ร จ กก บ Microsoft Excel 2007

Size: px
Start display at page:

Download "ร จ กก บ Microsoft Excel 2007"

Transcription

1 ร จ กก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสปรดช ต (Spreadsheet) ม ล กษณะเป นตาราง เหมาะส าหร บเก บบ นท กข อม ลท เป นต วเลขลงในแต ละช องของตารางหร อ เซล (Cell) เพ อนาข อม ลเหล าน นมาว เคราะห หร อ คานวณค า โดยอ างอ งจากต าแหน งของเซลและใช กระบวนการทางคณ ตศาสตร มาคานวณหาผลล พธ ได โยอ ตโนม ต พ นท การทางานของ Excel จะะม ล กษณะเป นช องตารางซ งประกอบด วย คอล มน (Column) หร อแถวแนวต ง ซ งจะเร ม จาก A ไปจนถ งคอล มน XFD น บรวมได 16,384 คอล มน และแถว (Row) หร อแถว แนวนอน ซ งม จานวนถ ง 1,048,576 แถว ตาราง ท แสดงในหน าจอหน งๆ เร ยกว า เว ร กช ต (Worksheet) ซ งในไฟล Excel หน งไฟล จะม เว ร กช ต หลายหน าก ได เราเร ยกไฟล Excel ว า เว ร กบ ค (Workbook) ซ งเปร ยบเสม อนสม ด 1 เล มท ม หน ากระดาษหลายๆ หน าน นเอง 1

2 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เม อโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ถ กเป ดข นมาแล ว จะใช ช อไฟล ว า สม ดงาน1 เสมอแต ถ าเป ดแฟ มใหม ต อไปอ กก จะใช ช อเป น สม ดงาน2 สม ดงาน3 ต อไปเร อยๆ โดยม ส วนประกอบของ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 แถบเคร องม อ Ribbon ใน excel 2007 เป นส วนท แสดงค าส งต างๆ แบ งออกเป นแท บๆ ในแต ละแท บจะม กล มช อ/ ช ดคาส งอย ด านล าง และม ป มคาส งไว ใช งานแทนเมน แบบเก าๆ โดยบางแท บจะม ป มน อยๆ หร อ จ ดม ม ด านล างขวาม อไว สาหร บเร ยกกล องโต ตอบออกมาใช งานได ละเอ ยดมากข น 2

3 แท บหน าแรก เป นแท บแรกท ให มาเม อเป ดโปรแกรม/งานเข ามา ซ งจะเป นคาส งมาตรฐาน ท จาเป นต องใช งานบ อย ๆ ม กล มคาส ง ได แก คล ปบอร ด แบบอ กษร การจ ดแนว ต วเลข ล กษณะ เซลล และการแก ไข เป นต น แท บแทรก เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการแทรกงานต าง ๆ ได แก ตาราง ภาพประกอบ แผนภ ม การเช อมโยง และข อความ เป นต น 3

4 แท บเค าโครงหน ากระดาษ เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการจ ดการหน ากระดาษต าง ๆ ได แก ช ด ร ปแบบ ต งค าหน ากระดาษ ปร บพอด ต วเล อกของแผ นงาน และจ ดเร ยง เป นต น แท บส ตร เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการจ ดการเก ยวก บส ตรหร อฟ งก ช นต าง ๆ ได แก ไลบราร ฟ งก ช น ช อท กาหนด ตรวจสอบส ตร และการคานวณ เป นต น แท บข อม ล เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการจ ดการข อม ลต าง ๆ ได แก ร บข อม ลภายนอก การเช อมต อ เร ยงลาด บและกรอง เคร องม อข อม ล และเค าร าง เป นต น 4

5 แท บตรวจทาน เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการตรวจทานพ ส จน อ กษร สร างข อค ดเห นและ การเปล ยนแปลง แท บม มมอง เป นแท บท ม กล มคาส งใช งานในการจ ดการม มมองของหน ากระดาษ/แผ นงาน/ สม ดงาน ได แก ม มมองสม ดงาน แสดง/ซ อน ย อ/ขยาย หน าต าง และแมโคร เป นต น 5

6 ป ม หร อส ญล กษณ บนแผ นงาน ใน Excel 2007 ต วเล อกการแก ไขอ ตโนม ต ต วเล อกการวาง ต วเล อกการเต มอ ตโนม ต ต ดตามข อผ ดพลาด ป มต วเล อกการแก ไขอ ตโนม ต จะปรากฏข นเม อเราวางต วช เมาส บนกล องส ฟ าเล กๆ ใต ข อความท แก ไขโดย อ ตโนม ต ต วอย างเช น ถ าเราพ มพ การ เช อมโยงหลายม ต หร อท อย อ เมลลงในเซลล ป ม ต วเล อกการแก ไขอ ตโนม ต จะ ปรากฏข น ถ าเราค นหาข อความท เราไม ต องการแก ไข เราสามารถ กระทาได ท งเล กทาการแก ไข หร อเป ดหร อป ดต วเล อกการแก ไข อ ตโนม ต เม อต องการเป ดหร อป ดต วเล อกการแก ไข ให คล กป ม ต วเล อกการแก ไข อ ตโนม ต แล วจากน นให เล อกจากรายการ ต วเล อกการวางร ปป ม ปรากฏข นท ข างใต ส วนท เล อกท วางแล วของค ณ หล งจากท ค ณวางข อความ หร อข อม ล เม อค ณคล กป ม รายการท จะให ค ณ กาหนดว ธ วางข อม ลลงในแผ นงานจะปรากฏข นต วเล อกท ม พร อมใช งานน น ข นอย ก บชน ดของเน อหาท ค ณจะทาการวาง โปรแกรมท ค ณนาเน อหามาวาง และร ปแบบของข อความท ค ณจะวาง ป มต วเล อกการเต มอ ตโนม ต จะปรากฏข นท ข างใต ส วนท เล อกท เต มแล วของ เราหล งจากท เราเต มข อ ความ หร อข อม ลลงในแผ นงาน ต วอย างเช น ถ า เราพ มพ ว นท ลงในเซลล แล วลากเซลล ลงไปเพ อเต มเซลล ด านล าง ป ม ต วเล อกการเต มอ ตโนม ต จะปรากฏข น เม อเราคล กท ป ม รายการต วเล อก ว ธ การเต มข อความหร อข อม ลจะปรากฏข นต วเล อกท พร อมใช งานในรายการ จะข นอย ก บเน อหาท ค ณเต ม โปรแกรมท ค ณจะนาเน อหามาเต ม และร ปแบบ ของข อความหร อข อม ลท ค ณจะเต ม ป มต ดตามข อผ ดพลาด จะปรากฏข นต ดก บเซลล ท ม ข อผ ดพลาดทางส ตร ร ป สามเหล ยมส เข ยวปรากฏข นในม มซ ายบนของเซลล เม อเราคล กล กศรท ต ด ก บป มรายการต วเล อกส าหร บตรวจสอบข อผ ดพลาดจะปรากฏข น 6

