รายงานผลการดำเน นงานประจำป 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดำเน นงานประจำป 2556"

Transcription

1 BKT R&D Cluster Annual Report 2013 รายงานผลการดำเน นงานประจำป 2556 โดย สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงานต นแบบ

2 สารบ ญ ผลงานเด นประจ าป งบประมาณ 2556 ของ BKT R&D Cluster 1 สร ปแผน-ผลรายร บ-รายจ าย ป 2556 ของ BKT R&D Cluster 3 แผน/ผล รายจ ายป งบประมาณ 2556 และแผนรายจ ายป สร ปผลการด าเน นงานป งบประมาณ และแผนป 2557 ของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงาน 5 ว จ ยและบร การ) สร ปด ชน ช ว ดของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงานว จ ยและบร การ) ในป งบประมาณ และ 6 เป าหมายป 2557 ว ส ยท ศน นโยบายและพ นธก จ กลย ทธ 7 โครงสร างการบร หารงาน สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงงานต นแบบ 8 โครงสร างความร วมม อ BKT R&D Cluster 9 ผ บร หาร ห วหน าห องปฏ บ ต การว จ ย และหน วยบร การ 10 ทร พยากรบ คคล ป 2556 ของ BKT R&D Cluster 11 ผลการด าเน นงาน ของ BKT R&D Cluster ป งบประมาณ ) การบร หารจ ดการ 12 2) รายร บ-รายจ าย 13 3) การว จ ย 19 4) การบร การว ชาการ และถ ายทอดเทคโนโลย 25 5) การบร การฐานข อม ลเทคน ค 27 6) การพ ฒนาบ คลากร 29 แผนการด าเน นงานป งบประมาณ แผนพ ฒนาระยะท 11 (พ.ศ ) 32 ภาคผนวก ภาคผนวก ก - งบการเง น สรบ. ณ 30 ก.ย ภาคผนวก ข - แผนงบประมาณ ป งบประมาณ ภาคผนวก ค - แผนพ ฒนาระยะท 11 (พ.ศ ) BKT R&D Cluster 46 (เฉพาะท เก ยวก บงานว จ ยและบร การ) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป 2556 ก

3 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 2.1 รายร บ-รายจ ายจร งป งบประมาณ และแผนป รายร บป งบประมาณ และแผนป 2557 จ าแนกตามแหล งท น จ านวนโครงการว จ ยท ด าเน นการในป งบประมาณ และแผนป เง นท นว จ ยจ าแนกตามแหล งท นในป งบประมาณ และแผนป จ านวนงานร บจ างว จ ยตามความต องการระหว างป งบประมาณ และแผนป รายร บของงานร บจ างว จ ย จ าแนกตามแหล งท นในป งบประมาณ และแผนป จ านวนส งต พ มพ ในป พ.ศ และแผนป จ านวนน กศ กษาท ท าว จ ย / ว ทยาน พนธ ในห องปฏ บ ต การระหว างป งบประมาณ จ านวนเง นค าจ างผ ช วยว จ ยประเภทท นน กศ กษาในป งบประมาณ งานบร การว ชาการท ด าเน นการในป งบประมาณ และแผนป งานด านการถ ายทอดเทคโนโลย โดยการฝ กอบรมในป งบประมาณ จ านวนการเป นว ทยากรร บเช ญในป งบประมาณ และแผนป รายร บงานบร การว ชาการ จ าแนกตามแหล งท นในป งบประมาณ และแผนป จ านวนฐานข อม ลทางเทคน ค และการให การบร การในป งบประมาณ จ านวนสมาช ก/ ผ ใช บร การฐานข อม ลเทคน คผ านทาง Websiteในป งบประมาณ การพ ฒนาบ คลากรภายในประเทศในป งบประมาณ การพ ฒนาบ คลากร ณ ต างประเทศในป งบประมาณ จ านวนน กศ กษาฝ กงานจากหน วยงานภายในและภายนอก มจธ. จ าแนกตามระด บการศ กษาใน ป งบประมาณ รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป 2556 ข

4 สารบ ญร ป ร ปท หน า 2.1 ก รายร บ / จ ายจร ง ป งบประมาณ และแผนป ข รายร บ / รายจ ายสะสมของ BKT R & D Cluster ป งบประมาณ รายร บจากงานว จ ย งานบร การว ชาการ และงานจ ดการศ กษาป ผลรายร บจ าแนกตามแหล งท นสน บสน น ป งบประมาณ รายร บสะสมจ าแนกตามแหล งท นสน บสน นป งบประมาณ รายจ ายจ าแนกตามหมวดค าใช จ ายป งบประมาณ ผลรายจ ายประเภทเง นเด อน / ค าจ าง / ค าตอบแทน ของป งบประมาณ อ ตราส วนของรายร บ/เง นเด อนค าจ างต างๆ ของป งบประมาณ รายร บงานว จ ยและร บจ างว จ ยจ าแนกตามแหล งท น ป งบประมาณ และแผนป จ านวนส งต พ มพ ป งบประมาณ และแผนป ก. ค าใช จ ายผ ช วยว จ ยและท นน กศ กษา ในป งบประมาณ ข. ค าใช จ ายผ ช วยว จ ยและท นน กศ กษาสะสมป งบประมาณ รายร บจากการบร การว ชาการและฝ กอบรมตามประเภทงาน ป งบประมาณ ค าใช จ าย(บาท)/บทความในงานบร การว ชาการ (TIS) ป งบประมาณ สร ปว นท างานของบ คลากร ในป งบประมาณ รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป 2556 ค

