โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557"

Transcription

1 โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 ก จกรรมคอมพ วเตอร (รห สก จกรรม 01-14) ก จกรรม 01 หน า 1/20 คอมพ วเตอร : IT Kids Square - ฝ กท กษะการใช เม าส และเร ยนร ท กษะการใช งานคอมพ วเตอร ต อยอดจากก จกรรมคอมพ วเตอร สน กค ด-สน ก คล ก เพ อฝ กให ผ เร ยนม กระบวนการค ดในการวางแผนสร างสรรค ผลงาน ฝ กท กษะการใช เมาส จากโปรแกรม สาเร จร ป และการใช แป นพ มพ เพ อให น กเร ยนเก ดความชานาญมากย งข น ฝ กให เป นน กออกแบบร นจ ว โดย เน นท กษะการใช เคร องม อท หลากหลาย เพล ดเพล นไปก บการสร างต วละครต างๆ ในร ปแบบของต วการ ต น ม งเน นให ผ เร ยนเก ดแนวค ดตามจ นตนาการเพ อนามาประกอบเป นเร องราวในการสร างสรรค ผลงาน ค ณสมบ ต - เง อนไข ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ น. 20 3,500 อน บาล 3 - ป.1 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 2 ช น 2 ก จกรรม 02 คอมพ วเตอร : สน กค ด สน กคล ก - เร ยนร การใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ร จ กอ ปกรณ และส วนประกอบต างๆ ของเคร องคอมพ วเตอร ฝ กท กษะ การใช เม าส โปรแกรมส าเร จร ป และการใช แป นพ มพ ให น กเร ยนเก ดความช านาญมากย งข น ฝ กท กษะการ วาดร ป โดยโปรแกรม Paint และสน กก บการค นหาร ปภาพจากอ นเตอร เน ตมาตกแต งในผลงาน น. 20 3,500 อน บาล 3 - ป.1 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 2 ช น 2 ก จกรรม 03 คอมพ วเตอร : Computer for Smart Kids - สร างงานด วยตนเองโดยใช โปรแกรมท หลากหลาย ฝ กฝนท กษะการใช คอมพ วเตอร อย างถ กว ธ ซ งจะสอดแทรก ค ณธรรมจร ยธรรมในการใช งาน และการป องก นตนเองจากภ ยออนไลน ต างๆ เพ อให น กเร ยนม ท กษะและ ว จารณญาณในการใช ช ว ตในศตวรรษท 21 และเพ อเสร มสร างท กษะใหม ให สามารถน าไปใช ในการเร ยนว ชา เทคโนโลย สารสนเทศในระด บช น ป.2 โดยน กเร ยนจะสามารถใช เคร องม อต าง ๆ สร างสรรค ผลงานได อย าง สวยงาม น. 20 3,500 ป.2 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 2 ช น 2

2 ก จกรรม 04 คอมพ วเตอร : บรรณาธ การน อย หน า 2/20 - สร างหน งส อด วยตนเอง โดยเล อกสก ปท ตนเองสนใจมาใส ในหน งส อ เช น น ทานส นๆ การท าขนม การ ต นเร องท ชอบ ค าส ภาษ ต ค าพ งเพย โดยเป นการบ รณาการในเร องของการใช ภาษา การใช ท ศนศ ลป (เส น ส ร ปร าง และองค ประกอบท เข าก น) และป พ นฐานการค ดว เคราะห โดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เป น เคร องม อในการสร างสรรค ผลงาน น. 20 3,500 ป.2 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 2 ช น 2 ก จกรรม 05 คอมพ วเตอร : E-Book หน งส อย คใหม - สน กก บการสร าง E-Book ของตนเองด วยโปรแกรมท า E-book ต างๆ ท หลากหลาย การแปลงไฟล Microsoft Word ท ม อย ให เป น E-Book ท สามารถน าไปใช ก บ Tablet และ Smart Phone เทคน ค ค นหาข อม ลด วย Search Engine การแต งร ปภาพ และท าการ ต น Animation และภาพเคล อนไหวอย าง ง ายเพ อนามาทา E-Book ค ณสมบ ต -เง อนไข ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ น. 15 3,500 ป.3 ข นไป 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 3 ช น น. 15 3,500 ป.3 ข นไป 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 3 ช น 4 ก จกรรม 06 คอมพ วเตอร : Kids Studio - เร ยนร อย างสน กก บการสร างสรรค ผลงานจากร ปภาพ, ว ด โอ ราวก บช างภาพสต ด โอม ออาช พ น กเร ยนจะได แต งภาพจากโปรแกรม Photoshop และสร าง Animation ให ก บภาพและข อความจาก โปรแกรม Adobe Image Ready พร อมก บน าภาพและภาพเคล อนไหวมาต ดต อเป น VDO Presentation ด วยโปรแกรม PhoShow Producer และเร ยนร ว ธ การอ พโหลด และดาวน โหลด ส อม ลต ม เด ยส Social Media เช น YouTube เป นต น น. 20 3,500 ป.3 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง B

