Microsoft Excel 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Excel 2007"

Transcription

1 1 Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel 2007 เป นโปรแกรมประเภทสเปรตช ต (spreadsheet) ม ล กษณะเป นตาราง เหมาะสาหร บเก บบ นท กข อม ลท เป นต วเลขลงในแต ละช องของตาราง หร อ เซล (Cell) เพ อนาข อม ลเหล าน นมาว เคราะห หร อคานวณค า โดยอ างอ งจากตาแหน งของ เซล และใช กระบวนการทางคณ ตศาสตร มาคานวณหาผลล พธ ได โดยอ ตโนม ต พ นท การทางานของ Excel จะม ล กษณะเป นช องตารางซ งประกอบด วยคอล มน (Column) หร อแถวแนวต ง ซ งเร มจาก คอล มน A ไปจนถ งคอล มน XFD น บรวมได 16,384 คอล มน และแถว (Row) หร อแถวแนวนอน ซ งม จานวนถ ง 1,048,576 แถว ตารางท แสดงในหน าจอหน งๆ เร ยกว า เว ร กช ต (Worksheet) ซ งในไฟล Excel หน งไฟล จะม เว ร กช ตหลายหน าก ได เราเร ยกไฟล Excel ว า เว ร คบ ค (Workbook) ซ งเปร ยบเสม อนสม ด 1 เล ม ท ม หน ากระดาษหลายๆ หน าน นเอง ส วนประกอบของ Workbook (สม ดงาน) Microsoft Office Quick Access Toolbar Ribbon Title bar ป ม Microsoft Office แสดงเมน ท ใช จ ดการไฟล ท วไป เช น New, Open, Save as, Print และ Publish เป นต น Quick Access Toolbar แสดงป มคาส งท ใช บ อย ๆ โดยปกต ค าเร มต น จะแสดงเคร องม อ Save, Undo และ Redo ซ งเราะ สามารถกาหนดเคร องม องในส วนน เองได Title bar แสดงช อเว ร กบ คท ใช งานอย และช อโปรแกรม ในท น ค อ Microsoft Excel -

2 Ribbon เป นกล มคาส งท เก บเคร องม อออกเป นหมวดหม โดยแสดงเป นแท บ แทนท การเร ยกใช เมน คาส งต าง ๆ ในเวอร ช น ก อน ๆ Contextual tabs เป นแท บพ เศษท จะแสดงเม อใส ออบเจ คลงในเว ร กช ต เช น เม อแทรก WordArt โปรแกรมจะแสดง Drawing Tools ด านบนและม แท บ Format ท ใช สาหร บต งค า WordArt แสดงอย ด านล าง Worksheet หร อแผ นงานเป นตารางท ใช เก บข อม ลลงไป ซ งเราสามารถเพ มจานวนเว ร กช ตในเว ร กบ คได ตามต องการ View Shortcuts หร อม มมองเอกสาร จะแสดงม มมอมของเอกสารในล กษณะต าง ๆ Zoom และ Zoom Slider แสดงเคร องม อย อ-ขยายหน าจอ โดยเล อกขนาดตามเปอร เซ นต ท ต องการ ย อ-ขยาย หร อเล อนสไล เดอร ท เคร องม อ Zoom Slider ตามต องการ ส วนประกอบหล กของ Worksheet เว ร กช ตค อแผ นงานหร อพ นท สาหร บเก บข อม ลของ Excel ซ งจะม ล กษณะเหม อนสม ดบ ญช ท ม การต ช องตารางเพ อให กรอกข อม ลลง ไปในแต ละช องได ง ายข น ม รายละเอ ยด ด งน 2 Formula bar( ) Name box( ) Column( ) Active Cell( ) Cell( ) Row( ) Formula bar แถบส ตรคานวณท ใช สาหร บใส ส ตร แก ไข และแสดงส ตรคานวณของเซลท เล อก Row (แถว) พ นท ของแถวแนวนอนจากบนลงล าง เร มจากแถวท 1 ไปจนถ งแถวท 1,048,576 ม ท งหมดล านกว าแถว Column (คอล มน ) พ นท ของคอล มน แนวต งจากซ ายไปขวา เร มจากคอล มน A ไปจนถ งคอล มน XFD รวมท งหมด 16,384 คอล มน