5 ผลงานเด นประจ าป งบประมาณ 2556 ของ BKT R&D CLUSTER 1. ในป งบประมาณ 2556 BKT R&D Cluster ม ยอดรายร บ ล านบาท (39.19 % เป นงบประมาณ สน น บสน นโดยตรงจากร ฐเพ อการบร หารและการบร การ) ท งน ย งไม รวมงบประมาณของส าน กสวนอ ตสาหกรรม 2 รางว ลท ได ร บป งบประมาณ ดร.อ สาห บ ญบ าร ง ได ร บรางว ลด เด นประเภทสถาบ นการศ กษา จาก ผลงาน ช ดก งห นน าค ร วง ซ งเป นระบบก งห นน าผล ตไฟฟ า ขนาดเล ก (ก าล งการผล ตไม เก น 10 ก โลว ตต ) ในพ นท ชนบทใน โครงการ ประกวดผลงานโครงการงานพล งงานช มชนเพ อช มชน พ.ศ ซ งจ ดโดยคณะกรรมาธ ธการการพล งงาน ว ฒ สภา และ ได ร บมอบรางว ลว นศ กร ท ท 23 ส งหาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช มร ฐสภา อาคารร ฐสภา 1 ถนนอ ทองใน เขตด ส ต กร งเทพมหานคร โดยม ฯพณฯ พงษ ศ กด ร กตพงศ ไพศาล ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพล งงาน เป นประธานในพ ธ และม รศ.บ ษยา บ นนาค เป นต วแทนร บมอบรางว ล มจธ. ได ม การศ กษาว จ ยระบบก งห ห นน าผล ตไฟฟ าขนาดเล ก (ก าล งการผล ล ตไม เก น 10 ก โลว ตต ) ในพ นท ชนบทมาเก อบ 10 ป โดยด าเน นงานร วมก บช มชนค ร วง จ งหว ดนครศร ธรรมราช ผ านการด าเน นโครงการว จ ย ต างๆ ในป พ.ศ 2554 มจธ. ได เป นท ปร กษาว สาหก จช มชนกล มก งห นน าค ร วงในการด าเน นโครงการพ ฒนา และส งเสร มก งห นน าผล ตไฟฟ าขนาดเล กมาก: กรณ ณ ศ กษาจ งหว ดนครศร ธรรมราช เป นการส งเสร มการใช งาน ก งห นน าผล ตไฟฟ าขนาดเล ก ในพ นท ค ร วงและช มชนรอบเท อกเขานครศร ธรรมราช จนถ งป จจ บ นม การต ต ดต ง ช ดก งห นน า าค ร วง ในพ นท ภาคใต กว าา 25 เคร อง และป 2556 มจธ. จะได ด าเน นงานโครงการ การพ ฒนาช ด ก งห นน าขนาดเล กมากนว ตกรรมท วถ ง (Inclusive Innovation) ส าหร บผล ตไฟฟ าในชนบท" " 2.22 ศ นย ECoWaste ได ร บรางว ล ภายใต โครงการว ทยาศาสตร ส ส ความเป นเล ศ ประเภทองค กรภาคร ฐ สาขา พล งงาน จากคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม ว ฒ สภา ในว นจ นทร ท 2 ก นยายน 2556 ณ ห องประช มร ฐสภา อาคารร ฐสภา 1 ช น 2 โดย ดร.วร นธร สงคศ ร เป นต วแทนร บรางว ล 2.3 ดร.สมเก ยรต เตชกาญจนาร กษ ได ร บรางว ลเหร ยญทอง และรางว ลเก ยรต ยศ 2 รางว ล โดยสมาคมส งเสร มส งประด ษฐ ของเกาหล (Korea Invention Promotion Association; KIPA) ในว นท 29 พฤศจ กายน 2 ธ นวาคม 2555 รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

6 2.4 ดร.พรกมล อ นเร อน น กว จ ยหน วย BEC ได ร บรางว ลสภาว จ ยแห งชาต จาก ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ประจ าป 2555 ประเภทรางว ล ว ทยาน พนธ ระด บด เด นสาขาว ศวกรรมศาสตร และอ ตสาหกรรมว จ ย จาก ว ทยาน พนธ เร อง การพ ฒนาเซลล ท ท ม ประส ทธ ภาพโดยใช เคร องม อทาง ช วว ทยาระบบ โดยม Prof.Dr.Friedrich Srienc จาก University of Minnesota-Twin Cities สหร ฐอเมร กา เป นอาจารย ย ท ปร กษาหล ก โดย วช. ได จ ดงานประกาศรางว ลเม อว นท 14 มกราคม 2556 ณ อ มแพค เม องทองธาน 2.5 รศ.ดร.ภาว ณ ช ยประเสร ฐ ได ร บรางว ลผ สมควรให ปาฐกถาอาย โนะ โมะโต ะ จากสมาคมเทคโนโลย ช ช วภาพแห งประเทศไทยร วมก บ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน และ BIOTEC ในว นท 30 พฤศจ กายน 2555 ท โรงแรมส น ย แกรนด จ.อ บลราชธาน 2.6 รศ.ดร.ส ภาภรณ ช วะธนร กษ รองผ อ านวยการฝ ายว จ ยและว เทศส มพ นธ สรบ. ได ร บการค ดเล อกเป นน ส ตเก าว ทยาศาสตร จ ฬาฯด เด น ประจ าป 2556 จาก คณะกรรมการสรรหาและค ดเล อกน ส ตเก าว ทยาศาสตร จ ฬาฯ ด เด น ประจ จ าป 2556 ในงานประกาศเก ยรต ค ณพร อมมอบโล รางว ลในงาน ว ทยาค นเหย า พ เก าพบน อง 56 ( Science Night ) ในว นเสาร ท 26 มกราคม 2556 ณ คณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณ มห หาว ทยาล ย 3. ด านงานว จ ยและร บจ างว จ ย ม งานว จ ยและร บจ างว จ ยท แล วเสร จ จ านวน 50 เร อง (34.48% จากแผน) และม งานว จ ยและร บจ างว จ ยท ก าล งด ด าเน นการ 260 โครงการ รายร บ จากงานว จ จ ยและร บจ างว จ ย รวม ล านบาท ค ดเป น % จากแผน (ม งานร บจ างว จ ย 36 โครงการ ม รายร บ ล านบาท) ได ร บงบประมาณมหาว ทยาล ยว จ ยแห งชาต (National Research University, NRU) กล มว จ ยด าน ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ศวกรรมช วภาพและอาหาร จ านวน 22 โครงการ วงเง น 5.57 ล านบาท ค ดเป น 2.54% ของรายร บท งหมด และ 7.01% ของรายร บงานว จ ยย งบประมาณว จ ยจากร ฐ (ว.1) ป 2556 จ านวน 54 โครงการ วงเง น ล านบาท ค ดเป น 14.37% ของ รายร บท งหมด หร อ 38.36% ของรายร บงานว จ ย 4. การให บร การว ชาการ โรงงานและเคร องม อต นแบบถ กใช เป นท บ มเพาะเทคโนโลย (Incubators) และผล ต ผล ตภ ณฑ เพ อทดลองตลาด รวมท งการให ค าปร กษา และท าว จ ยร วมก บภาคเอกชน ม อ ตราการเต บโตเฉล ย %ต อป ในระหว างป งบประมาณ การจ ดฝ กอบรม ในป งบประมาณน ม การฝ ฝ กอบรมส มมนาของบ คลากรภายใน 12 คร ง และส าหร บบ คคลภายนอก ภายนอก 51 คร ง รวม จ านวนน 63 คร ง ม ผ เข าร วมประช ชม/ส มมนา/ฝ กอบรม จ านวนน 3,545 คน-ว น 6. การเข าเย ยมชมหน วยงาน ม คณะบ คคลและหน วยงานเข าเย ยมชมและด งาน จ านวน 57 คร งรวม 822 คน จ าแนก เป นจากภายในประเทศ 31คร ง และต างประเทศ 26 คร ง (ประเทศญ ป น 44, อ นโดน เซ ย 42, มาเลเซ ย 39, มองโกเล ย 1, อเมร กา 1 ออสเตรเล ย 2 สว เดน 1 บราซ ล 1 สว สเซอร แลนด 1และฝร งเสศ 1 คน ) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