3 ก จกรรม 07 หน า 3/20 คอมพ วเตอร : น ทานออนไลน - น กเร ยนสามารถใช โปรแกรมม ลต ม เด ยในการสร างน ทาน เช น Microsoft PowerPoint 2013 ใช เคร องม อท หลากหลาย และแทรกร ปจากอ นเทอร เน ต โดยให น กเร ยนวางแผนงาน สร างต วการ ต นพร อมอ ดเส ยงต ว ละครได สามารถดาวน โหลดและแปลงไฟล ด วยโปรแกรมFreemake Video Converter เช น ไฟล เส ยงเพลง เส ยงบรรเลง และว ด โอได พร อมเร ยนร โปรแกรมกราฟฟ กเช น Photoshop เพ อตกแต งร ปภาพและเว บไซต ท สามารถตกแต งร ปภาพผ านอ นเทอร เน ตได เม อสร างเสร จสามารถนาเสนอผลงานผ านเว บไซต ด วยต วเอง พร อมสอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมในการใช อ นเทอร เน ต น. 20 3,500 ป.3 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง A ก จกรรม 08 คอมพ วเตอร : Excel For Fun - น กเร ยนจะได เร ยนร ว ธ การใช โปรแกรมคานวณ ค อ Microsoft Excel ผ านการทาผลงานในร ปแบบต างๆ อาท Excel คานวณรายร บ รายจ าย, Excel คานวณเกรดเฉล ย, Excel ก บส ตรค ดพ นฐาน เช น ร อยละ, ค าเฉล ย เป นต น ตลอดจน Excel ก บเกมหรรษา อาท เกมบ นไดง, เกมเศรษฐ, เกมหมากฮอท และ Excel จ ปาถะ ได แก การสร างปฏ ท น, การสร างตารางงาน เป นต น พร อมเร ยนร ว ธ การสร างแผนผ งงานในร ปแบบต างๆ เช น แผนภ ม แท ง แผนภ ม วงกลม แผ นภ ม เส น เป นต น น. 20 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง B ก จกรรม 09 คอมพ วเตอร : Digital Art - ศ กษากระบวนการและความร ทางด านศ ลปะด วยคอมพ วเตอร ค ณค า ข อด ข อจาก ดของศ ลปะด จ ตอลเร ยนร ค ณสมบ ต ของเคร องม อในโปรแกรมสาเร จร ปท จาเป นต อการสร างผลงานในแต ละก จกรรม ฝ กปฏ บ ต การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางด านศ ลปะด จ ตอลด วยต วเอง และสามารถสร างออกมาเป นช นงานท ม ความสร างสรรค ได ตามความสามารถของตน ฝ กท กษะกระบวนการแก ป ญหาท เก ดข น ว ดและประมวลผลจากท กษะการทางานใน ห องและค ณภาพของผลงาน น. 15 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง A น. 15 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง A

