หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007"

Transcription

1 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน กส ท ม ล กษณะเป นช องตาราง เป นโปรแกรมท อ านวยความสะดวกในการท างานเก ยวก บการค านวณข อม ล การท างานเก ยวก บการค านวณข อม ล โดยการบ นท ก ข อม ลต าง ๆ ลงในช องตารางส เหล ยมท แบ งออกเป นช องเล ก เหล ยมท แบ งออกเป นช องเล กๆ ท เร ยกว า เซล (Cell) สามารถใส ส ตรลงในเซลล เพ อให โปรแกรมท าการค านวณหาผลล พธ จากข อม ลท บ นท กไว ออกมาได อ ตโนม ต สามารถค านวณต วเลขในตาราง ค านวณต วเลขในตารางได ต งแต คณ ตศาสตร ข นพ นฐานไปจนถ งส ตรทางการเง นท ซ บซ อน และสามารถใช จ ดกล มข อม ล ว เคราะห ข อม ล สร างรายงาน และสร างแผนภ ม ได อ กด วย พ นท ในการท างานของโปรแกรม Microsoft Excel ม ล กษณะเป นตาราง เร ยกว า แผ นงาน หร อ เว ร กซ ต (Worksheet) โดยแต ละช องของตารางถ อเป น เซล ๆ หน ง การบ นท กข อม ลลงในโปรแกรม Microsoft Excel จะ บ นท กลงในเซล ซ งประกอบไปด วย แถว (Row) และ คอล มน (Column) ซ งตารางในแต ละตารางเร ยกว า Worksheet และ Worksheet หลายๆ Worksheet รวมก นจะเร ยกว า สม ดงาน หร อ เว ร กบ ค (Workbook) ซ ง หมายถ งไฟล ข อม ลของโปรแกรม Microsoft Excel น นเอง 1.1 เร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2 1. คล กท ป ม 2. เล อนต วช เมาส ไปท Microsoft Office 3 3. คล กเล อก Microsoft Office Excel

2 1.2 ส วนประกอบท ส าค ญของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ป ม Microsoft Office Quick Access Toolbar Ribbon Formula Bar Title Bar Column Cell Name Box Row Status Bar Sheet Tab ป ม Microsoft Office : รวมค าส งท ใช จ ดการไฟล Quick Access Toolbar : ป มค าส งท ใช งานบ อย ๆ Ribbon : แท บของกล มค าส งท แบ งออกเป นหมวดหม ออกแบบมาแทนท Menu Bar Formula Bar : แถบส ตร ใช เพ อจ ดการส ตรหร อจ ดการข อม ลภายในเซลท ถ กเล อก

3 Title Bar : แสดงช อ Workbook ท ใช งานอย Column : ช องข อม ลในแนวต ง ม จ านวน 16,384 คอล มน เร มต นจาก A ถ ง XFD Name Box : แสดงช อเซลท เล อก Cell : แสดงเซลท ก าล งท างานอย Row : ช องข อม ลในแนวนอน ม จ านวน 1,048,576 แถว Sheet Tab : แสดงช อของ Worksheet Status Bar : แสดงสถานะต าง ๆ ของโปรแกรม 1.3 ล กษณะของต วช เมาส (Mouse Pointer) ช ต าแหน งเซลในตารางการท างาน ช ต าแหน งของค าส ง ก าล งท างาน ให รอ ช ต าแหน งของคอล มน และแถวท ต องการจะเปล ยนความกว าง พร อมพ มพ ข อความ ช ต าแหน งท ม การเช อมโยง (link) ช ต าแหน งเซลท ต องการเต มข อม ลอ ตโนม ต 1.4 หล กการท างานของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ในล กษณะของตารางการท างาน ท ผ ใช สามารถ ก าหนด ต าแหน งในการพ มพ ข อม ลได โดยพ นท ในการพ มพ ข อม ลเก ดจากจ ดต ดของคอล มน และแถว ม ล กษณะเป นช อง ๆ เร ยกว า เซล (Cell) โดยแต ละเซลจะม ช อเร ยกตามช อ ดยแต ละเซลจะม ช อเร ยกตามช อคอล มน ตามด วยช อแถว เช น คอล มน A แถวท 1 เร ยกว า เซล A1 เป นต น ส าหร บข อม ลท พ มพ ในเซล อาจจะเป น ต วอ กษร ต วเลขหร อส ตร ก ได ด งต วอย าง

4 1.5 ชน ดของข อม ลในโปรแกรม Microsoft Excel ข อม ลในโปรแกรม Microsoft Excel แบ งออกได เป น 5 ชน ด ด งน 1. ข อม ลต วอ กษร (Text) ค อ ข อม ลท ไม สามารถน ามาค านวณได ข อม ลชน ดน จะถ กจ ดช ดซ ายของเซลอย เสมอ ม ล กษณะด งน - ข อม ลท ม ต วอ กษร A-Z อย างน อย 1 ต วรวมอย และไม ข นต นด วยเคร องหมาย + - * หร อ $ 2. ข อม ลต วเลข (Numbers) ค อ ข อม ลท สามารถน ามาค านวณได ข อม ลชน ดน จะถ กจ ดซ ดขวาของเซลอย เสมอ ม ล กษณะด งน - ข อม ลท เร มต นด วยต วเลขใด ๆ รวมท งจ ดทศน ยมหร อ $ และต องไม ม ต วอ กษรใด ๆ รวมอย - สามารถใช เคร องหมาย, หร อ. หร อ $ ร วมก บต วเลขได 3. ข อม ลแบบส ตร (Formula) ค อ ข อม ลท ประกอบด วยเคร องหมายทางคณ ตศาสตร หร อค าเฉพาะ ซ งเป น ส ตรส าเร จร ปท เร ยกว า ฟ งก ช น (Function) การป อนส ตรต องข นต นด วยเคร องหมาย = + - แล วตามด วยช อเซล หร อเคร องหมายอ น ๆ เช น =A1+A2, =sum(a1:a6) เป นต น ส ตรท ต องการใส ลงในเซลเพ อให แสดงผลล พธ น น จะแสดงส ตรการค านวณให เห นในส วนของแถบส ตร (Formula Bar) ส าหร บเคร องหมายทางคณ ตศาตร ท ใช ใน Excel ได แก - เคร องหมาย บวก หมายถ ง + - เคร องหมาย ลบ หมายถ ง - เคร องหมาย ค ณ หมายถ ง * - เคร องหมาย หาร หมายถ ง / - เคร องหมาย ยกก าล ง หมายถ ง ^ - เคร องหมาย เปอร เซ นต หมายถ ง % นอกจากน ย งสามารถน าเคร องหมาย ( ) มาใช ร วมในส ตรได ด วย เช น =(A1+A2)/(A3+A4) เป นต น 4. ข อม ลว นท (Date) ค อ ข อม ลท ประกอบด วยว นท เด อน และป 5. ข อม ลเวลา (Time) ค อ ข อม ลท ประกอบด วย ช วโมงและนาท โดยม เคร องหมาย : ค น 1.6 ว ธ แก ไขข อม ลในตารางการท างาน 1. คล กเล อกเซลท ต องการแก ไข จากน นป อนข อม ลใหม ท ต องการ แล วกดป ม Enter 2. คล กเล อกเซลท ต องการ กดป ม F2 ใช ล กศรเล อนไปต าแหน งท ต องการแก ไข 3. การลบข อม ลในเซลท งหมดให กดเล อกเซลน นแล วกดป ม Delete 4. การลบข อม ลบางส วนท อย ในเซล ให ด บเบ ลคล กท เซลน น คล กเล อกระบายแถบส ในข อความท ต องการลบ แล วกดป ม Delete

