โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557"

Transcription

1 โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 ก จกรรมคอมพ วเตอร (รห สก จกรรม 01-14) ก จกรรม 01 หน า 1/20 คอมพ วเตอร : IT Kids Square - ฝ กท กษะการใช เม าส และเร ยนร ท กษะการใช งานคอมพ วเตอร ต อยอดจากก จกรรมคอมพ วเตอร สน กค ด-สน ก คล ก เพ อฝ กให ผ เร ยนม กระบวนการค ดในการวางแผนสร างสรรค ผลงาน ฝ กท กษะการใช เมาส จากโปรแกรม สาเร จร ป และการใช แป นพ มพ เพ อให น กเร ยนเก ดความชานาญมากย งข น ฝ กให เป นน กออกแบบร นจ ว โดย เน นท กษะการใช เคร องม อท หลากหลาย เพล ดเพล นไปก บการสร างต วละครต างๆ ในร ปแบบของต วการ ต น ม งเน นให ผ เร ยนเก ดแนวค ดตามจ นตนาการเพ อนามาประกอบเป นเร องราวในการสร างสรรค ผลงาน ค ณสมบ ต - เง อนไข ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ น. 20 3,500 อน บาล 3 - ป.1 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 2 ช น 2 ก จกรรม 02 คอมพ วเตอร : สน กค ด สน กคล ก - เร ยนร การใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ร จ กอ ปกรณ และส วนประกอบต างๆ ของเคร องคอมพ วเตอร ฝ กท กษะ การใช เม าส โปรแกรมส าเร จร ป และการใช แป นพ มพ ให น กเร ยนเก ดความช านาญมากย งข น ฝ กท กษะการ วาดร ป โดยโปรแกรม Paint และสน กก บการค นหาร ปภาพจากอ นเตอร เน ตมาตกแต งในผลงาน น. 20 3,500 อน บาล 3 - ป.1 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 2 ช น 2 ก จกรรม 03 คอมพ วเตอร : Computer for Smart Kids - สร างงานด วยตนเองโดยใช โปรแกรมท หลากหลาย ฝ กฝนท กษะการใช คอมพ วเตอร อย างถ กว ธ ซ งจะสอดแทรก ค ณธรรมจร ยธรรมในการใช งาน และการป องก นตนเองจากภ ยออนไลน ต างๆ เพ อให น กเร ยนม ท กษะและ ว จารณญาณในการใช ช ว ตในศตวรรษท 21 และเพ อเสร มสร างท กษะใหม ให สามารถน าไปใช ในการเร ยนว ชา เทคโนโลย สารสนเทศในระด บช น ป.2 โดยน กเร ยนจะสามารถใช เคร องม อต าง ๆ สร างสรรค ผลงานได อย าง สวยงาม น. 20 3,500 ป.2 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 2 ช น 2

2 ก จกรรม 04 คอมพ วเตอร : บรรณาธ การน อย หน า 2/20 - สร างหน งส อด วยตนเอง โดยเล อกสก ปท ตนเองสนใจมาใส ในหน งส อ เช น น ทานส นๆ การท าขนม การ ต นเร องท ชอบ ค าส ภาษ ต ค าพ งเพย โดยเป นการบ รณาการในเร องของการใช ภาษา การใช ท ศนศ ลป (เส น ส ร ปร าง และองค ประกอบท เข าก น) และป พ นฐานการค ดว เคราะห โดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เป น เคร องม อในการสร างสรรค ผลงาน น. 20 3,500 ป.2 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 2 ช น 2 ก จกรรม 05 คอมพ วเตอร : E-Book หน งส อย คใหม - สน กก บการสร าง E-Book ของตนเองด วยโปรแกรมท า E-book ต างๆ ท หลากหลาย การแปลงไฟล Microsoft Word ท ม อย ให เป น E-Book ท สามารถน าไปใช ก บ Tablet และ Smart Phone เทคน ค ค นหาข อม ลด วย Search Engine การแต งร ปภาพ และท าการ ต น Animation และภาพเคล อนไหวอย าง ง ายเพ อนามาทา E-Book ค ณสมบ ต -เง อนไข ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ น. 15 3,500 ป.3 ข นไป 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 3 ช น น. 15 3,500 ป.3 ข นไป 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 3 ช น 4 ก จกรรม 06 คอมพ วเตอร : Kids Studio - เร ยนร อย างสน กก บการสร างสรรค ผลงานจากร ปภาพ, ว ด โอ ราวก บช างภาพสต ด โอม ออาช พ น กเร ยนจะได แต งภาพจากโปรแกรม Photoshop และสร าง Animation ให ก บภาพและข อความจาก โปรแกรม Adobe Image Ready พร อมก บน าภาพและภาพเคล อนไหวมาต ดต อเป น VDO Presentation ด วยโปรแกรม PhoShow Producer และเร ยนร ว ธ การอ พโหลด และดาวน โหลด ส อม ลต ม เด ยส Social Media เช น YouTube เป นต น น. 20 3,500 ป.3 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง B