4 หน า 4/20 ก จกรรม 10 คอมพ วเตอร : Web designer - เร ยนร ว ว ฒนาการของอ นเทอร เน ต ศ กษาข นตอนการออกแบบและสร างเว บไซต ได อย าง เป นระบบ โดยใช โปรแกรม Dreamweaver ในการสร างเว บไซต สาหร บผ เร มต น พร อมใช โปรแกรม Photoshop สาหร บตกแต งและต ดต อร ปภาพ และเร ยนร การสร างเว บไซต จากเว บไซต สาเร จร ป เป นเว บไซต ท ใช งานง าย และสวยงาม พร อมเพ มล กเล น JavaScript จาก อ นเทอร เน ตทาให ผลงานสมบ รณ และสามารถดาวน โหลดไฟล เส ยงและไฟล ว ด โอด วยโปรแกรม Freemake Video Converter แทรกในผลงานทาให สร างเว บไซต ได อย างม ออาช พ พร อมสอดแทรก ค ณธรรมจร ยธรรมในการใช อ นเทอร เน ต น. 20 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง A ก จกรรม 11 คอมพ วเตอร : สร างเว บง ายๆ ด วย Adobe Muse - เร ยนร การสร างเว บ โดยไม จาเป นต องม พ นฐานการเข ยนโค ด ด วยฟ เจอร ท หลากหลายในการสร าง Master Page,Gallery, sitemap ฯลฯ ช วยให หน าเว บด สวยงาม สามารถด ผ านสมาร ทโฟน แท บเล ต และพ ซ ได น กเร ยนได เร ยนร การสร างงานอย างเป นระบบ ม ความค ดสร างสรรค ม การวางแผนงาน และฝ กท กษะพ นฐานใน การสร างเว บ น. 15 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 6 ช น 3 ก จกรรม 12 คอมพ วเตอร : Game Animation - เร ยนร การสร างงาน Animation ท ม การปฏ ส มพ นธ ก บผ ใช โดยการเข ยน Action Script ด วยโปรแกรม Flash เพ อสร างส อ น กเร ยนได ฝ กกระบวนการค ดอย างเป นระบบและฝ กการเข ยนโปรแกรมอย างง าย น. 15 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 6 ช น 3

5 ก จกรรม 13 หน า 5/20 คอมพ วเตอร : Robot Design - ก าวแรกของการเร ยนร ฝ กปฏ บ ต จร งก บห นยนต (Robot) อ ตโนม ต ขนาดเล ก พ ฒนาท กษะกระบวนการค ด และการเข ยนโปรแกรมด วยช ดซอฟต แวร ภาษาโลโก โดยการเข ยนโปรแกรมท งแบบบล อกและแบบพ มพ ข อความ เพ อช วยให การเข ยนโปรแกรมสน กและง ายข น * หมายเหต ม ค าใช จ ายเพ มเต มในการซ ออ ปกรณ คนละ 500 บาท น. 15 4,000 ป.5 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง B น. 15 4,000 ป.5 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง B ก จกรรม 14 คอมพ วเตอร : เทคน คการต ดต อว ด โอแบบม ออาช พ - ฝ กท กษะการใช โปรแกรมต ดต อว ด โอ การวางแผนการทางาน การจ ดวางองค ประกอบ หล กการออกแบบ ตลอดจนเล อกใช เคร องม อและอ ปกรณ ต างๆ ในการสร างช นงานให อย ในร ปแบบของว ด โอ นาเสนองานได อย าง สร างสรรค และเหมาะสม พ ฒนาท กษะการส บเสาะแสวงหาและรวบรวมข อม ลว เคราะห มาประย กต ใช งาน ปฏ บ ต งานจนเก ดความร ความชานาญ ร จ กร บผ ดชอบ ตรงต อเวลา ม งม นทางานจนสาเร จ สร างส มพ นธภาพท ด ภายในกล ม สามารถทางานร วมก บผ อ นๆได อย างม ความส ข สร างงาน จ ดเก บงานในร ปแบบไฟล ซ ด และ นาเสนองานบนระบบออนไลน ได อย างเหมาะสม น. 10 3,500 ป.4 ป.6 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 5 ช น น. 10 3,500 ป.4 ป.6 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 5 ช น 4 ก จกรรมเสร มท กษะทางว ชาการ (รห สก จกรรม 15-29) ก จกรรม 15 เสร มท กษะคณ ตศาสตร - ภาษาไทย ป.2 - เตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน น. 30 2,500 ป.2 33 อาคาร 7 (ประถม) ช น 3

