หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007"

Transcription

1 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน กส ท ม ล กษณะเป นช องตาราง เป นโปรแกรมท อ านวยความสะดวกในการท างานเก ยวก บการค านวณข อม ล การท างานเก ยวก บการค านวณข อม ล โดยการบ นท ก ข อม ลต าง ๆ ลงในช องตารางส เหล ยมท แบ งออกเป นช องเล ก เหล ยมท แบ งออกเป นช องเล กๆ ท เร ยกว า เซล (Cell) สามารถใส ส ตรลงในเซลล เพ อให โปรแกรมท าการค านวณหาผลล พธ จากข อม ลท บ นท กไว ออกมาได อ ตโนม ต สามารถค านวณต วเลขในตาราง ค านวณต วเลขในตารางได ต งแต คณ ตศาสตร ข นพ นฐานไปจนถ งส ตรทางการเง นท ซ บซ อน และสามารถใช จ ดกล มข อม ล ว เคราะห ข อม ล สร างรายงาน และสร างแผนภ ม ได อ กด วย พ นท ในการท างานของโปรแกรม Microsoft Excel ม ล กษณะเป นตาราง เร ยกว า แผ นงาน หร อ เว ร กซ ต (Worksheet) โดยแต ละช องของตารางถ อเป น เซล ๆ หน ง การบ นท กข อม ลลงในโปรแกรม Microsoft Excel จะ บ นท กลงในเซล ซ งประกอบไปด วย แถว (Row) และ คอล มน (Column) ซ งตารางในแต ละตารางเร ยกว า Worksheet และ Worksheet หลายๆ Worksheet รวมก นจะเร ยกว า สม ดงาน หร อ เว ร กบ ค (Workbook) ซ ง หมายถ งไฟล ข อม ลของโปรแกรม Microsoft Excel น นเอง 1.1 เร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2 1. คล กท ป ม 2. เล อนต วช เมาส ไปท Microsoft Office 3 3. คล กเล อก Microsoft Office Excel

2 1.2 ส วนประกอบท ส าค ญของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ป ม Microsoft Office Quick Access Toolbar Ribbon Formula Bar Title Bar Column Cell Name Box Row Status Bar Sheet Tab ป ม Microsoft Office : รวมค าส งท ใช จ ดการไฟล Quick Access Toolbar : ป มค าส งท ใช งานบ อย ๆ Ribbon : แท บของกล มค าส งท แบ งออกเป นหมวดหม ออกแบบมาแทนท Menu Bar Formula Bar : แถบส ตร ใช เพ อจ ดการส ตรหร อจ ดการข อม ลภายในเซลท ถ กเล อก

3 Title Bar : แสดงช อ Workbook ท ใช งานอย Column : ช องข อม ลในแนวต ง ม จ านวน 16,384 คอล มน เร มต นจาก A ถ ง XFD Name Box : แสดงช อเซลท เล อก Cell : แสดงเซลท ก าล งท างานอย Row : ช องข อม ลในแนวนอน ม จ านวน 1,048,576 แถว Sheet Tab : แสดงช อของ Worksheet Status Bar : แสดงสถานะต าง ๆ ของโปรแกรม 1.3 ล กษณะของต วช เมาส (Mouse Pointer) ช ต าแหน งเซลในตารางการท างาน ช ต าแหน งของค าส ง ก าล งท างาน ให รอ ช ต าแหน งของคอล มน และแถวท ต องการจะเปล ยนความกว าง พร อมพ มพ ข อความ ช ต าแหน งท ม การเช อมโยง (link) ช ต าแหน งเซลท ต องการเต มข อม ลอ ตโนม ต 1.4 หล กการท างานของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ในล กษณะของตารางการท างาน ท ผ ใช สามารถ ก าหนด ต าแหน งในการพ มพ ข อม ลได โดยพ นท ในการพ มพ ข อม ลเก ดจากจ ดต ดของคอล มน และแถว ม ล กษณะเป นช อง ๆ เร ยกว า เซล (Cell) โดยแต ละเซลจะม ช อเร ยกตามช อ ดยแต ละเซลจะม ช อเร ยกตามช อคอล มน ตามด วยช อแถว เช น คอล มน A แถวท 1 เร ยกว า เซล A1 เป นต น ส าหร บข อม ลท พ มพ ในเซล อาจจะเป น ต วอ กษร ต วเลขหร อส ตร ก ได ด งต วอย าง

4 1.5 ชน ดของข อม ลในโปรแกรม Microsoft Excel ข อม ลในโปรแกรม Microsoft Excel แบ งออกได เป น 5 ชน ด ด งน 1. ข อม ลต วอ กษร (Text) ค อ ข อม ลท ไม สามารถน ามาค านวณได ข อม ลชน ดน จะถ กจ ดช ดซ ายของเซลอย เสมอ ม ล กษณะด งน - ข อม ลท ม ต วอ กษร A-Z อย างน อย 1 ต วรวมอย และไม ข นต นด วยเคร องหมาย + - * หร อ $ 2. ข อม ลต วเลข (Numbers) ค อ ข อม ลท สามารถน ามาค านวณได ข อม ลชน ดน จะถ กจ ดซ ดขวาของเซลอย เสมอ ม ล กษณะด งน - ข อม ลท เร มต นด วยต วเลขใด ๆ รวมท งจ ดทศน ยมหร อ $ และต องไม ม ต วอ กษรใด ๆ รวมอย - สามารถใช เคร องหมาย, หร อ. หร อ $ ร วมก บต วเลขได 3. ข อม ลแบบส ตร (Formula) ค อ ข อม ลท ประกอบด วยเคร องหมายทางคณ ตศาสตร หร อค าเฉพาะ ซ งเป น ส ตรส าเร จร ปท เร ยกว า ฟ งก ช น (Function) การป อนส ตรต องข นต นด วยเคร องหมาย = + - แล วตามด วยช อเซล หร อเคร องหมายอ น ๆ เช น =A1+A2, =sum(a1:a6) เป นต น ส ตรท ต องการใส ลงในเซลเพ อให แสดงผลล พธ น น จะแสดงส ตรการค านวณให เห นในส วนของแถบส ตร (Formula Bar) ส าหร บเคร องหมายทางคณ ตศาตร ท ใช ใน Excel ได แก - เคร องหมาย บวก หมายถ ง + - เคร องหมาย ลบ หมายถ ง - เคร องหมาย ค ณ หมายถ ง * - เคร องหมาย หาร หมายถ ง / - เคร องหมาย ยกก าล ง หมายถ ง ^ - เคร องหมาย เปอร เซ นต หมายถ ง % นอกจากน ย งสามารถน าเคร องหมาย ( ) มาใช ร วมในส ตรได ด วย เช น =(A1+A2)/(A3+A4) เป นต น 4. ข อม ลว นท (Date) ค อ ข อม ลท ประกอบด วยว นท เด อน และป 5. ข อม ลเวลา (Time) ค อ ข อม ลท ประกอบด วย ช วโมงและนาท โดยม เคร องหมาย : ค น 1.6 ว ธ แก ไขข อม ลในตารางการท างาน 1. คล กเล อกเซลท ต องการแก ไข จากน นป อนข อม ลใหม ท ต องการ แล วกดป ม Enter 2. คล กเล อกเซลท ต องการ กดป ม F2 ใช ล กศรเล อนไปต าแหน งท ต องการแก ไข 3. การลบข อม ลในเซลท งหมดให กดเล อกเซลน นแล วกดป ม Delete 4. การลบข อม ลบางส วนท อย ในเซล ให ด บเบ ลคล กท เซลน น คล กเล อกระบายแถบส ในข อความท ต องการลบ แล วกดป ม Delete