7 ต วเล อกการแทรก การกระทาสมาร ทแท ก ป มต วเล อกการแทรกร ปป ม จะปรากฏข นต ดก บเซลล แถว และคอล มน ท แทรก เม อเราคล กล กศรท อย ต ดก บป มรายการต วเล อกการจ ดร ปแบบจะ ปรากฏข น ป มต วเล อกการกระทาสมาร ทแท กร ปป ม จะปรากฏข นต ดก บข อความท เรา พ มพ ลงในเซลล เช นส ญล กษณ ห น หร อช อของบ คคล เม อเราคล กล กศรท อย ต ดก บป มรายการการกระทาท เราสามารถดาเน นการได จะปรากฏข น นากฎการจ ดร ปแบบมาใช ก บ ป มนากฎการจ ดร ปแบบมาใช ก บร ปป ม ใช เพ อเปล ยนว ธ การจ ดขอบเขต สาหร บการจ ดร ปแบบข อม ลท ม เง อนไขในรายงาน PivotTable เม อเราคล ก ล กศรท อย ต ดก บป มรายการต วเล อกการจ ดขอบเขตจะปรากฏข น การใช งานคาส งด วยแป นพ มพ หร อ ค ย ล ด ( Shortcut Key ) ใน Excel 2007 บางคร งเพ อความรวดเร วในการใช งาน โปรแกรม Excel การใช งานคาส งด วย แป นพ มพ หร อ ค ย ล ด ( Shortcut Key ) จะช วยให ม ความสะดวก และรวดเร วมาก สร ป ค ย ล ด ใน Excel 2007 แป นฟ งก ช น F1 แสดงว ธ ใช หร อเร ยกผ ช วย Office Shift + F1 Alt + F2 หร อ Alt + Shift + F2 Ctrl + S เป ดเผยการจ ดร ปแบบ บ นท กเป น บ นท ก 7

8 Shift + F3 วางฟ งก ช นลงในส ตร Ctrl + F3 กาหนดช อ Ctrl + Shift + F3 สร างช อด วยการใช ป ายช อแถวและคอล มน F4 ทาซ าการกระทาคร งล าส ด Shift + F4 ทาซ าการค นหาคร งล าส ด ค นหา (ค นหาถ ดไป) Ctrl + F4 ป ดหน าต าง Alt + F4 ออกจากโปรแกรม F5 ไปท Shift + F2 แก ไขข อค ดเห นของเซลล Shift + F5 ค นหา Ctrl + F5 ค นขนาดหน าต าง Ctrl + F6 ย ายไปท หน าต างของสม ดงานถ ดไป Ctrl + Shift + F6 ย ายไปท หน าต างของสม ดงานก อนหน า F7 คาส ง สะกด Ctrl + F8 ปร บขนาดหน าต างใหม Alt + F8 แสดงกล องโต ตอบแมโคร Ctrl + F9 ย อสม ดงาน F10 ทาให แถบเมน ใช งานได ด วยแป นพ มพ ต อไป Shift + F10 แสดงเมน ล ด Ctrl + F10 ขยายหร อค นหน าต างของสม ดงาน F11 สร างแผนภ ม Shift + F11 แทรกแผ นงานใหม 8

9 Ctrl + F11 แทรกแผ นงานแมโครของ Microsoft Excel 4.0 Alt + F11 แสดงต วแก ไข Visual Basic F12 คาส ง บ นท กเป น Shift + F12 คาส ง บ นท ก Ctrl + F12 คาส ง เป ด Shift + F2 แก ไขข อค ดเห นของเซลล Ctrl + Shift +F12 คาส ง พ มพ การป อนข อม ล Enter จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายลง(ปกต ) Esc ยกเล กการป อนข อม ลลงในเซลล Shift + Enter จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายข น F4 หร อ Ctrl + Y ทาซ าการกระทาคร งล าส ด Alt + Enter เร มบรรท ดใหม ในเซลล เด ยวก น Backspace ลบอ กขระทางซ ายของจ ดแทรกหร อลบการเล อก Delete ลบอ กขระทางขวาของจ ดแทรกหร อลบการเล อก Ctrl + Delete ลบข อความจนถ งท ายเซลล แป นล กศร ย ายหน งอ กขระข น ลง ทางซ าย หร อทางขวา Home ย ายไปจ ดเร มต นของแถว Ctrl + D เต มเต มลง Ctrl + R เต มเต มไปทางขวา Tab จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายไปทางขวา Shift + Tab จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายไปทางซ าย 9

10 การทางานในเซลล หร อแถบส ตร = เร มต นส ตร Esc ยกเล กการป อนข อม ลลงในเซลล หร อแถบส ตร & เช อมต อข อความของเซลล เช น A1 & B5 ฯลฯ Alt + = แทรกส ตรผลรวมอ ตโนม ต Ctrl + ; ป อนว นเด อนป Ctrl + Shift + : ป อนเวลา Ctrl + Shift + ค ดลอกค าเซลล ด านบนลงในเซลล หร อแถบส ตร Ctrl + ค ดลอกส ตรด านบนลงในเซลล หร อแถบส ตร Ctrl + A แสดงแผ นส ตรหล งจากท พ มพ ช อส ตรแล ว Ctrl + Shift + A แทรกวงเล บกรอกข อม ลของฟ งก ช นส ตรท พ มพ Alt + ล กศรลง แสดงรายการทาให สมบ รณ โดยอ ตโนม ต การจ ดร ปแบบเซลล /แถว/คอล มน Ctrl + Shift +F แสดงกล องโต ตอบจ ดร ปแบบเซลล Ctrl + Shift + $ ใช ร ปแบบสก ลเง น Ctrl + Shift +! ใช ร ปแบบต วเลข (จ ลภาคและทศน ยมสองตาแหน ง) Ctrl + Shift + ^ ใช ร ปแบบเช งว ทยาศาสตร Ctrl + Shift + % ใช ร ปแบบเปอร เซ นต Ctrl + Shift ใช ร ปแบบกาหนดเอง เวลา 22/1/1900 0:00:00 Ctrl + Shift + # ใช ร ปแบบกาหนดเอง ว นท 22/1/1900 Ctrl + Shift + & ใช เส นขอบโครงร าง Ctrl + Shift +_ ลบเส นขอบโครงร าง 10

11 Ctrl + B Ctrl + I Ctrl + U Ctrl + 5 Ctrl + 9 Ctrl + Shift + ( Ctrl + 0 Ctrl + Shift + ) การเล อก และการแก ไข ใช หร อลบร ปแบบต วหนา ใช หร อลบร ปแบบต วเอ ยง ใช หร อลบร ปแบบต วข ดเส นใต ใช หร อลบร ปแบบต วข ดฆ า ซ อนแถว ยกเล กการซ อนแถว ซ อนคอล มน ยกเล กการซ อนคอล มน Shift + ล กศร เพ มพ นท การเล อกไปตามท ศทางของล กศรท กเซลล Ctrl + Shift + ล กศร Ctrl + Shift + End Ctrl + Shift + Home เพ มพ นท การเล อกไปตามท ศทางของล กศรตามเซลล ท ม ข อม ลอย เล อกพ นท จากเซลล ท เล อกจนครอบคล มถ งเซลล ท ม งาน พ มพ อย ท ายแผ นงาน เล อกพ นท จากเซลล ท เล อกจนครอบคล มถ งเซลล ท อย ต น แผ นงาน (A1) Ctrl + Shift + Page Up เล อกจ ดกล มแผ นงานก อนหน า Ctrl + Shift + Page Down เล อกจ ดกล มแผ นงานถ ดไป Ctrl + C Ctrl + V Ctrl + X Ctrl + D Ctrl + R ค ดลอกการเล อก วางการเล อก ต ดหร อย ายการเล อก เต มอ ตโนม ต ลง เต มอ ตโนม ต ขวา 11