3 ก จกรรม 07 หน า 3/20 คอมพ วเตอร : น ทานออนไลน - น กเร ยนสามารถใช โปรแกรมม ลต ม เด ยในการสร างน ทาน เช น Microsoft PowerPoint 2013 ใช เคร องม อท หลากหลาย และแทรกร ปจากอ นเทอร เน ต โดยให น กเร ยนวางแผนงาน สร างต วการ ต นพร อมอ ดเส ยงต ว ละครได สามารถดาวน โหลดและแปลงไฟล ด วยโปรแกรมFreemake Video Converter เช น ไฟล เส ยงเพลง เส ยงบรรเลง และว ด โอได พร อมเร ยนร โปรแกรมกราฟฟ กเช น Photoshop เพ อตกแต งร ปภาพและเว บไซต ท สามารถตกแต งร ปภาพผ านอ นเทอร เน ตได เม อสร างเสร จสามารถนาเสนอผลงานผ านเว บไซต ด วยต วเอง พร อมสอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมในการใช อ นเทอร เน ต น. 20 3,500 ป.3 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง A ก จกรรม 08 คอมพ วเตอร : Excel For Fun - น กเร ยนจะได เร ยนร ว ธ การใช โปรแกรมคานวณ ค อ Microsoft Excel ผ านการทาผลงานในร ปแบบต างๆ อาท Excel คานวณรายร บ รายจ าย, Excel คานวณเกรดเฉล ย, Excel ก บส ตรค ดพ นฐาน เช น ร อยละ, ค าเฉล ย เป นต น ตลอดจน Excel ก บเกมหรรษา อาท เกมบ นไดง, เกมเศรษฐ, เกมหมากฮอท และ Excel จ ปาถะ ได แก การสร างปฏ ท น, การสร างตารางงาน เป นต น พร อมเร ยนร ว ธ การสร างแผนผ งงานในร ปแบบต างๆ เช น แผนภ ม แท ง แผนภ ม วงกลม แผ นภ ม เส น เป นต น น. 20 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง B ก จกรรม 09 คอมพ วเตอร : Digital Art - ศ กษากระบวนการและความร ทางด านศ ลปะด วยคอมพ วเตอร ค ณค า ข อด ข อจาก ดของศ ลปะด จ ตอลเร ยนร ค ณสมบ ต ของเคร องม อในโปรแกรมสาเร จร ปท จาเป นต อการสร างผลงานในแต ละก จกรรม ฝ กปฏ บ ต การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางด านศ ลปะด จ ตอลด วยต วเอง และสามารถสร างออกมาเป นช นงานท ม ความสร างสรรค ได ตามความสามารถของตน ฝ กท กษะกระบวนการแก ป ญหาท เก ดข น ว ดและประมวลผลจากท กษะการทางานใน ห องและค ณภาพของผลงาน น. 15 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง A น. 15 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง A

4 หน า 4/20 ก จกรรม 10 คอมพ วเตอร : Web designer - เร ยนร ว ว ฒนาการของอ นเทอร เน ต ศ กษาข นตอนการออกแบบและสร างเว บไซต ได อย าง เป นระบบ โดยใช โปรแกรม Dreamweaver ในการสร างเว บไซต สาหร บผ เร มต น พร อมใช โปรแกรม Photoshop สาหร บตกแต งและต ดต อร ปภาพ และเร ยนร การสร างเว บไซต จากเว บไซต สาเร จร ป เป นเว บไซต ท ใช งานง าย และสวยงาม พร อมเพ มล กเล น JavaScript จาก อ นเทอร เน ตทาให ผลงานสมบ รณ และสามารถดาวน โหลดไฟล เส ยงและไฟล ว ด โอด วยโปรแกรม Freemake Video Converter แทรกในผลงานทาให สร างเว บไซต ได อย างม ออาช พ พร อมสอดแทรก ค ณธรรมจร ยธรรมในการใช อ นเทอร เน ต น. 20 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง A ก จกรรม 11 คอมพ วเตอร : สร างเว บง ายๆ ด วย Adobe Muse - เร ยนร การสร างเว บ โดยไม จาเป นต องม พ นฐานการเข ยนโค ด ด วยฟ เจอร ท หลากหลายในการสร าง Master Page,Gallery, sitemap ฯลฯ ช วยให หน าเว บด สวยงาม สามารถด ผ านสมาร ทโฟน แท บเล ต และพ ซ ได น กเร ยนได เร ยนร การสร างงานอย างเป นระบบ ม ความค ดสร างสรรค ม การวางแผนงาน และฝ กท กษะพ นฐานใน การสร างเว บ น. 15 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 6 ช น 3 ก จกรรม 12 คอมพ วเตอร : Game Animation - เร ยนร การสร างงาน Animation ท ม การปฏ ส มพ นธ ก บผ ใช โดยการเข ยน Action Script ด วยโปรแกรม Flash เพ อสร างส อ น กเร ยนได ฝ กกระบวนการค ดอย างเป นระบบและฝ กการเข ยนโปรแกรมอย างง าย น. 15 3,500 ป.4 ข นไป 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 6 ช น 3

