สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕"

Transcription

1

2

3

4 สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การกำหนดผ ให ข อม ลและความเห นประกอบการประเม น องค ประกอบของคณะกรรมการกล นกรองฯ ส วนท ๓ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ๑๔ สาระสำค ญของประกาศกรมการพ ฒนาช มชน เร องหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ส วนท ๔ คำอธ บายการกรอกแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๒๑ ความเป นมาของการพ ฒนาแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ แนวทางการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การวางแผนและการกำหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการ โครงสร างของแบบประเม น บทสร ป ส วนท ๕ ข นตอนการกรอกแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๓๘ ข นตอนการกรอกแบบประเม น ณ ต นรอบการประเม น ข นตอนการกรอกแบบประเม น ณ ปลายรอบการประเม น หน า

5 คำนำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ วางหล กการปฏ บ ต ราชการ ไว ว าต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ และความค มค า โดยมาตรา ๗๖ กำหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อใช ประกอบการพ จารณาแต งต งและเล อนเง นเด อน รวมถ งการพ ฒนาเพ มพ นประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต ราชการ เพ อให การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของข าราชการส งก ดกรมการพ ฒนาช มชน เป นไปตามประกาศเร องหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการ พลเร อนสาม ญในกรมการพ ฒนาช มชน และม ความร ความเข าใจในแนวทางเด ยวก น จ งได จ ดทำ ค ม อเพ ออธ บายการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของกรมการพ ฒนาช มชน คำอธ บายการกรอกแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและข นตอน การกรอกแบบฟอร มการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ เพ อให การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของข าราชการกรมการพ ฒนาช มชนม มาตรฐาน และความเป นธรรม กองการเจ าหน าท ก นยายน ๒๕๕๔ 5ก

6

7 ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ เน อหาในส วนท ๑ ประกอบด วย (๑) ความหมายของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ (๒) ความสำค ญของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ (๓) กระบวนการบร หารผลการ ปฏ บ ต ราชการ และ (๔) ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑.๑ ความหมายของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ หมายถ ง กระบวนการดำเน นการอย างเป น ระบบเพ อผล กด นให ผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการบรรล เป าหมาย โดยการเช อมโยง เป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการในระด บองค กร หน วยงาน และบ คคลเข าด วยก น โดยผ าน กระบวนการกำหนดเป าหมายท ช ดเจน การพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานอย างเหมาะสม การต ดตามผล การปฏ บ ต ราชการอย างต อเน อง การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท สอดคล องก บเป าหมาย ท กำหนด และม การนำผลการประเม นไปใช ประกอบการพ จารณาตอบแทนความด ความชอบแก ผ ปฏ บ ต งาน ๑.๒ ความสำค ญของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการเป นกลย ทธ หน งของการบร หารทร พยากร บ คคลท เน นความสำค ญของการม ส วนร วมระหว างผ บ งค บบ ญชาก บผ ปฏ บ ต งาน เพ อผล กด น ผลการปฏ บ ต ราชการให ส งข น จ งน บว าม ความสำค ญและเป นประโยชน ท งต อส วนราชการและ ผ ปฏ บ ต งานเป นอย างย ง สร ปได ด งน ๑.๒.๑ ประโยชน ต อส วนราชการ ๑) การปฏ บ ต ราชการของผ ปฏ บ ต งานท กระด บสอดคล องก บท ศทาง และเป าหมายของส วนราชการ ๒) การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการเป นกระบวนการต อเน องท จะ ช วยผล กด นให ผ ปฏ บ ต งานท กระด บทำงานเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของส วนราชการ ๓) การนำต วช ว ดผลงานหล ก (Key Performance Indicator หร อท เร ยกโดยย อว า KPI) มาใช เป นเคร องม อกำหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต งานระด บองค กร ทำให ผ บร หารสามารถเก บรวบรวมข อม ลผลการปฏ บ ต งานเพ อนำมาสร างเป นข อม ลฐาน (Baseline) สำหร บการเท ยบเค ยง (Benchmark) เพ อปร บปร งการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในอนาคต 1

8 ๑.๒.๒ ประโยชน ต อผ ปฏ บ ต งาน ๑) การกำหนดให ม การวางแผนปฏ บ ต ราชการเป นรายบ คคล นอกจากช วยให ผ ปฏ บ ต งานแต ละคนร บทราบเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการของตนอย าง ช ดเจนต งแต ต นรอบการประเม นแล ว ย งช วยให เห นภาพความเช อมโยงของงานท ตนร บผ ดชอบ ก บผลสำเร จขององค กรได ช ดเจนข นอ กด วย ๒) ผ ปฏ บ ต งานจะได ร บการพ ฒนาอย างเหมาะสมและตรงความ ต องการของแต ละบ คคลมากข น เน องจากกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการกำหนดไว ว า ต องม การต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการเป นรายบ คคลเพ อแก ป ญหาข อข ดข องในการทำงาน อ นจะนำไปส การปร บเปล ยนแนวทาง/ว ธ การปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาต วผ ปฏ บ ต งาน ให สามารถทำงานม งเป าส ความสำเร จขององค กรได ด ย งข น ๓) การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะม ความช ดเจนและเป นธรรม มากย งข นเพราะส งท ผ ร บการประเม นจะได ร บทราบแล วต งแต ต นรอบการประเม น ๑.๓ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการประกอบด วย ๕ ข นตอนหล ก ได แก (๑) การวางแผนและการกำหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการ (๒) การต ดตาม (๓) การพ ฒนา (๔) การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและ (๕) การให รางว ล แม เอกสารหร อตำราบางเล มอาจระบ ข นตอนกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต งานไว แตกต างก นไป เช น อาจลำด บข นตอนด งน (๑) การวางแผนและการกำหนดเป าหมาย (๒) การพ ฒนา (๓) การต ดตาม (๔) การประเม นผล หร อบางตำราอาจระบ จำนวนข นตอนไว มาก/น อยกว าน เช น ไม แยกเร องการให รางว ลออกมาเป นข นตอนหน งโดยเฉพาะ แต โดยรวม แล วถ อได ว าสาระสำค ญของท งกระบวนการไม ได แตกต างก น ค ม อเล มน จะเสนอกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการเป น ๕ ข นตอน ด งสร ปได ตามแผนภาพท ๑.๑ โดยจะเน นความสำค ญของการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ เป นหล ก 2

