เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา"

Transcription

1 รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร ยบร อยแล ว เม อช วง บ ายของว นพ ธท 12 ก นยายน พ.ศ.2555 ท ผ านมา ณ ห องโลต ส ศ นย การ ประช มแห งชาต ส ร ก ต ค ณเสน ห ดงยะโสภา เลขาธ การสมาคมผ จ ดพ มพ และผ จำาหน ายแห งประเทศไทย เป นผ ร บผ ดชอบในการจ ดงานคร ง น โดยม แนวค ดหร อธ มงาน (Theme) ค อ อ านท วไทย อ านได อ านด และท ต างไปจากการจ ดงานคร งท ผ านๆ มา ก ค อ โซนฮอลล เอ (เคยเป น ท ต งเวท ก จกรรม) และในห องบอลร ม (เคยเป นห องสม ดใหม และ จ ดก จกรรมเด กๆ) จะกลายเป นบ ธขาย ส วนเวท ก จกรรมย ายไปอย ในบร เวณโซนเอเทร ยม (พ นท โถงทางเด นระหว างแพลนาร ฮอลล ก บโซนซ ค ณเสน ห จะมาไขข อข องใจและนำาเสนอถ งม ต ใหม ของของงาน มหกรรมระด บชาต ประจำาป น ว า ม ด อะไร ทำาไม? จ งไม สมควรพลาด ไม ว าด วยเหต ผลใดๆ การจ ดแสดงและจำาหน ายหร องานบ กแฟร โดยสากลแล ว ม ล กษณะอย างไร อยากให ค ณเสน ห เสนอภาพท งของต างประเทศและ ของไทยโดยภาพรวม ผมเร ยนว า การจ ดงานแสดงไม ว าจะในประเทศหร อต าง ประเทศย อมม ความแตกต างก นไปตามว ตถ ประสงค ของผ จ ดงานแสดง น นๆ ยกต วอย างเช น Frankfurt Book Fair ซ งเป นงานแสดง ท ใหญ มาก ม หลากหลายประเทศท วโลกนำาเข าร วมแสดง รวมถ งสมาคมผ จ ดพ มพ ฯ ก เข าร วมออกบ ธ ด วยท กคร ง ซ งงานน เขาจะเน นท การเจรจาซ อ ขายล ขส ทธ เป นหล ก ไทยของเราก ได ร บความสนใจไม น อย ส วนท ฮ องกง, ไต หว น, เกาหล, อ นเด ย เขาจะเน นการขายปล กให ก บผ อ านเป นหล ก เหม อนในบ านเรา แต ก ม ส วนท ซ อขายล ขส ทธ ด วย และม ส งท น าสนใจค อ พ นท การจ ดงาน ของเขาค อนข างใหญ มาก การจ ดโซน จะช ดเจน รวมถ งการตกแต งโซน การตกแต ง บ ธโดดเด นสวยงาม อย างในไต หว นม การเก บ เง นค าเข าชมงานด วย ซ งคนก ย งเยอะ มากๆ แสดงว าคนของเขาสนใจและร กในการ อ านมาก 22

2 สำาหร บงานแสดงท สมาคมผ จ ดพ มพ ฯ หร อ PUBAT จ ด ข นหล กม 3 งานด วยก น งานแรกค อ งานส ปดาห แห งชาต และงาน ส ปดาห นานาชาต ซ งงานน จะ จ ดข นช วงปลายเด อนม นาคมถ งต น เด อนเมษายน ในงานน นอกจากจะม การแสดงจำาหน ายของสำาน ก พ มพ ต างๆ ในประเทศไทยเราแล ว ย ง ได เช ญสำาน กพ มพ ต างๆ จากหลาก หลายประเทศมาร วมแสดงและจำาหน าย ด วย โดยเฉพาะอย างย งสมาช ก ในอาเซ ยน นอกจากน ย งม พ นท สำาหร บ การเจรจาซ อขายล ขส ทธ ระหว างก น อ กด วย งานท สองค อ งานเทศกาล ครอบคร ว ซ งจะจ ดช วงกลาง เด อนกรกฎาคม ในงานน จะเน น สำาหร บเด ก เยาวชน และท วไป ท เหมาะสำาหร บสมาช กท กคนในครอบคร ว ส วนงานท สาม ค อ งานมหกรรม ระด บชาต ซ งในคร งท 17 น จะจ ด ข นระหว างว นท ต ลาคม พ.ศ น โดยในงานน สมาคมผ จ ด พ มพ ฯ จะเน นส งเสร มสำาน กพ มพ ภายในประเทศ เป นงานท ผ ผล ตพบ ผ อ านโดยตรง ผ ท เข ามาชมงานน ก จะ ม โอกาสได เล อกด ๆ จากหลาก หลายสำาน กพ มพ โดยตรงคร บ นอกจากน สมาคมผ จ ดพ มพ ฯ ย งได ร วมม อก บองค กรในท องถ น จ ดงานแสดงในภ ม ภาคอ ก สองงานค อ งาน ส ปดาห ภาคตะว นออก ท อ.ศร ราชา จ งหว ด ชลบ ร ซ งจ ดในเด อนกรกฎาคม และ งานส ปดาห และการเร ยนร ท จ งหว ดอ บลราชธาน ซ งจ ด ในเด อนส งหาคม ท งสองงานน เป นการขยายโอกาส การอ านไปส ส วนภ ม ภาค อยากให น ยามถ งงานมหกรรมระด บ ชาต ว า เป นงานแสดงและจำาหน ายแบบใด ม ล กษณะพ เศษอย างไร ตามท ผมได เร ยนไว แล วว า งานมหกรรม ระด บชาต สมาคมผ จ ดพ มพ ฯจะเน นส งเสร ม สำาน กพ มพ หร อผ ผล ตภายในประเทศ เป น งานท ผ ผล ตพบผ อ านโดยตรงคร บ ด งน นถ าผ อ าน ท มาชมงานน ก จะสามารถเล อกหาด ท ถ กใจจากสำาน กพ มพ ต างๆ ท เป นสมาช ก ของสมาคมมากกว า 400 สำาน กพ มพ สำาหร บงานมหกรรมระด บชาต คร ง ท 17 น ม เพ อสมาช กมาร วมออกบ ธถ ง 1,001 บ ธคร บ งานมหกรรมระด บชาต ก บงานส ปดาห แห งชาต ม ความสำาค ญ สำาหร บอ ตสาหกรรมแตกต างก นอย างไร ท ง 2 งานม ล กษณะท ไม เหม อน ก นอย างไร เพราะโดยส วนมากคนท วไปก ค ดเพ ยงว าเป นงานบ กแฟร ต นป และ ปลายป ตามท ทราบก นว าคนไทยเราย งอ านก นน อยอย ด งน นการจ ดงาน แสดงจ งเป นหน งแรงกระต นเพ อให คนไทยห นมาอ าน เป นอ กหน ง ช องทางท จะผล กด นให เก ดว ฒนธรรมการอ านข นในส งคมไทยตามนโยบายของ สมาคมผ จ ดพ มพ ฯ ด งน นงานแสดงท กงานจ งม ความสำาค ญต อท งผ ผล ต และผ อ าน รวมถ งอ ตสาหกรรมด วย โดยเฉพาะอย างย งสองงานหล กค อ งานส ปดาห แห งชาต และงานมหกรรมระด บชาต ท จ ดก นมายาวนาน และม ผ ร วมออกงานและผ เข าชมงานเป นจำานวนมาก สร างรายได ให ก บบางสำาน ก พ มพ ค ดเป น เปอร เซ นต ของรายได ต อป และท งงานม ม ลค าการจำาหน ายรวม กว า 300 ล านบาทต องาน มหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 ม ความพ เศษตรงส วน ไหน และโดดเด นจากป ก อนๆ อย างไรบ าง ในงานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 จะม ข นระหว างว นท ต ลาคม 2555 น จ ดภายใต แนวความค ด อ านท วไทย อ านได อ านด เพ อกระต น ให คนไทยท งประเทศเห นความสำาค ญของการอ าน ว าย งเราอ านย งม แต ได นะ ย งอ านย งด นะ โดยในงานน นอกจากผ เข าชมงานจะได พบก บจากผ ผล ตโดยตรง จำานวนหลายล านเล มแล ว ย งม น ทรรศการด ๆ จากภาค เคร อข ายการอ านอ กมากมาย อาท น ทรรศการ เป ดบ านเพดานดาว จากม ลน ธ แม ฟ าหลวง น ทรรศการ เร องส นโครงการ เล าเร องโกง จากสำาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร ม ส ขภาพ (สสส.) น ทรรศการเม องโลก Bangkok World Book Capital 2013 โดยกร งเทพมหานคร น ทรรศการแสดงผลงานการออกแบบของน ส ตหล กส ตร ศ ลปศาสตร บ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย น ทรรศการจากสำาน กงานคณะ กรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต (กสทช.) นอกจากน นย งม ก จกรรมอบรมส มมนาและก จกรรมบนเวท กลาง การเป ด 23