5 ก จกรรม 13 หน า 5/20 คอมพ วเตอร : Robot Design - ก าวแรกของการเร ยนร ฝ กปฏ บ ต จร งก บห นยนต (Robot) อ ตโนม ต ขนาดเล ก พ ฒนาท กษะกระบวนการค ด และการเข ยนโปรแกรมด วยช ดซอฟต แวร ภาษาโลโก โดยการเข ยนโปรแกรมท งแบบบล อกและแบบพ มพ ข อความ เพ อช วยให การเข ยนโปรแกรมสน กและง ายข น * หมายเหต ม ค าใช จ ายเพ มเต มในการซ ออ ปกรณ คนละ 500 บาท น. 15 4,000 ป.5 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง B น. 15 4,000 ป.5 ข นไป 33 ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 5 ห อง B ก จกรรม 14 คอมพ วเตอร : เทคน คการต ดต อว ด โอแบบม ออาช พ - ฝ กท กษะการใช โปรแกรมต ดต อว ด โอ การวางแผนการทางาน การจ ดวางองค ประกอบ หล กการออกแบบ ตลอดจนเล อกใช เคร องม อและอ ปกรณ ต างๆ ในการสร างช นงานให อย ในร ปแบบของว ด โอ นาเสนองานได อย าง สร างสรรค และเหมาะสม พ ฒนาท กษะการส บเสาะแสวงหาและรวบรวมข อม ลว เคราะห มาประย กต ใช งาน ปฏ บ ต งานจนเก ดความร ความชานาญ ร จ กร บผ ดชอบ ตรงต อเวลา ม งม นทางานจนสาเร จ สร างส มพ นธภาพท ด ภายในกล ม สามารถทางานร วมก บผ อ นๆได อย างม ความส ข สร างงาน จ ดเก บงานในร ปแบบไฟล ซ ด และ นาเสนองานบนระบบออนไลน ได อย างเหมาะสม น. 10 3,500 ป.4 ป.6 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 5 ช น น. 10 3,500 ป.4 ป.6 33 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 5 ช น 4 ก จกรรมเสร มท กษะทางว ชาการ (รห สก จกรรม 15-29) ก จกรรม 15 เสร มท กษะคณ ตศาสตร - ภาษาไทย ป.2 - เตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน น. 30 2,500 ป.2 33 อาคาร 7 (ประถม) ช น 3

6 ก จกรรม 16 เสร มท กษะคณ ตศาสตร - ภาษาไทย ป.3 - เตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน น. 30 2,500 ป.3 33 อาคาร 1 ช น 2 หน า 6/20 ก จกรรม 17 เสร มท กษะคณ ตศาสตร - ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ป.4 - เตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน น. 30 2,500 ป.4 33 อาคาร 1 ช น 3 ก จกรรม 18 เสร มท กษะคณ ตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ป.5 - เตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน น. 30 2,500 ป.5 33 อาคาร 1 ช น 3 ก จกรรม 19 เสร มท กษะคณ ตศาสตร ภาษาไทย ป.6 - เตร ยมอ ปกรณ เคร องเข ยน น. 30 2,500 ป.6 33 อาคาร 1 ช น 3 ก จกรรม 20 อ าน เข ยน เร ยนสน ก (ภาษาไทย) - ก จกรรมท เน นให น กเร ยนใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง โดยฝ กท กษะการอ านจากส อต างๆ การต ความ สร ปความ ฝ กท กษะการเข ยน ได แก เข ยนเร องเล า เข ยนบทโฆษณา บทละคร คาประพ นธ ฝ ก ท กษะการฟ ง พ ด ในร ปแบบหลากหลาย จ ดโอกาสให นาเสนอผลงานอย างสร างสรรค ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร ท ได ร บจดหมายจากโรงเร ยนเท าน น น. 21 2,500 ป.3 33 อาคาร 1 ช น 2