5 5. ถ าข อม ลในเซลปรากฏ ####### หมายความว าข อม ลท อย ในเซลน นเต ม ให แก ไขโดยการปร บขยาย ความกว างของเซล 1.7 การเล อกช วงข อม ล 1. เล อกเซลเด ยว 2. เล อกหลายเซล 3. เล อกท งแถว 4. เล อกท งคอล มน 5. เล อกท งตาราง ม มซ ายตาราง คล กท เซลน น คล กท เซลเร มต น กดเมาส ค างลากไปเซลส ดท ายท ต องการ คล กท หมายเลขก าก บแถว (1, 2, 3 ) คล กท ต วอ กษรก าก บคอล มน (A, B, C.) ให คล กท ม มซ ายของตาราง 1.8 การบ นท กข อม ล 1. คล กป ม เล อก บ นท ก (Save) หร อ คล กท ร ป 2. คล กเล อกไดรฟ ท ต องการจ ดเก บข อม ล เช น ไดรฟ C: D: 3. ด บเบ ลคล กเล อกโฟลเดอร ท ต องการ (ถ าสร างไว ) 4. ต งช อแฟ มข อม ล คล ก บ นท ก (Save) 1.9 การเป ดแฟ มข อม ล 1. คล กป ม เล อก เป ด (Open) หร อ คล กท ร ป 2. คล กเล อกไดรฟ ท ต องการเป ดข อม ล เช น ไดรฟ C: D: 3. ด บเบ ลคล กเล อกโฟลเดอร ท ต องการ (ถ าสร างไว ) 4. เล อกช อแฟ มข อม ล คล ก เป ด (Open) a a o a a

6 หน วยท 2 การตกแต งตารางการท างาน 1. การก าหนดร ปแบบข อม ล และร ปแบบเซล โปรแกรม Microsoft Excel ม เคร องม อท สน บสน นการก าหนดร ปแบบเซล และข อม ลให ตรงก บความ ต องการของงานแต ละงานได เป นอย างด การก าหนดร ปแบบของเซล และข อม ลท ด น นจะท าให เอกสารท ได ม ความ ถ กต อง สวยงาม ง ายต อการใช งาน ส วนใหญ แล วเคร องม อต างๆ ใน Microsoft Excel น นม การท างาน เหม อนก บเวอร ช น ก อนหน าน เพ ยงแต ถ กน ามาจ ดวางในส วนต ดต อก บผ ใช ใหม เพ อให สามารถเข าถ งเคร องม อต างๆ ได สะดวกและรวดเร วมากย งข น การจ ดร ปแบบต วอ กษร - การใช แถบเคร องม อ Font, Alignment - แบบต วอ กษร - ขนาดต วอ กษร - ต วหนา - ต วเอ ยง - ต วข ดเส นใต - การจ ดข อม ลใน เซล เช น ช ดซ าย, ช ดขวา, ก งกลาง

7 - การใช แถบเคร องม อ Cells 1. เล อก Format 2. คล ก Format Cells 1 3. ปรากฏหน าต าง Format Cells 2 วางต าแหน งข อม ล ร ปแบบต วอ กษร

8 ต องการ คล กแถบเคร องม อ Alignment - ใช ในการจ ดต าแหน งของข อม ล ในแนวนอนและแนวต ง สามารถปร บองศาได ตาม คล กแถบเคร องม อ Font - ใช เล อกร ปแบบต วอ กษร (แบบอ กษร, ขนาดต วอ กษร, ส ต วอ กษร) การจ ดร ปแบบต วเลข - เล อก Format - คล ก Format Cells 1 2

9 - ปรากฏหน าต าง Format Cells - คล กเล อก Number ในแท บ Number จะม ร ปแบบของต วเลขทท พบได บ อย ๆด งต อไปน General หมายถ ง ต วเลขจะม ล กษณะท วไปไม ม การระบ เฉพาะ Number หมายถ ง แสดงผลแบบต วเลข ก าหนดทศน ยม (.) เคร องหมายจ ลภาค (,) Currency หมายถ ง ก าหนดให แสดงส ญล กษณ ค าทางการเง น เช น, $ เป นต น Accounting หมายถ ง จ ดต าแหน งส ญล กษณ สก ลเง นและจ ดทศน ยมในคอล มน Date หมายถ ง แสดงเลขล าด บของว นท และเวลาเป นค าว นท Time หมายถ ง แสดงเลขล าด บของว นท และเวลาเป นค าเวลา Percentage s หมายถ ง จะค ณค าในเซลด วย 100 และแสดงส ญล กษณ ผลล พธ ด วยเปอร เซ นต 2. การสร างส พ นของตารางการท างาน การก าหนดส พ นตาราง - เล อกพ นท ท ต องการ (คล มพ นท ) - คล กเล อก บนแถบเคร องม อ - คล กเล อกส ท ต องการใส ลงในตาราง

10 ต วอย างการใส ส ให ก บตาราง การก าหนดส ต วอ กษร - เล อกเซลท ต องการเปล ยนส ให ก บต วอ กษร - คล กเล อก บนแถบเคร องม อ - คล กเล อกส ท ต องการ ต วอย างการก าหนดส ให ก บต วอ กษร

11 3. การยกเล กเส นกร ด (Gridlines) - คล กเคร องหมาย ออกจากแถบเคร องม อ ท เมน View ผลล พธ ท ได เส นแบ งคอล มน และ แถวจะหายไป 4. การยกเล กห วแถวและคอล มน - คล กเคร องหมาย ออกจากแถบเคร องม อ ท เมน View ผลล พธ ท ได

12 5. การใส พ นหล งให ก บแผ นงาน - คล กเมน Page Layout - เล อกแถบเคร องม อ Background - เล อกร ปภาพท ต องการ

13 ผลล พธ ท ได 6. การก าหนดเส นขอบตาราง - คล กเล อกพ นท ท ต องการก าหนดเส นขอบ - คล กเล อก ท เมน Home โปรแกรมจะก าหนดร ปแบบของเส นมาให เล อก - คล กเล อกแบบเส นท ต องการ

14 7. การจ ดร ปแบบตารางอ ตโนม ต - คล กเล อกพ นท ท ต องการก าหนดเส นขอบ - คล กเล อก เคร องม อ Format as Table ท เมน Home โปรแกรมจะก าหนดร ปแบบของเส นมาให เล อก 8. การแทรกร ปภาพ - การแทรก Clip Art (ภาพต ดปะ) 1. คล กเล อกเมน Insert เล อก เล อกเคร องม อ ท หน าต าง การท างานของ Clip Art