6 ก จกรรม 16 เสร มท กษะคณ ตศาสตร - ภาษาไทย ป.3 - เตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน น. 30 2,500 ป.3 33 อาคาร 1 ช น 2 หน า 6/20 ก จกรรม 17 เสร มท กษะคณ ตศาสตร - ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ป.4 - เตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน น. 30 2,500 ป.4 33 อาคาร 1 ช น 3 ก จกรรม 18 เสร มท กษะคณ ตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ป.5 - เตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน น. 30 2,500 ป.5 33 อาคาร 1 ช น 3 ก จกรรม 19 เสร มท กษะคณ ตศาสตร ภาษาไทย ป.6 - เตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน น. 30 2,500 ป.6 33 อาคาร 1 ช น 3 ก จกรรม 20 อ าน เข ยน เร ยนสน ก (ภาษาไทย) - ก จกรรมท เน นให น กเร ยนใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง โดยฝ กท กษะการอ านจากส อต างๆ การต ความ สร ปความ ฝ กท กษะการเข ยน ได แก เข ยนเร องเล า เข ยนบทโฆษณา บทละคร คาประพ นธ ฝ ก ท กษะการฟ ง พ ด ในร ปแบบหลากหลาย จ ดโอกาสให นาเสนอผลงานอย างสร างสรรค ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร ท ได ร บจดหมายจากโรงเร ยนเท าน น น. 21 2,500 ป.3 33 อาคาร 1 ช น 2

7 หน า 7/20 ก จกรรม 21 พ ฒนาความเป นเล ศทางคณ ตศาสตร ป.3 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตรท ได ร บจดหมายจากโรงเร ยนเท าน น และร บได เฉพาะผ ลงทะเบ ยน 30 คนแรก น. 30 2,500 ป.3 33 อาคาร 1 ช น 2 ก จกรรม 22 พ ฒนาความเป นเล ศทางคณ ตศาสตร ป.4 ป.5 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตรท ได ร บจดหมายจากโรงเร ยนเท าน น และร บได เฉพาะผ ลงทะเบ ยน 30 คนแรก น. 30 2,500 ป.4 ป.5 33 อาคาร 1 ช น 2 ก จกรรมพ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร (รห สก จกรรม 23-28) ล กษณะก จกรรม - การทดลองท เน นเน อหาสาระและท กษะทางด านว ทยาศาสตร กายภาพ ว ทยาศาสตร ช วภาพ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร ท ได ร บจดหมายจากโรงเร ยนเท าน น ก จกรรม 23 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร ป น. 25 2,800 ป.2 33 อาคาร 7 ช น 3 ก จกรรม 24 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร ป น. 25 2,800 ป.3 33 ห องว ทยาศาสตร อาคาร 7 ช น น. 25 2,800 ป.3 33 ห องว ทยาศาสตร อาคาร 7 ช น 1

8 ก จกรรม 25 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร ป.4 หน า 8/ น. 30 2,800 ป.4 33 อาคาร 3 ช น น. 30 2,800 ป.4 33 อาคาร 3 ช น 3 ก จกรรม 26 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร ป น. 25 2,800 ป.5 33 อาคาร 3 ช น น. 25 2,800 ป.5 33 อาคาร 3 ช น 3 ก จกรรม 27 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร ป น. 25 2,800 ป.6 33 อาคาร 3 ช น น. 25 2,800 ป.6 33 อาคาร 3 ช น 3 ก จกรรม 28 ว ทยาศาสตร ห นยนต ล กษณะก จกรรม การสร างห นยนต เคล อนท ด วยมอเตอร ใช ท กษะการใช เล อยฉล และความร เก ยวก บมอเตอร สร างสรรค ห นยนต ตามจ นตนาการ 28 02, การเข ยนโปรแกรมเพ อควบค มส งการห นยนต ข นพ นฐาน พ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห แก ไข ป ญหาด านคอมพ วเตอร โดยใช ความร ทางคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษาอ งกฤษ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร ท ได ร บจดหมายจากโรงเร ยนเท าน น น. 10 3,500 ป.6 33 อาคาร 3 ช น น. 10 3,500 ม.1 33 อาคาร 3 ห องว ชาการ ช น น. 10 3,500 ม.2 33 อาคาร 3 ห องประช ม ช น 1