7 หน า 7/20 ก จกรรม 21 พ ฒนาความเป นเล ศทางคณ ตศาสตร ป.3 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตรท ได ร บจดหมายจากโรงเร ยนเท าน น และร บได เฉพาะผ ลงทะเบ ยน 30 คนแรก น. 30 2,500 ป.3 33 อาคาร 1 ช น 2 ก จกรรม 22 พ ฒนาความเป นเล ศทางคณ ตศาสตร ป.4 ป.5 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตรท ได ร บจดหมายจากโรงเร ยนเท าน น และร บได เฉพาะผ ลงทะเบ ยน 30 คนแรก น. 30 2,500 ป.4 ป.5 33 อาคาร 1 ช น 2 ก จกรรมพ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร (รห สก จกรรม 23-28) ล กษณะก จกรรม - การทดลองท เน นเน อหาสาระและท กษะทางด านว ทยาศาสตร กายภาพ ว ทยาศาสตร ช วภาพ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร ท ได ร บจดหมายจากโรงเร ยนเท าน น ก จกรรม 23 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร ป น. 25 2,800 ป.2 33 อาคาร 7 ช น 3 ก จกรรม 24 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร ป น. 25 2,800 ป.3 33 ห องว ทยาศาสตร อาคาร 7 ช น น. 25 2,800 ป.3 33 ห องว ทยาศาสตร อาคาร 7 ช น 1

8 ก จกรรม 25 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร ป.4 หน า 8/ น. 30 2,800 ป.4 33 อาคาร 3 ช น น. 30 2,800 ป.4 33 อาคาร 3 ช น 3 ก จกรรม 26 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร ป น. 25 2,800 ป.5 33 อาคาร 3 ช น น. 25 2,800 ป.5 33 อาคาร 3 ช น 3 ก จกรรม 27 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ทยาศาสตร ป น. 25 2,800 ป.6 33 อาคาร 3 ช น น. 25 2,800 ป.6 33 อาคาร 3 ช น 3 ก จกรรม 28 ว ทยาศาสตร ห นยนต ล กษณะก จกรรม การสร างห นยนต เคล อนท ด วยมอเตอร ใช ท กษะการใช เล อยฉล และความร เก ยวก บมอเตอร สร างสรรค ห นยนต ตามจ นตนาการ 28 02, การเข ยนโปรแกรมเพ อควบค มส งการห นยนต ข นพ นฐาน พ ฒนาท กษะการค ดว เคราะห แก ไข ป ญหาด านคอมพ วเตอร โดยใช ความร ทางคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษาอ งกฤษ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร ท ได ร บจดหมายจากโรงเร ยนเท าน น น. 10 3,500 ป.6 33 อาคาร 3 ช น น. 10 3,500 ม.1 33 อาคาร 3 ห องว ชาการ ช น น. 10 3,500 ม.2 33 อาคาร 3 ห องประช ม ช น 1

9 ก จกรรม 29 Fun English ล กษณะก จกรรม - ฝ กท กษะการฟ ง พ ด อ าน เข ยน ภาษาอ งกฤษก บอาจารย เจ าของภาษาชาวต างประเทศ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ นๆ น. 30 4,800 ป.4 ป น. 30 4,800 ป.6-ม.1 33 ก จกรรมฝ กท กษะทางด านดนตร - นาฏศ ลป (รห สก จกรรม 30-40) อาคารฮ โกไทย หน า 9/20 ก จกรรม 30 ราไทย ค ณสมบ ต -เง อนไข- ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ ท ย งไม เคยฝ กก จกรรมและเคยฝ กมาแล ว น. 30 2,500 ป.1 ป.2 33 ห องดนตร นาฏศ ลป อาคาร 7 ช น น. 30 2,500 ป.1 ป.2 33 ห องดนตร นาฏศ ลป อาคาร 7 ช น น. 30 2,500 ป.3 ม.3 33 อาคาร 7 ช น 2 ห องก จกรรม ก จกรรม 31 โขน น กเร ยนท ม พ นฐานและเคยฝ กมาแล ว น กเร ยนท ไม ม พ นฐาน น. 30 2,500 ป.1-ม.3 33 อาคาร 7 ช น 1 ลานอาคารประถม น. 30 2,500 ป.1-ม.3 33 อาคาร 7 ช น 1 ลานอาคารประถม ก จกรรม 32 ศ ลปะป องก นต ว สาหร บเด ก น. 20 2,500 ป.3 - ม.3 36 อาคาร 7 ช น 1 ลานอาคารประถม น. 20 2,500 ป.3 - ม.3 36 อาคาร 7 ช น 1 ลานอาคารประถม

