รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ"

Transcription

1 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) The development of Personnel Management System for Rajamangala University of Technology Lana (Chomthong). คณะผ ว จ ย นางส ร นาฎ นายจ กรกฤษณ มะโนลา จ ฑาธ ป ตย โครงการว จ ยท นสน บสน นงานว จ ย งบประมาณแผ นด น ป พ.ศ ภายใต โครงการยกระด บปร ญญาน พนธ เป นงานว จ ยต พ มพ งานสร างสรรค และงานบร การว ชาการส ช มชน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

2 ช อโครงงาน ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) โดย นายจ กรกฤษณ จ ฑาธ ป ตย รห สน กศ กษา อาจารย ท ปร กษา อาจารย ส ร นาฎ มะโนลา สาขาว ชา ระบบสารสนเทศทางคอมพ วเตอร สาขาว ชาบร หารธ รก จ คณะบร หารธ รก จและศ ลปศาสตร ป การศ กษา 2557 บทค ดย อ การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาระบบระบบบร หารจ ดการงานบ คลากรศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) เพ อน าข อม ลท ได น ามาว เคราะห แล วสร ปเป นสารสนเทศให ก บผ บร หารประกอบ การต ดส นใจในการบร หารงาน การน าข อม ลไปใช ได อย างถ กต องได ข อม ลสารสนเทศท สมบ รณ เป น ป จจ บ น ครอบคล ม ท นสม ย สามารถส บค นได รวดเร วและท าให งานบ คลากรได ข อม ลท ม ความละเอ ยดแม นยาและถ กต องตรงก บความจร งสามารถนาไปประกอบการวางแผนในการต ดส นใจ ในการบร หารงานต างๆ และสน บสน นการปฏ บ ต งานให ความรวดเร วในหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผลมากย งข น ว ธ การศ กษาคร งน ได ม การเก บข อม ลจากอาจารย และบ คลากร โดยม เคร องม อท ใช ในการศ กษาว จ ยคร งน ซ งประกอบด วยระบบปฏ บ ต การ Microsoft Window 7 ใช ส าหร บ ปฏ บ ต การ โปรแกรม Mysql Saver 2008 ท ใช จ ดการฐานข อม ลระบบ และใช ภาษาphp ในการพ ฒนาเว บไซด และม การทดสอบระบบเพ อว ดความพ งพอใจในการใช งานท งหมด 4 ด าน ประกอบด วยด านประส ทธ ภาพในการใช งานระบบ ด านการออกแบบระบบ ด านความสะดวก ของโปรแกรมเม อเท ยบก บระบบเด ม และด านความปลอดภ ยของระบบ ของการพ ฒนา ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากรศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) โดยทดสอบจาก ผ ท เก ยวข องก บระบบท งหมด 20 คน การว เคราะห ข อม ลใช ค าสถ ต ต างๆ ได แก ค าความถ ร อยละ ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการว เคราะห ข อม ลพบว า ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ระด บความพ งพอใจภาพรวมของระบบ อย ในระด บมากท ส ด ด านความสะดวก ของโปรแกรมเม อเท ยบก บระบบเด ม ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.75 รองลงมาค อ ระด บความพ งพอใจมาก ได แก ด านการออกแบบระบบ ด านประส ทธ ภาพในการใช งานระบบ และด านความปลอดภ ย

3 Project Title The Management System of Personnel. The Center for Special Education. (Chomthong). Author Mr. Jakkrit Jutatipat student code Advisors Mrs. Sureemart Manola Degree Bachelor of Business Administration (Computer Information System) Aacademic Year 2014 Abstract The Development for personnel management system. Center for Special Education (Chomthong). The aim to improve the management system, personnel management center of Special Education (Chomthong). The data was analyzed and summarized the information to executives, entrepreneurs. Decisions in the management. Using the Information Correctly. The information is current, complete, cover and modern that can be searched quickly. Employees gain a Accurate and valid comparisons can actually lead to future planning decisions in administrative tasks. And support the work of the agency provides a fast, efficient and more effective. Methods this study has collected data from Teacher and staff. The instruments used In this study Which contains the operating system for Microsoft Window 7 operating Mysql Saver 2008 program that uses a database management system. And using php to develop a web site and a test system to measure the satisfaction of all 4 sides include the efficiency of the system. Systems Design The facilities Of the program compared to conventional systems. And the security of the system of systems management personnel of the special education (Chomthong). by testing the system involves a total of 20 people; data analysis using statistical data were frequency, percentage, mean and standard deviation. SD Analysis of the data showed that Personnel management system Center for Special Education (Chomthong). satisfaction level overview of the system. At the highest level the facilities Of the program compared to conventional systems. With an average of 4.75, followed by the level of satisfaction, including the system design. The efficiency of the system. And safety

4 ก ตต กรรมประกาศ รายงานการว จ ยในคร งน ส าเร จล ล วงไปด วยด โดยได ร บความร วมม อและความช วยเหล อ จากบ คคลหลายฝ ายท คอยให ค าแนะน า ค าปร กษา ข อเสนอแนะต างๆ อ นเป นประโยชน อย างย ง ต อการศ กษาในคร งน ซ ง โครงการว จ ยน ได ร บท นอ ดหน นการว จ ยจากงบประมาณ โครงการ ยกระด บปร ญญาน พนธ เป นงานว จ ยต พ มพ งานสร างสรรค และงานบร การว ชาการส ช มชน ประจ าป 2557 ด วยความซาบซ ง และระล กในพระค ณจ งใคร ขอกล าวคาขอบค ณด งน ขอขอบพระค ณ ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ท ให ความร วมม อในการ ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะข อค ดเห น เพ อให การดาเน นงานจ ดทาว จ ยสาเร จล ล วงเป นไปด วยด ขอขอบพระค ณ ท ปร กษาโครงการและอาจารย ท กท าน ท ให แนวค ดเก ยวก บการงานว จ ย คร งน พร อมท งให ค าแนะน า และค าปร กษาเพ อท าให ผ ว จ ยสามารถได น ามาประย กต ใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนการจ ดท าเอกสาร ตรวจสอบแก ไขข อผ ดพลาดต างๆ เพ อให เก ดความ ถ กต องและเอกสารม ความสมบ รณ มากท ส ด ด วยค ณประโยชน ท เก ดจากรายงานว จ ยน ผ ว จ ยขอมอบค ณงามความด น ให แก บ คคลท ได กล าวนามข างต น และบ คคลท เก ยวข องท ไม ได กล าวนามไว ณ ท น ท กท าน ส ร นาฎ มะโนลา จ กรกฤษณ จ ฑาธ ป ตย

5 สารบ ญ เร อง หน า บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ค สารบ ญ ง สารบ ญตาราง จ สารบ ญภาพ ช บทท 1 บทนา 1.1 หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ของการศ กษา ประโยชน ท ได ร บจากการศ กษา ขอบเขต สถานท ท ใช ในการดาเน นการศ กษา และรวบรวมข อม ล เคร องม อท ใช ในการพ ฒนา 4 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง 2.1 ความหมายการบร หารงานบ คคลและการพ ฒนาทร พยากรมน ษย หล กเกณฑ การลา ทฤษฎ เก ยวก บภาษาHTML ทฤษฏ เก ยวก บภาษา PHP ทฤษฎ เก ยวก บ MySQL ทฤษฎ อ นเทอร เน ต ทฤษฎ การออกแบบเว บไซต แผนภาพบร บท แผนภาพความส มพ นธ การออกแบบหน าจอหล กส วนนาเข า และส วนแสดงผล วรรณกรรมท เก ยวข อง 27 บทท 3 การว เคราะห และออกแบบระบบ 3.1 โครงสร างองค กร การว เคราะห ระบบงานเด ม การออกแบบระบบใหม 31

6 จ สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า 3.4 ความส มพ นธ ของข อม ล (ER Diagram) พจนาน กรมข อม ล (Data Dictionary) โครงสร างระบบ การออกแบบหน าจอ 50 บทท 4 ผลการศ กษา 4.1 ผลการดาเน นงาน การอภ ปรายผล 88 บทท 5 บทสร ป 5.1 บทสร ปผลโครงงาน ข อจาก ดของระบบ ป ญหาและอ ปสรรคของโครงงาน ข อเสนอแนะ 91 บรรณาน กรม 92 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ก-1 ภาคผนวก ข ข-1 ภาคผนวก ค ค-1 ภาคผนวก ง ง-1 ประว ต ผ ว จ ย

7 ฉ สารบ ญตาราง ตารางท หน า 2.1 แสดงตารางแสดงร ปแบบ E-R Diagram คาอธ บายกระบวนท 1.0 กระบวนการสม ครสมาช ก คาอธ บายกระบวนท 2.0 กระบวนการเข าส ระบบ คาอธ บายกระบวนท 3.0 กระบวนการจ ดการข อม ลการอบรม คาอธ บายกระบวนท 4.0 กระบวนการจ ดทาการลา คาอธ บายกระบวนท 5.0 กระบวนการการอน ม ต ลา คาอธ บายกระบวนท 6.0 กระบวนการจ ดการข าวสาร คาอธ บายกระบวนท 7.0 กระบวนการการออกรายงาน คาอธ บายกระบวนท 1.1 กระบวนการสม ครสมาช ก คาอธ บายกระบวนท 1.2 กระบวนการแก ไขข อม ล คาอธ บายกระบวนท 2.1 กระบวนการเข าส ระบบ คาอธ บายกระบวนท 2.2 กระบวนการปร บปร งข อม ล คาอธ บายกระบวนท 3.1 กระบวนการบ นท กการอบรม คาอธ บายกระบวนท 3.2 กระบวนการแก ไขข อม ล คาอธ บายกระบวนท 4.1 กระบวนการจ ดทาการลา คาอธ บายกระบวนท 4.2 กระบวนการแก ไขข อม ลการลา คาอธ บายกระบวนท 5.1 กระบวนการอน ม ต ระด บห วหน า คาอธ บายกระบวนท 5.2 กระบวนการอน ม ต ระด บผ บร หาร คาอธ บายกระบวนท 6.1 กระบวนการจ ดการข าวสารงานบ คลากร คาอธ บายกระบวนท 6.2 กระบวนการเพ มข อม ลข าวสารงานบ คลากร คาอธ บายกระบวนท 6.3 กระบวนการลบข อม ลข าวสารงานบ คลากร คาอธ บายกระบวนท 6.4 กระบวนการแก ไขข อม ลข าวสารงานบ คลากร คาอธ บายกระบวนท 7.1 กระบวนการร องขอรายงาน คาอธ บายกระบวนท 7.2 กระบวนการเล อกประเภทรายงาน แสดงเอ นต ต ท งหมดภายในระบบสบร หารจ ดการงานบ คลากร Employee ใช ในการจ ดเก บข อม ลสมาช ก Position ใช ในการจ ดเก บข อม ลตาแหน ง Prefix ใช ในการจ ดเก บข อม ลคานาหน าช อ province ใช ในการจ ดเก บข อม ลจ งหว ด Department ใช ในการจ ดเก บข อม ลรายละเอ ยดส งก ด Epoproject ใช ในการจ ดเก บข อม ลรายละเอ ยดจ ดทาโครงการ IvmainId ใช ในการจ ดเก บข อม ลรายละเอ ยดการลา Ivtype ใช ในการจ ดเก บข อม ลประเภทการลา 50

8 ช สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 3.33 News ใช ในการจ ดเก บข อม ลข าวสาร แสดงจานวนร อยละของผ ตอบแบบแบบประเม น แสดงจานวนร อยละอาย ของผ ตอบแบบสอบถาม แสดงจานวนร อยละของระด บการศ กษาของผ ตอบแบบสอบถาม แสดงจานวนร อยละของต าแหน งของผ ตอบแบบสอบถาม แสดงค าเฉล ย ( ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพ งพอใจ 86 ในการใช งานระบบด านประส ทธ ภาพในการใช งานระบบ 4.6 แสดงค าเฉล ย ( ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพ งพอใจ 86 ในการใช งานระบบด านการออกแบบระบบ 4.7 แสดงค าเฉล ย ( ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพ งพอใจ 87 ในการใช งานระบบด านความสะดวกของโปรแกรมเม อเท ยบก บระบบเด ม 4.8 แสดงค าเฉล ย ( ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพ งพอใจ 88 ในการใช งานระบบด านความปลอดภ ยของระบบ

9 ซ สารบ ญภาพ ภาพท หน า 2.1 สถาป ตยกรรม Client/Server โครงสร างการบร หารงานของศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) แสดงแผนภ ม ก างปลาท แสดงถ งป ญหาและสาเหต ในระบบเด ม แผนภาพบร บทแสดงการทางานของระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 0 ของระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 1 แสดงการสม ครสมาช ก แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 2 แสดงกระบวนการเข าส ระบบ แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 3 แสดงกระบวนการบ นท กการอบรม แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 4 แสดงกระบวนการจ ดทาการลา แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 5 แสดงกระบวนการการอน ม ต ลา แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 6 แสดงกระบวนการจ ดการข าวสารบ คลากร แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 7 แสดงกระบวนการร องขอรายงาน ความส มพ นธ ของข อม ลของระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร แสดงโครงสร างระบบการจ ดการงานบ คลากรศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) แสดงหน าจอการทางานหล กของระบบซ งจาเป นต องทาการเข าส ระบบ แสดงหน าจอการทางานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป นสมาช ก แสดงหน าจอการทางานของระบบเม อทาการเข าส ระบบ 54 โดยผ ใช ท เป นสมาช กระด บเจ าหน าท 3.17 แสดงหน าจอการทางานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป น 55 สมาช กระด บห วหน าแผนกสาขา 3.18 แสดงหน าจอการทางานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป น 56 สมาช กระด บผ บร หาร 3.19 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อจ ดการเมน แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มข อม ลตาแหน ง แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อจ ดการหน วยงาน แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มข อม ลคานาหน าช อ แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มข อม ลจ งหว ด แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อด ข อม ล,เพ ม,แก ไขข อม ลส วนบ คคล แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มกล มผ ใช งาน แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อก าหนดส ทธ การท างานผ ใช งานระบบ แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อก าหนดส ทธ กล มผ ใช ระบบ แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มข าวประชาส มพ นธ แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มข อม ลผ ใช ท ม ส ทธ อน ม ต 67

10 ฌ สารบ ญภาพ (ต อ) ภาพท หน า 3.30 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อตรวจสอบใบลา แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ ออน ม ต ใบลาตามระด บการอน ม ต แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อจ ดท าใบลา แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อตรวจสอบใบลา แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงการใบลาท ได ร บอน ม ต แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงการลาเป นเปอร เซนต แสดงหน าจอการทางานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป นสมาช กสมาช ก แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงรายงานว นสะสมการลาประจาป แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อลบใบลาท จ ดทา แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อบ นท กโครงการท จ ดทา แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อบ นท กโครงการ แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงประเม นผลการปฏ บ ต งาน แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงสร ปรายงานโครงการ แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงข อม ลโครงการท งหมด แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงสถานะการดาเน นโครงการ แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน 83 ก.1 แสดงหน าเว บท เข า url : ก-2 ก.2 แสดงล งค สาหร บดาวน โหลด Appserv ก-2 ก.3 แสดงหน าจอไฟล โปรแกรม Appserv ก-3 ก.4 แสดงหน าจอข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท ก-3 ก.5 แสงหน าจอข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท ก-4 ก.6 แสดงหน าจอข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท ก-4 ก.7 แสดงข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท ก-5 ก.8 แสดงหน าจอข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท ก-5 ก.9 แสดงหน าจอข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท ก-6 ก.10 แสดงข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท ก-6 ก.11 แสดงหน าจอเม อต ดต งโปรแกรมเสร จสมบ รณ ก-7 ก.12 แสดงข อม ลส ญญาอน ญาตให ใช ซอฟต แวร ก-9 ก.13 แสดงการเล อกพ นท ในด สก ท ต องการต ดต งโปรแกรม ก-9 ก.14 แสดงการเข าส การต ดต ง ก-10 ก.15 แสดงการต ดต งโปรแกรม ก-10 ก.16 แสดงการต ดต งโปรแกรมเสร จสมบ รณ ก-11 ข.1 แสดงหน าจอเข าส ระบบ ข-2

11 ญ สารบ ญภาพ (ต อ) ภาพท หน า ข.2 แสงหน าจอเมน หล กของสมาช กระด บผ ด แลระบบ ข-3 ข.3 เพ มข อม ลผ ใช งานระบบ ข-4 ข.4 แสดงหน าจอก าหนดส ทธ การใช งานระบบ ข-5 ข.5 แสดงหน าจอก าหนดส ทธ กล มผ ใช งานระบบ ข-6 ข.6 แสดงหน าจอแก ไขข อม ลสมาช ก ข-7 ข.7 แสดงหน าจอจ ดการข าวประชาส มพ นธ ข-8 ข.8 แสดงหน าจอก าหนดส ทธ ผ ม ส ทธ อน ม ต ข-8 ข.9 แสดงหน าจอจ ดการประเภทการลา ข-9 ข.10 แสดงหน าจอจ ดกาหนดว นห ามลา ข-10 ข.11 แสดงหน าจอแสดงหน ากาหนดว นหย ดองค กร ข-10 ข.12 แสดงหน าจอแสดงหน ากาหนดผ ม ส ทธ อน ม ต ลา ข-11 ข.13 แสดงหน าจอตรวจสอบใบลา ข-11 ข.14 แสดงหน าจอลบใบลาท จ ดทา ข-12 ข.15 แสดงหน าจอจ ดการข อม ลพ นฐาน ข-12 ข.16 แสดงหน าจอแก ไขข อม ลส วนต ว ข-13 ข.17 แสดงหน าจอตรวจสอบใบลา ข-14 ข.18 แสดงหน าจอจ ดท าใบลาป วย ข-14 ข.19 แสดงหน าจอจ ดท าใบลาก จส วนต ว ข-15 ข.20 แสดงหน าจอจ ดท าใบลาศ กษา ฝ กอบรม ด งาน ข-15 ข.21 แสดงหน าจอจ ดท าใบลาอ ปสมบท ข-16 ข.22 แสดงหน าจอจ ดท าใบลาคลอดบ ตร ข-16 ข.23 แสดงหน าจอตรวจสอบสถานการณ ลา ข-17 ข.24 แสดงหน าจอผลการตรวจสอบลา ข-17 ข.25 แสดงหน าจอใบลาท ไดร บการอน ม ต ข-18 ข.26 แสดงหน าจอผลใบลาท ไดร บการอน ม ต ข-19 ข.27 แสดงหน าจอรายงานการลาเป นเปอร เซ นต ของบ คลากร ข-20 ข.28 แสดงหน าจอรายงานสร ปผลการลาประจาป งบประมาณ ข-21 ข.29 แสดงหน าจอรายงานว นลาสะสมของบ คลากรประจาป งบประมาณ ข-22 ข.30 แสดงหน าจอบ นท กภาระงาน ข-23 ข.31 แสดงหน าจอบ นท กผลการดาเน นการ ข-24 ข.32 แสดงหน าจอแสดงผลบ นท กผลการดาเน นงาน ข-24 ข.33 แสดงหน าจอรายงานสร ปโครงการ ข-25 ข.34 แสดงหน าจอข อม ลโครงการท งหมด ข-25

12 ฎ สารบ ญภาพ (ต อ) ภาพท หน า ข.35 แสดงหน าจอรายละเอ ยดข อม ลโครงการท งหมด ข-25 ข.36 แสดงหน าจอสถานการณ ด าเน นโครงการ ข-26 ข.37 แสดงหน าจออน ม ต ระด บห วหน าสาขา ข-26 ข.38 แสดงหน าจอผลการแสดงการอน ม ต ระด บห วหน าสาขา ข-27 ข.39 แสดงหน าจออน ม ต ระด บผ บร หาร ข-27 ข.40 แสดงหน าจอผลการแสดงการอน ม ต ระด บผ บร หาร ข-28

13 บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและเหต ผลในกำรพ ฒนำโครงงำน ป จจ บ นพ ฒนาการและการน าเทคโนโลย มาประย กต ใช ในองค กร ส งผลให เก ดการเปล ยนแปลง ท งโดยทางตรงและทางอ อม ซ งก อให เก ดความท าทายแก ผ บร หารในอนาคตให น าเทคโนโลย มาใช ให เก ดประโยชน ส งส ดแก ธ รก จ เพ อให สามารถต ดส นใจน าเทคโนโลย มาใช งานอย างม ประส ทธ ภาพ และการท างานได อย างรวดเร ว เทคโนโลย จ งเป นต วส าค ญในการพ ฒนาองค กรให ม ประส ทธ ภาพ เพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค ขององค กรท ต งไว นอกจากน เทคโนโลย สารสนเทศย งเป นต วช วย สน บสน นให ก บระด บผ ปฏ บ ต งานได ทางานได อย างรวดเร ว สะดวกสบายมากย งข นในการเก บรวบรวม ข อม ล และประมวลและการสร างสารสนเทศเข ามาช วยเพ อประกอบในการต ดส นใจ ฝ ายงานบร หารทร พยากร ม หน าท ร บผ ดชอบสรรหาและค ดเล อกบ คลากรให ก บกอง หร อหน วยงานต างๆ ในส าน กงานอธ การบด ตลอดจนว เคราะห เปร ยบเท ยบให ค าแนะน า ในการก าหนดอ ตราค าตอบแทน ด แลร บผ ดชอบ และประสานงานการสรรหาค ดเล อกบ คลากรใน ต าแหน งต างๆตามข อบ งค บของมหาว ทยาล ยและ บร หารอ ตราต าแหน งให ค าปร กษาประสานงาน ต ดตาม และด าเน นการในภาระงาน เช น การเปล ยนสถานภาพเป นพน กงานมหาว ทยาล ย การ เปล ยนต าแหน ง การเปล ยนต าแหน งสายงาน การปร บว ฒ และเปล ยนต าแหน ง การย ายและเปล ยน ต าแหน งการปร บระด บช น รวมถ งบร หารเง นเด อนและค าตอบแทน ในการบร หารจ ดการในด านงาน บ คลากร การลางานของบ คลากร ประเภทของมหาว ทยาล ยได ร บเง นเด อนตามบ ญช เง นเด อน บ ญช อ ตราค าจ างและเง นค าตอบแทนอ นๆ เช นเง นเพ มการครองช พช วคราว เง นประจ าต าแหน งการบ นท ก การขาดลามาสายของบ คลากรประว ต การท างานและข อม ลของบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ต องการท จะนาเอาเทคโนโลย น เข ามาช วยในการบร หารจ ดการในด านงานบ คลากร เพราะ ในป จจ บ นบ คลากรย งใช ว ธ การลาและการเก บข อม ลของบ คลากรแบบใช กระดาษเม อม การขอลาหย ด งานจ งต องกรอกเอกสารท เป นกระดาษ เม อเวลาผ านไปปร มาณการใช งานส งผลให เก ดป ญหาการ จ ดการเอกสารตามมา ทาให ผ ใช งานประสบป ญหาการใช งานและการรวบรวมประว ต การลาหย ดงาน ท ม ข อม ลเพ มมากย งข น ท งน เพ อความรวดเร วและความสะดวกในการรวบรวมจ ดเก บข อม ลจ งได ม การจ ดทาระบบบร หารจ ดการงานบ คลากรแบบออนไลน ข น จากป ญหาข างต นจ งได ม การจ ดท าโครงการ ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร กรณ ศ กษา ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) เพ อช วยสน บสน นการปฏ บ ต งานของบ คลากรในการจ ดท า เอกสารการขอลาหย ดงานและช วยลดป ญหาในด านการจ ดเก บเอกสารท ม ปร มาณเพ มมากข น ในอนาคต ท งน เพ อไว เป นข อม ลให สาหร บผ บร หารใช ช วยในการต ดส นใจประเม นศ กยภาพการท างาน ของบ คลากรเพ อเป นข อม ลในการประกอบการพ จารณาข นเง นเด อนให ก บบ คลากร

