Microsoft Excel 2007

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Excel 2007"

Transcription

1 1 Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel 2007 เป นโปรแกรมประเภทสเปรตช ต (spreadsheet) ม ล กษณะเป นตาราง เหมาะสาหร บเก บบ นท กข อม ลท เป นต วเลขลงในแต ละช องของตาราง หร อ เซล (Cell) เพ อนาข อม ลเหล าน นมาว เคราะห หร อคานวณค า โดยอ างอ งจากตาแหน งของ เซล และใช กระบวนการทางคณ ตศาสตร มาคานวณหาผลล พธ ได โดยอ ตโนม ต พ นท การทางานของ Excel จะม ล กษณะเป นช องตารางซ งประกอบด วยคอล มน (Column) หร อแถวแนวต ง ซ งเร มจาก คอล มน A ไปจนถ งคอล มน XFD น บรวมได 16,384 คอล มน และแถว (Row) หร อแถวแนวนอน ซ งม จานวนถ ง 1,048,576 แถว ตารางท แสดงในหน าจอหน งๆ เร ยกว า เว ร กช ต (Worksheet) ซ งในไฟล Excel หน งไฟล จะม เว ร กช ตหลายหน าก ได เราเร ยกไฟล Excel ว า เว ร คบ ค (Workbook) ซ งเปร ยบเสม อนสม ด 1 เล ม ท ม หน ากระดาษหลายๆ หน าน นเอง ส วนประกอบของ Workbook (สม ดงาน) Microsoft Office Quick Access Toolbar Ribbon Title bar ป ม Microsoft Office แสดงเมน ท ใช จ ดการไฟล ท วไป เช น New, Open, Save as, Print และ Publish เป นต น Quick Access Toolbar แสดงป มคาส งท ใช บ อย ๆ โดยปกต ค าเร มต น จะแสดงเคร องม อ Save, Undo และ Redo ซ งเราะ สามารถกาหนดเคร องม องในส วนน เองได Title bar แสดงช อเว ร กบ คท ใช งานอย และช อโปรแกรม ในท น ค อ Microsoft Excel -

2 Ribbon เป นกล มคาส งท เก บเคร องม อออกเป นหมวดหม โดยแสดงเป นแท บ แทนท การเร ยกใช เมน คาส งต าง ๆ ในเวอร ช น ก อน ๆ Contextual tabs เป นแท บพ เศษท จะแสดงเม อใส ออบเจ คลงในเว ร กช ต เช น เม อแทรก WordArt โปรแกรมจะแสดง Drawing Tools ด านบนและม แท บ Format ท ใช สาหร บต งค า WordArt แสดงอย ด านล าง Worksheet หร อแผ นงานเป นตารางท ใช เก บข อม ลลงไป ซ งเราสามารถเพ มจานวนเว ร กช ตในเว ร กบ คได ตามต องการ View Shortcuts หร อม มมองเอกสาร จะแสดงม มมอมของเอกสารในล กษณะต าง ๆ Zoom และ Zoom Slider แสดงเคร องม อย อ-ขยายหน าจอ โดยเล อกขนาดตามเปอร เซ นต ท ต องการ ย อ-ขยาย หร อเล อนสไล เดอร ท เคร องม อ Zoom Slider ตามต องการ ส วนประกอบหล กของ Worksheet เว ร กช ตค อแผ นงานหร อพ นท สาหร บเก บข อม ลของ Excel ซ งจะม ล กษณะเหม อนสม ดบ ญช ท ม การต ช องตารางเพ อให กรอกข อม ลลง ไปในแต ละช องได ง ายข น ม รายละเอ ยด ด งน 2 Formula bar( ) Name box( ) Column( ) Active Cell( ) Cell( ) Row( ) Formula bar แถบส ตรคานวณท ใช สาหร บใส ส ตร แก ไข และแสดงส ตรคานวณของเซลท เล อก Row (แถว) พ นท ของแถวแนวนอนจากบนลงล าง เร มจากแถวท 1 ไปจนถ งแถวท 1,048,576 ม ท งหมดล านกว าแถว Column (คอล มน ) พ นท ของคอล มน แนวต งจากซ ายไปขวา เร มจากคอล มน A ไปจนถ งคอล มน XFD รวมท งหมด 16,384 คอล มน