10 ก จกรรม 33 แจ สแดนซ หน า 10/ น. 20 2,500 ป.1 - ป.6 33 ห องดนตร นาฏศ ลป อาคาร 6 ช น น. 20 2,500 ป.1 - ป.6 33 ห องดนตร นาฏศ ลป อาคาร 6 ช น 5 ก จกรรม บ ลเล ย / จ นตล ลาประกอบเพลง - แต งกายช ดเต นแอโรบ ค รองเท าบ ลเล ย น. 15 2,500 ป.1-ป.6 33 ห องดนตร -นาฏศ ลป อาคาร 6 ช น น. 15 2,500 ป.1-ป.6 33 ห องดนตร -นาฏศ ลป อาคาร 6 ช น 5 จ นทร น. 15 2,500 ป จ นทร น. 15 2,500 ป.2 พ ธ น. 15 2,500 ป.3 33 ห องดนตร -นาฏศ ลป อาคาร 6 ช น 5 พ ธ น. 15 2,500 ป.4 ก จกรรม 36 ดนตร ไทย - น กเร ยนต องม เคร องดนตร เป นของตนเอง เช น ข ม ซออ ซอด วง - แต งช ดส ภาพ น. 40 2,500 ป.2 ข นไป 33 ห องดนตร ไทย อาคาร 1 ช น น. 40 2,500 ป.2 ข นไป 33 ห องดนตร ไทย อาคาร 1 ช น 4 ก จกรรม 37 ดนตร สากล (ไวโอล น) ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ นๆ ท เคยฝ กหร อไม เคยฝ กมาก อน - น กเร ยนต องม ไวโอล นส วนต ว - น กเร ยนท ย งไม เคยฝ กมาก อน หากย งไม ม ไวโอล นควรปร กษาอาจารย ผ สอนก อนในว นแรกท ฝ ก - การจ ดกล มผ เร ยน 5 คน / อาจารย 1 คน น. 15 3,600 ป.5 - ม.6 33 อาคาร 6 ช น 2

11 ก จกรรม 38 ดนตร สากล (ก ตาร ) - น กเร ยนต องม ก ตาร ของตนเอง หน า 11/ น. 15 3,200 ป.3 ข นไป 33 อาคาร 6 ช น 6 (บร เวณโถงหน า น. 15 3,200 ป.3 ข นไป 33 ห องดนตร ) ก จกรรม 39 Symphonic Band ค ณสมบ ต เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร จ นทร จ-ศ น. ถ ง 60 2,000 ม.1-ม ห องดนตร อาคารเกษตร ส น. ก จกรรม 40 Symphony Orchestra ค ณสมบ ต เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร - ม พ นฐาน หร อไม ม พ นฐาน ไวโอล น และเชลโล - ม เคร องดนตร ของตนเอง อ งคาร, พฤห สบด น. 65 3,600 ป.1 ข นไป 33 อาคาร 6 ช น 6 ก จกรรมฝ กท กษะทางด านศ ลปะและการงาน (รห สก จกรรม 41-50) ก จกรรม 41 วาดเส นระบายส 1 - ฝ กท กษะการวาดภาพระบายส จากจ นตนาการ ความค ดสร างสรรค ด วยเทคน คส และว ธ การท หลากหลาย น. 30 2,500 อ.3 - ป.1 33 อาคาร 2 ช น น. 30 2,500 อ.3 - ป.1 33 อาคาร 2 ช น 4