3 ต วออกใหม ตลอดท งว นท กว นอ กด วยคร บ ว ตถ ประสงค ของการจ ดงานมหกรรมระด บชาต ท เข ยนว า เพ อให ผ ผล ตพบก บผ อ านโดยตรง อยากให ขยายความห วใจของงานจ ดน และรายละเอ ยด ปล กย อยในฟากทางผ ผล ต ขอเร ยนว า งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 น รวมถ งงานแสดง อ นๆ ท สมาคมผ จ ดพ มพ ฯ จ ดข น เราม งหว งเพ อส งเสร มการอ านให ผ อ าน ได พบก บหลากหลายจากผ ผล ตโดยตรง ซ งจะได ซ อหาในราคาพ เศษ ด วย ท ว า ให ผ อ านได พบก บหลากหลายจากผ ผล ตโดยตรง น น ก เพราะ โดยปกต จะม จำาหน ายอย ในร าน ซ งร านแต ละแห งก ม พ นท จำาก ด ปกต ร านจะสามารถวางได ประมาณ 10,000-15,000 เล มต อ ร าน ในขณะท สำาน กพ มพ ผล ตออกมามากถ งป ละกว า 40,000 เล ม ร านค า จ งไม ม พ นท เพ ยงพอ โอกาสในการโชว จ งม น อย นอกจากว าจะเป น ขายด ร านถ งจะโชว ให ด ท ด แต ขายได น อยจ งถ กถอดออกจากร าน เร วข น โอกาสการขายจ งน อยลง เหล าน สำาน กพ มพ ก จะนำามาจำาหน าย ในงานมหกรรมระด บชาต ซ งด หลายๆ เล มท ผ อ านไม เคยเห นหร อ หาซ อในร านไม ได แล วก มาหาซ อในงานน ได นอกจากน น ผ อ านท มาในงานน ย งจะได พบก บการเป ดต วใหม ท สำาน กพ มพ เพ งผล ตมาเพ อวางจำาหน ายในงานน อ กมากมาย และแน นอนจำาหน าย ในราคาพ เศษด วยคร บ พ นท จำาหน ายท แบ งเป นโซนถ ง 5 โซนหล ก และ 2 โซนพ เศษ รวม เก อบ 20,000 ตารางเมตร และม บ ธถ ง 1,001 บ ธ ถ อว าเป นบ กแฟร ท ใหญ ท ส ด เท าท เคยจ ดมาหร อเปล า และต องขยายเพ มเพ อรองร บความสะดวกสบายให สำาน ก พ มพ และผ เข าชมงานท เพ มมากข นอย างไร ใช คร บ งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 น กล าวได ว าเป นงาน ท ใหญ ท ส ดเท าท สมาคมผ จ ดพ มพ ฯ เคยจ ดมา เพราะงานน ใช พ นท ท งหมดของศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต กว า 20,000 ตารางเมตร ม สำาน กพ มพ มาร วมออกบ ธ 425 สำาน กพ มพ ม จำานวนบ ธถ ง 1,001 บ ธ เราได ขยายพ นท จากเด มม โซนหล กค อ โซน แพลนาร ฮอลล โซนซ 1 โซนซ 2 โซนพลาซา โซนเอเทร ยม และโซนเมนฟอร เย แล ว ในงานคร งน เราได เพ มโซนด และโซนฮอลล เอและบอลร มข นมาอ ก เพ อตอบสนอง ความต องการของเพ อนสมาช ก ซ งทำาให สามารถร บรองความต องการของเพ อน สมาช กได เพ มข นอ กระด บหน ง และแน นอนว าเป นการเพ มพ นท ด ให ก บ ผ อ านเช นก น คาดหว งและวางเป าหมายถ งความสำาเร จของมหกรรมคร งน ไว อย างไร แน นอนว าในการจ ดงานท กคร งสมาคมผ จ ดพ มพ ฯ ก ม งหว งงานประสบความ สำาเร จ ท งในด านการสร างว ฒนธรรมการอ าน การส งเสร มการอ าน การสร างกระแส ให คนไทยได ร บร ถ งความสำาค ญของการอ าน และในด านการสร างยอดการจำาหน าย ของผ ผล ตซ งเพ อนสมาช กของสมาคมด วย ในงานมหกรรมฯ ในคร งน สมาคมคาดว าจะม ผ อ านเข ามาชมงานไม น อยกว า 1,500,000 คน และม ม ลค าการขายไม น อยกว า 300 ล านบาท ท งน ก อย บนพ นฐานของสถานการณ ท ปกต นะคร บ และต องขอให ร ฐบาลสามารถบร หารจ ดการ เร องน ำาให ได ด วย อ ปสรรคและจ ดอ อนของงานมหกรรมระด บชาต ท ต องปร บปร งต อ ไปในอนาคต ผมเร ยนว าการจ ดงานแสดง ของสมาคมผ จ ดพ มพ ฯ ท ก งานย อมม จ ดท ต องแก ไขปร บปร งเล กๆ น อยๆ ซ งเราได ด แลแก ไขมาโดยตลอด แต ท สำาค ญค อการพ ฒนา ถ าส งเกต จะเห นถ งการพ ฒนาของงานแสดง มาอย างต อเน อง อย างงาน มหกรรมระด บชาต จากเด ม เป นงานขนาดเล ก จ ดท สนามหลวง แล วย ายไปอ กหลายท ก อนมาหย ดอย ท ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต แรกๆ ก ม สมาช กมาร วมออกบ ธไม มาก ใช พ นท เพ ยงบางส วนของศ นย มาถ งคร ง ท 17 ในคร งน ม ผ ร วมออกบ ธถ ง 1,001 บ ธ ใช พ นท ท งหมดของศ นย การประช ม แห งชาต ส ร ก ต และแน นอนว าเราต อง พ ฒนาอย างต อเน อง เพราะเราต อง ตอบสนองความต องการของท งเพ อน สมาช กและผ อ าน รวมถ ง พ ฒนาให ท นก บเทคโนโลย ท ก าวไป อย างรวดเร ว อย าง ebook และ AEC เป นต น สำาหร บงานมหกรรม ระด บชาต คร งท 17 จะจ ดข นระหว าง ว นท ต ลาคม พ.ศ.2555 เวลา น. ท ศ นย การประช ม แห งชาต ส ร ก ต ผมขอฝากถ งเพ อน สมาช กว า เราเป นเจ าบ าน เราเป นผ จ ดงานน ร วมก นท กคน ขอให เราท ก คนเตร ยมความพร อมในการต อนร บ ผ อ านท จะเข ามาชมงานของเราด วย ก น แล วร วมก นสร างความประท บใจ ให ก บผ อ านของเราด วยก น และผม ขอเร ยนเช ญน กอ านท กท านมาเท ยว ชมงานมหกรรมระด บชาต ใน คร งน เพราะนอกจากจะม มากมายให ท านได เล อกอ านเล อกซ อ จากผ ผล ตโดยตรงในราคาพ เศษแล ว ท านย งจะได ชมน ทรรศการด ๆ ก จกรรม บนเวท ท สน กสนานและการอบรม ส มมนาท จะเพ มพ นความร อ กมากมาย ด วย อย าพลาดนะคร บ 24

4 เตร ยมความพร อมส IPA Congress 2014 : ช เก ยรต พรพ ท กษ ศ ร โจนาธาน ชาป โร (Jonathan Shapiro) ต ดค ก ต องทนท กข ทรมานและเจ บปวด หร อแม กระท งถ กฆ า และน นเป นเหต ผล ท ไอพ เอต ดส นใจก อต งรางว ลเสร ภาพใน การต พ มพ นานาชาต โดยม การค ดสรร และการจ ดมอบเป นประจำาท กป มาต งแต ป 2005 ม เจตนารมณ เพ อเป นเก ยรต ยศ และประกาศเก ยรต ค ณให บ คคล องค กร หร อสถาบ นท ทำางานอย างโดดเด นเป น พ เศษในการปกป องและสน บสน นเสร ภาพ ในการจ ดพ มพ ท กแห งบนโลกน โดยรางว ลน มอบเพ อเป นแบบอย าง ของความกล าหาญท ย นหย ดแสดงออก ในเร องส ทธ และเสร ภาพของป จเจกบ คคล ฟร ดอม ท พ บล ช รางว ลเพ อห วใจ สมาคมผ จ ดพ มพ นานาชาต หร อ ไอพ เอ (IPA - International Publishers Association) จะม การประช มนานาชาต คร งใหญ ในอ ก 2 ป ข าง หน า ในช อว า ไอพ เอ คองเกรส 2014 (IPA Congress 2014) ณ กร งเทพมหานคร ประเทศไทย ม ก จกรรมท จะจ ดข นมากมาย หน งก จกรรมในน นท ชาวโลกจ บตา มองก นอย างตามต ดเม อม การประช มผ จ ดพ มพ นานาชาต ไม ว าท ใดก ตาม มาต งแต ป 2006 น นก ค อ ด ไอพ เอ ฟร ดอม ท พ บล ช ไพรซ (the IPA Freedom to Publish Prize) หร อเร ยกส นๆ ว า ฟร ดอม ท พ บล ช เม อมาด ภ ม หล งของไอพ เอและรางว ลฟร ดอม ท พ บล ช น น เก ดข นมา เพราะสาเหต อะไร ก จะพบว า รางว ลน จะเป นการแสดงออกแห งเสร ภาพในการ สร างสรรค งานเข ยนและเสร ภาพในการจ ดพ มพ เพราะภายใต การควบค มในหลาย ประเทศท วโลก ท งน กเข ยนและสำาน กพ มพ ท ถ กร งควาน ดำาเน นคด จองจำาหร อ และเสร ภาพในการต พ มพ ผลงาน จะม ท ง ประกาศน ยบ ตรและเง นรางว ล ซ งมอบ จากม อของประธานไอพ เอเอง ล าส ดเม อกลางป ในการประช ม ไอพ เอ 2012 (IPA Congress 2012) ท เม องเคปทาวน ประเทศแอฟร กาใต ท ประช มได ม ข อเร ยกร องเพ อส งต อไปย ง ร ฐบาลแต ละประเทศในหลายแง ม ม ท ง ขอให ม องค กรกลางจ ดการเร องล ขส ทธ อย างเข มแข งและเป นธรรม, ขอให ยกเว น การเก บภาษ ม ลค าเพ ม (VAT) จากการ 25

5 จำาหน ายท กประเภท เพ อไม ให ภาระทางภาษ เป นอ ปสรรคต อการเข า ถ งด งป จจ บ น, ผ ม อำานาจร ฐ รวมถ งผ ม อำานาจทางการแข งข นต อง ช วยก นปกป องการถ อเอกส ทธ แต เพ ยง ผ เด ยวในล กษณะการครอบงำา, ยกเล ก การควบค มการพ มพ ท เก ยวเน องก บ การศ กษาและสน บสน นให อ ตสาหกรรม ม อ สรภาพ เป นของท องถ น เป นของคนพ นเม อง และขอปฏ เสธ คำาน ยามท ใช ในทางท ผ ด เช น การหม น ประมาท ความม นคงของร ฐ หร อล ทธ ก อการร าย เพ อเป นการล วงล ำาเข าไป ตรวจตรา ร งควานส อ และใช อำานาจ บ งค บอย างไม เป นประชาธ ปไตย เพราะ น เป นเร องของประโยชน สาธารณะท ต องเป ดเผย โปร งใส สำาหร บรางว ล ฟร ดอม ท พ บล ช ประจำาป 2012 ม มต มอบให โจนาธาน ชาป โร (Jonathan Shapiro) น กเข ยนการ ต นชาวแอฟร กาใต ได ร บรางว ลน ไปครอง โดยไอพ เอให เหต ผลว า ชาป โร ม ความกล าหาญอย าง มากในการวาดและเผยแพร การ ต นใน ประเด นทางส งคม การเม อง และ เศรษฐก จท ยากจะพ ดถ ง ท งเร องการ ท จร ต เผด จการ และความไม ย ต ธรรม ราจ ป ซาราโคล (Ragip Zarakolu) ในส งคม และการต อส ผ านการ ต นก ทำาให เขาถ กว พากษ ว จารณ ข มข ฟ องศาล ต ด ค ก จนถ งข ฆ า แต หากย อนหล งกล บไปด รายช อของผ ท ได ร บรางว ลฟร ดอม ท พ บล ช มา ต งแต เร มต น ผ ท ได ร บรางว ลล วนแต ม โชคชะตาท ไม ต างก นมากน ก ป 2006 ชาลาห ลาฮ จ (Shalah Lahiji) อ หร าน ป 2007 เทรเวอร เอ นค เบ (Trevor Ncube) ซ มบ บเว และรางว ลพ เศษ มอบให ฮแรนต ด ง (Hrant Dink) ก บ แอนนา โพล ตคอฟสกาย า (Anna Politkovskaya) ป 2008 ราจ ป ซาราโคล (Ragip Zarakolu) ต รก ป 2009 ผ ก อต ง OLPEC ต น เซ ย ป 2010 อ สราพ ล ชอฟคาห รอฟ (Israpil Shovkhalov) และ ว กเตอร โคกาน-ยาสน (Viktor Kogan-Yasny) แห งน ตยสารดอช (Dosh Magazine, Chechnya-Russia) และรางว ลพ เศษมอบให เซล ยาย นค ล ค (Sel Yayincilik) ป 2011 บ ย แชต (Bui Chat) เว ยดนาม ค ณตร สว น จ ตต เดชาร กษ กรรมการบร หารของไอพ เอ ซ งเป น คนไทยคนแรกท ได ร บเล อกเข าไปน ง ในองค กรระด บโลกน ได ได พ ดถ ง บ ย แชต (Bui Chat) ชาลาห ลาฮ จ (Shalah Lahiji) 26