5 5. ถ าข อม ลในเซลปรากฏ ####### หมายความว าข อม ลท อย ในเซลน นเต ม ให แก ไขโดยการปร บขยาย ความกว างของเซล 1.7 การเล อกช วงข อม ล 1. เล อกเซลเด ยว 2. เล อกหลายเซล 3. เล อกท งแถว 4. เล อกท งคอล มน 5. เล อกท งตาราง ม มซ ายตาราง คล กท เซลน น คล กท เซลเร มต น กดเมาส ค างลากไปเซลส ดท ายท ต องการ คล กท หมายเลขก าก บแถว (1, 2, 3 ) คล กท ต วอ กษรก าก บคอล มน (A, B, C.) ให คล กท ม มซ ายของตาราง 1.8 การบ นท กข อม ล 1. คล กป ม เล อก บ นท ก (Save) หร อ คล กท ร ป 2. คล กเล อกไดรฟ ท ต องการจ ดเก บข อม ล เช น ไดรฟ C: D: 3. ด บเบ ลคล กเล อกโฟลเดอร ท ต องการ (ถ าสร างไว ) 4. ต งช อแฟ มข อม ล คล ก บ นท ก (Save) 1.9 การเป ดแฟ มข อม ล 1. คล กป ม เล อก เป ด (Open) หร อ คล กท ร ป 2. คล กเล อกไดรฟ ท ต องการเป ดข อม ล เช น ไดรฟ C: D: 3. ด บเบ ลคล กเล อกโฟลเดอร ท ต องการ (ถ าสร างไว ) 4. เล อกช อแฟ มข อม ล คล ก เป ด (Open) a a o a a

6 หน วยท 2 การตกแต งตารางการท างาน 1. การก าหนดร ปแบบข อม ล และร ปแบบเซล โปรแกรม Microsoft Excel ม เคร องม อท สน บสน นการก าหนดร ปแบบเซล และข อม ลให ตรงก บความ ต องการของงานแต ละงานได เป นอย างด การก าหนดร ปแบบของเซล และข อม ลท ด น นจะท าให เอกสารท ได ม ความ ถ กต อง สวยงาม ง ายต อการใช งาน ส วนใหญ แล วเคร องม อต างๆ ใน Microsoft Excel น นม การท างาน เหม อนก บเวอร ช น ก อนหน าน เพ ยงแต ถ กน ามาจ ดวางในส วนต ดต อก บผ ใช ใหม เพ อให สามารถเข าถ งเคร องม อต างๆ ได สะดวกและรวดเร วมากย งข น การจ ดร ปแบบต วอ กษร - การใช แถบเคร องม อ Font, Alignment - แบบต วอ กษร - ขนาดต วอ กษร - ต วหนา - ต วเอ ยง - ต วข ดเส นใต - การจ ดข อม ลใน เซล เช น ช ดซ าย, ช ดขวา, ก งกลาง

7 - การใช แถบเคร องม อ Cells 1. เล อก Format 2. คล ก Format Cells 1 3. ปรากฏหน าต าง Format Cells 2 วางต าแหน งข อม ล ร ปแบบต วอ กษร

8 ต องการ คล กแถบเคร องม อ Alignment - ใช ในการจ ดต าแหน งของข อม ล ในแนวนอนและแนวต ง สามารถปร บองศาได ตาม คล กแถบเคร องม อ Font - ใช เล อกร ปแบบต วอ กษร (แบบอ กษร, ขนาดต วอ กษร, ส ต วอ กษร) การจ ดร ปแบบต วเลข - เล อก Format - คล ก Format Cells 1 2

9 - ปรากฏหน าต าง Format Cells - คล กเล อก Number ในแท บ Number จะม ร ปแบบของต วเลขทท พบได บ อย ๆด งต อไปน General หมายถ ง ต วเลขจะม ล กษณะท วไปไม ม การระบ เฉพาะ Number หมายถ ง แสดงผลแบบต วเลข ก าหนดทศน ยม (.) เคร องหมายจ ลภาค (,) Currency หมายถ ง ก าหนดให แสดงส ญล กษณ ค าทางการเง น เช น, $ เป นต น Accounting หมายถ ง จ ดต าแหน งส ญล กษณ สก ลเง นและจ ดทศน ยมในคอล มน Date หมายถ ง แสดงเลขล าด บของว นท และเวลาเป นค าว นท Time หมายถ ง แสดงเลขล าด บของว นท และเวลาเป นค าเวลา Percentage s หมายถ ง จะค ณค าในเซลด วย 100 และแสดงส ญล กษณ ผลล พธ ด วยเปอร เซ นต 2. การสร างส พ นของตารางการท างาน การก าหนดส พ นตาราง - เล อกพ นท ท ต องการ (คล มพ นท ) - คล กเล อก บนแถบเคร องม อ - คล กเล อกส ท ต องการใส ลงในตาราง

10 ต วอย างการใส ส ให ก บตาราง การก าหนดส ต วอ กษร - เล อกเซลท ต องการเปล ยนส ให ก บต วอ กษร - คล กเล อก บนแถบเคร องม อ - คล กเล อกส ท ต องการ ต วอย างการก าหนดส ให ก บต วอ กษร

11 3. การยกเล กเส นกร ด (Gridlines) - คล กเคร องหมาย ออกจากแถบเคร องม อ ท เมน View ผลล พธ ท ได เส นแบ งคอล มน และ แถวจะหายไป 4. การยกเล กห วแถวและคอล มน - คล กเคร องหมาย ออกจากแถบเคร องม อ ท เมน View ผลล พธ ท ได

12 5. การใส พ นหล งให ก บแผ นงาน - คล กเมน Page Layout - เล อกแถบเคร องม อ Background - เล อกร ปภาพท ต องการ

13 ผลล พธ ท ได 6. การก าหนดเส นขอบตาราง - คล กเล อกพ นท ท ต องการก าหนดเส นขอบ - คล กเล อก ท เมน Home โปรแกรมจะก าหนดร ปแบบของเส นมาให เล อก - คล กเล อกแบบเส นท ต องการ

14 7. การจ ดร ปแบบตารางอ ตโนม ต - คล กเล อกพ นท ท ต องการก าหนดเส นขอบ - คล กเล อก เคร องม อ Format as Table ท เมน Home โปรแกรมจะก าหนดร ปแบบของเส นมาให เล อก 8. การแทรกร ปภาพ - การแทรก Clip Art (ภาพต ดปะ) 1. คล กเล อกเมน Insert เล อก เล อกเคร องม อ ท หน าต าง การท างานของ Clip Art

15 2. เล อกเมน Office Collections ในเมน น จะม โฟลเดอร (แฟ ม) ท เก บภาพต ดปะไว โฟลเดอร (แฟ ม)ท เก บภาพต ดปะ แยกหมวดหม ไว - การแทรกร ปภาพ (จากแฟ ม...) 1. คล กเล อกเมน Insert เล อก จะปรากฏหน าต างให เราเล อกแฟ มท เก บร ปภาพไว เม อ เล อกภาพได แล วให กดป ม Insert

