เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

Size: px
Start display at page:

Download "เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา"

Transcription

1 รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร ยบร อยแล ว เม อช วง บ ายของว นพ ธท 12 ก นยายน พ.ศ.2555 ท ผ านมา ณ ห องโลต ส ศ นย การ ประช มแห งชาต ส ร ก ต ค ณเสน ห ดงยะโสภา เลขาธ การสมาคมผ จ ดพ มพ และผ จำาหน ายแห งประเทศไทย เป นผ ร บผ ดชอบในการจ ดงานคร ง น โดยม แนวค ดหร อธ มงาน (Theme) ค อ อ านท วไทย อ านได อ านด และท ต างไปจากการจ ดงานคร งท ผ านๆ มา ก ค อ โซนฮอลล เอ (เคยเป น ท ต งเวท ก จกรรม) และในห องบอลร ม (เคยเป นห องสม ดใหม และ จ ดก จกรรมเด กๆ) จะกลายเป นบ ธขาย ส วนเวท ก จกรรมย ายไปอย ในบร เวณโซนเอเทร ยม (พ นท โถงทางเด นระหว างแพลนาร ฮอลล ก บโซนซ ค ณเสน ห จะมาไขข อข องใจและนำาเสนอถ งม ต ใหม ของของงาน มหกรรมระด บชาต ประจำาป น ว า ม ด อะไร ทำาไม? จ งไม สมควรพลาด ไม ว าด วยเหต ผลใดๆ การจ ดแสดงและจำาหน ายหร องานบ กแฟร โดยสากลแล ว ม ล กษณะอย างไร อยากให ค ณเสน ห เสนอภาพท งของต างประเทศและ ของไทยโดยภาพรวม ผมเร ยนว า การจ ดงานแสดงไม ว าจะในประเทศหร อต าง ประเทศย อมม ความแตกต างก นไปตามว ตถ ประสงค ของผ จ ดงานแสดง น นๆ ยกต วอย างเช น Frankfurt Book Fair ซ งเป นงานแสดง ท ใหญ มาก ม หลากหลายประเทศท วโลกนำาเข าร วมแสดง รวมถ งสมาคมผ จ ดพ มพ ฯ ก เข าร วมออกบ ธ ด วยท กคร ง ซ งงานน เขาจะเน นท การเจรจาซ อ ขายล ขส ทธ เป นหล ก ไทยของเราก ได ร บความสนใจไม น อย ส วนท ฮ องกง, ไต หว น, เกาหล, อ นเด ย เขาจะเน นการขายปล กให ก บผ อ านเป นหล ก เหม อนในบ านเรา แต ก ม ส วนท ซ อขายล ขส ทธ ด วย และม ส งท น าสนใจค อ พ นท การจ ดงาน ของเขาค อนข างใหญ มาก การจ ดโซน จะช ดเจน รวมถ งการตกแต งโซน การตกแต ง บ ธโดดเด นสวยงาม อย างในไต หว นม การเก บ เง นค าเข าชมงานด วย ซ งคนก ย งเยอะ มากๆ แสดงว าคนของเขาสนใจและร กในการ อ านมาก 22

2 สำาหร บงานแสดงท สมาคมผ จ ดพ มพ ฯ หร อ PUBAT จ ด ข นหล กม 3 งานด วยก น งานแรกค อ งานส ปดาห แห งชาต และงาน ส ปดาห นานาชาต ซ งงานน จะ จ ดข นช วงปลายเด อนม นาคมถ งต น เด อนเมษายน ในงานน นอกจากจะม การแสดงจำาหน ายของสำาน ก พ มพ ต างๆ ในประเทศไทยเราแล ว ย ง ได เช ญสำาน กพ มพ ต างๆ จากหลาก หลายประเทศมาร วมแสดงและจำาหน าย ด วย โดยเฉพาะอย างย งสมาช ก ในอาเซ ยน นอกจากน ย งม พ นท สำาหร บ การเจรจาซ อขายล ขส ทธ ระหว างก น อ กด วย งานท สองค อ งานเทศกาล ครอบคร ว ซ งจะจ ดช วงกลาง เด อนกรกฎาคม ในงานน จะเน น สำาหร บเด ก เยาวชน และท วไป ท เหมาะสำาหร บสมาช กท กคนในครอบคร ว ส วนงานท สาม ค อ งานมหกรรม ระด บชาต ซ งในคร งท 17 น จะจ ด ข นระหว างว นท ต ลาคม พ.ศ น โดยในงานน สมาคมผ จ ด พ มพ ฯ จะเน นส งเสร มสำาน กพ มพ ภายในประเทศ เป นงานท ผ ผล ตพบ ผ อ านโดยตรง ผ ท เข ามาชมงานน ก จะ ม โอกาสได เล อกด ๆ จากหลาก หลายสำาน กพ มพ โดยตรงคร บ นอกจากน สมาคมผ จ ดพ มพ ฯ ย งได ร วมม อก บองค กรในท องถ น จ ดงานแสดงในภ ม ภาคอ ก สองงานค อ งาน ส ปดาห ภาคตะว นออก ท อ.ศร ราชา จ งหว ด ชลบ ร ซ งจ ดในเด อนกรกฎาคม และ งานส ปดาห และการเร ยนร ท จ งหว ดอ บลราชธาน ซ งจ ด ในเด อนส งหาคม ท งสองงานน เป นการขยายโอกาส การอ านไปส ส วนภ ม ภาค อยากให น ยามถ งงานมหกรรมระด บ ชาต ว า เป นงานแสดงและจำาหน ายแบบใด ม ล กษณะพ เศษอย างไร ตามท ผมได เร ยนไว แล วว า งานมหกรรม ระด บชาต สมาคมผ จ ดพ มพ ฯจะเน นส งเสร ม สำาน กพ มพ หร อผ ผล ตภายในประเทศ เป น งานท ผ ผล ตพบผ อ านโดยตรงคร บ ด งน นถ าผ อ าน ท มาชมงานน ก จะสามารถเล อกหาด ท ถ กใจจากสำาน กพ มพ ต างๆ ท เป นสมาช ก ของสมาคมมากกว า 400 สำาน กพ มพ สำาหร บงานมหกรรมระด บชาต คร ง ท 17 น ม เพ อสมาช กมาร วมออกบ ธถ ง 1,001 บ ธคร บ งานมหกรรมระด บชาต ก บงานส ปดาห แห งชาต ม ความสำาค ญ สำาหร บอ ตสาหกรรมแตกต างก นอย างไร ท ง 2 งานม ล กษณะท ไม เหม อน ก นอย างไร เพราะโดยส วนมากคนท วไปก ค ดเพ ยงว าเป นงานบ กแฟร ต นป และ ปลายป ตามท ทราบก นว าคนไทยเราย งอ านก นน อยอย ด งน นการจ ดงาน แสดงจ งเป นหน งแรงกระต นเพ อให คนไทยห นมาอ าน เป นอ กหน ง ช องทางท จะผล กด นให เก ดว ฒนธรรมการอ านข นในส งคมไทยตามนโยบายของ สมาคมผ จ ดพ มพ ฯ ด งน นงานแสดงท กงานจ งม ความสำาค ญต อท งผ ผล ต และผ อ าน รวมถ งอ ตสาหกรรมด วย โดยเฉพาะอย างย งสองงานหล กค อ งานส ปดาห แห งชาต และงานมหกรรมระด บชาต ท จ ดก นมายาวนาน และม ผ ร วมออกงานและผ เข าชมงานเป นจำานวนมาก สร างรายได ให ก บบางสำาน ก พ มพ ค ดเป น เปอร เซ นต ของรายได ต อป และท งงานม ม ลค าการจำาหน ายรวม กว า 300 ล านบาทต องาน มหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 ม ความพ เศษตรงส วน ไหน และโดดเด นจากป ก อนๆ อย างไรบ าง ในงานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 จะม ข นระหว างว นท ต ลาคม 2555 น จ ดภายใต แนวความค ด อ านท วไทย อ านได อ านด เพ อกระต น ให คนไทยท งประเทศเห นความสำาค ญของการอ าน ว าย งเราอ านย งม แต ได นะ ย งอ านย งด นะ โดยในงานน นอกจากผ เข าชมงานจะได พบก บจากผ ผล ตโดยตรง จำานวนหลายล านเล มแล ว ย งม น ทรรศการด ๆ จากภาค เคร อข ายการอ านอ กมากมาย อาท น ทรรศการ เป ดบ านเพดานดาว จากม ลน ธ แม ฟ าหลวง น ทรรศการ เร องส นโครงการ เล าเร องโกง จากสำาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร ม ส ขภาพ (สสส.) น ทรรศการเม องโลก Bangkok World Book Capital 2013 โดยกร งเทพมหานคร น ทรรศการแสดงผลงานการออกแบบของน ส ตหล กส ตร ศ ลปศาสตร บ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย น ทรรศการจากสำาน กงานคณะ กรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต (กสทช.) นอกจากน นย งม ก จกรรมอบรมส มมนาและก จกรรมบนเวท กลาง การเป ด 23

