รายงานผลการดำเน นงานประจำป 2556

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดำเน นงานประจำป 2556"

Transcription

1 BKT R&D Cluster Annual Report 2013 รายงานผลการดำเน นงานประจำป 2556 โดย สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงานต นแบบ

2 สารบ ญ ผลงานเด นประจ าป งบประมาณ 2556 ของ BKT R&D Cluster 1 สร ปแผน-ผลรายร บ-รายจ าย ป 2556 ของ BKT R&D Cluster 3 แผน/ผล รายจ ายป งบประมาณ 2556 และแผนรายจ ายป สร ปผลการด าเน นงานป งบประมาณ และแผนป 2557 ของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงาน 5 ว จ ยและบร การ) สร ปด ชน ช ว ดของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงานว จ ยและบร การ) ในป งบประมาณ และ 6 เป าหมายป 2557 ว ส ยท ศน นโยบายและพ นธก จ กลย ทธ 7 โครงสร างการบร หารงาน สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงงานต นแบบ 8 โครงสร างความร วมม อ BKT R&D Cluster 9 ผ บร หาร ห วหน าห องปฏ บ ต การว จ ย และหน วยบร การ 10 ทร พยากรบ คคล ป 2556 ของ BKT R&D Cluster 11 ผลการด าเน นงาน ของ BKT R&D Cluster ป งบประมาณ ) การบร หารจ ดการ 12 2) รายร บ-รายจ าย 13 3) การว จ ย 19 4) การบร การว ชาการ และถ ายทอดเทคโนโลย 25 5) การบร การฐานข อม ลเทคน ค 27 6) การพ ฒนาบ คลากร 29 แผนการด าเน นงานป งบประมาณ แผนพ ฒนาระยะท 11 (พ.ศ ) 32 ภาคผนวก ภาคผนวก ก - งบการเง น สรบ. ณ 30 ก.ย ภาคผนวก ข - แผนงบประมาณ ป งบประมาณ ภาคผนวก ค - แผนพ ฒนาระยะท 11 (พ.ศ ) BKT R&D Cluster 46 (เฉพาะท เก ยวก บงานว จ ยและบร การ) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป 2556 ก

3 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 2.1 รายร บ-รายจ ายจร งป งบประมาณ และแผนป รายร บป งบประมาณ และแผนป 2557 จ าแนกตามแหล งท น จ านวนโครงการว จ ยท ด าเน นการในป งบประมาณ และแผนป เง นท นว จ ยจ าแนกตามแหล งท นในป งบประมาณ และแผนป จ านวนงานร บจ างว จ ยตามความต องการระหว างป งบประมาณ และแผนป รายร บของงานร บจ างว จ ย จ าแนกตามแหล งท นในป งบประมาณ และแผนป จ านวนส งต พ มพ ในป พ.ศ และแผนป จ านวนน กศ กษาท ท าว จ ย / ว ทยาน พนธ ในห องปฏ บ ต การระหว างป งบประมาณ จ านวนเง นค าจ างผ ช วยว จ ยประเภทท นน กศ กษาในป งบประมาณ งานบร การว ชาการท ด าเน นการในป งบประมาณ และแผนป งานด านการถ ายทอดเทคโนโลย โดยการฝ กอบรมในป งบประมาณ จ านวนการเป นว ทยากรร บเช ญในป งบประมาณ และแผนป รายร บงานบร การว ชาการ จ าแนกตามแหล งท นในป งบประมาณ และแผนป จ านวนฐานข อม ลทางเทคน ค และการให การบร การในป งบประมาณ จ านวนสมาช ก/ ผ ใช บร การฐานข อม ลเทคน คผ านทาง Websiteในป งบประมาณ การพ ฒนาบ คลากรภายในประเทศในป งบประมาณ การพ ฒนาบ คลากร ณ ต างประเทศในป งบประมาณ จ านวนน กศ กษาฝ กงานจากหน วยงานภายในและภายนอก มจธ. จ าแนกตามระด บการศ กษาใน ป งบประมาณ รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป 2556 ข

4 สารบ ญร ป ร ปท หน า 2.1 ก รายร บ / จ ายจร ง ป งบประมาณ และแผนป ข รายร บ / รายจ ายสะสมของ BKT R & D Cluster ป งบประมาณ รายร บจากงานว จ ย งานบร การว ชาการ และงานจ ดการศ กษาป ผลรายร บจ าแนกตามแหล งท นสน บสน น ป งบประมาณ รายร บสะสมจ าแนกตามแหล งท นสน บสน นป งบประมาณ รายจ ายจ าแนกตามหมวดค าใช จ ายป งบประมาณ ผลรายจ ายประเภทเง นเด อน / ค าจ าง / ค าตอบแทน ของป งบประมาณ อ ตราส วนของรายร บ/เง นเด อนค าจ างต างๆ ของป งบประมาณ รายร บงานว จ ยและร บจ างว จ ยจ าแนกตามแหล งท น ป งบประมาณ และแผนป จ านวนส งต พ มพ ป งบประมาณ และแผนป ก. ค าใช จ ายผ ช วยว จ ยและท นน กศ กษา ในป งบประมาณ ข. ค าใช จ ายผ ช วยว จ ยและท นน กศ กษาสะสมป งบประมาณ รายร บจากการบร การว ชาการและฝ กอบรมตามประเภทงาน ป งบประมาณ ค าใช จ าย(บาท)/บทความในงานบร การว ชาการ (TIS) ป งบประมาณ สร ปว นท างานของบ คลากร ในป งบประมาณ รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป 2556 ค