16 9. การสร าง Word Art (ข อความศ ลป ) - คล กเล อกเมน Insert เล อก จะปรากฏร ปแบบของ Word Art ให เราเล อก 10. การใช Shapes (ร ปร างอ ตโนม ต ) - คล กเล อกเมน Insert เล อก จะปรากฏร ปแบบ Shapes ให เล อก

17 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 3 การจ ดการข อม ลในตารางท างาน 1. การเปล ยนช อแผ นงาน โปรแกรม Microsoft Excel ได ก าหนดช อแผ นงานมาให แล วในช อ Sheet 1 Sheet 2... แต ถ าหาก ต องการเปล ยนช อแผ นงานให ม ความสอดคล องก บงานท ท าอย ก สามารถเปล ยนช อแผ นงานได โดยม ว ธ ด งน - การเปล ยนช อแผ นงานว ธ ท หน ง 1. คล กเคร องม อ Format (ร ปแบบ) 2. คล ก Rename (เปล ยนช อ) 3. พ มพ ช อท ต องการแทนท ช อแผ นงานเด ม - การเปล ยนช อแผ นงานว ธ ท สอง 1. คล กขวา Sheet ท ต องการเปล ยนช อ 2. คล ก Rename (เปล ยนช อ) 3. พ มพ ช อท ต องการ

18 - การเปล ยนช อแผ นงานว ธ ท สาม 1. ใช เมาส ด บเบ ลคล ก แผ นงานท ต องการเปล ยนช อ 2. เม อปรากฏแถบส ด าท ช อเด ม ให พ มพ ช อท ต องการ 2. การเปล ยนส ของป ายช อแผ นงาน การเปล ยนส ให ก บป ายช อแผ นงานเพ อแยกความแตกต างของงาน และเป นการสร างส ส นให ก บแผ นงาน ม ว ธ การด งน - การเปล ยนส ป ายช อแผ นงานว ธ ท หน ง 1. คล กเคร องม อ Format (ร ปแบบ) 2. เล อก Sheet (แผ นงาน) 3. คล ก Tab Color (ส แท ป...) 4. คล กเล อกส ท ต องการจากตาราง

19 - การเปล ยนส ป ายช อแผ นงานว ธ ท สอง 1. คล กขวา Sheet ท ต องการเปล ยนส 2. คล ก Tab Color (ส แท ป...) 3. คล กเล อกส ท ต องการจากตาราง 3. ย ายสล บต าแหน งแผ นงาน - การสล บต าแหน งแผ นงาน 1. คล กลากแถบของแผ นงานท ต องการย ายต าแหน งไปทางซ ายหร อขวาตามต องการ 2. ส งเกตต วบอกต าแหน ง (สามเหล ยมส ด า) ท เคล อนไปมา เม อได ต าแหน งท ต องการให ปล อย เมาส ก อนสล บต าแหน ง หล งสล บต าแหน ง

20 4. การเพ มแผ นงาน ในการท างานบางคร งต องการใช แผ นงานมากกว า 3 แผ น เราสามารถเพ มแผ นงานได ตามความต องการ แต ไม เก น 255 แผ น ใน 1 สม ดงาน โดยแผ นงานท เราเพ มน นจะแทรกอย ด านหน าของแผ นงาน - การเพ มแผ นงานว ธ ท หน ง 1. คล กเคร องม อ Insert (แทรก) 2. เล อก Insert Sheet (แทรกแผ นงาน) - การเพ มแผ นงานว ธ ท สอง 1. คล กขวาแผ นงานท ต องการแทรก 2. เล อก Insert ปรากฏแผ นงานหน าต างด งร ป 4. คล กตกลง จะปรากฏแผ นงานแทรกอย ด านหน า

21 - การเพ มแผ นงานว ธ ท สาม 1. คล กร ป ท แถบช สด านล าง 2. จะปรากฏแถบช สเพ มข นมา 5. การลบแผ นงาน การลบแผ นงานออกจากสม ดงาน หากไม ม ข อม ลอย ในแผ นงานน น สามารถลบได ท นท แต ถ าม ข อม ลอย ใน แผ นงานน น โปรแกรมจะม หน าต างถามเพ อให ย นย นการลบแผ นงานอ กคร ง โดยการลบแผ นงานออกจากสม ดงาน น นจะต องม แผ นงานเหล ออย อย างน อย 1 แผ นงาน - การลบแผ นงานว ธ ท หน ง 1. คล กเล อกเคร องม อ Delete (ลบ) 2. เล อก Delete Sheet (ลบแผ นงาน) 3. ถ าแผ นงานน นม ข อม ลอย จะปรากฏหน าต างให ย นย นการลบ

22 - การลบแผ นงานว ธ ท สอง 1. คล กขวาแผ นงานท ต องการลบ 2. เล อก Delete (ลบ) 6. การป อนข อม ลแบบเร ยงล าด บ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนข อม ลแบบเร ยงล าด บ เช น ต วเลข, ว นท, และข อความท ม ต วเลขบอกล าด บ - การป อนข อม ลแบบเร ยงล าด บ 1. พ มพ ข อม ลลงในช องเซล 2. คล กคล มพ นท เซลท ม ข อม ลอย 3. เล อนเมาส ไปท ม มขวาล างส ดของส วนท เล อก ให เมาส เปล ยนเป นร ป 4. กดเมาส ค างไว ลากข อม ลให เร ยงล าด บตามต องการ - ชน ดของข อม ลแบบเร ยงล าด บ ข อม ลแบบเร ยงล าด บท โปรแกรมสามารถเร ยงให โดยอ ตโนม ต ได แก รายการ ค าเร มต น ค าต อไป ว น Mon จ นทร Tue, Wed, Thu อ งคาร, พ ธ, พฤห สบด... เด อน Jan มกราคม Feb, Mar, Apr ก มภาพ นธ, ม นาคม, เมษายน... ป 2001, , 2004, 2005 เวลา 8:00 9:00, 10:00, 11:00 เลขล าด บ 1, 2 3,4,5

23 7. การค ดลอกข อม ล (Copy) การค ดลอก ค อ การท าให ข อม ลท ม อย ในเซลหร อพ นท หน งไปเก ดในเซลหร อพ นท อ น ๆ โดยท ข อม ลเด มย ง อย การค ดลอกข อม ลเพ อประหย ดเวลาและไม ต องเส ยเวลาตรวจทานการพ มพ ใหม - การค ดลอกข อม ลว ธ ท หน ง 1. ก าหนดพ นท ต นแบบซ งอาจจะเป นเซลหร อช วงข อม ล 2. คล ก จะปรากฏเป นเส นประว งล อมรอบข อม ลท ก าหนด 3. คล กเซลท ต องการวางข อม ล 4. คล ก เพ อวางข อม ลในพ นท ท ต องการ - การค ดลอกข อม ลว ธ ท สอง 1. ก าหนดพ นท ต นแบบซ งอาจจะเป นเซลหร อช วงข อม ล 2. คล กขวาในเซลหร อพ นท ท เล อกไว จะปรากฏเมน ล ด 3. เล อก Copy (ค ดลอก) 4. คล กขวาในเซลท ต องการวางข อม ล 5. เล อก Paste (วาง) เล อก Copy ในเซลท ต องการ ค ดลอกข อม ล เล อก Paste ในเซลท ต องการวางข อม ล - การค ดลอกข อม ลว ธ ท สาม (การค ดลอกไปย งเซลต ดก น) 1. เล อกเซลต นแบบท ต องการค ดลอก 2. เล อนเมาส ไปท ม มขวาล างของเซล 3. เมาส เปล ยนเป นร ป 4. กดเมาส ค างแล วลากไปย งเซลท ต องการ