3 Cell (เซล) ค อช องตารางท เป นจ ดต ดระหว าง Row และ Column ซ งจะเร ยกช อเซลจากช อคอล มน ตามด วยหมายเลขแถว เช น จ ดต ดท คอล มน A ในแถวท 10 จะเร ยกว าเซล A10 เป นต น Active cell ค อตาแหน งเซลท เลอกใช งานป จจ บ น ส งเกตได จากเส นขอบหนา ๆ ท แสดงอย รอบเซล Name Box (กล องช อ) ค อตาแหน งเซลท เล อกและช อเซลล ท กาหนดข นมาใหม เม อคล กในเซลใดจะแสดงช อเซลในช องน และสามารถกรอกช อเซลเพ อกระโดดไปย งเซลท อย ไกล ๆ ได Sheet Tab แท บแสดงช อของเว ร กช ต เร มแรกเม อสร างเว ร กบ คเข ามาใหม จะม แค 3 เว ร กช ต ค อ Sheet1, Sheet2 และ Sheet3 สามารถเปล ยนช อช ตและเพ มจานวนช ตใหม ได โดยคล กท แท บช ตว าง ๆ ส ขาวส ด การทางานก บ Workbook เม อเราเป ดโปรแกรม Excel เข ามาคร งแรกจะม Workbook (เว ร กบ ค) ว าง ๆ ให ใช งานอย 1 เว ร กบ ค และม Worksheet (เว ร กช ต) ให ใช งานเร มต นท 3 เว ร กช ต ซ งเราสามารถใช งานได เลย หร อจะเพ มเว ร กช ตใหม เข ามาก ได โดยไม จาก ดจานวน สาหร บการสร างเว ร ก บ คใหม ทาได ด งน 3 Microsoft office New ( ) สร างเว ร กบ คใหม จากเทมเพลต เว ร กบ คเทมเพลตค อ เว ร กบ คท ม การเตร ยมเน อหาบางส วน หร อออกแบบเอกสารตามร ปแบบมาตรฐานท วไป เช น ใบกาก บ ภาษ (Invoice) แบบฟอร มกรอกค าใช จ ายส วนต ว เป นต น ซ งนามาใช งานหร อด ดแปลงเน อหาบางส วนเพ มเต มได ตามความเหมาะสม โดยเล อกใช เทมเพลต ได ด งน

4 4 สร างเว ร กบ คจากเทมเพลตออนไลน หากต องการเอกสารในร ปแบบใหม ๆ ท ออกแบบไว ตามแบบมาตรฐานท น ยมใช งานก นท วไป ก สามารถเข าไปดาวน โหลด เพ มเต มได ท เว บไซต Microsoft Office Online ได โดยท ค ณต องเช อมต ออ นเทอร เน ตก อนแล วเข าไปดาวน โหลดได ด งน Microsoft office New ( )

5 5 การกรอกข อม ลในเซล และเซล เม อเข าส Excel โปรแกรมจะสร างเว ร กบ คใหม ให โดยอ ตโนม ต พร อมท งต งช อว า Book1 โดยจะเร มการทางานท Sheet1 ใส ข อม ลในเซล Enter 1. คล กเล อกเซลท จะใส ข อม ล 2. พ มพ ข อความท ต องการแล วกดค ย Enter หร อกดล กศร 4 ท ศ บนแป นพ มพ เพ อไปป อนข อม ลในเซลอ นในท ศทางต าง ๆ ได ต อเน อง โดยไม ต องกดค ย Enter เช น จะพ มพ ข อม ลทางขวาก กดล กศรขวา ไปรอร บค าได เล อกเอาไว ด งภาพ เล อกกล มเซลก อนพ มพ การใส ข อม ลด วยว ธ น จะเป นการเล อกเซลเป าหมายท ค ณจะใส ข อม ลไว ล วงหน าก อน จากน นค อยพ มพ ข อม ลลงไปในเซลท Enter Enter ป อนข อม ลหลาย ๆ เซลพร อมก น หากต องการป อนข อม ลท เหม อนก นหลาย ๆ เซลพร อมก นท เด ยว เพ อความสะดวกค ณอาจพ มพ ข อม ลท เด ยวแล วให ใส ไป หลาย ๆ เซลได โดยไม ต องพ มพ ซ าหร อส งก อปป ให เส ยเวลา สามารถทาได ด งน

6 6 Ctrl Ctrl+Enter ป อนข อม ลพร อมก นหลาย ๆ เว ร กช ต นอกจากการป อนข อม ลพร อมก นท เด ยวหลาย ๆ เซลแล ว เราสามารถป อนข อม ลพร อมก นหลาย ๆ เว ร กช ตได ซ งอาจจะใช ในกรณ ในแต ละเว ร กช ตน นม โครงสร างของข อม ลท เหม อนก น อาจจะแตกต างท รายละเอ ยดภายใน เช น ตารางแสดงรายการสร ปการ ขายในแต ละเด อน ซ งจะม ช อส นค าท เหม อนก น แต ยอดขายต างก นเป นต น หากต องการประหย ดเวลาในการป อนก ส งป อนท เด ยวได ด งน Shift Enter คล กท เซลใดๆ บนเว ร กช ตหน ง ก จะเป นการยกเล กการจ ดกล มเว ร กช ต การกดค ย Shift ค างไว แล วคล กเล อกท ช อเว ร กช ต จะใช สาหร บเล อกเว ร กช ตหลาย ๆ ช ตท อย ต ดก นเพ อใช งาน พร อมก นได การกดค ย Ctrl ค างไว แล วคล กเล อกท ช อเว ร กช ต จะใช สาหร บเล อกเว ร กช ตหลายๆ ช ตท ไม อย ต ดก น เช น เล อก ช ตเว นช ต เป นต น

