สาร จากผ บร หาร ด วยเลย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สาร จากผ บร หาร ด วยเลย"

Transcription

1

2 สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สว สด คร บ เป นการพบก นคร งแรกสำาหร บป 2556 และขอถ อโอกาสน อวยพรเน องในว นป ใหม ไทยไปพร อมก น เร มต นป ใหม น ท านล กค าและผ อ านหลายๆ ท าน คงจะต องต งเป าหมายท จะทำาส งหน งส งใดให เป นผลสำาเร จ เพ อช ว ตท ด ข นก ขอให ประสบความสำ าเร จด งท คาดหว ง ค าขายร งเร อง เง นทองไหลมาเทมานะคร บ แต เร องเด มๆ ท ย งวนเว ยน อย ก บผ ประกอบธ รก จค าก าซป โตรเล ยมเหลว (LPG) ก ค อ จะม การปร บราคาหร อไม จะปร บเม อไร ม นาคม หร อเมษายน หร อจะเล อนไป หากปร บจะปร บข นเท าไร ย อมม ผลกระทบต อผ คนหลายฝ าย ในระหว างท ย งไม ม การปร บราคา LPG ทางกรมธ รก จพล งงาน และพล งงานจ งหว ดท กจ งหว ด ได ม ประกาศต างๆ ออกมาหลายฉบ บเป นมาตรการในการกำาก บ การจำาหน ายแก สของโรงบรรจ แก ส เพ อป องก นไม ให ม การล กลอบนำาแก สไปจำาหน ายผ ดประเภท และหร อนำาออกนอก ราชอาณาจ กร รวมท งได มอบหมายให เจ าหน าท ตำารวจเข าตรวจสอบการประกอบก จการของโรงบรรจ แก สท กแห งย อนหล ง หากโรงบรรจ แก สใด ม ปร มาณการอ ดบรรจ แก สเก นปร มาณท กรมกำาหนดก ต องไปช แจง ช วงน ล กค าโรงบรรจ แก ส ต องเหน อยหน อยนะคร บ ถ าไม ได ทำาผ ดกฎหมาย ก ไม ต องก งวลอะไร ช แจงไปตาม ปกต ท ปฏ บ ต เร องน ทางบร ษ ท ได ทำาการแจ งข าวสารให ทราบตลอดเวลา และกำาช บท านล กค ามาโดยตลอดว าแก สท บร ษ ท จำาหน ายให ก บล กค าเพ อการจำาหน ายในประเทศเท าน น และห ามนำาไปจำาหน ายผ ดประเภท ซ งม ความผ ดทางอาญาด วย ก ต องขอความร วมม อจากล กค าท กท าน โดยเฉพาะล กค าโรงบรรจ แก ส ต องปฏ บ ต ตามประกาศของทางราชการอย างเคร งคร ด บร ษ ท หว งว าหากราคาจำาหน าย LPG ม ข อสร ปท ช ดเจน การค าขายก คงจะเข าร ปเข ารอยสามารถคาดการณ ท ศทางของธ รก จได บ าง สำาหร บขณะน ก ต องใช ว ธ ปร บต วให เข าก บสถานการณ ให ได เป นด ท ส ดคร บ ปร บเม อไรอย างไร ค อยมาค ดวางแผนก นนะคร บ สว สด ทนงศ กด ศร ทองคำ กรรมการผ อำ นวยการใหญ บร ษ ท เว ลด แก ส (ประเทศไทย) จำ ก ด บรรณาธ การท ปร กษา ธ รช ย ล นะบรรจง ห วหน ากองบรรณาธ การ ส ภารว ทองระย บ ผ ช วยห วหน ากองบรรณาธ การ ศ วาพร นพฤทธ กองบรรณาธ การ จ รวด ป วธ ญญา, ธมกร ว ชาช ย, จ นทร พ มพ ราชว งเม อง พ ส จน อ กษร จ รวด ป วธ ญญา, ว รภ ทร จ นศร ว ร ยะ ฝ ายภาพ พงษ นร นทร แสงไพบ ลย, ร กไทย ทองนาค ศ ลปกรรม ศราว ฒ พรมภ กด ฝ ายโฆษณา ศ วาพร นพฤทธ ต อ 1184 บร ษ ท เว ลด แก ส (ประเทศไทย) จำาก ด อาคารอ สท วอเตอร ช น 15 เลขท 1 ซอยว ภาวด ร งส ต 5 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจอมพล เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร วารสาร

3 6 ข าวฝากจาก กรมธ รก จพล งงาน ฉบ บน เว ลด แก สม ประกาศจากกรมธ รก จพล งงาน เร อง กำาหนดว ธ การ และเง อนไขในการขนส งก าซป โตรเล ยมเหลว ท ม การแก ไขหล กเกณฑ การออกใบกำาก บการขนส ง LPG และแก ไขให สอดคล องก บระบบการค าก าซ LPG ในป จจ บ น เพ อให สามารถแยกประเภทได ว าก าซป โตรเล ยมเหลวท อย ระหว างการขนส งเป น ก าซห งต ม, ก าซ LPG ภาคขนส ง หร อก าซ LPG ภาคอ ตสาหกรรม โดยม ใจความสำาค ญด งน กำาหนดว ธ การ ขนส งก าซป โตรเล ยมเหลว เม อผ ค าน ำาม นตามมาตรา 7 ได ทำาการจำาหน าย จ าย โอนก าซป โตรเล ยมเหลว และจ ดทำาใบก บก บการขนส งก าซป โตรเล ยม เหลวซ งม สถานท ส งมอบปลายทางเป นโรงบรรจ ก าซ ให ผ ค าน ำ าม นตามมาตรา 7 ส งใบกำาก บการขนส งก าซป โตรเล ยมเหลวทาง จดหมายอ เล กทรอน กส ( ) พร อมท งระบ ช อผ ส งและหมายเลขโทรศ พท ท สามารถต ดต อได ไปย งกรมธ รก จพล งงาน ท กคร ง อย างช าภายในกำาหนดเวลา ด งน Highlight 6 Life Extraordinary ไหว ไท ส วยเอ ย เทพเจ าค มครองดวงชะตา 8 Look around สน กสนานก นบนถนนสารพ ดข าว ในว นสงกรานต 16 What s Happening ป นจ กรยานซอกแซก เท ยวเกาะร ตนโกส นทร เม อได จ ดทำาใบกำาก บการขนส งก าซป โตรเล ยมเหลว ณ คล งก าซต นทางให ส งอย างช าภายในกำาหนด 15 นาท น บ แต เวลาท ได จ ดทำาใบกำาก บการขนส งแล วเสร จ 2.เม อรถขนส งก าซป โตรเล ยมเหลวถ งโรงบรรจ ก าซปลายทาง ให ผ ค าน ำาม นตามมาตรา 7 ดำาเน นการให ผ บรรจ ก าซท ตนแต งต งให เป นต วแทนค าต าง หร อได ร บอน ญาตให มอบหมายให เป นผ ดำาเน นการบรรจ ก าซแทนตน ส งใบกำาก บการ ขนส งก าซป โตรเล ยมเหลว(1) ท ได ม การลงลายม อช อร บรองการมอบก าซโดยเจ าของโรงบรรจ ก าซหร อในกรณ ท เจ าของ โรงบรรจ ก าซไม อย ให พน กงานหร อล กจ างท จ ดการด แลโรงบรรจ ก าซเป นผ ลงลายม อช อร บรองการร บมอบก าซแทน อย าง ช าภายในกำาหนด 15 นาท น บแต เวลาท รถขนส งมาถ ง ขอบค ณ ข อม ลจากกรมธ รก จพล งงาน Enjoy Eating พาไปช มอาหารฟ วช นญ ป น และอ สานและอาหารใต สไตล ภ เก ต 28 Gadget 7 Gadget ท ผ คนต งตาคอย ในป 2013 ใบกำาก บการขนส งก าซป โตรเล ยมเหลวท ส งทางอ เล กทรอน กส ตาม ข อ1 และข อ 2 ต องม ขนาดท อ านเห นได อย างช ดเจน พร อมท งได ม การเพ มเต มแก ไขระยะเวลาการเก บสำาเนาใบกำาก บการขนส ง LPG ของผ ค า ม.7 จากไม น อยกว า 180 ว น น บแต ว นท จ ายก าซป โตรเล ยมเหลว เป นไม น อยกว า 5 ป น บแต ว นท จ ดทำาใบกำาก บการขนส ง ท านผ ประกอบการโรงบรรจ อย าล มปฏ บ ต ตามประกาศน นะคะ หากม ข าวสารเพ มเต มเว ลด แก สจะนำามาบอกกล าวให ทราบอย างแน นอนค ะ 5