12 Delete ลบเน อหา แต ไม ลบร ปแบบ Ctrl + + Ctrl + - Ctrl + Z, Alt + Backspace เป ดเมน แทรก\เซลล... โดยสามารถเล อกแทรกแถวและ คอล มน ได ด วย เป ดเมน แก ไข\ลบ...เซลล หร อแถวหร อคอล มน ยกเล กการกระทาคร งล าส ด การย ายหร อเล อนบนแผ นงานหร อสม ดงาน แป นล กศร Ctrl + 1 Tab Ctrl + F6, Ctrl + Tab Ctrl + Shift +F6, Ctrl + Shift + Tab ย ายท ละเซลล ไปตามท ศทางของล กศร การจ ดร ปแบบแผ นข อม ล Home ย ายไปท ห วแถว ย ายไปทางซ ายท ละเซลล จนส ดแถว ย ายไปสม ดงานหร อหน าต างถ ดไป ย ายไปสม ดงานหร อหน าต างก อนหน า Ctrl + Home ย ายไปจ ดเร มต นของแผ นงาน Page Down ย ายลงหน งหน าจอ Page Up ย ายข นหน งหน าจอ Alt + Page Down ย ายไปทางขวาหน งหน าจอ Alt + Page Up ย ายไปทางซ ายหน งหน าจอ Ctrl + Page Down Ctrl + Page Up ย ายไปแผ นงานถ ดไป ย ายไปแผ นงานก อนหน า Ctrl + แป นล กศร ย ายไปท ขอบเขตของข อม ลท ม จนถ งเซลล ส ดท าย 12

13 การพ มพ ออกทางเคร องพ มพ Ctrl + P คาส งพ มพ...เป ดกล องโต ตอบการพ มพ การเล อกเซลล ในการใช คาส งจ ดการเซลล ใด ๆ เราต องเล อกเพ อระบ ตาแหน งเซลล ท จะถ กดาเน นการตาม คาส งน น ๆ ก อน ว ธ การเล อก ม ด งน การเล อกเซลล เด ยว ให คล กเล อกเซลล ท ต องการได เลย การเล อกหลายเซลล ต ดก น ให คล กเล อกเซลล ท ห ว หร อเซลล ท ายในล กษณะเฉ ยง หร อทแยง ม มของกรอบพ นท เซลล ท งหมดท จะเล อก แล วให ลากไปในท ศทางตรงข ามท ต องการ หร อ หล งจากคล กเล อกเซลล แรกแล ว ให กดแป น Shift + คล กเล อกท เซลล ท าย หร อหล งจากคล ก เล อกเซลล แรกแล ว ให กดแป น Shift + แป นล กศร ก ได ด งร ป 13

14 การเล อกหลายเซลล ท ไม ต ดก น ให เราคล กเล อกเซลล หร อลากพ นท หลาย ๆ เซลล ท ไม อย ต ดก น ท เราต องการ โดยกดแป น (บนค ย บอร ด) Ctrl ค างไว แล วกดเล อกเซลล ท ต องการ การเล อกว ธ น ไม สามารถใช คาส งแก ไขต ด หร อค ดลอกได ด งร ป การเล อกแถว คล กเล อกท ห วแถวต วเลขท ต องการ หากเล อกหลายแถวให ทาล กษณะเด ยวก นก บ ห วข อการ เล อกเซลล 14

15 การเล อกคอล มน คล กเล อกท ห วคอล มน ต วอ กษรท ต องการ หากเล อกหลายคอล มน ให ทาล กษณะเด ยวก นก บ ห วข อการเล อกเซลล การเล อกท งหมดหร อท งแผ นงาน 15

16 คล กเล อกตรงบร เวณด งภาพ หร ออาจกดแป น (บนค ย บอร ด) Ctrl + A ก ได การยกเล กการเล อก ให คล กท เซลล ใดเซลล หน ง หร อ กดป ม ESC (บนค ย บอร ด) ขอบเขต ท เล อกไว จะหายไปท นท การยกเล กการทา หร อการทาซ า ใน Excel 2007 บางคร งเราอาจจะพ มพ หร อจ ดร ปแบบเอกสารผ ด และก อยากได ร ปแบบเอกสาร เด ม เราสามารถใช ว ธ การยกเล กการทาหร อการทาซ าได การยกเล กการทา 16

17 หากเราย อนกล บมาแล ว อยากได ร ปแบบก อนย อนเหม อนเด ม ก สามารถทาได ด งภาพ การต ดหร อการย ายเน อหา และการค ดลอกใน Excel 2007 การต ดหร อการย ายเน อหา ให เข าไปในเซลล แล วเล อกเน อหาท ต องการ แล วใช คาส งต ด คล กท ป มไอคอนต ดท ช ด เคร องม อคล ปบอร ดของแท บหน าแรก หร อคล กขวาเป ดเมน ล ด หร อใช แป น Ctrl + X เน อหาจะหายไปอย ในคล ปบอร ด จากน นคล กเล อกเซลล ตาแหน งท จะวาง แล วใช คาส งวาง ท ช ดเคร องม อคล ปบอร ดของแท บหน าแรก หร อคล กขวาเป ดเมน ล ด หร อใช แป น Ctrl + V ซ งสามารถวางได หลายคร ง ในกรณ ท ไม ได วางหร อล มวาง เน อหาก จะอย ท คล ปบอร ด ซ ง สามารถนามาวางอ ก หร อลบออกจากคล ปบอร ดก ได 17

18 การค ดลอก ว ธ การก คล าย ๆ ก บคาส ง ต ด เพ ยงแค เปล ยนมาเล อกคาส ง ค ดลอก แทน เม อค ดลอกเสร จ ก คล กขวาบร เวณท ต องการจะวาง แล วเล อกคาส ง วาง หร ออาจจะใช แป นพ มพ (ค ย บอร ด) เพ อความรวดเร ว กด Ctrl + C หล งจากน น เล อกต าแหน งท ต องการ วางแล วกด Ctrl + V การเช อมข อความเป นเซลล เด ยวก นใน Excel

19 เป นการใช เคร องหมาย & เช อมต อระหว างเซลล ท ต องการ ภายใต การใช ส ตร หร อใช การย ายข อความจากเซลล หน งไปวางต อ อ กเซลล หน งก ได เช นท B2 พ มพ =A1&C1 จะเป นการเช อมข อความของเซลล A1 ก บเซลล C1 การจ ดการล างเซลล ท เล อกไว ใน Excel 2007 เป นการจ ดการล างเซลล ท เล อกไว ได แก ร ปแบบ เน อหา ข อค ดเห น และท งหมด เป นต น โดยไปท แท บหน าแรก ช ดคาส งการแก ไข ด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล างท งหมด เป นการล างท งร ปแบบ เน อหา และข อค ดเห น 19