3 Cell (เซล) ค อช องตารางท เป นจ ดต ดระหว าง Row และ Column ซ งจะเร ยกช อเซลจากช อคอล มน ตามด วยหมายเลขแถว เช น จ ดต ดท คอล มน A ในแถวท 10 จะเร ยกว าเซล A10 เป นต น Active cell ค อตาแหน งเซลท เลอกใช งานป จจ บ น ส งเกตได จากเส นขอบหนา ๆ ท แสดงอย รอบเซล Name Box (กล องช อ) ค อตาแหน งเซลท เล อกและช อเซลล ท กาหนดข นมาใหม เม อคล กในเซลใดจะแสดงช อเซลในช องน และสามารถกรอกช อเซลเพ อกระโดดไปย งเซลท อย ไกล ๆ ได Sheet Tab แท บแสดงช อของเว ร กช ต เร มแรกเม อสร างเว ร กบ คเข ามาใหม จะม แค 3 เว ร กช ต ค อ Sheet1, Sheet2 และ Sheet3 สามารถเปล ยนช อช ตและเพ มจานวนช ตใหม ได โดยคล กท แท บช ตว าง ๆ ส ขาวส ด การทางานก บ Workbook เม อเราเป ดโปรแกรม Excel เข ามาคร งแรกจะม Workbook (เว ร กบ ค) ว าง ๆ ให ใช งานอย 1 เว ร กบ ค และม Worksheet (เว ร กช ต) ให ใช งานเร มต นท 3 เว ร กช ต ซ งเราสามารถใช งานได เลย หร อจะเพ มเว ร กช ตใหม เข ามาก ได โดยไม จาก ดจานวน สาหร บการสร างเว ร ก บ คใหม ทาได ด งน 3 Microsoft office New ( ) สร างเว ร กบ คใหม จากเทมเพลต เว ร กบ คเทมเพลตค อ เว ร กบ คท ม การเตร ยมเน อหาบางส วน หร อออกแบบเอกสารตามร ปแบบมาตรฐานท วไป เช น ใบกาก บ ภาษ (Invoice) แบบฟอร มกรอกค าใช จ ายส วนต ว เป นต น ซ งนามาใช งานหร อด ดแปลงเน อหาบางส วนเพ มเต มได ตามความเหมาะสม โดยเล อกใช เทมเพลต ได ด งน

4 4 สร างเว ร กบ คจากเทมเพลตออนไลน หากต องการเอกสารในร ปแบบใหม ๆ ท ออกแบบไว ตามแบบมาตรฐานท น ยมใช งานก นท วไป ก สามารถเข าไปดาวน โหลด เพ มเต มได ท เว บไซต Microsoft Office Online ได โดยท ค ณต องเช อมต ออ นเทอร เน ตก อนแล วเข าไปดาวน โหลดได ด งน Microsoft office New ( )

5 5 การกรอกข อม ลในเซล และเซล เม อเข าส Excel โปรแกรมจะสร างเว ร กบ คใหม ให โดยอ ตโนม ต พร อมท งต งช อว า Book1 โดยจะเร มการทางานท Sheet1 ใส ข อม ลในเซล Enter 1. คล กเล อกเซลท จะใส ข อม ล 2. พ มพ ข อความท ต องการแล วกดค ย Enter หร อกดล กศร 4 ท ศ บนแป นพ มพ เพ อไปป อนข อม ลในเซลอ นในท ศทางต าง ๆ ได ต อเน อง โดยไม ต องกดค ย Enter เช น จะพ มพ ข อม ลทางขวาก กดล กศรขวา ไปรอร บค าได เล อกเอาไว ด งภาพ เล อกกล มเซลก อนพ มพ การใส ข อม ลด วยว ธ น จะเป นการเล อกเซลเป าหมายท ค ณจะใส ข อม ลไว ล วงหน าก อน จากน นค อยพ มพ ข อม ลลงไปในเซลท Enter Enter ป อนข อม ลหลาย ๆ เซลพร อมก น หากต องการป อนข อม ลท เหม อนก นหลาย ๆ เซลพร อมก นท เด ยว เพ อความสะดวกค ณอาจพ มพ ข อม ลท เด ยวแล วให ใส ไป หลาย ๆ เซลได โดยไม ต องพ มพ ซ าหร อส งก อปป ให เส ยเวลา สามารถทาได ด งน

6 6 Ctrl Ctrl+Enter ป อนข อม ลพร อมก นหลาย ๆ เว ร กช ต นอกจากการป อนข อม ลพร อมก นท เด ยวหลาย ๆ เซลแล ว เราสามารถป อนข อม ลพร อมก นหลาย ๆ เว ร กช ตได ซ งอาจจะใช ในกรณ ในแต ละเว ร กช ตน นม โครงสร างของข อม ลท เหม อนก น อาจจะแตกต างท รายละเอ ยดภายใน เช น ตารางแสดงรายการสร ปการ ขายในแต ละเด อน ซ งจะม ช อส นค าท เหม อนก น แต ยอดขายต างก นเป นต น หากต องการประหย ดเวลาในการป อนก ส งป อนท เด ยวได ด งน Shift Enter คล กท เซลใดๆ บนเว ร กช ตหน ง ก จะเป นการยกเล กการจ ดกล มเว ร กช ต การกดค ย Shift ค างไว แล วคล กเล อกท ช อเว ร กช ต จะใช สาหร บเล อกเว ร กช ตหลาย ๆ ช ตท อย ต ดก นเพ อใช งาน พร อมก นได การกดค ย Ctrl ค างไว แล วคล กเล อกท ช อเว ร กช ต จะใช สาหร บเล อกเว ร กช ตหลายๆ ช ตท ไม อย ต ดก น เช น เล อก ช ตเว นช ต เป นต น