5 ผลงานเด นประจ าป งบประมาณ 2556 ของ BKT R&D CLUSTER 1. ในป งบประมาณ 2556 BKT R&D Cluster ม ยอดรายร บ ล านบาท (39.19 % เป นงบประมาณ สน น บสน นโดยตรงจากร ฐเพ อการบร หารและการบร การ) ท งน ย งไม รวมงบประมาณของส าน กสวนอ ตสาหกรรม 2 รางว ลท ได ร บป งบประมาณ ดร.อ สาห บ ญบ าร ง ได ร บรางว ลด เด นประเภทสถาบ นการศ กษา จาก ผลงาน ช ดก งห นน าค ร วง ซ งเป นระบบก งห นน าผล ตไฟฟ า ขนาดเล ก (ก าล งการผล ตไม เก น 10 ก โลว ตต ) ในพ นท ชนบทใน โครงการ ประกวดผลงานโครงการงานพล งงานช มชนเพ อช มชน พ.ศ ซ งจ ดโดยคณะกรรมาธ ธการการพล งงาน ว ฒ สภา และ ได ร บมอบรางว ลว นศ กร ท ท 23 ส งหาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช มร ฐสภา อาคารร ฐสภา 1 ถนนอ ทองใน เขตด ส ต กร งเทพมหานคร โดยม ฯพณฯ พงษ ศ กด ร กตพงศ ไพศาล ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพล งงาน เป นประธานในพ ธ และม รศ.บ ษยา บ นนาค เป นต วแทนร บมอบรางว ล มจธ. ได ม การศ กษาว จ ยระบบก งห ห นน าผล ตไฟฟ าขนาดเล ก (ก าล งการผล ล ตไม เก น 10 ก โลว ตต ) ในพ นท ชนบทมาเก อบ 10 ป โดยด าเน นงานร วมก บช มชนค ร วง จ งหว ดนครศร ธรรมราช ผ านการด าเน นโครงการว จ ย ต างๆ ในป พ.ศ 2554 มจธ. ได เป นท ปร กษาว สาหก จช มชนกล มก งห นน าค ร วงในการด าเน นโครงการพ ฒนา และส งเสร มก งห นน าผล ตไฟฟ าขนาดเล กมาก: กรณ ณ ศ กษาจ งหว ดนครศร ธรรมราช เป นการส งเสร มการใช งาน ก งห นน าผล ตไฟฟ าขนาดเล ก ในพ นท ค ร วงและช มชนรอบเท อกเขานครศร ธรรมราช จนถ งป จจ บ นม การต ต ดต ง ช ดก งห นน า าค ร วง ในพ นท ภาคใต กว าา 25 เคร อง และป 2556 มจธ. จะได ด าเน นงานโครงการ การพ ฒนาช ด ก งห นน าขนาดเล กมากนว ตกรรมท วถ ง (Inclusive Innovation) ส าหร บผล ตไฟฟ าในชนบท" " 2.22 ศ นย ECoWaste ได ร บรางว ล ภายใต โครงการว ทยาศาสตร ส ส ความเป นเล ศ ประเภทองค กรภาคร ฐ สาขา พล งงาน จากคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม ว ฒ สภา ในว นจ นทร ท 2 ก นยายน 2556 ณ ห องประช มร ฐสภา อาคารร ฐสภา 1 ช น 2 โดย ดร.วร นธร สงคศ ร เป นต วแทนร บรางว ล 2.3 ดร.สมเก ยรต เตชกาญจนาร กษ ได ร บรางว ลเหร ยญทอง และรางว ลเก ยรต ยศ 2 รางว ล โดยสมาคมส งเสร มส งประด ษฐ ของเกาหล (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ในว นท 29 พฤศจ กายน 2 ธ นวาคม 2555 รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

6 2.4 ดร.พรกมล อ นเร อน น กว จ ยหน วย BEC ได ร บรางว ลสภาว จ ยแห งชาต จาก ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ประจ าป 2555 ประเภทรางว ล ว ทยาน พนธ ระด บด เด นสาขาว ศวกรรมศาสตร และอ ตสาหกรรมว จ ย จาก ว ทยาน พนธ เร อง การพ ฒนาเซลล ท ท ม ประส ทธ ภาพโดยใช เคร องม อทาง ช วว ทยาระบบ โดยม Prof.Dr.Friedrich Srienc จาก University of Minnesota-Twin Cities สหร ฐอเมร กา เป นอาจารย ย ท ปร กษาหล ก โดย วช. ได จ ดงานประกาศรางว ลเม อว นท 14 มกราคม 2556 ณ อ มแพค เม องทองธาน 2.5 รศ.ดร.ภาว ณ ช ยประเสร ฐ ได ร บรางว ลผ สมควรให ปาฐกถาอาย โนะ โมะโต ะ จากสมาคมเทคโนโลย ช ช วภาพแห งประเทศไทยร วมก บ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน และ BIOTEC ในว นท 30 พฤศจ กายน 2555 ท โรงแรมส น ย แกรนด จ.อ บลราชธาน 2.6 รศ.ดร.ส ภาภรณ ช วะธนร กษ รองผ อ านวยการฝ ายว จ ยและว เทศส มพ นธ สรบ. ได ร บการค ดเล อกเป นน ส ตเก าว ทยาศาสตร จ ฬาฯด เด น ประจ าป 2556 จาก คณะกรรมการสรรหาและค ดเล อกน ส ตเก าว ทยาศาสตร จ ฬาฯ ด เด น ประจ จ าป 2556 ในงานประกาศเก ยรต ค ณพร อมมอบโล รางว ลในงาน ว ทยาค นเหย า พ เก าพบน อง 56 ( Science Night ) ในว นเสาร ท 26 มกราคม 2556 ณ คณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณ มห หาว ทยาล ย 3. ด านงานว จ ยและร บจ างว จ ย ม งานว จ ยและร บจ างว จ ยท แล วเสร จ จ านวน 50 เร อง (34.48% จากแผน) และม งานว จ ยและร บจ างว จ ยท ก าล งด ด าเน นการ 260 โครงการ รายร บ จากงานว จ จ ยและร บจ างว จ ย รวม ล านบาท ค ดเป น % จากแผน (ม งานร บจ างว จ ย 36 โครงการ ม รายร บ ล านบาท) ได ร บงบประมาณมหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต (National Research University, NRU) กล มว จ ยด าน ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ศวกรรมช วภาพและอาหาร จ านวน 22 โครงการ วงเง น 5.57 ล านบาท ค ดเป น 2.54% ของรายร บท งหมด และ 7.01% ของรายร บงานว จ ยย งบประมาณว จ ยจากร ฐ (ว.1) ป 2556 จ านวน 54 โครงการ วงเง น ล านบาท ค ดเป น 14.37% ของ รายร บท งหมด หร อ 38.36% ของรายร บงานว จ ย 4. การให บร การว ชาการ โรงงานและเคร องม อต นแบบถ กใช เป นท บ มเพาะเทคโนโลย (Incubators) และผล ต ผล ตภ ณฑ เพ อทดลองตลาด รวมท งการให ค าปร กษา และท าว จ ยร วมก บภาคเอกชน ม อ ตราการเต บโตเฉล ย %ต อป ในระหว างป งบประมาณ การจ ดฝ กอบรม ในป งบประมาณน ม การฝ ฝ กอบรมส มมนาของบ คลากรภายใน 12 คร ง และส าหร บบ คคลภายนอก ภายนอก 51 คร ง รวม จ านวนน 63 คร ง ม ผ เข าร วมประช ชม/ส มมนา/ฝ กอบรม จ านวนน 3,545 คน-ว น 6. การเข าเย ยมชมหน วยงาน ม คณะบ คคลและหน วยงานเข าเย ยมชมและด งาน จ านวน 57 คร งรวม 822 คน จ าแนก เป นจากภายในประเทศ 31คร ง และต างประเทศ 26 คร ง (ประเทศญ ป น 44, อ นโดน เซ ย 42, มาเลเซ ย 39, มองโกเล ย 1, อเมร กา 1 ออสเตรเล ย 2 สว เดน 1 บราซ ล 1 สว สเซอร แลนด 1และฝร งเสศ 1 คน ) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