20 2. ล างร ปแบบ เป นการล างร ปแบบ แต ไม ได ล างเน อหาท เป นข อม ล หร อข อความ เช น สก ลเง นหายไป หร อ 20% ล างแล วจะได.2 ฯลฯ 3. ล างเน อหา เป นการล างแต เน อหาท เป นข อม ลหร อข อความ แต ไม ได ล าง ร ปแบบ ซ งเม อมองด วยตาเปล า จะเห นเป นเซลล เปล า ๆ แต เม อพ มพ งานเข าไปจะได ร ปแบบ เหม อนเด ม เช น เซลล 20% ล างแล วจะได เซลล เปล า เม อพ มพ 1 ลงไปในเซลล ท ล างน น จะ ได ผลล พธ เป น 100% ฯลฯ 20

21 4. ล างข อค ดเห น เป นการล างเฉพาะข อค ดเห นเท าน น 21

22 การค นหาและเล อก ใน Excel 2007 เป นการจ ดการลบส วนท เล อก เช น จะลบเซลล หร อลบแถวหร อลบคอล มน ท ได เล อกไว เป นต น โดยใช ค าส งการค นหาและเล อก ท ช ดคาส งการแก ไขของแท บหน าแรก จะม รายการต าง ๆได แก ค นหา แทนท ไปท ไปท แบบพ เศษ ส ตรข อค ดเห น การจ ดร ปแบบตาม เง อนไข ค าคงท การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล เล อกว ตถ และบานหน าต างส วนท เล อก เป นต น 22

23 การค นหาและเล อก ใน Excel 2007 เป นการจ ดการลบส วนท เล อก เช น จะลบเซลล หร อลบแถวหร อลบคอล มน ท ได เล อกไว เป นต น โดยใช ค าส งการค นหาและเล อก ท ช ดคาส งการแก ไขของแท บหน าแรก จะม รายการต าง ๆได แก ค นหา แทนท ไปท ไปท แบบพ เศษ ส ตรข อค ดเห น การจ ดร ปแบบตาม เง อนไข ค าคงท การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล เล อกว ตถ และบานหน าต างส วนท เล อก เป นต น 23

24 24

25 การลบ ( Delete ) ใน Excel 2007 เป นการจ ดการลบส วนท เล อก เช น จะลบเซลล หร อลบแถว หร อลบคอล มน ท ได เล อกไว เป นต น โดยใช ค าส งลบ ท ช ดคาส งเซลล ของ แท บหน าแรก จะม ช ดคาส งอย 4 คาส ง ได แก ลบเซลล ลบแถวในแผ นงาน ลบคอล มน ในแผ นงาน และลบแผ นงาน เป นต น หร อใช คล กขวาเป ดเมน ล ดในส วนท เล อก แล วเล อกรายการลบ... จะม กล องโต ตอบลบออกมา ให เล อกว าจะลบอะไร ได แก ลบเซลล แล วเล อนเซลล ไปทางซ าย/ข น หร อลบท งแถว หร อลบ ท งคอล มน เป นต น 25

26 คาส งลบ ท ช ดคาส งเซลล ของแท บหน าแรก กล องโต ตอบลบเซลล แถว หร อคอล มน 26

27 การแทรกใน Excel 2007 เป นการจ ดการแทรกส วนท เล อก เช น จะแทรกเซลล หร อแทรกแถวหร อแทรกคอล มน ท ได เล อกไว เป นต น โดยใช คาส งแทรก ท ช ดคาส งเซลล ของ แท บหน าแรก จะม ช ดคาส งอย 4 คาส ง ได แก แทรกเซลล แทรกแถวในแผ นงาน แทรกคอล มน ในแผ นงานและแทรกแผ น งาน เป นต น หร อใช คล กขวาเป ดเมน ล ดในส วนท เล อก แล วเล อกรายการแทรก... จะม กล อง โต ตอบแทรกออกมาให เล อกว าจะแทรกอะไร ได แก แทรกเซลล แล วเล อนเซลล ไปทางขวา/ลง หร อแทรกท งแถว หร อแทรกท งคอล มน เป นต น นอกจากน ย งม ป มต วเล อกการแทรกเก ด ข นมาด วย ช วยให ม การจ ดร ปแบบเซลล ท แทรกมาง ายข น กล องโต ตอบแทรกเซลล แถว หร อคอล มน 27

28 ป มต วเล อกการแทรก จ ดร ปแบบเซลล ให เหม อนก บเซลล ด านบน ป มต วเล อกการแทรก จ ดร ปแบบเซลล ให เหม อนก บเซลล ด านล าง 28

29 ป มต วเล อกการแทรก ล างการจ ดร ปแบบเซลล การสร างข อค ดเห น ใน Excel 2007 เป นการสร างและการจ ดการข อค ดเห นต าง ๆ เช น ลบ แสดง/ซ อน ค นหาก อน หน า ถ ดไป แสดงข อค ดเห นท งหมด เป นต น โดยใช กล มคาส งข อค ดเห นของแท บตรวจทาน 29

30 การสร างข อค ดเห น หล กการพ มพ ส ตรทางคณ ตศาสตร ในเซลล ใน Excel 2007 ในการพ มพ ส ตรสมการทางคณ ตศาสตร แบบบรรท ดเด ยวน น ม หล กการ ด งต อไปน 1. เคร องหมายสถานะของส ตร ให พ มพ เคร องหมายเท าก บ (=) หร อคล กเคร องหมายเท าก บบนแถบส ตร จะม แผ นกรอกข อม ลให มา โดยโปรแกรม Excel จะร ท นท ว ากาล งท างานอย ในสถานะส ตร การพ มพ = ลงไปโดยตรงในเซลล และการคล ก = ท แถบส ตร 2. ต วเลขและการอ างอ งเซลล เม อพ มพ = แล ว ก เป นการพ มพ สมการทางคณ ตศาสตร บรรท ดเด ยว ซ งจะใช 30

31 ต วเลขหร อเซลล มาพ มพ ก ได ถ าเป นต วเลข Excel จะถ อว าเป นค าคงท แต ถ าเป นเซลล จะ ข นอย ก บการอ างอ งเซลล โดยการพ มพ ช อเซลล ลงไปโดยตรง หร อใช เมาส คล กเล อกเซลล ท อ างอ งน นก ได เช น =1/2 หร อ =6*B3 หร อ =A4+B4 เป นต น 3. เคร องหมายการคานวณและเปร ยบเท ยบ เป นการคานวณโดยใช เคร องหมาย บวก (+) ลบ (-) ค ณ (*) หาร (/) เลขยก กาล ง (^) เปอร เซ นต (%) และใช เคร องหมายวงเล บ () แต เราไม สามารถท จะใส ส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร ท ซ บ ซ อน เช น (Square root) ลงในส ตรของ Excel ได ด งน นจ งต อง ม การนาฟ งก ช นมาช วยท างาน ต วอย าง 7 จะเข ยนเป น SQRT (7) แทน เป นต น ซ งการ คานวณจากเคร องหมายคานวณน จะม ลาด บงานการคานวณก อนหล ง ด งตาราง ลาด บงาน (ความสาค ญ) การคานวณส ตรในโปรแกรม Microsoft Excel ลาด บ ท เคร องหมาย คาอ าน 1 ( ) วงเล บ 2 % เปอร เซ นต 3 ^ ยกกาล ง 4 * และ / ค ณ และ หาร 5 + และ - บวก และ ลบ เคร องหมายในการเปร ยบเท ยบในการคานวณส ตรของโปรแกรม Microsoft Excel เคร องหมาย คาอ าน ต วอย าง = เท าก บ =A1=250 หร อ =A1>=250 > มากกว า ถ าค าเป นจร งหร อถ ก จะได < น อยกว า ผลล พธ เป น TRUE >= มากกว าหร อเท าก บ แต ถ าค าเป นจร งหร อเท จจะได 31