7 7 การเล อกเซล ในการทางานต าง ๆ ก บเซลไม ว าจะเป นการป อนข อม ล, ลบ, จ ดร ปแบบ, ค ดลอก, เคล อนย าย หร อ คานวณ เราจาเป นต อง กาหนดเป าหมายในการทางานหร อการใช คาส งก อน ซ งจะเร ยกว า การเล อกเซล โดยเล อกได ต งแต 1 เซลไปจนถ งหลาย ๆ เซล ต อเน องก นหร อไม ต อเน องก นก ได โดยจะม ว ธ การเล อกได หลายว ธ ท งแบบท ใช เมาส และใช คาส งด งต อไปน เล อกกล มเซลแบบต อเน อง คล กลากคล มด วยเมาส จะได พ นท ของเซลเป นผ นส เหล ยมเสมอ เล อกกล มเซลแบบไม ต อเน อง Ctrl การเล อกแถวและคอล มน นอกจากเล อกพ นท แบบเซลแล ว ย งสามารถเล อกพ นท การทางานท งแถวหร อคอล มน ได ซ งจะใช สาหร บปร บแต งข อม ล, ปร บแต งแถวและคอล มน โดยจะม ผลท งแถวหร อท งคอล มน ท เล อก จ งควรระม ดระว งการใช คาส งก บการเล อกแบบน ด วย เหมาะ สาหร บการปร บย อ-ขยายความกว าง, ลบหร อแทรกแถวและคอล มน แต ไม ควรใช ก บคาส งสาหร บการจ ดร ปแบบ เช น ใส ส พ นหร อต กรอบ เพราะจะม ผลก บเซลในเว ร กช ตจานวนมาก อาจจะทาให เคร องประมวลผลไม ได หร อ แฮงค ไปเลย การเล อกทาได ด งน เล อกเซลท งแถวหร อหลายแถว การเล อกแถวจะหมายถ ง การเล อกเซลท อย ภายใต แถวน นท งหมด ท ก ๆ คอล มน ต งแต คอล มน A ไปจนถ งคอล มน XFD

8 8 1 / เม อคล กท หมายเลขแถวจะหมายถ ง เล อกแถวน นแถวเด ยว แต ถ าต องการเล อกหลาย ๆ แถวก คล กลงหร อข นไปย งแถวอ น ๆ ท อย ต ดก นแบบหลาย ๆ แถวได เล อกแถวท ไม ต อเน อง หากต องการเล อกหลาย ๆ แถวท ไม ได อย ต ดก น ให คล กเล อกแถวแรกแล วกดค ย Ctrl ค างไว จากน นไปคล กเล อกแถวอ น ๆ เพ มได ด งร ป เล อกเซลท งคอล มน หร อหลายคอล มน Ctrl การเล อกคอล มน จะหมายถ ง การเล อกเซลท อย ภายใต คอล มน น นท งหมดท ก ๆ แถว ต งแต แถวท 1 ไปจนถ งแถว

9 9 เม อคล กท ช อคอล มน จะหมายถ ง เล อกคอล มน น นคอล มน เด ยว แต ถ าต องการเล อกหลาย ๆ คอล มน ก คล กไปทางซ ายหร อ ขวาไปเล อกคอล มน อ นๆ ท อย ต ดก นแบบหลายๆ คอล มน ได การเล อกหลาย ๆ คอล มน ท อย ต ดก นทาได อ กว ธ หน งค อ คล กท คอล มน แรกจากน นให กดค ย Shift ค างไว แล วไปคล กท คอล มน ส ดท ายก จะได คอล มน ท อย ต อเน องก นหลาย ๆ คอล มน เล อกคอล มน ท ไม ต อเน อง หากต องการเล อกหลาย ๆ คอล มน ท ไม ได อย ต ดก น ให คล กเล อกคอล มน แรกก อน จากน นกดค ย Shift ค างไว แล วคล กเล อก ท ช อคอล มน อ น ๆ เพ มได Ctrl เล อกเซลท งเว ร กช ต คล กท ม มเว ร กช ต ตรงจ ดท ช อแถวต ดก บช อคอล มน เซลท งเว ร กช ตจะถ กเล อกพร อมก นท งหมด หร อกดค ย Ctrl+A การเล อกและเล อนเว ร กช ต เว ร กช ตท เราใช งานอย จะม ขนาดใหญ และม หลาย ๆ เว ร กช ต บางคร งเก บข อม ลลงไปจานวนมากจนเก นหน าจอ ทาให มอง ไม เห นข อม ลท งหมด สาหร บว ธ จ ดการก บการแสดงผลของเว ร กช ตน นทาได หลายว ธ ตามความเหมาะสมก บการใช งานด งน การเล อกเว ร กช ต การเล อกทางานก บเว ร กช ต โดยปกต เม อคล กท ช อเว ร กช ตใด ก จะหมายถ งการทางานก บเว ร กช ตน น แต หากต องการเล อกท จะทางานก บเว ร กช ตหลาย ๆ ช ตพร อมก น ทาได ด งน

10 เล อกหลาย ๆ เว ร กช ตท อย ต ดก น ให คล กท เว ร กช ตแรก แล วกดค ย Shift ค างไว จากน นให คล กท ช อเว ร กช ตส ดท าย ก จะได เว ร กช ตตามจานวนท เล อก 10 Shift เล อกหลาย ๆ เว ร กช ตท อย ไม ต ดก น ให คล กท เว ร กช ตแรก แล วกดค ย Ctrl ค างไว จากน นให คล กท ช อเว ร กช ตอ น ๆ ท ต องการ ก จะได เว ร กช ตตามจานวนท เล อก (เล อกแบบช ตเว นช ตได ) จ ดร ปแบบเซลและข อม ล Ctrl เม อเราสร างเอกสารใหม เข ามาแล วเร มกรอกข อม ลลงไปร ปแบบข อม ลท ได ก จะม ล กษณะพ นฐานตามค าเร มต นท โปรแกรม ได ต งค าเอาไว เช น ต วอ กษรส ดา พ นเซลส ขาวไม ม เส นขอบ จะเห นแต เพ ยงเส นกร ด (Gridline) ท ใช สาหร บแบ งเซลเท าน น แต เรา สามารถจ ดร ปแบบข อม ลในภายหล งได เพ อจ ดข อม ลน นให สวยงาม และเน นจ ดเด นท ต องการ เช น กาหนดส ต วอ กษร, ใส ส พ นหล ง เซล, ใส เส นขอบเซล หร อหม นข อความ เป นต น ข อความท กรอกไว ในเซลต าง ๆ บนเว ร กช ต สามารถจ ดร ปแบบให เหมาะก บความต องการได ไม ว าจะเป นฟอนต ต วอ กษร การจ ดตาแหน งข อความ ซ งนอกจากจะทาให เก ดความสวยงามแล ว ย งใช เพ อเน นถ งความสาค ญของข อม ลด วย เช น ข อความห ว รายการต วอ กษรควรจะใหญ และหนากว าปกต เป นต นซ งการจ ดร ปแบบข อความในเซลทาได ด งน Font