7 7 การเล อกเซล ในการทางานต าง ๆ ก บเซลไม ว าจะเป นการป อนข อม ล, ลบ, จ ดร ปแบบ, ค ดลอก, เคล อนย าย หร อ คานวณ เราจาเป นต อง กาหนดเป าหมายในการทางานหร อการใช คาส งก อน ซ งจะเร ยกว า การเล อกเซล โดยเล อกได ต งแต 1 เซลไปจนถ งหลาย ๆ เซล ต อเน องก นหร อไม ต อเน องก นก ได โดยจะม ว ธ การเล อกได หลายว ธ ท งแบบท ใช เมาส และใช คาส งด งต อไปน เล อกกล มเซลแบบต อเน อง คล กลากคล มด วยเมาส จะได พ นท ของเซลเป นผ นส เหล ยมเสมอ เล อกกล มเซลแบบไม ต อเน อง Ctrl การเล อกแถวและคอล มน นอกจากเล อกพ นท แบบเซลแล ว ย งสามารถเล อกพ นท การทางานท งแถวหร อคอล มน ได ซ งจะใช สาหร บปร บแต งข อม ล, ปร บแต งแถวและคอล มน โดยจะม ผลท งแถวหร อท งคอล มน ท เล อก จ งควรระม ดระว งการใช คาส งก บการเล อกแบบน ด วย เหมาะ สาหร บการปร บย อ-ขยายความกว าง, ลบหร อแทรกแถวและคอล มน แต ไม ควรใช ก บคาส งสาหร บการจ ดร ปแบบ เช น ใส ส พ นหร อต กรอบ เพราะจะม ผลก บเซลในเว ร กช ตจานวนมาก อาจจะทาให เคร องประมวลผลไม ได หร อ แฮงค ไปเลย การเล อกทาได ด งน เล อกเซลท งแถวหร อหลายแถว การเล อกแถวจะหมายถ ง การเล อกเซลท อย ภายใต แถวน นท งหมด ท ก ๆ คอล มน ต งแต คอล มน A ไปจนถ งคอล มน XFD

8 8 1 / เม อคล กท หมายเลขแถวจะหมายถ ง เล อกแถวน นแถวเด ยว แต ถ าต องการเล อกหลาย ๆ แถวก คล กลงหร อข นไปย งแถวอ น ๆ ท อย ต ดก นแบบหลาย ๆ แถวได เล อกแถวท ไม ต อเน อง หากต องการเล อกหลาย ๆ แถวท ไม ได อย ต ดก น ให คล กเล อกแถวแรกแล วกดค ย Ctrl ค างไว จากน นไปคล กเล อกแถวอ น ๆ เพ มได ด งร ป เล อกเซลท งคอล มน หร อหลายคอล มน Ctrl การเล อกคอล มน จะหมายถ ง การเล อกเซลท อย ภายใต คอล มน น นท งหมดท ก ๆ แถว ต งแต แถวท 1 ไปจนถ งแถว

9 9 เม อคล กท ช อคอล มน จะหมายถ ง เล อกคอล มน น นคอล มน เด ยว แต ถ าต องการเล อกหลาย ๆ คอล มน ก คล กไปทางซ ายหร อ ขวาไปเล อกคอล มน อ นๆ ท อย ต ดก นแบบหลายๆ คอล มน ได การเล อกหลาย ๆ คอล มน ท อย ต ดก นทาได อ กว ธ หน งค อ คล กท คอล มน แรกจากน นให กดค ย Shift ค างไว แล วไปคล กท คอล มน ส ดท ายก จะได คอล มน ท อย ต อเน องก นหลาย ๆ คอล มน เล อกคอล มน ท ไม ต อเน อง หากต องการเล อกหลาย ๆ คอล มน ท ไม ได อย ต ดก น ให คล กเล อกคอล มน แรกก อน จากน นกดค ย Shift ค างไว แล วคล กเล อก ท ช อคอล มน อ น ๆ เพ มได Ctrl เล อกเซลท งเว ร กช ต คล กท ม มเว ร กช ต ตรงจ ดท ช อแถวต ดก บช อคอล มน เซลท งเว ร กช ตจะถ กเล อกพร อมก นท งหมด หร อกดค ย Ctrl+A การเล อกและเล อนเว ร กช ต เว ร กช ตท เราใช งานอย จะม ขนาดใหญ และม หลาย ๆ เว ร กช ต บางคร งเก บข อม ลลงไปจานวนมากจนเก นหน าจอ ทาให มอง ไม เห นข อม ลท งหมด สาหร บว ธ จ ดการก บการแสดงผลของเว ร กช ตน นทาได หลายว ธ ตามความเหมาะสมก บการใช งานด งน การเล อกเว ร กช ต การเล อกทางานก บเว ร กช ต โดยปกต เม อคล กท ช อเว ร กช ตใด ก จะหมายถ งการทางานก บเว ร กช ตน น แต หากต องการเล อกท จะทางานก บเว ร กช ตหลาย ๆ ช ตพร อมก น ทาได ด งน

