความปลอดภ ยเท ยบเท าระบบปฏ บ ต การว นโดวส อ กด วย ได เวลาสำหร บการเปล ยนแปลง สำหร บองค กรท ย งคงใช งาน Windows XP อย ช วงน ก ถ งเวลาท เหมาะสมแล วสำหร บการอ พเกรด ไปเป น Windows 7 หร อ Windows 8.1 เน องจาก Windows XP น นเป นระบบปฏ บ ต การร นเก าท อาย ยาวนานเก น 10 ป และทางไมโครซอฟท จะหย ดให การซ พพอร ต Windows XP ภายในว นท 8 เมษายน พ.ศ (ไมโครซอฟท ซ พพอร ตระบบปฏ บ ต การแต ละต วเป นระยะเวลาประมาณ 10 ป ) หมายความว า หล งจากช วงเวลาน นเป นต นไปจะไม ม การออก Patch ใดๆ เพ ออ ดช องว างทางด าน การร กษาความปลอดภ ยของระบบปฏ บ ต การ Windows XP รวมถ งซอฟต แวร ทางด านการร กษา ความปลอดภ ยและซอฟต แวร Antivirus ต างๆ จะเล กให การซ พพอร ต Windows XP ในท ส ด ทำให เส ยงต อการท จะถ กโจมต โดยไวร ส ม ลแวร และแฮกเกอร ซ งอาจทำให เก ดความเส ยหาย อย างใหญ หลวงต อข อม ลสำค ญของธ รก จโดยการเปล ยนถ ายจาก Windows XP มาเป น Windows 7 หร อ 8.1 น น ต องใช เวลาไม น อยท งในแง ของการทดสอบว าซอฟต แวร ทางธ รก จท ใช งานอย น น ทำงานบน Windows 7/8.1 ได หร อไม อาจจะต องม การสรรหาซอฟต แวร ต วใหม มาใช งาน ท งย ง อาจต องม การอ พเกรดหร อจ ดหาพ ซ /โน ตบ กใหม ท รองรองร บ Windows 7/8.1 ด วย ซ งกระบวนการ เหล าน อาจก นเวลายาวนานหลายเด อน ด งน น ควรเร มต นทำท นท ค ณรชฏ กล าวป ดท าย และสำหร บในกรณ ท ต องซ อเคร องพ ซ /โน ตบ กใหม เพ อใช งานในองค กร ค ณรชฏ แนะนำว า ควรเล อกซ อเคร องท มาพร อมก บล ขส ทธ ของ Windows 8.1 Pro เน องจากค มค ากว าการ ซ อเคร องแบบแยกต างหาก แล วมาซ อล ขส ทธ Windows 8.1 Pro ต ดต งเพ มเต มเข าไป January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 13

14 Sponsorship ʹѺʹعËÅÒ ËÅÒ ÕÌÒ à¾ èí سÀÒ¾ªÕÇÔμ Õè Õ RICOH สน บสน น โม และ เม 2 น กกอล ฟเยาวชนหญ ง อนาคตไกล บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ขอร วมเป นอ ก หน งแรงสน บสน นค สองพ น องน กกอล ฟหญ ง ดาวร งของไทย ได แก น องโม โมร ยา จ ฑาน กาล อาย 19 ป ซ งผลงานท น าภาคภ ม ใจของน องโม ค อได เป นน กกอล ฟหญ งคนแรกท คว าแชมป รายการ The Junior Open และน องเม เอร ยา จ ฑาน กาล อาย 18 ป ผลงานท ภาคภ ม ใจของเธอ ค อเป นน กก ฬาอาย น อยท ส ดท เข าร วมการ แข งข น LPGA พ น องค น ม ความใฝ ฝ นร วมก น ค อการต ดอ นด บ Top 10 LPGA และม คต ในการ เล นกอล ฟ ค อ แพ ให ช น ชนะให เป นน ส ย น องโมประเด มการแข งข นแรกระด บอาช พ ในรายการ ISPS Handa Women s Australian Open คว าอ นด บ 4 มาครอง ขณะท น องเม ลงแข งไป 2 รายการรวด ค อ Volvik RACV Ladies Masters ได อ นด บท 2 และ ISPS Handa New Zealand Women s Open ได อ นด บท 25 หนทาง สายอาช พของสองน กกอล ฟค พ น องชาวไทยย งอ ก ยาวไกล ร โก ขอเป นอ กหน งแรงใจท ช วยสน บสน น ให ท งสองได ก าวเด นไปตามความฝ นของเธอ 14 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