9 ก จกรรม 29 Fun English ล กษณะก จกรรม - ฝ กท กษะการฟ ง พ ด อ าน เข ยน ภาษาอ งกฤษก บอาจารย เจ าของภาษาชาวต างประเทศ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ นๆ น. 30 4,800 ป.4 ป น. 30 4,800 ป.6-ม.1 33 ก จกรรมฝ กท กษะทางด านดนตร - นาฏศ ลป (รห สก จกรรม 30-40) อาคารฮ โกไทย หน า 9/20 ก จกรรม 30 ราไทย ค ณสมบ ต -เง อนไข- ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ ท ย งไม เคยฝ กก จกรรมและเคยฝ กมาแล ว น. 30 2,500 ป.1 ป.2 33 ห องดนตร นาฏศ ลป อาคาร 7 ช น น. 30 2,500 ป.1 ป.2 33 ห องดนตร นาฏศ ลป อาคาร 7 ช น น. 30 2,500 ป.3 ม.3 33 อาคาร 7 ช น 2 ห องก จกรรม ก จกรรม 31 โขน น กเร ยนท ม พ นฐานและเคยฝ กมาแล ว น กเร ยนท ไม ม พ นฐาน น. 30 2,500 ป.1-ม.3 33 อาคาร 7 ช น 1 ลานอาคารประถม น. 30 2,500 ป.1-ม.3 33 อาคาร 7 ช น 1 ลานอาคารประถม ก จกรรม 32 ศ ลปะป องก นต ว สาหร บเด ก น. 20 2,500 ป.3 - ม.3 36 อาคาร 7 ช น 1 ลานอาคารประถม น. 20 2,500 ป.3 - ม.3 36 อาคาร 7 ช น 1 ลานอาคารประถม

10 ก จกรรม 33 แจ สแดนซ หน า 10/ น. 20 2,500 ป.1 - ป.6 33 ห องดนตร นาฏศ ลป อาคาร 6 ช น น. 20 2,500 ป.1 - ป.6 33 ห องดนตร นาฏศ ลป อาคาร 6 ช น 5 ก จกรรม บ ลเล ย / จ นตล ลาประกอบเพลง - แต งกายช ดเต นแอโรบ ค รองเท าบ ลเล ย น. 15 2,500 ป.1-ป.6 33 ห องดนตร -นาฏศ ลป อาคาร 6 ช น น. 15 2,500 ป.1-ป.6 33 ห องดนตร -นาฏศ ลป อาคาร 6 ช น 5 จ นทร น. 15 2,500 ป จ นทร น. 15 2,500 ป.2 พ ธ น. 15 2,500 ป.3 33 ห องดนตร -นาฏศ ลป อาคาร 6 ช น 5 พ ธ น. 15 2,500 ป.4 ก จกรรม 36 ดนตร ไทย - น กเร ยนต องม เคร องดนตร เป นของตนเอง เช น ข ม ซออ ซอด วง - แต งช ดส ภาพ น. 40 2,500 ป.2 ข นไป 33 ห องดนตร ไทย อาคาร 1 ช น น. 40 2,500 ป.2 ข นไป 33 ห องดนตร ไทย อาคาร 1 ช น 4 ก จกรรม 37 ดนตร สากล (ไวโอล น) ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ นๆ ท เคยฝ กหร อไม เคยฝ กมาก อน - น กเร ยนต องม ไวโอล นส วนต ว - น กเร ยนท ย งไม เคยฝ กมาก อน หากย งไม ม ไวโอล นควรปร กษาอาจารย ผ สอนก อนในว นแรกท ฝ ก - การจ ดกล มผ เร ยน 5 คน / อาจารย 1 คน น. 15 3,600 ป.5 - ม.6 33 อาคาร 6 ช น 2