12 ก จกรรม 42 วาดเส นระบายส 2 - ใช จ นตนาการ ความค ดสร างสรรค ในการวาดภาพ ระบายส ด วยเทคน คส และว ธ การต างๆ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ น. 20 2,500 ป.2 - ป.3 33 อาคาร 2 ช น น. 20 2,500 ป.2 - ป.3 33 อาคาร 2 ช น 4 หน า 12/20 ก จกรรม 43 เทคน คสร างสรรค งานศ ลป - ฝ กท กษะในการวาดภาพและระบายส ในเทคน คต าง ๆ น. 20 2,500 ป.4 ป.6 33 อาคาร 2 ช น น. 20 2,500 ป.4 ป.6 33 อาคาร 2 ช น 4 ก จกรรม 44 ศ ลปะส าหร บค ณหน - ก จกรรมวาดภาพ และงานประด ษฐ ในร ปแบบต างๆ เพ อพ ฒนากล ามเน อ ความส มพ นธ ของม อ ตา ท กษะการส งเกต ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนอน บาลท สามารถช วยเหล อตนเองในการเข าห องน าได น. 20 2,500 อน บาล 3 - ป.1 33 อาคาร 2 ช น น. 20 2,500 อน บาล 3 - ป.1 33 อาคาร 2 ช น 4 ก จกรรม 45 สน กก บงานประด ษฐ - งานประด ษฐ ของเล น ของใช และเคร องประด บตกแต งจากว สด ต างๆ ด วยเทคน คและว ธ การใหม ๆ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ นๆ น. 20 2,500 ป.1-ป.3 33 อาคาร 2 ช น น. 20 2,500 ป.1-ป.3 33 อาคาร 2 ช น 4

13 ก จกรรม 46 DIY สไตล KUS - ก จกรรมท ให น กเร ยนได ฝ กท กษะปฏ บ ต งานฝ ม อ งานประด ษฐ โดยเน นการน าว สด เหล อใช มา ประด ษฐ เป นของใช ต างๆ อย างสร างสรรค ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ นๆ น. 30 2,500 ป.4-ม.3 33 อาคาร 2 ช น น. 30 2,500 ป.4-ม.3 33 อาคาร 2 ช น 2 ก จกรรม 47 สน กก บอาหาร ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ และโรงเร ยนอ น ๆ น. 20 2,800 ป.3 ม.1 33 อาคารฝ กงาน ช น 2 ห องคหกรรม น. 20 2,800 ป.3 ม.1 33 อาคารฝ กงาน ช น 2 ห องคหกรรม หน า 13/20 ก จกรรม 48 หรรษาปาร ต...ด ต อส ขภาพ - ก จกรรมท รวบรวมความร และความสน กในการจ ดงานปาร ต ต างๆ เช น การจ ดโต ะอาหาร สถานท และ ดอกไม สาหร บงานเล ยง การทาเคร องด มเพ อส ขภาพและการทาออเด ฟแสนอร อย น. 20 2,800 ป.2 - ป.6 33 อาคาร 3 ช น 1 ห อง กพอ น. 20 2,800 ป.2 - ป.6 33 อาคาร 3 ช น 1 ห อง กพอ. ก จกรรม 49 เซราม ค ป นด นเผา - ข นร ปแบบอ สระ บ บด น แผ น หล อพ มพ ช บเคล อบ น. 20 2,500 ป.3 - ม.2 33 อาคารฝ กงาน ช น น. 20 2,500 ป.3 - ม.2 33 อาคารฝ กงาน ช น 1 ก จกรรม 50 สวนขวดแก ว โลกส เข ยวใบจ ว

14 - เร ยนร การจ ดสวนขวด การสร างสรรค งานขวดทรายส สน กก บการปล กต นไม ในภาชนะใบเล ก หน า 14/ น. 20 2,500 ป.2 ม.3 33 อาคารเกษตร ผ ปกครอง ก จกรรมฝ กท กษะการก ฬา (รห สก จกรรม 51 61) ก จกรรม 51 เทคว นโด - แต งช ดก ฬาเทคว นโด น. 40 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคาร 5 ช น น. 40 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคาร 5 ช น 1 ก จกรรม 52 เทเบ ลเทนน ส ค ณสมบ ต -เง อนไข - น กเร ยนต องม ไม ป งปอง และกระต กน ามาด วยท กคร ง - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ - แต งช ดก ฬา น. 20 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคารก ฬา ช น 1 ห องเทเบ ลเทนน ส น. 20 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคารก ฬา ช น 1 ห องเทเบ ลเทนน ส ก จกรรม 53 ม น ร กบ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร - ช ดก ฬา จ นทร พ ธ, ศ กร น. 50 4,000 ป.1 ข นไป ชาย, หญ ง 60 สนามหน าอาคารอ บลฯ ก จกรรม 54 กอล ฟ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร โรงเร ยนอ น ๆ และผ ปกครอง