7 สร ปแผน-ผล รายร บ-รายจ ายป งบประมาณ 2556 ของ BKT R&D Cluster รายร บ รายจ าย รายร บ รายจ าย 1. เง นเด อนและอ นๆ จากร ฐ (PDTI+IPC) 27,075, ,446, ,735, ,573, เง นเด อนจากร ฐ ข าราชการ 941, , , , เง นเด อนจากร ฐ พน กงาน 23,547, ,836, ,454, ,316, เง นเด อนจากร ฐ ผ บร หาร 1,891, ,891, เง นตอบแทนว ชาการว จ ย/เง นประจ าต าแหน งพน กงาน 918, ,110, , , ค าจ าง/ค าเช าบ าน ผ เช ยวชาญ 1,668, ,558, ,525, ,525, สาธารณ ปโภค 6,566, ,542, เง นว จ ยจากร ฐ ( โครงการ ว. 1) 30,880, ,020, ,547, * 3. งานว จ ยแหล งท นภายนอกอ น 32,819, ,790, ,317, * 4. โครงการ NRU 14,133, ,778, ,568, * 5. งานบร การว ชาการ 65,840, ,026, ,432, * - งานบร การว ชาการแหล งท นภายนอก 34,269, ,867, ,832, * - งานฝ กอบรม 754, * - งานบร การอ นๆ 5,595, * - โครงการตามพระราชด าร 31,571, ,158, ,250, * 6. งานการศ กษา 21,049, ,651, ,895, ,928, งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมเคม 8,809, ,006, ,325, ,580, งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมเคม แบบบ รณาการ 6,000, ,105, ,770, ,366, งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมอาหาร 6,240, ,540, , ,981, เง นจากโครงการ ท R&D Cluster ส วนร วม 2,940, , ,006, ,570, เง นเด อนพน กงาน BIOTEC 18,570, ,570, ค าบร หารหน วย BEC 940, , , * 7.2 ค าบร หารหน วย ECoWaste 362, * 7.3 เง นบร หารธ รการ มจธ.บางข นเท ยน 1,000, ,400, * 7.4 โครงการ EESH 500, , * 7.6 โครงการเพ มศ กยภาพฯเพ อ SMEs 500, ,200, * 8. รวมแผนรายร บ/รายจ าย และผลรายร บ สรบ. ประจ าป (รวม 1 ถ ง 7) 194,738, ,231, ,502, * 9. ส วนห กให มจธ. 17,275, ,502, ,491, ว จ ยภายนอก 4,409, ,706, งานบร การภายนอก 5,459, ,942, ท กษะว ศวกรรมเคม 2,104, โครงการ ว.1 2,144, ,517, โครงการตามพระราชด าร 3,157, ,325, รวมแผนรายร บ/รายจ าย และผลราร บ/รายจ ายท ใช ได (8 ) 194,738, ,231, ,502, ,833, ยอดยกมาจากป ก อน 127,837, ,913, งบประมาณท ต งได (มาจาก ) และผล 322,576, ,231, ,416, ,833, เหล อส ารองไว ขอปร บระหว างป แผน 2556 ผล ส าน กสวนอ ตสาหกรรม+โครงการเพ มศ กยภาพฯ เพ อ SMEs 43,410, ,823, ,875, ,875, ค าใช จ ายด านบ คลากร 21,920, ,954, ,954, ค าใช จ ายด าเน นงาน 43,972, ,484, ,484, ค าสาธารณ ปโภค 23,414, ,372, ,372, ค าคร ภ ณฑ /ส งก อสร าง 517, ,064, ,064, รายร บรวมท งส น ( ) 365,987, ,055, ,291, ,708, % จากแผน % 77.31% หมายเหต * BKT R & D Cluster บร หารเง นรวม จ งไม สามารถจ าแนกรายจ ายตามประเภทเง น **แผนร บ-จ ายด งกล าวข างต น เป น แผนต นป งบประมาณ ก อนปร บแผน รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

8 แผน/ผล รายจ ายป งบประมาณ 2556 และแผนรายจ ายป 2557 ค าใช จ าย แผน ผล แผน 1. ค าใช จ ายบ คลากร 68,111,853 88,758, ,207,600 ข าราชการ 941, , ,596 พน กงาน 27,049,286 32,316, ,660,904 เง นเด อนผ บร หาร * 1,891, * เง นเด อนพน กงานศช. ** 18,570, ** ค าจ างช วคราว 36,987,855 31,396, ,445,100 ค าสว สด การ 6% 3,132,928 3,629, ,106, ค าใช จ ายด าเน นงาน 126,042,638 87,893, ,481,000 ค าตอบแทน 11,854,334 12,835, ,433,000 ค าใช สอย 43,951,657 36,347, ,930,600 ค าว สด 41,399,540 26,605, ,772,700 เง นอ ดหน น 72,000 8,491, รายจ ายอ น 28,765,107 3,613, ,344, ค าสาธารณ ปโภค 6,203,093 3,734, ,660, ค าคร ภ ณฑ 1,222,100 11,519, , ค าส งก อสร าง - รวม 1 ถ ง 5 201,579, ,904, ,819,100 6.งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมเคม 10,006,296 7,580, ,698,300 7.งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมเคม บ รณาการ 5,105,420 4,366, ,055,400 8.โครงการ Food Engineering Practice School 3,540,000 2,981, ,427,200 รวม 1 ถ ง 8 220,231, ,833, ,000, ส าน กสวนอ ตสาหกรรม 43,519,078 32,875, ,745,300 รวมท งส น รายจ าย 263,750, ,708, ,745,300 รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