3 ต วออกใหม ตลอดท งว นท กว นอ กด วยคร บ ว ตถ ประสงค ของการจ ดงานมหกรรมระด บชาต ท เข ยนว า เพ อให ผ ผล ตพบก บผ อ านโดยตรง อยากให ขยายความห วใจของงานจ ดน และรายละเอ ยด ปล กย อยในฟากทางผ ผล ต ขอเร ยนว า งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 น รวมถ งงานแสดง อ นๆ ท สมาคมผ จ ดพ มพ ฯ จ ดข น เราม งหว งเพ อส งเสร มการอ านให ผ อ าน ได พบก บหลากหลายจากผ ผล ตโดยตรง ซ งจะได ซ อหาในราคาพ เศษ ด วย ท ว า ให ผ อ านได พบก บหลากหลายจากผ ผล ตโดยตรง น น ก เพราะ โดยปกต จะม จำาหน ายอย ในร าน ซ งร านแต ละแห งก ม พ นท จำาก ด ปกต ร านจะสามารถวางได ประมาณ 10,000-15,000 เล มต อ ร าน ในขณะท สำาน กพ มพ ผล ตออกมามากถ งป ละกว า 40,000 เล ม ร านค า จ งไม ม พ นท เพ ยงพอ โอกาสในการโชว จ งม น อย นอกจากว าจะเป น ขายด ร านถ งจะโชว ให ด ท ด แต ขายได น อยจ งถ กถอดออกจากร าน เร วข น โอกาสการขายจ งน อยลง เหล าน สำาน กพ มพ ก จะนำามาจำาหน าย ในงานมหกรรมระด บชาต ซ งด หลายๆ เล มท ผ อ านไม เคยเห นหร อ หาซ อในร านไม ได แล วก มาหาซ อในงานน ได นอกจากน น ผ อ านท มาในงานน ย งจะได พบก บการเป ดต วใหม ท สำาน กพ มพ เพ งผล ตมาเพ อวางจำาหน ายในงานน อ กมากมาย และแน นอนจำาหน าย ในราคาพ เศษด วยคร บ พ นท จำาหน ายท แบ งเป นโซนถ ง 5 โซนหล ก และ 2 โซนพ เศษ รวม เก อบ 20,000 ตารางเมตร และม บ ธถ ง 1,001 บ ธ ถ อว าเป นบ กแฟร ท ใหญ ท ส ด เท าท เคยจ ดมาหร อเปล า และต องขยายเพ มเพ อรองร บความสะดวกสบายให สำาน ก พ มพ และผ เข าชมงานท เพ มมากข นอย างไร ใช คร บ งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 น กล าวได ว าเป นงาน ท ใหญ ท ส ดเท าท สมาคมผ จ ดพ มพ ฯ เคยจ ดมา เพราะงานน ใช พ นท ท งหมดของศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต กว า 20,000 ตารางเมตร ม สำาน กพ มพ มาร วมออกบ ธ 425 สำาน กพ มพ ม จำานวนบ ธถ ง 1,001 บ ธ เราได ขยายพ นท จากเด มม โซนหล กค อ โซน แพลนาร ฮอลล โซนซ 1 โซนซ 2 โซนพลาซา โซนเอเทร ยม และโซนเมนฟอร เย แล ว ในงานคร งน เราได เพ มโซนด และโซนฮอลล เอและบอลร มข นมาอ ก เพ อตอบสนอง ความต องการของเพ อนสมาช ก ซ งทำาให สามารถร บรองความต องการของเพ อน สมาช กได เพ มข นอ กระด บหน ง และแน นอนว าเป นการเพ มพ นท ด ให ก บ ผ อ านเช นก น คาดหว งและวางเป าหมายถ งความสำาเร จของมหกรรมคร งน ไว อย างไร แน นอนว าในการจ ดงานท กคร งสมาคมผ จ ดพ มพ ฯ ก ม งหว งงานประสบความ สำาเร จ ท งในด านการสร างว ฒนธรรมการอ าน การส งเสร มการอ าน การสร างกระแส ให คนไทยได ร บร ถ งความสำาค ญของการอ าน และในด านการสร างยอดการจำาหน าย ของผ ผล ตซ งเพ อนสมาช กของสมาคมด วย ในงานมหกรรมฯ ในคร งน สมาคมคาดว าจะม ผ อ านเข ามาชมงานไม น อยกว า 1,500,000 คน และม ม ลค าการขายไม น อยกว า 300 ล านบาท ท งน ก อย บนพ นฐานของสถานการณ ท ปกต นะคร บ และต องขอให ร ฐบาลสามารถบร หารจ ดการ เร องน ำาให ได ด วย อ ปสรรคและจ ดอ อนของงานมหกรรมระด บชาต ท ต องปร บปร งต อ ไปในอนาคต ผมเร ยนว าการจ ดงานแสดง ของสมาคมผ จ ดพ มพ ฯ ท ก งานย อมม จ ดท ต องแก ไขปร บปร งเล กๆ น อยๆ ซ งเราได ด แลแก ไขมาโดยตลอด แต ท สำาค ญค อการพ ฒนา ถ าส งเกต จะเห นถ งการพ ฒนาของงานแสดง มาอย างต อเน อง อย างงาน มหกรรมระด บชาต จากเด ม เป นงานขนาดเล ก จ ดท สนามหลวง แล วย ายไปอ กหลายท ก อนมาหย ดอย ท ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต แรกๆ ก ม สมาช กมาร วมออกบ ธไม มาก ใช พ นท เพ ยงบางส วนของศ นย มาถ งคร ง ท 17 ในคร งน ม ผ ร วมออกบ ธถ ง 1,001 บ ธ ใช พ นท ท งหมดของศ นย การประช ม แห งชาต ส ร ก ต และแน นอนว าเราต อง พ ฒนาอย างต อเน อง เพราะเราต อง ตอบสนองความต องการของท งเพ อน สมาช กและผ อ าน รวมถ ง พ ฒนาให ท นก บเทคโนโลย ท ก าวไป อย างรวดเร ว อย าง ebook และ AEC เป นต น สำาหร บงานมหกรรม ระด บชาต คร งท 17 จะจ ดข นระหว าง ว นท ต ลาคม พ.ศ.2555 เวลา น. ท ศ นย การประช ม แห งชาต ส ร ก ต ผมขอฝากถ งเพ อน สมาช กว า เราเป นเจ าบ าน เราเป นผ จ ดงานน ร วมก นท กคน ขอให เราท ก คนเตร ยมความพร อมในการต อนร บ ผ อ านท จะเข ามาชมงานของเราด วย ก น แล วร วมก นสร างความประท บใจ ให ก บผ อ านของเราด วยก น และผม ขอเร ยนเช ญน กอ านท กท านมาเท ยว ชมงานมหกรรมระด บชาต ใน คร งน เพราะนอกจากจะม มากมายให ท านได เล อกอ านเล อกซ อ จากผ ผล ตโดยตรงในราคาพ เศษแล ว ท านย งจะได ชมน ทรรศการด ๆ ก จกรรม บนเวท ท สน กสนานและการอบรม ส มมนาท จะเพ มพ นความร อ กมากมาย ด วย อย าพลาดนะคร บ 24

4 เตร ยมความพร อมส IPA Congress 2014 : ช เก ยรต พรพ ท กษ ศ ร โจนาธาน ชาป โร (Jonathan Shapiro) ต ดค ก ต องทนท กข ทรมานและเจ บปวด หร อแม กระท งถ กฆ า และน นเป นเหต ผล ท ไอพ เอต ดส นใจก อต งรางว ลเสร ภาพใน การต พ มพ นานาชาต โดยม การค ดสรร และการจ ดมอบเป นประจำาท กป มาต งแต ป 2005 ม เจตนารมณ เพ อเป นเก ยรต ยศ และประกาศเก ยรต ค ณให บ คคล องค กร หร อสถาบ นท ทำางานอย างโดดเด นเป น พ เศษในการปกป องและสน บสน นเสร ภาพ ในการจ ดพ มพ ท กแห งบนโลกน โดยรางว ลน มอบเพ อเป นแบบอย าง ของความกล าหาญท ย นหย ดแสดงออก ในเร องส ทธ และเสร ภาพของป จเจกบ คคล ฟร ดอม ท พ บล ช รางว ลเพ อห วใจ สมาคมผ จ ดพ มพ นานาชาต หร อ ไอพ เอ (IPA - International Publishers Association) จะม การประช มนานาชาต คร งใหญ ในอ ก 2 ป ข าง หน า ในช อว า ไอพ เอ คองเกรส 2014 (IPA Congress 2014) ณ กร งเทพมหานคร ประเทศไทย ม ก จกรรมท จะจ ดข นมากมาย หน งก จกรรมในน นท ชาวโลกจ บตา มองก นอย างตามต ดเม อม การประช มผ จ ดพ มพ นานาชาต ไม ว าท ใดก ตาม มาต งแต ป 2006 น นก ค อ ด ไอพ เอ ฟร ดอม ท พ บล ช ไพรซ (the IPA Freedom to Publish Prize) หร อเร ยกส นๆ ว า ฟร ดอม ท พ บล ช เม อมาด ภ ม หล งของไอพ เอและรางว ลฟร ดอม ท พ บล ช น น เก ดข นมา เพราะสาเหต อะไร ก จะพบว า รางว ลน จะเป นการแสดงออกแห งเสร ภาพในการ สร างสรรค งานเข ยนและเสร ภาพในการจ ดพ มพ เพราะภายใต การควบค มในหลาย ประเทศท วโลก ท งน กเข ยนและสำาน กพ มพ ท ถ กร งควาน ดำาเน นคด จองจำาหร อ และเสร ภาพในการต พ มพ ผลงาน จะม ท ง ประกาศน ยบ ตรและเง นรางว ล ซ งมอบ จากม อของประธานไอพ เอเอง ล าส ดเม อกลางป ในการประช ม ไอพ เอ 2012 (IPA Congress 2012) ท เม องเคปทาวน ประเทศแอฟร กาใต ท ประช มได ม ข อเร ยกร องเพ อส งต อไปย ง ร ฐบาลแต ละประเทศในหลายแง ม ม ท ง ขอให ม องค กรกลางจ ดการเร องล ขส ทธ อย างเข มแข งและเป นธรรม, ขอให ยกเว น การเก บภาษ ม ลค าเพ ม (VAT) จากการ 25

5 จำาหน ายท กประเภท เพ อไม ให ภาระทางภาษ เป นอ ปสรรคต อการเข า ถ งด งป จจ บ น, ผ ม อำานาจร ฐ รวมถ งผ ม อำานาจทางการแข งข นต อง ช วยก นปกป องการถ อเอกส ทธ แต เพ ยง ผ เด ยวในล กษณะการครอบงำา, ยกเล ก การควบค มการพ มพ ท เก ยวเน องก บ การศ กษาและสน บสน นให อ ตสาหกรรม ม อ สรภาพ เป นของท องถ น เป นของคนพ นเม อง และขอปฏ เสธ คำาน ยามท ใช ในทางท ผ ด เช น การหม น ประมาท ความม นคงของร ฐ หร อล ทธ ก อการร าย เพ อเป นการล วงล ำาเข าไป ตรวจตรา ร งควานส อ และใช อำานาจ บ งค บอย างไม เป นประชาธ ปไตย เพราะ น เป นเร องของประโยชน สาธารณะท ต องเป ดเผย โปร งใส สำาหร บรางว ล ฟร ดอม ท พ บล ช ประจำาป 2012 ม มต มอบให โจนาธาน ชาป โร (Jonathan Shapiro) น กเข ยนการ ต นชาวแอฟร กาใต ได ร บรางว ลน ไปครอง โดยไอพ เอให เหต ผลว า ชาป โร ม ความกล าหาญอย าง มากในการวาดและเผยแพร การ ต นใน ประเด นทางส งคม การเม อง และ เศรษฐก จท ยากจะพ ดถ ง ท งเร องการ ท จร ต เผด จการ และความไม ย ต ธรรม ราจ ป ซาราโคล (Ragip Zarakolu) ในส งคม และการต อส ผ านการ ต นก ทำาให เขาถ กว พากษ ว จารณ ข มข ฟ องศาล ต ด ค ก จนถ งข ฆ า แต หากย อนหล งกล บไปด รายช อของผ ท ได ร บรางว ลฟร ดอม ท พ บล ช มา ต งแต เร มต น ผ ท ได ร บรางว ลล วนแต ม โชคชะตาท ไม ต างก นมากน ก ป 2006 ชาลาห ลาฮ จ (Shalah Lahiji) อ หร าน ป 2007 เทรเวอร เอ นค เบ (Trevor Ncube) ซ มบ บเว และรางว ลพ เศษ มอบให ฮแรนต ด ง (Hrant Dink) ก บ แอนนา โพล ตคอฟสกาย า (Anna Politkovskaya) ป 2008 ราจ ป ซาราโคล (Ragip Zarakolu) ต รก ป 2009 ผ ก อต ง OLPEC ต น เซ ย ป 2010 อ สราพ ล ชอฟคาห รอฟ (Israpil Shovkhalov) และ ว กเตอร โคกาน-ยาสน (Viktor Kogan-Yasny) แห งน ตยสารดอช (Dosh Magazine, Chechnya-Russia) และรางว ลพ เศษมอบให เซล ยาย นค ล ค (Sel Yayincilik) ป 2011 บ ย แชต (Bui Chat) เว ยดนาม ค ณตร สว น จ ตต เดชาร กษ กรรมการบร หารของไอพ เอ ซ งเป น คนไทยคนแรกท ได ร บเล อกเข าไปน ง ในองค กรระด บโลกน ได ได พ ดถ ง บ ย แชต (Bui Chat) ชาลาห ลาฮ จ (Shalah Lahiji) 26