4 Life Extraordinary ไหว ไท ส วยเอ ย ท ว ดม งกรกมลาวาส (เล งเน ยย ) ถ.เจร ญกร ง (เยาวราช กร งเทพฯ) ไหว ไท ส วยเอ ย เทพเจ าค มครองดวงชะตา ฉบ บน เว ลด แก สพาท านมาเสร มดวงด วยการไหว ไท ส วยเอ ย หร อ เทพเจ าค มครองดวงชะตา ชาวจ นให ความ สำาค ญมาก ด งจะเห นได จากโหราศาสตร หร อดวงจ นท ผ กพ นก บเร องน กษ ตรป เก ด หร อดวงชะตาช ว ตของมน ษย ท กผ ท กนาม ไม ว าชะตาช ว ตจะด หร อไม ด ชาวจ นจะต องไหว เทพเจ าค มครองดวงชะตา (ไท ส วยเอ ย) เพ อให ค มครอง หาก ดวงชะตาช ว ตด อย แล วก จะช วยส งเสร มให ด ย งข นไปอ ก ถ าชะตาช ว ตไม ด ก จะช วยให หน กเป นเบาค มครองป องก น จากอ ปสรรคท งปวงให ผ านพ นไปด วยด จนผ านป น กษ ตรน นไปได ด วยความราบร น ฉะน น การไหว เทพเจ าค มครองดวงชะตา จ งเป นเร องสำาค ญ ชาวจ นจะให ความสำาค ญก บ เทพเจ าไท ส วยเอ ย อย างมาก ด งจะเห นได จากโหราศาสตร หร อดวงจ นท ผ กพ นก บเร องน กษ ตรป เก ด หร อดวงชะตาช ว ตของมน ษย ท กผ ท กนาม หล กว ธ ด ป ท ชง หร อ ฮะ ป ท ชง (ไม ถ กโฉลกก น) ป ชวด ไม ถ กโฉลก ก บป มะเม ย ป ฉล ไม ถ กโฉลก ก บป มะแม ป ขาล ไม ถ กโฉลก ก บป วอก ป เถาะ ไม ถ กโฉลก ก บป ระกา ป มะโรง ไม ถ กโฉลก ก บป จอ ป มะเส ง ไม ถ กโฉลก ก บป ก น 6 ตามหล ก โป ยย ส เถ ยว หร อ โหราศาสตร จ น ในแต ละป ดวงชะตาช ว ตของแต ละคนก จะเปล ยนแปลงไป ดวงชะตาของคนเก ดป น กษ ตรต างๆ ท ง 12 น กษ ตร จะม ความส มพ นธ ก บน กษ ตรในป น นๆ ม ท ง ด ค อส งเสร ม คนจ นเร ยก ฮะ และ ไม ด ค อ ชง ถ าป ใดส งเสร มก น ก จะทำาให เจ าชะตาช ว ตม ความเจร ญร งเร อง ทำาอะไรก จะ ประสบความสำาเร จ แต ถ าป ใดเป นป ปฏ ป กษ ต อก น หร อ ชง ก จะทำาให เจ าชะตาช ว ตม แต อ ปสรรค ต ดข ด การดำาเน น ช ว ตไม ราบร น ไม ว าชะตาช ว ตจะด หร อไม ด อย างไรก ตาม ชาวจ นจะต องไหว เทพเจ าค มครองดวงชะตา (ไท ส วยเอ ย) เพ อให ค มครอง หากดวงชะตาช ว ตด อย แล ว ก จะช วยส งเสร มให ด ย งข นไปอ ก ถ าชะตาช ว ตไม ด ก จะช วยให หน กเป นเบา ค มครองป องก นจากอ ปสรรคท งปวงให ผ านพ นไปด จนผ านป น กษ ตรน นไปได ด วยความราบร น การไหว เทพเจ าไท ส วยเอ ย เป นความเช อ และประเพณ ปฏ บ ต ของชาวจ นท วโลก โดยเฉพาะคนท ม ดวงชะตาตกต ำา หร อ ชงป ว ธ แก ไขดวงชะตาจะม การทำาพ ธ นำาซ งป กเต าเก ง หร อ พ ธ สวดมนต เสร มดวงชะตา แต ผ ไม ชงป ก สามารถทำาได เพ อให อย เย นเป นส ข หน นส งดวงชะตาให ด ย งๆ ข น ป ท ส งเสร มก น (ถ กโฉลก) ว ธ ไหว เจ าเสร มดวงชะตาสะเดาะเคราะห ป ชวด ถ กโฉลกก บ ป ฉล ป ขาล ถ กโฉลกก บ ป ก น ป เถาะ ถ กโฉลกก บ ป จอ ป มะโรง ถ กโฉลกก บ ป ระกา ป มะเส ง ถ กโฉลกก บ ป วอก ป มะเม ย ถ กโฉลกก บ มะแม 1. เข ยนช อ-สก ล ว น เด อน ป เก ด ของตนเอง หร อเข ยนแทนให คนอ นก ได 2. นำาไปไหว เทพเจ าค มครองดวงชะตา (ไท ส วยเอ ย) 3. จ ดธ ป 3 ดอก อธ ษฐานให ท านช วยค มครองดวงชะตาช ว ต 4. ถ าเป นของต วเองให ป ดลงมาต งแต ศ รษะลงมาส ดแขน 12 คร ง ขอบค ณข อม ลจาก 7

5 LOOK AROUND ถนนข าวเหน ยว จ งหว ดขอนแก น จร งๆ แล ว ถนนข าวเหน ยว ก ค อ ถนนศร จ นทร น นเอง จะเร มต นจากอน สาวร ย ประชาธ ปไตยไปถ งจนแยกถนนศร จ นทร ต ดก บถนนหน าเม อง ซ งเร ยกได ว า ถนนข าวเหน ยว สน กสนานก นบนถนนสารพ ดข าว ม บรรยากาศคล ายคล งก บ ถนนข าวสาร เป นอย างมาก บร ษ ทห างร านหลายแห งได จ ดต ง เวท คอนเส ร ต และจ ดก จกรรมท หลากหลายเพ อเสร มสร างบรรยากาศการเล นน ำ ให ม ส ส น ในว นสงกรานต ถ าพ ดถ งสถานท จ ดงานสงกรานต ส ดฮอตของว ยร นในกร งเทพคงจะหน ไม พ น ถนนข าวสาร สถานท น เป นจ ดเร มต น ทำ ให หลายๆ จ งหว ดเก ดไอเด ยบรรเจ ด ผ ดช อ ถนนสารพ ดข าวข น มา สำ หร บการสร างความน าสนใจในเทศกาลสงกรานต โดยส วนใหญ ถนนสารพ ดข าวม กต งช อตามของด ของเด นของจ งหว ดต วเอง ถนนข าวยำ จ งหว ดป ตตาน ถนนข าวยำ หร อช อทางการว า ถนนมะกร ด จ งหว ดป ตตาน ซ งถนนสายน เด มท เป นตลาดสด ม ประชาชนมาจ บจ ายซ อของ แต ในช วงเทศกาลสงกรานต ม กม ประชาชน ข บรถหร อต งป อมเล นน ำ ก นบนถนนสายน จนเป นท มาของ ถนนข าวยำ อ กท ง ข าวยำ เป นของด ป ตตาน อ กด วย ถนนข าวหลาม จ งหว ดชลบ ร 8 ถนนข าวหลาม หร อท ชาวชลบ ร ร จ กก นในนาม หนองมน ทางเทศบาลหนองมน จะจ ดงานว นสงกรานต ม ก จกรรมต างๆ มากมาย อ กท งย งม ผ คนเด นทางแวะเว ยนมา เล นน ำ สงกรานต กน อย างเน องแน น จ งทำ ให เร ยกก นต ดปากว า ถนนข าวหลาม เพราะเป น ส นค าข นช อของ หนองมน ถนนข าวหอมมะล จ งหว ดร อยเอ ด ถนนข าวหอมมะล หร อ ถนนเพล นจ ต ต งอย บร เวณสวนสมเด จพระศร นคร นทร กลางเม องร อยเอ ด จะจ ดก จกรรมเทศกาลสงกรานต ท เน นไปทางด านการเร องส งเสร ม ประเพณ ว ฒนธรรมท องถ น สำ หร บเหต ผลท ต งช อว า ถนนข าวหอมมะล เน องจากจ งหว ด ร อยเอ ดม พ นธ ข าวหอมมะล ท ข นช อ ถนนข าวเม า จ งหว ดมหาสารคาม ถนนข าวเม า ต งอย บร เวณถนนผด งว ถ บร เวณส แยกหอนาฬ กาถ งส แยกศ นย โอทอป เทศบาลเม องมหาสารคามได จด ซ ม เล นน ำ ท ได เตร ยมสำ รองน ำ ไว ให เล นสงกรานต กน อย าง เต มท ตลอดการจ ดงาน และก น ค อส วนหน งของ ถนนสารพ ดข าว ท ผ ดข นมาในช วง ว นสงกรานต แต ไม ว า จะถนนข าวไหนๆ ก อย าล มเล นน ำ ก นอย างส ภาพ และม มารยาทด วยนะคะ 9

