สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕"

Transcription

1

2

3

4 สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การกำหนดผ ให ข อม ลและความเห นประกอบการประเม น องค ประกอบของคณะกรรมการกล นกรองฯ ส วนท ๓ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ๑๔ สาระสำค ญของประกาศกรมการพ ฒนาช มชน เร องหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ส วนท ๔ คำอธ บายการกรอกแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๒๑ ความเป นมาของการพ ฒนาแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ แนวทางการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การวางแผนและการกำหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการ โครงสร างของแบบประเม น บทสร ป ส วนท ๕ ข นตอนการกรอกแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๓๘ ข นตอนการกรอกแบบประเม น ณ ต นรอบการประเม น ข นตอนการกรอกแบบประเม น ณ ปลายรอบการประเม น หน า

5 คำนำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ วางหล กการปฏ บ ต ราชการ ไว ว าต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ และความค มค า โดยมาตรา ๗๖ กำหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อใช ประกอบการพ จารณาแต งต งและเล อนเง นเด อน รวมถ งการพ ฒนาเพ มพ นประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต ราชการ เพ อให การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของข าราชการส งก ดกรมการพ ฒนาช มชน เป นไปตามประกาศเร องหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการ พลเร อนสาม ญในกรมการพ ฒนาช มชน และม ความร ความเข าใจในแนวทางเด ยวก น จ งได จ ดทำ ค ม อเพ ออธ บายการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของกรมการพ ฒนาช มชน คำอธ บายการกรอกแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและข นตอน การกรอกแบบฟอร มการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ เพ อให การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของข าราชการกรมการพ ฒนาช มชนม มาตรฐาน และความเป นธรรม กองการเจ าหน าท ก นยายน ๒๕๕๔ 5ก

6

7 ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ เน อหาในส วนท ๑ ประกอบด วย (๑) ความหมายของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ (๒) ความสำค ญของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ (๓) กระบวนการบร หารผลการ ปฏ บ ต ราชการ และ (๔) ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑.๑ ความหมายของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ หมายถ ง กระบวนการดำเน นการอย างเป น ระบบเพ อผล กด นให ผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการบรรล เป าหมาย โดยการเช อมโยง เป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการในระด บองค กร หน วยงาน และบ คคลเข าด วยก น โดยผ าน กระบวนการกำหนดเป าหมายท ช ดเจน การพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานอย างเหมาะสม การต ดตามผล การปฏ บ ต ราชการอย างต อเน อง การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท สอดคล องก บเป าหมาย ท กำหนด และม การนำผลการประเม นไปใช ประกอบการพ จารณาตอบแทนความด ความชอบแก ผ ปฏ บ ต งาน ๑.๒ ความสำค ญของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการเป นกลย ทธ หน งของการบร หารทร พยากร บ คคลท เน นความสำค ญของการม ส วนร วมระหว างผ บ งค บบ ญชาก บผ ปฏ บ ต งาน เพ อผล กด น ผลการปฏ บ ต ราชการให ส งข น จ งน บว าม ความสำค ญและเป นประโยชน ท งต อส วนราชการและ ผ ปฏ บ ต งานเป นอย างย ง สร ปได ด งน ๑.๒.๑ ประโยชน ต อส วนราชการ ๑) การปฏ บ ต ราชการของผ ปฏ บ ต งานท กระด บสอดคล องก บท ศทาง และเป าหมายของส วนราชการ ๒) การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการเป นกระบวนการต อเน องท จะ ช วยผล กด นให ผ ปฏ บ ต งานท กระด บทำงานเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของส วนราชการ ๓) การนำต วช ว ดผลงานหล ก (Key Performance Indicator หร อท เร ยกโดยย อว า KPI) มาใช เป นเคร องม อกำหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต งานระด บองค กร ทำให ผ บร หารสามารถเก บรวบรวมข อม ลผลการปฏ บ ต งานเพ อนำมาสร างเป นข อม ลฐาน (Baseline) สำหร บการเท ยบเค ยง (Benchmark) เพ อปร บปร งการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในอนาคต 1

8 ๑.๒.๒ ประโยชน ต อผ ปฏ บ ต งาน ๑) การกำหนดให ม การวางแผนปฏ บ ต ราชการเป นรายบ คคล นอกจากช วยให ผ ปฏ บ ต งานแต ละคนร บทราบเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการของตนอย าง ช ดเจนต งแต ต นรอบการประเม นแล ว ย งช วยให เห นภาพความเช อมโยงของงานท ตนร บผ ดชอบ ก บผลสำเร จขององค กรได ช ดเจนข นอ กด วย ๒) ผ ปฏ บ ต งานจะได ร บการพ ฒนาอย างเหมาะสมและตรงความ ต องการของแต ละบ คคลมากข น เน องจากกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการกำหนดไว ว า ต องม การต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการเป นรายบ คคลเพ อแก ป ญหาข อข ดข องในการทำงาน อ นจะนำไปส การปร บเปล ยนแนวทาง/ว ธ การปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาต วผ ปฏ บ ต งาน ให สามารถทำงานม งเป าส ความสำเร จขององค กรได ด ย งข น ๓) การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะม ความช ดเจนและเป นธรรม มากย งข นเพราะส งท ผ ร บการประเม นจะได ร บทราบแล วต งแต ต นรอบการประเม น ๑.๓ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการประกอบด วย ๕ ข นตอนหล ก ได แก (๑) การวางแผนและการกำหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการ (๒) การต ดตาม (๓) การพ ฒนา (๔) การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและ (๕) การให รางว ล แม เอกสารหร อตำราบางเล มอาจระบ ข นตอนกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต งานไว แตกต างก นไป เช น อาจลำด บข นตอนด งน (๑) การวางแผนและการกำหนดเป าหมาย (๒) การพ ฒนา (๓) การต ดตาม (๔) การประเม นผล หร อบางตำราอาจระบ จำนวนข นตอนไว มาก/น อยกว าน เช น ไม แยกเร องการให รางว ลออกมาเป นข นตอนหน งโดยเฉพาะ แต โดยรวม แล วถ อได ว าสาระสำค ญของท งกระบวนการไม ได แตกต างก น ค ม อเล มน จะเสนอกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการเป น ๕ ข นตอน ด งสร ปได ตามแผนภาพท ๑.๑ โดยจะเน นความสำค ญของการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ เป นหล ก 2