24 8. การย ายข อม ล (Move) การย ายข อม ล (Move) ค อ การเคล อนย ายข อม ลในเซลหน งหร อช วงข อม ลหน งไปในเซลใหม การย าย ข อม ลแตกต างก นการค ดลอกข อม ล ค อ การค ดลอกข อม ลจะม ข อม ลเพ มข นมาจากเด ม แต การย ายข อม ลเป นการ ย ายข อม ลจากเซลหน งไปย งอ กเซลหน ง - การย ายข อม ลว ธ ท หน ง 1. เล อกเซลหร อช วงข อม ลท ต องการย าย 2. คล ก จะปรากฏเป นเส นประว งล อมรอบข อม ลท ก าหนด 3. คล กในเซลท ต องการวางข อม ล 4. คล ก เพ อวางข อม ลในพ นท ท ต องการ - การย ายข อม ลว ธ ท สอง 1. เล อกเซลหร อช วงข อม ลท ต องการย าย 2. คล กขวาในเซลหร อพ นท ท เล อกไว จะปรากฏเมน ล ด 3. เล อก Cut (ต ด) 4. คล กขวาในเซลท ต องการวางข อม ล 5. เล อก Paste (วาง) เล อก Cut ในเซลท ต องการย ายข อม ล เล อก Paste ในเซลท ต องการวางข อม ล

25 - การย ายข อม ลว ธ ท สาม 1. เล อกเซลหร อช วงข อม ลท ต องการย าย 2. เล อนเมาส ไปท บร เวณรอบ ๆ เซล 3. เมาส เปล ยนเป นร ป 4. กดเมาส ค างแล วลากไปย งเซลท ต องการ 9. การย ายแผ นงานไปสม ดงานใหม (Move or Copy ) - การย ายแผ นงาน 1. คล กขวาแผ นงานท ต องการย าย (แถบ Sheet ด านล าง) 2. จะปรากฏเมน ล ด 3. เล อก Move or Copy 4. จะปรากฏหน าต างให เล อกต าแหน งท ต องการย ายแผ นงาน เล อก สม ดงาน (Workbook) ท ต องการ เล อก แผ นงาน (Worksheet) ท ต องการ 5. คล ก เล อกสม ดงานท ต องการย ายไป 6. คล กเล อกต าแหน งท ต องการให แผ นงานย ายไปอย

26 10. การเปล ยนแปลงขนาดเซล เม อม การป อนข อม ลลงในเซล จะม ป ญหาท พบบ อยค อ ขนาดของเซลม ความกว างไม พอก บข อม ล ท าให ข อม ลบางส วนไม ปรากฏในเซล แต ข อม ลน นย งคงอย ว ธ แก ไข ค อ การเปล ยนขนาดของเซลให กว างข น - การปร บขนาดของคอล มน ว ธ ท หน ง 1. เล อนเมาส ไปท เส นแบ งระหว างคอล มน เมาส จะเปล ยนเป นร ป 2. กดเมาส ค างแล วลากเมาส ไปทางซ าย หร อ ขวา เพ อปร บความกว างให เหมาะสม ต วเลขบอกขนาดความ กว างของคอล มน - การปร บขนาดของคอล มน ว ธ ท สอง 1. คล กเล อก เคร องม อ Format (ร ปแบบ) 2. เล อก Column Width... (ความกว างคอล มน )

27 3. ปรากฏหน าต างให ก าหนดความกว างคอล มน 4. ใส ความกว างท ต องการ คล กป ม OK - การปร บขนาดของแถว ว ธ ท หน ง 1. เล อนเมาส ไปท เส นแบ งระหว างแถว เมาส จะเปล ยนเป นร ป 2. กดเมาส ค างแล วลากเมาส ข น หร อ ลง เพ อปร บความส งให เหมาะสม ต วเลขบอกขนาด ความส งของแถว - การปร บขนาดของแถว ว ธ ท สอง 1. คล กเล อก เคร องม อ Format (ร ปแบบ) 2. เล อก Row Height... (ความส งแถว)

28 3. ปรากฏหน าต างให ก าหนดความส งของแถว 4. ใส ความกว างท ต องการ คล กป ม OK 11. การแทรกแถวและคอล มน (Insert) การแทรกแถวและคอล มน ค อ การเพ มแถวว างหร อคอล มน ว าง เข าไปในตารางการท างาน เพ อท าการ เพ มข อม ล การแทรกแถวและคอล มน ไม ท าให ข อม ลในแถวและคอล มน เด มท ม อย เปล ยนแปลง การแทรกแถว แถวท ถ กแทรกจะเล อนลงไปด านล าง การแทรกคอล มน คอล มน ท ถ กแทรกจะเล อนไปทางขวาม อ - การแทรกแถว 1. คล กแถวท ต องการแทรก 2. คล กเมาส ทางขวา 3. ปรากฏเมน ล ด เล อก Insert (แทรก) 4. จะได แถวว างก อนหน าแถวท คล กเล อกไว - การแทรกคอล มน 1. คล กคอล มน ท ต องการแทรก 2. คล กเมาส ทางขวา 3. ปรากฏเมน ล ด เล อก Insert (แทรก) 4. จะได คอล มน ว างก อนหน าคอล มน ท คล กเล อกไว 12. การลบแถวและคอล มน (Delete) การลบแถวและคอล มน ค อ การลบข อม ลท ไม ต องการออกจากตารางการท างาน การลบแถวจะท าให ข อม ลท อย ในแถวน นต งแต คอล มน แรกถ งคอล มน ส ดท ายหายไป ส วนการลบคอล มน จะม ผลท าให ข อม ลในท กแถว ท อย ในคอล มน น นหายไปเช นก น

29 การลบแถว แถวท อย ด านล างจะเล อนข นมาแทนท การลบคอล มน คอล มน ท อย ทางขวาม อจะเล อนเข ามาแทนท - การลบแถว 1. คล กแถวท ต องการลบ 2. คล กเมาส ทางขวา 3. ปรากฏเมน ล ด เล อก Delete (ลบ) 4. แถวท คล กจะหายไป แถวด านล างจะเล อนข นมาแทนท - การลบคอล มน 1. คล กคอล มน ท ต องการลบ 2. คล กเมาส ทางขวา 3. ปรากฏเมน ล ด เล อก Delete (ลบ) 4. คอล มน ท คล กจะหายไป คอล มน ทางขวาม อจะเล อนมาแทนท 13. การจ ดร ปแบบเซลแบบม เง อนไข (Conditional Formatting) การจ ดร ปแบบเซลโดยปกต ท วไป ถ าเราก าหนดให ส พ นเซลเป นส ใด โปรแกรมก จะแสดงเป นส น นท งหมด แต ถ าเราต องการก าหนดส ในการแสดงให ข นอย ก บค าของข อม ล เช น ค าในเซลเป น 50 ให แสดงส แดง, ค าในเซล 70 ให แสดงส ส ม เป นต น เป นการจ ดร ปแบบเซลแบบม เง อนไข โดยการใช ต วด าเน นการเปร ยบเท ยบ - การจ ดร ปแบบเซลแบบม เง อนไข 1. คล กเล อกเซลท ต องการจ ดร ปแบบอย างม เง อนไข (เซล B2)

