สาร จากผ บร หาร ด วยเลย

Size: px
Start display at page:

Download "สาร จากผ บร หาร ด วยเลย"

Transcription

1

2 สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สว สด คร บ เป นการพบก นคร งแรกสำาหร บป 2556 และขอถ อโอกาสน อวยพรเน องในว นป ใหม ไทยไปพร อมก น เร มต นป ใหม น ท านล กค าและผ อ านหลายๆ ท าน คงจะต องต งเป าหมายท จะทำาส งหน งส งใดให เป นผลสำาเร จ เพ อช ว ตท ด ข นก ขอให ประสบความสำ าเร จด งท คาดหว ง ค าขายร งเร อง เง นทองไหลมาเทมานะคร บ แต เร องเด มๆ ท ย งวนเว ยน อย ก บผ ประกอบธ รก จค าก าซป โตรเล ยมเหลว (LPG) ก ค อ จะม การปร บราคาหร อไม จะปร บเม อไร ม นาคม หร อเมษายน หร อจะเล อนไป หากปร บจะปร บข นเท าไร ย อมม ผลกระทบต อผ คนหลายฝ าย ในระหว างท ย งไม ม การปร บราคา LPG ทางกรมธ รก จพล งงาน และพล งงานจ งหว ดท กจ งหว ด ได ม ประกาศต างๆ ออกมาหลายฉบ บเป นมาตรการในการกำาก บ การจำาหน ายแก สของโรงบรรจ แก ส เพ อป องก นไม ให ม การล กลอบนำาแก สไปจำาหน ายผ ดประเภท และหร อนำาออกนอก ราชอาณาจ กร รวมท งได มอบหมายให เจ าหน าท ตำารวจเข าตรวจสอบการประกอบก จการของโรงบรรจ แก สท กแห งย อนหล ง หากโรงบรรจ แก สใด ม ปร มาณการอ ดบรรจ แก สเก นปร มาณท กรมกำาหนดก ต องไปช แจง ช วงน ล กค าโรงบรรจ แก ส ต องเหน อยหน อยนะคร บ ถ าไม ได ทำาผ ดกฎหมาย ก ไม ต องก งวลอะไร ช แจงไปตาม ปกต ท ปฏ บ ต เร องน ทางบร ษ ท ได ทำาการแจ งข าวสารให ทราบตลอดเวลา และกำาช บท านล กค ามาโดยตลอดว าแก สท บร ษ ท จำาหน ายให ก บล กค าเพ อการจำาหน ายในประเทศเท าน น และห ามนำาไปจำาหน ายผ ดประเภท ซ งม ความผ ดทางอาญาด วย ก ต องขอความร วมม อจากล กค าท กท าน โดยเฉพาะล กค าโรงบรรจ แก ส ต องปฏ บ ต ตามประกาศของทางราชการอย างเคร งคร ด บร ษ ท หว งว าหากราคาจำาหน าย LPG ม ข อสร ปท ช ดเจน การค าขายก คงจะเข าร ปเข ารอยสามารถคาดการณ ท ศทางของธ รก จได บ าง สำาหร บขณะน ก ต องใช ว ธ ปร บต วให เข าก บสถานการณ ให ได เป นด ท ส ดคร บ ปร บเม อไรอย างไร ค อยมาค ดวางแผนก นนะคร บ สว สด ทนงศ กด ศร ทองคำ กรรมการผ อำ นวยการใหญ บร ษ ท เว ลด แก ส (ประเทศไทย) จำ ก ด บรรณาธ การท ปร กษา ธ รช ย ล นะบรรจง ห วหน ากองบรรณาธ การ ส ภารว ทองระย บ ผ ช วยห วหน ากองบรรณาธ การ ศ วาพร นพฤทธ กองบรรณาธ การ จ รวด ป วธ ญญา, ธมกร ว ชาช ย, จ นทร พ มพ ราชว งเม อง พ ส จน อ กษร จ รวด ป วธ ญญา, ว รภ ทร จ นศร ว ร ยะ ฝ ายภาพ พงษ นร นทร แสงไพบ ลย, ร กไทย ทองนาค ศ ลปกรรม ศราว ฒ พรมภ กด ฝ ายโฆษณา ศ วาพร นพฤทธ ต อ 1184 บร ษ ท เว ลด แก ส (ประเทศไทย) จำาก ด อาคารอ สท วอเตอร ช น 15 เลขท 1 ซอยว ภาวด ร งส ต 5 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจอมพล เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร วารสาร

3 6 ข าวฝากจาก กรมธ รก จพล งงาน ฉบ บน เว ลด แก สม ประกาศจากกรมธ รก จพล งงาน เร อง กำาหนดว ธ การ และเง อนไขในการขนส งก าซป โตรเล ยมเหลว ท ม การแก ไขหล กเกณฑ การออกใบกำาก บการขนส ง LPG และแก ไขให สอดคล องก บระบบการค าก าซ LPG ในป จจ บ น เพ อให สามารถแยกประเภทได ว าก าซป โตรเล ยมเหลวท อย ระหว างการขนส งเป น ก าซห งต ม, ก าซ LPG ภาคขนส ง หร อก าซ LPG ภาคอ ตสาหกรรม โดยม ใจความสำาค ญด งน กำาหนดว ธ การ ขนส งก าซป โตรเล ยมเหลว เม อผ ค าน ำาม นตามมาตรา 7 ได ทำาการจำาหน าย จ าย โอนก าซป โตรเล ยมเหลว และจ ดทำาใบก บก บการขนส งก าซป โตรเล ยม เหลวซ งม สถานท ส งมอบปลายทางเป นโรงบรรจ ก าซ ให ผ ค าน ำ าม นตามมาตรา 7 ส งใบกำาก บการขนส งก าซป โตรเล ยมเหลวทาง จดหมายอ เล กทรอน กส ( ) พร อมท งระบ ช อผ ส งและหมายเลขโทรศ พท ท สามารถต ดต อได ไปย งกรมธ รก จพล งงาน ท กคร ง อย างช าภายในกำาหนดเวลา ด งน Highlight 6 Life Extraordinary ไหว ไท ส วยเอ ย เทพเจ าค มครองดวงชะตา 8 Look around สน กสนานก นบนถนนสารพ ดข าว ในว นสงกรานต 16 What s Happening ป นจ กรยานซอกแซก เท ยวเกาะร ตนโกส นทร เม อได จ ดทำาใบกำาก บการขนส งก าซป โตรเล ยมเหลว ณ คล งก าซต นทางให ส งอย างช าภายในกำาหนด 15 นาท น บ แต เวลาท ได จ ดทำาใบกำาก บการขนส งแล วเสร จ 2.เม อรถขนส งก าซป โตรเล ยมเหลวถ งโรงบรรจ ก าซปลายทาง ให ผ ค าน ำาม นตามมาตรา 7 ดำาเน นการให ผ บรรจ ก าซท ตนแต งต งให เป นต วแทนค าต าง หร อได ร บอน ญาตให มอบหมายให เป นผ ดำาเน นการบรรจ ก าซแทนตน ส งใบกำาก บการ ขนส งก าซป โตรเล ยมเหลว(1) ท ได ม การลงลายม อช อร บรองการมอบก าซโดยเจ าของโรงบรรจ ก าซหร อในกรณ ท เจ าของ โรงบรรจ ก าซไม อย ให พน กงานหร อล กจ างท จ ดการด แลโรงบรรจ ก าซเป นผ ลงลายม อช อร บรองการร บมอบก าซแทน อย าง ช าภายในกำาหนด 15 นาท น บแต เวลาท รถขนส งมาถ ง ขอบค ณ ข อม ลจากกรมธ รก จพล งงาน Enjoy Eating พาไปช มอาหารฟ วช นญ ป น และอ สานและอาหารใต สไตล ภ เก ต 28 Gadget 7 Gadget ท ผ คนต งตาคอย ในป 2013 ใบกำาก บการขนส งก าซป โตรเล ยมเหลวท ส งทางอ เล กทรอน กส ตาม ข อ1 และข อ 2 ต องม ขนาดท อ านเห นได อย างช ดเจน พร อมท งได ม การเพ มเต มแก ไขระยะเวลาการเก บสำาเนาใบกำาก บการขนส ง LPG ของผ ค า ม.7 จากไม น อยกว า 180 ว น น บแต ว นท จ ายก าซป โตรเล ยมเหลว เป นไม น อยกว า 5 ป น บแต ว นท จ ดทำาใบกำาก บการขนส ง ท านผ ประกอบการโรงบรรจ อย าล มปฏ บ ต ตามประกาศน นะคะ หากม ข าวสารเพ มเต มเว ลด แก สจะนำามาบอกกล าวให ทราบอย างแน นอนค ะ 5

