ร จ กก บ Microsoft Excel 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ร จ กก บ Microsoft Excel 2007"

Transcription

1 ร จ กก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสปรดช ต (Spreadsheet) ม ล กษณะเป นตาราง เหมาะส าหร บเก บบ นท กข อม ลท เป นต วเลขลงในแต ละช องของตารางหร อ เซล (Cell) เพ อนาข อม ลเหล าน นมาว เคราะห หร อ คานวณค า โดยอ างอ งจากต าแหน งของเซลและใช กระบวนการทางคณ ตศาสตร มาคานวณหาผลล พธ ได โยอ ตโนม ต พ นท การทางานของ Excel จะะม ล กษณะเป นช องตารางซ งประกอบด วย คอล มน (Column) หร อแถวแนวต ง ซ งจะเร ม จาก A ไปจนถ งคอล มน XFD น บรวมได 16,384 คอล มน และแถว (Row) หร อแถว แนวนอน ซ งม จานวนถ ง 1,048,576 แถว ตาราง ท แสดงในหน าจอหน งๆ เร ยกว า เว ร กช ต (Worksheet) ซ งในไฟล Excel หน งไฟล จะม เว ร กช ต หลายหน าก ได เราเร ยกไฟล Excel ว า เว ร กบ ค (Workbook) ซ งเปร ยบเสม อนสม ด 1 เล มท ม หน ากระดาษหลายๆ หน าน นเอง 1

2 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เม อโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ถ กเป ดข นมาแล ว จะใช ช อไฟล ว า สม ดงาน1 เสมอแต ถ าเป ดแฟ มใหม ต อไปอ กก จะใช ช อเป น สม ดงาน2 สม ดงาน3 ต อไปเร อยๆ โดยม ส วนประกอบของ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 แถบเคร องม อ Ribbon ใน excel 2007 เป นส วนท แสดงค าส งต างๆ แบ งออกเป นแท บๆ ในแต ละแท บจะม กล มช อ/ ช ดคาส งอย ด านล าง และม ป มคาส งไว ใช งานแทนเมน แบบเก าๆ โดยบางแท บจะม ป มน อยๆ หร อ จ ดม ม ด านล างขวาม อไว สาหร บเร ยกกล องโต ตอบออกมาใช งานได ละเอ ยดมากข น 2

3 แท บหน าแรก เป นแท บแรกท ให มาเม อเป ดโปรแกรม/งานเข ามา ซ งจะเป นคาส งมาตรฐาน ท จาเป นต องใช งานบ อย ๆ ม กล มคาส ง ได แก คล ปบอร ด แบบอ กษร การจ ดแนว ต วเลข ล กษณะ เซลล และการแก ไข เป นต น แท บแทรก เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการแทรกงานต าง ๆ ได แก ตาราง ภาพประกอบ แผนภ ม การเช อมโยง และข อความ เป นต น 3

4 แท บเค าโครงหน ากระดาษ เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการจ ดการหน ากระดาษต าง ๆ ได แก ช ด ร ปแบบ ต งค าหน ากระดาษ ปร บพอด ต วเล อกของแผ นงาน และจ ดเร ยง เป นต น แท บส ตร เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการจ ดการเก ยวก บส ตรหร อฟ งก ช นต าง ๆ ได แก ไลบราร ฟ งก ช น ช อท กาหนด ตรวจสอบส ตร และการคานวณ เป นต น แท บข อม ล เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการจ ดการข อม ลต าง ๆ ได แก ร บข อม ลภายนอก การเช อมต อ เร ยงลาด บและกรอง เคร องม อข อม ล และเค าร าง เป นต น 4

5 แท บตรวจทาน เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการตรวจทานพ ส จน อ กษร สร างข อค ดเห นและ การเปล ยนแปลง แท บม มมอง เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการจ ดการม มมองของหน ากระดาษ/แผ นงาน/ สม ดงาน ได แก ม มมองสม ดงาน แสดง/ซ อน ย อ/ขยาย หน าต าง และแมโคร เป นต น 5

6 ป ม หร อส ญล กษณ บนแผ นงาน ใน Excel 2007 ต วเล อกการแก ไขอ ตโนม ต ต วเล อกการวาง ต วเล อกการเต มอ ตโนม ต ต ดตามข อผ ดพลาด ป มต วเล อกการแก ไขอ ตโนม ต จะปรากฏข นเม อเราวางต วช เมาส บนกล องส ฟ าเล กๆ ใต ข อความท แก ไขโดย อ ตโนม ต ต วอย างเช น ถ าเราพ มพ การ เช อมโยงหลายม ต หร อท อย อ เมลลงในเซลล ป ม ต วเล อกการแก ไขอ ตโนม ต จะ ปรากฏข น ถ าเราค นหาข อความท เราไม ต องการแก ไข เราสามารถ กระทาได ท งเล กทาการแก ไข หร อเป ดหร อป ดต วเล อกการแก ไข อ ตโนม ต เม อต องการเป ดหร อป ดต วเล อกการแก ไข ให คล กป ม ต วเล อกการแก ไข อ ตโนม ต แล วจากน นให เล อกจากรายการ ต วเล อกการวางร ปป ม ปรากฏข นท ข างใต ส วนท เล อกท วางแล วของค ณ หล งจากท ค ณวางข อความ หร อข อม ล เม อค ณคล กป ม รายการท จะให ค ณ กาหนดว ธ วางข อม ลลงในแผ นงานจะปรากฏข นต วเล อกท ม พร อมใช งานน น ข นอย ก บชน ดของเน อหาท ค ณจะทาการวาง โปรแกรมท ค ณนาเน อหามาวาง และร ปแบบของข อความท ค ณจะวาง ป มต วเล อกการเต มอ ตโนม ต จะปรากฏข นท ข างใต ส วนท เล อกท เต มแล วของ เราหล งจากท เราเต มข อ ความ หร อข อม ลลงในแผ นงาน ต วอย างเช น ถ า เราพ มพ ว นท ลงในเซลล แล วลากเซลล ลงไปเพ อเต มเซลล ด านล าง ป ม ต วเล อกการเต มอ ตโนม ต จะปรากฏข น เม อเราคล กท ป ม รายการต วเล อก ว ธ การเต มข อความหร อข อม ลจะปรากฏข นต วเล อกท พร อมใช งานในรายการ จะข นอย ก บเน อหาท ค ณเต ม โปรแกรมท ค ณจะนาเน อหามาเต ม และร ปแบบ ของข อความหร อข อม ลท ค ณจะเต ม ป มต ดตามข อผ ดพลาด จะปรากฏข นต ดก บเซลล ท ม ข อผ ดพลาดทางส ตร ร ป สามเหล ยมส เข ยวปรากฏข นในม มซ ายบนของเซลล เม อเราคล กล กศรท ต ด ก บป มรายการต วเล อกส าหร บตรวจสอบข อผ ดพลาดจะปรากฏข น 6