30 2. คล กเล อกเคร องม อ Conditional Formatting (การจ ดร ปแบบตามเง อนไข) 3. ปรากฏเง อนไขในการจ ดร ปแบบเซลให เล อก 4. ก าหนดเง อนไขด งน ถ าค าในเซล B2 เท าก บ 50 ให เซลด งกล าวแสดงส เข ยว ว ธ การก าหนดการจ ดร ปแบบเซล - เล อก Highlight Cells Rules > Equal To - ปรากฏหน าต างให ก าหนดเง อนไข ให ก าหนดค าท ต องการ ป อนลงในเซล B2 ก าหนดร ปแบบท ต องการให ปรากฎ ในเชล B2

31 - เล อก Custom Format เพ อก าหนดร ปแบบท ต องการ * Number * Font * Border * Fill - เล อก Fill เล อก ส เข ยว กดป ม OK ผลล พธ ท ได

32 - การยกเล กการจ ดร ปแบบเซลแบบม เง อนไข 1. คล กเล อกเซลท ต องการยกเล กการจ ดร ปแบบอย างม เง อนไข (เซล B2) 2. คล กเล อกเคร องม อ Conditional Formatting (การจ ดร ปแบบตามเง อนไข) - เล อก Clear Rules * Clear Rules from Selected Cells (ยกเล กการจ ดร ปแบบในเซลท เล อก) * Clear Rules from Entire Sheet ( ยกเล กการจ ดร ปแบบท งแผ นงาน) 14. การตร งแนวแถวและคอล มน (Freeze Panes) ตารางการท างานท ม ข อม ลมาก ๆ จะท าให เราด ข อม ลในส วนท อย ห างจากห วข อของตารางไม สะดวก ท าให ต องเล อนแถบแนวต งและแนวนอนไป มา เพ อตรวจสอบความถ กต องของข อม ล เราสามารถแบ งกระดาษ ท าการออกเป น 2 ส วน เร ยกว าการตร งแนว ท งในแนวต งและแนวนอน

33 - การตร งแนวแถวและคอล มน 1. คล กเซลใดเซลหน งใต แถวท ต องการตร งแนว 2. คล กเล อกเคร องม อ Freeze Panes เล อกค าส งอ นใดอ นหน งต อไปน * Freeze Top Row (การตร งแถว) * Freeze First Column (การตร งคอล มน ) เล อกร ปแบบการตร งแนว - การยกเล กการตร งแนวแถวและคอล มน 1. คล กเซลใดเซลหน งใต แถวท ต องการตร งแนว 2. คล กเล อกเคร องม อ Freeze Panes เล อกค าส ง * Unfreeze Panes (ยกเล กการตร งแนว) a и a a

34 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 4 การค านวณในตารางการท างาน 1. เคร องหมายในการค านวณ เคร องหมายในการค านวณของโปรแกรม Microsoft Excel ม การท างานเช นเด ยวก บเคร องหมายค านวณ ทางคณ ตศาสตร แต ม เคร องหมายบางอย างท อาจเข ยนร ปท ไม เหม อนเด ม ด งน เคร องหมายในการเช อมข อความ & เช อมระหว างข อความระหว างเซลท ก าหนด เช น =A1&C1 เคร องหมายในการอ างอ ง : (โคล อน) ใช บอกช วงข อม ล เช น A1:C1 หมายถ ง จากเซล A1 ถ ง เซล C1 2. ล าด บในการค านวณ เคร องหมายในการค านวณ เคร องหมายในการเปร ยบเท ยบ + บวก = เท าก บ - ลบ > มากกว า * ค ณ < น อยกว า / หาร >= มากกว าหร อเท าก บ ^ ยกก าล ง <= น อยกว าหร อเท าก บ % เปอร เซ นต <> ไม เท าก บ ล าด บท เคร องหมาย ความหมาย 1 ( ) วงเล บ 2 ^ ยกก าล ง 3 * และ / ค ณ และ หาร 4 + และ - บวก และ ลบ 5 & เช อมข อความ 6 = < > <= >= < > เคร องหมายเปร ยบเท ยบ

35 การท างานของเคร องหมายในล าด บเด ยวก น จะค านวณจากซ ายไปขวาตามล าด บ ถ าต องการให ค านวณในส วนใดก อน ให ใส เคร องหมาย ( ) ไว ในส วนน น ต วอย างการค านวณของโปรแกรม Microsoft Excel = 5+6*4 ค าตอบค อ 29 โปรแกรมจะท าการค ารวณ 6*4 ได 24 แล วน ามา 5 มาบวกท หล ง ตามล าด บของเคร องหมาย 3. ส ตร (Formula) ส ตรในโปรแกรม Microsoft Excel หมายถ ง ข อม ลท ประกอบด วยเคร องหมายทางคณ ตศาตร ค าต วเลข ต าแหน งเซลท เก บข อม ล ซ งเป นส ตรส าเร จท เร ยกว า ฟ งก ช น (Function) โดยน ามาผสมผสานก นเพ อให เก ด เป นค าใหม ข นมา โดยส ตรในเซลจะต องข นต นด วยเคร องหมาย =, +, - หร อย างใดอย างหน งเสมอ ต วอย าง การน าค าในเซล A1, A2, A3 มาบวกก น ส ตร ผลล พธ ข อส งเกตเก ยวก บการใช ส ตร 1. ส ตรจะต องข นต นด วยเคร องหมาย =, +, - หร อย างใดอย างหน ง 2. ถ าต องการก าหนดให ค านวณในส วนใดก อน ให ใส เคร องหมาย ( ) 3. ส ตรท ใส ในเซลจะปรากฏให เห นในช องแถบส ตร 4. ค าท ผลล พธ ของส ตรจะปรากฏในเซล 5. ในกรณ ท การค านวณม เคร องหมายหลายชน ด โปรแกรมจะท างานตามล าด บความส าค ญของ เคร องหมาย 6. การใช ส ตรให น าช อเซลมาท าการค านวณ ควรหล กเล ยงการน าค าคงท ท อย ในเซลมาค านวณ เน องจากถ าม การเปล ยนแปลงค าคงท ในเซลน นโปรแกรมจะค านวณผ ดพลาด 7. ถ าเป นการอ างอ งช วงข อม ลท ต ดก นให คล กเล อกเซลแรกแล วลากไปย งเซลส ดท าย เช น =A1:A10