4 Life Extraordinary ไหว ไท ส วยเอ ย ท ว ดม งกรกมลาวาส (เล งเน ยย ) ถ.เจร ญกร ง (เยาวราช กร งเทพฯ) ไหว ไท ส วยเอ ย เทพเจ าค มครองดวงชะตา ฉบ บน เว ลด แก สพาท านมาเสร มดวงด วยการไหว ไท ส วยเอ ย หร อ เทพเจ าค มครองดวงชะตา ชาวจ นให ความ สำาค ญมาก ด งจะเห นได จากโหราศาสตร หร อดวงจ นท ผ กพ นก บเร องน กษ ตรป เก ด หร อดวงชะตาช ว ตของมน ษย ท กผ ท กนาม ไม ว าชะตาช ว ตจะด หร อไม ด ชาวจ นจะต องไหว เทพเจ าค มครองดวงชะตา (ไท ส วยเอ ย) เพ อให ค มครอง หาก ดวงชะตาช ว ตด อย แล วก จะช วยส งเสร มให ด ย งข นไปอ ก ถ าชะตาช ว ตไม ด ก จะช วยให หน กเป นเบาค มครองป องก น จากอ ปสรรคท งปวงให ผ านพ นไปด วยด จนผ านป น กษ ตรน นไปได ด วยความราบร น ฉะน น การไหว เทพเจ าค มครองดวงชะตา จ งเป นเร องสำาค ญ ชาวจ นจะให ความสำาค ญก บ เทพเจ าไท ส วยเอ ย อย างมาก ด งจะเห นได จากโหราศาสตร หร อดวงจ นท ผ กพ นก บเร องน กษ ตรป เก ด หร อดวงชะตาช ว ตของมน ษย ท กผ ท กนาม หล กว ธ ด ป ท ชง หร อ ฮะ ป ท ชง (ไม ถ กโฉลกก น) ป ชวด ไม ถ กโฉลก ก บป มะเม ย ป ฉล ไม ถ กโฉลก ก บป มะแม ป ขาล ไม ถ กโฉลก ก บป วอก ป เถาะ ไม ถ กโฉลก ก บป ระกา ป มะโรง ไม ถ กโฉลก ก บป จอ ป มะเส ง ไม ถ กโฉลก ก บป ก น 6 ตามหล ก โป ยย ส เถ ยว หร อ โหราศาสตร จ น ในแต ละป ดวงชะตาช ว ตของแต ละคนก จะเปล ยนแปลงไป ดวงชะตาของคนเก ดป น กษ ตรต างๆ ท ง 12 น กษ ตร จะม ความส มพ นธ ก บน กษ ตรในป น นๆ ม ท ง ด ค อส งเสร ม คนจ นเร ยก ฮะ และ ไม ด ค อ ชง ถ าป ใดส งเสร มก น ก จะทำาให เจ าชะตาช ว ตม ความเจร ญร งเร อง ทำาอะไรก จะ ประสบความสำาเร จ แต ถ าป ใดเป นป ปฏ ป กษ ต อก น หร อ ชง ก จะทำาให เจ าชะตาช ว ตม แต อ ปสรรค ต ดข ด การดำาเน น ช ว ตไม ราบร น ไม ว าชะตาช ว ตจะด หร อไม ด อย างไรก ตาม ชาวจ นจะต องไหว เทพเจ าค มครองดวงชะตา (ไท ส วยเอ ย) เพ อให ค มครอง หากดวงชะตาช ว ตด อย แล ว ก จะช วยส งเสร มให ด ย งข นไปอ ก ถ าชะตาช ว ตไม ด ก จะช วยให หน กเป นเบา ค มครองป องก นจากอ ปสรรคท งปวงให ผ านพ นไปด จนผ านป น กษ ตรน นไปได ด วยความราบร น การไหว เทพเจ าไท ส วยเอ ย เป นความเช อ และประเพณ ปฏ บ ต ของชาวจ นท วโลก โดยเฉพาะคนท ม ดวงชะตาตกต ำา หร อ ชงป ว ธ แก ไขดวงชะตาจะม การทำาพ ธ นำาซ งป กเต าเก ง หร อ พ ธ สวดมนต เสร มดวงชะตา แต ผ ไม ชงป ก สามารถทำาได เพ อให อย เย นเป นส ข หน นส งดวงชะตาให ด ย งๆ ข น ป ท ส งเสร มก น (ถ กโฉลก) ว ธ ไหว เจ าเสร มดวงชะตาสะเดาะเคราะห ป ชวด ถ กโฉลกก บ ป ฉล ป ขาล ถ กโฉลกก บ ป ก น ป เถาะ ถ กโฉลกก บ ป จอ ป มะโรง ถ กโฉลกก บ ป ระกา ป มะเส ง ถ กโฉลกก บ ป วอก ป มะเม ย ถ กโฉลกก บ มะแม 1. เข ยนช อ-สก ล ว น เด อน ป เก ด ของตนเอง หร อเข ยนแทนให คนอ นก ได 2. นำาไปไหว เทพเจ าค มครองดวงชะตา (ไท ส วยเอ ย) 3. จ ดธ ป 3 ดอก อธ ษฐานให ท านช วยค มครองดวงชะตาช ว ต 4. ถ าเป นของต วเองให ป ดลงมาต งแต ศ รษะลงมาส ดแขน 12 คร ง ขอบค ณข อม ลจาก 7

5 LOOK AROUND ถนนข าวเหน ยว จ งหว ดขอนแก น จร งๆ แล ว ถนนข าวเหน ยว ก ค อ ถนนศร จ นทร น นเอง จะเร มต นจากอน สาวร ย ประชาธ ปไตยไปถ งจนแยกถนนศร จ นทร ต ดก บถนนหน าเม อง ซ งเร ยกได ว า ถนนข าวเหน ยว สน กสนานก นบนถนนสารพ ดข าว ม บรรยากาศคล ายคล งก บ ถนนข าวสาร เป นอย างมาก บร ษ ทห างร านหลายแห งได จ ดต ง เวท คอนเส ร ต และจ ดก จกรรมท หลากหลายเพ อเสร มสร างบรรยากาศการเล นน ำ ให ม ส ส น ในว นสงกรานต ถ าพ ดถ งสถานท จ ดงานสงกรานต ส ดฮอตของว ยร นในกร งเทพคงจะหน ไม พ น ถนนข าวสาร สถานท น เป นจ ดเร มต น ทำ ให หลายๆ จ งหว ดเก ดไอเด ยบรรเจ ด ผ ดช อ ถนนสารพ ดข าวข น มา สำ หร บการสร างความน าสนใจในเทศกาลสงกรานต โดยส วนใหญ ถนนสารพ ดข าวม กต งช อตามของด ของเด นของจ งหว ดต วเอง ถนนข าวยำ จ งหว ดป ตตาน ถนนข าวยำ หร อช อทางการว า ถนนมะกร ด จ งหว ดป ตตาน ซ งถนนสายน เด มท เป นตลาดสด ม ประชาชนมาจ บจ ายซ อของ แต ในช วงเทศกาลสงกรานต ม กม ประชาชน ข บรถหร อต งป อมเล นน ำ ก นบนถนนสายน จนเป นท มาของ ถนนข าวยำ อ กท ง ข าวยำ เป นของด ป ตตาน อ กด วย ถนนข าวหลาม จ งหว ดชลบ ร 8 ถนนข าวหลาม หร อท ชาวชลบ ร ร จ กก นในนาม หนองมน ทางเทศบาลหนองมน จะจ ดงานว นสงกรานต ม ก จกรรมต างๆ มากมาย อ กท งย งม ผ คนเด นทางแวะเว ยนมา เล นน ำ สงกรานต กน อย างเน องแน น จ งทำ ให เร ยกก นต ดปากว า ถนนข าวหลาม เพราะเป น ส นค าข นช อของ หนองมน ถนนข าวหอมมะล จ งหว ดร อยเอ ด ถนนข าวหอมมะล หร อ ถนนเพล นจ ต ต งอย บร เวณสวนสมเด จพระศร นคร นทร กลางเม องร อยเอ ด จะจ ดก จกรรมเทศกาลสงกรานต ท เน นไปทางด านการเร องส งเสร ม ประเพณ ว ฒนธรรมท องถ น สำ หร บเหต ผลท ต งช อว า ถนนข าวหอมมะล เน องจากจ งหว ด ร อยเอ ดม พ นธ ข าวหอมมะล ท ข นช อ ถนนข าวเม า จ งหว ดมหาสารคาม ถนนข าวเม า ต งอย บร เวณถนนผด งว ถ บร เวณส แยกหอนาฬ กาถ งส แยกศ นย โอทอป เทศบาลเม องมหาสารคามได จด ซ ม เล นน ำ ท ได เตร ยมสำ รองน ำ ไว ให เล นสงกรานต กน อย าง เต มท ตลอดการจ ดงาน และก น ค อส วนหน งของ ถนนสารพ ดข าว ท ผ ดข นมาในช วง ว นสงกรานต แต ไม ว า จะถนนข าวไหนๆ ก อย าล มเล นน ำ ก นอย างส ภาพ และม มารยาทด วยนะคะ 9