32 <= น อยกว าหร อเท าก บ ผลล พธ เป น FALSE <> ไม เท าก บ หล กการพ มพ ส ตรสาเร จหร อฟ งก ช นในเซลล Excel 2007 ในการพ มพ ส ตรสาเร จหร อฟ งก ช นแบบบรรท ดเด ยวน น ม หล กการด งต อไปน เคร องหมายสถานะของส ตร ให พ มพ เคร องหมายเท าก บ (=) หร อคล กเคร องหมายเท าก บบนแถบส ตร จะม แผ นกรอกข อม ลให มา โดยโปรแกรม Excel จะร ท นท ว าขณะน กาล งทางานอย ในสถานะส ตร ช อส ตรสาเร จหร อฟ งก ช น ให พ มพ ช อส ตรสาเร จหร อฟ งก ช นท ร จ กต อจากเคร องหมายเท าก บ (=) ได แก SUM AVERAGE COUNT MAX MIN ฯลฯ การอ างอ งเซลล หล งจากพ มพ ช อส ตรสาเร จหร อฟ งก ช น จะเป นวงเล บท เป นข อม ลการอ างอ ง เซลล โดยใช เคร องหมายโคลอน (:) ค นระหว างเซลล เป นข อม ลต อเน องจากเซลล หน งถ งอ ก เซลล หน ง และใช เคร องหมายจ ลภาคหร อคอมม า (,) เป นข อม ลเว นช วงระยะไปอ กเซลล หน ง หร ออ กกล มเซลล หน ง โดยการพ มพ ช อเซลล ลงไปโดยตรง หร อใช เมาส คล กเล อกเซลล ท อ างอ งน นก ได ถ าเป นกล มเซลล การอ างอ งเซลล ต ดต อก นให ใช เมาส ลาก แต ถ าเป นเซลล หร อ กล มเซลล เว นช วงระยะก น ให ใช Ctrl + เมาส คล กหร อลาก ตามแต กรณ เช น =SUM (A1:A4, A6) เป นต น การพ มพ = ส ตรและข อม ลลงไปโดยตรงในเซลล แต ถ าเป นการคล ก = ท แถบส ตรแล ว จะม แผ นข อม ลมาให เรากรอกหร อใช เมาส คล กเล อกเซลล ก ได ในช องจานวนช ดท 1 และ2 (ถ าม ) แผ นน สามารถย ายได ในกรณ ท แผ นบ ง ข อม ลด บอย โดยนาเมาส ไปลากย ายออกมา หร อ 32

33 สามารถท จะย อแผ นให เหล อแต ช องท จะกรอก ข อม ลก ได โดยให คล กท ร ป ท ายช องน น และคล กท ร ป ท ายช องน นอ กคร ง เพ อเป ดแบบ เต มแผ นข นมาใหม การคล ก = ท แถบส ตรและพ มพ ข อม ลลงไปในแผ นกรอกข อม ล การย อแผ นกรอกข อม ล ให เหล อเพ ยงช องกรอกข อม ลท ต องการ ผลล พธ ข อความแปลก ๆ ใน Excel 2007 การทางานในโปรแกรม Excel ม กอาจเก ดผลล พธ ท ไม ได คาดค ดอย เสมอโดย ผลล พธ น จะเป นข อความแปลก ๆ ท เราอาจไม เข าใจได ซ งสามารถสร ปได ด งตาราง ผลล พธ ท เก ด สาเหต ท เก ด แนวทางการแก ไข ##### #VALUE #DIV/0! จะเก ดข นเม อต วเลขในเซลล ยาว กว าขนาดกว างของเซลล จะเก ดเม อเราใช ส ตรผ ดหล ก ไวยากรณ ของส ตรเช นนาต วเลข ไปบวกก บต วอ กษรเป นต น จะเก ดเม อเราใช 0 เป นต วหาร เช น 10/0 ซ งทาไม ได โดย แก ไขได โดยการขยายขนาด ความกว างของเซลล แก ไขได โดยการสารวจด ว า ประเภทของข อม ลถ กต อง ตามหล กคณ ตศาสตร หร อไม แก ไขโดยใช ต วเลขอ น ๆ เป น ต วหารแทน 33

34 เด ดขาด #NAME? จะเก ดเม อในส ตรม ข อความท Excel ไม สามารถบอกได ว าค อ อะไร เช น A21+ ว สด โดยท คา ว า ว สด ไม ได เก ยวข องอะไรเลย ในแผ นงานน น แก ไขโดยการตรวจสอบส ตรด ว าม ข อความอะไร แปลกปลอมเข าไปหร อไม #N/A #REF! จะเก ดข นเม อโปรแกรมไม สามารถค นหาตาแหน งอ างอ ง เซลล ท ใช ในส ตรได ม กพบเม อ อ างอ งเซลล ข ามแผ นงานหร อ ข ามสม ดงาน จะเก ดข นเม อโปรแกรมไม สามารถค นหาตาแหน งอ างอ ง เซลล ท ใช ในส ตรได ม กพบเม อ อ างอ งเซลล ข ามแผ นงานหร อ ข ามสม ดงาน แก ไขโดยการตรวจสอบว า ประเภทต วแปรของฟ งก ช น ค ออะไร แล วเปล ยนให ถ กต อง แก ไขโดยการตรวจสอบแหน ง อ างอ งเซลล ท อาจจะหายไป #NULL! จะเก ดข นเม อเรากาหนดพ นท เซลล สองเซลล ท ไม ได ม ส วนใด ต อก น แต ล มแบ งแยกด วย เคร องหมายค น (,) เช น SUM (A1:B2, C2:D5) เข ยนผ ด เป นSUM (A1:B2 C2:D5) เป นต น แก ไขโดยการใส เคร องหมาย ค นให ถ กต อง 34