7 ต วเล อกการแทรก การกระทาสมาร ทแท ก ป มต วเล อกการแทรกร ปป ม จะปรากฏข นต ดก บเซลล แถว และคอล มน ท แทรก เม อเราคล กล กศรท อย ต ดก บป มรายการต วเล อกการจ ดร ปแบบจะ ปรากฏข น ป มต วเล อกการกระทาสมาร ทแท กร ปป ม จะปรากฏข นต ดก บข อความท เรา พ มพ ลงในเซลล เช นส ญล กษณ ห น หร อช อของบ คคล เม อเราคล กล กศรท อย ต ดก บป มรายการการกระทาท เราสามารถดาเน นการได จะปรากฏข น นากฎการจ ดร ปแบบมาใช ก บ ป มนากฎการจ ดร ปแบบมาใช ก บร ปป ม ใช เพ อเปล ยนว ธ การจ ดขอบเขต สาหร บการจ ดร ปแบบข อม ลท ม เง อนไขในรายงาน PivotTable เม อเราคล ก ล กศรท อย ต ดก บป มรายการต วเล อกการจ ดขอบเขตจะปรากฏข น การใช งานคาส งด วยแป นพ มพ หร อ ค ย ล ด ( Shortcut Key ) ใน Excel 2007 บางคร งเพ อความรวดเร วในการใช งาน โปรแกรม Excel การใช งานคาส งด วย แป นพ มพ หร อ ค ย ล ด ( Shortcut Key ) จะช วยให ม ความสะดวก และรวดเร วมาก สร ป ค ย ล ด ใน Excel 2007 แป นฟ งก ช น F1 แสดงว ธ ใช หร อเร ยกผ ช วย Office Shift + F1 Alt + F2 หร อ Alt + Shift + F2 Ctrl + S เป ดเผยการจ ดร ปแบบ บ นท กเป น บ นท ก 7

8 Shift + F3 วางฟ งก ช นลงในส ตร Ctrl + F3 กาหนดช อ Ctrl + Shift + F3 สร างช อด วยการใช ป ายช อแถวและคอล มน F4 ทาซ าการกระทาคร งล าส ด Shift + F4 ทาซ าการค นหาคร งล าส ด ค นหา (ค นหาถ ดไป) Ctrl + F4 ป ดหน าต าง Alt + F4 ออกจากโปรแกรม F5 ไปท Shift + F2 แก ไขข อค ดเห นของเซลล Shift + F5 ค นหา Ctrl + F5 ค นขนาดหน าต าง Ctrl + F6 ย ายไปท หน าต างของสม ดงานถ ดไป Ctrl + Shift + F6 ย ายไปท หน าต างของสม ดงานก อนหน า F7 คาส ง สะกด Ctrl + F8 ปร บขนาดหน าต างใหม Alt + F8 แสดงกล องโต ตอบแมโคร Ctrl + F9 ย อสม ดงาน F10 ทาให แถบเมน ใช งานได ด วยแป นพ มพ ต อไป Shift + F10 แสดงเมน ล ด Ctrl + F10 ขยายหร อค นหน าต างของสม ดงาน F11 สร างแผนภ ม Shift + F11 แทรกแผ นงานใหม 8

9 Ctrl + F11 แทรกแผ นงานแมโครของ Microsoft Excel 4.0 Alt + F11 แสดงต วแก ไข Visual Basic F12 คาส ง บ นท กเป น Shift + F12 คาส ง บ นท ก Ctrl + F12 คาส ง เป ด Shift + F2 แก ไขข อค ดเห นของเซลล Ctrl + Shift +F12 คาส ง พ มพ การป อนข อม ล Enter จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายลง(ปกต ) Esc ยกเล กการป อนข อม ลลงในเซลล Shift + Enter จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายข น F4 หร อ Ctrl + Y ทาซ าการกระทาคร งล าส ด Alt + Enter เร มบรรท ดใหม ในเซลล เด ยวก น Backspace ลบอ กขระทางซ ายของจ ดแทรกหร อลบการเล อก Delete ลบอ กขระทางขวาของจ ดแทรกหร อลบการเล อก Ctrl + Delete ลบข อความจนถ งท ายเซลล แป นล กศร ย ายหน งอ กขระข น ลง ทางซ าย หร อทางขวา Home ย ายไปจ ดเร มต นของแถว Ctrl + D เต มเต มลง Ctrl + R เต มเต มไปทางขวา Tab จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายไปทางขวา Shift + Tab จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายไปทางซ าย 9

10 การทางานในเซลล หร อแถบส ตร = เร มต นส ตร Esc ยกเล กการป อนข อม ลลงในเซลล หร อแถบส ตร & เช อมต อข อความของเซลล เช น A1 & B5 ฯลฯ Alt + = แทรกส ตรผลรวมอ ตโนม ต Ctrl + ; ป อนว นเด อนป Ctrl + Shift + : ป อนเวลา Ctrl + Shift + ค ดลอกค าเซลล ด านบนลงในเซลล หร อแถบส ตร Ctrl + ค ดลอกส ตรด านบนลงในเซลล หร อแถบส ตร Ctrl + A แสดงแผ นส ตรหล งจากท พ มพ ช อส ตรแล ว Ctrl + Shift + A แทรกวงเล บกรอกข อม ลของฟ งก ช นส ตรท พ มพ Alt + ล กศรลง แสดงรายการทาให สมบ รณ โดยอ ตโนม ต การจ ดร ปแบบเซลล /แถว/คอล มน Ctrl + Shift +F แสดงกล องโต ตอบจ ดร ปแบบเซลล Ctrl + Shift + $ ใช ร ปแบบสก ลเง น Ctrl + Shift +! ใช ร ปแบบต วเลข (จ ลภาคและทศน ยมสองตาแหน ง) Ctrl + Shift + ^ ใช ร ปแบบเช งว ทยาศาสตร Ctrl + Shift + % ใช ร ปแบบเปอร เซ นต Ctrl + Shift ใช ร ปแบบกาหนดเอง เวลา 22/1/1900 0:00:00 Ctrl + Shift + # ใช ร ปแบบกาหนดเอง ว นท 22/1/1900 Ctrl + Shift + & ใช เส นขอบโครงร าง Ctrl + Shift +_ ลบเส นขอบโครงร าง 10

11 Ctrl + B Ctrl + I Ctrl + U Ctrl + 5 Ctrl + 9 Ctrl + Shift + ( Ctrl + 0 Ctrl + Shift + ) การเล อก และการแก ไข ใช หร อลบร ปแบบต วหนา ใช หร อลบร ปแบบต วเอ ยง ใช หร อลบร ปแบบต วข ดเส นใต ใช หร อลบร ปแบบต วข ดฆ า ซ อนแถว ยกเล กการซ อนแถว ซ อนคอล มน ยกเล กการซ อนคอล มน Shift + ล กศร เพ มพ นท การเล อกไปตามท ศทางของล กศรท กเซลล Ctrl + Shift + ล กศร Ctrl + Shift + End Ctrl + Shift + Home เพ มพ นท การเล อกไปตามท ศทางของล กศรตามเซลล ท ม ข อม ลอย เล อกพ นท จากเซลล ท เล อกจนครอบคล มถ งเซลล ท ม งาน พ มพ อย ท ายแผ นงาน เล อกพ นท จากเซลล ท เล อกจนครอบคล มถ งเซลล ท อย ต น แผ นงาน (A1) Ctrl + Shift + Page Up เล อกจ ดกล มแผ นงานก อนหน า Ctrl + Shift + Page Down เล อกจ ดกล มแผ นงานถ ดไป Ctrl + C Ctrl + V Ctrl + X Ctrl + D Ctrl + R ค ดลอกการเล อก วางการเล อก ต ดหร อย ายการเล อก เต มอ ตโนม ต ลง เต มอ ตโนม ต ขวา 11