6 ผ ก อต ง OLPEC นโยบายตามพ นธก จของไอพ เอ ค อ ส งเสร มการอ านการศ กษาค มครองล ขส ทธ สน บสน นเสร ภาพทางการพ มพ โดยก อนหน าน ค ณตร สว นได เข ามาเป นอน กรรมการ เพ อเสร ภาพทางการพ มพ และทำางานร วมก นก บองค กรระหว างประเทศ เช น PEN International, WIPO (World Intellectual Property Organization), UNHRC (United Nations Human Rights Council) หร อ EU Commission ในการ ค ดสรรบ คคลเพ อมอบรางว ลฟร ดอม ท พ บล ช มาต งแต ป 2008 โดยท ค ณตร สว น เล าถ งประสบการณ ในส วนน ตอนให ส มภาษณ ก บวารสาร เก ยวก บรางว ลน ว า ก เป นเพ ยงการมอน เตอร สถานการณ รางว ลฟร ดอม ท พ บล ช เราเน นท สำาน กพ มพ เพราะน กเข ยนและน กข าวก ม รางว ลของพวกเขาแล ว ซ งทางไอพ เอก เห น ว า สำาน กพ มพ ก ม ความสำาค ญแต ไม ม ใครเห น เพราะการลงพ นท เพ อหาต นฉบ บพ มพ ท กคนม ความเส ยงเท าก น หากสำาน กพ มพ ไม พ มพ งานน นก ไม ได ออกมาหร อเผยแพร ซ งต องม ส วนช วยเหล อก น แล วในประเทศไทยก ไม ค อยเห น ความกล าหาญตรงน เพราะลงท นเองหร อฝากขายได ส วนในต างประเทศไม ได เพราะ ฉะน นอยากให กำาล งใจสำาน กพ มพ ด วย จ งเก ดคณะกรรมการตรงน งานท ต องอ านม มาก ไอพ เอก ถามมาแล วด ฉ นตอบกล บไปท กเร อง เขาก สนใจ เพราะคนอ นตอบบ างไม ตอบบ าง เพราะงานเยอะ ก ถ อว าเป นคนแอ กท ฟมาก เร องม ต อว า ในป น นเราเสนอช อสำาน กพ มพ เว ยดนาม ซ งเป นสำาน กพ มพ อ นเดอร กราวด หร อใต ด น เพราะรางว ลฟร ดอม ท พ บล ช เราว ดก นท ว าเขายอมเส ยงก นแค ไหน เพราะคนทำาธ รก จม กจะไม ค อยยอมเส ยง ม นไม ใช รางว ล เพราะคนไทยชอบมองรางว ลตรงท ม นสำาเร จแล วจ งทำา แต เป นการให กำาล งใจว า ส งท เขาทำาเป นความถ กต องเป นความกล าหาญ เป นการให กำาล งใจก นมากกว าป ญหาของรางว ล เรายอมร บคนและให กำาล งใจคนเป นเร องด อย าไปต ดก บม นมาก และค ดว าเป นส ดยอด ท งคนให และคนเข ยน เป นแค ส ดยอดในป น น ค ณตร สว นช ว า รางว ลของไอพ เอเป นรางว ลใหม เพ งเก ดได ไม ก ป ส วนมากคนท ได รางว ลก จะต ดค ก ม นไม ได เป นฟร ดอม แต เป นไฟต ฟอร ฟร ดอม รางว ลฟร ดอม ท พ บล ช มอบให เพราะว าเขาต อส เพ อ เสร ภาพในส ทธ ท จะพ ด รางว ลน ก ได ร บมาไม ก คน ก ย งบอกก นว า ให รางว ล เพ อความกล าหาญหร อความบ าบ น ก นแน แต จร งๆ แล วคนพวกน ทำาเพ อ คนร นหล งท งน น สำาน กพ มพ หร อน กเข ยนท ย น หย ดย ดถ อความถ กต องของส ทธ เสร ภาพในการแสดงความค ดเห น การ มอบความร เพ อสร างว จารณญาณให เก ดแก ผ คนในส งคม เป นห วใจในการ ค ดสรรของสมาคมผ จ ดพ มพ นานาชาต หร อ ไอพ เอ และในป 2014 คนท มา ร บรางว ล ฟร ดอม ท พ บล ช ในเม อง ไทยก จะเป นท ถ กจ บตามองจากคนท ง โลกอ กครา เทรเวอร เอ นค เบ (Trevor Ncube) 27

7 กร งเทพฯ เม องโลก : ธนร ตน ธนเสว เสร มท กษะบรรณาร กษ อาสาสม ครบ าน และอ กหลายโครงการด ๆ ท ข บเคล อนกร งเทพฯ เป น เม องโลก ในรอบเด อนท ผ านมาม ความเคล อนไหวในก จกรรมต างๆ มากมายท กร งเทพมหานครได เข ามาเป นท งเจ าภาพเอง และเป นผ ร วมสน บสน นในโครงการ ต างๆ เพ อแสดงถ งความก าวหน าในการนำากร งเทพฯ ม งเข าส ความเป น เม อง โลก อย างเต มร ปแบบในท กภาคส วน โครงการแรกเก ดข นช วงว นท ส งหาคม พ.ศ.2555 ท ผ านมา โดยกร งเทพมหานครร วมก บอ ทยาน การเร ยนร ท เค ปาร ค เตร ยมพร อม บ คลากรส เม องโลก เสร มท กษะบรรณาร กษ อาสา สม ครบ าน โดยได จ ดการอบรมบรรณาร กษ อาสาสม คร บ าน ข น เพ อส ง เสร มการอ านระด บช มชนของ กร งเทพมหานคร ณ ศ นย การเร ยนร อเนกประสงค อ ทยานการเร ยนร ท เค ปาร ค ช น 8 ศ นย การค าเซ นทร ลเว ลด ซ งได ร บความสนใจจากอาสาสม คร บ านเข าร วมการอบรมในคร ง น กว า 115 คน จาก 115 แห งท ว กร งเทพฯ 28

8 สำาหร บการอบรมบรรณาร กษ อาสาสม ครบ าน เพ อส งเสร ม การอ านระด บช มชนของกร งเทพมหานคร น น บเป นคร งท 2 แล ว โดยเป นการ ดำาเน นงานภายใต ความร วมม อก น ระหว างสำาน กงานอ ทยานการเร ยนร (สอร.) สำาน กงานบร หารและพ ฒนา องค ความร (องค การมหาชน)ส งก ด สำาน กนายกร ฐมนตร และสำาน ก ว ฒนธรรม ก ฬา และการท องเท ยว กร งเทพมหานคร ซ งได ม การลงนาม บ นท กข อตกลงข นเม อเด อนม ถ นายน 2554 ท ผ านมา เพ อพ ฒนาบรรณาร กษ ในฐานะบ คลากรสำาค ญของห องสม ด เพ อการเร ยนร และ บ าน รวมถ งการจ ดก จกรรมส งเสร มการ อ านการเร ยนร เพ อกระต นให เก ด ว ฒนธรรมการอ าน โดยเฉพาะเด ก และเยาวชนในช มชน ความสำาค ญของบรรณาร กษ อาสาสม คร บ าน น น ม มาก ท ส ดในระด บช มชน เพราะเป นบ คลากร ท ถ อว าม บทบาทสำาค ญท จะช วยกระต น ให คนในช มชนอ านมากข น แม บ านถ อได ว าเป นห องสม ดขนาด เล ก เป นศ นย การเร ยนร ของช มชนท กระจายอย ท วกร งเทพฯ กว า 115 แห ง ป จจ บ นได ถ กโอนย ายไปอย ภายใต การด แลของสำาน กงานเขตแต ละพ นท แต การจ ดอบรมคร งน เพ อให เก ดการ พ ฒนาและถ อเป นเร องท ด ท ท เค ปาร ค เข ามาช วยเสร มท กษะและเพ มพ น ความร ให แก อาสาสม ครฯ จะได นำา ความร และก จกรรมไปเผยแพร และ พ ฒนาบ านให เก ดประโยชน ต อคนในช มชนได ร บการอ าน มากข น ไม ว าจะเป นเร องการเตร ยม ความพร อมเข าส อาเซ ยน หร อการจ ด ก จกรรมส งเสร มการอ าน โดยการอบรมน น อาสาสม คร บ านจะได เร ยนร เก ยวก บการ สร างเคร อข ายส อส งคมออนไลน หร อ เฟซบ ก เพราะการใช เฟซบ กน นเก ด ประโยชน หลากหลาย นอกจากเป น ช องทางในการสร างเคร อข ายเพ อแลก เปล ยนเร ยนร และต ดตามความเคล อนไหว ของกล มแล ว ผ ใช บร การย งสามารถ แสดงความค ดเห นท จะนำามาเป น ประโยชน ต อบ านได อ กด วย โดยในโอกาสน ย งได ร เร มเป ด Page ภายใต ช อ บ าน กทม. ข น ซ งจะเป นผลด ต อการดำาเน นก จกรรม ของกล มในการจ ดก จกรรมต างๆ ให เก ดพล งมากข นในอนาคต เช นเด ยว ก บ Facebook TK park ท ป จจ บ น ได ร บความสนใจม ผ เข าร วมเป นสมาช ก แล วกว า 20,000 คน รวมถ งการให ความร และคำา แนะนำาเก ยวก บการจ ดก จกรรมท น า สนใจว า ควรจ ดก จกรรมอะไรอย างไร และทำาก บใคร ซ งต องคำาน งถ งกล ม ผ ร บร ในแต ละช วงว ยท แตกต างก น โดยม การยกต วอย างการจ ดก จกรรม พ พ ธอาเซ ยนของท เค ปาร ค โดยให อาสาสม ครบ านได ทดลองค ด ก จกรรมและเกมอาเซ ยนข นเอง ซ ง 29