10 เล อกหลาย ๆ เว ร กช ตท อย ต ดก น ให คล กท เว ร กช ตแรก แล วกดค ย Shift ค างไว จากน นให คล กท ช อเว ร กช ตส ดท าย ก จะได เว ร กช ตตามจานวนท เล อก 10 Shift เล อกหลาย ๆ เว ร กช ตท อย ไม ต ดก น ให คล กท เว ร กช ตแรก แล วกดค ย Ctrl ค างไว จากน นให คล กท ช อเว ร กช ตอ น ๆ ท ต องการ ก จะได เว ร กช ตตามจานวนท เล อก (เล อกแบบช ตเว นช ตได ) จ ดร ปแบบเซลและข อม ล Ctrl เม อเราสร างเอกสารใหม เข ามาแล วเร มกรอกข อม ลลงไปร ปแบบข อม ลท ได ก จะม ล กษณะพ นฐานตามค าเร มต นท โปรแกรม ได ต งค าเอาไว เช น ต วอ กษรส ดา พ นเซลส ขาวไม ม เส นขอบ จะเห นแต เพ ยงเส นกร ด (Gridline) ท ใช สาหร บแบ งเซลเท าน น แต เรา สามารถจ ดร ปแบบข อม ลในภายหล งได เพ อจ ดข อม ลน นให สวยงาม และเน นจ ดเด นท ต องการ เช น กาหนดส ต วอ กษร, ใส ส พ นหล ง เซล, ใส เส นขอบเซล หร อหม นข อความ เป นต น ข อความท กรอกไว ในเซลต าง ๆ บนเว ร กช ต สามารถจ ดร ปแบบให เหมาะก บความต องการได ไม ว าจะเป นฟอนต ต วอ กษร การจ ดตาแหน งข อความ ซ งนอกจากจะทาให เก ดความสวยงามแล ว ย งใช เพ อเน นถ งความสาค ญของข อม ลด วย เช น ข อความห ว รายการต วอ กษรควรจะใหญ และหนากว าปกต เป นต นซ งการจ ดร ปแบบข อความในเซลทาได ด งน Font

11 ข นตอนด งน กาหนดส ต วอ กษร ตามปกต ต วอ กษรท พ มพ ไว ในเซลน น โปรแกรมจะต งค าเป นส ดาให อ ตโนม ต ซ งสามารถเปล ยนส ต วอ กษรได โดยทาตาม 11 จ ดร ปแบบต วอ กษรพ เศษ หากต องการกาหนดร ปแบบต วอ กษรพ เศษ เช น ต วยก ต วห อย หร อเล อกข ดเส นใต แบบอ น ๆ ก ให คล กป ม... ท อย ม ม ล างขวาของกล มคาส ง Font (แบบอ กษร) เพ อเป ดเข าไปใสไดอะล อกบ อกซ Format Cells ในแท บ Font แล วเล อกการจ ดร ปแบบ ต วอ กษรพ เศษซ งอย ในกล ม Effects ค อ Strikethrough (ข ดเส นท บ) ม ล กษณะเหม อนข อความน นถ กข ดฆ าอย Superscript (ต วยก) ต วอ กษรจะอย ส งกว าระด บปกต Subscript (ต วห อย) ต วอ กษรจะอย ต ากว าระด บปกต สร างเซลขนาดใหญ ส าหร บข อความยาว ๆ การทางานก บ Excel ซ งม ล กษณะเป นตารางน นม พ นท การพ มพ จาก ดเพ ยงในเซลหน ง ๆ เท าน น หากพ มพ ข อความเก นพ นท เซลออกมาก จะไปซ อนก บข อความในเซลอ น ๆ ทาให อ านยาก หร อถ าจ ดการต ดคาแล ว ก จะทาให เซลในตารางม ขนาดใหญ เก นไป ว ธ หน งท จะช วยขยายเซลให ม ขนาดใหญ ข น ค อการรวมเซล (Merge) โดยการนาเซลหลาย ๆ เซลมารวมให เป นเซลเด ยวก น ได ด งน

12 12 ( ) เราสามารถรวมเซลในแบบอ น ๆ ได โดยคล กล กศรท ายป ม ผสานและจ ดก งกลางเพ อเล อกร ปแบบการรวมเซล ด งน Merge & Center (ผสานและจ ดก งกลาง) รวมเซลและจ ดก งกลาง Merge Across (ผสานตามขวาง) รวมเซลเฉพาะเซลท อย ในแถวเด ยวก นเท าน น Merge Cells (ผสานเซลล ) รวมเซลท เล อกท งหมด Unmerge Cells (ยกเล กการผสานเซลล ) ยกเล กการรวมเซล เราสามารถยกเล กการรวมเซลให กล บมาเป นเซลย อยๆ เหม อนเด มได โดยคล กเซลท ต องการแล วคล กป ม... และ เล อก Unmerge Cell (ยกเล กการรวมเซล) การหม นข อม ลในเซล ตามปกต ข อม ลท พ มพ ลงในเซลน นจะเร ยงก นเป นแนวนอน ซ งในบางคร งอาจม ความจาเป นต องจ ดเร ยงให อย ในระนาบอ น ๆ โดยใช เคร องม อ Orientation (การวางแนว) หม นข อม ลในเซล ด งน กาหนดส พ นเซล ปกต ค าเร มต นของเซลท อย บนเว ร กช ตน นจะไม ได ใส ส พ นหล งไว เลย ซ งเราสามารถใส ส หร อลวดลายเป นพ นหล งให ก บ เซลได โดยคล กเล อกส จากป ม Fill Colors (ส เต ม) ด งน