9 สร ปผลการด าเน นงานป งบประมาณ และแผนป 2557 ของ BKT R & D Cluster (เฉพาะงานว จ ยและบร การ) ผลการด าเน นงาน ผล แผน ผล เป าหมาย ด านการว จ ยและว ชาการ 1. จ านวนโครงการว จ ย (เร อง) จ านวนโครงการว จ ยใหม (เร อง) จ านวนโครงการว จ ยท อย ระหว างด าเน นการ (เร อง) จ านวนโครงการร บจ างว จ ย (เร อง) จ านวนผลงานว จ ยท ได ร บส ทธ บ ตรและอน ส ทธ บ ตรท งภายในประเทศ และต างประเทศ (เร อง) จ านวนงานว จ ยและส งประด ษฐ ของอาจารย และ น กศ กษาท ได ร บรางว ลจาก สถาบ น /องค กร ท งภายในและต างประเทศ (เร อง) จ านวนบทความในวารสารระด บนานาชาต (เร อง) จ านวนบทความในวารสารระด บประเทศ (เร อง) จ านวนผลงานว จ ยท น าเสนอผลงานในการประช ม (Oral Presentation) (เร อง) จ านวนผลงานว จ ยท เผยแพร ในร ปโปสเตอร (Poster Presentation) (เร อง) จ านวนสถาบ น/องค กร ท ม ความร วมม อทางว ชาการก บหน วยงาน (หน วย) ระด บประเทศ (หน วย) ระด บนานาชาต (หน วย) จ านวนน กศ กษา ท ท าว จ ยในห องปฏ บ ต การ(ป 56:ป.เอก 78 ป.โท 165 ป.ตร 5) (คน) ด านการบร การว ชาการแก ส งคม 1. จ านวนการให บร การว ชาการแก ส งคมและช มชน (เร อง) จ านวนบทความท ให บร การเพ มข นในฐานข อม ล (บทความ) 68,971 80,000 35,284 50, จ านวนข อม ลท ให บร การทาง Internet (บทความ) 3,432,200 3,500,000 2,669,745 3,000, จ านวนการจ ดประช มเช งว ชาการในระด บประเทศ และระด บนานาชาต (เร อง) จ านวนการเป นว ทยากรร บเช ญ (คร ง) ด านการเง นและการบร หารจ ดการ 1. จ านวนรายร บท งหมด (ล านบาท) จ านวนรายจ ายท งหมด (ล านบาท) รายร บงานว จ ยและร บจ างว จ ย (ล านบาท) รายร บงานบร การว ชาการ (ล านบาท) รายร บงานบร หาร (เง นเด อนและ ค าสาธาณ ปโภคจากร ฐ) (ล านบาท) จ านวนบ คลากรท ด าเน นงาน ค ดเป น FTE จ านวนบ คลากร ด านว จ ยค ดเป น FTE (ป 56 : ป.เอก 88, ป.โท 81, ป.ตร 2 ) จ านวนบ คลากรด านการสน บสน นค ดเป นFTE (ป 56:ป.เอก1,ป.โท35,ป.ตร 85,อ นๆ18) ผลรายจ ายประเภทเง นเด อน / ค าจ าง / ค าตอบแทน (ล านบาท) ค าใช จ ายด านท นน กศ กษาช วยว จ ย (ล านบาท) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