9 แผนภาพท ๑.๑ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑.๓.๑ การวางแผนและการกำหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการ เป นการกำหนดผลสำเร จของงานและเป าหมายท องค กรคาดหว งจาก ผ ปฏ บ ต งานและหน วยงานระด บต าง ๆ ซ งผลสำเร จของงานโดยรวมของผ ปฏ บ ต งานท กระด บ จะส งผลต อความสำเร จตามเป าหมายขององค กร ในข นตอนแรกน ผ บ งค บบ ญชาและผ ปฏ บ ต งานจะร วมก นวางแผนและ กำหนดข นตอน/ว ธ การปฏ บ ต ราชการ เพ อให ท งสองฝ ายเข าใจร วมก นเก ยวก บเป าหมายของ องค กรว าจะต องทำอะไรให สำเร จในเวลาใด เหต ใดจ งต องทำส งเหล าน น และผลสำเร จท คาดหว ง ควรม ค ณภาพอย างไร การวางแผนและการกำหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการอาจดำเน นการ ตามข นตอนต างๆ ด งน ๑) กำหนดป จจ ยช ว ดผลสำเร จของงาน รวมท งมาตรฐานผลงานท สามารถว ดประเม น เข าใจ ตรวจสอบได ม ความเท ยงธรรม และสามารถปฏ บ ต ให บรรล ผลสำเร จ ได จร ง ๒) กำหนดผลงานพ นฐานท ผ ปฏ บ ต งานต องทำให สำเร จ ๓) กำหนดแผนปฏ บ ต ราชการรายบ คคลท ย ดหย น ปร บเปล ยนตาม เป าหมายและแผนงานขององค กรได เม อจำเป น โดยผ บ งค บบ ญชาสามารถนำแผนปฏ บ ต ราชการ รายบ คคลน มาใช อ างอ งประกอบการต ดตามการปฏ บ ต งานเป นระยะๆ ได 3

10 ๑.๓.๒ การต ดตาม การปฏ บ ต ราชการตามแผนงาน/โครงการ/งานต างๆ จำเป นต องม การ ต ดตามความก าวหน าอย างต อเน อง เพ อประเม นผลสำเร จของงานในแต ละช วงเวลาว าสอดคล อง ก บเป าหมายท กำหนดไว หร อไม ท งน นอกจากเพ อเป นการประเม นแนวโน มความเป นไปได ของ ความสำเร จของการปฏ บ ต ราชการแล ว ย งเป นการทำความเข าใจป ญหาข อข ดข องต างๆ ท อาจ เก ดข น และต องการการปร บเปล ยนแนวว ธ การดำเน นงาน เพ อให งานบรรล เป าหมาย แม การต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการอาจใช การประช มเพ อพ จารณา ความก าวหน าอย างเป นทางการหร ออาจให การต ดตามอย างไม เป นทางการก ได แต ส งสำค ญก ค อ การท ผ บ งค บบ ญชาต องดำเน นการอย างต อเน องตลอดรอบการประเม น เพ อเปร ยบเท ยบ ผลงานก บเป าหมายเป นระยะๆ หากพบสถานการณ ท อาจส งผลให การปฏ บ ต ราชการไม บรรล เป าหมายก จะช วยแก ไขป ญหาได อย างท นท วงท เพ อให ผ ปฏ บ ต งานสามารถปฏ บ ต งาน ได ผลตามเป าหมายท กำหนดภายในรอบการประเม นน น ๑.๓.๓ การพ ฒนา ผลท ได จากการต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการในข นตอนท ผ านมา จะช วยให ผ บ งค บบ ญชาได ร บทราบข อม ลสำค ญ ๒ ส วน ค อ ๑) ผลส มฤทธ ของงาน อ นเป นการสะท อนให เห นถ งความค บหน าของ เน องานว าผ ปฏ บ ต งานได ดำเน นการให เป นไปตามเป าหมายท กำหนดไว ได ด เพ ยงใด ๒) พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ เป นการพ จารณาว าในการปฏ บ ต งานน น ผ ปฏ บ ต งานได แสดงพฤต กรรมท คาดหว งมากน อยเพ ยงไร ด งน น การพ ฒนาจ งหมายความรวมถ ง การพ ฒนางานและ การพ ฒนาผ ปฏ บ ต งาน (พ ฒนางานและพ ฒนาคน) ซ งผ บ งค บบ ญชาจะต องพ จารณาข อม ล ท งสองส วนร วมก นเพ อนำไปใช เป นหล กในการกำหนดแนวทางการพ ฒนาให เหมาะสมก บ สภาพการทำงานและต วบ คคลผ ปฏ บ ต งาน เพ อให ผลส มฤทธ ของงานตามเป าหมายองค กรเก ด ข นได จร ง ๑.๓.๔ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ หมายถ ง การประเม นความสำเร จ ของงานอ นเป นผลมาจากการปฏ บ ต งานตลอดรอบการประเม น ด วยว ธ การท องค กรกำหนด โดยเปร ยบเท ยบผลงานก บเป าหมายท กำหนดไว ในแผนการปฏ บ ต ราชการ ตามเกณฑ มาตรฐาน ผลงานท ผ บ งค บบ ญชาและผ ปฏ บ ต งานกำหนดร วมก นไว ต งแต ต นรอบการประเม น 4