9 ก จกรรมน ถ อเป นเกมท น าสนใจเช อว าจะได ร บการตอบร บ จากเด กและเยาวชนเป นอย างด นอกจากน ย ง ม การจ ดอบรม ก จกรรมการส งเสร มการอ าน อ านได อ านด โดย ค ณเร องศ กด ป นประท ป กรรมการผ จ ดการม ลน ธ เพ อเด ก ความคาดหว งและเป าหมายของโครงการน ค อให อาสา สม ครบ าน นำ ความร ท ได ร บไปพ ฒนาบ าน เพ อตอบสนองนโยบายของ กทม. ท ต องการให คนไทยห น มาอ านก นเพ ม ข น เฉล ย ป ละ15 เล มต อคน เพ อ รองร บ การเป น เม องโลก ในป 2556 ย งไม หมดแค น ในรอบเด อนส งหาคมถ งต นเด อน ก นยายนท ผ า นมา กร งเทพมหานครได มโ ครงการอ กไม นอ ย อาท ค ายร กการอ าน ท ห องสม ดเพ อการเร ยนร ม นบ ร ซ ง เป นความร วมม อระหว างห องสม ดฯ ม นบ ร สำ น กว ฒนธรรม ก ฬา และการท องเท ย ว กร งเทพมหานคร และโรงเร ยนเศรษฐ บ ตรบำ เพ ญ กรมสาม ญศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ก จกรรมปล อย (ทำ จร ง) คร ง ท 3 ความฉลาด รอไม ได ท ห อศ ลปว ฒนธรรมแห งกร งเทพมหานคร โดยร าน จ ดประกายและเคร อข ายเพ อน จ ดเสวนา กร งเทพฯ เม องโลกจร งหร อ, อย างไร? ร วมทำ ให คน ไทยเป นผ ให และร บมากท ส ดในโลก ชอบเล มไหน หย บเอาไปเลย โดยม การนำ มา ให นก อ านหย บไปฟร ๆ ม กต กาให หย บได คนละ 5 เล ม น ตยสาร ได ไม จำ ก ดจำ นวน การร วมม อสร างว ฒนธรรมแห งการอ านของกร งเทพ มหานคร ย งเด นหน าอย างต อเน อ ง บจก.โสส โก มอบ ด 109 เล ม พร อมต โครงการด สร างคนด 30 จำ นวน 10 ต แก กร งเทพมหานคร โดยม รองผ ว า ราชการ กร งเทพมหานคร ค ณทยา ท ปส วรรณ เป นประธานผ ม อบ เพ อเป นการสน บสน นและส งเสร มให คนไทยร กการอ าน เพ มมากข น ตามด วยงาน Betrend Read Town คร งท 2 โดยความร วมม อระหว าง บร ษ ท เดอะมอลล กร ป จำ ก ด และกร งเทพมหานคร ท เล งเห นถ งความสำ ค ญของการ อ าน อ กท งย งเป นการขานร บการเป นกร งเทพฯ เม องโลก จ ดข น บร เวณช น G เดอะมอลล บางกะป และส ดท าย เป นก จกรรม เม องน ทานอาเซ ยน เน องใน งานพ ธ เป ดศ นย เยาวชนสวนล มพ น ณ สวนล มพ น โครงการและก จกรรมต างๆ ของกร งเทพมหานคร เพ อ สน บสน นในการได รบ การค ดเล อกให เป นเม อง โลกในป 2556 กำ ล งเด นหน าอย างเข มข นข น เร อ ยๆ แล ว...

10 ตลาดล ขส ทธ โลก : แม นมาส ศร ทองงาม โลกท พลว ตไปข างหน าเป น ความท าทายอย างย งของอ ตสาหกรรม ท จะต องร บม อให ท นก บเทคโนโลย ท เก ยวก บการดาวน โหลดซ อส นค า แบบใหม เร ยกก นว า อ เล กทรอน กส หร ออ บ ก (ebook) เม อต นเด อน ก นยายน พ.ศ.2555 ท ผ านมา สมาคม ผ จ ดพ มพ และผ จำาหน ายแห ง ประเทศไทย ได ร วมม อก บกรมส ง เสร มการส งออก กระทรวงพาณ ชย จ ดส มมนา พ ฒนาศ กยภาพผ ประกอบ การด านธ รก จล ขส ทธ อ เล กทรอน กส ในประเทศไทย ซ งถ อ ได ว าเป นงานใหญ ของผ สนใจใน ส มมนาพ ฒนาศ กยภาพผ ประกอบการ ด านธ รก จล ขส ทธ อ เล กทรอน กส ในประเทศไทย ม มมองจากไมโครซอฟต ประเทศไทย (ตอน 1) เทคโนโลย น ว ม เด ย ของตลาด ซ งท วโลกได ก าวไปข างหน าอย างเต ม กำาล งแล ว โดยเฉพาะในตลาดอเมร กา และย โรป แน นอน ย อมปฏ เสธไม ได ว า อ ปกรณ หร อเคร องม อสม ยใหม อย าง เคร องอ านอ เล กทรอน กส, สมาร ตโฟน และแท บเล ต ได เปล ยนแปลง โฉมหน าของการเสพส งท อย ในเน อท ใช ตาด ห ฟ ง ซ งรวมถ งด วยเช น ก น การอ านท เร ยกว า อ บ ก ผ านเคร องม อเหล าน เป นความสะดวก สบายของคนในย คน และกำาล งก าวส ย คเปล ยนผ านท จะท งกระดาษไว ข างหล งไปตลอดกาล เม อคนร นต อๆ ไปจะค นช น ก บอ บ กมากกว าป จจ บ นอย างแน นอน และกระดาษก น าจะถ กแปรเปล ยน เป นตลาดเฉพาะกล มหร อเป นของสะสมข นห งคลาสส คไป การส มมนาในคราวน เร มด วย ผ อำานวยการสำาน กส งเสร มธ รก จบร การ กรม ส งเสร มการส งออก กระทรวงพาณ ชย เป นผ กล าวเป ดงาน ตามด วยการบรรยาย ของ ค ณ Robert (Sung Yoon) Kim ผ ก อต งและประธานบร หาร บร ษ ท iportfolio, Inc. และค ณ Eric W.S. Yang ผ อำานวยการใหญ Korean Publishers Association แต จ ดท สำาค ญน น อย ท ค ณสงวน ธรรมโรจน สก ล Developer Evangelist, Developer & Platform Evangelism (DPE) บร ษ ทไมโครซอฟท (ไทยแลนด ) จำาก ด ซ งบรรยายในห วข อ How to reach the New Market ได เป ด โลกทรรศน ใหม และม มของเทคโนโลย ท เก ยวก บการตลาดอ บ กอย างน าสนใจอย าง มาก 31

11 Form Factor Era การนำาเสนอห วข อย อยแรกของค ณสงวนค อ Form Factor Era ซ งม การออกต วว า เขาไม ร จ กอ ตสาหกรรม ในเม องไทยเลย พ ดง ายๆ ในการทำาพ บล ชช งในประเทศไทยท กว นน ซ งเด มม การทำาอ ตสาหกรรมน มายาวนานในประเทศไทยอย แล ว เพ ยงแต ว าในท กว นน สถานการณ ม การเปล ยนแปลงข น มา โดยเฉพาะในเร องพฤต กรรมของผ บร โภค ม ส อและบร โภค คอนเทนต (เน อหา) เปล ยนไปจากเด มอย างท เคยร จ ก ซ ง ม นม ผลกระทบก บสถานการณ ของการทำาส งพ มพ ต างๆ ด วย ว า ส งพ มพ ท กว นน จะเข าถ งตลาดใหม ๆ ได อย างไร จะขยาย ต อจากเด มได อย างไร หร อจะเข าถ งกล มล กค าใหม ๆ ท ไม เคยเข าถ งได อย างไร แล วส อท ม การเปล ยนแปลงต างๆ เหล า น เราจะม การปร บต วเข าหาม นได อย างไร ส งท เปล ยนแปลง น เราน าจะได ประโยชน จากม นมากกว าสำาหร บคนท ปร บต ว เข า หาได ผมได เอาม มมองของไมโครซอฟท ท อย ในอ ตสาหกรรม ไอท ซ งเราไม ม ความชำานาญทางด านส งพ มพ เลย ความร ของ ผมเร องส งพ มพ เป นศ นย แต ผมไม ได แชร ในม มมองของ ส งพ มพ ผมแชร ในม มมองของตลาดผ บร โภคในม มของไอท ซ งจะส งผลกระทบอย างไรต ออ ตสาหกรรมบ าง โดย จะนำาไปปร บต วและใช ประโยชน ได มากน อยแค ไหน เพราะ ว าส งท ผมพ ดถ ง ผมไม ได บอกว าม นเป นส งท ไม ด แต ท แน ๆ ม นเป นโอกาสมากกว าคนอ น ตำาแหน งของผมค อ Developer Evangelist คำาว า Evangelist ในรากศ พท เป นคำาท มาจากศาสนาคร สต ท บอก ว า เป นการเผยแผ ศาสนา แต ว าผมไม เก ยวก บศาสนา ส งท ผมเผยแพร เป นเทคโนโลย เทคโนโลย ท เป นอ นเตอร เนช นแนล อย างไมโครซอฟท ท ผล ตข นมา ม นเป นโนฮาวทางไอท เป น นว ตกรรมใหม ๆ ผมก เอาเทคโนโลย ต างๆ เหล าน นเข ามาส คนไทยให เป นประโยชน ได อย างไร แล วไม ใช เทคโนโลย ท ก ต วท เหมาะสมก บคนไทย แล วม อะไรท เหมาะสมและจะปร บ ต วเข าได ย งไง ก อนอ นความเปล ยนแปลงท ถ กพ ดถ งในตอนน ส ง น นค อย คของ Form Factor Era ย อนกล บไปเม อ 5 ป ท แล ว หร อนานกว าน น โดยปกต แล วในส อส งพ มพ ย งเป นส อ ส งพ มพ ปกต ท เป นกระดาษอย ซ งท กว นน ก ย งม อย ไม ได หาย ไป เช น แม กกาซ น ม การใช งานแบบปกต อย ม หน า ร านในการขาย โมเดลของพ บล ชช ง บ ซ เนสโมเดลต างๆ ก ย ง เป นอย างท เราเข าใจก นอย ในท กว นน และส งน ก ย งไม ได หาย ไป แต ว าว นหน งใน 5 ป ท ผ านมาได ม บางอย างค อยๆ เปล ยนแปลงมากข น ถ าเปร ยบเท ยบว นน เลย ด จ ตอล ด ไวซ (Digital Device-อ ปกรณ ด จ ตอล) ผมน บสมาร ตโฟน ไอโฟน แอนดรอยด โฟน แพด ไอแพด แพดท งหลายท กย ห อ ม ใครท ถ อด จ ท ล ด ไวซ แบบน รวมถ งแล ปท อปท พกต ดต ว มาว นน น ค อส วนหน งของ Form Factor Era ท กคนม เคร อง ม อด จ ตอล ด ไวซ มากข น อย างหน งท จะพ ดถ งเทรนด ว าม น จะเป นมากกว าน และร นแรงกว าน น บจากว นน ไปด วย ส งเกตไหมคร บว า โทรศ พท เด มท เราใช เม อ ป ท แล ว โนเก ยร น 3310 ฮ ตมาก ฟ เจอร เบรกของม นค อ เปล ยนหน ากากได เราต องซ อหน ากากมาเปล ยน แต ถ าเป น สมาร ตโฟนบอกว า เปล ยนหน ากากได ท กคนจะห นมามอง หน าคนท พ ด ซ งร ปแบบการใช เปล ยนไป ตอนน ส งเกตไหม คร บ ด ไวซ ท เป นโทรศ พท ตอนน พยายามทำาจอให ใหญ ข น จาก 3.2 น ว เป น 4 น ว 4.1 เป น 4.2 ว นน 4 น วไม พ ดก น แล ว โทรศ พท ย คน ต อง 7 น ว ซ งเท าก บจอท ชสกร นในรถยนต ซ งอ กหน อยอาจไปถ ง 10 น ว ในขณะท ส งหน งท สวนทางก น เม อ 5 ป ก อนหร อนานกว าน น ตอนท เราใช คอมพ วเตอร เป น พ ซ จะเป นจอซ อาร ท ย งเป นโดมกลมๆ ต อมาส กพ กก แบน ลงเป นแอลซ ด แล วก เล กลงเป นแล ปท อป เป นแพดท เราถ อ อย โดยเคร องม อเหล าน ม นเล กลงเร อยๆ จร งๆ แล ว 2 อย างน อย คนละตลาดก น เพราะว าโดย ปกต คอมพ วเตอร โทร.ออกไม ได ส วนโทรศ พท ก ไม พยายาม ทำาต วเป นคอมพ วเตอร แต พยายามทำาต วให ฉลาดข น จอ ใหญ ข น คอมพ วเตอร พยายามทำาให จอเล กลงเป นจอส มผ ส ท งสองต วรวมก นมาเจอก นท จอส มผ ส ม คอมพ วเตอร ขนาด 10 น ว แต ก ม โทรศ พท ขนาด 10 น วด วย ท งค ใส ซ มได ท งค ส งเอสเอ มเอสได ม นต างก นอย เส นบางๆ น ดเด ยวค อ จอ 10 น วของคอมพ วเตอร ม นย งโทร.ออกไม ได ถ าโทร.ออกได ป บ ตลาดรวมก นต ก น ป จจ บ นก ต องขยายตลาดไปก นส วนของ ต วเองก อน เพราะว าการแข งข นไม ได แข งข นเฉพาะในตลาด เด ยว อ กส วนท จะทำาธ รก จได ค อตลาดส วนด ไซน ท งหมด น เราเร ยกว า Form Factor Era ค อเป นย คท ม ความหลาก หลายมากข น ถามว าท กว นน ม ความหลากหลายมากพอหร อ ย ง อ ตสาหกรรมม นไม ได อย แค น ม นจะม ความเปล ยนแปลง มากกว าน และร นแรงกว าน ไปเร อยๆ แน นอนว า ผ ผล ตเคร อง ม ย ห อท ท กว นน เราใช ก นอย รวมถ งผ ผล ตเคร องท เราย งไม ได ใช งาน เขาจะม Form Factor ประหลาดๆ ออกมาให ได เห น ยกต วอย างเช นเม อ 2 ป ท แล ว ท สหร ฐอเมร กา ม ด ไวซ ท เหม อนก บกระเป าเจมส บอนด แต เล กกว าคร งหน ง ม นค อ แล ปท อปขนาดใหญ ท ไม ต องเป ดแล ปท อปข นมา ไม ต องบ ต เคร อง ไม ต องเป ดจอ 32