6 News & activity ประมวลภาพบรรยากาศการแข งข น THAILAND POLO KING S CUP 2013 ก จกรรมเพ อส งคม เต มรอยย ม เต มความส ข ค นส น องๆ ว นเด กแห งชาต 2556 พ ธ กร ค ณ น คก และ ด เจ PK ผ เช ญถ วยพระราชทาน ค ณจ ย และ ค ณ สมาร ท น กก ฬาจากท ม King Power และ ท ม Singha บร ษ ท เว ลด แก ส (ประเทศไทย) จำาก ด ร วมเป น เจ าภาพสน บสน นในการแข งข น THAILAND POLO KING S CUP 2013 คร งท 8 เม อว นท 26 มกราคม 2556 ท ผ านมา ณ สนาม ว อาร สปอร ต คล บ บางบ อ จ งหว ด สม ทรปราการ และป น ท ม King Power เป นผ คว าแชมป รางว ลชนะเล ศ ท ม King Power ค ณยงยศ พ งธรรม ผ แทนบร ษ ทฯ มอบเง น 50,000 บาท เม อว นเสาร ท 12 มกราคมท ผ านมา บร ษ ท เว ลด แก ส (ประเทศไทย) จำาก ด นำาท มโดย ค ณยงยศ พ งธรรม ประธาน เจ าหน าท บร หาร สายบร การองค กร ร วมก บพน กงานจ ดก จกรรม เต มรอยย ม เต มความส ข ค นส น องๆ เป นการ ค นกำาไรให ส งคม ณ สถานสงเคราะห เด กอ อนร งส ต และสถานสงเคราะห เยาวชน ม ลน ธ มหาราช โดยในงานได จ ดซ ม ก จกรรมต างๆ ท ฝ กท กษะให น องๆ อาท เก าอ ดนตร, ล กโป งหรรษา, วาดภาพระบายส พร อมของรางว ลอ กมากมาย... ท เว ลด แก ส และพน กงานร วมใจก นบร จาคให ก บน องๆ คำาขว ญว นเด ก ประจำาป 2556 ร กษาว น ย ใฝ เร ยนร เพ มพ นป ญญา นำาพาไทยส อาเซ ยน ขอให เด กๆ ท องเส ยงด งๆ และจำาให แม นๆ นะคะ เล นเกมส พร อมร บรางว ล 10 น องๆ โชว สเต ป อย างสน กสนาน 11

7 News & activity มาต อก นด วยก จกรรม สำาหร บครอบคร วเว ลด แก ส ส งท ายป เก าต อนร บป ใหม Colorful Party ครอบคร วเว ลด แก ส จ ดงานเล ยงตอบแทน พน กงาน ส งท ายป เก าต อนร บป ใหม 2556 ภายใต concept Worldgas Colorful Party บรรยากาศเต มไปด วยส ส น เล ศ เฉ ดฉาย จ ดจ านก นไปท งงาน... พร อมของรางว ลจากการจ บฉลากต ดม อพน กงานกล บบ าน นอกจากน ผ ใหญ ใจด โดยคณะผ บร หารมอบรางว ลพ เศษ อ กมากมาย... ล นรางว ลก นจนต วโก งท เด ยว ผอ. ท ง 2 ให เก ยรต เป นพ ธ กร คณะผ บร หาร เว ลด แก สพาตะล ยเกาะช าง เป ดโรงบรรจ แห งใหม เกาะช างแก ส พ ธ มอบโล เกษ ยณ ท มชนะเล ศประกวดเต นก งน มสไตล ผ โชคด ได ร บทองคำา ครอบคร วเว ลด แก ส ร วมร องเพลงพรป ใหม โรงบรรจ แก สเป ดให บร การแล วนะคะ ร บผ าก นเป อนสวยๆ ไปเลยค ะ บร ษ ท เว ลด แก ส (ประเทศไทย) จำาก ด ตะล ยเกาะช าง จ ด Road show ท วร ท วเกาะประชาส มพ นธ เป ดบร การโรงบรรจ เกาะช างแก ส จ ดโปรโมช นพ เศษ แจกค ปองส วนลดผ าก นเป อน และต กตา ให ก บผ บร โภค ชาวเกาะช าง เม อว นท ธ นวาคม 2555 ท ผ านมา 12 13

8 ข าวฝากประชาส มพ นธ กรมธ รก จพล งงาน ขอเช ญร วมงาน พล งงานส ญจร สะท อนความเห นผ ประกอบการ ประจำาป ๒๕๕๖ กรมธ รก จพล งงานขอเช ญท านผ ประกอบการด านพล งงาน ได แก น ำาม น ก าซป โตรเล ยมเหลว และก าซธรรมชาต ร วม แลกเปล ยน ข อค ดเห นข อเสนอแนะต างๆ ระหว างภาคร ฐและภาคธ รก จเพ อเป นการร วมก นแก ไขป ญหาอ ปสรรคของการประกอบก จการ พ ธ เป ดงาน และปาฐกถาโดยผ บร หารของกรมธ รก จพล งงาน ร ปแบบการส มมนาจะเป นการแยกห องตามประเภทธ รก จพล งงาน ได แก กล มผ ประกอบการน ำาม น, กล มผ ประกอบการก าซป โตรเล ยมเหลว (LPG) และกล มผ ประกอบการก าซธรรมชาต (NGV) กำาหนดการด งน - ว นท ๑๕ ม นาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพรหมพ มาน จ งหว ดศร ษะเกษ - ว นท ๒๙ ม นาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมส โขท ยเทสเซอร ร สอร ท แอนด สปา จ งหว ดส โขท ย - ว นท ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมาร ไทม แอนด สปา ร สอร ท จ งหว ดกระบ ภาพบรรยากาศการจ ดงาน เม อว นท 13 ก มภาพ นธ 2556 ณ โรงแรมม ราเค ล แกรนด คอนเวนช น โดยได ร บ เก ยรต จาก นายพงษ ศ กด ร กตพงศ ไพศาล ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพล งงานเป นประธานในการเป ดงาน และ นายว ระพล จ รประด ษฐก ล อธ บด กรมธ รก จพล งงาน ปาฐกถาพ เศษ เร อง สถานการณ พล งงานโลก AEC ก บการ ปร บต วของผ ประกอบการด านพล งงาน นายพงษ ศ กด ร กตพงศ ไพศาล ประธานในการเป ดงาน สนใจต ดตามสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท กรมธ รก จพล งงาน โทร. ๐๒ ๗๙๔ ๔๓๐๗ ๙ หร อ