36 4. การอ างอ งเซลในการค านวณ การอ างอ งเซล หมายถ ง การอ างถ งเซลหร อกล มเซลในตารางการท างานท เราต องการน าค าของเซล เหล าน นมาใช ในส ตรท ก าหนด โดยการเร ยกช อของเชล จะเร ยกช อคอล มน ตามด วยช อแถว เช น A1, D9 เป นต น ร ปแบบของการอ างอ งเซล 1. การอ างอ งแบบส มพ นธ (Relative) การอ างอ งแบบส มพ นธ เป นการให โปรแกรมไปหาเซล ๆ หน ง ท ระบ โดยเร มต นจากเซลท เราใช งานอย ขณะน น การอ างอ งแบบน ท าได ง าย เช น A2+B2 ถ าเราก าหนดส ตร =A2+B2 ในเซล C3 เม อท าการค ดลอกส ตรไปย งเซลอ น ค าผลล พธ ท ได จะเปล ยนไปตามเซลท ม ข อม ลอย ในเซลน นๆ 2. การอ างอ งแบบส มบ รณ (Absolute) การอ างอ งแบบส มบ รณ เป นการบอกให โปรแกรมไปหาเซล ๆ หน งท ระบ โดยไปย งต าแหน ง จร ง ๆ ของเซลน น ด งน น เม อม การค ดลอกส ตรไปย งเซลอ น เซลท ระบ น จะไม ม การเปล ยนแปลง การอ างอ งแบบ น จะใช เคร องหมาย $ (สตร ง) ก าก บไว หน าช อคอล มน และเลขท แถวของต าแหน งน น เช น $A$1+$B$1 ถ าเราก าหนดส ตร =$A$1+$B$1 ในเซล B2 เม อท าการต ดลอกไปไว ท เซล C2 ส ตรน จะ ย งคงเหม อนเด ม 3. การอ างอ งแบบผสม (Mixed) บางคร งการค ดลอกส ตรท อ างอ งเซล เราอาจต องให ข อม ลบางส วนท อย ในเซลน นคงเด ม และ บางส วนม การเปล ยนแปลง เราจ งจ าเป นต องใช การอ างอ งท ง 2 แบบ มาผสมก น เช น $A4 หร อ A$4 ถ าเราก าหนดส ตรในเซล A6 ไว เป น =$A4 เม อม การค ดลอกไปย งเซลอ น ส ตรน จะเปล ยนไป ตามแถวท ค ดลอก โดยข อม ลในคอล มน จะเหม อนเด ม ต วอย างการอ างอ งเซลแต ละร ปแบบ

37 5. การแก ไขป ญหาเซลในการตารางท างาน ข อม ลต วเลขในเซลเปล ยนเป น ######### บางคร งข อม ลในเซลเปล ยนเป นส ญล กษณ ######### แสดงว าข อม ลในเซลม มากเก นความ กว างของคอล มน ให แก ไขโดยการปร บความกว างของคอล มน (ส ญล กษณ # แทนต วเลข 1 ต ว) ความผ ดพลาดท เก ดจากการใช งานฟ งก ช น ความผ ดพลาด ความหมาย #DIV/0 ส ตรถ กการด วยศ นย (0) #N/A ม การกล าวอ างอ งเซล ๆ ท ไม ม ค าในส ตร #NAME? ส ตรม การกล าวอ างถ งช อเซลท ไม ปรากฏในส ตร #NUL! ส ตรม การอ างถ งเซลใด ๆ ท โปรแกรมไม ร จ ก #NUM! ส ตรม การใช ต วเลขผ ดร ปแบบ #REF! ส ตรม การอ างอ งเซลไม ถ กต อง #VALUE! ส ตรม การใช Argument หร อ Operator ผ ดร ปแบบ e o å å a o a

38 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 5 ฟ งก ช นในตารางการท างาน 1. การใช งานฟ งก ช น ฟ งก ช น (Functions) หมายถ ง ส ตรในการค านวณท เข ยนไว ล วงหน า ผ ใช สามารถน าไปใช งานเพ อการ ประมวลผลได ท นท ฟ งก ช น ประกอบด วย ข อม ลท งประเภทข อความ ต วเลข เคร องหมายทางคณ ตศาสตร รวมถ งช อเซลท ใช เก บข อม ล องค ประกอบท ใช ในการท างานของฟ งก ช น เร ยกว า อาร ก วเมนต (Argument) ฟ งก ช นจะให ค าตอบท ถ กต องและรวดเร วกว าการป อนท างานด วยตนเอง 2. ฟ งก ช นและหน าท ของฟ งก ช น โปรแกรม Microsoft Excel ม ฟ งก ช นให เล อกมากมาย แต ในท น ขอยกมาใช เฉพาะฟ งก ช นพ นฐานท ใช ก น บ อย ๆ เท าน น - ฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต (Mathematic & Trigonometric Function) SUM หาผลรวมของช ดข อม ลท ก าหนด SUMIF หาผลรวมแบบม เง อนไข - ฟ งก ช นสถ ต (Statistical Function) AVERAGE หาค าเฉล ยของช ดข อม ลท ก าหนด MAX หาค าส งส ดของช ดข อม ลท ก าหนด MIN หาค าต าส ดของช ดข อม ลท ก าหนด COUNT น บจ านวนข อม ลในเซลท เป นต วเลข - ฟ งก ช นข อความ (Text Function) BATHTEXT แปลงจ านวนเง นให เป นค าอ านภาษาไทย - ฟ งก ช นตรรกศาสตร (Logical Function) IF ก าหนดเง อนไขและการต ดส นใจในการท างาน - ฟ งก ช นว นท และเวลา (Date & Time Function) DATE ใช ในการเปล ยนว นเด อนป ให เป นล าด บท ของว น

39 3. ร ปแบบของฟ งก ช น ฟ งก ช นแต ละร ปแบบจะม ล กษณะท คล ายคล งก น โดยม เง อนไขในการเข ยนฟ งก ช น ด งน การเข ยน ฟ งก ช น จะต องไม ม การย อหน า หร อเว นวรรค จะต องพ มพ ส ตรต ดต อก นไปจนจบ ต วอย าง =ช อฟ งก ช น(ส วนขยายของฟ งก ช น) ส วนท 1 เคร องหมาย = ส วนท 2 ช อฟ งก ช น (SUM, AVERAGE, MAX, MIN) ส วนท 3 ส วนขยายของฟ งก ช น (Argument) จะต องอย ในวงเล บเสมอ เป นส วนท ผ ใช ก าหนดข นมาพ อหาผลล พธ เช น (A1:A0) 4. การเร ยกใช งานฟ งก ช น - การเร ยกใช ฟ งก ช น ว ธ ท หน ง 1. คล กเซลท ต องการให ปรากฏผลล พธ 2. พ มพ เคร องหมาย = (เท าก บ) ตามด วยช อฟ งก ช นท ต องการ 3. ระบ ช วงข อม ลท ต องการ 4. กดป ม Enter - การเร ยกใช ฟ งก ช น ว ธ ท สอง 1. คล กเซลท ต องการให ปรากฏผลล พธ 2. คล ก ด านข างแถบส ตร หร อ คล กเมน Formulas เล อกเคร องม อ 3. จะปรากฏหน าต างให คล กเล อกฟ งก ช นท ต องการ คล กเล อกฟ งก ช น

40 4. คล ก OK 5. จะปรากฏหน าต างให ระบ ช วงข อม ล ระบ ช วงข อม ล 6. คล ก OK จะปรากฏผลล พธ ในเซล ฟ งก ช นจะปรากฏท แถบส ตร ผลล พธ ท ได 5. ฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต (Mathematic& Trigonometric) - ฟ งก ช น SUM ใช ส าหร บหาค าผลรวมของข อม ลท ก าหนด โดยม ร ปแบบของฟ งก ช น ด งน =SUM(Number1,Number2, ) Number1 ค อ จ านวน หร อ ช วงช อม ลช ดท 1 Number2 ค อ จ านวน หร อ ช วงช อม ลช ดท 2