9 แผนภาพท ๑.๑ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑.๓.๑ การวางแผนและการกำหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการ เป นการกำหนดผลสำเร จของงานและเป าหมายท องค กรคาดหว งจาก ผ ปฏ บ ต งานและหน วยงานระด บต าง ๆ ซ งผลสำเร จของงานโดยรวมของผ ปฏ บ ต งานท กระด บ จะส งผลต อความสำเร จตามเป าหมายขององค กร ในข นตอนแรกน ผ บ งค บบ ญชาและผ ปฏ บ ต งานจะร วมก นวางแผนและ กำหนดข นตอน/ว ธ การปฏ บ ต ราชการ เพ อให ท งสองฝ ายเข าใจร วมก นเก ยวก บเป าหมายของ องค กรว าจะต องทำอะไรให สำเร จในเวลาใด เหต ใดจ งต องทำส งเหล าน น และผลสำเร จท คาดหว ง ควรม ค ณภาพอย างไร การวางแผนและการกำหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการอาจดำเน นการ ตามข นตอนต างๆ ด งน ๑) กำหนดป จจ ยช ว ดผลสำเร จของงาน รวมท งมาตรฐานผลงานท สามารถว ดประเม น เข าใจ ตรวจสอบได ม ความเท ยงธรรม และสามารถปฏ บ ต ให บรรล ผลสำเร จ ได จร ง ๒) กำหนดผลงานพ นฐานท ผ ปฏ บ ต งานต องทำให สำเร จ ๓) กำหนดแผนปฏ บ ต ราชการรายบ คคลท ย ดหย น ปร บเปล ยนตาม เป าหมายและแผนงานขององค กรได เม อจำเป น โดยผ บ งค บบ ญชาสามารถนำแผนปฏ บ ต ราชการ รายบ คคลน มาใช อ างอ งประกอบการต ดตามการปฏ บ ต งานเป นระยะๆ ได 3

10 ๑.๓.๒ การต ดตาม การปฏ บ ต ราชการตามแผนงาน/โครงการ/งานต างๆ จำเป นต องม การ ต ดตามความก าวหน าอย างต อเน อง เพ อประเม นผลสำเร จของงานในแต ละช วงเวลาว าสอดคล อง ก บเป าหมายท กำหนดไว หร อไม ท งน นอกจากเพ อเป นการประเม นแนวโน มความเป นไปได ของ ความสำเร จของการปฏ บ ต ราชการแล ว ย งเป นการทำความเข าใจป ญหาข อข ดข องต างๆ ท อาจ เก ดข น และต องการการปร บเปล ยนแนวว ธ การดำเน นงาน เพ อให งานบรรล เป าหมาย แม การต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการอาจใช การประช มเพ อพ จารณา ความก าวหน าอย างเป นทางการหร ออาจให การต ดตามอย างไม เป นทางการก ได แต ส งสำค ญก ค อ การท ผ บ งค บบ ญชาต องดำเน นการอย างต อเน องตลอดรอบการประเม น เพ อเปร ยบเท ยบ ผลงานก บเป าหมายเป นระยะๆ หากพบสถานการณ ท อาจส งผลให การปฏ บ ต ราชการไม บรรล เป าหมายก จะช วยแก ไขป ญหาได อย างท นท วงท เพ อให ผ ปฏ บ ต งานสามารถปฏ บ ต งาน ได ผลตามเป าหมายท กำหนดภายในรอบการประเม นน น ๑.๓.๓ การพ ฒนา ผลท ได จากการต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการในข นตอนท ผ านมา จะช วยให ผ บ งค บบ ญชาได ร บทราบข อม ลสำค ญ ๒ ส วน ค อ ๑) ผลส มฤทธ ของงาน อ นเป นการสะท อนให เห นถ งความค บหน าของ เน องานว าผ ปฏ บ ต งานได ดำเน นการให เป นไปตามเป าหมายท กำหนดไว ได ด เพ ยงใด ๒) พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ เป นการพ จารณาว าในการปฏ บ ต งานน น ผ ปฏ บ ต งานได แสดงพฤต กรรมท คาดหว งมากน อยเพ ยงไร ด งน น การพ ฒนาจ งหมายความรวมถ ง การพ ฒนางานและ การพ ฒนาผ ปฏ บ ต งาน (พ ฒนางานและพ ฒนาคน) ซ งผ บ งค บบ ญชาจะต องพ จารณาข อม ล ท งสองส วนร วมก นเพ อนำไปใช เป นหล กในการกำหนดแนวทางการพ ฒนาให เหมาะสมก บ สภาพการทำงานและต วบ คคลผ ปฏ บ ต งาน เพ อให ผลส มฤทธ ของงานตามเป าหมายองค กรเก ด ข นได จร ง ๑.๓.๔ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ หมายถ ง การประเม นความสำเร จ ของงานอ นเป นผลมาจากการปฏ บ ต งานตลอดรอบการประเม น ด วยว ธ การท องค กรกำหนด โดยเปร ยบเท ยบผลงานก บเป าหมายท กำหนดไว ในแผนการปฏ บ ต ราชการ ตามเกณฑ มาตรฐาน ผลงานท ผ บ งค บบ ญชาและผ ปฏ บ ต งานกำหนดร วมก นไว ต งแต ต นรอบการประเม น 4