13 13 เม อเล อกเมาส ไปบนตารางส โปรแกรมจะแสดงผลล พธ ให เห นบนเว ร กช ตท นท ถ าต องการใช ส ใดก ให คล กเล อก ส น นได เลย หากไม ต องการใช ส พ นเซล และต องการยกเล กส พ นเซลออก ก คล กท ล กศรท ายป ม Fill Color (เต มส ) แล วเล อก คาส ง No Fill (ไม เต ม) จ ดร ปแบบข อม ลต วเลข (Number) ข อม ลใน Excel ท เป นต วเลขน น หากไม ได กาหนดร ปแบบให เห นเป นแบบ Currency หร อ Accounting ไว โปรแกรมจะไม ใส เคร องหมายคอมม า (comma) และทศน ยมให ซ งเราสามารถใส เคร องหมายเหล าน เองได ด งน Comma Comma Accounting 2 เพ มและยกเล กทศน ยม การเพ มหร อลดตาแหน งทศน ยมทาได โดยใช เคร องม อในกล มคาส ง Number ด งต อไปน Increase Decimal (เพ มตาแหน งทศน ยม) เพ มทศน ยมคร งละ 1 ตาแหน ง (เพ มได ส งส ด 30 ตาแหน ง) Decrease Decimal (ลดตาแหน งทศน ยม) ลดตาแหน งทศน ยมลงคร งละ 1 ตาแหน ง

14 14 เล อกร ปแบบต วเลขส าเร จร ป เม อพ มพ ต วเลขลงใน Excel แล ว ค าเร มต นข อม ลในเซลจะเป นแบบ General (ท วไป) จนกว าเราจะกาหนดร ปแบบของ ข อม ลให เป นต วเลขล กษณะต าง ๆ โดยคล กเล อกร ปแบบต วเลขในกล มคาส ง Number (ร ปแบบต วเลข) ด งน Accounting ต วเลขแบบเปอร เซ นต ต วเลขแบบเปอร เซ นต สามารถป อนลงไปตรง ๆ ได เช น เม อค ณค ย 10% แล วกดค ย Enter ข อม ลในเซลก จะแสดงเป น 10% เช นเด ยวก น หร อจะพ มพ 0.1 ก ได จากน นค อยมาเปล ยนเป นร ปแบบเปอร เซ นต ภายหล ง ด งน ร ปแบบส ญล กษณ ทางการเง น เม อใดก ตามท กาหนดร ปแบบข อม ลเป นแบบ Currency (สก ลเง น) หร อ Accounting (บ ญช ) ค าเร มต นของโปรแกรมจะใส ส ญล กษณ ทางการเง นมาให เป น $ (ย เอสดอลลาร ) ซ งเราสามารถเปล ยนเป นร ปแบบสก ลเง นอ น เช น ต วเลขเง นบาทของไทย ( )

15 15 จ ดร ปแบบว นท ข อม ลอ กแบบหน งท ม กจะใช บ อย ๆ ค อข อม ลประเภทว นท ซ งใน Excel สามารถพ มพ ได ง าย ๆ เพ ยงแต กรอกต วเลขว น เด อน ป แล วค นด วยเคร องหมาย (ข ด) หร อ / (slash) โปรแกรมจะมองว าเป นข อม ลแบบว นท ให โดยอ ตโนม ต ซ งจะเล อกให แสดงผลว นท แบบเต มหร อย อแบบอ น ๆ ในภายหล งก ได กาหนดร ปแบบว นท ไทยและอ น ๆ Short Date Long Date นอกจากน แล วหาต องการปร บเปล ยนร ปแบบการแสดงผลว นท ให เป นว นท แบบไทยหร อแบบอ น ๆ ให คล กเล อกเซลข อม ล ว นท แล วทาตามข นตอนด งน ในช อง Locate (location) : ให เล อกร ปแบบว นท ตามท องถ น เช น ถ าต องการแสดงว นท เป นภาษาไทย ให เล อก Thai (Thailand) และ ในช อง Calendar type: ให เล อกชน ดของปฎ ท นท จะใช เช น Thai Buddhist (พ ทธศ กราช) หร อ Western (ตะว นตก)

16 16 ใส เส นขอบเซล (Borders) ในเว ร กช ตท ม ล กษณะเป นตาราง แม ว าจะเห นเซลเป นช อง ๆ แต เส นต ดระหว างคอล มน และแถวท เห นบนหน าจอน นไม ใช เส นขอบของเซลแต อย างใด แต เป นเพ ยงเส น Grid ท แสดงพ นท ของแต ละเซลเท าน น เม อส งพ มพ เอกสารผ านเคร องพร นเตอร ก จะไม ม เส นขอบแสดงให เห น นอกจากจะใส เส นขอบให ก บเซลต าง ๆ ในตารางโดยใช เคร องม อ Borders (เส นขอบ) แล วเล อกว ธ ใส เส น ขอบ ด งน Borders ( )

17 17 ปร บขนาดเซล Excel เป นโปรแกรมท ม ล กษณะเป นตารางและม เซลล สาหร บกรอกข อม ล ซ งข อม ลท กรอกลงไปน นอาจจะม ท งส นและยาว หร อเป นต วเลขท ม จ ดทศน ยมหลายตาแหน ง ทาให ขนาดของเซลท โปรแกรมกาหนดไว เบ องต นแสดงผลข อม ลท งหมดให เห นไม ได ทาให ข อม ลหายไปหร อถ กเซลข าง ๆ บ งไว แต เราสามารถปร บขนาดของคอล มน หร อแถว ให ขยายข นหร อลดขนาดลงเพ อแสดงผล ข อม ลในเซลท งหมดได ด งน ปร บความกว างของคอล มน ด วยเมาส เม อเล อนเมาส ไปบนเส นแบ งคอล มน เมาส จะเปล ยนร ป ให คล กลากปร บความกว างของคอล มน น นได โดยคล กไปทางซ าย ค อย อคอล มน แล วถ าคล กลากไปทางขวาก ค อขยายคอล มน ออกไป โดยเล อกปร บท ละคอล มน หร อหลาย ๆ คอล มน พร อมก นได ด งน ปร บความกว างของคอล มน ด วยเมน ล ด โดยการระบ ความกว างของคอล มน โดยตรงได โดยคล กขวาบนคอล มน ท ต องการ แล วเล อกคาส ง Column Width.. (ความ กว างคอล มน ) จากน นให ระบ ความกว างคอล มน ซ งม หน วยเป นจานวนต วอ กษร เช น 12 ต วอ กษร (ค าท ใส ในช อง Column width: ม ค า ระหว าง หากระบ ค า 0 จะเป นการซ อนคอล มน )