15 2. เล อกเมน Office Collections ในเมน น จะม โฟลเดอร (แฟ ม) ท เก บภาพต ดปะไว โฟลเดอร (แฟ ม)ท เก บภาพต ดปะ แยกหมวดหม ไว - การแทรกร ปภาพ (จากแฟ ม...) 1. คล กเล อกเมน Insert เล อก จะปรากฏหน าต างให เราเล อกแฟ มท เก บร ปภาพไว เม อ เล อกภาพได แล วให กดป ม Insert

16 9. การสร าง Word Art (ข อความศ ลป ) - คล กเล อกเมน Insert เล อก จะปรากฏร ปแบบของ Word Art ให เราเล อก 10. การใช Shapes (ร ปร างอ ตโนม ต ) - คล กเล อกเมน Insert เล อก จะปรากฏร ปแบบ Shapes ให เล อก

17 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 3 การจ ดการข อม ลในตารางท างาน 1. การเปล ยนช อแผ นงาน โปรแกรม Microsoft Excel ได ก าหนดช อแผ นงานมาให แล วในช อ Sheet 1 Sheet 2... แต ถ าหาก ต องการเปล ยนช อแผ นงานให ม ความสอดคล องก บงานท ท าอย ก สามารถเปล ยนช อแผ นงานได โดยม ว ธ ด งน - การเปล ยนช อแผ นงานว ธ ท หน ง 1. คล กเคร องม อ Format (ร ปแบบ) 2. คล ก Rename (เปล ยนช อ) 3. พ มพ ช อท ต องการแทนท ช อแผ นงานเด ม - การเปล ยนช อแผ นงานว ธ ท สอง 1. คล กขวา Sheet ท ต องการเปล ยนช อ 2. คล ก Rename (เปล ยนช อ) 3. พ มพ ช อท ต องการ

18 - การเปล ยนช อแผ นงานว ธ ท สาม 1. ใช เมาส ด บเบ ลคล ก แผ นงานท ต องการเปล ยนช อ 2. เม อปรากฏแถบส ด าท ช อเด ม ให พ มพ ช อท ต องการ 2. การเปล ยนส ของป ายช อแผ นงาน การเปล ยนส ให ก บป ายช อแผ นงานเพ อแยกความแตกต างของงาน และเป นการสร างส ส นให ก บแผ นงาน ม ว ธ การด งน - การเปล ยนส ป ายช อแผ นงานว ธ ท หน ง 1. คล กเคร องม อ Format (ร ปแบบ) 2. เล อก Sheet (แผ นงาน) 3. คล ก Tab Color (ส แท ป...) 4. คล กเล อกส ท ต องการจากตาราง

19 - การเปล ยนส ป ายช อแผ นงานว ธ ท สอง 1. คล กขวา Sheet ท ต องการเปล ยนส 2. คล ก Tab Color (ส แท ป...) 3. คล กเล อกส ท ต องการจากตาราง 3. ย ายสล บต าแหน งแผ นงาน - การสล บต าแหน งแผ นงาน 1. คล กลากแถบของแผ นงานท ต องการย ายต าแหน งไปทางซ ายหร อขวาตามต องการ 2. ส งเกตต วบอกต าแหน ง (สามเหล ยมส ด า) ท เคล อนไปมา เม อได ต าแหน งท ต องการให ปล อย เมาส ก อนสล บต าแหน ง หล งสล บต าแหน ง

20 4. การเพ มแผ นงาน ในการท างานบางคร งต องการใช แผ นงานมากกว า 3 แผ น เราสามารถเพ มแผ นงานได ตามความต องการ แต ไม เก น 255 แผ น ใน 1 สม ดงาน โดยแผ นงานท เราเพ มน นจะแทรกอย ด านหน าของแผ นงาน - การเพ มแผ นงานว ธ ท หน ง 1. คล กเคร องม อ Insert (แทรก) 2. เล อก Insert Sheet (แทรกแผ นงาน) - การเพ มแผ นงานว ธ ท สอง 1. คล กขวาแผ นงานท ต องการแทรก 2. เล อก Insert ปรากฏแผ นงานหน าต างด งร ป 4. คล กตกลง จะปรากฏแผ นงานแทรกอย ด านหน า

21 - การเพ มแผ นงานว ธ ท สาม 1. คล กร ป ท แถบช สด านล าง 2. จะปรากฏแถบช สเพ มข นมา 5. การลบแผ นงาน การลบแผ นงานออกจากสม ดงาน หากไม ม ข อม ลอย ในแผ นงานน น สามารถลบได ท นท แต ถ าม ข อม ลอย ใน แผ นงานน น โปรแกรมจะม หน าต างถามเพ อให ย นย นการลบแผ นงานอ กคร ง โดยการลบแผ นงานออกจากสม ดงาน น นจะต องม แผ นงานเหล ออย อย างน อย 1 แผ นงาน - การลบแผ นงานว ธ ท หน ง 1. คล กเล อกเคร องม อ Delete (ลบ) 2. เล อก Delete Sheet (ลบแผ นงาน) 3. ถ าแผ นงานน นม ข อม ลอย จะปรากฏหน าต างให ย นย นการลบ

22 - การลบแผ นงานว ธ ท สอง 1. คล กขวาแผ นงานท ต องการลบ 2. เล อก Delete (ลบ) 6. การป อนข อม ลแบบเร ยงล าด บ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนข อม ลแบบเร ยงล าด บ เช น ต วเลข, ว นท, และข อความท ม ต วเลขบอกล าด บ - การป อนข อม ลแบบเร ยงล าด บ 1. พ มพ ข อม ลลงในช องเซล 2. คล กคล มพ นท เซลท ม ข อม ลอย 3. เล อนเมาส ไปท ม มขวาล างส ดของส วนท เล อก ให เมาส เปล ยนเป นร ป 4. กดเมาส ค างไว ลากข อม ลให เร ยงล าด บตามต องการ - ชน ดของข อม ลแบบเร ยงล าด บ ข อม ลแบบเร ยงล าด บท โปรแกรมสามารถเร ยงให โดยอ ตโนม ต ได แก รายการ ค าเร มต น ค าต อไป ว น Mon จ นทร Tue, Wed, Thu อ งคาร, พ ธ, พฤห สบด... เด อน Jan มกราคม Feb, Mar, Apr ก มภาพ นธ, ม นาคม, เมษายน... ป 2001, , 2004, 2005 เวลา 8:00 9:00, 10:00, 11:00 เลขล าด บ 1, 2 3,4,5

23 7. การค ดลอกข อม ล (Copy) การค ดลอก ค อ การท าให ข อม ลท ม อย ในเซลหร อพ นท หน งไปเก ดในเซลหร อพ นท อ น ๆ โดยท ข อม ลเด มย ง อย การค ดลอกข อม ลเพ อประหย ดเวลาและไม ต องเส ยเวลาตรวจทานการพ มพ ใหม - การค ดลอกข อม ลว ธ ท หน ง 1. ก าหนดพ นท ต นแบบซ งอาจจะเป นเซลหร อช วงข อม ล 2. คล ก จะปรากฏเป นเส นประว งล อมรอบข อม ลท ก าหนด 3. คล กเซลท ต องการวางข อม ล 4. คล ก เพ อวางข อม ลในพ นท ท ต องการ - การค ดลอกข อม ลว ธ ท สอง 1. ก าหนดพ นท ต นแบบซ งอาจจะเป นเซลหร อช วงข อม ล 2. คล กขวาในเซลหร อพ นท ท เล อกไว จะปรากฏเมน ล ด 3. เล อก Copy (ค ดลอก) 4. คล กขวาในเซลท ต องการวางข อม ล 5. เล อก Paste (วาง) เล อก Copy ในเซลท ต องการ ค ดลอกข อม ล เล อก Paste ในเซลท ต องการวางข อม ล - การค ดลอกข อม ลว ธ ท สาม (การค ดลอกไปย งเซลต ดก น) 1. เล อกเซลต นแบบท ต องการค ดลอก 2. เล อนเมาส ไปท ม มขวาล างของเซล 3. เมาส เปล ยนเป นร ป 4. กดเมาส ค างแล วลากไปย งเซลท ต องการ