7 สร ปแผน-ผล รายร บ-รายจ ายป งบประมาณ 2556 ของ BKT R&D Cluster รายร บ รายจ าย รายร บ รายจ าย 1. เง นเด อนและอ นๆ จากร ฐ (PDTI+IPC) 27,075, ,446, ,735, ,573, เง นเด อนจากร ฐ ข าราชการ 941, , , , เง นเด อนจากร ฐ พน กงาน 23,547, ,836, ,454, ,316, เง นเด อนจากร ฐ ผ บร หาร 1,891, ,891, เง นตอบแทนว ชาการว จ ย/เง นประจ าต าแหน งพน กงาน 918, ,110, , , ค าจ าง/ค าเช าบ าน ผ เช ยวชาญ 1,668, ,558, ,525, ,525, สาธารณ ปโภค 6,566, ,542, เง นว จ ยจากร ฐ ( โครงการ ว. 1) 30,880, ,020, ,547, * 3. งานว จ ยแหล งท นภายนอกอ น 32,819, ,790, ,317, * 4. โครงการ NRU 14,133, ,778, ,568, * 5. งานบร การว ชาการ 65,840, ,026, ,432, * - งานบร การว ชาการแหล งท นภายนอก 34,269, ,867, ,832, * - งานฝ กอบรม 754, * - งานบร การอ นๆ 5,595, * - โครงการตามพระราชด าร 31,571, ,158, ,250, * 6. งานการศ กษา 21,049, ,651, ,895, ,928, งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมเคม 8,809, ,006, ,325, ,580, งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมเคม แบบบ รณาการ 6,000, ,105, ,770, ,366, งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมอาหาร 6,240, ,540, , ,981, เง นจากโครงการ ท R&D Cluster ส วนร วม 2,940, , ,006, ,570, เง นเด อนพน กงาน BIOTEC 18,570, ,570, ค าบร หารหน วย BEC 940, , , * 7.2 ค าบร หารหน วย ECoWaste 362, * 7.3 เง นบร หารธ รการ มจธ.บางข นเท ยน 1,000, ,400, * 7.4 โครงการ EESH 500, , * 7.6 โครงการเพ มศ กยภาพฯเพ อ SMEs 500, ,200, * 8. รวมแผนรายร บ/รายจ าย และผลรายร บ สรบ. ประจ าป (รวม 1 ถ ง 7) 194,738, ,231, ,502, * 9. ส วนห กให มจธ. 17,275, ,502, ,491, ว จ ยภายนอก 4,409, ,706, งานบร การภายนอก 5,459, ,942, ท กษะว ศวกรรมเคม 2,104, โครงการ ว.1 2,144, ,517, โครงการตามพระราชด าร 3,157, ,325, รวมแผนรายร บ/รายจ าย และผลราร บ/รายจ ายท ใช ได (8 ) 194,738, ,231, ,502, ,833, ยอดยกมาจากป ก อน 127,837, ,913, งบประมาณท ต งได (มาจาก ) และผล 322,576, ,231, ,416, ,833, เหล อส ารองไว ขอปร บระหว างป แผน 2556 ผล ส าน กสวนอ ตสาหกรรม+โครงการเพ มศ กยภาพฯ เพ อ SMEs 43,410, ,823, ,875, ,875, ค าใช จ ายด านบ คลากร 21,920, ,954, ,954, ค าใช จ ายด าเน นงาน 43,972, ,484, ,484, ค าสาธารณ ปโภค 23,414, ,372, ,372, ค าคร ภ ณฑ /ส งก อสร าง 517, ,064, ,064, รายร บรวมท งส น ( ) 365,987, ,055, ,291, ,708, % จากแผน % 77.31% หมายเหต * BKT R & D Cluster บร หารเง นรวม จ งไม สามารถจ าแนกรายจ ายตามประเภทเง น **แผนร บ-จ ายด งกล าวข างต น เป น แผนต นป งบประมาณ ก อนปร บแผน รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

8 แผน/ผล รายจ ายป งบประมาณ 2556 และแผนรายจ ายป 2557 ค าใช จ าย แผน ผล แผน 1. ค าใช จ ายบ คลากร 68,111,853 88,758, ,207,600 ข าราชการ 941, , ,596 พน กงาน 27,049,286 32,316, ,660,904 เง นเด อนผ บร หาร * 1,891, * เง นเด อนพน กงานศช. ** 18,570, ** ค าจ างช วคราว 36,987,855 31,396, ,445,100 ค าสว สด การ 6% 3,132,928 3,629, ,106, ค าใช จ ายด าเน นงาน 126,042,638 87,893, ,481,000 ค าตอบแทน 11,854,334 12,835, ,433,000 ค าใช สอย 43,951,657 36,347, ,930,600 ค าว สด 41,399,540 26,605, ,772,700 เง นอ ดหน น 72,000 8,491, รายจ ายอ น 28,765,107 3,613, ,344, ค าสาธารณ ปโภค 6,203,093 3,734, ,660, ค าคร ภ ณฑ 1,222,100 11,519, , ค าส งก อสร าง - รวม 1 ถ ง 5 201,579, ,904, ,819,100 6.งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมเคม 10,006,296 7,580, ,698,300 7.งานบร หารโครงการท กษะว ศวกรรมเคม บ รณาการ 5,105,420 4,366, ,055,400 8.โครงการ Food Engineering Practice School 3,540,000 2,981, ,427,200 รวม 1 ถ ง 8 220,231, ,833, ,000, ส าน กสวนอ ตสาหกรรม 43,519,078 32,875, ,745,300 รวมท งส น รายจ าย 263,750, ,708, ,745,300 รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