18 ปร บความส งของแถวด วยการคล กลากเมาส การปร บความส งของแถวม ว ธ การคล ายก บการปร บกว างคอล มน โดยเล อนเมาส ไปท เส นแบ งแถว เม อเมาส เปล ยนร ป ให คล กลากให ได ขนาดท ต องการแล วปล อยเมาส 18 หากต องการปร บความส งหลาย ๆ แถวให ม ขนาดเท าก น ให เล อกแถวท ต องการโดยการกดค ย Shift หร อ Ctrl เพ อเล อก หลายแถว แล วคล กลากเส นแบ งแถวของแถวใดแถวหน งท เล อกไว จนได ขนาดท ต องการ แถวท เล อกไว ท งหมดจะม ขนาดเท าก น ปร บความส งของแถวด วยเมน ล ด โดยการะบ ขนาดความส งของแถวได โดยเล อกแถวท ต องการ (อาจมากกว า 1 แถวก ได ) แล วคล กขวา เล อกคาส ง Row Height (ความส งแถว) จากน นให ระบ ความส งของแถวซ งม หน วยเป นพอยต (72 พอยต เท าก บ 1 น ว) แล วคล กป ม OK ปร บเซลให พอด ก บข อม ลอ ตโนม ต การปร บขนาดของเซลท งในแนวแถวและแนวคอล มน ท ทาได แบบรวดเร ว โดยการปร บพอด อ ตโนม ต (AutoFit) ซ งจะปร บ คราวเด ยวท งเว ร กช ต หร อปร บพอด ท ละคอล มน หร อท ละแถวก ได ด งน

19 19 ปร บพอด อ ตโนม ต ท งเว ร กช ต ต วเล อกการปร บขนาดเซลม ด งน Row Height (ความส งของแถว) ปร บความส งของแถวท เล อก AutoFit Row Height (ปร บความส งของแถวพอด อ ตโนม ต ) ปร บความส งของแถวให พอด ก บข อม ลภายใน Column Width (ความกว างคอล มน ) ปร บความกว างของคอล มน ท เล อก โดยระบ ความกว างลงไป AutoFit Column Width (ปร บความกว างของคอล มน พอด อ ตโนม ต ) ปร บความกว างของคอล มน ให พอด ก บข อม ล ท ม Default Width (ความกว างเร มต น) ปร บความกว างของคอล มน ไปเป นค าเร มต น (โปรแกรมต งค าเป น 8.38 พอยต ซ งสามารถเปล ยนแปลงได )

20 20 การสร างส ตรคานวณและ โครงสร างส ตรคานวณ ความสามารถของ Excel น นไม เพ ยงแต ใช เก บข อม ลลงในเซลต าง ๆ ได จานวนมากมายเท าน น แต ความสามารถหล กท เป น ห วใจสาค ญของ Excel ค อการนาข อม ลท อย ในเว ร กช ตมาว เคราะห และประมวลผล เพ อให ได ผลล พธ จากการใช ส ตรคานวณ โดยการ นาค าคงท ต วเลข ต วแปร หร อการอ างอ งตาแหน งเซลบนเว ร กช ต แล วใช ต วดาเน นการหร อเคร องหมายคานวณ เช น บวก, ลบ, ค ณ หร อหาร และสร างผลล พธ แสดงในเซล ส ตรคานวณ (Formula) ใน Excel ข นต นด วยเคร องหมาย = (เท าก บ) ตามด วยต วแปร 2 ต ว (หร อมากกว า) ซ งแต ละต วจะถ ก ค นกลางด วยต วดาเน นการ (Operator) ต วแปรน นอาจเป นค าคงท ข อความ ตาแหน งของช อเซล หร อฟ งก ช นก ได โดยใช ต วดาเน นการ มาประมวลผลให ได ผลล พธ บนเซลท เล อกไว ม ร ปแบบส ตรด งน ส ตรคานวณ ต วแปร ต วดาเน นการ =A4+B4+D4 เซล A4, B4 และ D4 เคร องหมาย + และ - =B2*15/100 เซล B2, เลข 15 และ 100 เคร องหมาย * และ / =M5:M8 เซล M5 ถ M8 เคร องหมาย : = ราคา & ส นค าแผนกก ฬา ข อความ ราคา และ ส นค าแผนกก ฬา เคร องหมาย & =D1 < D2 เซล D1 และ D2 เคร องหมาย < ต วดาเน นการ (Operator) ต วดาเน นการใน Excel น นแบ งออกเป น 4 กล ม ด งน ต วดาเน นการทางคณ ตศาสตร (Arithmetic Operator) ใช คานวณหาผลล พธ ทางคณ ตศาสตร เร ยกง าย ๆ ว า เคร องหมายคานวณ เช น บวก, ลบ, ค ณ, หาร และยกกาล ง ซ งต วแปรท ใช ก บต วดาเน นการน ต องเป นข อม ลต วเลขเท าน น และผลล พธ ท ได ก เป นต วเลขเช นก น ต วดาเน นการ ต วอย างส ตร ผลล พธ + (บวก) = =A นาค าในเซล A7 ไปบวกก บ 5 - (ลบ) =64-69 =18-K12-5 นาเลข 18 ไปลบออกจากค าในเซล K12 - (ค ณ) =25*-0.5 =B5*L นาค าในเซล B5 ไปค ณก บค าใน L5 /(หาร) =49/7 7 %(เปอร เซ นต ) =20% หร อ 100% =0.20 หร อ 1 ^ (ยกกาล ง) =2^