15 Sponsorship RICOH สน บสน น โปรแบงค อานนท ว องวาน ช บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด สน บสน น โปรแบงค อานนท ว องวาน ช น กกอล ฟหน มดาวร งชาวไทยท น าจ บตามองท ส ดในขณะน โดยล าส ดโปรแบงค ครองอ นด บท 250 ในทำเน ยบ Official World Golf Ranking และครองอ นด บท 17 ในทำเน ยบ Asian Tour Order of Merit เส นทางในอาช พของโปรแบงค ก าวข นส ระด บ Amature ต งแต ย งศ กษาระด บมหาว ทยาล ยในประเทศสหร ฐอเมร กา โดยผลงานท โดดเด นในระด บ Amature ของโปรแบงค ค อการครองแชมป ในรายการ Eastern Amature ในป 2009, ครองแชมป รายการ Isleworth Invitational ในป 2010 ส วนในป 2011 ครองแชมป ในรายการ Schenkel Invitational และรายการ JU Invitational โปรแบงค ข ามช นข นมาย นอย ในระด บ Professional ได ในช วงปลายป 2011 โปรแบงค เผยว า แม ผมจะเพ งลงเล นเอเช ยนท วร ในป 2013 เป นป แรก แต ก ไม ร ส กกดด นแต อย างใด เพราะสะสม ประสบการณ มาต งแต ย งเป นน กกอล ฟเยาวชน ต งเป าว าส กว นหน งจะประสบความสำเร จในอาช พน กกอล ฟ และทำช อเส ยงให ก บประเทศไทย RICOH ผน กกำล ง ร วมก บ ส งห คอร ปอเรช น เฟ นหาแชมป ตลอดฤด กาล Singha All Thailand Golf Tour 2013 บร ษ ท ส งห คอร เปอเรช น จำก ด ร วมด วย บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด และหน วยงาน อ กหลายฝ ายร วมก นจ ดการแข งข นกอล ฟ Singha All Thailand Golf Tour 2013 ตลอดท งป ท ผ านมา สำหร บรายการต อไปของ ส งห ออลไทยแลนด ท วร ได แก รายการ ส งห ออลไทยแลนด แกรนด ไฟนอล น กกอล ฟชาย ช งเง นรางว ลรวม 3 ล านบาท และน กกอล ฟหญ ง ช งเง นรางว ลรวม 2 แสนบาท แข งข นระหว างว นท ธ นวาคม ท สนามส งห ปาร ค ขอนแก น กอล ฟคล บ จ งหว ดขอนแก น ซ งในงาน นอกเหน อจากอ ปกรณ การพ มพ ท ร โก สน บสน นแล ว ย งได ร วมนำส นค ามาจำหน ายพร อมนำรายได สมทบท นให ก บโครงการรวมใจสานฝ นอ กด วย January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 15

16 Sponsorship RICOH สน บสน นท มรถดร ฟท RICOH DRIFT TEAM เพราะความรวดเร วและประส ทธ ภาพเป นหล กย ด สำค ญของเรา บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด จ งให การสน บสน นท มรถดร ฟท ของไทยในนาม RICOH DRIFT TEAM โดยช วงเวลาท ผ านมา ท มรถดร ฟท ได วาดลวดลายไปแล วใน 4 รายการ แข งข น ได แก รายการ M-Storm Drift Competition 2013 สนามอะควาเร ยม จ.สงขลา ว นท ก.ค. 56, รายการ M-Storm Drift Competition 2013 สนามสป ดเวย จ.ปท มธาน ว นท ส.ค. 56, รายการ D1 Grand Prix Thailand Series 2013 สนามเม องทองธาน กทม. ว นท ต.ค. 56 และรายการ M-Storm Drift Competition 2013 สนาม UD TOWN จ.อ ดรธาน ว นท พ.ย Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

17 Sponsorship RICOH - TRUE VISIONS สน บสน นสโมสรฟ ตบอล แบงค อก ย ไนเต ด บร ษ ท ร โก (ประเทศไทย) จำก ด ร วมก บ ทร ว ช นส พาร ตเนอร หล กของบร ษ ท สน บสน น สโมสรฟ ตบอลแบงค อก ย ไนเต ด ในการแข งข นฟ ตบอล โตโยต า ไทยพร เม ยร ล ก 2556 ตลอดท งฤด กาล January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 17