12 Delete ลบเน อหา แต ไม ลบร ปแบบ Ctrl + + Ctrl + - Ctrl + Z, Alt + Backspace เป ดเมน แทรก\เซลล... โดยสามารถเล อกแทรกแถวและ คอล มน ได ด วย เป ดเมน แก ไข\ลบ...เซลล หร อแถวหร อคอล มน ยกเล กการกระทาคร งล าส ด การย ายหร อเล อนบนแผ นงานหร อสม ดงาน แป นล กศร Ctrl + 1 Tab Ctrl + F6, Ctrl + Tab Ctrl + Shift +F6, Ctrl + Shift + Tab ย ายท ละเซลล ไปตามท ศทางของล กศร การจ ดร ปแบบแผ นข อม ล Home ย ายไปท ห วแถว ย ายไปทางซ ายท ละเซลล จนส ดแถว ย ายไปสม ดงานหร อหน าต างถ ดไป ย ายไปสม ดงานหร อหน าต างก อนหน า Ctrl + Home ย ายไปจ ดเร มต นของแผ นงาน Page Down ย ายลงหน งหน าจอ Page Up ย ายข นหน งหน าจอ Alt + Page Down ย ายไปทางขวาหน งหน าจอ Alt + Page Up ย ายไปทางซ ายหน งหน าจอ Ctrl + Page Down Ctrl + Page Up ย ายไปแผ นงานถ ดไป ย ายไปแผ นงานก อนหน า Ctrl + แป นล กศร ย ายไปท ขอบเขตของข อม ลท ม จนถ งเซลล ส ดท าย 12

13 การพ มพ ออกทางเคร องพ มพ Ctrl + P คาส งพ มพ...เป ดกล องโต ตอบการพ มพ การเล อกเซลล ในการใช คาส งจ ดการเซลล ใด ๆ เราต องเล อกเพ อระบ ตาแหน งเซลล ท จะถ กดาเน นการตาม คาส งน น ๆ ก อน ว ธ การเล อก ม ด งน การเล อกเซลล เด ยว ให คล กเล อกเซลล ท ต องการได เลย การเล อกหลายเซลล ต ดก น ให คล กเล อกเซลล ท ห ว หร อเซลล ท ายในล กษณะเฉ ยง หร อทแยง ม มของกรอบพ นท เซลล ท งหมดท จะเล อก แล วให ลากไปในท ศทางตรงข ามท ต องการ หร อ หล งจากคล กเล อกเซลล แรกแล ว ให กดแป น Shift + คล กเล อกท เซลล ท าย หร อหล งจากคล ก เล อกเซลล แรกแล ว ให กดแป น Shift + แป นล กศร ก ได ด งร ป 13

14 การเล อกหลายเซลล ท ไม ต ดก น ให เราคล กเล อกเซลล หร อลากพ นท หลาย ๆ เซลล ท ไม อย ต ดก น ท เราต องการ โดยกดแป น (บนค ย บอร ด) Ctrl ค างไว แล วกดเล อกเซลล ท ต องการ การเล อกว ธ น ไม สามารถใช คาส งแก ไขต ด หร อค ดลอกได ด งร ป การเล อกแถว คล กเล อกท ห วแถวต วเลขท ต องการ หากเล อกหลายแถวให ทาล กษณะเด ยวก นก บ ห วข อการ เล อกเซลล 14

15 การเล อกคอล มน คล กเล อกท ห วคอล มน ต วอ กษรท ต องการ หากเล อกหลายคอล มน ให ทาล กษณะเด ยวก นก บ ห วข อการเล อกเซลล การเล อกท งหมดหร อท งแผ นงาน 15

16 คล กเล อกตรงบร เวณด งภาพ หร ออาจกดแป น (บนค ย บอร ด) Ctrl + A ก ได การยกเล กการเล อก ให คล กท เซลล ใดเซลล หน ง หร อ กดป ม ESC (บนค ย บอร ด) ขอบเขต ท เล อกไว จะหายไปท นท การยกเล กการทา หร อการทาซ า ใน Excel 2007 บางคร งเราอาจจะพ มพ หร อจ ดร ปแบบเอกสารผ ด และก อยากได ร ปแบบเอกสาร เด ม เราสามารถใช ว ธ การยกเล กการทาหร อการทาซ าได การยกเล กการทา 16

17 หากเราย อนกล บมาแล ว อยากได ร ปแบบก อนย อนเหม อนเด ม ก สามารถทาได ด งภาพ การต ดหร อการย ายเน อหา และการค ดลอกใน Excel 2007 การต ดหร อการย ายเน อหา ให เข าไปในเซลล แล วเล อกเน อหาท ต องการ แล วใช คาส งต ด คล กท ป มไอคอนต ดท ช ด เคร องม อคล ปบอร ดของแท บหน าแรก หร อคล กขวาเป ดเมน ล ด หร อใช แป น Ctrl + X เน อหาจะหายไปอย ในคล ปบอร ด จากน นคล กเล อกเซลล ตาแหน งท จะวาง แล วใช คาส งวาง ท ช ดเคร องม อคล ปบอร ดของแท บหน าแรก หร อคล กขวาเป ดเมน ล ด หร อใช แป น Ctrl + V ซ งสามารถวางได หลายคร ง ในกรณ ท ไม ได วางหร อล มวาง เน อหาก จะอย ท คล ปบอร ด ซ ง สามารถนามาวางอ ก หร อลบออกจากคล ปบอร ดก ได 17

18 การค ดลอก ว ธ การก คล าย ๆ ก บคาส ง ต ด เพ ยงแค เปล ยนมาเล อกคาส ง ค ดลอก แทน เม อค ดลอกเสร จ ก คล กขวาบร เวณท ต องการจะวาง แล วเล อกคาส ง วาง หร ออาจจะใช แป นพ มพ (ค ย บอร ด) เพ อความรวดเร ว กด Ctrl + C หล งจากน น เล อกต าแหน งท ต องการ วางแล วกด Ctrl + V การเช อมข อความเป นเซลล เด ยวก นใน Excel

19 เป นการใช เคร องหมาย & เช อมต อระหว างเซลล ท ต องการ ภายใต การใช ส ตร หร อใช การย ายข อความจากเซลล หน งไปวางต อ อ กเซลล หน งก ได เช นท B2 พ มพ =A1&C1 จะเป นการเช อมข อความของเซลล A1 ก บเซลล C1 การจ ดการล างเซลล ท เล อกไว ใน Excel 2007 เป นการจ ดการล างเซลล ท เล อกไว ได แก ร ปแบบ เน อหา ข อค ดเห น และท งหมด เป นต น โดยไปท แท บหน าแรก ช ดคาส งการแก ไข ด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล างท งหมด เป นการล างท งร ปแบบ เน อหา และข อค ดเห น 19