10 สร ปด ชน ช ว ดของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงานว จ ยและบร การ) ในป งบประมาณ และ เป าหมายป 2557 ด ชน ว ดผลการปฏ บ ต งาน ผล แผน ผล แผน ด านการว จ ยและว ชาการ 1. ร อยละของรายร บการว จ ย ต อ รายร บจร งท งหมด ร อยละรายร บจากการร บจ างว จ ย ต อ รายร บจร งท งหมด รวมร อยละของรายร บการว จ ยและการร บจ างว จ ย ต อ รายร บจร งท งหมด อ ตราส วนรายร บงานว จ ยและร บจ างว จ ย ต อ จ านวนส งต พ มพ (ล านบาท /บทความ) ร อยละค าใช จ ายด านคร ภ ณฑ ว จ ย ต อ รายร บจร งท งหมด จ านวนเง นรายร บงานว จ ยและการร บจ างว จ ยต อจ านวนบ คลากรเพ อการว จ ย (ล านบาท /FTE) จ านวนบทความว จ ยท พ มพ เผยแพร ต อ จ านวนบ คลากรเพ อการว จ ย (เร อง /FTE) จ านวนวารสารหร อรายงานการประช มระด บประเทศ ต อ จ านวนบ คลากรเพ อการว จ ย (เร อง /FTE) จ านวนวารสารนานาชาต ต อ จ านวนบ คลากรเพ อการว จ ย (เร อง /FTE) อ ตราส วนค าใช จ ายด านท นน กศ กษาช วยว จ ย ต อ รายร บงานว จ ย จ านวนงานว จ ยท น าไปใช ประโยชน ในงานว จ ยอ น หร อในการเร ยนการสอนหร อในวงธ รก จ อ ตสาหกรรม หร อการพ ฒนาประเทศ ต อ จ านวนบ คลากรเพ อการว จ ย (เร อง/FTE) จ านวนน กศ กษาท ท าว ทยาน พนธ ต อ FTE บ คลากรสายว ชาการ ด านการบร การว ชาการแก ส งคม 1.จ านวนผ เข าฝ กอบรม (คน-ว น) ต อ FTE ของบ คลากรท งหมด จ านวนน กศ กษาฝ กงานจากภายนอกมจธ. ต อFTE ของบ คลากรท งหมด (คน-ว น /FTE) ค าใช จ ายในการด าเน นการ ต อ บทความท ให บร การ (บาท / บทความ) ด านการเง นและการบร หารจ ดการ 1. รายร บท งหมด ต อ FTE ของบ คลากร (ล านบาท / FTE) รายร บงานว จ ยและร บจ างว จ ย ต อ FTEของบ คลากร (ล านบาท / FTE) รายร บงานบร การว ชาการ ต อ FTE ของบ คลากร (ล านบาท / FTE) รายร บงานบร หาร (เง นเด อนและอ นๆ จากร ฐ) ต อ FTE (ล านบาท / FTE) ร อยละของเง นเด อนบ คลากร ต อ งบด าเน นการ อ ตราส วนของรายร บท งหมด ต อค าใช จ ายบ คลากรท งหมด ร อยละของงบประมาณด านการว จ ยและร บจ างว จ ย ต อ งบประมาณท งหมด ร อยละของงบประมาณด านการบร การว ชาการ ต อ งบประมาณท งหมด ร อยละของงบประมาณด านการพ ฒนาบ คลากรต อ งบประมาณท งหมด จ านวนการร วมก จกรรมภายในประเทศเพ อพ ฒนาบ คลากร ต อ FTE บ คลากร (คน-ว น /FTE) จ านวนการร วมก จกรรม ณ ต างประเทศเพ อพ ฒนาบ คลากรต อ FTE บ คลากร (คน-ว น /FTE) ร อยละของเวลาท างานของบ คลากรใน BKT R&D Cluster จ านวนเวลาท บ คลากรไปศ กษาต อประช มว ชาการ ส มมนาฝ กอบรม ด งาน ต อFTE ของบ คลากร (คน-ว น /FTE) จ านวนเวลาท บ คลากรลาท กประเภท ต อ FTE ของบ คลากร (คน-ว น /FTE) หมายเหต 1. ป ได น บรวมรายร บ-รายจ ายของโครงการท กษะว ศวกรรมเคม ด านการจ ดการศ กษา ( *ไม ได แสดงผล ของ KPI เน องจากช วยบร หารเง น) 2. การค านวณ KPI ข างต นจากฐานข อม ลป 2556 ม รายร บจร ง ล านบาท และรายจ ายจร ง ล านบาทท งน ม ยอดยกมาจากป ก อน ล านบาท แผนรายร บป 2557 = ล านบาท (ม ยอดยกมาจากป 56= ) แผนรายจ าย = ล านบาท (ท งน ไม รวม รายร บ-รายจ ายของ ส าน กสวนอ ตสาหกรรมและอ นๆ) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

11 ว ส ยท ศน ของ BKT R&D CLUSTER เป นเล ศในงานว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรม รวมท งการให บร การอย างม ออาช พ ( EXCELLENCE in R, D & E and PROFESSIONAL SERVICES ) นโยบายและพ นธก จ พ ฒนาฐานความร เพ อนว ตกรรมทางด านเทคโนโลย (Platform Development for Technological Innovation) เป ดกว างและสร างเคร อข าย (Openness and Networking) เร ยบง ายได ประส ทธ ภาพ (Simplicity and Efficiency) ย ดหย นส งและคล องต ว (Flexibility) ความเป นนานาชาต (Internationalization) โปร งใสตรวจสอบได (Transparency and Accountability) BKT R&D Cluster จะเป นศ นย เทคโนโลย ระด บประเทศและภ ม ภาคในด าน: การว จ ยและพ ฒนาประย กต โดยเฉพาะในระด บต นแบบ การพ ฒนา ด ดแปลง ปร บปร ง และถ ายทอดเทคโนโลย การบร การว ชาการด านต างๆ เช น การปร กษาออกแบบทางว ศวกรรม การว เคราะห ทางเคม และช วภาพ การ บร การฐานข อม ล ฯลฯ การฝ กอบรม ส มมนาว ชาการและถ ายทอดความร ประสบการณ ในด านต างๆ กลย ทธ บร หารจ ดการเป น Cluster เพ อให ม การใช ทร พยากรร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบบ ญช การเง น พ สด ให ม ความย ดหย น โปร งใส และม ประส ทธ ภาพ สน บสน นการพ ฒนาบ คลากร ม ระบบประเม นท เป นธรรม และสามารถเต บโตได ในสายอาช พ เป ดกว างและสร างเคร อข ายพ นธม ตรท งภาคเอกชนและภาคร ฐ ท งภายในและ ภายนอกประเทศ ท างานเช งร กและร วมงานเป นท มเพ อตอบสนองต อเทคโนโลย ท เป น สหสาขาว ชา ใช ห องปฏ บ ต การว จ ยเป นแกนในการบ รณาการการเร ยนการสอน การว จ ย และบร การว ชาการ การท างานจะเป น Demand Side Oriented จ ดหาคร ภ ณฑ และสร างโครงสร างพ นฐานเพ อสน บสน นการท างาน ส งเสร มให เก ดผ ประกอบการด านเทคโนโลย เร งพ ฒนาห องปฏ บ ต การว จ ยให เข าส การเป น Excellent Centers ลดรายจ าย เพ มรายได ขยายโอกาส รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

12 รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

13 โครงสร างความร วมม ม อ BKT R&D CLUSTER BKT R&D CLUSTER เป นกล มท ม การบร ร หารจ ดการ เพ อให เก ดคว ามร วมม อก นในการท างานว จ ย พ ฒนาและบร การว ชาการของ สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงานต นแบบ (สรบ.,PDTI) ส าน กสวนอ ตสาหกรรม (สสอ., IPC) คณะทร พยากรช วภาพและเทคโนโลย (SBT) ศ นย ความเป นเล ศเฉพาะทางด านการจ ดการและใช ประโยชน จากของเส ส ยอ ตสาหกรรมการเกษตร (EcoWaste) และหน วยปฏ บ ต การว จ ยพ ฒนาว ศวกรรมช วเคม และ โรงงานต นแบบ (BEC) ซ งเป นศ นย ท ร วมก นจ ดต งและบร หารระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (KMUTT) ก บ ศ นย พ นธ ว ศวกรรมและเทคโนโลย แห งชาต (BIOTEC) โดยม ร ปแบบการบร หารจ ดการ ด งแสดงใน แผนภ ม ม ข างล างน หล กการบร หาร ม คณะกรรมการก าก บในเช ช งนโยบาย (บ คลากรจากท งภายในและภายนอก) ในร ปคณะท ปร กษา ใช ทร พยากรร วมก น ท างานด านว จ ยพ ฒนาและบร การว ชาการร โดยบ รณาการเข าก บการเร รยนการสอนและการฝ กอบรม ใช หล กการ PBBS (Performance Based Budget System) ในการบร ร หาร รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