14 2 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) 1.3 ประโยชน ท จะได ร บ ได ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ได ทราบถ งประว ต การไปราชการ ได ทราบถ งข าวสารท ท นสม ย ได เคร องม อใช สาหร บช วยในการต ดส นใจสาหร บผ บร หาร 1.4 ขอบเขต และ แผนกำรดำเน นกำร ขอบเขตของงาน สามารถตรวจสอบส ทธ การใช งาน 1) ผ ด แลระบบ 2) ผ บร หาร/ห วหน างาน 3) บ คลากรท วไป สามารถจ ดการข อม ล 1) เพ ม/แก ไข/ลบข อม ลบ คลากร 2) เพ ม/แก ไข/ลบ/ค นหาประว ต การทางานบ คลากร 3) เพ ม/แก ไข/ลบ/ค นหา/อน ม ต ว นลาของบ คลากร 4) เพ ม/แก ไข/ลบ/ค นหารายงานการไปราชการ 5) เพ ม/แก ไข/ลบ/ค นหาข าวสารเก ยวก บบ คลากร 6) เพ ม/แก ไข/ลบ/ค นหาสถานะในการทางานป จจ บ น 7) อ พโหลด/ดาวน โหลดเอกสารท เก ยวก บบ คลากร สามารถแสดงรายงาน 1) รายงานการปฏ บ ต งานของบ คลากร - การขออน ม ต ลา - สถ ต การลาของบ คลากร - สร ปการทางานของบ คลากรในแต ละเด อน - รายงานประว ต บ คลากร 2) รายงานการไปราชการ - อบรม - ส มมนา - ประช ม - ศ กษาด งาน 3) แสดงข าวสารท เก ยวก บบ คลากร - ข าวสารท วไปเก ยวก บบ คลากร

15 3 - ข าวสารร บสม ครบ คลากรใหม 4) แสดงสถานะในการทางานป จจ บ น 5) แสดงกราฟการท างานของบ คลากร 6) รายงานข อม ลท งหมดของบ คลากรออกมาในร ปแบบ Portfolio 7) แสดงสถานะการอน ม ต /รออน ม ต /ไม อน ม ต 8) แสดงแบบฟอร มการลา ขอบเขตของผ ใช ระบบ 1) ผ ด แลระบบ - สามารถกาหนดส ทธ การเข าใช งานของบ คลากร - สามารถเพ ม/แก ไข/ลบ/ค นหาสถ ต การลาของบ คลากร - สามารถเพ ม/แก ไข/ลบ/ค นหารายงานการไปราชการ - สามารถเพ ม/แก ไข/ลบ/ค นหาข าวสารเก ยวก บบ คลากร - สามารถเพ ม/แก ไข/ลบ/ค นหาสถานะในการทางานป จจ บ น - สามารถเพ ม/แก ไข/ลบกราฟแสดงการลาของบ คลากร - สามารถอ พโหลด/ดาวน โหลดเอกสารท เก ยวก บบ คลากร 2) ผ บร หาร/ห วหน า - สามารถอน ม ต /ยกเล กการลาของบ คลากร - สามารถด รายงานการปฏ บ ต งานของบ คลากร - สามารถเพ ม/ลบ/แก ไข/ค นหารายงานการไปราชการ - สามารถด ข าวสารเก ยวก บบ คลากร - สามารถดาวน โหลดเอกสาร 3) บ คลากรท วไป - สามารถเพ ม/ลบ/แก ไขข อม ลบ คลากร - สามารถขออน ม ต /ตรวจสอบ/แก ไข/ยกเล กการลา/ ส งคาร องการลา ให ก บห วหน างาน - สามารถตรวจสอบว นลาคงเหล อ - สามารถค นหาข าวสารเก ยวก บบ คลากร - สามารถเพ ม/แก ไข/ค นหารายงานการไปราชการ - สามารถดาวน โหลดเอกสาร แผนการดาเน นงาน การศ กษาและรวบรวมข อม ล 1) ศ กษาป ญหาท เก ยวข องในการทางานของบ คลากร 2) กาหนดท ศทางและเป าหมายในการออกแบบและสร างเว บไซด 3) กาหนดขอบเขตของการออกแบบและสร างเว บไซต 4) ศ กษาเคร องม อท จะน ามาใช ในการสร างเว บไซต

16 ทาการว เคราะห ระบบ 1) เข ยนแผนภาพบร บท (Context Diagram) 2) เข ยนแผนภาพกระแสข อม ล (Data Flow Diagram) 3) เข ยนแผนภาพความส มพ นธ (ER-Diagram) 4) เข ยนพจนาน กรมข อม ล (Data Dictionary) ออกแบบเว บไซต 1) ออกแบบหน าเว บไซต 2) ออกแบบเมน ต างๆ 3) ออกแบบส วนของเลเยอร ต างๆ 4) ออกแบบฐานข อม ล พ ฒนาระบบ 1) สร างเว บไซต ตามท ได ออกแบบไว ทดสอบ 1) ทาการทดลองใช จร ง 2) ต ดต งระบบโดยนาระบบและฐานข อม ลไปต ดต ง Web Hosting การประเม นการใช งานและปร บปร งแก ไข 1) ประเม นผลการท างานของเว บไซต โดยท าการประเม นเว บไซต โดยจ ดทาแบบประเม นการทางานของเว บไซต ก บผ ใช งานและจ ดท าเอกสารค ม อการใช งาน 2) ทาการปร บปร ง แก ไข ระบบ เม อพบข อผ ดพลาด 1.5 สถำนท ท ใช ในกำรดำเน นกำรศ กษำและรวบรวมข อม ล ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม เลขท 199 หม 11 ตาบลบ านหลวง อาเภอจอมทอง จ งหว ดเช ยงใหม เคร องม อท ใช ในกำรพ ฒนำ ฮาร ดแวร คอมพ วเตอร โน ตบ ค ย ห อ Lenovo 1 เคร อง ประกอบไปด วย หน วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i หน วยความจาหล ก (RAM) ขนาดความจ 4 GB หน วยความจาสารอง (Hard Disk) ขนาดความจ 640 GB ซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows 7 32 bit Adobe Dreamweaver cs6 ใช ในการเข ยนเว บไซต Adobe Photoshop cs4 ใช ในการตกแต งร ป Microsoft Office Visio 2013 ใช ในการออกแบบ Context Diagram, Data Flow Diagram, E-R Diagram

17 Microsoft Office Word 2013 ใช สาหร บงานด านเอกสาร Microsoft Office Powerpoint 2013 ใช สาหร บการนาเสนอ Appserv ใช ในการสร างเว บเซ ร ฟเวอร ส าเร จร ประบบปฏ บ ต การ ไมโครซอฟท ว นโดวส ประกอบด วย 1) Apache HTTP Server เป นซอฟต แวร ส าหร บเป ดให บร การเซ ร ฟเวอร บนโพรโทคอล HTTP 2) PHP ค อ ภาษาคอมพ วเตอร ในล กษณะเซ ร ฟเวอร ไซด สคร ปต 3) MySQL เป นซอฟต แวร ฐานข อม ล 4) phpmyadmin เป นสคร ปต ท ใช สาหร บการจ ดการฐานข อม ล 5

18 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ผ พ ฒนาได ท าการศ กษาแนวค ด ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข องท ม ความหมายจ าเป นในการพ ฒนาระบบ โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 2.1 ความหมายการบร หารงานบ คคลและการพ ฒนาทร พยากรมน ษย สมศ กด คงเท ยง (2548) ได กล าวว า การบร หารทร พยากรเพ อใช คนให เหมาะสมก บงาน โดยม เป าหมายของการบร หารงานบ คคล ค อการได มาซ งม ความร ความสามารถเหมาะสม ตามความต องการของหน วยงาน หล กการท วไปของการบร หารงานบ คคล หมายถ ง การกระท าใดๆ ของฝ ายบร หารท จะทาให บ คคลสองฝ ายในหน วยงาน ค อฝ ายบร หาร และฝ ายปฏ บ ต เก ดความเข าใจ ในหน าท บทบาท และความส มพ นธ ของงานจนม แนวค ดท จะช วยเหล อเก อก ลก นโดยย ด ความเจร ญก าวหน าของหน วยงานเป นหล ก เป าหมายของการบร หารงานบ คคล ค อ การด าเน นงาน ขององค การบรรล เป าหมาย ส งเสร มสน บสน นให บ คลากรได ท างานอย างม ประส ทธ ภาพ ประสบความส าเร จในการท างานและพ ฒนาว ชาช พของบ คลากรระบบการบร หารงานบ คคล ม 2 ระบบประกอบด วย ระบบอ ปถ มภ และระบบค ณว ฒ ระบบอ ป ถ มภ หมายถ ง ระบบท ม การให ต าแหน งในหน วยงานเป นรางว ลแก ผ ภ กด ต อผ บร หารโดยไม จ าก ดขอบเขต ระบบค ณว ฒ หมายถ ง ระบบท ม การค ดเล อกคนด คนม ความร ความสามารถ โดยการสอบแข งข น การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพบ คลากรน บว าม ความส าค ญเป นอย างย ง การจะให การจ ดการศ กษาในโรงเร ยนประสบผลส าเร จตามเป าหมายต องอาศ ยทร พยากรท จ าเป น 4 อย าง ค อ คน เง น ว สด การจ ดการ ซ งการใช ทร พยากรท ง 4 ให เก ดประโยชน ต องค าน งถ ง 3 หล ก ค อ หล กความเสมอภาค หล กประส ทธ ภาพ และหล กประส ทธ ผล โรงเร ยนม บทบาทส าค ญ ในการพ ฒนา และให ความร แก สมาช ก ในส งคม ในโรงเร ยนม ขอบข าย ป จจ ยหลายอย าง ท ต องด าเน นงาน ซ งท กภารก จม ความส าค ญและจ าเป นท จะช วยส งเสร มสน บสน นก น ป จจ ยและทร พยากรต างๆม ความส าค ญคน น บว าม ความส าค ญ เพราะคนเป นผ ใช ป จจ ย ในการบร หารอ นๆ ด งน นการจ ดการศ กษาจะม ประส ทธ ภาพม ประส ทธ ผลเพ ยงไรย อมข นก บ คนในองค การ การบร หารงานบ คคลแผนใหม การบร หารงานบ คคลแผนใหม ย ดหล กการส าค ญ 12 ประการ ค อ หล กความเสมอภาค หล กความสามารถ หล กความม นคง หล กความเป นกลางทางการเม อง หล กการพ ฒนา หล กความเหมาะสม หล กความย ต ธรรม หล กสว สด การ หล กเสร มสร าง หล กมน ษย ส มพ นธ หล กประส ทธ ภาพการศ กษาว จ ย กระบวนการบร หารงานบ คคล ประกอบด วย การกาหนดนโยบาย

19 7 การวางแผนก าล งคน การสรรหา การค ดเล อก การบรรจ แต งต ง การปฐมน เทศ การมอบหมายงาน การพ ฒนา การประเม น สว สด การ และ ว น ย ภารก จด านการบร หารงานบ คคลของผ บร หารการศ กษา ภารก จด านการบร หารบ คคลน บว าเป นภารก จท ส าค ญของผ บร หาร การศ กษาซ งภารก จของผ บร หารการศ กษาประกอบด วย โปรแกรมการศ กษา ค อ จ ดม งหมาย หล กส ตรการเร ยนการสอน การบร การน กเร ยน การพ ฒนาบ คลากร ฯลฯ ทร พยากรการบร หาร ค อ งบประมาณ ว สด ความปลอดภ ย ส งอ านวยความสะดวก บ คลากร ค อ ทร พยากรการสรรหา การค ดเล อกการปฐมน เทศ การประเม นผล การพ ฒนา ส งตอบแทน การวางแผน ค อ แผนย ทธศาสตร แผนพ ฒนา แผนปฏ บ ต การ การพ ฒนาบ คลากร ข อม ลข าวสารฯลฯ ความส มพ นธ ก บภายนอก ค อ องค การร ฐบาล ช มชนส มพ นธ สถาบ นการศ กษาฯลฯ สมรรถนะก บกระบวนท ศน การบร หารงานบ คคล สมรรถนะ ค อล กษณะท เป นรากฐานของบ คคลหน งๆ ซ งม ความเช อมโยง เช งเหต ผลก บผลการปฏ บ ต งานท เหน อกว าและ หร อประส ทธ ผลท สามารถอ างอ งก บเกณฑ มาตรฐาน ในงานหน งหร อสถานการณ หน งๆได สมรรถนะก บกระบวนการบร หารงานบ คคล การสรรหา และค ดเล อกบ คลากรตามค ณสมบ ต และสมรรถนะ ตามต าแหน งท ต องการ การเล อกใช ว ธ การค ดเล อกท ได คนตรงก บความต องการ ประหย ดเวลา และค าใช จ าย เช น การใช แบบทดสอบ หร อว ธ ส มภาษณ จะท าให ได คนท ตรงก บความต องการ ประหย ดเวลา และค าใช จ าย มากท ส ด การวางแผนอบรมและพ ฒนาบ คลากร ข อม ลเก ยวก บสมรรถนะ ของบ คคลจะช วย ก าหนดท ศทางความต องการพ ฒนา ส วนการพ ฒนาเป นการเพ มการท างาน ให คนแต ละคนอย างม ประส ทธ ภาพ การวางแผนการก าวหน าในอาช พของบ คลากร เป นการวางแผน ทดแทนต าแหน ง ระด บบร หาร และท าให ทราบถ งจ ดแข งจ ดอ อนท ม ท าให ทราบอนาคตท าให ต อง เตร ยมบ คลากรให พร อมก บตาแหน งในองค การ การประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร เป นต วสะท อนให ทราบถ ง สมรรถนะของตนเอง และขององค การ ค าตอบแทนเป นต วช วยให บ คคลม ความกระต อร อร นมากข น ส งผลต อสมรรถนะของหน วยงาน 2.2 หล กเกณฑ การลา (ส ร ยาพร ส ต าค า, 2557) ประเภทการลาของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ได กาหนดประเภทการลาไว ด งน การลาป วย พน กงานมหาว ทยาล ยลาป วยได ร บค าจ างป ละไม เก น 30 ว นท าการ ลาป วยต งแต 3 ว น ทาการข นไปต องม ใบร บรองแพทย

20 8 พน กงานตามพ นธก จลาป วยได ร บค าจ างป ละไม เก น 30 ว นท าการ ลาป วยต งแต 3 ว น ทาการข นไปต องม ใบร บรองแพทย การลาก จ พน กงานมหาว ทยาล ยลาก จได ร บค าจ างป ละไม เก น 15 ว นท าการพน กงาน ตามพ นธ ก จ ลาก จได ร บค าจ างป ละไม เก น 10 ว นทาการ การลาพ กผ อน พน กงานมหาว ทยาล ยหน งป ลาได ไม เก น 10 ว นท าการต องบรรจ มาแล วมาน อยกว า 6 เด อนสามารถสะสมว นในป ถ ดไปได ไม เก น 20 ว นท าการ (ส าหร บผ ท ร บราชการมาแล วไม น อยกว า 10 ป ต ดต อก น สะสมได ไม เก น 30 ว นทาการ) พน กงานตามพ นธก จหน งป ลาได ไม เก น 10 ว นท าการต องบรรจ มาแล วมาน อยกว า 6 เด อน 2.3 ทฤษฎ เก ยวก บภาษา HTML HTML ย อมาจากค าว า Hypertext Markup Language พ ฒนามาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดย นาย Tim Berners - Lee เป นภาษามาตรฐาน ท ใช พ ฒนาเอกสารในร ปแบบของเว บเพจบนระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต การเร ยกใช เอกสารเหล าน ท าได โดยการใช โปรแกรมเว บบราวเซอร (Web Browser) เช น Mosaic, Opera, Nescape navigator, Internet Explorer ฯลฯ เร ยกด แฟ มท สร างด วยภาษา HTML ข อด ของ HTML ค อ สามารถใช ได ก บเคร องคอมพ วเตอร และระบบปฏ บ ต การได หลากหลายชน ด แฟ มข อม ลท เข ยนด วยภาษา HTML น นจะม การน าค าส ง HTML ท เร ยกว า แท ก (Tag) มาก าหนดล กษณะและร ปแบบของเอกสารท แสดงบนจอภาพ แท ก (Tag) ประกอบด วย เคร องหมาย น อยกว า(<) ตามด วยช อแท ก ป ดท ายด วยเคร องหมายมากกว า (>) เช น <HTML> <HEAD>, <BODY> ช อแท กน นอาจจะเป นต วเล กหร อต วใหญ ก ได แท กในภาษา HTML สามารถแบ งออกได เป นสองชน ดเด ยวค อแท กท ประกอบด วยแท กเป ดและแท กป ด เช น <HTML> เป นแท กเป ด ส วน </ HTML> เป นแท กป ด แท กท ไม ม แท กป ด เช น แท ก <BR> ไม ต องม แท ก </BR> (เสาวน ย ล ละว ฒนพ นธ. ทฤษฎ ภาษา HTML [ออนไลน ].) 2.4 ทฤษฏ ภาษา PHP ความหมายของ PHP PHP ย อมาจากคาว า Professional Home Page เป นการเข ยนคาส งหร อโค ดโปรแกรม ฝ งเซ ฟเวอร หร อท เร ยกก นว า Sever-Side Script ค อม การท างานท ฝ งเคร องคอมพ วเตอร เซ ฟเวอร ซ งร ปแบบในการเข ยนคาส งหร อโค ดโปรแกรมการท างานของ PHP น จะม ล กษณะคล าย ก บภาษา C และสามารถท จะช วยใช ร วมก บภาษา HTML ได อย างม ประส ทธ ภาพ (จ นทรา,2547) ความสามารถของ PHP น นสามารถท จะท างานเก ยวก บ Dynamic Web ได ท กร ปแบบ สามารถทางานต ดต อร วมก บโปรแกรมจ ดการระบบฐานข อม ลท ม อย มากมายในป จจ บ น

21 9 ได แก dabas D, InterBase Solid, Microsoft Access, dbase, msql, Sybase, Empress, MySQL, Velocis, FilePro, Oracle, Unix dbm, Informix, PostgreSQ และ SQL Server หล กการทางานของ PHP เคร องคอมพ วเตอร ทางฝ งไคลเอ นต (Client) จะท าการร องขอหร อเร ยกใช ไฟล PHP ท เก บในเคร องคอมพ วเตอร เซ ร ฟเวอร (Server) ทางฝ งเคร องเซ ร ฟเวอร จะท าการค นหาไฟล PHP แล วท าการประมวลผลไฟล PHP ตามท ไคลเอ นต ท าการร องขอมา หากไฟล PHP ม การต ดต อก บ ฐานข อม ลก จะน าข อม ลในฐานข อม ลมาใช ในการประมวลผลตามค าส งท เข ยนไว ในไฟล PHP จากน นก จะส งผลล พธ จากการประมวลไปให เคร องไคลเอ นต การเช อมต อ PHP ก บ MySQL ภาษา PHP ม ฟ งก ช นส าหร บต ดต อฐานข อม ล MySQL โดยใช ค าส ง mysql_connect() ซ งจะทาการต ดต อก บฐานข อม ลท สร างไว ตามร ปแบบด งต อไปน mysql_connect($hostname,$username,$password) $hostname = ช อเคร องท ต ดต งโปรแกรมฐานข อม ล MySQL $username = ช อของผ ท ม ส ทธ ในการใช ฐานข อม ลในโปรแกรมฐานข อม ล MySQL password = รห สผ านเข าใช ฐานข อม ล เม อทาการเล กใช ฐานข อม ลสามารถทาได โดยใช ฟ งก ช น mysql_close(); 2.5 ทฤษฎ เก ยวก บ MySQL MySQL เป นระบบจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ (RDBMS: Relational Database Management System) ซ งเป นท น ยมก นมากในป จจ บ น MySQL เป นฟร แวร ด านฐานข อม ล ท ม ประส ทธ ภาพส ง ม ความรวดเร วในการใช งาน การรองร บจ านวนผ ใช และขนาดของข อม ลจ านวน มหาศาล ท งสน บสน นการใช งานบนระบบปฏ บ ต การมากมาย ได แก Unix, OS/2, Mac OS และ Windows นอกจากน MySQL ย งสามารถใช ร วมก บ Web Development Platform ไม ว าจะเป น C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tcl หร อ ASP (จ นทรา,2547) สถาป ตยกรรมของ MySQL MySQL ถ กออกแบบการท างานในล กษณะของ Client/Server ประกอบด วย ส วนหล กๆ 2 ส วนค อ ส วนของผ ให บร การ (Server) และส วนของผ ใช บร การ (Client) โดยในแต ละ ส วนก จะม โปรแกรมสาหร บการทางานตามหน าท ของตน ส วนของผ ให บร การ (Server)จะเป นส วนท ท าหน าท บร หารจ ดการระบบฐานข อม ล จะเป นท จ ดเก บข อม ลท งหมด ส วนของผ ใช บร การ (Client)ก ค อผ ใช โดยโปรแกรมส าหร บใช งานได แก MySQL Client และ Access เป นต น

22 10 Client Server ภาพท 2.1 สถาป ตยกรรม Client/Server จากภาพท 2.1 หล กการท างานในล กษณะ Client/Server ม ด งน ค อท ฝ งของผ ให บร การ หร อ Server จะม โปรแกรมหร อระบบจ ดการฐานข อม ลเพ อการร องของการใช บร การจากผ ใช บร การ หร อ Client เม อม การร องขอเข ามา Server จะท าการตรวจสอบเช นอาจจะม การให ผ ใช บร การ ระบ ช อและรห สผ าน ถ าผ านการตรวจสอบ Server ก จะอน ม ต การให บร การแก Client ท ร องขอ การใช บร การน น ๆ และถ าในกรณ ท ไม ได ร บอน ม ต Server ก จะส งข อความแสดงข อผ ดพลาด แจ งกล บไปท Client ท ร องขอการใช บร การ 2.6 ทฤษฎ อ นเทอร เน ต ความร เบ องต นเก ยวก บอ นเทอร เน ต อ นเทอร เน ต หมายถ ง เคร อข ายคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ท ม การเช อต อระหว างเคร อข าย หลายๆ เคร อข ายท วโลก โดยใช ภาษาท ใช ส อสารก นระหว างคอมพ วเตอร ท เร ยกว าโพรดตคอล ผ ใช เคร อข ายน สามารถส อสารถ งก นได ส วนใหญ จะใช ก นในร ปแบบ www (world wide web) (น ทประด ษฐ,2555) ล กษณะของ www (world wide web www (world wide web) ถ อเป นส วนท น าสนใจท ส ดบนอ นเทอร เน ต เพราะสามารถแสดงสารสนเทศต างๆได หลากหลาย เกตส (Gates,1995) ได กล าวถ งเว บไว นอกเหน อจากการส งจดหมายอ เล กทรอน กส และการแลกเปล ยนเอกสารก นแล วอ นเทอร เน ต ย งสน บสน นส บค นข อม ลอ นเป นโปรแกรมการใช งานท ได ร บความน ยมากท ส ดแบบหน งน นค อ www (world wide web) ซ งหมายถ งเคร องบร การเว ปท เช อมต อเข าก บอ นเทอร เน ตโดยม ข าวสารเป นภาพ กราฟฟ กเม อเช อมเข าก บเคร องบร การเว บประ เภทน น จอภาพจะปรากฏข าวสาร พร อมด วยการเช อมโยงเม อเล อนเม าส ไปคล กท จ ดเช อโยงใดๆ ก จะเป นการเป ดส อ กหน าหน ง ท ม ข าวสารเพ มเต มพร อมท งการเช อมโยงจ ดใหม อ นๆซ งข าวหน าใหม น อาจจะอย ในเคร องบร การ เว บเด ยวก นหร ออาจเป นเคร องบร การเว บอ นๆในอ นเทอร เน ต ก ดาน นท มล ทอง (2540) ได กล าวถ ง www (world wide web) ว าเป นบร การส บค น สารสนเทศท อย ในอ นเทอร เน ตในระบบข อความหลายม ต โดยคล กท จ ดเช อมโยงเพ อเสนอหน า