21 21 ต วดาเน นการเปร ยบเท ยบ (Comparison Operator) เป นต วดาเน นการท ใช เปร ยบเท ยบข อม ล เช น = (เท าก บ), < (น อยกว า), > (มากกว า) เป นต น โดยแปรผลในเช ง ตรรกะ ค อ จร ง (True) หร อเท จ (False) ต วดาเน นการ ต วอย างส ตร ผลล พธ < (น อยกว า) =15<20 TRUE =14<9<1 FALSE <= (น อยกว าหร อเท าก บ) =23<=B2 ถ าข อม ลในเซล B2 ม ค าต งแต 23 ข นไปจะได TRUE > (มากกว า) =E8>D8 ถ าข อม ลในเซล E8 มากกว า D8 ได ผลล พธ เป น TRUE >= (มากกว าหร อเท าก บ) =0>=C5 ถ าข อม ลในเซล C5 ม ค าเป นศ นย หร อต ดลบจะได TRUE = (เท าก บ) =C2=-16 ถ าข อม ลในเซล C2 ม ค าเป น -16 จะได TRUE <> (ไม เท าก บ) =B5<>D5 ถ าข อม ลในเซล B5 ม ค าเท าก บ D5 จะได FALSE ต วดาเน นการข อความ (Text Operator) ใช เช อมข อความเข าด วยก นด วยเคร องหมาย & โดยแต ละข อความจะต องอย ภายใต เสมอ & ต วดาเน นการ ต วอย างส ตร ผลล พธ = รห ส & สมาช ก ได คาว า รห สสมาช ก = ช อ - & นามสก ล ได คาว า ช อ นามสก ล ต วดาเน นการอ างอ ง (Reference Operator) ใช ในการอ างอ งตาแหน งเซลบนเว ร กช ต โดยใช เคร องหมาย, (comma), : (colon) หร อเว นวรรค (space) ในการ อ างถ งกล มเซลบนเว ร กช ต - : (colon) ใช อ างอ งช วงเซลจากตาแหน งเซลแรกไปจนถ งตาแหน งเซลส ดท ายต อเน องก น -, (comma) ใช อ างอ งช วงเซลท งหมดท อ างถ ง เช น B2:B5, C3:C6, D4:D7 เป นต น - เว นวรรค (space) ใช อ างอ งเฉพาะเซลท ซ าก นในช วงเซลท ระบ ต วดาเน นการ ต วอย างส ตร ผลล พธ : (colon) =SUM(B2:B5) ได ผลรวมจากการบวกข อม ลต วเลขในเซล B2, B3, B4 และ B5, (comma) =SUM(B2:B5, D2:D5) นาข อม ลท กเซลในช วย B2 ถ ง B5 ไปบวกก บท กเซลในช วย D2 ถ ง D5 เว นวรรค (space) =SUM(B2:D4 C3:E5) นาข อม ลท ซ าช วง B2 ถ ง D4 และ C3 ถ ง E5 มาบวกก น (ค อ C3,C4,D3,D4)

22 ระด บความส าค ญของ Operator ต วดาเน นการต าง ๆ น นม ลาด บความสาค ญต างก น ซ งโปรแกรมจะประมวลผลจากระด บส งไปย งระด บรองลงมา หากภายในส ตรเด ยวก นน นม ต วดาเน นการท ม ระด บความสาค ญเท า ๆ ก น ก จะคานวณจากซ ายไปขวาจนครบ ลาด บ ต วดาเน นการ หมายเหต 1 - เคร องหมายลบท แสดงค าต ดลบของต วเลข เช น -5 2 % เปอร เซ นต เช น 30% จะแปลงค าเป น 0.3 ก อนแล วจ งคานวณค าอ น ๆ ตามลาด บ 3 ^ ยกกาล ง เช น 2^10 4 * และ / ค ณ และ หาร 5 + และ - บวก และ ลบ 6 & นาข อความต งแต สองข อความข นไปมาเช อมต อก นเป นข อความเด ยว 7 =, <, >, <=, >= และ <> ต วดาเน นการเปร ยบเท ยบ 22 การใช วงเล บ หากเราใส ส ตร =5+10*3 Excel จะทาการค ณก อนเสร จแล วจ งจะบวกท หล ง โดยจะนา 10 ไปค ณ 3 แล วจ งนาผลล พธ มาบวก ก บ 5 ก จะได ค า 35 หากต องการเปล ยนแปลงลาด บของการคานวณ เช น ให เอา 5+10 ก อน แล วค อยนาผลไปค ณ 3 ให ใส วงเล บคร อม ส วนของส ตรท จะนาไปคานวณเป นลาด บแรก เช น =(5+10)*3 ก จะได ผลล พธ 45 ด งต วอย าง การสร างส ตรคานวณ = 14-5*3/2 โปรแกรมจะคานวณจาก 5 ค ณ 3 เป น 15 นาไปหาร 2 เหล อ 7.5 จากน นจ งนาไปลบก บเลข 14 ได ผลล พธ เป น 6.5 = (14-5)*(3/2) โปรแกรมจะคานวณวงเล บแรกค อ 14 ลบ 5 เป น 9 จากน นคานวณวงเล บถ ดมาค อ 3 หาร 2 เป น 1.5 แล วจ งนาผลล พธ ของท งสองวงเล บมาค ณก น ได ผลล พธ เป น 13.5 การใส ส ตรคานวณลงในเซลน นทาได โดยคล กเซลท ต องการ แล วพ มพ ส ตรลงไปในเซลโดยตรงหร อพ มพ ลงบนแถบส ตร (Formula Bar) ซ งจะม การใช งาน ด งน