12 อ ปกรณ Form Factor ท แปลกๆ จะเร มเข ามาส ช ว ตคนย คป จจ บ นมากข น Form Factor Era จร งๆ เร ม เม อบ คคลท วงการไอท จร งๆ เราเร ยกเขาว าศาสดา ค อย อน กล บไปท สต ฟ จ อบส เด นออกมาคร งแรกแล วบอกว า น ค อ ไอแพด เป นด ไวซ ใหม ท สร างข นมาเพ อใช ในการบราวซ เว บ โดยเฉพาะ ค ณไม ต องพกเคร อง 2 ก โลฯ 3 ก โลฯ ไปน งท สตาร บ คส แล วเป ดซ งต องใช เวลาบ ตนาน แล วพ มพ ค ย บอร ด เป ดเว บ ท งๆ ท ว นน นเป นว นเสาร ต องการค ยก บเพ อนแบบ ไลฟ สไตล เคร องน ออกมาสำาหร บบราวซ เว บ ใช งานเบาๆ พก แค เคร องน ก พอ ม นเก ด Form Factor หน าตาใหม ๆ ข น ซ งคนท งโลกไม ร จ กว าม นค ออะไร แล วมองเห นว าม นสะดวก แล วไอ ด ไวซ ต างๆ พวกน ทางสต ฟ จ อบส ก พยายามพร เซ น ต ว าทำางานอะไรได บ าง อย างหน งท เราพบในช วงเวลาต อมาก ค อ การใช งาน ด จ ตอลคอมพ วเตอร แบบน เด มในความเข าใจของไมโคร ซอฟท เอง เราทำาธ รก จว นโดวส มา ส งท เราเห นค อ การใช งาน คอมพ วเตอร มากเก อบ 100 เปอร เซ นต เป นการใช งานภายใน องค กร ไมโครซอฟต จะใช คำาว า โปรด กท ว ต เช น การใช งาน ภายในองค กร ม ระบบบ ญช ม ระบบคล งส นค า ม การทวงหน ม ระบบเก บสต อกต างๆ ม ระบบไฟแนนซ ม คนใช ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ ม คนใช เว ร ดทำารายงาน ม ระบบเซล ม ระบบรายงาน ต างๆ เราไม ได มองเห นในการใช งานแบบไลฟ สไตล เช น ผม ยอมจ ายเง นเก อบ 20,000 บาท เพ อเล นแองกร เบ ร ด ท งท จ ายเง น 1.99 เหร ยญ เพ อซ อแอพมาเล น แต ต องม เคร อง หร อเพ อนผมท อย บ านใกล ๆ ก น เด นห างก นไม ถ ง 100 เมตร น เป นประสบการณ ตรงเลย เขาม ล ก 3 คนแล ว เหต ผลใน การซ อเคร องของเขา เจ าเคร องน ถ าล กงอแงกวนใจตอนท เขา ทำางานอย ท บ าน ย ดเคร องน ใส ม อแล วเด กจะอย น งๆ ได ประมาณ 3 ช วโมงโดยไม กวน แต ท สำาค ญ เขาไปเร ยกล กก น ข าว เด กร ส กว า พ ออย ากวนหน ได ไหม ม นม ร ปแบบต างๆ เก ดข น ท งหมดน ผมเร ยกรวมว าเป นไลฟ สไตล ม นไม ใช โปรด กท ว ต แต เป นการใช งานแบบไลฟ สไตล ถามว าม นม ความต องการไหม ม แต เป นเหต ผลท ท กคนเห น ม นม การใช งานแบบไลฟ สไตล จร งเพราะว าในว นหย ด แม แต ผมเองก ไม อยากถ อเคร องคอมพ วเตอร หน ก 2.5 ก โลฯ ในว นเสาร ไปน งด มในร านกาแฟ ไปน งค ยก บเพ อน ท งหมด เพ ยงแค ผมอยากเป ดเว บแค 2-3 หน า ผมอยากได เคร องท บางกว าน เบากว าน ม นเป นเร องของไลฟ สไตล แองกร เบ ร ด เป นเกมท ไม ต องใช คอมพ วเตอร มาเป ด เพราะม นเป นแค แคสช วลเกมเท าน น น ค อร ปแบบต างๆ ท เก ดข น และส ง ท ตามมาม นเก ด Form Factor ท มากมาย ไม ว าจะเป น สมาร ตโฟน ถ าเราไม ย ดต ดก บย ห อ สมาร ตโฟนราคาต ำากว า 10,000 บาท เราสามารถหาซ อได แน นอน ซ งสม ยย คแรกท ออกมา เป นปกต ของการทำาตลาด ส นค าท แปลกและเก ดข น มาใหม ในตลาดแรกๆ ต องราคาแพงก อน สม ยแรกท สมาร ต โฟนออกมาแล วฮ ตก นถล มทลายเลยก ค อราคา 20,000 อ พ น ค อ Form Factor ต างๆ ซ งผมบอกว าไม จำาเป นต องเป นของไมโคร ซอฟท เท าน น แต ความ จร งค อ ผ บร โภคถ อร ป แบบของด ไวซ ท แตกต าง ก นมากข น การเข าถ ง อ นเตอร เน ตผ านช องทาง ได มากกว าเด ม สามารถ ใช แค โทรศ พท ในการ เ ส ร ช ข อ ม ล ท า ง อ นเตอร เน ตได สามารถ ท จะม เคร องท ใหญ ข น ค อ แพดต างๆ ได ไป จนถ งเคร องคอมพ วเตอร ปกต ก ย งเข าใช งาน อ นเตอร เน ตได 33