23 11 เอกสารอ นๆท เก ยวข อง สารสนเทศท น าเสนอจะม ร ปแบบท งในล กษณะของต วอ กษรภาพน ง ภาพเคล อนไหว และเส ยงการเข าส ระบบเว บจะต องใช โปรแกรมท างานซ งโปรแกรมท น ยมใช ก นใน ป จจ บ น ได แก อ นเทอร เน ต เอ กพลอเรอร (Internet Explorer), มอเวอ ก (Mosaic), ไฟฟอกซ (Firefox), ก เก ลโคลม (Google Chrome) โปรแกรมเหล าน ช วยให การใช เว บในอ นเทอร เน ตเป นไปได อย างสะดวกย งข น ล กษณะของเว บไซต ป ยว ท เจนก จจาไพบ ลย (2540) ได กล าวว า เว บไซต ถ กเร ยกเป นต าแหน งท อย ของผ ท ม เว บเพจเป นของต วเองบนระบบอ นเทอร เน ต ซ งได จากการลงทะเบ ยนก บผ ให บร การเช าพ นท บนอ นเทอร เน ตเม อลงทะเบ ยนในช อท ต องการแล วก สามารถจ ดทาเว บเพจและส งให ศ นย บร การน าข น ไปไว บนอ นเทอร เน ตซ งถ อว าม เว บไซต เป นของตนเองแล วและเว บไซต ก ค อแหล งท รวบรวมเว บเพจ จ านวนมากมายหลายหน าในเร องเด ยวก นมารวมอย ด วยก นแต ส งหน งในการน าเสนอเร องราวท อย บนเว บไซต ท แตกต างไปจากโปรแกรมโทรท ศน เน อหาในน ตยสาร หร อหน งส อพ มพ เน องจาก การท างานบนเว บจะไม ม ว นส นส ดท งน เน องจากเราสามารถเปล ยนแปลงและเพ มสารสนเทศบน เว บไซต ได ตลอดเวลาและแต ละเว บเพจจะมม การเช อมโยงก นภายในเว บไซต หร อไปย งเว บไซต อ นๆ เพ อให ผ อ านสามารถอ านได ในเวลาอ นรวดเร ว น ร ธ อ านวยศ ลป (2542) กล าวถ งเว บไซต ว า เป นช อเร ยก Host หร อ Sever ท ได จดทะเบ ยนอย ใน www (world wide web) ซ งก ค อช อ Host ท ถ กก าหนดให ม ช อใน www (world wide web) และข นต นด วย http และม โดเมนเนมหร อนามสก ลเป น.com,.net,org หร อ อ นๆ 2.7 ทฤษฎ การออกแบบเว บไซต ได ม ผ ให ความหมายหมายเก ยวก บการออกแบบเว บไซต ว า เว บไซต เป นส อท ได ร บความน ยม อย างมากบนอ นเทอร เน ต ซ งเว บไซต เป นส อท อย ในความควบค มของผ ใช โดยสมบ รณ กล าวค อ ผ ใช สามารถต ดส นใจเล อกได ว าจะด เว บไซต ใดและจะไม เล อกด เว บไซต ใด ได ตามต องการ จ งทาให ผ ใช ไม ม ความอดทนต ออ ปสรรคและป ญหาท เก ดจากการออกแบบเว บไซต ผ ดพลาดถ าผ ใช เห น ว า เว บท ก าล งด อย น นไม ม ประโยชน ต อต วเขา หร อไม เข าใจว าเว บไซต น จะใช งานอย างไร ก สามารถ ท จะเปล ยนไปด เว บไซต อ นๆ ได อย างรวดเร ว เน องจากในป จจ บ นม เว บไซต อย มากมาย และย งม เว บไซต ท เก ดข นใหม ๆ ท กว น ผ ใช จ งม ทางเล อกมากข น และสามารถเปร ยบเท ยบค ณภาพของ เว บไซต ต าง ๆ ได เอง เว บไซต ท ได ร บการออกแบบอย างสวยงาม ม การใช งานท สะดวก ย อมได ร บความสนใจจากผ ใช มากกว าเว บไซด ท ด ส บสนว นวาย ม ข อม ลมากมายแต ไม สามารถหาส งท ต องการได นอกจากน ย งใช เวลาในการแสดงผลแต ละหน านานเก นไป ซ งป ญหาเหล าน ล วนเป นผลมาจากการออกแบบเว บไซต ไม ด ท งส นด งน น การออกแบบเว บไซต จ งเป นกระบวนการส าค ญในการสร างเว บไซต ให ประท บใจผ ใช ท าให อยากกล บเข ามาเว บไซต เด มอ กในอนาคต ซ งนอกจากต องพ ฒนาเว บไซต ท ด ม ประโยชน แล วย งต องคาน งถ งการแข งข นก บเว บไซต อ น ๆ อ กด วย

24 2.7.1 องค ประกอบของการออกแบบเว บไซต การออกแบบเว บไซต ท ม ประส ทธ ภาพ น นต องคาน งถ ง องค ประกอบสาค ญด งต อไปน ความเร ยบง าย (Simplicity) หมายถ ง การจ าก ดองค ประกอบเสร ม ให เหล อเฉพาะองค ประกอบหล ก กล าวค อในการส อสารเน อหาก บผ ใช น น เราต องเล อกเสนอ ส งท เราต องการน าเสนอจร ง ๆ ออกมาในส วนของกราฟ ก ส ส น ต วอ กษรและภาพเคล อนไหว ต องเล อกให พอเหมาะ ถ าหากม มากเก นไปจะรบกวนสายตาและสร างความร าคาญต อผ ใช ต วอย าง เว บไซต ท ได ร บการออกแบบท ด ได แก เว บไซต ของบร ษ ทใหญ ๆ อย างเช น Apple Adobe Microsoft หร อ Nokia ท ม การออกแบบเว บไซต ในร ปแบบท เร ยบง าย ไม ซ บซ อน และใช งานอย าง สะดวก ความสม าเสมอ (Consistency) หมายถ ง การสร างความสม าเสมอให เก ดข น ตลอดท งเว บไซต โดยอาจเล อกใช ร ปแบบเด ยวก นตลอดท งเว บไซต ก ได เพราะถ าหากว าแต ละหน าใน เว บไซต น นม ความแตกต างก นมากจนเก นไป อาจท าให ผ ใช เก ดความส บสนและไม แน ใจว าก าล งอย ใน เว บไซต เด มหร อไม เพราะฉะน นการออกแบบเว บไซต ในแต ละหน าควรท จะม ร ปแบบ สไตล ของกราฟ ก ระบบเนว เกช น (Navigation) และโทนส ท ม ความคล ายคล งก นตลอดท งเว บไซต ความเป นเอกล กษณ (Identity) ในการออกแบบเว บไซต ต องค าน งถ งล กษณะ ขององค กรเป นหล ก เน องจากเว บไซต จะสะท อนถ งเอกล กษณ และล กษณะขององค กร การเล อกใช ต วอ กษร ช ดส ร ปภาพหร อกราฟ ก จะม ผลต อร ปแบบของเว บไซต เป นอย างมาก ต วอย างเช น ถ าเราต องออกแบบเว บไซต ของธนาคารแต เรากล บเล อกส ส นและกราฟ กมากมาย อาจท าให ผ ใช ค ดว าเป นเว บไซต ของสวนสน กซ งส งผลต อความเช อถ อขององค กรได เน อหา (Useful Content) ถ อเป นส งส าค ญท ส ดในเว บไซต เน อหาในเว บไซต ต องสมบ รณ และได ร บการปร บปร งพ ฒนาให ท นสม ยอย เสมอ ผ พ ฒนาต องเตร ยมข อม ลและเน อหา ท ผ ใช ต องการให ถ กต องและสมบ รณ เน อหาท ส าค ญท ส ดค อเน อหาท ท มผ พ ฒนาสร างสรรค ข นมาเอง และไม ไปซ าก บเว บอ น เพราะจะถ อเป นส งท ด งด ดผ ใช ให เข ามาเว บไซต ได เสมอ แต ถ าเป นเว บท ล งค ข อม ลจากเว บอ น ๆ มาเม อใดก ตามท ผ ใช ทราบว า ข อม ลน นมาจากเว บใด ผ ใช ก ไม จ าเป นต องกล บมา ใช งานล งค เหล าน นอ ก ระบบเนว เกช น (User-Friendly Navigation) เป นส วนประกอบ ท ม ความส าค ญต อเว บไซต มาก เพราะจะช วยไม ให ผ ใช เก ดความส บสนระหว างด เว บไซต ระบบเนว เกช นจ งเปร ยบเสม อนป ายบอกทาง ด งน นการออกแบบเนว เกช น จ งควรให เข าใจง าย ใช งานได สะดวก ถ าม การใช กราฟ กก ควรส อความหมาย ต าแหน งของการวางเนว เกช นก ควรวาง ให สม าเสมอ เช น อย ต าแหน งบนส ดของท กหน าเป นต น ซ งถ าจะให ด เม อม เนว เกช นท เป นกราฟ ก ก ควรเพ มระบบเนว เกช นท เป นต วอ กษรไว ส วนล างด วย เพ อช วยอ านวยความสะดวกให ก บผ ใช ท ยกเล กการแสดงผลภาพกราฟ กบนเว บเบราเซอร ค ณภาพของส งท ปรากฏให เห นในเว บไซต (Visual Appeal) ล กษณะ ท น าสนใจของเว บไซต น น ข นอย ก บความชอบส วนบ คคลเป นส าค ญ แต โดยรวมแล วก สามารถสร ป ได ว าเว บไซต ท น าสนใจน นส วนประกอบต าง ๆ ควรม ค ณภาพ เช น กราฟ กควรสมบ รณ ไม ม รอยหร อ 12

25 ขอบข นบ นได ให เห น ชน ดต วอ กษรอ านง ายสบายตา ม การเล อกใช โทนส ท เข าก นอย างสวยงาม เป นต น ความสะดวกของการใช ในสภาพต าง ๆ (Compatibility) การใช งานของเว บไซต น นไม ควรม ขอบจ าก ด กล าวค อ ต องสามารถใช งานได ด ในสภาพแวดล อมท หลากหลาย ไม ม การบ งค บให ผ ใช ต องต ดต งโปรแกรมอ นใดเพ มเต ม นอกเหน อจากเว บบราวเซอร ควรเป นเว บ ท แสดงผลได ด ในท กระบบปฏ บ ต การ สามารถแสดงผลได ในท กความละเอ ยดหน าจอ ซ งหากเป นเว บไซต ท ม ผ ใช บร การมากและกล มเป าหมายหลากหลายควรให ความส าค ญก บเร องน ให มาก ความคงท ในการออกแบบ (Design Stability) ถ าต องการให ผ ใช งานร ส ก ว าเว บไซต ม ค ณภาพ ถ กต อง และเช อถ อได ควรให ความส าค ญก บการออกแบบเว บไซต เป นอย างมาก ต องออกแบบวางแผนและเร ยบเร ยงเน อหาอย างรอบคอบ ถ าเว บท จ ดท าข นอย างลวก ๆ ไม ม มาตรฐานการออกแบบและระบบการจ ดการข อม ล ถ าม ป ญหามากข นอาจส งผลให เก ดป ญหา และทาให ผ ใช หมดความเช อถ อ ความคงท ของการท างาน (Function Stability) ระบบการท างานต าง ๆ ในเว บไซต ควรม ความถ กต องแน นอน ซ งต องได ร บการออกแบบสร างสรรค และตรวจสอบอย เสมอ ต วอย างเช น ล งค ต าง ๆ ในเว บไซต ต องตรวจสอบว าย งสามารถล งค ข อม ลได ถ กต องหร อไม เพราะเว บไซต อ นอาจม การเปล ยนแปลงได ตลอดเวลา ป ญหาท เก ดจากล งค ก ค อ ล งค ขาด ซ งพบได บ อยเป นป ญหาท สร างความราคาญก บผ ใช เป นอย างมาก การออกแบบเว บไซต ในการออกแบบเว บไซต น นประกอบด วยกระบวนการต าง ๆ มากมาย เช น การออกแบบโครงสร าง ล กษณะหน าตา หร อการเข ยนโปรแกรม แต ม หลายคน ท พ ฒนาเว บไซต โดยขาดการวางแผนและท างานไม เป นระบบ ต วอย างเช น การลงม อออกแบบ โดยการใช โปรแกรมช วยสร างเว บ เน อหาและร ปแบบก เป นไปตามท น กข นได ขณะน น และเม อเห นว า ด ด แล วก เป ดต วเลย ท าให เว บน นม เป าหมายและแนวทางท ไม แน นอน ผลล พธ ท ได จ งเส ยง ก บความล มเหลวค อนข างมากความล มเหลวท พบเห นได ท วไป ได แก เว บท แสดงข อความว าอย ระหว างการก อสร าง (Under Construction หร อ Coming soon) ซ งแสดงให เห นถ งการขาด การวางแผนท ด บางเว บถ อได ว าตายไปแล ว เน องจากข อม ลไม ท นสม ย ขาดการพ ฒนาปร บปร ง เทคโนโลย ล าสม ยล งค ผ ดพลาดส งเหล าน แสดงให เห นถ งการขาดการด แล ตรวจสอบและพ ฒนา ให ท นสม ยอย เสมอ การออกแบบเว บไซต อย างถ กต องจะช วยลดความผ ดพลาดเหล าน และช วยลดความเส ยง ท จะท าให เว บประสบความล มเหลว การออกแบบเว บไซต ท ด ต องอาศ ยการออกแบบและจ ดระบบ ข อม ลอย างเหมาะสม กระบวนการแรกของการออกแบบเว บไซต ค อการก าหนดเป าหมายของเว บไซต ก าหนด กล มผ ใช ซ งการจะให ได มาซ งข อม ล ผ พ ฒนาต องเร ยนร ผ ใช หร อจ าลองสถานการณ ส งเหล าน จะช วยให เราสามารถออกแบบเน อหาและการใช งานเว บไซต ได อย างเหมาะสม ตรงก บความต องการ ของผ ใช อย างแท จร ง 13

26 ก าหนดเป าหมายของเว บไซต ข นตอนแรกของการออกแบบเว บไซต ค อ การก าหนดเป าหมายของเว บไซต ให แน ช ดเส ยก อน เพ อจะได ออกแบบการใช งานได ตรงก บ เป าหมายท ได ต งเอาไว โดยท วไปม กจะเข าใจว าการท าเว บไซต ม จ ดม งหมายเพ อบร การข อม ล ของหน วยงานหร อองค กรเท าน น แต ในความเป นจร งแล ว เว บไซต แต ละแห งก จะม เป าหมายของ ตนเองแตกต างก นออกไป กาหนดกล มผ ใช เป าหมายผ ออกแบบเว บไซต จ าเป นต องทราบกล มผ ใช เป าหมาย ท เข ามาใช บร การเว บไซต เพ อท จะได ตอบสนองความต องการของผ ใช ได อย างช ดเจน ต วอย างเช น เว บไซต ท ม กล มผ ใช หลากหลาย เช น เซ ร ชเอ นจ น เว บท า และเว บไดเรกทอร แต เว บไซต ส วนใหญ น นจะตอบสนองความต องการเฉพาะกล มเท าน น ไม ส าหร บท กคน เพราะไม สามารถตอบสนอง ความต องการของคนท หลากหลายได ในเว บไซต เด ยว ส งท ผ ใช ต องการจากเว บหล งจากท ได เป าหมายและกล มเป าหมายของเว บไซต แล วล าด บต อไปค อการออกแบบเว บไซต เพ อด งด ดผ ใช งานให ได นานท ส ด ด วยการสร าง ส งท น าสนใจเพ อด งด ดผ ใช โดยท วไปแล ว ส งท ผ ใช คาดหว งจากการเข าชมเว บไซต หน ง ได แก 1) ข อม ลและการใช งานท เป นประโยชน 2) ข าวและข อม ลท น าสนใจ 3) การตอบสนองต อผ ใช 4) ความบ นเท ง 5) ของฟร ข อม ลหล กท ควรม อย ในเว บไซต เม อเราทราบถ งความต องการท ผ ใช ต องการ ได ร บเม อเข าชมเว บไซต หน ง ๆ แล ว เราก ออกแบบเว บไซต ให ม ข อม ลท ผ ใช ต องการ ซ งข อม ลต อไปน เป นส งท ผ ใช ส วนใหญ คาดหว งจะได ร บเม อเข าไปชมเว บไซต 1) ข อม ลเก ยวก บบร ษ ท 2) รายละเอ ยดของผล ตภ ณฑ 3) ข าวความค บหน าและข าวจากส อมวลชน 4) คาถามยอดน ยม 5) ข อม ลในการต ดต อ ออกแบบหน าเว บไซต (Page Design) หน าเว บเป นส งแรกท ผ ใช จะได เห นขณะท เป ดเข าส เว บไซต และย งเป นส งแรก ท แสดงถ งประส ทธ ภาพในการออกแบบเว บไซต อ กด วย หน าเว บจ งเป นส งส าค ญมาก เพราะ เป นส อกลางให ผ ชมสามารถใช ประโยชน จากข อม ลของระบบงานของเว บไซต น นได โดยปกต หน าเว บ จะประกอบด วย ร ปภาพ ต วอ กษร ส พ น ระบบเนว เกช น และองค ประกอบอ น ๆ ท ช วยส อความหมาย ของเน อหาและอานวยความสะดวกต อการใช งาน หล กส าค ญในการออกแบบหน าเว บก ค อ การใช ร ปภาพและองค ประกอบต าง ๆ ร วมก นเพ อส อความหมาย เก ยวก บเน อหาหร อล กษณะส าค ญของเว บไซต โดยม เป าหมายส าค ญ เพ อการส อความหมายท ช ดเจนและน าสนใจ บนพ นฐานของความเร ยบง ายและความสะดวก ของผ ใช 14

27 2.7.4 การออกแบบเว บไซต ต องคาน งถ ง ความเร ยบง าย ได แก ม ร ปแบบท เร ยบง าย ไม ซ บซ อน และใช งาน ได สะดวก ไม ม กราฟ กหร อต วอ กษรท เคล อนไหวอย ตลอดเวลา ชน ดและส ของต วอ กษรไม มาก จนเก นไปทาให ว นวาย ความสม าเสมอ ได แก ใช ร ปแบบเด ยวก นตลอดท งเว บไซต เช น ร ปแบบ ของหน า สไตล ของกราฟ ก ระบบเนว เกช นและโทนส ควรม ความคล ายคล งก นตลอดท งเว บไซต ความเป นเอกล กษณ การออกแบบเว บไซต ควรค าน งถ งล กษณะของ องค กร เพราะร ปแบบของเว บไซต จะสะท อนถ งเอกล กษณ และล กษณะขององค กรน น ๆ เช น ถ าเป น เว บไซต ของทาง ราชการ จะต องด น าเช อถ อไม เหม อนสวนสน ก ฯลฯ เน อหาท ม ประโยชน เน อหาเป นส งท ส าค ญท ส ดในเว บไซต ด งน น ควรจ ดเตร ยมเน อหาและข อม ลท ผ ใช ต องการให ถ กต อง และสมบ รณ ม การปร บปร งและเพ มเต มให ท น เหต การณ อย เสมอ เน อหาไม ควรซ าก บเว บไซต อ น จ งจะด งด ดความสนใจ ระบบเนว เกช นท ใช งานง าย ต องออกแบบให ผ ใช เข าใจง ายและใช งาน สะดวก ใช กราฟ กท ส อความหมายร วมก บค าอธ บายท ช ดเจน ม ร ปแบบและล าด บของรายการ ท สม าเสมอ เช น วางไว ตาแหน งเด ยวก นของท กหน า ล กษณะท น าสนใจ หน าตาของเว บไซต จะต องม ความส มพ นธ ก บค ณภาพ ขององค ประกอบต างๆ เช น ค ณภาพของกราฟ กท จะต องสมบ รณ การใช ส การใช ต วอ กษรท อ านง าย สบายตา การใช โทนส ท เข าก นล กษณะหน าตาท น าสนใจน นข นอย ก บความชอบของแต ละบ คคล การใช งานอย างไม จ าก ด ผ ใช ส วนใหญ สามารถเข าถ งได มากท ส ดเล อกใช บราวเซอร ชน ดใดก ได ในการเข าถ งเน อหาสามารถแสดงผลได ท กระบบปฏ บ ต การและความละเอ ยด หน าจอต างๆ ก นอย างไม ม ป ญหาเป นล กษณะสาค ญสาหร บผ ใช ท ม จานวนมาก ค ณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเร ยบเร ยงเน อหาอย าง รอบคอบ สร างความร ส กว าเว บไซต ม ค ณภาพ ถ กต อง และเช อถ อได ล งค ต างๆ จะต องเช อมโยงไปหน าท ม อย จร งและถ กต อง ระบบการท างาน ต างๆ ในเว บไซต จะต องม ความแน นอนและทาหน าท ได อย างถ กต อง การออกแบบโครงสร างเว บไซต (Site Structure Design) โครงสร างเว บไซต (Site Structure) เป นแผนผ งของการล าด บเน อหา หร อการจ ดวางตาแหน งเว บเพจท งหมด ซ งจะทาให เราร ว าท งเว บไซต ประกอบไปด วยเน อหาอะไรบ าง และม เว บเพจหน าไหนท เก ยวข องเช อมโยงถ งก น ด งน นการออกแบบโครงสร างเว บไซต จ งเป นเร อง สาค ญ เปร ยบเสม อนก บการเข ยนแบบอาคารก อนท จะลงม อสร าง เพราะจะท าให เรามองเห นหน าตา ของเว บไซต เป นร ปธรรมมากข น สามารถออกแบบระบบเนว เกช นได เหมาะสม และเป นแนวทาง การทางานท ช ดเจน สาหร บข นตอนต อๆไปนอกจากน โครงสร างเว บไซต ท ด ย งช วยให ผ ชมไม ส บสนและ ค นหาข อม ลท ต องการได อย างรวดเร วว ธ การจ ดโครงสร างเว บไซต สามารถท าได หลายแบบ แต แนวค ด หล กๆท น ยมใช ก นม อย 2 แบบค อจ ดตามกล มเน อหา (Content-based Structure)จ ดตามกล มผ ชม (User-based Structure) 15

28 2.7.6 ร ปแบบของโครงสร างเว บไซต สามารถวางร ปแบบโครงสร างเว บไซท ได หลายแบบตามความเหมาะสม เช น แบบเร ยงล าด บ (Sequence) เหมาะส าหร บเว บไซต ท ม จ านวนเว บเพจ ไม มากน ก หร อเว บไซท ท ม การนาเสนอข อม ลแบบท ละข นตอน แบบระด บช น (Hierarchy) เหมาะส าหร บเว บไซต ท ม จ านวนเว บเพจ มากข น เป นร ปแบบท เราจะพบได ท วไป แบบผสม Combination) เหมาะส าหร บเว บไซต ท ซ บซ อนเป นการน า ข อด ของร ปแบบท ง 2 ข างต นมาผสมก น การใช ส ในการออกแบบเว บไซต การสร างส ส นบนหน าเว บเป นส งท ส อความหมายของเว บไซต ได อย างช ดเจน การเล อกใช ส ให เหมาะสม กลมกล น ไม เพ ยงแต จะสร างความพ งพอใจให ก บผ ใช แต ย งสามารถท าให เห นถ งความแตกต างระหว างเว บไซต ได ส เป นองค ประกอบหล กสาหร บการตกแต งเว บ จ งจ าเป นอย าง ย งท จะต องทาความเข าใจเก ยวก บการใช ส ระบบส ท แสดงบนจอคอมพ วเตอร ม ระบบการแสดงผลผ านหลอดล าแสง ท เร ยกว า CRT (Cathode ray tube) โดยม ล กษณะระบบส แบบบวก อาศ ยการผสมของของแสงส แดง ส เข ยว และ ส น าเง น หร อระบบส RGB สามารถก าหนดค าส จาก 0 ถ ง 255 ได จากการรวมส ของแม ส หล กจะท าให เก ดแสงส ขาว ม ล กษณะเป นจ ดเล ก ๆ บนหน าจอไม สามารถมองเห นด วยตา เปล าได จะมองเห นเป นส ท ถ กผสมเป นเน อส เด ยวก นแล ว จ ดแต ละจ ดหร อพ กเซล (Pixel) เป นส วนประกอบของภาพบนหน าจอคอมพ วเตอร โดยจ านวนบ ตท ใช ในการก าหนดความสามารถ ของการแสดงส ต าง ๆ บนจอภาพ ส ม อ ทธ พลในเร องของอารมณ การส อความหมายท เด นช ด กระต นการร บร ทางด านจ ตใจมน ษย ส แต ละส ให ความร ส ก อารมณ ท ไม เหม อนก น ส บางส ให ความร ส กสงบ บางส ให ความร ส กต นเต นร นแรง ส จ งเป นป จจ ยส าค ญอย างย งต อการออกแบบเว บไซต ด งน นการเล อกใช โทน ส ภายในเว บไซต เป นการแสดงถ งความแตกต างของส ท แสดงออกทางอารมณ ม ช ว ตช วาหร อเศร าโศก ร ปแบบของส ท สายตาของมน ษย มองเห น สามารถแบ งออกเป น 3 กล ม ค อ ส โทนร อน (Warm Colors) เป นกล มส ท แสดงถ งความส ข ความปลอบโยน ความอบอ น และด งด ดใจ ส กล มน เป นกล มส ท ช วยให หายจากความเฉ อยชา ม ช ว ตช วามากย งข น ส โทนเย น (Cool Colors) แสดงถ งความท ด ส ภาพ อ อนโยน เร ยบร อย เป นกล มส ท ม คนชอบมากท ส ด สามารถโน มน าวในระยะไกลได ส โทนกลาง (Neutral Colors) ส ท เป นกลาง ประกอบด วย ส ด า ส ขาว ส เทา และ ส น าตาล กล มส เหล าน ค อ ส กลางท สามารถนาไปผสมก บส อ น ๆ เพ อให เก ดส กลางข นมา ส งท ส าค ญต อผ ออกแบบเว บค อการเล อกใช ส ส าหร บเว บ นอกจากจะม ผลต อ การแสดงออกของเว บแล วย งเป นการสร างความร ส กท ด ต อผ ใช บร การ ด งน นจะเห นว าส แต ละส สามารถส อความหมายของเว บได อย างช ดเจน ความแตกต าง ความส มพ นธ ท เก ดข นย อมส งผลให เว บ ม ความน าเช อถ อมากย งข น ช ดส แต ละช ดม ความส าค ญต อเว บ ถ าเล อกใช ส ไม ตรงก บว ตถ ประสงค 16