9 สร ปผลการด าเน นงานป งบประมาณ และแผนป 2557 ของ BKT R & D Cluster (เฉพาะงานว จ ยและบร การ) ผลการด าเน นงาน ผล แผน ผล เป าหมาย ด านการว จ ยและว ชาการ 1. จ านวนโครงการว จ ย (เร อง) จ านวนโครงการว จ ยใหม (เร อง) จ านวนโครงการว จ ยท อย ระหว างด าเน นการ (เร อง) จ านวนโครงการร บจ างว จ ย (เร อง) จ านวนผลงานว จ ยท ได ร บส ทธ บ ตรและอน ส ทธ บ ตรท งภายในประเทศ และต างประเทศ (เร อง) จ านวนงานว จ ยและส งประด ษฐ ของอาจารย และ น กศ กษาท ได ร บรางว ลจาก สถาบ น /องค กร ท งภายในและต างประเทศ (เร อง) จ านวนบทความในวารสารระด บนานาชาต (เร อง) จ านวนบทความในวารสารระด บประเทศ (เร อง) จ านวนผลงานว จ ยท น าเสนอผลงานในการประช ม (Oral Presentation) (เร อง) จ านวนผลงานว จ ยท เผยแพร ในร ปโปสเตอร (Poster Presentation) (เร อง) จ านวนสถาบ น/องค กร ท ม ความร วมม อทางว ชาการก บหน วยงาน (หน วย) ระด บประเทศ (หน วย) ระด บนานาชาต (หน วย) จ านวนน กศ กษา ท ท าว จ ยในห องปฏ บ ต การ(ป 56:ป.เอก 78 ป.โท 165 ป.ตร 5) (คน) ด านการบร การว ชาการแก ส งคม 1. จ านวนการให บร การว ชาการแก ส งคมและช มชน (เร อง) จ านวนบทความท ให บร การเพ มข นในฐานข อม ล (บทความ) 68,971 80,000 35,284 50, จ านวนข อม ลท ให บร การทาง Internet (บทความ) 3,432,200 3,500,000 2,669,745 3,000, จ านวนการจ ดประช มเช งว ชาการในระด บประเทศ และระด บนานาชาต (เร อง) จ านวนการเป นว ทยากรร บเช ญ (คร ง) ด านการเง นและการบร หารจ ดการ 1. จ านวนรายร บท งหมด (ล านบาท) จ านวนรายจ ายท งหมด (ล านบาท) รายร บงานว จ ยและร บจ างว จ ย (ล านบาท) รายร บงานบร การว ชาการ (ล านบาท) รายร บงานบร หาร (เง นเด อนและ ค าสาธาณ ปโภคจากร ฐ) (ล านบาท) จ านวนบ คลากรท ด าเน นงาน ค ดเป น FTE จ านวนบ คลากร ด านว จ ยค ดเป น FTE (ป 56 : ป.เอก 88, ป.โท 81, ป.ตร 2 ) จ านวนบ คลากรด านการสน บสน นค ดเป นFTE (ป 56:ป.เอก1,ป.โท35,ป.ตร 85,อ นๆ18) ผลรายจ ายประเภทเง นเด อน / ค าจ าง / ค าตอบแทน (ล านบาท) ค าใช จ ายด านท นน กศ กษาช วยว จ ย (ล านบาท) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