24 8. การย ายข อม ล (Move) การย ายข อม ล (Move) ค อ การเคล อนย ายข อม ลในเซลหน งหร อช วงข อม ลหน งไปในเซลใหม การย าย ข อม ลแตกต างก นการค ดลอกข อม ล ค อ การค ดลอกข อม ลจะม ข อม ลเพ มข นมาจากเด ม แต การย ายข อม ลเป นการ ย ายข อม ลจากเซลหน งไปย งอ กเซลหน ง - การย ายข อม ลว ธ ท หน ง 1. เล อกเซลหร อช วงข อม ลท ต องการย าย 2. คล ก จะปรากฏเป นเส นประว งล อมรอบข อม ลท ก าหนด 3. คล กในเซลท ต องการวางข อม ล 4. คล ก เพ อวางข อม ลในพ นท ท ต องการ - การย ายข อม ลว ธ ท สอง 1. เล อกเซลหร อช วงข อม ลท ต องการย าย 2. คล กขวาในเซลหร อพ นท ท เล อกไว จะปรากฏเมน ล ด 3. เล อก Cut (ต ด) 4. คล กขวาในเซลท ต องการวางข อม ล 5. เล อก Paste (วาง) เล อก Cut ในเซลท ต องการย ายข อม ล เล อก Paste ในเซลท ต องการวางข อม ล

25 - การย ายข อม ลว ธ ท สาม 1. เล อกเซลหร อช วงข อม ลท ต องการย าย 2. เล อนเมาส ไปท บร เวณรอบ ๆ เซล 3. เมาส เปล ยนเป นร ป 4. กดเมาส ค างแล วลากไปย งเซลท ต องการ 9. การย ายแผ นงานไปสม ดงานใหม (Move or Copy ) - การย ายแผ นงาน 1. คล กขวาแผ นงานท ต องการย าย (แถบ Sheet ด านล าง) 2. จะปรากฏเมน ล ด 3. เล อก Move or Copy 4. จะปรากฏหน าต างให เล อกต าแหน งท ต องการย ายแผ นงาน เล อก สม ดงาน (Workbook) ท ต องการ เล อก แผ นงาน (Worksheet) ท ต องการ 5. คล ก เล อกสม ดงานท ต องการย ายไป 6. คล กเล อกต าแหน งท ต องการให แผ นงานย ายไปอย

26 10. การเปล ยนแปลงขนาดเซล เม อม การป อนข อม ลลงในเซล จะม ป ญหาท พบบ อยค อ ขนาดของเซลม ความกว างไม พอก บข อม ล ท าให ข อม ลบางส วนไม ปรากฏในเซล แต ข อม ลน นย งคงอย ว ธ แก ไข ค อ การเปล ยนขนาดของเซลให กว างข น - การปร บขนาดของคอล มน ว ธ ท หน ง 1. เล อนเมาส ไปท เส นแบ งระหว างคอล มน เมาส จะเปล ยนเป นร ป 2. กดเมาส ค างแล วลากเมาส ไปทางซ าย หร อ ขวา เพ อปร บความกว างให เหมาะสม ต วเลขบอกขนาดความ กว างของคอล มน - การปร บขนาดของคอล มน ว ธ ท สอง 1. คล กเล อก เคร องม อ Format (ร ปแบบ) 2. เล อก Column Width... (ความกว างคอล มน )

27 3. ปรากฏหน าต างให ก าหนดความกว างคอล มน 4. ใส ความกว างท ต องการ คล กป ม OK - การปร บขนาดของแถว ว ธ ท หน ง 1. เล อนเมาส ไปท เส นแบ งระหว างแถว เมาส จะเปล ยนเป นร ป 2. กดเมาส ค างแล วลากเมาส ข น หร อ ลง เพ อปร บความส งให เหมาะสม ต วเลขบอกขนาด ความส งของแถว - การปร บขนาดของแถว ว ธ ท สอง 1. คล กเล อก เคร องม อ Format (ร ปแบบ) 2. เล อก Row Height... (ความส งแถว)

28 3. ปรากฏหน าต างให ก าหนดความส งของแถว 4. ใส ความกว างท ต องการ คล กป ม OK 11. การแทรกแถวและคอล มน (Insert) การแทรกแถวและคอล มน ค อ การเพ มแถวว างหร อคอล มน ว าง เข าไปในตารางการท างาน เพ อท าการ เพ มข อม ล การแทรกแถวและคอล มน ไม ท าให ข อม ลในแถวและคอล มน เด มท ม อย เปล ยนแปลง การแทรกแถว แถวท ถ กแทรกจะเล อนลงไปด านล าง การแทรกคอล มน คอล มน ท ถ กแทรกจะเล อนไปทางขวาม อ - การแทรกแถว 1. คล กแถวท ต องการแทรก 2. คล กเมาส ทางขวา 3. ปรากฏเมน ล ด เล อก Insert (แทรก) 4. จะได แถวว างก อนหน าแถวท คล กเล อกไว - การแทรกคอล มน 1. คล กคอล มน ท ต องการแทรก 2. คล กเมาส ทางขวา 3. ปรากฏเมน ล ด เล อก Insert (แทรก) 4. จะได คอล มน ว างก อนหน าคอล มน ท คล กเล อกไว 12. การลบแถวและคอล มน (Delete) การลบแถวและคอล มน ค อ การลบข อม ลท ไม ต องการออกจากตารางการท างาน การลบแถวจะท าให ข อม ลท อย ในแถวน นต งแต คอล มน แรกถ งคอล มน ส ดท ายหายไป ส วนการลบคอล มน จะม ผลท าให ข อม ลในท กแถว ท อย ในคอล มน น นหายไปเช นก น