11 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารผลการ ปฏ บ ต ราชการซ งเป นวงจรท เก ดข นอย างต อเน อง โดยการประเม นเป นการว ดผลสำเร จของงาน ในช วงเวลาท กำหนดไว แน ช ด เพ อเปร ยบเท ยบผลสำเร จของงานก บเป าหมายในการปฏ บ ต ราชการของแต ละบ คคลหร อองค กร ท งน จะได อธ บายลงในรายละเอ ยดในส วนท ๒ ต อไป ๑.๓.๕ การให รางว ล การให รางว ลตามแนวทางการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ได แก การให ส งตอบแทนแก บ คคลหร อกล มบ คคลท ปฏ บ ต ราชการได ผลสำเร จตามเป าหมายท ตกลง ร วมก นเพ อจ งใจให บ คคลหร อกล มบ คคลด งกล าวท มเทในการทำงานเพ อให ได ผลงานท ด ต อไป และจ งใจให บ คคลอ นได เห นว าผ ท ต งใจปฏ บ ต งานจนม ผลการปฏ บ ต ราชการออกมาด ก จะได ร บ รางว ลเป นส งตอบแทน และจะเก ดแรงจ งใจในการพ ฒนาผลการปฏ บ ต ราชการของตนเองให ด ข น ในอนาคต หล กสำค ญของการให รางว ล ค อ รางว ลน นจะต องทำให ผ ร บร ส กว า ตนเองได ร บการปฏ บ ต ท พ เศษแตกต างจากผ อ นท ไม ได ร บรางว ล และรางว ลน นม ค ณค า พอเหมาะพอสมก บส งท ตนเองเส ยสละไปเพ อให ได รางว ลน นมา เช น การอ ท ศเวลาส วนต ว ทำงานนอกเวลาราชการเพ อให งานสำเร จ เป นต น โดยรางว ลท ผ บ งค บบ ญชาสามารถมอบให แก ผ ปฏ บ ต งานท ม ผลงาน และพฤต กรรมท ด อาจเป นได ท งรางว ลท เป นทางการและไม เป นทางการ ต วอย างรางว ลอย าง เป นทางการ เช น การพ จารณาให ได ร บการเล อนเง นเด อนในอ ตราท ส งเป นพ เศษ เป นต น ส วนต วอย างของรางว ลท ไม เป นทางการ เช น การกล าวชมเชยผ ม พฤต กรรมในการทำงานท พ งประสงค เป นต น ๑.๔ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ แม จะเป นกระบวนการท ประกอบด วย ๕ ข นตอน อ นได แก การวางแผน การต ดตาม การพ ฒนา การประเม น และการให รางว ล แต เน องจากระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการในราชการพลเร อนไทยย งเป นเร องค อนข าง ใหม ด งน น เน อหาในค ม อน จะเน นการอธ บายเก ยวก บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ (Performance Appraisal) เป นต น สำหร บการให รางว ลเพ อตอบแทนผลสำเร จในการปฏ บ ต ราชการตามระบบการ บร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ค ม อน จะให ความสำค ญก บการนำผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการไปใช ประกอบการเล อนเง นเด อน อ นเป นการดำเน นการตามมาตรา ๗๖ แห งพระราช บ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท กำหนดความในวรรคหน งว า ให ผ บ งค บ บ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ อย ใต บ งค บบ ญชา เพ อใช ประกอบการ พ จารณาแต งต งและ การเล อนเง นเด อน ท งน ตามเกณฑ และว ธ การท ก.พ. กำหนด 5

12 ส วนท ๑ ได กล าวถ งความหมายและความสำค ญของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ รวมท งกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการไว โดยส งเขป ในส วนท ๒ น จะได อธ บายในรายละเอ ยดการนำแนวทางของระบบการบร หารผลการ ปฏ บ ต ราชการ (Performance Appraisal) มาประย กต ใช ก บข าราชการพลเร อนสาม ญ โดยจ ดม งหมายสำค ญของส วนน ได แก การสร างความเข าใจภาพรวมของระบบการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการในเช งปฏ บ ต เน อหาในบทน ประกอบด วย (๑) ภาพรวมของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ในเช งปฏ บ ต (๒) หล กเกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ (๓) แบบฟอร มท ใช ในการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และ (๔) ข นตอนการดำเน นการตามระบบการประเม น ผลการปฏ บ ต ราชการและการใช แบบฟอร ม ๒.๑ ภาพรวมของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการในเช งปฏ บ ต การดำเน นการตามข นตอนท ง ๕ ข นตอน ซ งได แก การวางแผน การต ดตาม การพ ฒนา การประเม น และการให รางว ล ของกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการท กล าว ไว ในบทท ๑ หากพ เคราะห โดยละเอ ยดจะพบว า การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ซ งเป น ส วนหน งของกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการก ค อ การประเม นผลส มฤทธ ของงาน ตามท ตกลงก นไว ซ งจะม การกำหนดต วช ว ดผลงานและค าเป าหมาย รวมถ งพฤต กรรม การปฏ บ ต ราชการซ งอ างอ งจากสมรรถนะ (Competency) คะแนนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะมาจากการพ จารณาองค ประกอบ หล กของการประเม น ๒ ส วน ได แก (๑) คะแนนการประเม นผลส มฤทธ ของงานและ (๒) คะแนนการประเม นพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการหร อสมรรถนะ คะแนนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท ได มาจากผลรวมของคะแนน ท ง ๒ ส วนน จะนำไปใช ประกอบการพ จารณาความด ความชอบของผ ปฏ บ ต งาน และเป นข อม ล ในการปร กษาหาร อร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานก บผ บ งค บบ ญชาเพ อพ ฒนาปร บปร งการปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนการพ ฒนาต วผ ปฏ บ ต งานแต ละรายต อไป 6 ส วนท ๒ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

13 แผนภาพท ๒.๑ สร ปให เห นภาพรวมของระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท กำหนดไว เป นต วอย างแนวทางการดำเน นการ อย างไรก ด ส วนราชการอาจกำหนดให ม การ ประเม นองค ประกอบอ นเพ มเต มก ได หากเห นสมควร แผนภาพท ๒.๑ สร ปภาพรวมของระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ กำหนดโดยพ จารณา ความสำเร จของงาน ท ผ ปฏ บ ต และ ผ บ งค บบ ญชา ตกลงก นไว องค ประกอบ ผลส มฤทธ ของงาน - ต วช ว ด - ค าเป าหมาย ประเม น คะแนน ประเม น ผลส มฤทธ ของงาน พ จารณาความด ความชอบ กำหนดโดยอ างอ ง จากข อกำหนด สมรรถนะท ประกาศ โดยส วนราชการ องค ประกอบ พฤต กรรม - สมรรถนะ ประเม น คะแนน ประเม น สมรรถนะ คะแนน การประเม น ผลการปฏ บ ต ราชการ กำหนดโดย ส วนราชการ องค ประกอบอ นๆ (ข นอย ก บส วน ราชการ) ประเม น คะแนน ประเม น ป จจ ยอ นๆ แจ งผล และ ปร กษาหาร อ เพ อพ ฒนาปร บปร ง ๒.๒ หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามหน งส อสำน กงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงว นท ๓ ก นยายน ๒๕๕๒ เร อง หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการของข าราชการพลเร อนสาม ญ โดยสร ปม ด งน ๒.๒.๑ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการให ดำเน นการประเม นป ละ ๒ รอบ ตามป งบประมาณ ด งน รอบท ๑ ๑ ต ลาคม - ๓๑ ม นาคม ของป ถ ดไป รอบท ๒ ๑ เมษายน - ๓๐ ก นยายน ของป เด ยวก น ในแต ละรอบการประเม น ให ผ ปฏ บ ต งานตกลงร วมก นก บผ บ งค บบ ญชาเก ยวก บระด บ ผลการปฏ บ ต ราชการท คาดหมายไว ต งแต ต นรอบการประเม น และเม อส นส ดรอบการประเม น ผ บ งค บบ ญชาจะประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ ปฏ บ ต งาน โดยเท ยบเค ยงผลงานท ทำได จร ง ก บเป าหมายท ต งไว แล วจ งนำมาสร ปเป นคะแนนประเม นผลการปฏ บ ต ราชการสำหร บรอบการ ประเม นน น 7