11 ข นตอนด งน กาหนดส ต วอ กษร ตามปกต ต วอ กษรท พ มพ ไว ในเซลน น โปรแกรมจะต งค าเป นส ดาให อ ตโนม ต ซ งสามารถเปล ยนส ต วอ กษรได โดยทาตาม 11 จ ดร ปแบบต วอ กษรพ เศษ หากต องการกาหนดร ปแบบต วอ กษรพ เศษ เช น ต วยก ต วห อย หร อเล อกข ดเส นใต แบบอ น ๆ ก ให คล กป ม... ท อย ม ม ล างขวาของกล มคาส ง Font (แบบอ กษร) เพ อเป ดเข าไปใสไดอะล อกบ อกซ Format Cells ในแท บ Font แล วเล อกการจ ดร ปแบบ ต วอ กษรพ เศษซ งอย ในกล ม Effects ค อ Strikethrough (ข ดเส นท บ) ม ล กษณะเหม อนข อความน นถ กข ดฆ าอย Superscript (ต วยก) ต วอ กษรจะอย ส งกว าระด บปกต Subscript (ต วห อย) ต วอ กษรจะอย ต ากว าระด บปกต สร างเซลขนาดใหญ ส าหร บข อความยาว ๆ การทางานก บ Excel ซ งม ล กษณะเป นตารางน นม พ นท การพ มพ จาก ดเพ ยงในเซลหน ง ๆ เท าน น หากพ มพ ข อความเก นพ นท เซลออกมาก จะไปซ อนก บข อความในเซลอ น ๆ ทาให อ านยาก หร อถ าจ ดการต ดคาแล ว ก จะทาให เซลในตารางม ขนาดใหญ เก นไป ว ธ หน งท จะช วยขยายเซลให ม ขนาดใหญ ข น ค อการรวมเซล (Merge) โดยการนาเซลหลาย ๆ เซลมารวมให เป นเซลเด ยวก น ได ด งน

12 12 ( ) เราสามารถรวมเซลในแบบอ น ๆ ได โดยคล กล กศรท ายป ม ผสานและจ ดก งกลางเพ อเล อกร ปแบบการรวมเซล ด งน Merge & Center (ผสานและจ ดก งกลาง) รวมเซลและจ ดก งกลาง Merge Across (ผสานตามขวาง) รวมเซลเฉพาะเซลท อย ในแถวเด ยวก นเท าน น Merge Cells (ผสานเซลล ) รวมเซลท เล อกท งหมด Unmerge Cells (ยกเล กการผสานเซลล ) ยกเล กการรวมเซล เราสามารถยกเล กการรวมเซลให กล บมาเป นเซลย อยๆ เหม อนเด มได โดยคล กเซลท ต องการแล วคล กป ม... และ เล อก Unmerge Cell (ยกเล กการรวมเซล) การหม นข อม ลในเซล ตามปกต ข อม ลท พ มพ ลงในเซลน นจะเร ยงก นเป นแนวนอน ซ งในบางคร งอาจม ความจาเป นต องจ ดเร ยงให อย ในระนาบอ น ๆ โดยใช เคร องม อ Orientation (การวางแนว) หม นข อม ลในเซล ด งน กาหนดส พ นเซล ปกต ค าเร มต นของเซลท อย บนเว ร กช ตน นจะไม ได ใส ส พ นหล งไว เลย ซ งเราสามารถใส ส หร อลวดลายเป นพ นหล งให ก บ เซลได โดยคล กเล อกส จากป ม Fill Colors (ส เต ม) ด งน

13 13 เม อเล อกเมาส ไปบนตารางส โปรแกรมจะแสดงผลล พธ ให เห นบนเว ร กช ตท นท ถ าต องการใช ส ใดก ให คล กเล อก ส น นได เลย หากไม ต องการใช ส พ นเซล และต องการยกเล กส พ นเซลออก ก คล กท ล กศรท ายป ม Fill Color (เต มส ) แล วเล อก คาส ง No Fill (ไม เต ม) จ ดร ปแบบข อม ลต วเลข (Number) ข อม ลใน Excel ท เป นต วเลขน น หากไม ได กาหนดร ปแบบให เห นเป นแบบ Currency หร อ Accounting ไว โปรแกรมจะไม ใส เคร องหมายคอมม า (comma) และทศน ยมให ซ งเราสามารถใส เคร องหมายเหล าน เองได ด งน Comma Comma Accounting 2 เพ มและยกเล กทศน ยม การเพ มหร อลดตาแหน งทศน ยมทาได โดยใช เคร องม อในกล มคาส ง Number ด งต อไปน Increase Decimal (เพ มตาแหน งทศน ยม) เพ มทศน ยมคร งละ 1 ตาแหน ง (เพ มได ส งส ด 30 ตาแหน ง) Decrease Decimal (ลดตาแหน งทศน ยม) ลดตาแหน งทศน ยมลงคร งละ 1 ตาแหน ง

