การประช มว ชาการว ศวกรรมโยธาแห งชาต คร งท

Size: px
Start display at page:

Download "การประช มว ชาการว ศวกรรมโยธาแห งชาต คร งท"

Transcription

1 การประช มว ชาการว ศวกรรมโยธาแห งชาต คร งท 0 The 0 h Naoal Coveo o Cvl Egeerg ว นท 8-0 กรกฎาคม 558 จ. ชลบ ร 8-0 July 05, Chobur, THAILAND การเปร ยบเท ยบการใช โครงข ายประสาทเท ยม () และ Mcrosof Excel Solver ในการค านวณการเคล อนต วของน าหลาก Comparso of Arfcal Neural Nework () ad Mcrosof Excel Solvero calculae flood roug 3 ส ฆศ ษฏ ว ท ตพ นธ,* ช ยว ฒน เอกว ฒน พาน ชย และ ดวงฤด โฆษ ตก ตต วงศ น กศ กษาปร ญญาโทภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร จ.กร งเทพฯ,3 อาจารย ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร จ.กร งเทพฯ บทค ดย อ ในบทความน ท าการศ กษาการเคล อนต วของน าหลากในล มน าแม วาง และล มแม น าเจ าพระยา โดยท าการหาค าส มประส ทธ ท เหมาะสมในการ ค านวณการเคล อนต วของน าหลาก ซ งใช Mcrosof Excel Solver ใน การค าพาราม เตอร ของสมการ Muskgum ท งว ธ Lear และ Nolear ซ งค าส มประส ทธ ท เหมาะสมจะถ กก าหนดให ใช ฟ งก ช น เป าหมาย โดยผลการศ กษาพบว าการใช ค าส มประส ทธ Idex of Agreeme เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค ในการค านวณสมการ Muskgum แบบ Lear จะให ค าส มประส ทธ การต ดส นใจด ท ส ด แต การใช ค า ส มประส ทธ Nash เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค ในการค านวณเพ อหาค า ส มประส ทธ ท เหมาะสม Muskgum แบบ Nolear จะให ค า ส มประส ทธ การต ดส นใจด ท ส ด นอกจากน ย งท าการเปร ยบเท ยบผลการ ค านวณการเคล อนต วของน าหลากระหว างการใช โครงข ายประสาทเท ยม () ก บการใช สมการ Muskgum แบบ Lear และ Nolear พบว า การใช โครงข ายประสาทเท ยมค านวณการเคล อนต วของน าในล าน า แม น าแม วางและแม น าเจ าพระยาให ใกล เค ยงก บค าท ได จาก การตรวจว ดมากท ส ด ค าส าค ญ: โครงข ายประสาทเท ยม, Muskgum, Mcrosof Excel solver Absrac Ths sudy ams o calculao flood roug Mae Wag ad Chao Phraya Rver Bas usg Mcrosof Excel solver. We used he Mcrosof Excel Solver o fd suable coeffce usg lear ad olear Muskgum equaos. I addo, he resuls foud ha IA ca provde a good resul for he objecve fuco of lear Muskgum equao ad NASH coeffce s a suable coeffce for objecve fuco of olear Muskgum equao. Furhermore, we compared he resuls of flood roug bewee Arfcal Neural Neworks () ad lear Muskgum ad olear