6 News & activity ประมวลภาพบรรยากาศการแข งข น THAILAND POLO KING S CUP 2013 ก จกรรมเพ อส งคม เต มรอยย ม เต มความส ข ค นส น องๆ ว นเด กแห งชาต 2556 พ ธ กร ค ณ น คก และ ด เจ PK ผ เช ญถ วยพระราชทาน ค ณจ ย และ ค ณ สมาร ท น กก ฬาจากท ม King Power และ ท ม Singha บร ษ ท เว ลด แก ส (ประเทศไทย) จำาก ด ร วมเป น เจ าภาพสน บสน นในการแข งข น THAILAND POLO KING S CUP 2013 คร งท 8 เม อว นท 26 มกราคม 2556 ท ผ านมา ณ สนาม ว อาร สปอร ต คล บ บางบ อ จ งหว ด สม ทรปราการ และป น ท ม King Power เป นผ คว าแชมป รางว ลชนะเล ศ ท ม King Power ค ณยงยศ พ งธรรม ผ แทนบร ษ ทฯ มอบเง น 50,000 บาท เม อว นเสาร ท 12 มกราคมท ผ านมา บร ษ ท เว ลด แก ส (ประเทศไทย) จำาก ด นำาท มโดย ค ณยงยศ พ งธรรม ประธาน เจ าหน าท บร หาร สายบร การองค กร ร วมก บพน กงานจ ดก จกรรม เต มรอยย ม เต มความส ข ค นส น องๆ เป นการ ค นกำาไรให ส งคม ณ สถานสงเคราะห เด กอ อนร งส ต และสถานสงเคราะห เยาวชน ม ลน ธ มหาราช โดยในงานได จ ดซ ม ก จกรรมต างๆ ท ฝ กท กษะให น องๆ อาท เก าอ ดนตร, ล กโป งหรรษา, วาดภาพระบายส พร อมของรางว ลอ กมากมาย... ท เว ลด แก ส และพน กงานร วมใจก นบร จาคให ก บน องๆ คำาขว ญว นเด ก ประจำาป 2556 ร กษาว น ย ใฝ เร ยนร เพ มพ นป ญญา นำาพาไทยส อาเซ ยน ขอให เด กๆ ท องเส ยงด งๆ และจำาให แม นๆ นะคะ เล นเกมส พร อมร บรางว ล 10 น องๆ โชว สเต ป อย างสน กสนาน 11

7 News & activity มาต อก นด วยก จกรรม สำาหร บครอบคร วเว ลด แก ส ส งท ายป เก าต อนร บป ใหม Colorful Party ครอบคร วเว ลด แก ส จ ดงานเล ยงตอบแทน พน กงาน ส งท ายป เก าต อนร บป ใหม 2556 ภายใต concept Worldgas Colorful Party บรรยากาศเต มไปด วยส ส น เล ศ เฉ ดฉาย จ ดจ านก นไปท งงาน... พร อมของรางว ลจากการจ บฉลากต ดม อพน กงานกล บบ าน นอกจากน ผ ใหญ ใจด โดยคณะผ บร หารมอบรางว ลพ เศษ อ กมากมาย... ล นรางว ลก นจนต วโก งท เด ยว ผอ. ท ง 2 ให เก ยรต เป นพ ธ กร คณะผ บร หาร เว ลด แก สพาตะล ยเกาะช าง เป ดโรงบรรจ แห งใหม เกาะช างแก ส พ ธ มอบโล เกษ ยณ ท มชนะเล ศประกวดเต นก งน มสไตล ผ โชคด ได ร บทองคำา ครอบคร วเว ลด แก ส ร วมร องเพลงพรป ใหม โรงบรรจ แก สเป ดให บร การแล วนะคะ ร บผ าก นเป อนสวยๆ ไปเลยค ะ บร ษ ท เว ลด แก ส (ประเทศไทย) จำาก ด ตะล ยเกาะช าง จ ด Road show ท วร ท วเกาะประชาส มพ นธ เป ดบร การโรงบรรจ เกาะช างแก ส จ ดโปรโมช นพ เศษ แจกค ปองส วนลดผ าก นเป อน และต กตา ให ก บผ บร โภค ชาวเกาะช าง เม อว นท ธ นวาคม 2555 ท ผ านมา 12 13

8 ข าวฝากประชาส มพ นธ กรมธ รก จพล งงาน ขอเช ญร วมงาน พล งงานส ญจร สะท อนความเห นผ ประกอบการ ประจำาป ๒๕๕๖ กรมธ รก จพล งงานขอเช ญท านผ ประกอบการด านพล งงาน ได แก น ำาม น ก าซป โตรเล ยมเหลว และก าซธรรมชาต ร วม แลกเปล ยน ข อค ดเห นข อเสนอแนะต างๆ ระหว างภาคร ฐและภาคธ รก จเพ อเป นการร วมก นแก ไขป ญหาอ ปสรรคของการประกอบก จการ พ ธ เป ดงาน และปาฐกถาโดยผ บร หารของกรมธ รก จพล งงาน ร ปแบบการส มมนาจะเป นการแยกห องตามประเภทธ รก จพล งงาน ได แก กล มผ ประกอบการน ำาม น, กล มผ ประกอบการก าซป โตรเล ยมเหลว (LPG) และกล มผ ประกอบการก าซธรรมชาต (NGV) กำาหนดการด งน - ว นท ๑๕ ม นาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพรหมพ มาน จ งหว ดศร ษะเกษ - ว นท ๒๙ ม นาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมส โขท ยเทสเซอร ร สอร ท แอนด สปา จ งหว ดส โขท ย - ว นท ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมาร ไทม แอนด สปา ร สอร ท จ งหว ดกระบ ภาพบรรยากาศการจ ดงาน เม อว นท 13 ก มภาพ นธ 2556 ณ โรงแรมม ราเค ล แกรนด คอนเวนช น โดยได ร บ เก ยรต จาก นายพงษ ศ กด ร กตพงศ ไพศาล ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพล งงานเป นประธานในการเป ดงาน และ นายว ระพล จ รประด ษฐก ล อธ บด กรมธ รก จพล งงาน ปาฐกถาพ เศษ เร อง สถานการณ พล งงานโลก AEC ก บการ ปร บต วของผ ประกอบการด านพล งงาน นายพงษ ศ กด ร กตพงศ ไพศาล ประธานในการเป ดงาน สนใจต ดตามสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท กรมธ รก จพล งงาน โทร. ๐๒ ๗๙๔ ๔๓๐๗ ๙ หร อ