14 14 เล อกร ปแบบต วเลขส าเร จร ป เม อพ มพ ต วเลขลงใน Excel แล ว ค าเร มต นข อม ลในเซลจะเป นแบบ General (ท วไป) จนกว าเราจะกาหนดร ปแบบของ ข อม ลให เป นต วเลขล กษณะต าง ๆ โดยคล กเล อกร ปแบบต วเลขในกล มคาส ง Number (ร ปแบบต วเลข) ด งน Accounting ต วเลขแบบเปอร เซ นต ต วเลขแบบเปอร เซ นต สามารถป อนลงไปตรง ๆ ได เช น เม อค ณค ย 10% แล วกดค ย Enter ข อม ลในเซลก จะแสดงเป น 10% เช นเด ยวก น หร อจะพ มพ 0.1 ก ได จากน นค อยมาเปล ยนเป นร ปแบบเปอร เซ นต ภายหล ง ด งน ร ปแบบส ญล กษณ ทางการเง น เม อใดก ตามท กาหนดร ปแบบข อม ลเป นแบบ Currency (สก ลเง น) หร อ Accounting (บ ญช ) ค าเร มต นของโปรแกรมจะใส ส ญล กษณ ทางการเง นมาให เป น $ (ย เอสดอลลาร ) ซ งเราสามารถเปล ยนเป นร ปแบบสก ลเง นอ น เช น ต วเลขเง นบาทของไทย ( )

15 15 จ ดร ปแบบว นท ข อม ลอ กแบบหน งท ม กจะใช บ อย ๆ ค อข อม ลประเภทว นท ซ งใน Excel สามารถพ มพ ได ง าย ๆ เพ ยงแต กรอกต วเลขว น เด อน ป แล วค นด วยเคร องหมาย (ข ด) หร อ / (slash) โปรแกรมจะมองว าเป นข อม ลแบบว นท ให โดยอ ตโนม ต ซ งจะเล อกให แสดงผลว นท แบบเต มหร อย อแบบอ น ๆ ในภายหล งก ได กาหนดร ปแบบว นท ไทยและอ น ๆ Short Date Long Date นอกจากน แล วหาต องการปร บเปล ยนร ปแบบการแสดงผลว นท ให เป นว นท แบบไทยหร อแบบอ น ๆ ให คล กเล อกเซลข อม ล ว นท แล วทาตามข นตอนด งน ในช อง Locate (location) : ให เล อกร ปแบบว นท ตามท องถ น เช น ถ าต องการแสดงว นท เป นภาษาไทย ให เล อก Thai (Thailand) และ ในช อง Calendar type: ให เล อกชน ดของปฎ ท นท จะใช เช น Thai Buddhist (พ ทธศ กราช) หร อ Western (ตะว นตก)

16 16 ใส เส นขอบเซล (Borders) ในเว ร กช ตท ม ล กษณะเป นตาราง แม ว าจะเห นเซลเป นช อง ๆ แต เส นต ดระหว างคอล มน และแถวท เห นบนหน าจอน นไม ใช เส นขอบของเซลแต อย างใด แต เป นเพ ยงเส น Grid ท แสดงพ นท ของแต ละเซลเท าน น เม อส งพ มพ เอกสารผ านเคร องพร นเตอร ก จะไม ม เส นขอบแสดงให เห น นอกจากจะใส เส นขอบให ก บเซลต าง ๆ ในตารางโดยใช เคร องม อ Borders (เส นขอบ) แล วเล อกว ธ ใส เส น ขอบ ด งน Borders ( )

17 17 ปร บขนาดเซล Excel เป นโปรแกรมท ม ล กษณะเป นตารางและม เซลล สาหร บกรอกข อม ล ซ งข อม ลท กรอกลงไปน นอาจจะม ท งส นและยาว หร อเป นต วเลขท ม จ ดทศน ยมหลายตาแหน ง ทาให ขนาดของเซลท โปรแกรมกาหนดไว เบ องต นแสดงผลข อม ลท งหมดให เห นไม ได ทาให ข อม ลหายไปหร อถ กเซลข าง ๆ บ งไว แต เราสามารถปร บขนาดของคอล มน หร อแถว ให ขยายข นหร อลดขนาดลงเพ อแสดงผล ข อม ลในเซลท งหมดได ด งน ปร บความกว างของคอล มน ด วยเมาส เม อเล อนเมาส ไปบนเส นแบ งคอล มน เมาส จะเปล ยนร ป ให คล กลากปร บความกว างของคอล มน น นได โดยคล กไปทางซ าย ค อย อคอล มน แล วถ าคล กลากไปทางขวาก ค อขยายคอล มน ออกไป โดยเล อกปร บท ละคอล มน หร อหลาย ๆ คอล มน พร อมก นได ด งน ปร บความกว างของคอล มน ด วยเมน ล ด โดยการระบ ความกว างของคอล มน โดยตรงได โดยคล กขวาบนคอล มน ท ต องการ แล วเล อกคาส ง Column Width.. (ความ กว างคอล มน ) จากน นให ระบ ความกว างคอล มน ซ งม หน วยเป นจานวนต วอ กษร เช น 12 ต วอ กษร (ค าท ใส ในช อง Column width: ม ค า ระหว าง หากระบ ค า 0 จะเป นการซ อนคอล มน )