6 ผ ก อต ง OLPEC นโยบายตามพ นธก จของไอพ เอ ค อ ส งเสร มการอ านการศ กษาค มครองล ขส ทธ สน บสน นเสร ภาพทางการพ มพ โดยก อนหน าน ค ณตร สว นได เข ามาเป นอน กรรมการ เพ อเสร ภาพทางการพ มพ และทำางานร วมก นก บองค กรระหว างประเทศ เช น PEN International, WIPO (World Intellectual Property Organization), UNHRC (United Nations Human Rights Council) หร อ EU Commission ในการ ค ดสรรบ คคลเพ อมอบรางว ลฟร ดอม ท พ บล ช มาต งแต ป 2008 โดยท ค ณตร สว น เล าถ งประสบการณ ในส วนน ตอนให ส มภาษณ ก บวารสาร เก ยวก บรางว ลน ว า ก เป นเพ ยงการมอน เตอร สถานการณ รางว ลฟร ดอม ท พ บล ช เราเน นท สำาน กพ มพ เพราะน กเข ยนและน กข าวก ม รางว ลของพวกเขาแล ว ซ งทางไอพ เอก เห น ว า สำาน กพ มพ ก ม ความสำาค ญแต ไม ม ใครเห น เพราะการลงพ นท เพ อหาต นฉบ บพ มพ ท กคนม ความเส ยงเท าก น หากสำาน กพ มพ ไม พ มพ งานน นก ไม ได ออกมาหร อเผยแพร ซ งต องม ส วนช วยเหล อก น แล วในประเทศไทยก ไม ค อยเห น ความกล าหาญตรงน เพราะลงท นเองหร อฝากขายได ส วนในต างประเทศไม ได เพราะ ฉะน นอยากให กำาล งใจสำาน กพ มพ ด วย จ งเก ดคณะกรรมการตรงน งานท ต องอ านม มาก ไอพ เอก ถามมาแล วด ฉ นตอบกล บไปท กเร อง เขาก สนใจ เพราะคนอ นตอบบ างไม ตอบบ าง เพราะงานเยอะ ก ถ อว าเป นคนแอ กท ฟมาก เร องม ต อว า ในป น นเราเสนอช อสำาน กพ มพ เว ยดนาม ซ งเป นสำาน กพ มพ อ นเดอร กราวด หร อใต ด น เพราะรางว ลฟร ดอม ท พ บล ช เราว ดก นท ว าเขายอมเส ยงก นแค ไหน เพราะคนทำาธ รก จม กจะไม ค อยยอมเส ยง ม นไม ใช รางว ล เพราะคนไทยชอบมองรางว ลตรงท ม นสำาเร จแล วจ งทำา แต เป นการให กำาล งใจว า ส งท เขาทำาเป นความถ กต องเป นความกล าหาญ เป นการให กำาล งใจก นมากกว าป ญหาของรางว ล เรายอมร บคนและให กำาล งใจคนเป นเร องด อย าไปต ดก บม นมาก และค ดว าเป นส ดยอด ท งคนให และคนเข ยน เป นแค ส ดยอดในป น น ค ณตร สว นช ว า รางว ลของไอพ เอเป นรางว ลใหม เพ งเก ดได ไม ก ป ส วนมากคนท ได รางว ลก จะต ดค ก ม นไม ได เป นฟร ดอม แต เป นไฟต ฟอร ฟร ดอม รางว ลฟร ดอม ท พ บล ช มอบให เพราะว าเขาต อส เพ อ เสร ภาพในส ทธ ท จะพ ด รางว ลน ก ได ร บมาไม ก คน ก ย งบอกก นว า ให รางว ล เพ อความกล าหาญหร อความบ าบ น ก นแน แต จร งๆ แล วคนพวกน ทำาเพ อ คนร นหล งท งน น สำาน กพ มพ หร อน กเข ยนท ย น หย ดย ดถ อความถ กต องของส ทธ เสร ภาพในการแสดงความค ดเห น การ มอบความร เพ อสร างว จารณญาณให เก ดแก ผ คนในส งคม เป นห วใจในการ ค ดสรรของสมาคมผ จ ดพ มพ นานาชาต หร อ ไอพ เอ และในป 2014 คนท มา ร บรางว ล ฟร ดอม ท พ บล ช ในเม อง ไทยก จะเป นท ถ กจ บตามองจากคนท ง โลกอ กครา เทรเวอร เอ นค เบ (Trevor Ncube) 27

7 กร งเทพฯ เม องโลก : ธนร ตน ธนเสว เสร มท กษะบรรณาร กษ อาสาสม ครบ าน และอ กหลายโครงการด ๆ ท ข บเคล อนกร งเทพฯ เป น เม องโลก ในรอบเด อนท ผ านมาม ความเคล อนไหวในก จกรรมต างๆ มากมายท กร งเทพมหานครได เข ามาเป นท งเจ าภาพเอง และเป นผ ร วมสน บสน นในโครงการ ต างๆ เพ อแสดงถ งความก าวหน าในการนำากร งเทพฯ ม งเข าส ความเป น เม อง โลก อย างเต มร ปแบบในท กภาคส วน โครงการแรกเก ดข นช วงว นท ส งหาคม พ.ศ.2555 ท ผ านมา โดยกร งเทพมหานครร วมก บอ ทยาน การเร ยนร ท เค ปาร ค เตร ยมพร อม บ คลากรส เม องโลก เสร มท กษะบรรณาร กษ อาสา สม ครบ าน โดยได จ ดการอบรมบรรณาร กษ อาสาสม คร บ าน ข น เพ อส ง เสร มการอ านระด บช มชนของ กร งเทพมหานคร ณ ศ นย การเร ยนร อเนกประสงค อ ทยานการเร ยนร ท เค ปาร ค ช น 8 ศ นย การค าเซ นทร ลเว ลด ซ งได ร บความสนใจจากอาสาสม คร บ านเข าร วมการอบรมในคร ง น กว า 115 คน จาก 115 แห งท ว กร งเทพฯ 28

8 สำาหร บการอบรมบรรณาร กษ อาสาสม ครบ าน เพ อส งเสร ม การอ านระด บช มชนของกร งเทพมหานคร น น บเป นคร งท 2 แล ว โดยเป นการ ดำาเน นงานภายใต ความร วมม อก น ระหว างสำาน กงานอ ทยานการเร ยนร (สอร.) สำาน กงานบร หารและพ ฒนา องค ความร (องค การมหาชน)ส งก ด สำาน กนายกร ฐมนตร และสำาน ก ว ฒนธรรม ก ฬา และการท องเท ยว กร งเทพมหานคร ซ งได ม การลงนาม บ นท กข อตกลงข นเม อเด อนม ถ นายน 2554 ท ผ านมา เพ อพ ฒนาบรรณาร กษ ในฐานะบ คลากรสำาค ญของห องสม ด เพ อการเร ยนร และ บ าน รวมถ งการจ ดก จกรรมส งเสร มการ อ านการเร ยนร เพ อกระต นให เก ด ว ฒนธรรมการอ าน โดยเฉพาะเด ก และเยาวชนในช มชน ความสำาค ญของบรรณาร กษ อาสาสม คร บ าน น น ม มาก ท ส ดในระด บช มชน เพราะเป นบ คลากร ท ถ อว าม บทบาทสำาค ญท จะช วยกระต น ให คนในช มชนอ านมากข น แม บ านถ อได ว าเป นห องสม ดขนาด เล ก เป นศ นย การเร ยนร ของช มชนท กระจายอย ท วกร งเทพฯ กว า 115 แห ง ป จจ บ นได ถ กโอนย ายไปอย ภายใต การด แลของสำาน กงานเขตแต ละพ นท แต การจ ดอบรมคร งน เพ อให เก ดการ พ ฒนาและถ อเป นเร องท ด ท ท เค ปาร ค เข ามาช วยเสร มท กษะและเพ มพ น ความร ให แก อาสาสม ครฯ จะได นำา ความร และก จกรรมไปเผยแพร และ พ ฒนาบ านให เก ดประโยชน ต อคนในช มชนได ร บการอ าน มากข น ไม ว าจะเป นเร องการเตร ยม ความพร อมเข าส อาเซ ยน หร อการจ ด ก จกรรมส งเสร มการอ าน โดยการอบรมน น อาสาสม คร บ านจะได เร ยนร เก ยวก บการ สร างเคร อข ายส อส งคมออนไลน หร อ เฟซบ ก เพราะการใช เฟซบ กน นเก ด ประโยชน หลากหลาย นอกจากเป น ช องทางในการสร างเคร อข ายเพ อแลก เปล ยนเร ยนร และต ดตามความเคล อนไหว ของกล มแล ว ผ ใช บร การย งสามารถ แสดงความค ดเห นท จะนำามาเป น ประโยชน ต อบ านได อ กด วย โดยในโอกาสน ย งได ร เร มเป ด Page ภายใต ช อ บ าน กทม. ข น ซ งจะเป นผลด ต อการดำาเน นก จกรรม ของกล มในการจ ดก จกรรมต างๆ ให เก ดพล งมากข นในอนาคต เช นเด ยว ก บ Facebook TK park ท ป จจ บ น ได ร บความสนใจม ผ เข าร วมเป นสมาช ก แล วกว า 20,000 คน รวมถ งการให ความร และคำา แนะนำาเก ยวก บการจ ดก จกรรมท น า สนใจว า ควรจ ดก จกรรมอะไรอย างไร และทำาก บใคร ซ งต องคำาน งถ งกล ม ผ ร บร ในแต ละช วงว ยท แตกต างก น โดยม การยกต วอย างการจ ดก จกรรม พ พ ธอาเซ ยนของท เค ปาร ค โดยให อาสาสม ครบ านได ทดลองค ด ก จกรรมและเกมอาเซ ยนข นเอง ซ ง 29