Muskgum equao. The resuls ha ca be calculaed flood roug sudy area wh a good correlao ad correspodg o erved daa more ha he resul from he lear ad olear Muskgum equao. * ผ เข ยนผ ร บผ ดชอบบทความ (Correspodg auhor) E-mal address: Keywords: Muskgum, Mcrosof Excel Solver, Arfcal Neural Nework. ค าน า การศ กษาการเคล อนต วของน าหลากเป นพ นฐานของการศ กษา อ ทกว ทยา เน องจากเม อฝนตกลงมากลายเป นน าท าแล วน าท าหร อน า หลากก จะไหลจากท ส งลงส ท ต าตามล าน าสาขาต างๆ และจะไหลไปรวมต ว ก นย งล าน าสายหล กแล วจ งไหลออกส ทะเลทางปากแม น าต างๆ การเคล อน ต วของน าหลากจากท หน งไปย งอ กท หน งน นจะม ระยะเวลาท แตกต างก นไป ข นอย ก บหลายป จจ ยอย างด วยก น เช น ล กษณะของล าน า, ความช นของ แม น า หร อ ปร มาณของน าหลาก เป นต น หากเราสามารถร ระยะเวลาการ เคล อนต วของน าหลากของพ นท ล มน าน นได ก สามารถน าผลท ได ไปใช ประย กต เพ อเต อนภ ยท จะเก ดจากน าหลากได โดยในการศ กษาในคร งน จะศ กษาการเคล อนต วของน าหลากของแม น าแม วาง จ.เช ยงใหม และ แม น าเจ าพระยาบร เวณท ายเข อนเจ าพระยาจนถ ง อ.เม อง จ.ส งห บ ร ซ ง การค านวณการเคล อนต วของน าหลากม หลายว ธ แต ว ธ ท น ยมใช มากท ส ด ค อการใช สมการ Muskgum การศ กษาเก ยวก บการใช สมการ Muskgum น น ม น กว จ ยหลายคน ท าการศ กษามาก อน เช น S.M. Hosse ได ศ กษาเก ยวก บการเคล อนต ว ของน าหลาก โดยใช ว ธ Muskgum ในแม น าท ม ล าน า สาย มารวมต ว ก นโดยท าการเปร ยบเท ยบระหว างว ธ การ ค านวณโดยใช ต วแปรช ด เด ยวก บว ธ การค านวณโดยใช ต วแปรแยกเป น 3 ช ดซ งผลท ได ค อการ ค านวณแบบแบ งต วแปรเป น 3 ช ดให ผลท ด กว า เพราะว าล าน าต นท ง สาย และล าน าท รวมต วก นม สภาพล าน าท แตกต างก น ด งน น จ าเป นต องม ต วแปรท ไม เหม อนก น เพ อให ม ความถ กต องมากท ส ด [] และในการศ กษา ข างต นได ท าการหาค าพาราม เตอร โดยการลองผ ดของถ กซ งจะต องใช เวลา ในการค านวณนาน และจากการศ กษาของ J.C. Hoe ได ท าการศ กษา การค านวณการเคล อนต วของน าหลาก ด วยว ธ Muskgum โดย เปร ยบเท ยบการหาค าพาราม เตอร จากว ธ ต างๆ รวมถ งการใช ซ งผล ท ได ค อการใช จะได ค าท ด ท ส ด [] ในบทความน ได ศ กษาเก ยวก บการหาพาราม เตอร แบบอ ตโนม ต โดยใช Solver ในโปรแกรม Mcrosof Excel ซ งจะท าการเปร ยบเท ยบการใช เกณฑ ค าประส ทธ ภาพต างๆ เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค นอกจากน จะท าการ เปร ยบเท ยบระหว าง 3 ว ธ ค อการใช Solver ค านวณการ เคล อนต วของน าหลากด วยว ธ Lear, Nolear Muskgum และการ ใช