10 สร ปด ชน ช ว ดของ BKT R&D Cluster (เฉพาะงานว จ ยและบร การ) ในป งบประมาณ และ เป าหมายป 2557 ด ชน ว ดผลการปฏ บ ต งาน ผล แผน ผล แผน ด านการว จ ยและว ชาการ 1. ร อยละของรายร บการว จ ย ต อ รายร บจร งท งหมด ร อยละรายร บจากการร บจ างว จ ย ต อ รายร บจร งท งหมด รวมร อยละของรายร บการว จ ยและการร บจ างว จ ย ต อ รายร บจร งท งหมด อ ตราส วนรายร บงานว จ ยและร บจ างว จ ย ต อ จ านวนส งต พ มพ (ล านบาท /บทความ) ร อยละค าใช จ ายด านคร ภ ณฑ ว จ ย ต อ รายร บจร งท งหมด จ านวนเง นรายร บงานว จ ยและการร บจ างว จ ยต อจ านวนบ คลากรเพ อการว จ ย (ล านบาท /FTE) จ านวนบทความว จ ยท พ มพ เผยแพร ต อ จ านวนบ คลากรเพ อการว จ ย (เร อง /FTE) จ านวนวารสารหร อรายงานการประช มระด บประเทศ ต อ จ านวนบ คลากรเพ อการว จ ย (เร อง /FTE) จ านวนวารสารนานาชาต ต อ จ านวนบ คลากรเพ อการว จ ย (เร อง /FTE) อ ตราส วนค าใช จ ายด านท นน กศ กษาช วยว จ ย ต อ รายร บงานว จ ย จ านวนงานว จ ยท น าไปใช ประโยชน ในงานว จ ยอ น หร อในการเร ยนการสอนหร อในวงธ รก จ อ ตสาหกรรม หร อการพ ฒนาประเทศ ต อ จ านวนบ คลากรเพ อการว จ ย (เร อง/FTE) จ านวนน กศ กษาท ท าว ทยาน พนธ ต อ FTE บ คลากรสายว ชาการ ด านการบร การว ชาการแก ส งคม 1.จ านวนผ เข าฝ กอบรม (คน-ว น) ต อ FTE ของบ คลากรท งหมด จ านวนน กศ กษาฝ กงานจากภายนอกมจธ. ต อFTE ของบ คลากรท งหมด (คน-ว น /FTE) ค าใช จ ายในการด าเน นการ ต อ บทความท ให บร การ (บาท / บทความ) ด านการเง นและการบร หารจ ดการ 1. รายร บท งหมด ต อ FTE ของบ คลากร (ล านบาท / FTE) รายร บงานว จ ยและร บจ างว จ ย ต อ FTEของบ คลากร (ล านบาท / FTE) รายร บงานบร การว ชาการ ต อ FTE ของบ คลากร (ล านบาท / FTE) รายร บงานบร หาร (เง นเด อนและอ นๆ จากร ฐ) ต อ FTE (ล านบาท / FTE) ร อยละของเง นเด อนบ คลากร ต อ งบด าเน นการ อ ตราส วนของรายร บท งหมด ต อค าใช จ ายบ คลากรท งหมด ร อยละของงบประมาณด านการว จ ยและร บจ างว จ ย ต อ งบประมาณท งหมด ร อยละของงบประมาณด านการบร การว ชาการ ต อ งบประมาณท งหมด ร อยละของงบประมาณด านการพ ฒนาบ คลากรต อ งบประมาณท งหมด จ านวนการร วมก จกรรมภายในประเทศเพ อพ ฒนาบ คลากร ต อ FTE บ คลากร (คน-ว น /FTE) จ านวนการร วมก จกรรม ณ ต างประเทศเพ อพ ฒนาบ คลากรต อ FTE บ คลากร (คน-ว น /FTE) ร อยละของเวลาท างานของบ คลากรใน BKT R&D Cluster จ านวนเวลาท บ คลากรไปศ กษาต อประช มว ชาการ ส มมนาฝ กอบรม ด งาน ต อFTE ของบ คลากร (คน-ว น /FTE) จ านวนเวลาท บ คลากรลาท กประเภท ต อ FTE ของบ คลากร (คน-ว น /FTE) หมายเหต 1. ป ได น บรวมรายร บ-รายจ ายของโครงการท กษะว ศวกรรมเคม ด านการจ ดการศ กษา ( *ไม ได แสดงผล ของ KPI เน องจากช วยบร หารเง น) 2. การค านวณ KPI ข างต นจากฐานข อม ลป 2556 ม รายร บจร ง ล านบาท และรายจ ายจร ง ล านบาทท งน ม ยอดยกมาจากป ก อน ล านบาท แผนรายร บป 2557 = ล านบาท (ม ยอดยกมาจากป 56= ) แผนรายจ าย = ล านบาท (ท งน ไม รวม รายร บ-รายจ ายของ ส าน กสวนอ ตสาหกรรมและอ นๆ) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

11 ว ส ยท ศน ของ BKT R&D CLUSTER เป นเล ศในงานว จ ย พ ฒนา และว ศวกรรม รวมท งการให บร การอย างม ออาช พ ( EXCELLENCE in R, D & E and PROFESSIONAL SERVICES ) นโยบายและพ นธก จ พ ฒนาฐานความร เพ อนว ตกรรมทางด านเทคโนโลย (Platform Development for Technological Innovation) เป ดกว างและสร างเคร อข าย (Openness and Networking) เร ยบง ายได ประส ทธ ภาพ (Simplicity and Efficiency) ย ดหย นส งและคล องต ว (Flexibility) ความเป นนานาชาต (Internationalization) โปร งใสตรวจสอบได (Transparency and Accountability) BKT R&D Cluster จะเป นศ นย เทคโนโลย ระด บประเทศและภ ม ภาคในด าน: การว จ ยและพ ฒนาประย กต โดยเฉพาะในระด บต นแบบ การพ ฒนา ด ดแปลง ปร บปร ง และถ ายทอดเทคโนโลย การบร การว ชาการด านต างๆ เช น การปร กษาออกแบบทางว ศวกรรม การว เคราะห ทางเคม และช วภาพ การ บร การฐานข อม ล ฯลฯ การฝ กอบรม ส มมนาว ชาการและถ ายทอดความร ประสบการณ ในด านต างๆ กลย ทธ บร หารจ ดการเป น Cluster เพ อให ม การใช ทร พยากรร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบบ ญช การเง น พ สด ให ม ความย ดหย น โปร งใส และม ประส ทธ ภาพ สน บสน นการพ ฒนาบ คลากร ม ระบบประเม นท เป นธรรม และสามารถเต บโตได ในสายอาช พ เป ดกว างและสร างเคร อข ายพ นธม ตรท งภาคเอกชนและภาคร ฐ ท งภายในและ ภายนอกประเทศ ท างานเช งร กและร วมงานเป นท มเพ อตอบสนองต อเทคโนโลย ท เป น สหสาขาว ชา ใช ห องปฏ บ ต การว จ ยเป นแกนในการบ รณาการการเร ยนการสอน การว จ ย และบร การว ชาการ การท างานจะเป น Demand Side Oriented จ ดหาคร ภ ณฑ และสร างโครงสร างพ นฐานเพ อสน บสน นการท างาน ส งเสร มให เก ดผ ประกอบการด านเทคโนโลย เร งพ ฒนาห องปฏ บ ต การว จ ยให เข าส การเป น Excellent Centers ลดรายจ าย เพ มรายได ขยายโอกาส รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

12 รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

13 โครงสร างความร วมม ม อ BKT R&D CLUSTER BKT R&D CLUSTER เป นกล มท ม การบร ร หารจ ดการ เพ อให เก ดคว ามร วมม อก นในการท างานว จ ย พ ฒนาและบร การว ชาการของ สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงานต นแบบ (สรบ.,PDTI) ส าน กสวนอ ตสาหกรรม (สสอ., IPC) คณะทร พยากรช วภาพและเทคโนโลย (SBT) ศ นย ความเป นเล ศเฉพาะทางด านการจ ดการและใช ประโยชน จากของเส ส ยอ ตสาหกรรมการเกษตร (EcoWaste) และหน วยปฏ บ ต การว จ ยพ ฒนาว ศวกรรมช วเคม และ โรงงานต นแบบ (BEC) ซ งเป นศ นย ท ร วมก นจ ดต งและบร หารระหว างมหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (KMUTT) ก บ ศ นย พ นธ ว ศวกรรมและเทคโนโลย แห งชาต (BIOTEC) โดยม ร ปแบบการบร หารจ ดการ ด งแสดงใน แผนภ ม ม ข างล างน หล กการบร หาร ม คณะกรรมการก าก บในเช ช งนโยบาย (บ คลากรจากท งภายในและภายนอก) ในร ปคณะท ปร กษา ใช ทร พยากรร วมก น ท างานด านว จ ยพ ฒนาและบร การว ชาการร โดยบ รณาการเข าก บการเร รยนการสอนและการฝ กอบรม ใช หล กการ PBBS (Performance Based Budget System) ในการบร ร หาร รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