14 ท งน หากม การเปล ยนแปลงสำค ญเก ดข นระหว างรอบการประเม น เช น ม เน องาน และหน าท ความร บผ ดชอบของผ ปฏ บ ต งานเปล ยนไปจากท เคยตกลงร วมก นไว เม อต นรอบ การประเม น ผ ปฏ บ ต งานและผ บ งค บบ ญชาอาจร วมก นพ จารณาปร บปร งข อตกลงด งกล าวให เหมาะสมเพ อใช สำหร บการประเม นเม อส นส ดรอบการประเม น ๒.๒.๒ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ต องพ จารณาอย างน อย ๒ องค ประกอบ ได แก ผลส มฤทธ ของงาน และพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการหร อสมรรถนะ อย างไรก ด ส วนราชการอาจกำหนดให ม องค ประกอบอ นเพ มเต มเป นการเฉพาะของส วนราชการเองก ได ด งน น เพ อป องก นป ญหาท อาจเก ดข นจากความเข าใจท คลาดเคล อน ผ ปฏ บ ต งาน ในแต ละส วนราชการจ งควรสนใจศ กษาองค ประกอบการประเม นและเง อนไขการประเม น ซ งส วนราชการต นส งก ดต องประกาศให ทราบโดยท วก น สำหร บองค ประกอบใดในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะม น ำหน ก/ส ดส วน ไม เท าก น โดยคะแนนผลการปฏ บ ต ราชการสามารถคำนวณได ตามส ตรต อไปน คะแนนผลการปฏ บ ต ราชการ (๑๐๐ คะแนน) คะแนนการประเม น ผลส มฤทธ ของงาน X น ำหน กผลส มฤทธ ของงาน คะแนนการประเม น พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ X น ำหน กพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ คะแนนการประเม น องค ประกอบอ น (ถ าม ) X น ำหน กขององค ประกอบอ น โดยท วไปน ำหน กขององค ประกอบด านผลส มฤทธ ของงาน จะต องม น ำหน กไม ต ำกว า ร อยละ ๗๐ ซ งส วนราชการสามารถกำหนดให ส งกว าน ได เช น ส วนราชการสามารถกำหนด ส ดส วนผลส มฤทธ ของงาน : พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ เป นร อยละ ๗๐ : ๓๐ หร อ ๘๐ : ๒๐ หร อ ๙๐ : ๑๐ หร อส ดส วนอ น เป นต น สำหร บในกรณ ของข าราชการท อย ระหว างการทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ หร อม ระยะเวลาทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการอย ในรอบการประเม น ซ งส วนใหญ จะเป นช วงของการ เร ยนร งาน อาจย งไม ม ผลงานเป นท ประจ กษ จ งกำหนดให ประเม นเฉพาะผลส มฤทธ ของงานและ พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ โดยม ส ดส วนคะแนนของแต ละองค ประกอบเป นร อยละ ๕๐ ๒.๒.๓ คะแนนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะถ กแบ งเป นอย างน อย ๕ ระด บ ได แก ด เด น ด มาก ด พอใช และต องปร บปร ง โดยการกำหนดช วงคะแนนของแต ละ ระด บให เป นด ลยพ น จของส วนราชการ แต คะแนนต ำส ดของระด บ พอใช ต องไม ต ำกว าร อยละ ๖๐ 8

15 ตารางท ๒.๑ ระด บผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการ กรณ ระด บผลการ คะแนนในแต ละระด บ หมายเหต ข าราชการท วไป (รวมท งข าราชการ ท อย ระหว างการ ทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ) ประเม น ด เด น ด มาก ด พอใช ต องปร บปร ง ส วนราชการกำหนดได ตามความเหมาะสม ไม ต ำกว าร อยละ ๖๐ ต ำกว าร อยละ ๖๐ ส วนราชการต องประกาศให ทราบท วก น (ประกาศเฉพาะผ ม ผลการประเม น ระด บ ด เด น และ ด มาก กรณ จำแนกผลเป น ๕ ระด บ ไม ได ร บการพ จารณาเล อนเง นเด อน เน องจากคะแนนประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะสะท อนระด บผลงานของผ ปฏ บ ต งาน แต ละคน ด งน น ผ ปฏ บ ต งานท ได ร บคะแนนต างก นสมควรได ร บการพ จารณาเล อนเง นเด อน ในอ ตราท ไม เท าก นตามหล กการจ ายค าตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) อ นเป นหล กสำค ญประการหน งของพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อนสาม ญ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย างไรก ด ผ ท จะได ร บการพ จารณาเล อนเง นเด อน ต องม คะแนนประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการไม ต ำกว าร อยละ ๖๐ และผ ท ม คะแนนต ำกว าร อยละ ๖๐ (ระด บต องปร บปร ง) ต องจ ดทำ คำม นในการพ ฒนาปร บปร งตนเอง เป นลายล กษณ อ กษรร วมก บผ บ งค บบ ญชา ไว ด วย (รายละเอ ยดตามกฎ ก.พ. ว าด วยการส งให ข าราชการพลเร อนสาม ญออกจากราชการ กรณ ไม สามารถปฏ บ ต ราชการให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล พ.ศ. ๒๕๕๒) ๒.๒.๔ การประเม นผลส มฤทธ ของงาน ให พ จารณาจากต วช ว ดผลงานและ ค าเป าหมายท ผ ปฏ บ ต งานและผ บ งค บบ ญชาเห นชอบและตกลงร วมก นไว โดยอ างอ งความสำเร จ ของงานตามต วช ว ดผลงาน และ/หร อหล กฐานท บ งช ผลผล ตและผลล พธ ของงานได อย างเป น ร ปธรรม การกำหนดต วช ว ดผลงานและค าเป าหมายสามารถทำได หลายว ธ ตามท จะได กล าวถ ง โดยละเอ ยดต อไป ท งน การกำหนดต วช ว ดผลงานต องอ างอ งก บงานท ผ ปฏ บ ต งานร บผ ดชอบ ซ งอาจม อย ด วยก น ๓ ล กษณะ ด งน ๑) งานตามท ปรากฏในคำร บรองการปฏ บ ต ราชการ หร อแผนปฏ บ ต ราชการประจำป ของส วนราชการ (งานย ทธศาสตร ) ๒) งานตามหน าท ความร บผ ดชอบหล กของกระทรวง กรม จ งหว ด สำน กหร อกอง หร อตำแหน งงานของผ ร บการประเม น ท ไม ปรากฏตามข อ ๑) (งานภารก จ) 9