9 16 What s Happening ป นจ กรยาน ซอกแซกเท ยว เกาะร ตนโกส นทร หากว าใครม จ กรยานจงปรบม อพล น!!!! ท กว นน กระแสการข จ กรยานในบ านเรามาแรงเหล อเก น มองไปทางไหน ก เห นพาหนะสองล อป นก นท ว บ างก ป นคนเด ยวบ าง บ างก ป นเป นกล ม และ ม ท ท าว าจะม คนใช เพราะหลงร กเจ าสองล อไร มลพ ษเพ มข นเร อยๆ เพราะป จจ บ น คนต นต วเร องส ขภาพ และห นมาน ยมข จ กรยานเพ อการออกกำาล งกายก น มาก เพราะจ กรยานเป นอ กทางเล อกหน งของพาหนะในการท องเท ยวท ไม เน น ความรวดเร ว เด นทางเร ยบๆ ไปตามสถานท ท องเท ยวทางธรรมชาต และได ท ง การออกกำาล งกาย ได ท งประโยชน จากการท องเท ยวไปพร อมๆ ก น ว นน เว ลด แก ส จะพาไป เกาะร ตนโกส นทร ศ นย กลางของพระนครท เป นต นกำาเน ดในการกระจายความเจร ญท กด าน จนกร งเทพกลายเป นมหานคร ท ใหญ โตเฉกเช นป จจ บ นและเป นสถานท ท องเท ยวข นช อต ดอ นด บต นๆ ของโลก หลายคร งท ผ านไปผ านมาในบร เวณเกาะร ตนโกส นทร น ก อดท จะช นชมก บ ความงดงามของสถานท สำาค ญต างๆ ไม ได แต การช นชมน นอาจจะเป นเพ ยง การช นชมแบบผ านๆ เท าน นหากม โอกาสอยากชวนมาส มผ สก บความงดงาม ของสถานท เหล าน อย างใกล ช ดและล กซ ง การป นจ กรยานก เป นว ธ ท น าสนใจและได ออกกำาล งกาย และได ช นชมก บบรรยากาศและได อารมาณ แปลกใหม จากท เคยส มผ สมาอ กด วยค ะ เร มต นท กองการท องเท ยวกร งเทพมหานครบร เวณ เช งสะพาน สมเด จพระป นเกล า ล ดเลาะผ านมาทางมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร สถานท ประว ต ศาสตร ทางการเม อง เหต การณ หลายเหต การณ ท ได มา ซ งประชาธ ปไตยล วนเก ดข นท น ออกจากมหาว ทยาล ยเลาะเล ยบผ าน กำาแพงพระบรมมหาราชว ง เข าส ถนนเชต พน ชมความสวยงามของ ว ด พระบรมมหาราชว ง ว ดพระเชต พนว มลม งคลาราม (ว ดโพธ ) พระเชต พนว มลม งคลาราม ราชวรมหาว หาร หร อว ดโพธ ท เราร จ กก น ป นไปตามถนนสนามไชยเล ยบผ านกำาแพงพระบรมมหาราชว งอ กด าน หน งไปไม ไกลน ก จะพบก บแนวอาคารทรงย โรปของ กระทรวงกลาโหม ป นเล ยบเค ยงแนวต กเก าท ไม ว ายามใดก ย งคงร ส กถ งความแข งแกร งและ สง างาม พร อมน าเกรงขามด วยป นใหญ โบราณท ผ านการใช งานในการ ปกป องแผ นด นท เร ยงรายอย ด านหน า ส แดงสดท เห นเด นช ดเป นสง าได แต ไหลในยามค ำาค นน นก ค อ เสาช งช า ส ญล กษณ อย างหน งของกร งเทพมหานครเลยก ว าได เสาช งช า สร างข นเพ อใช ในการประกอบพระราชพ ธ ตร ย มปวาย หร อพ ธ ข นป ใหม ของพราหมณ ซ งเป นพ ธ เสด จพระอ ศวรท เสด จมาเย อนโลก ส วนพ ธ โล ช งช าท ชาวบ านร จ กก นน นเป นส วนหน งของพ ธ ตร ย มปวายท ม การโล ช งช าข นไปคาบถ งเง นซ งผ กไว ท ปลายเสาไม ไผ ท สร างความต นตาต นใจ ของผ คนในอด ต แม ป จจ บ นพ ธ การโล ช งช าได ถ กยกเล กไปแล ว แต เสาช งช า ก ย งคงเป นส งก อสร างท ม มนต เสน ห มาถ งป จจ บ น ป อมมหากาฬ อน เสาวร ย ประชาธ ปไตย จากว ดส ท ศน ม งหน าถนนราชดำาเน นนอกก บถนนราชดำาเน นกลาง มาบรรจบก น เราจะได เห น ป อมมหากาฬ ป อมรบโบราณต งเด นช วย แต งเต มให ท ศน ยภาพในเขตเม องเก างดงามย งข น ลานพล บพลามหา เจษฎาบด นทร สถานท ต องร บบ คคลสำาค ญเม อมาเย อนประเทศไทยนอกจาก น นแล ว ย งเป นท ต งของพระบรมราชาน สาวร ย พระบามสมเด จพระน งเกล า เจ าอย ห วท ม ฉากหล งเป นโลหะปราสาท กระทรวงกลาโหม ถนนข าวสาร ป อมพระส เมร เสาช งช า จากน นป นก นต อมาตามถนนราชดำาเน นกลางผ าน อน เสาวร ย ประชาธ ปไตย ส งก อสร างท ม ความโดดเด นค ก บถนนและต กแถวสองข าง ออกจากอน สาวร ย ประชาธ ปไตยต ดเข าส แยกคอกว ว เข าส ถนนข าวสาร สวรรค สำาหร บน กท องเท ยวประเภท Backpacker และเป นท พ กพ ง สำาหร บน กเด นทางชาวต างประเทศ จากถนนข าวสารป นไปตามถนนจ กรพงษ ล ดเลาะเล ยบทาง ร มน ำาเจ าพระยา ส มผ สความงดงามของผ นน ำายามแสงไฟกระทบ ส ดทาง ร มน ำาจ ดส ดท ายของการเด นทางก บป อมรบ.โบราณอ กป อมหน งท ย ง หลงเหล ออย ป อมพระส เมร ป อมรบป องก นเม องเก าท ต งตระหง านอย ร ม แม น ำาเจ าพระยาเค ยงค ก บพระท น งส นต ช ยปราการค ะ เร มต นจากจ ดใดก ได ค ะ บนเส นทางสายน ขอเพ ยงอย บนเส นทาง ผ ใช จ กรยานก จะม ความม นใจในการใช จ กรยานมากข น และได ชมสถานท ท น าสนใจได อย างครบถ วน 17

10 Enjoy Eating รายการ ช วง ต ดตามชมท กว นอาท ตย เวลา น. อ กหน งร านแปลกใหม ฟ งช อแล วใครๆ ก อาจจะ ค ดว าต องไปช มถ งภ เก ตก นเลย แต อย าเพ งเข าใจผ ด ก นนะคะ ลองไปด รายละเอ ยดก นด กว าค ะ ภ เก ตทาวน 18 ต มยำาม โซะห วปลา ส มตำาเทมป ระป น ม เร มความอร อยก นด กว าค ะ ฉบ บน เราจะพาไป Enjoy Eating ก บเมน ใหม ๆ พ เศษๆ ท ร บรองได เลยว า แปลกแต น าสนใจมากๆ ฟ งช อร านก นก อนค ะ ก บ ร าน เจแปน ไอ ลาบ ย... Japan I Larb You เป นร านอาหารฟ วช นญ ป นและอ สานค ะ เม ออาหารญ ป นมาเจอก บอาหารอ สานอะไรจะเก ดข น ก ต องเก ดความอร อยไม ซ ำาใครคอนเฟ ร มค ะ และถ าลองทานแล วอาจจะบอก ไอ เล ฟ ย ก ได เพราะอาหาร แต ละเมน นำาเอาเมน ญ ป นมาใส รสชาต อ สาน หร อ ถ าไม กล าลองจะเล อกแบบ ออร จ น ล สไตล ญ ป นแท หร อ อ สานก ม ค ะ เมน น าทานแนะนำาก ม ซ ช หน าแมลงทอด, ต มยำาม โซะห วปลา, ส มตำาเทมป ระป น ม, ข าวห อสาหร าย น ำาพร กหม, ลาบมาก โระท น าทาร ทาร ทานแล วขอตะโกนด งๆ ว า... โออ ช แซ บน วส โค ยอ หล เด อค าใครสนใจร านอาหารญ ป นอ สานฟ วช น อยากร ว าสองส ญชาต น ผสมผสานแล วเมน ท ออกมาจะอร อยขนาดไหน ใครคงต องไปลองด วยต วเอง ท ร านเจแปน ไอ ลาบ ย (Japan I Larb U) ตามไป Enjoy ก นได ท ช น1 เมกะ บางนา ถ.บางนา-ตราด โทร , เป ดบร การท กว น น. ร านอาหารใต สไตล ภ เก ตท ขนว ตถ ด บต างๆ จากภ เก ต บ นตรงส งมาในกร งเทพ ในย านทองหล อ เพ อปร งรสอาหารใต ต นตำาร บเม องภ เก ตก นเลย แถมย งตกแต งร านด วย สไตล ช โนโปรต ก ส ค อการผสมผสานระหว างสถาป ตยกรรมย โรปและศ ลปะจ นท พบมาก ในเม องภ เก ต ทำาให ได อารมณ เหม อนไปน งทานอาหารท จ งหว ดภ เก ตย งไงย งง น เมน ต างๆ ท ร านก ย งคงคอนเซ ปท อาหารใต แท ๆ แต ได ปร บส ตรอาหารใต ท ม รสจ ด ให สามารถ เป นรสชาต ท คนกร งเทพอย างเรา ทานแล วต องพ ดออกมาว า อร อยจ งฮ ได อย างสบาย อย างขนมจ นน ำายาป หม สป ม ปลาทรายทอด ใบเหล ยงผ ดไข และขนมพ นเม อง อย างโอ เอ ว ก ม ให ช มความอร อยด วยรสม อล วนๆ เพราะด วยการ นต จากเจ าของร านท เป นสาวใต แท ๆ ตามไป Enjoy ก นได ท ซ.ทองหล อ 6 เป ดบร การท กว น เวลา น. โทร Enjoy Eating ฉบ บหน าจะแนะนำาเมน อร อยๆ ร านอาหารเด ดๆก นท ไหนอย าล มต ดตามก นนะคะ เย ยมเม องใต ได ความอร อย ท ภ เก ตทาวน ขนมจ นน ำายาป ผ กเหล ยงผ ดไข 19