14 ผ บร หาร BKT R&D Cluster 1. รศ.ดร. โสฬส ส วรรณย น รองอธ การบด มจธ.บางข นเท ยน, ผ อ านวยการส าน กสวนอ ตสาหกรรม (IPC), ผ อ านวยการหน วยปฏ บ ต การว ศวกรรมช วเคม และโรงงานต นแบบ (BEC) 2. รศ.นฤมล จ ยโชค คณบด คณะทร พยากรช วภาพและเทคโนโลย (SBT) 3. รศ.บ ษยา บ นนาค ผ อ านวยการ สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงานต นแบบ (สรบ., PDTI) 4. รศ.ดร.ส ภาภรณ ช วะธนร กษ รองผ อ านวยการฝ ายว จ ย ว เทศส มพ นธ และประชาส มพ นธ สรบ. 5. ผศ.ดร.ว ระ โลหะ รองผ อ านวยการฝ ายเทคน คและบร การว ชาการ สรบ. 6. ดร. อรรณพ นพร ตน ผ อ านวยการศ นย ความเป นเล ศเฉพาะทางด านการจ ดการและใช ประโยชน จากของเส ยอ ตสาหกรรมการเกษตร (ECoWaste) ท ปร กษา 1. รศ.ดร.ศ กร นทร ภ ม ร ตน อธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (KMUTT) 2. ศ.ดร. มรกต ต นต เจร ญ ท ปร กษาอาว โสผ อ านวยการส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (NSTDA), ท ปร กษาอาว โสอธ การบด มจธ. 3. ดร.กฤษณพงศ ก รต กร ท ปร กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (มจธ.) 4. รศ.ดร.ส ว ทย เต ย รองผ อ านวยการศ นย พ นธ ว ศวกรรมและเทคโนโลย แห งชาต (BIOTEC), รองอธ การบด อาว โสฝ ายว ชาการ มจธ. ผ ทรงค ณว ฒ 1. ศ.ดร.สมชาย ฉ ตรร ตนา รองผ อ านวยการศ นย บร หารจ ดการเทคโนโลย (TMC) 2. ดร.น ลส วรรณ ล ลาร ศม รองเลขาธ การสภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย 3. นายบ ณฑ ต ฟ งธรรมสาร รองอธ การบด ฝ ายว จ ย มจธ. 4. นางนฤมล จ ยโชค คณบด คณะทร พยากรช วภาพและเทคโนโลย มจธ. 5. นายภาณ ฑ ต บ ญประม ข รองคณบด คณะว ศวกรรมศาตร มจธ. ฝ ายอ ตสาหกรรมส มพ นธ 6. นายช ยร ตน ต งดวงด ห วหน าภาคว ชาว ศวกรรมอาหาร คณะว ศวกรรมศาสตร มจธ. ห วหน าห องปฏ บ ต การว จ ย 1. รศ.บ ษยา บ นนาค Algal Biotechnology Laboratory (AGB) 2. ผศ.ดร.เพ ญจ นทร เมฆว จ ตรแสง Animal Cell Culture Laboratory (ACC) 3. รศ.ดร.ป ยะบ ตร วาน ชพงษ พ นธ Aquaculture Engineering Laboratory (ACE) 4. ผศ.ดร.ทว ร ตน ว จ ตรส นทรก ล Fungal Biodiversity Laboratory (BID) 5. รศ.ดร. ส ว ทย เต ย Clean Energy System Group (CES) 6. รศ.ดร. ส ว ทย เต ย Combustion Technology Laboratory (CBT) 7. ผศ.ดร.ส ดาร ตน ตร เพชรก ล Community Resource Management Group (CRM) 8. Assoc. Prof. Dr. George A. Gale Conservation Ecology Group (CEG) 9. ดร.อรรณพ นพร ตน Center of Excellence Waste Utilization & Management (ECoWaste) 10. รศ.ดร. กนก ร ตนะกนกช ย Enzyme Technology Laboratory (ENZ) 11. รศ.ดร.ย วพ น ด านด ส ตาพ นธ Microbial Fermentation Technology Laboratory (FMT) 12. รศ.ส ว ช ศ ร ว ฒนโยธ น Food Technology & Engineering Laboratory (FTE) 13. รศ.ดร.ส ภาภรณ ช วะธนร กษ Fungal Biotechnology Laboratory (FGB) 14. รศ.ดร.ไพท พย ธ ระเวชญาณ Remediation Laboratory (RMT) 15. ผศ.ดร. อ ศว น ม ช ย Systems Biology & Bioinformatics Group (SBI) 16. ผศ.ดร.อน นต ทองทา Solid State Fermentation Laboratory (SSF) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