11 ก จกรรม 38 ดนตร สากล (ก ตาร ) - น กเร ยนต องม ก ตาร ของตนเอง หน า 11/ น. 15 3,200 ป.3 ข นไป 33 อาคาร 6 ช น 6 (บร เวณโถงหน า น. 15 3,200 ป.3 ข นไป 33 ห องดนตร ) ก จกรรม 39 Symphonic Band ค ณสมบ ต เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร จ นทร จ-ศ น. ถ ง 60 2,000 ม.1-ม ห องดนตร อาคารเกษตร ส น. ก จกรรม 40 Symphony Orchestra ค ณสมบ ต เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร - ม พ นฐาน หร อไม ม พ นฐาน ไวโอล น และเชลโล - ม เคร องดนตร ของตนเอง อ งคาร, พฤห สบด น. 65 3,600 ป.1 ข นไป 33 อาคาร 6 ช น 6 ก จกรรมฝ กท กษะทางด านศ ลปะและการงาน (รห สก จกรรม 41-50) ก จกรรม 41 วาดเส นระบายส 1 - ฝ กท กษะการวาดภาพระบายส จากจ นตนาการ ความค ดสร างสรรค ด วยเทคน คส และว ธ การท หลากหลาย น. 30 2,500 อ.3 - ป.1 33 อาคาร 2 ช น น. 30 2,500 อ.3 - ป.1 33 อาคาร 2 ช น 4

12 ก จกรรม 42 วาดเส นระบายส 2 - ใช จ นตนาการ ความค ดสร างสรรค ในการวาดภาพ ระบายส ด วยเทคน คส และว ธ การต างๆ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ น. 20 2,500 ป.2 - ป.3 33 อาคาร 2 ช น น. 20 2,500 ป.2 - ป.3 33 อาคาร 2 ช น 4 หน า 12/20 ก จกรรม 43 เทคน คสร างสรรค งานศ ลป - ฝ กท กษะในการวาดภาพและระบายส ในเทคน คต าง ๆ น. 20 2,500 ป.4 ป.6 33 อาคาร 2 ช น น. 20 2,500 ป.4 ป.6 33 อาคาร 2 ช น 4 ก จกรรม 44 ศ ลปะส าหร บค ณหน - ก จกรรมวาดภาพ และงานประด ษฐ ในร ปแบบต างๆ เพ อพ ฒนากล ามเน อ ความส มพ นธ ของม อ ตา ท กษะการส งเกต ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนอน บาลท สามารถช วยเหล อตนเองในการเข าห องน าได น. 20 2,500 อน บาล 3 - ป.1 33 อาคาร 2 ช น น. 20 2,500 อน บาล 3 - ป.1 33 อาคาร 2 ช น 4 ก จกรรม 45 สน กก บงานประด ษฐ - งานประด ษฐ ของเล น ของใช และเคร องประด บตกแต งจากว สด ต างๆ ด วยเทคน คและว ธ การใหม ๆ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ นๆ น. 20 2,500 ป.1-ป.3 33 อาคาร 2 ช น น. 20 2,500 ป.1-ป.3 33 อาคาร 2 ช น 4

13 ก จกรรม 46 DIY สไตล KUS - ก จกรรมท ให น กเร ยนได ฝ กท กษะปฏ บ ต งานฝ ม อ งานประด ษฐ โดยเน นการน าว สด เหล อใช มา ประด ษฐ เป นของใช ต างๆ อย างสร างสรรค ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ นๆ น. 30 2,500 ป.4-ม.3 33 อาคาร 2 ช น น. 30 2,500 ป.4-ม.3 33 อาคาร 2 ช น 2 ก จกรรม 47 สน กก บอาหาร ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ และโรงเร ยนอ น ๆ น. 20 2,800 ป.3 ม.1 33 อาคารฝ กงาน ช น 2 ห องคหกรรม น. 20 2,800 ป.3 ม.1 33 อาคารฝ กงาน ช น 2 ห องคหกรรม หน า 13/20 ก จกรรม 48 หรรษาปาร ต...ด ต อส ขภาพ - ก จกรรมท รวบรวมความร และความสน กในการจ ดงานปาร ต ต างๆ เช น การจ ดโต ะอาหาร สถานท และ ดอกไม สาหร บงานเล ยง การทาเคร องด มเพ อส ขภาพและการทาออเด ฟแสนอร อย น. 20 2,800 ป.2 - ป.6 33 อาคาร 3 ช น 1 ห อง กพอ น. 20 2,800 ป.2 - ป.6 33 อาคาร 3 ช น 1 ห อง กพอ. ก จกรรม 49 เซราม ค ป นด นเผา - ข นร ปแบบอ สระ บ บด น แผ น หล อพ มพ ช บเคล อบ น. 20 2,500 ป.3 - ม.2 33 อาคารฝ กงาน ช น น. 20 2,500 ป.3 - ม.2 33 อาคารฝ กงาน ช น 1 ก จกรรม 50 สวนขวดแก ว โลกส เข ยวใบจ ว