35 การคานวณโดยใช ฟ งก ช นพ นฐาน ใน Excel 2007 ฟ งก ช นเป นส งท จะช วยให เราสามารถสร างส ตรได ง ายข น ด งน นเราจ งควรทา ความร จ กและทาความเข าใจก บฟ งก ช นพ นฐานท ใช ก นอย เป นประจา จากต วอย างท ผ าน ๆ มา เราจะส งเกตเห นว าฟ งก ช นม ส วนประกอบ ด งน FUNCTION (ต วแปร 1, ต วแปร2,,ต วแปร n) ฟ งก ช นพ นฐานท ใช ก นอย เป นประจา ใน Excel 2007 ช อฟ งก ช น ร ปแบบของฟ งก ช น การนาไปใช SUM SUM (จานวนท 1, จานวนท 2...) ใช ในการหาผลรวมของข อม ล AVERAGE AVERAGE (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช หาค าเฉล ย COUNT COUNT (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช น บจานวนข อม ล DATE DATE (จานวนท 1, จานวนท 2 ) แปลงค า ป, เด อน, ว น ให กลายเป นต วเลขท Excel สามารถนาไปคานวณได IF IF (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ตรวจสอบเง อนไขท กาหนด MAX MAX (จานวนท 1, จานวนท 2) ใช ค นหาข อม ลท ม ค ามากท ส ด MIN MIN (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ค นหาข อม ลท ม ค าน อยท ส ด ABS ABS (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ในการหาค าส มบ รณ (เลขท ไม ม เคร องหมายลบ) ของต วเลข เช น ABS (-1) เท าก บ 1 และ ABS (1) เท าก บ 1 ROUND ROUND (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ป ดเศษเลขทศน ยมโดยว ธ ท น ยมก นค อ ถ าน อยกว า.5 ให ป ดลง นอกน นให ป ดข น ด งน น 5.5 ก จะถ กป ดเป น 6 FLOOR FLOOR (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ป ดเศษเลขทศน ยมท ง RANK RANK (จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ในการหาลาด บข อม ลว า ข อม ลท เราม อย ในลาด บท เท าใด HYPERLINK HYPERLINK ( จานวนท 1, จานวนท 2 ) ใช ในการสร างการเช อมโยงไปย งเอกสารอ น 35

36 ต วอย างการใช ฟ งก ช นพ นฐานและข นส งในการค ดระด บคะแนนของว ชา คอมพ วเตอร ซ งม ส ตรท ใช ค อ SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN และ I ส ดส วนการประเม นผลว ชาคอมพ วเตอร การพ มพ ส ตรหร อฟ งก ช นท ใช ในการประเม นผลว ชาคอมพ วเตอร ต วอย างการใช ส ตรหร อฟ งก ช นช นเด ยวง าย ๆ ได แก SUM, AVERAGE, COUNT, MAX และ MIN 36

37 การกรอกข อม ลเซลล ในช องจานวนท 1-5 ของฟ งก ช น SUM การกรอกข อม ลเซลล ในช องจานวนท 1 ของฟ งก ช น AVERAGE การกรอกข อม ลเซลล ในช องจานวนท 1 ของฟ งก ช น COUNT 37

38 การกรอกข อม ลเซลล ในช องจานวนท 1 ของฟ งก ช น MAX การกรอกข อม ลเซลล ในช องจานวนท 1 ของฟ งก ช น MIN การคานวณโดยใช ฟ งก ช นประเภทต าง ๆ ใน Excel 2007 ในการวางฟ งก ช นจะกาหนดให เราเล อกประเภท และช อฟ งก ช นท ต องการ ซ งจะได กล าวถ งฟ งก ช นท สาค ญ ๆ ของแต ละประเภท ด งต อไปน 1. การเง น การใช ฟ งก ช นทางการเง นหร อ การคานวณส ตรทางการเง น ซ งม หลายฟ งก ช น 38

39 การวางฟ งก ช นทางการเง น ฟ งก ช นประเภทการเง น สามารถช วยให เราคานวณทางการเง น การลงท นและค า เส อมราคา ได โดยไม จาเป นท ต องม ความร ด านการเง นอย างล กซ งมาก อนเลย ซ งม รายการ ของข อม ลท ต องนามาใช ในแผ นการกรอกข อม ลของฟ งก ช นหร อในส ตรการเง น ด งตาราง รายการของข อม ลท นามาใช ในฟ งก ช นการเง น ข อม ล ความหมาย Rate เป นอ ตราดอกเบ ยต องวดระนะเวลา Per เป นคาบเวลาซ งค ณต องการหาค าดอกเบ ย และต องอย ในช วงจาก 1 ถ ง Nper Nper เป นจานวนคาบเวลาท งหมดในการชาระเง น Pv Fv เป นค า PV ( Present value เป นม ลค า ป จจ บ น) หร อม ลค าป จจ บ นของจานวนเง นท ชาระเป นงวดๆ ท งหมด เป นม ลค าในอนาคต (Fv-future value) หร อจานวนเง นท ค ณต องการให คงเหล อ 39

40 Type Pmt Values หล งจากชาระงวดส ดท าย ถ าไม ได ใส ค า อะไรไว จะถ อว า fv เป น 0 (ต วอย างเช น ม ลค าในอนาคตของเง นก ม ค าเป น 0) เป นค าตรรกศาสตร ท บ งบอกเวลาในการ ชาระเง น (ม ค าเท าก บ 0 หร อ 1) ถ าไม ได ใส ค าอะไรไว จะถ อว าม ค าเป น 0 ถ าเป น 0 ค อ ค าส นส ด แต ค า 1 ค อค าเร มต น เป นจานวนท ต องชาระในแต ละคาบเวลา และไม สามารถเปล ยนแปลงได เป นอาร เรย หร อการอ างอ งไปย งเซลล ท ม ต วเลขท ค ณต องการคานวณหาค า อ ตราผลตอบแทนซ อลด ( internal rate of return) Values1, Value2,... Guess เป น 1 ถ ง 29 อาร ก วเมนต ใด ๆ ท ใช แทน การชาระเง นและรายได เป นจานวนท ค ณคาดคะเนว าควรจะเป น ผลล พธ ของ IRR Cost เป นค าเร มต นของส นทร พย Salvage Life Period เป นราคาค าซากท ช วงส ดท ายของอาย ของ ส นทร พย เป นจานวนคาบเวลาท งหมด ท ส นทร พย ถ ก ประเม นค าเส อมราคา เป นคาบเวลาท ค ณต องการหาค าเส อมราคา คาบเวลาต องถ กระบ ให อย ใน หน วยเด ยวก บ life 40

41 Start_period End_period Factor Month เป นคาบเวลาเร มต นท ค ณต องการคานวณหา ค าเส อมราคา และต องถ กระบ อย ในหน วยเด ยวก บอาย ของส นทร พย เป นคาบเวลาส นส ดท ค ณต องการคานวณหา ค าเส อมราคา และต องถ กระบ อย ในหน วยเด ยวก บอาย ของส นทร พย เป นอ ตราการเส อมท ด ลลดลง ถ าไม ได ใส ค า อะไรให เป นค า factor ค า 2 จะ ถ กใช ( double-declining balance ) เป นจานวนของเด อนในป แรก ถ า month ไม ได ถ กใส อะไรไว ค าจะเท าก บ 12 ฟ งก ช นประเภทการเง นท สาค ญ ๆ ม ร ปแบบในการพ มพ หร อการวางฟ งก ช น ด งตาราง ร ปแบบและการนามาใช ของฟ งก ช นการเง น ช อฟ งก ช น ร ปแบบ/ต วอย าง PMT IPMT PMT (rate%, nper, pv, fv, type) = PMT (12 %/12, 5*12, ) IPMT (rate%, nper, pv, fv, type) = IPMT (12 %/12, 5*12, ) นาไปใช ในการ คานวณ คานวณว าต องหาเง นท ต องผ อนในแต ละ เด อนเป นจานวนเท าใด คานวณว าต องเส ย ดอกเบ ยในแต ละเด อน เป นจานวนเท าใด PPMT PPMT (rate%, nper, pv, fv, type) คานวณหาเง นต นท ได 41