29 17 หร อเป าหมายอาจจะท าให เว บไม น าสนใจ ผ ใช บร การจะไม กล บมาใช บร การอ กภายหล ง ฉะน นการใช ส อย างเหมาะสมเพ อส อความหมายของเว บต องเล อกใช ส ท ม ความกลมกล นก น (Padoungkiat. ทฤษฎ การออกแบบเว บไซต [ออนไลน ].) 2.8 แผนภาพบร บท แผนภาพบร บท ค อ แผนภาพกระแสข อม ลระด บบนส ดท แสดงภาพรวมการท างานของระบบ ท ม ความส มพ นธ ก บสภาพแวดล อมภายนอกระบบ ท งย งแสดงให เห นขอบเขต และเส นแบ งเขตของ ระบบท ศ กษาและพ ฒนาอ นด บแรกของการสร างแบบจ าลองข นตอนการท างานของระบบ น กว เคราะห ระบบควรจะท าการสร างแผนผ งบร บท เพ อเป นต วก าหนดขอบเขต และเส นแบ งเขตของ ระบบท ศ กษาและพ ฒนา แนวทางในการกาหนดขอบเขตม ด งน (เก ยรต ศ กด,2556) เปร ยบระบบเสม อนภาชนะบรรจ เพ อแบ งแยกส งท อย ภายในภาชนะออกจาก ส งท อย ภายนอกภาชนะ โดยไม ต องสนใจส งท อย ภายในภาชนะม อะไรบ าง ศ กษาระบบโดยอาจจะการสอบถามผ ใช งานถ งเหต การณ หร อ การด าเน นงาน ประจ าว นท เก ดข นของระบบว าม การต ดต อ จ ดการ หร อด าเน นงานอย างไรบ าง และระบบม การตอบสนองต อเหต การณ น นๆ อย างไร อะไรค อข อม ลท ร บเข ามา และส งมาจากใคร สอบถามผ ใช ระบบว าระบบจะต องส งข อม ลอะไร ออกไปส External Agent ต องการร ปแบบรายงาน การสอบถามข อม ล แบบใดส งเหล าน ท าให น กว เคราะห ระบบ พ จารณาการวาด Data Flow ได จ าแนกแหล งข อม ลภายนอกระบบ ท ระบบต องการจากไฟล หร อฐานข อม ลจากระบบ อ นซ งอาจเป นการอ าน แก ไข เปล ยนแปลง ข อม ลเหล าน น ท าการวาด Context Diagram จากส งท รวบรวม หล งจากท ได ศ กษาการท างาน ข อม ลร บเข า ข อม ลส งออก น กว เคราะห ระบบอาจม เส นทางการไหลของข อม ล มากมาย ซ งไม อาจ แสดงได ท งหมดใน Context Diagram น ด งน น Data Flow ท แสดงควรเป นข อม ลหล กและม ความสาค ญต อระบบ ส วนรายละเอ ยดของการเคล อนไหวของข อม ลน นสามารถน าไปอธ บายใน DFD ลาด บต อไปได ในแผนผ งบร บท ประกอบด วยกระบวนการท แทนกระบวนการของระบบท งหมดเพ ยง หน ง กระบวนการเท าน นท อย ภายในขอบเขตของระบบ และให แสดงหมายเลขศ นย ( 0 ) ตรงส วนบนของส ญล กษณ กระบวนการ นอกจากน ในแผนผ งบร บทย งแสดงรายละเอ ยดของ External Agent และ External Data Store รอบๆ ข นตอนการด าเน นงาน (ภายนอกขอบเขตของระบบ) และม Data Flows แสดงการต ดต อระหว างระบบก บส งท อย ภายนอก และส งส าค ญค อภายแผนผ ง บร บท จะต องไม ม Data Store ปรากฏอย 2.9 แผนภาพความส มพ นธ แผนภาพแสดงความส มพ นธ ระหว างข อม ล หมายถ ง แผนภาพท ใช เป นเคร องม อส าหร บจ าลอง ข อม ลซ งจะประกอบไปด วย Entity (แทนกล มของข อม ลท เป นเร องเด ยวก น) และความส มพ นธ ระหว างข อม ล ท เก ดข นท งหมดในระบบ (เก ยรต ศ กด,2556)

30 18 ตางรางท 2.2 แสดงตารางแสดงร ปแบบ ER Diagram E-R Modeling Symbols Chen Model Crow s Foot Entity Relationship Line Relationship One (1) Symbol Many (M) Symbol 1 M Composite Entity Weak Entity เน องจาก E-R Diagram เป นการน าเสนอในระด บแนวความค ด ด งน นรายละเอ ยดต าง ๆ ของข อม ลจะย งไม ได กล าวถ ง โดยการจ ดท าแผนภาพ E-R Diagram ม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ใช งาน สามารถมองเห นภาพของข อม ลในระบบได ช ดเจนย งข น ซ งจ ดเป นเพ ยงหล กการและย งไม ข นก บระบบ จ ดการฐานข อม ล (Database Management System; DBMS) โดย E-R Diagram ประกอบด วย เอ นท ต (Entity) หมายถ งส งท สนใจ ซ งสามารถระบ ได ในความเป นจร ง และต องการเก บรวบรวมข อม ลท เก ยวข องด วยไว ในฐานข อม ล รวมท งสามารถบ งช ความเป น เอกล กษณ เฉพาะต วได โดยต วอย างของเอ นท ต ประเภทต าง ๆ ม ด งน แอตทร บ วต (Attribute) หร อเร ยกว า Property หมายถ งข อม ลท แสดงค ณสมบ ต หร อ ค ณล กษณะของเอ นท ต เช น แอตทร บ วต ของเอ นท ต น กศ กษาประกอบด วย รห สน กศ กษา ช อ-นามสก ลน กศ กษา ท อย เพศ เป นต น ซ งใน E-R Diagram ใช ส ญล กษณ ร ปวงร (Ellipse) ท ม ช อของแอตทร บ วต น นกาก บอย ภายในแทน 1 แอตทร บ วต และเช อมต อก บเอ นท ต ท ม แอตทร บ วต ค ย แอตทร บ วต (Key Attribute) หมายถ ง แอตทร บ วต หร อกล มของ แอตทร บ วต ท ม ค า ของข อม ลในแต ละสมาช กของเอ นท ต ไม ซ าก น ท าให สามารถระบ ความแตกต างของแต ละสมาช กใน เอ นท ต ซ งใน E-R Diagram ใช ส ญล กษณ ร ปวงร ท ภายในกาก บด วยช อของแอตทร บ วต ท ม การข ดเส น ใต แทนค ย แอตทร บ วต และเช อมต อก บเอ นท ต ท ม แอตทร บ วต แอตทร บ วต ท ม ข อม ลเพ ยงค าเด ยว (Single Valued Attribute) หมายถ ง แอตทร บ วต ท ม ค าของข อม ลในแต ละสมาช กของเอ นท ต ได เพ ยงค าเด ยว เช น บ คคล 1 คนม เพศเด ยว แอตทร บ วต เพศจ งเป นแอตทร บ วต ท ม ข อม ลเพ ยงค าเด ยว หร อพน กงาน 1 คนม เง นเด อนเพ ยงค าเด ยว

31 แอตทร บ วต ท ม ข อม ลหลายค า (Multi Valued Attribute) หมายถ ง แอตทร บ วต ท สามารถม ค าของข อม ลในแต ละสมาช กของเอ นท ต ได หลายค า เช น บ คคล 1 คนอาจม ว ฒ การศ กษา ได หลายระด บ แอตทร บ วต ว ฒ การศ กษาจ งเป นแอตทร บ วต ท ม ข อม ลหลายค า ท งน ใน E-R Diagram ใช ส ญล กษณ ร ปวงร ท ภายในก าก บด วยช อของแอตทร บ วต และเช อมต อก บเอ นท ต ท ม แอตทร บ วต น น ด วยเส นตรง 2 เส น หร อจะใช ส ญล กษณ วงร 2 วงซ อนก น แอตทร บ วต ท ได จากการค านวณ (Derived Attribute) หมายถ ง แอตทร บ วต ท ค าของ ข อม ลได มาจากการนาค าของข อม ลในแอตทร บ วต อ นมาท าการค านวณ เช น แอตทร บ วต อาย ป จจ บ น สามารถค านวณได จากแอตทร บ วต ว น/เด อน/ป เก ด เป นต น ท งน ใน E-R Diagram ใช ส ญล กษณ ร ป วงร ท ม ช อของแอตทร บ วต น นก าก บอย ภายในแทนแอตทร บ วต ท ได จากการค านวณ และเช อมต อก บ เอ นท ต ท ม แอตทร บ วต น นด วยเส นประ 2.10 การออกแบบหน าจอหล กส วนนาเข า และส วนแสดงผล การจ ดการสารสนเทศแปรเปล ยนจากการประมวลผลแบบรวมศ นย ไปเป นระบบท พลว ต และใช อย างกว างขวาง จ ดหล กจะย ายจากหน วยงาน ไอท ไปย งผ ใช กล มไอท กลายเป นผ ท าให เก ด เทคโนโลย สารสนเทศมากกว าท จะเป นผ ให ข อม ลสารสนเทศ (เก ยรต ศ กด,2556) การออกแบบส วนต อประสานผ ใช ในระบบแบบผ ใช เป นศ นย กลางจะไม สามารถแยกได ช ดเจน ระหว างข อม ลเข า ข อม ลออก และ ส อประสานผ ใช ส วนใหญ ท างานประสมก นระหว างข อม ลเข า ข อม ลออกและ การสอบถามข อม ลในงานประจาว น เพราะงานเหล าน ต องการ การโต ตอบก บระบบส อประสานผ ใช การโต ตอบระหว างมน ษย ก บคอมพ วเตอร ส อประสานผ ใช อย บนหล กเกณฑ พ นฐานของการสร างส มพ นธภาพท ด ระหว างมน ษย ก บเคร องคอมพ วเตอร การโต ตอบระหว างมน ษย ก บคอมพ วเตอร อธ บายถ งการต ดต อปฏ ส มพ นธ ระหว างคอมพ วเตอร ก บผ ท ใช คอมพ วเตอร ในการท างานท เก ยวข องก บธ รก จ แนวความค ด รวมถ ง การส อสารท งหมด ค าส งท จ าเป นในการป อนข อม ลเข าส ระบบและแสดงข อม ลออกจากระบบ ในร ปของจอภาพหร อรายงาน ว ตถ ประสงค หล กของการออกแบบ ค อ ง ายต อการเร ยนร และใช งานได สะดวก หล กการออกแบบผ ใช เป นศ นย กลาง พ นฐาน 9 ข อ ค อ ความเข าใจในหน าท ของธ รก จ การใช ร ปภาพช วยอย างม ประส ทธ ภาพ การศ กษาข อม ลของผ ใช การค ดแบบผ ใช การใช ต นแบบ การออกแบบท เข าใจได ง าย การต ดตามผลการใช งาน การจ ดทาเอกสาร

32 แนวทางการออกแบบส วนต อประสานผ ใช การออกแบบส อประสานผ ใช ท ด จะอย บนพ นฐานของ การผสมผสานรวมระหว าง การปร บเปล ยนสภาพงานให เหมาะสมก บผ ปฏ บ ต งาน หร อเป นการปร บปร งสภาพการท างานอย าง เป นระบบ หร อกายศาสตร ส นทร ยศาสตร และอ นเทอร เฟสเทคโนโลย เข าด วยก นการปร บเปล ยน สภาพงานให เหมาะสมก บผ ปฏ บ ต งาน หร อเป นการปร บปร งสภาพการท างานอย างเป นระบบ หร อ การย ศาสตร ว าด วยเร องความเป นจร ง กล าวถ งว ธ การท คนท างาน เร ยนร และโต ตอบก บ คอมพ วเตอร ส นทร ยศาสตร ว าด วยเร องความสวยงาม เน นว ธ การอ นเทอร เฟสท ด งด ดความสนใจ และง ายต อการใช ส วนของอ นเทอร เฟสเทคโนโลย เป นการจ ดเตร ยมโครงสร างการท างานท ต องการ เพ อน าไปส เป าหมายการออกแบบ น กว เคราะห ระบบควรพ จารณาหลายๆ แนวทาง รวมท งห วข อ ต อไปน เน นว ตถ ประสงค พ นฐาน 1) กาหนดว ตถ ประสงค ในการออกแบบระบบให สะดวก 2) ออกแบบให ง ายต อการเร ยนร และจดจา 3) ออกแบบอ นเทอร เฟสท เอ อต อการเพ มประส ทธ ภาพและผลผล ตให ผ ใช 4) เข ยนคาส ง ก จกรรมและการตอบของระบบท ช ดเจนและคาดเดาได 5) ลดป ญหาของการป อนข อม ลให น อยท ส ด 6) แก ไขข อผ ดพลาดได ง าย 7) สร างข นตอนท เป นตรรกะและด งด ดความสนใจ สร างอ นเทอร เฟสท ง ายต อการเร ยนร และใช งาน 1) ป ายของการควบค ม ป ม และส ญล กษณ ร ป ต างๆ ต องช ดเจน 2) เล อกภาพท ผ ใช เข าใจได ง าย ในการแสดงส ญล กษณ ร ปหร อป มควบค ม 3) เตร ยมคาแนะนาหน าจอภาพท เป นไปตามลาด บ ร ดก ม และช ดเจน 4) แสดงคาส งท งหมดท ม ในรายการเมน แต ทาให คาส งท ไม สามารถใช งานได 5) สามารถกล บส เมน หล กหร อเมน ก อนหน าได โดยง าย จ ดเตร ยมค ณสมบ ต ท ช วยเสร มประส ทธ ภาพ 1) รวบรวมงาน คาส ง และหน าท ท เป นกล มคล ายคล งก นเข าไว ด วยก น 2) สร างรายช อเมน เร ยงตามต วอ กษรหร อเร ยงตามการใช งานบ อย 3) จ ดทาทางล ด 4) การใช ค าโดยปร ยาย 5) การใช ค าเด ม ในการให ผ ใช ป อนข อม ลใหม 6) เตร ยมการค นหาอย างเร ว 7) ใช ภาษาแบบธรรมชาต ทาให ง ายต อการขอความช วยเหล อหร อแก ไขข อผ ดพลาด 1) กาหนดคาอธ บายการช วยเหล อตลอดเวลาใช งาน 2) เตร ยมความช วยเหล อแบบให ผ ใช เล อก 3) เตร ยมทางกล บโดยตรง 20

33 21 ท กจอภาพ 4) แสดงข อม ลเพ อการต ดต อหน วยช วยเหล อ หร อหน วยงานท ร บผ ดชอบ 5) ให ม การย นย นก อนการลบข อม ล 6) เตร ยมแป นยกเล กการทางาน 7) ทาให ส วนผ ดพลาดเห นได ช ดเจน 8) ใช การเช อมโยงข อความหลายม ต นาทางไปส ห วข อความช วยเหล อ ลดป ญหาของการนาข อม ลเข า 1) ทาการตรวจสอบข อม ลท สมเหต ผล 2) แสดงข อความเพ อแจ งให ทราบหร อเพ อการเต อน 3) แสดงรายการข อม ลท กาหนดค าท ยอมร บได ไว แล ว 4) สร างหล กเกณฑ ท บ งค บให เก ดบ รณภาพของข อม ล จ ดเตร ยมการแจ งผลแก ผ ใช 1) แสดงข าวสารหร อข อความในตาแหน งท เหมาะสมบนจอภาพ 2) เต อนผ ใช สาหร บการประมวลผลท ต องใช เวลาหร อล าช า 3) แสดงความค บหน าบนหน าจอภาพให นานเพ ยงพอท ผ ใช จะอ านได 4) ให ผ ใช ทราบว างานหร อการปฏ บ ต งานน นสาเร จหร อไม 5) เตร ยมข อความคาอธ บายสาหร บร ปหร อภาพท ใช ควบค มการทางาน สร างร ปแบบท น าสนใจ 1) ใช ส ช วยแสดงความแตกต างของเน อหาบนจอภาพ 2) ใช องค ประกอบเสร มพ เศษแต น อย 3) ใช Hyperlinks เพ อช วยให ผ ใช ไปส ห วข อท เก ยวเน องก น 4) จ ดกล มออบเจ กต และข อม ลท ม ความส มพ นธ ก นไว ด วยก น 5) จ ดความหนาแน นของข อม ลในจอภาพ 6) ก าหนดต าแหน งข อความอย างเป นระเบ ยบในต าแหน งเด ยวก น 7) ใช ถ อยคาท คงท 8) ต องให แน ใจว าค าส งใดตามเม อม การใช งานจะต องได ผลล พธ เหม อนเด ม ใช ถ อยคาและภาพท ค นเคย 1) ใช ร ปแบบของส ท ค นเคยให เหมาะสม 2) เตร ยมทางเล อกจากการกดแป น สาหร บคาส งแต ละเมน 3) ใช คาส งท ค นเคยเท าท เป นไปได 4) เล ยนแบบว นโดว ในการออกแบบอ นเทอร เฟส 5) หล กเล ยงคาน ยามท ซ บซ อนและศ พท เฉพาะทางเทคน ค การควบค มส วนต อประสานผ ใช ผ ออกแบบสามารถรวมหลายค ณล กษณะของการควบค มเข าไว ด วยก น การออกแบบ หน าจอใช ค ณล กษณะท หลากหลาย ทางเล อกของเมน หล กจะแสดงอย บนส ดของจอภาพ

34 เร ยกเมน บาร บางซอฟต แวร ส าเร จอน ญาตให ม การเปล ยนแปลงเมน บาร หร อท ลบาร ได เอง หร อ สามารถเพ มค ณล กษณะทางล ด เพ อให ผ ใช สามารถเล อกค าส งเมน โดยการกดท ทางเล อกท ต องการ หร อกดแป น ALT และต วอ กษรท ข ดเส นใต ท ลบาร ประกอบด วยส ญล กษณ ร ปหร อป มท แสดงทางล ดส าหร บการกระท าการค าส ง ท วไป คาส งจะเป นทางล ดน าทางหร อไปส ก จกรรมอ น เช น ผ ใช สามารถกดป มโทรศ พท เพ อโทรไปย ง เบอร โทรศ พท ท อย ในฟ ลด ท เล อกโดยอ ตโนม ต หร อเม อกดป มค นหาน กศ กษา กล องข อความ สามารถแสดงสารหร อเป นท ท ผ ใช ป อนข อม ล กล องรายการ แสดงรายช อทางเล อกท ผ ใช สามารถเล อกได ถ ารายช อน น เก นกว ากล องบาร แถบเล อน จะช วยให ผ ใช สามารถเล อกทางเล อกอ นแสดงในกล องได ป มต วเล อก หร อ ป มทางเล อก จะแสดงกล มของทางเล อก ผ ใช สามารถเล อก ได เพ ยงหน งทางเล อกเท าน น ซ งทางเล อกน น จะแสดงด วยจ ดส ดา กล องกาเคร องหมาย ใช สาหร บการเล อกทางเล อกมากกว าหน งของกล ม โดยทางเล อก ท ถ กเล อกจะแสดงด วยเคร องหมายถ กหร อเคร องหมายกากบาท ป มหม น ให ผ ใช สามารถพล กผ านทางเล อกต างๆ ท ปรากฏอย ในว นโดว การควบค ม ปฏ ท น อน ญาตให ผ ใช เล อกว นท และเก บเป นค าของฟ ลด ได การออกแบบหน าจอต องการความร ส กด านความสวยงาม เช นเด ยวก บด านเทคน ค ซ งควรจะออกแบบหน าจอให ด งด ดความสนใจ ง ายต อการใช และใช งานได ด การออกแบบอ นพ ท เทคโนโลย การน าข อม ลเข าม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ป จจ บ นม เทคน ค และอ ปกรณ ร บเข ามากมาย ในการเร งกระบวนการป อนข อม ล ลดต นท น และจ บข อม ลในร ปแบบใหม เช น ลายเซ นด จ ตอล เป นต น ไม ว าจะใช ว ธ การใดในการน าข อม ลเข าส ระบบสารสนเทศ ค ณภาพของเอาท พ ทต องม ค ณภาพด เท าอ นพ ท หร อท เร ยกว า การน าขยะเข า ได ขยะออกมา เป นท ค นเคยก นด ของผ ม อาช พ ทางด านไอท ผ ซ งทราบด ว าเวลาท จะหล กเล ยงป ญหาได ด ท ส ด ค อ การป อนข อม ลน นเอง ว ตถ ประสงค หล กของการออกแบบอ นพ ท ค อ การท าให แน ใจในค ณภาพ ความถ กต อง และถ กกาลเวลา ระหว างการออกแบบต องก าหนดว ธ การจ บข อม ลและการป อนข อม ลเข าส ระบบ การจ บข อม ล (Data Capture) เป นการระบ และบ นท กข อม ลต นฉบ บ การป อนข อม ล เป นกระบวนการแปลงข อม ลต นฉบ บให อย ในร ปแบบท คอมพ วเตอร อ านได และนาเข าส ระบบ ว ตถ ประสงค หล กของการออกแบบข อม ลเข าม 6 ข อ ค อ เล อกว ธ การนาเข าและป อนข อม ลเข าท เหมาะสม ลดปร มาณข อม ลเข า ออกแบบหน าจอป อนข อม ลท สวยงามน าสนใจ ใช การตรวจสอบความถ กต อง ช วยลดความผ ดพลาดของข อม ลเข า ออกแบบอ งตามเอกสารต นฉบ บท ต องการ ใช การควบค มสาหร บการนาข อม ลเข าท ม ประส ทธ ภาพ 22

35 การออกแบบหน าจอป อนข อม ล ว ธ การป อนข อม ลท ม ประส ทธ ภาพท ส ดของการป อนข อม ลแบบออนไลน ค อ การป อน เร ยงตามแบบฟอร มท ลอกมาหร อคล ายคล งก บเอกสารต นฉบ บให สมบ รณ บนจอภาพ ผ ใช ป อนข อม ล และเล อนไปทางานต อย งฟ ลด ถ ดไป กาหนดตาแหน งในการเข าถ งสาหร บป อนข อม ล เตร ยมคาอธ บายห วข อของท กๆ ฟ ลด แสดงร ปแบบต วอย าง ใช การกดแป นส นส ดสาหร บท กๆ ฟ ลด ไม ควรให ผ ใช ต องป อนเลขศ นย นาหน าสาหร บฟ ลด ต วเลข ไม ควรให ผ ใช ต องพ มพ ศ นย พ วงท ายสาหร บต วเลขหล งจ ดทศน ยม แสดงค าโดยปร ยาย ใช ค าโดยปร ยาย เม อค าของฟ ลด น นคงท สาหร บระเบ ยนข อม ลถ ดไป แสดงรายการค าของฟ ลด ท ยอมร บได เตร ยมว ธ การยกเล กหน าจอการป อนข อม ลกลางค น ให โอกาสผ ใช ย นย นความถ กต องของข อม ลท ป อน เตร ยมว ถ ทางสาหร บผ ใช ในการเล อนระหว างฟ ลด บนฟอร มตามลาด บ ออกแบบการวางฟอร มบนหน าจอให ตรงก บแบบของเอกสารต นฉบ บ อน ญาตให ผ ใช สร าง แก ไข ลบ และเร ยกด ระเบ ยนข อม ล เตร ยมว ธ การท อน ญาตให ผ ใช สามารถค นหาสารสนเทศท เฉพาะเจาะจง การสร างแบบฟอร มเอกสาร การสร างแบบฟอร มเอกสาร เป นแบบฟอร มท ใช เพ อขอข อม ลหร อเก บข อม ลหร อเพ อ ให อ านาจในการป อนข อม ลและเตร ยมระเบ ยนข อม ลของรายการเปล ยนแปลงระหว างข นตอน การออกแบบอ นพ ท จะทาการสร างแบบฟอร มเอกสารเพ อให ง ายต อการทาให สมบ รณ ล าด บของสารสนเทศบนแบบฟอร มเอกสารม ความส าค ญเช นเด ยวก น โดยปกต แบบฟอร มเอกสารจะประกอบด วยหลายส วน โดยปกต จะประกอบด วยช อธ รก จหร อโลโก ช อเร อง และหมายเลขแบบฟอร ม ส วนควบค ม ประกอบด วยรห ส สารสนเทศท ระบ ต วเลขและว นท ท ใช ในการบ นท กฟอร ม ส วนคาแนะนา ประกอบด วยคาแนะนาสาหร บการกรอกฟอร มให สมบ รณ การควบค มข อม ลเข า การควบค มข อม ลเข าเป นการตรวจว ดท จ าเป น ควรเน นในท กระยะของการออกแบบ เพ อให แน ใจว าข อม ลเข าน น ถ กต อง สมบ รณ และปลอดภ ย ท กๆ ส วนของระบบสารสนเทศควรตรวจสอบกล บได ว ามาจากแหล งข อม ลใด น นค อต องม การจ ดเก บหล กฐานรายการตรวจสอบ เพ อบ นท กแหล งท มาและเวลาท ป อนเข าส ระบบ ของแต ละรายการ ควรป องก นการเข าถ งข อม ลจากผ ท ไม ได ร บอน ญาต ควรม ระด บการเข าถ งหลายช น เช น อน ญาตให เร ยกด วงเง นส นเช อได แต ไม สามารถแก ไขได ส าหร บข อม ลท ม ความส าค ญ หร อเป นความล บ สามารถป องก นโดยกระบวนการท เร ยกว า การเข ารห สล บ ซ งผ ใช ท ม โปรแกรม 23