14 ผ บร หาร BKT R&D Cluster 1. รศ.ดร. โสฬส ส วรรณย น รองอธ การบด มจธ.บางข นเท ยน, ผ อ านวยการส าน กสวนอ ตสาหกรรม (IPC), ผ อ านวยการหน วยปฏ บ ต การว ศวกรรมช วเคม และโรงงานต นแบบ (BEC) 2. รศ.นฤมล จ ยโชค คณบด คณะทร พยากรช วภาพและเทคโนโลย (SBT) 3. รศ.บ ษยา บ นนาค ผ อ านวยการ สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงานต นแบบ (สรบ., PDTI) 4. รศ.ดร.ส ภาภรณ ช วะธนร กษ รองผ อ านวยการฝ ายว จ ย ว เทศส มพ นธ และประชาส มพ นธ สรบ. 5. ผศ.ดร.ว ระ โลหะ รองผ อ านวยการฝ ายเทคน คและบร การว ชาการ สรบ. 6. ดร. อรรณพ นพร ตน ผ อ านวยการศ นย ความเป นเล ศเฉพาะทางด านการจ ดการและใช ประโยชน จากของเส ยอ ตสาหกรรมการเกษตร (ECoWaste) ท ปร กษา 1. รศ.ดร.ศ กร นทร ภ ม ร ตน อธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (KMUTT) 2. ศ.ดร. มรกต ต นต เจร ญ ท ปร กษาอาว โสผ อ านวยการส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (NSTDA), ท ปร กษาอาว โสอธ การบด มจธ. 3. ดร.กฤษณพงศ ก รต กร ท ปร กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (มจธ.) 4. รศ.ดร.ส ว ทย เต ย รองผ อ านวยการศ นย พ นธ ว ศวกรรมและเทคโนโลย แห งชาต (BIOTEC), รองอธ การบด อาว โสฝ ายว ชาการ มจธ. ผ ทรงค ณว ฒ 1. ศ.ดร.สมชาย ฉ ตรร ตนา รองผ อ านวยการศ นย บร หารจ ดการเทคโนโลย (TMC) 2. ดร.น ลส วรรณ ล ลาร ศม รองเลขาธ การสภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย 3. นายบ ณฑ ต ฟ งธรรมสาร รองอธ การบด ฝ ายว จ ย มจธ. 4. นางนฤมล จ ยโชค คณบด คณะทร พยากรช วภาพและเทคโนโลย มจธ. 5. นายภาณ ฑ ต บ ญประม ข รองคณบด คณะว ศวกรรมศาตร มจธ. ฝ ายอ ตสาหกรรมส มพ นธ 6. นายช ยร ตน ต งดวงด ห วหน าภาคว ชาว ศวกรรมอาหาร คณะว ศวกรรมศาสตร มจธ. ห วหน าห องปฏ บ ต การว จ ย 1. รศ.บ ษยา บ นนาค Algal Biotechnology Laboratory (AGB) 2. ผศ.ดร.เพ ญจ นทร เมฆว จ ตรแสง Animal Cell Culture Laboratory (ACC) 3. รศ.ดร.ป ยะบ ตร วาน ชพงษ พ นธ Aquaculture Engineering Laboratory (ACE) 4. ผศ.ดร.ทว ร ตน ว จ ตรส นทรก ล Fungal Biodiversity Laboratory (BID) 5. รศ.ดร. ส ว ทย เต ย Clean Energy System Group (CES) 6. รศ.ดร. ส ว ทย เต ย Combustion Technology Laboratory (CBT) 7. ผศ.ดร.ส ดาร ตน ตร เพชรก ล Community Resource Management Group (CRM) 8. Assoc. Prof. Dr. George A. Gale Conservation Ecology Group (CEG) 9. ดร.อรรณพ นพร ตน Center of Excellence Waste Utilization & Management (ECoWaste) 10. รศ.ดร. กนก ร ตนะกนกช ย Enzyme Technology Laboratory (ENZ) 11. รศ.ดร.ย วพ น ด านด ส ตาพ นธ Microbial Fermentation Technology Laboratory (FMT) 12. รศ.ส ว ช ศ ร ว ฒนโยธ น Food Technology & Engineering Laboratory (FTE) 13. รศ.ดร.ส ภาภรณ ช วะธนร กษ Fungal Biotechnology Laboratory (FGB) 14. รศ.ดร.ไพท พย ธ ระเวชญาณ Remediation Laboratory (RMT) 15. ผศ.ดร. อ ศว น ม ช ย Systems Biology & Bioinformatics Group (SBI) 16. ผศ.ดร.อน นต ทองทา Solid State Fermentation Laboratory (SSF) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