9 ก จกรรมน ถ อเป นเกมท น าสนใจเช อว าจะได ร บการตอบร บ จากเด กและเยาวชนเป นอย างด นอกจากน ย ง ม การจ ดอบรม ก จกรรมการส งเสร มการอ าน อ านได อ านด โดย ค ณเร องศ กด ป นประท ป กรรมการผ จ ดการม ลน ธ เพ อเด ก ความคาดหว งและเป าหมายของโครงการน ค อให อาสา สม ครบ าน นำ ความร ท ได ร บไปพ ฒนาบ าน เพ อตอบสนองนโยบายของ กทม. ท ต องการให คนไทยห น มาอ านก นเพ ม ข น เฉล ย ป ละ15 เล มต อคน เพ อ รองร บ การเป น เม องโลก ในป 2556 ย งไม หมดแค น ในรอบเด อนส งหาคมถ งต นเด อน ก นยายนท ผ า นมา กร งเทพมหานครได มโ ครงการอ กไม นอ ย อาท ค ายร กการอ าน ท ห องสม ดเพ อการเร ยนร ม นบ ร ซ ง เป นความร วมม อระหว างห องสม ดฯ ม นบ ร สำ น กว ฒนธรรม ก ฬา และการท องเท ย ว กร งเทพมหานคร และโรงเร ยนเศรษฐ บ ตรบำ เพ ญ กรมสาม ญศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ก จกรรมปล อย (ทำ จร ง) คร ง ท 3 ความฉลาด รอไม ได ท ห อศ ลปว ฒนธรรมแห งกร งเทพมหานคร โดยร าน จ ดประกายและเคร อข ายเพ อน จ ดเสวนา กร งเทพฯ เม องโลกจร งหร อ, อย างไร? ร วมทำ ให คน ไทยเป นผ ให และร บมากท ส ดในโลก ชอบเล มไหน หย บเอาไปเลย โดยม การนำ มา ให นก อ านหย บไปฟร ๆ ม กต กาให หย บได คนละ 5 เล ม น ตยสาร ได ไม จำ ก ดจำ นวน การร วมม อสร างว ฒนธรรมแห งการอ านของกร งเทพ มหานคร ย งเด นหน าอย างต อเน อ ง บจก.โสส โก มอบ ด 109 เล ม พร อมต โครงการด สร างคนด 30 จำ นวน 10 ต แก กร งเทพมหานคร โดยม รองผ ว า ราชการ กร งเทพมหานคร ค ณทยา ท ปส วรรณ เป นประธานผ ม อบ เพ อเป นการสน บสน นและส งเสร มให คนไทยร กการอ าน เพ มมากข น ตามด วยงาน Betrend Read Town คร งท 2 โดยความร วมม อระหว าง บร ษ ท เดอะมอลล กร ป จำ ก ด และกร งเทพมหานคร ท เล งเห นถ งความสำ ค ญของการ อ าน อ กท งย งเป นการขานร บการเป นกร งเทพฯ เม องโลก จ ดข น บร เวณช น G เดอะมอลล บางกะป และส ดท าย เป นก จกรรม เม องน ทานอาเซ ยน เน องใน งานพ ธ เป ดศ นย เยาวชนสวนล มพ น ณ สวนล มพ น โครงการและก จกรรมต างๆ ของกร งเทพมหานคร เพ อ สน บสน นในการได รบ การค ดเล อกให เป นเม อง โลกในป 2556 กำ ล งเด นหน าอย างเข มข นข น เร อ ยๆ แล ว...

10 ตลาดล ขส ทธ โลก : แม นมาส ศร ทองงาม โลกท พลว ตไปข างหน าเป น ความท าทายอย างย งของอ ตสาหกรรม ท จะต องร บม อให ท นก บเทคโนโลย ท เก ยวก บการดาวน โหลดซ อส นค า แบบใหม เร ยกก นว า อ เล กทรอน กส หร ออ บ ก (ebook) เม อต นเด อน ก นยายน พ.ศ.2555 ท ผ านมา สมาคม ผ จ ดพ มพ และผ จำาหน ายแห ง ประเทศไทย ได ร วมม อก บกรมส ง เสร มการส งออก กระทรวงพาณ ชย จ ดส มมนา พ ฒนาศ กยภาพผ ประกอบ การด านธ รก จล ขส ทธ อ เล กทรอน กส ในประเทศไทย ซ งถ อ ได ว าเป นงานใหญ ของผ สนใจใน ส มมนาพ ฒนาศ กยภาพผ ประกอบการ ด านธ รก จล ขส ทธ อ เล กทรอน กส ในประเทศไทย ม มมองจากไมโครซอฟต ประเทศไทย (ตอน 1) เทคโนโลย น ว ม เด ย ของตลาด ซ งท วโลกได ก าวไปข างหน าอย างเต ม กำาล งแล ว โดยเฉพาะในตลาดอเมร กา และย โรป แน นอน ย อมปฏ เสธไม ได ว า อ ปกรณ หร อเคร องม อสม ยใหม อย าง เคร องอ านอ เล กทรอน กส, สมาร ตโฟน และแท บเล ต ได เปล ยนแปลง โฉมหน าของการเสพส งท อย ในเน อท ใช ตาด ห ฟ ง ซ งรวมถ งด วยเช น ก น การอ านท เร ยกว า อ บ ก ผ านเคร องม อเหล าน เป นความสะดวก สบายของคนในย คน และกำาล งก าวส ย คเปล ยนผ านท จะท งกระดาษไว ข างหล งไปตลอดกาล เม อคนร นต อๆ ไปจะค นช น ก บอ บ กมากกว าป จจ บ นอย างแน นอน และกระดาษก น าจะถ กแปรเปล ยน เป นตลาดเฉพาะกล มหร อเป นของสะสมข นห งคลาสส คไป การส มมนาในคราวน เร มด วย ผ อำานวยการสำาน กส งเสร มธ รก จบร การ กรม ส งเสร มการส งออก กระทรวงพาณ ชย เป นผ กล าวเป ดงาน ตามด วยการบรรยาย ของ ค ณ Robert (Sung Yoon) Kim ผ ก อต งและประธานบร หาร บร ษ ท iportfolio, Inc. และค ณ Eric W.S. Yang ผ อำานวยการใหญ Korean Publishers Association แต จ ดท สำาค ญน น อย ท ค ณสงวน ธรรมโรจน สก ล Developer Evangelist, Developer & Platform Evangelism (DPE) บร ษ ทไมโครซอฟท (ไทยแลนด ) จำาก ด ซ งบรรยายในห วข อ How to reach the New Market ได เป ด โลกทรรศน ใหม และม มของเทคโนโลย ท เก ยวก บการตลาดอ บ กอย างน าสนใจอย าง มาก 31

11 Form Factor Era การนำาเสนอห วข อย อยแรกของค ณสงวนค อ Form Factor Era ซ งม การออกต วว า เขาไม ร จ กอ ตสาหกรรม ในเม องไทยเลย พ ดง ายๆ ในการทำาพ บล ชช งในประเทศไทยท กว นน ซ งเด มม การทำาอ ตสาหกรรมน มายาวนานในประเทศไทยอย แล ว เพ ยงแต ว าในท กว นน สถานการณ ม การเปล ยนแปลงข น มา โดยเฉพาะในเร องพฤต กรรมของผ บร โภค ม ส อและบร โภค คอนเทนต (เน อหา) เปล ยนไปจากเด มอย างท เคยร จ ก ซ ง ม นม ผลกระทบก บสถานการณ ของการทำาส งพ มพ ต างๆ ด วย ว า ส งพ มพ ท กว นน จะเข าถ งตลาดใหม ๆ ได อย างไร จะขยาย ต อจากเด มได อย างไร หร อจะเข าถ งกล มล กค าใหม ๆ ท ไม เคยเข าถ งได อย างไร แล วส อท ม การเปล ยนแปลงต างๆ เหล า น เราจะม การปร บต วเข าหาม นได อย างไร ส งท เปล ยนแปลง น เราน าจะได ประโยชน จากม นมากกว าสำาหร บคนท ปร บต ว เข า หาได ผมได เอาม มมองของไมโครซอฟท ท อย ในอ ตสาหกรรม ไอท ซ งเราไม ม ความชำานาญทางด านส งพ มพ เลย ความร ของ ผมเร องส งพ มพ เป นศ นย แต ผมไม ได แชร ในม มมองของ ส งพ มพ ผมแชร ในม มมองของตลาดผ บร โภคในม มของไอท ซ งจะส งผลกระทบอย างไรต ออ ตสาหกรรมบ าง โดย จะนำาไปปร บต วและใช ประโยชน ได มากน อยแค ไหน เพราะ ว าส งท ผมพ ดถ ง ผมไม ได บอกว าม นเป นส งท ไม ด แต ท แน ๆ ม นเป นโอกาสมากกว าคนอ น ตำาแหน งของผมค อ Developer Evangelist คำาว า Evangelist ในรากศ พท เป นคำาท มาจากศาสนาคร สต ท บอก ว า เป นการเผยแผ ศาสนา แต ว าผมไม เก ยวก บศาสนา ส งท ผมเผยแพร เป นเทคโนโลย เทคโนโลย ท เป นอ นเตอร เนช นแนล อย างไมโครซอฟท ท ผล ตข นมา ม นเป นโนฮาวทางไอท เป น นว ตกรรมใหม ๆ ผมก เอาเทคโนโลย ต างๆ เหล าน นเข ามาส คนไทยให เป นประโยชน ได อย างไร แล วไม ใช เทคโนโลย ท ก ต วท เหมาะสมก บคนไทย แล วม อะไรท เหมาะสมและจะปร บ ต วเข าได ย งไง ก อนอ นความเปล ยนแปลงท ถ กพ ดถ งในตอนน ส ง น นค อย คของ Form Factor Era ย อนกล บไปเม อ 5 ป ท แล ว หร อนานกว าน น โดยปกต แล วในส อส งพ มพ ย งเป นส อ ส งพ มพ ปกต ท เป นกระดาษอย ซ งท กว นน ก ย งม อย ไม ได หาย ไป เช น แม กกาซ น ม การใช งานแบบปกต อย ม หน า ร านในการขาย โมเดลของพ บล ชช ง บ ซ เนสโมเดลต างๆ ก ย ง เป นอย างท เราเข าใจก นอย ในท กว นน และส งน ก ย งไม ได หาย ไป แต ว าว นหน งใน 5 ป ท ผ านมาได ม บางอย างค อยๆ เปล ยนแปลงมากข น ถ าเปร ยบเท ยบว นน เลย ด จ ตอล ด ไวซ (Digital Device-อ ปกรณ ด จ ตอล) ผมน บสมาร ตโฟน ไอโฟน แอนดรอยด โฟน แพด ไอแพด แพดท งหลายท กย ห อ ม ใครท ถ อด จ ท ล ด ไวซ แบบน รวมถ งแล ปท อปท พกต ดต ว มาว นน น ค อส วนหน งของ Form Factor Era ท กคนม เคร อง ม อด จ ตอล ด ไวซ มากข น อย างหน งท จะพ ดถ งเทรนด ว าม น จะเป นมากกว าน และร นแรงกว าน น บจากว นน ไปด วย ส งเกตไหมคร บว า โทรศ พท เด มท เราใช เม อ ป ท แล ว โนเก ยร น 3310 ฮ ตมาก ฟ เจอร เบรกของม นค อ เปล ยนหน ากากได เราต องซ อหน ากากมาเปล ยน แต ถ าเป น สมาร ตโฟนบอกว า เปล ยนหน ากากได ท กคนจะห นมามอง หน าคนท พ ด ซ งร ปแบบการใช เปล ยนไป ตอนน ส งเกตไหม คร บ ด ไวซ ท เป นโทรศ พท ตอนน พยายามทำาจอให ใหญ ข น จาก 3.2 น ว เป น 4 น ว 4.1 เป น 4.2 ว นน 4 น วไม พ ดก น แล ว โทรศ พท ย คน ต อง 7 น ว ซ งเท าก บจอท ชสกร นในรถยนต ซ งอ กหน อยอาจไปถ ง 10 น ว ในขณะท ส งหน งท สวนทางก น เม อ 5 ป ก อนหร อนานกว าน น ตอนท เราใช คอมพ วเตอร เป น พ ซ จะเป นจอซ อาร ท ย งเป นโดมกลมๆ ต อมาส กพ กก แบน ลงเป นแอลซ ด แล วก เล กลงเป นแล ปท อป เป นแพดท เราถ อ อย โดยเคร องม อเหล าน ม นเล กลงเร อยๆ จร งๆ แล ว 2 อย างน อย คนละตลาดก น เพราะว าโดย ปกต คอมพ วเตอร โทร.ออกไม ได ส วนโทรศ พท ก ไม พยายาม ทำาต วเป นคอมพ วเตอร แต พยายามทำาต วให ฉลาดข น จอ ใหญ ข น คอมพ วเตอร พยายามทำาให จอเล กลงเป นจอส มผ ส ท งสองต วรวมก นมาเจอก นท จอส มผ ส ม คอมพ วเตอร ขนาด 10 น ว แต ก ม โทรศ พท ขนาด 10 น วด วย ท งค ใส ซ มได ท งค ส งเอสเอ มเอสได ม นต างก นอย เส นบางๆ น ดเด ยวค อ จอ 10 น วของคอมพ วเตอร ม นย งโทร.ออกไม ได ถ าโทร.ออกได ป บ ตลาดรวมก นต ก น ป จจ บ นก ต องขยายตลาดไปก นส วนของ ต วเองก อน เพราะว าการแข งข นไม ได แข งข นเฉพาะในตลาด เด ยว อ กส วนท จะทำาธ รก จได ค อตลาดส วนด ไซน ท งหมด น เราเร ยกว า Form Factor Era ค อเป นย คท ม ความหลาก หลายมากข น ถามว าท กว นน ม ความหลากหลายมากพอหร อ ย ง อ ตสาหกรรมม นไม ได อย แค น ม นจะม ความเปล ยนแปลง มากกว าน และร นแรงกว าน ไปเร อยๆ แน นอนว า ผ ผล ตเคร อง ม ย ห อท ท กว นน เราใช ก นอย รวมถ งผ ผล ตเคร องท เราย งไม ได ใช งาน เขาจะม Form Factor ประหลาดๆ ออกมาให ได เห น ยกต วอย างเช นเม อ 2 ป ท แล ว ท สหร ฐอเมร กา ม ด ไวซ ท เหม อนก บกระเป าเจมส บอนด แต เล กกว าคร งหน ง ม นค อ แล ปท อปขนาดใหญ ท ไม ต องเป ดแล ปท อปข นมา ไม ต องบ ต เคร อง ไม ต องเป ดจอ 32