41 ต วอย าง =SUM(C4:G4) - ฟ งก ช น SUMIF ใช ส าหร บหาค าผลรวมของข อม ลตามเง อนไขท ก าหนด โดยม ร ปแบบของฟ งก ช น ด งน =SUMIF(Range,Criteria,Sum_range) ต วอย าง Range ค อ ช วงข อม ลของเง อนไขท ใช ในการพ จารณว าจะหาผลรวม Criteria ค อ เง อนไขท ต องการ เช น ผ าน หร อ ไม ผ าน Sum_range ค อ ช วงข อม ลท ต องการหาผลรวม เม อพบเง อนไขตามท ก าหนด =SUMIF(C3:C12, ขาย,D3:D12) =SUM(G9:G11)

42 6. ฟ งก ช นสถ ต (Statistical Function) - ฟ งก ช น AVERAGE ใช ส าหร บหาค าเฉล ยของข อม ลท ก าหนด โดยม ร ปแบบของฟ งก ช น ด งน =AVERAGE(Number1,Number2, ) ต วอย าง Number1, Number2 ค อ จ านวนข อม ลท ต องการหาค าเฉล ย =AVERAGE(C4:C13) - ฟ งก ช น MAX ใช หาค าส งส ดของข อม ลท ก าหนด โดยม ร ปแบบฟ งก ช น ด งน =MAX(Number1,Number2, ) Number1, Number2 ค อ จ านวนข อม ลท ต องการหาค าส งส ด

43 - ฟ งก ช น MIN ใช หาค าต าส ดของข อม ลท ก าหนด โดยม ร ปแบบฟ งก ช น ด งน Number1, Number2 ค อ จ านวนข อม ลท ต องการหาค าต าส ด - ฟ งก ช น COUNT ใช น บจ านวนเซลท ไม ใช เซลว าง ข อม ลในเซลต องเป นข อม ลต วเลข โดยม ร ปแบบ ฟ งก ช น ด งน ต วอย าง =MIN(Number1,Number2, ) =COUNT(Value1,Value2, ) Value1, Value2 ค อ จ านวนหร อช วงข อม ลท ต องการให น บจ านวนเซลท ไม ว าง

44 7. ฟ งก ช นข อความ (Text Function) - ฟ งก ช น BAHTTEXT ใช เปล ยนค าต วเลขให เป นต วอ กษร โดยม ร ปแบบของฟ งก ช นด งน ต วอย าง =BAHTTEXT(Cell) Cell ค อ ช อเซลท ต องการน าค ามาแสดงเป นร ปแบบต วอ กษณในเซลผลล พธ 8. ฟ งก ช นตรรกศาสตร (Logical Function) ฟ งก ช นตรรกศาสตร เป นฟ งก ช นท ใช ในการทดสอบเง อนไข เพ อให ม การท างานท แตกต างก น เม อเง อนไข เป นจร ง หร อเง อนไขเป นเท จ โดยเน นการค านวณทางคณ ตศาสตร ว าด วยเร องของหล กท เป นเหต เป นผลต อก น - ฟ งก ช น IF ใช ในการค านวณค าโดยเง อนไขทดสอบ และม ทางเล อกเป น 2 ทางเล อก โดยม ร ปแบบของ ฟ งก ช น ด งน =IF(Logical_test,Value_if_true,Value_if_false) ต วอย าง Logical_test ค อ เง อนไขท ต องการทดสอบ Value_if_true ค อ เง อนไขท ต องการทดสอบ Value_if_false ค อ เง อนไขท ต องการทดสอบ

45 ความหมายของส ตร =IF(C3>=50, ผ าน, ไม ผ าน ) หมายถ ง ถ าน กเร ยนได คะแนนมากกว าหร อเท าก บ 50 คะแนน ให ม ผลการสอบ ผ าน (เง อนไขเป นจร ง) แต ถ าน กเร ยนม คะแนนไม ถ ง 50 คะแนนให ม ผลการสอน ไม ผ าน (เง อนไขเป นเท จ) 9. ฟ งก ช นว นท และเวลา (Date & Time Function) - ฟ งก ช น DATE ใช ในการเปล ยนว นเด อนป ให เป นล าด บท ของว น โดยเร มน บว นท 1 มกราคม ป ค.ศ เป นว นล าด บท 1 โดยม ร ปแบบของฟ งก ช น ด งน =DATE(Year,Month,Day) Year ค อ เป นต วเลขของป ค.ศ. ระหว าง 1900 ถ ง 2078 Month ค อ เลขท ของเด อนในรอบป Day ค อ ว นท

46 ต วอย าง e å и å u e a

47 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 6 การสร างแผนภ ม (Graph) แผนภ ม (Graph) ค อ การรายงานหร อแสดงข อม ล ท เป นต วเลขจากตารางการท างานให อย ในร ปของ ภาพกราฟ ก อาจจะแสดงเป นร ปกราฟแท ง กราฟเส น กราฟวงกลม หร อร ปแบบอ น ๆ โดย ภาพกราฟ กน นจะ ถ กสร างตามส ดส วนข องข อม ลแต ละช ดท แตกต างก น 1. ชน ดของแผนภ ม - ชน ดคอล มน (Column) - ชน ดเส น (Line) - ชน ดวงกลม (Pie) - ชน ดแท งแนวนอน (Bar) - ชน ดพ นท (Area) - ชน ดกระจาย (XY) - ชน ดห น (Stock) - ชน ดพ นผ ว (Surface) - ชน ดโดน ท (Doughnut) - ชน ดฟอง (Bubble) - ชน ดเรดาร (Radar)

48 2. ส วนประกอบของแผนภ ม ค าอธ บายแกน Y (Vertical Axis) ช อแผนภ ม (Chart Title) ผน ง (Back Wall) ช อแกน Y (Vertical Axis Title) ค าอธ บายแผนภ ม (Legend) ค าอธ บายแกน X (Horizontal Axis) ช อแกน X (Horizontal Axis Title) พ น (Floor) พ นท แผนภ ม (Chart Area) 3. ว ธ การสร างแผนภ ม การสร างแผนภ ม เป นการเปล ยนร ปแบบของข อม ลท ม อย ในตารางมาเป นร ปภาพท สามารถเข าใจได ง าย การน าเสนอแผนภ ม ส วนใหญ จะม การแสดงตารางไปพร อมก บร ปภาพด วย 1. สร างตารางข อม ลท จ าน ามาสร างแผนภ ม

49 2. ระบายแถบส ข อม ลเฉพาะส วนท ต องการน าไปสร างแผนภ ม (ระบายแถบส เชล B2 ถ ง E7) 3. คล กเมน Insert เล อกชน ดแผนภ ม ท ต องการ 4. คล กเล อกชน ดแผนภ ม ร ปแบบแผนภ ม แบบคอล มน (Column)

50 5. คล กเล อกร ปแบบแผนภ ม ท ต องการ จะปรากฏแผนภ ม ข นมาในแผ นงาน (Worksheet) เด ยวก บตารางข อม ลท เราสร างไว 6. ถ าต องการย ายแผนภ ม ไปแผ นงานอ นให คล กท แผนภ ม เล อกเมน Design เล อกแถบ เคร องม อ (Move Chart) จะปรากฏหน าต างให เล อกพ นท ท ต องการย ายแผนภ ม - New sheet (แผ นงานใหม ) ค อ ให แผนภ ม แยกจากตารางการท างาน - Object in (เป นว ตถ ใน) ค อ ให แผนภ ม ปรากฏอย รวมก นในตารางท างาน