15 17. รศ.ดร.ว ระศ กด ส ระเร องช ย Sensors Biotechnology Laboratory (SST) 18. นายส เมธ ท านเจร ญ Royal Project Foundation and King s Recommended (RSC) Supporting Center ห วหน าหน วย Supporting Group 1. นางด ชน ย บ รณะศ ร Administration Office (ADM) 2. นายวรส ทธ ร ตนบ ญกร Computer & Network Supporting (CPN) 3. นางส ชาดา ไชยสว สด Process & Environmental Analysis Center (PEC) 4. นายทนงค ฉายาว ฒนะ Technical & Engineering System (TCS) 5. นางนวพร ป ญญาศ กด Technical Information Services (TIS) 6. นางโสภ ดา บ ญเอนกทร พย Technical Services & Training (TST) 7. นายศ ภช ย บ ญน ามา Pilot Plant Services (PIP) 8. นายผด ง บ ญเพ ชร Utility Services (UTL) ทร พยากรบ คคล บ คลากรท ร วมด าเน นการจากหน วยงานต างๆ ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยม จ านวนรวม 309 คน จ าแนกเป นบ คลากรว ฒ ระด บปร ญญาเอก 88 คน (FTE = 61.9 ) ปร ญญาโท 116 คน (FTE =111.5 ) ปร ญญาตร 87 คน (FTE = 82.7 ) ว ฒ อ นๆ 18 คน (ซ งค ดเป น Full Time Equivalent, FTE = 274.1) และม น กศ กษาใน ห องปฏ บ ต การต าง ๆ อ กจ านวน 190 คน และส าเร จการศ กษา จ านวน 58 คน รวม 248 คนโดยจ าแนกตาม ประเภทได ด งน 1. ข าราชการประจ า ส งก ด สรบ. ( ป.โท 1, ป.ตร 2, FTE = 3.0 ) 3 คน 2. พน กงาน ม.ในก าก บ ส งก ด สรบ. ( ป.เอก 24, ป.โท 48, ป.ตร 11, FTE = 80.5 ) 83 คน 3. พน กงานโครงการ ส งก ด สรบ. ( ป.เอก 5, ป.โท 51, ป.ตร 65, อ นๆ 15, FTE = ) 136 คน 4. ผ เช ยวชาญชาวต างประเทศ ส งก ด สรบ. ( ป.เอก 1, ป.ตร 2, FTE = 3 ) 3 คน 5. พน กงานหน วยปฏ บ ต การว จ ยพ ฒนา ว ศวกรรมช วเคม และโรงงานต นแบบ ( ป. เอก 14, ป. โท 6, FTE = 19.2 ) 20 คน 6. พน กงาน EcoWaste ( ป. เอก 5, ป. โท 2, FTE = 7.0) 7 คน 7. พน กงาน ส าน กสวนอ ตสาหกรรม ( ป.โท 2, ป. ตร 2, อ นๆ 1,FTE = 5.0) 5 คน 8. ข าราชการ/พน กงานหน วยงานอ นๆ (ป.เอก 39, ป.โท 4, ป.ตร 5,อ นๆ 2, FTE = 23.2) 50 คน 9. ผ ร วมงานจาก ม.เช ยงใหม (FGB) ม.ศ ลปากร (C-ChEPS) และ ม.เกษตรศาสตร (ChEPS) 3 คน 10. น กศ กษาผ ช วยว จ ยในห องปฏ บ ต การ/ฝ ายต างๆ ท ก าล งศ กษาในระด บ ปร ญญาเอก 68 คน ปร ญญาโท 117 คน ปร ญญาตร 5 คน รวม 190 คน 11. ผ ส าเร จการศ กษา ในระด บปร ญญาเอก 10 คน ปร ญญาโท 48 คน รวม 58 คน หมายเหต FTE บ คลากรเพ อการว จ ย ป 2556 = 139.4, FTE บ คลากรรวม ป 2556 = รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

16 ผลการด าเน นงานของ BKT R & D Cluster ป งบประมาณ 2556 (1 ต.ค ก.ย. 2556) 1. การบร หารจ ดการ ม การวางระบบประก นค ณภาพ เน นงานว จ ยพ ฒนา และงานบร การว ชาการ อย างม ออาช พ ม ผลการตรวจสอบบ ญช ป งบประมาณ 2556 ด งแสดงในภาคผนวก ก. ได ม การพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลส าหร บบ คลากรท เป นน กว จ ย ว ศวกร และฝ ายสน บสน น เพ อให ม แผนการท างาน ระบบการประเม นท โปร งใส และม ภาพการเต บโตในสายงานท ช ดเจน ท างานบร การว ชาการแบบเช งร ก โดยจ ดบ คลากรเข าเย ยมชมโรงงานอ ตสาหกรรมเพ อร บทราบป ญหาทาง เทคน ค และความต องการของโรงงาน ซ งจะท าให เก ดโครงการความร วมม อและงานบร การว ชาการต อไป ขณะเด ยวก นทาง BKT R&D Cluster จะพยายามสร างท มท สามารถตอบสนองต อเอกชนอย างม ประส ทธ ภาพ และได ร บการยอมร บว าเป นม ออาช พ BKT R&D Cluster ได ช วยบร หารกล มว จ ย NRU ด านว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ศวกรรมช วภาพและอาหาร ในป วางระบบบร หารจ ดการ ของ ศ นย ความเป นเล ศเฉพาะทาง (Center of Excellence) และ เร งสร าง ความสามารถเฉพาะทางของห องปฏ บ ต การว จ ยต างๆ เพ อให บรรล เป าหมายตามแผนงานท ก าหนดไว ม ศ นย ส งเสร มและสน บสน นม ลน ธ โครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ข นใน BKT R&D Cluster เพ อ รองร บก จกรรม โครงการว จ ย และการพ ฒนาช มชน เพ อความย งย นของชนบทในประเทศไทย ผ บร หาร BKT R&D Cluster ได จ ดท าแผนกลย ทธ และแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยระยะท 11 (พ.ศ ) เพ อเป นแนวทางการด าเน นการให บรรล ว ส ยท ศน Road Map 2020 และแผนกลย ทธ ของ มจธ. โดย อ งก บนโยบายและย ทธศาสตร ในม ต งานของกระทรวง/หน วยงาน (Function) ของพ นท (Area) และของร ฐบาล (Agenda) รวมถ งเร องเฉพาะก จ (Hot Issues) ต างๆ ซ ง BKT R&D Cluster จะต องม การปร บต วให รวดเร ว และย ดหย นพอท จะตอบร บสถานการณ ต างๆ เหล าน ได ท นกาล วางแผนกลย ทธ ในการพ ฒนา โดยจ ดต งคณะท างานบร หารความเส ยงและระบบควบค มภายใน เพ อ ด าเน นการ ด งน 1. ก าหนดนโยบายแนวทางในการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน โดยระบ ว เคราะห และประเม น ป จจ ยเส ยงท อาจส งผลกระทบหร อสร างความเส ยหาย หร อลดโอกาสท จะบรรล เป าหมายของ องค กร รวมท งจ ดล าด บความส าค ญป จจ ยเส ยง และจ ดการความเส ยง 2. จ ดท าแผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยง เสนอต อคณะกรรมการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ของมหาว ทยาล ย 3. ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยง โดยท าความเข าใจ ส อสารเก ยวก บแผนบร หารความเส ยง ให บ คลากรร บทราบและสามารถน าไปปฏ บ ต ได รวมท งผล กด นให ม การบร หารความเส ยงท วท งองค กร 4. ต ดตามการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยงพร อมท งประเม นผล และจ ดท ารายงานผลการ ด าเน นงานตามแผนการบร หารความเส ยง เสนอต อคณะกรรมการบร หารความเส ยงและการควบค ม ภายในของมหาว ทยาล ยพร อมข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งแผนบร หารความเส ยง 5. ปฏ บ ต งานอ นๆ ตามท คณะกรรมการบร หารความเส ยงและการควบค มภายในมอบหมาย รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