11 รายการ ช วง ต อด วยร านกาแฟ น าร กๆ สำาหร บแวะไปจ บชา กาแฟ เค กอร อยๆ ยามบ ายก นค ะ ต ดตามชมท กว นเสาร ทางช องเนช น เต มย ม อ มเพล น ฉบ บน ขอสว สด ป ใหม ไทย ด วยการแนะนำาร านอาหารเพ อส ขภาพค ะ 20 ไก อบผ กขมสอดไส แฮมและช ส สล ดผ กไฮโดรโพน กส เวลา น. The Salad Society ร านแรก ขอนำาเสนอ ร าน The Salad Society เป นร านสล ดท อย ในโครงการ สายลมว น ท ม อาคารล างรถ ในซอยสายลม ร านอย บนช น 2 ของโครงการ ตรงข ามก บ ร านนวดค ะ มาด หน าตาของสล ดก นด กว า ว า ok เป ะเว อร แค ไหน เมน แนะนำา สปาเกตต โคโบนาร า สปาเกตต ข เมา ขนมจ นน ำายาป ไก อบผ กขมสอดไส ช สและแฮม ตามไปช มได ท พหลโยธ น 8 (ซอยสายลม) โทร Coffee Model ร านกาแฟของคนร กของสะสม เร มจากก จการขายแผ นเส ยงเก า ของค ณพ อน องเอ ย บร เวณท เช าเป ดร าน ม พ นท เหล อเยอะ ค ณพ อจ งม แนวค ดว าล กค าท มาซ อแผ นเส ยง น าจะม ม มสำาหร บ น งเล น น งพ กผ อนค ยก น จ งเร มค อยๆเป ดเป นร านกาแฟ แต มาเป นร าน Coffee model เต มร ปแบบ ร านกาแฟส ดช ลล ท ย านสะพานควาย-ประด พ ทธ ก บร านท ม เจ าของเป น สาวน อยน าร กว ย 18 ป เสน ห ของร าน Coffee Model ก คงเป นเพราะม ต นไม ใหญ ให ร มเงาบนพ นท โล งในเม อง พร อมด วยเฟอร น เจอร ว นเทจและของ สะสมท ท งแนวท งเท ห ถ าม โอกาสได ผ านมาแถวน ก อย าล มแวะช มและฟ งเพลงช ลล ๆ ได ท ร าน Coffee Model ค ณชยาภรณ ส วรรณนภาศร เจ าของร าน เมน แนะนำา โกโก เย น ชามะนาว คาป ช โนร อน บราวน หน ากรอบ บราวน แมคคาเดเม ย เครปเค กราดสตรอว เบอร ร ซอส ตามไปช มได ท ระหว าง ซอยประด พ ทธ 14 และ 12 ถ.ประด พ ทธ (ตรงข ามล มพ น เพลส) โทร , ท านผ ชมสามารถร วมล นรางว ลพ เศษ ท ายรายการท กส ปดาห และต ดตามชมย อนหล งได ท 21

12 ม ๆ มาแ นะนำ ให ท ก ๆ ท า นได ล อง ไปช ด น ศ ท ทร ารโ ายก ร ม ส ก แ ด ล ว เ น น ว ยๆ ะ อ องอร สว ส ด ค การทำ อาหาร หร อน กช มท ชอบตามล าหาข ก นด นะคะ โดยเฉพาะอย างย งใครท ช นชอบ พลาดรายการน ไมได เลย ออกอากาศท กว นอาท ตย เวลา น. ทางช อง Food Planet Channel (เคเบ ลท ว ) รายการ ฉบ บน เว ลด แก ส เป ดลานท าชน เฟ นหาส ดยอด พ อคร ว-แม คร ว อาหารทะเล สดๆ รสชาต อ ร อ ยๆ ท อ ย ก น ต า งสถานท แต ไ ม ต า ง ความอร อยค ะ ลานท าชน ตลาดเก าห อง ปลาม า ส พรรณบ ร ว ตถ ด บท เราจะนำ มาทำ อาหารเป ดลานท าชน ก นก ค อ ปลาม า ม จฉาท องราตร หร อปลาม าผ ดพร กไทยดำ ปลาม าร าเร งสม นไพร หร อ ปลาม าผ ดฉ า รณบ ร ปลาม า ส พร ง อ ห า เก ด า ยากาศท ตล ออกอากาศท กว นเสาร เวลา น. ทางช อง Food Planet Channel (เคเบ ลท ว ) หร อท านสามารถด ได ท ช อง 116 เป ดเวท เฟ นหาส ดยอดคร ว ท วไทย ว นน เราจะพาไปต ดตามเร องราวความป นของแม คร วก นท ลานท าชน เกาะลอย ศร ราชา ว ตถ ด บค อ ส ปปะรดศร ราชา ผ ดเจ าพระยา แกงค วส ปปะรด บรรร ภาพ ล กช นค ดค ณ ตลาดเก าห อง ปลา ม า เกาะลอย ศร ราช า ถ งแก ส ส 22 ผ ชนะจะได ร บ รางว ลพ เศษ จากเว ลด แก ส เป นเง นสดม ลค า 1,000 บาท และ ต กตาเจ าเต มส ขค ะ หอม น ำ ซ ปหวาน ร บเลย!! 15 กก. พร อมน ำ แก ส ฟร จากเว ลด แก างว ลพ เศษ ผ ชนะได ร บร ร านน เด ด!! จานน เร ด!! เมน แซ บเว อร *สำ หร บร านอาหาร ท เอ อเพ อสถานท เย นตาโฟโคต รเคร อง เมน เ ด ด!! ร านก วยเต ย วน องใหม แต รสชาต และฝ มอ ไม ใหม ก บร าน พล ก วยเต ย วโบราณ หร อท ร จ กก นในนาม ร านเย นตาโฟโคตรเคร อง ท แต ละชามให เยอะสะใจคนกระเพาะ ใหญ จร งๆ ค ะ และเป นท ต ดอกต ดใจน กช มท งหลายมากๆ ไม ว าจะเป นชามก วยเต ยว เคร องม อในการก น และว ตถ ด บต างๆ ท นำ มาประกอบเป นก วยเต ยวหน งชาม ร าน พล ก วยเต ย วโบราณ ต ง อย เ ลขท 16 ระหว างซอยประชาสงเคราะห 1 และ 3 ถ.ประชาสงเคราะห แขวง-เขต ด นแดง กทม. ร านเป ดท กว น เวลา น. โทร , , ฉบ บหน า อย าล มต ดตามก นนะคะว าเราจะแนะนำ เมน อะไรท ร านไหน หร อ เราจะไปท าประลองฝ ม อการทำ อาหารท จ งหว ดใด สามารถต ดตามได ทางเคเบ ลท ว ช นนำ ท วประเทศ 23