20 2. ล างร ปแบบ เป นการล างร ปแบบ แต ไม ได ล างเน อหาท เป นข อม ล หร อข อความ เช น สก ลเง นหายไป หร อ 20% ล างแล วจะได.2 ฯลฯ 3. ล างเน อหา เป นการล างแต เน อหาท เป นข อม ลหร อข อความ แต ไม ได ล าง ร ปแบบ ซ งเม อมองด วยตาเปล า จะเห นเป นเซลล เปล า ๆ แต เม อพ มพ งานเข าไปจะได ร ปแบบ เหม อนเด ม เช น เซลล 20% ล างแล วจะได เซลล เปล า เม อพ มพ 1 ลงไปในเซลล ท ล างน น จะ ได ผลล พธ เป น 100% ฯลฯ 20

21 4. ล างข อค ดเห น เป นการล างเฉพาะข อค ดเห นเท าน น 21

22 การค นหาและเล อก ใน Excel 2007 เป นการจ ดการลบส วนท เล อก เช น จะลบเซลล หร อลบแถวหร อลบคอล มน ท ได เล อกไว เป นต น โดยใช ค าส งการค นหาและเล อก ท ช ดคาส งการแก ไขของแท บหน าแรก จะม รายการต าง ๆได แก ค นหา แทนท ไปท ไปท แบบพ เศษ ส ตรข อค ดเห น การจ ดร ปแบบตาม เง อนไข ค าคงท การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล เล อกว ตถ และบานหน าต างส วนท เล อก เป นต น 22

23 การค นหาและเล อก ใน Excel 2007 เป นการจ ดการลบส วนท เล อก เช น จะลบเซลล หร อลบแถวหร อลบคอล มน ท ได เล อกไว เป นต น โดยใช ค าส งการค นหาและเล อก ท ช ดคาส งการแก ไขของแท บหน าแรก จะม รายการต าง ๆได แก ค นหา แทนท ไปท ไปท แบบพ เศษ ส ตรข อค ดเห น การจ ดร ปแบบตาม เง อนไข ค าคงท การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล เล อกว ตถ และบานหน าต างส วนท เล อก เป นต น 23

24 24

25 การลบ ( Delete ) ใน Excel 2007 เป นการจ ดการลบส วนท เล อก เช น จะลบเซลล หร อลบแถว หร อลบคอล มน ท ได เล อกไว เป นต น โดยใช ค าส งลบ ท ช ดคาส งเซลล ของ แท บหน าแรก จะม ช ดคาส งอย 4 คาส ง ได แก ลบเซลล ลบแถวในแผ นงาน ลบคอล มน ในแผ นงาน และลบแผ นงาน เป นต น หร อใช คล กขวาเป ดเมน ล ดในส วนท เล อก แล วเล อกรายการลบ... จะม กล องโต ตอบลบออกมา ให เล อกว าจะลบอะไร ได แก ลบเซลล แล วเล อนเซลล ไปทางซ าย/ข น หร อลบท งแถว หร อลบ ท งคอล มน เป นต น 25

26 คาส งลบ ท ช ดคาส งเซลล ของแท บหน าแรก กล องโต ตอบลบเซลล แถว หร อคอล มน 26

27 การแทรกใน Excel 2007 เป นการจ ดการแทรกส วนท เล อก เช น จะแทรกเซลล หร อแทรกแถวหร อแทรกคอล มน ท ได เล อกไว เป นต น โดยใช คาส งแทรก ท ช ดคาส งเซลล ของ แท บหน าแรก จะม ช ดคาส งอย 4 คาส ง ได แก แทรกเซลล แทรกแถวในแผ นงาน แทรกคอล มน ในแผ นงานและแทรกแผ น งาน เป นต น หร อใช คล กขวาเป ดเมน ล ดในส วนท เล อก แล วเล อกรายการแทรก... จะม กล อง โต ตอบแทรกออกมาให เล อกว าจะแทรกอะไร ได แก แทรกเซลล แล วเล อนเซลล ไปทางขวา/ลง หร อแทรกท งแถว หร อแทรกท งคอล มน เป นต น นอกจากน ย งม ป มต วเล อกการแทรกเก ด ข นมาด วย ช วยให ม การจ ดร ปแบบเซลล ท แทรกมาง ายข น กล องโต ตอบแทรกเซลล แถว หร อคอล มน 27

28 ป มต วเล อกการแทรก จ ดร ปแบบเซลล ให เหม อนก บเซลล ด านบน ป มต วเล อกการแทรก จ ดร ปแบบเซลล ให เหม อนก บเซลล ด านล าง 28

29 ป มต วเล อกการแทรก ล างการจ ดร ปแบบเซลล การสร างข อค ดเห น ใน Excel 2007 เป นการสร างและการจ ดการข อค ดเห นต าง ๆ เช น ลบ แสดง/ซ อน ค นหาก อน หน า ถ ดไป แสดงข อค ดเห นท งหมด เป นต น โดยใช กล มคาส งข อค ดเห นของแท บตรวจทาน 29

30 การสร างข อค ดเห น หล กการพ มพ ส ตรทางคณ ตศาสตร ในเซลล ใน Excel 2007 ในการพ มพ ส ตรสมการทางคณ ตศาสตร แบบบรรท ดเด ยวน น ม หล กการ ด งต อไปน 1. เคร องหมายสถานะของส ตร ให พ มพ เคร องหมายเท าก บ (=) หร อคล กเคร องหมายเท าก บบนแถบส ตร จะม แผ นกรอกข อม ลให มา โดยโปรแกรม Excel จะร ท นท ว ากาล งท างานอย ในสถานะส ตร การพ มพ = ลงไปโดยตรงในเซลล และการคล ก = ท แถบส ตร 2. ต วเลขและการอ างอ งเซลล เม อพ มพ = แล ว ก เป นการพ มพ สมการทางคณ ตศาสตร บรรท ดเด ยว ซ งจะใช 30

31 ต วเลขหร อเซลล มาพ มพ ก ได ถ าเป นต วเลข Excel จะถ อว าเป นค าคงท แต ถ าเป นเซลล จะ ข นอย ก บการอ างอ งเซลล โดยการพ มพ ช อเซลล ลงไปโดยตรง หร อใช เมาส คล กเล อกเซลล ท อ างอ งน นก ได เช น =1/2 หร อ =6*B3 หร อ =A4+B4 เป นต น 3. เคร องหมายการคานวณและเปร ยบเท ยบ เป นการคานวณโดยใช เคร องหมาย บวก (+) ลบ (-) ค ณ (*) หาร (/) เลขยก กาล ง (^) เปอร เซ นต (%) และใช เคร องหมายวงเล บ () แต เราไม สามารถท จะใส ส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร ท ซ บ ซ อน เช น (Square root) ลงในส ตรของ Excel ได ด งน นจ งต อง ม การนาฟ งก ช นมาช วยท างาน ต วอย าง 7 จะเข ยนเป น SQRT (7) แทน เป นต น ซ งการ คานวณจากเคร องหมายคานวณน จะม ลาด บงานการคานวณก อนหล ง ด งตาราง ลาด บงาน (ความสาค ญ) การคานวณส ตรในโปรแกรม Microsoft Excel ลาด บ ท เคร องหมาย คาอ าน 1 ( ) วงเล บ 2 % เปอร เซ นต 3 ^ ยกกาล ง 4 * และ / ค ณ และ หาร 5 + และ - บวก และ ลบ เคร องหมายในการเปร ยบเท ยบในการคานวณส ตรของโปรแกรม Microsoft Excel เคร องหมาย คาอ าน ต วอย าง = เท าก บ =A1=250 หร อ =A1>=250 > มากกว า ถ าค าเป นจร งหร อถ ก จะได < น อยกว า ผลล พธ เป น TRUE >= มากกว าหร อเท าก บ แต ถ าค าเป นจร งหร อเท จจะได 31