15 17. รศ.ดร.ว ระศ กด ส ระเร องช ย Sensors Biotechnology Laboratory (SST) 18. นายส เมธ ท านเจร ญ Royal Project Foundation and King s Recommended (RSC) Supporting Center ห วหน าหน วย Supporting Group 1. นางด ชน ย บ รณะศ ร Administration Office (ADM) 2. นายวรส ทธ ร ตนบ ญกร Computer & Network Supporting (CPN) 3. นางส ชาดา ไชยสว สด Process & Environmental Analysis Center (PEC) 4. นายทนงค ฉายาว ฒนะ Technical & Engineering System (TCS) 5. นางนวพร ป ญญาศ กด Technical Information Services (TIS) 6. นางโสภ ดา บ ญเอนกทร พย Technical Services & Training (TST) 7. นายศ ภช ย บ ญน ามา Pilot Plant Services (PIP) 8. นายผด ง บ ญเพ ชร Utility Services (UTL) ทร พยากรบ คคล บ คลากรท ร วมด าเน นการจากหน วยงานต างๆ ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยม จ านวนรวม 309 คน จ าแนกเป นบ คลากรว ฒ ระด บปร ญญาเอก 88 คน (FTE = 61.9 ) ปร ญญาโท 116 คน (FTE =111.5 ) ปร ญญาตร 87 คน (FTE = 82.7 ) ว ฒ อ นๆ 18 คน (ซ งค ดเป น Full Time Equivalent, FTE = 274.1) และม น กศ กษาใน ห องปฏ บ ต การต าง ๆ อ กจ านวน 190 คน และส าเร จการศ กษา จ านวน 58 คน รวม 248 คนโดยจ าแนกตาม ประเภทได ด งน 1. ข าราชการประจ า ส งก ด สรบ. ( ป.โท 1, ป.ตร 2, FTE = 3.0 ) 3 คน 2. พน กงาน ม.ในก าก บ ส งก ด สรบ. ( ป.เอก 24, ป.โท 48, ป.ตร 11, FTE = 80.5 ) 83 คน 3. พน กงานโครงการ ส งก ด สรบ. ( ป.เอก 5, ป.โท 51, ป.ตร 65, อ นๆ 15, FTE = ) 136 คน 4. ผ เช ยวชาญชาวต างประเทศ ส งก ด สรบ. ( ป.เอก 1, ป.ตร 2, FTE = 3 ) 3 คน 5. พน กงานหน วยปฏ บ ต การว จ ยพ ฒนา ว ศวกรรมช วเคม และโรงงานต นแบบ ( ป. เอก 14, ป. โท 6, FTE = 19.2 ) 20 คน 6. พน กงาน EcoWaste ( ป. เอก 5, ป. โท 2, FTE = 7.0) 7 คน 7. พน กงาน ส าน กสวนอ ตสาหกรรม ( ป.โท 2, ป. ตร 2, อ นๆ 1,FTE = 5.0) 5 คน 8. ข าราชการ/พน กงานหน วยงานอ นๆ (ป.เอก 39, ป.โท 4, ป.ตร 5,อ นๆ 2, FTE = 23.2) 50 คน 9. ผ ร วมงานจาก ม.เช ยงใหม (FGB) ม.ศ ลปากร (C-ChEPS) และ ม.เกษตรศาสตร (ChEPS) 3 คน 10. น กศ กษาผ ช วยว จ ยในห องปฏ บ ต การ/ฝ ายต างๆ ท ก าล งศ กษาในระด บ ปร ญญาเอก 68 คน ปร ญญาโท 117 คน ปร ญญาตร 5 คน รวม 190 คน 11. ผ ส าเร จการศ กษา ในระด บปร ญญาเอก 10 คน ปร ญญาโท 48 คน รวม 58 คน หมายเหต FTE บ คลากรเพ อการว จ ย ป 2556 = 139.4, FTE บ คลากรรวม ป 2556 = รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

16 ผลการด าเน นงานของ BKT R & D Cluster ป งบประมาณ 2556 (1 ต.ค ก.ย. 2556) 1. การบร หารจ ดการ ม การวางระบบประก นค ณภาพ เน นงานว จ ยพ ฒนา และงานบร การว ชาการ อย างม ออาช พ ม ผลการตรวจสอบบ ญช ป งบประมาณ 2556 ด งแสดงในภาคผนวก ก. ได ม การพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลส าหร บบ คลากรท เป นน กว จ ย ว ศวกร และฝ ายสน บสน น เพ อให ม แผนการท างาน ระบบการประเม นท โปร งใส และม ภาพการเต บโตในสายงานท ช ดเจน ท างานบร การว ชาการแบบเช งร ก โดยจ ดบ คลากรเข าเย ยมชมโรงงานอ ตสาหกรรมเพ อร บทราบป ญหาทาง เทคน ค และความต องการของโรงงาน ซ งจะท าให เก ดโครงการความร วมม อและงานบร การว ชาการต อไป ขณะเด ยวก นทาง BKT R&D Cluster จะพยายามสร างท มท สามารถตอบสนองต อเอกชนอย างม ประส ทธ ภาพ และได ร บการยอมร บว าเป นม ออาช พ BKT R&D Cluster ได ช วยบร หารกล มว จ ย NRU ด านว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ศวกรรมช วภาพและอาหาร ในป วางระบบบร หารจ ดการ ของ ศ นย ความเป นเล ศเฉพาะทาง (Center of Excellence) และ เร งสร าง ความสามารถเฉพาะทางของห องปฏ บ ต การว จ ยต างๆ เพ อให บรรล เป าหมายตามแผนงานท ก าหนดไว ม ศ นย ส งเสร มและสน บสน นม ลน ธ โครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าร ข นใน BKT R&D Cluster เพ อ รองร บก จกรรม โครงการว จ ย และการพ ฒนาช มชน เพ อความย งย นของชนบทในประเทศไทย ผ บร หาร BKT R&D Cluster ได จ ดท าแผนกลย ทธ และแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยระยะท 11 (พ.ศ ) เพ อเป นแนวทางการด าเน นการให บรรล ว ส ยท ศน Road Map 2020 และแผนกลย ทธ ของ มจธ. โดย อ งก บนโยบายและย ทธศาสตร ในม ต งานของกระทรวง/หน วยงาน (Function) ของพ นท (Area) และของร ฐบาล (Agenda) รวมถ งเร องเฉพาะก จ (Hot Issues) ต างๆ ซ ง BKT R&D Cluster จะต องม การปร บต วให รวดเร ว และย ดหย นพอท จะตอบร บสถานการณ ต างๆ เหล าน ได ท นกาล วางแผนกลย ทธ ในการพ ฒนา โดยจ ดต งคณะท างานบร หารความเส ยงและระบบควบค มภายใน เพ อ ด าเน นการ ด งน 1. ก าหนดนโยบายแนวทางในการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน โดยระบ ว เคราะห และประเม น ป จจ ยเส ยงท อาจส งผลกระทบหร อสร างความเส ยหาย หร อลดโอกาสท จะบรรล เป าหมายของ องค กร รวมท งจ ดล าด บความส าค ญป จจ ยเส ยง และจ ดการความเส ยง 2. จ ดท าแผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยง เสนอต อคณะกรรมการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ของมหาว ทยาล ย 3. ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยง โดยท าความเข าใจ ส อสารเก ยวก บแผนบร หารความเส ยง ให บ คลากรร บทราบและสามารถน าไปปฏ บ ต ได รวมท งผล กด นให ม การบร หารความเส ยงท วท งองค กร 4. ต ดตามการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยงพร อมท งประเม นผล และจ ดท ารายงานผลการ ด าเน นงานตามแผนการบร หารความเส ยง เสนอต อคณะกรรมการบร หารความเส ยงและการควบค ม ภายในของมหาว ทยาล ยพร อมข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งแผนบร หารความเส ยง 5. ปฏ บ ต งานอ นๆ ตามท คณะกรรมการบร หารความเส ยงและการควบค มภายในมอบหมาย รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