13 24 LPG NEWS UPDATE ความจร งว นน ของ LPG สถานการณ ก าซ LPG - ร ฐม นโยบายควบค มราคาก าซ LPG ทำาให ภาคคร วเร อน ขนส ง อ ตสาหกรรมใช LPG ในราคาถ กมาเป นเวลานาน - กองท นน ำาม นเช อเพล งม ภาระในการใช เง นอ ดหน นกว าแสนล านบาท โดยม ผ ร บ ภาระค อ ผ ใช น ำาม นท กคน - ความจำาเป นท ต องปร บราคา LPG 1. ด านความเป นธรรม : เพ อเก ดความเป นธรรมต อผ ใช น ำาม น ไม ต องถ กเก บค า น ำาม นแพงเพ อไปอ ดหน นผ ใช ก าซ LPG ให ได ใช ในราคาถ ก 2. ด านลดภาระกองท นน ำาม นฯ : การควบค มราคา LPG ทำาให เก ดการบ ดเบ อน กลไกตลาด ม ผลทำาให ราคา LPG ต ำากว าเช อเพล งชน ดอ น ทำาให การใช LPG ขยายต วมาก ส งผลต อกองท นน ำาม นฯ ม ภาระเพ มมากข น 3. ด านป องก นการล กลอบส งออก : การควบค มราคา LPG ทำาให ร ฐ ต องนำาเง น กองท นน ำาม นฯ ท เก บจากผ ใช น ำาม นคนไทยไปชดเชยให ก บประเทศ เพ อนบ านด วย ต วอย าง เช น ราคาก าซห งต มในเว ยดนาม 59 บาท/กก. ลาว 49 บาท/กก. ก มพ ชา 45 บาท/กก. พม า 34 บาท/กก. มาเลเซ ย 20 บาท/กก. อ นโดน เซ ย 23 บาท/กก. ขณะท ประเทศไทย ป จจ บ นราคาอย ท บาท/กก. จากข อม ลการใช ก าซห งต มภาคคร วเร อนย อนหล ง 5 ป (ป ) ม อ ตรา เต บโตเฉล ย 10%/ป ขณะท อ ตราการเต บโตของจำานวนประชากรไทยไม ถ ง 1% จ งเห นได ว า การเต บโตของการใช ก าซห งต มไม ส มพ นธ ก บจำานวนประชากรท เพ มข น น นแสดงว า การใช ภาคคร วเร อนท เต บโตข นส วนหน งถ กล กลอบส งออกไปต างประเทศ และถ กล กลอบ ไปใช ในภาคอ นๆ ประเด นข อสงส ย ภาคคร วเร อนผ ใช ก าซห งต ม ค าใช จ ายค าก าซห งต มท เพ มข น กระทบค าครองช พ เช น ข าวแกง ส นค าใช ในช ว ต ประจำาว น ค าแรงข นต ำาปร บ 300 บาท แต ค าก าซฯ (ขนาดถ ง 15 กก. ) จะปร บข นป ละ 100 บาท 2 ป 200 บาท ข อเท จจร ง 1. ค าใช จ ายค าก าซห งต มเพ มข นจาก บาท/กก. เป น บาท/กก. 2. ร ฐบาลให ความช วยเหล อก บประชาชนท ม รายได น อยประมาณ 9 ล านคร วเร อน ให ใช ก าซห งต มในราคาเด มท บาท/กก. 3. ค าใช จ ายท เพ มข นของราคาก าซห งต มไม ถ ง 1% ของค าแรงข นต ำา คร วเร อนท วไป - จ ายค าก าซห งต มเพ มข นส งส ด 100 บาท/ถ ง ณ ส นป 2556 แต จะเป นการทยอย ปร บข น โดยประชาชนจะม ภาระเพ มข นเพ ยง 20 บาท/เด อน ซ งม ต วเลขอ างอ งการสารวจ ข อม ลของกระทรวงพล งงานเม อเด อน ก.ค ว า คร วเร อนใช ก าซฯ โดยเฉล ย 5 ถ ง/ป ด งน นเม อเท ยบก บค าแรงข นต ำาว นละ 300 บาท ( เด อนละ 9,000 บาท) ค าใช จ าย ท เพ มข นของก าซห งต มจ งม ส ดส วนไม ถ ง 1% (0.22%) ของรายได ต อเด อน แม ค าข าวแกง - จะม ต นท นค าก าซฯ ท ใช ปร งอาหารไม เก น 35 สตางค /จาน หร อ ก าซฯ 1 ถ ง ขนาด 15 กก. ทำาอาหารได 300 จาน* (*ท มา : กรมการค าภายใน กระทรวงพาณ ชย ) ร ฐม แนวทางช วยเหล อแบ ง 2 กล ม ให ได ใช ก าซ LPG ราคาเด ม 1. ประชาชนผ ม รายได น อย ซ งม ประมาณ 8.4 ล านคร วเร อน ท เป นผ ใช ไฟฟ าไม เก น 90 หน วย/เด อน และผ ไม ม ไฟฟ าใช หร อ เก อบคร งหน งของคร วเร อนท ใช ไฟท วประเทศ (จาก 20 ล านคร วเร อน) 2. กล มหาบเร แผงลอยอาหาร ประมาณ 500,000 ราย ค าใช จ ายค าก าซห งต มท เพ มข น กระทบค าครองช พ เช น ข าวแกง ส นค าใช ใน ช ว ตประจำาว น ค าแรงข นต ำาปร บข น 300 บาท แต ค าก าซฯ (ขนาดถ ง 15 กก.) จะปร บข นป ละ 100 บาท 2 ป 200 บาท ประเด นข อสงส ย ภาคขนส งยานยนต กระทรวงพล งงานจะปร บราคา LPG ท ใช ในรถยนต ให ถ งราคาตลาดโลกท 36 บาท/ กก. ภายใน 1 ป ทำาให ราคา LPG ปร บข นไปถ ง บาท/ล ตร? ข อเท จจร ง กระทรวงพล งงานจะปร บราคา LPG ท ใช ในรถยนต ข นไปท บาท/กก. ตาม ต นท นของโรงแยกก าซไม ใช 36 บาท/กก. ตามราคาตลาดโลก -ป 2556 ราคา LPG ขนส ง เพ มไม ถ ง 2 บาท/ล ตร กล าวค อ ป 2556 ราคา LPG ขนส งจะเพ มข นจาก บาท/ล ตร เป น13.42 บาท/ล ตร หร อเพ มข นเท าก บ 1.86 บาท/ล ตร -รถท ใช LPG เม อเท ยบค าพล งงาน ความร อนท ได จากฐานท เท าก น ม ค าความส นเปล องต อระยะทาง เท าก บ 1.33 บาท/กม. ย งถ กกว าเช อเพล งท เป นน ำาม น อาท - เบนซ น 95 ม ความส นเปล องต อระยะทาง เท าก บ 4.64 บาท/กม. - เบนซ น 91 ม ความส นเปล องต อระยะทาง เท าก บ 4.12 บาท/กม. - แก สโซฮอล 95 ม ความส นเปล องต อระยะทาง เท าก บ 3.67 บาท/กม. - แก สโซฮอล 91 ม ความส นเปล องต อระยะทาง เท าก บ 3.39 บาท/กม. ประเด นข อสงส ย อ ตสาหกรรมป โตรเคม ธ รก จป โตรเคม ได ใช LPG ราคาถ กท ส ด โดยใช ในราคา บาท/กก. ภาค คร วเร อนใช ในราคา บาท/กก. ขณะท ภาคอ ตสาหกรรมใช แพงท ส ด (เช น เซราม ก) ในราคา 25 บาท/กก. ข อเท จจร ง ภาคคร วเร อนใช ก าซ LPG ในราคาถ กท ส ด ไม ใช ธ รก จป โตรเคม - ต นท นท ป โตรเคม ซ อก าซ LPG ค อ ราคา บาท/กก. - ต นท นส วนคร วเร อน ราคา บาท/กก. หร อ ค ดราคาขายปล ก ส วนคร วเร อนซ อ LPG ราคา บาท/กก. - ส วนธ รก จ SMEs อ ตสาหกรรมเซราม ก อ ตสาหกรรมอบลำาไย และอ ตสาหกรรม รายย อยได ร บการสน บสน นในการปร บปร งโรงงาน เคร องจ กรให ม ประส ทธ ภาพ และประหย ดการใช เช อเพล งประมาณ 30% หร อทำาให ลดต นท นค าก าซ LPG ลดลงเหล อท ประมาณ 21 บาท/กก. ประเด นข อสงส ย อ ตสาหกรรมป โตรเคม ก าซ LPG ท ผล ตได จากอ าวไทยมาจากโรงแยกก าซต องจ ดให ภาคประชาชน/ขนส ง ใช ก อน ไม ใช ให ประชาชนใช ก าซฯ ราคานำาเข าซ งส งกว า ขณะท ให ภาคป โตรเคม ได ซ อใน ราคาต ำากว าตลาดโลกถ ง 40 50% ข อเท จจร ง ร ฐบาลม นโยบายในการใช ทร พยากรด านพล งงานของประเทศจากอ าวไทยท ม จำาก ด ให เก ดม ลค าส งส ดโดยม การจ ดสรรการใช อย างเหมาะสมใน 2 ร ปแบบค อ 1. ใช เป นเช อเพล งสำาหร บภาคประชาชน ภาคขนส ง และภาคอ ตสาหกรรม 2. ใช เป นว ตถ ด บสำาหร บภาคป โตรเคม ซ งการจ ดสรรการใช อย างเหมาะสมของร ฐบาลม เป าหมายเพ อทำาให ประชาชนม ค า ใช จ ายด านพล งงานต ำาท ส ด ท งจากการเป นผ บร โภคก าซเป นเช อเพล งโดยตรงและโดยอ อมจากการเป นผ บร โภค ผล ตภ ณฑ จากอ ตสาหกรรมป โตรเคม เช น บรรจ ภ ณฑ ต างๆ เคร องใช ไฟฟ า เป นต น ร ฐม นโยบายส งเสร มการใช ทร พยากรของประเทศท ม อย อย างจำ าก ดให เก ดม ลค าส งส ด โดยนำาก าซธรรมชาต ท ผล ตได จากอ าวไทยมาใช ป อนเป นว ตถ ด บในภาคอ ตสาหกรรมป โตรเคม - ม ลค าภาคป โตรเคม ต อเศรษฐก จม ถ ง 700,000 ล านบาท/ป - เก ดการจ างแรงงานในภาคป โตรเคม มากกว า 300,000 คน - เก ดอ ตสาหกรรมต อเน อง ท งบรรจ ภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ า ก อสร าง ยานยนต เป นต น - ม รายได จากการส งออก ต ดอ นด บ 3 ของประเทศ ประเด นข อสงส ย อ ตสาหกรรมป โตรเคม ลดภาระหน กองท นน ำาม นเช อเพล งโดยให อ ตสาหกรรมป โตรเคม จ ายเง นเข ากองท น น ำาม นฯ 7 บาท/กก. เหม อนท จ ดเก บจากโรงงานอ ตสาหกรรมอ นๆ ข อเท จจร ง ภาคร ฐจ ดเก บรายได จากอ ตสาหกรรมป โตรเคม อย แล วในร ปของภาษ ม ลค าเพ ม ท ค ดภาษ ในผล ตภ ณฑ ข นส ดท าย (Final Product) ซ งเม อคำานวณในร ปภาษ แล ว ค ดเป น ภาษ ม ลค าเพ ม ภาษ เง นได น ต บ คคลและบ คคลธรรมดา ท เก ดจากการต อยอดการลงท น เพ อสร างรายได เพ มประมาณ 15,000 ล านบาท/ป หร อ 6 บาท/กก. ประเด นข อสงส ย อ ตสาหกรรมป โตรเคม ผลประโยชน ส มปทานป โตรเล ยมท ร ฐจ ดเก บผลประโยชน ตอบแทนต ำาส ดในอาเซ ยน ผ ได ร บส มปทานจ งม ต นท นผล ตก าซฯ ต ำา แต ได จำาหน ายให ภาคคร วเร อน/ขนส งในราคาส ง ข อเท จจร ง ระบบการจ ดเก บรายได ของร ฐต องม ความเหมาะสมก บสภาพทางธรณ ว ทยาและ ศ กยภาพป โตรเล ยมของประเทศ แหล งป โตรเล ยมของไทยม ขนาดเล กม ล กษณะเป น กระเปาะเล กๆกระจายอย ท วไป ยากท จะทำาการค นหา ต องใช เง นลงท นส งในการสำารวจ และม ความเส ยงส ง การค ดผลตอบแทนจ งต องกำาหนดให เหมาะสม ม เช นน นจะไม จ งใจให เก ดการลงท น ท งน ไทยไม ได ม การจ ดเก บผลประโยชน ส มปทานป โตรเล ยมต ำาส ดในอาเซ ยน ไทยม ระด บการจ ดเก บรายได จากส มปทานป โตรเล ยมอย ระด บกลาง* (*ท มา : ว เคราะห โดยบร ษ ท Daniel Johnston) 25