11 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารผลการ ปฏ บ ต ราชการซ งเป นวงจรท เก ดข นอย างต อเน อง โดยการประเม นเป นการว ดผลสำเร จของงาน ในช วงเวลาท กำหนดไว แน ช ด เพ อเปร ยบเท ยบผลสำเร จของงานก บเป าหมายในการปฏ บ ต ราชการของแต ละบ คคลหร อองค กร ท งน จะได อธ บายลงในรายละเอ ยดในส วนท ๒ ต อไป ๑.๓.๕ การให รางว ล การให รางว ลตามแนวทางการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ได แก การให ส งตอบแทนแก บ คคลหร อกล มบ คคลท ปฏ บ ต ราชการได ผลสำเร จตามเป าหมายท ตกลง ร วมก นเพ อจ งใจให บ คคลหร อกล มบ คคลด งกล าวท มเทในการทำงานเพ อให ได ผลงานท ด ต อไป และจ งใจให บ คคลอ นได เห นว าผ ท ต งใจปฏ บ ต งานจนม ผลการปฏ บ ต ราชการออกมาด ก จะได ร บ รางว ลเป นส งตอบแทน และจะเก ดแรงจ งใจในการพ ฒนาผลการปฏ บ ต ราชการของตนเองให ด ข น ในอนาคต หล กสำค ญของการให รางว ล ค อ รางว ลน นจะต องทำให ผ ร บร ส กว า ตนเองได ร บการปฏ บ ต ท พ เศษแตกต างจากผ อ นท ไม ได ร บรางว ล และรางว ลน นม ค ณค า พอเหมาะพอสมก บส งท ตนเองเส ยสละไปเพ อให ได รางว ลน นมา เช น การอ ท ศเวลาส วนต ว ทำงานนอกเวลาราชการเพ อให งานสำเร จ เป นต น โดยรางว ลท ผ บ งค บบ ญชาสามารถมอบให แก ผ ปฏ บ ต งานท ม ผลงาน และพฤต กรรมท ด อาจเป นได ท งรางว ลท เป นทางการและไม เป นทางการ ต วอย างรางว ลอย าง เป นทางการ เช น การพ จารณาให ได ร บการเล อนเง นเด อนในอ ตราท ส งเป นพ เศษ เป นต น ส วนต วอย างของรางว ลท ไม เป นทางการ เช น การกล าวชมเชยผ ม พฤต กรรมในการทำงานท พ งประสงค เป นต น ๑.๔ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ แม จะเป นกระบวนการท ประกอบด วย ๕ ข นตอน อ นได แก การวางแผน การต ดตาม การพ ฒนา การประเม น และการให รางว ล แต เน องจากระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการในราชการพลเร อนไทยย งเป นเร องค อนข าง ใหม ด งน น เน อหาในค ม อน จะเน นการอธ บายเก ยวก บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ (Performance Appraisal) เป นต น สำหร บการให รางว ลเพ อตอบแทนผลสำเร จในการปฏ บ ต ราชการตามระบบการ บร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ค ม อน จะให ความสำค ญก บการนำผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการไปใช ประกอบการเล อนเง นเด อน อ นเป นการดำเน นการตามมาตรา ๗๖ แห งพระราช บ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท กำหนดความในวรรคหน งว า ให ผ บ งค บ บ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ อย ใต บ งค บบ ญชา เพ อใช ประกอบการ พ จารณาแต งต งและ การเล อนเง นเด อน ท งน ตามเกณฑ และว ธ การท ก.พ. กำหนด 5

12 ส วนท ๑ ได กล าวถ งความหมายและความสำค ญของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ รวมท งกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการไว โดยส งเขป ในส วนท ๒ น จะได อธ บายในรายละเอ ยดการนำแนวทางของระบบการบร หารผลการ ปฏ บ ต ราชการ (Performance Appraisal) มาประย กต ใช ก บข าราชการพลเร อนสาม ญ โดยจ ดม งหมายสำค ญของส วนน ได แก การสร างความเข าใจภาพรวมของระบบการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการในเช งปฏ บ ต เน อหาในบทน ประกอบด วย (๑) ภาพรวมของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ในเช งปฏ บ ต (๒) หล กเกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ (๓) แบบฟอร มท ใช ในการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และ (๔) ข นตอนการดำเน นการตามระบบการประเม น ผลการปฏ บ ต ราชการและการใช แบบฟอร ม ๒.๑ ภาพรวมของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการในเช งปฏ บ ต การดำเน นการตามข นตอนท ง ๕ ข นตอน ซ งได แก การวางแผน การต ดตาม การพ ฒนา การประเม น และการให รางว ล ของกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการท กล าว ไว ในบทท ๑ หากพ เคราะห โดยละเอ ยดจะพบว า การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ซ งเป น ส วนหน งของกระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการก ค อ การประเม นผลส มฤทธ ของงาน ตามท ตกลงก นไว ซ งจะม การกำหนดต วช ว ดผลงานและค าเป าหมาย รวมถ งพฤต กรรม การปฏ บ ต ราชการซ งอ างอ งจากสมรรถนะ (Competency) คะแนนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะมาจากการพ จารณาองค ประกอบ หล กของการประเม น ๒ ส วน ได แก (๑) คะแนนการประเม นผลส มฤทธ ของงานและ (๒) คะแนนการประเม นพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการหร อสมรรถนะ คะแนนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท ได มาจากผลรวมของคะแนน ท ง ๒ ส วนน จะนำไปใช ประกอบการพ จารณาความด ความชอบของผ ปฏ บ ต งาน และเป นข อม ล ในการปร กษาหาร อร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานก บผ บ งค บบ ญชาเพ อพ ฒนาปร บปร งการปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนการพ ฒนาต วผ ปฏ บ ต งานแต ละรายต อไป 6 ส วนท ๒ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

13 แผนภาพท ๒.๑ สร ปให เห นภาพรวมของระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท กำหนดไว เป นต วอย างแนวทางการดำเน นการ อย างไรก ด ส วนราชการอาจกำหนดให ม การ ประเม นองค ประกอบอ นเพ มเต มก ได หากเห นสมควร แผนภาพท ๒.๑ สร ปภาพรวมของระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ กำหนดโดยพ จารณา ความสำเร จของงาน ท ผ ปฏ บ ต และ ผ บ งค บบ ญชา ตกลงก นไว องค ประกอบ ผลส มฤทธ ของงาน - ต วช ว ด - ค าเป าหมาย ประเม น คะแนน ประเม น ผลส มฤทธ ของงาน พ จารณาความด ความชอบ กำหนดโดยอ างอ ง จากข อกำหนด สมรรถนะท ประกาศ โดยส วนราชการ องค ประกอบ พฤต กรรม - สมรรถนะ ประเม น คะแนน ประเม น สมรรถนะ คะแนน การประเม น ผลการปฏ บ ต ราชการ กำหนดโดย ส วนราชการ องค ประกอบอ นๆ (ข นอย ก บส วน ราชการ) ประเม น คะแนน ประเม น ป จจ ยอ นๆ แจ งผล และ ปร กษาหาร อ เพ อพ ฒนาปร บปร ง ๒.๒ หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามหน งส อสำน กงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงว นท ๓ ก นยายน ๒๕๕๒ เร อง หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการของข าราชการพลเร อนสาม ญ โดยสร ปม ด งน ๒.๒.๑ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการให ดำเน นการประเม นป ละ ๒ รอบ ตามป งบประมาณ ด งน รอบท ๑ ๑ ต ลาคม - ๓๑ ม นาคม ของป ถ ดไป รอบท ๒ ๑ เมษายน - ๓๐ ก นยายน ของป เด ยวก น ในแต ละรอบการประเม น ให ผ ปฏ บ ต งานตกลงร วมก นก บผ บ งค บบ ญชาเก ยวก บระด บ ผลการปฏ บ ต ราชการท คาดหมายไว ต งแต ต นรอบการประเม น และเม อส นส ดรอบการประเม น ผ บ งค บบ ญชาจะประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ ปฏ บ ต งาน โดยเท ยบเค ยงผลงานท ทำได จร ง ก บเป าหมายท ต งไว แล วจ งนำมาสร ปเป นคะแนนประเม นผลการปฏ บ ต ราชการสำหร บรอบการ ประเม นน น 7