16 ๓) งานตามท ได ร บมอบหมายเป นพ เศษ ซ งไม ใช งานประจำของส วนราชการหร อ ของผ ร บการประเม น เช น งานโครงการ หร องานแก ป ญหาสำค ญเร งด วนท เก ดข นในรอบการ ประเม น เป นต น อน ง ต วช ว ดท จ ดทำอาจเป นต วช ว ดด านประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ หร อผลส มฤทธ ซ งโดยท วไปสามารถแบ งออกได เป น ๔ ประเภท ได แก ประเภทท ม งเน นปร มาณของงาน ประเภทท ม งเน นค ณภาพของงาน ประเภทท ม งเน นเวลาท งานสำเร จหร อท นการณ และประเภท ท ม งเน นความประหย ดหร อความค มค าในการใช ทร พยากร ซ งการประเม นผลสำเร จตามต วช ว ดน จะแตกต างก นไปตามประเภทของต วช ว ด ด งน ประเภทต วช ว ดผลงาน แนวทางการพ จารณา ปร มาณ จำนวนผลงานหร อช นงานท ทำเสร จ ค ณภาพ ความถ กต อง ประณ ต เร ยบร อยของผลงาน เปร ยบเท ยบก บมาตรฐานของงาน ความฉ บไว/ท นการณ เวลาท ใช ปฏ บ ต งานเท ยบก บมาตรฐานท กำหนด ความประหย ด/ความค มค า การประหย ดใช ว สด อ ปกรณ ต นท น หร อ ค าใช จ ายในการทำงาน การระว งร กษาเคร องม อเคร องใช ม ให เส ยหาย ๒.๒.๕ การประเม นพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการหร อสมรรถนะ ทำโดยการ อ างอ งข อกำหนดสมรรถนะและน ยามสมรรถนะท ประกาศใช ๒.๒.๖ เพ อให การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการเป นธรรมและสะท อนความ เป นจร งเก ยวก บผลงานและพฤต กรรมของผ ร บการประเม นมากท ส ด จ งได กำหนดผ ม อำนาจ ประเม นและผ ท ให ข อม ลและความเห นประกอบการประเม นของผ ม อำนาจประเม นในกรณ ต างๆ ไว ในตารางท ๒.๒ และ ๒.๓ ด งน 10

17 ตารางท ๒.๒ การกำหนดผ ทำหน าท ประเม นและผ ร บการประเม น ผ ประเม น ผ ร บการประเม น ๑. นายกร ฐมนตร ปล ดสำน กนายกร ฐมนตร ห วหน าส วนราชการระด บกรมท อย ในบ งค บ บ ญชาหร อร บผ ดชอบการปฏ บ ต ราชการข นตรงต อนายกร ฐมนตร ๒. ร ฐมนตร เจ าส งก ด ปล ดกระทรวง และห วหน าส วนราชการระด บกรมท อย ในบ งค บบ ญชา หร อร บผ ดชอบการปฏ บ ต ราชการข นตรงต อร ฐมนตร ๓. ปล ดสำน กนายกร ฐมนตร / ห วหน าส วนราชการระด บกรมท อย ในบ งค บบ ญชา ห วหน าส วนราชการ ปล ดกระทรวง ซ งไม ม ฐานะเป นกรม และข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในสำน กงาน ปล ดสำน กนายกร ฐมนตร หร อสำน กงานปล ดกระทรวง ๔. ห วหน าส วนราชการระด บกรม ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา ยกเว น ปล ดอำเภอ ห วหน าส วนราชการประจำอำเภอ ข าราชการในบ งค บ บ ญชา ของปล ดอำเภอ/ห วหน าส วนราชการประจำอำเภอ ๕. ห วหน าส วนราชการซ งไม ม ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา ฐานะเป นกรม แต ม ผ บ งค บ บ ญชาเป นอธ บด หร อ ตำแหน งท เร ยกช ออย างอ น ท ม ฐานะเป นอธ บด ๖. เลขาน การร ฐมนตร ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา ๗. ผ บ งค บบ ญชาระด บสำน ก/ ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา กอง หร อเท ยบเท า ๘. ปล ดจ งหว ด/ห วหน าส วน ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา ราชการประจำจ งหว ด ยกเว น ปล ดอำเภอ ห วหน าส วนราชการประจำอำเภอ และข าราชการ พลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชาของห วหน าส วนราชการ ประจำอำเภอ ๙. นายอำเภอ ปล ดอำเภอ และห วหน าส วนราชการประจำอำเภอ ๑๐. ปล ดอำเภอ/ห วหน าส วน ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา ราชการประจำอำเภอ ๑๑. ผ บ งค บบ ญชาท ได ร บ มอบหมาย 11