23 23 พ มพ ส ตรคานวณ ส ตรคานวณใน Excel น นจะต องเร มด วยเคร องหมาย = (เท าก บ) เสมอ ซ งม ว ธ การคานวณ ด งน - คล กเล อกเซลท จะใส ส ตร - พ มพ = (เท าก บ) ตามด วยส ตรคานวณลงในเซล หร อแถบส ตรก ได เช น =B4*C4 - กดค ย Enter หากจะพ มพ ส ตรใหม ให คล กป ม กากบาท (Cancel) หร อกดค ย ESC เพ อยกเล ก Enter เล อกเซลล คานวณด วยเมาส นอกจากการพ มพ ตาแหน งเซลอ างอ งลงในเซลส ตรโดยตรงแล ว เราสามารถใช เมาส คล กเล อกเซลอ างอ งแทนได เพ อให ได ผลล พธ ท แม นยาและรวดเร วกว าโดยไม ต องพ มพ ช อเซล ทาได ด งน = ( ) * ( ) Enter แก ไขส ตรคานวณ การแก ไขส ตรคานวณท พ มพ ไปแล วในเซลใด ๆ ก ตามบนเว ร กช ต ทาได ตามข อใดข อหน ง ด งน คล กเล อกเซลส ตร แล วคล กแถบส ตรเพ อแก ไขบนแถบส ตร คล กเล อกเซลส ตร แล วกดค ย F2 แล วแก ไขส ตรในเซล ด บเบ ลคล กในเซลส ตร แล วแก ไขในเซล

24 F2. การก อปป ส ตรด วยเมาส ข อด ของการอ างอ งตาแหน งเซลในส ตรคานวณ นอกจากความถ กต องของข อม ลแล ว ส งท สาค ญต อมา ค อ ในกรณ ท เซลอ น ๆ ท อย ต อเน องต องสร างส ตรคานวณในล กษณะหร อร ปแบบเด ยวก น เราไม จาเป นต องสร างท ละส ตรให เส ยเวลา แต สามารถสร างส ตร ต นฉบ บเพ ยงเซลเด ยว จากน นก ใช คาส งก อปป ค ดลอกส ตรไปย งเซล อ น ๆ ท ใช ส ตรเหม อนก นได ด งน การก อปป ส ตรด วยเมาส จะเหมาะสาหร บการค ดลอกส ตรในเซลท เล อกไปย งเซลท อย ต ดกนท งส ด านค อ บน ล าง ซ าย และ ขวา โดยคล กเมาส ไปตามท ศทางของเซลผลล พธ ได ด งน การก อปป ส ตรด วยคาส ง Copy การก อปป ส ตรด วยว ธ น จะเหมาะสาหร บเซลผลล พธ ได ได อย ต ดก บเซลต นฉบ บ Ctrl+C Ctrl+V

25 การก อปป ส ตรข ามเว ร กช ต นอกจากการก อปป ส ตรไปวางในพ นท ต ดก นและพ นท ห างไกลก นภายเว ร กช ตเด ยวก นแล ว เราสามารถก อปป ส ตรจากเว ร ก ช ตหน งไปย งอ กเว ร กช ตหน งได โดยว ธ ก อปป ข ามเว ร กช ต ซ งจะใช คาส ง Copy (ค ดลอก) และ Paste (วาง) เข ามาช วยก อปป ส ตร ทา ได ด งน 25 Ctrl+C Ctrl+V การใช คาส ง SUMgt =SUM( ) การใช คาส ง MIN และ MAX =MAX( สาหร บคาส ง MIN หาค าน อยส ด ให ทาเหม อนคาส ง MAX เพ ยงแต เปล ยนเป น MINs )

26 26 การคานวณส ตรโดยใช คาส ง IF IF โดยกาหนดให คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 0-49 ได เกรด A ได เกรด B ได เกรด C ได เกรด D ได เกรด F

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 27 29 เมษายน 2554 โดย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางคานวน หร อ Spreadsheet ม กใช ในการคานวนทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการคานวน และย ง สามารถสร

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information