14 ท งน หากม การเปล ยนแปลงสำค ญเก ดข นระหว างรอบการประเม น เช น ม เน องาน และหน าท ความร บผ ดชอบของผ ปฏ บ ต งานเปล ยนไปจากท เคยตกลงร วมก นไว เม อต นรอบ การประเม น ผ ปฏ บ ต งานและผ บ งค บบ ญชาอาจร วมก นพ จารณาปร บปร งข อตกลงด งกล าวให เหมาะสมเพ อใช สำหร บการประเม นเม อส นส ดรอบการประเม น ๒.๒.๒ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ต องพ จารณาอย างน อย ๒ องค ประกอบ ได แก ผลส มฤทธ ของงาน และพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการหร อสมรรถนะ อย างไรก ด ส วนราชการอาจกำหนดให ม องค ประกอบอ นเพ มเต มเป นการเฉพาะของส วนราชการเองก ได ด งน น เพ อป องก นป ญหาท อาจเก ดข นจากความเข าใจท คลาดเคล อน ผ ปฏ บ ต งาน ในแต ละส วนราชการจ งควรสนใจศ กษาองค ประกอบการประเม นและเง อนไขการประเม น ซ งส วนราชการต นส งก ดต องประกาศให ทราบโดยท วก น สำหร บองค ประกอบใดในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะม น ำหน ก/ส ดส วน ไม เท าก น โดยคะแนนผลการปฏ บ ต ราชการสามารถคำนวณได ตามส ตรต อไปน คะแนนผลการปฏ บ ต ราชการ (๑๐๐ คะแนน) คะแนนการประเม น ผลส มฤทธ ของงาน X น ำหน กผลส มฤทธ ของงาน คะแนนการประเม น พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ X น ำหน กพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ คะแนนการประเม น องค ประกอบอ น (ถ าม ) X น ำหน กขององค ประกอบอ น โดยท วไปน ำหน กขององค ประกอบด านผลส มฤทธ ของงาน จะต องม น ำหน กไม ต ำกว า ร อยละ ๗๐ ซ งส วนราชการสามารถกำหนดให ส งกว าน ได เช น ส วนราชการสามารถกำหนด ส ดส วนผลส มฤทธ ของงาน : พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ เป นร อยละ ๗๐ : ๓๐ หร อ ๘๐ : ๒๐ หร อ ๙๐ : ๑๐ หร อส ดส วนอ น เป นต น สำหร บในกรณ ของข าราชการท อย ระหว างการทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ หร อม ระยะเวลาทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการอย ในรอบการประเม น ซ งส วนใหญ จะเป นช วงของการ เร ยนร งาน อาจย งไม ม ผลงานเป นท ประจ กษ จ งกำหนดให ประเม นเฉพาะผลส มฤทธ ของงานและ พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ โดยม ส ดส วนคะแนนของแต ละองค ประกอบเป นร อยละ ๕๐ ๒.๒.๓ คะแนนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะถ กแบ งเป นอย างน อย ๕ ระด บ ได แก ด เด น ด มาก ด พอใช และต องปร บปร ง โดยการกำหนดช วงคะแนนของแต ละ ระด บให เป นด ลยพ น จของส วนราชการ แต คะแนนต ำส ดของระด บ พอใช ต องไม ต ำกว าร อยละ ๖๐ 8

15 ตารางท ๒.๑ ระด บผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการ กรณ ระด บผลการ คะแนนในแต ละระด บ หมายเหต ข าราชการท วไป (รวมท งข าราชการ ท อย ระหว างการ ทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ) ประเม น ด เด น ด มาก ด พอใช ต องปร บปร ง ส วนราชการกำหนดได ตามความเหมาะสม ไม ต ำกว าร อยละ ๖๐ ต ำกว าร อยละ ๖๐ ส วนราชการต องประกาศให ทราบท วก น (ประกาศเฉพาะผ ม ผลการประเม น ระด บ ด เด น และ ด มาก กรณ จำแนกผลเป น ๕ ระด บ ไม ได ร บการพ จารณาเล อนเง นเด อน เน องจากคะแนนประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจะสะท อนระด บผลงานของผ ปฏ บ ต งาน แต ละคน ด งน น ผ ปฏ บ ต งานท ได ร บคะแนนต างก นสมควรได ร บการพ จารณาเล อนเง นเด อน ในอ ตราท ไม เท าก นตามหล กการจ ายค าตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) อ นเป นหล กสำค ญประการหน งของพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อนสาม ญ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย างไรก ด ผ ท จะได ร บการพ จารณาเล อนเง นเด อน ต องม คะแนนประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการไม ต ำกว าร อยละ ๖๐ และผ ท ม คะแนนต ำกว าร อยละ ๖๐ (ระด บต องปร บปร ง) ต องจ ดทำ คำม นในการพ ฒนาปร บปร งตนเอง เป นลายล กษณ อ กษรร วมก บผ บ งค บบ ญชา ไว ด วย (รายละเอ ยดตามกฎ ก.พ. ว าด วยการส งให ข าราชการพลเร อนสาม ญออกจากราชการ กรณ ไม สามารถปฏ บ ต ราชการให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล พ.ศ. ๒๕๕๒) ๒.๒.๔ การประเม นผลส มฤทธ ของงาน ให พ จารณาจากต วช ว ดผลงานและ ค าเป าหมายท ผ ปฏ บ ต งานและผ บ งค บบ ญชาเห นชอบและตกลงร วมก นไว โดยอ างอ งความสำเร จ ของงานตามต วช ว ดผลงาน และ/หร อหล กฐานท บ งช ผลผล ตและผลล พธ ของงานได อย างเป น ร ปธรรม การกำหนดต วช ว ดผลงานและค าเป าหมายสามารถทำได หลายว ธ ตามท จะได กล าวถ ง โดยละเอ ยดต อไป ท งน การกำหนดต วช ว ดผลงานต องอ างอ งก บงานท ผ ปฏ บ ต งานร บผ ดชอบ ซ งอาจม อย ด วยก น ๓ ล กษณะ ด งน ๑) งานตามท ปรากฏในคำร บรองการปฏ บ ต ราชการ หร อแผนปฏ บ ต ราชการประจำป ของส วนราชการ (งานย ทธศาสตร ) ๒) งานตามหน าท ความร บผ ดชอบหล กของกระทรวง กรม จ งหว ด สำน กหร อกอง หร อตำแหน งงานของผ ร บการประเม น ท ไม ปรากฏตามข อ ๑) (งานภารก จ) 9