2 . ทฤษฎ พ นฐาน. การค านวณการเคล อนต วของน าหลากโดยว ธ Lear Muskgum การค านวณการเคล อนต วของน าหลากโดยว ธ Muskgum เป นว ธ ท พ ฒนามาจากการศ กษาการป องก นน าท วมเม อง Muskgum ในป พ.ศ. 484 [3] โดยจะสามารถค านวณปร มาณน าในล าน าในช วงเวลาต างๆ ได จากสมการท และการค านวณโดยใช ว ธ Lear Muskgum ค านวณ โดนใช สมการท และ 3 เม อ S ค อ ปร มาณน าในล าน า ณ เวลา (m 3 ) I ค อ ปร มาณน าไหลเข า ณ เวลา (m 3 ) O ค อ ปร มาณน าไหลออก ณ เวลา (m 3 ) ds I d O O C I C I C I 3 เม อ C, C, C 3 เป นค าคงท ท จะค านวณจากสมการท 3 Kx 0.5 C K Kx 0.5 Kx 0.5 C K Kx 0.5 K Kx 0.5 C3 K Kx 0.5 () () (3) การค านวณปร มาณก กเก บในช วงเวลาถ ดไปโยใช สมการท 7 (6) S S S (7) เม อ K, x และ m ค อ ค าคงท ท ข นอย ก บสภาพของล าน าแต จะไม ม ความ เก ยวข องก บพาราม เตอร ของว ธ Lear Muskgum [4].3 ทฤษฎ ของแบบจ าลองโครงข ายประสาทเท ยม โครงข ายประสาทเท ยมประเภท Back Propagao (BP) ซ ง โครงสร างท ได ร บความน ยมมากท ส ด ค อ โครงสร างแบบจ าลอง ประกอบด วยโครงสร าง 3 ช น ค อ ช นข อม ลน าเข า (Ipu Layer) ช นแฝง (Hdde Layer) และช นแสดงผล (Oupu Layer) ในบทความน จะใช กระบวนการท างานและข นตอนการว เคราะห ของโครงข ายประสาทเท ยม ชน ด Mul Layer Feed Forward Nework ด งแสดงในภาพท ซ ง โครงสร างของโครงข ายประสาทเท ยมม โครงสร างประกอบด วย 3 ช น ค อ ช นร บข อม ล (Layer ) ช นแฝง (Layer ) และช นแสดงผล (Layer 3) โดยจะร บข อม ลซ งประกอบด วย,,.., m แสดงให เห นว าช นร บ ข อม ลประกอบด วยข อม ลท งหมด m ช ด ซ งจะข นอย ก บข อม ลท เก ยวข อง และในช นแสดงผลจะเป นการประเม นผลของข อม ลท น าเข า ส วนในช นแฝง โดยท วไปจะม จ านวนเท าก บจ านวนในข อม ลท น าเข าหร อมากกว าก ได ซ ง จะม การแยกข อม ลออกเป น ส วน ค อ ข อม ลส าหร บใช ในการเร ยนร และ ข อม ลส าหร บใช ในการทดสอบ Layer (Ipu layer) Layer (Hdde layer) m S S I x K x Layer 3 (Oupu layer) เม อ K และ x เป นค าคงท ท ข นก บสภาพของล าน า h. การค านวณการเคล อนต วของน าหลากโดยว ธ Nolear Muskgum การค านวณโดยว ธ Nolear Muskgum น นจ าเป นต องท าการ ค านวณเป นข นล าด บ โดยจะเร มจากการค านวณปร มาณเก บก กของล าน า จากน นค านวณหาปร มาณก กเก บท เปล ยนแปลง ต อจากน นค านวณหาค า ปร มาณก กเก บในช วงเวลาถ ดไป และส ดท ายค อค านวณหาปร มาณน าท า ไหลออกโดยสมการต างจะแสดงอย ในสมการท 4-7 การค านวณปร มาณเก บก กของล าน าโดยใช สมการท 4 m h hm ร ปท โครงสร างของโครงข ายประสาทเท ยม o S K xi ( x) O (4) การค านวณน าท าไหลออกโดยใช สมการท 5 S ( ) x m O ( )( ) ( ) I ( x) K ( x) การค านวณหาปร มาณก กเก บในช วงเวลาท เปล ยนแปลงโดยใช สมการ ท 6 m (5).4 ค าส มประส ทธ ค าส มประส ทธ ต างๆ ท ใช ในการตรวจว ดค าความแม นย าระหว างผล จากแบบจ าลองก บค าจากการตรวจว ด ซ งจะน ามาใช เป นค าในฟ งก ช น ว ตถ ประสงค เพ อท าการเปร ยบเท ยบว าการใช ค าส มประส ทธ ใดจะให ผลท ด ท ส ดโดยจะเปร ยบเท ยบท งหมด 4 ชน ด ได แก ค าการยอมร บได Idex of Agreeme (IA), ค าประส ทธ ภาพของ Nash และ Suclffe [5] (Nash) ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ (R ) และรากของค าคาดเคล อนก าล ง สองเฉล ย Roo mea square error (RMSE) โดยสมการท ใช ในการ ค านวณค าส มประส ทธ ต างๆ แสดงอย ในสมการท 8-