32 <= น อยกว าหร อเท าก บ ผลล พธ เป น FALSE <> ไม เท าก บ หล กการพ มพ ส ตรสาเร จหร อฟ งก ช นในเซลล Excel 2007 ในการพ มพ ส ตรสาเร จหร อฟ งก ช นแบบบรรท ดเด ยวน น ม หล กการด งต อไปน เคร องหมายสถานะของส ตร ให พ มพ เคร องหมายเท าก บ (=) หร อคล กเคร องหมายเท าก บบนแถบส ตร จะม แผ นกรอกข อม ลให มา โดยโปรแกรม Excel จะร ท นท ว าขณะน กาล งทางานอย ในสถานะส ตร ช อส ตรสาเร จหร อฟ งก ช น ให พ มพ ช อส ตรสาเร จหร อฟ งก ช นท ร จ กต อจากเคร องหมายเท าก บ (=) ได แก SUM AVERAGE COUNT MAX MIN ฯลฯ การอ างอ งเซลล หล งจากพ มพ ช อส ตรสาเร จหร อฟ งก ช น จะเป นวงเล บท เป นข อม ลการอ างอ ง เซลล โดยใช เคร องหมายโคลอน (:) ค นระหว างเซลล เป นข อม ลต อเน องจากเซลล หน งถ งอ ก เซลล หน ง และใช เคร องหมายจ ลภาคหร อคอมม า (,) เป นข อม ลเว นช วงระยะไปอ กเซลล หน ง หร ออ กกล มเซลล หน ง โดยการพ มพ ช อเซลล ลงไปโดยตรง หร อใช เมาส คล กเล อกเซลล ท อ างอ งน นก ได ถ าเป นกล มเซลล การอ างอ งเซลล ต ดต อก นให ใช เมาส ลาก แต ถ าเป นเซลล หร อ กล มเซลล เว นช วงระยะก น ให ใช Ctrl + เมาส คล กหร อลาก ตามแต กรณ เช น =SUM (A1:A4, A6) เป นต น การพ มพ = ส ตรและข อม ลลงไปโดยตรงในเซลล แต ถ าเป นการคล ก = ท แถบส ตรแล ว จะม แผ นข อม ลมาให เรากรอกหร อใช เมาส คล กเล อกเซลล ก ได ในช องจานวนช ดท 1 และ2 (ถ าม ) แผ นน สามารถย ายได ในกรณ ท แผ นบ ง ข อม ลด บอย โดยนาเมาส ไปลากย ายออกมา หร อ 32

33 สามารถท จะย อแผ นให เหล อแต ช องท จะกรอก ข อม ลก ได โดยให คล กท ร ป ท ายช องน น และคล กท ร ป ท ายช องน นอ กคร ง เพ อเป ดแบบ เต มแผ นข นมาใหม การคล ก = ท แถบส ตรและพ มพ ข อม ลลงไปในแผ นกรอกข อม ล การย อแผ นกรอกข อม ล ให เหล อเพ ยงช องกรอกข อม ลท ต องการ ผลล พธ ข อความแปลก ๆ ใน Excel 2007 การทางานในโปรแกรม Excel ม กอาจเก ดผลล พธ ท ไม ได คาดค ดอย เสมอโดย ผลล พธ น จะเป นข อความแปลก ๆ ท เราอาจไม เข าใจได ซ งสามารถสร ปได ด งตาราง ผลล พธ ท เก ด สาเหต ท เก ด แนวทางการแก ไข ##### #VALUE #DIV/0! จะเก ดข นเม อต วเลขในเซลล ยาว กว าขนาดกว างของเซลล จะเก ดเม อเราใช ส ตรผ ดหล ก ไวยากรณ ของส ตรเช นนาต วเลข ไปบวกก บต วอ กษรเป นต น จะเก ดเม อเราใช 0 เป นต วหาร เช น 10/0 ซ งทาไม ได โดย แก ไขได โดยการขยายขนาด ความกว างของเซลล แก ไขได โดยการสารวจด ว า ประเภทของข อม ลถ กต อง ตามหล กคณ ตศาสตร หร อไม แก ไขโดยใช ต วเลขอ น ๆ เป น ต วหารแทน 33

34 เด ดขาด #NAME? จะเก ดเม อในส ตรม ข อความท Excel ไม สามารถบอกได ว าค อ อะไร เช น A21+ ว สด โดยท คา ว า ว สด ไม ได เก ยวข องอะไรเลย ในแผ นงานน น แก ไขโดยการตรวจสอบส ตรด ว าม ข อความอะไร แปลกปลอมเข าไปหร อไม #N/A #REF! จะเก ดข นเม อโปรแกรมไม สามารถค นหาตาแหน งอ างอ ง เซลล ท ใช ในส ตรได ม กพบเม อ อ างอ งเซลล ข ามแผ นงานหร อ ข ามสม ดงาน จะเก ดข นเม อโปรแกรมไม สามารถค นหาตาแหน งอ างอ ง เซลล ท ใช ในส ตรได ม กพบเม อ อ างอ งเซลล ข ามแผ นงานหร อ ข ามสม ดงาน แก ไขโดยการตรวจสอบว า ประเภทต วแปรของฟ งก ช น ค ออะไร แล วเปล ยนให ถ กต อง แก ไขโดยการตรวจสอบแหน ง อ างอ งเซลล ท อาจจะหายไป #NULL! จะเก ดข นเม อเรากาหนดพ นท เซลล สองเซลล ท ไม ได ม ส วนใด ต อก น แต ล มแบ งแยกด วย เคร องหมายค น (,) เช น SUM (A1:B2, C2:D5) เข ยนผ ด เป นSUM (A1:B2 C2:D5) เป นต น แก ไขโดยการใส เคร องหมาย ค นให ถ กต อง 34