16 ๓) งานตามท ได ร บมอบหมายเป นพ เศษ ซ งไม ใช งานประจำของส วนราชการหร อ ของผ ร บการประเม น เช น งานโครงการ หร องานแก ป ญหาสำค ญเร งด วนท เก ดข นในรอบการ ประเม น เป นต น อน ง ต วช ว ดท จ ดทำอาจเป นต วช ว ดด านประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ หร อผลส มฤทธ ซ งโดยท วไปสามารถแบ งออกได เป น ๔ ประเภท ได แก ประเภทท ม งเน นปร มาณของงาน ประเภทท ม งเน นค ณภาพของงาน ประเภทท ม งเน นเวลาท งานสำเร จหร อท นการณ และประเภท ท ม งเน นความประหย ดหร อความค มค าในการใช ทร พยากร ซ งการประเม นผลสำเร จตามต วช ว ดน จะแตกต างก นไปตามประเภทของต วช ว ด ด งน ประเภทต วช ว ดผลงาน แนวทางการพ จารณา ปร มาณ จำนวนผลงานหร อช นงานท ทำเสร จ ค ณภาพ ความถ กต อง ประณ ต เร ยบร อยของผลงาน เปร ยบเท ยบก บมาตรฐานของงาน ความฉ บไว/ท นการณ เวลาท ใช ปฏ บ ต งานเท ยบก บมาตรฐานท กำหนด ความประหย ด/ความค มค า การประหย ดใช ว สด อ ปกรณ ต นท น หร อ ค าใช จ ายในการทำงาน การระว งร กษาเคร องม อเคร องใช ม ให เส ยหาย ๒.๒.๕ การประเม นพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการหร อสมรรถนะ ทำโดยการ อ างอ งข อกำหนดสมรรถนะและน ยามสมรรถนะท ประกาศใช ๒.๒.๖ เพ อให การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการเป นธรรมและสะท อนความ เป นจร งเก ยวก บผลงานและพฤต กรรมของผ ร บการประเม นมากท ส ด จ งได กำหนดผ ม อำนาจ ประเม นและผ ท ให ข อม ลและความเห นประกอบการประเม นของผ ม อำนาจประเม นในกรณ ต างๆ ไว ในตารางท ๒.๒ และ ๒.๓ ด งน 10

17 ตารางท ๒.๒ การกำหนดผ ทำหน าท ประเม นและผ ร บการประเม น ผ ประเม น ผ ร บการประเม น ๑. นายกร ฐมนตร ปล ดสำน กนายกร ฐมนตร ห วหน าส วนราชการระด บกรมท อย ในบ งค บ บ ญชาหร อร บผ ดชอบการปฏ บ ต ราชการข นตรงต อนายกร ฐมนตร ๒. ร ฐมนตร เจ าส งก ด ปล ดกระทรวง และห วหน าส วนราชการระด บกรมท อย ในบ งค บบ ญชา หร อร บผ ดชอบการปฏ บ ต ราชการข นตรงต อร ฐมนตร ๓. ปล ดสำน กนายกร ฐมนตร / ห วหน าส วนราชการระด บกรมท อย ในบ งค บบ ญชา ห วหน าส วนราชการ ปล ดกระทรวง ซ งไม ม ฐานะเป นกรม และข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในสำน กงาน ปล ดสำน กนายกร ฐมนตร หร อสำน กงานปล ดกระทรวง ๔. ห วหน าส วนราชการระด บกรม ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา ยกเว น ปล ดอำเภอ ห วหน าส วนราชการประจำอำเภอ ข าราชการในบ งค บ บ ญชา ของปล ดอำเภอ/ห วหน าส วนราชการประจำอำเภอ ๕. ห วหน าส วนราชการซ งไม ม ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา ฐานะเป นกรม แต ม ผ บ งค บ บ ญชาเป นอธ บด หร อ ตำแหน งท เร ยกช ออย างอ น ท ม ฐานะเป นอธ บด ๖. เลขาน การร ฐมนตร ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา ๗. ผ บ งค บบ ญชาระด บสำน ก/ ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา กอง หร อเท ยบเท า ๘. ปล ดจ งหว ด/ห วหน าส วน ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา ราชการประจำจ งหว ด ยกเว น ปล ดอำเภอ ห วหน าส วนราชการประจำอำเภอ และข าราชการ พลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชาของห วหน าส วนราชการ ประจำอำเภอ ๙. นายอำเภอ ปล ดอำเภอ และห วหน าส วนราชการประจำอำเภอ ๑๐. ปล ดอำเภอ/ห วหน าส วน ข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ในบ งค บบ ญชา ราชการประจำอำเภอ ๑๑. ผ บ งค บบ ญชาท ได ร บ มอบหมาย 11