3 IA Nash R ( O O) ( S S) ( S O ) ( S O O O ) ( O O)( S S) RMSE ( O S) ( O S) ( O O) (8) (9) (0) () 3. พ นท การศ กษา ในบทความน ได ท าการศ กษาบร เวณแม น าวางและแม น าเจ าพระยา โดยจะใช ข อม ลอ ตราการไหลของล าน าซ งจะก าหนดให สถาน ว ดน าท า ไหลเข าของแม น าแม วาง ค อ สถาน P.8 และสถาน ว ดน าท าไหลออก ค อ สถาน P.84 ในเขตจ งหว ดเช ยงใหม โดยม ความยาวล าน าประมาณ 8 ก โลเมตรและให สถาน ว ดน าท าไหลเข าของแม น าเจ าพระยา ค อ สถาน C.3 บร เวณท ายเข อนเจ าพระยาจ งหว ดช ยนาทและสถาน ว ด น าท าไหลออก ค อสถาน C.3 ในเขตจ งหว ดส งห บ ร โดยม ความยาวล า น าประมาณ 40 ก โลเมตรด งแสดงอย ในร ปภาพท เน องจากล าน าท ง แห งเป นล าน าท ไม ม ล าน าขาไหลเข าและไหลออกระหว างทางท าให ง ายต อการค านวณ 4. การค านวณน าหลากโดยการใช Mcrosof Excel ในการค านวณการเคล อนต วของน าหลากโดยว ธ Muskgum ผ าน การใช Mcrosof Excel จะต องท าการหาค าพาราม เตอร โดยการค านวณ Lear Muskgum ค อ ค าพาราม เตอร K ก บ x และการค านวณ No- Lear Muskgum ค อ ค าพาราม เตอร K, x และ m ซ งจะใช เคร องม อ Solver ซ งเป นเคร องม อในการหาค าพาราม เตอร แบบอ ตโนม ต และท าการ เปร ยบเท ยบการก าหนดฟ งก ช นว ตถ ประสงค โดยการใช ค าส มประส ทธ ซ ง จะต องก าหนดฟ งก ช นต างๆ ด งต อไปน 4.. ฟ งก ช นว ตถ ประสงค ฟ งก ช นเป าหมายในการศ กษาน จะก าหนดให ค าส มประส ทธ 4 ชน ด ได แก ค า IA, Nash, R และ RMSE โดยค า IA, Nash และ R ม ค า เหมาะสมท ด ท ส ด ค อ ม ค าใกล เค ยง ด งน นต องก าหนดฟ งก ช นเป นแบบ การหาค าท ส งท ส ดแต ค า RMSE ค าเหมาะสมท ด ท ส ดม ค าใกล เค ยง 0 ด งน นต องก าหนดฟ งก ช นเป นแบบการหาค าท ต าท ส ด 4.. ฟ งก ช นควบค ม ฟ งก ช นควบค มจะก าหนดค าส งส ดหร อต าส ดของพาราม เตอร ท จะท า การเปล ยนค า โดยการค านวณแบบ Lear Muskgum ก าหนดได ด ง สมการท และ 3 K 0 () 0.00 x (3) 5 ส วนการค านวณแบบ No Lear Muskgum ก าหนดได ด งสมการท 4, 5 และ K x m 0 (4) (5) (6) 4. การค านวณโดยใช โครงข ายประสาทเท ยม ในบทความน จะใช ข อม ลน าเข า 3 ข อม ล ได แก ข อม ลปร มาณน าไหล เข า ณ เวลา ใดๆ ข อม ลปร มาณน าไหลเข า ณ เวลา และ ข อม ลปร มาณน าไหลออก ณ เวลา ใดๆ และข อม ลแสดงผล ค อ ข อม ล น าไหลออก ณ เวลา โดย จะม ค าเท าก บ ว น ซ งจะหา ร ปแบบของช นแฝงท ได ผลด ท ส ดต งแต 3 ช นถ ง 5 ช น โดยจะม โครงสร าง ด งร ปท 3 Layer (Ipu layer) Layer (Hdde layer) Layer 3 (Oupu layer) ร ปท แผนท ล มแม วางและล มแม น าเจ าพระยา บร เวณท ท าการศ กษาและ ต าแหน งสถาน ว ดน าท า 4. ข นตอนการปร บเท ยบและการค านวณ การปร บเท ยบจะใช ข อม ลน าท าในป พ.ศ. 554 และใช ในป พ.ศ. 553 ในการตรวจสอบและท าการเปร ยบเท ยบในการค านวณการเคล อน ต วของน าหลาก โดยระหว างว ธ Muskgum โดยใช Mcrosof Excel ก บและการใช โครงข ายประสาทเท ยม ร ปท 3 โครงสร างของโครงข ายประสาทเท ยมท ใช ในการหาร ปแบบท ด ท ส ด h h h3 h 5 3

