การประช มว ชาการทางการศ กษาระด บชาต คร งท

Size: px
Start display at page:

Download "การประช มว ชาการทางการศ กษาระด บชาต คร งท"

Transcription

1 ขอเช ญส งบทความ (Call for papers) เพ อน าเสนอในการประช มว ชาการทางการศ กษาระด บชาต คร งท 3 การพ ฒนาประสบการณ การเร ยนร ในช ว ตจร ง : นว ตกรรมการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ว นศ กร ท 3 พฤษภาคม 2556 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ งขอเช ญน กว จ ย น กศ กษา และผ ท สนใจเข าร วมเสนอผลงานว ชาการใน การประช มว ชาการทางการศ กษาระด บชาต คร งท 3 เร อง การพ ฒนา ประสบการณ การเร ยนร ในช ว ตจร ง : นว ตกรรมการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ว นศ กร ท 3 พฤษภาคม 2556 การ ประช มว ชาการคร งน จ ดข นเพ อเป นเวท เผยแพร ผลงานว ชาการ โดยม งเป ดโอกาสให น กว จ ย น กว ชาการ น กศ กษาได แลกเปล ยนความค ดเห นในประเด นท เก ยวข องก บการว จ ยและการศ กษา คณะกรรมการด าเน นงานจ งขอเช ญผ ท สนใจ ส งบทค ดย อเพ อน าเสนอ ภายในว นพฤห สบด ท 28 ก มภาพ นธ 2556 โดยม เน อหาครอบคล มทางด านการศ กษาและด าน อ นๆ ด งน ห วข อท ศ กษา นว ตกรรมการเร ยนร การปฏ ร ปการศ กษา โอกาสทางการเร ยนร การศ กษาเพ อการพ ฒนาค ณภาพช ว ต เทคน คการสอนและการเร ยนร การเร ยนการสอนแบบฐานสมรรถนะ ภาษาก บการศ กษา เทคน คและอาช วะศ กษา ส อการสอน เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา เศรษฐก จพอเพ ยงก บหล กการจ ดการศ กษา การบร หารและการจ ดการทางการศ กษา การจ ดการอ ตสาหกรรม การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย น สาขาอ ตสาหกรรม

2 สาขาพณ ชยกรรม สาขาศ ลปกรรม สาขาคหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาอ นท เก ยวข อง ข อแนะน าในการส งบทความ ผ เสนอผลงานต องปฏ บ ต ตามข อก าหนดของการจ ดเตร ยมบทค ดย อ และบทความฉบ บเต ม ความยาวไม เก น 10 หน า ในร ปแบบคอล มน เด ยว ขนาดกระดาษ A4 พ มพ ด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด รายละเอ ยดตามท ระบ ไว ใน เว บไซต และส งผลงานโดยระบบออนไลน ในเวบไซต ผลงานท ผ านการค ดเล อกและกล นกรองจากคณะกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ฝ ายว ชาการให น าเสนอในท ประช มจะได ร บการต พ มพ ในเอกสารประกอบการประช มว ชาการ (Proceedings) ก าหนดการร บและพ จารณาผลงาน ว นส ดท ายของการร บบทค ดย อ 28 ก มภาพ นธ 2556 ประกาศผลการร บพ จารณา 8 ม นาคม 2556 ว นส ดท ายของการส งบทความฉบ บเต ม 22 ม นาคม 2556 ว นส ดท ายของการแจ งผลการพ จารณาบทความฉบ บเต ม 22 เมษายน 2556 ว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนล วงหน า 25 เมษายน 2556 ว นน าเสนอบทความ 3 พฤษภาคม 2556 ค าแนะน าส าหร บผ น าเสนอ ผ เสนอผลงานท กท านท ผ านการพ จารณาจะต องจ ดเตร ยมต นฉบ บตามข อก าหนดอย างเคร งคร ด และต องกรอก แบบฟอร มการลงทะเบ ยนล วงหน าเพ อย นย น ผ เสนอผลงานแต ละคนม เวลาน าเสนอ 15 นาท เวลาซ กถาม 5 นาท (รวมเวลา 20 นาท ) ผ เสนอผลงานต องจ ดเตร ยมส อการน าเสนอด วยโปรแกรมพาวเวอร พอยน (อ านรายละเอ ยดเพ มเต ม ท เว บไซต ) อ ตราค าลงทะเบ ยน ค าลงทะเบ ยนน รวมเอกสารประกอบการประช ม อาหารกลางว น อาหารว างและเคร องด ม บ คคลท วไป ผ เสนอผลงาน (รวมค าพ จารณาบทความ 600 บาท) 2,100 บาท 2