36 การถอดรห สเท าน นจ งจะอ านได ประเด นการออกแบบเอาท พ ท ก อนจะออกแบบเอาท พ ท ควรถามคาถามเหล าน ก อน ค อ ข อม ลออกม จ ดม งหมายอย างไร ใครต องการระบบสารสนเทศ ทาไมต องการ และนาไปใช งานอย างไร ม สารสนเทศท เฉพาะเจาะจงอะไรบ างท ต องการรวมอย ด วย จะม การพ มพ ข อม ลหร อเร ยกด ผ านจอภาพหร อท งสองอย าง จะต องจ ดเตร ยมสารสนเทศไว เม อไรและความถ ของการปร บปร งข อม ลให ท นสม ย ม ประเด นในเร องของความปลอดภ ย หร อความล บหร อไม ประเภทของข อม ลออก จากการพ มพ รายงานและแสดงผลท หน าจอภาพ ข อม ลสารสนเทศสามารถถ กส งไป ถ งผ ใช ได ทางอ นเทอร เน ต อ เมล เส ยง แฟกซ ไมโครฟ ล ม และว ธ การพ เศษอ นๆ ด งต วอย างต อไปน เคร องปลายทาง ณ จ ดขายปล ก เพ อจ ดการรายการเปล ยนแปลง บ ตรเครด ต พ มพ ใบเสร จ และปร บปร งข อม ลส นค าคงคล ง เคร องบร การร บจ ายเง นอ ตโนม ต ซ งจ ดการรายการเปล ยนแปลงของ ธนาคาร และพ มพ ใบสล ปรายการฝากและถอนเง น เคร องพ มพ เฉพาะอย าง เพ อพ มพ ฉลาก ร ปถ าย ใบอน ญาตข บข และสลากก นแบ งในบางร ฐของสหร ฐอเมร กา พล อตเตอร เพ อพ มพ เอกสารค ณภาพส ง เช น ส าเนาแผนผ ง แผนท หร อ แผนผ งวงจรไฟฟ าอ เล กทรอน กส ภาพถ ายด จ ตอล ท สามารถพ มพ บนบ ตรประจาต วพน กงาน อ ปกรณ ท สามารถโปรแกรมได เช น ท ว ว ซ อาร หร อต อบไมโครเวฟ ท สามารถแสดงข อม ลภาพได ในโลกเช อมโยงเทคโนโลย ท กว นน ข อม ลออกจากระบบหน ง จะกลายเป นข อม ลเข าของอ กระบบหน ง เช น ข อม ลการผล ตจากระบบงานโรงงาน จะกลายเป นข อม ล เข าของระบบส นค าคงคล ง หร อการส งข อม ลภาษ ไปย งกรมสรรพากรทางระบบอ เล กทรอน กส เป นต น การพ มพ ข อม ลออก แม ว าหลายๆ องค กรพยายามท จะลดการไหลเว ยนของกระดาษและรายงาน น อยธ รก จ น กท จะสามารถลดปร มาณการพ มพ ได ท งหมด เน องจากความสะดวกและความจ าเป นใน บางสถานการณ บางคร งข อม ลออกท ถ กพ มพ จะใช เป นเอกสารหม นเว ยน ในการป อนกล บเข าส ระบบ เด มหร อระบบอ น เช น ใบแจ งค าโทรศ พท หร อค าน าไฟ เม อน ามาช าระเง นจะถ กสแกนเข าส ระบบ ล กหน เพ อบ นท กรายการชาระเง นได อย างถ กต อง ประเภทของรายงาน รายงานแบบละเอ ยด เป นการพ มพ รายละเอ ยดของแต ละ เรคคอร ด ด วยจานวนหน งบรรท ดหร อมากกว า โดยข อม ลในแต ละบรรท ด จะเร ยกว า บรรท ดรายละเอ ยด รายงานแบบยกเว น จะแสดงระเบ ยนข อม ลเฉพาะท อย ในเง อนไข ท กาหนดซ งจะเป นประโยชน เม อต องการสารสนเทศเฉพาะระเบ ยนข อม ลท ต องการ รายงานแบบสร ป ส าหร บผ บร หารระด บส งต องการเห นต วเลขผลรวม 24

37 แต ไม ต องการรายละเอ ยดสน บสน น ขณะท ผ จ ดการขายอาจต องการทราบยอดขายท งหมด ของแต ละพน กงานขาย แต ไม ต องการรายงานละเอ ยดแสดงท กๆรายการขายของพน กงานขาย แต ละราย หล กการออกแบบรายงาน รายงานต องม ความน าสนใจ ม ออาช พ และง ายต อการอ าน การออกแบบรายงานท ด เหม อนร ปแบบอ น ๆ ของส อประสานผ ใช ท ต องการความพยายามและความใส ใจในรายละเอ ยด ซ งม รายละเอ ยดด งน ห วรายงานและท ายรายงานท กๆ รายงานควรจะม ห วเร องรายงานและ ท ายรายงาน ห วรายงาน ควรจะปรากฏท ส วนเร มต นของรายงาน ประกอบด วย ช อของรายงาน ว นท และข อม ลสารสนเทศอ นๆ ท จาเป น ท ายรายงาน จะปรากฏเม อจบรายงาน ห วกระดาษและท ายกระดาษ ท กๆ หน าควรจะม ห วกระดาษ ซ งจะ ปรากฏท ส วนบนส ดของหน ากระดาษรวมท งห วสดมภ การจ ดแนวห วสดมภ ทางเล อกของการจ ดแนวห วสดมภ ม กจ ดช ดซ าย สาหร บฟ ลด ต วเลขและต วอ กษรและช ดขวาสาหร บต วเลข การเว นช องสดมภ ควรจะเว นช องสดมภ อย างระม ดระว งรายงาน ท อ ดแน นยากท จะอ าน และถ าม ช องว างขนาดใหญ ระหว างสดมภ จะยากต อการอ านแบบต อเน อง การเร ยงล าด บเขตข อม ลควรแสดงเขตข อม ลและจ ดกล มตามล าด บ ตรรกะ ประเด นการออกแบบอ น มาตรฐานการออกแบบท ด จะผล ตรายงานท เป น แบบเด ยวก น และตรงก น เช น ว นท และเลขท หน า ควรจะพ มพ อย ณ ตาแหน งเด ยวก นท กๆ รายงาน การใช อ กษรย อในรายงาน ควรจะต องตรงก น เช น หากใช # เพ อระบ ค าต วเลขในรายงานหน ง และใช No หร อ Num ในอ กรายงาน หล กการออกแบบส วนใหญ ท ใช ส าหร บการพ มพ รายงานบนกระดาษเปล าสามารถ นามาใช ก บ ท พ มพ บนแบบฟอร มสาเร จ ได ในการออกแบบฟอร มส าเร จท ท าไว ก อนพ มพ ควรต ดต อก บผ ผล ตแบบฟอร ม เพ อขอค าแนะน าในเร องขนาดของกระดาษ ร ปแบบการพ มพ ขนาดกระดาษ และส ของหม ก การวางต าแหน งฟ ลด และรายละเอ ยดท ส าค ญอ นๆ ของฟอร ม เป าหมายหล กค อ การออกแบบ ฟอร มให น าสนใจ อ านง าย และเป นประโยชน ในราคาท เหมาะสม การออกแบบรายงานฐานอ กขระ รายงานส วนใหญ ออกแบบมาส าหร บส งแวดล อมแบบกราฟ ก ด วยแบบต วอ กษร ขนาดต างๆ ท สามารถเล อกได ซ งท าให ผ ออกแบบม อ สระมากกว าส งแวดล อมแบบฐานอ กขระ ซ งย งคงใช รายงานฐานอ กขระก บเคร องพ มพ แบบความเร วส ง ผ งช องว างสาหร บพ มพ ผ งช องว างส าหร บพ มพ ในป จจ บ นจะไม ค อยได ใช ก นแล ว เป นตารางแถวและสดมภ ท แสดงบรรท ดและตาแหน งบนหน ากระดาษพ มพ เคร องพ มพ แบบความเร วส งส วนใหญ สามารถพ มพ 25

38 132 ต วอ กษรต อบรรท ด ปร มาณกระดาษและระยะเวลาในการพ มพ ความก าวหน าของเทคโนโลย ม ผลต อ ความเร ว ค ณภาพ และค าใช จ ายท ลดลง ป จจ บ นเคร องพ มพ เลเซอร เป นมาตรฐานสาหร บการพ มพ เพราะความเร ว ค ณภาพ และความสามารถ ใน การพ มพ กราฟ ก ส วนเคร องพ มพ แบบความเร วส ง ย งคงม การใช ก บการพ มพ แบบเอกสารม ส าเนา และโปรแกรมท ต องการความเร วส ง ในฐานะน กว เคราะห ระบบ ต องพ จารณาถ งทร พยากรท ใช ในการพ มพ เพ ยงพอ ต อความต องการของระบบหร อไม การด าเน นการให การพ มพ ม ประส ทธ ภาพ ระยะเวลาในการจ ดส ง รายงาน และความถ กต องในการพยากรณ ความต องการใช กระดาษและท เก บ ข นอย ก บความถ กต อง ในการประมาณปร มาณและเวลาในการพ มพ การค านวณความยาวของรายงานหล งการออกแบบรายงานท สมบ รณ แล ว การประเม นความยาวของรายงานเป นส งส าค ญ เช น พ จารณารายงานช วโมงการท างานของ พน กงาน สมม ต ว าธ รก จม จ านวนพน กงานท งหมด 380 คนในท งหกร าน กระดาษหน งหน าสามารถ พ มพ ได 66 บรรท ด หกบรรท ดจะสงวนไว ส าหร บขอบบนและขอบล าง จ งเหล อ 60 บรรท ดส าหร บ การพ มพ ต อหน า ในรายงานท กหน าจะใช หกบรรท ดส าหร บห วเร อง จ งเหล อ 54 บรรท ดต อหน า สาหร บการพ มพ รายละเอ ยด การค านวณเวลาการประเม นเวลาส าหร บการพ มพ รายงาน เคร องพ มพ เลเซอร ว ดด วย จ านวนหน าต อนาท เช น 16 ppm หมายถ งเคร องพ มพ เลเซอร ใช เวลา 30 ว นาท ในการพ มพ รายงานช วโมงการท างานของพน กงาน จ านวน 8 หน า หลายธ รก จย งใช เคร องพ มพ ท ละรายบรรท ด ชน ดความเร วส ง ถ าพ มพ รายงานเวลาเด มด วยเคร องพ มพ รายบรรท ดท ม ความเร ว 2,000 บรรท ดต อนาท หารจ านวนบรรท ดท จะพ มพ ค อ 401 บรรท ด ด วย 2,000 บรรท ดต อนาท เป นเวลา ท ใช ในการพ มพ 0.20 นาท หร อ 12 ว นาท การควบค มข อม ลออกและความปลอดภ ย ข อม ลออกต อง ถ กต อง สมบ รณ ท นสม ย และปลอดภ ย ควรม การควบค มต างๆ ใน การบ าร งร กษาให เก ดบ รณาการและความปลอดภ ย เช น รายงานควรจะม ห วเร องท เหมาะสม ม หมายเลขรายงานหร อรห ส แสดงว นท และเวลาท พ มพ ควรจะใช หมายเลขหน าท เร ยงก นไประบ หน าท xx ของ xx และควรแสดงให เห นอย างช ดเจนเม อส นส ดรายงาน ความปลอดภ ยของข อม ลออกเป นการป องก นส ทธ ความเป นส วนต ว และป องก น ทร พย ส นข อม ลขององค กรจากขโมยหร อผ ไม ม อ านาจ ควรเร มต นจากการจ าก ดจ านวนส าเนาท พ มพ และการใช กระบวนงานต ดตามแต ละสาเนา เม อรายงานกระจายจากศ นย กลางไปควรใช กระบวนงาน เฉพาะเพ อให แน ใจว าข อม ลออกจะถ กเสนอต อผ ใช ท ม ส ทธ เท าน น โดยเฉพาะรายงานท ม ข อม ล สารสนเทศท เป นความล บ เช น ข อม ลเง นเด อน ควรจ ดเก บไว ในท ท ปลอดภ ย ท กๆ หน าของรายงานท เป นความล บควรม ป ายท เหมาะสม การทาลายเอกสาร รายงานท เป นความล บ รายงานท ล าสม ย และรายงานท พ มพ เส ย ม ความส าค ญย งแบบฟอร มเช คเปล าต องจ ดเก บในสถานท ท ปลอดภ ยและตรวจสอบอย างสม าเสมอ ว าไม ม ฟอร มใดขาดหายไป หากม ตรายางสาหร บประท บลายเซ นจะต องจ ดเก บไว ในท ท ปลอดภ ย 26

39 27 แนวโน มส วนหน งของการจ ดการการใช ข อม ลอย างกว างขวางขององค กรหลายๆ ธ รก จได ต ดต งสถาน งานแบบไม ม แผ นบ นท ก ซ งทาให ได เปร ยบในเร องความปลอดภ ย สถาน งานแบบน เป นสถาน งานเคร อข ายท สน บสน นย สเซอร อ นเทอร เฟสได อย างเต มท และสามารถจ าก ดการพ มพ หร อ การทาสาเนาข อม ล ยกเว นทร พยากรเคร อข ายท สามารถต ดตามและควบค มได ง ายข น 2.11 วรรณกรรมท เก ยวข อง ก ญจนพร ทองหลาง (2553) ได ศ กษาการพ ฒนาระบบสารสนเทศงานบ คลากรองค กรบร หาร ส วนต าบลในเม องอ าเภอบ านไผ จ งหว ดขอนแก น ผลการศ กษาค นคว าพบว า การพ ฒนาตามวงจร พ ฒนาระบบสาระสนเทศ 5 ข นตอน โดยใช กลย ทธ ค อ การประช มเช งปฏ บ ต การ และการน เทศ ในแต ละก จกรรมท พ ฒนาท าให ได ระบบสารสนเทศงานบ คคลในด านการรายงานผลข อม ลด าน การวางแผนอ ตราก าล งและการก าหนดต าแหน งด านการสรรหาและบรรจ แต งต ง ด านเสร มสร าง ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ ด านการร กษาว น ย และด านการออกราชการ ท าให สารสนเทศท ได ม ความถ กต อง สมบ รณ เป นป จจ บ นและส บค นได ง าย นอกจากน บ คลากรย งม ความร ม ท กษะใน การใช ระบบสารสนเทศมากข น สามารถให บร การ ได อย างรวดเร วและถ กต อง ม คณะกรรมการ ด แลร กษาและตรวจสอบให ใช งานได อย างสม าเสมอ โดยสร ป การพ ฒนาระบบสารสนเทศงานบ คลากรขององค กรการบร หารส วนต าบลในเม อง อ าเภอบ านไผ จ งหว ดขอนแก น โดยใช กลย ทธ การประช มเช งปฏ บ ต การน เทศ ในแต ละก จกรรม ท พ ฒนาท าให ระบบสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ แต ย งม จ ดอ อนท ต องการพ ฒนาต อไป ค อ การตรวจสอบ และ การประเม นระบบ ซ งต องด าเน นการอย างสม าเสมอ ควรพ ฒนา การด าเน นงานท ช วยส งเสร มกระบวนการตรวจสอบและประเม นระบบให สามารถส งเสร มระบบ สารสนเทศขององค การบร หารส วนตาบลในเม องได อย างม ประส ทธ ภาพ เบญจภ ค จงหม นไวย (2553) ได พ ฒนาระบบสน บสน นการต ดส นใจส าหร บผ บร หารใน อ ตสาหกรรมผล ตเส อผ าส าเร จร ป ม ว ตถ ประสงค ของการว จ ย เพ อออกแบบและพ ฒนาระบบ สน บสน นการต ดส นใจส าหร บผ บร หารในอ ตสาหกรรมผล ตเส อผ าส าเร จร ปโดยระบบได น าเสนอ แบบบจ าลองการได ก าไรขององค กรเพ อใช ในการวางแผนตามเป าหมายและวางแผน ตามสถาณการณ ความต องการของผ บร หาร ซ งในการออกแบบจ าลองน นได ค าน งถ ง ความส มพ นธ ของท กฝ ายในองค กร ในการวางแผนความต องการน นนอกจากน การว จ ยย งได ม การประเม น ความถ กต องและส ทธ ภาพขงระบบสน บสน นการต ดส นใจก บประชากรกล มต วอย างของอ ตสาหกรรม ผล ตเส อผ าสาเร จร ปในประเทศไทย ผลการทดลองพบว าแบบจ าลองการได ก าไรขององค กรม ค าความเท ยงตรงของต วแบบ มากกว าร อยละ และจากการประเม นโดยผ เช ยวชาญ ระบบสน บสน นการต ดส นใจส าหร บ ผ บร หารในอ ตสาหกรรมผล ตเส อผ าส าเร จร ปได ร บความพ งพอใจในการใช งานเท าก บ 3.38 ซ งอย ใน เกณฑ ด ท งน ผ ประกอบธ รก จ อ ตสาหกรรมผล ตเส อผ าส าเร จร ป สามารถน าระบบท พ ฒนาข นไป ประย กต ใช ในการคาดการณ และว เคราะห ข อม ลเก ยวก บรายได ต นท น และก าไรแล วน าข อม ลท ได จากการว เคราะห ด งกล าว มาพ ฒนาองค กร นอกจากน ระบบย งช วยให ผ บร หารสมามารถน าข อม ลไป ใช ประกอบการต ดส นใจได อย างสะดวกและรวดเร ว

40 28 ม ลล กา วงษาเคน (2552) ได ศ กษาการพ ฒนาระบบสารสนเทศงานบ คลากร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาอ บลราชธาน เขต 5 ผลการพ ฒนาพบว า การใช กลย ทธ การฝ กอบรม และการน เทศต ดตามผลการปฏ บ ต งานท าให กล มผ ร วมศ กษาค นคว า ม ความร ความเข าใจ ความสามารถ ตลอดจนม ท กษะในการจ ดระบบสารสนเทศงานบ คลากร ช วยให บรรล เป าหมาย ท วางไว กล าวค อบ คลากรม ความร ความเข าใจ ความสามรถ ตลอดจนม ท กษะในการจ ดระบบ สาระสนเทศได อย างถ กต องตามกรอบกระบวนการพ ฒนา 6 ข นตอน ค อ การเก บรวบรวมข อม ล การตรวจสอบข อม ล การประมวลผลข อม ล การจ ดหน วยหร อคล งข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการนาข อม ลไปใช ได อย างถ กต องได ข อม ลสารสนเทศท สมบ รณ เป นป จจ บ น ครอบคล ม ท นสม ย สามารถส บค นได รวดเร วและได ง ายท าให ระบบสารสนเทศงานบ คลากร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา อ บลราชธาน เขต 5 เป นระบบมากข น ได ข อม ลท ม ความละเอ ยดแม นย าและถ กต องก บความจร ง สามารถน าไปประกอบการวางแผนในการต ดส นใจในการบร หารงานต างๆ ในหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลมากย งข น โดยสร ป การพ ฒนาการจ ดระบบสารสนเทศงานบ คลากร กล มบร หารงานบ คคลส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาอ บลราชธาน เขต 5 โดยใช กลย ทธ ในการพ ฒนา ค อ การฝ กอบรมและการน เทศ ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน ท าให ระบบสารสนเทศในหน วยงานเป นระบบมากข นข อม ลเป นป จจ บ น สามารถน าไปประกอบการวางแผนในการต ดส นใจในการบร หารงานต างๆ ในหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลมากย งข น จ งควรสน บสน นส งเสร มให การพ ฒนาระบบสารสนเทศ งานบ คลากรด งกล าว ไปใช ในการพ ฒนาระบบสารสนเทศของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และ สถานศ กษาต อไป ร ฐธรรมน ญ อาจหาญ (2553) ได ศ กษาการพ ฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานบ คลากร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาร อยเอ ด เขต 3 กรณ ศ กษา โรงเร ยนโพนทองว ทยายน อ าเภอโพนทอง จ งหว ดร อยเอ ด ผลการว จ ยพบว าการพ ฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานบ คลากร ท ผ ว จ ยพ ฒนาข น ม ประส ทธ ภาพ และผลการประเม นฐานข อม ลคร โดยกล มผ ปฏ บ ต งานโปรแกรมระบบสารสนเทศงาน บ คลากร พบว า ระบบฐานข อม ลท พ ฒนาข นม ความเหมาะสมในระด บมาก ท งในด านการต ดต อก บ ผ ใช งาน การบ นท ก การเพ ม การแก ไข การค นหา การพ มพ รายงาน การแสดงผลล พธ และภาพรวม ของโปรแกรม ผลการประเม นประส ทธ ภาพโปรแกรมระบบสารสนเทศงานบ คลากร โรงเร ยนโพนทอง ว ทยายน โดยผ เช ยวชาญพบว าโปรแกรมระบบสารสนเทศงานบ คลากร โรงเร ยนโพนทองว ทยายน ท พ ฒนาข นม ประส ทธ ภาพ อย ในระด บด ม ความเหมาะสมในท กด าน และผลการว ดระด บ ความพ งพอใจของผ ใช ท ม ต อการใช โปรแกรมระบบสารสนเทศงานบ คลากร โดยบ คลากรเจ าหน าท บ คลากรม ความพอใจต อการใช โปรแกรมระบบสารสนเทศงานบ คลากรอย ในระด บมาก สร ปได ว า โปรแกรมระบบสารสนเทศงานบ คลากร โรงเร ยนโพนทองว ทยายนอ าเภอโพนทอง จ งหว ดร อยเอ ด ท พ ฒนาข นช วยลดภาระการท างานองเจ าหน าท บ คลากรสามารถตอบสนอง ความต องการของผ ใช ได ถ กต อง และสามารถใช เพ อจ ดเก บและส บค นข อม ลประว ต ของบ คลากรคร ได ตรงตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ศ ร พรรณ เจร ญแพทย (2553) ได ศ กษาการพ ฒนาการจ ดระบบสารสนเทศงานบ คลากร โรงเร ยนบ านโป งว วผลการว จ ยพบว าบ คลากรม ความร ความสามารถในการใช โปรแกรมฐานข อม ล