12 อ ปกรณ Form Factor ท แปลกๆ จะเร มเข ามาส ช ว ตคนย คป จจ บ นมากข น Form Factor Era จร งๆ เร ม เม อบ คคลท วงการไอท จร งๆ เราเร ยกเขาว าศาสดา ค อย อน กล บไปท สต ฟ จ อบส เด นออกมาคร งแรกแล วบอกว า น ค อ ไอแพด เป นด ไวซ ใหม ท สร างข นมาเพ อใช ในการบราวซ เว บ โดยเฉพาะ ค ณไม ต องพกเคร อง 2 ก โลฯ 3 ก โลฯ ไปน งท สตาร บ คส แล วเป ดซ งต องใช เวลาบ ตนาน แล วพ มพ ค ย บอร ด เป ดเว บ ท งๆ ท ว นน นเป นว นเสาร ต องการค ยก บเพ อนแบบ ไลฟ สไตล เคร องน ออกมาสำาหร บบราวซ เว บ ใช งานเบาๆ พก แค เคร องน ก พอ ม นเก ด Form Factor หน าตาใหม ๆ ข น ซ งคนท งโลกไม ร จ กว าม นค ออะไร แล วมองเห นว าม นสะดวก แล วไอ ด ไวซ ต างๆ พวกน ทางสต ฟ จ อบส ก พยายามพร เซ น ต ว าทำางานอะไรได บ าง อย างหน งท เราพบในช วงเวลาต อมาก ค อ การใช งาน ด จ ตอลคอมพ วเตอร แบบน เด มในความเข าใจของไมโคร ซอฟท เอง เราทำาธ รก จว นโดวส มา ส งท เราเห นค อ การใช งาน คอมพ วเตอร มากเก อบ 100 เปอร เซ นต เป นการใช งานภายใน องค กร ไมโครซอฟต จะใช คำาว า โปรด กท ว ต เช น การใช งาน ภายในองค กร ม ระบบบ ญช ม ระบบคล งส นค า ม การทวงหน ม ระบบเก บสต อกต างๆ ม ระบบไฟแนนซ ม คนใช ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ ม คนใช เว ร ดทำารายงาน ม ระบบเซล ม ระบบรายงาน ต างๆ เราไม ได มองเห นในการใช งานแบบไลฟ สไตล เช น ผม ยอมจ ายเง นเก อบ 20,000 บาท เพ อเล นแองกร เบ ร ด ท งท จ ายเง น 1.99 เหร ยญ เพ อซ อแอพมาเล น แต ต องม เคร อง หร อเพ อนผมท อย บ านใกล ๆ ก น เด นห างก นไม ถ ง 100 เมตร น เป นประสบการณ ตรงเลย เขาม ล ก 3 คนแล ว เหต ผลใน การซ อเคร องของเขา เจ าเคร องน ถ าล กงอแงกวนใจตอนท เขา ทำางานอย ท บ าน ย ดเคร องน ใส ม อแล วเด กจะอย น งๆ ได ประมาณ 3 ช วโมงโดยไม กวน แต ท สำาค ญ เขาไปเร ยกล กก น ข าว เด กร ส กว า พ ออย ากวนหน ได ไหม ม นม ร ปแบบต างๆ เก ดข น ท งหมดน ผมเร ยกรวมว าเป นไลฟ สไตล ม นไม ใช โปรด กท ว ต แต เป นการใช งานแบบไลฟ สไตล ถามว าม นม ความต องการไหม ม แต เป นเหต ผลท ท กคนเห น ม นม การใช งานแบบไลฟ สไตล จร งเพราะว าในว นหย ด แม แต ผมเองก ไม อยากถ อเคร องคอมพ วเตอร หน ก 2.5 ก โลฯ ในว นเสาร ไปน งด มในร านกาแฟ ไปน งค ยก บเพ อน ท งหมด เพ ยงแค ผมอยากเป ดเว บแค 2-3 หน า ผมอยากได เคร องท บางกว าน เบากว าน ม นเป นเร องของไลฟ สไตล แองกร เบ ร ด เป นเกมท ไม ต องใช คอมพ วเตอร มาเป ด เพราะม นเป นแค แคสช วลเกมเท าน น น ค อร ปแบบต างๆ ท เก ดข น และส ง ท ตามมาม นเก ด Form Factor ท มากมาย ไม ว าจะเป น สมาร ตโฟน ถ าเราไม ย ดต ดก บย ห อ สมาร ตโฟนราคาต ำากว า 10,000 บาท เราสามารถหาซ อได แน นอน ซ งสม ยย คแรกท ออกมา เป นปกต ของการทำาตลาด ส นค าท แปลกและเก ดข น มาใหม ในตลาดแรกๆ ต องราคาแพงก อน สม ยแรกท สมาร ต โฟนออกมาแล วฮ ตก นถล มทลายเลยก ค อราคา 20,000 อ พ น ค อ Form Factor ต างๆ ซ งผมบอกว าไม จำาเป นต องเป นของไมโคร ซอฟท เท าน น แต ความ จร งค อ ผ บร โภคถ อร ป แบบของด ไวซ ท แตกต าง ก นมากข น การเข าถ ง อ นเตอร เน ตผ านช องทาง ได มากกว าเด ม สามารถ ใช แค โทรศ พท ในการ เ ส ร ช ข อ ม ล ท า ง อ นเตอร เน ตได สามารถ ท จะม เคร องท ใหญ ข น ค อ แพดต างๆ ได ไป จนถ งเคร องคอมพ วเตอร ปกต ก ย งเข าใช งาน อ นเตอร เน ตได 33