9 16 What s Happening ป นจ กรยาน ซอกแซกเท ยว เกาะร ตนโกส นทร หากว าใครม จ กรยานจงปรบม อพล น!!!! ท กว นน กระแสการข จ กรยานในบ านเรามาแรงเหล อเก น มองไปทางไหน ก เห นพาหนะสองล อป นก นท ว บ างก ป นคนเด ยวบ าง บ างก ป นเป นกล ม และ ม ท ท าว าจะม คนใช เพราะหลงร กเจ าสองล อไร มลพ ษเพ มข นเร อยๆ เพราะป จจ บ น คนต นต วเร องส ขภาพ และห นมาน ยมข จ กรยานเพ อการออกกำาล งกายก น มาก เพราะจ กรยานเป นอ กทางเล อกหน งของพาหนะในการท องเท ยวท ไม เน น ความรวดเร ว เด นทางเร ยบๆ ไปตามสถานท ท องเท ยวทางธรรมชาต และได ท ง การออกกำาล งกาย ได ท งประโยชน จากการท องเท ยวไปพร อมๆ ก น ว นน เว ลด แก ส จะพาไป เกาะร ตนโกส นทร ศ นย กลางของพระนครท เป นต นกำาเน ดในการกระจายความเจร ญท กด าน จนกร งเทพกลายเป นมหานคร ท ใหญ โตเฉกเช นป จจ บ นและเป นสถานท ท องเท ยวข นช อต ดอ นด บต นๆ ของโลก หลายคร งท ผ านไปผ านมาในบร เวณเกาะร ตนโกส นทร น ก อดท จะช นชมก บ ความงดงามของสถานท สำาค ญต างๆ ไม ได แต การช นชมน นอาจจะเป นเพ ยง การช นชมแบบผ านๆ เท าน นหากม โอกาสอยากชวนมาส มผ สก บความงดงาม ของสถานท เหล าน อย างใกล ช ดและล กซ ง การป นจ กรยานก เป นว ธ ท น าสนใจและได ออกกำาล งกาย และได ช นชมก บบรรยากาศและได อารมาณ แปลกใหม จากท เคยส มผ สมาอ กด วยค ะ เร มต นท กองการท องเท ยวกร งเทพมหานครบร เวณ เช งสะพาน สมเด จพระป นเกล า ล ดเลาะผ านมาทางมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร สถานท ประว ต ศาสตร ทางการเม อง เหต การณ หลายเหต การณ ท ได มา ซ งประชาธ ปไตยล วนเก ดข นท น ออกจากมหาว ทยาล ยเลาะเล ยบผ าน กำาแพงพระบรมมหาราชว ง เข าส ถนนเชต พน ชมความสวยงามของ ว ด พระบรมมหาราชว ง ว ดพระเชต พนว มลม งคลาราม (ว ดโพธ ) พระเชต พนว มลม งคลาราม ราชวรมหาว หาร หร อว ดโพธ ท เราร จ กก น ป นไปตามถนนสนามไชยเล ยบผ านกำาแพงพระบรมมหาราชว งอ กด าน หน งไปไม ไกลน ก จะพบก บแนวอาคารทรงย โรปของ กระทรวงกลาโหม ป นเล ยบเค ยงแนวต กเก าท ไม ว ายามใดก ย งคงร ส กถ งความแข งแกร งและ สง างาม พร อมน าเกรงขามด วยป นใหญ โบราณท ผ านการใช งานในการ ปกป องแผ นด นท เร ยงรายอย ด านหน า ส แดงสดท เห นเด นช ดเป นสง าได แต ไหลในยามค ำาค นน นก ค อ เสาช งช า ส ญล กษณ อย างหน งของกร งเทพมหานครเลยก ว าได เสาช งช า สร างข นเพ อใช ในการประกอบพระราชพ ธ ตร ย มปวาย หร อพ ธ ข นป ใหม ของพราหมณ ซ งเป นพ ธ เสด จพระอ ศวรท เสด จมาเย อนโลก ส วนพ ธ โล ช งช าท ชาวบ านร จ กก นน นเป นส วนหน งของพ ธ ตร ย มปวายท ม การโล ช งช าข นไปคาบถ งเง นซ งผ กไว ท ปลายเสาไม ไผ ท สร างความต นตาต นใจ ของผ คนในอด ต แม ป จจ บ นพ ธ การโล ช งช าได ถ กยกเล กไปแล ว แต เสาช งช า ก ย งคงเป นส งก อสร างท ม มนต เสน ห มาถ งป จจ บ น ป อมมหากาฬ อน เสาวร ย ประชาธ ปไตย จากว ดส ท ศน ม งหน าถนนราชดำาเน นนอกก บถนนราชดำาเน นกลาง มาบรรจบก น เราจะได เห น ป อมมหากาฬ ป อมรบโบราณต งเด นช วย แต งเต มให ท ศน ยภาพในเขตเม องเก างดงามย งข น ลานพล บพลามหา เจษฎาบด นทร สถานท ต องร บบ คคลสำาค ญเม อมาเย อนประเทศไทยนอกจาก น นแล ว ย งเป นท ต งของพระบรมราชาน สาวร ย พระบามสมเด จพระน งเกล า เจ าอย ห วท ม ฉากหล งเป นโลหะปราสาท กระทรวงกลาโหม ถนนข าวสาร ป อมพระส เมร เสาช งช า จากน นป นก นต อมาตามถนนราชดำาเน นกลางผ าน อน เสาวร ย ประชาธ ปไตย ส งก อสร างท ม ความโดดเด นค ก บถนนและต กแถวสองข าง ออกจากอน สาวร ย ประชาธ ปไตยต ดเข าส แยกคอกว ว เข าส ถนนข าวสาร สวรรค สำาหร บน กท องเท ยวประเภท Backpacker และเป นท พ กพ ง สำาหร บน กเด นทางชาวต างประเทศ จากถนนข าวสารป นไปตามถนนจ กรพงษ ล ดเลาะเล ยบทาง ร มน ำาเจ าพระยา ส มผ สความงดงามของผ นน ำายามแสงไฟกระทบ ส ดทาง ร มน ำาจ ดส ดท ายของการเด นทางก บป อมรบ.โบราณอ กป อมหน งท ย ง หลงเหล ออย ป อมพระส เมร ป อมรบป องก นเม องเก าท ต งตระหง านอย ร ม แม น ำาเจ าพระยาเค ยงค ก บพระท น งส นต ช ยปราการค ะ เร มต นจากจ ดใดก ได ค ะ บนเส นทางสายน ขอเพ ยงอย บนเส นทาง ผ ใช จ กรยานก จะม ความม นใจในการใช จ กรยานมากข น และได ชมสถานท ท น าสนใจได อย างครบถ วน 17

10 Enjoy Eating รายการ ช วง ต ดตามชมท กว นอาท ตย เวลา น. อ กหน งร านแปลกใหม ฟ งช อแล วใครๆ ก อาจจะ ค ดว าต องไปช มถ งภ เก ตก นเลย แต อย าเพ งเข าใจผ ด ก นนะคะ ลองไปด รายละเอ ยดก นด กว าค ะ ภ เก ตทาวน 18 ต มยำาม โซะห วปลา ส มตำาเทมป ระป น ม เร มความอร อยก นด กว าค ะ ฉบ บน เราจะพาไป Enjoy Eating ก บเมน ใหม ๆ พ เศษๆ ท ร บรองได เลยว า แปลกแต น าสนใจมากๆ ฟ งช อร านก นก อนค ะ ก บ ร าน เจแปน ไอ ลาบ ย... Japan I Larb You เป นร านอาหารฟ วช นญ ป นและอ สานค ะ เม ออาหารญ ป นมาเจอก บอาหารอ สานอะไรจะเก ดข น ก ต องเก ดความอร อยไม ซ ำาใครคอนเฟ ร มค ะ และถ าลองทานแล วอาจจะบอก ไอ เล ฟ ย ก ได เพราะอาหาร แต ละเมน นำาเอาเมน ญ ป นมาใส รสชาต อ สาน หร อ ถ าไม กล าลองจะเล อกแบบ ออร จ น ล สไตล ญ ป นแท หร อ อ สานก ม ค ะ เมน น าทานแนะนำาก ม ซ ช หน าแมลงทอด, ต มยำาม โซะห วปลา, ส มตำาเทมป ระป น ม, ข าวห อสาหร าย น ำาพร กหม, ลาบมาก โระท น าทาร ทาร ทานแล วขอตะโกนด งๆ ว า... โออ ช แซ บน วส โค ยอ หล เด อค าใครสนใจร านอาหารญ ป นอ สานฟ วช น อยากร ว าสองส ญชาต น ผสมผสานแล วเมน ท ออกมาจะอร อยขนาดไหน ใครคงต องไปลองด วยต วเอง ท ร านเจแปน ไอ ลาบ ย (Japan I Larb U) ตามไป Enjoy ก นได ท ช น1 เมกะ บางนา ถ.บางนา-ตราด โทร , เป ดบร การท กว น น. ร านอาหารใต สไตล ภ เก ตท ขนว ตถ ด บต างๆ จากภ เก ต บ นตรงส งมาในกร งเทพ ในย านทองหล อ เพ อปร งรสอาหารใต ต นตำาร บเม องภ เก ตก นเลย แถมย งตกแต งร านด วย สไตล ช โนโปรต ก ส ค อการผสมผสานระหว างสถาป ตยกรรมย โรปและศ ลปะจ นท พบมาก ในเม องภ เก ต ทำาให ได อารมณ เหม อนไปน งทานอาหารท จ งหว ดภ เก ตย งไงย งง น เมน ต างๆ ท ร านก ย งคงคอนเซ ปท อาหารใต แท ๆ แต ได ปร บส ตรอาหารใต ท ม รสจ ด ให สามารถ เป นรสชาต ท คนกร งเทพอย างเรา ทานแล วต องพ ดออกมาว า อร อยจ งฮ ได อย างสบาย อย างขนมจ นน ำายาป หม สป ม ปลาทรายทอด ใบเหล ยงผ ดไข และขนมพ นเม อง อย างโอ เอ ว ก ม ให ช มความอร อยด วยรสม อล วนๆ เพราะด วยการ นต จากเจ าของร านท เป นสาวใต แท ๆ ตามไป Enjoy ก นได ท ซ.ทองหล อ 6 เป ดบร การท กว น เวลา น. โทร Enjoy Eating ฉบ บหน าจะแนะนำาเมน อร อยๆ ร านอาหารเด ดๆก นท ไหนอย าล มต ดตามก นนะคะ เย ยมเม องใต ได ความอร อย ท ภ เก ตทาวน ขนมจ นน ำายาป ผ กเหล ยงผ ดไข 19