41 ได เป นอย างด บ คลากรม ความตระหน กในการท จะจ ดเก บข อม ลของตนเองให เป นป จจ บ น และ สามารถจ ดเก บข อม ลตรวจสอบประมวลผล ว เคราะห ข อม ล ส บค นข อม ล และเร ยกใช ข อม ลได รวดเร ว ท นเวลา ตลอดจนการน าเสนอข อม ล การายงาน และการพ มพ ลดป ญหาความล าช าในการเร ยกใช ข อม ลและสามารถด าเน นการเร ยกใช หร อส งรายงานต อหน วยงานต นส งก ดได รวดเร วย งข น ในด านของหน วยงานโรงเร ยนม สารสนเทศท เป นป จจ บ น สะดวกรวดเร วในการค นหาข อม ล ฐานข อม ล สารสนเทศเป นระบบย งข น สามารถแก ไขเปล ยนแปลงข อม ลได ตลอดเวลา ท าให ทราบข อม ลของ บ คลากรท ได เคยปฏ บ ต หน าท ในโรงเร ยนในแต ละป การศ กษา ท งท ย งปฏ บ ต หน าท อย และไม ได ปฏ บ ต หน าท แล ว สารสนเทศด งกล าวย งเป นประโยชน ต อการด าเน นการต ดต อก บบ คลากรด งกล าว รวมถ งเป นประโยชน ต อบ คลากรเก ยวก บสารสนเทศบ คลากรท ม ความจ าเป นต อตนเองและหน วยงาน และข อด ของฐานข อม ลสารสนเทศงานบ คคลน อ กประการค อเป นสารสนเทศท ตอบสนอง และสอดคล องก บความต องการของบ คลากรและความพร อมของโรงเร ยนและเป นสารสนเทศ ท ม การปร บปร งแก ไขให เป นป จจ บ นอย เสมอ สมน ก นนทวงศ (2553) ได ศ กษาการพ ฒนาระบบสารสนเทศงานบ คลากรองค การบร หาร ส วนตาบลไผ อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส นธ ผลการศ กษาพบว า การพ ฒนาระบบสารสนเทศ งานบ คลากร โดยใช กลย ทธ การประช มเช งปฏ บ ต การและการน เทศ ในแต ละก จกรรมท พ ฒนา ท าให ได ระบบสารสนเทศงานบ คลลากรในด านการรายงานผลข อม ลด านการวางแผนอ ตราก าล งและ การก าหนด ต าแหน ง ด านการสรรหาและบรรจ แต งต ง ด านเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ ด านการร กษาว น ยและด านการออกจากราชการ ท าให สารสนเทศท ได ม ความถ กต อง สมบ รณ เป นป จจ บ นและส บค นได ง าย และย งท าให บ คลากรม ความร ม ท กษะในการใช ระบบสารสนเทศมากข น สามารถให บร การ ได อย างรวดเร วและถ กต อง ม คณะกรรมการด แลร กษา และตรวจสอบระบบให ใช งานได อย างสม าเสมอ โดยสร ป การพ ฒนาระบบสารสนเทศงานบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลไผ อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส นธ โดนใช กลย ทธ การประช มเช งปฏ บ ต และการน เทศ ในแต ละก จกรรมท พ ฒนา ท าให ระบบสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ จ งควรส งเสร มสน บสน น ให นากลย ทธ ด งกล าวมา ใช ในการพ ฒนาระบบสารสนเทศงานบ คลากรในหน วยงานอ นต อไป 29

42 บทท 3 การว เคราะห และออกแบบระบบ 3.1 โครงสร างองค กร การพ ฒนาระบบการจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) เป นระบบท ช วยในการจ ดเก บประว ต บ คลากรและช วยในการลางานแบบออนไลน ส าหร บจ ดการข อม ล ศ กษาความต องการของผ ใช และออกแบบ ทาให สามารถท จะช วยองค กรในการเก บข อม ลของบ คลากร เพ อจะได ผลล พธ ตามความต องการของผ ใช ระบบ บอกข อม ลเก ยวก บประว ต บ คลากรและประว ต การ ทางานการไปราชการและข อม ลการลางานของบ คลากรในแต ละเด อน ให ผ ท ต องการข อม ลจากระบบ และสร ปรายงานต าง ๆ ให แก ผ บร หารได ภาพท 3.1 โครงสร างการบร หารงานของศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง)

43 การว เคราะห ระบบงานเด ม ว ธ การ บ คลากร การส งเอกสารทาด วยม อท งหมด ข อม ลม ความ า อน การจ ดทารายงานม ความย งยาก เน องจากเอกสารม ปร มา มาก เอกสารม ปร มา มาก ขาดเคร องม อท ด ในการเก บ รวบรวมข อม ล เอกสารม กส หาย เทคโนโลย เทคโนโลย ม ความล าสม ย ายงานบ คลากร ม ความ บ อนใน การจ ดเก บเอกสาร ภาพท 3.2 แสดงแผนภ ม ก างปลาท แสดงถ งป หาและสาเหต ในระบบเด ม จากภาพท 3.2 ศ กษาป หาของระบบเด มท ด าเน นอย ในป จจ บ น ได ค นพบถ งสาเหต แห ง ป หาและข อบกพร องต าง ๆ มากมาย อ นส งผลต อการด าเน นงานท ไม ม ประส ทธ ภาพเพ ยงพอ จ งต องม การพ ฒนาระบบใหม โดยป หาต าง ๆ ท เก ดข นสามารถสร ปได ด งน - ระบบเด มไม สามารถตอบสนองความต องการความต องการท แท จร ง ของผ ใช ผ ใช ไม ม ความพ งพอใจต อระบบท ด าเน นการอย ในป จจ บ น - ระบบเด มม องค ประกอบของเทคโนโลย ท ไม เหมาะสมหร อค อนข าง ล าสม ยอาจทาให ข อม ลเก ดการเส ยหาย - ระบบเด มม ข นตอนของการทางานท ย งยาก บ อน และ ไม เป นระเบ ยบ - ระบบเด มย งไม ม การใช ระบบคอมพ วเตอร เข ามาช วยเป นกระบวนการ ทาด วยม อท งหมด - ระบบเด มม การท างานท ผ ดพลาดอย บ อยคร งเน องจากเอกสาร ม ปร มา มาก ทาให ยากต อการค นหา - ระบบเด มม กเก บข อม ลในร ปแบบของเอกสารเป นส วนให ท าให ม เอกสารจ านวนมาก และในการค นหาข อม ล หร อจ ดท ารายงานทางสารสนเทศ ก เป นไป ด วยความล าช า 3.3 การออกแบบระบบใหม แผนภาพบร บท (Context Diagram) เป นแผนภาพท แสดงถ งภาพรวมของระบบ และความส มพ นธ ระบบก บส งแวดล อมท เก ยวข องก บระบบ รวมถ งเหต การ ต าง ๆ ท ใช ในระบบ รายละเอ ยดตามภาพท 3.3

44 32 ผ ด แลระบบ ห วหน าแผนก/ผ บร หาร 0 ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) / / บ คลากรท วไป ภาพท 3.3 แผนภาพบร บทแสดงการทางานของระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร แผนภาพบร บทของระบบบร หารจ ดการงานบ คลากรประกอบด วย ผ ด แลระบบ ห วหน า แผนก ผ บร หารและบ คลากรท วไป ด งม รายละเอ ยดด งต อไปน ผ ด แลระบบจะท าการล อกอ นเข าระบบ โดยม หน าท ในการควบค มด แล และก าหนดข อม ลพ นฐานเบ องต นของข อม ล และสามารถตรวจสอบส ทธ การเข าใช งาน ของผ ท เก ยวข องท กระด บในระบบ ผ บร หารและห วหน าแผนกจะท าการล อกอ นเข าระบบ โดยใช รห สสมาช ก ท ได สม ครสมาช ก เพ อเข าใช งานป อนข อม ลส วนบ คคลและข อม ลการไปอบรมส มมนาสามารถ ตรวจสอบอน ม ต การลางานของบ คลากร และสามารถด รายงานของบ คลากร บ คลากรท าการล อกอ นเข าระบบ โดยใช รห สสมาช กท ได สม คร เพ อเข าใช งาน ป อนข อม ลส วนบ คคลและการไปอบรมส มมนาการย นลางาน และตรวจสอบสถานะการลา ของแต ละบ คคล แผนภาพกระแสข อม ล (Data Flow Diagram) เป นแผนภาพกระแสข อม ลท แสดงถ งกระบวนการท างานต าง ๆ ของระบบว าม ผ ใช งาน เก ยวข องก บกระบวนการท างานใดบ าง และแสดงการไหลของข อม ลในกระบวนการรวมถ งการ จ ดเก บข อม ลลงในแฟ มข อม ล

45 แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 0 สม ครสมาช ก ผ ด แลระบบ แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช D1 1.0 เข าส ระบบ 2.0 แฟ มข อม ลตาแหน ง D2 แฟ มข อม ลคานาหน าช อ D3 แฟ มข อม ลจ งหว ด D4 แฟ มข อม ลส งก ด D5 จ ดการข อม ลการอบรม 3.0 D1 แฟ มข อม ลอบรมส มนา D6 จ ดทาการลา 4.0 บ คลากร ห วหน างาน ผ บร หาร ห วหน างาน ผ บร หาร D1 แฟ มข อม ลการลา D7 บ คลากร แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช แฟ มข อม ลประเภทการลา D8 บ คลากร ห วหน างาน ผ บร หาร อน ม ต ลา 5.0 ห วหน างาน ผ บร หาร D1 แฟ มข อม ลการลา D7 บ คลากร แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช D8 แฟ มข อม ลประเภทการลา จ ดการข าวสาร 6.0 แฟ มข อม ลข าวสาร D9 ผ ด แลระบบ บ คลากร ห วหน างาน ผ บร หาร

46 34 ผ ด แลระบบ 7.0 D1 บ คลากร ออกรายงาน D6 แฟ มข อม ลอบรมส มนา ห วหน างาน D7 แฟ มข อม ลการลา ผ บร หาร ภาพท 3.4 แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 0 ของระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร คาอธ บายการประมวลผลของกระบวนการของระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ตารางท 3.1 คาอธ บายกระบวนท 1.0 กระบวนการสม ครสมาช ก Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 1.0 Process Name สม ครสมาช ก Input Data flows ข อม ลส วนบ คลผ ใช งาน Output Data flows ข อม ลการสม คร ข อม ลส วนบ คคลผ ใช ข อม ลต าแหน ง ข อม ลคานาหน า ช อ ข อม ลจ งหว ด ข อม ลส งก ด Data Store used แฟ มข อม ลส วนบ คล Description กระบวนการสม ครสมาช กม กระบวนการย อยด งน 1.1 สม ครสมาช ก 1.2 ย นย นการสม ครสมาช ก ตารางท 3.2 คาอธ บายกระบวนท 2.0 กระบวนการเข าส ระบบ Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 2.0 Process Name เข าส ระบบ Input Data flows ข อม ลส ทธ เข าใช งาน Output Data flows ข อม ลส ทธ การเข าใช งาน ส ทธ เข าใช งาน Data Store used ข อม ลส วนบ คลผ ใช Description กระบวนการเข าส ระบบม กระบวนการย อยด งน 2.1 เข าส ระบบ 2.2 ปร บปร งข อม ล

47 35 ตารางท 3.3 คาอธ บายกระบวนท 3.0 กระบวนการจ ดการข อม ลการอบรมส มมนา Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 3.0 Process Name จ ดการข อม ลข อม ลการอบรมส มมนา Input Data flows ข อม ลการอบรม Output Data flows ข อม ลการอบรม ข อม ลส วนบ คคล Data Store used แฟ มข อม ลอบรมส มนา แฟ มข อม ลส วนบ คลผ ใช Description กระบวนการจ ดการข อม ลการอบรมม กระบวนการย อยด งน 3.1 บ นท กการอบรม 3.2 แก ไขข อม ลการอบรม ตารางท 3.4 คาอธ บายกระบวนท 4.0 กระบวนการจ ดท าการลา Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 4.0 Process Name จ ดทาการลา Input Data flows ข อม ลการลา Output Data flows ข อม ลการอน ม ต ข อม ลการลา ข อม ลส วนบ คคลผ ใช Data Store used แฟ มข อม ลการลา แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช Description กระบวนการจ ดทาการลากระบวนการย อยด งน 4.1 ย นลา 4.2 แก ไขข อม ลการลา ตารางท 3.5 คาอธ บายกระบวนท 5.0 กระบวนการอน ม ต ลา Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 5.0 Process Name อน ม ต ลา Input Data flows ข อม ลการลา Output Data flows ข อม ลการอน ม ต ข อม ลการลา ข อม ลส วนบ คคลผ ใช Data Store used แฟ มข อม ลข าวสาร Description กระบวนการจ ดการข าวสารม กระบวนการย อยด งน 5.1 อน ม ต ระด บห วหน างาน 5.2 อน ม ต ระด บผ บร หาร

48 36 ตารางท 3.6 คาอธ บายกระบวนท 6.0 กระบวนการจ ดการข าวสาร Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 6.0 Process Name จ ดการข าวสาร Input Data flows ข อม ลข าวสารงานบ คลากร Output Data flows ข าวสารบ คลากร Data Store used แฟ มข อม ลข าวสาร Description กระบวนการจ ดการข าวสารม กระบวนการย อยด งน 6.1 จ ดการข าวสารงานบ คคล 6.2 เพ มข าวสารงานบ คคล 6.3 ลบข าวสารงานบ คลากร 6.4 แก ไชข าวสารงานบ คลากร ตารางท 3.7 คาอธ บายกระบวนท 7.0 กระบวนการออกรายงาน Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 7.0 Process Name ออกรายงาน Input Data flows ข อม ลรายงานตามร องขอ Output Data flows ข อม ลส วนบ คคล รายงานท ร องขอ Data Store used แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช แฟ มข อม ลการลา แฟ มข อม ลการอบรม Description กระบวนการออกรายงานม กระบวนการย อยด งน 7.1 ออกรายงาน 7.2 เล อกประเภทรายงาน

49 แผนภาพกระแสข อม ลระด บท D1 แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช ผ ด แลระบบ สม ครสมาช ก D2 แฟ มข อม ลตาแหน ง D3 แฟ มข อม ลคานาหน าช อ D4 แฟ มข อม ลจ งหว ด D5 แฟ มข อม ลส งก ด 1.2 ย นย นการสม ครสมาช ก ภาพท 3.5 แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 1 แสดงการสม ครสมาช ก ตารางท 3.8 คาอธ บายกระบวนท 1.1 กระบวนการสม ครสมาช ก Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 1.1 Process Name สม ครสมาช ก Input Data flows ข อม ลส วนบ คคลของผ ใช Output Data flows ข อม ลการสม คร ข อม ลส วนบ คคลผ ใช ข อม ลต าแหน ง ข อม ลคานาหน า ช อ ข อม ลจ งหว ด ข อม ลส งก ด Data Store used แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช Description กระบวนการสม ครสมาช ก ตารางท 3.9 คาอธ บายกระบวนท 1.2 กระบวนการย นย นการสม ครสมาช ก Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 1.2 Process Name ย นย นการสม ครสมาช ก Input Data flows ข อม ลส วนบ คคลผ ใช งาน Output Data flows ข อม ลการสม คร Data Store used แฟ มข อม ลส วนบ คคล Description กระบวนการย นย นการสม ครสมาช ก

50 38 บ คลากร 2.1 ห วหน างาน เข าส ระบบ D1 แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช ผ บร หาร 2.2 ปร บปร งข อม ล ภาพท 3.6 แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 2 แสดงกระบวนการเข าส ระบบ ตารางท 3.10 คาอธ บายกระบวนท 2.1 กระบวนการเข าส ระบบ Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 2.1 Process Name เข าส ระบบ Input Data flows ข อม ลส ทธ เข าใช งาน Output Data flows ข อม ลส ทธ เข าใช งาน Data Store used แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช Description กระบวนการเข าส ระบบ ตารางท 3.11 คาอธ บายกระบวนท 2.2 กระบวนการปร บปร งข อม ล Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 2.2 Process Name ปร บปร งข อม ล Input Data flows ข อม ลส ทธ การเข าใช งาน Output Data flows ส ทธ การใช งาน ข อม ลส วนบ คคลผ ใช Data Store used แฟ มข อม ลส วนบ คคล Description กระบวนการปร บปร งข อม ล

51 39 บ คลากร 3.1 ห วหน างาน บ นท กการอบรม D9 แฟ มข อม ลอบรมส มนา ผ บร หาร 3.2 แก ไขข อม ลการอบรม ภาพท 3.7 แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 3 แสดงกระบวนการบ นท กการอบรม ตารางท 3.12 คาอธ บายกระบวนท 3.1 กระบวนการบ นท กการอบรม Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 3.1 Process Name บ นท กการอบรม Input Data flows ข อม ลการอบรม Output Data flows รายละเอ ยดการอบรม ข อม ลการอบรม Data Store used แฟ มข อม ลการอบรมส มมนา Description กระบวนการบ นท กการอบรม ตารางท 3.13 คาอธ บายกระบวนท 3.2 กระบวนการแก ไขข อม ลการอบรม Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 3.2 Process Name แก ไขข อม ลการอบรม Input Data flows ข อม ลการอบรม Output Data flows รายละเอ ยดข อม ลการอบรม ข อม ลการอบรม Data Store used แฟ มข อม ลการอบรมส มมนา Description กระบวนการแก ไขข อม ลการอบรม

52 40 บ คลากร 4.1 D1 แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช ห วหน างาน จ ดทาการลา D8 D7 แฟ มข อม ลประเภทการลา แฟ มข อม ลการลา 4.2 แก ไขข อม ลการลา ภาพท 3.8 แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 4 แสดงกระบวนการจ ดทาการลา ตารางท 3.14 คาอธ บายกระบวนท 4.1 กระบวนการจ ดท าการลา Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 4.1 Process Name จ ดทาการลา Input Data flows ข อม ลการลา Output Data flows รายละเอ ยดการลา ข อม ลการลา ข อม ลส วนบ คคลผ ใช ข อม ลประเภท การลา Data Store used แฟ มข อม ลการลา แฟ มข อม ลประเภทการลา แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช Description กระบวนการย นลา ตารางท 3.15 คาอธ บายกระบวนท 4.2 กระบวนการแก ไขข อม ลการลา Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 4.2 Process Name แก ไขข อม ลการลา Input Data flows ข อม ลการลา Output Data flows รายละเอ ยดการลา ข อม ลการลา Data Store used แฟ มข อม ลการลา แฟ มข อม ลประเภทการลา แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช Description กระบวนการแก ไขข อม ลการลา

53 41 ห วหน างาน / 5.1 อน ม ต ระด บห วหน างาน D1 D8 แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช แฟ มข อม ลประเภทการลา / D7 แฟ มข อม ลการลา / ผ บร หาร / 5.2 อน ม ต ระด บผ บร หาร / ภาพท 3.9 แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 5 แสดงกระบวนการอน ม ต การลา ตารางท 3.16 คาอธ บายกระบวนท 5.1 กระบวนการอน ม ต ระด บห วหน างาน Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 5.1 Process Name อน ม ต ระด บห วหน างาน Input Data flows ข อม ลการอน ม ต /ไม อน ม ต ข อม ลส วนบ คคลผ ใช ข อม ลประเภทการลา ข อม ลการลา Output Data flows รายละเอ ยดการลา ข อม ลการอน ม ต /ไม อน ม ต Data Store used แฟ มข อม ลการลา แฟ มข อม ลประเภทการลา แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช Description กระบวนการอน ม ต ระด บห วหน างาน ตารางท 3.17 คาอธ บายกระบวนท 5.2 กระบวนการอน ม ต ระด บผ บร หาร Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 5.2 Process Name อน ม ต ระด บผ บร หาร Input Data flows ข อม ลการอน ม ต /ไม อน ม ต ข อม ลส วนบ คคลผ ใช ข อม ลประเภทการลา ข อม ลการลา Output Data flows ข อม ลการอน ม ต /ไม อน ม ต Data Store used แฟ มข อม ลการลา แฟ มข อม ลประเภทการลา แฟ มข อม ลส วนบ คคลผ ใช Description กระบวนการอน ม ต ระด บผ บร หาร

54 ผ ด แลระบบ จ ดการข าวสารงานบ คลากร D9 แฟ มข อม ลข าวสาร 6.2 เพ มข าวสารงานบ คลากร 6.3 ลบข าวสารงานบ คลากร 6.4 แก ไขข าวสารงานบ คลากร ภาพท 3.10 แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 6 แสดงกระบวนการจ ดการข าวสารงานบ คลากร ตารางท 3.18 คาอธ บายกระบวนท 6.1 กระบวนการจ ดการข าวสารงานบ คลากร Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 6.1 Process Name จ ดการข าวสารงานบ คลากร Input Data flows ข อม ลข าวสารงานบ คลากร Output Data flows ข อม ลข าวสารงานบ คลากร Data Store used แฟ มข อม ลข าวสาร Description กระบวนการจ ดการข าวสารงานบ คลากร

55 43 ตารางท 3.19 คาอธ บายกระบวนท 6.2 กระบวนการเพ มข อม ลข าวสารงานบ คลากร Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 6.2 Process Name เพ มข อม ลข าวสารงานบ คลากร Input Data flows ข อม ลข าวสารงานบ คลากร Output Data flows ผลการปร บปร งข อม ลข าวสารงานบ คลากร ข อม ลข าวสารงานบ คลากร Data Store used แฟ มข อม ลข าวสาร Description กระบวนการเพ มข อม ลข าวสารงานบ คลากร ตารางท 3.20 คาอธ บายกระบวนท 6.3 กระบวนการลบข อม ลข าวสารงานบ คลากร Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 6.3 Process Name ลบข อม ลข าวสารงานบ คลากร Input Data flows ข อม ลข าวสารงานบ คลากร Output Data flows ผลการปร บปร งข อม ลข าวสารงานบ คลากร ข อม ลข าวสารงานบ คลากร Data Store used แฟ มข อม ลข าวสาร Description กระบวนการลบข อม ลข าวสารงานบ คลากร ตารางท 3.21 คาอธ บายกระบวนท 6.4 กระบวนการแก ไขข อม ลข าวสารงานบ คลากร Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 6.4 Process Name แก ไขข อม ลข าวสารงานบ คลากร Input Data flows ข อม ลข าวสารงานบ คลากร Output Data flows ผลการปร บปร งข อม ลข าวสารงานบ คลากร ข อม ลข าวสารงานบ คลากร Data Store used แฟ มข อม ลข าวสาร Description กระบวนการแก ไขข อม ล

56 44 ผ ด แลระบบ บ คลากร 7.1 ร องขอรายงาน ห วหน างาน ผ บร หาร 7.2 D1 แฟ มข อม ลส วนบ คคล เล อกประเภทรายงาน D9 แฟ มข อม ลอบรมส มนา ภาพท 3.11 แผนภาพกระแสข อม ลระด บท 7 แสดงกระบวนการร องขอรายงาน ตารางท 3.22 คาอธ บายกระบวนท 7.1 กระบวนการร องขอรายงาน Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 7.1 Process Name ร องขอรายงาน Input Data flows ข อม ลรายงานตามร องขอ Output Data flows รายงานท ร องขอ Data Store used - Description กระบวนการร องขอรายงาน ตารางท 3.23 คาอธ บายกระบวนท 7.2 กระบวนการเล อกประเภทรายงาน Process Description System ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร DFD Number 7.2 Process Name เล อกประเภทรายงาน Input Data flows ข อม ลรายงานตามร องขอ Output Data flows รายงานท ร องขอ Data Store used แฟ มข อม ลส วนบ คคล แฟ มข อม ลการอบรม แฟ มข อม ลการลา Description กระบวนการเล อกประเภทรายงาน D7 แฟ มข อม ลการลา

57 ความส มพ นธ ของข อม ล (ER Diagram) แผนภาพแสดงความส มพ นธ ของข อม ลระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ภาพท 3.12 ความส มพ นธ ของข อม ลของระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร จากภาพท 3.11 สามารถอธ บายได ด งน 1) ตาราง Employee ม ความส มพ นธ แบบ one-to-many ก บตาราง lvmain ค อ ผ ใช หน งคนสามารถลาได หลายคร ง ผ ใช หน งผ ใช ไม จาเป นต องลาก ได 2) ตาราง Employee ม ความส มพ นธ แบบ one-to-many ก บตาราง Epproject ค อ ผ ใช หน งคนสามารถบ นท กการอบรมได หลายคร ง ผ ใช หน งคนไม บ นท กการอบรมก ได

58 46 3) ตาราง Perfix ม ความส มพ นธ แบบ one-to-many ก บตาราง Employee ค อ คานาหน าช อสามารถม ได หลายผ ใช งาน ผ ใช งานหน งคนต องม คานาหน าช อหน งคานาหน าช อ 4) ตาราง Province ม ความส มพ นธ แบบ one-to-many ก บตาราง Employee ค อ จ งหว ดหน งจ งหว ดสามารถม ได หลายผ ใช งาน ผ ใช งานหน งคนต องม จ งหว ดหน งจ งหว ด 5) ตาราง Depertment ม ความส มพ นธ แบบ one-to-many ก บตาราง Employee ค อ ส งก ดหน งส งก ดม ได หลายผ ใช งาน ผ ใช งานหน งคนต องม ส งก ดหน งส งก ด 6) ตาราง Position ม ความส มพ นธ แบบ one-to-many ก บตาราง Employee ค อ ตาแหน งหน งตาแหน งม ได หลายผ ใช งาน ผ ใช งานหน งคนต องม ตาแหน งหน งตาแหน ง 7) ตาราง lvtype ม ความส มพ นธ แบบ one-to-many ก บตาราง lvmain ค อ ประเภทการลาหน งประเภทสามารถม รายละเอ ยดการลาได หลายรายละเอ ยดการลา 3.5 พจนาน กรมข อม ล (Data Dictionary) การว เคราะห เพ อให ได มา งแผนภาพอ อาร หร ออ อาร ไดอแกรมน น จะใช พ นฐานหล กอย 3 ประการด วยก นได แก เอ นต ต (Entity) ค อ บ คคล ว ตถ สถานท และรวมถ งเหต การ ท ท าให เก ดกล มของข อม ล ท ต องการจ ดเก บ งบ งช ถ งความเป นเอกล กษ เฉพาะต วได (Uniquely Identifible) ความส มพ นธ (Relationship) หมายถ ง ค าความส มพ นธ ระหว างเอ นต ต แอตท บ วต (Attribute) หมายถ ง ค สมบ ต ของเอ นต ต ตารางท 3.24 แสดงเอ นต ต ท งหมดภายในระบบสบร หารจ ดการงานบ คลากร ตารางท ช อเอ นต ต ความหมายของเอ นต ต D1 Employee ตารางเก บข อม ลส วนบ คคลผ ใช D2 Position ตารางเก บข อม ลต าแหน ง D3 Prefix ตารางเก บข อม ลคานาหน าช อ D4 Province ตารางเก บข อม ลจ งหว ด D5 Department ตารางเก บข อม ลส งก ด D6 Epproject ตารางเก บข อม ลอบรมส มนา D7 lvmain ตารางเก บข อม ลการลา D8 lvtype ตารางเก บข อม ลประเภทการลา D9 New ตารางเก บข อม ลข าวสาร