13 The New Market Channel หล งจากขยายความถ ง Form Factor Era มาอย าง หล งไหลพร งพร ค ณสงวนก บรรยายถ งช องทางของตลาด ใหม ในห วข อย อย The New Market Channel ซ งเก ยว โยงก บอนาคตของอ ตสาหกรรมโดยตรง ท น ร ปแบบของการพกพาล กษณะแบบน ท เก ดข นก ค อ ท กคนเข าถ งอ นฟอร เมช น คอนเทนต ได มากกว าเด ม มากมาย ถามว าม นม อะไรท ม นตามมา จร งๆ ท ตามมาค อ มาร เก ต แชนแนล เพราะว าเร อง Form Factor ต างๆ ท เรา พ ดถ ง ไม ได มาแค ด ไวซ ไม ได มาแค ต วเคร องท เขาขายจบ แล วจบก น ส งท มาพร อมเง นหม นปลายๆ ท เราเส ยไป ค อ อยากได คอนเทนต ค ณต องหาซ อเพ ม ค ณอยากได แอพค ณ ต องหาซ อเพ ม เช น บนเคร องของแอปเป ล ก ม แอพสโตร ท กๆ ด ไวซ ไม ว าจะเป นไอโฟน ไอแพด สามารถเข าไปในแอพ สโตร ซ งม แอพพล เคช นต างๆ ให ค ณเล อก และอย างหน งท หน ไม พ นอย างแน นอน โดยเฉพาะด ไวซ ท ใช งานสำาหร บไลฟ สไตล เวลาเรา ว างจากงานในช วงเย นหร อว าช วงเสาร -อาท ตย ในว นหย ด ส วนหน งของก จกรรมก ค อ อ านพ มพ อ านแม กกาซ น ซ งน นค อส งพ มพ และส งพ มพ ประเภทต างๆ ก ถ กขยายเข าไป อย ในสโตร แบบออนไลน น นก หมายความว า เราสามารถซ อ ด จ ตอล ฟอร แมตของอ แม กกาซ นได ม อ บ ก และท สำาค ญค อ ร ปแบบการเข าถ งคอนเทนต หร อพ บล ชช ง ม นเข ามาท ตลาด หลายคนอาจจะงงว า ม นค อว กฤต เราถ กแย งตลาด เราถ ก แยกแชนเนลไป แต อ กม มหน ง ไม ม ว กฤตไหนท ไม ม โอกาส ในตระก ลแอนดรอยด เองก เช นก น ก ม ด ไวซ ยกต วอย างเช น ซ มซ ง แกแล คซ แท บ ผล ตเคร องท คล ายก บแอปเป ล สามารถ พกพาไปไหนก ได แอนดรอยด ก ย งม ก เก ลเพลย ม สโตร ของ กล มแอนดรอยด เราก สามารถไปรวมก นได ม ท งคอนเทนต ฟร คอนเทนต เส ยเง น จะเป นแม กกาซ น จะเป นเกมก ไปใช งานตรงน นได เช นก น เม อเราม ด ไวซ มากข น คนหน งพกมากกว า 1 เคร อง ม สโตร ออนไลน ท ไม ต องเด นไปท ร าน เราก ซ อ ได โอเคแม ไม ได 100 เปอร เซ นต ว า ท กเล มม ด จ ตอล คอนเทนต แต ถามว าหล งจากน เก ดอะไรข น พอม สโตร ม ด ไวซ แล วม ผ ใช เยอะก ม การแข งข นเก ดข น การแข งข นอย าง แรกท เร มต นก อนใครและท กว นน ย งไม จบ เพราะเป น อ ตสาหกรรมไอท ในก เก ล เพลย ม แอพพล เคช น ส วนหน ง ในน นเป นคอนเทนต จากพ บล ชเชอร เช น แม กกาซ น อ บ ก ท งหมดม ประมาณ 600,000 แอพให เล อกสรร เพราะว าการ แข งข นน เป นการแข งข นของเจ าของแพลตฟอร ม ส งท พวก เขาต องการก ค ออยากให คนมาใช เคร องของเขามากข น แข งข น ก นท ใครม แอพให โหลดเยอะกว าก น น ค อส ญญาณ ในช วง เวลาไล ๆ ก นจากสถ ต แอปเป ลม 600,000 แอพ เน องจากเป น เจ าของแพลตฟอร ม จ ดประสงค ค อ ต องการเน อท เยอะ ให คนมาซ อเคร องของเขาเยอะๆ เข าไว ในการทำามาร เก ตต ง ซ อ เคร องน 1 เคร องเหม อนก บค ณได 600,000 แอพ แต ถามว า ใครจะโหลดแอพไว ถ ง 6,000 แอพ หร อ 1 เปอร เซ นต ใน ทางปฏ บ ต ทำาไม ได แต เขาเพ ยงบอกว า ค ณม ต วเล อกเยอะ ขนาดน น ในการค ยก บบรรดาผ บร โภคหลายกล ม ส วนมาก โหลดก นไม ถ ง 100 แอพหรอก แล วไม ได ใช ท กว น เอาท แบบ ใช ท กว นเลยแบบจร งจ งม ไม ถ ง 20 แอพด วยซ ำา เพราะฉะน น การม 600,000 แอพ ไม ได จำาเป นสำาหร บผ ใช การสร างแอพพล เคช นเปร ยบเสม อนการทำาอ บ กหร อ อ แม กกาซ น 1 เล ม โดยไปไว ท สโตร โดยหว งให คนท ใช ไอโฟน ไอแพด แอนดรอยด แพดไปเห นของเรา เปร ยบ เสม อนงมเข มในมหาสม ทร เพราะว าถ าค ณจะขายแอพหร อ คอนเทนต 1 ช น ค ณบอกว าค ณกำาล งจะกระโดดไปเล นแพด ก บค แข งอ ก 600,000 ราย ป ญหาว นน ไม ได อย ท ผ ผล ตด จ ตอล คอนเทนต ไม เหม อนก บป หร อสองป ท แล ว ท ผ ผล ตคอน เทนต ท ผล ตออกมาแล วจะทำาอย างไรให ม ผ ดาวน โหลดไป เยอะ ถ าขายก ขายได เยอะๆ หร ออย างน อยแจกฟร ก ให ม คน ดาวน โหลดเยอะ ว นน ป ญหาเปล ยนไป เพราะมากกว า 70 เปอร เซ นต ของแอพพล เคช นบนสโตร ต างๆ ไม แม แต ถ กเป ด ไม ต องพ ด ถ งการดาวน โหลด เพราะ 600,000 แอพท ม อย น นเยอะมาก อย าหว งเลยว าทำาแอพข นมา 1 ต วหร ออ บ กเข ามาอย ในสโตร แล วรอให คนมาเป ด ซ งต องทำาโฆษณา อ ตสาหกรรมหน งซ ง ไม เก ยวก บเราเลยค อ เกม คนผล ตเกมท งในไทยและอาเซ ยน พ ดเส ยงเด ยวก นหมด ในว นหน งท เขาทำาเกมและกระโดดลง มาเล นสโตร ออนไลน เหต ผลเพราะม นง ายในการเข าถ งผ ใช แต ท กว นน การเอาแอพข นสโตร นอกจากหาไม เจอแล ว เขา ต องค ยก บด สบ วเตอร ซ งไม เคยทำาเกมเลย เช น ส งคโปร ว ธ ของเขาค อโฆษณาผ านรถเมล หร อรถบ ส คำาถามก ค อ โก ออนไลน แล วต องทำามาร เก ตต งเพ อให คนเห นเยอะแบบ อายส วอลล แบบน ด วยเหรอ อย างน นทำาซ ด ขายด กว า เพราะ ฉะน นท กว นน ต องมองว า ด จ ตอลด ต อเราหร อเปล า คราวหน าจะเป นการบรรยายถ งตลาดใหม และ การแข งข นท จะเก ยวข องในอ ตสาหกรรม ซ งเป นม ม มองจากคนวงการไอท ท มองทะล วงการย คด จ ตอล ดาวน โหลด ในแบบท ว งไล ล าอนาคตก นเลยท เด ยว... 34

14 เสร มสร าง : ธงช ย ล ข ตพรสวรรค การสร างเสร มว ฒนธรรมการอ าน ในห องสม ดม ช ว ตของโรงเร ยนต นแบบ สพฐ. สมาคมผ จ ด พ มพ และผ จ ำ หน ายแห งประเทศไทย ม วต ถ ประสงค หล ก ค อ การรณรงค ให สง คมไทยเป นส งคมแห งการเร ยนร ด ว ยการอ าน โดย การจ ดก จกรรมต างๆ ให แก เพ อนสมาช กสำ น กพ มพ โรงเร ยน และส งคม โดยรวม เช น การจ ดงานแสดงประจำ ป การอบรมส มมนา การร วม ประช มทางว ชาการ การแสดงความเห นให แก ภาคราชการ ตลอดถ งการทำ โครงการ PUBAT Charity เพ อ ช วยเหล อโรงเร ยนและน กเร ยนท ข าดแคลน และด อยโอกาส ในขณะเด ยวก นก ม องค กรเอกชนอ นๆ ท ได ดำ เน นการสร างเสร ม ว ฒนธรรมการอ านในประเทศไทยด วย ไม ว าจะเป นสมาคมไทสร างสรรค ม ลน ธ กระจกเงา กล ม We are happy ฯลฯ แต ท เป นหล กฐานท ม นคงแล ว ค อ สำ น กงานอ ทยานการเร ยนร (TK park) ส งก ดสำ น กงานบร หารและ พ ฒนาองค ความร (องค การมหาชน) 35

15 ส บเน องจากนโยบายร ฐบาลซ งกำาหนดให การอ านเป น วาระแห งชาต และป เป นทศวรรษแห งการอ าน ตามมต ครม. เม อว นท 5 ส งหาคม พ.ศ.2552 ซ งสอดคล อง ก บนโยบายห องสม ด 3 ด ของกระทรวงศ กษาธ การ TK park จ งได ประสานขอความร วมม อก บสำาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) จ ดทำาโครงการ พ ฒนาห องสม ดม ช ว ตต นแบบในโรงเร ยนต างๆ จำานวน 206 แห ง ต งแต พ.ศ โดยม หล กเกณฑ และเง อนไข 3 ข อ ค อ 1. ต องเป นโรงเร ยนขนาดกลาง และม ห องสม ดอย แล ว แต ขาดการพ ฒนา 2. ผ บร หารและคณะคร ม ความกระต อร อร น เอาใจ ใส และสม ครใจท จะเข าร วมก จกรรม 3. โรงเร ยนม ความส มพ นธ อ นด ก บช มชน ท งน โรงเร ยนท เข าร วมโครงการ จะได ร บงบประมาณ ต อเน อง 3 ป ประมาณ 380,000 บาท จาก สพฐ. ซ งจะต อง ดำาเน นการด งน 1. ปร บปร งห องสม ดใหม 2. จ ดซ อและส อการเร ยนร 3. อบรมเพ มพ นองค ความร จากผ เช ยวชาญ ของ สพฐ. และ TK park ส วน TK park จะสน บสน นองค ความร ในการทำาให ห องสม ดม ช ว ตอย างย งย นถาวร ด งน 1. ให คำาปร กษา แนะนำากรอบ ความค ดในการพ ฒนาห องสม ด 2. ให คำาปร กษาด านการออกแบบ วางผ ง สร างบรรยากาศของห องสม ด ใหม 3. จ ดอบรมส มมนาเพ อเพ มพ น ความร ให แก คร โดยว ทยากรระด บ ชำานาญการ 4. เช ญมาศ กษาด งาน แลก เปล ยนความร ท TK park ป จจ บ นโครงการน ได ดำาเน น การอย างต อเน อง และได ร บเส ยงตอบ ร บอย างน าช นใจ โดยม การรายงาน สร ปโครงการ 2 ป แรก เป น 1 เล ม พร อมภาพถ ายของห องสม ดท ง ก อนปร บปร งและหล งปร บปร งแล ว จำานวน 21 โรงเร ยน ครอบคล มท ง 4 ภาค ซ งม ท งโรงเร ยนระด บประถมศ กษา และระด บม ธยมศ กษาคละก นไป ส งสำาค ญท เป นก ญแจแห งความสำาเร จของโครงการน ค อ ความตระหน กร ของผ บร หารโรงเร ยน (Perceivable mind) ซ งม บทบาทสำาค ญมาก ผ บร หารต องต งใจจร ง เล ง เห นความสำาค ญของการสร างว ฒนธรรมการอ าน โดยผ าน กระบวนการเร ยนการสอนจากทร พยากรของห องสม ด ต อง ส งเสร มการใช ห องสม ดตามกล มสาระการเร ยนร ให แก คร ผ ร วมท ม อ กท งต องเป นผ ผล กด นให คำาปร กษา จ ดหางบ ประมาณ ประสานก บช มชน ผ ปกครอง และองค กรปกครอง ส วนท องถ น บทบาทรองลงมาก ค อ คร บรรณาร กษ ซ งจะต องม ว ส ยท ศน ม งม น และมองเห นบทบาทหน าท ของตนเองอย าง ช ดเจนว า เป นส วนส งเสร มและสน บสน นการเร ยนการสอน ของคร และน กเร ยน ตามกล มสาระว ชา ต งแต การจ ดเตร ยม เทคโนโลย สารสนเทศในห องสม ดให ครอบคล มท ก กล มสาระว ชา อ กท งย งต องม ก จกรรมส งเสร มการอ านเป น ระยะๆ และท กๆ ช วงช นป โรงเร ยนท ง 206 แห ง ของ สพฐ. จะเป นแหล งเร ยน ร ต นแบบท โรงเร ยนอ นๆ หร อองค กรการก ศลต างๆ ได เข าไป ด งาน เพ อนำาองค ความร ต นแบบน ไปพ ฒนาโรงเร ยนในท อง ถ นของตนเอง 36