35 การคานวณโดยใช ฟ งก ช นพ นฐาน ใน Excel 2007 ฟ งก ช นเป นส งท จะช วยให เราสามารถสร างส ตรได ง ายข น ด งน นเราจ งควรทา ความร จ กและทาความเข าใจก บฟ งก ช นพ นฐานท ใช ก นอย เป นประจา จากต วอย างท ผ าน ๆ มา เราจะส งเกตเห นว าฟ งก ช นม ส วนประกอบ ด งน FUNCTION (ต วแปร 1, ต วแปร2,,ต วแปร n) ฟ งก ช นพ นฐานท ใช ก นอย เป นประจา ใน Excel 2007 ช อฟ งก ช น ร ปแบบของฟ งก ช น การนาไปใช SUM SUM (จานวนท 1, จานวนท 2...) ใช ในการหาผลรวมของข อม ล AVERAGE AVERAGE (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช หาค าเฉล ย COUNT COUNT (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช น บจานวนข อม ล DATE DATE (จานวนท 1, จานวนท 2 ) แปลงค า ป, เด อน, ว น ให กลายเป นต วเลขท Excel สามารถนาไปคานวณได IF IF (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ตรวจสอบเง อนไขท กาหนด MAX MAX (จานวนท 1, จานวนท 2) ใช ค นหาข อม ลท ม ค ามากท ส ด MIN MIN (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ค นหาข อม ลท ม ค าน อยท ส ด ABS ABS (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ในการหาค าส มบ รณ (เลขท ไม ม เคร องหมายลบ) ของต วเลข เช น ABS (-1) เท าก บ 1 และ ABS (1) เท าก บ 1 ROUND ROUND (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ป ดเศษเลขทศน ยมโดยว ธ ท น ยมก นค อ ถ าน อยกว า.5 ให ป ดลง นอกน นให ป ดข น ด งน น 5.5 ก จะถ กป ดเป น 6 FLOOR FLOOR (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ป ดเศษเลขทศน ยมท ง RANK RANK (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ในการหาลาด บข อม ลว า ข อม ลท เราม อย ในลาด บท เท าใด HYPERLINK HYPERLINK ( จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ในการสร างการเช อมโยงไปย งเอกสารอ น 35

36 ต วอย างการใช ฟ งก ช นพ นฐานและข นส งในการค ดระด บคะแนนของว ชา คอมพ วเตอร ซ งม ส ตรท ใช ค อ SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN และ I ส ดส วนการประเม นผลว ชาคอมพ วเตอร การพ มพ ส ตรหร อฟ งก ช นท ใช ในการประเม นผลว ชาคอมพ วเตอร ต วอย างการใช ส ตรหร อฟ งก ช นช นเด ยวง าย ๆ ได แก SUM, AVERAGE, COUNT, MAX และ MIN 36

37 การกรอกข อม ลเซลล ในช องจานวนท 1-5 ของฟ งก ช น SUM การกรอกข อม ลเซลล ในช องจานวนท 1 ของฟ งก ช น AVERAGE การกรอกข อม ลเซลล ในช องจานวนท 1 ของฟ งก ช น COUNT 37

38 การกรอกข อม ลเซลล ในช องจานวนท 1 ของฟ งก ช น MAX การกรอกข อม ลเซลล ในช องจานวนท 1 ของฟ งก ช น MIN การคานวณโดยใช ฟ งก ช นประเภทต าง ๆ ใน Excel 2007 ในการวางฟ งก ช นจะกาหนดให เราเล อกประเภท และช อฟ งก ช นท ต องการ ซ งจะได กล าวถ งฟ งก ช นท สาค ญ ๆ ของแต ละประเภท ด งต อไปน 1. การเง น การใช ฟ งก ช นทางการเง นหร อ การคานวณส ตรทางการเง น ซ งม หลายฟ งก ช น 38

39 การวางฟ งก ช นทางการเง น ฟ งก ช นประเภทการเง น สามารถช วยให เราคานวณทางการเง น การลงท นและค า เส อมราคา ได โดยไม จาเป นท ต องม ความร ด านการเง นอย างล กซ งมาก อนเลย ซ งม รายการ ของข อม ลท ต องนามาใช ในแผ นการกรอกข อม ลของฟ งก ช นหร อในส ตรการเง น ด งตาราง รายการของข อม ลท นามาใช ในฟ งก ช นการเง น ข อม ล ความหมาย Rate เป นอ ตราดอกเบ ยต องวดระนะเวลา Per เป นคาบเวลาซ งค ณต องการหาค าดอกเบ ย และต องอย ในช วงจาก 1 ถ ง Nper Nper เป นจานวนคาบเวลาท งหมดในการชาระเง น Pv Fv เป นค า PV ( Present value เป นม ลค า ป จจ บ น) หร อม ลค าป จจ บ นของจานวนเง นท ชาระเป นงวดๆ ท งหมด เป นม ลค าในอนาคต (Fv-future value) หร อจานวนเง นท ค ณต องการให คงเหล อ 39

40 Type Pmt Values หล งจากชาระงวดส ดท าย ถ าไม ได ใส ค า อะไรไว จะถ อว า fv เป น 0 (ต วอย างเช น ม ลค าในอนาคตของเง นก ม ค าเป น 0) เป นค าตรรกศาสตร ท บ งบอกเวลาในการ ชาระเง น (ม ค าเท าก บ 0 หร อ 1) ถ าไม ได ใส ค าอะไรไว จะถ อว าม ค าเป น 0 ถ าเป น 0 ค อ ค าส นส ด แต ค า 1 ค อค าเร มต น เป นจานวนท ต องชาระในแต ละคาบเวลา และไม สามารถเปล ยนแปลงได เป นอาร เรย หร อการอ างอ งไปย งเซลล ท ม ต วเลขท ค ณต องการคานวณหาค า อ ตราผลตอบแทนซ อลด ( internal rate of return) Values1, Value2,... Guess เป น 1 ถ ง 29 อาร ก วเมนต ใด ๆ ท ใช แทน การชาระเง นและรายได เป นจานวนท ค ณคาดคะเนว าควรจะเป น ผลล พธ ของ IRR Cost เป นค าเร มต นของส นทร พย Salvage Life Period เป นราคาค าซากท ช วงส ดท ายของอาย ของ ส นทร พย เป นจานวนคาบเวลาท งหมด ท ส นทร พย ถ ก ประเม นค าเส อมราคา เป นคาบเวลาท ค ณต องการหาค าเส อมราคา คาบเวลาต องถ กระบ ให อย ใน หน วยเด ยวก บ life 40

41 Start_period End_period Factor Month เป นคาบเวลาเร มต นท ค ณต องการคานวณหา ค าเส อมราคา และต องถ กระบ อย ในหน วยเด ยวก บอาย ของส นทร พย เป นคาบเวลาส นส ดท ค ณต องการคานวณหา ค าเส อมราคา และต องถ กระบ อย ในหน วยเด ยวก บอาย ของส นทร พย เป นอ ตราการเส อมท ด ลลดลง ถ าไม ได ใส ค า อะไรให เป นค า factor ค า 2 จะ ถ กใช ( double-declining balance ) เป นจานวนของเด อนในป แรก ถ า month ไม ได ถ กใส อะไรไว ค าจะเท าก บ 12 ฟ งก ช นประเภทการเง นท สาค ญ ๆ ม ร ปแบบในการพ มพ หร อการวางฟ งก ช น ด งตาราง ร ปแบบและการนามาใช ของฟ งก ช นการเง น ช อฟ งก ช น ร ปแบบ/ต วอย าง PMT IPMT PMT (rate%, nper, pv, fv, type) = PMT (12 %/12, 5*12, ) IPMT (rate%, nper, pv, fv, type) = IPMT (12 %/12, 5*12, ) นาไปใช ในการ คานวณ คานวณว าต องหาเง นท ต องผ อนในแต ละ เด อนเป นจานวนเท าใด คานวณว าต องเส ย ดอกเบ ยในแต ละเด อน เป นจานวนเท าใด PPMT PPMT (rate%, nper, pv, fv, type) คานวณหาเง นต นท ได 41