13 The New Market Channel หล งจากขยายความถ ง Form Factor Era มาอย าง หล งไหลพร งพร ค ณสงวนก บรรยายถ งช องทางของตลาด ใหม ในห วข อย อย The New Market Channel ซ งเก ยว โยงก บอนาคตของอ ตสาหกรรมโดยตรง ท น ร ปแบบของการพกพาล กษณะแบบน ท เก ดข นก ค อ ท กคนเข าถ งอ นฟอร เมช น คอนเทนต ได มากกว าเด ม มากมาย ถามว าม นม อะไรท ม นตามมา จร งๆ ท ตามมาค อ มาร เก ต แชนแนล เพราะว าเร อง Form Factor ต างๆ ท เรา พ ดถ ง ไม ได มาแค ด ไวซ ไม ได มาแค ต วเคร องท เขาขายจบ แล วจบก น ส งท มาพร อมเง นหม นปลายๆ ท เราเส ยไป ค อ อยากได คอนเทนต ค ณต องหาซ อเพ ม ค ณอยากได แอพค ณ ต องหาซ อเพ ม เช น บนเคร องของแอปเป ล ก ม แอพสโตร ท กๆ ด ไวซ ไม ว าจะเป นไอโฟน ไอแพด สามารถเข าไปในแอพ สโตร ซ งม แอพพล เคช นต างๆ ให ค ณเล อก และอย างหน งท หน ไม พ นอย างแน นอน โดยเฉพาะด ไวซ ท ใช งานสำาหร บไลฟ สไตล เวลาเรา ว างจากงานในช วงเย นหร อว าช วงเสาร -อาท ตย ในว นหย ด ส วนหน งของก จกรรมก ค อ อ านพ มพ อ านแม กกาซ น ซ งน นค อส งพ มพ และส งพ มพ ประเภทต างๆ ก ถ กขยายเข าไป อย ในสโตร แบบออนไลน น นก หมายความว า เราสามารถซ อ ด จ ตอล ฟอร แมตของอ แม กกาซ นได ม อ บ ก และท สำาค ญค อ ร ปแบบการเข าถ งคอนเทนต หร อพ บล ชช ง ม นเข ามาท ตลาด หลายคนอาจจะงงว า ม นค อว กฤต เราถ กแย งตลาด เราถ ก แยกแชนเนลไป แต อ กม มหน ง ไม ม ว กฤตไหนท ไม ม โอกาส ในตระก ลแอนดรอยด เองก เช นก น ก ม ด ไวซ ยกต วอย างเช น ซ มซ ง แกแล คซ แท บ ผล ตเคร องท คล ายก บแอปเป ล สามารถ พกพาไปไหนก ได แอนดรอยด ก ย งม ก เก ลเพลย ม สโตร ของ กล มแอนดรอยด เราก สามารถไปรวมก นได ม ท งคอนเทนต ฟร คอนเทนต เส ยเง น จะเป นแม กกาซ น จะเป นเกมก ไปใช งานตรงน นได เช นก น เม อเราม ด ไวซ มากข น คนหน งพกมากกว า 1 เคร อง ม สโตร ออนไลน ท ไม ต องเด นไปท ร าน เราก ซ อ ได โอเคแม ไม ได 100 เปอร เซ นต ว า ท กเล มม ด จ ตอล คอนเทนต แต ถามว าหล งจากน เก ดอะไรข น พอม สโตร ม ด ไวซ แล วม ผ ใช เยอะก ม การแข งข นเก ดข น การแข งข นอย าง แรกท เร มต นก อนใครและท กว นน ย งไม จบ เพราะเป น อ ตสาหกรรมไอท ในก เก ล เพลย ม แอพพล เคช น ส วนหน ง ในน นเป นคอนเทนต จากพ บล ชเชอร เช น แม กกาซ น อ บ ก ท งหมดม ประมาณ 600,000 แอพให เล อกสรร เพราะว าการ แข งข นน เป นการแข งข นของเจ าของแพลตฟอร ม ส งท พวก เขาต องการก ค ออยากให คนมาใช เคร องของเขามากข น แข งข น ก นท ใครม แอพให โหลดเยอะกว าก น น ค อส ญญาณ ในช วง เวลาไล ๆ ก นจากสถ ต แอปเป ลม 600,000 แอพ เน องจากเป น เจ าของแพลตฟอร ม จ ดประสงค ค อ ต องการเน อท เยอะ ให คนมาซ อเคร องของเขาเยอะๆ เข าไว ในการทำามาร เก ตต ง ซ อ เคร องน 1 เคร องเหม อนก บค ณได 600,000 แอพ แต ถามว า ใครจะโหลดแอพไว ถ ง 6,000 แอพ หร อ 1 เปอร เซ นต ใน ทางปฏ บ ต ทำาไม ได แต เขาเพ ยงบอกว า ค ณม ต วเล อกเยอะ ขนาดน น ในการค ยก บบรรดาผ บร โภคหลายกล ม ส วนมาก โหลดก นไม ถ ง 100 แอพหรอก แล วไม ได ใช ท กว น เอาท แบบ ใช ท กว นเลยแบบจร งจ งม ไม ถ ง 20 แอพด วยซ ำา เพราะฉะน น การม 600,000 แอพ ไม ได จำาเป นสำาหร บผ ใช การสร างแอพพล เคช นเปร ยบเสม อนการทำาอ บ กหร อ อ แม กกาซ น 1 เล ม โดยไปไว ท สโตร โดยหว งให คนท ใช ไอโฟน ไอแพด แอนดรอยด แพดไปเห นของเรา เปร ยบ เสม อนงมเข มในมหาสม ทร เพราะว าถ าค ณจะขายแอพหร อ คอนเทนต 1 ช น ค ณบอกว าค ณกำาล งจะกระโดดไปเล นแพด ก บค แข งอ ก 600,000 ราย ป ญหาว นน ไม ได อย ท ผ ผล ตด จ ตอล คอนเทนต ไม เหม อนก บป หร อสองป ท แล ว ท ผ ผล ตคอน เทนต ท ผล ตออกมาแล วจะทำาอย างไรให ม ผ ดาวน โหลดไป เยอะ ถ าขายก ขายได เยอะๆ หร ออย างน อยแจกฟร ก ให ม คน ดาวน โหลดเยอะ ว นน ป ญหาเปล ยนไป เพราะมากกว า 70 เปอร เซ นต ของแอพพล เคช นบนสโตร ต างๆ ไม แม แต ถ กเป ด ไม ต องพ ด ถ งการดาวน โหลด เพราะ 600,000 แอพท ม อย น นเยอะมาก อย าหว งเลยว าทำาแอพข นมา 1 ต วหร ออ บ กเข ามาอย ในสโตร แล วรอให คนมาเป ด ซ งต องทำาโฆษณา อ ตสาหกรรมหน งซ ง ไม เก ยวก บเราเลยค อ เกม คนผล ตเกมท งในไทยและอาเซ ยน พ ดเส ยงเด ยวก นหมด ในว นหน งท เขาทำาเกมและกระโดดลง มาเล นสโตร ออนไลน เหต ผลเพราะม นง ายในการเข าถ งผ ใช แต ท กว นน การเอาแอพข นสโตร นอกจากหาไม เจอแล ว เขา ต องค ยก บด สบ วเตอร ซ งไม เคยทำาเกมเลย เช น ส งคโปร ว ธ ของเขาค อโฆษณาผ านรถเมล หร อรถบ ส คำาถามก ค อ โก ออนไลน แล วต องทำามาร เก ตต งเพ อให คนเห นเยอะแบบ อายส วอลล แบบน ด วยเหรอ อย างน นทำาซ ด ขายด กว า เพราะ ฉะน นท กว นน ต องมองว า ด จ ตอลด ต อเราหร อเปล า คราวหน าจะเป นการบรรยายถ งตลาดใหม และ การแข งข นท จะเก ยวข องในอ ตสาหกรรม ซ งเป นม ม มองจากคนวงการไอท ท มองทะล วงการย คด จ ตอล ดาวน โหลด ในแบบท ว งไล ล าอนาคตก นเลยท เด ยว... 34

14 เสร มสร าง : ธงช ย ล ข ตพรสวรรค การสร างเสร มว ฒนธรรมการอ าน ในห องสม ดม ช ว ตของโรงเร ยนต นแบบ สพฐ. สมาคมผ จ ด พ มพ และผ จ ำ หน ายแห งประเทศไทย ม วต ถ ประสงค หล ก ค อ การรณรงค ให สง คมไทยเป นส งคมแห งการเร ยนร ด ว ยการอ าน โดย การจ ดก จกรรมต างๆ ให แก เพ อนสมาช กสำ น กพ มพ โรงเร ยน และส งคม โดยรวม เช น การจ ดงานแสดงประจำ ป การอบรมส มมนา การร วม ประช มทางว ชาการ การแสดงความเห นให แก ภาคราชการ ตลอดถ งการทำ โครงการ PUBAT Charity เพ อ ช วยเหล อโรงเร ยนและน กเร ยนท ข าดแคลน และด อยโอกาส ในขณะเด ยวก นก ม องค กรเอกชนอ นๆ ท ได ดำ เน นการสร างเสร ม ว ฒนธรรมการอ านในประเทศไทยด วย ไม ว าจะเป นสมาคมไทสร างสรรค ม ลน ธ กระจกเงา กล ม We are happy ฯลฯ แต ท เป นหล กฐานท ม นคงแล ว ค อ สำ น กงานอ ทยานการเร ยนร (TK park) ส งก ดสำ น กงานบร หารและ พ ฒนาองค ความร (องค การมหาชน) 35

15 ส บเน องจากนโยบายร ฐบาลซ งกำาหนดให การอ านเป น วาระแห งชาต และป เป นทศวรรษแห งการอ าน ตามมต ครม. เม อว นท 5 ส งหาคม พ.ศ.2552 ซ งสอดคล อง ก บนโยบายห องสม ด 3 ด ของกระทรวงศ กษาธ การ TK park จ งได ประสานขอความร วมม อก บสำาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) จ ดทำาโครงการ พ ฒนาห องสม ดม ช ว ตต นแบบในโรงเร ยนต างๆ จำานวน 206 แห ง ต งแต พ.ศ โดยม หล กเกณฑ และเง อนไข 3 ข อ ค อ 1. ต องเป นโรงเร ยนขนาดกลาง และม ห องสม ดอย แล ว แต ขาดการพ ฒนา 2. ผ บร หารและคณะคร ม ความกระต อร อร น เอาใจ ใส และสม ครใจท จะเข าร วมก จกรรม 3. โรงเร ยนม ความส มพ นธ อ นด ก บช มชน ท งน โรงเร ยนท เข าร วมโครงการ จะได ร บงบประมาณ ต อเน อง 3 ป ประมาณ 380,000 บาท จาก สพฐ. ซ งจะต อง ดำาเน นการด งน 1. ปร บปร งห องสม ดใหม 2. จ ดซ อและส อการเร ยนร 3. อบรมเพ มพ นองค ความร จากผ เช ยวชาญ ของ สพฐ. และ TK park ส วน TK park จะสน บสน นองค ความร ในการทำาให ห องสม ดม ช ว ตอย างย งย นถาวร ด งน 1. ให คำาปร กษา แนะนำากรอบ ความค ดในการพ ฒนาห องสม ด 2. ให คำาปร กษาด านการออกแบบ วางผ ง สร างบรรยากาศของห องสม ด ใหม 3. จ ดอบรมส มมนาเพ อเพ มพ น ความร ให แก คร โดยว ทยากรระด บ ชำานาญการ 4. เช ญมาศ กษาด งาน แลก เปล ยนความร ท TK park ป จจ บ นโครงการน ได ดำาเน น การอย างต อเน อง และได ร บเส ยงตอบ ร บอย างน าช นใจ โดยม การรายงาน สร ปโครงการ 2 ป แรก เป น 1 เล ม พร อมภาพถ ายของห องสม ดท ง ก อนปร บปร งและหล งปร บปร งแล ว จำานวน 21 โรงเร ยน ครอบคล มท ง 4 ภาค ซ งม ท งโรงเร ยนระด บประถมศ กษา และระด บม ธยมศ กษาคละก นไป ส งสำาค ญท เป นก ญแจแห งความสำาเร จของโครงการน ค อ ความตระหน กร ของผ บร หารโรงเร ยน (Perceivable mind) ซ งม บทบาทสำาค ญมาก ผ บร หารต องต งใจจร ง เล ง เห นความสำาค ญของการสร างว ฒนธรรมการอ าน โดยผ าน กระบวนการเร ยนการสอนจากทร พยากรของห องสม ด ต อง ส งเสร มการใช ห องสม ดตามกล มสาระการเร ยนร ให แก คร ผ ร วมท ม อ กท งต องเป นผ ผล กด นให คำาปร กษา จ ดหางบ ประมาณ ประสานก บช มชน ผ ปกครอง และองค กรปกครอง ส วนท องถ น บทบาทรองลงมาก ค อ คร บรรณาร กษ ซ งจะต องม ว ส ยท ศน ม งม น และมองเห นบทบาทหน าท ของตนเองอย าง ช ดเจนว า เป นส วนส งเสร มและสน บสน นการเร ยนการสอน ของคร และน กเร ยน ตามกล มสาระว ชา ต งแต การจ ดเตร ยม เทคโนโลย สารสนเทศในห องสม ดให ครอบคล มท ก กล มสาระว ชา อ กท งย งต องม ก จกรรมส งเสร มการอ านเป น ระยะๆ และท กๆ ช วงช นป โรงเร ยนท ง 206 แห ง ของ สพฐ. จะเป นแหล งเร ยน ร ต นแบบท โรงเร ยนอ นๆ หร อองค กรการก ศลต างๆ ได เข าไป ด งาน เพ อนำาองค ความร ต นแบบน ไปพ ฒนาโรงเร ยนในท อง ถ นของตนเอง 36