18 ตารางท ๒.๓ การกำหนดผ ให ข อม ลและความเห นประกอบการประเม น ผ ให ข อม ลและความเห น ผ ร บการประเม น ๑. ผ ว าราชการจ งหว ด รองผ ว าราชการจ งหว ด ปล ดจ งหว ด ห วหน าส วนราชการประจำจ งหว ด ๒. ห วหน าส วนราชการ/หน วยงาน ข าราชการท ได ร บมอบหมายให ไปช วยราชการ หร อปฏ บ ต ราชการ ท ผ ร บการประเม นไปช วย ในส วนราชการหร อหน วยงานอ น ราชการ/ปฏ บ ต ราชการ ๓. ห วหน าคณะผ แทน ข าราชการซ งประจำอย ต างประเทศ แต ม ใช บ คคลในคณะผ แทน (การบร หารราชการ ในต างประเทศ) ๒.๒.๗ ผลการประเม นรวมท งข อม ลประกอบต างๆ ให ผ บ งค บบ ญชาระด บ สำน ก/กอง เก บสำเนาไว อย างน อย ๒ รอบการประเม น ส วนต นฉบ บให หน วยงานท ร บผ ดชอบ งานการเจ าหน าท ของส วนราชการจ ดเก บไว ในแฟ มประว ต ข าราชการ หร อจ ดเก บข อม ลไว ใน ร ปแบบอ น เช น แผ นซ ด เป นต น ๒.๒.๘ เพ อให ม กลไกสน บสน นความโปร งใสและเป นธรรมในการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ ให ห วหน าส วนราชการระด บกรมหร อจ งหว ดแต งต ง คณะกรรมการ กล นกรองผลการปฏ บ ต ราชการ ทำหน าท พ จารณาเสนอความเห นเก ยวก บมาตรฐานและ ความเป นธรรมของการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการพลเร อนสาม ญในส งก ด โดยรายละเอ ยดองค ประกอบของคณะกรรมการด งกล าว ปรากฏในตารางท ๒.๔ ตารางท ๒.๔ องค ประกอบของคณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การจ ดองค ประกอบของคณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการในระด บกรมและจ งหว ดให ม ล กษณะด งน ๑. คณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกรม รองห วหน าส วนราชการผ ร บผ ดชอบงานด านการบร หารทร พยากรบ คคล ประธาน (Chief Human Officer : CHRO) ของส วนราชการ ข าราชการพลเร อนสาม ญอ นตามท ห วหน าส วนราชการเห นสมควร ไม น อยกว า ๔ คน กรรมการ ห วหน าหน วยงานท ร บผ ดชอบงานการเจ าหน าท ของส วนราชการ เลขาน การ 12

19 ๒. คณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บจ งหว ด รองผ ว าราชการจ งหว ดผ ร บผ ดชอบงานด านการบร หารทร พยากรบ คคล ประธาน (Chief Human Officer : CHRO) ของจ งหว ด ข าราชการพลเร อนสาม ญผ ดำรงตำแหน งในราชการบร หารส วนภ ม ภาคในจ งหว ด กรรมการ ตามท ผ ว าราชการจ งหว ดเห นสามควร ไม น อยกว า ๔ คน ห วหน าหน วยงานท ร บผ ดชอบงานการเจ าหน าท ของจ งหว ด เลขาน การ ท งน ส วนราชการ/จ งหว ด อาจกำหนดให ม คณะกรรมการ/องค คณะท ต ำกว าคณะ กรรมการกล นกรองฯ ระด บกรม/จ งหว ด เช น ระด บสำน ก/กอง เพ อช วยทำหน าท เสนอความ เห นเก ยวก บมาตรฐานและความเป นธรรมของการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามท เห น สมควรด วยก ได 13

20 กรมการพ ฒนาช มชน ได ดำเน นการระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามหล กเกณฑ หน งส อสำน กงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงว นท ๓ ก นยายน ๒๕๕๒ และหน งส อ ท ๑๐๑๒/ว ๒๙ ลงว นท ๗ ก นยายน ๒๕๕๓ ซ งได กำหนดหล กเกณฑ ให ม ความสอดคล องก บ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ท ได ดำเน นการมาต งแต ป ๒๕๔๘ ด งน ๑. ประกาศกรมการพ ฒนาช มชน เร องหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการพลเร อนสาม ญในกรมการพ ฒนาช มชน ลงว นท ๒๗ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศกรมการพ ฒนาช มชน เร องหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการพลเร อน สาม ญในกรมการพ ฒนาช มชน (เพ มเต ม) ฉบ บท ๑ ลงว นท ๑๔ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ งม สาระ ด งน ๑.๑ ผ ประเม นและผ ร บการประเม น กำหนดให อธ บด ประเม นรองอธ บด ผ ตรวจราชการกรม พ ฒนาการจ งหว ด และ ห วหน าหน วยงานท ข นตรงต ออธ บด รองอธ บด ประเม นผ อำนวยการสำน ก กอง และห วหน าหน วยงาน ภายใน ท กำก บด แล ผ อำนวยการสำน ก กอง ประเม นห วหน ากล มงาน ห วหน าฝ าย ห วหน ากล ม ห วหน าฝ าย ประเม นข าราชการท อย ในบ งค บบ ญชา พ ฒนาการจ งหว ด ประเม นห วหน ากล ม ห วหน าฝ าย ในสำน กงานพ ฒนา ช มชนจ งหว ด นายอำเภอ ประเม นพ ฒนาการอำเภอ พ ฒนาการอำเภอ ประเม นข าราชการท อย ในบ งค บบ ญชา l กรณ ข าราชการท ช วยราชการหร อปฏ บ ต หน าท ไม ตรงตามบ ญช ถ อ จ ายเง นเด อนข าราชการ (จ.๑๘) ให ผ บ งค บบ ญชาท กำก บด แลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการผ น นเป นผ ประเม น โดยผ บ งค บบ ญชาท งสองฝ าย จะต องเห นชอบก บข อตกลงการปฏ บ ต ราชการท จ ดทำร วมก นต งแต ต นรอบการประเม น และเม อส นรอบการประเม น ให ผ บ งค บบ ญชาท 14 ส วนท ๓ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของกรมการพ ฒนาช มชน