59 47 ตารางท 3.25 Employee ใช ในการจ ดเก บข อม ลสมาช ก ม โครงสร างของข อม ลด งต อไปน Table Name: Employee Primary Key: EmpNo Foreign Key: PosId, DepID, PvID, PrefixId Attribute Name: Content Type Size Format EmpNo รห สสมาช ก Int EmpID รห สบ คลากร Int PosId รห สตาแหน ง Int 5 14 DepID รห สส งก ด Int 5 1 PvID รห สจ งหว ด Int 5 2 PrefixId รห สคานาหน าช อ Int 5 1 Emplevel ระด บการทางาน Varchar 10 9 EmpfirstName ช อ Varchar 80 จ กรกฤษ EmplastName นามสก ล Varchar 80 จ ฑาธ ป ตย EmpBirthDate ว นเก ด Date EmpcardId เลขบ ตรประชาชน Int EmpAddress ท อย Text 269ม.2 EmpTelephone เบอร โทร Int Emp อ เมล Varchar 255 EmpPicture ร ปภาพ Varchar jpg EmpHireDate ลายเ น Varchar 002.jpg EmpSalary เง นเด อน Int UserLogin ช อสมาช ก Varchar 30 จ กรกฤษ UserPassword รห สสมาช ก Int UserStatus สถานะ Varchar 5 3 UserLeaveSum ว นลาสะสม Int 3 20 UserSignature ลายเ น Varchar jpg ตารางท 3.26 Position ใช ในการจ ดเก บข อม ลตาแหน ง ม โครงสร างของข อม ลด งต อไปน Table Name: Position Primary Key: PosId Foreign Key: - Attribute Name: Content Type Size Format PosId รห สตาแหน ง Int 5 1 Posname ช อตาแหน ง Varchar 100 ห วหน าแผนก

60 48 ตารางท 3.27 Prefix ใช ในการจ ดเก บข อม ลคานาหน าช อ ม โครงสร างของข อม ลด งต อไปน Table Name: Prefix Primary Key: PrefixId Foreign Key: - Attribute Name: Content Type Size Format PrefixId รห สคานาหน าช อ Int 5 1 PrefixNameTH คานาหน าช อภาษาไทย Varchar 255 นางสาว PrefixAbbrTH ช อย อภาษาไทย Varchar 50 น.ส. PrefixNameEN คานาหน าช อภาษาอ งกฤษ Varchar 150 Miss PrefixAbbrEN ช อย อภาษาอ งกฤษ Varchar 50 Ms ตารางท 3.28 province ใช ในการจ ดเก บข อม ลจ งหว ด ม โครงสร างของข อม ลด งต อไปน Table Name: Province Primary Key: PVID Foreign Key: - Attribute Name: Content Type Size Format PVID รห สจ งหว ด Int 5 1 PVNameTH ช อจ งหว ดภาษาไทย Varchar 255 ชลบ ร PVNameEN ช อจ งหว ดภาษาอ งกฤษ Varchar 150 chonburi ตารางท 3.29 Department ใช ในการจ ดเก บข อม ลส งก ด ม โครงสร างของข อม ลด งต อไปน Table Name: Department Primary Key: DepId Foreign Key: - Attribute Name: Content Type Size Format DepId รห สส งก ด Int 5 1 DepName ช อส งก ด Varchar 255 ค ะ บร หารธ รก จ DepNum เลขท ส งก ด Int DepParent รห สค ะ Int 5 0 DepLevel รห สสาขา Int 3 0

61 49 ตารางท 3.30 Epoproject ใช ในการจ ดเก บข อม ลอบรมส มนา ม โครงสร างของข อม ลด งต อไปน Table Name: Epoproject Primary Key: ProjectId Foreign Key: EmpNo Attribute Name: Content Type Size Format ProjectId รห ส Int 15 1 ProjectName ช อรห ส Varchar 255 อบรมส มมนา ProjectBudgetYear ป การท จ ดทา Varchar ProjectStartDate ว นท เร ม Date ProjectEndDate ว นส นส ด Date ProjectBudget งบประมา Int ProjectDocument ไฟส งาน Varchar jpg ProjectPurpose ว ตถ ประสงค Text 0 เพ อ... ProjectScope ขอบเขต Text 0 ขอบเขตงาน ProjectKpi ต วช ว ด Text ProjectMethod ประโยชน Text 0 มากมาย LastUpdate ว นท เวลา Datetime :14:01 ตารางท 3.31 IvmainId ใช ในการจ ดเก บข อม ลการลา ม โครงสร างของข อม ลด งต อไปน Table Name: IvmainId Primary Key: MainId Foreign Key: EmpNo Attribute Name: Content Type Size Format MainId รห สฟอร มการลา Int 5 2 TypeId รห สประเภทลา Int 3 1 EmpNo เลขลาด บบ คคล Int 5 2 MainDate รายละเอ ยดว นท Date MainBudget รายละเอ ยดป Int MainReason รายละเอ ยดเหต ผล Text 0 เพราะไม สบาย MainStartDate รายละเอ ยดว นท เร มลา Date MainEndDate รายละเอ ยดว นท ส นส ดลา Date MainContract รายละเอ ยดท อย Text MainStatus รายละเอ ยดสถานะ Varchar 255 รออน ม ต

62 50 ตารางท 3.31 IvmainId(ต อ) ใช ในการจ ดเก บข อม ลการลา ม โครงสร างของข อม ลด งต อไปน Attribute Name: Content Type Size Format MainCancle รายละเอ ยดยกเล ก Int 2 1 MainNum รายละเอ ยดจานวนท ลา Int 5 0 ตารางท 3.32 IVtype ใช ในการจ ดเก บข อม ลประเภทการลา ม โครงสร างของข อม ลด งต อไปน Table Name: Ivtype Primary Key: TypeId Foreign Key: - Attribute Name: Content Type Size Format TypeId รห สการลา Int 3 1 TypeName ช อประเภทการลา Varchar 200 ลาปวย TypeLimit รายละเอ ยดจานวนท ลาได Varchar 3 15 TypeReport รายละเอ ยดรายงาน Int 1 1 ตารางท 3.33 News ใช ในการจ ดเก บข อม ลข าวสาร ม โครงสร างของข อม ลด งต อไปน Table Name: News Primary Key: NewId Foreign Key: - Attribute Name: Content Type Size Format NewId รห สข าวสาร Int 5 1 NewTopic ห วข อข าวสาร Varchar 255 ข าวบ คลากร NewStartDate ว นท เร ม Date NewEndDate ว นท จบ Date NewHighlight ไฮไลข าวสาค Char 1 1 Newurl Urlข าวสาร Varchar 255 NewDatail เน อหา Text เน องจาก NewDate ว นท ข นข าวสาร Date NewBubget พ.ศ Int Newstatus สถานะข าว Varchar 2 1

63 โครงสร างระบบ โครงสร างของเว บไ ต ระบบบร หารจ ดการงานบ คลากรของศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ได ออกแบบการท างานโดยแบ งการท างานออกเป นส วน ๆ ตามส ทธ การเข าใช งานระบบ โดยม รายละเอ ยดตามภาพท 3.13 ภาพท 3.13 แสดงโครงสร างระบบการจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) 3.7 การออกแบบหน าจอ การออกแบบส วนต ดต อก บผ ใช (User Interface) เป นการออกแบบจอภาพโดยรวมของระบบ เป นการจ ดแบ งส วนการใช งานหร อก าหนดแต ละส วนว าใช ท าอะไร งในการพ ฒนา ระบบ บร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ได แบ งจอภาพต าง ๆ ด งน

64 การออกแบบหน าจอระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ภาพท 3.14 แสดงหน าจอการทางานหล กของระบบ งจาเป นต องท าการเข าส ระบบ จากภาพท 3.14 แสดงหน าจอการท างานหล กของระบบ ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 ผ ใช งานป อนข อม ลผ ใช เพ อเข าส ระบบ หมายเลข 2 ผ ใช งานป องรห สผ านผ ใช เพ อเข าส ระบบ หมายเลข 3 ป มเข าส ระบบ ใช กดย นย นการเข าส ระบบ หมายเลข 4 ส วนห วของระบบใช แสดงโลโก ของโปรแกรม หมายเลข 5 ป มเมน เพ อนเล อกด ข าวประชาส มพ นธ ประว ต ของโครงการและดาวน โหลด เอกสารงานบ คลากร หมายเลข 6 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

65 53 ภาพท 3.15 แสดงหน าจอการทางานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป นสมาช กสมาช ก ระด บผ ด แล จากภาพท 3.15 แสดงหน าจอการท างานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป น สมาช กระด บผ ด แล ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการระบบส วนกลาง ระบบลางานออนไลน และระบบ ภาระงานอ เล กทรอน กส หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงสถานะการลา หมายเลข 10 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

66 54 ภาพท 3.16 แสดงหน าจอการท างานของระบบเม อท าการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป นสมาช ก ระด บเจ าหน าท จากภาพท 3.16 แสดงหน าจอการท างานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป น สมาช กระด บเจ าหน าท ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกระบบลางานออนไลน และระบบภาระงานอ เล กทรอน กส หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงสถานะการลา หมายเลข 10 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

67 55 ภาพท 3.17 แสดงหน าจอการทางานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป น สมาช กระด บห วหน าแผนกสาขา จากภาพท 3.17 แสดงหน าจอการท างานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป น สมาช กระด บเจ าหน าท ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกระบบลางานออนไลน อน ม ต ระด บห วหน าแผนก และระบบภาระงานอ เล กทรอน กส หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงสถานะการลา หมายเลข 10 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

68 56 ภาพท 3.18 แสดงหน าจอการทางานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป น สมาช กระด บผ บร หาร จากภาพท 3.18 แสดงหน าจอการท างานของระบบเม อทาการเข าส ระบบโดยผ ใช ท เป น สมาช กระด บเจ าหน าท ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกระบบลางานออนไลน อน ม ต ระด บห วหน าแผนก และระบบภาระงานอ เล กทรอน กส หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงสถานะการลา หมายเลข 10 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

69 57 ภาพท 3.19 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อจ ดการเมน จากภาพท 3.19 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อจ ดการเมน ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกระบบลางานออนไลน อน ม ต ระด บห วหน าแผนก และระบบภาระงานอ เล กทรอน กส หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงการจ ดการเมน หมายเลข 10 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

70 58 ภาพท 3.20 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มข อม ลตาแหน ง จากภาพท 3.20 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อเพ มข อม ลตาแหน ง ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกระบบลางานออนไลน อน ม ต ระด บห วหน าแผนก และระบบภาระงานอ เล กทรอน กส หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงการเพ มข อม ลตาแหน ง หมายเลข 10 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

71 59 ภาพท 3.21 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อจ ดการหน วยงาน จากภาพท 3.21 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อจ ดการหน วยงาน ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกระบบลางานออนไลน อน ม ต ระด บห วหน าแผนก และระบบภาระงานอ เล กทรอน กส หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงการจ ดการหน วยงาน หมายเลข 10 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

72 60 ภาพท 3.22 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มข อม ลคานาหน าช อ จากภาพท 3.22 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อเพ มข อม ลค าน าหน าช อ ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องเพ มคานาหน าช อ หมายเลข 10 ป มกล บไปเพ มคานาหน าช อ หมายเลข 11 ป มบ นท ก หมายเลข 12 ตารางแสดงรายละเอ ยดคานาหน าช อ หมายเลข 13 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

73 61 ภาพท 3.23 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มข อม ลจ งหว ด จากภาพท 3.23 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อเพ มข อม ลจ งหว ดม รายละเอ ยด ด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องเพ มช อจ งหว ด หมายเลข 10 ป มกล บไปเพ มจ งหว ด หมายเลข 11 ป มบ นท ก หมายเลข 12 ตารางแสดงรายละเอ ยดจ งหว ด หมายเลข 13 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

74 62 ภาพท 3.24 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อด ข อม ล,เพ ม,แก ไขข อม ลส วนบ คคล จากภาพท 3.24 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อด ข อม ล,เพ ม,แก ไขข อม ลส วนบ คคล ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงการเพ ม,แก ไขข อม ลผ ใช งานระบบ หมายเลข 10 ป มกล บไปใช งานหน าเพ ม,แก ไขผ ใช งาน หมายเลข 11 ป มบ นท กข อม ลผ ใช งานระบบ หมายเลข 12 ตารางแสดงรายละเอ ยดสมาช ก หมายเลข 13 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

75 63 ภาพท 3.25 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มกล มผ ใช งาน จากภาพท 3.25 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อเพ มกล มผ ใช งานม รายละเอ ยด ด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความเพ มกล มผ ใช งาน หมายเลข 10 ป มกล บไปใช งานหน าเพ มกล มผ ใช งาน หมายเลข 11 ป มบ นท กรายการ หมายเลข 12 ตารางแสดงรายละเอ ยดกล มผ ใช งาน หมายเลข 13 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

76 64 ภาพท 3.26 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อก าหนดส ทธ การทางานผ ใช งานระบบ จากภาพท 3.26 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อก าหนดส ทธ การท างานผ ใช งาน ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความเพ มเล อกกล มผ ใช หมายเลข 10 ป มค นหาส ทธ ใช งาน หมายเลข 11 ป มบ นท กรายการ หมายเลข 12 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

77 65 ภาพท 3.27 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อก าหนดส ทธ กล มผ ใช ระบบ จากภาพท 3.27 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อก าหนดส ทธ กล มผ ใช ระบบ ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความเพ มเล อกสมาช กในระบบ หมายเลข 10 ส วนแสดงส ทธ การใช งาน หมายเลข 11 ป มค นหาส ทธ การใช งาน หมายเลข 12 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

78 66 ภาพท 3.28 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มข าวประชาส มพ นธ จากภาพท 3.28 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อเพ มข าวประชาส มพ นธ ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความเพ มข าวประชาส มพ นธ หมายเลข 10 ป มบ นท กข อม ล หมายเลข 11 ป มล างข อม ล หมายเลข 12 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

79 67 ภาพท 3.29 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อเพ มข อม ลผ ใช ท ม ส ทธ อน ม ต จากภาพท 3.29 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อเพ มข อม ลผ ใช ท ม ส ทธ อน ม ต ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความเพ มผ ใช หมายเลข 10 ป มกล บไปหน าเพ มข อม ลท ม ส ทธ อน ม ต หมายเลข 11 ป มบ นท กรายการ หมายเลข 12 ส วนแสดงผ ม ส ทธ อน ม ต หมายเลข 13 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

80 68 ภาพท 3.30 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อตรวจสอบใบลา จากภาพท 3.30 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อตรวจสอบใบลา ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องเล อกประเภทการลา หมายเลข 10 ส วนแสดงข อม ลการลา หมายเลข 11 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

81 69 ภาพท 3.31 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ ออน ม ต ใบลาตามระด บการอน ม ต จากภาพท 3.31 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ ออน ม ต ใบลาตามระด บการอน ม ต ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องเล อกประเภทการลา หมายเลข 10 ส วนแสดงข อม ลการลา หมายเลข 11 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

82 70 ภาพท 3.32 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อจ ดทาใบลา จากภาพท 3.32 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อจ ดทาใบลาม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงจานวนท ลาได หมายเลข 10 ส วนแสดงฟอร มการลา หมายเลข 11 ป มบ นท กข อม ลการลา หมายเลข 12 ป มล างข อม ล หมายเลข 13 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

83 71 ภาพท 3.33 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อตรวจสอบใบลา จากภาพท 3.33 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อตรวจสอบใบลาม รายละเอ ยด ด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องเล อกประเภทการลา หมายเลข 10 ส วนแสดงข อม ลการลา หมายเลข 11 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

84 72 ภาพท 3.34 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงการใบลาท ได ร บอน ม ต จากภาพท 3.34 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อแสดงการใบลาท ได ร บอน ม ต ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องเล อกประเภทการลา หมายเลข 10 ส วนแสดงข อม ลการลาท ได ร บการอน ม ต หมายเลข 11 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

85 73 ภาพท 3.35 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงการลาเป น% จากภาพท 3.35 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อแสดงการใบลาท ได ร บอน ม ต ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องเล อกงบประมา ประจาป หมายเลข 10 ป มค นหา หมายเลข 11 ส วนแสดงกราฟการลา หมายเลข 12 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

86 74 ภาพท 3.36 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงรายงานสร ปการลาประจาป จากภาพท 3.36 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อแสดงการใบลาท ได ร บอน ม ต ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องเล อกงบประมา ประจาป หมายเลข 10 ส วนแสดงข อม ลการลาประจาป หมายเลข 11 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

87 75 ภาพท 3.37 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงรายงานว นสะสมการลาประจาป จากภาพท 3.37 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อแสดงรายงานว นสะสมการลาประจาป ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงรายงานว นสะสมการลาประจาป หมายเลข 10 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

88 76 ภาพท 3.38 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อลบใบลาท จ ดทา จากภาพท 3.38 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อลบใบลาท จ ดท าม รายละเอ ยด ด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความเล อกประเภทการลา หมายเลข 10 ส วนแสดงใบลาท จ ดทา หมายเลข 11 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

89 77 ภาพท 3.39 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อบ นท กโครงการท จ ดทา จากภาพท 3.39 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อบ นท กโครงการท จ ดท า ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความบ นท กโครงการ หมายเลข 10 ป มบ นท ก หมายเลข 11 ป มล างข อม ล หมายเลข 12 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

90 78 ภาพท 3.40 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อบ นท กโครงการ จากภาพท 3.40 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อลบใบลาท จ ดท าม รายละเอ ยด ด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงรายงานการดาเน นโครงการ หมายเลข 10 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

91 79 ภาพท 3.41 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงประเม นผลการปฏ บ ต งาน จากภาพท 3.41 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อแสดงประเม นผลการปฏ บ ต งาน ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความเล อกงบประมา ประจาป หมายเลข 10 ส วนแสดงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน หมายเลข 11 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

92 80 ภาพท 3.42 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงสร ปรายงานโครงการ จากภาพท 3.42 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อแสดงสร ปรายงานโครงการ ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความเล อกงบประมา ประจาป หมายเลข 10 ส วนแสดงสร ปรายงานโครงการ หมายเลข 11 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

93 81 ภาพท 3.43 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงข อม ลโครงการท งหมด จากภาพท 3.43 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อแสดงข อม ลโครงการท งหมด ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความเล อกงบประมา ประจาป หมายเลข 10 ส วนแสดงข อม ลโครงการท งหมด หมายเลข 11 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

94 82 ภาพท 3.44 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงสถานะการดาเน นโครงการ จากภาพท 3.44 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อแสดงสถานการ ด าเน นโครงการ ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 ส วนแสดงสถานะการดาเน นโครงการ หมายเลข 10 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

95 83 ภาพท 3.45 แสดงหน าจอการทางานของระบบเพ อแสดงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน จากภาพท 3.45 แสดงหน าจอการท างานของระบบเพ อแสดงข อม ลโครงการท งหมด ม รายละเอ ยดด งต อไปน หมายเลข 1 แสดงช อผ เข าใช ระบบ หมายเลข 2 ป มออกจากระบบ หมายเลข 3 ส วนแสดงโลโก ของระบบ หมายเลข 4 ส วนแสดงร ปโลโก ตราราชมงคลล านนา หมายเลข 5 แสดงร ปปฏ ท น หมายเลข 6 เมน เมน เพ อเล อกจ ดการข อม ลผ ใช หมายเลข 7 ส วนแสดงข อม ลของผ ใช ระบบ หมายเลข 8 ป มแก ไขข อม ลผ ใช ระบบ หมายเลข 9 กล องข อความเล อกงบประมา ประจาป หมายเลข 10 ส วนแสดงผลการประเม นปฏ บ ต งาน หมายเลข 11 ส วนล างของระบบใช แสดงข อม ลผ สร างระบบหร อส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง ก บล ขส ทธ

96 บทท 4 ผลการดาเน นงาน 4.1 ผลการดาเน นงาน การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานบ คลากรศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ผ ศ กษาได น า ข อม ลท ได จากการตอบแบบสอบถามของผ ใช งานระบบ มาว เคราะห โดยใช โปรแกรมส าเร จร ป ช วยในการว เคราะห ข อม ลต าง ๆ โดยผ ศ กษาได นาเสนอผลการดาเน นงานเร ยงลาด บด งน ผลการว เคราะห ข อม ลระบบสน บสน นการต ดส นใจวางแผนงบประมาณ เกณฑ การประเม นและแปลความหมายค าเฉล ยตอนท 2 ใช เกณฑ ของเบสท (Bast) (ธ ระพงษ และคณะ, 2553) ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ม ระด บคะแนนมากท ส ด ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ม ระด บคะแนนมาก ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ม ระด บคะแนนปานกลาง ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ม ระด บคะแนนน อย ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ม ระด บคะแนนน อยท ส ด โดยผลการว เคราะห ข อม ลผ ศ กษาได นาเสนอเป น 2 ตอน ด งน ตอนท 1 ผลการว เคราะห ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ตอนท 2 ผลการประเม นความพ งพอใจในการใช งานระบบ ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ผลการว เคราะห ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถามโดยการค าค าความถ (Frequency) และค าร อยละ (Percentage) โดยนาเสนอตารางท ตารางท 4.1 แสดงจานวนร อยละ ของผ ตอบแบบแบบประเม น (N = 20) เพศ จานวน (คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม จากตารางท 4.1 พบว าผ ท กรอกแบบประเม นความพ งพอใจของระบบฯ ส วนใหญ เป นเพศหญ ง ค ดเป นร อยละ รองลงมาค อ เพศชาย ค ดเป นร อยละ 45.00

97 85 ตารางท 4.2 แสดงจานวนร อยละอาย ของผ ตอบแบบสอบถาม (N = 20) อาย จานวน (คน) ร อยละ อาย น อยกว า 20 ป ป ป ป ข นไป รวม จากตารางท 4.2 พบว าผ ท กรอกแบบประเม นความพ งพอใจของระบบฯ ส วนใหญ ม อาย ระหว าง ป ร อยละ รองลงมาค อ อาย ระหว าง ป ร อยละ และ อาย 40 ป ข นไป ร อยละ 10.0 ตารางท 4.3 แสดงจ านวนร อยละ ของระด บการศ กษาของผ ตอบแบบสอบถาม (N = 20) ระด บการศ กษา จานวน (คน) ร อยละ ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก อ น ๆ - - รวม จากตารางท 4.3 พบว าผ ท กรอกแบบประเม นความพ งพอใจของระบบฯ ส วนใหญ ม ระด บการศ กษาอย ในระด บ ปร ญญาโท ร อยละ รองลงมาค อ ปร ญญาตร ร อยละ และปร ญญาเอก ร อยละ ตารางท 4.4 แสดงจานวนร อยละ ของตาแหน งของผ ตอบแบบสอบถาม (N = 20) ตาแหน ง จานวน (คน) ร อยละ อาจารย เจ าหน าท อ น ๆ รวม จากตารางท 4.4 พบว าผ ท กรอกแบบประเม นความพ งพอใจของระบบฯส วนใหญ เป นอาจารย ร อยละ 70.0 รองลงมาค อ เจ าหน าท ร อยละ และอ น ๆ ร อยละ 10.00