14 - เร ยนร การจ ดสวนขวด การสร างสรรค งานขวดทรายส สน กก บการปล กต นไม ในภาชนะใบเล ก หน า 14/ น. 20 2,500 ป.2 ม.3 33 อาคารเกษตร ผ ปกครอง ก จกรรมฝ กท กษะการก ฬา (รห สก จกรรม 51 61) ก จกรรม 51 เทคว นโด - แต งช ดก ฬาเทคว นโด น. 40 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคาร 5 ช น น. 40 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคาร 5 ช น 1 ก จกรรม 52 เทเบ ลเทนน ส ค ณสมบ ต -เง อนไข - น กเร ยนต องม ไม ป งปอง และกระต กน ามาด วยท กคร ง - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ - แต งช ดก ฬา น. 20 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคารก ฬา ช น 1 ห องเทเบ ลเทนน ส น. 20 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคารก ฬา ช น 1 ห องเทเบ ลเทนน ส ก จกรรม 53 ม น ร กบ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร - ช ดก ฬา จ นทร พ ธ, ศ กร น. 50 4,000 ป.1 ข นไป ชาย, หญ ง 60 สนามหน าอาคารอ บลฯ ก จกรรม 54 กอล ฟ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร โรงเร ยนอ น ๆ และผ ปกครอง

15 หน า 15/20 - ม ไม กอล ฟ เบอร SW เบอร เหล ก 7 เบอร Putter - แต งช ดก ฬา น. 30 3,000 อน บาล 3 -ผ ปกครอง น. 30 3,000 อน บาล 3 -ผ ปกครอง อาท ตย น. 30 3,000 อน บาล 3 -ผ ปกครอง อาท ตย น. 30 3,000 อน บาล 3 -ผ ปกครอง 22 - สนามฟ ตบอลข าง อาคารอ บล เร ยงส วรรณ - สนามกอล ฟภายนอก ก จกรรม 55 ย มนาสต ก - แต งช ดก ฬา น. 30 3,000 ป.1 - ป.6 33 อาคารก ฬา ช น 1 ห องย มนาสต ก น. 30 3,000 ป.1 - ป.6 33 อาคารก ฬา ช น 1 ห องย มนาสต ก ก จกรรม 56 พ ฒนาสมาธ - สต - โยคะ สาหร บเด ก ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ นๆ - แต งช ดก ฬา น. 15 2,500 ป.1 - ป.3 11 อาคารก ฬา ช น 1 ห องย มนาสต ก น. 15 2,500 ป.4 - ป.6 11 อาคารก ฬา ช น 1 ห องย มนาสต ก ก จกรรม 57 โยคะ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ โรงเร ยนอ นๆ และผ ปกครอง - แต งช ดก ฬา น. 30 3, น. 30 3,500 ผ ปกครอง อาจารย น กเร ยน ม.ปลาย และผ สนใจท วไป ผ ปกครอง อาจารย น กเร ยน ม.ปลาย และผ สนใจท วไป อาคารเฉล มพระเก ยรต ช น 8 ห องก จกรรม 1 อาคารเฉล มพระเก ยรต ช น 8 ห องก จกรรม 1 ก จกรรม 58 ฟ ตบอล ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ และโรงเร ยนอ น ๆ - แต งช ดก ฬา