17 รายร บของกล ม BKT R& &D Cluster (ไม รวมส วนของส าน กสวนอ ตสาหกรรม) ด งแสดงในตารางข างล างน พบว า ส งกว าแผนต นป (ค ดเป น %ของแผนรายร บ) และม รายจ ายต ากว าแผน (ค ดเป น % ของแผนรายจ าย) เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณ 2555 พบว ารายร บจร งลดลง 4.82% โดยรายได ท งหมด ต อ FTE (Full Time Equivalent) ของบ คลากร ป 2556 = 0.80 ล านบาท/คน BKT R&D Cluster ม รายร บสะสมเพ มข นต งแต ป ในอ ตราเฉล ย % ต อป (ร ปท 2.1 ) ประเภท รายร บ 2. รายร บ-รายจ ายย ในป งบประมาณ 2556 ตารางท 2.1 รายร บ-รายจ ายจร งป งบประมาณ และแผนป 2557 ป งบประมาณ (หน วย: ล านบาท) 2550 (%แผน) (95.42) 2551 (%แผน) (85.07) 2552 (%แผน) (122.67) 2553 (%แผน) (99.68) 2554 (%แผน) (171.88) 2555 (%แผน) ( 80.35) 2556 (%แผน) (108.72) แผน รายจ าย (65.95) (68.99) (106.43) (76.92) (114.27) ( 93.63) (94.42) คงเหล อ (0.85) (0.70) (5.07) หมายเหต แผนป 2557 ม ยอดเง นยกมาจากโครงการต อเน องป 2556 จ านวน ล านบาท ท งน น ไม รวมงบของส าน กสวนอ ตสาหกรรม ร ปท 2.1 ก รายร บ / จ ายจร งของ BKT R&D Cluster ป งบประมาณ และแผนป 2557 รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

18 ร ป 2.1 ข รายร บ / รายจ ายสะสมของ BKT R&D Cluster ป งบประมาณ รายร บป 2556 ลดลง 4.82 % จากป 2555 (ร ปท 2.2) โดยรายร บจากงานจ ดการศ กษาลดลง 39.56% (จาก รายร บของ FEPS ลดลง 91.33% จากป 2555) และ งานว จ ยลดลง 6.81% (เน องจากม งานว จ ยมหาว ทยาล ย แห งชาต 22โครงการ ลดวงเง นลง % คงเหล อรายร บ 5.57 ล านบาท) ร ปท 2.2 รายร บจากงานว จ ย งานบร การว ชาการ และงานจ ดการศ กษาป แหล งเง นรายได ส าค ญ (ร ปท 2.3 ) ค อ งบประมาณจากร ฐ (ซ งน บรวมโครงการหลวงและงบประมาณ ว.1) %,ภาคเอกชน(รวมปตท.และการไฟฟ า) 17.45%,ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต 18.23%, ภาคร ฐอ น 12.26%, มจธ. 8.11%, กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนอน ร กษ พล งงานและส าน กนโยบาย และแผนพล ล งงาน (2.38%) และรายได อ นๆ (2.39%) รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

19 รายงา งบปร EPPO NSTD /NAN ภาคเ หน วย NRCT มจธ. ต างป อ นๆ รายร านผลการด าเน ตารา แหล งท น ระมาณ O/พพ DA/BIOTEC/MT NOTEC อกชน ยงานร ฐอ นๆ T / TRF ประเทศ รวม (%จากแผน) บ / FTE(ล านบาท นงานของ BKT ร ปท 2.3 ผ างท 2.2 รายร 2550 (%จากแ ( (86.38 TEC ( ( ( ( (1, ( ( (95.42 ท/คน) 0.93 T R&D Cluste ผลรายร บจ าแ ร บ ป งบประมา 0 แผน) 2551 (%จากแผ 6 ) ( ) (40.01) 3 3) (73.96) 5 5) (49.92) 9 0) 5.91 ( ) 2.72 ( ) (3, ) 3.55 ( ) 9.99 ( ) (85.07) er ประจ าป 255 แนกตามแหล ง าณ ป ผน) 2552 (%จากแผน ) (105.56) ) (166.84) ) (90.58) ) (149.54) 7) 7.97 (72.72) ) 5.69 (209.19) 0) (102.99) 0) 1.26 (35.49) 0) 6.31 (230.29) 5 ) (113.03) งท นสน บสน น 56 และแผนป ป งบประมาณ (ห น) 2553 (%จากแผน) (116.80) 7.01 (56.85) (76.62) (181.21) (244.03) 3.25 (12.44) (168.74) (265.82) (99.21) 0.68 น ป งบประมา 2557 จ าแนก หน วย: ล านบาท 2554 (%จากแผน) (94.55) 8.50 (491.10) (321.72) (270.67) (143.10) 7.51 (362.76) (103.06) (100) (149.38) 0.97 าณ 2556 ตามแหล งท น ท) 2555 (%จากแผน) (63.40) 3.52 (35.99) (100.35) (69.26) (42.19) (158.27) (86.54) 2.15 (100.00) 3.81 (51.14) (80.35) 0.86 น 2556 (%จากแผน) (86.29) 5.21 (73.90) (69.22) (56.41) (56.56) 6.09 (30.87) (86.75) 0.46 (9.80) 4.58 (59.10) (60.08) แผน ป

20 ร ปท 2.4 รายร บสะสมจ าแนกตามแหล งท นสน บสน นป งบประมาณ รายงานผลการด าเน นงานของ BKT R&D Cluster ประจ าป

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information