18 ตารางท ๒.๓ การกำหนดผ ให ข อม ลและความเห นประกอบการประเม น ผ ให ข อม ลและความเห น ผ ร บการประเม น ๑. ผ ว าราชการจ งหว ด รองผ ว าราชการจ งหว ด ปล ดจ งหว ด ห วหน าส วนราชการประจำจ งหว ด ๒. ห วหน าส วนราชการ/หน วยงาน ข าราชการท ได ร บมอบหมายให ไปช วยราชการ หร อปฏ บ ต ราชการ ท ผ ร บการประเม นไปช วย ในส วนราชการหร อหน วยงานอ น ราชการ/ปฏ บ ต ราชการ ๓. ห วหน าคณะผ แทน ข าราชการซ งประจำอย ต างประเทศ แต ม ใช บ คคลในคณะผ แทน (การบร หารราชการ ในต างประเทศ) ๒.๒.๗ ผลการประเม นรวมท งข อม ลประกอบต างๆ ให ผ บ งค บบ ญชาระด บ สำน ก/กอง เก บสำเนาไว อย างน อย ๒ รอบการประเม น ส วนต นฉบ บให หน วยงานท ร บผ ดชอบ งานการเจ าหน าท ของส วนราชการจ ดเก บไว ในแฟ มประว ต ข าราชการ หร อจ ดเก บข อม ลไว ใน ร ปแบบอ น เช น แผ นซ ด เป นต น ๒.๒.๘ เพ อให ม กลไกสน บสน นความโปร งใสและเป นธรรมในการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ ให ห วหน าส วนราชการระด บกรมหร อจ งหว ดแต งต ง คณะกรรมการ กล นกรองผลการปฏ บ ต ราชการ ทำหน าท พ จารณาเสนอความเห นเก ยวก บมาตรฐานและ ความเป นธรรมของการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการพลเร อนสาม ญในส งก ด โดยรายละเอ ยดองค ประกอบของคณะกรรมการด งกล าว ปรากฏในตารางท ๒.๔ ตารางท ๒.๔ องค ประกอบของคณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การจ ดองค ประกอบของคณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการในระด บกรมและจ งหว ดให ม ล กษณะด งน ๑. คณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกรม รองห วหน าส วนราชการผ ร บผ ดชอบงานด านการบร หารทร พยากรบ คคล ประธาน (Chief Human Officer : CHRO) ของส วนราชการ ข าราชการพลเร อนสาม ญอ นตามท ห วหน าส วนราชการเห นสมควร ไม น อยกว า ๔ คน กรรมการ ห วหน าหน วยงานท ร บผ ดชอบงานการเจ าหน าท ของส วนราชการ เลขาน การ 12

19 ๒. คณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บจ งหว ด รองผ ว าราชการจ งหว ดผ ร บผ ดชอบงานด านการบร หารทร พยากรบ คคล ประธาน (Chief Human Officer : CHRO) ของจ งหว ด ข าราชการพลเร อนสาม ญผ ดำรงตำแหน งในราชการบร หารส วนภ ม ภาคในจ งหว ด กรรมการ ตามท ผ ว าราชการจ งหว ดเห นสามควร ไม น อยกว า ๔ คน ห วหน าหน วยงานท ร บผ ดชอบงานการเจ าหน าท ของจ งหว ด เลขาน การ ท งน ส วนราชการ/จ งหว ด อาจกำหนดให ม คณะกรรมการ/องค คณะท ต ำกว าคณะ กรรมการกล นกรองฯ ระด บกรม/จ งหว ด เช น ระด บสำน ก/กอง เพ อช วยทำหน าท เสนอความ เห นเก ยวก บมาตรฐานและความเป นธรรมของการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามท เห น สมควรด วยก ได 13

20 กรมการพ ฒนาช มชน ได ดำเน นการระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามหล กเกณฑ หน งส อสำน กงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงว นท ๓ ก นยายน ๒๕๕๒ และหน งส อ ท ๑๐๑๒/ว ๒๙ ลงว นท ๗ ก นยายน ๒๕๕๓ ซ งได กำหนดหล กเกณฑ ให ม ความสอดคล องก บ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ท ได ดำเน นการมาต งแต ป ๒๕๔๘ ด งน ๑. ประกาศกรมการพ ฒนาช มชน เร องหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการพลเร อนสาม ญในกรมการพ ฒนาช มชน ลงว นท ๒๗ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศกรมการพ ฒนาช มชน เร องหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการพลเร อน สาม ญในกรมการพ ฒนาช มชน (เพ มเต ม) ฉบ บท ๑ ลงว นท ๑๔ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ งม สาระ ด งน ๑.๑ ผ ประเม นและผ ร บการประเม น กำหนดให อธ บด ประเม นรองอธ บด ผ ตรวจราชการกรม พ ฒนาการจ งหว ด และ ห วหน าหน วยงานท ข นตรงต ออธ บด รองอธ บด ประเม นผ อำนวยการสำน ก กอง และห วหน าหน วยงาน ภายใน ท กำก บด แล ผ อำนวยการสำน ก กอง ประเม นห วหน ากล มงาน ห วหน าฝ าย ห วหน ากล ม ห วหน าฝ าย ประเม นข าราชการท อย ในบ งค บบ ญชา พ ฒนาการจ งหว ด ประเม นห วหน ากล ม ห วหน าฝ าย ในสำน กงานพ ฒนา ช มชนจ งหว ด นายอำเภอ ประเม นพ ฒนาการอำเภอ พ ฒนาการอำเภอ ประเม นข าราชการท อย ในบ งค บบ ญชา l กรณ ข าราชการท ช วยราชการหร อปฏ บ ต หน าท ไม ตรงตามบ ญช ถ อ จ ายเง นเด อนข าราชการ (จ.๑๘) ให ผ บ งค บบ ญชาท กำก บด แลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการผ น นเป นผ ประเม น โดยผ บ งค บบ ญชาท งสองฝ าย จะต องเห นชอบก บข อตกลงการปฏ บ ต ราชการท จ ดทำร วมก นต งแต ต นรอบการประเม น และเม อส นรอบการประเม น ให ผ บ งค บบ ญชาท 14 ส วนท ๓ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของกรมการพ ฒนาช มชน