18 ปร บความส งของแถวด วยการคล กลากเมาส การปร บความส งของแถวม ว ธ การคล ายก บการปร บกว างคอล มน โดยเล อนเมาส ไปท เส นแบ งแถว เม อเมาส เปล ยนร ป ให คล กลากให ได ขนาดท ต องการแล วปล อยเมาส 18 หากต องการปร บความส งหลาย ๆ แถวให ม ขนาดเท าก น ให เล อกแถวท ต องการโดยการกดค ย Shift หร อ Ctrl เพ อเล อก หลายแถว แล วคล กลากเส นแบ งแถวของแถวใดแถวหน งท เล อกไว จนได ขนาดท ต องการ แถวท เล อกไว ท งหมดจะม ขนาดเท าก น ปร บความส งของแถวด วยเมน ล ด โดยการะบ ขนาดความส งของแถวได โดยเล อกแถวท ต องการ (อาจมากกว า 1 แถวก ได ) แล วคล กขวา เล อกคาส ง Row Height (ความส งแถว) จากน นให ระบ ความส งของแถวซ งม หน วยเป นพอยต (72 พอยต เท าก บ 1 น ว) แล วคล กป ม OK ปร บเซลให พอด ก บข อม ลอ ตโนม ต การปร บขนาดของเซลท งในแนวแถวและแนวคอล มน ท ทาได แบบรวดเร ว โดยการปร บพอด อ ตโนม ต (AutoFit) ซ งจะปร บ คราวเด ยวท งเว ร กช ต หร อปร บพอด ท ละคอล มน หร อท ละแถวก ได ด งน

19 19 ปร บพอด อ ตโนม ต ท งเว ร กช ต ต วเล อกการปร บขนาดเซลม ด งน Row Height (ความส งของแถว) ปร บความส งของแถวท เล อก AutoFit Row Height (ปร บความส งของแถวพอด อ ตโนม ต ) ปร บความส งของแถวให พอด ก บข อม ลภายใน Column Width (ความกว างคอล มน ) ปร บความกว างของคอล มน ท เล อก โดยระบ ความกว างลงไป AutoFit Column Width (ปร บความกว างของคอล มน พอด อ ตโนม ต ) ปร บความกว างของคอล มน ให พอด ก บข อม ล ท ม Default Width (ความกว างเร มต น) ปร บความกว างของคอล มน ไปเป นค าเร มต น (โปรแกรมต งค าเป น 8.38 พอยต ซ งสามารถเปล ยนแปลงได )

20 20 การสร างส ตรคานวณและ โครงสร างส ตรคานวณ ความสามารถของ Excel น นไม เพ ยงแต ใช เก บข อม ลลงในเซลต าง ๆ ได จานวนมากมายเท าน น แต ความสามารถหล กท เป น ห วใจสาค ญของ Excel ค อการนาข อม ลท อย ในเว ร กช ตมาว เคราะห และประมวลผล เพ อให ได ผลล พธ จากการใช ส ตรคานวณ โดยการ นาค าคงท ต วเลข ต วแปร หร อการอ างอ งตาแหน งเซลบนเว ร กช ต แล วใช ต วดาเน นการหร อเคร องหมายคานวณ เช น บวก, ลบ, ค ณ หร อหาร และสร างผลล พธ แสดงในเซล ส ตรคานวณ (Formula) ใน Excel ข นต นด วยเคร องหมาย = (เท าก บ) ตามด วยต วแปร 2 ต ว (หร อมากกว า) ซ งแต ละต วจะถ ก ค นกลางด วยต วดาเน นการ (Operator) ต วแปรน นอาจเป นค าคงท ข อความ ตาแหน งของช อเซล หร อฟ งก ช นก ได โดยใช ต วดาเน นการ มาประมวลผลให ได ผลล พธ บนเซลท เล อกไว ม ร ปแบบส ตรด งน ส ตรคานวณ ต วแปร ต วดาเน นการ =A4+B4+D4 เซล A4, B4 และ D4 เคร องหมาย + และ - =B2*15/100 เซล B2, เลข 15 และ 100 เคร องหมาย * และ / =M5:M8 เซล M5 ถ M8 เคร องหมาย : = ราคา & ส นค าแผนกก ฬา ข อความ ราคา และ ส นค าแผนกก ฬา เคร องหมาย & =D1 < D2 เซล D1 และ D2 เคร องหมาย < ต วดาเน นการ (Operator) ต วดาเน นการใน Excel น นแบ งออกเป น 4 กล ม ด งน ต วดาเน นการทางคณ ตศาสตร (Arithmetic Operator) ใช คานวณหาผลล พธ ทางคณ ตศาสตร เร ยกง าย ๆ ว า เคร องหมายคานวณ เช น บวก, ลบ, ค ณ, หาร และยกกาล ง ซ งต วแปรท ใช ก บต วดาเน นการน ต องเป นข อม ลต วเลขเท าน น และผลล พธ ท ได ก เป นต วเลขเช นก น ต วดาเน นการ ต วอย างส ตร ผลล พธ + (บวก) = =A นาค าในเซล A7 ไปบวกก บ 5 - (ลบ) =64-69 =18-K12-5 นาเลข 18 ไปลบออกจากค าในเซล K12 - (ค ณ) =25*-0.5 =B5*L นาค าในเซล B5 ไปค ณก บค าใน L5 /(หาร) =49/7 7 %(เปอร เซ นต ) =20% หร อ 100% =0.20 หร อ 1 ^ (ยกกาล ง) =2^