14 26 ENERGY NEWS สว สด คร บ ท านสมาช กและท านผ อ านวารสารท กท านคงจะม ความส ขสดช นในช วงป ใหมไทยจะถ งน บางท าน ก หย ดงานหลายว นไปท องเท ยวตามสถานท ต างๆ ท งในกร งเทพและต างจ งหว ดบางท านก ไปไกลถ งต างประเทศก ม แต ก ม บางท านท ม ภาระในการจำาหน ายเว ลด แก สก ไม ได หย ดในช วงน แต ถ าม เวลาว างก อย าล มไปเต มแบตเตอร ให ก บ ต วเองนะคร บ ท กส งรอบข างเราม ความสำาค ญแต ส งท สำาค ญท ส ดของเราก ค อส ขภาพท แข งแรงของต วเรา นะคร บ ช วง 3 เด อนท ผ านมาก ม เร องต างๆ ท อยากแจ งให ท านผ ประกอบการจำาหน ายเว ลด แก สได ร บทราบ เพ อเป นแนวทาง ในการทำาธ รก จของท านต อไป ก เป นท ทราบด ว าในป จจ บ นน ในประเทศไทย เราม การกำาหนดราคาแก ส LPG แตกต างก นถ ง 3 ราคา ทำาให พวกท เห นแก ได แอบโยกย ายแก ส LPG จากภาคคร วเร อนท ม ราคาต ำาไปส งให ก บภาคอ ตสาหกรรม หร อ ภาคขนส งท ม ราคาส งกว า ทำ าให ยอดการใช แก ส LPG ในภาคคร วเร อนม ยอดเพ มข นอย างผ ดปกต ในเร องน กรมธ รก จพล งงาน กระทรวงพล งงานซ งเป นหน วยงานของร ฐในการกำาก บด แลเก ยวก บแก ส LPG ก ได ม มาตรการแนวทางในการควบค ม การจำาหน ายแก ส LPG ให ถ กต องตามความต องการของแต ละภาค โดยได ม คำาส งด วนท ส ดท พน.0408/ว0508 ลงว นท 16 มกราคม 2556 ให ม การควบค มยอดปร มาณแก ส LPG ของโรงบรรจ แก สท ได บรรจ แก สเพ อจำาหน ายให ก บ ภาคคร วเร อน โดยโรงบรรจ แก ส สามารถบรรจ แก สเพ อจำาหน ายให ก บล กค าได ยอดการจำาหน ายจะต องไม เก นข ดความสามารถ ของโรงบรรจ แก ส LPG น นๆ โดยม การกำาหนดว าใน 1 ห วจ ายแก สของโรงบรรจ สามารถบรรจ แก ส LPG ใส ถ งแก สห งต ม เพ อใช ในคร วเร อนไม เก น ก โลกร มต อเด อน ฉะน น ถ าโรงบรรจ แก สม จำานวนห วจ ายก ห วจ ายก ค ณเข าไปก จะได ยอดการ บรรจ แก ส เพ อจำาหน ายให ก บภาคคร วเร อน ของโรงบรรจ น นๆ แต ท งน ท งน นจะต องให เพ ยงพอต อความต องการและไม ให ม การ ขาดแคลนต อผ ใช ในภาคคร วเร อนโดยเด ดขาด ถ าท านผ ประกอบการร านจำาหน ายแก ส LPG ประสบป ญหาการขาดแคลน ของแก ส LPG ณ โรงบรรจ ท ท านบรรจ แก สอย ก สามารถแจ งไปท ผ ค ามาตรา 7 ซ งเป นเจ าของใบค าต างของโรงบรรจ น น หร อในเขตกร งเทพปร มณฑลแจ งไปย งกรมธ รก จพล งงาน ส วนในต างจ งหว ดก แจ งไปท พล งงานจ งหว ดได เน อท หมดพอด ท ายน ก ขอให ท กท านม ความส ข ก จการร งเร อง ค าขายด ๆ เฮง เฮง เฮง ตลอดไป สว สด คร บ ข าวฝาก.. สมาคมแก สป โตรเล ยมเหลวจะ จ ดการประช มใหญ สาม ญประจำาป 2555 ข นในว นอาท ตย ท 28 เมษายน 2556 ณ หอประช มโรงเร ยนปท มคงคา เอกม ย กร งเทพฯ และได เช ญว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ มาบรรยาย ข อกฎหมายท เก ยวข องก บการจำาหน ายแก สห งต ม ให ท านได ร บร และ ให ม ความเข าใจมากข น สนใจแจ งความจำานงค ได ท ค ณบ ษบา ล ำาเล ศธรรม โทร , ค ณกาญจนา ศร ส ข (เร มประช มเวลา น. ผ เข าร วมประช มทางสมาคมฯม ของชำาร วยแจกให ก บท กท าน) ช ษณ พงษ ร งโรจน งามเจร ญ นายกสมาคมผ ค าแก สป โตรเล ยมเหลว โทร แฟกซ Next Event ส ทธ พ เศษ เฉพาะครอบคร วเว ลด แก ส ชมภาพยนต รอบพ เศษก อนใคร ก บการเป ดต วหน งใหม ๆ มากมาย ล กค าอ ดรธาน ร วมเป ดต วภาพยนตร KTB Present G.I. Joe Retallation Freeview Udonthani ในว นท 27 ม นาคม 2556 เวลา น. ณ เมเจอร ฯ เซ นทร ลอ ดรฯ ก จกรรมป ดเหมารอบชมภาพยนตร เร อง ค กรรม ในว นท 3 เมษายน 2556 ณ เอสพลานาด ด ก อนใคร เพราะใช เว ลด แก ส