15 หน า 15/20 - ม ไม กอล ฟ เบอร SW เบอร เหล ก 7 เบอร Putter - แต งช ดก ฬา น. 30 3,000 อน บาล 3 -ผ ปกครอง น. 30 3,000 อน บาล 3 -ผ ปกครอง อาท ตย น. 30 3,000 อน บาล 3 -ผ ปกครอง อาท ตย น. 30 3,000 อน บาล 3 -ผ ปกครอง 22 - สนามฟ ตบอลข าง อาคารอ บล เร ยงส วรรณ - สนามกอล ฟภายนอก ก จกรรม 55 ย มนาสต ก - แต งช ดก ฬา น. 30 3,000 ป.1 - ป.6 33 อาคารก ฬา ช น 1 ห องย มนาสต ก น. 30 3,000 ป.1 - ป.6 33 อาคารก ฬา ช น 1 ห องย มนาสต ก ก จกรรม 56 พ ฒนาสมาธ - สต - โยคะ สาหร บเด ก ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ นๆ - แต งช ดก ฬา น. 15 2,500 ป.1 - ป.3 11 อาคารก ฬา ช น 1 ห องย มนาสต ก น. 15 2,500 ป.4 - ป.6 11 อาคารก ฬา ช น 1 ห องย มนาสต ก ก จกรรม 57 โยคะ ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ โรงเร ยนอ นๆ และผ ปกครอง - แต งช ดก ฬา น. 30 3, น. 30 3,500 ผ ปกครอง อาจารย น กเร ยน ม.ปลาย และผ สนใจท วไป ผ ปกครอง อาจารย น กเร ยน ม.ปลาย และผ สนใจท วไป อาคารเฉล มพระเก ยรต ช น 8 ห องก จกรรม 1 อาคารเฉล มพระเก ยรต ช น 8 ห องก จกรรม 1 ก จกรรม 58 ฟ ตบอล ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ และโรงเร ยนอ น ๆ - แต งช ดก ฬา

16 น. 30 3,000 ป.1 ข นไป ชาย 33 สนามฟ ตบอล น. 30 3,000 ป.1 ข นไป ชาย 33 สนามฟ ตบอล หน า 16/20 ก จกรรม 59 ว ายน า ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น โดยแบ งกล มด งน 1) กล ม เป นน กเร ยนและผ ปกครองท วไป 2) กล ม เฉพาะน กเร ยนท ต องการฝ กเป นพ เศษ กล มละ 4 คน (สามารถจ ดได หลายกล ม) 3) กล ม เฉพาะน กก ฬาว ายน าของโรงเร ยนสาธ ตเกษตรท ต องการฝ กเป นพ เศษก บโค ชท ม ประสบการณ ส ง 4) น กเร ยนต องสวมช ดว ายน า แว นตาก นน า และหมวก น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 สระว ายน าในร มอาคาร น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 80 3,000 อน บาล 1 - ป.6 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 20 3,000 ม ธยม - ผ ใหญ 22 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 40 3,000 อน บาล 1 - ม ธยม 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 12 6,000 น กก ฬาของโรงเร ยน 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 12 6,000 น กก ฬาของโรงเร ยน 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 12 6,000 น กก ฬาของโรงเร ยน 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร อาท ตย น. 12 6,000 น กก ฬาของโรงเร ยน 11 ก ฬา สระว ายน าในร มอาคาร ก ฬา ก จกรรม 60 แบดม นต น - น กเร ยนต องม ไม แบดม นต นและกระต กน ามาด วยท กคร ง

17 - แต งช ดก ฬา หน า 17/ น. 30 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคารก ฬาช น น. 30 3,000 ป.2 ข นไป 33 อาคารก ฬาช น 2 ก จกรรม 61 เทนน ส ค ณสมบ ต -เง อนไข- กล ม กล มท วไป ร บน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และผ ปกครองของโรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ และโรงเร ยนอ นๆ จ ดผ เร ยน กล มละ 10 คน ให ผ เร ยนเตร ยมไม เทนน สส วนต ว และล กเทนน สคนละ 2 ล ก - กล ม กล มพ เศษ ร บน กเร ยนและผ ปกครองของโรงเร ยนสาธ ตเกษตร และโรงเร ยนอ น ๆ ท ต องการฝ กพ เศษให ผ เร ยนเตร ยมไม ส วนต ว และล กเทนน สคนละ 2 ล ก น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 40 3,000 ป.1-ผ ปกครอง น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง อาท ตย น. 24 3,000 ป.1-ผ ปกครอง 11 สนามเทนน ส โรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ ก จกรรมโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ (รห สก จกรรม 62-67)