4 5. ผลการศ กษา ในป พ.ศ. 554 ของล าน าในแม น าแม วางและแม น า เจ าพระยา โดย Muskgum แบบ Lear และ Nolear ด งตารางท โดยพบว าค าส มประส ทธ การ ต ดส นใจท ได ม ความแตกต างก นน อยมาก แต เม อท าการตรวจสอบซ าโดยใช ข อม ลอ ตราการไหลในป พ.ศ. 553 ได ค าส มประส ทธ การต ดส นใจ ด ง ตารางท โดยพบว าการใช ค าส มประส ทธ IA เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค ใน การค านวณสมการ Muskgum แบบ Lear จะให ค าส มประส ทธ การ ต ดส นใจด ท ส ด แต การใช ค าส มประส ทธ Nash เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค ในการค านวณสมการ Muskgum แบบ Nolear จะให ค าส มประส ทธ การต ดส นใจด ท ส ดและจากร ปท 4 และร ปท 5 พบว าการปร บเท ยบโดยใช สมการ Muskgum แบบ Nolear ในการค านวณจะให ค าส งว าค า อ นๆ แต ในร ปท 5 การค านวณด วยสมการ Muskgum พบว า ม ค าท ส ง กว าค าท ได จากการตรวจว ดมาก เน องจากป พ.ศ. 554 เก ดน าท วมใหญ ท าให น าท วมออกไปย งพ นท ข างเค ยงล าน า ซ งท าให ค าอ ตราการไหลจาก การตรวจว ดลดลงน อยกว าค าท ควรเก ดข น แต การใช โครงข ายประสาท เท ยมในการค านวณ จะให ผลท เหม อนก บค าจากการตรวจว ด เน องจาก ข อม ลน าเข าม ข อม ลของน าท าไหลออก ณ เวลาก อนหน าท าให ผลท ได จาก แบบจ าลองม ค าใกล เค ยงมากกว าการใช สมการ Muskgum ตารางท ค าส มประส ทธ การต ดส นใจต างๆ โดยใช ค าท ง 4 ชน ดเป นฟ งก ช น ว ตถ ประสงค ในการปร บเท ยบป พ.ศ. 554 ค าส มประส ทธ การ ต ดส นใจ ค าส มประส ทธ ฟ งก ช นว ตถ ประสงค Muskgum แบบ Lear ในแม น าแม วาง Muskgum แบบ Lear ในแม น าเจ าพระยา Muskgum แบบ Nolear ใน แม น าแม วาง Muskgum แบบ Nolear ใน แม น าเจ าพระยา IA Nash R RMSE IA Nash R RMSE IA Nash R RMSE IA Nash R RMSE IA Nash R RMSE ตารางท ค าส มประส ทธ การต ดส นใจต างๆ โดยใช ค าท ง 4 ชน ดเป นฟ งก ช น ว ตถ ประสงค ในการตรวจสอบป พ.ศ. 553 ค าส มประส ทธ การ ต ดส นใจ IA Nash R RMSE ค าส มประส ทธ ฟ งก ช นว ตถ ประสงค Muskgum แบบ Lear ในแม น าแม วาง Muskgum แบบ Lear ในแม น า เจ าพระยา Muskgum แบบ Nolear ใน แม น าแม วาง Muskgum แบบ Nolear ใน แม น า เจ าพระยา IA Nash R RMSE IA Nash R RMSE IA Nash R RMSE IA Nash R RMSE นอกจากน จากตารางท 3 พบว า ร ปแบบท เหมาะสมท ส ด ส าหร บ น ามาใช ในการค านวณด วยว ธ โครงข ายประสาทเท ยม ค อ จ านวนข อม ล น าเข า 3 จ านวนช นแฝง และจ านวนข อม ลออก (3--) ซ งเม อน า ร ปแบบน ไปท าการตรวจสอบในป พ.ศ. 553 และท าการเปร ยบเท ยบก บ ผลท ได จากการค านวณด วยสมการ Muskgum ท ง ว ธ ด งแสดงใน ตารางท 4 โดยพบว าการใช โครงข ายประสาทเท ยมให ท ด ท ส ด แต เน องการโครงข ายประสาทเท ยมเป นการค านวณแบบไม ม การใช ข อม ลทางกายภาพของล าน าเป นเพ ยงการค านวณทางคณ ตศาสตร ท า ให ผลท ได ม ความใกล เค ยงก บค าท ได จากการตรวจว ด แต การค านวณโดย ใช สมการ Muskgum ม ค าพาราม เตอร ส าหร บใช ในการบ งบอกถ งสภาพ ล าน าด วย ท าให ผลท ได ม ความแม นย าน อยกว าว ธ การใช โครงข ายประสาท เท ยม นอกจากน ในร ปท 6 และ 7 จะพบว าการใช โครงข ายประสาทเท ยม จะให ค าจะให ผลท ใกล เค ยวก บค าจากการตรวจว ดมากส วนการใช สมการ Muskgum แบบ Nolear จะให ค าท ส งกว าค าอ น ซ งท าให ทราบได ว า 4