18 Attitude แนวโน มสำค ญท ต องจ บตามอง Ricoh ส งบร การ MDS เสร มงาน Workflow ตอบร บการเต บโตส อนาคตให ด วย ธ รก จของ Minebea ค อผ ผล ตตล บล กป น มอเตอร และอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ด วยเทคโนโลย ช นส ง ม โรงงานผล ตและการใช เคร องจ กรอย เป นจำนวนมาก นอกจากจำนวนของพน กงานท มากมายแล ว ส งท ได พบว าม ขนาดใหญ โตมากเช นก นก ค อระบบไอท ซ งจากการใช งานระบบไอท ร วมก บกระบวนการผล ตน นจะต องม การพ มพ เอกสารกำก บการผล ตออกมาจำนวนมาก แต ท ผ านมาด วยการใช งานและเทคโนโลย ท อาจจะไม ได ช วยให สามารถจ ดการก บเร องน ได เป นอย างด แต เม อเป าหมายของการปร บองค กรให เข าส การทำธ รก จย คใหม และม เป าหมาย เพ อการร กษาเบอร หน งของโลกให ได ทำให Minebea จำเป นต องมองหาโซล ช นท เข ามาช วยจ ดการระบบการพ มพ เอกสารให ม ประส ทธ ภาพและม ค าใช จ ายท เหมาะสม ค ณว ฒ ช ย อ ดมกาญจนน นท Group Executive Officer (Minebea Co., Ltd.) Director Human Resources Executive Director Minebea Group of Companies (Thailand) กล าวว า ว ส ยท ศน ของเราน นค อการต งเป าหมายการเป นผ นำ ทางด านผ ผล ตช นส วนอ เล กทรอน กส, ช นส วนเช งกลท ม ความเท ยงตรงส งท ส ดในโลก ไม ว าจะเป นช นส วนอย าง ล กป น แบร ร ง มอเตอร ต างๆ ทำให เราจำเป นต องพ ฒนาประส ทธ ภาพของการผล ตด วยเทคโนโลย ท ด เล ศ เพ อท จะสามารถ ขยายตลาดออกไปครอบคล มในหลายๆ อ ตสาหกรรม ซ งรวมถ งการบร หารต นท นอย างม ประส ทธ ภาพ ธ รก จของเราม เอกล กษณ อย ท ข ดความสามารถทางด านการผล ตท เร ยกว า Vertical integrated เร ยกว าเป นการผล ตแบบครบวงจร โดยสร างต งแต แม พ มพ หร อแม กระท งเคร องจ กรในการผล ตช นส วนแบบต อเน องท เป นส วนประกอบก น เช น การผล ต แบร ร งก จะสามารถนำไปใช ก บมอเตอร ได อ กส วนหน ง ระบบการผล ตของเราน นใช เคร องจ กรท ม ความเท ยงตรงส ง ท งสองจ ดสามารถช วยให เราเข าไปส ตลาดท กำล งเต บโตได อย างต อเน อง กล มล กค าของบร ษ ทเราม อย หลายกล มกระจายก นออกไปเป นพ นๆ ราย อย าง โรงงานฮาร ดด สก อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ต างๆ หร อโทรศ พท ม อถ อท ม ระบบแสดงผลต างๆ ตรงน นก เป นส วนของอ ปกรณ ท Minebea ครองตลาดอย นอกจากน น อ กส วนหน งก ส งออกไปย งต างประเทศ โดยโรงงานในประเทศไทยถ อเป นฐานการผล ตใหญ ของโรงงานท งหมดท Minebea ม อย ท วโลกถ ง 60 เปอร เซ นต ยอดขายค ดเป นต วเลขหลายหม นล านบาท Ricoh Family Volume 47 January-April 2014

19 Attitude ค ณว ฒ ช ย อ ดมกาญจนน นท Group Executive Officer (Minebea Co., Ltd.) Director Human Resources Executive Director Minebea Group of Companies (Thailand) January-April 2014 Volume 47 Ricoh Family 19