42 NPER FV IRR = PPMT (12 %/12, 5*12, ) ชาระค นในแต ละ เด อนเป นจานวนเท าใด NRER (rate %, pmt,pv,fv,type) = NPER(5.5%/12,-10000,600000,0,0) FV (rate %, nper, pmt, pv, type) =FV (4.5%/12,20*12,-20,000,-50000) IRR (values,guess) = IRR (B3:E3) คานวณว าถ าจะผ อน เด อนละเท าน จะต องใช เวลาผ อนก เด อนกว าจะหมด คานวณหายอดเง นฝาก ในอนาคต เม อ ฝากเป นประจาท ก เด อน คานวณหาก าไรท ได ร บ ค นจากการลงท น (ค ดเป นอ ตราดอกเบ ย) NPV SLN SYD NPV (rate,value 1,value2, ) =NPV (10.5%,-10000, 4000, 7000, 3000) SLN (cost,salvage,life,per) SYD (cost,salvage,life,per) =SYD (30000,7500,10,1) คานวณได กาไรมาก น อยเท าใด เม อ เปร ยบเท ยบก บการ ลงท นแบบอ น คานวณค าเส อมราคา แบบเส นตรงของ ส นทร พย สาหร บหน ง คาบเวลา คานวณค าเส อมราคา แบบผลรวมจานวน ป (sum-of-years's digit) ของส นทร พย 42

43 DB DDB DB (cost,salvage,life,period,month) = DB ( ,100000,6,2,7) DDB(cost,salvage,life,period,factor) = DDB (2400,300,120,1,2) สาหร บคาบเวลาท ระบ คานวณค าเส อมราคา ของส นทร พย สาหร บคาบเวลาท ระบ โดยใช ว ธ การลด ค าแบบตายต ว (fixeddeclining balance) คานวณค าเส อมราคา ของส นทร พย สาหร บช วงเวลาท ระบ โดยใช ว ธ การลด ค าแบบสองเท า (double-declining balance) หร อบาง ว ธ การอ นๆ ท ได ระบ ไว VDB VDB (cost,salvage,life,start_period, end_period,factor,no_switch) = VDB (2400, 300, 10, 0, 1) คานวณกล บค าเส อม ราคาของส นทร พย สาหร บคาบเวลาท ระบ หร อบางส วนของ คาบเวลา โดยการใช ว ธ สมด ลการลดค า (declining balance) 43

44 ต วอย างการแทรกฟ งก ช นทางการเง น PMT เก ยวก บการผ อนชาระเง นก ไฟแนนท ต วอย างตารางการวางฟ งก ช นทางการเง น PMT เก ยวก บการผ อนชาระเง นก ไฟแนนท ต วอย างการวางฟ งก ช นทางการเง น SLN เก ยวก บค าเส อมราคา 44

45 ต วอย างการวางฟ งก ช นทางการเง น SYD เก ยวก บค าเส อมราคา ต วอย างการวางฟ งก ช นทางการเง น DB เก ยวก บค าเส อมราคา 45

46 ต วอย างการวางฟ งก ช นทางการเง น DDB เก ยวก บค าเส อมราคา ต วอย างการวางฟ งก ช นทางการเง น VDB เก ยวก บค าเส อมราคา 46

47 ต วอย างตารางการวางฟ งก ช นทางการเง นเก ยวก บค าเส อมราคา การใช ฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต Excel 2007 การใช ฟ งก ช นพ นฐาน ม กจะเป นฟ งก ช นเก ยวก บคณ ตศาสตร เบ องต นเป นส วนใหญ แต จะม รายละเอ ยดเก ยวก บฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต ท สาค ญ 47

48 การใช ฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต รายการของข อม ลท นามาใช ในฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต ข อม ล Number Number1, number2.. ความหมาย - เป นค าจานวนจร งท ค ณต องการค า ส มบ รณ ในส ตรค าจานวนเต ม - เป นค าท ต องการจะป ดข น ในส ตรป ดเศษ - เป นค าม มในหน วยเรเด ยนท ค ณต องการ ค าไซน จาก ค าม มเรเด ยนสามารถ หาได จากส ตร องศา* PI ()/180 = เรเด ยน ในส ตรตร โกณม ต เป นจานวน 1 ถ ง 30 จานวน ท ค ณต องการ หาผลค ณ Num_digits เป นตาแหน งทศน ยมท ค ณต องการป ดเศษ Base เป นฐานของลอการ ท ม จะถ กต งให เป น 10 48

49 Range Sum_range Criteria ถ าไม ใส ค าอะไรไว เป นช วงของเซลล ท ค ณต องการน บเซลล ท ไม ว าง และตรงตามเง อนไข เป นช วงของเซลล จร งท ค ณต องการค า ผลรวม เซลล ใน sum_range จะถ กรวมถ า เซลล ท สอดคล องก นในช วงตรงก บเง อนไข ถ าไม ใส ค าอะไรไว sum_range จะรวม เซลล ในช วง เป นเง อนไขซ งอย ในร ปแบบต วเลข น พจน หร อข อความ ซ งจะเป น ต วกาหนดว าเซลล ใดจะถ กน บ ต วอย างเช น เง อนไขอาจจะแสดงเป น 32, "32", ">32", "apples" Power เป นเลขช กาล ง ซ งอย เหน อเลขฐาน Angle Function_num Ref1, ref2 เป นม มในร ปองศาท ค ณต องการแปลงให เป นม มเรเด ยน เป นต วเลข 1 ถ ง 11 ท ใช ระบ ฟ งก ช นท จะใช สาหร บการคานวณผลรวมย อยในรายการ เป นช วง 1 ถ ง 29 ช วงหร อการอ างอ งท ค ณ ต องการทาผลรวมย อย ร ปแบบและการนามาใช ของฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต ช อฟ งก ช น ร ปแบบ/ต วอย าง นาไปใช ในการคานวณ ABS ABS (number) = ABS (-2) เท าก บ 2 ส งกล บค าส มบ รณ ของ ต วเลข SIN SIN (number) ส งกล บค าไซน ของม มท 49

50 = SIN (PI ()/2) = 1 กาหนด COS TAN LN LOG COUNTIF ODD POWER PRODUCT COS (number) = COS 1.047) เท าก บ TAN (number) =TAN (45*PI ()/180) = 1 LN (number) = LN ( ) เท าก บ 1 LOG (number, base) = LOG (8, 2) เท าก บ 3 COUNTIF (range, criteria) = COUNTIF (B3:B6,">55") เท าก บ 2 สมมต ว า B3:B6 บรรจ 32, 54, 75, 86 ตามลาด บ ODD (number) = ODD (1.5) เท าก บ 3 POWER (number, power) = POWER (5,2) เท าก บ 25 PRODUCT (number1,number2,...) = PRODUCT (A2:C2) = 2,250 ถ าเซลล A2:C2 ม 5,15 และ 30แล ว ส งกล บค าโคไซน ของ จานวน ส งกล บค าแทนเจนต ของจานวน ส งกล บค าลอการ ท ม ธรรมชาต ของ ต วเลข ส งกล บค าลอการ ท ม ของต วเลข โดยใช ฐาน ลอการ ท มท ระบ น บจานวนของเซลล ท ไม ว างภายใน ช วงท ตรงตามเง อนไขท กาหนด ป ดต วเลขข นเป น จานวนเต มค ท ใกล ท ส ด ส งกล บค าผลล พธ ของ เลขยกกาล ง ค ณอาร ก วเมนต ท ส งไป 50