29 การลบแถว แถวท อย ด านล างจะเล อนข นมาแทนท การลบคอล มน คอล มน ท อย ทางขวาม อจะเล อนเข ามาแทนท - การลบแถว 1. คล กแถวท ต องการลบ 2. คล กเมาส ทางขวา 3. ปรากฏเมน ล ด เล อก Delete (ลบ) 4. แถวท คล กจะหายไป แถวด านล างจะเล อนข นมาแทนท - การลบคอล มน 1. คล กคอล มน ท ต องการลบ 2. คล กเมาส ทางขวา 3. ปรากฏเมน ล ด เล อก Delete (ลบ) 4. คอล มน ท คล กจะหายไป คอล มน ทางขวาม อจะเล อนมาแทนท 13. การจ ดร ปแบบเซลแบบม เง อนไข (Conditional Formatting) การจ ดร ปแบบเซลโดยปกต ท วไป ถ าเราก าหนดให ส พ นเซลเป นส ใด โปรแกรมก จะแสดงเป นส น นท งหมด แต ถ าเราต องการก าหนดส ในการแสดงให ข นอย ก บค าของข อม ล เช น ค าในเซลเป น 50 ให แสดงส แดง, ค าในเซล 70 ให แสดงส ส ม เป นต น เป นการจ ดร ปแบบเซลแบบม เง อนไข โดยการใช ต วด าเน นการเปร ยบเท ยบ - การจ ดร ปแบบเซลแบบม เง อนไข 1. คล กเล อกเซลท ต องการจ ดร ปแบบอย างม เง อนไข (เซล B2)

30 2. คล กเล อกเคร องม อ Conditional Formatting (การจ ดร ปแบบตามเง อนไข) 3. ปรากฏเง อนไขในการจ ดร ปแบบเซลให เล อก 4. ก าหนดเง อนไขด งน ถ าค าในเซล B2 เท าก บ 50 ให เซลด งกล าวแสดงส เข ยว ว ธ การก าหนดการจ ดร ปแบบเซล - เล อก Highlight Cells Rules > Equal To - ปรากฏหน าต างให ก าหนดเง อนไข ให ก าหนดค าท ต องการ ป อนลงในเซล B2 ก าหนดร ปแบบท ต องการให ปรากฎ ในเชล B2

31 - เล อก Custom Format เพ อก าหนดร ปแบบท ต องการ * Number * Font * Border * Fill - เล อก Fill เล อก ส เข ยว กดป ม OK ผลล พธ ท ได

32 - การยกเล กการจ ดร ปแบบเซลแบบม เง อนไข 1. คล กเล อกเซลท ต องการยกเล กการจ ดร ปแบบอย างม เง อนไข (เซล B2) 2. คล กเล อกเคร องม อ Conditional Formatting (การจ ดร ปแบบตามเง อนไข) - เล อก Clear Rules * Clear Rules from Selected Cells (ยกเล กการจ ดร ปแบบในเซลท เล อก) * Clear Rules from Entire Sheet ( ยกเล กการจ ดร ปแบบท งแผ นงาน) 14. การตร งแนวแถวและคอล มน (Freeze Panes) ตารางการท างานท ม ข อม ลมาก ๆ จะท าให เราด ข อม ลในส วนท อย ห างจากห วข อของตารางไม สะดวก ท าให ต องเล อนแถบแนวต งและแนวนอนไป มา เพ อตรวจสอบความถ กต องของข อม ล เราสามารถแบ งกระดาษ ท าการออกเป น 2 ส วน เร ยกว าการตร งแนว ท งในแนวต งและแนวนอน

33 - การตร งแนวแถวและคอล มน 1. คล กเซลใดเซลหน งใต แถวท ต องการตร งแนว 2. คล กเล อกเคร องม อ Freeze Panes เล อกค าส งอ นใดอ นหน งต อไปน * Freeze Top Row (การตร งแถว) * Freeze First Column (การตร งคอล มน ) เล อกร ปแบบการตร งแนว - การยกเล กการตร งแนวแถวและคอล มน 1. คล กเซลใดเซลหน งใต แถวท ต องการตร งแนว 2. คล กเล อกเคร องม อ Freeze Panes เล อกค าส ง * Unfreeze Panes (ยกเล กการตร งแนว) a и a a

34 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 4 การค านวณในตารางการท างาน 1. เคร องหมายในการค านวณ เคร องหมายในการค านวณของโปรแกรม Microsoft Excel ม การท างานเช นเด ยวก บเคร องหมายค านวณ ทางคณ ตศาสตร แต ม เคร องหมายบางอย างท อาจเข ยนร ปท ไม เหม อนเด ม ด งน เคร องหมายในการเช อมข อความ & เช อมระหว างข อความระหว างเซลท ก าหนด เช น =A1&C1 เคร องหมายในการอ างอ ง : (โคล อน) ใช บอกช วงข อม ล เช น A1:C1 หมายถ ง จากเซล A1 ถ ง เซล C1 2. ล าด บในการค านวณ เคร องหมายในการค านวณ เคร องหมายในการเปร ยบเท ยบ + บวก = เท าก บ - ลบ > มากกว า * ค ณ < น อยกว า / หาร >= มากกว าหร อเท าก บ ^ ยกก าล ง <= น อยกว าหร อเท าก บ % เปอร เซ นต <> ไม เท าก บ ล าด บท เคร องหมาย ความหมาย 1 ( ) วงเล บ 2 ^ ยกก าล ง 3 * และ / ค ณ และ หาร 4 + และ - บวก และ ลบ 5 & เช อมข อความ 6 = < > <= >= < > เคร องหมายเปร ยบเท ยบ

35 การท างานของเคร องหมายในล าด บเด ยวก น จะค านวณจากซ ายไปขวาตามล าด บ ถ าต องการให ค านวณในส วนใดก อน ให ใส เคร องหมาย ( ) ไว ในส วนน น ต วอย างการค านวณของโปรแกรม Microsoft Excel = 5+6*4 ค าตอบค อ 29 โปรแกรมจะท าการค ารวณ 6*4 ได 24 แล วน ามา 5 มาบวกท หล ง ตามล าด บของเคร องหมาย 3. ส ตร (Formula) ส ตรในโปรแกรม Microsoft Excel หมายถ ง ข อม ลท ประกอบด วยเคร องหมายทางคณ ตศาตร ค าต วเลข ต าแหน งเซลท เก บข อม ล ซ งเป นส ตรส าเร จท เร ยกว า ฟ งก ช น (Function) โดยน ามาผสมผสานก นเพ อให เก ด เป นค าใหม ข นมา โดยส ตรในเซลจะต องข นต นด วยเคร องหมาย =, +, - หร อย างใดอย างหน งเสมอ ต วอย าง การน าค าในเซล A1, A2, A3 มาบวกก น ส ตร ผลล พธ ข อส งเกตเก ยวก บการใช ส ตร 1. ส ตรจะต องข นต นด วยเคร องหมาย =, +, - หร อย างใดอย างหน ง 2. ถ าต องการก าหนดให ค านวณในส วนใดก อน ให ใส เคร องหมาย ( ) 3. ส ตรท ใส ในเซลจะปรากฏให เห นในช องแถบส ตร 4. ค าท ผลล พธ ของส ตรจะปรากฏในเซล 5. ในกรณ ท การค านวณม เคร องหมายหลายชน ด โปรแกรมจะท างานตามล าด บความส าค ญของ เคร องหมาย 6. การใช ส ตรให น าช อเซลมาท าการค านวณ ควรหล กเล ยงการน าค าคงท ท อย ในเซลมาค านวณ เน องจากถ าม การเปล ยนแปลงค าคงท ในเซลน นโปรแกรมจะค านวณผ ดพลาด 7. ถ าเป นการอ างอ งช วงข อม ลท ต ดก นให คล กเล อกเซลแรกแล วลากไปย งเซลส ดท าย เช น =A1:A10