16 บ กแฟร ภ ม ภาค : ค ปต เก ยรต ขจรฤทธ ได ร บเส ยงตอบร บจากหนอนภาคตะว นออก อย างล นหลาม สำ หร บงานส ปดาห ภาคตะว นออก คร ง ท 2 ท จ ดข นอย างย งใหญ ภายใต แนวค ด การอ านค อการ พ ฒนาช ว ต : Read for Life ต อยอดความสำ เร จจากงาน ส ปดาห แห งชาต ในเง อนไขการประสมประสานก บ ท องถ น ได อย างลงต ว ท ง ร ปแบบงาน ก จกรรม และบ ธสำ น ก พ มพ โดยความร วมม อของเหล าพ นธม ตรคนร ก นำ โดย สมาคมผ จ ด พ มพ และผ จ ำ หน ายแห งประเทศไทย (PUBAT) จ งหว ดชลบ ร อำ เภอศร ราชา หน วยงานภาคร ฐ อ นๆ และบร ษ ท แปซ ฟ ค พาร ค ศร ราชา จำ ก ด ผ บร หาร ศ นย การค าแปซ ฟ ค พาร ค ศร ราชา จ.ชลบ ร ซ งเป นสถานท จ ดงานในคร งน ตลอดว นงาน 1-10 ม ถ นายน พ.ศ.2555 บ ธ กว า 150 บ ธ 90 สำ น กพ มพ ณ แปซ ฟ ค ฮอลล ช น 4 ศ นย การค าแปซ ฟ ค พาร ค ม หนอนในจ งหว ดภาค ตะว นออก เข าเย ย มชมและเล อกซ อ อย างไม ขาดสาย โดยเฉพาะเหล าเยาวชนจากสถาบ นการศ กษาช นนำ ท ง มหาว ทยาล ย และโรงเร ยนช อ ด ง สามารถตอบโจทย ทางด าน การขยายโอกาสการเข าถ งหลากหลายประเภท ใน ราคาท ไ ม แพง พร อมเป นการส งเสร มการอ านเพ อ การพ ฒนา ช ว ต ตามแนวค ดของการจ ดงาน สำ หร บแปซ ฟค ฮอลล รวมท ง พ น ท ด า นหน าฮอลล อก ส วนหน ง ซ งเป นสถานท จ ดงาน ถ กออกแบบโดยท มจาก สมาคมผ จ ด พ มพ ฯ เนรม ตให เป นฮอลล ต ดแอร ขนาด ส ปดาห ภาคตะว นออก คร งท 2 บทสร ปความสำ เร จ ในการเป ดประต ความร ส ท องถ น 37

17 ใหญ เข าออกสะดวก พ นท บ ธถ กจ ดวางอย างลงต ว เพ อให ผ อ านสามารถเล อกซ อหร อย นอ านได อย างไม แออ ด พร อมรองร บคนได หลายพ นคน เสร มด วยเวท ก จกรรมเพ อ รองร บน กเข ยนช อด ง อาท พระมหาสมปอง ตาลป ตโต, อาจ นต ป ญจพรรค, กาละแมร พ ชรศร เบญจมาศ, ดน ย จ นทร เจ าฉาย, สมค ด ลวางก ร, ชาต ภ รมย ก ล ฯลฯ ท มา ร วมพ ดค ยพร อมแนะนำาแนวค ดด ๆ ตลอดว นงาน โดยพ ธ เป ดงานอย างเป นทางการเม อว นท 1 ม ถ นายน พ.ศ.2555 นอกจากผ บร หารจากคณะผ จ ดงานแล ว ย งได ร บ เก ยรต จากผ นำาท องถ น ข าราชการ และผ ส อข าว เข าร วมงาน อย างค บค ง อาท ค ณว ช ย ส มพ นธร ตน นายอำาเภอศร ราชา ค ณธาน ร ตนานนท นายกเทศมนตร เม องศร ราชา โดยนาย อำาเภอเม องศร ราชาได กล าวเป ดงานไว อย างน าสนใจว า งานส ปดาห ภาคตะว นออก นอกจากจะเป นการ จ ดงานท ย งใหญ ท ส ดในภาคตะว นออกแล ว ย งเป นการ กระจายโอกาสการเข าถ งด หลากหลายประเภท ใน ราคาไม แพง ให ก บผ อ าน ชลบ ร พร อมเป นจ งหว ดท ส งเสร ม ว ฒนธรรมร กการอ านให ก บประชาชนอย างเต มท โดยเฉพาะ ก บเยาวชนของเรา เพราะถ อเป นรากฐานสำาค ญท จะทำาให เด ก เต บโตอย างม ค ณภาพ ในสภาพแวดล อมท อ ดมไปด วยความ ร การจ ดงานในคร งน นอกจากชลบ ร จะเป นศ นย กลางสำาหร บ ให คนในภาคตะว นออกได เข ามาร วมงานและเล อกซ อ ด ๆ แล ว ย งถ อเป นการเป ดประต ความร ส ท องถ นอ กทางหน ง ด วย ด าน ค ณสมบ รณ วรป ญญาสก ล กรรมการผ จ ดการ ศ นย การค าแปซ ฟ ค พาร ค ศร ราชา ได กล าวถ งการเตร ยม ความพร อมทางด านสถานท จ ดงานคร งน ว า ศ นย การค าแปซ ฟ ค พาร ค ศร ราชา ม ความย นด เป น อย างย งท ได ร วมจ ดงานส ปดาห แห งภาคตะว นออก ซ งคร งน เป นคร งท 2 แล ว หล งจากท ประสบความสำาเร จอย าง ย งใหญ เม อป ท ผ านมา ท งจำานวนผ เข าชมงาน และภาพรวม ทางด านสถานท จ ดงาน โดยป น นอกจากการเนรม ตศ นย การ ค าฯ ให เป นบรรยากาศของงานส ปดาห แล ว เราได ม การปร บปร งทางเข าห องแปซ ฟ ค ฮอลล สถานท จ ดงาน ให ม ความโอ โถง กว างขวางข น เพ อรองร บบ ธสำาน กพ มพ ท เพ ม มากข น รวมถ งผ เข าชมงานท น าจะเพ มข นกว าป ท แล วแน นอน ภาพสะท อนความสำาเร จของการจ ดงานในคร งน ไม ได ถ กว ดด วยต วเลขจากยอดจำาหน ายหร อยอดราย ได แต เป นน ม ตหมายอ นด ในการเก ดพ นธม ตรทางความร วม ม อท ม ว ตถ ประสงค เด ยวก น ค อการขยายความร ส ท องถ น อ นได แก สมาคมผ จ ดพ มพ และผ จำาหน ายแห ง ประเทศไทย (PUBAT) จ งหว ดชลบ ร อำาเภอศร ราชา หน วย งานภาคร ฐอ นๆ และบร ษ ท แปซ ฟ ค พาร ค ศร ราชา จำาก ด ท ร วมจ ดงานส ปดาห ภาคตะว นออกข น ท งในคร งน และในคร งต อๆ ไป อ กด านหน งก ค อ เส ยงตอบร บจากผ เข าชมงานท ม ต อ การจ ดงานในคร งน ท งทางด านการประชาส มพ นธ การจ ดงาน ก จกรรม การจ ดวางบ ธ รวมไปถ งต วสำาน กพ มพ ท ร วมนำา ค ณภาพหลากหลายประเภทมาจำาหน ายในราคาท ไม แพง ส งหน งท สะท อนคำากล าวข างต นได ด ก ค อ การท น กเร ยน น กศ กษา เข าร วมงานอย างต อเน องท กว น ท งการเล อกซ อ และร วมก จกรรม อาท น กเร ยนโรงเร ยนดาราสม ทร โรงเร ยนว ดบ านศร มหาราชา โรงเร ยนอ สส มช ญ โรงเร ยน ศร ราชา น กศ กษามหาว ทยาล ยบ รพา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศร ราชา ฯลฯ ซ งเก อบท กคนพ ดเป นเส ยงเด ยวก นว า ม ค อนข างมาก หลากหลายประเภท จำาหน ายในราคาถ กกว า ร านท วไป โดยเฉพาะก จกรรมหนอนพบน กเข ยน ท โดย ท วไปไม ม ทางได พบน กเข ยนท ตนชอบแน ๆ ถ าไม ไปร วม งานส ปดาห ท กร งเทพฯ แต สามารถพบได ท งานบ ก แฟร ภาคตะว นออก พร อมย นย นท จะมาร วมงานในป หน าอ ก แน นอน งานส ปดาห ภาคตะว นออก คร งท 2 ถ อเป น อ กย างก าวความสำาเร จหน งท ม นคงและแข งแรงข น พร อม สำาหร บย างก าวสำาค ญต อๆ ไป แต ส งสำาค ญก ค อจะเป นย าง ก าวความสำาเร จท เป นการเป ดประต ความร ส ท องถ น เป ดโลก ท ศน ใหม ให ได ม โอกาสเข าหาความร ได ง ายข น และม มาตรฐาน ท ดเท ยมก บส วนกลาง 38

18 อ านไทยอ านโลก : กนกศ กด บ ราณท พย ย เนสโก ส งเสร มการอ าน ผ านโครงการส งเสร มการเร ยนร ด วยโทรศ พท เคล อนท ค ณเอนก เพ มวงศ เสน ย เลขาธ การสภาการศ กษา ได เป ดเผยถ งผลการประช มและหาร อก บผ แทนด านเทคโนโลย ทางการศ กษา องค การการศ กษาว ทยาศาสตร และว ฒนธรรม แห งสหประชาชาต (ย เนสโก) ว าย เนสโกได เห นถ งความสำาค ญ ของการส งเสร มโอกาสในการเร ยนร ตามปณ ธานของการศ กษา เพ อปวงชน ประกอบก บเล งเห นว า ป จจ บ นว ยร นท วโลกใช เวลาส วนใหญ อย ก บข อม ลทางโทรศ พท ม อถ อ การอ าน ผ านอ บ ก การเก บภาพและเส ยงในคอมพ วเตอร แท บเล ต ทำาให ย เนสโกดำาร จ ดต ง โครงการส งเสร มการเร ยนร ด วย โทรศ พท เคล อนท (Mobile Learning Project) ข นมา โดยโครงการด งกล าว เป นการนำาว ทยาการของโทรศ พท ม อถ อและเคร องม อด จ ตอลมาประย กต ใช ในการเร ยนร พร อม ท งย งระบ เป าหมายหล กของการทำาโครงการด งกล าว ไว ด งน 1. การส งเสร มการพ ฒนาเน อหาการเร ยนร ท สามารถ ส งผ านโทรศ พท ม อถ อท ง ายแก การอ าน (easy to read) ม เน อหาท ส นกะท ดร ด และสามารถส งผ านถ งก นในระยะเวลา อ นส น 2. การพ ฒนาเพ มท กษะคร เพ อส งเสร มการส บค น ข อม ล รวมท งการเป นพ เล ยงแก ผ เร ยนในการสร างเน อหา ผ านระบบด จ ตอล โดยใช เทคโนโลย จากแอพพล เคช นต าง ๆ 3. การพ ฒนาเทคโนโลย การส อสารในโทรศ พท ม อถ อ ท เป นประโยชน ต อผ เร ยนและคร ในการสร างและพ ฒนาเน อหา และการส บค นข อม ล 4. การประเม นผลการเร ยนร โดยใช หน วยความจำาของ เคร องม อส อสารของผ เร ยนเท ยบเค ยงความร ท ผ ใช โทรศ พท ม อถ อได ร บ 5. การกำาหนดนโยบายแห งชาต หร อย ทธศาสตร การ ส งเสร มการเร ยนร ด วยโทรศ พท ม อถ อ และจากการประช มก บย เนสโกได ขอให ประเทศไทย ซ งเป น 1 ในสมาช กย เนสโก ได พ จารณาเก ยวก บโครงการน เพ อส งข อเสนอแนะไปย งย เนสโกนำาไปปร บปร งแก ไขโครงการ ให สอดคล องก บระบบการศ กษาของแต ละประเทศ ซ งนอกจาก ประเทศไทยแล ว ย เนสโกย งได ให ประเทศสมาช กต างๆ ท ว โลกแสดงความค ดเห นเก ยวก บโครงการด งกล าวด วยเช นก น อย างไรก ตาม สำาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา (สกศ.) เห นด วยก บการนำาโครงการส งเสร มการเร ยนร ด วย โทรศ พท เคล อนท (Mobile Learning Project) มาใช ใน ระบบการศ กษาของไทย เพราะเช อว าจะเป นการเสร มการ เร ยนการสอนท งการศ กษาในระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย และการศ กษาตลอดช ว ตได เป นอย างด ประกอบก บโครงการ น ไม ได ลงท นมาก เน องจากน กเร ยนส วนใหญ ม โทรศ พท ม อถ ออย แล ว เพ ยงแต จะต องม การพ ฒนาแอพพล เคช นมา รองร บเท าน น และทางย เนสโกก ม งบประมาณสน บสน นบาง ส วนด วย แต ส ดท ายแล วก ต องข นอย ก บท ประช มคณะกรรมการ สภาการศ กษาว าเห นด วยหร อไม 39