16 น. 30 3,000 ป.1 ข นไป ชาย 33 สนามฟ ตบอล น. 30 3,000 ป.1 ข นไป ชาย 33 สนามฟ ตบอล หน า 16/20 ก จกรรม 59 ว ายน า ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น โดยแบ งกล มด งน 1) กล ม เป นน กเร ยนและผ ปกครองท วไป 2) กล ม เฉพาะน กเร ยนท ต องการฝ กเป นพ เศษ กล มละ 4 คน (สามารถจ ดได หลายกล ม) 3) กล ม เฉพาะน กก ฬาว ายน าของโรงเร ยนสาธ ตเกษตรท ต องการฝ กเป นพ เศษก บโค ชท ม ประสบการณ ส ง 4) น กเร ยนต องสวมช ดว ายน า แว นตาก นน า และหมวก น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 สระว ายน าในร มอาคาร น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 12 6,000 น กก ฬาของโรงเร ยน 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 12 6,000 น กก ฬาของโรงเร ยน 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 12 6,000 น กก ฬาของโรงเร ยน 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 12 6,000 น กก ฬาของโรงเร ยน 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร ก ฬา ก จกรรม 60 แบดม นต น - น กเร ยนต องม ไม แบดม นต นและกระต กน ามาด วยท กคร ง

17 - แต งช ดก ฬา หน า 17/ น. 30 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคารก ฬาช น น. 30 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคารก ฬาช น 2 ก จกรรม 61 เทนน ส ค ณสมบ ต -เง อนไข- กล ม กล มท วไป ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และผ ปกครองของโรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ และโรงเร ยนอ นๆ จ ดผ เร ยน กล มละ 10 คน ให ผ เร ยนเตร ยมไม เทนน สส วนต ว และล กเทนน สคนละ 2 ล ก - กล ม กล มพ เศษ ร บน กเร ยนและผ ปกครองของโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ ท ต องการฝ กพ เศษให ผ เร ยนเตร ยมไม ส วนต ว และล กเทนน สคนละ 2 ล ก น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง 11 สนามเทนน ส โรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ ก จกรรมโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ (รห สก จกรรม 62-67)

18 ก จกรรม 62 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตเกษตร หน า 18/20 รห สก จกรรม (ว ชา) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท พ ธ (เร มพ ธท 15 ต.ค.57) และค าย 2 ว น (เร มท 18 ต.ค.57) และค าย (เร มท 18 ต.ค.57) และค าย 1 ว น น. (กาหนดเวลาภายหล ง) น. (กาหนดเวลาภายหล ง) น. (กาหนดเวลาภายหล ง) 2, , , ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร อาคาร 7 ช น 1 ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร 2 อาคาร 3 ช น 4 ห องโครงการเต มเต ม ศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ อาคาร 3 ช น 4 ก จกรรม 63 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นประถมศ กษาป ท 5 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตเกษตร รห สก จกรรม (ว ชา) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท อ งคาร (เร มอ งคารท 14 ต.ค.57) และค าย 2 ว น (เร มท 18 ต.ค.57) และค าย (เร มท 18 ต.ค.57) น. (กาหนดเวลาภายหล ง) น. (กาหนดเวลาภายหล ง) น. 2, , , ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร อาคาร 7 ช น 1 ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร 2 อาคาร 3 ช น 4 ห องประช มว ชาการ อาคาร 6 ช น 1

19 ก จกรรม 64 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตเกษตร หน า 19/20 รห สก จกรรม (ว ชา) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท จ นทร (เร มจ นทร ท 13 ต.ค.57 ) และค าย 2 ว น (เร มท 18 ต.ค.57 ) และค าย (เร มท 18 ต.ค.57 ) น. (กาหนดเวลาภายหล ง) น น. (กาหนดเวลาภายหล ง) 2, , , ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร อาคาร 7 ช น 1 ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร 2 อาคาร 3 ช น 4 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 6 ช น 1 ก จกรรม 65 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตเกษตร รห สก จกรรม (ช อก จกรรม) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57 ) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, ห องปฏ บ ต การ ช วว ทยา อาคาร 5 ช น 3 ห องปฏ บ ต การ ช วว ทยา อาคาร 5 ช น 3 ห องก จกรรมภาษา อาคาร 6 ช น 1

20 ก จกรรม 66 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตเกษตร รห สก จกรรม (ช อก จกรรม) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร อาคาร 5 ช น 3 ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร อาคาร 5 ช น 3 ห องงานสวนพฤกษศาสตร อาคารเกษตร หน า 20/20 ก จกรรม 67 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษโรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ รห สก จกรรม ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท (ช อก จกรรม) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร อาคาร 5 ช น 3 ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร อาคาร 5 ช น 3 ห องงานสวนพฤกษศาสตร อาคารเกษตร

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information