36 4. การอ างอ งเซลในการค านวณ การอ างอ งเซล หมายถ ง การอ างถ งเซลหร อกล มเซลในตารางการท างานท เราต องการน าค าของเซล เหล าน นมาใช ในส ตรท ก าหนด โดยการเร ยกช อของเชล จะเร ยกช อคอล มน ตามด วยช อแถว เช น A1, D9 เป นต น ร ปแบบของการอ างอ งเซล 1. การอ างอ งแบบส มพ นธ (Relative) การอ างอ งแบบส มพ นธ เป นการให โปรแกรมไปหาเซล ๆ หน ง ท ระบ โดยเร มต นจากเซลท เราใช งานอย ขณะน น การอ างอ งแบบน ท าได ง าย เช น A2+B2 ถ าเราก าหนดส ตร =A2+B2 ในเซล C3 เม อท าการค ดลอกส ตรไปย งเซลอ น ค าผลล พธ ท ได จะเปล ยนไปตามเซลท ม ข อม ลอย ในเซลน นๆ 2. การอ างอ งแบบส มบ รณ (Absolute) การอ างอ งแบบส มบ รณ เป นการบอกให โปรแกรมไปหาเซล ๆ หน งท ระบ โดยไปย งต าแหน ง จร ง ๆ ของเซลน น ด งน น เม อม การค ดลอกส ตรไปย งเซลอ น เซลท ระบ น จะไม ม การเปล ยนแปลง การอ างอ งแบบ น จะใช เคร องหมาย $ (สตร ง) ก าก บไว หน าช อคอล มน และเลขท แถวของต าแหน งน น เช น $A$1+$B$1 ถ าเราก าหนดส ตร =$A$1+$B$1 ในเซล B2 เม อท าการต ดลอกไปไว ท เซล C2 ส ตรน จะ ย งคงเหม อนเด ม 3. การอ างอ งแบบผสม (Mixed) บางคร งการค ดลอกส ตรท อ างอ งเซล เราอาจต องให ข อม ลบางส วนท อย ในเซลน นคงเด ม และ บางส วนม การเปล ยนแปลง เราจ งจ าเป นต องใช การอ างอ งท ง 2 แบบ มาผสมก น เช น $A4 หร อ A$4 ถ าเราก าหนดส ตรในเซล A6 ไว เป น =$A4 เม อม การค ดลอกไปย งเซลอ น ส ตรน จะเปล ยนไป ตามแถวท ค ดลอก โดยข อม ลในคอล มน จะเหม อนเด ม ต วอย างการอ างอ งเซลแต ละร ปแบบ

37 5. การแก ไขป ญหาเซลในการตารางท างาน ข อม ลต วเลขในเซลเปล ยนเป น ######### บางคร งข อม ลในเซลเปล ยนเป นส ญล กษณ ######### แสดงว าข อม ลในเซลม มากเก นความ กว างของคอล มน ให แก ไขโดยการปร บความกว างของคอล มน (ส ญล กษณ # แทนต วเลข 1 ต ว) ความผ ดพลาดท เก ดจากการใช งานฟ งก ช น ความผ ดพลาด ความหมาย #DIV/0 ส ตรถ กการด วยศ นย (0) #N/A ม การกล าวอ างอ งเซล ๆ ท ไม ม ค าในส ตร #NAME? ส ตรม การกล าวอ างถ งช อเซลท ไม ปรากฏในส ตร #NUL! ส ตรม การอ างถ งเซลใด ๆ ท โปรแกรมไม ร จ ก #NUM! ส ตรม การใช ต วเลขผ ดร ปแบบ #REF! ส ตรม การอ างอ งเซลไม ถ กต อง #VALUE! ส ตรม การใช Argument หร อ Operator ผ ดร ปแบบ e o å å a o a

38 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 5 ฟ งก ช นในตารางการท างาน 1. การใช งานฟ งก ช น ฟ งก ช น (Functions) หมายถ ง ส ตรในการค านวณท เข ยนไว ล วงหน า ผ ใช สามารถน าไปใช งานเพ อการ ประมวลผลได ท นท ฟ งก ช น ประกอบด วย ข อม ลท งประเภทข อความ ต วเลข เคร องหมายทางคณ ตศาสตร รวมถ งช อเซลท ใช เก บข อม ล องค ประกอบท ใช ในการท างานของฟ งก ช น เร ยกว า อาร ก วเมนต (Argument) ฟ งก ช นจะให ค าตอบท ถ กต องและรวดเร วกว าการป อนท างานด วยตนเอง 2. ฟ งก ช นและหน าท ของฟ งก ช น โปรแกรม Microsoft Excel ม ฟ งก ช นให เล อกมากมาย แต ในท น ขอยกมาใช เฉพาะฟ งก ช นพ นฐานท ใช ก น บ อย ๆ เท าน น - ฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต (Mathematic & Trigonometric Function) SUM หาผลรวมของช ดข อม ลท ก าหนด SUMIF หาผลรวมแบบม เง อนไข - ฟ งก ช นสถ ต (Statistical Function) AVERAGE หาค าเฉล ยของช ดข อม ลท ก าหนด MAX หาค าส งส ดของช ดข อม ลท ก าหนด MIN หาค าต าส ดของช ดข อม ลท ก าหนด COUNT น บจ านวนข อม ลในเซลท เป นต วเลข - ฟ งก ช นข อความ (Text Function) BATHTEXT แปลงจ านวนเง นให เป นค าอ านภาษาไทย - ฟ งก ช นตรรกศาสตร (Logical Function) IF ก าหนดเง อนไขและการต ดส นใจในการท างาน - ฟ งก ช นว นท และเวลา (Date & Time Function) DATE ใช ในการเปล ยนว นเด อนป ให เป นล าด บท ของว น

39 3. ร ปแบบของฟ งก ช น ฟ งก ช นแต ละร ปแบบจะม ล กษณะท คล ายคล งก น โดยม เง อนไขในการเข ยนฟ งก ช น ด งน การเข ยน ฟ งก ช น จะต องไม ม การย อหน า หร อเว นวรรค จะต องพ มพ ส ตรต ดต อก นไปจนจบ ต วอย าง =ช อฟ งก ช น(ส วนขยายของฟ งก ช น) ส วนท 1 เคร องหมาย = ส วนท 2 ช อฟ งก ช น (SUM, AVERAGE, MAX, MIN) ส วนท 3 ส วนขยายของฟ งก ช น (Argument) จะต องอย ในวงเล บเสมอ เป นส วนท ผ ใช ก าหนดข นมาพ อหาผลล พธ เช น (A1:A0) 4. การเร ยกใช งานฟ งก ช น - การเร ยกใช ฟ งก ช น ว ธ ท หน ง 1. คล กเซลท ต องการให ปรากฏผลล พธ 2. พ มพ เคร องหมาย = (เท าก บ) ตามด วยช อฟ งก ช นท ต องการ 3. ระบ ช วงข อม ลท ต องการ 4. กดป ม Enter - การเร ยกใช ฟ งก ช น ว ธ ท สอง 1. คล กเซลท ต องการให ปรากฏผลล พธ 2. คล ก ด านข างแถบส ตร หร อ คล กเมน Formulas เล อกเคร องม อ 3. จะปรากฏหน าต างให คล กเล อกฟ งก ช นท ต องการ คล กเล อกฟ งก ช น