98 86 ตอนท 2 ผลการประเม นความพ งพอใจในการใช งานระบบ การว เคราะห ความพ งพอใจในการใช งานระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ด การศ กษาพ เศษ (จอมทอง) โดยการหาค าเฉล ย ( ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอ ในตารางท ตารางท 4.5 แสดงค าเฉล ย ( ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพ งพอใจในการใช งาน ระบบด านประส ทธ ภาพในการใช งานระบบ (N = 20) ข อ รายการประเม น ( ) (S.D.) แปลผล ด านประส ทธ ภาพในการใช งานระบบ 1 ความสามารถในการจ ดการข อม ล มาก 2 การทางานของระบบภายใต เคร อข ายม ความคล องต ว และตอบสนองความต องการของผ ใช งานระบบได เป น มาก อย างด 3 การประมวลผลข อม ลภายในระบบม ความถ กต อง และ แม นยา มาก 4 การโต ตอบระหว างผ ใช งานระบบก บระบบม ความ สะดวก และเข าใจง าย มาก 5 ระบบม การทางานตามลาด บโปรเซสช ดเจน และเข าใจ ง าย มาก รวม มาก จากตารางท 4.5 พบว า ความพ งพอใจในการใช งานระบบด านประส ทธ ภาพในการใช งาน ระบบ จ าแนกรายข ออย ในระด บมาก ได แก การท างานของระบบภายใต เคร อข ายม ความคล องต ว และตอบสนองความต องการของผ ใช งานระบบได เป นอย างด ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.35 รองลงมาได แก การโต ตอบระหว างผ ใช งานระบบก บระบบม ความสะดวก และเข าใจง าย ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.30 การท างานของระบบภายใต เคร อข ายม ความคล องต วและการประมวลผลข อม ลภายในระบบม ความ ถ กต อง และแม นย า ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.25 และระบบม การท างานตามล าด บโปรเซสช ดเจน และเข าใจง าย ม ค าเฉล ยเท าก บ 3.85 ตามลาด บ ตารางท 4.6 แสดงค าเฉล ย ( ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพ งพอใจในการใช งาน ระบบด านการออกแบบระบบ (N = 20) ข อ รายการประเม น ( ) (S.D.) แปลผล ด านการออกแบบระบบ 1 การออกแบบ User Interface ได เหมาะสมก บผ ใช งาน มาก

99 87 ตารางท 4.6 (ต อ) แสดงค าเฉล ย ( ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพ งพอใจ ในการใช งานระบบด านการออกแบบระบบ (N = 20) 2 สารสนเทศท แสดงรายละเอ ยดม ความช ดเจนและ กะท ดร ด มาก 3 ฟ งก ช นการทางานใช งานง าย และเหมาะสม มาก รวม มาก จากตารางท 4.6 พบว าความพ งพอใจในการใช งานระบบด านการออกแบบระบบ จ าแนกรายข ออย ในระด บมาก ได แก สารสนเทศท แสดงรายละเอ ยดม ความช ดเจนและกะท ดร ด ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.20 รองลงมาค อ การออกแบบ User Interface ได เหมาะสมก บผ ใช งาน ม ค าเฉล ย เท าก บ 4.10 และฟ งก ช นการทางานใช งานง าย และเหมาะสม ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.00 ตามลาด บ ตารางท 4.7 แสดงค าเฉล ย ( ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพ งพอใจในการใช งาน ระบบด านความสะดวกของโปรแกรมเม อเท ยบก บระบบเด ม (N = 20) ข อ ความพ งพอใจในการใช งานระบบ ( ) (S.D.) แปลผล ด านความสะดวกของโปรแกรมเม อเท ยบก บระบบเด ม 1 ระบบใหม ช วยลดข นตอนการทางานได เป นอย างด มากท ส ด 2 ระบบใหม ช วยให การค นหาข อม ลต าง ๆ ได อย าง รวดเร ว มาก 3 ระบบงานใหม สามารถนาเสนอสารสนเทศเพ อใช ประกอบการต ดส นใจของผ บร หารได อย างรวดเร ว มาก และท นต อเหต การณ 4 ระบบงานใหม ม ความย ดหย นเพ ยงพอท จะสามารถ นาไปพ ฒนาเพ มเต มได มาก รวม มาก จากตารางท 4.7 พบว าความพ งพอใจในการใช งานระบบด านความสะดวกของโปรแกรม เม อเท ยบก บระบบเด ม จาแนกรายข ออย ในระด บมากท ส ด ได แก ระบบใหม ช วยลดข นตอนการท างาน ได เป นอย างด ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.75 รองลงมาค อ ระบบใหม ช วยให การค นหาข อม ลต าง ๆ ได อย างรวดเร ว ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.25 และระบบงานใหม สามารถน าเสนอสารสนเทศเพ อใช ประกอบการต ดส นใจของผ บร หารได อย างรวดเร ว และท นต อเหต การณ ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.20 และ ระบบงานใหม ม ความย ดหย นเพ ยงพอท จะสามารถนาไปพ ฒนาเพ มเต มได ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.05 ตามลาด บ

100 88 ตารางท 4.8 แสดงค าเฉล ย ( ) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพ งพอใจในการใช งาน ระบบด านความปลอดภ ยของระบบ (N = 20) ข อ รายการประเม น ( ) (S.D.) แปลผล ด านความปลอดภ ยของระบบ 1 ม ความปลอดภ ยในการเข าใช งานระบบ มาก 2 ม คาอธ บายเม อพบข อผ ดพลาดในการใช งาน มาก 3 ม การสารองข อม ลสารสนเทศตามระยะเวลาท กาหนด มาก รวม มาก จากตารางท 4.8 พบว าความพ งพอใจในการใช งานระบบด านความปลอดภ ยของระบบ จาแนกรายข ออย ในระด บมาก ได แก ม การสารองข อม ลสารสนเทศตามระยะเวลาท ก าหนด ม ค าเฉล ย เท าก บ 4.30 รองลงมาค อ ม ความปลอดภ ยในการเข าใช งานระบบ ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.15 และม คาอธ บายเม อพบข อผ ดพลาดในการใช งาน ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.05 ตามลาด บ 4.2 การอภ ปรายผล การอภ ปรายผลการว เคราะห ข อม ลของระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ในการศ กษาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานบ คลากรกล มต วอย าง ผ ใช งานระบบจร งจ านวน 20 คน ประกอบด วย ผ บร หาร 1 คน อาจารย 14 คน และเจ าหน าท 5 คน ท าการเก บรวบรวมข อม ลโดยให กล มต วอย างเป นผ กรอกแบบประเม นด วยต วเอง และทาการว เคราะห หาค าเฉล ย และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ได ผลการศ กษาและอภ ปรายได ด งน ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม จากกล มต วอย างพบว าเป น เพศหญ ง 11 คน ค ดเป นร อยละ อาย ระหว าง ป จ านวน 10 คน ค ดเป นร อยละ ระด บการศ กษา ปร ญญาโท จ านวน 14 คน ค ดเป นร อยละ 70.0 ตาแหน ง อาจารย จานวน 14 คน ค ดเป นร อยละ จากการประเม นความพ งพอใจของผ ใช งานท ม ต อระบบบร หารจ ดการ งานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) 1) รายการประเม นความพ งพอใจของระบบด านประส ทธ การใช งานระบบ พบว า การท างานของระบบภายใต เคร อข ายม ความคล องต วและตอบสนองความต องการของผ ใช งานระบบ ได เป นอย าง การโต ตอบระหว างผ ใช งานระบบก บระบบม ความสะดวก และเข าใจง าย ม การท างาน ของระบบภายใต เคร อข ายม ความคล องต วและการประมวลผลข อม ลภายในระบบม ความถ กต อง และแม นย าและระบบม การท างานตามล าด บโปรเซสช ดเจน และเข าใจ ซ งสอดคล องก บงานว จ ย ของ ร ฐธรรมน ญ อาจหาญ (2553) ได ศ กษาการพ ฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานบ คลากร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาร อยเอ ด เขต 3 กรณ ศ กษา โรงเร ยนโพนทองว ทยายน อ าเภอโพนทอง

101 89 จ งหว ดร อยเอ ด ท พบว าผลการประเม นความพ งพอใจของผ ใช งานด านประส ทธ ภาพการใช งาน อย ในระด บมาก 2) รายการประเม นความพ งพอใจในการใช งานระบบด านการออกแบบระบบ พบว าการออกแบบ User Interface ได เหมาะสมก บผ ใช งาน ซ งสอดคล องก บทฤษฎ ของ (Padoungkiat. ทฤษฎ การออกแบบเว บไซต [ออนไลน ].) ท กล าวว า เว บไซด ท ได ร บการออกแบบ อย างสวยงาม ม การใช งานท สะดวก ย อมได ร บความสนใจจากผ ใช มากกว าเว บไซด ท ด ส บสนว นวาย ม ข อม ลมากมายแต หาอะไรไม เจอ นอกจากน ย งใช เวลาในการแสดงผลแต ละหน านานเก นไป ซ ง ป ญหาเหล าน ล วนเป นผลมาจากการออกแบบเว บไซต ไม ด ท งส นด งน นการออกแบบเว บไซต จ งเป นกระบวนการสาค ญในการสร างเว บไซต ให ประท บใจผ ใช 3) รายการประเม นความพ งพอใจในการใช งานระบบด านความสะดวกของ โปรแกรมเม อเท ยบก บระบบเด มท ม ค าเฉล ยส งส ด พบว า ระบบใหม สามารถช วยลดข นตอนการท างาน ได เป นอย างด และย งสามาถน าสารสนเทศท ได เพ อใช ประกอบก บการต ดส นใจส าหร บผ บร หารเป น อย างด ผลการประเม นอย ในระด บมากท ส ด ท งน ผ ศ กษาม ความเห นว าระบบช วยลดข นตอนในการ จ ดเก บข อม ลบ คลากร และการการลางานของบ คลากร เด มจะต องเก บเป นเอกสารซ งม ความเส ยง ต อการส ญหายของข อม ล ท งน ระบบใหม น ย งม ต วช วยส าหร บผ บร หารในการต ดส นใจได เป นอย างด ส าหร บการใช ในการประเม นข นเง นเด อนแก บ คลากร ซ งย งสอดคล องงานว จ ยของ ม ลล กา วงษาเคน (2552) ได ศ กษาการพ ฒนาระบบสารสนเทศงานบ คลากร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาอ บลราชธาน เขต 5 ท พบว า การเก บรวบรวมข อม ล การตรวจสอบข อม ล การประมวลผลข อม ล การจ ดหน วยหร อ คล งข อม ล การว เคราะห ข อม ลและการน าข อม ลไปใช ได อย างถ กต องได ข อม ลสารสนเทศท สมบ รณ เป นป จจ บ น ครอบคล ม ท นสม ย สามารถส บค นได รวดเร วและได ง ายท าให ระบบสารสนเทศ งานบ คลากรได ข อม ลท ม ความละเอ ยดแม นย าและถ กต องก บความจร ง สามารถน าไปประกอบการ วางแผนในการต ดส นใจในการบร หารงานต างๆ ในหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล มากย งข น 4) รายการประเม นความพ งพอใจในการใช งานระบบด านความปลอดภ ยของ ระบบ พบว า ม การสารองข อม ลสารสนเทศตามระยะเวลาท กาหนด ม ความปลอดภ ยในการเข าใช งาน ระบบ และ ม ค าอธ บายเม อพบข อผ ดพลาดในการใช งาน ส งผลต อความน าเช อถ อของระบบ ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ เบญจภ ค จงหม นไวย (2553) ท พบว า การก าหนดส ทธ การเข าใช งาน ม ความสามารถในการตรวจสอบความผ ดพลาดของข อม ล ท าให ระบบม ความปลอดภ ยในการใช งาน โดยสามารถลดความผ ดพลาดท เก ดก บระบบ และทาให ระบบม ความน าเช อถ อ 5) รายการประเม นความพ งพอใจในการใช งานด านภาพรวมในแต ละด านของ ระบบ พบว า ความพ งพอใจในระด บมากท ส ด ได แก ด านความสะดวกของโปรแกรมเม อเท ยบ ก บระบบเด ม รองลงมาค อระด บมาก ได แก ด านประส ทธ ภาพในการใช งานระบบ ด านความปลอดภ ย และด านการออกแบบระบบ ซ งระบบม การออกแบบระบบท ม ความสอดคล องก บเน อหา การจ ดวาง การท ศทางในการกรอกข อม ล ง ายสะดวกและรวดเร ว ท าให ระบบน ม ประส ทธ ภาพมากกว าระบบเด ม เม อเปร ยบเท ยบก นแล วเน องจากระบบเด มทาด วยกระบวนการด วยม อท งหมด

102 บทท 5 สร ปและข อเสนอแนะ 5.1 บทสร ปผลโครงงาน การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ผ ศ กษาได ท าด าเน นการพ ฒนาต งแต การศ กษาป ญหาและความต องการ การว เคราะห และออกแบบ ระบบ การด าเน นการพ ฒนาโปรแกรม การทดสอบความถ กต องของระบบ และทดลองใช งาน เพ อตรวจสอบความผ ดพลาดรวมท งการประเม นความพ งพอใจจากผ ใช งานระบบ เพ อให เก ด ประโยชน ในการใช งาน และสามารถท จะให บร การข อม ลสารสนเทศผ านระบบเคร อข ายได การออกแบบหน าจอภาพของระบบสน บสน นการต ดส นใจวางแผนงบประมาณแบ งได เป น 3 ระด บ ค อ ผ ด แลระบบ บ คลากร และผ บร หารซ งส ทธ การใช งานในแต ละระด บจะไม เท าก น หล งจากได ทดสอบระบบด วยตนเองแล ว และได นาระบบไปให ผ ใช ได ทดลองใช และได ปร บปร งแก ไขส วนต าง ๆ จนสามารถทางานได เป นอย างด ทาให ผ ใช สามารถเข าใจและใช งานได เป นอย างด จากการประเม นการใช งานระบบบร หารจ ดการงานบ คลากรจากกล มต วอย าง จ านวน 20 คน โดยใช แบบสอบถามในการตรวจสอบความพ งพอใจในการใช งานระบบ ซ งการประเม นจากผ ใช งาน สามารถสร ปผลตามว ตถ ประสงค ของการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ด งน ได ระบบระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ท ม ความสามารถการท างานได ด เม อเท ยบก บ ระบบเด ม โดยท ระบบเด มท าด วยกระบวนการท างานด วยม อท งหมด ซ งเห นได จากผลการประเม น ความพ งพอใจการใช งานภาพรวมแต ละด านม ความพ งพอใจในระด บมากท ส ด ได แก ด านความสะดวก เม อเท ยบก บระบบงานเด ม และด านการออกแบบระบบ รองลงมาค อมาก ได แก ด านความปลอดภ ย และด านประส ทธ การใช งานระบบ ได ข อม ลสารสนเทศท ช วยสน บสน นการต ดส นใจให แก ผ บร หาร โดยการน าเสนอข อม ล ผ านเล มรายงานการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) และนาระบบ ให ผ บร หารได ใช งานจร ง 5.2 ข อจาก ดของระบบ ข อจาก ดของระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ได แก ระบบฯ ต องท างานแบบออนไลน ด งน นจ งต องม Network Infrastructure ท พร อม สาหร บใช งาน ไม สามารถทางานแบบออฟไลน ได เน องจากระบบฯ ถ กพ ฒนาและเก บข อม ลของระบบไว ท Server หาก Serve ไม ท างาน ก ม ผลให ระบบฯ ไม สามารถทางานได เช นก น

103 ป ญหาและอ ปสรรคของโครงงาน เน องจากระบบฯ ต องท างานแบบออนไลน บางคร งระบบเคร อข ายเส ยท าให ไม สามารถ เร ยกใช งานได โปรแกรมในการจ าลองฐานข อม ลเป นเวอร ช นท เก า ท ไม ม การพ ฒนาแล วท าให การอ บโหลดระบบฯ ข นส Server จร งม ป ญหาในการใช งานระบบฯ จ งต องม การปร บปร งแก ไขท าให เส ยเวลาในการพ ฒนาระบบฯ ระยะเวลาในการพ ฒนาระบบฯ ม จ าก ด ระบบอาจจะไม สมบ รณ แบบตามความต องการ ของผ ใช งาน 5.4 ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะส าหร บระบบบร หารจ ดการงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) ม ด งน ควรพ ฒนาความสามารถในการออกรายงานร ปแบบของกราฟของระบบ ให ม ความสามารถท หลากหลายมากกว าน เช น การออกรายงานท สามารถอ งตามข อม ลว นเด อนป ได และการออกรายงานกราฟสามารถให ผ ใช พ มพ กราฟได ในท กเว บเบราว เซอร ควรม การส ารองข อม ลของระบบอย างสม าเสมอ เพราะระบบม ข อม ลท เก ยวข อง ก บเอกสารทางราชการ และม แผนการรองร บในกรณ ท ระบบข ดข องไม สามารถทางานได ทางานไม ได ควรม การพ ฒนาระบบให รองร บการแสดงผลในท กเบราว เซอร ให เหม อนก น เพราะระบบป จจ บ นสามารถแสดงผลได ด บนเว บเบราว เซอร Chrome เพ ยงอย างเด ยวในเบราว เซอร อ นๆระบบย งม ป ญหาในการแสดงผล ควรม การพ ฒนาให ระบบสามารถแสดงผลได ในหลายอ ปกรณ นอกจากบนแล ปท อป เพ ยงอย างเด ยว เพราะในป จจ บ นอ ปกรณ พกพาได เข ามาม บทบาทก บช ว ตประจ าว นผ คนจนเป นปกต และถ าระบบสามารถรองร บการแสดงผลบนอ ปกรณ พกพาได จะช วยลงผลให ระบบม ความย ดหย น สามารถใช งานได จากท กสถานท ในส วนของ GUI ของระบบควรม การพ ฒนาให ม ความเข าใจง ายและไม ซ บซ อน ผ ใช สามารถเข าใช งานระบบได อย างง ายดายและไม จ าเป นต องเข าป มเมน หลายๆป ม นอกจากน การ เพ มลบแก ไขข อม ลควรท าให อย ในหน าเด ยวก นในระบบเพ อลดข อผ ดพลาดในการป อนข อม ล อ กท งช วยเพ มความสะดวกสบายให แก ผ ใช

104 บรรณาน กรม ก ญจพร ทองหลาง. การพ ฒนาระบบสารสนเทศงานบ คลากรองค กรบร หารส วนตาบลในเม อง อาเภอบ านไผ จ งหว ดขอนแก น. การศ กษาอ สระปร ญญาบ ณฑ ต, สาขาว ชาการบร หาร การศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ยมหาสารคาม, เก ยรต ศ กด ธรรมธ. บทเร ยนออนไลน ว ชาคณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ศ นย การศ กษานอกระบบ ตาบลข วงเปา อาเภอจอมทอง จ งหว ดเช ยงใหม. การศ กษา อ สระปร ญญาบ ณฑ ต, สาขาว ชาระบบสารสนเทศทางคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม (จอมทอง), จ นทรา บ ญว ช ย. ระบบบร หารจ ดการงานงบประมาณผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต กรณ ศ กษา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย. สารน พนธ ปร ญญาว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ, น ทประด ษฐ พลอยว เศษ. ระบบลางานออนไลน. สารน พนธ ปร ญญาบ ณฑ ต สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร, เบญจภ ค จงหม นไวย. การพ ฒนาระบบสน บสน นการต ดส นใจสาหร บผ บร หารในอ ตสาหกรรม ผล ตเส อผ าสาเร จร ป ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ รฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร, 2553 ม ลล กา วงษาเคน. การพ ฒนาระบบสารสนเทศงานบ คลากร สาน กงานเขตพ นท การศ กษา อ บลราชธาน เขต 5. การศ กษาอ สระปร ญญาบ ณฑ ต, สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ยมหาสารคาม, ร ฐธรรมน ญ อาจหาญ. การพ ฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานบ คลากร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาร อยเอ ด เขต 3 กรณ ศ กษา โรงเร ยนโพนทองว ทยายน อาเภอโพนทอง จ งหว ด ร อยเอ ด. การค นคว าอ สระปร ญญามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร เพ อ การศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฎมหาสารคาม, ศ ร พรรณ เจร ญแพทย. การพ ฒนาการจ ดระบบสารสนเทศงานบ คลากรโรงเร ยนบ านโป งว ว. ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยบ รพา, ส ร ยาพร ส ต าคา. เจ าหน าท งานบร หารท วไป. ส มภาษณ, 11 กรกฎาคม สมน ก นนทวงศ. การพ ฒนาระบบสารสนเทศงานบ คลากรองค การบร หารส วนตาบลไผ อาเภอ เม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส นธ. การศ กษาอ สระปร ญญาบ ณฑ ต, สาขาว ชาการบร หาร การศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ยมหาสารคาม, สมศ กด คงเท ยง. การบร หารงานบ คคลและการพ ฒนาทร พยากรมน ษย [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก: print_informed.php?id_count_inform=44[19 พฤษภาคม 2557].

105 92 บรรณาน กรม (ต อ) เสาวน ย ล ละว ฒนพ นธ. ทฤษฎ ภาษา HTML[ออนไลน ]. เข าถ งได จาก: /resource/courseware/html/k01-01.html[19 พฤษภาคม 2557].

106 ก-2 1. ค ม อการดาวน โหลดและต ดต ง Appserv AppServ ค อ ช ดโปรแกรมในล กษณะของWAMP ในการสร างเว บเซ ร ฟเวอร ส าเร จร ปบน ระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส สร างโดยชาวไทย จ ดท าข นโดย ภาณ พงศ ป ญญาด เป นการ รวมโปรแกรมจ านวน 4 ต วในการสร างเว บเซ ร ฟเวอร ได แก Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ phpmyadmin เวอร ช นป จจ บ นได แก (ส าหร บ PHP 4) และ (ส าหร บ PHP 5) เน องจากภาณ พงศ ป ญญาด ต องตอบค าถามว ธ การต ดต ง Apache, PHP, และ MySQL ให ใช งานด วยก นได บ อยคร ง จ งร เร มพ ฒนาช ดต ดต ง AppServ ท ต ดต งและใช งานได ท นท ใน ประมาณป พ.ศ (ค.ศ. 2000) แต ได หย ดพ ฒนามานานมากแล ว (ร นส ดท ายออกเม อป 2008) ในการต ดต งระบบฐานข อม ลต งค าต าง ๆ เพ อให ภาษาท ใช เข ยนเว บไซต สามารถท างานได โดยเคร องท ใช จะต องม ความสามารถทางด านฮาร ดแวร ด งต อไปน 1) หน วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i5 2) หน วยความจาหล ก (RAM) ขนาดความจ 4 GB 3) หน วยความจาสารอง (Hard Disk) ขนาดความจ 640 GB 1.1 ดาวน โหลดไฟล เข า url ไปท ภาพท ก.1 แสดงหน าเว บไซต เพ อเข าโหลดโปรแกรม

107 ก คล กป ม Dowload ด านซ ายด งภาพท ก.2 ภาพท ก.2 แสดงล งค สาหร บดาวน โหลด Appserv เม อดาวน โหลดสาเร จจะได ไฟล appserv-win exe ด งภาพท ก.3 ภาพท ก.3 แสดงหน าจอไฟล โปรแกรม Appserv ต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท โปรแกรม Appserv ในภาพท ก คล กป ม Next ด งภาพท ก.4

108 ก-4 ภาพท ก.4 แสดงหน าจอข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท คล กป ม I Agree ด งภาพท ก.5 เพ อยอมร บเง อนไขต างๆในการต ดต งโปรแกรม ภาพท ก.5 แสงหน าจอข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท หน าจอแสดงเล อกท ต งของโปรแกรมให ต งท อย ไปท C:\AppServ หร อ นอกเหน อจากน ก ได แล วคล กป ม Next ด งภาพท ก.6

109 ก-5 ภาพท ก.6 แสดงหน าจอข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท คล กป ม Next เพ อต ดต งโปรแกรมต างๆด งภาพท ก.7 ภาพท ก.7 แสดงข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท 1.2.5

110 ก คล กป ม Next เม อทาการป อนข อม ลเร ยบร อย ด งภาพท ก.8 โดย Server Name : localhost Administrator s Address : กรอก ของผ ด แลระบบ ภาพท ก.8 แสดงหน าจอข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท คล กป ม Next เม อท าการป อนข อม ลเร ยบร อย ด งภาพท ก.9 โดยให สร าง Password สาหร บการเข าส MySQL

111 ก-7 ภาพท ก.9 แสดงหน าจอข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท คล กป ม Finish เป นการส นส ดการต ดต งโปรแกรม Appserv ภาพท ก.10 แสดงข นตอนการต ดต งโปรแกรม Appserv ข นตอนท 1.2.8

112 ก สามารถทดสอบว าต ดต งโปรแกรม Appserv ส าเร จได โดยการพ มพ localhost บน url ของเว บเบราว เซอร ภาพท ก.11 แสดงหน าจอเม อต ดต งโปรแกรมเสร จสมบ รณ 2. ค ม อการต ดต งโปรแกรม Adobe Dreamweaver 2.1 เม อเข าส ข นตอนการต ดต งจะพบก บหน าจอ License Agreement หร อส ญญาอน ญาตให ใช ซอฟต แวร ของเจ าของผล ตภ ณฑ ให อ านรายละเอ ยดอย างครบถ วนสมบ รณ และกดยอมร บ (Accept)

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information