3 ผ เข าร วมงาน 1,200 บาท น กศ กษาและบ คลากรจากท ประช มสภาคณบด คร ศาสตร /ศ กษาศาสตร บ คลากร ผ เสนอผลงาน (รวมค าพ จารณาบทความ 600 บาท) 1,800 บาท ผ เข าร วมงาน 1,000 บาท น กศ กษา ผ เสนอผลงาน (รวมค าพ จารณาบทความ 600 บาท) 1,600 บาท ผ เข าร วมงาน 750 บาท ผ ประสงค จะลงทะเบ ยนล วงหน า กร ณากรอกแบบฟอร มการลงทะเบ ยนในระบบออนไลน ภายในว นท 25 เมษายน 2556 ว ธ การช าระเง น หล งจากกรอกข อม ลในระบบลงทะเบ ยนแล ว ท านสามารถช าระเง นได 2 ช องทาง ค อ 1. ผ านการโอนเง น ท านสามารถช าระค าลงทะเบ ยน โดยโอนเง นมาย ง ธนาคารไทยพาณ ชย ช อบ ญช : DRLE2013 เลขท บ ญช : สาขา : เจ าค ณทหารลาดกระบ ง ประเภทบ ญช : ออมทร พย 2. ผ านเช ค ท านสามารถช าระค าลงทะเบ ยนโดยเช ค ส งจ าย DRLE2013 ภายในว นท 25 เมษายน ต ดต อผ ประสานงาน ดร.ทนงศ กด โสวจ สสตาก ล ผศ.ดร.กาญจนา บ ญภ กด หมายเหต : การลงทะเบ ยนจะเสร จสมบ รณ เม อท านส งแบบฟอร มการลงทะเบ ยนพร อมเอกสารการช าระเง น (แจ งโอน เง นหร อเช ค) มาย งฝ ายเลขาน การ ท อ เมล หร อส งโทรสารมาท ส าหร บน กศ กษาและบ คลากรจากสภาคณบด คณะคร ศาสตร /ศ กษาศาสตร แห งประเทศไทย (TEDC) ท ประช ม 16 คณบด คณะคร ศาสตร /ศ กษาศาสตร (กล ม 16) และน กศ กษากร ณาแนบส าเนา บ ตรประจ าต วน กศ กษามาด วย คณะกรรมการด าเน นงาน 3

4 การจ ดประช มว ชาการระด บชาต คร งท 2 น จ ดโดยคณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอม เกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ร วมก บม ลน ธ การศ กษาไทย-อเมร ก น (ฟ ลไบร ท) สภาคณบด คณะคร ศาสตร /ศ กษาศาสตร แห งประเทศไทย (TEDC) ท ประช ม 16 คณบด คณะคร ศาสตร /ศ กษาศาสตร (กล ม 16) และมหาว ทยาล ยแห งร ฐย ทาห 4

5 ประธานกรรมการก ตต มศ กด (Honorary Chairperson) รายนามคณะกรรมการ (Committee Members) รศ.ดร.ก ตต ต รเศรษฐ อธ การบด สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ประธานกรรมการ (General Chairperson) ประธานคณะกรรมการร วม (Co-Chairpersons) คณะกรรมการท ปร กษา (Advisory Committee) รศ.ดร.รว วรรณ ช นะตระก ล อด ตคณบด คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง รศ.พ ระว ฒ ส วรรณจ นทร คณบด คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง Prof.Dr.Edward M. Reeve Utah State University, USA. Ms.Porntip Kanjananiyot Executive Director, Thailand-United States Educational Foundation (Fulbright) Assoc.Prof.Kadosawa Kenya Muroran Institute of Technology, Japan รศ.ดร.สมบ ต นพร ก ประธานสภาคณบด คณะคร ศาสตร /ศ กษาศาสตร แห งประเทศไทย และ มหาว ทยาล ยนเรศวร รศ.ดร.มนตร แย มกส กร มหาว ทยาล ยบ รพา ศ.ดร.ศ ร ช ย กาญจนวาส คณบด คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย รศ.ดร.พรท พย ไชยโส มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 5