51 RADIANS ROUND ROUNDDOWN ROUNDUP SIGN SQRT SUBTOTAL RADIANS (angle) = RADIANS (270) เท าก บ (3π/2 เรเด ยน) ROUND (number,num_digits) =ROUND (2.15, 1) = 2.2 ROUNDDOWN (number,num_digits) = ROUNDDOWN (76.9,0) เท าก บ 76 ROUNDUP (number,num_digits) = ROUNDUP (76.9,0) เท าก บ 77 SIGN (number) = SIGN (10) = 1 SQRT (number) = SQRT (16) = 4 SUBTOTAL (function_num, ref1,ref2,...) = SUBTOTAL (9,C3:C5) จะสร าง ผลรวม ย อยของเซลล C3:C5 โดยการใช ฟ งก ช น SUM แปลงม มองศาเป นม ม เรเด ยน ป ดเศษจานวนให เป น จานวนท ม ตาแหน งทศน ยมตามท ระบ ป ดเศษจานวนลง ให เข าใกล ศ นย ป ดเศษจานวนข น ให ห างจากศ นย ส งกล บค าเคร องหมาย ของจานวน ส งกล บค ารากท สองท เป นบวก ส งกล บค าผลรวมย อย ในรายการหร อ ฐานข อม ล 51

52 SUM SUM (number1,number2,...) = SUM (3, 2) = 5 บวกอาร ก วเมนต ท ส ง ให ฟ งก ช นน น SUMIF SUMIF (range,criteria,sum_range) = SUMIF (A1:A4,">160000", B1:B4) ทาการบวกเซลล ระบ ด วยเง อนไขท กาหนด ต วอย างการวางฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต LOG 10 ฐาน 10 ต วอย างการวางฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต เปล ยนม มองศาเป นเรเด ยน 52

53 ต วอย างการวางฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต หาค า COS ม มเรเด ยน ต วอย างการวางฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต หาค า SIN ม มเรเด ยน 53

54 ต วอย างตารางการวางฟ งก ช นคณ ตศาสตร และตร โกณม ต COS และ SIN การใช ฟ งก ช นทางสถ ต ใน Excel 2007 การใช ฟ งก ช นทางสถ ต ในการคานวณหาค าต าง ๆ จากข อม ลต วอย างหร อประชากร ซ งม รายละเอ ยดเก ยวก บฟ งก ช นทางท สาค ญ 54

55 การใช ฟ งก ช นทางสถ ต รายการของข อม ลท นามาใช ในฟ งก ช นทางสถ ต ข อม ล Number1, number2,.. Actual_range Expected_range Alpha ความหมาย เป นอาร ก วเมนต 1 ถ ง 30 อาร ก วเมนต ท เป นต วเลขซ งต องการหาค าเฉล ย เป นช วงของข อม ลท เป นค าส งเกตท จะถ กใช ทดสอบก บค าท คาดหมาย เป นช วงของข อม ลท ม อ ตราส วนของผลค ณ ของผลรวมแถวและผลรวม คอล มน ก บผลรวมท งหมด เป นระด บน ยสาค ญ ( significance level ) ท ใช ในการค านวณระด บความ เช อม น ( confidence level ) 55

56 Standard_dev Size Array Array1 Array2 Value1, value2, เป นส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของประชากร สาหร บช วงของข อม ล ซ งส นน ษฐานว าควรจะ ได ทราบค า เป นขนาดของต วอย างของประชากร เป นอาร เรย หร อช วงของข อม ลซ งสามารถใช กาหนดตาแหน งส มพ ทธ ได เป นช วงเซลล ท ม ค า หร อเป นอาร เรย หร อช วง ของข อม ลแรก หร อเป นช ดของค าท เป นอ สระ เป นช วงเซลล ท 2 ท ม ค า หร อเป นอาร เรย หร อ ช วงของข อม ลท 2 หร อเป นช ดของค าท ไม เป น อ สระ ค อ อาร ก วเมนต 1 ถ ง 30 อาร ก วเมนต ท สามารถม หร ออ างถ งชน ดหลายชน ดท แตกต าง ก นของข อม ล อย างไรก ตาม เพ ยงต วเลข เท าน นท ถ กน บ X เป นจ ดข อม ลท ต องการทานายค า Known_y s Known_x s Data_array Bins_array เป นอาร เรย ของข อม ลหร อช วงของข อม ลต ว เลขท ใช เป นค าท ไม เป นอ สระ (y) เป นอาร เรย ของข อม ลหร อช วงของข อม ลต ว เลขท ใช เป นค าอ สระ (x) เป นอาร เรย ของหร อการอ างอ งไปย งช ดของค า ท ต องการน บหาความถ (ท ว างและข อความจะ ถ กละเว น) เป นอาร เรย ของ หร อการอ างอ งไปย ง ท ต องการให น บความถ ของ data_array 56

57 ถ าไม ม ค าใน bins_array FREQUENCY จะ ส งกล บจานวนของ องค ประกอบใน data_array Mean เป นค าเฉล ยเลขคณ ตของการแจกแจง Cumulative เป นค าตรรกศาสตร ท กาหนดร ปแบบของ ฟ งก ช น ถ า cumulative เป นTRUE ฟ งก ช น NORMDIST จะส งกล บฟ งก ช นการแจกแจง ความถ แบบสะสม (cumulative distribution) ถ าค าน นเป น FALSE ก จะส งกล บฟ งก ช น ความน าจะเป นรวม ( probability mass ) K เป นค าเปอร เซ นต ไทล ในช วงระหว าง 0 ถ ง 1 Significance X_range Prob_range Lower_limit Upper_limit เป นค าต วเล อกท ใช ระบ จานวนเลขน ยสาค ญ สาหร บค าเปอร เซ นต ท ถ กส งกล บมา ถ าไม ใส อะไรไว ฟ งก ช น PERCENTRANK จะใช เลข ทศน ยมสามตาแหน ง (0.xxx%) เป นช วงของค าต วเลขของ x ท ม ความน าจะ เป นส มพ นธ อย ก บแต ละค าต วเลข เป นช ดของความน าจะเป นท ส มพ นธ ก บค าใน x_range เป นข ดจาก ดล างของค าท ต องการใช ในการหา ค าความน าจะเป น เป นข ดจาก ดบนของค า (ใส หร อไม ก ได ) ท ต องการใช ในการหาค าความน าจะเป น Quart เป นจานวนท ระบ ค าท ต องการ Number เป นต วเลขท ต องการหาล าด บท Ref เป นอาร เรย รายการต วเลขหร อเป นการอ างอ ง 57

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางคานวน หร อ Spreadsheet ม กใช ในการคานวนทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการคานวน และย ง สามารถสร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information