19 ประกาศผลรางว ลพานแว นฟ า ป 2555 สำาน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ร วมก บ สมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ รางว ลพานแว นฟ า ป 2555 ท ม ค ณพ ท ร พ มห ร ญ เลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการ และ ค ณเจน สงสมพ นธ นายกสมาคมน กเข ยนแห ง ประเทศไทย แถลงผลการต ดส นก จกรรมประกวด วรรณกรรมเร องส นและบทกว การเม อง รางว ลพานแว น ฟ า ประจำาป 2555 ซ งม ผ ส งผลงานเข าร วมประกวดท ง ส น 777 ผลงาน โดยประเภทเร องส นการเม อง รางว ลชนะเล ศ ได แก ผลงานเร อง หมวกท หายไป โดย ว ชชา ล นาช ย ร บเก ยรต บ ตรของประธานสภาผ แทนราษฎร พร อมเง น รางว ล 50,000 บาท รางว ลรองชนะเล ศ ผลงานเร อง น ค อการต อส คร งส ดท าย โดย มนตร ศร ยงค ร บ เก ยรต บ ตร พร อมเง นรางว ล 30,000 บาท และม รางว ล ชมเชย 10 รางว ล ได ร บเก ยรต บ ตรของประธานสภา ผ แทนราษฎรและประธานร ฐสภา พร อมเง นรางว ล รางว ล ละ 10,000 บาท ส วนประเภทบทกว การเม อง รางว ลชนะเล ศ ได แก ผลงานเร อง โลกของหน โดย นรพ ลลภ ประณ ท นรพาล ร บเก ยรต บ ตรพร อมเง นรางว ล 50,000 บาท รางว ลรองชนะเล ศ ผลงานเร อง วางธงลงแล วน งล อมวง ค ยก น โดย ย คลวรรณ ร บเก ยต บ ตรฯ พร อมเง นรางว ล 30,000 บาท และม รางว ลชมเชย 10 รางว ล ได ร บเก ยรต บ ตรของประธานสภาผ แทนราษฎรและประธานร ฐสภา พร อมเง นรางว ล รางว ลละ 10,000 บาท โดยม พ ธ มอบ รางว ลเม อกลางเด อนก นยายนท ผ านมา ณ อาคารร ฐสภา แค 6 เล มต อป ค าเฉล ยน ส ยร กการอ านของคนจ น ในงานเซ ยงไฮ บ กแฟร 2012 ณ นครเซ ยงไฮ สาธารณร ฐ ประชาชนจ น ค ณเหย ยน เส ยวหง รองผ อำานวยการคณะ กรรมาธ การส อและส งพ มพ ท วไป เป ดเผยผ านพ มพ ไชน าเดล ในช วงการเป ดงานว า ค าเฉล ยของการอ าน ของคนจ น ขณะน อย ท ป ละ 6 เล ม ซ งย งห างไกลจากค าเฉล ย ของประเทศตะว นตกมากน ก โดยชาวย โรปและอเมร ก นอ าน ถ งป ละ 16 เล ม และบางพ นท ในทว ปย โรปตอนเหน อก ส งถ ง 24 เล ม ค ณเหย ยน เส ยวหง กล าวว า น บต งแต ป 2549 เป นต น มา เม องต างๆ ในจ นกว า 400 เม องได ม การจ ดก จกรรม สน บสน นการอ าน และม การจ ดเสวนาเร องการอ านในงานจ ด แสดงประจำาป เพ อส งเสร มให ผ คนห นมาสนใจ และเห นค ณค า ของการอ านมากข น ทางร ฐบาลจ นวางแผนเพ มการพ มพ และส งพ มพ ท ได ร บความน ยม ด วยการสน บสน นเพ ม ยอดการพ มพ เผยแพร ตลอดจนกระต นนว ตกรรมด านการ ส อสาร การกระจายไปย งเม องเล กๆ และพ นท ชนบท ด วยเล งเห นว า การอ านเป นพ นฐานในการส บทอดและพ ฒนา ว ฒนธรรมของชาต แม ว าการอ านของคนจ นจะค อยๆ เพ มข น แต ก ย งถ อว าเท ยบไม ต ดก บประว ต ศาสตร ท ม อารยธรรม อ นยาวนานหลายพ นป ของจ น 40

20 ส งคม : ร ดเกล า สารธรรม เป ดต ว ตามรอย...บ านของพระราชา กระทรวงว ฒนธรรม ร วมก บเคร อข ายเป ดต ว ตามรอย...บ านของพระราชา และโครงการต นแบบน กเข ยน ช มชนท สถาบ นค กฤทธ โดยม ค ณสมชาย เส ยงหลาย ปล ด กระทรวงว ฒนธรรม (วธ.) เป นประธาน ม ว าท ร อยโท ด ลก ศ ร ว ลลภ ล ามภาษามลาย ประจำาพระองค ค ณพระนาย ส วรรณ ร ฐ ปล ดกระทรวงมหาดไทย ค ณสามารถ วราด ศ ย รองผ ว า ราชการจ งหว ดนราธ วาส หม อมราชวงศ ปร ด ยาธร เทวก ล ประธานกรรมการม ลน ธ ค กฤทธ 80ฯ และต วแทนเยาวชน น กเข ยนชายแดนใต เข าร วม โดยโครงการด งกล าว จะนำาร องในพ นท จ งหว ดนราธ วาส เพ อให เยาวชนส อความหมายผ านงานเข ยนถ งว ถ ช ว ต ศ ลป ว ฒนธรรม ประเพณ และประว ต ศาสตร ส งเหล าน ถ อเป น ท นทางส งคมท ม ค ณค า กระต นให เยาวชนและประชาชนท วไป ห นมาสนใจประว ต ศาสตร ท องถ น จนเก ดความสำาน กในค ณค า ของบ านเก ด นำามาซ งความสาม คค ต อไป โดยเฉพาะอย างย ง จ งหว ดนราธ วาส เป นท ต งของพระตำาหน กท กษ ณราชน เวศน ชาวบ านในพ นท เร ยกก นว า บ านของพระราชา ด วยพระองค ท านได เสด จพระราชดำาเน นมาประท บแรมท กป และได เย ยม เย อนพสกน กรตลอดมา ไม ว าจะเป นพ นท ท รก นดารเช นไร ก ตาม ทรงส งเสร มสน บสน นท งศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ว ถ ช ว ต การศ กษา และอาช พ อย างจร งจ งและต อเน องมาโดย ตลอด เช ญร วมเป ดต ว ฉ นค อเอร ก บประสบการณ ใหม...ไกลเก นฝ น จากผ หญ งขายบร การ ส เส นทางใหม ท ไม คาดค ด เร องจร งในม มใหม ของเธอ ก บช ว ต ท เปล ยนไปเพ ยงช วข ามค น เม อโสเภณ พล กบทบาทคร งย งใหญ กลายมาเป นน กเข ยนหญ ง รางว ลชมนาด เช ญร วมงานเป ดต ว ฉ นค อเอร ก บประสบการณ ใหม...ไกลเก นฝ น ของ ค ณ ธน ดดา สว างเด อน โดยเล มน เป นผลงานเล มท 3 ของเธอ ท ต อจาก ฉ นค อเอร ก บประสบการณ ข ามแดน และ ฉ นค อเอร ก บประสบการณ ท องค ก ซ งผ อ านน ยมชมชอบและยอมร บเธอใน ฐานะน กเข ยนหน าใหม แนว non-fiction ท สร างสรรค งานส งสารช ว ตไปย งผ อ านอย างจร งจ ง และจร งใจในท กบทท กตอน ร วมฟ งการเสวนาของค ณธน ดดา โดยค ณไก ม ส ข แจ งม ส ข พ ธ กรหญ งจากรายการ ส ดฮอต ผ หญ งถ งผ หญ ง มาเป นผ ซ กถามพ ดค ย และแฟนน กอ านพบปะน กเข ยนพร อมร บ แจกลายเซ น พร อมร วมร บประทานอาหารเย น ในว นอ งคารท 25 ก นยายน พ.ศ.2555 เวลา น. ณ ลานก จกรรมช น 3 ร าน B2S สาขาเซ นทร ลเว ลด เป ดต ว พ ฒนาการพระปรางค ในสยามประเทศ ค ณเจร ญ และ ค ณหญ งวรรณา ส ร ว ฒนภ กด ประธานและ รองประธาน กล มท ซ ซ เป ดต ว พ ฒนาการพระปรางค ในสยาม ประเทศ เพ อเฉล มฉลองวาระ 66 ป ในป น ของอาคเนย กล มธ รก จ ประก นและการเง น โดยเล มน รวบรวมความร ด านประว ต ศาสตร สถาป ตยกรรม ศ ลปกรรม และความเช อเก ยวก บพระปรางค โดยน ก ว ชาการด านประว ต ศาสตร ศ ลปะ เตร ยมมอบให ห องสม ดมหาว ทยาล ย ท ม คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ท วประเทศ พร อมวางจำาหน ายให ผ สนใจ ท เอเช ยบ คส และบ คส กาซ น โดยนำารายได ส วนหน งสมทบกองท น ปฏ ส งขรณ ว ดอร ณราชวราราม 41

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information