42 NPER FV IRR = PPMT (12 %/12, 5*12, ) ชาระค นในแต ละ เด อนเป นจานวนเท าใด NRER (rate %, pmt,pv,fv,type) = NPER(5.5%/12,-10000,600000,0,0) FV (rate %, nper, pmt, pv, type) =FV (4.5%/12,20*12,-20,000,-50000) IRR (values,guess) = IRR (B3:E3) คานวณว าถ าจะผ อน เด อนละเท าน จะต องใช เวลาผ อนก เด อนกว าจะหมด คานวณหายอดเง นฝาก ในอนาคต เม อ ฝากเป นประจาท ก เด อน คานวณหาก าไรท ได ร บ ค นจากการลงท น (ค ดเป นอ ตราดอกเบ ย) NPV SLN SYD NPV (rate,value 1,value2, ) =NPV (10.5%,-10000, 4000, 7000, 3000) SLN (cost,salvage,life,per) SYD (cost,salvage,life,per) =SYD (30000,7500,10,1) คานวณได กาไรมาก น อยเท าใด เม อ เปร ยบเท ยบก บการ ลงท นแบบอ น คานวณค าเส อมราคา แบบเส นตรงของ ส นทร พย สาหร บหน ง คาบเวลา คานวณค าเส อมราคา แบบผลรวมจานวน ป (sum-of-years's digit) ของส นทร พย 42

43 DB DDB DB (cost,salvage,life,period,month) = DB ( ,100000,6,2,7) DDB(cost,salvage,life,period,factor) = DDB (2400,300,120,1,2) สาหร บคาบเวลาท ระบ คานวณค าเส อมราคา ของส นทร พย สาหร บคาบเวลาท ระบ โดยใช ว ธ การลด ค าแบบตายต ว (fixeddeclining balance) คานวณค าเส อมราคา ของส นทร พย สาหร บช วงเวลาท ระบ โดยใช ว ธ การลด ค าแบบสองเท า (double-declining balance) หร อบาง ว ธ การอ นๆ ท ได ระบ ไว VDB VDB (cost,salvage,life,start_period, end_period,factor,no_switch) = VDB (2400, 300, 10, 0, 1) คานวณกล บค าเส อม ราคาของส นทร พย สาหร บคาบเวลาท ระบ หร อบางส วนของ คาบเวลา โดยการใช ว ธ สมด ลการลดค า (declining balance) 43

44 ต วอย างการแทรกฟ งก ช นทางการเง น PMT เก ยวก บการผ อนชาระเง นก ไฟแนนท ต วอย างตารางการวางฟ งก ช นทางการเง น PMT เก ยวก บการผ อนชาระเง นก ไฟแนนท ต วอย างการวางฟ งก ช นทางการเง น SLN เก ยวก บค าเส อมราคา 44

45 ต วอย างการวางฟ งก ช นทางการเง น SYD เก ยวก บค าเส อมราคา ต วอย างการวางฟ งก ช นทางการเง น DB เก ยวก บค าเส อมราคา 45

46 ต วอย างการวางฟ งก ช นทางการเง น DDB เก ยวก บค าเส อมราคา ต วอย างการวางฟ งก ช นทางการเง น VDB เก ยวก บค าเส อมราคา 46

47 ต วอย างตารางการวางฟ งก ช นทางการเง นเก ยวก บค าเส อมราคา การใช ฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต Excel 2007 การใช ฟ งก ช นพ นฐาน ม กจะเป นฟ งก ช นเก ยวก บคณ ตศาสตร เบ องต นเป นส วนใหญ แต จะม รายละเอ ยดเก ยวก บฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต ท สาค ญ 47

48 การใช ฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต รายการของข อม ลท นามาใช ในฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต ข อม ล Number Number1, number2.. ความหมาย - เป นค าจานวนจร งท ค ณต องการค า ส มบ รณ ในส ตรค าจานวนเต ม - เป นค าท ต องการจะป ดข น ในส ตรป ดเศษ - เป นค าม มในหน วยเรเด ยนท ค ณต องการ ค าไซน จาก ค าม มเรเด ยนสามารถ หาได จากส ตร องศา* PI ()/180 = เรเด ยน ในส ตรตร โกณม ต เป นจานวน 1 ถ ง 30 จานวน ท ค ณต องการ หาผลค ณ Num_digits เป นตาแหน งทศน ยมท ค ณต องการป ดเศษ Base เป นฐานของลอการ ท ม จะถ กต งให เป น 10 48

49 Range Sum_range Criteria ถ าไม ใส ค าอะไรไว เป นช วงของเซลล ท ค ณต องการน บเซลล ท ไม ว าง และตรงตามเง อนไข เป นช วงของเซลล จร งท ค ณต องการค า ผลรวม เซลล ใน sum_range จะถ กรวมถ า เซลล ท สอดคล องก นในช วงตรงก บเง อนไข ถ าไม ใส ค าอะไรไว sum_range จะรวม เซลล ในช วง เป นเง อนไขซ งอย ในร ปแบบต วเลข น พจน หร อข อความ ซ งจะเป น ต วกาหนดว าเซลล ใดจะถ กน บ ต วอย างเช น เง อนไขอาจจะแสดงเป น 32, "32", ">32", "apples" Power เป นเลขช กาล ง ซ งอย เหน อเลขฐาน Angle Function_num Ref1, ref2 เป นม มในร ปองศาท ค ณต องการแปลงให เป นม มเรเด ยน เป นต วเลข 1 ถ ง 11 ท ใช ระบ ฟ งก ช นท จะใช สาหร บการคานวณผลรวมย อยในรายการ เป นช วง 1 ถ ง 29 ช วงหร อการอ างอ งท ค ณ ต องการทาผลรวมย อย ร ปแบบและการนามาใช ของฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต ช อฟ งก ช น ร ปแบบ/ต วอย าง นาไปใช ในการคานวณ ABS ABS (number) = ABS (-2) เท าก บ 2 ส งกล บค าส มบ รณ ของ ต วเลข SIN SIN (number) ส งกล บค าไซน ของม มท 49

50 = SIN (PI ()/2) = 1 กาหนด COS TAN LN LOG COUNTIF ODD POWER PRODUCT COS (number) = COS 1.047) เท าก บ TAN (number) =TAN (45*PI ()/180) = 1 LN (number) = LN ( ) เท าก บ 1 LOG (number, base) = LOG (8, 2) เท าก บ 3 COUNTIF (range, criteria) = COUNTIF (B3:B6,">55") เท าก บ 2 สมมต ว า B3:B6 บรรจ 32, 54, 75, 86 ตามลาด บ ODD (number) = ODD (1.5) เท าก บ 3 POWER (number, power) = POWER (5,2) เท าก บ 25 PRODUCT (number1,number2,...) = PRODUCT (A2:C2) = 2,250 ถ าเซลล A2:C2 ม 5,15 และ 30แล ว ส งกล บค าโคไซน ของ จานวน ส งกล บค าแทนเจนต ของจานวน ส งกล บค าลอการ ท ม ธรรมชาต ของ ต วเลข ส งกล บค าลอการ ท ม ของต วเลข โดยใช ฐาน ลอการ ท มท ระบ น บจานวนของเซลล ท ไม ว างภายใน ช วงท ตรงตามเง อนไขท กาหนด ป ดต วเลขข นเป น จานวนเต มค ท ใกล ท ส ด ส งกล บค าผลล พธ ของ เลขยกกาล ง ค ณอาร ก วเมนต ท ส งไป 50