21 กำก บด แลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการผ น นเป นผ ประเม น แล วส งผล การประเม นพร อมเอกสารรายงานผลการดำเน นงานให ผ บ งค บบ ญชา ต นส งก ดตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อนข าราชการ (จ.๑๘) เพ อพ จารณา เล อนเง นเด อนต อไป ๑.๒ การกำหนดต วช ว ดกลางการปฏ บ ต ราชการของพ ฒนาการจ งหว ด ๗ ต วช ว ด l ระด บความสำเร จของการบรรล ต วช ว ดคำร บรองปฏ บ ต ราชการในม ต ท ๑ ด านประส ทธ ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ l ระด บคำสำเร จของการแสวงหาแหล งงบประมาณเพ อสน บสน นการ ดำเน นงาน l ระด บความสำเร จของการเบ กจ ายงบประมาณ l ระด บความสำเร จของการส งเสร มการจ ดการความร ในงานพ ฒนาช มชน l ระด บความสำเร จของการดำเน นงานตามคำร บรองปฏ บ ต ราชการ ในระด บหน วยงาน (IPA) ตามท กรมฯ กำหนด l ระด บความสำเร จของการเสร มสร างความผาส กให แก บ คลากรท ปฏ บ ต งานภายในจ งหว ด l ระด บความสำเร จของการประชาส มพ นธ งานพ ฒนาช มชนของจ งหว ด ผ านช องทางต างๆ ๑.๓ กลไกการพ จารณาและเสนอความเห นเก ยวก บมาตรฐานและความเป น ธรรมของการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ได แก ๑) คณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของ ข าราชการกรมการพ ฒนาช มชน พ จารณามาตรฐานและความเป นธรรมของข าราชการส งก ดส วน กลาง และพ ฒนาการจ งหว ด ประกอบด วย l รองอธ บด กรมการพ ฒนาช มชน l ผ ตรวจราชการกรม l เลขาน การกรม l ผ อำนวยการกองแผนงาน l ผ อำนวยการกล มพ ฒนาระบบบร หาร l ผ อำนวยการกองการเจ าหน าท l ห วหน ากล มสรรหาและประเม นผล 15

22 ๒) คณะทำงานพ จารณาจ ดทำข อตกลงการปฏ บ ต ราชการและผลการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส งก ดกรมการพ ฒนาช มชนจ งหว ด... ประกอบด วยพ ฒนาการจ งหว ดเป นห วหน าคณะทำงาน และม คณะทำงานอ ก ๖-๑๔ คน ประกอบด วย ห วหน ากล มงาน พ ฒนาการอำเภอ น กว ชาการพ ฒนาช มชนและพ ฒนากร และให ห วหน าฝ ายอำนวยการ เป นเลขาน การ โดยให คณะทำงานม หน าท ในการพ จารณากรอบการประเม น ความเหมาะสมของ การกำหนดต วช ว ด ค าเป าหมาย เกณฑ การว ดและน ำหน กคะแนน ณ ต นรอบการประเม น และพ จารณากล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการเม อส นส ดรอบการประเม น ๒. จ ดทำผ งกระบวนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ซ งม ข นตอนและรายละเอ ยด ด งน ระด บกรม ๑) จ ดทำหล กเกณฑ : ศ กษา หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามหน งส อสำน กงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงว นท ๓ ก นยายน ๒๕๕๓ และจ ดทำ หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ๒) แจ งหล กเกณฑ : ประกาศกรมและแจ งหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ให ข าราชการในส งก ดร บทราบและถ อปฏ บ ต ๓) พ ฒนาระบบประเม น : ว เคราะห ผลการดำเน นงานรอบการประเม นท ผ านมา จ ดทำสร ปเป นรายงานเสนอคณะกรรมการกล นกรอง ๔) บ รณาการต วช ว ด : ประสานความร วมม อหน วยงานท ร บผ ดชอบต วช ว ด เพ อบ รณาการงาน และจ ดทำบ นท กความร วมม อระบบงานย ทธศาสตร (แผนท ย ทธศาสตร ) การดำเน นงานคำร บรองปฏ บ ต ราชการภายในระด บหน วยงาน (IPA) และระบบประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ (PM) ๕) เสนอความเห นเร องมาตรฐาน : คณะกรรมการกล นกรองพ จารณาเร อง มาตรฐานของการกำหนดต วช ว ด ค าป าหมาย ค าน ำหน ก ของผ ร บการประเม นและผ ประเม น และเสนอความเห นต ออธ บด ๖) พ จารณา : อธ บด พ จารณาความเห นและข อเสนอเร องมาตรฐานการกำหนด ต วช ว ด ค าเป าหมาย ค าน ำหน กตามข อเสนอของคณะกรรมการกล นกรอง กรณ ท ไม เห นชอบให นำกล บไปทบทวนใหม กรณ ท เห นชอบให ปร บปร งหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 16