21 กำก บด แลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการผ น นเป นผ ประเม น แล วส งผล การประเม นพร อมเอกสารรายงานผลการดำเน นงานให ผ บ งค บบ ญชา ต นส งก ดตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อนข าราชการ (จ.๑๘) เพ อพ จารณา เล อนเง นเด อนต อไป ๑.๒ การกำหนดต วช ว ดกลางการปฏ บ ต ราชการของพ ฒนาการจ งหว ด ๗ ต วช ว ด l ระด บความสำเร จของการบรรล ต วช ว ดคำร บรองปฏ บ ต ราชการในม ต ท ๑ ด านประส ทธ ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ l ระด บคำสำเร จของการแสวงหาแหล งงบประมาณเพ อสน บสน นการ ดำเน นงาน l ระด บความสำเร จของการเบ กจ ายงบประมาณ l ระด บความสำเร จของการส งเสร มการจ ดการความร ในงานพ ฒนาช มชน l ระด บความสำเร จของการดำเน นงานตามคำร บรองปฏ บ ต ราชการ ในระด บหน วยงาน (IPA) ตามท กรมฯ กำหนด l ระด บความสำเร จของการเสร มสร างความผาส กให แก บ คลากรท ปฏ บ ต งานภายในจ งหว ด l ระด บความสำเร จของการประชาส มพ นธ งานพ ฒนาช มชนของจ งหว ด ผ านช องทางต างๆ ๑.๓ กลไกการพ จารณาและเสนอความเห นเก ยวก บมาตรฐานและความเป น ธรรมของการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ได แก ๑) คณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของ ข าราชการกรมการพ ฒนาช มชน พ จารณามาตรฐานและความเป นธรรมของข าราชการส งก ดส วน กลาง และพ ฒนาการจ งหว ด ประกอบด วย l รองอธ บด กรมการพ ฒนาช มชน l ผ ตรวจราชการกรม l เลขาน การกรม l ผ อำนวยการกองแผนงาน l ผ อำนวยการกล มพ ฒนาระบบบร หาร l ผ อำนวยการกองการเจ าหน าท l ห วหน ากล มสรรหาและประเม นผล 15

22 ๒) คณะทำงานพ จารณาจ ดทำข อตกลงการปฏ บ ต ราชการและผลการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส งก ดกรมการพ ฒนาช มชนจ งหว ด... ประกอบด วยพ ฒนาการจ งหว ดเป นห วหน าคณะทำงาน และม คณะทำงานอ ก ๖-๑๔ คน ประกอบด วย ห วหน ากล มงาน พ ฒนาการอำเภอ น กว ชาการพ ฒนาช มชนและพ ฒนากร และให ห วหน าฝ ายอำนวยการ เป นเลขาน การ โดยให คณะทำงานม หน าท ในการพ จารณากรอบการประเม น ความเหมาะสมของ การกำหนดต วช ว ด ค าเป าหมาย เกณฑ การว ดและน ำหน กคะแนน ณ ต นรอบการประเม น และพ จารณากล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการเม อส นส ดรอบการประเม น ๒. จ ดทำผ งกระบวนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ซ งม ข นตอนและรายละเอ ยด ด งน ระด บกรม ๑) จ ดทำหล กเกณฑ : ศ กษา หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามหน งส อสำน กงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงว นท ๓ ก นยายน ๒๕๕๓ และจ ดทำ หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ๒) แจ งหล กเกณฑ : ประกาศกรมและแจ งหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ให ข าราชการในส งก ดร บทราบและถ อปฏ บ ต ๓) พ ฒนาระบบประเม น : ว เคราะห ผลการดำเน นงานรอบการประเม นท ผ านมา จ ดทำสร ปเป นรายงานเสนอคณะกรรมการกล นกรอง ๔) บ รณาการต วช ว ด : ประสานความร วมม อหน วยงานท ร บผ ดชอบต วช ว ด เพ อบ รณาการงาน และจ ดทำบ นท กความร วมม อระบบงานย ทธศาสตร (แผนท ย ทธศาสตร ) การดำเน นงานคำร บรองปฏ บ ต ราชการภายในระด บหน วยงาน (IPA) และระบบประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ (PM) ๕) เสนอความเห นเร องมาตรฐาน : คณะกรรมการกล นกรองพ จารณาเร อง มาตรฐานของการกำหนดต วช ว ด ค าป าหมาย ค าน ำหน ก ของผ ร บการประเม นและผ ประเม น และเสนอความเห นต ออธ บด ๖) พ จารณา : อธ บด พ จารณาความเห นและข อเสนอเร องมาตรฐานการกำหนด ต วช ว ด ค าเป าหมาย ค าน ำหน กตามข อเสนอของคณะกรรมการกล นกรอง กรณ ท ไม เห นชอบให นำกล บไปทบทวนใหม กรณ ท เห นชอบให ปร บปร งหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 16