11 รายการ ช วง ต อด วยร านกาแฟ น าร กๆ สำาหร บแวะไปจ บชา กาแฟ เค กอร อยๆ ยามบ ายก นค ะ ต ดตามชมท กว นเสาร ทางช องเนช น เต มย ม อ มเพล น ฉบ บน ขอสว สด ป ใหม ไทย ด วยการแนะนำาร านอาหารเพ อส ขภาพค ะ 20 ไก อบผ กขมสอดไส แฮมและช ส สล ดผ กไฮโดรโพน กส เวลา น. The Salad Society ร านแรก ขอนำาเสนอ ร าน The Salad Society เป นร านสล ดท อย ในโครงการ สายลมว น ท ม อาคารล างรถ ในซอยสายลม ร านอย บนช น 2 ของโครงการ ตรงข ามก บ ร านนวดค ะ มาด หน าตาของสล ดก นด กว า ว า ok เป ะเว อร แค ไหน เมน แนะนำา สปาเกตต โคโบนาร า สปาเกตต ข เมา ขนมจ นน ำายาป ไก อบผ กขมสอดไส ช สและแฮม ตามไปช มได ท พหลโยธ น 8 (ซอยสายลม) โทร Coffee Model ร านกาแฟของคนร กของสะสม เร มจากก จการขายแผ นเส ยงเก า ของค ณพ อน องเอ ย บร เวณท เช าเป ดร าน ม พ นท เหล อเยอะ ค ณพ อจ งม แนวค ดว าล กค าท มาซ อแผ นเส ยง น าจะม ม มสำาหร บ น งเล น น งพ กผ อนค ยก น จ งเร มค อยๆเป ดเป นร านกาแฟ แต มาเป นร าน Coffee model เต มร ปแบบ ร านกาแฟส ดช ลล ท ย านสะพานควาย-ประด พ ทธ ก บร านท ม เจ าของเป น สาวน อยน าร กว ย 18 ป เสน ห ของร าน Coffee Model ก คงเป นเพราะม ต นไม ใหญ ให ร มเงาบนพ นท โล งในเม อง พร อมด วยเฟอร น เจอร ว นเทจและของ สะสมท ท งแนวท งเท ห ถ าม โอกาสได ผ านมาแถวน ก อย าล มแวะช มและฟ งเพลงช ลล ๆ ได ท ร าน Coffee Model ค ณชยาภรณ ส วรรณนภาศร เจ าของร าน เมน แนะนำา โกโก เย น ชามะนาว คาป ช โนร อน บราวน หน ากรอบ บราวน แมคคาเดเม ย เครปเค กราดสตรอว เบอร ร ซอส ตามไปช มได ท ระหว าง ซอยประด พ ทธ 14 และ 12 ถ.ประด พ ทธ (ตรงข ามล มพ น เพลส) โทร , ท านผ ชมสามารถร วมล นรางว ลพ เศษ ท ายรายการท กส ปดาห และต ดตามชมย อนหล งได ท 21

12 ม ๆ มาแ นะนำ ให ท ก ๆ ท า นได ล อง ไปช ด น ศ ท ทร ารโ ายก ร ม ส ก แ ด ล ว เ น น ว ยๆ ะ อ องอร สว ส ด ค การทำ อาหาร หร อน กช มท ชอบตามล าหาข ก นด นะคะ โดยเฉพาะอย างย งใครท ช นชอบ พลาดรายการน ไมได เลย ออกอากาศท กว นอาท ตย เวลา น. ทางช อง Food Planet Channel (เคเบ ลท ว ) รายการ ฉบ บน เว ลด แก ส เป ดลานท าชน เฟ นหาส ดยอด พ อคร ว-แม คร ว อาหารทะเล สดๆ รสชาต อ ร อ ยๆ ท อ ย ก น ต า งสถานท แต ไ ม ต า ง ความอร อยค ะ ลานท าชน ตลาดเก าห อง ปลาม า ส พรรณบ ร ว ตถ ด บท เราจะนำ มาทำ อาหารเป ดลานท าชน ก นก ค อ ปลาม า ม จฉาท องราตร หร อปลาม าผ ดพร กไทยดำ ปลาม าร าเร งสม นไพร หร อ ปลาม าผ ดฉ า รณบ ร ปลาม า ส พร ง อ ห า เก ด า ยากาศท ตล ออกอากาศท กว นเสาร เวลา น. ทางช อง Food Planet Channel (เคเบ ลท ว ) หร อท านสามารถด ได ท ช อง 116 เป ดเวท เฟ นหาส ดยอดคร ว ท วไทย ว นน เราจะพาไปต ดตามเร องราวความป นของแม คร วก นท ลานท าชน เกาะลอย ศร ราชา ว ตถ ด บค อ ส ปปะรดศร ราชา ผ ดเจ าพระยา แกงค วส ปปะรด บรรร ภาพ ล กช นค ดค ณ ตลาดเก าห อง ปลา ม า เกาะลอย ศร ราช า ถ งแก ส ส 22 ผ ชนะจะได ร บ รางว ลพ เศษ จากเว ลด แก ส เป นเง นสดม ลค า 1,000 บาท และ ต กตาเจ าเต มส ขค ะ หอม น ำ ซ ปหวาน ร บเลย!! 15 กก. พร อมน ำ แก ส ฟร จากเว ลด แก างว ลพ เศษ ผ ชนะได ร บร ร านน เด ด!! จานน เร ด!! เมน แซ บเว อร *สำ หร บร านอาหาร ท เอ อเพ อสถานท เย นตาโฟโคต รเคร อง เมน เ ด ด!! ร านก วยเต ย วน องใหม แต รสชาต และฝ มอ ไม ใหม ก บร าน พล ก วยเต ย วโบราณ หร อท ร จ กก นในนาม ร านเย นตาโฟโคตรเคร อง ท แต ละชามให เยอะสะใจคนกระเพาะ ใหญ จร งๆ ค ะ และเป นท ต ดอกต ดใจน กช มท งหลายมากๆ ไม ว าจะเป นชามก วยเต ยว เคร องม อในการก น และว ตถ ด บต างๆ ท นำ มาประกอบเป นก วยเต ยวหน งชาม ร าน พล ก วยเต ย วโบราณ ต ง อย เ ลขท 16 ระหว างซอยประชาสงเคราะห 1 และ 3 ถ.ประชาสงเคราะห แขวง-เขต ด นแดง กทม. ร านเป ดท กว น เวลา น. โทร , , ฉบ บหน า อย าล มต ดตามก นนะคะว าเราจะแนะนำ เมน อะไรท ร านไหน หร อ เราจะไปท าประลองฝ ม อการทำ อาหารท จ งหว ดใด สามารถต ดตามได ทางเคเบ ลท ว ช นนำ ท วประเทศ 23