5 อ ตราการไหล ล าน าในแม น าเจ าพระยา ล าน าในแม น าแม วาง การค านวณการเคล อนต วของน าหลากด วยสมการ Muskgum แบบ Lear ให ท ด กว าการแบบ Nolear ตารางท 3 แสดงผลของการหาร ปแบบโครงข ายประสาทเท ยมท เหมาะสม ร ปแบบโครงข ายประสาทเท ยม จ านวนข อม ลน าเข า (Ipu) จ านวนช น แฝง จ านวนข อม ลออก (Oupu) ค า RMSE ตารางท 4 แสดงผลจากการใช Solver ก บผลจากการใช โครงข ายประสาทเท ยม ว ธ การค านวณ ค า R ค า RMSE Muskgum แบบ Lear โดยใช ค า IA เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค Muskgum แบบ Nolear โดยใช ค า Nash เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค ใช โครงข ายประสาทเท ยม Muskgum แบบ Lear โดยใช ค า IA เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค Muskgum แบบ Nolear โดยใช ค า Nash เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค ใช โครงข ายประสาทเท ยม Nash Lear Nash olear /5/0 5/6/0 5/7/0 5/8/0 5/9/0 5/0/0 5//0 ร ปท 4 ผลจากการค านวณและตรวจว ดค าอ ตราการไหลของสถาน P.84 ในการปร บเท ยบป พ.ศ