51 7. คล กป ม OK จะปรากฏผลล พธ - New sheet (แผ นงานใหม ) ค อ ให แผนภ ม แยกจากตารางการท างาน Sheet 1 แสดงตารางข อม ล Chart 1 แสดงแผนภ ม - Object in (เป นว ตถ ใน) ค อ ให แผนภ ม ปรากฏอย รวมก นในตารางท างาน

52 4. การตกแต งรายละเอ ยดแผนภ ม - การเปล ยนส ของแผนภ ม 1. คล กแผนภ ม (แท งข อม ล) ท ต องการเปล ยนส (คล กคร งท หน ง : เล อกท งหมด, คล กคร งท สอง : เล อกแท งเด ยว) 2. คล กเมน Format > Shape Fill > เล อกส ท ต องการ คล กเล อกส ท ต องการ คล กเล อกแท งข อม ล ท ต องการเปล ยนส การใส ภาพ,ไล ระด บส, ลวดลาย ให ก บแผนภ ม

53 - การก าหนดช อเร องและค าอธ บายให ก บแผนภ ม - คล กเล อกเมน Layout > Centered Overlay Title ช อเร องของแผนภ ม - การก าหนดแผนภ ม แบบร ปภาพ 1. คล กขวาท แท งข อม ลของแผนภ ม 2. เล อกเมน Format Data Series

54 3. คล กเล อก Fill > Picture or texture fill > File 4. จะปรากฏหน าต างข นมาให เล อกร ปภาพ 5. เม อเล อกภาพท ต องการได แล วให ก าหนดค ามาตราส วน ให ก บร ปภาพ

55 ผลล พธ ท ได

56 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 7 การเร ยงล าด บข อม ล 1. ว ธ การจ ดเร ยงล าด บข อม ล การจ ดเร ยงข อม ลอย างง าย 1. คล กท เซลใดเซลหน งในคอล มน ท ต องการเร ยงล าด บข อม ล 2. คล กท เคร องม อ ถ าต องการเร ยงข อม ลจากน อยไปมาก 3. คล กท เคร องม อ ถ าต องการเร ยงข อม ลจากมากไปน อย 4. ข อม ลท งหมดจะถ กจ ดเร ยงล าด บใหม ก อนเร ยงล าด บข อม ล หล งเร ยงล าด บข อม ลจากน อยไปมาก (ใช ข อม ลในคอล มน รวมคะแนน) คะแนนเร ยงจาก น อยไปมาก

57 หล งเร ยงล าด บข อม ลจากมากไปน อย (ใช ข อม ลในคอล มน น าเสนองาน) คะแนนเร ยง จากมากไปน อย 2. การกรองข อม ล (Filter) การกรองข อม ล หร อการค นหาข อม ลแบบอ ตโนม ต เป นการเร ยงล าด บข อม ลอ กว ธ หน ง เพ อความสะดวก ในการด ข อม ลท ต องการ 1. คล กท เซลใดเซลหน งในตารางข อม ล 2. คล กเคร องม อ (ต วกรอง) 3. จะปรากฏร ป ก าก บท ม มด านขวาของเซลท กเซลท เป นแถวน า

58 4. คล กล กศร เพ อเล อกรายการท ต องการค นหา คล กเล อกรายช อ ท ต องการด ข อม ล ผลล พธ ท ได จากการรองข อม ล ส ญล กษณ ท แสดงว าข อม ลในคอล มน น ได ก าหนดการกรองไว

59 3. การยกเล กการกรองข อม ล (Filter) 1. คล กท ร ป จะปรากฎหน าต างเมน ข นมา 2. เล อกเมน Clear Filter Form... a e и a и a e a

60 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 8 การพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ 1. การจ ดเตร ยมการพ มพ เม อได ท างานในตารางการท างานเร ยบร อยแล ว โดยส วนใหญ ม กจะม การพ มพ งานออกมา ซ งโปรแกรม Microsoft Excel ต องม การก าหนดขอบเขตของพ นท ท จะพ มพ ให พอด ก อนจะส งพ มพ จร ง เน องจากพ นท การ ท างนของตารางการท างานกว างมาก การจ ดเตร ยมการพ มพ เป นการก าหนดขนาดของกระดาษ และขอบเขตของงานท จะพ มพ จากตารางการ ท างาน - การต งค าหน ากระดาษ 1. คล กเมน Page Layout ในเมน น จะม เคร องม อท ใช ในการต งค ากระดาษ ก าหนดระยะของ หน ากระดาษ การวางแนวกระดาษ แนวต ง, แนวนอน กดป มน จะแสดงหน าต างของการ ต งค าหน ากระดาษท งหมดออกมา 2. หน าต างของการต งค าหน ากระดาษ หน า การวางแนวกระดาษ แนวต ง, แนวนอน ก าหนดขนาดกระดาษ

61 3. ก าหนดระยะขอบ ก าหนดขอบเขตกระดาษ ด านบน (Top), ด านล าง (Bottom), ด านซ าย (Left), ด านขวา (Right), ห วกระดาษ (Header), ท ายกระดาษ (Footer) 2. ต วอย างก อนพ มพ การด ต วอย างการพ มพ เป นการตรวจสอบตารางท างานว าม พ นท ข อม ลท จะพ มพ อย ครบถ วนใน หน ากระดาษท ก าหนดหร อไม 1. คล ก Office Bottom 2. คล กเล อกเมน Print 3. คล กเล อกเมน Print Preview 1 2 3

62 4. ภาพต วอย างก อนพ มพ ถ าต องการส งพ มพ ให คล กท ร ป เคร องพ มพ (Print) 6. ถ าต องการออกให กดท กากบาท (Close Print Preview) 3. การส งพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ (Print) 1. คล ก Office Bottom 2. คล กเล อกเมน Print 3. จะปรากฏหน าต าง Print (พ มพ ) ก าหนดค าท ต องการ แล วกดป ม OK เล อกเคร องพ มพ ก าหนดค าท ต องการ ก าหนดจ านวนส าเนา กดป มเพ อส งพ มพ

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ค าช แจง ให น กเร ยนเล อกข อท ถ กต องแล วท าเคร องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ

แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ค าช แจง ให น กเร ยนเล อกข อท ถ กต องแล วท าเคร องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ค าช แจง ให น กเร ยนเล อกข อท ถ กต องแล วท าเคร องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 1. โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เหมาะก บการท างานประเภทใด ก. น าเสนอข

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1 ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร ล กษณะของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ท ช วยใน การค านวณในล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ)

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร 176 หน วยท 7 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. การค านวณโดยใช ส ตร 2. ต วอย างการค านวณโดยใช ส ตรต าง ๆ 3. การใช Auto sum หาผลรวม 4. การค

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

Introduction to Excel 2013

Introduction to Excel 2013 Introduction to Excel 2013 Jirasak Hengsrisombat 1 หน าจอ Landing Page 2 1 Standard tabs and ribbons แสดงช อ Cell ท ก าล งทางานอย แสดงช อ Column แสดง Row แสดงช อ Sheet สามารถเพ มได 3 การเคล อนท ในหน า

More information

ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1

ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1 ปฏ บ ต ก าร Microsoft Excel คร งท 1 โปรแกรม Microsoft Excel กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ านวน แถวและคอล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ)

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ ม

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information