21 21 ต วดาเน นการเปร ยบเท ยบ (Comparison Operator) เป นต วดาเน นการท ใช เปร ยบเท ยบข อม ล เช น = (เท าก บ), < (น อยกว า), > (มากกว า) เป นต น โดยแปรผลในเช ง ตรรกะ ค อ จร ง (True) หร อเท จ (False) ต วดาเน นการ ต วอย างส ตร ผลล พธ < (น อยกว า) =15<20 TRUE =14<9<1 FALSE <= (น อยกว าหร อเท าก บ) =23<=B2 ถ าข อม ลในเซล B2 ม ค าต งแต 23 ข นไปจะได TRUE > (มากกว า) =E8>D8 ถ าข อม ลในเซล E8 มากกว า D8 ได ผลล พธ เป น TRUE >= (มากกว าหร อเท าก บ) =0>=C5 ถ าข อม ลในเซล C5 ม ค าเป นศ นย หร อต ดลบจะได TRUE = (เท าก บ) =C2=-16 ถ าข อม ลในเซล C2 ม ค าเป น -16 จะได TRUE <> (ไม เท าก บ) =B5<>D5 ถ าข อม ลในเซล B5 ม ค าเท าก บ D5 จะได FALSE ต วดาเน นการข อความ (Text Operator) ใช เช อมข อความเข าด วยก นด วยเคร องหมาย & โดยแต ละข อความจะต องอย ภายใต เสมอ & ต วดาเน นการ ต วอย างส ตร ผลล พธ = รห ส & สมาช ก ได คาว า รห สสมาช ก = ช อ - & นามสก ล ได คาว า ช อ นามสก ล ต วดาเน นการอ างอ ง (Reference Operator) ใช ในการอ างอ งตาแหน งเซลบนเว ร กช ต โดยใช เคร องหมาย, (comma), : (colon) หร อเว นวรรค (space) ในการ อ างถ งกล มเซลบนเว ร กช ต - : (colon) ใช อ างอ งช วงเซลจากตาแหน งเซลแรกไปจนถ งตาแหน งเซลส ดท ายต อเน องก น -, (comma) ใช อ างอ งช วงเซลท งหมดท อ างถ ง เช น B2:B5, C3:C6, D4:D7 เป นต น - เว นวรรค (space) ใช อ างอ งเฉพาะเซลท ซ าก นในช วงเซลท ระบ ต วดาเน นการ ต วอย างส ตร ผลล พธ : (colon) =SUM(B2:B5) ได ผลรวมจากการบวกข อม ลต วเลขในเซล B2, B3, B4 และ B5, (comma) =SUM(B2:B5, D2:D5) นาข อม ลท กเซลในช วย B2 ถ ง B5 ไปบวกก บท กเซลในช วย D2 ถ ง D5 เว นวรรค (space) =SUM(B2:D4 C3:E5) นาข อม ลท ซ าช วง B2 ถ ง D4 และ C3 ถ ง E5 มาบวกก น (ค อ C3,C4,D3,D4)

22 ระด บความส าค ญของ Operator ต วดาเน นการต าง ๆ น นม ลาด บความสาค ญต างก น ซ งโปรแกรมจะประมวลผลจากระด บส งไปย งระด บรองลงมา หากภายในส ตรเด ยวก นน นม ต วดาเน นการท ม ระด บความสาค ญเท า ๆ ก น ก จะคานวณจากซ ายไปขวาจนครบ ลาด บ ต วดาเน นการ หมายเหต 1 - เคร องหมายลบท แสดงค าต ดลบของต วเลข เช น -5 2 % เปอร เซ นต เช น 30% จะแปลงค าเป น 0.3 ก อนแล วจ งคานวณค าอ น ๆ ตามลาด บ 3 ^ ยกกาล ง เช น 2^10 4 * และ / ค ณ และ หาร 5 + และ - บวก และ ลบ 6 & นาข อความต งแต สองข อความข นไปมาเช อมต อก นเป นข อความเด ยว 7 =, <, >, <=, >= และ <> ต วดาเน นการเปร ยบเท ยบ 22 การใช วงเล บ หากเราใส ส ตร =5+10*3 Excel จะทาการค ณก อนเสร จแล วจ งจะบวกท หล ง โดยจะนา 10 ไปค ณ 3 แล วจ งนาผลล พธ มาบวก ก บ 5 ก จะได ค า 35 หากต องการเปล ยนแปลงลาด บของการคานวณ เช น ให เอา 5+10 ก อน แล วค อยนาผลไปค ณ 3 ให ใส วงเล บคร อม ส วนของส ตรท จะนาไปคานวณเป นลาด บแรก เช น =(5+10)*3 ก จะได ผลล พธ 45 ด งต วอย าง การสร างส ตรคานวณ = 14-5*3/2 โปรแกรมจะคานวณจาก 5 ค ณ 3 เป น 15 นาไปหาร 2 เหล อ 7.5 จากน นจ งนาไปลบก บเลข 14 ได ผลล พธ เป น 6.5 = (14-5)*(3/2) โปรแกรมจะคานวณวงเล บแรกค อ 14 ลบ 5 เป น 9 จากน นคานวณวงเล บถ ดมาค อ 3 หาร 2 เป น 1.5 แล วจ งนาผลล พธ ของท งสองวงเล บมาค ณก น ได ผลล พธ เป น 13.5 การใส ส ตรคานวณลงในเซลน นทาได โดยคล กเซลท ต องการ แล วพ มพ ส ตรลงไปในเซลโดยตรงหร อพ มพ ลงบนแถบส ตร (Formula Bar) ซ งจะม การใช งาน ด งน