51 RADIANS ROUND ROUNDDOWN ROUNDUP SIGN SQRT SUBTOTAL RADIANS (angle) = RADIANS (270) เท าก บ (3π/2 เรเด ยน) ROUND (number,num_digits) =ROUND (2.15, 1) = 2.2 ROUNDDOWN (number,num_digits) = ROUNDDOWN (76.9,0) เท าก บ 76 ROUNDUP (number,num_digits) = ROUNDUP (76.9,0) เท าก บ 77 SIGN (number) = SIGN (10) = 1 SQRT (number) = SQRT (16) = 4 SUBTOTAL (function_num, ref1,ref2,...) = SUBTOTAL (9,C3:C5) จะสร าง ผลรวม ย อยของเซลล C3:C5 โดยการใช ฟ งก ช น SUM แปลงม มองศาเป นม ม เรเด ยน ป ดเศษจานวนให เป น จานวนท ม ตาแหน งทศน ยมตามท ระบ ป ดเศษจานวนลง ให เข าใกล ศ นย ป ดเศษจานวนข น ให ห างจากศ นย ส งกล บค าเคร องหมาย ของจานวน ส งกล บค ารากท สองท เป นบวก ส งกล บค าผลรวมย อย ในรายการหร อ ฐานข อม ล 51

52 SUM SUM (number1,number2,...) = SUM (3, 2) = 5 บวกอาร ก วเมนต ท ส ง ให ฟ งก ช นน น SUMIF SUMIF (range,criteria,sum_range) = SUMIF (A1:A4,">160000", B1:B4) ทาการบวกเซลล ระบ ด วยเง อนไขท กาหนด ต วอย างการวางฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต LOG 10 ฐาน 10 ต วอย างการวางฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต เปล ยนม มองศาเป นเรเด ยน 52

53 ต วอย างการวางฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต หาค า COS ม มเรเด ยน ต วอย างการวางฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต หาค า SIN ม มเรเด ยน 53

54 ต วอย างตารางการวางฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต COS และ SIN การใช ฟ งก ช นทางสถ ต ใน Excel 2007 การใช ฟ งก ช นทางสถ ต ในการคานวณหาค าต าง ๆ จากข อม ลต วอย างหร อประชากร ซ งม รายละเอ ยดเก ยวก บฟ งก ช นทางท สาค ญ 54

55 การใช ฟ งก ช นทางสถ ต รายการของข อม ลท นามาใช ในฟ งก ช นทางสถ ต ข อม ล Number1, number2,.. Actual_range Expected_range Alpha ความหมาย เป นอาร ก วเมนต 1 ถ ง 30 อาร ก วเมนต ท เป นต วเลขซ งต องการหาค าเฉล ย เป นช วงของข อม ลท เป นค าส งเกตท จะถ กใช ทดสอบก บค าท คาดหมาย เป นช วงของข อม ลท ม อ ตราส วนของผลค ณ ของผลรวมแถวและผลรวม คอล มน ก บผลรวมท งหมด เป นระด บน ยสาค ญ ( significance level ) ท ใช ในการค านวณระด บความ เช อม น ( confidence level ) 55

56 Standard_dev Size Array Array1 Array2 Value1, value2, เป นส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของประชากร สาหร บช วงของข อม ล ซ งส นน ษฐานว าควรจะ ได ทราบค า เป นขนาดของต วอย างของประชากร เป นอาร เรย หร อช วงของข อม ลซ งสามารถใช กาหนดตาแหน งส มพ ทธ ได เป นช วงเซลล ท ม ค า หร อเป นอาร เรย หร อช วง ของข อม ลแรก หร อเป นช ดของค าท เป นอ สระ เป นช วงเซลล ท 2 ท ม ค า หร อเป นอาร เรย หร อ ช วงของข อม ลท 2 หร อเป นช ดของค าท ไม เป น อ สระ ค อ อาร ก วเมนต 1 ถ ง 30 อาร ก วเมนต ท สามารถม หร ออ างถ งชน ดหลายชน ดท แตกต าง ก นของข อม ล อย างไรก ตาม เพ ยงต วเลข เท าน นท ถ กน บ X เป นจ ดข อม ลท ต องการทานายค า Known_y s Known_x s Data_array Bins_array เป นอาร เรย ของข อม ลหร อช วงของข อม ลต ว เลขท ใช เป นค าท ไม เป นอ สระ (y) เป นอาร เรย ของข อม ลหร อช วงของข อม ลต ว เลขท ใช เป นค าอ สระ (x) เป นอาร เรย ของหร อการอ างอ งไปย งช ดของค า ท ต องการน บหาความถ (ท ว างและข อความจะ ถ กละเว น) เป นอาร เรย ของ หร อการอ างอ งไปย ง ท ต องการให น บความถ ของ data_array 56

57 ถ าไม ม ค าใน bins_array FREQUENCY จะ ส งกล บจานวนของ องค ประกอบใน data_array Mean เป นค าเฉล ยเลขคณ ตของการแจกแจง Cumulative เป นค าตรรกศาสตร ท กาหนดร ปแบบของ ฟ งก ช น ถ า cumulative เป นTRUE ฟ งก ช น NORMDIST จะส งกล บฟ งก ช นการแจกแจง ความถ แบบสะสม (cumulative distribution) ถ าค าน นเป น FALSE ก จะส งกล บฟ งก ช น ความน าจะเป นรวม ( probability mass ) K เป นค าเปอร เซ นต ไทล ในช วงระหว าง 0 ถ ง 1 Significance X_range Prob_range Lower_limit Upper_limit เป นค าต วเล อกท ใช ระบ จานวนเลขน ยสาค ญ สาหร บค าเปอร เซ นต ท ถ กส งกล บมา ถ าไม ใส อะไรไว ฟ งก ช น PERCENTRANK จะใช เลข ทศน ยมสามตาแหน ง (0.xxx%) เป นช วงของค าต วเลขของ x ท ม ความน าจะ เป นส มพ นธ อย ก บแต ละค าต วเลข เป นช ดของความน าจะเป นท ส มพ นธ ก บค าใน x_range เป นข ดจาก ดล างของค าท ต องการใช ในการหา ค าความน าจะเป น เป นข ดจาก ดบนของค า (ใส หร อไม ก ได ) ท ต องการใช ในการหาค าความน าจะเป น Quart เป นจานวนท ระบ ค าท ต องการ Number เป นต วเลขท ต องการหาล าด บท Ref เป นอาร เรย รายการต วเลขหร อเป นการอ างอ ง 57

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน

ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) 2 1.ทาความร จ กก บการทางานของ Pivot Table

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information