16 บ กแฟร ภ ม ภาค : ค ปต เก ยรต ขจรฤทธ ได ร บเส ยงตอบร บจากหนอนภาคตะว นออก อย างล นหลาม สำ หร บงานส ปดาห ภาคตะว นออก คร ง ท 2 ท จ ดข นอย างย งใหญ ภายใต แนวค ด การอ านค อการ พ ฒนาช ว ต : Read for Life ต อยอดความสำ เร จจากงาน ส ปดาห แห งชาต ในเง อนไขการประสมประสานก บ ท องถ น ได อย างลงต ว ท ง ร ปแบบงาน ก จกรรม และบ ธสำ น ก พ มพ โดยความร วมม อของเหล าพ นธม ตรคนร ก นำ โดย สมาคมผ จ ด พ มพ และผ จ ำ หน ายแห งประเทศไทย (PUBAT) จ งหว ดชลบ ร อำ เภอศร ราชา หน วยงานภาคร ฐ อ นๆ และบร ษ ท แปซ ฟ ค พาร ค ศร ราชา จำ ก ด ผ บร หาร ศ นย การค าแปซ ฟ ค พาร ค ศร ราชา จ.ชลบ ร ซ งเป นสถานท จ ดงานในคร งน ตลอดว นงาน 1-10 ม ถ นายน พ.ศ.2555 บ ธ กว า 150 บ ธ 90 สำ น กพ มพ ณ แปซ ฟ ค ฮอลล ช น 4 ศ นย การค าแปซ ฟ ค พาร ค ม หนอนในจ งหว ดภาค ตะว นออก เข าเย ย มชมและเล อกซ อ อย างไม ขาดสาย โดยเฉพาะเหล าเยาวชนจากสถาบ นการศ กษาช นนำ ท ง มหาว ทยาล ย และโรงเร ยนช อ ด ง สามารถตอบโจทย ทางด าน การขยายโอกาสการเข าถ งหลากหลายประเภท ใน ราคาท ไ ม แพง พร อมเป นการส งเสร มการอ านเพ อ การพ ฒนา ช ว ต ตามแนวค ดของการจ ดงาน สำ หร บแปซ ฟค ฮอลล รวมท ง พ น ท ด า นหน าฮอลล อก ส วนหน ง ซ งเป นสถานท จ ดงาน ถ กออกแบบโดยท มจาก สมาคมผ จ ด พ มพ ฯ เนรม ตให เป นฮอลล ต ดแอร ขนาด ส ปดาห ภาคตะว นออก คร งท 2 บทสร ปความสำ เร จ ในการเป ดประต ความร ส ท องถ น 37

17 ใหญ เข าออกสะดวก พ นท บ ธถ กจ ดวางอย างลงต ว เพ อให ผ อ านสามารถเล อกซ อหร อย นอ านได อย างไม แออ ด พร อมรองร บคนได หลายพ นคน เสร มด วยเวท ก จกรรมเพ อ รองร บน กเข ยนช อด ง อาท พระมหาสมปอง ตาลป ตโต, อาจ นต ป ญจพรรค, กาละแมร พ ชรศร เบญจมาศ, ดน ย จ นทร เจ าฉาย, สมค ด ลวางก ร, ชาต ภ รมย ก ล ฯลฯ ท มา ร วมพ ดค ยพร อมแนะนำาแนวค ดด ๆ ตลอดว นงาน โดยพ ธ เป ดงานอย างเป นทางการเม อว นท 1 ม ถ นายน พ.ศ.2555 นอกจากผ บร หารจากคณะผ จ ดงานแล ว ย งได ร บ เก ยรต จากผ นำาท องถ น ข าราชการ และผ ส อข าว เข าร วมงาน อย างค บค ง อาท ค ณว ช ย ส มพ นธร ตน นายอำาเภอศร ราชา ค ณธาน ร ตนานนท นายกเทศมนตร เม องศร ราชา โดยนาย อำาเภอเม องศร ราชาได กล าวเป ดงานไว อย างน าสนใจว า งานส ปดาห ภาคตะว นออก นอกจากจะเป นการ จ ดงานท ย งใหญ ท ส ดในภาคตะว นออกแล ว ย งเป นการ กระจายโอกาสการเข าถ งด หลากหลายประเภท ใน ราคาไม แพง ให ก บผ อ าน ชลบ ร พร อมเป นจ งหว ดท ส งเสร ม ว ฒนธรรมร กการอ านให ก บประชาชนอย างเต มท โดยเฉพาะ ก บเยาวชนของเรา เพราะถ อเป นรากฐานสำาค ญท จะทำาให เด ก เต บโตอย างม ค ณภาพ ในสภาพแวดล อมท อ ดมไปด วยความ ร การจ ดงานในคร งน นอกจากชลบ ร จะเป นศ นย กลางสำาหร บ ให คนในภาคตะว นออกได เข ามาร วมงานและเล อกซ อ ด ๆ แล ว ย งถ อเป นการเป ดประต ความร ส ท องถ นอ กทางหน ง ด วย ด าน ค ณสมบ รณ วรป ญญาสก ล กรรมการผ จ ดการ ศ นย การค าแปซ ฟ ค พาร ค ศร ราชา ได กล าวถ งการเตร ยม ความพร อมทางด านสถานท จ ดงานคร งน ว า ศ นย การค าแปซ ฟ ค พาร ค ศร ราชา ม ความย นด เป น อย างย งท ได ร วมจ ดงานส ปดาห แห งภาคตะว นออก ซ งคร งน เป นคร งท 2 แล ว หล งจากท ประสบความสำาเร จอย าง ย งใหญ เม อป ท ผ านมา ท งจำานวนผ เข าชมงาน และภาพรวม ทางด านสถานท จ ดงาน โดยป น นอกจากการเนรม ตศ นย การ ค าฯ ให เป นบรรยากาศของงานส ปดาห แล ว เราได ม การปร บปร งทางเข าห องแปซ ฟ ค ฮอลล สถานท จ ดงาน ให ม ความโอ โถง กว างขวางข น เพ อรองร บบ ธสำาน กพ มพ ท เพ ม มากข น รวมถ งผ เข าชมงานท น าจะเพ มข นกว าป ท แล วแน นอน ภาพสะท อนความสำาเร จของการจ ดงานในคร งน ไม ได ถ กว ดด วยต วเลขจากยอดจำาหน ายหร อยอดราย ได แต เป นน ม ตหมายอ นด ในการเก ดพ นธม ตรทางความร วม ม อท ม ว ตถ ประสงค เด ยวก น ค อการขยายความร ส ท องถ น อ นได แก สมาคมผ จ ดพ มพ และผ จำาหน ายแห ง ประเทศไทย (PUBAT) จ งหว ดชลบ ร อำาเภอศร ราชา หน วย งานภาคร ฐอ นๆ และบร ษ ท แปซ ฟ ค พาร ค ศร ราชา จำาก ด ท ร วมจ ดงานส ปดาห ภาคตะว นออกข น ท งในคร งน และในคร งต อๆ ไป อ กด านหน งก ค อ เส ยงตอบร บจากผ เข าชมงานท ม ต อ การจ ดงานในคร งน ท งทางด านการประชาส มพ นธ การจ ดงาน ก จกรรม การจ ดวางบ ธ รวมไปถ งต วสำาน กพ มพ ท ร วมนำา ค ณภาพหลากหลายประเภทมาจำาหน ายในราคาท ไม แพง ส งหน งท สะท อนคำากล าวข างต นได ด ก ค อ การท น กเร ยน น กศ กษา เข าร วมงานอย างต อเน องท กว น ท งการเล อกซ อ และร วมก จกรรม อาท น กเร ยนโรงเร ยนดาราสม ทร โรงเร ยนว ดบ านศร มหาราชา โรงเร ยนอ สส มช ญ โรงเร ยน ศร ราชา น กศ กษามหาว ทยาล ยบ รพา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศร ราชา ฯลฯ ซ งเก อบท กคนพ ดเป นเส ยงเด ยวก นว า ม ค อนข างมาก หลากหลายประเภท จำาหน ายในราคาถ กกว า ร านท วไป โดยเฉพาะก จกรรมหนอนพบน กเข ยน ท โดย ท วไปไม ม ทางได พบน กเข ยนท ตนชอบแน ๆ ถ าไม ไปร วม งานส ปดาห ท กร งเทพฯ แต สามารถพบได ท งานบ ก แฟร ภาคตะว นออก พร อมย นย นท จะมาร วมงานในป หน าอ ก แน นอน งานส ปดาห ภาคตะว นออก คร งท 2 ถ อเป น อ กย างก าวความสำาเร จหน งท ม นคงและแข งแรงข น พร อม สำาหร บย างก าวสำาค ญต อๆ ไป แต ส งสำาค ญก ค อจะเป นย าง ก าวความสำาเร จท เป นการเป ดประต ความร ส ท องถ น เป ดโลก ท ศน ใหม ให ได ม โอกาสเข าหาความร ได ง ายข น และม มาตรฐาน ท ดเท ยมก บส วนกลาง 38

18 อ านไทยอ านโลก : กนกศ กด บ ราณท พย ย เนสโก ส งเสร มการอ าน ผ านโครงการส งเสร มการเร ยนร ด วยโทรศ พท เคล อนท ค ณเอนก เพ มวงศ เสน ย เลขาธ การสภาการศ กษา ได เป ดเผยถ งผลการประช มและหาร อก บผ แทนด านเทคโนโลย ทางการศ กษา องค การการศ กษาว ทยาศาสตร และว ฒนธรรม แห งสหประชาชาต (ย เนสโก) ว าย เนสโกได เห นถ งความสำาค ญ ของการส งเสร มโอกาสในการเร ยนร ตามปณ ธานของการศ กษา เพ อปวงชน ประกอบก บเล งเห นว า ป จจ บ นว ยร นท วโลกใช เวลาส วนใหญ อย ก บข อม ลทางโทรศ พท ม อถ อ การอ าน ผ านอ บ ก การเก บภาพและเส ยงในคอมพ วเตอร แท บเล ต ทำาให ย เนสโกดำาร จ ดต ง โครงการส งเสร มการเร ยนร ด วย โทรศ พท เคล อนท (Mobile Learning Project) ข นมา โดยโครงการด งกล าว เป นการนำาว ทยาการของโทรศ พท ม อถ อและเคร องม อด จ ตอลมาประย กต ใช ในการเร ยนร พร อม ท งย งระบ เป าหมายหล กของการทำาโครงการด งกล าว ไว ด งน 1. การส งเสร มการพ ฒนาเน อหาการเร ยนร ท สามารถ ส งผ านโทรศ พท ม อถ อท ง ายแก การอ าน (easy to read) ม เน อหาท ส นกะท ดร ด และสามารถส งผ านถ งก นในระยะเวลา อ นส น 2. การพ ฒนาเพ มท กษะคร เพ อส งเสร มการส บค น ข อม ล รวมท งการเป นพ เล ยงแก ผ เร ยนในการสร างเน อหา ผ านระบบด จ ตอล โดยใช เทคโนโลย จากแอพพล เคช นต าง ๆ 3. การพ ฒนาเทคโนโลย การส อสารในโทรศ พท ม อถ อ ท เป นประโยชน ต อผ เร ยนและคร ในการสร างและพ ฒนาเน อหา และการส บค นข อม ล 4. การประเม นผลการเร ยนร โดยใช หน วยความจำาของ เคร องม อส อสารของผ เร ยนเท ยบเค ยงความร ท ผ ใช โทรศ พท ม อถ อได ร บ 5. การกำาหนดนโยบายแห งชาต หร อย ทธศาสตร การ ส งเสร มการเร ยนร ด วยโทรศ พท ม อถ อ และจากการประช มก บย เนสโกได ขอให ประเทศไทย ซ งเป น 1 ในสมาช กย เนสโก ได พ จารณาเก ยวก บโครงการน เพ อส งข อเสนอแนะไปย งย เนสโกนำาไปปร บปร งแก ไขโครงการ ให สอดคล องก บระบบการศ กษาของแต ละประเทศ ซ งนอกจาก ประเทศไทยแล ว ย เนสโกย งได ให ประเทศสมาช กต างๆ ท ว โลกแสดงความค ดเห นเก ยวก บโครงการด งกล าวด วยเช นก น อย างไรก ตาม สำาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (สกศ.) เห นด วยก บการนำาโครงการส งเสร มการเร ยนร ด วย โทรศ พท เคล อนท (Mobile Learning Project) มาใช ใน ระบบการศ กษาของไทย เพราะเช อว าจะเป นการเสร มการ เร ยนการสอนท งการศ กษาในระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย และการศ กษาตลอดช ว ตได เป นอย างด ประกอบก บโครงการ น ไม ได ลงท นมาก เน องจากน กเร ยนส วนใหญ ม โทรศ พท ม อถ ออย แล ว เพ ยงแต จะต องม การพ ฒนาแอพพล เคช นมา รองร บเท าน น และทางย เนสโกก ม งบประมาณสน บสน นบาง ส วนด วย แต ส ดท ายแล วก ต องข นอย ก บท ประช มคณะกรรมการ สภาการศ กษาว าเห นด วยหร อไม 39