20 Attitude แนวโน มสำค ญท ต องจ บตามอง Minebea ถ อเป นอ กหน งกล มอ ตสาหกรรมใหญ รายหน งท ต งโรงงาน ขนาดใหญ อย ในประเทศไทยต งแต ป 2525 หน งในย กษ ใหญ ของผ ผล ต ตล บล กป น และมอเตอร ขนาดเล กรวมถ งอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท ม ความเท ยงตรงส ง ด วยเทคโนโลย ช นส งท นำไปใช ก บอ ตสาหกรรม อ ปกรณ อ เล กทรอน กส และไฮเทคแบรนด ต างๆ ท วโลก ม พน กงาน รวมก นประมาณ 31,000 คน ความท าทาย ท โรงงานของ Minebea บางปะอ น ได สำรวจเร องค าใช จ ายด านเอกสารในป 2552 พบว าม ต นท นในการจ ดการท ส งมาก ท งเร องของราคาอ ปกรณ และ ว สด ส นเปล องท รวมถ งกระดาษ รวมถ งค าบำร งร กษาและค าเส ยโอกาสเม อ เก ดความเส ยหายของอ ปกรณ ท ทำให ไม สามารถใช งานได นอกจากน นแล ว เม อศ กษาล กลงไปพบว า ท Minebea ม การใช งานอ ปกรณ ด านการพ มพ ท หลากหลาย แยกเป นเคร องม ลต ฟ งก ช น เคร องถ ายเอกสาร เคร องพร นเตอร เคร องแฟกซ และเคร องสแกนเนอร 20 Ricoh Family Volume 47 January-April 2014 นอกจากป ญหาจำนวนมากแล ว ย งพบอ กว า อ ปกรณ ย งหลากหลายร น ทำให เก ดป ญหาในการ บร หารจ ดการว สด ส นเปล อง อย างหม กพ มพ เพราะ แผนกจ ดซ อกลางเป นผ ด แลเร องการส งซ อ/เบ ก หม กเคร องพ มพ ซ งการท โรงงานบางปะอ น ม พ นท ขนาดใหญ ประกอบด วยโรงผล ตหลายโรง ทำให ผ ใช งานในแต ละโรงผล ตต องใช เวลา พอสมควรในการเบ กหม กเคร องพ มพ แต ละคร ง เป นเหต ให ผ ใช งานทำการเบ กหม กสำรองในแผนก ซ งทำให เก ดค าใช จ ายแอบแฝง รวมไปถ งการ ซ อมบำร งท ไม สามารถทำได ง ายน กเน องจากความแตกต างด งกล าว แต ละคร ง ในการซ อมบำร งแผนกไอท จะส งเจ าหน าท ไปย งส วนต างๆ ต องใช เวลามาก บางกรณ อาจจะต องต ดต อผ ผล ตเข ามาแก ไข ทำให ไม สามารถใช งานอ ปกรณ ด งกล าวได ผ ใช จ งเส ยโอกาสในการใช งานเพ อให เป นประโยชน ได น นเอง MDS โซล ช นท ตอบโจทย การใช งาน ก อนท Ricoh จะนำเอาโซล ช น MDS เข าต ดต งให ก บ Minebea ได ม การ สำรวจและเก บข อม ลระบบอ ปกรณ การพ มพ ท งหมดในแต ละโรงผล ต แล ว ทำการว เคราะห ค าใช จ าย ออกแบบการจ ดวางเคร องให เหมาะสมก บระบบ เอกสารหร อการใช งานของโรงผล ตน นๆ พร อมนำเสนอต อ Project Manager และผ ด แลโรงผล ตน นๆ เน องจากแต ละโรงงานม ระบบจ ดการเอกสารท แตกต างก นออกไป หล งจากทำการสำรวจความต องการเสร จแล วก จะเป นข นตอนการนำเสนอ ต วอ ปกรณ สำหร บการใช งานตามท ได สำรวจไว โดยจากจำนวนอ ปกรณ ท ม มากตอนเร มต น ในป จจ บ นม อ ปกรณ ของ Ricoh ท ม เทคโนโลย ท ท นสม ย ท ช วยให การทำงานเอกสารสะดวกรวดเร วมากข นเข ามาทำงานแทนอ ปกรณ เก า ไม ใช เพ ยงแค การสำรวจตามความต องการและอ ปกรณ ใหม ท Ricoh นำเสนอ ในโซล ช น MDS แต ย งรวมถ งการส งเจ าหน าท สำหร บสน บสน นการใช งาน ในโรงงานต างๆ ในพ นท บางปะอ นแห งน และไม ใช แค การทำงานตาม ว นทำงานปกต เท าน น เพราะบางคร ง Minebea อาจจะต องม การทำงาน

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information