13 24 LPG NEWS UPDATE ความจร งว นน ของ LPG สถานการณ ก าซ LPG - ร ฐม นโยบายควบค มราคาก าซ LPG ทำาให ภาคคร วเร อน ขนส ง อ ตสาหกรรมใช LPG ในราคาถ กมาเป นเวลานาน - กองท นน ำาม นเช อเพล งม ภาระในการใช เง นอ ดหน นกว าแสนล านบาท โดยม ผ ร บ ภาระค อ ผ ใช น ำาม นท กคน - ความจำาเป นท ต องปร บราคา LPG 1. ด านความเป นธรรม : เพ อเก ดความเป นธรรมต อผ ใช น ำาม น ไม ต องถ กเก บค า น ำาม นแพงเพ อไปอ ดหน นผ ใช ก าซ LPG ให ได ใช ในราคาถ ก 2. ด านลดภาระกองท นน ำาม นฯ : การควบค มราคา LPG ทำาให เก ดการบ ดเบ อน กลไกตลาด ม ผลทำาให ราคา LPG ต ำากว าเช อเพล งชน ดอ น ทำาให การใช LPG ขยายต วมาก ส งผลต อกองท นน ำาม นฯ ม ภาระเพ มมากข น 3. ด านป องก นการล กลอบส งออก : การควบค มราคา LPG ทำาให ร ฐ ต องนำาเง น กองท นน ำาม นฯ ท เก บจากผ ใช น ำาม นคนไทยไปชดเชยให ก บประเทศ เพ อนบ านด วย ต วอย าง เช น ราคาก าซห งต มในเว ยดนาม 59 บาท/กก. ลาว 49 บาท/กก. ก มพ ชา 45 บาท/กก. พม า 34 บาท/กก. มาเลเซ ย 20 บาท/กก. อ นโดน เซ ย 23 บาท/กก. ขณะท ประเทศไทย ป จจ บ นราคาอย ท บาท/กก. จากข อม ลการใช ก าซห งต มภาคคร วเร อนย อนหล ง 5 ป (ป ) ม อ ตรา เต บโตเฉล ย 10%/ป ขณะท อ ตราการเต บโตของจำานวนประชากรไทยไม ถ ง 1% จ งเห นได ว า การเต บโตของการใช ก าซห งต มไม ส มพ นธ ก บจำานวนประชากรท เพ มข น น นแสดงว า การใช ภาคคร วเร อนท เต บโตข นส วนหน งถ กล กลอบส งออกไปต างประเทศ และถ กล กลอบ ไปใช ในภาคอ นๆ ประเด นข อสงส ย ภาคคร วเร อนผ ใช ก าซห งต ม ค าใช จ ายค าก าซห งต มท เพ มข น กระทบค าครองช พ เช น ข าวแกง ส นค าใช ในช ว ต ประจำาว น ค าแรงข นต ำาปร บ 300 บาท แต ค าก าซฯ (ขนาดถ ง 15 กก. ) จะปร บข นป ละ 100 บาท 2 ป 200 บาท ข อเท จจร ง 1. ค าใช จ ายค าก าซห งต มเพ มข นจาก บาท/กก. เป น บาท/กก. 2. ร ฐบาลให ความช วยเหล อก บประชาชนท ม รายได น อยประมาณ 9 ล านคร วเร อน ให ใช ก าซห งต มในราคาเด มท บาท/กก. 3. ค าใช จ ายท เพ มข นของราคาก าซห งต มไม ถ ง 1% ของค าแรงข นต ำา คร วเร อนท วไป - จ ายค าก าซห งต มเพ มข นส งส ด 100 บาท/ถ ง ณ ส นป 2556 แต จะเป นการทยอย ปร บข น โดยประชาชนจะม ภาระเพ มข นเพ ยง 20 บาท/เด อน ซ งม ต วเลขอ างอ งการสารวจ ข อม ลของกระทรวงพล งงานเม อเด อน ก.ค ว า คร วเร อนใช ก าซฯ โดยเฉล ย 5 ถ ง/ป ด งน นเม อเท ยบก บค าแรงข นต ำาว นละ 300 บาท ( เด อนละ 9,000 บาท) ค าใช จ าย ท เพ มข นของก าซห งต มจ งม ส ดส วนไม ถ ง 1% (0.22%) ของรายได ต อเด อน แม ค าข าวแกง - จะม ต นท นค าก าซฯ ท ใช ปร งอาหารไม เก น 35 สตางค /จาน หร อ ก าซฯ 1 ถ ง ขนาด 15 กก. ทำาอาหารได 300 จาน* (*ท มา : กรมการค าภายใน กระทรวงพาณ ชย ) ร ฐม แนวทางช วยเหล อแบ ง 2 กล ม ให ได ใช ก าซ LPG ราคาเด ม 1. ประชาชนผ ม รายได น อย ซ งม ประมาณ 8.4 ล านคร วเร อน ท เป นผ ใช ไฟฟ าไม เก น 90 หน วย/เด อน และผ ไม ม ไฟฟ าใช หร อ เก อบคร งหน งของคร วเร อนท ใช ไฟท วประเทศ (จาก 20 ล านคร วเร อน) 2. กล มหาบเร แผงลอยอาหาร ประมาณ 500,000 ราย ค าใช จ ายค าก าซห งต มท เพ มข น กระทบค าครองช พ เช น ข าวแกง ส นค าใช ใน ช ว ตประจำาว น ค าแรงข นต ำาปร บข น 300 บาท แต ค าก าซฯ (ขนาดถ ง 15 กก.) จะปร บข นป ละ 100 บาท 2 ป 200 บาท ประเด นข อสงส ย ภาคขนส งยานยนต กระทรวงพล งงานจะปร บราคา LPG ท ใช ในรถยนต ให ถ งราคาตลาดโลกท 36 บาท/ กก. ภายใน 1 ป ทำาให ราคา LPG ปร บข นไปถ ง บาท/ล ตร? ข อเท จจร ง กระทรวงพล งงานจะปร บราคา LPG ท ใช ในรถยนต ข นไปท บาท/กก. ตาม ต นท นของโรงแยกก าซไม ใช 36 บาท/กก. ตามราคาตลาดโลก -ป 2556 ราคา LPG ขนส ง เพ มไม ถ ง 2 บาท/ล ตร กล าวค อ ป 2556 ราคา LPG ขนส งจะเพ มข นจาก บาท/ล ตร เป น13.42 บาท/ล ตร หร อเพ มข นเท าก บ 1.86 บาท/ล ตร -รถท ใช LPG เม อเท ยบค าพล งงาน ความร อนท ได จากฐานท เท าก น ม ค าความส นเปล องต อระยะทาง เท าก บ 1.33 บาท/กม. ย งถ กกว าเช อเพล งท เป นน ำาม น อาท - เบนซ น 95 ม ความส นเปล องต อระยะทาง เท าก บ 4.64 บาท/กม. - เบนซ น 91 ม ความส นเปล องต อระยะทาง เท าก บ 4.12 บาท/กม. - แก สโซฮอล 95 ม ความส นเปล องต อระยะทาง เท าก บ 3.67 บาท/กม. - แก สโซฮอล 91 ม ความส นเปล องต อระยะทาง เท าก บ 3.39 บาท/กม. ประเด นข อสงส ย อ ตสาหกรรมป โตรเคม ธ รก จป โตรเคม ได ใช LPG ราคาถ กท ส ด โดยใช ในราคา บาท/กก. ภาค คร วเร อนใช ในราคา บาท/กก. ขณะท ภาคอ ตสาหกรรมใช แพงท ส ด (เช น เซราม ก) ในราคา 25 บาท/กก. ข อเท จจร ง ภาคคร วเร อนใช ก าซ LPG ในราคาถ กท ส ด ไม ใช ธ รก จป โตรเคม - ต นท นท ป โตรเคม ซ อก าซ LPG ค อ ราคา บาท/กก. - ต นท นส วนคร วเร อน ราคา บาท/กก. หร อ ค ดราคาขายปล ก ส วนคร วเร อนซ อ LPG ราคา บาท/กก. - ส วนธ รก จ SMEs อ ตสาหกรรมเซราม ก อ ตสาหกรรมอบลำาไย และอ ตสาหกรรม รายย อยได ร บการสน บสน นในการปร บปร งโรงงาน เคร องจ กรให ม ประส ทธ ภาพ และประหย ดการใช เช อเพล งประมาณ 30% หร อทำาให ลดต นท นค าก าซ LPG ลดลงเหล อท ประมาณ 21 บาท/กก. ประเด นข อสงส ย อ ตสาหกรรมป โตรเคม ก าซ LPG ท ผล ตได จากอ าวไทยมาจากโรงแยกก าซต องจ ดให ภาคประชาชน/ขนส ง ใช ก อน ไม ใช ให ประชาชนใช ก าซฯ ราคานำาเข าซ งส งกว า ขณะท ให ภาคป โตรเคม ได ซ อใน ราคาต ำากว าตลาดโลกถ ง 40 50% ข อเท จจร ง ร ฐบาลม นโยบายในการใช ทร พยากรด านพล งงานของประเทศจากอ าวไทยท ม จำาก ด ให เก ดม ลค าส งส ดโดยม การจ ดสรรการใช อย างเหมาะสมใน 2 ร ปแบบค อ 1. ใช เป นเช อเพล งสำาหร บภาคประชาชน ภาคขนส ง และภาคอ ตสาหกรรม 2. ใช เป นว ตถ ด บสำาหร บภาคป โตรเคม ซ งการจ ดสรรการใช อย างเหมาะสมของร ฐบาลม เป าหมายเพ อทำาให ประชาชนม ค า ใช จ ายด านพล งงานต ำาท ส ด ท งจากการเป นผ บร โภคก าซเป นเช อเพล งโดยตรงและโดยอ อมจากการเป นผ บร โภค ผล ตภ ณฑ จากอ ตสาหกรรมป โตรเคม เช น บรรจ ภ ณฑ ต างๆ เคร องใช ไฟฟ า เป นต น ร ฐม นโยบายส งเสร มการใช ทร พยากรของประเทศท ม อย อย างจำ าก ดให เก ดม ลค าส งส ด โดยนำาก าซธรรมชาต ท ผล ตได จากอ าวไทยมาใช ป อนเป นว ตถ ด บในภาคอ ตสาหกรรมป โตรเคม - ม ลค าภาคป โตรเคม ต อเศรษฐก จม ถ ง 700,000 ล านบาท/ป - เก ดการจ างแรงงานในภาคป โตรเคม มากกว า 300,000 คน - เก ดอ ตสาหกรรมต อเน อง ท งบรรจ ภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ า ก อสร าง ยานยนต เป นต น - ม รายได จากการส งออก ต ดอ นด บ 3 ของประเทศ ประเด นข อสงส ย อ ตสาหกรรมป โตรเคม ลดภาระหน กองท นน ำาม นเช อเพล งโดยให อ ตสาหกรรมป โตรเคม จ ายเง นเข ากองท น น ำาม นฯ 7 บาท/กก. เหม อนท จ ดเก บจากโรงงานอ ตสาหกรรมอ นๆ ข อเท จจร ง ภาคร ฐจ ดเก บรายได จากอ ตสาหกรรมป โตรเคม อย แล วในร ปของภาษ ม ลค าเพ ม ท ค ดภาษ ในผล ตภ ณฑ ข นส ดท าย (Final Product) ซ งเม อคำานวณในร ปภาษ แล ว ค ดเป น ภาษ ม ลค าเพ ม ภาษ เง นได น ต บ คคลและบ คคลธรรมดา ท เก ดจากการต อยอดการลงท น เพ อสร างรายได เพ มประมาณ 15,000 ล านบาท/ป หร อ 6 บาท/กก. ประเด นข อสงส ย อ ตสาหกรรมป โตรเคม ผลประโยชน ส มปทานป โตรเล ยมท ร ฐจ ดเก บผลประโยชน ตอบแทนต ำาส ดในอาเซ ยน ผ ได ร บส มปทานจ งม ต นท นผล ตก าซฯ ต ำา แต ได จำาหน ายให ภาคคร วเร อน/ขนส งในราคาส ง ข อเท จจร ง ระบบการจ ดเก บรายได ของร ฐต องม ความเหมาะสมก บสภาพทางธรณ ว ทยาและ ศ กยภาพป โตรเล ยมของประเทศ แหล งป โตรเล ยมของไทยม ขนาดเล กม ล กษณะเป น กระเปาะเล กๆกระจายอย ท วไป ยากท จะทำาการค นหา ต องใช เง นลงท นส งในการสำารวจ และม ความเส ยงส ง การค ดผลตอบแทนจ งต องกำาหนดให เหมาะสม ม เช นน นจะไม จ งใจให เก ดการลงท น ท งน ไทยไม ได ม การจ ดเก บผลประโยชน ส มปทานป โตรเล ยมต ำาส ดในอาเซ ยน ไทยม ระด บการจ ดเก บรายได จากส มปทานป โตรเล ยมอย ระด บกลาง* (*ท มา : ว เคราะห โดยบร ษ ท Daniel Johnston) 25