6 รศ.บรรจบ ภ รมย ค า และพ ฒนาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ผศ.ดร.ไมตร อ นทร ประส ทธ มหาว ทยาล ยขอนแก น รศ.ดร.น มอนงค งามประภาสม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม อ.เกษม ส ร ยก ณฑ มหาว ทยาล ยท กษ ณ รศ.ดร.ประว ต เอราวรรณ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ผศ.ดร.พ มพา ขจรธรรม คณบด ว ทยาล ยราชส ดา มหาว ทยาล ยมห ดล รศ.ดร.ส รเดช ส าราญจ ตต มหาว ทยาล ยรามค าแหง รศ.ดร.องอาจ น ยพ ฒน มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ รศ.ดร.ช มศ กด อ นทร ร กษ มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร รศ.ดร.ทว ศ กด จ นดาน ร กษ ประธานกรรมการประจ าสาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช รศ.ดร.ส าราญ ม แจ ง 6

7 มหาว ทยาล ยนเรศวร รศ.ดร.ว สาร จ ต ว ตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร คณะกรรมการจ ดงาน (Organizing Committee) รศ.ดร.ส ทธ ช ย แก วเก อก ล คณบด คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ผศ.พนาฤทธ เศรษฐก ล คณบด คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ รศ.ดร.ว ส ทธ ส นทรกนกพงศ รองคณบด ก าก บด แลด านว ชาการและบ ณฑ ตศ กษา ว าท ร อยโท รศ.พ ช ย สดภ บาล รองคณบด ก าก บด แลด านแผนและพ ฒนา ผศ.ดร.ภ คพงศ ปวงส ข รองคณบด ก าก บด แลด านก จการน กศ กษา ผศ.ป ยะ ศ ภวราส ว ฒน รองคณบด ก าก บด แลงานด านบร หารท วไปและประก นค ณภาพการศ กษา ดร.กาญจนา บ ญภ กด ร กษาการรองคณบด ก าก บด แลงานด านว จ ยและการจ ดการองค ความร 7

8 คณะกรรมการฝ ายว ชาการ (ระด บชาต ) ผศ.อ าพล ทองระอา ผ อ านวยการศ นย เทคโนโลย และนว ตกรรม นางสาวอ าภาพรรณ ผ ช วยคณบด ฝ ายก จการพ เศษ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล นายส นต ต นตระก ล ผ ช วยคณบด ฝ ายว ชาการ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สจล. รศ.ดร.ว ส ทธ ส นทรกนกพงษ รศ.อ ดมศ กด สาร บ ตร ดร.กาญจนา บ ญภ กด ผศ.ภ คพงศ ปวงส ข ผศ.ดร.อ านาจ ต งเจร ญช ย ผศ.ดร.ร ชดากร พลภ กด ผศ.พ ชญ ส น มะโน ดร.ราตร ศ ร พ นธ ดร.ทนงศ กด โสวจ สสตาก ล ผศ.ส ช น อาจหาญ ผศ.สร ยา ท บท น ผศ.พ สตราภรณ ท พยโสธร ผศ.ป ยะ ศ ภวราส ว ฒน ดร.ปร ยาภรณ ต งค ณาน นต ดร.จต รงค เลาหะเพ ญแสง ดร.ศราว ธ อ นทรเทศ 8

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 EndNote โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมท ใช สาหร บจ ดการข อม ลเอกสารอ างอ งท ได มาจากการบ นท กข อม ลด วยตนเอง การส บค น และการถ ายโอน (Import) ข อม ลบรรณาน กรมจากแหล

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information