23 ๗) ปร บปร งหล กเกณฑ : จ ดทำหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และประกาศให ข าราชการในส งก ดร บทราบและถ อปฏ บ ต ๘) ถ ายทอดต วช ว ด : ถ ายทอดต วช ว ดตามประกาศกรมจากอธ บด ส รองอธ บด ผ ตรวจราชการกรม ห วหน าหน วยงานท ข นตรงต ออธ บด และพ ฒนาการจ งหว ด ถ ายทอดต วช ว ด จากรองอธ บด ส ผ อำนวยการสำน ก กองและห วหน าหน วยงานภายในท อย ในกำก บด แล ๙) ต ดตามการปฏ บ ต งาน : อธ บด ต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการของอธ บด ผ ตรวจราชการกรม ห วหน าหน วยงานท ข นตรงต ออธ บด และพ ฒนาการจ งหว ด ตามบ นท ก ข อตกลง และรองอธ บด ต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการของผ อำนวยการสำน ก กอง ห วหน าหน วยงาน ภายในท อย ในกำก บด แล ตามบ นท กข อตกลง ๑๐) ประเม นผลการปฏ บ ต งาน : รองอธ บด ผ ตรวจราชการกรม ผ อำนวยการ สำน ก กอง ห วหน าหน วยงานภายในท ข นตรงต ออธ บด พ ฒนาการจ งหว ด ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการในเบ องต นแล วเสนออธ บด ให ความเห นชอบ ในส วนของผ อำนวยการสำน ก กอง ห วหน าหน วยงานภายในท อย ในกำก บด แลของรองอธ บด ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ในเบ องต นแล วเสนอรองอธ บด ให ความเห นชอบ เม อดำเน นการเสร จแล วให รวบรวม แบบประเม นส งให กองการเจ าหน าท ๑๑) รวบรวมผลการประเม น : ห วหน าฝ ายอำนวยการของสำน ก กอง รวบรวม แบบประเม นของรองอธ บด ผ ตรวจราชการกรม ผ อำนวยการสำน ก กอง ห วหน าหน วยงาน ภายในส งให กองการเจ าหน าท ในส วนผลการประเม นของข าราชการในส งก ด ให ส งเฉพาะ แบบสร ปผลการประเม น ๑๒) พ จารณาความเป นธรรม : กองการเจ าหน าท รวบรวมผลการประเม นของ รองอธ บด ผ ตรวจราชการกรม ผ อำนวยการสำน ก กอง ห วหน าหน วยงานภายใน และของ ข าราชการในส งก ดส วนกลาง เสนอคณะกรรมการกล นกรองพ จารณาความเป นธรรมของ การประเม น ๑๓) พ จารณา : อธ บด พ จารณาความเห นและข อเสนอผลการประเม นของคณะ กรรมการกล นกรอง หากไม เห นชอบให ปร บผลการประเม น ๑๔) ประกาศด เด น ด มาก : กองการเจ าหน าท ประกาศผลการประเม นของ ข าราชการท ม ผลการประเม นระด บด เด น ด มาก และเผยแพร ประชาส มพ นธ ให ทราบท วก น จากระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ในระด บ กรม กองการเจ าหน าท ซ งเป นผ ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานได ดำเน นงานตามกระบวนการท ง ๑๔ ข นตอน และได เข ยนผ งกระบวนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามผ งกระบวนการ 17

24 ผ งกระบวนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ : ระด บกรม กองการ เจ าหน าท ผ ประเม น และผ ร บการ ประเม น กผ.กจ. ก.พ.ร. กรรมการ กล นกรอง อธ บด เร ม จ ดทำหล กเกณฑ ว.20/2553 แจ งหล กเกณฑ ประกาศกรม บ นท กความร วมม อ พ ฒนาระบบประเม น บ รณาการต วช ว ด ไม เห นชอบ ผลการว เคราะห งานท ผ านมา รายงานการประช ม เสนอความเห นเร องมาตรฐาน เห นชอบ พ จารณา ปร บปร งหล กเกณฑ ประกาศเพ มเต ม ถ ายทอดต วช ว ด ต ดตามการปฏ บ ต งาน ประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ นท กข อตกลง บ นท กการต ดตาม แบบประเม นผล รวบรวมผลการประเม น แบบสร ปผลการประเม น ประกาศด เด น ด มาก รายงานการประช ม ประกาศกรม พ จารณาความเห นเป นธรรม ไม เห นชอบ เห นชอบ พ จารณา 18 จบ

25 ระด บสำน ก กอง ๑) ศ กษา ต วช ว ดย ทธศาสตร กรม สำน ก กอง ต วช ว ดตามคำร บรองปฏ บ ต ราชการ ต วช ว ดแผนปฏ บ ต ราชการกรม งานท ได ร บมอบหมาย ๒) ถ ายทอดต วช ว ดจากหน วยงานส ระด บบ คคล ๓) จ ดทำบ นท กข อตกลง ณ ต นรอบการประเม น ส งแบบประเม นของผ อำนวยการ สำน ก กอง ให กองการเจ าหน าท เพ อเสนออธ บด ลงนามเห นชอบ ๕) รวบรวมแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการในส งก ด ๖) ต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการของผ ร บการประเม น ๗) ผ อำนวยการสำน ก กอง ผ ร บการประเม น เสนอผลการปฏ บ ต ราชการ ต ออธ บด ผ ประเม นให ความเห นชอบ ส งให กองการเจ าหน าท รวบรวมสร ปผลการปะเม น เสนอคณะกรรมการกล นกรองฯ ๘) ผ บ งค บบ ญชาผ ประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ ใต บ งค บบ ญชา ผ ร บการประเม น ๙) รวบรวมผลการประเม น จ ดทำสร ปงบหน า ส งกองการเจ าหน าท ๑๐) ดำเน นการตามกระบวนการเล อนเง นเด อนต อไป ระด บจ งหว ด ๑) ศ กษา ต วช ว ดย ทธศาสตร กรม สำน ก กอง ต วช ว ดตามคำร บรองปฏ บ ต ราชการ ต วช ว ดแผนปฏ บ ต ราชการกรม งานท ได ร บมอบหมาย ๒) คณะทำงานพ จารณาจ ดทำข อตกลงการปฏ บ ต ราชการและผลการประเม น ผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส งก ดกรมการพ ฒนาช มชนจ งหว ด... พ จารณา กรอบการประเม น ความเหมาะสมของการกำหนดต วช ว ด ค าเป าหมาย เกณฑ การว ดและ นำหน กคะแนน ณ ต นรอบการประเม น ๓) ถ ายทอดต วช ว ดจากหน วยงานส ระด บบ คคล ๔) กรณ การประเม นของพ ฒนาการจ งหว ด เสนอแบบประเม นผลต อผ ว า ราชการจ งหว ดผ ให ข อม ล ให ความเห น ๕) จ ดทำบ นท กข อตกลง ณ ต นรอบการประเม น ระหว างผ ประเม นก บผ ร บการ ประเม น ๖) ต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการของผ ร บการประเม น ๗) สอนแนะงาน 19

26 ๘) ผ บ งค บบ ญชาผ ประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ ใต บ งค บบ ญชา ผ ร บการประเม น ๙) รวบรวมผลการประเม น จ ดทำสร ปงบหน า ๑๐) คณะทำงานพ จารณาจ ดทำข อตกลงการปฏ บ ต ราชการและผลการประเม น ผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส งก ดกรมการพ ฒนาช มชนจ งหว ด... พ จารณา กล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการเม อส นรอบการประเม น ๑๑) เสนอผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการต อคณะกรรมการกล นกรองผลการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจ งหว ด... ๑๒) ดำเน นการตามกระบวนการเล อนเง นเด อนต อไป 20

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information