14 26 ENERGY NEWS สว สด คร บ ท านสมาช กและท านผ อ านวารสารท กท านคงจะม ความส ขสดช นในช วงป ใหมไทยจะถ งน บางท าน ก หย ดงานหลายว นไปท องเท ยวตามสถานท ต างๆ ท งในกร งเทพและต างจ งหว ดบางท านก ไปไกลถ งต างประเทศก ม แต ก ม บางท านท ม ภาระในการจำาหน ายเว ลด แก สก ไม ได หย ดในช วงน แต ถ าม เวลาว างก อย าล มไปเต มแบตเตอร ให ก บ ต วเองนะคร บ ท กส งรอบข างเราม ความสำาค ญแต ส งท สำาค ญท ส ดของเราก ค อส ขภาพท แข งแรงของต วเรา นะคร บ ช วง 3 เด อนท ผ านมาก ม เร องต างๆ ท อยากแจ งให ท านผ ประกอบการจำาหน ายเว ลด แก สได ร บทราบ เพ อเป นแนวทาง ในการทำาธ รก จของท านต อไป ก เป นท ทราบด ว าในป จจ บ นน ในประเทศไทย เราม การกำาหนดราคาแก ส LPG แตกต างก นถ ง 3 ราคา ทำาให พวกท เห นแก ได แอบโยกย ายแก ส LPG จากภาคคร วเร อนท ม ราคาต ำาไปส งให ก บภาคอ ตสาหกรรม หร อ ภาคขนส งท ม ราคาส งกว า ทำ าให ยอดการใช แก ส LPG ในภาคคร วเร อนม ยอดเพ มข นอย างผ ดปกต ในเร องน กรมธ รก จพล งงาน กระทรวงพล งงานซ งเป นหน วยงานของร ฐในการกำาก บด แลเก ยวก บแก ส LPG ก ได ม มาตรการแนวทางในการควบค ม การจำาหน ายแก ส LPG ให ถ กต องตามความต องการของแต ละภาค โดยได ม คำาส งด วนท ส ดท พน.0408/ว0508 ลงว นท 16 มกราคม 2556 ให ม การควบค มยอดปร มาณแก ส LPG ของโรงบรรจ แก สท ได บรรจ แก สเพ อจำาหน ายให ก บ ภาคคร วเร อน โดยโรงบรรจ แก ส สามารถบรรจ แก สเพ อจำาหน ายให ก บล กค าได ยอดการจำาหน ายจะต องไม เก นข ดความสามารถ ของโรงบรรจ แก ส LPG น นๆ โดยม การกำาหนดว าใน 1 ห วจ ายแก สของโรงบรรจ สามารถบรรจ แก ส LPG ใส ถ งแก สห งต ม เพ อใช ในคร วเร อนไม เก น ก โลกร มต อเด อน ฉะน น ถ าโรงบรรจ แก สม จำานวนห วจ ายก ห วจ ายก ค ณเข าไปก จะได ยอดการ บรรจ แก ส เพ อจำาหน ายให ก บภาคคร วเร อน ของโรงบรรจ น นๆ แต ท งน ท งน นจะต องให เพ ยงพอต อความต องการและไม ให ม การ ขาดแคลนต อผ ใช ในภาคคร วเร อนโดยเด ดขาด ถ าท านผ ประกอบการร านจำาหน ายแก ส LPG ประสบป ญหาการขาดแคลน ของแก ส LPG ณ โรงบรรจ ท ท านบรรจ แก สอย ก สามารถแจ งไปท ผ ค ามาตรา 7 ซ งเป นเจ าของใบค าต างของโรงบรรจ น น หร อในเขตกร งเทพปร มณฑลแจ งไปย งกรมธ รก จพล งงาน ส วนในต างจ งหว ดก แจ งไปท พล งงานจ งหว ดได เน อท หมดพอด ท ายน ก ขอให ท กท านม ความส ข ก จการร งเร อง ค าขายด ๆ เฮง เฮง เฮง ตลอดไป สว สด คร บ ข าวฝาก.. สมาคมแก สป โตรเล ยมเหลวจะ จ ดการประช มใหญ สาม ญประจำาป 2555 ข นในว นอาท ตย ท 28 เมษายน 2556 ณ หอประช มโรงเร ยนปท มคงคา เอกม ย กร งเทพฯ และได เช ญว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ มาบรรยาย ข อกฎหมายท เก ยวข องก บการจำาหน ายแก สห งต ม ให ท านได ร บร และ ให ม ความเข าใจมากข น สนใจแจ งความจำานงค ได ท ค ณบ ษบา ล ำาเล ศธรรม โทร , ค ณกาญจนา ศร ส ข (เร มประช มเวลา น. ผ เข าร วมประช มทางสมาคมฯม ของชำาร วยแจกให ก บท กท าน) ช ษณ พงษ ร งโรจน งามเจร ญ นายกสมาคมผ ค าแก สป โตรเล ยมเหลว โทร แฟกซ Next Event ส ทธ พ เศษ เฉพาะครอบคร วเว ลด แก ส ชมภาพยนต รอบพ เศษก อนใคร ก บการเป ดต วหน งใหม ๆ มากมาย ล กค าอ ดรธาน ร วมเป ดต วภาพยนตร KTB Present G.I. Joe Retallation Freeview Udonthani ในว นท 27 ม นาคม 2556 เวลา น. ณ เมเจอร ฯ เซ นทร ลอ ดรฯ ก จกรรมป ดเหมารอบชมภาพยนตร เร อง ค กรรม ในว นท 3 เมษายน 2556 ณ เอสพลานาด ด ก อนใคร เพราะใช เว ลด แก ส