18 ก จกรรม 62 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตเกษตร หน า 18/20 รห สก จกรรม (ว ชา) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท พ ธ (เร มพ ธท 15 ต.ค.57) และค าย 2 ว น (เร มท 18 ต.ค.57) และค าย (เร มท 18 ต.ค.57) และค าย 1 ว น น. (กาหนดเวลาภายหล ง) น. (กาหนดเวลาภายหล ง) น. (กาหนดเวลาภายหล ง) 2, , , ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร อาคาร 7 ช น 1 ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร 2 อาคาร 3 ช น 4 ห องโครงการเต มเต ม ศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ อาคาร 3 ช น 4 ก จกรรม 63 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นประถมศ กษาป ท 5 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตเกษตร รห สก จกรรม (ว ชา) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท อ งคาร (เร มอ งคารท 14 ต.ค.57) และค าย 2 ว น (เร มท 18 ต.ค.57) และค าย (เร มท 18 ต.ค.57) น. (กาหนดเวลาภายหล ง) น. (กาหนดเวลาภายหล ง) น. 2, , , ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร อาคาร 7 ช น 1 ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร 2 อาคาร 3 ช น 4 ห องประช มว ชาการ อาคาร 6 ช น 1

19 ก จกรรม 64 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตเกษตร หน า 19/20 รห สก จกรรม (ว ชา) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท จ นทร (เร มจ นทร ท 13 ต.ค.57 ) และค าย 2 ว น (เร มท 18 ต.ค.57 ) และค าย (เร มท 18 ต.ค.57 ) น. (กาหนดเวลาภายหล ง) น น. (กาหนดเวลาภายหล ง) 2, , , ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร อาคาร 7 ช น 1 ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร 2 อาคาร 3 ช น 4 ห องม ลต ม เด ย อาคาร 6 ช น 1 ก จกรรม 65 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตเกษตร รห สก จกรรม (ช อก จกรรม) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57 ) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, ห องปฏ บ ต การ ช วว ทยา อาคาร 5 ช น 3 ห องปฏ บ ต การ ช วว ทยา อาคาร 5 ช น 3 ห องก จกรรมภาษา อาคาร 6 ช น 1

20 ก จกรรม 66 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตเกษตร รห สก จกรรม (ช อก จกรรม) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร อาคาร 5 ช น 3 ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร อาคาร 5 ช น 3 ห องงานสวนพฤกษศาสตร อาคารเกษตร หน า 20/20 ก จกรรม 67 โครงการเต มเต มศ กยภาพฯ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ค ณสมบ ต -เง อนไข - ร บเฉพาะน กเร ยนท ได ร บการค ดเล อกโครงการเต มเต มศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษโรงเร ยนสาธ ตเกษตรฯ รห สก จกรรม ว น เวลา ค าลงทะเบ ยน ช วโมง สถานท (ช อก จกรรม) (คณ ตศาสตร ) (ว ทยาศาสตร ) (ภาษาอ งกฤษ) (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, (เร มท 18 ต.ค.57) น. 2, ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร อาคาร 5 ช น 3 ห องปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร อาคาร 5 ช น 3 ห องงานสวนพฤกษศาสตร อาคารเกษตร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ แนะน ารายว ชา แนะนารายวชา 0012005 Computer and Presentation Anirut By Saiysing ค าอธ บายรายว ชา คาอธบายรายวชา หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ก จกรรมเสร มหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย : เทคโนโลย สารสนเทศ ประถมศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1 ภาคต น

ก จกรรมเสร มหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย : เทคโนโลย สารสนเทศ ประถมศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1 ภาคต น ช นประถมศ กษาป ท 1 ภาคต น ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม pooh print studio ให น กเร ยนเข ยนคาอวยพร หร อคาส ญญาในเร องด ลงในโปสการ ด จากโปรแกรม Pooh Print Studio เพ อมอบให ก บค ณพ อค ณแม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด --------------------------------------------------

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร รายการการแข งข นคอมพ วเตอร 1. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บช น ป.1-3 ท มละ 2 คน 2. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระด บช น ป.4-6 ท มละ 2 คน 3. การแข งข นการสร าง Webpage

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน

กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 1. ประเด นการประเม น - เช งปร มาณ - เช งค ณภาพ 2. เกณฑ การประเม น/ต วช ว ด 3. การให น าหน ก/ แบบประเม นผลการปฎ บ ต งานเจ าหน าท สหกรณ... จ าก ด การประเม นเจ าหน าท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information