19 ประกาศผลรางว ลพานแว นฟ า ป 2555 สำาน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ร วมก บ สมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ รางว ลพานแว นฟ า ป 2555 ท ม ค ณพ ท ร พ มห ร ญ เลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการ และ ค ณเจน สงสมพ นธ นายกสมาคมน กเข ยนแห ง ประเทศไทย แถลงผลการต ดส นก จกรรมประกวด วรรณกรรมเร องส นและบทกว การเม อง รางว ลพานแว น ฟ า ประจำาป 2555 ซ งม ผ ส งผลงานเข าร วมประกวดท ง ส น 777 ผลงาน โดยประเภทเร องส นการเม อง รางว ลชนะเล ศ ได แก ผลงานเร อง หมวกท หายไป โดย ว ชชา ล นาช ย ร บเก ยรต บ ตรของประธานสภาผ แทนราษฎร พร อมเง น รางว ล 50,000 บาท รางว ลรองชนะเล ศ ผลงานเร อง น ค อการต อส คร งส ดท าย โดย มนตร ศร ยงค ร บ เก ยรต บ ตร พร อมเง นรางว ล 30,000 บาท และม รางว ล ชมเชย 10 รางว ล ได ร บเก ยรต บ ตรของประธานสภา ผ แทนราษฎรและประธานร ฐสภา พร อมเง นรางว ล รางว ล ละ 10,000 บาท ส วนประเภทบทกว การเม อง รางว ลชนะเล ศ ได แก ผลงานเร อง โลกของหน โดย นรพ ลลภ ประณ ท นรพาล ร บเก ยรต บ ตรพร อมเง นรางว ล 50,000 บาท รางว ลรองชนะเล ศ ผลงานเร อง วางธงลงแล วน งล อมวง ค ยก น โดย ย คลวรรณ ร บเก ยต บ ตรฯ พร อมเง นรางว ล 30,000 บาท และม รางว ลชมเชย 10 รางว ล ได ร บเก ยรต บ ตรของประธานสภาผ แทนราษฎรและประธานร ฐสภา พร อมเง นรางว ล รางว ลละ 10,000 บาท โดยม พ ธ มอบ รางว ลเม อกลางเด อนก นยายนท ผ านมา ณ อาคารร ฐสภา แค 6 เล มต อป ค าเฉล ยน ส ยร กการอ านของคนจ น ในงานเซ ยงไฮ บ กแฟร 2012 ณ นครเซ ยงไฮ สาธารณร ฐ ประชาชนจ น ค ณเหย ยน เส ยวหง รองผ อำานวยการคณะ กรรมาธ การส อและส งพ มพ ท วไป เป ดเผยผ านพ มพ ไชน าเดล ในช วงการเป ดงานว า ค าเฉล ยของการอ าน ของคนจ น ขณะน อย ท ป ละ 6 เล ม ซ งย งห างไกลจากค าเฉล ย ของประเทศตะว นตกมากน ก โดยชาวย โรปและอเมร ก นอ าน ถ งป ละ 16 เล ม และบางพ นท ในทว ปย โรปตอนเหน อก ส งถ ง 24 เล ม ค ณเหย ยน เส ยวหง กล าวว า น บต งแต ป 2549 เป นต น มา เม องต างๆ ในจ นกว า 400 เม องได ม การจ ดก จกรรม สน บสน นการอ าน และม การจ ดเสวนาเร องการอ านในงานจ ด แสดงประจำาป เพ อส งเสร มให ผ คนห นมาสนใจ และเห นค ณค า ของการอ านมากข น ทางร ฐบาลจ นวางแผนเพ มการพ มพ และส งพ มพ ท ได ร บความน ยม ด วยการสน บสน นเพ ม ยอดการพ มพ เผยแพร ตลอดจนกระต นนว ตกรรมด านการ ส อสาร การกระจายไปย งเม องเล กๆ และพ นท ชนบท ด วยเล งเห นว า การอ านเป นพ นฐานในการส บทอดและพ ฒนา ว ฒนธรรมของชาต แม ว าการอ านของคนจ นจะค อยๆ เพ มข น แต ก ย งถ อว าเท ยบไม ต ดก บประว ต ศาสตร ท ม อารยธรรม อ นยาวนานหลายพ นป ของจ น 40

20 ส งคม : ร ดเกล า สารธรรม เป ดต ว ตามรอย...บ านของพระราชา กระทรวงว ฒนธรรม ร วมก บเคร อข ายเป ดต ว ตามรอย...บ านของพระราชา และโครงการต นแบบน กเข ยน ช มชนท สถาบ นค กฤทธ โดยม ค ณสมชาย เส ยงหลาย ปล ด กระทรวงว ฒนธรรม (วธ.) เป นประธาน ม ว าท ร อยโท ด ลก ศ ร ว ลลภ ล ามภาษามลาย ประจำาพระองค ค ณพระนาย ส วรรณ ร ฐ ปล ดกระทรวงมหาดไทย ค ณสามารถ วราด ศ ย รองผ ว า ราชการจ งหว ดนราธ วาส หม อมราชวงศ ปร ด ยาธร เทวก ล ประธานกรรมการม ลน ธ ค กฤทธ 80ฯ และต วแทนเยาวชน น กเข ยนชายแดนใต เข าร วม โดยโครงการด งกล าว จะนำาร องในพ นท จ งหว ดนราธ วาส เพ อให เยาวชนส อความหมายผ านงานเข ยนถ งว ถ ช ว ต ศ ลป ว ฒนธรรม ประเพณ และประว ต ศาสตร ส งเหล าน ถ อเป น ท นทางส งคมท ม ค ณค า กระต นให เยาวชนและประชาชนท วไป ห นมาสนใจประว ต ศาสตร ท องถ น จนเก ดความสำาน กในค ณค า ของบ านเก ด นำามาซ งความสาม คค ต อไป โดยเฉพาะอย างย ง จ งหว ดนราธ วาส เป นท ต งของพระตำาหน กท กษ ณราชน เวศน ชาวบ านในพ นท เร ยกก นว า บ านของพระราชา ด วยพระองค ท านได เสด จพระราชดำาเน นมาประท บแรมท กป และได เย ยม เย อนพสกน กรตลอดมา ไม ว าจะเป นพ นท ท รก นดารเช นไร ก ตาม ทรงส งเสร มสน บสน นท งศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ว ถ ช ว ต การศ กษา และอาช พ อย างจร งจ งและต อเน องมาโดย ตลอด เช ญร วมเป ดต ว ฉ นค อเอร ก บประสบการณ ใหม...ไกลเก นฝ น จากผ หญ งขายบร การ ส เส นทางใหม ท ไม คาดค ด เร องจร งในม มใหม ของเธอ ก บช ว ต ท เปล ยนไปเพ ยงช วข ามค น เม อโสเภณ พล กบทบาทคร งย งใหญ กลายมาเป นน กเข ยนหญ ง รางว ลชมนาด เช ญร วมงานเป ดต ว ฉ นค อเอร ก บประสบการณ ใหม...ไกลเก นฝ น ของ ค ณ ธน ดดา สว างเด อน โดยเล มน เป นผลงานเล มท 3 ของเธอ ท ต อจาก ฉ นค อเอร ก บประสบการณ ข ามแดน และ ฉ นค อเอร ก บประสบการณ ท องค ก ซ งผ อ านน ยมชมชอบและยอมร บเธอใน ฐานะน กเข ยนหน าใหม แนว non-fiction ท สร างสรรค งานส งสารช ว ตไปย งผ อ านอย างจร งจ ง และจร งใจในท กบทท กตอน ร วมฟ งการเสวนาของค ณธน ดดา โดยค ณไก ม ส ข แจ งม ส ข พ ธ กรหญ งจากรายการ ส ดฮอต ผ หญ งถ งผ หญ ง มาเป นผ ซ กถามพ ดค ย และแฟนน กอ านพบปะน กเข ยนพร อมร บ แจกลายเซ น พร อมร วมร บประทานอาหารเย น ในว นอ งคารท 25 ก นยายน พ.ศ.2555 เวลา น. ณ ลานก จกรรมช น 3 ร าน B2S สาขาเซ นทร ลเว ลด เป ดต ว พ ฒนาการพระปรางค ในสยามประเทศ ค ณเจร ญ และ ค ณหญ งวรรณา ส ร ว ฒนภ กด ประธานและ รองประธาน กล มท ซ ซ เป ดต ว พ ฒนาการพระปรางค ในสยาม ประเทศ เพ อเฉล มฉลองวาระ 66 ป ในป น ของอาคเนย กล มธ รก จ ประก นและการเง น โดยเล มน รวบรวมความร ด านประว ต ศาสตร สถาป ตยกรรม ศ ลปกรรม และความเช อเก ยวก บพระปรางค โดยน ก ว ชาการด านประว ต ศาสตร ศ ลปะ เตร ยมมอบให ห องสม ดมหาว ทยาล ย ท ม คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ท วประเทศ พร อมวางจำาหน ายให ผ สนใจ ท เอเช ยบ คส และบ คส กาซ น โดยนำารายได ส วนหน งสมทบกองท น ปฏ ส งขรณ ว ดอร ณราชวราราม 41

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information