15 28 Gadget Gadget ท ผ คนต งตาคอย ในป 2013 หล งจากท ป 2012 ผ านพ นไปแล วน น ได ม อะไรหลายส งหลายอย างเก ดข น ในโลกของเทคโนโลย มากมายโดยเฉพาะโลกของโซเช ยลเน ตเว ร ค ท นำานว ตกรรม ใหม ๆเก ดข นมาให เราได ส มผ สและใช งานท งสมาร ทโฟนและแท ปเล ต และคาดว าใน ป ใหม น ท งสองส งก ย งน าจะย งออกร นใหม ๆออกมาเพ อเป นการต อยอด ด งน นในป 2013 ผ คนจ งม ความคาดหว งท จะได เห นเทคโนโลย ใหม ๆ โดยเราขอนำาเสนอให 7 อย าง ด งต อไปน 1 : Window Blue หลายสำาน กได ร บการรายงาน ว าไมโครซอฟท จะออกร นอ พเกรดของ Windows ในร นถ ดไปในช อ Windows Blue และแน นอนว าเราเพ งต ดต ง ระบบปฏ บ ต การณ ว นโดวส 8 ก นไปก นหม อย งไม ท นดำาเส ยด วยซ ำา หล งไมโครซอฟท เพ งจะวางจำาหน ายอย างเป นทางการไม ก เด อนท ผ านมา ฉะน นบล จ งน าจะเป น ร นย อยของ Windows 8 ซ งย งไม ได ร บการย นย นช ดเจนแต แหล งข าวระบ ว า เราจะได เห นก นจร งๆ ราวไตรมาส 4 ป น ซ งไม แน ใจว า Blue จะออกมา So Sad ตามความหมายทางอารมณ ของม นหร อเปล า? แต ท แน ๆ เราได เห น MS ทำางานเร วข น หล งจากค แข งโอเอสอ นๆ ก ทำาได ด ท งท ไม ได ก มบ งเห ยนโอเอสกระแสหล กของ โลกอย างว นโดวส เอาไว 2 : Nokia Tablet 4 : Facebook Phone โนเก ยแบรนด ม อถ อท เป อย างร นแรงหล งตลาดสมาร ทโฟนระอ แม จะย งสร าง ความเช อม นได ไม เต มร อย ว าแผนเช คแฮนด ก บไมโครซอฟท แบบไม ยอมแลโอเอส อ นๆ น นจะร งช วร ๆ หร อแค ฉาบฉวยก บตระก ลล เม ยท ทำาได ด ในป ท ผ านมา แต ความ เช อม นท ม ตรร กไมโครซอฟท สร างให ก นน น ก น าจะย ำาป ก ขนาดท ป น ม แนวโน ม ว าจะได เห นแท บเล ต by โนเก ย launch ส ตลาดร อนๆ ของแท บเล ต ม นจะมาก บ Windows RT ตามข าวล อ ส วน MS ท ออกเจ า surface มาก อนหน าน และทำาได ด เช นก นน น เช อว าม นจะออกอ พเกรดเป นว นโดวส บล ด านบนด วย!! 3 : Google Glass for Consumers โปรเจค Google Glass หร อแว นของเก ล น นเป ดต วไปอย างหะร หะราไปเม อกลางป ท แล ว แน นอนม นย งอย ในสเตต สของคอนเซ ปต อย ย งไม เสร จด และปร ศนาท แว นจะทำาได มากกว า แว นท วไปน น ก ย งถ กเก บเอาไว ซ งค ณบร น Sergey Brin ได ออกมาให ส มภาษณ ก บส อว าม น จะสมบ รณ พร อมส ตาชาวโลกจร งหล งจากร น ทดลองน น hand-on ไปถ งม อน กพ ฒนา ซ ง กำาหนดก ค อ ม.ค. ก.พ น เช นน นเวอร ช นจร งของ Google Glass ก น าจะอย ประมานไตรมาส 3, 4 ป 2013 อย างส นแหละนะ!! เป นข าวล อออกมาต งแต ต นป 2012 และย งม คอนเซ ปต ร เควสออกมา ตามแรงศร ทธาสาวกเฟสบ กท วหล า จน พ มาร คต องออกมาบอกว าไม ทำาโทรศ พท แต หล งจากพาบร ษ ทเข าตลาดห นเท าน น ด เหม อนต วเลขทางการตลาดจะไม ค อย ม นคง ส งผลให ต องกล บมาทบทวนแผน การตลาดก นยกแผง ท งโปรเจ กต เร ยก เม ดเง นจากโฆษณา ซ ออ นสตราแกรม ด กทางเอาไว และล าส ดเม อปลายป ม การย นย นข อม ลว า เฟสบ กโฟนจะปรากฏต วใน ป น โดยม พาร ทเนอร ผ ร วมพ ฒนาเป น HTC ซ งเจ าเฟสบ กโฟนน จะม ฟ เจอร เฉพาะทางของเฟสบ กอย างไรน น ม นก น าต ดตามไม น อยเช นก น 5 : Self-Driving Car เทคโนโลย รถไร คนข บของก เก ลน น เพ งได ร บการอน ม ต ทางกฏหมาย ให สามารถทดลองว งบนถนนได ในแคล ฟอร เน ย ซ งการทำางานของม นน น จะถ ก ควบค มโดยระบบอ ตโนม ต ท งหมด และใช ดวงตาจากกล องว ด โอบนหล งคารถ ประมวลผลค ก บระบบพ ก ด จราจร ทำาให ไปถ งจ ดหมายได แบบปลอดภ ยและ ในทางปฏ บ ต จร งน น ม นสามารถทำาได ด กว าคนข บท วไปซ งจะเป นประโยชน สำาหร บการจราจรในอนาคตอย างมาก คำาถามค อเทคโนโลย รถไร คนข บได ถ ก ทดลองมาแล วจากแบรนด รถยนต อาท โตโยต า น สส น วอลโว ฮอนด า ซ งรถของก เก ลน นย งคง เป นปร ศนา หร อจะมาเพ ยง ซอฟต แวร เสร มสำาหร บแบรนด รถยนต เท าน น 7 : Iphone 5s 6 : Flexible Display ม นเสร จแล วจร งๆ สำาหร บจองอได จากเทคโนโลย Flexible ของซ มซ ง และโชว เด ดก นในเด อนน ท งาน CES 2013 อย ท ว าม นจะปรากกฏร างมาก บต ว ท อปใดของแบรนด ระหว าง Galaxy S IV, Galaxy Note III แต ท แน ๆม นมา แน นอน และเราย งอาจได เห นFlexible น ในแบรนด อ นๆ ด วย น าสนใจจตรงท ฟ เจอร น จะอย ในความสนใจของแอปเป ลบ างหร อเปล านะ? จงอย าเส ยใจไป เม อท านได ครอบครอง ไอโฟน 5 และม ข าวว า 5S จะมาในอ กไม ก เด อน ข างหน า เปอร เซ นต ว ดจากน ำาหน กข าวล อ ท เคยหล ดมาท งหมดของไอโฟน โดยเฉพาะ iphone 5 ก อนเป ดต วน น ทำาให ความน าเช อถ อ ของ ไอโฟน 5เอส ม น ำาหน กอย ท 99.99% ส วนส งท จะมากล บห าเอสน ก เช น จอ Super HD,NFC และอาจเปล ยนว สด บอด เล กน อย หล งได ร บรายงานเร องอาการเป น รอยง ายเก น!! เป นอย างไรก นบ างคะ สำาหร บ 7 Gadget ท ทางเรานำามาเสนอให ค ณ ม ต วไหน ท สนใจอยากได มาครอบครองบ างไหมคะแต คงต องล นก นว าป 2013 น จะม เทคโนโลย อ นๆ ท มาแบบเหน อความคาดหมาย ให เราได ต ดตามหร อไม เราคงต อง ต ดตามก นต อไปนะคะ! 29

16 30 Game Variety เว ลด แก ส เกมส รายละเอ ยด/กต กา สว สด ค ะ ฉบ บน เป นเกมส ชวนเพ อนๆ มาช วยก นเต มส ข ให เต มก น สำาหร บท านท ชอบค นหา หาต วเจ าเต มส ข ส วนท หาย โดยใส เลข ของช นส วนลงในตารางช องว างนะคะ แล วส งแฟกซ มาท เบอร ผ โชคด จากการจ บฉลาก 5 ท าน เท าน น ร บเลย!! ช อ-สก ล... บร ษ ท/ร านค า... ท อย ในการจ ดส งของรางว ล เบอร โทรต ดต อ แจกย ม Diary เก ๆ จากเว ลด แก ส (1 ผ โชคด ต อ Diary 1 เล ม) ล กสาว : คนอะไรหนาวได ตลอดเวลา? พ อ : คนไม สบายใช ไหมล ก ล กสาว : ผ ดค ะ อ อ พ อ : แล วคนอะไรล ะล ก ล กสาว : คนฟ นเหย น...ก เล นฟ น (คว น) ออกปากท งว น ท งป เลยค ะ อ อ ขำาว นละน ดจ ตแจ มใส เอ กๆ

17

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information