17 รายร บของกล ม BKT R& &D Cluster (ไม รวมส วนของส าน กสวนอ ตสาหกรรม) ด งแสดงในตารางข างล างน พบว า ส งกว าแผนต นป (ค ดเป น %ของแผนรายร บ) และม รายจ ายต ากว าแผน (ค ดเป น % ของแผนรายจ าย) เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณ 2555 พบว ารายร บจร งลดลง 4.82% โดยรายได ท งหมด ต อ FTE (Full Time Equivalent) ของบ คลากร ป 2556 = 0.80 ล านบาท/คน BKT R&D Cluster ม รายร บสะสมเพ มข นต งแต ป ในอ ตราเฉล ย % ต อป (ร ปท 2.1 ) ประเภท รายร บ 2. รายร บ-รายจ ายย ในป งบประมาณ 2556 ตารางท 2.1 รายร บ-รายจ ายจร งป งบประมาณ และแผนป 2557 ป งบประมาณ (หน วย: ล านบาท) 2550 (%แผน) (95.42) 2551 (%แผน) (85.07) 2552 (%แผน) (122.67) 2553 (%แผน) (99.68) 2554 (%แผน) (171.88) 2555 (%แผน) ( 80.35) 2556 (%แผน) (108.72) แผน รายจ าย (65.95) (68.99) (106.43) (76.92) (114.27) ( 93.63) (94.42) คงเหล อ (0.85) (0.70) (5.07) หมายเหต แผนป 2557 ม ยอดเง นยกมาจากโครงการต อเน องป 2556 จ านวน ล านบาท ท งน น ไม รวมงบของส าน กสวนอ ตสาหกรรม ร ปท 2.1 ก รายร บ / จ ายจร งของ BKT R&D Cluster ป งบประมาณ และแผนป 2557 รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

18 ร ป 2.1 ข รายร บ / รายจ ายสะสมของ BKT R&D Cluster ป งบประมาณ รายร บป 2556 ลดลง 4.82 % จากป 2555 (ร ปท 2.2) โดยรายร บจากงานจ ดการศ กษาลดลง 39.56% (จาก รายร บของ FEPS ลดลง 91.33% จากป 2555) และ งานว จ ยลดลง 6.81% (เน องจากม งานว จ ยมหาว ทยาล ย แห งชาต 22โครงการ ลดวงเง นลง % คงเหล อรายร บ 5.57 ล านบาท) ร ปท 2.2 รายร บจากงานว จ ย งานบร การว ชาการ และงานจ ดการศ กษาป แหล งเง นรายได ส าค ญ (ร ปท 2.3 ) ค อ งบประมาณจากร ฐ (ซ งน บรวมโครงการหลวงและงบประมาณ ว.1) %,ภาคเอกชน(รวมปตท.และการไฟฟ า) 17.45%,ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต 18.23%, ภาคร ฐอ น 12.26%, มจธ. 8.11%, กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนอน ร กษ พล งงานและส าน กนโยบาย และแผนพล ล งงาน (2.38%) และรายได อ นๆ (2.39%) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

19 รายงา งบปร EPPO NSTD /NAN ภาคเ หน วย NRCT มจธ. ต างป อ นๆ รายร านผลการด าเน ตารา แหล งท น ระมาณ O/พพ DA/BIOTEC/MT NOTEC อกชน ยงานร ฐอ นๆ T / TRF ประเทศ รวม (%จากแผน) บ / FTE(ล านบาท นงานของ BKT ร ปท 2.3 ผ างท 2.2 รายร 2550 (%จากแ ( (86.38 TEC ( ( ( ( (1, ( ( (95.42 ท/คน) 0.93 T R&D Cluste ผลรายร บจ าแ ร บ ป งบประมา 0 แผน) 2551 (%จากแผ 6 ) ( ) (40.01) 3 3) (73.96) 5 5) (49.92) 9 0) 5.91 ( ) 2.72 ( ) (3, ) 3.55 ( ) 9.99 ( ) (85.07) er ประจ าป 255 แนกตามแหล ง าณ ป ผน) 2552 (%จากแผน ) (105.56) ) (166.84) ) (90.58) ) (149.54) 7) 7.97 (72.72) ) 5.69 (209.19) 0) (102.99) 0) 1.26 (35.49) 0) 6.31 (230.29) 5 ) (113.03) งท นสน บสน น 56 และแผนป ป งบประมาณ (ห น) 2553 (%จากแผน) (116.80) 7.01 (56.85) (76.62) (181.21) (244.03) 3.25 (12.44) (168.74) (265.82) (99.21) 0.68 น ป งบประมา 2557 จ าแนก หน วย: ล านบาท 2554 (%จากแผน) (94.55) 8.50 (491.10) (321.72) (270.67) (143.10) 7.51 (362.76) (103.06) (100) (149.38) 0.97 าณ 2556 ตามแหล งท น ท) 2555 (%จากแผน) (63.40) 3.52 (35.99) (100.35) (69.26) (42.19) (158.27) (86.54) 2.15 (100.00) 3.81 (51.14) (80.35) 0.86 น 2556 (%จากแผน) (86.29) 5.21 (73.90) (69.22) (56.41) (56.56) 6.09 (30.87) (86.75) 0.46 (9.80) 4.58 (59.10) (60.08) แผน ป

20 ร ปท 2.4 รายร บสะสมจ าแนกตามแหล งท นสน บสน นป งบประมาณ รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 EndNote โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมท ใช สาหร บจ ดการข อม ลเอกสารอ างอ งท ได มาจากการบ นท กข อม ลด วยตนเอง การส บค น และการถ ายโอน (Import) ข อม ลบรรณาน กรมจากแหล

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information