23 ๗) ปร บปร งหล กเกณฑ : จ ดทำหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และประกาศให ข าราชการในส งก ดร บทราบและถ อปฏ บ ต ๘) ถ ายทอดต วช ว ด : ถ ายทอดต วช ว ดตามประกาศกรมจากอธ บด ส รองอธ บด ผ ตรวจราชการกรม ห วหน าหน วยงานท ข นตรงต ออธ บด และพ ฒนาการจ งหว ด ถ ายทอดต วช ว ด จากรองอธ บด ส ผ อำนวยการสำน ก กองและห วหน าหน วยงานภายในท อย ในกำก บด แล ๙) ต ดตามการปฏ บ ต งาน : อธ บด ต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการของอธ บด ผ ตรวจราชการกรม ห วหน าหน วยงานท ข นตรงต ออธ บด และพ ฒนาการจ งหว ด ตามบ นท ก ข อตกลง และรองอธ บด ต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการของผ อำนวยการสำน ก กอง ห วหน าหน วยงาน ภายในท อย ในกำก บด แล ตามบ นท กข อตกลง ๑๐) ประเม นผลการปฏ บ ต งาน : รองอธ บด ผ ตรวจราชการกรม ผ อำนวยการ สำน ก กอง ห วหน าหน วยงานภายในท ข นตรงต ออธ บด พ ฒนาการจ งหว ด ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการในเบ องต นแล วเสนออธ บด ให ความเห นชอบ ในส วนของผ อำนวยการสำน ก กอง ห วหน าหน วยงานภายในท อย ในกำก บด แลของรองอธ บด ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ในเบ องต นแล วเสนอรองอธ บด ให ความเห นชอบ เม อดำเน นการเสร จแล วให รวบรวม แบบประเม นส งให กองการเจ าหน าท ๑๑) รวบรวมผลการประเม น : ห วหน าฝ ายอำนวยการของสำน ก กอง รวบรวม แบบประเม นของรองอธ บด ผ ตรวจราชการกรม ผ อำนวยการสำน ก กอง ห วหน าหน วยงาน ภายในส งให กองการเจ าหน าท ในส วนผลการประเม นของข าราชการในส งก ด ให ส งเฉพาะ แบบสร ปผลการประเม น ๑๒) พ จารณาความเป นธรรม : กองการเจ าหน าท รวบรวมผลการประเม นของ รองอธ บด ผ ตรวจราชการกรม ผ อำนวยการสำน ก กอง ห วหน าหน วยงานภายใน และของ ข าราชการในส งก ดส วนกลาง เสนอคณะกรรมการกล นกรองพ จารณาความเป นธรรมของ การประเม น ๑๓) พ จารณา : อธ บด พ จารณาความเห นและข อเสนอผลการประเม นของคณะ กรรมการกล นกรอง หากไม เห นชอบให ปร บผลการประเม น ๑๔) ประกาศด เด น ด มาก : กองการเจ าหน าท ประกาศผลการประเม นของ ข าราชการท ม ผลการประเม นระด บด เด น ด มาก และเผยแพร ประชาส มพ นธ ให ทราบท วก น จากระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของกรมการพ ฒนาช มชน ในระด บ กรม กองการเจ าหน าท ซ งเป นผ ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานได ดำเน นงานตามกระบวนการท ง ๑๔ ข นตอน และได เข ยนผ งกระบวนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามผ งกระบวนการ 17

24 ผ งกระบวนการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ : ระด บกรม กองการ เจ าหน าท ผ ประเม น และผ ร บการ ประเม น กผ.กจ. ก.พ.ร. กรรมการ กล นกรอง อธ บด เร ม จ ดทำหล กเกณฑ ว.20/2553 แจ งหล กเกณฑ ประกาศกรม บ นท กความร วมม อ พ ฒนาระบบประเม น บ รณาการต วช ว ด ไม เห นชอบ ผลการว เคราะห งานท ผ านมา รายงานการประช ม เสนอความเห นเร องมาตรฐาน เห นชอบ พ จารณา ปร บปร งหล กเกณฑ ประกาศเพ มเต ม ถ ายทอดต วช ว ด ต ดตามการปฏ บ ต งาน ประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ นท กข อตกลง บ นท กการต ดตาม แบบประเม นผล รวบรวมผลการประเม น แบบสร ปผลการประเม น ประกาศด เด น ด มาก รายงานการประช ม ประกาศกรม พ จารณาความเห นเป นธรรม ไม เห นชอบ เห นชอบ พ จารณา 18 จบ

25 ระด บสำน ก กอง ๑) ศ กษา ต วช ว ดย ทธศาสตร กรม สำน ก กอง ต วช ว ดตามคำร บรองปฏ บ ต ราชการ ต วช ว ดแผนปฏ บ ต ราชการกรม งานท ได ร บมอบหมาย ๒) ถ ายทอดต วช ว ดจากหน วยงานส ระด บบ คคล ๓) จ ดทำบ นท กข อตกลง ณ ต นรอบการประเม น ส งแบบประเม นของผ อำนวยการ สำน ก กอง ให กองการเจ าหน าท เพ อเสนออธ บด ลงนามเห นชอบ ๕) รวบรวมแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการในส งก ด ๖) ต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการของผ ร บการประเม น ๗) ผ อำนวยการสำน ก กอง ผ ร บการประเม น เสนอผลการปฏ บ ต ราชการ ต ออธ บด ผ ประเม นให ความเห นชอบ ส งให กองการเจ าหน าท รวบรวมสร ปผลการปะเม น เสนอคณะกรรมการกล นกรองฯ ๘) ผ บ งค บบ ญชาผ ประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ ใต บ งค บบ ญชา ผ ร บการประเม น ๙) รวบรวมผลการประเม น จ ดทำสร ปงบหน า ส งกองการเจ าหน าท ๑๐) ดำเน นการตามกระบวนการเล อนเง นเด อนต อไป ระด บจ งหว ด ๑) ศ กษา ต วช ว ดย ทธศาสตร กรม สำน ก กอง ต วช ว ดตามคำร บรองปฏ บ ต ราชการ ต วช ว ดแผนปฏ บ ต ราชการกรม งานท ได ร บมอบหมาย ๒) คณะทำงานพ จารณาจ ดทำข อตกลงการปฏ บ ต ราชการและผลการประเม น ผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส งก ดกรมการพ ฒนาช มชนจ งหว ด... พ จารณา กรอบการประเม น ความเหมาะสมของการกำหนดต วช ว ด ค าเป าหมาย เกณฑ การว ดและ นำหน กคะแนน ณ ต นรอบการประเม น ๓) ถ ายทอดต วช ว ดจากหน วยงานส ระด บบ คคล ๔) กรณ การประเม นของพ ฒนาการจ งหว ด เสนอแบบประเม นผลต อผ ว า ราชการจ งหว ดผ ให ข อม ล ให ความเห น ๕) จ ดทำบ นท กข อตกลง ณ ต นรอบการประเม น ระหว างผ ประเม นก บผ ร บการ ประเม น ๖) ต ดตามผลการปฏ บ ต ราชการของผ ร บการประเม น ๗) สอนแนะงาน 19

26 ๘) ผ บ งค บบ ญชาผ ประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ ใต บ งค บบ ญชา ผ ร บการประเม น ๙) รวบรวมผลการประเม น จ ดทำสร ปงบหน า ๑๐) คณะทำงานพ จารณาจ ดทำข อตกลงการปฏ บ ต ราชการและผลการประเม น ผลการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส งก ดกรมการพ ฒนาช มชนจ งหว ด... พ จารณา กล นกรองผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการเม อส นรอบการประเม น ๑๑) เสนอผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการต อคณะกรรมการกล นกรองผลการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการจ งหว ด... ๑๒) ดำเน นการตามกระบวนการเล อนเง นเด อนต อไป 20

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information