40 4. คล ก OK 5. จะปรากฏหน าต างให ระบ ช วงข อม ล ระบ ช วงข อม ล 6. คล ก OK จะปรากฏผลล พธ ในเซล ฟ งก ช นจะปรากฏท แถบส ตร ผลล พธ ท ได 5. ฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต (Mathematic& Trigonometric) - ฟ งก ช น SUM ใช ส าหร บหาค าผลรวมของข อม ลท ก าหนด โดยม ร ปแบบของฟ งก ช น ด งน =SUM(Number1,Number2, ) Number1 ค อ จ านวน หร อ ช วงช อม ลช ดท 1 Number2 ค อ จ านวน หร อ ช วงช อม ลช ดท 2

41 ต วอย าง =SUM(C4:G4) - ฟ งก ช น SUMIF ใช ส าหร บหาค าผลรวมของข อม ลตามเง อนไขท ก าหนด โดยม ร ปแบบของฟ งก ช น ด งน =SUMIF(Range,Criteria,Sum_range) ต วอย าง Range ค อ ช วงข อม ลของเง อนไขท ใช ในการพ จารณว าจะหาผลรวม Criteria ค อ เง อนไขท ต องการ เช น ผ าน หร อ ไม ผ าน Sum_range ค อ ช วงข อม ลท ต องการหาผลรวม เม อพบเง อนไขตามท ก าหนด =SUMIF(C3:C12, ขาย,D3:D12) =SUM(G9:G11)

42 6. ฟ งก ช นสถ ต (Statistical Function) - ฟ งก ช น AVERAGE ใช ส าหร บหาค าเฉล ยของข อม ลท ก าหนด โดยม ร ปแบบของฟ งก ช น ด งน =AVERAGE(Number1,Number2, ) ต วอย าง Number1, Number2 ค อ จ านวนข อม ลท ต องการหาค าเฉล ย =AVERAGE(C4:C13) - ฟ งก ช น MAX ใช หาค าส งส ดของข อม ลท ก าหนด โดยม ร ปแบบฟ งก ช น ด งน =MAX(Number1,Number2, ) Number1, Number2 ค อ จ านวนข อม ลท ต องการหาค าส งส ด

43 - ฟ งก ช น MIN ใช หาค าต าส ดของข อม ลท ก าหนด โดยม ร ปแบบฟ งก ช น ด งน Number1, Number2 ค อ จ านวนข อม ลท ต องการหาค าต าส ด - ฟ งก ช น COUNT ใช น บจ านวนเซลท ไม ใช เซลว าง ข อม ลในเซลต องเป นข อม ลต วเลข โดยม ร ปแบบ ฟ งก ช น ด งน ต วอย าง =MIN(Number1,Number2, ) =COUNT(Value1,Value2, ) Value1, Value2 ค อ จ านวนหร อช วงข อม ลท ต องการให น บจ านวนเซลท ไม ว าง

44 7. ฟ งก ช นข อความ (Text Function) - ฟ งก ช น BAHTTEXT ใช เปล ยนค าต วเลขให เป นต วอ กษร โดยม ร ปแบบของฟ งก ช นด งน ต วอย าง =BAHTTEXT(Cell) Cell ค อ ช อเซลท ต องการน าค ามาแสดงเป นร ปแบบต วอ กษณในเซลผลล พธ 8. ฟ งก ช นตรรกศาสตร (Logical Function) ฟ งก ช นตรรกศาสตร เป นฟ งก ช นท ใช ในการทดสอบเง อนไข เพ อให ม การท างานท แตกต างก น เม อเง อนไข เป นจร ง หร อเง อนไขเป นเท จ โดยเน นการค านวณทางคณ ตศาสตร ว าด วยเร องของหล กท เป นเหต เป นผลต อก น - ฟ งก ช น IF ใช ในการค านวณค าโดยเง อนไขทดสอบ และม ทางเล อกเป น 2 ทางเล อก โดยม ร ปแบบของ ฟ งก ช น ด งน =IF(Logical_test,Value_if_true,Value_if_false) ต วอย าง Logical_test ค อ เง อนไขท ต องการทดสอบ Value_if_true ค อ เง อนไขท ต องการทดสอบ Value_if_false ค อ เง อนไขท ต องการทดสอบ

45 ความหมายของส ตร =IF(C3>=50, ผ าน, ไม ผ าน ) หมายถ ง ถ าน กเร ยนได คะแนนมากกว าหร อเท าก บ 50 คะแนน ให ม ผลการสอบ ผ าน (เง อนไขเป นจร ง) แต ถ าน กเร ยนม คะแนนไม ถ ง 50 คะแนนให ม ผลการสอน ไม ผ าน (เง อนไขเป นเท จ) 9. ฟ งก ช นว นท และเวลา (Date & Time Function) - ฟ งก ช น DATE ใช ในการเปล ยนว นเด อนป ให เป นล าด บท ของว น โดยเร มน บว นท 1 มกราคม ป ค.ศ เป นว นล าด บท 1 โดยม ร ปแบบของฟ งก ช น ด งน =DATE(Year,Month,Day) Year ค อ เป นต วเลขของป ค.ศ. ระหว าง 1900 ถ ง 2078 Month ค อ เลขท ของเด อนในรอบป Day ค อ ว นท

46 ต วอย าง e å и å u e a

47 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 6 การสร างแผนภ ม (Graph) แผนภ ม (Graph) ค อ การรายงานหร อแสดงข อม ล ท เป นต วเลขจากตารางการท างานให อย ในร ปของ ภาพกราฟ ก อาจจะแสดงเป นร ปกราฟแท ง กราฟเส น กราฟวงกลม หร อร ปแบบอ น ๆ โดย ภาพกราฟ กน นจะ ถ กสร างตามส ดส วนข องข อม ลแต ละช ดท แตกต างก น 1. ชน ดของแผนภ ม - ชน ดคอล มน (Column) - ชน ดเส น (Line) - ชน ดวงกลม (Pie) - ชน ดแท งแนวนอน (Bar) - ชน ดพ นท (Area) - ชน ดกระจาย (XY) - ชน ดห น (Stock) - ชน ดพ นผ ว (Surface) - ชน ดโดน ท (Doughnut) - ชน ดฟอง (Bubble) - ชน ดเรดาร (Radar)

48 2. ส วนประกอบของแผนภ ม ค าอธ บายแกน Y (Vertical Axis) ช อแผนภ ม (Chart Title) ผน ง (Back Wall) ช อแกน Y (Vertical Axis Title) ค าอธ บายแผนภ ม (Legend) ค าอธ บายแกน X (Horizontal Axis) ช อแกน X (Horizontal Axis Title) พ น (Floor) พ นท แผนภ ม (Chart Area) 3. ว ธ การสร างแผนภ ม การสร างแผนภ ม เป นการเปล ยนร ปแบบของข อม ลท ม อย ในตารางมาเป นร ปภาพท สามารถเข าใจได ง าย การน าเสนอแผนภ ม ส วนใหญ จะม การแสดงตารางไปพร อมก บร ปภาพด วย 1. สร างตารางข อม ลท จ าน ามาสร างแผนภ ม