15 28 Gadget Gadget ท ผ คนต งตาคอย ในป 2013 หล งจากท ป 2012 ผ านพ นไปแล วน น ได ม อะไรหลายส งหลายอย างเก ดข น ในโลกของเทคโนโลย มากมายโดยเฉพาะโลกของโซเช ยลเน ตเว ร ค ท นำานว ตกรรม ใหม ๆเก ดข นมาให เราได ส มผ สและใช งานท งสมาร ทโฟนและแท ปเล ต และคาดว าใน ป ใหม น ท งสองส งก ย งน าจะย งออกร นใหม ๆออกมาเพ อเป นการต อยอด ด งน นในป 2013 ผ คนจ งม ความคาดหว งท จะได เห นเทคโนโลย ใหม ๆ โดยเราขอนำาเสนอให 7 อย าง ด งต อไปน 1 : Window Blue หลายสำาน กได ร บการรายงาน ว าไมโครซอฟท จะออกร นอ พเกรดของ Windows ในร นถ ดไปในช อ Windows Blue และแน นอนว าเราเพ งต ดต ง ระบบปฏ บ ต การณ ว นโดวส 8 ก นไปก นหม อย งไม ท นดำาเส ยด วยซ ำา หล งไมโครซอฟท เพ งจะวางจำาหน ายอย างเป นทางการไม ก เด อนท ผ านมา ฉะน นบล จ งน าจะเป น ร นย อยของ Windows 8 ซ งย งไม ได ร บการย นย นช ดเจนแต แหล งข าวระบ ว า เราจะได เห นก นจร งๆ ราวไตรมาส 4 ป น ซ งไม แน ใจว า Blue จะออกมา So Sad ตามความหมายทางอารมณ ของม นหร อเปล า? แต ท แน ๆ เราได เห น MS ทำางานเร วข น หล งจากค แข งโอเอสอ นๆ ก ทำาได ด ท งท ไม ได ก มบ งเห ยนโอเอสกระแสหล กของ โลกอย างว นโดวส เอาไว 2 : Nokia Tablet 4 : Facebook Phone โนเก ยแบรนด ม อถ อท เป อย างร นแรงหล งตลาดสมาร ทโฟนระอ แม จะย งสร าง ความเช อม นได ไม เต มร อย ว าแผนเช คแฮนด ก บไมโครซอฟท แบบไม ยอมแลโอเอส อ นๆ น นจะร งช วร ๆ หร อแค ฉาบฉวยก บตระก ลล เม ยท ทำาได ด ในป ท ผ านมา แต ความ เช อม นท ม ตรร กไมโครซอฟท สร างให ก นน น ก น าจะย ำาป ก ขนาดท ป น ม แนวโน ม ว าจะได เห นแท บเล ต by โนเก ย launch ส ตลาดร อนๆ ของแท บเล ต ม นจะมาก บ Windows RT ตามข าวล อ ส วน MS ท ออกเจ า surface มาก อนหน าน และทำาได ด เช นก นน น เช อว าม นจะออกอ พเกรดเป นว นโดวส บล ด านบนด วย!! 3 : Google Glass for Consumers โปรเจค Google Glass หร อแว นของเก ล น นเป ดต วไปอย างหะร หะราไปเม อกลางป ท แล ว แน นอนม นย งอย ในสเตต สของคอนเซ ปต อย ย งไม เสร จด และปร ศนาท แว นจะทำาได มากกว า แว นท วไปน น ก ย งถ กเก บเอาไว ซ งค ณบร น Sergey Brin ได ออกมาให ส มภาษณ ก บส อว าม น จะสมบ รณ พร อมส ตาชาวโลกจร งหล งจากร น ทดลองน น hand-on ไปถ งม อน กพ ฒนา ซ ง กำาหนดก ค อ ม.ค. ก.พ น เช นน นเวอร ช นจร งของ Google Glass ก น าจะอย ประมานไตรมาส 3, 4 ป 2013 อย างส นแหละนะ!! เป นข าวล อออกมาต งแต ต นป 2012 และย งม คอนเซ ปต ร เควสออกมา ตามแรงศร ทธาสาวกเฟสบ กท วหล า จน พ มาร คต องออกมาบอกว าไม ทำาโทรศ พท แต หล งจากพาบร ษ ทเข าตลาดห นเท าน น ด เหม อนต วเลขทางการตลาดจะไม ค อย ม นคง ส งผลให ต องกล บมาทบทวนแผน การตลาดก นยกแผง ท งโปรเจ กต เร ยก เม ดเง นจากโฆษณา ซ ออ นสตราแกรม ด กทางเอาไว และล าส ดเม อปลายป ม การย นย นข อม ลว า เฟสบ กโฟนจะปรากฏต วใน ป น โดยม พาร ทเนอร ผ ร วมพ ฒนาเป น HTC ซ งเจ าเฟสบ กโฟนน จะม ฟ เจอร เฉพาะทางของเฟสบ กอย างไรน น ม นก น าต ดตามไม น อยเช นก น 5 : Self-Driving Car เทคโนโลย รถไร คนข บของก เก ลน น เพ งได ร บการอน ม ต ทางกฏหมาย ให สามารถทดลองว งบนถนนได ในแคล ฟอร เน ย ซ งการทำางานของม นน น จะถ ก ควบค มโดยระบบอ ตโนม ต ท งหมด และใช ดวงตาจากกล องว ด โอบนหล งคารถ ประมวลผลค ก บระบบพ ก ด จราจร ทำาให ไปถ งจ ดหมายได แบบปลอดภ ยและ ในทางปฏ บ ต จร งน น ม นสามารถทำาได ด กว าคนข บท วไปซ งจะเป นประโยชน สำาหร บการจราจรในอนาคตอย างมาก คำาถามค อเทคโนโลย รถไร คนข บได ถ ก ทดลองมาแล วจากแบรนด รถยนต อาท โตโยต า น สส น วอลโว ฮอนด า ซ งรถของก เก ลน นย งคง เป นปร ศนา หร อจะมาเพ ยง ซอฟต แวร เสร มสำาหร บแบรนด รถยนต เท าน น 7 : Iphone 5s 6 : Flexible Display ม นเสร จแล วจร งๆ สำาหร บจองอได จากเทคโนโลย Flexible ของซ มซ ง และโชว เด ดก นในเด อนน ท งาน CES 2013 อย ท ว าม นจะปรากกฏร างมาก บต ว ท อปใดของแบรนด ระหว าง Galaxy S IV, Galaxy Note III แต ท แน ๆม นมา แน นอน และเราย งอาจได เห นFlexible น ในแบรนด อ นๆ ด วย น าสนใจจตรงท ฟ เจอร น จะอย ในความสนใจของแอปเป ลบ างหร อเปล านะ? จงอย าเส ยใจไป เม อท านได ครอบครอง ไอโฟน 5 และม ข าวว า 5S จะมาในอ กไม ก เด อน ข างหน า เปอร เซ นต ว ดจากน ำาหน กข าวล อ ท เคยหล ดมาท งหมดของไอโฟน โดยเฉพาะ iphone 5 ก อนเป ดต วน น ทำาให ความน าเช อถ อ ของ ไอโฟน 5เอส ม น ำาหน กอย ท 99.99% ส วนส งท จะมากล บห าเอสน ก เช น จอ Super HD,NFC และอาจเปล ยนว สด บอด เล กน อย หล งได ร บรายงานเร องอาการเป น รอยง ายเก น!! เป นอย างไรก นบ างคะ สำาหร บ 7 Gadget ท ทางเรานำามาเสนอให ค ณ ม ต วไหน ท สนใจอยากได มาครอบครองบ างไหมคะแต คงต องล นก นว าป 2013 น จะม เทคโนโลย อ นๆ ท มาแบบเหน อความคาดหมาย ให เราได ต ดตามหร อไม เราคงต อง ต ดตามก นต อไปนะคะ! 29

16 30 Game Variety เว ลด แก ส เกมส รายละเอ ยด/กต กา สว สด ค ะ ฉบ บน เป นเกมส ชวนเพ อนๆ มาช วยก นเต มส ข ให เต มก น สำาหร บท านท ชอบค นหา หาต วเจ าเต มส ข ส วนท หาย โดยใส เลข ของช นส วนลงในตารางช องว างนะคะ แล วส งแฟกซ มาท เบอร ผ โชคด จากการจ บฉลาก 5 ท าน เท าน น ร บเลย!! ช อ-สก ล... บร ษ ท/ร านค า... ท อย ในการจ ดส งของรางว ล เบอร โทรต ดต อ แจกย ม Diary เก ๆ จากเว ลด แก ส (1 ผ โชคด ต อ Diary 1 เล ม) ล กสาว : คนอะไรหนาวได ตลอดเวลา? พ อ : คนไม สบายใช ไหมล ก ล กสาว : ผ ดค ะ อ อ พ อ : แล วคนอะไรล ะล ก ล กสาว : คนฟ นเหย น...ก เล นฟ น (คว น) ออกปากท งว น ท งป เลยค ะ อ อ ขำาว นละน ดจ ตแจ มใส เอ กๆ

17

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ หน า ๘๓ ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง ใช หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ดหร อบางประเภท ในท องท องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ อ าเภอบางบ อ จ งหว ดสม ทรปราการ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก ช อเร อง พ ฒนาระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เจ าของผลงาน นางสาวปาจร ย พละเจร ญ หล กการและเหต ผล การพ ฒนาการระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากความต องการท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information