6 อ ตราการไหล อ ตราการไหล อ ตราการไหล Nash Lear Nash olear /5/0 5/6/0 5/7/0 5/8/0 5/9/0 5/0/0 5//0 ร ปท 5 ผลจากการค านวณและตรวจว ดค าอ ตราการไหลของสถาน C.3 ในการปร บเท ยบป พ.ศ Nash Lear Nash olear /5/00 5/6/00 5/7/00 5/8/00 5/9/00 5/0/00 5//00 ร ปท 6 ผลจากการค านวณและตรวจว ดค าอ ตราการไหลของสถาน P.84 ในการตรวจสอบป พ.ศ Nash Lear Nash olear /5/00 5/6/00 5/7/00 5/8/00 5/9/00 5/0/00 5//00 ร ปท 7 ผลจากการค านวณและตรวจว ดค าอ ตราการไหลของสถาน C.3 ในการตรวจสอบป พ.ศ

7 6. สร ป ในการศ กษาน ท าการเปร ยบเท ยบการเล อกใช ค าส มประส ทธ IA, Nash, R และ RMSE เป นฟ งก ช นเป าหมายในการค านวณการเคล อน ต วของน าหลากโดยว ธ Muskgum แบบ Lear และ Nolear โดย ใช Mcrosof Excel Solver ในการหาค าพาราม เตอร แบบอ ตโนม ต ซ ง พบกว าการใช ค าส มประส ทธ IA เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค ในการค านวณ สมการ Muskgum แบบ Lear จะให ค าส มประส ทธ การต ดส นใจด ท ส ด แต การใช ค าส มประส ทธ Nash เป นฟ งก ช นว ตถ ประสงค ในการ ค านวณสมการ Muskgum แบบ Nolear จะให ค าส มประส ทธ การ ต ดส นใจด ท ส ด นอกจากน ย งท าการเปร ยบเท ยบการค านวณการเคล อนต ว ของน าหลากโดยใช โครงข ายประสาทเท ยมก บการค านวณโดยใช สมการ Muskgum ท งแบบ Lear และ Nolear ซ งพบว าการใช โครงค าย ประสาทเท ยมให ผลท ใกล เค ยงก บการตรวจว ดมากท ส ดและการค านวณ ด วยสมการ Muskgum แบบ Lear จะให ท ด กว าการ แบบ Nolear เอกสารอ างอ ง [] S.M. Hosse, Applcao of Spreadshees Developg Flexble Mulple-Reach ad Mulple-Brach Mehods of Muskgum Flood Roug, APPLICATION OF SPREADSHEETS, 007, pp [] Hoe-Jay Chu, The Muskgum Flood Roug Model usg a Neuro-Fuzzy Approach, KSCE joural of Cvl Egeerg, 009, 3(5), pp [3] M. Waelsa, R. Kerse ad R. Eagl, Hydrology : waer Quay ad Qualy Corol. d ed., Joh Wley & Sos, Ic., 997. [4] R. Bara, Parameer Esmao of Nolear Muskgum Model Usg Nelder-Mead Smplex Algorh, Joural of Hydrologc Egerg, 0, 6, pp [5] Nash JE, Suclffe JV. Rver Flow Forecasg hrough Cocepual Models: Par I: A Dscusso of Prcples, Joural of Hydrology, 970, 0, pp ก ตต กรรมประกาศ ขอขอบค ณสถาบ นสารสนเทศทร พยากรน าและการเกษตร(องค การ มหาชน) ส าหร บการสน บสน นท นในการศ กษาว จ ย และขอขอบค ณกรม ชลประทาน ส าหร บการอน เคราะห ข อม ล ปร มาณน าฝนและปร มาณน าท า ซ งคณะผ ว จ ยขอขอบค ณอย างส งมา ณ โอกาสน 7

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเล อก หน วยต วอย างข นท 1 และการค านวณค า Sampling Weight

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเล อก หน วยต วอย างข นท 1 และการค านวณค า Sampling Weight ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการเล อก หน วยต วอย างข นท 1 และการค านวณค า Sampling Weight ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ 1. บทน า 1 2. การใช โปรแกรม Microsoft

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information