49 2. ระบายแถบส ข อม ลเฉพาะส วนท ต องการน าไปสร างแผนภ ม (ระบายแถบส เชล B2 ถ ง E7) 3. คล กเมน Insert เล อกชน ดแผนภ ม ท ต องการ 4. คล กเล อกชน ดแผนภ ม ร ปแบบแผนภ ม แบบคอล มน (Column)

50 5. คล กเล อกร ปแบบแผนภ ม ท ต องการ จะปรากฏแผนภ ม ข นมาในแผ นงาน (Worksheet) เด ยวก บตารางข อม ลท เราสร างไว 6. ถ าต องการย ายแผนภ ม ไปแผ นงานอ นให คล กท แผนภ ม เล อกเมน Design เล อกแถบ เคร องม อ (Move Chart) จะปรากฏหน าต างให เล อกพ นท ท ต องการย ายแผนภ ม - New sheet (แผ นงานใหม ) ค อ ให แผนภ ม แยกจากตารางการท างาน - Object in (เป นว ตถ ใน) ค อ ให แผนภ ม ปรากฏอย รวมก นในตารางท างาน

51 7. คล กป ม OK จะปรากฏผลล พธ - New sheet (แผ นงานใหม ) ค อ ให แผนภ ม แยกจากตารางการท างาน Sheet 1 แสดงตารางข อม ล Chart 1 แสดงแผนภ ม - Object in (เป นว ตถ ใน) ค อ ให แผนภ ม ปรากฏอย รวมก นในตารางท างาน

52 4. การตกแต งรายละเอ ยดแผนภ ม - การเปล ยนส ของแผนภ ม 1. คล กแผนภ ม (แท งข อม ล) ท ต องการเปล ยนส (คล กคร งท หน ง : เล อกท งหมด, คล กคร งท สอง : เล อกแท งเด ยว) 2. คล กเมน Format > Shape Fill > เล อกส ท ต องการ คล กเล อกส ท ต องการ คล กเล อกแท งข อม ล ท ต องการเปล ยนส การใส ภาพ,ไล ระด บส, ลวดลาย ให ก บแผนภ ม

53 - การก าหนดช อเร องและค าอธ บายให ก บแผนภ ม - คล กเล อกเมน Layout > Centered Overlay Title ช อเร องของแผนภ ม - การก าหนดแผนภ ม แบบร ปภาพ 1. คล กขวาท แท งข อม ลของแผนภ ม 2. เล อกเมน Format Data Series

54 3. คล กเล อก Fill > Picture or texture fill > File 4. จะปรากฏหน าต างข นมาให เล อกร ปภาพ 5. เม อเล อกภาพท ต องการได แล วให ก าหนดค ามาตราส วน ให ก บร ปภาพ

55 ผลล พธ ท ได

56 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 7 การเร ยงล าด บข อม ล 1. ว ธ การจ ดเร ยงล าด บข อม ล การจ ดเร ยงข อม ลอย างง าย 1. คล กท เซลใดเซลหน งในคอล มน ท ต องการเร ยงล าด บข อม ล 2. คล กท เคร องม อ ถ าต องการเร ยงข อม ลจากน อยไปมาก 3. คล กท เคร องม อ ถ าต องการเร ยงข อม ลจากมากไปน อย 4. ข อม ลท งหมดจะถ กจ ดเร ยงล าด บใหม ก อนเร ยงล าด บข อม ล หล งเร ยงล าด บข อม ลจากน อยไปมาก (ใช ข อม ลในคอล มน รวมคะแนน) คะแนนเร ยงจาก น อยไปมาก

57 หล งเร ยงล าด บข อม ลจากมากไปน อย (ใช ข อม ลในคอล มน น าเสนองาน) คะแนนเร ยง จากมากไปน อย 2. การกรองข อม ล (Filter) การกรองข อม ล หร อการค นหาข อม ลแบบอ ตโนม ต เป นการเร ยงล าด บข อม ลอ กว ธ หน ง เพ อความสะดวก ในการด ข อม ลท ต องการ 1. คล กท เซลใดเซลหน งในตารางข อม ล 2. คล กเคร องม อ (ต วกรอง) 3. จะปรากฏร ป ก าก บท ม มด านขวาของเซลท กเซลท เป นแถวน า

58 4. คล กล กศร เพ อเล อกรายการท ต องการค นหา คล กเล อกรายช อ ท ต องการด ข อม ล ผลล พธ ท ได จากการรองข อม ล ส ญล กษณ ท แสดงว าข อม ลในคอล มน น ได ก าหนดการกรองไว

59 3. การยกเล กการกรองข อม ล (Filter) 1. คล กท ร ป จะปรากฎหน าต างเมน ข นมา 2. เล อกเมน Clear Filter Form... a e и a и a e a

60 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 8 การพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ 1. การจ ดเตร ยมการพ มพ เม อได ท างานในตารางการท างานเร ยบร อยแล ว โดยส วนใหญ ม กจะม การพ มพ งานออกมา ซ งโปรแกรม Microsoft Excel ต องม การก าหนดขอบเขตของพ นท ท จะพ มพ ให พอด ก อนจะส งพ มพ จร ง เน องจากพ นท การ ท างนของตารางการท างานกว างมาก การจ ดเตร ยมการพ มพ เป นการก าหนดขนาดของกระดาษ และขอบเขตของงานท จะพ มพ จากตารางการ ท างาน - การต งค าหน ากระดาษ 1. คล กเมน Page Layout ในเมน น จะม เคร องม อท ใช ในการต งค ากระดาษ ก าหนดระยะของ หน ากระดาษ การวางแนวกระดาษ แนวต ง, แนวนอน กดป มน จะแสดงหน าต างของการ ต งค าหน ากระดาษท งหมดออกมา 2. หน าต างของการต งค าหน ากระดาษ หน า การวางแนวกระดาษ แนวต ง, แนวนอน ก าหนดขนาดกระดาษ

61 3. ก าหนดระยะขอบ ก าหนดขอบเขตกระดาษ ด านบน (Top), ด านล าง (Bottom), ด านซ าย (Left), ด านขวา (Right), ห วกระดาษ (Header), ท ายกระดาษ (Footer) 2. ต วอย างก อนพ มพ การด ต วอย างการพ มพ เป นการตรวจสอบตารางท างานว าม พ นท ข อม ลท จะพ มพ อย ครบถ วนใน หน ากระดาษท ก าหนดหร อไม 1. คล ก Office Bottom 2. คล กเล อกเมน Print 3. คล กเล อกเมน Print Preview 1 2 3

62 4. ภาพต วอย างก อนพ มพ ถ าต องการส งพ มพ ให คล กท ร ป เคร องพ มพ (Print) 6. ถ าต องการออกให กดท กากบาท (Close Print Preview) 3. การส งพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ (Print) 1. คล ก Office Bottom 2. คล กเล อกเมน Print 3. จะปรากฏหน าต าง Print (พ มพ ) ก าหนดค าท ต องการ แล วกดป ม OK เล อกเคร องพ มพ ก าหนดค าท ต องการ ก าหนดจ านวนส าเนา กดป มเพ อส งพ มพ

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information