23 23 พ มพ ส ตรคานวณ ส ตรคานวณใน Excel น นจะต องเร มด วยเคร องหมาย = (เท าก บ) เสมอ ซ งม ว ธ การคานวณ ด งน - คล กเล อกเซลท จะใส ส ตร - พ มพ = (เท าก บ) ตามด วยส ตรคานวณลงในเซล หร อแถบส ตรก ได เช น =B4*C4 - กดค ย Enter หากจะพ มพ ส ตรใหม ให คล กป ม กากบาท (Cancel) หร อกดค ย ESC เพ อยกเล ก Enter เล อกเซลล คานวณด วยเมาส นอกจากการพ มพ ตาแหน งเซลอ างอ งลงในเซลส ตรโดยตรงแล ว เราสามารถใช เมาส คล กเล อกเซลอ างอ งแทนได เพ อให ได ผลล พธ ท แม นยาและรวดเร วกว าโดยไม ต องพ มพ ช อเซล ทาได ด งน = ( ) * ( ) Enter แก ไขส ตรคานวณ การแก ไขส ตรคานวณท พ มพ ไปแล วในเซลใด ๆ ก ตามบนเว ร กช ต ทาได ตามข อใดข อหน ง ด งน คล กเล อกเซลส ตร แล วคล กแถบส ตรเพ อแก ไขบนแถบส ตร คล กเล อกเซลส ตร แล วกดค ย F2 แล วแก ไขส ตรในเซล ด บเบ ลคล กในเซลส ตร แล วแก ไขในเซล

24 F2. การก อปป ส ตรด วยเมาส ข อด ของการอ างอ งตาแหน งเซลในส ตรคานวณ นอกจากความถ กต องของข อม ลแล ว ส งท สาค ญต อมา ค อ ในกรณ ท เซลอ น ๆ ท อย ต อเน องต องสร างส ตรคานวณในล กษณะหร อร ปแบบเด ยวก น เราไม จาเป นต องสร างท ละส ตรให เส ยเวลา แต สามารถสร างส ตร ต นฉบ บเพ ยงเซลเด ยว จากน นก ใช คาส งก อปป ค ดลอกส ตรไปย งเซล อ น ๆ ท ใช ส ตรเหม อนก นได ด งน การก อปป ส ตรด วยเมาส จะเหมาะสาหร บการค ดลอกส ตรในเซลท เล อกไปย งเซลท อย ต ดกนท งส ด านค อ บน ล าง ซ าย และ ขวา โดยคล กเมาส ไปตามท ศทางของเซลผลล พธ ได ด งน การก อปป ส ตรด วยคาส ง Copy การก อปป ส ตรด วยว ธ น จะเหมาะสาหร บเซลผลล พธ ได ได อย ต ดก บเซลต นฉบ บ Ctrl+C Ctrl+V

25 การก อปป ส ตรข ามเว ร กช ต นอกจากการก อปป ส ตรไปวางในพ นท ต ดก นและพ นท ห างไกลก นภายเว ร กช ตเด ยวก นแล ว เราสามารถก อปป ส ตรจากเว ร ก ช ตหน งไปย งอ กเว ร กช ตหน งได โดยว ธ ก อปป ข ามเว ร กช ต ซ งจะใช คาส ง Copy (ค ดลอก) และ Paste (วาง) เข ามาช วยก อปป ส ตร ทา ได ด งน 25 Ctrl+C Ctrl+V การใช คาส ง SUMgt =SUM( ) การใช คาส ง MIN และ MAX =MAX( สาหร บคาส ง MIN หาค าน อยส ด ให ทาเหม อนคาส ง MAX เพ ยงแต เปล ยนเป น MINs )

26 26 การคานวณส ตรโดยใช คาส ง IF IF โดยกาหนดให คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 0-49 ได เกรด A ได เกรด B ได เกรด C ได เกรด D ได เกรด F

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ใบความร เร อง สม ดงาน

ใบความร เร อง สม ดงาน ใบความร 6 เร อง สม ดงาน (Workbook) Microsoft Office Excel 2007 ----------------------------------------------- Microsoft Office Excel 2007 เป นโปรแกรมประเภทตารางทางาน หร อ สเปรดช ด (Spread Sheet) ม ล กษณะเป

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ใบความร เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน

ใบความร เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน ใบความร 6 เร อง ฟ งก ช นพ นฐาน ----------------------------------------------- ฟ งก ช น (Function) ค อส ตรการคานวณท เข ยนข นล วงหน า ม ล กษณะเหม อนคาส ง คานวณสาเร จร ปเพ อให การทางานอย างใดอย างหน ง เพ

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information